Pojazd samobie ny w klasie specjalnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojazd samobie ny w klasie specjalnej"

Transkrypt

1 Inteligentne akcesoria na pok³adzie. Pojazd samobie ny w klasie specjalnej Wysoki komfort jazdy i wysokie osi¹gi dziêki napêdowi hydrostatycznemu Wyposa enie specjalne pojazdu samobie nego Komputer MC1 Terminal podstawowy Odbiornik D-GPS TRACK-Leader II WskaŸnik jazdy równoleg³ej stanowi dodatkowe oprogramowanie dla terminala MC1 lub terminala BASIC, które w po³¹czeniu z odbiornikiem D-GPS umo liwia dok³adn¹ jazdê torem równoleg³ym. Kierunek jazy i stopieñ skrêcenia kierownicy sygnalizowany jest strza³k¹ na wyœwietlaczu. Sterowanie SEKCJAMI Sterowanie SEKCJAMI automatycznie w³¹cza i wy³¹cza szerokoœci sekcji. Jeœli szerokoœæ sekcji zachodzi ca³kowicie lub czêœciowo na spryskan¹ ju powierzchniê, nast¹pi jej wy³¹czenie. Odci¹ a to kierowcê i pozwala unikn¹æ nieopryskania lub podwójnego oprysku. Sterowanie SEKCJAMI wymaga urz¹dzenia TRACK-Leader II. Nigdy nie pracowaæ na œlepo... wszystko pod kontrol¹ wzroku! WskaŸnik monitorowy kontroli jazdy wstecz i kontroli jazdy na ekranie w polu widzenia kierowcy. Uk³ad kierowniczy sterowany optyczno-elektronicznie Ch³odziarka elektryczna 14 l Ch³odne pokarmy i napoje zawsze gotowe do wziêcia. Zastrzegamy sobie prawo do zmian zakresu dostawy i konstrukcji. D Buxtehude-Hedendorf Dorfstraße 17 Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Profesjonalnoœæ charakteryzuje siê nie tylko tym, jak wykonywana jest praca. Ale równie czym. TS / DR

2 Zadaniem operatora jest znalezienie rozwi¹zañ pod k¹tem wydajnoœci i gospodarnoœci dla najprzeró niejszych zastosowañ. Pojazd samobie ny w klasie specjalnej Swoboda dla kierowcy i doskona³a widocznoœæ. Wielostronnoœæ - technika na miarê DT 2000 H Plus z hydrostatycznym napêdem jezdnym elektroniczna regulacja sta³ej prêdkoœci (Tempomat) Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler 150 kw (205 KM) Dostarczane szerokoœci robocze: m Pojemnoœci zbiornika: l i l Komfortowa kabina Od zaraz mo na zaoszczêdziæ na kosztach osobowych i pozbyæ siê stresu i zmêczenia. Jazda z komfortem samochodu osobowego. Nowo zaprojektowana kabina kierowcy Dammamm-trac zapewnia dobr¹ widocznoœæ dooko³a. Zosta³a ona zaprojektowana jako kabina bezpieczna z ³o yskowaniem przeciwdrganiowym, jednoczeœnie z du ¹ ochron¹ przed ha³asem i wysokim komfortem obs³ugi. Kabina daje du ¹ swobodê ruchu, zarówno dla wysokiego kierowcy, jak i dla drugiej osoby. Urz¹dzenie klimatyzacyjne oraz instalacjê wentylacyjn¹ z filtrem z wêglem aktywnym zalicza siê do wyposa enia seryjnego. Do celów rozrywkowych s³u y seryjne radio z 2 g³oœnikami. Wyposa enie obejmuje równie ró ne schowki na rzeczy osobiste i przygotowanie do œwiate³ ostrzegawczych naoko³o oraz telefon. Najprzeró niejsza - wysokoœæ na miarê DT 2000 H Plus Highlander z hydrostatycznym napêdem jezdnym elektroniczna regulacja sta³ej prêdkoœci (Tempomat) Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler 150 kw (205 KM) Regulacja wysokoœci od 1200 mm do ok mm Dostarczane szerokoœci robocze: m Pojemnoœci zbiornika: l Najwiêksze lub l DT 2600 H 3A Plus z hydrostatycznym napêdem jezdnym na 3 osie elektroniczna regulacja sta³ej prêdkoœci (Tempomat) Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler 190 kw (260 KM) Dostarczane szerokoœci robocze: m Pojemnoœci zbiornika: l i l Dobra atmosfera Szczególny komfort oferuje siedzenie kierowcy. Siedzenie resorowane jest pneumatycznie i z trosk¹ o zdrowie kierowcy wyposa one w pneumatyczn¹ poduszkê pod lêdzwie. Na yczenie siedzenie mo e byæ ogrzewane i wyposa one w wentylowan¹ powierzchniê z dodatkowym oparciem rêki. Wszystko jednym rzutem oka. Wszystko pod rêk¹. Konsola œrodkowa stanowi centralny pulpit do obs³ugi napêdu jazdy i narzêdzi. Nowoœci¹ jest zintegrowany komputer zadañ pojazdu z terminalem danych, który umo liwia dok³adne sterowanie pojazdem. Wejœcie do kabiny kierowcy nastêpuje poprzez automatycznie rozk³adany stopieñ. Do kabiny wchodzi siê i wychodzi z niej przez rozsuwane drzwi. Ta zaleta jest nie do pogardzenia, jeœli u ywa siê belek rozpylacza i wleczonych wê y. Przyrz¹dy do obs³ugi, sterowania i kontroli rozmieszczone s¹ przyjaÿnie dla u ytkownika. Lepsz¹ widocznoœæ zapewniaj¹ 4 dodatkowe reflektory przednie, które oœwietlaj¹ równie pobocza oraz 2 reflektory tylne, które umo liwiaj¹ pracê tak e w godzinach wieczornych.

3 Aby osi¹gn¹æ sukces, potrzeba trochê napêdu. Dammann-Trac DT 2000 H Plus Wielostronnoœæ - technika na miarê Praktyka dnia dzisiejszego wymaga coraz wy szej efektywnoœci, gospodarnoœci i komfortu. Przy pomocy Dammann-trac DT 2000 H Plus uda³o nam siê rozwin¹æ now¹ koncepcjê. Mo liwa jest hydrauliczna regulacja rozstawu kó³ od 1800 mm do 2250 mm. Obs³uga nastêpuje podczas jazdy przy pomocy hydraulicznej blokady osi. Przeœwit oko³o 1100 mm (zale nie od ogumienia) umo liwia niezak³ócon¹ jazdê po wysokich uprawach. Wysoki komfort jazdy zapewniaj¹ osie z resorowaniem powietrznym. Uk³ad kierowniczy Wyposa enie w uk³ad kierowniczy na wszystkich osiach pozwala na ma³e straty toru jazdy i du ¹ zwrotnoœæ dziêki wiernemu nad¹ aniu za œladem. Mo liwe s¹ ró ne wersje uk³adu kierowniczego, jak dryfowanie bokiem. Specjalne dryfowanie bokiem znacznie zmniejsza nacisk na glebê dziêki przesuniêtym torom i oszczêdza uprawy. Dane techniczne: DT 2000 H Plus Podwozie: Uk³ad jezdny z resorowaniem powietrznym (regulowanym zale nie od obci¹ enia) Prêdkoœæ jazdy ok km/godz. regulowana joystickiem lub peda³em - Mo liwa rama do zawieszenia opryskiwacza lub rozsiewacza nawozu Wyposa enie do œwiate³ ostrzegawczych naoko³o Skrzynia transportowa zamykana 200 l Ko³a z obrêcz¹ 8 otworow¹ Conti 340/85 R48 Wymiary i wagi: Sprzêg przyczepy z gardziel¹ : obci¹ enie 16 t (OPCJA) - Przeœwit: ok mm (zale nie od ogumienia) - Rozstaw kó³: 1800 mm do 2250 mm Opcja rozstaw kó³: 2250 mm do 3050 mm D³ugoœæ: 7,45 m - Szerokoœæ: 2,55 m (zale nie od rozstawu i ogumienia) Wysokoœæ: 3,75 m (zale nie od ogumienia) Dopuszczalna masa ca³kowita 13,5 t Napêd: Zhydraulicznym napêdem jezdnym, elektronicznie regulowany napêd na wszystkie ko³a, elektroniczna regulacja sta³ej prêdkoœci (Tempomat). Instalacja hydrauliczna: Pompa regulowana 100 l z blokiem sterowania LS 2 DW Urz¹dzenia steruj¹ce z 4 po³¹czeniami wtykowymi, otwarty obieg dla silnika hydraulicznego 55 l/min. (Opcja) drugi obwód 65 l/min. z pomp¹ regulowan¹ 180 l Silnik: Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler typ OM 906 LA Tier 3A z ch³odnic¹ powietrza do³adowuj¹cego, moc 150 kw (205 KM), ch³odzony wod¹ - Zbiornik paliwa 250 l - Opcja: Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler typ OM 906 LA Tier 3A z ch³odnic¹ powietrza do³adowuj¹cego, moc 190 kw (260 KM), ch³odzony wod¹ Zasilanie pr¹dowe: Instalacja 12 V

4 Si³a uderzenia przez wielkoœæ. Zaprojektowany dla profesjonalistów, którzy nie uznaj¹ kompromisów. Dammann-Trac DT 2600 H A3 Plus Pojemnoœæ zbiornika: l i l Praktyka dnia dzisiejszego wymaga coraz wy szej efektywnoœci, gospodarnoœci i komfortu. Przy pomocy Dammann-trac DT 2600 H Plus uda³o nam siê rozwin¹æ ca³kiem now¹ koncepcjê. Do napêdu pojazdu s³u y silnik Mercedes Benz o mocy 260 KM. Osie napêdzaj¹ wszystkie 6 kó³ przy pomocy najnowszego napêdu hydraulicznego. Silniki napêdowe sterowane s¹ elektronicznie, tak e obrócenie pojedynczego ko³a nie jest mo liwe. Napêd jezdny sterowany jest joystickiem lub automatycznie. Prêdkoœæ jazdy mo na wybraæ bezstopniowo w zakresie 0-40 km/h, tempomat utrzymuje wybran¹ prêdkoœæ. Uk³ad jezdny dostarczany jest ze sta³ym rozstawem lub regulowanym bezstopniowo. Regulacjê rozstawu uzyskuje siê przy pomocy opracowanej przez nas hydraulicznej osi regulowanej. Przez naciœniêcie przycisku mo na podczas jazdy, bez zatrzymywania siê i bez dodatkowych œrodków pomocniczych, regulowaæ rozstaw w zakresie 1960 mm mm. Pojazd dostarczany jest konstrukcyjnie z przeœwitem do 1000 mm. W celu uzyskania du ej zwrotnoœci pojazd dostarczany jest (wed³ug wymagañ) z 2 kierowanymi osiami, co daje uk³ad kierowniczy standardowy i na wszystkie ko³a. Dalsze specjalne wyposa enie, to sterowane pneumatycznie resorowanie zale ne od obci¹ enia, które zapewnia nie tylko wysoki komfort jazdy, lecz przy wymaganej zmianie narzêdzia umo liwia poprzez zespó³ sterowania, opuszczenie podwozia o oko³o 15 cm. Ta metoda umo liwia ³atw¹ i szybk¹ wymianê narzêdzia. Dane techniczne: DT 2600 H A3 Plus Podwozie: Uk³ad jezdny z resorowaniem powietrznym w 3 osiach. (regulowanym zale nie od obci¹ enia) Prêdkoœæ jazdy ok km/godz. regulowana joystickiem lub peda³em - Mo liwa rama do zawieszenia opryskiwacza lub rozsiewacza nawozu Wyposa enie do œwiate³ ostrzegawczych naoko³o Skrzynia transportowa zamykana 200 l Ko³a z obrêcz¹ 8 otworow¹ Conti 520/85 R38 Wymiary i wagi: Sprzêg przyczepy z gardziel¹ : obci¹ enie 16 t (OPCJA) Przeœwit: do mm (zale nie od ogumienia) Rozstaw kó³: 1960 mm do 2250 mm (opcja regulacja rozstawu)- Oœ przednia i tylna na przegubach, oœ œrodkowa sztywna - D³ugoœæ: 9,40 m - Szerokoœæ: 2,55 m (zale nie od rozstawu i ogumienia) - Wysokoœæ: 3,75 m (zale nie od ogumienia) - Dopuszczalna masa ca³kowita 23 t (zale na od ogumienia) Napêd: Przy pomocy hydraulicznego napêdu jezdnego na 3 osie, elektroniczna regulacja sta³ej prêdkoœci (Tempomat). Instalacja hydrauliczna: Pompa regulowana 100 l z 2 sterownikami DW i 4 po³¹czeniami wtykowymi, obieg otwarty dla silnika hydraulicznego 55 l/min. (opcja) drugi obwód 65 l/ min. z pomp¹ regulowan¹ 180 l Silnik: Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler typ OM 906 LA Tier 3A z ch³odnic¹ powietrza do³adowuj¹cego, moc 190 kw (260 KM), ch³odzony wod¹ - Opcja: Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler typ OM 926 LA Tier 3A z ch³odnic¹ powietrza do³adowuj¹cego, moc 240 kw (320 KM), ch³odzony wod¹ - Zbiornik paliwa 350 l Zasilanie pr¹dowe: Instalacja 12 V

5 Regulowana wysokoœæ. Ochrona roœlin bez granic. Dammann-Trac DT 2000 H Plus Highlander Pe³na regulacja - wysokoœci na wymiar W modelu Highlander uda³o nam siê nowe wdro enie techniczne, pozwalaj¹ce dostosowaæ pojazd do ró nej wysokoœci upraw i rozstawu kó³. Jednym naciœniêciem na przycisk u ytkownik prze³¹cza z kabiny kierowcy przeœwit i rozstaw kó³ pojazdu. Pojazd unosi siê bezstopniowo w najkrótszym czasie z 1200 mm na wysokoœæ do oko³o 2000 mm. Specjalna konstrukcja si³owników hydraulicznych nowego typu umo liwia nie tylko zmianê wysokoœci, lecz dostosowanie pojazdu do ró nych rozstawów. Równie to nastêpuje przez naciœniêcie przycisku w kabinie kierowcy. Rozstaw kó³ mo na zmieniæ hydraulicznie z 2250 mm na 3050 mm. Nastêpuje to w najkrótszym czasie podczas jazdy. Wszystkie elementy s¹ tak umieszczone, e chroni siê uprawê. Pojazd jest oczywiœcie dopuszczony równie do ruchu drogowego, przy czym pojazd nale y wtedy przestawiæ na niski przeœwit i ma³y rozstaw kó³. Odchylacz ³odyg - oszczêdza uprawy (opcja). Uk³ad kierowniczy Wyposa enie w uk³ad kierowniczy na wszystkich osiach pozwala na ma³e straty toru jazdy i du ¹ zwrotnoœæ dziêki wiernemu nad¹ aniu za œladem. Mo liwe s¹ ró ne wersje uk³adu kierowniczego, jak dryfowanie bokiem. Specjalne dryfowanie bokiem znacznie zmniejsza nacisk na glebê dziêki przesuniêtym torom i oszczêdza uprawy. Dane techniczne: DT 2000 H Plus Highlande Podwozie: Uk³ad jezdny z resorowaniem powietrznym (regulowanym zale nie od obci¹ enia) Prêdkoœæ jazdy ok km/godz. regulowana joystickiem lub peda³em - Mo liwa rama do zawieszenia opryskiwacza lub rozsiewacza nawozu Wyposa enie do œwiate³ ostrzegawczych naoko³o Skrzynia transportowa zamykana 200 l Ko³a z obrêcz¹ 8 otworow¹ Conti 340/85 R48 Wymiary i wagi: Sprzêg przyczepy z gardziel¹ : obci¹ enie 16 t (OPCJA) - Przeœwit: ok mm (zale nie od ogumienia) - Rozstaw kó³: 2250 mm do 3050 mm D³ugoœæ: 7,45 m Szerokoœæ: 2,60 m (zale nie od rozstawu i ogumienia) Wysokoœæ: 3,75 m (zale nie od ogumienia) Dopuszczalna masa ca³kowita 13,5 t Napêd: Przy pomocy hydraulicznego napêdu jezdnego, elektronicznie regulowany napêd na wszystkie ko³a, elektroniczna regulacja sta³ej prêdkoœci (Tempomat). Instalacja hydrauliczna: Pompa regulowana 100 l z blokiem sterowania LS 2 DW Urz¹dzenia steruj¹ce z 4 po³¹czeniami wtykowymi, otwarty obieg dla silnika hydraulicznego 55 l/min. (Opcja) drugi obwód 65 l/min. z pomp¹ regulowan¹ 180 l Silnik: Silnik wysokoprê ny 6 cylindrowy Daimler typ OM 906 LA Tier 3A z ch³odnic¹ powietrza do³adowuj¹cego, moc 150 kw (205 KM), ch³odzony wod¹ Zbiornik paliwa 250 l Zasilanie pr¹dowe: Instalacja 12 V

6 Zadaniem operatora jest znalezienie rozwi¹zañ pod k¹tem wydajnoœci i gospodarnoœci dla najprzeró niejszych zastosowañ. Opryskiwacz zawieszany Dammann- Profi-Class dla pojazdu samobie nego Opryskiwacz zawieszany firmy DAMMANN stanowi wynik ponad 30 letniego doœwiadczenia w produkcji opryskiwaczy o du ych szerokoœciach roboczych. Naszym celem jest zaoferowanie maksymalnej masywnoœci, stabilnoœci, niezawodnoœci i trwa³oœci. Urz¹dzenia wyró niaj¹ siê przemyœlan¹ technik¹ i solidn¹ konstrukcj¹. Szczególnie szczegó³y techniczne wyposa enia wskazuj¹ na osobliwoœæ tego urz¹dzenia. Ten opryskiwacz skonstruowany jest pod k¹tem du ej wydajnoœci i wysokiego komfortu obs³ugi. Dlatego zawór ss¹cy i ciœnieniowy sterowany jest automatycznie pilotem. Poza tym zasuwa p³ukania ustawiana jest automatycznie w po³o eniu roboczym. Opryskiwacz zawieszany Profi-Class mo e mieæ ró ne wyposa enie ze wzglêdu na budowê modu³ow¹. Ta zasada umo liwia indywidualne zestawienie urz¹dzenia w zale noœci od warunków eksploatacji i yczeñ klienta. Urz¹dzenie odpowiada ustawowym wymaganiom BBA. Przed wysy³k¹ ka de urz¹dzenie poddane jest starannej kontroli koñcowej i dostarczane z plakietk¹ kontroli, instrukcj¹ obs³ugi i ma³ym opakowaniem czêœci zamiennych. Belka dysz z pneumatycznym wy³¹czaniem dysz Po wieloletnim rozwoju ta technika, która odnios³a sukces, zosta³a dalej udoskonalona i obecnie oprócz pojedynczych pneumatycznych belek dysz dostêpne s¹ podwójne i poczwórne belki. Zintegrowany przewód obiegowy zapewnia równomierne rozprowadzenie cieczy do dysz bez uprzedniego tryœniêcia, poza tym s³u y do sta³ego p³ukania przewodów. Prze³¹czanie dysz: Uk³ad prze³¹czania dysz umo liwia za naciœniêciem przycisku prze³¹czenie ró nych dysz w segmentach szerokoœci sekcji podczas oprysku. Sterowanie wielofunkcyjne umo liwia automatyczne sterowanie i nadzorowanie dysz przy pomocy systemu komputerowego. Ustawienie k¹towe belki polowej Szczegó³y techniczne: Stabilna rama podstawowa z bezpoœrednio zamocowanym zbiornikiem tak, aby punkt ciê koœci znajdowa³ siê nisko Rama z zamocowaniem z panewk¹ kulist¹ do wymiany urz¹dzeñ Zbiornik bezpieczeñstwa GFK plus 5 % dodatkowej pojemnoœci Zbiornik ze œcianami przegrodowymi zapewniaj¹cymi bezpieczny transport, wewnêtrznym hamulcem wirowym, wstêpnym przesiewaniem i oddzielaniem grubych zanieczyszczeñ Zintegrowany zbiornik œwie ej wody Sterowanie zbiornika - cyfrowy wskaÿnik pojemnoœci zbiornika Hydrauliczny maszt podnoszenia z ³añcuchem cz³onowym zapewnia ³agodne prowadzenie przewodów Belki opryskowe otwierane hydraulicznie, 50% z aluminium zapewnia wiêksz¹ stabilnoœæ i redukcjê ciê aru Dr¹ ki/dÿwignie z hydraulicznym zabezpieczeniem transportu Pneumatyczne wyrównanie zwisu z poziom¹ i pionow¹ amortyzacj¹ belki Rura dysz 1/2 V2A, odlegùoúã 50 cm, dêwigar poszczególnych dysz, zamkniêcie bagnetowe Dysze iniektorowe POM, 1 zestaw do wyboru Pompa t³okowa membranowa - masywna, trwa³a Napêd pompy hydrauliczny bezpoœrednio z pojazdu Armatura ss¹ca 4-drogowa 3" z automatycznym sterowaniem Zawór programowy 4 drogowy, zakres ciœnienia automatycznie sterowany Du y filtr ssania i filtr ciœnieniowy Elektropneumatyczne wy³¹czanie dysz Rura dysz - system p³ukania z automatycznym prze³¹czaniem Elektropneumatyczna regulacja sta³ego ciœnienia Czyszczenie wnêtrzna zbiornika dyszami Automatyczne pneumatyczne p³ukanie filtra ciœnieniowego Pneumatyczne wy³¹czenie mieszad³a ze sterowaniem zdalnym Elektropneumatyczne opró nianie przewodu ciœnieniowego Pulpit obs³ugi BT II - ³¹czenie ³¹cznikami dÿwigienkowymi, cyfrowy wskaÿnik ciœnienia oprysku, oœwietlony, mo liwe funkcje specjalne Interfejs do komputera Gniazdo w kabinie Zbiornik wody do mycia r¹k 20 l Zasuwa p³ukania 60 l obracana pneumatycznie, przewód pierœcieniowy p³ukania, zawór p³ucz¹cy kanistra z iniektorem, wydajnoœæ ssania l/min. Mo liwe s¹ dalsze warianty wyposa enia: Zasilanie bezpoœrednie - ró ne systemy komputerowe (obs³uguj¹ce GPS) Wyrównanie zwisania : poprzez si³ownik dwustronnego dzia³ania, pó³automatyczne lub automatyczne sterowanie dr¹ kami/dÿwigniami z dostosowaniem wysokoœci oprysku - wspieranie pneumatyczne D-A-S - Dual- Air-System - pneumatyczna belka dysz wielokrotna ze sterowaniem wielofunkcyjnym - klimatyzacja -aplikacja ze sterowaniem danymi i monitoringiem - na yczenie system jazdy równoleg³ej. Omawiane urz¹dzenie do ochrony roœlin spe³nia wymogi 24 i 25 nowego rozporz¹dzenia o ochronie roœlin i zosta³o zarejestrowane w Federalnym Instytucie Biologicznym.

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM.

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM. Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM S60-28 Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25-28 (dla kopalñ i stoczni) oraz 43 (dla sk³adowisk). Funkcja Dust chroni czêœci ruchome urz¹dzenia tak aby

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym 7 Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym s¹ dostêpne jako pompy i silniki i zaliczaj¹ siê one do klasycznych urz¹dzeñ hydrauliki. Pompy pojedyncze, zespo³y

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

OPRYSKIWACZE ZACZEPIANE

OPRYSKIWACZE ZACZEPIANE OPRYSKIWACZE ZACZEPIANE Modele: ATLANTIQUE GRAND LARGE DYSTRYBUTOR w POLSCE: GREGOIRE-BESSON Polska Ruda 12 64-610 ROGOèNO WLKP. POLSKA tel./fax (+67) 261 97 79 tel. kom. 0603 138 568 e-mail: gbesson@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZE CZENIOWY DLA SYSTEMÓW WLS

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZE CZENIOWY DLA SYSTEMÓW WLS Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZE CZENIOWY DLA SYSTEMÓW WLS 8 047... Sprawnoœæ Pozycja " JAZDA " Zastosowanie Zawór prze³¹czeniowy sterowany elektromagnetycznie dla systemów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe PL Belownice ARTECHNIC typu PBe/PBs - jednokomorowe Redukcja objętości odpadów Prasy belujące ARTECHNIC służą do tworzenia skompresowanych beli z odpadów makulaturowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Zakup i dostawa ciągnika z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze Seria 2000

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze Seria 2000 RECTUS POLSK Rozdzielacze i elektrorozdzielacze Seria 000 o szerokoœci 10 mm wersja LINE - wszytskie na rozdzielaczu o szerokoœci 10 mm, wersja FLT - wejœcie i odnia na bazie, wyjœcia na rozdzielaczu o

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP Atest Higieniczny: HK/B/1121/01/2007 CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Prze³om w uk³adach regulacji

Prze³om w uk³adach regulacji R E F R O G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Prze³om w uk³adach regulacji Budowa modu³owa Modu³owa konstrukcja ICV pozwala na skompletowanie zaworu dok³adnie spe³niaj¹cego wymagania klienta.

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralki i pralko-suszarki z elektronicznà wersjà pobierania wody przez 2 termosiùowniki typu wtykowego

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2)

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2) LS 35 3,5 t NLR85A - Ls 35 Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy Ls 35 E Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2490 D min. 650 Długość całkowita K 4735 Zwis przedni A 1100 Długość zabudowy (min/max) (1)

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC Szybki fermentator z płaszczem chłodzącym do zakwasów żytnich i podmłód pszennych 05/2015 Smak Od ex et, si. Rat, quatinc

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 Série Bleu - 3,5 t NLR85 - L 35 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 F L 35 H Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2750 3350 D min. 650 Długość całkowita K 5295 6015 Zwis przedni A

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji uzdatniania wody i zasilania fontanny zewnętrznej zlokalizowanej w stawie w parku miejskim

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI (Bodywork Communication Interface). Więcej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Luna energooszczêdna, elektroniczna POMPA OBIEGOWA Importer: Goshe sp. z o. o., ul. Kmicica 4, 11-041 Olsztyn, www.goshe.pl 1 Informacje ogólne Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27. Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze. Kondensacyjne kot³y gazowe

Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27. Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze. Kondensacyjne kot³y gazowe Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27 Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze Kondensacyjne kot³y gazowe Technologia kondensacyjna Nowoczesna technologia kondensacyjna zastosowana

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

PRZYCZEPY ROLNICZE TRADYCJE DOŒWIADCZENIE NIEZAWODNOŒÆ

PRZYCZEPY ROLNICZE TRADYCJE DOŒWIADCZENIE NIEZAWODNOŒÆ PRZYCZEPY ROLNICZE TRADYCJE DOŒWIADCZENIE NIEZAWODNOŒÆ Jesteœmy jedn¹ z najwiêkszych na Litwie firm w bran y metalowej, wiêkszoœæ zamówieñ otrzymujemy od zagranicznych odbiorców. Zawsze szukamy rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

PWIIS- Przepustnice przeciwwybuchowe odcinaj¹ce

PWIIS- Przepustnice przeciwwybuchowe odcinaj¹ce Przepustnice przeciwwybuchowe odcinaj¹ce PWIIS- SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu PWIIS-EX Przeznaczenie Przepustnice

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

TM-SERVICE, Pozna ska 2, Skrzynki, Kórnik

TM-SERVICE, Pozna ska 2, Skrzynki, Kórnik Nowy rozdzia w globalnym sukcesie Wszystko co najlepsze z doskonale znanego i uznanego modelu Royal zosta o wykorzystane w nowej rodzinie. Aulika to doskona e po czenie do wiadczenia i nowoczesno ci Aulika

Bardziej szczegółowo

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO RELO GmbH Verdichter Humboldtstr. 25 02625 Bautzen tel.: +49 591 80520, fax.: +49 591 80521 Zalety kompresorów RELO 2 lata pe³nej gwarancji bez ograniczenia roboczogodzin; Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.pl Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.8 ton Specyfikacja wózka 06-8FG15F 06-8FD15F 06-8FG18F 06-8FD18F 1.1 Producent Toyota Toyota Toyota Toyota 1.2

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/D/2014/9/134 (nazwa wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Linear 24V. Automatyka do bram skrzyd³owych do maksymalnej szerokoœci wjazdu 9 metrów 24V NEW

Linear 24V. Automatyka do bram skrzyd³owych do maksymalnej szerokoœci wjazdu 9 metrów 24V NEW Linear 4V NEW Automatyka do bram skrzyd³owych do maksymalnej szerokoœci wjazdu 9 metrów Kompletne rozwi¹zania: si³owniki Linear dostêpne s¹ w zestawach zawieraj¹cych si³owniki, centralê steruj¹c¹ Star

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych.

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych. Pos : 1 /T B/Wartungs anl eitung/wartungsanlei tunggüteraufz ug @ 0\mod_1246011358638_11773.doc @ 11972 @ 11.6 Instrukcja konserwacji Prac konserwacyjnych i napraw moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo