powierzchnię i nie nadawały się do prowadzonej przez Instytut działalności naukowobadawczej. Sytuacja ta nie mogła zatem trwać długo. W 1954 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "powierzchnię i nie nadawały się do prowadzonej przez Instytut działalności naukowobadawczej. Sytuacja ta nie mogła zatem trwać długo. W 1954 r."

Transkrypt

1 60 LAT MINĘŁO W roku 2012 Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie kończy sześćdziesiąt lat swojej działalności. Przez wszystkie te lata Instytut prowadził wszechstronną, interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą służącą rozwojowi transportu samochodowego w naszym kraju, a także ograniczaniu negatywnych skutków rozwoju motoryzacji. Początki działalności ITS były trudne, zważywszy na powojenną rzeczywistość. W czasie II Wojny Światowej przepadł cały krajowy motoryzacyjny dorobek konstrukcyjny z lat 30-tych. Zniszczeniu uległy wszystkie wykonane polskie prototypy pojazdów. Ogołocono kraj z obrabiarek i urządzeń w zakładach motoryzacyjnych. Pomimo wszelkich niedogodności i powszechnego niedostatku, społeczeństwo polskie wykazywało swoisty głód motoryzacyjny. Z ogromnym zapałem przystąpiono do odbudowy polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Ta odbudowa miała charakter żywiołowy, początkowo bez jakiejkolwiek dalszej perspektywy. Po polskich drogach jeździło wszystko, co miało koła, silnik i było jako tako na chodzie. Powodzeniem cieszyły się wszelkiego rodzaju warsztaty samochodowe, w których mechanicy dokonywali cudów, aby uruchomić pojazdy, które przetrwały wojnę. Tabor w latach powojennych był bardzo zróżnicowany. Obok pojazdów radzieckich i amerykańskich, jeździły samochody poniemieckie, a także pochodzące z demobilu wojskowego i pomocy UNRRA. Dopiero na początku lat pięćdziesiątych podjęto pierwsze próby budowy polskich konstrukcji samochodowych. Wtedy też wybudowano Fabrykę Samochodów Osobowych na Żeraniu. W takich warunkach, na podstawie uchwały nr 593 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1952 r., rozpoczął działalność Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie. Docelowo Instytut, jako samodzielny ośrodek pracy naukowo-badawczej, miał się zajmować badaniami dotyczącymi szeroko rozumianego transportu samochodowego, w tym m.in. podstawowymi zasadami używania samochodów oraz ekonomicznego wykorzystania już istniejącego i planowanego w przyszłości taboru samochodowego. Pierwszą, tymczasową siedzibą ITS, było Biuro Konstrukcyjne Naprawy Samochodów mieszczące się przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie. W latach Instytut funkcjonował tam w charakterze sublokatora, sąsiadując i dzieląc pomieszczenia z Warszawską Fabryką Motocykli (WFM). Zajmowane budynki i warsztaty miały niedużą 1

2 powierzchnię i nie nadawały się do prowadzonej przez Instytut działalności naukowobadawczej. Sytuacja ta nie mogła zatem trwać długo. W 1954 r. ITS opuścił pomieszczenia przy ul. Mińskiej i przeniósł się do drewnianych baraków na Golędzinowie, przy ówczesnej ulicy Stalingradzkiej (obecnie Jagiellońskiej). W założeniu Instytut, wraz z innymi instytucjami motoryzacyjnymi, miał się stać zapleczem naukowo-badawczym dla pobliskiego FSO na Żeraniu. W wybudowanych naprędce barakach Instytut prowadził swą działalność aż do 1970 r. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż pomimo wielu lat funkcjonowania w tych prowizorycznych warunkach Instytut zgromadził profesjonalne wyposażenie laboratoriów badawczych, w tym specjalistyczne urządzenia oraz unikalną aparaturę badawczą. Podstawy dla działalności Instytutu stworzyło w pierwszym okresie, istniejące od 1949 r., Biuro Konstrukcyjne Naprawy Samochodów (BKNS). W tej instytucji skupiło się pod koniec lat czterdziestych XX w. wielu specjalistów z zakresu transportu i eksploatacji samochodów, którzy niemal w całości przeszli do pracy w ITS. Z racji powojennego braku fachowców i niedoborze młodych pracowników inżynieryjno-technicznych, było to poważne wzmocnienie kadrowe dopiero raczkującego Instytutu. Z czasem Instytut mógł się pochwalić personelem odpowiednio wykształconym i wyszkolonym u siebie. Mimo trudności lokalowych i kadrowych, przy szerokim zakresie prowadzonych prac, Instytut odpowiedzialnie wypełniał wyznaczone zadania statutowe. Szereg problemów i dodatkowych zadań stojących przed placówką wynikał m.in. z faktu, że zorganizowany transport samochodowy zaczął się tak naprawdę rozwijać w Polsce dopiero po II Wojnie Światowej. Transportowcy nie mieli zatem własnych tradycji, a utworzenie jakichkolwiek wzorców na podstawie doświadczeń zagranicznych było bardzo trudne. Tym bardziej, że Polska znajdowała się wówczas za żelazną kurtyną. Działalność ITS była zatem tak naprawdę pracą od podstaw. Do pierwszych prac Instytutu należało m.in. opracowanie dokumentacji technicznej do produkcji części zamiennych dla pojazdów samochodowych znajdujących się w eksploatacji oraz przeprowadzanie badań drogowych samochodów i motocykli jeżdżących wówczas po polskich drogach. Myślą przewodnią tych badań było opracowanie rodzimej konstrukcji samochodu popularnego. Instytut zajmował się tym do 1958 r., do czasu powołania specjalistycznej placówki - Głównego Biura Studiów Zaplecza Technicznego Motoryzacji. Początkowy etap działalności Instytutu zakończył się wraz z odejściem pierwszego dyrektora ITS mgr inż. Lesława Bochniewicza. Jedną z ważniejszych prac ITS w tym okresie 2

3 było opracowanie i wydanie w 1955 r. Mianownictwa części samochodowych, które obejmowało nazwy części i zespołów samochodowych w liczbie 2970 pozycji. Następcą dyrektora Bochniewicza został doc. dr inż. Aleksander Jaśkiewicz. Do rozwiązywania doraźnych zadań o charakterze ogólnym powołał on wkrótce w Instytucie, poza stałymi zakładami, okresowo funkcjonujące komórki, m.in. Komitet Redakcyjny Słownika Encyklopedycznego Transportu Samochodowego. Słownik ten, do którego hasła pisali wybitni ówcześni polscy naukowcy związani z ITS, przeznaczono dla szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką transportu samochodowego. Wydawnictwo to miało dobre recenzje i cieszyło się dużym zainteresowaniem. W 1959 r. pierwotną nazwę Instytutu zmieniono na Ośrodek Badawczy Transportu Samochodowego (OBTS). Nazwa ta nie przyjęła się jednak i przetrwała tylko 5 lat. W 1961 r., po przedwczesnej śmierci dyrektora Jaśkiewicza, stanowisko to objął prof. Marian Madeyski, który pełnił swą funkcję przez kolejne 16 lat. Współczesny kształt Instytutu i jego ranga pozostaje w dużej mierze zasługą profesora Madeyskiego. Zainicjował on takie kierunki badań naukowych jak ekonomika transportu, funkcjonowanie systemów transportowych i prognozowanie. W owych latach spore grono osób z ITS otrzymało tytuły profesorskie i podjęło pracę na uczelniach wyższych. W 1964 r. powrócono do pierwotnej nazwy - Instytut Transportu Samochodowego. Zapadła też decyzja o budowie stałej siedziby Instytutu przy ulicy Stalingradzkiej 40. Pierwsze pomieszczenia nowej siedziby oddano do użytku w 1970 r., a całość w 1971 r. Było to wydarzenie przełomowe w dziejach Instytutu, a pracownicy naukowi i techniczni przenieśli się z niewygodnych baraków do nowoczesnych pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych. Wybudowana w latach siedziba, po nieznacznych modernizacjach, służy ITS do dnia dzisiejszego. W latach 70-tych XX w. wraz z rozwojem motoryzacji indywidualnej w Polsce w działalności ITS pojawiły się nowe tematy badawcze. Według najbardziej uproszczonego podziału zakres i problematyka zagadnień, którymi w tym czasie zajmował się Instytut, dotyczyła w zasadzie trzech kierunków: ekonomiki i organizacji transportu samochodowego, eksploatacji technicznej i utrzymania pojazdów oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tym czasie powstało w ITS silne lobby ekonomiczne. Tworzyli je nowo zatrudnieni specjaliści - prof. Jan Marzec, prof. Elżbieta Lissowska, doc. Tadeusz Dorosiewicz, prof. Jerzy Wolszczan. Zaczęto w Instytucie podejmować nowe problemy badawcze, takie jak koszty realizowanych zadań transportowych, problemy technologii przewozu ładunków i pasażerów, czynnik czasu w transporcie. Z innych kierunków badawczych wymienić można 3

4 teorię podatności przewozowej ładunków oraz rozwój problematyki przestrzennej transportu. W latach 60-tych podjęto studia nad zagrożeniem środowiska naturalnego oraz nad związkami transportu z przemianami w gospodarce i życiem społeczeństwa, a także nad prognozami rozwoju transportu, jego integracją zewnętrzną i wewnętrzną. W miarę powstawania kolejnych problemów transportowych oraz wskutek braku możliwości tworzenia nowych zespołów i placówek badawczych w Warszawie, powołano zamiejscowe placówki ITS we Wrocławiu i Szczecinie. Utworzenie jednostek terenowych było podyktowane także dużym zainteresowaniem środowiska dolnośląskiego i zachodniopomorskiego pracami naukowo-badawczymi o tematyce transportowej. W 1977 r. dyrektor Madeyski przeszedł na emeryturę. Zastąpił go doc. dr inż. Franciszek Wardziński, który sprawował swą funkcję do roku Lata 80-te XX w. były dla Instytutu trudne. Kryzys gospodarczy w naszym kraju spowodował ograniczenie nakładów finansowych na działalność naukowo-badawczą, a tym samym zmniejszył zakres prowadzonych badań. Konsekwencją tego były poważne zmiany organizacyjne. Likwidacji uległa część zakładów, a także oddziały zewnętrzne ITS w Szczecinie i Wrocławiu. Znacznie spadła liczba realizowanych przez Instytut prac naukowobadawczych. Zmalała liczba prac zlecanych i finansowanych przez ministerstwa, organizacje bądź przedsiębiorstwa. Było to następstwem stopniowego odchodzenia od nakazowego systemu zarządzania, przy braku właściwych instrumentów do sterowania gospodarką narodową w tym i transportem. Przewartościowaniu uległy problemy badawcze. Na pierwszym planie znalazły się zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem przedsiębiorstw transportowych. Mimo trudności Instytut zdołał uchronić to, co zawsze było najcenniejsze w działalności placówki naukowo-badawczej - wypróbowaną, fachową kadrę. Dokonano szeregu zmian organizacyjnych, zmierzających do przestawienia się na działalność usługową. Nie pozostało to bez wpływu na realizowany zakres prac oraz na liczbę zatrudnionych pracowników. Instytut Transportu Samochodowego przebrnął przez lata 80-te w dobrej kondycji. Potrafił się utrzymać ze środków, które sam wypracował, a ponadto osiągał zyski z prowadzonej działalności usługowej i naukowo-badawczej. Zmiana systemu finansowania prac naukowobadawczych, uruchomienie realizacji centralnych i resortowych zadań badawczorozwojowych, znacznie większe zainteresowanie przedsiębiorstw nowoczesnymi technologiami i metodami gospodarowania otworzyło przed Instytutem nowe horyzonty, co zaowocowało już w nowych realiach społeczno-gospodarczych w latach 90-tych XX wieku. 4

5 W trudnych realiach lat 80-tych XX wieku funkcję dyrektora ITS, w latach , pełniła prof. Elżbieta Lissowska. Miała ona duże zasługi w rozwoju Instytutu, kontynuując tematykę badawczą zapoczątkowaną przez prof. Madeyskiego. Z końcem lat 80. wraz z całym naszym krajem, ITS wszedł w okres głębokich przemian społecznych i gospodarczych. Następcą prof. Lissowskiej na stanowisku dyrektora został prof. Maciej Bernhardt, który sprawował tę funkcję w latach Wprowadzenie w Polsce gospodarki wolnorynkowej wymusiło na Instytucie podejmowanie nowych wyzwań, służących pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych dla dalszej działalności. Instytut nawiązał współpracę z przedsiębiorstwami transportowymi oferując im interesujące projekty wraz z ich praktycznym wdrożeniem. Wzrosła liczba prac mających charakter użytkowy, natomiast zmalała liczba prac badawczych. Przez burzliwe lata 90-te XX w., z których gospodarka Polski wyszła całkowicie odmieniona, Instytut przeprowadził (od 1990 r. do 2002 r.) dyrektor prof. Czesław Łepkowski. Pod jego kierunkiem Instytut dostosował profil swojej działalności do nowych warunków ekonomiczno-społecznych, rozbudował i unowocześnił aparaturę badawczą, przystosowując ją do wzrastających i zmieniających się potrzeb. W rezultacie Instytut stał się cenioną placówką naukowo-badawczą, która pod względem finansowym znalazła się w pierwszej trójce wszystkich (blisko 250) ówczesnych jednostek badawczo-rozwojowych w kraju. W następstwie otwarcia granic, Instytut podjął współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i naukowo-badawczymi z wielu krajów. Uruchomiono pięć spółek o charakterze naukowo-badawczym i komercyjnym z kapitałem mieszanym: polsko-niemiecką w Warszawie, polsko-litewską w Wilnie, polsko-białoruską w Mińsku, polsko-ukraińską w Kijowie i polsko-mołdawską w Kiszyniowie. XXI wiek postawił zupełnie nowe zadania przed Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie. Wejście Polski do NATO oraz do Unii Europejskiej zmieniło realia społecznogospodarcze. Instytut sprawnie przystosował się do nowej sytuacji, niezmiennie pozostając czołową jednostką naukowo-badawczą w kraju. Po prof. Czesławie Łepkowskim dyrektorem ITS został mianowany prof. Romuald Bauer (lata ). Od roku 2005 dyrektorem Instytutu Transportu Samochodowego pozostaje dr inż. Andrzej Wojciechowski, sprawujący obecnie swoją drugą kadencję. W ciągu 60. lat swojej działalności Instytut Transportu Samochodowego, nieustannie rozwijając się jako jednostka naukowo-badawcza, stanowiąca zaplecze polskiej motoryzacji, 5

6 cieszył się wysoką pozycją w Polsce i Europie. W swojej historii Instytut stworzył solidną bazę naukową i techniczną, która wykorzystywana przez wysoko wykwalifikowany personel, pozwala na sprostanie europejskiej konkurencji w dziedzinie badań związanych z motoryzacją, transportem samochodowym oraz ochroną naturalnego środowiska człowieka. Obecnie misją Instytutu jest przede wszystkim dążenie do ograniczenia negatywnych skutków rozwoju motoryzacji w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska oraz poprawy funkcjonowania i organizacji transportu samochodowego. Instytut wykonuje swe statutowe zadania poprzez: działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego użytkowników dróg, w tym dzieci oraz osób niepełnosprawnych i starszych; badania oraz ocenę poziomu bezpieczeństwa i niezawodności użytkowania pojazdów drogowych, w tym ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska, zagrożonych rozwojem motoryzacji i transportu; badania ekonomiczno-techniczne rynku transportowego; kreowanie rozwoju motoryzacji w kierunku zapewnienia coraz wyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg. Rys. 1. Schemat synergii obszarów działania ITS. Źródło: ITS 6

7 Instytut Transportu Samochodowego, stanowiąc nowoczesny ośrodek europejski, będzie dążył do uzyskania jak najwyższego prestiżu i zaufania. Pomóc ma w tym wiedza i doświadczenie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Z jej pomocą ITS będzie umacniał wizerunek lidera polskiego centrum kompetencji i zaawansowanych technologii z zakresu motoryzacji, oferującego swoim klientom usługi oparte na wiedzy na najwyższym światowym poziomie. 7

8 Dyrektorzy ITS mgr inż. Lesław Bochniewicz doc. mgr inż. Aleksander Jaśkiewicz prof. dr Marian Madeyski doc. dr inż. Franciszek Wardziński prof. dr Elżbieta Lissowska prof. dr inż. Maciej Bernhardt prof. dr Czesław Łepkowski prof. dr hab. Romuald Bauer Od 2005 dr inż. Andrzej Wojciechowski. Rada Naukowa Kierunki rozwoju ITS jako placówki naukowo-badawczej transportu określa Rada Naukowa ITS. Od początku funkcjonowania Instytutu miała ona istotny wpływ na poziom prac naukowych. Pierwsza Rada Naukowa ITS liczyła 9 członków. Następnie jej skład zwiększano aż do 30 osób. Od samego początku skład Rady wchodzili wybitni naukowcy i specjaliści z obszaru transportu samochodowego. Przewodniczącymi Rady Naukowej ITS byli: prof. dr inż. Jerzy Dowkontt, ( ), prof. Wiktor Sudra ( ), prof. dr inż. Jerzy Dowkontt ( ), doc. dr inż. Franciszek Wardziński ( ), prof. dr hab. inż. Cezary Szczepaniak ( ), prof. dr hab. Romuald Bauer ( ), prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz (od 2002). Poprzez prace w zespołach Rady, dba ona o zachowanie odpowiedniego poziomu wykonywanych prac naukowo-badawczych, czuwając jednocześnie nad rozwojem kadry naukowo-badawczej ITS. 8

9 Certyfikaty Obecnie w Instytucie Transportu Samochodowego funkcjonuje siedem akredytowanych jednostek organizacyjnych: cztery laboratoria badawcze akredytowane według normy PN-EN ISO/IEC 17025, jednostka certyfikująca wyroby według normy PN-EN 45011, jednostka certyfikująca osoby według normy PN-EN ISO/IEC oraz jednostka inspekcyjna według normy PN-EN ISO/IEC Certyfikaty akredytacji zostały wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. Do czterech akredytowanych laboratoriów badawczych należą: CBM - Centrum Badań Materiałowych i Mechatroniki (certyfikat akredytacji nr AB 089), COŚ - Centrum Ochrony Środowiska (certyfikat akredytacji nr AB 502), ZBH - Zakład Homologacji i Badań Pojazdów (certyfikat akredytacji nr AB 503), ZDO - Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych (certyfikat akredytacji nr AB 504). Ponadto w Instytucie Transportu Samochodowego, oprócz laboratoriów badawczych, akredytację uzyskały także następujące jednostki organizacyjne: Pracownia Certyfikacji Wyrobów (certyfikat akredytacji nr AC 015), Pracownia Certyfikacji Osób (certyfikat akredytacji nr AC 077), Zakład Kontroli Jakości (certyfikat akredytacji nr AK 012). Oprócz tego Instytut Transportu Samochodowego posiada wdrożony, certyfikowany i utrzymywany system zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 (certyfikat nr 466/S/2011) oraz system zarządzania według dokumentu AQAP 2110:2009 (certyfikat nr 466/A/2011) w zakresie: Badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, projektowanie, organizowanie szkoleń, ekspertyzy i opiniowanie dotyczące transportu samochodowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. 9

10 Solidarność Przed 1980 r. przy Instytucie Transportu Samochodowego działała Rada Miejscowa Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców. Był to jedyny oficjalny i dozwolony przez ówczesne władze związek zawodowy funkcjonujący w Instytucie. Mimo to wśród pracowników Instytutu zbierano składki na działalność antykomunistyczną, krążyła tzw. bibuła, tj. różnego rodzaju wydawnictwa opozycyjne odbijane na powielaczach w podziemiu. W 1980 r. natychmiast po podpisaniu porozumień sierpniowych, w Instytucie Transportu Samochodowego zaczęto organizować zakładowy związek zawodowy Solidarność. Jego pierwszym przewodniczącym został mgr Janusz Janik a wiceprzewodniczącym Longin Wiśniewski. Od początku Związek Zawodowy Solidarność odrywał ważną rolę w działalności Instytutu. Pierwszy etap jego funkcjonowania był żywiołowy i entuzjastyczny do Solidarności zapisało się około 70% pracowników Instytutu. Nie trwało to długo. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego wszystkie związki zawodowe w kraju, w tym Solidarność w Instytucie, zostały rozwiązane. Represje szczęśliwie ominęły jednak pracowników Instytutu, którzy należeli do Związku. Duża w tym była zasługa ówczesnego Kierownictwa Instytutu. Po zakończeniu stanu wojennego ponownie zarejestrowano w Instytucie Solidarność. Liczba jej członków zmniejszyła się jednak blisko o połowę. Entuzjazm pierwszych założycieli wygasł, wiązało się to też z koniecznością kolejnego zapisu do związku. Od momentu powtórnego zarejestrowania Solidarność stała się jedynym związkiem zawodowym w tej placówce naukowo-badawczej, gdyż komórki Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców, pomimo odgórnego nakazu, nie udało się w Instytucie zorganizować. W latach 90-tych XX w. liczba członków Związku Zawodowego w ITS wynosiła ok. 20% wszystkich pracowników. O ile jednak przed 1989 r. działalność Solidarności była głównie działalnością polityczną, to po 1990 r. skupiono się stricte na ochronie praw pracowniczych. Ta sytuacja trwa do dzisiaj. Trzeba przy tym podkreślić, że zawsze, w przeciągu ponad 30 lat swego istnienia, działacze związku zgodnie współpracowali z Dyrekcją Instytutu. Harmonijne współdziałanie, mające na celu dobro ITS oraz jego pracowników, zaowocowało wspólnym rozwiązywaniem wielu problemów, przed którymi stawał Instytut. 10

11 Działalność prospołeczna Instytut Transportu Samochodowego od wielu lat rozwija działalność prospołeczną poprzez zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy mające na celu m.in. budowanie świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska naturalnego. Jest to element działań promocyjnych oraz budowania wizerunku ITS. Powyższa działalność przyjmuje różne formy od pomocy materialnej i rzeczowej do organizacji i współorganizacji imprez społecznych, konferencji, seminariów, szkoleń, wystaw i pikników naukowych. Fundacja W 1995 r. Instytut Transportu Samochodowego wspólnie z wydawnictwem Grupa Image oraz dwoma społecznymi działaczami motoryzacyjnymi (pp. Sławomir Gołębiowski oraz Wojciech Rosiecki) założył Fundację Zapobieganie wypadkom drogowym. Nazwa ta dokładnie określa cel tego przedsięwzięcia. W pierwszych latach swojej działalności Fundacja wydawała biuletyn Prawo Jazdy, który zawierał praktyczne porady dla kierowców, a także informacje pożyteczne dla uczestników szkolenia na prawo jazdy. W roku 2004 Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego i podjęła medialną ofensywę na rzecz wychowania komunikacyjnego polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Zarówno w mediach elektronicznych jak i papierowych, głos ekspertów z Fundacji stał się na tyle znaczący, iż byli oni zapraszani przez Prezydenta RP na spotkania konsultacyjne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fundacja blisko współpracuje z Krajowym Duszpasterzem Kierowców. Wspólnie z ITS wydała pierwszy w naszym kraju poradnik dydaktyczny dla nauczycieli Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży. Fundacja na bieżąco przekazuje porady dla uczestników ruchu drogowego na stronie internetowej W latach prezesem zarządu Fundacji był doc. dr inż. Sławomir Gołębiowski, a od 2004 funkcję tą sprawuje red. Jerzy Pomianowski. Radzie założycieli Fundacji przewodniczy Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego dr inż. Andrzej Wojciechowski. 11

12 CSR Jednym z priorytetów w obecnej działalności Instytutu jest zarządzanie placówką w sposób transparentny oraz zgodny z zasadami CSR (Corporate Social Responsibility - Odpowiedzialność Społeczna Biznesu). CSR jest ściśle związane z budową dobrych relacji wewnątrz i na zewnątrz firmy poprzez: spełnianie wszystkich wymogów formalnych i prawnych stawianych Instytutowi, zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie oraz w ochronę środowiska, troskę o dobre relacje z interesariuszami takimi jak Sejm, Senat, administracja rządowa, a także organizacje rządowe, samorządowe i charytatywne a także partnerami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej Instytutu, dojrzałą strategię w celu zwiększania wartości Instytutu i budowę konkurencyjuności przez stosowanie standardów etycznych, dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. Widoczne elementy CSR w działalności wewnętrznej Instytutu polegają m.in. na: przejrzystości komunikacyjnej w relacjach pracowniczych wynikającej m.in. z wdrożenia w placówce systemu zarządzania jakością, oszczędności biurowych materiałów eksploatacyjnych, oszczędności energii elektrycznej i cieplej, wody, gazu, bezpłatnej opiece zdrowotnej dla pracowników ITS, ochronie środowiska polegającej na segregacji odpadów, zainstalowaniu w ITS klimatyzacji na wodę lodową oraz energooszczędnego oświetlenia. Na zewnątrz Instytut Transportu Samochodowego promuje zasady CSR poprzez m.in.: akcje edukacyjne głównie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska, badań technicznych pojazdów i nowych technologii, wsparcie charytatywne, współorganizację imprez m.in. datki na cele społeczne (Fundacje, Stowarzyszenia itd.), organizację Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży w celu interaktywnej edukacji oraz opracowywanie standardów w zakresie BRD i ochrony środowiska, uzyskiwanie stosownych certyfikatów kompetencji, konkurencyjną odpowiedzialność z poszanowaniem prawa i zgodnie z wartościami społecznymi i etycznymi, 12

13 organizację Auto Mobility Centrum (AMC) służącego pomocą oraz promującego mobilność osób niepełnosprawnych. AMC zostało utworzone przez Konsorcjum składające się z Instytutu Transportu Samochodowego, Automobilklubu Polski oraz Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Spinka. 13

14 Zbiory ITS Instytut Transportu Samochodowego ma unikatowe zbiory biblioteczne i archiwalne. Gromadzony przez lata księgozbiór liczy kilkadziesiąt tysięcy woluminów, w tym tytuły wielu fachowych czasopism zagranicznych i krajowych. Stanowi on jeden z bogatszych specjalistycznych zbiorów w Polsce. Ze zbiorów tych korzysta kilka tysięcy czytelników rocznie, gdyż biblioteka dostępna jest nie tylko dla pracowników ITS, ale dla wszystkich zainteresowanych. Instytut wydaje takie tytuły jak: Zeszyty Naukowe, kwartalniki BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) i Transport Samochodowy oraz dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny ITS, a także Katalogi i Instrukcje, które są rozsyłane do wielu jednostek naukowych w kraju i zagranicą. Jednym z ważniejszych wydawnictw Instytutu jest Katalog marek i typów pojazdów, przygotowany z myślą o podmiotach prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów (SKP) oraz organach wydających prawa jazdy i prowadzących rejestrację pojazdów. Wydawnictwo to stanowi źródło ułatwiające ustalenie danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu i umożliwiające porównanie ich z danymi określonymi w dokumentach przedstawionych do badania technicznego pojazdu. Ponadto jest stosowane przez rzeczoznawców, biegłych itd. w przypadkach, kiedy zachodzi konieczność ustalenia danych pojazdów dla innych celów. Informacje zawarte w wydawnictwie zostały opracowane na podstawie danych zgromadzonych w archiwach ITS i innych materiałach źródłowych, tj.: krajowych świadectwach homologacji typu wydanych w latach , krajowych świadectwach homologacji typu wydanych w latach 2000 I kwartał 2007 według przepisów Unii Europejskiej, europejskich świadectwach homologacji typu wydanych w latach 2004 I kwartał 2007, sprawozdaniach z technicznych badań pojazdów przeprowadzonych w ITS. Wydawnictwo to stanowi kompendium najważniejszych danych technicznych samochodów osobowych. W okresie 60-letniej działalności komórka wydawnicza ITS wydała ok. 10 tys. opracowań Instytutu i 108 Zeszytów Naukowych. Bogate zbiory zarówno dokumentacyjne, jak i archiwalne posiada także archiwum ITS. Zbiór streszczeń najważniejszych prac naukowobadawczych, realizowanych bądź współrealizowanych przez Instytut zawierają wydawane co roku zeszyty naukowe Prace, natomiast wszystkie pełne teksty zakończonych prac znajdują się w Archiwum Prac Naukowych. 14

15 Przez blisko 60 lat swego istnienia Instytut Transportu Samochodowego współtworzył historię polskiej motoryzacji po 1950 r. Od początku lat 50-tych do dnia dzisiejszego w Instytucie Transportu Samochodowego wykonano badania techniczne setek samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli, autobusów i innych pojazdów, z których część w dniu dzisiejszym uważana jest za pojazdy kultowe. Wyniki niektórych badań kwalifikacyjnych i drogowych w ITS były przedrukowywane w prasie fachowej m.in. w tygodniku Motor, Motoryzacji, Technice Motoryzacyjnej i innych. Obecnie zbiory Instytutu promowane i pokazywane są w Internecie na stronie Wirtualnego Muzeum Motoryzacji ITS pod adresem Ważniejsze monografie wydane w ITS w ostatnich latach (chronologicznie) to: P. Kaźmierczak, M. Łukasik, W. Moćko, Badania fotometryczne i kolorymetryczne urządzeń oświetleniowych pojazdów, Wyd. ITS 2011; G. Nowacki, Polish researches on the subject of the electronic toll collection, Wyd. ITS 2011; S. Dorosiewicz, Potoki ładunków w sieciach transportowych, Wyd. ITS 2010 Kierunki rozwoju inteligentnych systemów transportowych. Monografia, Praca zbiorowa pod red. dr hab. inż. G. Nowackiego w: Zeszyt Naukowy ITS nr 104/2010 K. Pietrzak, Strukturalne uwarunkowania wybranych właściwości użytkowych stopów żelaza, Wyd. ITS 2010; M. Rychter, Budowa i zastosowanie systemu tachografii cyfrowej, Wyd. ITS 2010; K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Transport samochodowy ładunków, Wyd. ITS 2009; M. Dąbrowska-Loranc, D. Jankowska, I. Leśnikowska-Matusiak, Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Teoria i praktyka szkoleń, Wyd. ITS 2009; L. Drenchev, J. Sobczak, Gasars a specific class of porous materials, Wyd. ITS 2009; M. Menes, Kierunki rozwoju motoryzacji światowej w pierwszych latach XXI wieku, Wyd. ITS 2009; K. Olejnik, Bezpieczeństwo w transporcie samochodowym. Wybrane problemy, Wyd. ITS 2009; T. Szymczak, Z. L. Kowalewski, Wpływ rodzaju obciążenia na właściwości mechaniczne materiałów, Wyd. ITS 2009; E. Tokarczyk, Cechy psychiczne predysponujące do wykonywania czynności instruktora i egzaminatora. Metodyka badań, Wyd. ITS 2009; 15

16 Z. L. Kowalewski, Kierunki i perspektywy rozwoju badań wytrzymałościowych, Wyd. ITS 2008, J. Sobczak, P. Darłak, Synthesis of alloys Compendium of Engineering Knowledge, 2008, J. Sobczak, L. Drenchev, Functionally graded materials Processing and Modeling, 2008, J. Sobczak, A. Wojciechowski, D. Rudnik, Infiltracja ciśnieniowa w wytwarzaniu materiałów kompozytowych. Studium analityczno-literaturowe, Wyd. ITS 2008, Telematyka transportu drogowego, Praca zbiorowa pod red. G. Nowackiego, Wyd. ITS 2008; J. Sobczak, N. Sobczak, R. Asthana, A. Wojciechowski, K. Pietrzak, D. Rudnik, Atlas of cast metal-matrix composites structures, Wyd. ITS 2007; N. Sobczak, K. Pietrzak, A. Kudyba, R. Nowak, J. Sobczak, A. Wojciechowski, Atlas mikrostruktur stopów lutowi i połączeń lutowie/metal. Część I: Mikroskopia optyczna, 2007; S. Dorosiewicz, Koniunktura w transporcie. Badania i analiza wyników, Wyd. ITS 2006; S. Mazurek, J. Merkisz, Tachograf cyfrowy, Wyd. ITS 2006; I. Leśnikowska-Matusiak, M. Dąbrowska-Loranc, Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży. Podręcznik dydaktyczny, Wyd. ITS 2006; J. Sobczak, N. Sobczak, A. Wojciechowski, K. Pietrzak, D. Rudnik, Atlas struktur kompozytów metalowych, Wyd. ITS 2005; J. Bąk, Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców, Wyd. ITS 2003; Metodyka psychologicznych badań kierowców, Praca zbiorowa pod red. T. Rotter, 2003; D. Rudnik, J. Sobczak, Tłoki kompozytowe do silników spalinowych, Wyd. ITS 2001; A. Wojciechowski, J. Sobczak, Kompozytowe tarcze hamulcowe pojazdów drogowych, Wyd. ITS

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI dr inż. Andrzej Wojciechowski STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI I. Ogólna charakterystyka działalności Instytutu Transportu Samochodowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny 5-2007 Zeszyt 5 (23) DWUMIESIĘCZNK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny ITS 1-2008 Zeszyt 1 (25) DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 Nowy Sącz, 2014 Zespół opracowujący Strategię rozwoju PWSZ w Nowym Sączu na lata 2014-2020 doc. dr Marek Reichel -

Bardziej szczegółowo

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie NR 4 (13) WRZESIEŃ 2009 Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPIS TREŚCI 4 12 14 16 18 20

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim N o 3(4)/2011 KWARTALNIK PROJEKTU PARTNERSKI ZWIĄZEK NAUKI I POSTĘPU ISSN 2082-8004 Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? Badania na Uniwersytecie Śląskim W sporcie nie liczą się KOBIETY? Zaskakująca analiza polskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 364-16-00, fax (41) 364-16-66 strona internetowa: www.wup.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo