INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu miasta Białystok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu miasta Białystok"

Transkrypt

1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel faks INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu miasta Białystok WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2014

2

3 spis treści WSTĘP... 5 PODSTAWOWE INFORMACJE O POWIECIE... 5 DZIAŁALNOŚĆ INSPEKCYJNO KONTROLNA I BADAWCZA... 5 POWIETRZE... 6 PRESJE EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA... 6 STAN OCENA JAKOŚCI POWIETRZA... 8 PRZECIWDZIAŁANIA DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA... 8 STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH PRESJE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD STAN OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH PRZECIWDZIAŁANIA DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WODY PODZIEMNE PRESJE STAN - OCENA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH GOSPODARKA ODPADAMI PRESJE STAN PRZECIWDZIAŁANIA KONTROLE SKŁADOWISK I ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH HAŁAS KOMUNIKACYJNY I PRZEMYSŁOWY PRESJE ŹRÓDŁA HAŁASU STAN POMIARY HAŁASU PRZECIWDZIAŁANIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE PRESJE ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO STAN POMIARY MONITORINGOWE OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED AWARIAMI NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH TRANSPORT

4 spis treści 4

5 WSTĘP PODSTAWOWE INFORMACJE O POWIECIE Położenie Powiat grodzki Białystok jest położony na Nizinie Podlaskiej, w makroregionie Wysoczyzny Białostockiej, nad rzeką Białą - lewym dopływem Supraśli, w centrum Województwa Podlaskiego. Białystok jest stolicą województwa. Z przyległymi gminami tworzy Aglomerację Białostocką. Pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Struktura administracyjna i ludność Białystok jest zamieszkiwany przez ponad osób (GUS 2013) Wśród miast wojewódzkich Polski, jest drugim pod względem gęstości zaludnienia (2891) osób/km2), jedenastym pod względem ludności i czternastym pod względem powierzchni (102 km2). Miasto z przyległymi gminami tworzy aglomerację białostocką. Gospodarka W Białymstoku pod koniec 2013 roku zarejestrowanych było 32,1 tys. podmiotów gospodarczych, z czego 98% należało do sektora prywatnego. Dominowały podmioty z grup: handel i naprawy pojazdów samochodowych (27%), budownictwo (12%), działalność profesjonalna, naukowa I techniczna (8%), przetwórstwo przemysłowe (8%). Białystok jest dużym ośrodkiem przemysłu włókienniczego, rozwinięty jest też przemysł elektromaszynowy (elektroniczny, maszynowy i metalowy), drzewny, spożywczy (największy w Polsce Polmos), materiałów budowlanych, huta szkła oraz elektrociepłownia. Miasto jest ośrodkiem handlu głównie ze wschodem. Działa tu Centrum Promocji Rynku Wschodniego. W Białymstoku odbywają się międzynarodowe Targi Tekstylno-Odzieżowe, Żywności i Przetwórstwa, Konsumpcyjne, Rolno-Spożywcze. Walory przyrodnicze Białystok znajduje się w obszarze funkcjonującym pod nazwą Zielone Płuca Polski. Około 32% jego powierzchni zajmują tereny zielone. Parki i skwery oraz 1779 ha lasów znajdujących się w granicach miasta tworzą specyficzny i zdrowy mikroklimat. W obrębie Białegostoku znajdują się dwa rezerwaty przyrody o powierzchni łącznej 105 ha, będące pozostałościami Puszczy Knyszyńskiej. Aglomeracja miejska sąsiaduje z Narwiańskim Parkiem Narodowym. Takie usytuowanie rezerwatów przyrody w bezpośrednim sąsiedztwie miasta jest unikatowe. Ze względu na te walory w 1993 r. Białystok, jako pierwsze miasto w Polsce, został przyjęty do międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast prowadzonego przez Światową Organizację Zdrowia. Na terenie miasta znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Las Zwierzyniecki, Rezerwat Antoniuk oraz Rezerwat Bagno. DZIAŁALNOŚĆ INSPEKCYJNO KONTROLNA I BADAWCZA Prawne podstawy funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska określono w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r., która nałożyła na nią obowiązki: - kontrolowania przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska przez podmioty gospodarcze, - prowadzenia badania stanu środowiska, - informowania społeczeństwa o wynikach tych badań. 5

6 Szczegółowe cele działalności inspekcyjno kontrolnej WIOŚ są corocznie ustalane w planach pracy, tworzonych na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, analizy wyników dotychczasowej działalności, propozycji przekazanych przez Marszałka, Wojewodę oraz przez organy samorządowe. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI INSPEKCYJNO-KONTROLNEJ Podstawowym celem kontroli jest wymuszenie na kontrolowanym podjęcie działań, które w konsekwencji spowodują zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Inspekcja Ochrony Środowiska zgodnie z przysługującymi kompetencjami może zastosować różnego rodzaju środki dyscyplinujące, między innymi: - wydać zarządzenia pokontrolne, - wydać decyzję wyznaczającą termin usunięcia zaniedbań, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia czy znacznych szkód w środowisku, w porozumieniu z Wojewodą, decyzję wstrzymującą działalność zakładu, - wymierzyć karę pieniężną za naruszanie warunków korzystania ze środowiska, - skierować wystąpienia do innych organów administracji państwowej, rządowej i samorządu terytorialnego z wnioskiem o podjęcie działań związanych z ich właściwością, - zastosować karę grzywny (mandat karny), - skierować wniosek do sądu i organów ścigania. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na duże możliwości prawne działań własnych samorządów, zbieżnych z kompetencjami lub celami działań przypisanymi Inspekcji Ochrony Środowiska, które pozwalają przeciwdziałać negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, a także minimalizować problemy środowiskowe. W okresie od października 2013 listopada 2014 r. na terenie powiatu przeprowadzono łącznie 121 kontroli najbardziej uciążliwych podmiotów. W przypadkach stwierdzanych przekroczeń, wydawano stosowne zarządzenia, a także wymierzono kary pieniężne za naruszenie warunków korzystania ze środowiska. MONITORING ŚRODOWISKA W ramach działalności badawczej, główny zakres prac Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzony jest w oparciu o Program Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), którego koordynatorem jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. System PMŚ składa się z 3 głównych bloków - zagadnień: jakość środowiska, emisja oraz oceny i prognozy. Zadania PMŚ realizowane są przez różnorodne instytucje w kraju, a w znacznym zakresie przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Dane uzyskiwane w Programie PMŚ tworzą wojewódzką bazę informacji o stanie środowiska. Program badawczy realizowany przez WIOŚ obejmuje następujące komponenty środowiska: - monitoring powierza atmosferycznego, - monitoring wód powierzchniowych płynących i stojących, - monitoring wód podziemnych, - monitoring hałasu, - monitoring pól elektromagnetycznych, - monitoring odpadów niebezpiecznych. W każdym podsystemie badawczym, na potrzeby wykonywanych ocen, wyszczególnia się 3 elementy: presje, stan i przeciwdziałanie. Aktualne wyniki kontroli i badań stanu środowiska przedstawiono poniżej. POWIETRZE PRESJE EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Głównymi źródłami zanieczyszczeń atmosfery na terenie powiatu miasta Białystok są rozproszone źródła emisji z sektora komunalno bytowego, a także zanieczyszczenia komunikacyjne związane z ruchem pojazdów, głównie na drogach nr 8, 19 i 65 oraz innych trasach wojewódzkich przebiegających przez aglomerację białostocką. 6

7 Substancjami zanieczyszczającymi, mającymi największy udział w emisji zanieczyszczeń, pochodzącymi głównie z procesów spalania energetycznego są: tlenki azotu (NO-NO 2 ), dwutlenek siarki (SO 2 ), tlenek węgla (CO) i pyły. Od środków transportu największy udział w emisji zanieczyszczeń mają: tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NO-NO 2 ) i benzen (C 6 H 6 ). Emisja zanieczyszczeń powietrza pochodzi także z energetyki cieplnej oraz innych dużych zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 r. emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem z terenu powiatu m. Białystok wyniosła 123 ton. Od 2004 r. widoczny jest wyraźny trend malejący dla tego zanieczyszczenia. Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem w 2013 r. wynosiła ton. Od 2004 roku notuje się niewielki spadek emisji, choć nadal utrzymuje się ona na wysokim poziomie a w ostatnim roku odnotowano jej wzrost. Emisję z powiatu na tle województwa przedstawiono w tabeli. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH J. m Emisja zanieczyszczeń pyłowych woj. podlaskie ogółem t/r powiat m.białystok ogółem t/r ze spalania paliw t/r węglowo-grafitowe, sadza t/r Emisja zanieczyszczeń gazowych woj.podlaskie ogółem t/r powiat m.białystok ogółem t/r ogółem (bez CO2) t/r dwutlenek siarki t/r tlenki azotu t/r tlenek węgla t/r dwutlenek węgla t/r ZANIECZYSZCZENIA ZATRZYMANE LUB ZNEUTRALIZOWANE W URZĄDZENIACH DO REDUKCJI woj.podlaskie pyłowe t/r powiat m.białystok pyłowe t/r dane: GUS 7

8 STAN OCENA JAKOŚCI POWIETRZA Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza na terenie woj. podlaskiego dokonywana jest w oparciu o pomiary kontrolne głównych zanieczyszczeń bezpośrednio emitowanych do atmosfery (emisja) oraz badania monitoringowe substancji powstających w atmosferze (imisja). Na terenie Aglomeracji Białostockiej oceny jakości powietrza dokonano na podstawie pomiarów wykonywanych na stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie strefy oraz szacowania emisji z bazy opłatowej Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z przepisami, aglomeracja jako strefa wymaga dokładniejszego, poszerzonego zakresu pomiarowego i z godnie z tym w mieście Białystok pracują trzy stacje obsługiwane przez WIOŚ. Wykonywana corocznie (zgodnie art. 89 Ustawy Poś) Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref województwa podlaskiego w 2013 roku wykazała przekroczenia normy benzo(a) pirenu. Do oceny jakości powietrza na terenie całego województwa służą również pomiary wykonywane na potrzeby oceny narażenia ekosystemów. Badania prowadzone są na stacji tła wiejskiego w m. Borsukowizna (gm. Krynki). Wykonywany jest tam pomiar automatyczny dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu. W 2013 r. stwierdzono przekroczenia poziomów celów długoterminowych dla ozonu zarówno dla kryteriów: ochrony zdrowia i ochrona roślin. Taką ocenę potwierdzają wyniki badań prowadzonych od 2004 r. PRZECIWDZIAŁANIA DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA Wyniki ostatnich kontroli obiektów z terenu powiatu m. Białystok przedstawiono poniżej. PHU Popularna (kontrola: październik/listopad 2013 r.) Na terenie zakładu znajduje się wyposażenie techniczne do wykonywania działalności związanej z substancjami kontrolowanymi. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. VENTMAX (kontrola: listopad 2013 r.) Na terenie zakładu znajduje się wyposażenie techniczne do wykonywania działalności związanej z substancjami kontrolowanymi. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Zakład Produkcji i Przesyłu Ciepła (Ciepłownia ZACHÓD ) (kontrola: listopad/grudzień 2013 r.) W zakładzie eksploatowanych jest 5 kotłów o łącznej mocy cieplnej 182,93 MWt, będących źródłami emisji. Kontrolowana jednostka wywiązuje się z obowiązku prowadzenia, co najmniej dwukrotnie w ciągu roku, pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych. Ostatnie pomiary nie wykazały przekroczeń w stosunku do wartości dopuszczalnych. Sprawozdania z pomiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska terminowo zostały przedłożone do WIOŚ. W trakcie kontroli przeprowadzono kontrolne pomiary emisji które nie wykazały przekroczeń. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego (kontrola: listopad 2013 r., kwiecień/maj 2014 r.) Źródłem emisji zanieczyszczeń jest kotłownia oraz instalacje technologiczne. Szpital posiada decyzję ustalającą rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza ze spalarni odpadów medycznych. Podmiot posiada zgłoszenie spełniające wymogi odnośnie procesów energetycznych spalania paliw. Kontrola wykazała, że szpital nie zrealizował obowiązku wykonania okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza z nowej instalacji spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych i nie dostarczył ich do WIOŚ. Wydano zarządzenie pokontrolne nakazujące uregulowanie nieprawidłowości. Kolejna kontrola nie wykazała nieprawidłowości. ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK S.A. (kontrola: listopad/grudzień 2013 r.) Źródłem emisji zanieczyszczeń są 4 kotły (kocioł wodny oraz 3 kotły parowe) o łącznej mocy ok 456 MWt. Zakład posiada pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji energetycznego spalania paliw o mocy ponad 50 MWt. Zakład wywiązuje się z obowiązku prowadzenia ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń z eksploatowanych kotłów i przesyłania wyników pomiarów do WIOŚ. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. PPUH KOMBINAT BUDOWLANY Sp. z o.o.. (kontrola: listopad/grudzień 2013 r.) Źródłem emisji zanieczyszczeń są instalacje: zbiorników materiałów sypkich oraz energetyczna ogrzewania węzła betoniarskiego (o nominalnej mocy cieplnej 350 kw oraz 200 kw). Podmiot posiada pozwolenie na wprowadzenie pyłów lub gazów do powietrza z instalacji. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 8

9 LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (kontrola: grudzień 2013 r.) Źródłem emisji zanieczyszczeń są procesy rozładunkowo-nalewcze. Inwestor zrealizował obowiązek zgłoszenia instalacji (stacji paliw) zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. ENERGO-TECH Sp. z o. o. (kontrola: grudzień 2013 r.) Źródłem emisji zanieczyszczeń jest kotłownia gazowa wyposażona w dwa kotły o łącznej mocy nominalnej 16 MWt. Spółka posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji energetycznego spalania paliw. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. MISPOL S.A. (kontrole: luty 2014 r., październik 2014 r.) Źródłem emisji zanieczyszczeń jest kotłownia wyposażona w 4 kotły. Moc nominalna kotłowni pozwala na zakwalifikowanie jej jako źródła emisji zwolnionego z ustawowego obowiązku posiadania decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Zgłoszenie podmiotu o instalacji energetycznej i innej niż energetyczna zostało przyjęte i nie wniesiono sprzeciwu do eksploatowania instalacji. Obie kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Zakład Odzieżowy ANGELA ul. Piasta 15 (kontrola: luty/marzec 2014 r.) Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że zapotrzebowanie na ciepło z kotłowni jest niewielkie, ponieważ eksploatowane w procesie produkcji maszyny i urządzenia stanowią dodatkowe źródła grzewcze. Ze względu na niewielką moc zainstalowanego kotła, instalacja powyższa nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W trakcie kontroli ustalono, że w kotłowni olejowej nie ma możliwości spalania jakichkolwiek odpadów stałych. Podczas oględzin ( r.) nie zauważono intensywnego dymienia z komina. Jednak w przypadku bliskiej zabudowy mieszkalnej i ze względu na to, że wylot z komina znajduje się na wysokości ostatnich kondygnacji sąsiadującego bloku, uznano że dym z emitora może stanowić lokalną uciążliwość dla mieszkańców (szczególnie przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych). Z uwagi na powyższe poinstruowano przedstawiciela zakładu o możliwości rozwiązania powyższego problemu, poprzez podwyższenie komina kotłowni. Kontrolowany zobowiązał się do realizacji tej propozycji. ROSTI (POLSKA) Sp. z o.o. (kontrola: marzec 2014 r.) Źródłami emisji zanieczyszczeń jest: malarnia, energetyczne spalanie paliw, ładowanie akumulatorów. Podmiot posiada decyzję ustalającą rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z procesów technologicznych. Przyjęto zgłoszenie podmiotu odnośnie instalacji energetycznej opalanej paliwem gazowym, instalacji do ładowania akumulatorów wózków widłowych, instalacji spawania oraz ponowne zgłoszenie odnośnie instalacji akumulatorów do wózków widłowych. Podmiot wykonał pomiary kontrolne emisji LZO z emitorów, a sprawozdanie przekazał do WIOŚ. Ostatnie pomiary emisji nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. MASTERPRESS S.A. (kontrola: marzec/kwiecień 2014 r.) Źródłem emisji zanieczyszczeń są procesy i węzły technologiczne. Zakład posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatowanych instalacji. Jest zwolniony z ustawowego obowiązku posiadania decyzji o emisji dopuszczalnej dla instalacji spalania paliw. Podmiot wywiązuje się z obowiązku prowadzenia pomiarów emisji LZO. Ostatnie pomiary nie wykazały przekroczeń wielkości dopuszczalnych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. BIAGLASS Huta Szkła Białystok Sp. z o.o. (kontrola: marzec/kwiecień 2014 r.) Źródłem emisji zanieczyszczeń są procesy technologiczne. Spółka posiada decyzję ustalającą rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza z procesów technologicznych. Ostatnie wykonane pomiary emisji zanieczyszczeń nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. TOP 2001 Sp. z o.o. (kontrola interwencyjna: kwiecień/maj 2014 r.) Podczas oględzin terenu kontrolowanej jednostki (w dniach r. i r.), nie zauważono, aby odbywało się lakierowanie części samochodów czy piaskowanie elementów stalowych, co było przedmiotem zgłoszonej skargi. Nie stwierdzono też spalania przepracowanego oleju w kotłowni olejowej czy w innych piecach. W kotle, pracującym na potrzeby grzewcze pomieszczeń biurowych, zużywano olej opałowy. Piece ogrzewające halę opalane były drewnem. Ze względu na niewielką moc cieplną eksploatowanych urządzeń grzewczych spółka nie ma obowiązku posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ani zgłaszania powyższej instalacji organowi ochrony środowiska. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. BIACOLOR Sp. z o.o. (kontrola: kwiecień/maj 2014 r.) Źródłem emisji zanieczyszczeń są dwie kabiny lakiernicze. Podmiot posiada pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji lakierowania. Instalacja do powlekania podlega obowiązkowi wykonywania okresowych pomiarów emisji LZO. Kontrolowany podmiot wykonał pomiary tych zanieczyszczeń z emitorów kabin lakierniczych i dostarczył sprawozdanie z badań do WIOŚ. Wyniki wykazały, że dotrzymane są wartości emisji założone w pozwoleniu. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 9

10 PHTSP SUPON (kontrola: kwiecień/maj 2014 r.) Źródłami emisji zanieczyszczeń są następujące działy technologiczne: odlewnia, galwanizernia, obróbka skrawaniem, narzędziownia, usługi oraz próby. Zakład posiada pozwolenie w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z instalacji technologicznych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. CEDC International Spółka z o.o. Oddział POLMOS (kontrola: maj 2014 r.) Źródłem emisji zanieczyszczeń są 4 kotły o łącznej mocy cieplnej około 10,5 MW oraz kocioł o mocy 6,5 MW. Całkowita moc nominalna pozwala na zakwalifikowanie zakładu jako zwolnionego z ustawowego obowiązku posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Meble Kuchenne S. Siemieniako (kontrola: maj/czerwiec 2014 r.) Źródłem emisji zanieczyszczeń jest kocioł o mocy nominalnej 160 kw. Moc nominalna pozwala na zakwalifikowanie go jako źródła zwolnionego z ustawowego obowiązku posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. W dniu kontroli kotłownia była wyłączona, a w składzie opału znajdowało się jedynie drewno opałowe. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. KOMPANIA PIWOWRSKA S.A. Browar Białystok (kontrola: maj/lipiec 2014 r.) Źródłami emisji zanieczyszczeń są: aspiracja układów transportu słodu (źródło emisji pyłów), tankofermentory (źródło emisji dwutlenku węgla), instalacja chłodnicza (źródło emisji amoniaku). Potrzeby grzewcze oraz technologiczne Zakładu realizowane są z sieci ciepłowniczej, na podstawie umowy zawartej z Energoinwest Białystok SA która zarządza również zainstalowanym w zakładzie i eksploatowanym sporadycznie (w momentach awarii systemu ciepłowniczego) kotłem o mocy nominalnej 6,5 MW. Zakład wywiązuje się z obowiązku prowadzenia (z częstotliwością raz na dwa lata) pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych z prowadzonych procesów technologicznych. Ostatnie pomiary emisji zanieczyszczeń nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Sejmik Województwa Podlaskiego (kontrola: czerwiec/lipiec 2014 r.) Celem kontroli było sprawdzenie organów samorządu terytorialnego w zakresie uchwalenia programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych (o których mowa w art. 91 i art. 92 ustawy Prawo ochrony środowiska), wraz z analizą obowiązków nałożonych na organy i podmioty korzystające ze środowiska. Zgodnie z art. 7 ustawy Poś z dnia 13 kwietnia 2012 r. programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, przyjęte przed dniem wejścia w życie tej ustawy stają się programami ochrony powietrza oraz planami działań krótkoterminowych w rozumieniu odpowiednio art. 91 oraz art. 92 ustawy Poś zmienianej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. i zostaną dostosowane do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia ich w życie. W toku kontroli ustalono, że projekty uchwał w sprawie programu ochrony powietrza, jak również w sprawie planu działań krótkoterminowych zostały opracowane i przedstawione przez Zarząd Województwa do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom, a następnie przekazane (wraz z protokołem z posiedzenia Zarządu Województwa Podlaskiego z 3 grudnia 2013 r.) do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Tym samym nie został zachowany 15 miesięczny okres przygotowania projektu uchwał w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych przez Zarząd Województwa. Uchwały w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka oraz Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej zostały uchwalone przez Sejmik 20 grudnia 2013 r. przez co nie został zachowany ustawowy, 18 miesięczny okres dostosowania dokumentów. W toku kontroli uzyskano wyjaśnienie, że projekty uchwał zostały rozpatrzone przez sejmik w trybie zgodnym ze Statutem Województwa Podlaskiego. Kontrola stwierdziła naruszenie niedotrzymania terminu w wyniku którego wymierzono karę pieniężną podmiot odwołał się od decyzji. Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Sp. z o.o. (kontrola: czerwiec/lipiec 2014 r.) Budynki przedsiębiorstwa ogrzewane są z miejskiej sieci ciepłowniczej. Na terenie zakładu znajduje się rezerwowy kocioł grzewczy o małej mocy 48 kw. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. CARGILL POLAND Sp. z o.o. Wytwórnia Pasz (kontrola: sierpień 2014 r.) Źródłami emisji zanieczyszczeń są: instalacja technologiczna, kocioł o znamionowej mocy cieplnej 1,31 MW oraz palniki o nominalnej mocy cieplnej 0,44 MW każdy. Stan formalny uregulowany jest pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do produkcji pasz dla zwierząt, eksploatowanej w Wytwórni Pasz. W trakcie kontroli nie stwierdzono ewentualnej uciążliwości związanej z prowadzoną działalnością. Według informacji uzyskanych w trakcie kontroli, w dniach r r. wystąpił problem z osprzętem granulatora. W tym czasie, w trakcie rozruchu granulatora po dłuższym przestoju następowało chwilowe przypalanie mieszanki, co było powodem uciążliwości odorowej. Miało to miejsce kilka razy w ciągu doby i trwało kilka minut, do czasu osiągnięcia przez granulator odpowiednich parametrów procesu. Z dniem 4 sierpnia 2014 r. pro- 10

11 dukcja na II linii granulacji została całkowicie wstrzymana. Osprzęt został zdemontowany i w dniu 5 sierpnia wymieniony na nowy, co wyeliminowało uciążliwość odorową. PGK Sp. z o.o. w Białymstoku - Zakład Stolarski (kontrola: sierpień 2014 r.) Źródłami emisji zanieczyszczeń są 2 kotły o mocy 80 kw każdy oraz instalacja technologiczna. Moc nominalna kotłów pozwala na zakwalifikowanie ich jako źródła emisji zwolnionego z ustawowego obowiązku posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Podmiot posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji lakierowania. W czasie oględzin (w dniu r.) nie stwierdzono spalania jakichkolwiek odpadów w powyższej kotłowni, ani ich obecności w pobliżu kotłów. W pomieszczeniu kotłowni leżały kawałki surowego drewna i trociny, na których nie było powłoki malarskiej. Obok budynku kotłowni, pod wiatą, składowane jest pocięte na wąskie listewki niemalowane drewno, przeznaczone na opał. Kotły przystosowane są do spalania tego typu odpadów. W dniu oględzin nie zauważono też intensywnego dymienia z komina kotłowni. Silniejsze dymienie może występować podczas rozpalania kotła lub każdorazowego zasypu opału. Ustalono, że emitowany z komina dym, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych i ze względu na bliską zabudowę mieszkaniową, może powodować uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. ALFAWENT Sp. J. (kontrola: sierpień/wrzesień 2014 r.) Na terenie zakładu znajduje się wyposażenie techniczne do wykonywania działalności związanej z substancjami kontrolowanymi. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. ARCTOS S.C. (kontrola: sierpień/wrzesień 2014 r. ). Na terenie zakładu znajduje się wyposażenie techniczne do wykonywania działalności związanej z substancjami kontrolowanymi. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. "KROMET" Sp. z o.o. (kontrola: wrzesień/październik 2014 r.) Źródłami emisji zanieczyszczeń jest 6 kotłów o łącznej nominalnej mocy cieplnej ok 587 kw oraz procesy technologiczne. Zakład posiada pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. ASW WOJCIULA Sp. z o.o. (kontrola: październik/listopad 2014 r. ) Źródłami emisji zanieczyszczeń jest kocioł o mocy nominalnej 78 kw oraz kabina lakierniczo-suszarnicza. Według informacji uzyskanych w trakcie kontroli kabina oraz strefa przygotowawcza nie są własnością Spółki. Ze względu na moc kotła właściciel zwolniony jest z ustawowego obowiązku posiadania decyzji o emisji dopuszczalnej oraz zgłoszenia instalacji. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH PRESJE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD Wielkość presji na wody prezentuje stopień wyposażenia w infrastrukturę obsługującą gospodarkę wodnościekową. W 2013 roku ponad 97% ludności powiatu korzystało z sieci wodociągowej, której długość w 2013 roku wynosiła 528,6 km. Korzystający z sieci wodociągowej w % ogółu ludności Jednostka terytorialna Powiat m. Białystok 96,9 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,3 dane: GUS W 2013 roku około 96% ludności powiatu korzystało z sieci kanalizacyjnej. Jej długość w 2013 roku wynosiła 427,4 km. Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności Jednostka terytorialna Powiat m. Białystok 94,0 94,2 94,2 94,3 95,2 95,3 95,4 95,6 95,7 95,9 dane: GUS Na terenie powiatu funkcjonowały 2 oczyszczalnie ścieków: komunalna i przemysłowa. Miejska oczyszczalnia ścieków była wyposażona w nowoczesną technologię oczyszczania (z systemem podwyższanego usuwania biogenów, stabilizacją i przetwarzaniem osadów). 11

12 Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków - ogółem ilość obiektów Jednostka terytorialna Powiat m. Białystok komunalne oczyszczalnie przemysłowe oczyszczalnie dane: GUS W 2013 roku ponad 99,3% mieszkańców miasta korzystało z oczyszczalni ścieków. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności Jednostka terytorialna Powiat m. Białystok 99,71 99,89 99,10 96,57 96,42 96,58 96,9 97,7 98,5 99,3 Ogólna liczba mieszkańców obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków - dane GUS Jednostka terytorialna Powiat m. Białystok dane: GUS STAN OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH Zasady monitoringu wód uwzględniają badania i ocenę jakości wód w sposób odpowiedni do celów jej użytkowania i prowadzonej działalności na obszarze zlewni. Badania objęły: - monitoring wód dla celów ogólnej oceny jakości wody, w tym stopnia eutrofizacji poprzez badania stężeń związków azotu i fosforu oraz w celu określenia odcinków wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. - monitoring jakości wód przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków w warunkach naturalnych, - monitoring wód prowadzony w ujęciach zaopatrujących ludność w wodę do spożycia oraz w obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. KLASYFIKACJE WÓD Ocen jakości wód dokonuje się w tzw. Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 1. Rodzaje sporządzanych ocen: Ocena stanu wód. Stan wód jest definiowany jako dobry lub zły. Aby stan wód uznano za dobry musi być spełniony warunek, iż oceniony stan ekologiczny (lub potencjał ekologiczny w przypadku wód sztucznych lub silnie zmienionych 2 ) jest dobry lub powyżej dobrego oraz stan chemiczny wód oceniono jako dobry. - Stan ekologiczny określa się w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz przybrzeżnych. Ocena dokonywana jest na podstawie wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 3. Stan ekologiczny jest definiowany jako: bardzo bobry, dobry, umiarkowany, słaby i zły. - Potencjał ekologiczny określa się dla wód sztucznych lub silnie zmienionych. Ocena dokonywana jest na podstawie wyników klasyfikacji zbadanych elementów biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Potencjał ekologiczny jest definiowany jako: maksymalny, dobry, umiarkowany, słaby, zły. - Stan chemiczny wód klasyfikuje się na podstawie chemicznych wskaźników jakości wód. Stan chemiczny jest definiowany jako dobry oraz poniżej dobrego. Ocena przydatności do bytowania ryb. Określa czy woda spełnia warunki do naturalnego bytowania ryb. Ocena jest dokonywana w oparciu o kryteria bytowania ryb karpiowatych oraz w oparciu o kryteria bytowania ryb łososiowatych. 1 Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) - oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał, lub ich części, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub przybrzeżne. 2 wody te zostały tak przekształcone przez człowieka, że niemożliwe jest przywrócenie im stanu naturalnego 3 nie uwzględnione w niniejszej ocenie ze względu na trwające prace nad ich klasyfikacją 12

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Warszawa czerwiec 2012 Czym jest Inspekcja Ochrony Środowiska? Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie miasta Białystok

INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie miasta Białystok Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks 085 742 21 04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 I. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA PLANU PRACY Zgodnie z zapisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

Bardziej szczegółowo

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych Monitoring wód podziemnych dotyczy ich stanu chemicznego i ilościowego, i wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

ROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie ROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie UPRAWNIENIA KONTROLNE WIOŚ Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych. Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Żyrardów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 Rewolucja odpadowa Gmina organizatorem całego systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w województwie podlaskim w 2015

Bardziej szczegółowo

pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa

pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Opracowano w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez: Kamilę Marek głównego specjalistę pod kierunkiem Hanny Jastrzębskiej Z-cy Dyrektora Departamentu Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych:

Obszar objęty planem kontroli został ujęty w następujące zagadnienia określone mianem celów kontroli oraz ogólnopolskich cykli kontrolnych: WSTĘP Ogólna ocena istotnych zagadnień dla stanu środowiska na terenie województwa podlaskiego wykazuje, że w zakresie działalności kontrolnej najistotniejszymi kierunkami działań jest realizacja kontroli

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Jeziora w województwie podlaskim - stan aktualny - zagrożenia

Jeziora w województwie podlaskim - stan aktualny - zagrożenia Jeziora w województwie podlaskim - stan aktualny - zagrożenia ul. Św. Roch 5 15-879 Białystok; tel.: (85) 74 60 241 fax: (85) 74 60 166 www.wfosigw.bialystok.pl Ogólna charakterystyka Powierzchnia: 20

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekty rozporządzeń wykonawczych Krystyna Szpadt XXXVIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Wisła 26.05.2011 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA KOMUNALNA w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. GOSPODARKA KOMUNALNA w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) W latach 2005-2006

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi Andrzej Gwizdała-Czaplicki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania Płońsk 27-28 maj 2014 r. podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ś l ą s k i e. P o z y t y w n a e n e r g i a STRATEGIA OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM czerwiec 2012 r. Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marta Soroka Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Do prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie -Jan Trzebiński Naczelnik Wydziału Inspekcji maj 2015 OGÓLNOPOLSKI CYKL KONTROLNY

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Dębno, Kwiecień 2015 r. 1 Wstęp Dokonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest ustawowym obowiązkiem nałożonym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu miasta Białystok

INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu miasta Białystok Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks 085 742 21 04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA rok 2) : 2011

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty).

Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Inspekcja Ochrony Środowiska Stan środowiska w Polsce -Raport o stanie środowiska w Polsce (wybrane aspekty). Opracowanie: mgr Tomasz Łaciak Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami.

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚ-2a Sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest zagwarantowanie mieszkańcom Białegostoku

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK Bałtów, 17 kwiecień 2015 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Małgorzata Szymborska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA Jest tak 2 Problem z uciążliwością zapachową w kraju Ilość skarg wpływających do WIOŚ i GIOŚ: 2010 r. - 1134 z zakresu zanieczyszczenia powietrza, w tym

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Warszawa, lipiec 2011 r. Podstawy prawne kontroli IOŚ w zakresie gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

Stan jakości powietrza

Stan jakości powietrza 2017-02-16 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Urząd

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie miasta Białystok

INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie miasta Białystok Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15 264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel./fax 085 742 53 78 e mail: sekretariat@wios.bialystok.pl INFORMACJA Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo