Zapytanie ofertowe w drodze postępowania konkurencyjności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe w drodze postępowania konkurencyjności"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe w drodze postępowania konkurencyjności zamawiający: Optima s.c., Opole, ul. Książąt Opolskich usługa: organizacja praktyki/stażu dla 265 nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego z branży budowlano-sanitarnej, mechanicznej i elektro-energetycznej w przedsiębiorstwach jako usługa zlecona w ramach projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego POKL /12 kod CPV: Usługi szkolenia zawodowego okres realizacji: VII 2013 VII 2015 lokalizacja praktyk/staży: cała Polska Opis usługi: Doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego w drodze pilotażowego wdrożenia programów praktyk/staży w przedsiębiorstwach w branżach: budowlano-sanitarnej, mechanicznej i elektro-energetycznej. Praktyka/staż ma na celu uaktualnienie oraz zdobycie nowej wiedzy branżowej nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie nauczanych przedmiotów i obejmuje 80 godzin roboczych (10 dni). Preferowana organizacja praktyki to dwie sesje pięciodniowe, ale w uzasadnionych przypadkach na wniosek realizatora projektu można zastosować inną organizację praktyk. Praktyka odbywać się będzie na podstawie dostarczonego przedsiębiorcy przez realizatora projektu programu praktyk/staży, a podstawowym dokumentem poświadczającym realizację praktyki będzie dzienniczek praktyki (wypełniany przez uczestnika praktyki i opiekuna praktyki). Oferent w ramach świadczonej usługi zapewni uczestnikowi przez cały okres trwania praktyki/stażu opiekę wykwalifikowanego opiekuna praktyk/staży o zakresie obowiązków: -opieka i wsparcie merytoryczne praktykantów, -zapoznanie praktykantów z: działalnością przedsiębiorstwa i realiami pracy na określonych stanowiskach, strukturą, zakresem obowiązków na stanowiskach, stosowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz narzędziami i sprzętem,

2 wymaganymi postawami i umiejętnościami interpersonalnymi, obowiązującymi rozwiązaniami organizacyjnymi, -organizacja pobytu NPZ w przedsiębiorstwie sprawy kadrowe, bhp, uzgodnienia wewnątrzzakładowe pomiędzy wydziałami, komórkami, -prowadzenie dokumentacji realizacji praktyki i współpraca przy ewaluacji, -odpowiedzialność za realizację praktyk zgodnie z programem; Oferent zapewni w ramach usługi niezbędne przeszkolenie BHP. W celu optymalizacji jakości prowadzonego doskonalenia zawodowego jeden opiekun prowadzi praktykę jednego uczestnika projektu w tym samym czasie, jednakże przedsiębiorca może zaoferować prowadzenie praktyki przez jednego opiekuna dla dwóch lub trzech maksymalnie uczestników jednocześnie, przy czym opłata za drugiego i trzeciego uczestnika będzie wynosić 50% stawki ustalonej dla praktyki prowadzonej w systemie podstawowym (tj. jeden opiekun jeden uczestnik). Nie jest znana proporcja uczestników projektu zainteresowanych podjęciem praktyki w poszczególnych branżach, oferent musi zagwarantować przeprowadzenie praktyk z każdej branży zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, łącznie nie mniej niż dla 85 beneficjentów/tek w r. 2013, dla 120 w r i dla 60 w r W związku z potrzebami beneficjentów przedsiębiorca musi zapewnić możliwość odbycia większości praktyk w okresie wakacyjnym. Oferent zapewni realizację praktyk bezpośrednio w swoich przedsiębiorstwach, u swoich podwykonawców lub w firmach współpracujących, dysponujących potencjałem kadrowym, logistycznym i technicznym umożliwiających nabycie doświadczeń opisanych poniżej. Moduł 1: branża budowlana Podczas odbywania praktyk/stażu uczestnik powinien: 1. Poznać specyfikę pracy firm budowlanych oraz wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach w celu wykorzystania zdobytej wiedzy, umiejętności i doświadczeń w procesie kształcenia zawodowego uczniów. 2. Poznać realia panujące w firmach w celu korelacji zdobytej wiedzy z praktycznym nauczaniem. 3. Poznać własności techniczne stosowanych materiałów budowlanych oraz rozwiązań technologicznych. 4. Poznać sprzęt oraz maszyny zaangażowane w poszczególne prace w ramach określonego, zaplanowanego frontu robót. 5. Poznać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii obowiązujące w firmie. 6. Poznać rodzaje i możliwości stosowanego oprogramowania komputerowego dotyczącego projektowania czy kosztorysowania. 7. Poznać rodzaje i obieg dokumentów w firmie. 8. Poznać prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika oraz wymagania stawiane pracownikom w zakresie kwalifikacji i umiejętności praktycznych.

3 Moduł 2: branża mechaniczna Podczas odbywania praktyk/stażu uczestnik powinien: 1. Poznać podstawy działania oraz programowania obrabiarek CNC, oraz innych urządzeń wykorzystywanych do automatyzacji produkcji, 2. Poznać zasady funkcjonowania działu utrzymania ruchu wraz z gospodarką częściami zamiennymi, 3. Poznać zasady funkcjonowania kontroli jakości. Umieć w zakresie podstawowym wykorzystać do pomiarów nowoczesne urządzenia i przyrządy pomiarowe. 4. Poznać zasady gospodarki narzędziowej w tym projektowanie, wykonanie narzędzi specjalnych, ostrzenie narzędzi. 5. Poznać zasady funkcjonowania komórek odpowiedzialnych za optymalizacje produkcji, 6. Poznać nowoczesne metody organizacji pracy (bezpieczna praca, ergonomia stanowiska pracy). 7. Zapoznać się z urządzeniami: automaty tokarskie (CNC i sterowane krzywkowo), tokarki i frezarki numeryczne, zapoznać się z formami pracy w działach kontroli jakości (maszyny i przyrządy pomiarowe) i/lub szlifierni narzędzi ( narzędziownia) Moduł 3:branża elektro-energetyczna Podczas odbywania praktyk/stażu uczestnik powinien: 1. Zapoznać się ze strukturą organizacyjną i zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych firmy. 2. Zapoznać się z prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika oraz wymaganiami stawianymi pracownikom w zakresie kwalifikacji, uprawnień i umiejętności praktycznych. 3. Uaktualnić oraz dostosować wiedzę i umiejętności do standardów obowiązujących w przedsiębiorstwach elektryczno-energetycznych. 4. Poznać realia panujące w firmach w celu korelacji zdobytej wiedzy z praktycznym nauczaniem. 5. Poznać działy firmy i ich zakresy czynności związane z montażem, naprawami maszyn i urządzeń jak i nowoczesną instalacją elektryczną. 6. Zapoznać się ze sposobami prowadzenia i uzgadniania dokumentacji technicznej prowadzonych prac i świadczonych usług. 7. Poznać nowoczesne metody sprawdzania i analizowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych. 8. Poznać nowoczesne metody montażu układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej. 9. Zapoznać się z systemami montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

4 10. Mieć możliwość nabycia doświadczenia w lokalizowaniu i usuwaniu uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych z wykorzystaniem nowoczesnych mierników, testerów i oprogramowania diagnostycznego. Koszt usługi obejmuje obowiązki opiekuna praktyk (C1) oraz kompleksowe przygotowanie i wyposażenie miejsca pracy i odzieży ochronnej (C2), które należy przedstawić w ofercie w 2 odrębnych pozycjach. kryterium wyboru ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Lp. kryterium znaczenie w % 1. cena usługi C= (C1 + C2) potencjał kadrowy PK 5 3. doświadczenie w przyjmowaniu uczniów na praktyki DP 5 Całość oferty - CO 100 2) Sposób dokonywania oceny ofert: a) Zamawiającego wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej zapytaniu ofertowym b) o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, liczona wg n/w wzoru arytmetycznego: CO = C (90%) + PK(5%) + DP(5%) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z niższą ceną. 3) Sposób obliczania poszczególnych kryteriów: a) C cena usługi będzie oceniana w skali od pkt. Liczba punktów będzie obliczana wg wzoru: C = N : O x 100 x 90% gdzie: C cena usługi; N cena oferty najtańszej; O cena oferty badanej Zamawiający informuje, iż cena podana w ofercie będzie ceną obowiązującą w okresie trwania umowy.

5 b) PK potencjał kadrowy i doświadczenie zawodowe przedsiębiorstwo, które zatrudnienie 5 lub więcej specjalistów z doświadczeniem pracy w zawodzie powyżej 10 lat otrzyma 100pkt; c) DP przedsiębiorstwo, w którym co najmniej od 3 lat przyjmowani są uczniowie na praktyki otrzyma 100pkt. forma płatności: przelew w terminie do 30 dni; w przypadku opóźnienia w otrzymaniu transzy z IP 2 termin zostanie wydłużony, a usługodawcy nie będą przysługiwać odsetki za zwłokę Prosimy o składanie ofert na piśmie do dnia obejmujących: 1) ofertę koszt usługi przeprowadzenia praktyki/stażu dla 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych/praktycznego instruktora zawodu (nadzór i opieka indywidualna 1 opiekuna praktyki/stażu)w przeliczeniu na 1 dzień roboczy (8h) plus koszt kompleksowego przygotowania i wyposażenia stanowiska dla praktykanta/stażysty (wraz z kosztem odzieży ochronnej) 2) oświadczenie o spełnieniu kryteriów dodatkowych (PK i DP) 3) oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Adres zamawiającego: Optima s.c., Opole, Książąt Opolskich Opole, 2 maja 2013

6 Projekt: Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego FORMULARZ OFERTY Pieczęć Wykonawcy Zamawiający OPTIMA s.c. ul. Książąt Opolskich Opole OFERTA Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące organizacji praktyk/staży dla nauczycieli/nauczycielek kształcenia zawodowego w branżach mechanicznej, elektrycznoenergetycznej i budowlano-sanitarnej.. /działający w imieniu i na rzecz/.. /nazwa przedsiębiorstwa/ składamy ofertę na prowadzenie praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego: cena brutto za 1 dzień praktyki /8 h/:..... cena brutto za przygotowanie i wyposażenie miejsca pracy: - 1 -

7 Oświadczamy, że spełniamy wymogi dodatkowe: 1) Przedsiębiorstwo, które zatrudnia 5 lub więcej specjalistów doświadczeniem w pracy w zawodzie powyżej 10 lat: TAK / NIE* *właściwe zakreślić kółkiem 2) Przedsiębiorstwo, w którym od co najmniej 3 lat przyjmowani są uczniowie na praktyki: TAK / NIE * *właściwe zakreślić kółkiem Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Nie jesteśmy uczestnikami jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. Nie posiadamy co najmniej 10% udziałów lub akcji, nie pełnimy funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika. Nie pozostajemy w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli..... (miejsce i data złożenia podpisu)... Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki - 2 -

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-16-005/13

POKL.08.01.02-16-005/13 Lublin, dn. 11.12.2014r. O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dn. 16.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, tj. uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo