Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art.93 ust. 1a ustawy PZP.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art.93 ust. 1a ustawy PZP."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Spójności Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art.93 ust. 1a ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji przygotowawczej dla projektu inwestycyjnego Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-navigation, przewidywanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie (zwanego dalej Projektem ) składającej się z następujących elementów: Część I 1. Programu funkcjonalno użytkowego dla modernizacji infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej Programem ) musi odpowiadać zakresem i formą warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) Zakres przedmiotowy Programu został opisany w części II niniejszego dokumentu. 2. Szacunkowy kosztorys inwestycji wykonany na podstawie w/w Programu. 3. Studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego. 3.1.Studium wykonalności należy wykonać zgodnie z właściwymi wytycznymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostępnymi na dzień sporządzania studium, lub w przypadku ich braku, w zakresie zgodnym z wytycznymi dla perspektywy Ogólne założenia dla wykonania studium wykonalności znajdują się w części II niniejszego dokumentu. 3.3.Studium wykonalności musi obejmować wszystkie trzy zadania planowane do realizacji w ramach Projektu, tj.: - Modernizację systemów znaków nawigacyjnych 1. - Rozbudowę Narodowego systemu SafeSeaNet do pełnienia funkcji Single Window 2. 1 Zakres przewidywanych prac do realizacji w ramach tego zadania został zdefiniowany w Część II oraz w Koncepcji technicznej e-navigation w systemach oznakowania nawigacyjnego i radionawigacji morskiej. Dokument w opracowaniu w ramach odrębnego zlecenia zostanie udostępniony Wykonawcy. 2 Zakres przewidywanych prac do realizacji w ramach tego zadania został przedstawiony w Części II niniejszego Opisu. Należy w nim także uwzględnić elementy koncepcji National Single Window - Analiza stanu bieżącego, określenie zakresu koniecznych zmian oraz propozycja scenariusza modernizacji krajowych systemów informacji o obrocie portowo-morskim w kontekście wypełnienia zobowiązań wynikających z Dyrektywy 2010/65/UE. Dokument ten zostanie udostępniony Wykonawcy.

2 - Modernizację infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku zgodnie z wytycznymi opisanymi w sporządzonym przez Wykonawcę Programie. Część II Założenia do Projektu Funkcjonalno-Użytkowego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku (PFU) 1. Założenia konstrukcyjno architektoniczne Budynek dwukondygnacyjny, parterowo - piętrowy w kształcie litery L, nie podpiwniczony o wysokości dostosowanej do istniejących obiektów oraz kubaturze dostosowanej do istniejących obiektów. Część administracyjną obiektu przenieść na planowane piętro obecnego budynku administracyjnego a jego parter przebudować na garaże samochodów służbowych, ciągnika, sztaplarki, lawety i dźwigu samojezdnego lub alternatywnie część administracyjną przenieść na piętro planowanego magazynu głównego i hangaru na przyczepy podłodziowe. Wykonawca PFU zaproponuje wariantowe zabudowy części administracyjnej na piętrze planowanego budynku. Pozostawić istniejące piętro z przeznaczeniem na zaplecze socjalno sanitarne wraz z wykonaniem przebudowy z zastosowaniem nowych materiałów. 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu a) projektowany budynek należy usytuować wg istniejących obiektów z zastosowaniem dyspozycji zawartych w planie zagospodarowania terenu przewidzianego dla przedmiotowego terenu b) należy uwzględnić zagospodarowanie otaczającego terenu, c) wykonać projekt oświetlenia terenu, d) wykonać projekt odwodnienia terenu, e) wykonać projekt dróg, dojazdów, parkingów, chodników oraz zieleni wokół obiektu Wymagania dotyczące architektury a) budynek powinien posiadać współczesną formę, uwzględniająca specyfikę zadań wykonywanych przez BON, b) w projektowanym budynku, należy uwzględnić istniejące obiekty spełniające swoją charakterystyczną funkcję, c) elewacje powinny być zaprojektowane w materiale trwałym odpornym na upływ czasu w sensie technicznym i estetycznym, w technologii umożliwiającej oszczędność energii, w tym należy przewidzieć możliwość bezpośredniego transportu z zewnątrz, urządzeń o dużych gabarytach (np. pławy), j) budynek w części ogólnodostępnej powinien być przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (m.in. toaleta dla niepełnosprawnych), k) planowany budynek powinien spełniać obowiązujące przepisy Prawa budowlanego oraz akty z nim związane a w szczególności wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa

3 pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród Wymagania dotyczące konstrukcji a) budynek może zostać zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej lub mieszanej z uwzględnieniem ekonomiki kosztowej rozwiązania projektowego, b) rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać możliwość realizacji zadań i funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz procesu technologicznego, c) projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać specyfikę zadań realizowanych przez BON Wymagania dotyczące instalacji Sieci zewnętrzne i przyłącza a) inwestycję należy wyposażyć w następujące media: zasilanie w energię elektryczną - zgodnie z warunkami wydanymi przez operatora, oświetlenie terenu, instalacje teletechniczne, zasilanie budynku wodą, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, rozważyć alternatywnie zasilanie awaryjne, itd. Instalacje wewnętrzne, b) instalacje sanitarne wewnętrzne: wentylacja: - mechaniczna nawiewno-wywiewna, - w wyznaczonych pomieszczeniach zainstalowana klimatyzacja (do ustalenia z Inwestorem), instalacje grzewcze: - olejowe (przeprowadzić analizę zapotrzebowania na ogrzewanie w poszczególnych pomieszczeniach), instalacje wodno-kanalizacyjne c) instalacje elektryczne wewnętrzne: instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia miejscowego, instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacja gniazd wtykowych 230V, zasilanie urządzeń technologicznych, instalacja gniazd z UPS, instalacja siłowa, instalacja ochrony przepięciowej, instalacja ochrony od porażeń, instalacja odgromowa, d) instalacje teletechniczne wewnętrzne, e) instalacje alarmową i antywłamaniową. 3. Wymagania dodatkowe

4 W projekcie funkcjonalno użytkowym należy przewidzieć możliwość funkcjonowania Bazy Oznakowania Nawigacyjnego przez cały okres trwania procesu inwestycyjnego. Należy uwzględnić w opracowaniu etapowanie i kolejność robót budowlanych uwzględniającą funkcjonowanie Bazy a w szczególności części administracyjnej w zakresie planowanej przebudowy. W przypadku wykonania części administracyjnej na piętrze obecnego budynku administracyjnego niezbędne będzie wykonanie tymczasowej siedziby z podaniem powierzchni biurowej i magazynowej niezbędnej do funkcjonowania BON wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i teleinformatycznych. W sytuacji wykonania części administracyjnej na piętrze nad magazynem głównym i hangarami na łodzie konieczne jest uwzględnienie w projekcie funkcjonalno użytkowym niezbędnego czasu na spełnienie wymogów określonych w obowiązujących przepisach oraz na przeniesienia sprzętu i materiałów. 4. Zestawienie powierzchni kubaturowych do PFU Lp. 1. Nazwa Hala montażu pław (remontowa) istniejąca Powierzchnia m Hala do mycia pław Komora malowania pław Dodatkowe informacje 1. Wykonanie dwóch nowych bram wjazdowych o wys. ok. 4,00 m (podwyższonych w stosunku do istniejącej) 3. Wyposażenie: kompresor, podest roboczy + rusztowanie przesuwne 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 6. Ogrzewanie 7. System wentylacji 1. Dwa stanowiska robocze wyposażone w urządzenia czyszczące 3. Technologia oczyszczania (piaskowania) pław 4. Odzysk wody i ścierniwa 5. Usuwanie zanieczyszczeń (rdza, powłoki malarskie, porosty) 6. Transport poziomy (suwnica lub planowane wózki transportowe o szer. 2,5 3,0 m ). 7. Instalacja elektryczna 8. Instalacja oświetleniowa 9. Ogrzewanie 10. System wentylacji 1. Jedno stanowisko robocze wyposażone w pompę malarską

5 3. Pomieszczenie przygotowania i magazynowania farb i rozpuszczalników 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 6. Ogrzewanie 7. System wentylacji 4. Narzędziownia Dwa pomieszczenia (magazyn, pomieszczenie konserwacji i wydawania) 3. Wyposażenie : regały, szafy, stoły, szlifierka, kompresor, biurko, komputer) 5. Instalacja elektryczna 6. Instalacja oświetleniowa 7. Ogrzewanie 8. System wentylacji 5. Magazyn nawigacyjny System wentylacji 3. Regały 4. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 5. Instalacja elektryczna 6. Instalacja oświetleniowa 6. Magazyn nawigacyjny System wentylacji 3. Regały 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 7. Magazyn odzieżowy System wentylacji 3. Regały 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 7. Ogrzewanie 8. Warsztat elektryczny System wentylacji 3. Regały 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 7. Ogrzewanie 9. Rozdzielnia elektryczna 15 20

6 10. Spawalnia Kotłownia Magazyn na olej opałowy Magazyn główny wraz z boksami dla jednostek pływających 8 szt. (po ok. 10m²) Garaż na dźwig samojezdny Instalacja ppoż. 1. Wyposażenie: przecinarka plazmowa+ TIG+ spawarka, stół spawalniczy, giętarka, szlifierka stołowa, wiertarka kolumnowa 2. Wydzielone pomieszczenie na zestaw tlen + acetylen 3. Podest roboczy (umożliwiający prace na wysokości do 2m) 5. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 6. Instalacja elektryczna 7. Instalacja oświetleniowa 8. Instalacja ppoż. 9. Ogrzewanie 1. System ogrzewania olejowego (sterowanie wraz z nowymi piecami 2 szt.) 1. Nowe zbiorniki na olej opałowy wraz z systemem sygnalizacji poziomu paliwa i uzupełniania 1. Wyposażenie: regały stojaki, bębny 2. Instalacja alarmowa i antywłamaniowa 3. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 6. System wentylacji 7. Instalacja ppoż. 8. Boksy wykonane z paneli ażurowych z blachy perforowanej lub prętów zgrzewanych przekrytych od góry - rozważyć dostęp do boksów dla jednostek pływających z zewnątrz lub z wewnątrz 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej

7 (wymiary pojazdu: 12,00x2,80x3,50) Garaż na ciągnik (wymiary pojazdu: 5,60x2,00x2,60) Garaż na sztaplarkę (wymiary pojazdu: 4,00x2,00x3,00) Garaż na lawetę (wymiary pojazdu:11,30x2,50x2,10) Garaż na samochód służbowy Garaż na samochód służbowy Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 4,00 m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 8. Wyposażenie: sprężarka 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00 m. 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC). 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00 m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00 m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00 m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00

8 20. Portiernia Pomieszczenie na akumulatory Pomieszczenia akumulatorowi przeznaczone dla ludzi Serwerownia Hangar dla jednostek pływających 4 szt. oraz 2 szt. przyczep podłodziowych m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 1. Stanowisko monitoringu pomieszczeń. 2. Wyposażenie: komputer z monitorami zbierający dane z instalacji alarmowej obejmującej wszystkie pomieszczenia biurowo magazynowe w całej BON 7. Ogrzewanie 1. Posadzka przemysłowa kwasoodporna o odpowiedniej nośności 2. Instalacja elektryczna 5. Instalacja ppoż. 6. Wyposażenie: stanowisko do ładowania akumulatorów 3 szt. równocześnie, do kontrolowanego rozładowania wszystko podłączone do komputera kontrolującego i zapisującego dane z tych procesów znajdującego się w pomieszczeniu przylegającym (21.) 1. Wyposażenie: biurko i komputer 7. Ogrzewanie 2. Instalacja oświetleniowa 3. System klimatyzacji 4. Podłoga techniczna 5. Instalacja ppoż. 6. Ogrzewanie 6. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 4,00 m 7. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej

9 Pomieszczenie na sprzęt gospodarczy Pomieszczenia biurowe dla 10 osób w tym: sekretariat naczelnika pokój naczelnika pokój zastępcy naczelnika pokój kierownika technicznego pokój kierownika administracyjnego pokój pracowników 2 os Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji 4. Wyposażenie: regał i szafa 1. Instalacja komputerowa i telekomunikacyjna 2. Instalacja elektryczna 4. System klimatyzacji 6. Wyposażenie: nowa centralka telefoniczna lub instalacja telefoniczna i numery bezpośrednie do pokojów. 7. Sprzęt: fax, kserokopiarka 2 szt., skaner A3, foliarka, bindownica i stanowisko do przycinania dokumentów 8. Meble: biurko i szafy biurowe 4. System klimatyzacji 4. System klimatyzacji

10 pokój pracowników 2 os pokój pracowników 2 os pokój pracowników 2 os pomieszczenie kasy 5 10 sala konferencyjna pomieszczenie sanitariatów dla pracowników biurowych (WC + prysznice) pomieszczenie na sprzęt i materiały do sprzątania Śniadalnia dla pracowników biurowych System klimatyzacji 1. Pomieszczenia przystosowane również dla osób niepełnosprawnych 2. Instalacja elektryczna 2. Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji 4. Ogrzewanie 5. Wyposażenie: regał i szafa 2. Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji

11 Pomieszczenie socjalne dla pracowników fizycznych BON - śniadalnia Szatnie dla pracowników fizycznych Pomieszczenie sanitariatów dla pracowników fizycznych (WC + prysznice) Pomieszczenie na sprzęt i materiały do sprzątania Ogrzewanie. 5. Wyposażenie: szafki, stoły, krzesła, zlew, zmywarka, ekspress, lodówka, kuchenka 2. Instalacja 3. System wentylacji 4. Ogrzewanie. 5. Stół, krzesła, zlew, szafki, kuchenka, lodówka 2. Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji 4. Ogrzewanie 5. Wyposażenie: szafki ubraniowe dla 15 osób 1. Pomieszczenia przystosowane również dla osób niepełnosprawnych 2. Instalacja elektryczna 2. Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji 4. Ogrzewanie 5. Wyposażenie: regał i szafa 5. Zestawienie powierzchni zewnętrznych 5.1. Plac zewnętrzny manewrowy istniejący przed budynkiem administracyjnym i halą remontową A : ,50 m² (dane orientacyjne do weryfikacji) 5.2. Plac zewnętrzny składowy po rozbiórce hali pław B : ,00 m² (dane orientacyjne do weryfikacji) 5. (rozważyć zastosowanie LED) wg opracowania projektowego obejmująca całą powierzchnię placów składowego i manewrowego 5.4. Instalacja deszczowa wg opracowania projektowego 5.5. Instalacja wodno kanalizacyjna - wg opracowania projektowego 5.6. Instalacja telekomunikacyjna i komputerowa wg opracowania projektowego 5.7. Instalacja alarmowa wg opracowania projektowego 5.8. Instalacja energetyczna wg opracowania projektowego 6. Informacje pozostałe Dla terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego opracowany przez Gminę Miasta Gdańska a jej część znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

12 Należy również uwzględnić trwające prace projektowe dotyczące aktualizacji i wykonania nowej linii nabrzeża na odcinku nabrzeża skarpowego i niskiego których inwestorem jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. W trakcie wykonywania PFU dopuszcza się korekty powyższych założeń na podstawie uzgodnień z zespołem projektowym Wykonawcy. Modernizacja systemów znaków nawigacyjnych ogólny zakres zadaniowy. Lp Nazwa zadania Modernizacja systemów nabieżnikowych i znaków stałych Modernizacja oznakowania nawodnego Modernizacja i integracja systemów monitorowania oznakowania nawigacyjnego wraz z funkcjami e-navigation Zapewnienie transmisji danych ląd statek na obszarze Zatoki Gdańskiej Wdrażanie strategii e-navigation w systemach ON i radionawigacji morskiej Założenia dot. Rozbudowy narodowego systemu SafeSeaNet do pełnienia funkcji Single Window. Lp. Nazwa zadania 1 Adaptacja systemów informatycznych administracji państwowej w celu harmonizacji usług przetwarzania danych w domenie nadzoru i bezpieczeństwa morskiego Analiza i bieżące dostosowywanie systemów do wymogów prawa europejskiego i rozwiązań w transporcie międzynarodowym: o Współpraca z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) w ramach utrzymania rozwoju komponentów SafeSeaNet/NSW w ramach Dyrektywy 2002/59/WE oraz 2010/65/UE wraz z późniejszymi zmianami; o Dostosowanie formularzy i funkcji wynikających harmonizacji obiegu informacji w ramach administracji morskiej. o Współpraca z portami, terminalami przeładunkowymi, agencjami, urzędami celnymi itp. dla zapewnienia sprawnego procesu dostępu do danych i obiegu informacji z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych klasy Port Community System (PCS). Współpraca w ramach CISE wspólna platforma wymiany informacji: o opracowanie procedur oraz dobór środków technicznych

13 pozwalających na bezpieczną wymianę danych w ramach współpracy międzyresortowej oraz międzynarodowej zgodnie z rekomendacjami opracowanymi w ramach inicjatywy CISE; Stworzenie internetowego środowiska współpracy dla zapewnienia automatyzacji procesów wymiany i publicznego dostępu do informacji w oparciu o istniejące systemy administracji morskiej adaptacja, modernizacja, integracja systemów w ramach rozwiązania portalowego o Opracowanie pakietu usług dostępu do informacji publicznej zgodnie wytycznymi Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej, w tym zaprojektowanie i wdrożenie graficznego interfejsu Użytkownika (GUI) oraz automatycznych interfejsów WebServices umożliwiających dostep w czasie rzeczywistym oraz do zasobów archiwalnych w zakresie: ostrzeżeń brzegowych, lokalnych i nawigacyjnych; odczytów sensorów hydro-meteorologicznych w czasie rzeczywistym; strumienia danych pozyskanych w ramach Krajowej Sieci AIS- PL. o Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów celnych, sprawozdawczych, statystycznych itp. zgodnie z wymogami prawa UE; o Uruchomienie usług publicznego dostępu w danych gromadzonych w ramach monitorowania Modernizacja i utrzymanie infrastruktury IT: o Opracowanie i wdrożenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego w zakresie nadzorowania dostępu oraz ochrony informacji; o Zapewnienie bieżącej modernizacji i dostosowywania rozwoju zasobów informatycznych w celem zapewnienia ciągłości świadczonych usług. Budowa platformy Remote Sensing służącej akwizycji danych ze zdalnych sensorów umieszczonych na elementach infrastruktury Oznakowania Nawigacyjnego oraz bezzałogowych środkach transportu: Unmanned Aerial Vehicle (UAV) / Unmanned Sailing Vehicle (USV): o Dostosowanie lokalizacji węzłowych magistrali telekomunikacyjnej KSBM II/A dla potrzeb: zdalnego dostępu do wybranych zasobów IT administracji morskiej dla użytkowników mobilnych znajdujących się na akwenach morskich; dostępu do zdalnych środków akwizycji danych. o Opracowanie koncepcji w zakresie wykorzystania UAV/USC w celu pozyskania danych związanych z: weryfikacją statusu środków technicznych wchodzących w skład infrastruktury Oznakowania Nawigacyjnego;

14 wykrywaniem zagrożeń dla środowiska naturalnego lub bezpieczeństwa żeglugi; wsparcia logistycznego w miejscu prowadzenia akcji ratowania życia, mienia lub zwalczania zanieczyszczeń. o Opracowanie projektu zintegrowanego systemu gromadzenia, przetwarzania i współdzielenia zasobów. o Stworzenie systemu dostępowego do informacji nawigacyjnie użytecznej w oparciu o serwis internetowy Pozostałe warunki dotyczące sporządzenia studium wykonalności dla niniejszego projektu. 1. Stadium wykonalności dla projektu Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-navigation powinno obejmować wykonanie kompletnego dokumentu spełniającego wymogi załącznika do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Funduszu Spójności, w ramach osi priorytetowej III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej, PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.3 Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej i zostanie wykonane zgodnie z aktualnymi stanem wiedzy. 2. Wykonawca powinien przewidzieć 2 aktualizacje studium na etapie weryfikacji wniosku oraz wsparcie dla Zamawiającego w trakcie procedury aplikacyjnej.. 3. Opracowanie, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, ma zostać przekazane Zamawiającemu w następującej formie i ilości: a) w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym, b) w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej w programie Adobe Reader (bez ograniczeń), c) w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowalnej. Tabele finansowe do studium wykonalności muszą być dostarczone w formacie xls (m.in. arkusze kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły, aby można było prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń). 4. Zamawiający dostarczy wszelkie niezbędne materiały, jeżeli będzie to możliwe w terminie do 5 dni roboczych od dnia wystąpienia wykonawcy. 5. Wykonawca będzie zobowiązany jeżeli zostaną zmienione wytyczne Instytucji Zarządzającej do wykonania studium wykonalności zgodnie z aktualnymi wytycznymi na dzień odbioru. 6. Jeżeli wystąpi taka konieczność Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać pierwszą aktualizację studium wykonalności w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o konieczności wykonania aktualizacji. 7. Pierwsza aktualizacja studium wykonalności polegać będzie na dostosowaniu treści studium do stanu aktualnego na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie dla Projektu Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-navigation.

15 8. Jeżeli wystąpi taka konieczność Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać drugą aktualizację studium wykonalności w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o konieczności wykonania aktualizacji. 9. Druga aktualizacja studium wykonalności polegać będzie na dostosowaniu treści studium do uwag i zaleceń zgłoszonych podczas weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Wdrażającą. 10. Pierwsza oraz druga aktualizacja studium wykonalności zostanie sporządzona nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania Oferenta.

Odpowiedź na pytania Oferenta. Projekt nr WND RPPM.05.03.00-00-002/09 współfinansowany ze środków Unii ej w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa Odpowiedź na pytania Oferenta.

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1c do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia 1/6 Załącznik Nr 2 DO SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 45330000-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo