ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY TORUŃ 2009

2 Spis treści: Paragraf Strona Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Cele i zadania szkoły funkcje edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze - praca z uczniem zdolnym - zadania opiekuńcze - wycieczki - praca z uczniem wymagającym szczególnej troski Rozdział III Organy szkoły dyrektor szkoły - wicedyrektor szkoły - Rada Pedagogiczna - Rada Rodziców - Samorząd Uczniowski Rozdział IV Organizacja Szkoły arkusz organizacyjny - kierownik kształcenia praktycznego - kierownik internatu - podział na oddziały - praktyczna nauka zawodu - biblioteka - internat Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły obowiązki - zespoły przedmiotowe 2

3 - zespoły oddziałowe - pedagog szkolny Rozdział VI Zasady przeprowadzania naboru do klas pierwszych Rozdział VII Uczniowie szkoły prawa ucznia - obowiązki ucznia - nagrody - kary Rozdział VIII Wewnątrzszkolny system oceniania wymagania edukacyjne - przedmiotowy system oceniania - ocena zachowania - klasyfikacja - procedura odwoławcza Rozdział IX Postanowienia końcowe

4 Uchwała Nr 13 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt. 1 jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty Dz.U. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Dz.U. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Dz.U. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Dz.U. Nr 66, poz. 606, z 2007 r. Dz.U. Nr 35, poz. 222 ) oraz uchwały nr 9 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu szkoły uchwala się jednolity tekst statut szkoły o następującym brzmieniu: 4

5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu zwany dalej Zespołem Szkół. 2. W skład Zespołu Szkół wchodzą szkoły określone w Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół składa się z nazwy Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu i nazwy tej szkoły. 4. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w Toruniu przy ul. Batorego 43/ Integralną część Zespołu Szkół stanowi internat. 6. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Miasta Toruń. 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Toruniu z dnia 20 czerwca 1980 r. Technikum Melioracji Wodnych zostało nadane imię generała Ignacego Prądzyńskiego. Imię to przejęła szkoła ponadgimnazjalna Technikum Nr 9 utworzona na mocy uchwały nr 324/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie zmiany niektórych uchwał stanowiących akty założycielskie szkół ponadgimnazjalnych. 2. Zespołowi Szkół oraz poszczególnym szkołom wchodzącym w jego skład mogą być nadane odrębne imiona Technikum Nr 9 posiada sztandar z nazwą Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Toruniu, który może być używany podczas uroczystości Zespołu Szkół Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu. 5

6 3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły. 4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę wchodzącą w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły. Nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży kształcące w systemie stacjonarnym: 1) Technikum Nr 9, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie świadectwa maturalnego, kształcące w zawodach: technik inżynierii środowiska i melioracji, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska. 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ogrodnik, a także dalsze kształcenie w 2-letnich uzupełniających liceach ogólnokształcących oraz w 3-letnich technikach uzupełniających, kształcąca w zawodzie ogrodnik. 2. W Technikum Nr 9 może być prowadzone kształcenie młodzieży w zawodach pokrewnych, związanych z: 1) kształtowaniem środowiska i urządzaniem terenów, 2) ochroną środowiska, 3) leśnictwem i gospodarką łowiecką, 4) ekonomiką rolnictwa i przedsiębiorczością, 5) agroturystyką i pozarolniczym wykorzystaniem obszarów wiejskich, 6) rolnictwem i przetwórstwem rolno spożywczym, 3. W Zasadniczej Szkole Zawodowej może być prowadzone kształcenie w zawodach pokrewnych, związanych z: 1) kształtowaniem środowiska i urządzaniem terenów, 2) turystyką i pozarolniczym wykorzystaniem obszarów, 4. Zespół szkół w oparciu o bazę dydaktyczną może prowadzić pozaszkolne formy kształcenia i doskonalenia zależnie od potrzeb wynikających ze strategii rozwoju województwa i zapobiegania bezrobociu oraz na zlecenie innych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6

7 5. Szkoła może przygotowywać i przeprowadzać egzaminy zewnętrzne, w tym potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zgodnie ze standardami wymagań opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz na mocy ustawy o systemie oświaty i aktualnymi rozporządzeniami MEN w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów W Zespole Szkół tworzy się wydzielony rachunek dochodów własnych. Zasady gromadzenia wpływów i ich przeznaczenie określa uchwała nr 763/05 Rady Miasta Torunia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie rachunków dochodów własnych oświatowych i oświatowo-wychowawczych jednostek budżetowych Gminy Miasta Toruń. Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty zwanej dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych. 2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych oraz kształcenia młodzieży na zasadach określonych w statucie. 4. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 5. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności: 1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy i w statucie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez: - zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów, - systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów. 2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, 3) kształtuje postawy patriotyczne, 4) sprzyja zachowaniom proekologicznym, 7

8 5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, 7) budzi szacunek do pracy, 8) wdraża do dyscypliny, 9) podejmuje działania na rzecz pomocy materialnej dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej, 10) pomaga efektywnie współdziałać w ramach różnego rodzaju grup i wspólnot w skali mikro- i makrospołecznej (w rodzinie, miejscu pracy, społeczeństwie...), 11) uczy korzystać z zasobów informacyjnych naszej cywilizacji. 6. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej szkoła w szczególności: 1) zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, 2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności (kompetencje) niezbędne do wykonywania zawodu oraz uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje, 3) zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego i fizycznego młodzieży, 4) umożliwia absolwentom dokonywania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez: a. organizowanie poradnictwa zawodowego, b. poradnictwo psychologiczno pedagogiczne, c. rozwijanie zainteresowań na zajęciach edukacyjnych, 5) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych, 6) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych, 7) Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, poprzez: a. prowadzenie systematycznej i wielokierunkowej obserwacji uczniów przez wychowawców i nauczycieli, b. dociekanie genezy występowania określonych trudności i przedstawianie stosownych wniosków, c. pełnienie przez nauczycieli roli doradców i sojuszników młodzieży, d. współpracę nauczycieli z rodzicami, e. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, f. organizowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz uczniami mającymi problemy w nauce. 8

9 7. Szkoła umożliwia uczniom wykazującym szczególne uzdolnienia, realizowanie indywidualnego programu nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie. 8. Zezwolenie na indywidualny program nauczania wydaje dyrektor szkoły. Z wnioskiem o zezwolenie mogą wystąpić: 1) uczeń pełnoletni samodzielnie, uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), 2) rodzice ucznia (prawni opiekunowie), 3) wychowawca klasy lub nauczyciel za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia. 9. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna, ustala zakres obowiązków i określa warunki organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w oparciu o odrębne przepisy prawa. 10. Działalność pozalekcyjna może być prowadzona w formach stałych, okresowych i okazjonalnych. 11. Stałe formy zajęć pozalekcyjnych są prowadzone przez wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela lub zatrudnionego specjalistę. 12. Prowadzenie działalności pozalekcyjnej odbywa się za zgodą dyrektora szkoły. 13. Warunkiem prowadzenia form pracy z uczniami określonych w ust.10 jest posiadanie środków finansowych. 14. Szkoła może uzależnić prowadzenie określonych zajęć od udziału rodziców w kosztach prowadzenia tych form pracy. 15. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez: 1) poznanie kultury, tradycji regionalnych i narodowych, 2) naukę religii lub etyki. 16. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny. 2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych stosując poniższe zasady: 9

10 1) w czasie lekcji nauczyciel przebywa z uczniami i samowolnie bez uzasadnionych potrzeb nie może opuszczać klasy pozostawiając uczniów samych; opuszczając klasę nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły, 2) w razie nieobecności nauczyciela, dyrektor wyznacza inną osobę, która sprawuje opiekę nad uczniami, 3) w przypadku podziału klasy na grupy, z których jedna w tym czasie nie ma zajęć dydaktycznych, dyrektor wyznacza dla uczniów nie mających zajęć odpowiednie pomieszczenie i organizuje inną formę pracy, informując o tym w korekcie do planu lekcji, 4) uczniom nie wolno opuszczać samowolnie szkoły i miejsca odbywania zajęć praktycznych w czasie zajęć lekcyjnych, 5) uczeń może być zwolniony w uzasadnionych przypadkach z części zajęć przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, zastępcę dyrektora, kierownika internatu, pedagoga szkolnego, 6) w czasie organizowania imprez ogólnoszkolnych, nauczyciel - główny organizator, ma wyznaczoną przez dyrektora szkoły do pomocy niezbędną ilość nauczycieli, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i prawidłowego przebiegu imprezy, 7) jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym dyrektora szkoły, 8) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego zobowiązanych, 9) Dyrektor szkoły zobowiązany jest do organizowania dla pracowników szkoły szkoleń z zakresu BHP oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami. 3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę poprzez wprowadzenie poniższych zasad: 1) w planie rozwoju szkoły oraz w planach dydaktycznych poszczególnych przedmiotów ustala się wykaz wycieczek przedmiotowych, zawodowych i turystyczno - krajoznawczych na dany rok szkolny; w przypadku nie zaplanowania wycieczki, w oparciu o złożony przez organizatora wniosek z 10

11 uzasadnieniem, dyrektor może wyjątkowo wyrazić zgodę na organizację wycieczki, 2) program, skład uczestników oraz kierownika i opiekuna wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych zatwierdza dyrektor szkoły, 3) powyższa zasada dotyczy również wycieczek i imprez organizowanych przez działające na terenie szkoły organizacje młodzieżowe, 4) kierownicy i opiekunowie wycieczek odpowiedzialni są za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez uczniów zasad bezpieczeństwa, 5) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 30 uczniów, 6) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren szkoły z korzystaniem publicznych środków lokomocji, ewentualnie udającej się poza miejscowość, będącą siedzibą szkoły, opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów, 7) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba nad grupą do 10 uczniów, 8) długość dziennych odcinków trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki, 9) wszyscy uczestnicy wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystycznej powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej, a w przypadku wycieczki zagranicznej - dodatkowo ubezpieczeniem na wyjazdy zagraniczne, 10) kierownikiem wycieczki (imprezy) i opiekunem może być osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie i uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami, 11) wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekunów, 12) wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej posługujący się sprzętem specjalistycznym typu rower, kajak, zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich ogólnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, 13) przy organizacji wycieczek środkami komunikacji publicznej, wycieczek kolarskich i pieszych - kierownicy i opiekunowie wycieczek zobowiązani są do stosowania obowiązującego w tym zakresie prawa o ruchu drogowym, 14) do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy: 11

12 a. opracowanie, z udziałem uczestników, szczegółowego programu, harmonogramu, preliminarza wydatków wycieczki oraz wypełnienie karty wycieczki, b. opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników, c. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, d. zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich spełniania przez wszystkich uczestników od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki, e. określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, sprawowania opieki i przestrzegania zasad bezpieczeństwa jego podopiecznych, f. dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy byli zaopatrzeni w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek, zapewnienie apteczki pierwszej pomocy, g. organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki, h. dokonanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki, i. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę, j. dokonanie z uczestnikami oceny odbytej wycieczki oraz sporządzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego, 15) do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy: a. współdziałanie z kierownikiem w pełnej realizacji programu i harmonogramu wycieczki, b. dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki, c. nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań, d. wykonywanie innych zadań, zleconych przez kierownika wycieczki, 16) na udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowej) i imprezie turystycznej wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów prawnych), 17) każda wycieczka i impreza krajoznawczo-turystyczna powinna być należycie przygotowana i omówiona ze wszystkimi uczestnikami (cel wycieczki, trasa, zwiedzane obiekty, harmonogram zajęć, regulamin oraz zasady bezpieczeństwa), 18) uczniowie biorący udział w wycieczce lub imprezie powinni mieć przydzielone konkretne zadania i wnosić swój wkład pracy na rzecz ogółu. 12

13 4. Szkoła organizuje dyżury nauczycielskie w celu zapewnienia młodzieży warunków do odpoczynku i bezpieczeństwa w czasie przerw lekcyjnych. Dyżurujących nauczycieli wyznacza dyrektor, informując o decyzji w zwyczajowo przyjęty sposób. 5. Określa się następujące zasady pełnienia dyżurów: 1) dyżury rozpoczynają się od godz. 7.45, a kończą 15 min. po ostatniej lekcji, 2) dyżury pełnione są przez 2 nauczycieli na parterze i 3 na I piętrze, w czasie dużej przerwy w okresie jesienno - zimowym dodatkowo w stołówce, a także w okresie wiosenno - letnim na zewnątrz szkoły. 6. Do obowiązków dyżurujących nauczycieli należy: 1) przebywanie w określonym miejscu dyżurowania, 2) dopilnowanie, aby uczniowie podczas przerw opuszczali pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, 3) dopilnowanie czystości na korytarzach, klatkach schodowych i w pomieszczeniach sanitarnych, 4) w przypadku wyłączenia prądu ogłoszenie koniec przerwy, 5) w razie wypadku udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pomocy lekarskiej i poinformowanie o zdarzeniu dyrektora szkoły, 6) w razie pożaru zorganizowanie akcji ewakuacyjnej, gaszenie, zawiadomienie straży pożarnej, powiadomienie dyrektora i do czasu przybycia straży, bądź dyrektora kierowanie akcją gaszenia, 7) w przypadku spowodowania przez uczniów szkód w inwentarzu szkolnym, w miarę możliwości, ustalenie sprawców i poinformowanie wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, 8) reagowanie na niewłaściwe zachowanie naruszające zasady wynikające z obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku. Nauczyciele oraz wychowawcy zobowiązani są do otaczania tych uczniów szczególną opieką, a zwłaszcza do: 1) udzielania indywidualnej pomocy w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu podstaw programowych, 2) dostosowania wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów z odchyleniami oraz z zaburzeniami rozwojowymi, 3) kształtowania właściwego stosunku środowiska szkolnego do uczniów z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi, 13

14 4) udzielania rodzicom wskazówek i porad w postępowaniu z dziećmi z dysfunkcjami w celu zapobiegania i likwidowania występujących u dzieci odchyleń i zaburzeń. 2. Młodzież z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi, u której stosowane przez nauczyciela różne formy pomocy i opieki nie przynoszą przewidzianych wyników, powinna być w porozumieniu z rodzicami(prawnymi opiekunami) skierowana przez szkołę do poradni psychologiczno-pedagogicznej, celem uzyskania specjalistycznej diagnozy i określenia kierunku dalszej z nią pracy Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki. 2. Formami pomocy materialnej dla uczniów mogą być: 1) stypendia uczniowskie, 2) korzystanie z wyżywienia w stołówce internatu, 3) zasiłki losowe przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. 3. Wniosek o przyznawanie pomocy materialnej dla ucznia składa na jego wniosek wychowawca klasy, opiniuje samorząd oddziałowy i pedagog szkolny, a dyrektor podejmuje decyzję, określając wysokość i okres przyznania pomocy. 4. W szczególnych przypadkach z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej może bezpośrednio wystąpić do dyrektora szkoły wychowawca, pedagog szkolny, samorząd oddziałowy, rodzice (prawni opiekunowie). 5. Ilość i wysokość pomocy materialnej uzależniona jest od ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, od wielkości dofinansowania przez fundacje, osoby fizyczne i osoby prawne Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym typie szkoły, nauczyciel ten, zwany jest dalej wychowawcą. 2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca prowadził powierzony oddział przez cały tok nauczania w danym typie szkoły. 3. Wychowawca klasy opracowuje program wychowawczy swojego oddziału na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczego 14

15 4. Zadania i obowiązki wychowawcy oddziału: 1) realizacja programu wychowawczego klasy i szkoły, 2) poznanie uczniów, ich sytuacji materialnej oraz środowiska rodzinnego, 3) kształtowanie postaw społeczno patriotycznych, 4) pobudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, motywowanie do samokształcenia, 5) uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, 6) kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, 7) informowanie uczniów i rodziców o zadaniach wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczego, przepisach prawnych obowiązujących w szkole, tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy, 8) czuwanie nad zachowaniem uczniów zgodnym z regulaminem, 9) informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania wynikających z WSO, 10) interesowanie się postępami w nauce uczniów, 11) utrzymywanie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), 12) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami (prawnymi opiekunami), 13) prowadzenie pedagogizacji rodziców (prawnych opiekunów), 14) prowadzenie działań zachęcających rodziców do włączenia się w życie szkoły, 15) integrowanie klasy, organizowanie życia pozalekcyjnego (wycieczki, biwaki, dyskoteki, kino, teatr, itp.), 16) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i uzależnień, 17) kształtowanie nawyków kulturalnego i zdrowego zachowania, 18) przekazywanie informacji i współpraca na drodze: klasa - dyrektor; klasa - nauczyciel; klasa - rodzice; dyrektor rodzice, 19) rozwiązywanie problemów wewnątrzklasowych poprzez konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów wychowawczych, 20) otoczenie opieką uczniów potrzebujących szczególnej pomocy np. materialnej, 21) informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach, 22) egzekwowanie praw ucznia od nauczycieli i rodziców, 23) egzekwowanie obowiązków uczniów, 24) obserwowanie zachowania poszczególnych uczniów i kierunku rozwoju ich osobowości, 25) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego, 26) udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom. 15

16 5. Zmiany wychowawcy oddziału może dokonać dyrektor szkoły z własnej inicjatywy oraz na uzasadniony, pisemny wniosek rodziców, uczniów, zainteresowanego wychowawcy: 1) dyrektor szkoły w ciągu 2 tygodni od otrzymania wniosku przeprowadza postępowanie wyjaśniające, 2) ustalenia z postępowania wyjaśniającego służą dyrektorowi szkoły do przedstawienia stosownego wniosku radzie pedagogicznej, radzie rodziców, które wydają opinię w przedmiotowej sprawie, 3) po uzyskaniu opinii, dyrektor szkoły podejmuje decyzję, o której w terminie 7 dni informuje zainteresowane strony, 4) w przypadku, gdy jednocześnie nauczyciel zgłasza rezygnację z wychowawstwa, a inne względy wskazują na konieczność zmiany, dyrektor nie jest zobowiązany do zasięgania opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Rozdział III Organy szkoły Organami szkoły są: 1) dyrektor szkoły, 2) rada pedagogiczna, 3) rada rodziców, 4) samorząd uczniowski Dyrektor szkoły w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2a ustawy, 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę rodziców i radę pedagogiczną, ponosi 16

17 odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych 8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, prowadzonych w szkole. 2. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu ucznia z listy uczniów, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów pouczając o możliwości odwołania się do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w ciągu 14 dni. 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 4. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. 5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz opinii (odpowiednio) wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła. 6. Dyrektor działa przy pomocy swojego zastępcy, kierownika kształcenia praktycznego i kierownika internatu, powołanych przez siebie, po zasięgnięciu opinii organu nadzorującego oraz rady pedagogicznej, na czas nieokreślony, którzy zajmują się: 1) sprawami wychowawczymi, 2) organizacją pracy dydaktycznej szkoły, 3) całokształtem funkcjonowania internatu. 7. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 8. Zadania i kompetencje wicedyrektora w zakresie organizacji pracy szkoły: 1) sporządzanie projektu arkusz organizacyjnego szkoły, 2) sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć, 3) organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli, 4) czuwanie nad przestrzeganiem przez nauczycieli dyscypliny pracy zgodnie z rozkładem lekcji, harmonogramem dyżurów nauczycielskich, 17

18 5) nadzorowanie prawidłowości i systematyczności prowadzenia dokumentacji pedagogicznej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dokumentacja praktyk), 6) nadzorowanie i współudział w pracy zespołów przedmiotowych, wychowawczych i klasowych, 7) czuwanie nad prawidłową organizacją i przebiegiem praktyk uczniowskich. 9. Zadania i kompetencje wicedyrektora w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej: 1) współudział w opracowaniu przydziału czynności dla nauczycieli, 2) hospitowanie lekcji nauczycieli, otaczanie opieką nauczycieli podejmujących pracę 3) koordynowanie pracy wychowawców klasowych, 4) koordynowanie organizacji procesu nauczania, wychowania i opieki oraz składanie radzie pedagogicznej sprawozdań z ich realizacji, 5) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów dyscypliny, 6) nadzór i kontrola pracy opiekuńczo - wychowawczej w internacie. 10. Realizacja innych, nie zastrzeżonych ustawowo, zadań zleconych przez dyrektora szkoły Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele, wychowawcy internatu oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna stanowi podstawowe zajęcie, zatrudnieni w Zespole Szkół. Do prac rady pedagogicznej mogą być zapraszane przez przewodniczącego rady za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej inne osoby określone w ustawie. Zaproszeni biorą udział w zebraniu z głosem doradczym. 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który odpowiedzialny jest za sprawne przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej. 4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane w miarę bieżących potrzeb z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. Obowiązkowe plenarne posiedzenia rada pedagogiczna odbywa przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po zakończeniu roku szkolnego. Zebrania rady pedagogicznej 18

19 mogą odbywać się w niepełnym składzie, jeżeli dotyczą problemów poszczególnych typów szkół i internatu lub zatwierdzania wyników klasyfikowania i promowania uczniów klas kończących wcześniej zajęcia lekcyjne. 5. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły. 6. W terminie do 15 września dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na rozpoczęty rok szkolny 7. O terminie zebrania rady pedagogicznej przewodniczący zawiadamia wszystkich jej członków z wyprzedzeniem 7-dniowym, zawiadomienie winno zawierać porządek i miejsce zebrania. 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 1) zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu bądź uzgodnieniu z rada rodziców, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 9. Rada pedagogiczna posiada również kompetencje opiniodawcze, a w szczególności opiniuje: 1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) dopuszczenie do użytku zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania, 3) projekt planu finansowego szkoły, 4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 10. Do uprawnień rady pedagogicznej ponadto należy: 1) przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian, 2) występowanie do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. 11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 8 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 19

20 niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 12. W przypadkach wystąpienia, o których mowa w ust. 10 pkt. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały. 13. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, z którego wynika w szczególności: 1) skład rady pedagogicznej, 2) zasady zwoływania i odbywania posiedzeń, 3) skład i kompetencje organów rady pedagogicznej, 4) zasady podejmowania i dokumentowania uchwał, 5) zasady protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej. 15. Podstawowym dokumentem działalności rady jest chronologicznie prowadzony zbiór protokołów i ewidencja uchwał. 16. Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 1) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach rady i jej zespołów, do których został powołany, 2) realizowania uchwał rady, także wtedy, gdy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia, 3) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań, 4) nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły W związku z nieutworzeniem rady szkoły, rada pedagogiczna wykonuje jej zadania określone w art. 50 ust.2 ustawy W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców (opiekunów prawnych). 20

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZCINICY

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZCINICY 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZCINICY UCHWALONY NA ZEBRANIU RADY RODZICÓW W DNIU 22 WRZEŚNIA 2014r. 1. W Zespole Szkół w Trzcinicy działają dwie rady rodziców: a) Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Załącznik Nr 2 do Statutu szkoły z dnia 15 marca 1999r. REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANINY PORAZIŃSKIEJ w STYRZYŃCU W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 marca 2012r. opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Zadania Przewodniczącego i członków Rady. Rozdział III Organizacja pracy Rady. Rozdział IV Kompetencje Rady. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2/2016 z dnia 27.06.2016 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 3 W WOLSZTYNIE Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty / ze zmianami/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU Załącznik do Uchwały Nr XLII/300/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU SPIS TREŚCI: I INFORMACJE O SZKOLE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

Rodzicielskim organem Zespołu Szkół w Rząsce- Gimnazjum im. W. Rutkiewicz w Rząsce jest Rada Rodziców Gimnazjum zwana dalej Radą Rodziców.

Rodzicielskim organem Zespołu Szkół w Rząsce- Gimnazjum im. W. Rutkiewicz w Rząsce jest Rada Rodziców Gimnazjum zwana dalej Radą Rodziców. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum w Rząsce Podst. prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tekst jednolity Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XII/163/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce Podstawa prawna: 1. Art.53,54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania 49. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/69/07 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2007r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dywitach. 2.Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół nr 1

STATUT Zespołu Szkół nr 1 STATUT Zespołu Szkół nr 1 Tekst jednolity opracowany po zmianach wprowadzonych 14stycznia 2016r. ROZDZIAŁ I PRZEPISY DEFINIUJĄCE 1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Załącznik nr 4 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Zespołu Szkół w Niebocku

Regulamin Rady Rodziców. Zespołu Szkół w Niebocku Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Niebocku Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty tekst jednolity (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 roku z późn. zmianami) w Zespole

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły ROZDZIAŁ III - Organy szkoły 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski 6 Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły 1. Powołany jest na to stanowisko przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Chróścicach, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 01.10.2007 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

SKŁAD I ORGANIZACJA RADY PEDAGOGICZNEJ.

SKŁAD I ORGANIZACJA RADY PEDAGOGICZNEJ. Podstawa Prawna art. 43 punkt 2 Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. (Dz.U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043, 208/1532, 227/1658, 2007/42/273,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W B IAŁOŁĘCE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W B IAŁOŁĘCE 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W B IAŁOŁĘCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I Przepisy definiujące 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole Szkół- należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1) Ustawa z dnia 7.09.1991r. art. 52 i 54 (Dz. U. Nr 80 z dnia 9 maja 2007r.) 2) Statut Zespołu Szkół o w Milanowie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bochańskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bochańskim REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bochańskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r.

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r. REGULAMIN Rady Pedagogicznej ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE... 4 CZĘŚĆ II ORGANIZACJA... 4 CZĘŚĆ III KOMPETENCJE I ZADANIA... 5 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. REGULAMIN RADY RODZICÓW. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. ( DZ.U.1996/67/329, 104/496, 1997/28/153, 141/943, 1998 /117/759, 162/1126, 2000 /12/136, 19 /239, 48 /550, 104 /1104, 120 /1268, 122/1320,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo