ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY TORUŃ 2009

2 Spis treści: Paragraf Strona Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Cele i zadania szkoły funkcje edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze - praca z uczniem zdolnym - zadania opiekuńcze - wycieczki - praca z uczniem wymagającym szczególnej troski Rozdział III Organy szkoły dyrektor szkoły - wicedyrektor szkoły - Rada Pedagogiczna - Rada Rodziców - Samorząd Uczniowski Rozdział IV Organizacja Szkoły arkusz organizacyjny - kierownik kształcenia praktycznego - kierownik internatu - podział na oddziały - praktyczna nauka zawodu - biblioteka - internat Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły obowiązki - zespoły przedmiotowe 2

3 - zespoły oddziałowe - pedagog szkolny Rozdział VI Zasady przeprowadzania naboru do klas pierwszych Rozdział VII Uczniowie szkoły prawa ucznia - obowiązki ucznia - nagrody - kary Rozdział VIII Wewnątrzszkolny system oceniania wymagania edukacyjne - przedmiotowy system oceniania - ocena zachowania - klasyfikacja - procedura odwoławcza Rozdział IX Postanowienia końcowe

4 Uchwała Nr 13 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu. Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt. 1 jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty Dz.U. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Dz.U. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Dz.U. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Dz.U. Nr 66, poz. 606, z 2007 r. Dz.U. Nr 35, poz. 222 ) oraz uchwały nr 9 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu szkoły uchwala się jednolity tekst statut szkoły o następującym brzmieniu: 4

5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu zwany dalej Zespołem Szkół. 2. W skład Zespołu Szkół wchodzą szkoły określone w Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół składa się z nazwy Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu i nazwy tej szkoły. 4. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w Toruniu przy ul. Batorego 43/ Integralną część Zespołu Szkół stanowi internat. 6. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Miasta Toruń. 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Toruniu z dnia 20 czerwca 1980 r. Technikum Melioracji Wodnych zostało nadane imię generała Ignacego Prądzyńskiego. Imię to przejęła szkoła ponadgimnazjalna Technikum Nr 9 utworzona na mocy uchwały nr 324/04 Rady Miasta Torunia z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie zmiany niektórych uchwał stanowiących akty założycielskie szkół ponadgimnazjalnych. 2. Zespołowi Szkół oraz poszczególnym szkołom wchodzącym w jego skład mogą być nadane odrębne imiona Technikum Nr 9 posiada sztandar z nazwą Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Toruniu, który może być używany podczas uroczystości Zespołu Szkół Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu. 5

6 3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły. 4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę wchodzącą w skład Zespołu Szkół podaje się nazwę szkoły. Nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży kształcące w systemie stacjonarnym: 1) Technikum Nr 9, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie świadectwa maturalnego, kształcące w zawodach: technik inżynierii środowiska i melioracji, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska. 2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ogrodnik, a także dalsze kształcenie w 2-letnich uzupełniających liceach ogólnokształcących oraz w 3-letnich technikach uzupełniających, kształcąca w zawodzie ogrodnik. 2. W Technikum Nr 9 może być prowadzone kształcenie młodzieży w zawodach pokrewnych, związanych z: 1) kształtowaniem środowiska i urządzaniem terenów, 2) ochroną środowiska, 3) leśnictwem i gospodarką łowiecką, 4) ekonomiką rolnictwa i przedsiębiorczością, 5) agroturystyką i pozarolniczym wykorzystaniem obszarów wiejskich, 6) rolnictwem i przetwórstwem rolno spożywczym, 3. W Zasadniczej Szkole Zawodowej może być prowadzone kształcenie w zawodach pokrewnych, związanych z: 1) kształtowaniem środowiska i urządzaniem terenów, 2) turystyką i pozarolniczym wykorzystaniem obszarów, 4. Zespół szkół w oparciu o bazę dydaktyczną może prowadzić pozaszkolne formy kształcenia i doskonalenia zależnie od potrzeb wynikających ze strategii rozwoju województwa i zapobiegania bezrobociu oraz na zlecenie innych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6

7 5. Szkoła może przygotowywać i przeprowadzać egzaminy zewnętrzne, w tym potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zgodnie ze standardami wymagań opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz na mocy ustawy o systemie oświaty i aktualnymi rozporządzeniami MEN w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów W Zespole Szkół tworzy się wydzielony rachunek dochodów własnych. Zasady gromadzenia wpływów i ich przeznaczenie określa uchwała nr 763/05 Rady Miasta Torunia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie rachunków dochodów własnych oświatowych i oświatowo-wychowawczych jednostek budżetowych Gminy Miasta Toruń. Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty zwanej dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych. 2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych oraz kształcenia młodzieży na zasadach określonych w statucie. 4. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 5. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności: 1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy i w statucie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez: - zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów, - systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów. 2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, 3) kształtuje postawy patriotyczne, 4) sprzyja zachowaniom proekologicznym, 7

8 5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, 7) budzi szacunek do pracy, 8) wdraża do dyscypliny, 9) podejmuje działania na rzecz pomocy materialnej dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej, 10) pomaga efektywnie współdziałać w ramach różnego rodzaju grup i wspólnot w skali mikro- i makrospołecznej (w rodzinie, miejscu pracy, społeczeństwie...), 11) uczy korzystać z zasobów informacyjnych naszej cywilizacji. 6. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej szkoła w szczególności: 1) zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, 2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności (kompetencje) niezbędne do wykonywania zawodu oraz uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje, 3) zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego i fizycznego młodzieży, 4) umożliwia absolwentom dokonywania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez: a. organizowanie poradnictwa zawodowego, b. poradnictwo psychologiczno pedagogiczne, c. rozwijanie zainteresowań na zajęciach edukacyjnych, 5) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych, 6) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych, 7) Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, poprzez: a. prowadzenie systematycznej i wielokierunkowej obserwacji uczniów przez wychowawców i nauczycieli, b. dociekanie genezy występowania określonych trudności i przedstawianie stosownych wniosków, c. pełnienie przez nauczycieli roli doradców i sojuszników młodzieży, d. współpracę nauczycieli z rodzicami, e. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, f. organizowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz uczniami mającymi problemy w nauce. 8

9 7. Szkoła umożliwia uczniom wykazującym szczególne uzdolnienia, realizowanie indywidualnego programu nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie. 8. Zezwolenie na indywidualny program nauczania wydaje dyrektor szkoły. Z wnioskiem o zezwolenie mogą wystąpić: 1) uczeń pełnoletni samodzielnie, uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), 2) rodzice ucznia (prawni opiekunowie), 3) wychowawca klasy lub nauczyciel za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia. 9. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna, ustala zakres obowiązków i określa warunki organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w oparciu o odrębne przepisy prawa. 10. Działalność pozalekcyjna może być prowadzona w formach stałych, okresowych i okazjonalnych. 11. Stałe formy zajęć pozalekcyjnych są prowadzone przez wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela lub zatrudnionego specjalistę. 12. Prowadzenie działalności pozalekcyjnej odbywa się za zgodą dyrektora szkoły. 13. Warunkiem prowadzenia form pracy z uczniami określonych w ust.10 jest posiadanie środków finansowych. 14. Szkoła może uzależnić prowadzenie określonych zajęć od udziału rodziców w kosztach prowadzenia tych form pracy. 15. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez: 1) poznanie kultury, tradycji regionalnych i narodowych, 2) naukę religii lub etyki. 16. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny. 2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych stosując poniższe zasady: 9

10 1) w czasie lekcji nauczyciel przebywa z uczniami i samowolnie bez uzasadnionych potrzeb nie może opuszczać klasy pozostawiając uczniów samych; opuszczając klasę nauczyciel zobowiązany jest poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły, 2) w razie nieobecności nauczyciela, dyrektor wyznacza inną osobę, która sprawuje opiekę nad uczniami, 3) w przypadku podziału klasy na grupy, z których jedna w tym czasie nie ma zajęć dydaktycznych, dyrektor wyznacza dla uczniów nie mających zajęć odpowiednie pomieszczenie i organizuje inną formę pracy, informując o tym w korekcie do planu lekcji, 4) uczniom nie wolno opuszczać samowolnie szkoły i miejsca odbywania zajęć praktycznych w czasie zajęć lekcyjnych, 5) uczeń może być zwolniony w uzasadnionych przypadkach z części zajęć przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, zastępcę dyrektora, kierownika internatu, pedagoga szkolnego, 6) w czasie organizowania imprez ogólnoszkolnych, nauczyciel - główny organizator, ma wyznaczoną przez dyrektora szkoły do pomocy niezbędną ilość nauczycieli, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i prawidłowego przebiegu imprezy, 7) jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym dyrektora szkoły, 8) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego zobowiązanych, 9) Dyrektor szkoły zobowiązany jest do organizowania dla pracowników szkoły szkoleń z zakresu BHP oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami. 3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę poprzez wprowadzenie poniższych zasad: 1) w planie rozwoju szkoły oraz w planach dydaktycznych poszczególnych przedmiotów ustala się wykaz wycieczek przedmiotowych, zawodowych i turystyczno - krajoznawczych na dany rok szkolny; w przypadku nie zaplanowania wycieczki, w oparciu o złożony przez organizatora wniosek z 10

11 uzasadnieniem, dyrektor może wyjątkowo wyrazić zgodę na organizację wycieczki, 2) program, skład uczestników oraz kierownika i opiekuna wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych zatwierdza dyrektor szkoły, 3) powyższa zasada dotyczy również wycieczek i imprez organizowanych przez działające na terenie szkoły organizacje młodzieżowe, 4) kierownicy i opiekunowie wycieczek odpowiedzialni są za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez uczniów zasad bezpieczeństwa, 5) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 30 uczniów, 6) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren szkoły z korzystaniem publicznych środków lokomocji, ewentualnie udającej się poza miejscowość, będącą siedzibą szkoły, opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów, 7) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba nad grupą do 10 uczniów, 8) długość dziennych odcinków trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki, 9) wszyscy uczestnicy wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystycznej powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej, a w przypadku wycieczki zagranicznej - dodatkowo ubezpieczeniem na wyjazdy zagraniczne, 10) kierownikiem wycieczki (imprezy) i opiekunem może być osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie i uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami, 11) wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekunów, 12) wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej posługujący się sprzętem specjalistycznym typu rower, kajak, zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich ogólnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, 13) przy organizacji wycieczek środkami komunikacji publicznej, wycieczek kolarskich i pieszych - kierownicy i opiekunowie wycieczek zobowiązani są do stosowania obowiązującego w tym zakresie prawa o ruchu drogowym, 14) do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy: 11

12 a. opracowanie, z udziałem uczestników, szczegółowego programu, harmonogramu, preliminarza wydatków wycieczki oraz wypełnienie karty wycieczki, b. opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników, c. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, d. zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich spełniania przez wszystkich uczestników od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki, e. określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, sprawowania opieki i przestrzegania zasad bezpieczeństwa jego podopiecznych, f. dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy byli zaopatrzeni w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek, zapewnienie apteczki pierwszej pomocy, g. organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki, h. dokonanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki, i. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę, j. dokonanie z uczestnikami oceny odbytej wycieczki oraz sporządzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego, 15) do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy: a. współdziałanie z kierownikiem w pełnej realizacji programu i harmonogramu wycieczki, b. dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki, c. nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań, d. wykonywanie innych zadań, zleconych przez kierownika wycieczki, 16) na udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowej) i imprezie turystycznej wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów prawnych), 17) każda wycieczka i impreza krajoznawczo-turystyczna powinna być należycie przygotowana i omówiona ze wszystkimi uczestnikami (cel wycieczki, trasa, zwiedzane obiekty, harmonogram zajęć, regulamin oraz zasady bezpieczeństwa), 18) uczniowie biorący udział w wycieczce lub imprezie powinni mieć przydzielone konkretne zadania i wnosić swój wkład pracy na rzecz ogółu. 12

13 4. Szkoła organizuje dyżury nauczycielskie w celu zapewnienia młodzieży warunków do odpoczynku i bezpieczeństwa w czasie przerw lekcyjnych. Dyżurujących nauczycieli wyznacza dyrektor, informując o decyzji w zwyczajowo przyjęty sposób. 5. Określa się następujące zasady pełnienia dyżurów: 1) dyżury rozpoczynają się od godz. 7.45, a kończą 15 min. po ostatniej lekcji, 2) dyżury pełnione są przez 2 nauczycieli na parterze i 3 na I piętrze, w czasie dużej przerwy w okresie jesienno - zimowym dodatkowo w stołówce, a także w okresie wiosenno - letnim na zewnątrz szkoły. 6. Do obowiązków dyżurujących nauczycieli należy: 1) przebywanie w określonym miejscu dyżurowania, 2) dopilnowanie, aby uczniowie podczas przerw opuszczali pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, 3) dopilnowanie czystości na korytarzach, klatkach schodowych i w pomieszczeniach sanitarnych, 4) w przypadku wyłączenia prądu ogłoszenie koniec przerwy, 5) w razie wypadku udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pomocy lekarskiej i poinformowanie o zdarzeniu dyrektora szkoły, 6) w razie pożaru zorganizowanie akcji ewakuacyjnej, gaszenie, zawiadomienie straży pożarnej, powiadomienie dyrektora i do czasu przybycia straży, bądź dyrektora kierowanie akcją gaszenia, 7) w przypadku spowodowania przez uczniów szkód w inwentarzu szkolnym, w miarę możliwości, ustalenie sprawców i poinformowanie wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, 8) reagowanie na niewłaściwe zachowanie naruszające zasady wynikające z obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku. Nauczyciele oraz wychowawcy zobowiązani są do otaczania tych uczniów szczególną opieką, a zwłaszcza do: 1) udzielania indywidualnej pomocy w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu podstaw programowych, 2) dostosowania wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów z odchyleniami oraz z zaburzeniami rozwojowymi, 3) kształtowania właściwego stosunku środowiska szkolnego do uczniów z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi, 13

14 4) udzielania rodzicom wskazówek i porad w postępowaniu z dziećmi z dysfunkcjami w celu zapobiegania i likwidowania występujących u dzieci odchyleń i zaburzeń. 2. Młodzież z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi, u której stosowane przez nauczyciela różne formy pomocy i opieki nie przynoszą przewidzianych wyników, powinna być w porozumieniu z rodzicami(prawnymi opiekunami) skierowana przez szkołę do poradni psychologiczno-pedagogicznej, celem uzyskania specjalistycznej diagnozy i określenia kierunku dalszej z nią pracy Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki. 2. Formami pomocy materialnej dla uczniów mogą być: 1) stypendia uczniowskie, 2) korzystanie z wyżywienia w stołówce internatu, 3) zasiłki losowe przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. 3. Wniosek o przyznawanie pomocy materialnej dla ucznia składa na jego wniosek wychowawca klasy, opiniuje samorząd oddziałowy i pedagog szkolny, a dyrektor podejmuje decyzję, określając wysokość i okres przyznania pomocy. 4. W szczególnych przypadkach z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej może bezpośrednio wystąpić do dyrektora szkoły wychowawca, pedagog szkolny, samorząd oddziałowy, rodzice (prawni opiekunowie). 5. Ilość i wysokość pomocy materialnej uzależniona jest od ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, od wielkości dofinansowania przez fundacje, osoby fizyczne i osoby prawne Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym typie szkoły, nauczyciel ten, zwany jest dalej wychowawcą. 2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca prowadził powierzony oddział przez cały tok nauczania w danym typie szkoły. 3. Wychowawca klasy opracowuje program wychowawczy swojego oddziału na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczego 14

15 4. Zadania i obowiązki wychowawcy oddziału: 1) realizacja programu wychowawczego klasy i szkoły, 2) poznanie uczniów, ich sytuacji materialnej oraz środowiska rodzinnego, 3) kształtowanie postaw społeczno patriotycznych, 4) pobudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, motywowanie do samokształcenia, 5) uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, 6) kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, 7) informowanie uczniów i rodziców o zadaniach wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczego, przepisach prawnych obowiązujących w szkole, tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy, 8) czuwanie nad zachowaniem uczniów zgodnym z regulaminem, 9) informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania wynikających z WSO, 10) interesowanie się postępami w nauce uczniów, 11) utrzymywanie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), 12) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami (prawnymi opiekunami), 13) prowadzenie pedagogizacji rodziców (prawnych opiekunów), 14) prowadzenie działań zachęcających rodziców do włączenia się w życie szkoły, 15) integrowanie klasy, organizowanie życia pozalekcyjnego (wycieczki, biwaki, dyskoteki, kino, teatr, itp.), 16) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i uzależnień, 17) kształtowanie nawyków kulturalnego i zdrowego zachowania, 18) przekazywanie informacji i współpraca na drodze: klasa - dyrektor; klasa - nauczyciel; klasa - rodzice; dyrektor rodzice, 19) rozwiązywanie problemów wewnątrzklasowych poprzez konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów wychowawczych, 20) otoczenie opieką uczniów potrzebujących szczególnej pomocy np. materialnej, 21) informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach, 22) egzekwowanie praw ucznia od nauczycieli i rodziców, 23) egzekwowanie obowiązków uczniów, 24) obserwowanie zachowania poszczególnych uczniów i kierunku rozwoju ich osobowości, 25) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego, 26) udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom. 15

16 5. Zmiany wychowawcy oddziału może dokonać dyrektor szkoły z własnej inicjatywy oraz na uzasadniony, pisemny wniosek rodziców, uczniów, zainteresowanego wychowawcy: 1) dyrektor szkoły w ciągu 2 tygodni od otrzymania wniosku przeprowadza postępowanie wyjaśniające, 2) ustalenia z postępowania wyjaśniającego służą dyrektorowi szkoły do przedstawienia stosownego wniosku radzie pedagogicznej, radzie rodziców, które wydają opinię w przedmiotowej sprawie, 3) po uzyskaniu opinii, dyrektor szkoły podejmuje decyzję, o której w terminie 7 dni informuje zainteresowane strony, 4) w przypadku, gdy jednocześnie nauczyciel zgłasza rezygnację z wychowawstwa, a inne względy wskazują na konieczność zmiany, dyrektor nie jest zobowiązany do zasięgania opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Rozdział III Organy szkoły Organami szkoły są: 1) dyrektor szkoły, 2) rada pedagogiczna, 3) rada rodziców, 4) samorząd uczniowski Dyrektor szkoły w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2a ustawy, 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę rodziców i radę pedagogiczną, ponosi 16

17 odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych 8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, prowadzonych w szkole. 2. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu ucznia z listy uczniów, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów pouczając o możliwości odwołania się do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w ciągu 14 dni. 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 4. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. 5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz opinii (odpowiednio) wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła. 6. Dyrektor działa przy pomocy swojego zastępcy, kierownika kształcenia praktycznego i kierownika internatu, powołanych przez siebie, po zasięgnięciu opinii organu nadzorującego oraz rady pedagogicznej, na czas nieokreślony, którzy zajmują się: 1) sprawami wychowawczymi, 2) organizacją pracy dydaktycznej szkoły, 3) całokształtem funkcjonowania internatu. 7. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 8. Zadania i kompetencje wicedyrektora w zakresie organizacji pracy szkoły: 1) sporządzanie projektu arkusz organizacyjnego szkoły, 2) sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć, 3) organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli, 4) czuwanie nad przestrzeganiem przez nauczycieli dyscypliny pracy zgodnie z rozkładem lekcji, harmonogramem dyżurów nauczycielskich, 17

18 5) nadzorowanie prawidłowości i systematyczności prowadzenia dokumentacji pedagogicznej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dokumentacja praktyk), 6) nadzorowanie i współudział w pracy zespołów przedmiotowych, wychowawczych i klasowych, 7) czuwanie nad prawidłową organizacją i przebiegiem praktyk uczniowskich. 9. Zadania i kompetencje wicedyrektora w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej: 1) współudział w opracowaniu przydziału czynności dla nauczycieli, 2) hospitowanie lekcji nauczycieli, otaczanie opieką nauczycieli podejmujących pracę 3) koordynowanie pracy wychowawców klasowych, 4) koordynowanie organizacji procesu nauczania, wychowania i opieki oraz składanie radzie pedagogicznej sprawozdań z ich realizacji, 5) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów dyscypliny, 6) nadzór i kontrola pracy opiekuńczo - wychowawczej w internacie. 10. Realizacja innych, nie zastrzeżonych ustawowo, zadań zleconych przez dyrektora szkoły Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele, wychowawcy internatu oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna stanowi podstawowe zajęcie, zatrudnieni w Zespole Szkół. Do prac rady pedagogicznej mogą być zapraszane przez przewodniczącego rady za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej inne osoby określone w ustawie. Zaproszeni biorą udział w zebraniu z głosem doradczym. 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który odpowiedzialny jest za sprawne przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej. 4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane w miarę bieżących potrzeb z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. Obowiązkowe plenarne posiedzenia rada pedagogiczna odbywa przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po zakończeniu roku szkolnego. Zebrania rady pedagogicznej 18

19 mogą odbywać się w niepełnym składzie, jeżeli dotyczą problemów poszczególnych typów szkół i internatu lub zatwierdzania wyników klasyfikowania i promowania uczniów klas kończących wcześniej zajęcia lekcyjne. 5. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły. 6. W terminie do 15 września dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na rozpoczęty rok szkolny 7. O terminie zebrania rady pedagogicznej przewodniczący zawiadamia wszystkich jej członków z wyprzedzeniem 7-dniowym, zawiadomienie winno zawierać porządek i miejsce zebrania. 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 1) zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu bądź uzgodnieniu z rada rodziców, 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 9. Rada pedagogiczna posiada również kompetencje opiniodawcze, a w szczególności opiniuje: 1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2) dopuszczenie do użytku zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania, 3) projekt planu finansowego szkoły, 4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 10. Do uprawnień rady pedagogicznej ponadto należy: 1) przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian, 2) występowanie do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. 11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 8 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 19

20 niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 12. W przypadkach wystąpienia, o których mowa w ust. 10 pkt. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały. 13. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, z którego wynika w szczególności: 1) skład rady pedagogicznej, 2) zasady zwoływania i odbywania posiedzeń, 3) skład i kompetencje organów rady pedagogicznej, 4) zasady podejmowania i dokumentowania uchwał, 5) zasady protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej. 15. Podstawowym dokumentem działalności rady jest chronologicznie prowadzony zbiór protokołów i ewidencja uchwał. 16. Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 1) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach rady i jej zespołów, do których został powołany, 2) realizowania uchwał rady, także wtedy, gdy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia, 3) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań, 4) nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły W związku z nieutworzeniem rady szkoły, rada pedagogiczna wykonuje jej zadania określone w art. 50 ust.2 ustawy W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców (opiekunów prawnych). 20

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU Obowiązujące akty prawne na podstawie których statut został opracowany:

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo