REGULAMIN KONKURSU Discovery Turbo Piątek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Discovery Turbo Piątek"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Discovery Turbo Piątek Uczestnicy: Abonenci Vectry S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ich małżonkowie i domownicy. Organizator: Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni przy współudziale programów lokalnych emitowanych w jej sieci (dalej Vectra lub Organizator). Fundator nagród: Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Bielaoskiej 12. Czas trwania: 20 marca 7 kwietnia 2015 r. 13 kwietnia 2015 r. wyłonienie zwycięzców Nagrody: 10 x nagroda główna VOUCHER na spotkanie doszkalające technikę jazdy wraz z zastrzykiem adrenaliny na torze. Każdy zwycięzca może dodatkowo zabrad ze sobą jedną osobę towarzyszącą. Wartośd jednostkowa nagrody zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta złotych brutto), plus nagroda pieniężna w wysokości 255 zł. Łączna jednostkowa wartośd nagrody wynosi zł (słownie: dwa tysiące piędset pięddziesiąt pięd złotych). Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku, o którym mowa w pkt 7. Dokładny opis nagrody głównej oraz miejsce spotkania zawarte jest w Załączniku nr 1. 2 x nagroda II stopnia walizka z narzędziami Discovery Channel o wartości 330 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści złotych brutto), Kupon Moto Pass o wartości zł brutto ( słownie: tysiąc złotych brutto), czapka Discovery Channel o wartości 25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięd złotych brutto), plus nagroda pieniężna w wysokości 150 zł. Łączna jednostkowa wartośd nagrody wynosi zł (słownie: tysiąc piędset pięd złotych). Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku, o którym mowa w pkt 7. 2 x nagroda III stopnia walizka z narzędziami Discovery Channel o wartości 330 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści złotych brutto), Kupon Moto Pass o wartości 400 zł brutto ( słownie: czterysta złotych brutto), czapka Discovery Channel o wartości 25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięd złotych), plus nagroda pieniężna w wysokości 84 zł. Łączna jednostkowa wartośd nagrody wynosi 839 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięd złotych). Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku, o którym mowa w pkt x nagroda dodatkowa - Kupon Moto Pass o wartości 100 zł brutto ( słownie: sto złotych brutto), czapka Discovery Channel o wartości 25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięd złotych brutto). Łączna jednostkowa wartośd nagrody wynosi 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięd złotych). Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na kwotę pieniężną. Zasięg terytorialny: wszystkie miejscowości, w których Vectra świadczy usługi telekomunikacyjne, przy czym Nagrody mogą zostad wysłane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przebieg konkursu: 1. W okresie ( r. włącznie) uczestnicy konkursu winni wysład odpowiedzi na pytania konkursowe, wypełniając prawidłowo formularz konkursowy zamieszczony na stronie

2 2. Uczestnicy konkursu winni wysład w formularzu konkursowym, o którym mowa powyżej, odpowiedzi na następujące pytania: A. Jak nazywa się warsztat samochodowy, który prowadzą bohaterowie programu Auto-reaktywacja? a) Garbage Garage b) Custom Factory c) Fast n Loud Garage d) Gas Monkey Garage B. Richard i Aaron wpadają z wizytą do Polski. Podziel się z nimi jakąś śmieszną historią motoryzacyjną. 3. O zakwalifikowaniu uczestników do konkursu decyduje dzieo i kolejnośd zgłoszenia poprzez dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego na stronie Osoby, które zgłoszą swój udział w konkursie po terminie, nie podadzą wymaganych danych osobowych lub nie będą uprawnione do udziału w konkursie, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. Organizator konkursu Vectra będzie prowadzid ewidencję wpływu odpowiedzi. 4. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy spełnili kryteria konkursu wypełniając formularz zamieszczony na stronie (poprawnie odpowiedzieli na pytania konkursowe oraz wypełnili wszystkie dane określone w niniejszym regulaminie) wezmą udział w wyłonieniu zwycięzcy nagród ufundowanych przez Fundatora. Nagrody zostaną przyznane osobom, które spełnią powyższe warunki, poprawnie odpowiedzą na pytanie A i przedstawią najciekawsze w ocenie Fundatora odpowiedzi na pytanie B, w kolejności przyznanych im miejsc. Nagrody główne oraz nagrody dodatkowe zostaną wysłane przez Fundatora w ciągu 10 dni od ogłoszenia zwycięzców na adres podany przez uczestnika w formularzu konkursowym. Zasady Konkursu: 1. Uczestnicy konkursu powinni, wypełniając formularz konkursowy na stronie prawidłowo odpowiedzied na pytania określone w pkt 2 regulaminu do dnia 7 kwietnia 2015 r. włącznie. 2. Każdy z uczestników konkursu ma możliwośd wygrania jednej nagrody niezależnie od ilości wysłanych kompletów odpowiedzi na pytania. Odpowiedzi mające ten sam adres zamieszkania uczestnika/uczestników będą uprawniały do otrzymania jednej nagrody bez względu na ilośd nadesłanych kompletów odpowiedzi. 3. Szczegóły związane z konkursem umieszczone zostaną na: stronie internetowej Vectra na Facebooku https://www.facebook.com/cyfrowavectra?fref=nf 4. Informacja, o której mowa w pkt 3 powyżej, obejmuje w szczególności: zasady konkursu termin przebiegu konkursu informacje o nagrodach informacje o możliwości zapoznania się z regulaminem konkursu. 5. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest podad prawdziwe dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres , numer abonenta Vectry oraz zamieścid oświadczenie o wyrażeniu zgody uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Zwycięzca nagrody głównej oraz nagród II i III stopnia dodatkowo będzie zobowiązany podad dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatkowego nagrody.

3 6. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przez Organizatora i Fundatora w celu i zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 7. Zwycięzcom nagrody głównej oraz nagród II i III stopnia przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna, która nie zostanie im wypłacone, lecz przekazana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U ). Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na Fundatorze. 8. Postępowanie reklamacyjne: Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu powinny byd składane organizatorowi na piśmie pod adres: Vectra S.A., Al. Zwycięstwa 253, Gdynia, w terminie do 14 dni od dnia r. Reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu oraz uzasadnienie reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Organizator, w terminie 14 dni od przesłania reklamacji, rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzje Organizatora podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i żadna dalsza korespondencja w tej sprawie nie będzie rozpatrywana. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się w terminie trzech miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeo ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 9. W konkursie nie mogą uczestniczyd pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Vectra S.A i Fundatora.

4 Załącznik nr 1. Dzieo z Adrenaliną, Motopark Ułęż Moto Park Ułęż jest idealnym miejscem do organizacji wszelkiego rodzaju imprez motoryzacyjnych. Na terenie toru odbywają się eventy, wyścigi samochodowe, motocyklowe, pokazy ekstremalnej jazdy oraz imprezy masowe, a ponadto realizacje filmowe i telewizyjne. Klienci mogą skorzystad tu z bazy szkoleniowej w postaci płyt poślizgowych. Do dyspozycji jest także centrum szkoleniowe, zaplecze gastronomiczne oraz profesjonalna kadra instruktorska. Obiekt znajduje się w odległości ok. 100 km od Warszawy i ok. 56 km od Lublina. Wstępny przebieg eventu: Grupa uczestników dzielona jest na drużyny. Każda drużyna bierze udział we wszystkich wybranych atrakcjach. Poniżej przedstawiono harmonogram czasowy eventu: przyjazd uczestników, poranna kawa, podział na grupy i powitanie na evencie rozpoczęcie zajęd w grupach zmiana grup zmiana grup koniec części pierwszej, obiad rozpoczęcie drugiej części

5 zmiana grup zakooczenie zajęd w grupach podsumowanie, podziękowanie i pożegnanie gości. Na terenie znajduje się sala wykładowa, w której zorganizowany będzie catering. 1. Symulator zderzeniowy - podczas tego testu, symulowany jest wypadek czołowy przy prędkości kilkunastu kilometrów na godzinę. Doświadczenie w bezpieczny sposób uświadamia, jak duże przeciążenia działają na ludzkie ciało podczas zderzenia. 2. Jazda samochodem na trolejach za kierownicą troleje są to specjalne koła zamontowane na tylnej osi samochodu. Ich celem jest symulowanie poślizgu nadsterownego, jest to obowiązkowe dwiczenie dla osób, które chciałyby rozpocząd przygodę z driftem. Urządzenie fantastycznie uczy prawidłowej reakcji na poślizg osi tylnej. 3. Citoren Saxo co-drive - wyjątkowa okazja, aby poczud rajdowe emocje na własnej skórze. Do dyspozycji uczestnika oddany jest gorący fotel pilota w samochodzie sportowym. Za kierownicą usiądzie licencjonowany kierowca rajdowy, który nie pożałuje umiejętności ani sprzętu, by podnieśd poziom adrenaliny uczestnika.

6 4. BMW E30 Is co-drive podobnie jak w przypadku Saxo, uczestnikowi udostępniony jest prawy fotel, by poczud emocje związane z rajdową jazdą. Różnica jednak jest w napędzie, gdyż napęd na tył daje zupełni inne odczucia niż w przypadku Citroena. 5. Lotus Exige jazda za kierownicą - Czterocylindrowy silnik o pojemności 1,8 litra z turbosprężarką zamontowany w superlekkim, dwumiejscowym nadwoziu z kompozytów gwarantuje dobrą zabawę w szukanie granicy utraty przyczepności. Bardzo szybki samochód z fenomenalnym prowadzeni em i trakcją doskonale sprawdza się na torze wyścigowym. Działania dodatkowe W niedzielę będzie zorganizowane spotkanie w hotelu w Dolnym Kazimierzu, gdzie uczestnicy będą mogli przybywad od godziny 13:00. O godzinie 20:00 wszyscy zostaną zaproszeni na kolację. W poniedziałek o godzinie 9:00, po śniadaniu uczestnicy zostaną przewiezieni na tor. Na torze będzie obecny fotograf, aby dokumentowad całe wydarzenie. Każdy z uczestników dostanie pamiątkowe zdjęcia. Całe wydarzenie planowane jest na około 5 6 godzin. Czyli około 16:00 uczestnicy zostaną odwiezieni do Kazimierza, gdzie zakooczy się całe spotkanie.

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU

REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9 oraz ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia

REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Discovery Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo