Pojazd samobie ny w klasie specjalnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojazd samobie ny w klasie specjalnej"

Transkrypt

1 Inteligentne akcesoria na pok³adzie. Pojazd samobie ny w klasie specjalnej Wysoki komfort jazdy i wysokie osi¹gi dziêki napêdowi hydrostatycznemu Wyposa enie specjalne pojazdu samobie nego Komputer MC1 Terminal podstawowy Odbiornik D-GPS TRACK-Leader II WskaŸnik jazdy równoleg³ej stanowi dodatkowe oprogramowanie dla terminala MC1 lub terminala BASIC, które w po³¹czeniu z odbiornikiem D-GPS umo liwia dok³adn¹ jazdê torem równoleg³ym. Kierunek jazy i stopieñ skrêcenia kierownicy sygnalizowany jest strza³k¹ na wyœwietlaczu. Sterowanie SEKCJAMI Sterowanie SEKCJAMI automatycznie w³¹cza i wy³¹cza szerokoœci sekcji. Jeœli szerokoœæ sekcji zachodzi ca³kowicie lub czêœciowo na spryskan¹ ju powierzchniê, nast¹pi jej wy³¹czenie. Odci¹ a to kierowcê i pozwala unikn¹æ nieopryskania lub podwójnego oprysku. Sterowanie SEKCJAMI wymaga urz¹dzenia TRACK-Leader II. Nigdy nie pracowaæ na œlepo... wszystko pod kontrol¹ wzroku! WskaŸnik monitorowy kontroli jazdy wstecz i kontroli jazdy na ekranie w polu widzenia kierowcy. Uk³ad kierowniczy sterowany optyczno-elektronicznie Ch³odziarka elektryczna 14 l Ch³odne pokarmy i napoje zawsze gotowe do wziêcia. Zastrzegamy sobie prawo do zmian zakresu dostawy i konstrukcji. D Buxtehude-Hedendorf Dorfstraße 17 Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Profesjonalnoœæ charakteryzuje siê nie tylko tym, jak wykonywana jest praca. Ale równie czym. TS / DR

2 Zadaniem operatora jest znalezienie rozwi¹zañ pod k¹tem wydajnoœci i gospodarnoœci dla najprzeró niejszych zastosowañ. Pojazd samobie ny w klasie specjalnej Swoboda dla kierowcy i doskona³a widocznoœæ. Wielostronnoœæ - technika na miarê DT 2000 H Plus z hydrostatycznym napêdem jezdnym elektroniczna regulacja sta³ej prêdkoœci (Tempomat) Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler 150 kw (205 KM) Dostarczane szerokoœci robocze: m Pojemnoœci zbiornika: l i l Komfortowa kabina Od zaraz mo na zaoszczêdziæ na kosztach osobowych i pozbyæ siê stresu i zmêczenia. Jazda z komfortem samochodu osobowego. Nowo zaprojektowana kabina kierowcy Dammamm-trac zapewnia dobr¹ widocznoœæ dooko³a. Zosta³a ona zaprojektowana jako kabina bezpieczna z ³o yskowaniem przeciwdrganiowym, jednoczeœnie z du ¹ ochron¹ przed ha³asem i wysokim komfortem obs³ugi. Kabina daje du ¹ swobodê ruchu, zarówno dla wysokiego kierowcy, jak i dla drugiej osoby. Urz¹dzenie klimatyzacyjne oraz instalacjê wentylacyjn¹ z filtrem z wêglem aktywnym zalicza siê do wyposa enia seryjnego. Do celów rozrywkowych s³u y seryjne radio z 2 g³oœnikami. Wyposa enie obejmuje równie ró ne schowki na rzeczy osobiste i przygotowanie do œwiate³ ostrzegawczych naoko³o oraz telefon. Najprzeró niejsza - wysokoœæ na miarê DT 2000 H Plus Highlander z hydrostatycznym napêdem jezdnym elektroniczna regulacja sta³ej prêdkoœci (Tempomat) Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler 150 kw (205 KM) Regulacja wysokoœci od 1200 mm do ok mm Dostarczane szerokoœci robocze: m Pojemnoœci zbiornika: l Najwiêksze lub l DT 2600 H 3A Plus z hydrostatycznym napêdem jezdnym na 3 osie elektroniczna regulacja sta³ej prêdkoœci (Tempomat) Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler 190 kw (260 KM) Dostarczane szerokoœci robocze: m Pojemnoœci zbiornika: l i l Dobra atmosfera Szczególny komfort oferuje siedzenie kierowcy. Siedzenie resorowane jest pneumatycznie i z trosk¹ o zdrowie kierowcy wyposa one w pneumatyczn¹ poduszkê pod lêdzwie. Na yczenie siedzenie mo e byæ ogrzewane i wyposa one w wentylowan¹ powierzchniê z dodatkowym oparciem rêki. Wszystko jednym rzutem oka. Wszystko pod rêk¹. Konsola œrodkowa stanowi centralny pulpit do obs³ugi napêdu jazdy i narzêdzi. Nowoœci¹ jest zintegrowany komputer zadañ pojazdu z terminalem danych, który umo liwia dok³adne sterowanie pojazdem. Wejœcie do kabiny kierowcy nastêpuje poprzez automatycznie rozk³adany stopieñ. Do kabiny wchodzi siê i wychodzi z niej przez rozsuwane drzwi. Ta zaleta jest nie do pogardzenia, jeœli u ywa siê belek rozpylacza i wleczonych wê y. Przyrz¹dy do obs³ugi, sterowania i kontroli rozmieszczone s¹ przyjaÿnie dla u ytkownika. Lepsz¹ widocznoœæ zapewniaj¹ 4 dodatkowe reflektory przednie, które oœwietlaj¹ równie pobocza oraz 2 reflektory tylne, które umo liwiaj¹ pracê tak e w godzinach wieczornych.

3 Aby osi¹gn¹æ sukces, potrzeba trochê napêdu. Dammann-Trac DT 2000 H Plus Wielostronnoœæ - technika na miarê Praktyka dnia dzisiejszego wymaga coraz wy szej efektywnoœci, gospodarnoœci i komfortu. Przy pomocy Dammann-trac DT 2000 H Plus uda³o nam siê rozwin¹æ now¹ koncepcjê. Mo liwa jest hydrauliczna regulacja rozstawu kó³ od 1800 mm do 2250 mm. Obs³uga nastêpuje podczas jazdy przy pomocy hydraulicznej blokady osi. Przeœwit oko³o 1100 mm (zale nie od ogumienia) umo liwia niezak³ócon¹ jazdê po wysokich uprawach. Wysoki komfort jazdy zapewniaj¹ osie z resorowaniem powietrznym. Uk³ad kierowniczy Wyposa enie w uk³ad kierowniczy na wszystkich osiach pozwala na ma³e straty toru jazdy i du ¹ zwrotnoœæ dziêki wiernemu nad¹ aniu za œladem. Mo liwe s¹ ró ne wersje uk³adu kierowniczego, jak dryfowanie bokiem. Specjalne dryfowanie bokiem znacznie zmniejsza nacisk na glebê dziêki przesuniêtym torom i oszczêdza uprawy. Dane techniczne: DT 2000 H Plus Podwozie: Uk³ad jezdny z resorowaniem powietrznym (regulowanym zale nie od obci¹ enia) Prêdkoœæ jazdy ok km/godz. regulowana joystickiem lub peda³em - Mo liwa rama do zawieszenia opryskiwacza lub rozsiewacza nawozu Wyposa enie do œwiate³ ostrzegawczych naoko³o Skrzynia transportowa zamykana 200 l Ko³a z obrêcz¹ 8 otworow¹ Conti 340/85 R48 Wymiary i wagi: Sprzêg przyczepy z gardziel¹ : obci¹ enie 16 t (OPCJA) - Przeœwit: ok mm (zale nie od ogumienia) - Rozstaw kó³: 1800 mm do 2250 mm Opcja rozstaw kó³: 2250 mm do 3050 mm D³ugoœæ: 7,45 m - Szerokoœæ: 2,55 m (zale nie od rozstawu i ogumienia) Wysokoœæ: 3,75 m (zale nie od ogumienia) Dopuszczalna masa ca³kowita 13,5 t Napêd: Zhydraulicznym napêdem jezdnym, elektronicznie regulowany napêd na wszystkie ko³a, elektroniczna regulacja sta³ej prêdkoœci (Tempomat). Instalacja hydrauliczna: Pompa regulowana 100 l z blokiem sterowania LS 2 DW Urz¹dzenia steruj¹ce z 4 po³¹czeniami wtykowymi, otwarty obieg dla silnika hydraulicznego 55 l/min. (Opcja) drugi obwód 65 l/min. z pomp¹ regulowan¹ 180 l Silnik: Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler typ OM 906 LA Tier 3A z ch³odnic¹ powietrza do³adowuj¹cego, moc 150 kw (205 KM), ch³odzony wod¹ - Zbiornik paliwa 250 l - Opcja: Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler typ OM 906 LA Tier 3A z ch³odnic¹ powietrza do³adowuj¹cego, moc 190 kw (260 KM), ch³odzony wod¹ Zasilanie pr¹dowe: Instalacja 12 V

4 Si³a uderzenia przez wielkoœæ. Zaprojektowany dla profesjonalistów, którzy nie uznaj¹ kompromisów. Dammann-Trac DT 2600 H A3 Plus Pojemnoœæ zbiornika: l i l Praktyka dnia dzisiejszego wymaga coraz wy szej efektywnoœci, gospodarnoœci i komfortu. Przy pomocy Dammann-trac DT 2600 H Plus uda³o nam siê rozwin¹æ ca³kiem now¹ koncepcjê. Do napêdu pojazdu s³u y silnik Mercedes Benz o mocy 260 KM. Osie napêdzaj¹ wszystkie 6 kó³ przy pomocy najnowszego napêdu hydraulicznego. Silniki napêdowe sterowane s¹ elektronicznie, tak e obrócenie pojedynczego ko³a nie jest mo liwe. Napêd jezdny sterowany jest joystickiem lub automatycznie. Prêdkoœæ jazdy mo na wybraæ bezstopniowo w zakresie 0-40 km/h, tempomat utrzymuje wybran¹ prêdkoœæ. Uk³ad jezdny dostarczany jest ze sta³ym rozstawem lub regulowanym bezstopniowo. Regulacjê rozstawu uzyskuje siê przy pomocy opracowanej przez nas hydraulicznej osi regulowanej. Przez naciœniêcie przycisku mo na podczas jazdy, bez zatrzymywania siê i bez dodatkowych œrodków pomocniczych, regulowaæ rozstaw w zakresie 1960 mm mm. Pojazd dostarczany jest konstrukcyjnie z przeœwitem do 1000 mm. W celu uzyskania du ej zwrotnoœci pojazd dostarczany jest (wed³ug wymagañ) z 2 kierowanymi osiami, co daje uk³ad kierowniczy standardowy i na wszystkie ko³a. Dalsze specjalne wyposa enie, to sterowane pneumatycznie resorowanie zale ne od obci¹ enia, które zapewnia nie tylko wysoki komfort jazdy, lecz przy wymaganej zmianie narzêdzia umo liwia poprzez zespó³ sterowania, opuszczenie podwozia o oko³o 15 cm. Ta metoda umo liwia ³atw¹ i szybk¹ wymianê narzêdzia. Dane techniczne: DT 2600 H A3 Plus Podwozie: Uk³ad jezdny z resorowaniem powietrznym w 3 osiach. (regulowanym zale nie od obci¹ enia) Prêdkoœæ jazdy ok km/godz. regulowana joystickiem lub peda³em - Mo liwa rama do zawieszenia opryskiwacza lub rozsiewacza nawozu Wyposa enie do œwiate³ ostrzegawczych naoko³o Skrzynia transportowa zamykana 200 l Ko³a z obrêcz¹ 8 otworow¹ Conti 520/85 R38 Wymiary i wagi: Sprzêg przyczepy z gardziel¹ : obci¹ enie 16 t (OPCJA) Przeœwit: do mm (zale nie od ogumienia) Rozstaw kó³: 1960 mm do 2250 mm (opcja regulacja rozstawu)- Oœ przednia i tylna na przegubach, oœ œrodkowa sztywna - D³ugoœæ: 9,40 m - Szerokoœæ: 2,55 m (zale nie od rozstawu i ogumienia) - Wysokoœæ: 3,75 m (zale nie od ogumienia) - Dopuszczalna masa ca³kowita 23 t (zale na od ogumienia) Napêd: Przy pomocy hydraulicznego napêdu jezdnego na 3 osie, elektroniczna regulacja sta³ej prêdkoœci (Tempomat). Instalacja hydrauliczna: Pompa regulowana 100 l z 2 sterownikami DW i 4 po³¹czeniami wtykowymi, obieg otwarty dla silnika hydraulicznego 55 l/min. (opcja) drugi obwód 65 l/ min. z pomp¹ regulowan¹ 180 l Silnik: Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler typ OM 906 LA Tier 3A z ch³odnic¹ powietrza do³adowuj¹cego, moc 190 kw (260 KM), ch³odzony wod¹ - Opcja: Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler typ OM 926 LA Tier 3A z ch³odnic¹ powietrza do³adowuj¹cego, moc 240 kw (320 KM), ch³odzony wod¹ - Zbiornik paliwa 350 l Zasilanie pr¹dowe: Instalacja 12 V

5 Regulowana wysokoœæ. Ochrona roœlin bez granic. Dammann-Trac DT 2000 H Plus Highlander Pe³na regulacja - wysokoœci na wymiar W modelu Highlander uda³o nam siê nowe wdro enie techniczne, pozwalaj¹ce dostosowaæ pojazd do ró nej wysokoœci upraw i rozstawu kó³. Jednym naciœniêciem na przycisk u ytkownik prze³¹cza z kabiny kierowcy przeœwit i rozstaw kó³ pojazdu. Pojazd unosi siê bezstopniowo w najkrótszym czasie z 1200 mm na wysokoœæ do oko³o 2000 mm. Specjalna konstrukcja si³owników hydraulicznych nowego typu umo liwia nie tylko zmianê wysokoœci, lecz dostosowanie pojazdu do ró nych rozstawów. Równie to nastêpuje przez naciœniêcie przycisku w kabinie kierowcy. Rozstaw kó³ mo na zmieniæ hydraulicznie z 2250 mm na 3050 mm. Nastêpuje to w najkrótszym czasie podczas jazdy. Wszystkie elementy s¹ tak umieszczone, e chroni siê uprawê. Pojazd jest oczywiœcie dopuszczony równie do ruchu drogowego, przy czym pojazd nale y wtedy przestawiæ na niski przeœwit i ma³y rozstaw kó³. Odchylacz ³odyg - oszczêdza uprawy (opcja). Uk³ad kierowniczy Wyposa enie w uk³ad kierowniczy na wszystkich osiach pozwala na ma³e straty toru jazdy i du ¹ zwrotnoœæ dziêki wiernemu nad¹ aniu za œladem. Mo liwe s¹ ró ne wersje uk³adu kierowniczego, jak dryfowanie bokiem. Specjalne dryfowanie bokiem znacznie zmniejsza nacisk na glebê dziêki przesuniêtym torom i oszczêdza uprawy. Dane techniczne: DT 2000 H Plus Highlande Podwozie: Uk³ad jezdny z resorowaniem powietrznym (regulowanym zale nie od obci¹ enia) Prêdkoœæ jazdy ok km/godz. regulowana joystickiem lub peda³em - Mo liwa rama do zawieszenia opryskiwacza lub rozsiewacza nawozu Wyposa enie do œwiate³ ostrzegawczych naoko³o Skrzynia transportowa zamykana 200 l Ko³a z obrêcz¹ 8 otworow¹ Conti 340/85 R48 Wymiary i wagi: Sprzêg przyczepy z gardziel¹ : obci¹ enie 16 t (OPCJA) - Przeœwit: ok mm (zale nie od ogumienia) - Rozstaw kó³: 2250 mm do 3050 mm D³ugoœæ: 7,45 m Szerokoœæ: 2,60 m (zale nie od rozstawu i ogumienia) Wysokoœæ: 3,75 m (zale nie od ogumienia) Dopuszczalna masa ca³kowita 13,5 t Napêd: Przy pomocy hydraulicznego napêdu jezdnego, elektronicznie regulowany napêd na wszystkie ko³a, elektroniczna regulacja sta³ej prêdkoœci (Tempomat). Instalacja hydrauliczna: Pompa regulowana 100 l z blokiem sterowania LS 2 DW Urz¹dzenia steruj¹ce z 4 po³¹czeniami wtykowymi, otwarty obieg dla silnika hydraulicznego 55 l/min. (Opcja) drugi obwód 65 l/min. z pomp¹ regulowan¹ 180 l Silnik: Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler typ OM 906 LA Tier 3A z ch³odnic¹ powietrza do³adowuj¹cego, moc 150 kw (205 KM), ch³odzony wod¹ Zbiornik paliwa 250 l Zasilanie pr¹dowe: Instalacja 12 V

6 Zadaniem operatora jest znalezienie rozwi¹zañ pod k¹tem wydajnoœci i gospodarnoœci dla najprzeró niejszych zastosowañ. Opryskiwacz zawieszany Dammann- Profi-Class dla pojazdu samobie nego Opryskiwacz zawieszany firmy DAMMANN stanowi wynik ponad 30 letniego doœwiadczenia w produkcji opryskiwaczy o du ych szerokoœciach roboczych. Naszym celem jest zaoferowanie maksymalnej masywnoœci, stabilnoœci, niezawodnoœci i trwa³oœci. Urz¹dzenia wyró niaj¹ siê przemyœlan¹ technik¹ i solidn¹ konstrukcj¹. Szczególnie szczegó³y techniczne wyposa enia wskazuj¹ na osobliwoœæ tego urz¹dzenia. Ten opryskiwacz skonstruowany jest pod k¹tem du ej wydajnoœci i wysokiego komfortu obs³ugi. Dlatego zawór ss¹cy i ciœnieniowy sterowany jest automatycznie pilotem. Poza tym zasuwa p³ukania ustawiana jest automatycznie w po³o eniu roboczym. Opryskiwacz zawieszany Profi-Class mo e mieæ ró ne wyposa enie ze wzglêdu na budowê modu³ow¹. Ta zasada umo liwia indywidualne zestawienie urz¹dzenia w zale noœci od warunków eksploatacji i yczeñ klienta. Urz¹dzenie odpowiada ustawowym wymaganiom BBA. Przed wysy³k¹ ka de urz¹dzenie poddane jest starannej kontroli koñcowej i dostarczane z plakietk¹ kontroli, instrukcj¹ obs³ugi i ma³ym opakowaniem czêœci zamiennych. Belka dysz z pneumatycznym wy³¹czaniem dysz Po wieloletnim rozwoju ta technika, która odnios³a sukces, zosta³a dalej udoskonalona i obecnie oprócz pojedynczych pneumatycznych belek dysz dostêpne s¹ podwójne i poczwórne belki. Zintegrowany przewód obiegowy zapewnia równomierne rozprowadzenie cieczy do dysz bez uprzedniego tryœniêcia, poza tym s³u y do sta³ego p³ukania przewodów. Prze³¹czanie dysz: Uk³ad prze³¹czania dysz umo liwia za naciœniêciem przycisku prze³¹czenie ró nych dysz w segmentach szerokoœci sekcji podczas oprysku. Sterowanie wielofunkcyjne umo liwia automatyczne sterowanie i nadzorowanie dysz przy pomocy systemu komputerowego. Ustawienie k¹towe belki polowej Szczegó³y techniczne: Stabilna rama podstawowa z bezpoœrednio zamocowanym zbiornikiem tak, aby punkt ciê koœci znajdowa³ siê nisko Rama z zamocowaniem z panewk¹ kulist¹ do wymiany urz¹dzeñ Zbiornik bezpieczeñstwa GFK plus 5 % dodatkowej pojemnoœci Zbiornik ze œcianami przegrodowymi zapewniaj¹cymi bezpieczny transport, wewnêtrznym hamulcem wirowym, wstêpnym przesiewaniem i oddzielaniem grubych zanieczyszczeñ Zintegrowany zbiornik œwie ej wody Sterowanie zbiornika - cyfrowy wskaÿnik pojemnoœci zbiornika Hydrauliczny maszt podnoszenia z ³añcuchem cz³onowym zapewnia ³agodne prowadzenie przewodów Belki opryskowe otwierane hydraulicznie, 50% z aluminium zapewnia wiêksz¹ stabilnoœæ i redukcjê ciê aru Dr¹ ki/dÿwignie z hydraulicznym zabezpieczeniem transportu Pneumatyczne wyrównanie zwisu z poziom¹ i pionow¹ amortyzacj¹ belki Rura dysz 1/2 V2A, odlegùoúã 50 cm, dêwigar poszczególnych dysz, zamkniêcie bagnetowe Dysze iniektorowe POM, 1 zestaw do wyboru Pompa t³okowa membranowa - masywna, trwa³a Napêd pompy hydrauliczny bezpoœrednio z pojazdu Armatura ss¹ca 4-drogowa 3" z automatycznym sterowaniem Zawór programowy 4 drogowy, zakres ciœnienia automatycznie sterowany Du y filtr ssania i filtr ciœnieniowy Elektropneumatyczne wy³¹czanie dysz Rura dysz - system p³ukania z automatycznym prze³¹czaniem Elektropneumatyczna regulacja sta³ego ciœnienia Czyszczenie wnêtrzna zbiornika dyszami Automatyczne pneumatyczne p³ukanie filtra ciœnieniowego Pneumatyczne wy³¹czenie mieszad³a ze sterowaniem zdalnym Elektropneumatyczne opró nianie przewodu ciœnieniowego Pulpit obs³ugi BT II - ³¹czenie ³¹cznikami dÿwigienkowymi, cyfrowy wskaÿnik ciœnienia oprysku, oœwietlony, mo liwe funkcje specjalne Interfejs do komputera Gniazdo w kabinie Zbiornik wody do mycia r¹k 20 l Zasuwa p³ukania 60 l obracana pneumatycznie, przewód pierœcieniowy p³ukania, zawór p³ucz¹cy kanistra z iniektorem, wydajnoœæ ssania l/min. Mo liwe s¹ dalsze warianty wyposa enia: Zasilanie bezpoœrednie - ró ne systemy komputerowe (obs³uguj¹ce GPS) Wyrównanie zwisania : poprzez si³ownik dwustronnego dzia³ania, pó³automatyczne lub automatyczne sterowanie dr¹ kami/dÿwigniami z dostosowaniem wysokoœci oprysku - wspieranie pneumatyczne D-A-S - Dual- Air-System - pneumatyczna belka dysz wielokrotna ze sterowaniem wielofunkcyjnym - klimatyzacja -aplikacja ze sterowaniem danymi i monitoringiem - na yczenie system jazdy równoleg³ej. Omawiane urz¹dzenie do ochrony roœlin spe³nia wymogi 24 i 25 nowego rozporz¹dzenia o ochronie roœlin i zosta³o zarejestrowane w Federalnym Instytucie Biologicznym.

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Elektronika w technice mobilnej

Elektronika w technice mobilnej 73 Elektronika w technice mobilnej Elektronika do pojazdów i maszyn roboczych oferuje elementy, które w pe³nym zakresie spe³niaj¹ wymagania stawiane przy ich stosowaniu w pojazdach i maszynach roboczych.

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWI ZANIA W TECHNICE OCHRONY ROŒLIN CZ. 1. ELEMENTY WYPOSA ENIA ROLNICZYCH OPRYSKIWACZY POLOWYCH

INNOWACYJNE ROZWI ZANIA W TECHNICE OCHRONY ROŒLIN CZ. 1. ELEMENTY WYPOSA ENIA ROLNICZYCH OPRYSKIWACZY POLOWYCH dr in. Zdzis³aw POP AWSKi, mgr in. Tomasz SZULC Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu INNOWACYJNE ROZWI ZANIA W TECHNICE OCHRONY ROŒLIN CZ. 1. ELEMENTY WYPOSA ENIA ROLNICZYCH OPRYSKIWACZY POLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Hydraulika stacjonarna

Hydraulika stacjonarna Industrial Hydraulics Electric Drives and Controls Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Automation Mobile Hydraulics Hydraulika stacjonarna Elementy hydrauliczne i elektroniczne Informacja

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach Eaton Hydraulika si³owa Hydraulika si³owa Zastosowania w przemyśle i pojazdach Spis treści 3 Przegl¹d producentów 4 Zastosowania w przemyśle i pojazdach 5-16 Produkty dla przemys³u i pojazdów 18-19 Us³ugi

Bardziej szczegółowo

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa

WIOSNA. Z Metabo w nowy wymiar. LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna. LTX Mocna i kompaktowa PROMOCJA 3/2013 Z Metabo w nowy wymiar LTX BEZSZCZOTKOWA Innowacyjna, mocna, precyzyjna LTX Mocna i kompaktowa JEDYNA SZLIFIERKA K TOWA METABO z p³ask¹ g³owic¹ do pracy w miejscach pod ma³ym k¹tem WIOSNA

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo