Lubartów grudzień 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lubartów grudzień 2013 r."

Transkrypt

1 Załącznik do zapytania ofertowego z dnia: r. Na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Rokitno w ramach projektu: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Zamawiający : ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ reprezentowany przez : PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU Lubartów grudzień 2013 r. 1

2 1. Lokalizacja i opis planowanej Inwestycji Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą(wszelkie niezbędne instalacje). Inwestycja znajdować się będzie w w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Planuje się lokalizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów na terenie działki nr 1050/1, 1051/1, 1053/1, 1054/3, 1055/2, 1055/3, 1057/1, 1058, 1061/1, 1067/1 w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Rysunek nr 1. Lokalizacja planowanej inwestycji Lokalizacja planowanej inwestycji Rysunek nr 2. Lokalizacja planowanej inwestycji 2

3 Lokalizacja planowanej inwestycji Planowany Zakład Zagospodarowania Odpadów wyposażony będzie w sekcje technologiczne umożliwiające obróbkę całego strumienia odpadów komunalnych i doczyszczania materiałów opakowaniowych. W ramach projektowanej budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie przewiduje się: budowę sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie; budowę linii produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów komunalnych; budowę instalacji fermentacji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i komunalnych osadów ściekowych: budowę punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych; budowę punktu tymczasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych; budowę infrastruktury technicznej dla obsługi Zakładu. 3

4 Rysunek nr 3. Odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej odległość 1,6 km odległość 1,8 km Planowana inwestycja leży w bliskim sąsiedztwie składowiska odpadów. Składowisko Odpadów Komunalnych w Rokitnie jest największym eksploatowanym obecnie składowiskiem odpadów w regionie lubelskim. Znajduje się 14 km na północ od granic Lublina, w pobliżu drogi Lublin - Lubartów - Białystok. Jest składowiskiem typu podpoziomowego - zajmuje wyrobiska po kopalni piasku (22 m poniżej poziomu terenu). 2.. Opis stanu gospodarki odpadami na terenie ZKGZL Tab. 1. Liczba mieszkańców miast i gmin Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Gmina Razem miasto Lubartów gmina Lubartów miasto i gmina Ostrów Lubelski gmina Niedźwiada gmina Ostrówek

5 Gmina Serniki Łącznie Na terenie gmin ZKGZL nie przeprowadzono badań składu morfologicznego odpadów komunalnych. Dla obliczenia masy powstających odpadów komunalnych przyjęto wskaźniki nagromadzenia z podziałem na rodzaje powstających odpadów dostosowane do wskaźników przyjętych w PGO dla Województwa Lubelskiego. Tab. 2 Model średniego składu i masy odpadów komunalnych z gospodarstw domowych powstających w gminach ZKGZL w ciągu roku w poszczególnych typach zabudowy CHARAKTERYSTYKA SKŁADU ODPADÓW Odpady kuchenne ulegające biodegradacji WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW [kg/mr] Zabudowa wielorodzinna TYP 1 TYP 2 Zabudowa jednorodzinna TYP 3 TYP Papier i tektura (nieopakowaniowe) Opakowania z papieru i tektury Opakowania wielomateriałowe Szkło (nieopakowaniowe) Opakowania ze szkła Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) Opakowania z tworzyw sztucznych Tekstylia Metale Opakowania z metali Odpady mineralne Frakcja drobna Odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane Odpady niebezpieczne Razem Źródło: "Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie" Abrys Technika Sp. z o.o. 5

6 Uwzględniając ilość mieszkańców w oraz model składu i masy powstających odpadów komunalnych obliczono wskaźniki nagromadzenia odpadów w każdej gminie oraz masę powstających odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenie gmin Związku. Tabela 3. Wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz ilość powstających odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w gminach Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej GMINY RODZAJ ODPADÓW m. Lubartów m. i g. Ostrów lubelski g. Lubartów g. Niedżwiada g. Ostrówek g. Serniki ZWIĄZEK RAZEM (Mg) Wskaźnik nagromadzenia odpadów (kg/mr) Odpady ulegające biodegradacji Papier i tektura (nieopakowaniowe) Opakowania z papieru i tektury Opakowania wielomateriałowe Szkło (nieopakowanowe) 283,6 164,0 195,6 185,5 107,7 b.d ,9 138,8 317,7 188,2 60,7 b.d ,3 422,5 49,8 105,1 63,8 27,1 b.d. 668,4 607,9 54,6 110,8 65,3 31,1 b.d. 869,7 95,9 13,6 30,4 18,6 6,3 b.d. 164,8 36,1 6,1 10,6 6,7 4,5 b.d. 64,0 Opakowania ze szkła 597,8 98,1 203,2 126,3 53,7 b.d. 1079,1 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) Opakowania z tworzyw sztucznych 484,3 51,8 106,8 64,1 27,3 b.d. 734,3 264,9 35,5 72,9 44,8 20,7 b.d. 438,8 Tekstylia 205,1 24,1 52,2 31,5 11,7 b.d. 324,7 Metale 205,1 27,3 52,6 32,2 15,3 b.d. 332,5 Opakowania z metali 96,9 11,0 21,4 12,8 5,5 b.d. 147,6 Odpady mineralne 298,9 49,1 101,6 63,2 26,8 b.d. 539,6 Frakcja drobna 819,8 183,6 436,4 273,4 75,2 b.d. 1788,4 Odpady wielkogabarytowe 417,4 77,5 152,7 96,3 49,1 b.d. 793,0 Odpady budowlane 659,6 100,1 205,0 126,6 53,8 b.d. 1145,1 Odpady niebezpieczne 59,8 11,8 20,8 13,3 8,9 b.d. 114,6 R A Z E M: 6.724,9 932, , ,1 477,8 b.d ,8 Źródło: "Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie" Abrys Technika Sp. z o.o. 6

7 Planowany Zakład Zagospodarowania Odpadów przeznaczony również będzie do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących też z innych źródeł oraz komunalnych osadów ściekowych powstających na terenie gmin Związku. Tabela 4. Ilość odpadów komunalnych powstających na terenie gmin ZKGZL ODPADY (Mg/rok) GMINA Z gospodarstw domowych Z obiektów użyteczności publicznej Odpady uliczne Z sektora gospodarczego Odpady z oczyszczalni ścieków RAZEM m. Lubartów 6.724,9 474,9 356, , , ,8 m. i g. Ostrów Lubelski 932,8 54,7 108,0 100,0 55, ,6 g. Lubartów 2.000,2 58,3 0,0 214,0 21, ,3 g. Niedźwiada 1.227,1 35,3 0,0 114,8 0, ,2 g. Ostrówek 477,8 25,4 51,5 42,8 0,0 597,5 g. Serniki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. RAZEM: ,8 648,6 515, , , ,4 Źródło: "Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie" Abrys Technika Sp. z o.o. Uwzględniając ilość mieszkańców gmin objętych oddziaływaniem ZZO w Lubartowie oraz wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych w gminach ZKGZL (314,0 kg/mr) obliczono ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na tym terenie. Przyjmując założony w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego roczny przyrost odpadów na poziomie 5% w okresach pięcioletnich obliczono ilość odpadów, która zostanie wytworzona w roku 2013 i Tabela 5. Ilość odpadów komunalnych powstających w gminach objętych działaniem ZZO 7

8 Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg] Gmina Lubartów Miasto 7.256, , ,2 Jeziorzany 925,3 971, ,1 Kamionka 2.054, , ,6 Kock 2.136, , ,7 Lubartów Gmina 3.381, , ,7 Niedźwiada 2.023, , ,4 Ostrów Lubelski 1.777, , ,1 Ostrówek 1.318, , ,5 Serniki 1.551, , ,0 RAZEM , , ,3 Podział frakcyjny powstających odpadów komunalnych przedstawiono poniżej. Tabela 6. Podział frakcyjny odpadów komunalnych powstających w gminach objętych działaniem ZZO Rodzaj odpadów Zmieszane odpady komunalne w tym: Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg] , , ,7 Kuchenne ulegające biodegradacji 4.641, , ,7 odpady zielone 403,6 423,8 445,0 papier i tektura 3.834, , ,6 drewno 201,8 211,9 222,5 odzież i tekstylia 403,6 423,8 445,0 metal 1.009, , ,5 tworzywa sztuczne 3.027, , ,6 odpady mineralne 3.027, , ,6 opakowania wielomateriałowe 1.614, , ,1 szkło 1.816, , ,6 odpady niebezpieczne 201,8 211,9 222,5 odpady zbierane selektywnie 2.241, , ,6 Razem odpady komunalne , , ,3 Źródło: "Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie" Abrys Technika Sp. z o.o. 8

9 3. Proponowana technologia Wstęp Przedstawiono budowę Zakładu Zagospodarowania odpadów o docelowej wydajności dla sortowni 37 tys. Mg/a oraz dla instalacji fermentacji 18 tys. Mg/a z możliwością objęcia dodatkowo systemem zagospodarowania odpadów 6500 mg osadów ściekowych., w pierwszym etapie inwestycji, lub po jego powiększeniu o działkę 1060/ Założenia Dla przedstawienia koncepcji sortowni przyjęto następujące założenia: Roczna ilość odpadów zmieszanych dostarczanych na linię Mg/a; Czas pracy instalacji 250 d/a, 6,5 h/zmianę roboczą, 2 zmiany robocze/d; Możliwość segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki; Rodzaj separowanych frakcji materiałowych: szkło, papier+karton, folia, PET, PE/PP, frakcja wysokoenergetyczna (RDF), frakcja 0-80 (100) mm (biodegradowalna ), metale żelazne, metale nieżelazne, materiały niebezpieczne; Możliwość produkcji paliwa RDF o określonych parametrach; Frakcja 0-80 mm przygotowana do wykorzystania w instalacji fermentacji mokrej; Dyspozycyjność instalacji min. 6,5 h/zmianę, min. 13 h/d; Możliwość dopuszczenia do składowania frakcji balastowych poprzez ograniczenie ich wartości opałowej do poziomu 6 MJ/kg sm.; Możliwość belowania odzyskanych frakcji surowcowych z wyjątkiem frakcji metali i szkła. Ilość frakcji 0-80 mm (frakcja podsitowa) przeznaczonej do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów w ilości: Mg/rok. Określenie możliwego sposobu zagospodarowania osadów pościekowych w ilości 6500 Mg/rok, (dokładna charakterystyka odpadu zostanie udostępniona po podpisaniu umowy z wykonawcą), Uzyskanie energii elektrycznej z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów, Technologia użytą do przetwarzania frakcji podsitowej 0-80 mm, odpadów, odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie musi być technologia fermentacji, preferowana fermentacja sucha, umożliwiająca modułowe rozbudowywanie inwestycji w podziale na etapy Dane wejściowe W zakresie danych wejściowych bazować należy na informacjach przekazanych od Inwestora oraz zgodnie z jego zaleceniami na zapisach zawartych w WPGO dla Województwa Lubelskiego. W szczególności uwzględniono w koncepcji wykazane poniżej dane. 9

10 Parametry paliwa alternatywnego (RDF) Na bazie otrzymanej oferty Cementowni,,Chełm przyjęto następujące parametry paliwa RDF: Wymagania jakościowe dla paliwa alternatywnego Właściwości Wartość Rozdrobnienie Wartość opałowa <25 mm > kj/kg Wilgotność <20 % Zawartość chloru <0,7%, max. 1% Zawartość siarki <1%, max. 1,5% Popiół < 15% Zawartość części niepalnych <5% Zawartość metali ciężkich Hg, Th, Cd <100 mg/kg Punkt zapłonu >500C Jako formę dostarczenia paliwa należy przyjąć formę luźną tzn. nieopakowaną Skład odpadów zmieszanych. Skład odpadów zmieszanych przyjęto na bazie WPGO 2017, Rycina 4. Skład odpadów zmieszanych na podstawie ilości odpadów komunalnych wytworzonych w województwie lubelskim w roku

11 4. Obiekty projektowane: W skład projektowanego Zakładu Zagospodarowania odpadów w miejscowości Wólka Rokicka wchodzić będą następujące obiekty: 1. Hala sortowni odpadów (wydajność Mg/a) wraz z niezbędnymi boksami przyjęć i depozytu surowców wtórnych, wraz z punktem demontażu odpadów wielkogabarytowych, oraz punktem zagospodarowania odpadów budowlanych. 2. Instalacja metalizacji o wydajnosci: Mg/rok, wraz z placem dojrzewania pozostałości pofermentacyjnej, 3. Myjnia płytowa 4. Magazyn odpadów niebezpiecznych mogący spełniać funkcje Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 5. Budynek warsztatowo-garażowy wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe, 6. Budynek socjalno-biurowy. 4.1.Instalacja sortowni odpadów Jednym z podstawowych obiektów na terenie zakładu będzie sortownia odpadów. Będzie to obiekt kubaturowy o konstrukcji stalowej z lekką obudową ocieploną, jednokondygnacyjny. tab. 8. Charakterystyka elementów sortowni; Nr Nazwa Powierzchnia ( m 2 ) Posadzka 1 2 Hala sortowni odpadów komunalnych i materiałów opakowaniowych Zadaszona platforma przyjęć zmieszanych odpadów komunalnych 1023,97 Pos. przemysł. 485,07 Pos. przemysł. 3 Boks zadaszony na odpady opakowaniowe 27,81 Pos. przemysł. 4 Zadaszona platforma przyjęć odpadów suchych 116,23 Pos. przemysł. 5 Boks zadaszony na odpady opakowaniowe 47,68 Pos. przemysł. 6 Boks zadaszony na odpady opakowaniowe 49,03 Pos. przemysł. Powierzchnia hali sortowni 1749,79 Posadzka w hali będzie posiadać n. w. warstwy: 11

12 grunt rodzimy, piasek ( pospółka) gr. 30 cm, podkład betonowy B10,gr.10 cm, folia PEHD gr. 2mm, posadzka przemysłowa z betonu, 18 cm, utwardzenie trudnościeralne np. Bautop. W hali sortowni od strony wschodniej przewidziano mury oporowe o H=4,0 m które służyć będą do oparcia na nich odpadów tzw. surowców wtórnych, które to mury muszą być odporne na uderzenia od łyżki ładowarki. Poza murem stałym przewidziano także mur mobilny z bloczków betonowych ustawianych jeden na drugi do H=4,0 m, tak aby wydzielić miejsce do magazynowania wybranych surowców wtórnych. Na rynku znajdują się także inne bloczki betonowe, które mogą służyć do wydzielenia stref przeznaczonych do magazynowania różnych rodzajów odpadów, a wykonane są z betonu w którym umiejscowione są haki, aby móc je przenieść za pomocą haka, np. z samochodu hakowego jaki będzie znajdować się na wyposażeniu przedmiotowego zakładu. Do bloczków tego typu wsypywany jest piasek w celu dociążenia bloczka przed jego obsunięciem się oraz przewróceniem. Bloczki jedne i drugie ustawia się jeden na drugi bo ich konstrukcja podstawy umożliwia taką technologię. Ze względu na wymagania technologiczne, tj. ustawienie w niej maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii sortowniczej, oraz konieczność wywozu poszczególnych rodzajów odpadów wysortowanych ręcznie lub mechanicznie przyjęto n. w. jej wymiary i wysokość: długość: 47,82 m szerokość: 28,08 m, wysokość ok. H= 7,0 Ze względu na potrzebę obsługi hali przez środki transportu którymi wywożone będą z hali odpady zaprojektowano bramy w ilości: cztery sztuki (4-ry szt.) o wymiarach 5,0 m x 5,0 m w elewacji zachodniej hali, oraz odwodnienia liniowe przed każdą bramą, oraz po dwa odboje przy każdej bramie w celu uniknięcia uszkodzenia konstrukcji hali przez samochody wjeżdżające i opuszczające halę, dwie sztuki (2-ie szt.) o wymiarach 5,0 m x 5,0 m w elewacji wschodniej hali, oraz odwodnienia liniowe przed każdą bramą, oraz po dwa odboje przy każdej bramie w celu uniknięcia uszkodzenia konstrukcji hali przez samochody wjeżdżające i opuszczające halę. Poza tym w hali przewidziano drzwi, które służyć będą do celów zabezpieczenia p. pożarowego w odpowiednich odległościach: drzwi w ilości 2-ch sztuk od strony zachodniej hali, drzwi w ilości 2-ch sztuk od strony wschodniej hali, drzwi w ilości 1-ej sztuki od strony południowej hali. Posadzka w hali sortowni odpadów jak i boksach będzie szczelna ( z folii PEHD o gr. min. 2 mm) i przystosowana do ruchu ciężarowego o obciążeniu 50 N/cm 2 (w tym pod linią sortowniczą), oraz zabezpieczona odpowiednimi powłokami przed zarysowaniem. W hali zostaną ustawione maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii sortowniczej oraz kanał z przenośnikiem podającym odpady do prasy kanałowej. 12

13 W hali przewidziano segregację ręczną i mechaniczną odpadów. Jest to hala. Która wyposażona będzie w instalację elektryczną, wentylację naturalną ciągłą i mechaniczną, będzie to hala nie ogrzewana, z 6-ma bramami technologicznymi obsługiwanymi ręcznie przy każdej bramie, oraz automatycznie tj. z napędem elektrycznym do podnoszenia każdej bramy z osobna za pomocą przycisku podłączonego do instalacji elektrycznej. Linia sortownicza składać się będzie z następujących elementów: 1. Rozrywarki do worków/ rozdrabniacza do worków, Odpady balastowe z segregacji opakowań z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych oraz frakcja palna z segregacji odpadów zmieszanych przy pomocy przenośnika przesyłowego przekazywana będzie bezpośrednio do komory zasypowej rozdrabniarki wstępnej lub rozrywarki do worków. Wyposażenie rozdrabniacza w wolnoobrotowy walec rozdrabniający i grzebień przeciwtnący oraz bezstopniowo regulowane szczeliny pozwala na uzyskanie granulacji odpadów o żądanej wielkości. 2. Kabiny sortowniczej wstępnej, min. 2 zsypowa, 3. Separatora balistycznego, Separator wykorzystujący właściwości fizyczne materiałów (ciężar właściwy i kształt) do ich rozdziału. Separator balistyczny winien umożliwić odsiew ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie frakcji podsitowej 0-80 mm (tzw. organicznej) oraz rozdział pozostałego strumienia na frakcję ciężką-twardą-toczącą się (np. butelki PET, PE, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania wielomateriałowe, metale żelazne i nieżelazne) oraz frakcję lekką-miękką-płaską (np. folia). Separator powinien zostać wyposażony w kilka przesuniętych względem siebie rotujących mimośrodowo perforowanych paneli stalowych. Otwory o średnicy 80 mm. Urządzenie winno mieć wytrzymałą konstrukcję z możliwością możliwość zmiany kąta nachylenia. Powierzchnia robocza separowania: 14,4 m 2. Wydajność separatora min. 100 m 3 /h 4. Kabiny sortowniczej frakcji lekkiej, min 8 zsypów, 5. Kabiny sortowniczej frakcji ciężkiej min 8 zsypów wraz z separatorem magnetycznym, 6. pras belujących przetworzone surowce. Trybuny sortownicze tzw. wstępna i duża będą posiadać wentylację mechaniczną w ilości 15 wymian/godzinę, będzie ogrzewana do min. T= 16 0 C. W trybunie sortowniczej ustawiony zostanie: jeden pojemnik o poj. 120 l plastikowy przeznaczony do gromadzenia w nim odpadów zaliczonych do niebezpiecznych ( w trybunie dużej ), cztery pojemniki o poj. min. 20 l do gromadzenia małych baterii ( 2 sztuki w trybunie dużej, oraz 2 sztuki w trybunie wstępnej ). Odpady te wyjęte zostaną z odpadów komunalnych i opakowaniowych w trakcie ręcznego sortowania. Odpady, które będą wrzucane do w. w. pojemników zostaną z nich na bieżąco usunięte i przeniesione do jednego z dwóch mobilnych kontenerów do odpadów niebezpiecznych, w których ustawione będą różnego rodzaju pojemniki do gromadzenia w nich różnego rodzaju odpadów zaliczonych do niebezpiecznych, jak np.: kontener na świetlówki - sztuk 2, o poj. Ok. 640 l, pojemnik na odpady płynne ( niebezpieczne ) sztuk 1, o poj. 1 m3, beczki sztuk 4, każda o poj. 200 l ( służyć będą do gromadzenia różnego rodzaju odpadów zaliczanych do niebezpiecznych jak np. czyściwa zaolejone, rozlane oleje, itp.). 13

14 W jednym z dwóch kontenerów włożona zostanie ręczna pompa do beczek sztuk 1 odporna na agresywne działalnie płynów zaliczonych do odpadów niebezpiecznych, takich jak: oleje przepracowane, itd., którą można będzie przepompować z małego do większego pojemnika występującą ciecz niebezpieczną). W hali sortowni odpadów zostaną ustawione: kontener na frakcję drobną 0 20 mm o poj. 15,5 m3, które następnie przewiezione zostaną na warstwę rekultywacyjną jednego ze składowisk należących do związku komunalnego, lub inną, bądź w przypadku jej zbytu wywieziona zostanie na składowisko balastu. kontener na frakcję biodegradowalną mm o poj. 15,5 m3, które następnie przewiezione zostaną na Plac= ob. nr 13 lub bezpośrednio do bioreaktora- ob. nr 14 a, kontener otwarty typu KP-7 ustawiony pod kabiną sortowniczą do gromadzenia w nim tzw. surowców wtórnych, lub w innym miejscu na terenie zakładu w ilości 4 sztuk, o poj. 7 m3, Na zewnątrz hali sortowni odpadów ustawione zostaną n. w. kontenery: kontener do frakcji balastowej sztuk 2, o poj. 36,9 m3 kontener wysypowy na odpady z elektromagnesu, lub na wybrane materiały opakowaniowe w ilości 4 sztuk, o poj. 1,7 m3 kontener wysypowy do lekkich frakcji w ilości 4 sztuk, o poj. 1,1 m3 Hala wyposażona będzie w : instalację elektryczną do oświetlenia hali oraz oświetlenia awaryjnego w obrębie dróg ewakuacyjnych, a w tym przed każdą bramą i drzwiami, co szczegółowo przedstawiono w projekcie elektrycznym, wentylację grawitacyjną poprzez wywietrzaki oraz mechaniczną w ilości 2 wymian/godzinę w czasie postoju zakładu poprzez wentylatory dachowe, i czerpnie powietrza, a w trakcie pracy sortowni przez bramy i wywietrzaki dachowe, hydranty p. pożarowe w ilości 3- y o Ф 52 mm ze względu na zasięg wężą strażackiego wynoszący do 30 m, oraz 1-en m do mycia posadzki hydranty ogrodowe ości 4 sztuk, o poj. o gromadzenia w nim tzw. nną, bądź w przypadku jej zbytu wywiezihydrant ogrodowy Ф 32 mm do mycia posadzki należy zabezpieczyć przed zamarzaniem w okresie temperatur ujemnych, np. izolacja w otulinie i za pomocą kabla elektrycznego, Konstrukcja hali, której wysokość wyniesie poniżej 12 m zgodnie z przedmiotowym projektem oraz ze względu na fakt, że jest jednokondygnacyjna i posiadać będzie obciążenie w klasie E należy zastosować elementy budynku NRO, oraz - wszystkie drogi ewakuacyjne powinny być oznaczone pasami w kolorze żółtym i zatwierdzone przez rzeczoznawcę ds. p. pożarowych, oraz oświetlone przez oświetlenie awaryjne. Hala sortowni wraz z platformą przyjęć odpadów komunalnych zmieszanych w zadaszonej platformie przyjęć odpadów zmieszanych komunalnych posiada P=1509,01 m 2, czyli poniżej 2000 m 2, w związku z czym z uwagi na ten fakt założono jedną strefę obciążenia ogniowego. W hali sortowni odbywać się będzie wyłącznie proces sortowania i nie będzie się magazynować żadnych odpadów przyjęto obciążenie Q< 500 MJ, klasa odporności E. 14

15 Zadaszony boksy na odpady opakowaniowe. Podczas prac projektowych powinno się przewidzieć odpowiednią ilość boksów do tymczasowego gromadzenia odpadów zbelowanych jak. np. papier lub tworzywa sztuczne. Odpady do boksu dowożone będą za pomocą wózka widłowego w przypadku balotów wyposażonego w widły do przewożenia balotów, a w przypadku odpadów dowiezionych luzem za pomocą ładowarki z łyżką Instalacja - fermentacji suchej Zamawiający zakłada użycie technologii fermentacji suchej w komorach zamkniętych w cyklu tlenowobeztlenowym. Zakłada się, że odpady przywożone z gmin będą najpierw kierowane do hali sortowni a dopiero potem będą podlegać dalszej obróbce. W skład frakcji odpadów przetwarzanych w instalacji wchodzić będzie: frakcja podsitowa odpadów komunalnych 0-80, zbierane selektywnie odpady biodegradowalne (odpady zielone, liście, trawa), ewentualnie osady pościekowe. Wprowadzenie do procesu: Opisywana technologia zakłada mezofilną fermentację suchą dwustopniową w komorach zamkniętych. Proces prowadzony będzie w komorach w warunkach beztlenowych. Sterowanie procesem odbywać będzie się dwuetapowo: faza wstępna tlenowa służąca do podgrzania materiału, faza beztlenowa właściwa produkcja biogazu, oraz faz tlenowa stabilizująca proces. Przetworzony materiał stabilizowany będzie na placu dojrzewania kompostu. Instalacja fermentacji powinna składać się z następujących obiektów użytkowych: 1. Komory fermentacyjne. 2. Zbiornik odcieku, pełniący jednocześnie funkcję fermentora odcieku. 3. Instalację odsiarczania gazu. 4. Instalacja spalania gazu. 5. Biofiltr. Zakładana wydajność instalacji Wydajność instalacji fermentacji powinna być dostosowana do przewidywalnej ilości frakcji podsitowej 0-80 mm powstającej w sortowni odpadów komunalnych. Zgodnie z analiza ilości planowanych do przetworzenia odpadów komunalnych określa sie ją na Mg/r odpadów. Zamawiający wymaga również propozycji dotyczącej działki 1060/1 zarezerwowanej pod II etap tj. rozbudowę ZZO z przeznaczeniem na przetwarzanie odpadów ściekowych i finalne osiągniecie wydajności instalacji o wartości Mg/r odpadów Paliwo alternatywne Zgodnie z założeniami do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów (kod ) kierowane będą odpady oznaczone w katalogu odpadów kodami: nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne (frakcja palna) w ilości 12 tys. Mg/rok; papier i tektura (balast) w ilości 1,0 tys. Mg/rok; tworzywa sztuczne w ilości 1 tys. Mg/rok. 15

16 Sposób pozyskiwania odpadów balast z segregacji selektywne zbieranych odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, balast z segregacji odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz frakcja palna z segregacji odpadów zmieszanych. Zatrudnienie docelowe i podstawowy zakres czynności Czas pracy- zakłada się pracę na 1 zmianę 7 h/dzień, 5 dni w tygodniu Wymagane zatrudnienie: - mechanik 1 pracownik - operator ładowarki 1 pracownik - operator pojazdu hakowego 1 pracownik Ogółem na linii 3 pracowników Zakres czynności: 1. Mechanik obsługa urządzeń linii produkcji paliwa; 2. Operator ładowarki załadunek wsadu na linię produkcji paliwa alternatywnego; 3. Operator pojazdu hakowego transport paliwa alternatywnego w kontenerach do miejsca magazynowania; Opis technologii produkcji paliwa alternatywnego Linia produkcji paliwa alternatywnego zaprojektowana została pod technologię produkcji paliwa alternatywnego z odpadów balastowych z segregacji odpadów surowcowych z papieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych pochodzących ze zbiórki selektywnej oraz frakcji palnej z segregacji odpadów pochodzących ze zbiórki nieselektywnej. Dla podniesienia kaloryczności paliwa alternatywnego z odpadów możliwe jest wykorzystanie odpadów drewna i opon małośrednicowych. Lekka frakcja palna wydzielona z odpadów, złożona w większości z lekkich odpadów palnych stanowi podstawowy element paliwa o kaloryczności ok kj/kg, podawana jest przenośnikiem do rozdrabniacza gdzie następuje jej rozdrobnienie do żądanej, określonej przez odbiorcę wielkości. Tak rozdrobniony materiał stanowiący paliwo alternatywne (RDF) podawany jest przenośnikiem do kontenerów transportowych. Paliwo w kontenerach będzie transportowane do odbiorcy. Rozdrabniacz finalny: Urządzenie jest rozdrabniaczem finalnym w procesie produkcji paliwa alternatywnego RDF z przetworzonych wstępnie odpadów komunalnych. Ciągła metoda podawania materiału przy pomocy ślimaków zapewnia stały pobór mocy. Materiał jest rozdrabniany bezpyłowo przez wolnoobrotowe noże w zamkniętej komorze. Prosta regulacja szczeliny tnącej gwarantuje minimalne zapotrzebowanie na energię w procesie rozdrabniania. 16

17 Optymalny dostęp poprzez hydraulicznie otwieraną klapę do listw przeciw tnących, zużywających się części oraz koszy klasyfikacyjnych zapewnia skrócony czas prac serwisowych. Moc zainstalowana: 250 kw Maszyny i urządzenia przewidziane do pracy linii 1. Ładowarka samojezdna szt Kontenery otwarte o pojemności 16 m 3 szt Kontenery otwarte o pojemności 30 m 3 szt Odpady Niebezpieczne Na terenie Zakładu w celu magazynowania wysortowanych opadów niebezpiecznych, wybranych z dowiezionych odpadów komunalnych i opakowaniowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ustawiony będzie magazyn kontenerowy w ilości 2 sztuk. Będzie to kontener metalowy z zamykanymi drzwiami z podłogą rusztową, z bezpieczną przechwytującą wanną o wymiarach 6,00 m 2,35 m 2,35 m na ciekłe substancje niebezpieczne do zakupu 2 sztuki. W kontenerze ustawione będą mniejsze pojemniki do tymczasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, np. dla baterii, świetlówek i innych odpadów niebezpiecznych, które mogą znajdować się wśród zmieszanych odpadów komunalnych. W każdy kontener wstawione zostaną n. w.: kontener na świetlówki o oj. 640 l - sztuk 2, pojemnik na odpady płynne o poj. min 1 m3 - sztuk 1, beczki o poj. min 200 l sztuk Budynek warsztatowo-garażowy wraz pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe WARSZTAT Wymiary warsztatu, pow. zabudowy: 13,08 m x 18,79 m = 245,77 m 2, wysokość ok. 7,55. Budynek jednokondygnacyjny. Dach jednospadowy. Klasa odporności pożarowej E. Hala będzie o konstrukcji stalowej zabudowana murem z gazobetonu i ocieplana, a na zewnątrz obłożona wełną mineralną, oraz wentylowana za pomocą wentylacji mechanicznej w oparciu o centralę grzewczo-wentylacyjną oraz wentylację wywiewną za pomocą wentylatorów lokalnych. W hali będą prowadzone proste prace naprawcze sprzętu, poruszającego się po terenie Zakładu jak i elementów zepsutych maszyn i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia linii sortowniczej. W warsztacie będzie również przeprowadzany wstępny demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych o kodzie W obiekcie ustawione będą także regały na wysegregowane odpady, aby niektóre z nich można było sprzedać (tworzywa, szkło, guma, drewno, itd.). W warsztacie należy ustawić stół warsztatowy o L=5,5 m lub kilka stołów dosuniętych do siebie o takiej długości łącznej i szerokości ok. 0,8 m. Nad stołem powinny znajdować się gniazdka elektryczne do zasilania: szlifierki kątowej, przecinarki, spawarki przenośnej, odsysacz do spawarki, spawarka przenośnej. Osoby zajmujące się naprawami będą przeszkolone pod względem BHP i innym niezbędnym. Jedno z pomieszczeń przeznaczono na podręczny sprzęt przeciwpożarowy dla całego zakładu (jak np. młoty, koc, bosaki, 17

18 gaśnice, agregaty gaśnicze, itd. ), do którego to pomieszczenia można wejść od zewnątrz budynku jak i z wewnątrz Warsztatu. W przypadku rozlania jakiejkolwiek substancji na posadzkę w pomieszczeniach warsztatowych należy ją zebrać za pomocą sorbentów. Tabela. Warsztat naprawczy wraz z demontażem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Powierzchnia Nazwa Posadzka (m 2 ) Wiatrołap 2,74 Gress Hala warsztatowa 141,92 Pos. betonowa Przedsionek 2,55 Gress Węzeł sanitarny 10,72 Gress Szatnia 4,23 Gress Magazyn p.poż. 11,33 Gress Narzędziownia 11,22 Gress Pomieszczenie napraw sprzętu 32,38 Gress Powierzchnia obiektu ,08 Boks na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny =ob. nr 25 90,74+ Zadaszenie 39,3 Powierzchnia zadaszonego obiektu ,04 Pos. betonowa Przewidywane zatrudnienie do obsługi: W obiektach nie przewiduje się stałego zatrudnienia osób, praca dorywcza w zależności od potrzeb warsztatu. Tabela Zestawienie sprzętu w warsztacie naprawczym wraz z demontażem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego L.p. Nazwa pojemnika/kontenera 1. Pojemnik na baterie i akumulatory 2. Pojemnik na olej przepracowany 3. Pojemnik na płyny hamulcowe 4. Pompa wysokociśnieniowa 5. Sprężarka 18

19 L.p. Nazwa pojemnika/kontenera 6. Urządzenie diagnostyczne komputer 7. Podnośnik 8. Stanowisko diagnostyczne 9. Szlifierka kątowa 10. Narzędzia podręczne- 1 komplet 11. Przecinarka 12. Imadło 13. Ciśnieniomierz 14. Ruchomy odsysacz do spawarki 15. Spawarka przenośna 16. Kompresor Dodatkowo Warsztat naprawczy wraz z demontażem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie wyposażony w wagę do 1Mg, w celu ważenia np. odpadów zaliczonych do niebezpiecznych i problemowych, które będą oddawane do unieszkodliwienia w specjalistycznych firmach zewnętrznych Odpady wielkogabarytowe Dwa boksy utworzone będą poprzez podzielenie wiaty ścianami z bloczków betonowych do wysokości 3 m, a powyżej zainstalowana będzie siatka stalowa. Z frontu boksu należy zamontować bramy osiatkowane w celu uniknięcia wejścia osobom nieupoważnionym, oraz ewentualnie zwierzętom i ograniczeniu wlotu ptactwu. Wymiary bramy: H=5,0 m x ok. 5,85 m każda. Parametry każdego boksu: Szerokość: ok.12,0 m Długość: ok. 9,0 m H= ok. 5,49 m od posadzki Ściany oporowe: H=3,0 m Pow. 42,7 m2 x 2 sztuki=85,4 m 2 Tabela 12. Charakterystyka zadaszonych boksów na odpady wielkogabarytowe Nazwa Powierzchnia Użytkowa (m 2 ) Posadzka Boks na odpady wielkogabarytowe I 48,28 Pos. Betonowa Uszczelniona folią PEHD o gr. 2 mm 19

20 Boks na odpady wielkogabarytowe II 48,28 Pos. Betonowa Uszczelniona folią PEHD o gr. 2 mm Powierzchnia użytkowa obiektu 11 96,56 Odpady wielkogabarytowe przewożone będą do zakładu na telefon od mieszkańców, oraz w wyniku tzw. wystawek zorganizowanych przez Zakład np. dwa razy w roku np. na wiosnę i przed świętami w grudniu. Odpady w boksie będą ustawiane jeden na drugi za pomocą wózka widłowego z hakiem. Posadzki na gruncie należy wykonać wg. następujących warstw: grunt rodzimy, piasek stabilizowany gr.20cm, podkład betonowy B10 gr.10 cm, folia PEHD gr. 2 mm, posadzka przemysłowa gr.17 cm B25. Ściany wokół wydzielenia boksów powinny być odporne na uderzenia ładowarką lub wózkiem widłowym jak i łyżką ładowarki, lub łyżką wózka widłowego którą podnieść będzie należało ciężkie odpady jak np. tapczan, okna, itp.odpady wielkogabarytowe w boksie mogą być opierane o ścianę do max. 3,0 m, a powyżej 3,0 m mogą wystawać jedynie Budynek administracyjno-socjalny Tabela. Charakterystyka budynku administracyjno-socjalnego Nr Nazwa Powierzchnia Posadzka Parter 0.1 Wiatrołap I 2,98 Płytki gresowe 0.2 Komunikacja I 24,87 Płytki gresowe 0.3 Serwerownia 8,52 Płytki gresowe 0.4 Wiatrołap II 2,35 Płytki gresowe 0.5 Schowek I 2,67 Płytki gresowe 0.6 Pomieszczenie gospodarcze 8,30 Płytki gresowe 0.7 Pomieszczenie brodzików 8,35 Płytki gresowe 0.8 Szatnia brudna M 18,29 Płytki gresowe 20

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA HEKO Sp. z o.o. Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Jugosłowiańska 41 60-301 Poznań ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA Kraków, grudzień 2005 Zespół autorski: Zbigniew Grabowski Joanna Senisson Zbigniew Jędrzejewski Jacek Kawala ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków tel. (0 12) 429-40-31,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE)

SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE) SORTOWNIA ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (PERTT, MAKULATURA) KOMPOSTOWNIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (LIŚCIE, SKOSZONE TRAWY, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE) W październiku 2001 roku Polska podpisała w ramach przedakcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o. 41-5 03 C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl e-mail: bi uro@bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) 241-35-66 t el.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU PORADNIK DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MODUŁ 1 KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZGOK.JRP.P/8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu. Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU...2 4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...4 4.1. Adres, właściciel, zarządzający...4 4.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 1

Spis treści. ATMOTERM EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa 2012 r. Strona 1 Spis treści 1 Podstawa prawna, cel i zakres opracowania... 5 2 Materiały źródłowe i akty prawne... 6 3 Opis planowanego przedsięwzięcia... 7 3.1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania

Bardziej szczegółowo

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie. Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego: Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego realizowane w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Kierownik Projektu: inż. Jarosław Sobczak Autor: mgr Małgorzata Lisiecka Konsultacja:

Bardziej szczegółowo

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j. na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz. Zakres karty wynika z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wlkp. tel. +48 61 6431720, fax +48 61 6229121 NIP 786-16-50-016, REGON 300525532 sadowski@codex.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Zleceniodawca: Inwestor Zatwierdził do wydania: Rojewo 8 88-111 Rojewo Nazwa dokumentu: Rojewo 8 88-111 Rojewo Adam Bugowski Data: 09 maja 2013r KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwa przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo