Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art.93 ust. 1a ustawy PZP.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art.93 ust. 1a ustawy PZP."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Spójności Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w trybie art.93 ust. 1a ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji przygotowawczej dla projektu inwestycyjnego Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-navigation, przewidywanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie (zwanego dalej Projektem ) składającej się z następujących elementów: Część I 1. Programu funkcjonalno użytkowego dla modernizacji infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej Programem ) musi odpowiadać zakresem i formą warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) Zakres przedmiotowy Programu został opisany w części II niniejszego dokumentu. 2. Szacunkowy kosztorys inwestycji wykonany na podstawie w/w Programu. 3. Studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego. 3.1.Studium wykonalności należy wykonać zgodnie z właściwymi wytycznymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostępnymi na dzień sporządzania studium, lub w przypadku ich braku, w zakresie zgodnym z wytycznymi dla perspektywy Ogólne założenia dla wykonania studium wykonalności znajdują się w części II niniejszego dokumentu. 3.3.Studium wykonalności musi obejmować wszystkie trzy zadania planowane do realizacji w ramach Projektu, tj.: - Modernizację systemów znaków nawigacyjnych 1. - Rozbudowę Narodowego systemu SafeSeaNet do pełnienia funkcji Single Window 2. 1 Zakres przewidywanych prac do realizacji w ramach tego zadania został zdefiniowany w Część II oraz w Koncepcji technicznej e-navigation w systemach oznakowania nawigacyjnego i radionawigacji morskiej. Dokument w opracowaniu w ramach odrębnego zlecenia zostanie udostępniony Wykonawcy. 2 Zakres przewidywanych prac do realizacji w ramach tego zadania został przedstawiony w Części II niniejszego Opisu. Należy w nim także uwzględnić elementy koncepcji National Single Window - Analiza stanu bieżącego, określenie zakresu koniecznych zmian oraz propozycja scenariusza modernizacji krajowych systemów informacji o obrocie portowo-morskim w kontekście wypełnienia zobowiązań wynikających z Dyrektywy 2010/65/UE. Dokument ten zostanie udostępniony Wykonawcy.

2 - Modernizację infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku zgodnie z wytycznymi opisanymi w sporządzonym przez Wykonawcę Programie. Część II Założenia do Projektu Funkcjonalno-Użytkowego Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku (PFU) 1. Założenia konstrukcyjno architektoniczne Budynek dwukondygnacyjny, parterowo - piętrowy w kształcie litery L, nie podpiwniczony o wysokości dostosowanej do istniejących obiektów oraz kubaturze dostosowanej do istniejących obiektów. Część administracyjną obiektu przenieść na planowane piętro obecnego budynku administracyjnego a jego parter przebudować na garaże samochodów służbowych, ciągnika, sztaplarki, lawety i dźwigu samojezdnego lub alternatywnie część administracyjną przenieść na piętro planowanego magazynu głównego i hangaru na przyczepy podłodziowe. Wykonawca PFU zaproponuje wariantowe zabudowy części administracyjnej na piętrze planowanego budynku. Pozostawić istniejące piętro z przeznaczeniem na zaplecze socjalno sanitarne wraz z wykonaniem przebudowy z zastosowaniem nowych materiałów. 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu a) projektowany budynek należy usytuować wg istniejących obiektów z zastosowaniem dyspozycji zawartych w planie zagospodarowania terenu przewidzianego dla przedmiotowego terenu b) należy uwzględnić zagospodarowanie otaczającego terenu, c) wykonać projekt oświetlenia terenu, d) wykonać projekt odwodnienia terenu, e) wykonać projekt dróg, dojazdów, parkingów, chodników oraz zieleni wokół obiektu Wymagania dotyczące architektury a) budynek powinien posiadać współczesną formę, uwzględniająca specyfikę zadań wykonywanych przez BON, b) w projektowanym budynku, należy uwzględnić istniejące obiekty spełniające swoją charakterystyczną funkcję, c) elewacje powinny być zaprojektowane w materiale trwałym odpornym na upływ czasu w sensie technicznym i estetycznym, w technologii umożliwiającej oszczędność energii, w tym należy przewidzieć możliwość bezpośredniego transportu z zewnątrz, urządzeń o dużych gabarytach (np. pławy), j) budynek w części ogólnodostępnej powinien być przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (m.in. toaleta dla niepełnosprawnych), k) planowany budynek powinien spełniać obowiązujące przepisy Prawa budowlanego oraz akty z nim związane a w szczególności wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa

3 pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród Wymagania dotyczące konstrukcji a) budynek może zostać zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej lub mieszanej z uwzględnieniem ekonomiki kosztowej rozwiązania projektowego, b) rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać możliwość realizacji zadań i funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz procesu technologicznego, c) projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać specyfikę zadań realizowanych przez BON Wymagania dotyczące instalacji Sieci zewnętrzne i przyłącza a) inwestycję należy wyposażyć w następujące media: zasilanie w energię elektryczną - zgodnie z warunkami wydanymi przez operatora, oświetlenie terenu, instalacje teletechniczne, zasilanie budynku wodą, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, rozważyć alternatywnie zasilanie awaryjne, itd. Instalacje wewnętrzne, b) instalacje sanitarne wewnętrzne: wentylacja: - mechaniczna nawiewno-wywiewna, - w wyznaczonych pomieszczeniach zainstalowana klimatyzacja (do ustalenia z Inwestorem), instalacje grzewcze: - olejowe (przeprowadzić analizę zapotrzebowania na ogrzewanie w poszczególnych pomieszczeniach), instalacje wodno-kanalizacyjne c) instalacje elektryczne wewnętrzne: instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia miejscowego, instalacja oświetlenia awaryjnego, instalacja gniazd wtykowych 230V, zasilanie urządzeń technologicznych, instalacja gniazd z UPS, instalacja siłowa, instalacja ochrony przepięciowej, instalacja ochrony od porażeń, instalacja odgromowa, d) instalacje teletechniczne wewnętrzne, e) instalacje alarmową i antywłamaniową. 3. Wymagania dodatkowe

4 W projekcie funkcjonalno użytkowym należy przewidzieć możliwość funkcjonowania Bazy Oznakowania Nawigacyjnego przez cały okres trwania procesu inwestycyjnego. Należy uwzględnić w opracowaniu etapowanie i kolejność robót budowlanych uwzględniającą funkcjonowanie Bazy a w szczególności części administracyjnej w zakresie planowanej przebudowy. W przypadku wykonania części administracyjnej na piętrze obecnego budynku administracyjnego niezbędne będzie wykonanie tymczasowej siedziby z podaniem powierzchni biurowej i magazynowej niezbędnej do funkcjonowania BON wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i teleinformatycznych. W sytuacji wykonania części administracyjnej na piętrze nad magazynem głównym i hangarami na łodzie konieczne jest uwzględnienie w projekcie funkcjonalno użytkowym niezbędnego czasu na spełnienie wymogów określonych w obowiązujących przepisach oraz na przeniesienia sprzętu i materiałów. 4. Zestawienie powierzchni kubaturowych do PFU Lp. 1. Nazwa Hala montażu pław (remontowa) istniejąca Powierzchnia m Hala do mycia pław Komora malowania pław Dodatkowe informacje 1. Wykonanie dwóch nowych bram wjazdowych o wys. ok. 4,00 m (podwyższonych w stosunku do istniejącej) 3. Wyposażenie: kompresor, podest roboczy + rusztowanie przesuwne 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 6. Ogrzewanie 7. System wentylacji 1. Dwa stanowiska robocze wyposażone w urządzenia czyszczące 3. Technologia oczyszczania (piaskowania) pław 4. Odzysk wody i ścierniwa 5. Usuwanie zanieczyszczeń (rdza, powłoki malarskie, porosty) 6. Transport poziomy (suwnica lub planowane wózki transportowe o szer. 2,5 3,0 m ). 7. Instalacja elektryczna 8. Instalacja oświetleniowa 9. Ogrzewanie 10. System wentylacji 1. Jedno stanowisko robocze wyposażone w pompę malarską

5 3. Pomieszczenie przygotowania i magazynowania farb i rozpuszczalników 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 6. Ogrzewanie 7. System wentylacji 4. Narzędziownia Dwa pomieszczenia (magazyn, pomieszczenie konserwacji i wydawania) 3. Wyposażenie : regały, szafy, stoły, szlifierka, kompresor, biurko, komputer) 5. Instalacja elektryczna 6. Instalacja oświetleniowa 7. Ogrzewanie 8. System wentylacji 5. Magazyn nawigacyjny System wentylacji 3. Regały 4. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 5. Instalacja elektryczna 6. Instalacja oświetleniowa 6. Magazyn nawigacyjny System wentylacji 3. Regały 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 7. Magazyn odzieżowy System wentylacji 3. Regały 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 7. Ogrzewanie 8. Warsztat elektryczny System wentylacji 3. Regały 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 7. Ogrzewanie 9. Rozdzielnia elektryczna 15 20

6 10. Spawalnia Kotłownia Magazyn na olej opałowy Magazyn główny wraz z boksami dla jednostek pływających 8 szt. (po ok. 10m²) Garaż na dźwig samojezdny Instalacja ppoż. 1. Wyposażenie: przecinarka plazmowa+ TIG+ spawarka, stół spawalniczy, giętarka, szlifierka stołowa, wiertarka kolumnowa 2. Wydzielone pomieszczenie na zestaw tlen + acetylen 3. Podest roboczy (umożliwiający prace na wysokości do 2m) 5. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 6. Instalacja elektryczna 7. Instalacja oświetleniowa 8. Instalacja ppoż. 9. Ogrzewanie 1. System ogrzewania olejowego (sterowanie wraz z nowymi piecami 2 szt.) 1. Nowe zbiorniki na olej opałowy wraz z systemem sygnalizacji poziomu paliwa i uzupełniania 1. Wyposażenie: regały stojaki, bębny 2. Instalacja alarmowa i antywłamaniowa 3. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja oświetleniowa 6. System wentylacji 7. Instalacja ppoż. 8. Boksy wykonane z paneli ażurowych z blachy perforowanej lub prętów zgrzewanych przekrytych od góry - rozważyć dostęp do boksów dla jednostek pływających z zewnątrz lub z wewnątrz 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej

7 (wymiary pojazdu: 12,00x2,80x3,50) Garaż na ciągnik (wymiary pojazdu: 5,60x2,00x2,60) Garaż na sztaplarkę (wymiary pojazdu: 4,00x2,00x3,00) Garaż na lawetę (wymiary pojazdu:11,30x2,50x2,10) Garaż na samochód służbowy Garaż na samochód służbowy Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 4,00 m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 8. Wyposażenie: sprężarka 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00 m. 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC). 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00 m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00 m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00 m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 1. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej 2. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 3,00

8 20. Portiernia Pomieszczenie na akumulatory Pomieszczenia akumulatorowi przeznaczone dla ludzi Serwerownia Hangar dla jednostek pływających 4 szt. oraz 2 szt. przyczep podłodziowych m 7. Ogrzewanie (temp. 7ºC) 1. Stanowisko monitoringu pomieszczeń. 2. Wyposażenie: komputer z monitorami zbierający dane z instalacji alarmowej obejmującej wszystkie pomieszczenia biurowo magazynowe w całej BON 7. Ogrzewanie 1. Posadzka przemysłowa kwasoodporna o odpowiedniej nośności 2. Instalacja elektryczna 5. Instalacja ppoż. 6. Wyposażenie: stanowisko do ładowania akumulatorów 3 szt. równocześnie, do kontrolowanego rozładowania wszystko podłączone do komputera kontrolującego i zapisującego dane z tych procesów znajdującego się w pomieszczeniu przylegającym (21.) 1. Wyposażenie: biurko i komputer 7. Ogrzewanie 2. Instalacja oświetleniowa 3. System klimatyzacji 4. Podłoga techniczna 5. Instalacja ppoż. 6. Ogrzewanie 6. Bramy garażowe elektryczne o wys. min. 4,00 m 7. Posadzka przemysłowa o odpowiedniej

9 Pomieszczenie na sprzęt gospodarczy Pomieszczenia biurowe dla 10 osób w tym: sekretariat naczelnika pokój naczelnika pokój zastępcy naczelnika pokój kierownika technicznego pokój kierownika administracyjnego pokój pracowników 2 os Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji 4. Wyposażenie: regał i szafa 1. Instalacja komputerowa i telekomunikacyjna 2. Instalacja elektryczna 4. System klimatyzacji 6. Wyposażenie: nowa centralka telefoniczna lub instalacja telefoniczna i numery bezpośrednie do pokojów. 7. Sprzęt: fax, kserokopiarka 2 szt., skaner A3, foliarka, bindownica i stanowisko do przycinania dokumentów 8. Meble: biurko i szafy biurowe 4. System klimatyzacji 4. System klimatyzacji

10 pokój pracowników 2 os pokój pracowników 2 os pokój pracowników 2 os pomieszczenie kasy 5 10 sala konferencyjna pomieszczenie sanitariatów dla pracowników biurowych (WC + prysznice) pomieszczenie na sprzęt i materiały do sprzątania Śniadalnia dla pracowników biurowych System klimatyzacji 1. Pomieszczenia przystosowane również dla osób niepełnosprawnych 2. Instalacja elektryczna 2. Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji 4. Ogrzewanie 5. Wyposażenie: regał i szafa 2. Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji

11 Pomieszczenie socjalne dla pracowników fizycznych BON - śniadalnia Szatnie dla pracowników fizycznych Pomieszczenie sanitariatów dla pracowników fizycznych (WC + prysznice) Pomieszczenie na sprzęt i materiały do sprzątania Ogrzewanie. 5. Wyposażenie: szafki, stoły, krzesła, zlew, zmywarka, ekspress, lodówka, kuchenka 2. Instalacja 3. System wentylacji 4. Ogrzewanie. 5. Stół, krzesła, zlew, szafki, kuchenka, lodówka 2. Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji 4. Ogrzewanie 5. Wyposażenie: szafki ubraniowe dla 15 osób 1. Pomieszczenia przystosowane również dla osób niepełnosprawnych 2. Instalacja elektryczna 2. Instalacja oświetleniowa 3. System wentylacji 4. Ogrzewanie 5. Wyposażenie: regał i szafa 5. Zestawienie powierzchni zewnętrznych 5.1. Plac zewnętrzny manewrowy istniejący przed budynkiem administracyjnym i halą remontową A : ,50 m² (dane orientacyjne do weryfikacji) 5.2. Plac zewnętrzny składowy po rozbiórce hali pław B : ,00 m² (dane orientacyjne do weryfikacji) 5. (rozważyć zastosowanie LED) wg opracowania projektowego obejmująca całą powierzchnię placów składowego i manewrowego 5.4. Instalacja deszczowa wg opracowania projektowego 5.5. Instalacja wodno kanalizacyjna - wg opracowania projektowego 5.6. Instalacja telekomunikacyjna i komputerowa wg opracowania projektowego 5.7. Instalacja alarmowa wg opracowania projektowego 5.8. Instalacja energetyczna wg opracowania projektowego 6. Informacje pozostałe Dla terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego opracowany przez Gminę Miasta Gdańska a jej część znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

12 Należy również uwzględnić trwające prace projektowe dotyczące aktualizacji i wykonania nowej linii nabrzeża na odcinku nabrzeża skarpowego i niskiego których inwestorem jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. W trakcie wykonywania PFU dopuszcza się korekty powyższych założeń na podstawie uzgodnień z zespołem projektowym Wykonawcy. Modernizacja systemów znaków nawigacyjnych ogólny zakres zadaniowy. Lp Nazwa zadania Modernizacja systemów nabieżnikowych i znaków stałych Modernizacja oznakowania nawodnego Modernizacja i integracja systemów monitorowania oznakowania nawigacyjnego wraz z funkcjami e-navigation Zapewnienie transmisji danych ląd statek na obszarze Zatoki Gdańskiej Wdrażanie strategii e-navigation w systemach ON i radionawigacji morskiej Założenia dot. Rozbudowy narodowego systemu SafeSeaNet do pełnienia funkcji Single Window. Lp. Nazwa zadania 1 Adaptacja systemów informatycznych administracji państwowej w celu harmonizacji usług przetwarzania danych w domenie nadzoru i bezpieczeństwa morskiego Analiza i bieżące dostosowywanie systemów do wymogów prawa europejskiego i rozwiązań w transporcie międzynarodowym: o Współpraca z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) w ramach utrzymania rozwoju komponentów SafeSeaNet/NSW w ramach Dyrektywy 2002/59/WE oraz 2010/65/UE wraz z późniejszymi zmianami; o Dostosowanie formularzy i funkcji wynikających harmonizacji obiegu informacji w ramach administracji morskiej. o Współpraca z portami, terminalami przeładunkowymi, agencjami, urzędami celnymi itp. dla zapewnienia sprawnego procesu dostępu do danych i obiegu informacji z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych klasy Port Community System (PCS). Współpraca w ramach CISE wspólna platforma wymiany informacji: o opracowanie procedur oraz dobór środków technicznych

13 pozwalających na bezpieczną wymianę danych w ramach współpracy międzyresortowej oraz międzynarodowej zgodnie z rekomendacjami opracowanymi w ramach inicjatywy CISE; Stworzenie internetowego środowiska współpracy dla zapewnienia automatyzacji procesów wymiany i publicznego dostępu do informacji w oparciu o istniejące systemy administracji morskiej adaptacja, modernizacja, integracja systemów w ramach rozwiązania portalowego o Opracowanie pakietu usług dostępu do informacji publicznej zgodnie wytycznymi Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej, w tym zaprojektowanie i wdrożenie graficznego interfejsu Użytkownika (GUI) oraz automatycznych interfejsów WebServices umożliwiających dostep w czasie rzeczywistym oraz do zasobów archiwalnych w zakresie: ostrzeżeń brzegowych, lokalnych i nawigacyjnych; odczytów sensorów hydro-meteorologicznych w czasie rzeczywistym; strumienia danych pozyskanych w ramach Krajowej Sieci AIS- PL. o Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów celnych, sprawozdawczych, statystycznych itp. zgodnie z wymogami prawa UE; o Uruchomienie usług publicznego dostępu w danych gromadzonych w ramach monitorowania Modernizacja i utrzymanie infrastruktury IT: o Opracowanie i wdrożenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego w zakresie nadzorowania dostępu oraz ochrony informacji; o Zapewnienie bieżącej modernizacji i dostosowywania rozwoju zasobów informatycznych w celem zapewnienia ciągłości świadczonych usług. Budowa platformy Remote Sensing służącej akwizycji danych ze zdalnych sensorów umieszczonych na elementach infrastruktury Oznakowania Nawigacyjnego oraz bezzałogowych środkach transportu: Unmanned Aerial Vehicle (UAV) / Unmanned Sailing Vehicle (USV): o Dostosowanie lokalizacji węzłowych magistrali telekomunikacyjnej KSBM II/A dla potrzeb: zdalnego dostępu do wybranych zasobów IT administracji morskiej dla użytkowników mobilnych znajdujących się na akwenach morskich; dostępu do zdalnych środków akwizycji danych. o Opracowanie koncepcji w zakresie wykorzystania UAV/USC w celu pozyskania danych związanych z: weryfikacją statusu środków technicznych wchodzących w skład infrastruktury Oznakowania Nawigacyjnego;

14 wykrywaniem zagrożeń dla środowiska naturalnego lub bezpieczeństwa żeglugi; wsparcia logistycznego w miejscu prowadzenia akcji ratowania życia, mienia lub zwalczania zanieczyszczeń. o Opracowanie projektu zintegrowanego systemu gromadzenia, przetwarzania i współdzielenia zasobów. o Stworzenie systemu dostępowego do informacji nawigacyjnie użytecznej w oparciu o serwis internetowy Pozostałe warunki dotyczące sporządzenia studium wykonalności dla niniejszego projektu. 1. Stadium wykonalności dla projektu Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-navigation powinno obejmować wykonanie kompletnego dokumentu spełniającego wymogi załącznika do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Funduszu Spójności, w ramach osi priorytetowej III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej, PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.3 Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej i zostanie wykonane zgodnie z aktualnymi stanem wiedzy. 2. Wykonawca powinien przewidzieć 2 aktualizacje studium na etapie weryfikacji wniosku oraz wsparcie dla Zamawiającego w trakcie procedury aplikacyjnej.. 3. Opracowanie, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, ma zostać przekazane Zamawiającemu w następującej formie i ilości: a) w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym, b) w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej w programie Adobe Reader (bez ograniczeń), c) w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowalnej. Tabele finansowe do studium wykonalności muszą być dostarczone w formacie xls (m.in. arkusze kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły, aby można było prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń). 4. Zamawiający dostarczy wszelkie niezbędne materiały, jeżeli będzie to możliwe w terminie do 5 dni roboczych od dnia wystąpienia wykonawcy. 5. Wykonawca będzie zobowiązany jeżeli zostaną zmienione wytyczne Instytucji Zarządzającej do wykonania studium wykonalności zgodnie z aktualnymi wytycznymi na dzień odbioru. 6. Jeżeli wystąpi taka konieczność Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać pierwszą aktualizację studium wykonalności w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o konieczności wykonania aktualizacji. 7. Pierwsza aktualizacja studium wykonalności polegać będzie na dostosowaniu treści studium do stanu aktualnego na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie dla Projektu Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-navigation.

15 8. Jeżeli wystąpi taka konieczność Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać drugą aktualizację studium wykonalności w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o konieczności wykonania aktualizacji. 9. Druga aktualizacja studium wykonalności polegać będzie na dostosowaniu treści studium do uwag i zaleceń zgłoszonych podczas weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Wdrażającą. 10. Pierwsza oraz druga aktualizacja studium wykonalności zostanie sporządzona nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 Nazwa zadania : Budowa placówki Posterunku Energetycznego w Mirsku (RD Lubań). Opracował: Marcin Tyrakowski data i podpis Sprawdził: Maciej Jabłoński data i podpis Zatwierdził:..

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Klasyfikacja Według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 45000000-7 Roboty budowlane 45000000-8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: programu inwestycji i programu funkcjonalno użytkowego dla zadania Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 7, garażu nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1e WYKAZ CEN Na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny. Pawilon C parter Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego oś. Na Skarpie 66 31-913 Kraków

Opis Techniczny. Pawilon C parter Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego oś. Na Skarpie 66 31-913 Kraków Nr Sprawy ZP 17/2008 Załącznik nr 4 do SIWZ Opis Techniczny GRUPA 1 Nazwa zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ogólnobudowlanej wraz z projektami branżowymi, na podstawie koncepcji

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn

Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Kompleks budynków produkcyjno-magazynowo-biurowych Jaworowa ul. Drukarska 2 gm. Raszyn Przedmiot oferty: Obiekt to kompleks połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną zorganizowaną całość. Budynek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Rudołowice. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12,

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12, Legionowo, 15 marca 2013 r. L.dz.C-ZPFP-158/121/69/13 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM 1/ 7 ENOTICES_ipczd 25/05/2011- ID:2011-072716 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej INFRASTRUKTURA 2, I rue ŚRODOWISKO Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowy magazynu aptecznego na poradnię uzależnień 1 I. Zamawiający Powiat Łowicki ul.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32308-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia są usługi: 1) opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia NA BUDOWĘ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia NA BUDOWĘ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ WRAZ Z BUDYNKIEM BIUROWYM, MAGAZYNEM ZEWNĘTRZNYM ORAZ POTRZEBNĄ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ W MIEJSCOWOŚCI SŁAWNO K/ OPOCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach 1. Lokalizacja terenu Działki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze

Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszcze Wytyczne do wykonania dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń na poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie ogólne dla uczniów i umywalnie z szatniami przy sali gimnastycznej oraz pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie www.straz.powiatwolsztyn.pl Załącznik nr 8 do SIWZ Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Planowany budynek strażnicy powinien stanowić jedną bryłę z istniejącym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS "Gdańsk" elektryczna.

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS Gdańsk elektryczna. REGON 191003958 BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i "E N E P R O" 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 4A p. 68 tel. 502 024 753 NIP 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 9 Rzeszów, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 9 Rzeszów, ul. PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73 Obiekt : Żłobek 9 Rzeszów, ul. Podwisłocze 20b Zakres : Adaptacja pomieszczeń żłobka dla lokowania grupy maluchów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku C dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa pomieszczenia Instalacje oraz wymagane media /Wymagania techniczne Rodzaj powierzchni Metraż 1 Pokój do izolacji DNA Oświetlenie (700 lux)

Lp. Nazwa pomieszczenia Instalacje oraz wymagane media /Wymagania techniczne Rodzaj powierzchni Metraż 1 Pokój do izolacji DNA Oświetlenie (700 lux) SPIS POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH, BIUROWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WRAZ Z WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI WYPOSAŻENIA I MEDIÓW Pracownia Genetyki Molekularnej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 004/2012 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku C dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja winna być wykonana jako dwa odrębne kompletne opracowania dla dwóch różnych zakresów robót oddzielnie.

Dokumentacja winna być wykonana jako dwa odrębne kompletne opracowania dla dwóch różnych zakresów robót oddzielnie. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji i termomodernizacji budynku gimnazjum imienia Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie 1. Informacje ogólne 1. Wykonawca powinien

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

o wnioskach złożonych przez Miasto Bielsk Podlaski w 2008 roku do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności

o wnioskach złożonych przez Miasto Bielsk Podlaski w 2008 roku do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności Informacja o wnioskach złożonych przez Miasto Bielsk Podlaski w 2008 roku do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności UNIA EUROPEJSKA I. Wnioski drogowe złożone do Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową, wykonanie robót wraz z dostawą i montażem urządzeń Pracowni Elektrofizjologii

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu - usługa

Ogłoszenie o przetargu - usługa Ogłoszenie o przetargu - usługa na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola w Lubochni" Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r. UCHWAŁA NR XXVII/206/2004 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI /93/2003 Rady Gminy Leżajsk z dnia 11 września 2003 r w sprawie uchwalenia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2A SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące projektu

Rozdział 2A SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące projektu Rozdział 2A SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące projektu 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1.1.Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA

WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA WARUNKI PRZETARGU INFORMACJA DLA OFERENTÓW ORAZ OBOWIĄZKI OFERENTA ZAMAWIAJĄCY SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BIEŃCZYCE 31-630 KRAKÓW, OSIEDLE KOMBATANTÓW 10 zaprasza do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin, woj. lubelskie, 1 z 6 2011-02-14 10:18 Lublin: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy PL. Czechowicza 1. Numer ogłoszenia: 21338-2011; data zamieszczenia: 14.02.2011

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary.

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575

I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn: wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Straży Granicznej przy ul. Kotwiczej 2 w Elblągu oraz opracowanie koncepcji przebudowy budynku lub budowy nowego budynku Numer ogłoszenia: 111007-2015;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy:

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy: Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2. Część II Wzór umowy (Kontraktu) wraz z załącznikami 3. Część III Część III SIWZ stanowią następujące elementy: 1) SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo