Lubartów grudzień 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lubartów grudzień 2013 r."

Transkrypt

1 Załącznik do zapytania ofertowego z dnia: r. Na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Rokitno w ramach projektu: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Zamawiający : ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ reprezentowany przez : PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU Lubartów grudzień 2013 r. 1

2 1. Lokalizacja i opis planowanej Inwestycji Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą(wszelkie niezbędne instalacje). Inwestycja znajdować się będzie w w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Planuje się lokalizację Zakładu Zagospodarowania Odpadów na terenie działki nr 1050/1, 1051/1, 1053/1, 1054/3, 1055/2, 1055/3, 1057/1, 1058, 1061/1, 1067/1 w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Rysunek nr 1. Lokalizacja planowanej inwestycji Lokalizacja planowanej inwestycji Rysunek nr 2. Lokalizacja planowanej inwestycji 2

3 Lokalizacja planowanej inwestycji Planowany Zakład Zagospodarowania Odpadów wyposażony będzie w sekcje technologiczne umożliwiające obróbkę całego strumienia odpadów komunalnych i doczyszczania materiałów opakowaniowych. W ramach projektowanej budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie przewiduje się: budowę sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie; budowę linii produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów komunalnych; budowę instalacji fermentacji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i komunalnych osadów ściekowych: budowę punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych; budowę punktu tymczasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych; budowę infrastruktury technicznej dla obsługi Zakładu. 3

4 Rysunek nr 3. Odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej odległość 1,6 km odległość 1,8 km Planowana inwestycja leży w bliskim sąsiedztwie składowiska odpadów. Składowisko Odpadów Komunalnych w Rokitnie jest największym eksploatowanym obecnie składowiskiem odpadów w regionie lubelskim. Znajduje się 14 km na północ od granic Lublina, w pobliżu drogi Lublin - Lubartów - Białystok. Jest składowiskiem typu podpoziomowego - zajmuje wyrobiska po kopalni piasku (22 m poniżej poziomu terenu). 2.. Opis stanu gospodarki odpadami na terenie ZKGZL Tab. 1. Liczba mieszkańców miast i gmin Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Gmina Razem miasto Lubartów gmina Lubartów miasto i gmina Ostrów Lubelski gmina Niedźwiada gmina Ostrówek

5 Gmina Serniki Łącznie Na terenie gmin ZKGZL nie przeprowadzono badań składu morfologicznego odpadów komunalnych. Dla obliczenia masy powstających odpadów komunalnych przyjęto wskaźniki nagromadzenia z podziałem na rodzaje powstających odpadów dostosowane do wskaźników przyjętych w PGO dla Województwa Lubelskiego. Tab. 2 Model średniego składu i masy odpadów komunalnych z gospodarstw domowych powstających w gminach ZKGZL w ciągu roku w poszczególnych typach zabudowy CHARAKTERYSTYKA SKŁADU ODPADÓW Odpady kuchenne ulegające biodegradacji WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW [kg/mr] Zabudowa wielorodzinna TYP 1 TYP 2 Zabudowa jednorodzinna TYP 3 TYP Papier i tektura (nieopakowaniowe) Opakowania z papieru i tektury Opakowania wielomateriałowe Szkło (nieopakowaniowe) Opakowania ze szkła Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) Opakowania z tworzyw sztucznych Tekstylia Metale Opakowania z metali Odpady mineralne Frakcja drobna Odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane Odpady niebezpieczne Razem Źródło: "Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie" Abrys Technika Sp. z o.o. 5

6 Uwzględniając ilość mieszkańców w oraz model składu i masy powstających odpadów komunalnych obliczono wskaźniki nagromadzenia odpadów w każdej gminie oraz masę powstających odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na terenie gmin Związku. Tabela 3. Wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz ilość powstających odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w gminach Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej GMINY RODZAJ ODPADÓW m. Lubartów m. i g. Ostrów lubelski g. Lubartów g. Niedżwiada g. Ostrówek g. Serniki ZWIĄZEK RAZEM (Mg) Wskaźnik nagromadzenia odpadów (kg/mr) Odpady ulegające biodegradacji Papier i tektura (nieopakowaniowe) Opakowania z papieru i tektury Opakowania wielomateriałowe Szkło (nieopakowanowe) 283,6 164,0 195,6 185,5 107,7 b.d ,9 138,8 317,7 188,2 60,7 b.d ,3 422,5 49,8 105,1 63,8 27,1 b.d. 668,4 607,9 54,6 110,8 65,3 31,1 b.d. 869,7 95,9 13,6 30,4 18,6 6,3 b.d. 164,8 36,1 6,1 10,6 6,7 4,5 b.d. 64,0 Opakowania ze szkła 597,8 98,1 203,2 126,3 53,7 b.d. 1079,1 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) Opakowania z tworzyw sztucznych 484,3 51,8 106,8 64,1 27,3 b.d. 734,3 264,9 35,5 72,9 44,8 20,7 b.d. 438,8 Tekstylia 205,1 24,1 52,2 31,5 11,7 b.d. 324,7 Metale 205,1 27,3 52,6 32,2 15,3 b.d. 332,5 Opakowania z metali 96,9 11,0 21,4 12,8 5,5 b.d. 147,6 Odpady mineralne 298,9 49,1 101,6 63,2 26,8 b.d. 539,6 Frakcja drobna 819,8 183,6 436,4 273,4 75,2 b.d. 1788,4 Odpady wielkogabarytowe 417,4 77,5 152,7 96,3 49,1 b.d. 793,0 Odpady budowlane 659,6 100,1 205,0 126,6 53,8 b.d. 1145,1 Odpady niebezpieczne 59,8 11,8 20,8 13,3 8,9 b.d. 114,6 R A Z E M: 6.724,9 932, , ,1 477,8 b.d ,8 Źródło: "Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie" Abrys Technika Sp. z o.o. 6

7 Planowany Zakład Zagospodarowania Odpadów przeznaczony również będzie do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących też z innych źródeł oraz komunalnych osadów ściekowych powstających na terenie gmin Związku. Tabela 4. Ilość odpadów komunalnych powstających na terenie gmin ZKGZL ODPADY (Mg/rok) GMINA Z gospodarstw domowych Z obiektów użyteczności publicznej Odpady uliczne Z sektora gospodarczego Odpady z oczyszczalni ścieków RAZEM m. Lubartów 6.724,9 474,9 356, , , ,8 m. i g. Ostrów Lubelski 932,8 54,7 108,0 100,0 55, ,6 g. Lubartów 2.000,2 58,3 0,0 214,0 21, ,3 g. Niedźwiada 1.227,1 35,3 0,0 114,8 0, ,2 g. Ostrówek 477,8 25,4 51,5 42,8 0,0 597,5 g. Serniki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. RAZEM: ,8 648,6 515, , , ,4 Źródło: "Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie" Abrys Technika Sp. z o.o. Uwzględniając ilość mieszkańców gmin objętych oddziaływaniem ZZO w Lubartowie oraz wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych w gminach ZKGZL (314,0 kg/mr) obliczono ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na tym terenie. Przyjmując założony w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego roczny przyrost odpadów na poziomie 5% w okresach pięcioletnich obliczono ilość odpadów, która zostanie wytworzona w roku 2013 i Tabela 5. Ilość odpadów komunalnych powstających w gminach objętych działaniem ZZO 7

8 Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg] Gmina Lubartów Miasto 7.256, , ,2 Jeziorzany 925,3 971, ,1 Kamionka 2.054, , ,6 Kock 2.136, , ,7 Lubartów Gmina 3.381, , ,7 Niedźwiada 2.023, , ,4 Ostrów Lubelski 1.777, , ,1 Ostrówek 1.318, , ,5 Serniki 1.551, , ,0 RAZEM , , ,3 Podział frakcyjny powstających odpadów komunalnych przedstawiono poniżej. Tabela 6. Podział frakcyjny odpadów komunalnych powstających w gminach objętych działaniem ZZO Rodzaj odpadów Zmieszane odpady komunalne w tym: Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg] , , ,7 Kuchenne ulegające biodegradacji 4.641, , ,7 odpady zielone 403,6 423,8 445,0 papier i tektura 3.834, , ,6 drewno 201,8 211,9 222,5 odzież i tekstylia 403,6 423,8 445,0 metal 1.009, , ,5 tworzywa sztuczne 3.027, , ,6 odpady mineralne 3.027, , ,6 opakowania wielomateriałowe 1.614, , ,1 szkło 1.816, , ,6 odpady niebezpieczne 201,8 211,9 222,5 odpady zbierane selektywnie 2.241, , ,6 Razem odpady komunalne , , ,3 Źródło: "Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie" Abrys Technika Sp. z o.o. 8

9 3. Proponowana technologia Wstęp Przedstawiono budowę Zakładu Zagospodarowania odpadów o docelowej wydajności dla sortowni 37 tys. Mg/a oraz dla instalacji fermentacji 18 tys. Mg/a z możliwością objęcia dodatkowo systemem zagospodarowania odpadów 6500 mg osadów ściekowych., w pierwszym etapie inwestycji, lub po jego powiększeniu o działkę 1060/ Założenia Dla przedstawienia koncepcji sortowni przyjęto następujące założenia: Roczna ilość odpadów zmieszanych dostarczanych na linię Mg/a; Czas pracy instalacji 250 d/a, 6,5 h/zmianę roboczą, 2 zmiany robocze/d; Możliwość segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki; Rodzaj separowanych frakcji materiałowych: szkło, papier+karton, folia, PET, PE/PP, frakcja wysokoenergetyczna (RDF), frakcja 0-80 (100) mm (biodegradowalna ), metale żelazne, metale nieżelazne, materiały niebezpieczne; Możliwość produkcji paliwa RDF o określonych parametrach; Frakcja 0-80 mm przygotowana do wykorzystania w instalacji fermentacji mokrej; Dyspozycyjność instalacji min. 6,5 h/zmianę, min. 13 h/d; Możliwość dopuszczenia do składowania frakcji balastowych poprzez ograniczenie ich wartości opałowej do poziomu 6 MJ/kg sm.; Możliwość belowania odzyskanych frakcji surowcowych z wyjątkiem frakcji metali i szkła. Ilość frakcji 0-80 mm (frakcja podsitowa) przeznaczonej do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów w ilości: Mg/rok. Określenie możliwego sposobu zagospodarowania osadów pościekowych w ilości 6500 Mg/rok, (dokładna charakterystyka odpadu zostanie udostępniona po podpisaniu umowy z wykonawcą), Uzyskanie energii elektrycznej z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów, Technologia użytą do przetwarzania frakcji podsitowej 0-80 mm, odpadów, odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie musi być technologia fermentacji, preferowana fermentacja sucha, umożliwiająca modułowe rozbudowywanie inwestycji w podziale na etapy Dane wejściowe W zakresie danych wejściowych bazować należy na informacjach przekazanych od Inwestora oraz zgodnie z jego zaleceniami na zapisach zawartych w WPGO dla Województwa Lubelskiego. W szczególności uwzględniono w koncepcji wykazane poniżej dane. 9

10 Parametry paliwa alternatywnego (RDF) Na bazie otrzymanej oferty Cementowni,,Chełm przyjęto następujące parametry paliwa RDF: Wymagania jakościowe dla paliwa alternatywnego Właściwości Wartość Rozdrobnienie Wartość opałowa <25 mm > kj/kg Wilgotność <20 % Zawartość chloru <0,7%, max. 1% Zawartość siarki <1%, max. 1,5% Popiół < 15% Zawartość części niepalnych <5% Zawartość metali ciężkich Hg, Th, Cd <100 mg/kg Punkt zapłonu >500C Jako formę dostarczenia paliwa należy przyjąć formę luźną tzn. nieopakowaną Skład odpadów zmieszanych. Skład odpadów zmieszanych przyjęto na bazie WPGO 2017, Rycina 4. Skład odpadów zmieszanych na podstawie ilości odpadów komunalnych wytworzonych w województwie lubelskim w roku

11 4. Obiekty projektowane: W skład projektowanego Zakładu Zagospodarowania odpadów w miejscowości Wólka Rokicka wchodzić będą następujące obiekty: 1. Hala sortowni odpadów (wydajność Mg/a) wraz z niezbędnymi boksami przyjęć i depozytu surowców wtórnych, wraz z punktem demontażu odpadów wielkogabarytowych, oraz punktem zagospodarowania odpadów budowlanych. 2. Instalacja metalizacji o wydajnosci: Mg/rok, wraz z placem dojrzewania pozostałości pofermentacyjnej, 3. Myjnia płytowa 4. Magazyn odpadów niebezpiecznych mogący spełniać funkcje Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 5. Budynek warsztatowo-garażowy wraz z pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe, 6. Budynek socjalno-biurowy. 4.1.Instalacja sortowni odpadów Jednym z podstawowych obiektów na terenie zakładu będzie sortownia odpadów. Będzie to obiekt kubaturowy o konstrukcji stalowej z lekką obudową ocieploną, jednokondygnacyjny. tab. 8. Charakterystyka elementów sortowni; Nr Nazwa Powierzchnia ( m 2 ) Posadzka 1 2 Hala sortowni odpadów komunalnych i materiałów opakowaniowych Zadaszona platforma przyjęć zmieszanych odpadów komunalnych 1023,97 Pos. przemysł. 485,07 Pos. przemysł. 3 Boks zadaszony na odpady opakowaniowe 27,81 Pos. przemysł. 4 Zadaszona platforma przyjęć odpadów suchych 116,23 Pos. przemysł. 5 Boks zadaszony na odpady opakowaniowe 47,68 Pos. przemysł. 6 Boks zadaszony na odpady opakowaniowe 49,03 Pos. przemysł. Powierzchnia hali sortowni 1749,79 Posadzka w hali będzie posiadać n. w. warstwy: 11

12 grunt rodzimy, piasek ( pospółka) gr. 30 cm, podkład betonowy B10,gr.10 cm, folia PEHD gr. 2mm, posadzka przemysłowa z betonu, 18 cm, utwardzenie trudnościeralne np. Bautop. W hali sortowni od strony wschodniej przewidziano mury oporowe o H=4,0 m które służyć będą do oparcia na nich odpadów tzw. surowców wtórnych, które to mury muszą być odporne na uderzenia od łyżki ładowarki. Poza murem stałym przewidziano także mur mobilny z bloczków betonowych ustawianych jeden na drugi do H=4,0 m, tak aby wydzielić miejsce do magazynowania wybranych surowców wtórnych. Na rynku znajdują się także inne bloczki betonowe, które mogą służyć do wydzielenia stref przeznaczonych do magazynowania różnych rodzajów odpadów, a wykonane są z betonu w którym umiejscowione są haki, aby móc je przenieść za pomocą haka, np. z samochodu hakowego jaki będzie znajdować się na wyposażeniu przedmiotowego zakładu. Do bloczków tego typu wsypywany jest piasek w celu dociążenia bloczka przed jego obsunięciem się oraz przewróceniem. Bloczki jedne i drugie ustawia się jeden na drugi bo ich konstrukcja podstawy umożliwia taką technologię. Ze względu na wymagania technologiczne, tj. ustawienie w niej maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii sortowniczej, oraz konieczność wywozu poszczególnych rodzajów odpadów wysortowanych ręcznie lub mechanicznie przyjęto n. w. jej wymiary i wysokość: długość: 47,82 m szerokość: 28,08 m, wysokość ok. H= 7,0 Ze względu na potrzebę obsługi hali przez środki transportu którymi wywożone będą z hali odpady zaprojektowano bramy w ilości: cztery sztuki (4-ry szt.) o wymiarach 5,0 m x 5,0 m w elewacji zachodniej hali, oraz odwodnienia liniowe przed każdą bramą, oraz po dwa odboje przy każdej bramie w celu uniknięcia uszkodzenia konstrukcji hali przez samochody wjeżdżające i opuszczające halę, dwie sztuki (2-ie szt.) o wymiarach 5,0 m x 5,0 m w elewacji wschodniej hali, oraz odwodnienia liniowe przed każdą bramą, oraz po dwa odboje przy każdej bramie w celu uniknięcia uszkodzenia konstrukcji hali przez samochody wjeżdżające i opuszczające halę. Poza tym w hali przewidziano drzwi, które służyć będą do celów zabezpieczenia p. pożarowego w odpowiednich odległościach: drzwi w ilości 2-ch sztuk od strony zachodniej hali, drzwi w ilości 2-ch sztuk od strony wschodniej hali, drzwi w ilości 1-ej sztuki od strony południowej hali. Posadzka w hali sortowni odpadów jak i boksach będzie szczelna ( z folii PEHD o gr. min. 2 mm) i przystosowana do ruchu ciężarowego o obciążeniu 50 N/cm 2 (w tym pod linią sortowniczą), oraz zabezpieczona odpowiednimi powłokami przed zarysowaniem. W hali zostaną ustawione maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii sortowniczej oraz kanał z przenośnikiem podającym odpady do prasy kanałowej. 12

13 W hali przewidziano segregację ręczną i mechaniczną odpadów. Jest to hala. Która wyposażona będzie w instalację elektryczną, wentylację naturalną ciągłą i mechaniczną, będzie to hala nie ogrzewana, z 6-ma bramami technologicznymi obsługiwanymi ręcznie przy każdej bramie, oraz automatycznie tj. z napędem elektrycznym do podnoszenia każdej bramy z osobna za pomocą przycisku podłączonego do instalacji elektrycznej. Linia sortownicza składać się będzie z następujących elementów: 1. Rozrywarki do worków/ rozdrabniacza do worków, Odpady balastowe z segregacji opakowań z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych oraz frakcja palna z segregacji odpadów zmieszanych przy pomocy przenośnika przesyłowego przekazywana będzie bezpośrednio do komory zasypowej rozdrabniarki wstępnej lub rozrywarki do worków. Wyposażenie rozdrabniacza w wolnoobrotowy walec rozdrabniający i grzebień przeciwtnący oraz bezstopniowo regulowane szczeliny pozwala na uzyskanie granulacji odpadów o żądanej wielkości. 2. Kabiny sortowniczej wstępnej, min. 2 zsypowa, 3. Separatora balistycznego, Separator wykorzystujący właściwości fizyczne materiałów (ciężar właściwy i kształt) do ich rozdziału. Separator balistyczny winien umożliwić odsiew ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie frakcji podsitowej 0-80 mm (tzw. organicznej) oraz rozdział pozostałego strumienia na frakcję ciężką-twardą-toczącą się (np. butelki PET, PE, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania wielomateriałowe, metale żelazne i nieżelazne) oraz frakcję lekką-miękką-płaską (np. folia). Separator powinien zostać wyposażony w kilka przesuniętych względem siebie rotujących mimośrodowo perforowanych paneli stalowych. Otwory o średnicy 80 mm. Urządzenie winno mieć wytrzymałą konstrukcję z możliwością możliwość zmiany kąta nachylenia. Powierzchnia robocza separowania: 14,4 m 2. Wydajność separatora min. 100 m 3 /h 4. Kabiny sortowniczej frakcji lekkiej, min 8 zsypów, 5. Kabiny sortowniczej frakcji ciężkiej min 8 zsypów wraz z separatorem magnetycznym, 6. pras belujących przetworzone surowce. Trybuny sortownicze tzw. wstępna i duża będą posiadać wentylację mechaniczną w ilości 15 wymian/godzinę, będzie ogrzewana do min. T= 16 0 C. W trybunie sortowniczej ustawiony zostanie: jeden pojemnik o poj. 120 l plastikowy przeznaczony do gromadzenia w nim odpadów zaliczonych do niebezpiecznych ( w trybunie dużej ), cztery pojemniki o poj. min. 20 l do gromadzenia małych baterii ( 2 sztuki w trybunie dużej, oraz 2 sztuki w trybunie wstępnej ). Odpady te wyjęte zostaną z odpadów komunalnych i opakowaniowych w trakcie ręcznego sortowania. Odpady, które będą wrzucane do w. w. pojemników zostaną z nich na bieżąco usunięte i przeniesione do jednego z dwóch mobilnych kontenerów do odpadów niebezpiecznych, w których ustawione będą różnego rodzaju pojemniki do gromadzenia w nich różnego rodzaju odpadów zaliczonych do niebezpiecznych, jak np.: kontener na świetlówki - sztuk 2, o poj. Ok. 640 l, pojemnik na odpady płynne ( niebezpieczne ) sztuk 1, o poj. 1 m3, beczki sztuk 4, każda o poj. 200 l ( służyć będą do gromadzenia różnego rodzaju odpadów zaliczanych do niebezpiecznych jak np. czyściwa zaolejone, rozlane oleje, itp.). 13

14 W jednym z dwóch kontenerów włożona zostanie ręczna pompa do beczek sztuk 1 odporna na agresywne działalnie płynów zaliczonych do odpadów niebezpiecznych, takich jak: oleje przepracowane, itd., którą można będzie przepompować z małego do większego pojemnika występującą ciecz niebezpieczną). W hali sortowni odpadów zostaną ustawione: kontener na frakcję drobną 0 20 mm o poj. 15,5 m3, które następnie przewiezione zostaną na warstwę rekultywacyjną jednego ze składowisk należących do związku komunalnego, lub inną, bądź w przypadku jej zbytu wywieziona zostanie na składowisko balastu. kontener na frakcję biodegradowalną mm o poj. 15,5 m3, które następnie przewiezione zostaną na Plac= ob. nr 13 lub bezpośrednio do bioreaktora- ob. nr 14 a, kontener otwarty typu KP-7 ustawiony pod kabiną sortowniczą do gromadzenia w nim tzw. surowców wtórnych, lub w innym miejscu na terenie zakładu w ilości 4 sztuk, o poj. 7 m3, Na zewnątrz hali sortowni odpadów ustawione zostaną n. w. kontenery: kontener do frakcji balastowej sztuk 2, o poj. 36,9 m3 kontener wysypowy na odpady z elektromagnesu, lub na wybrane materiały opakowaniowe w ilości 4 sztuk, o poj. 1,7 m3 kontener wysypowy do lekkich frakcji w ilości 4 sztuk, o poj. 1,1 m3 Hala wyposażona będzie w : instalację elektryczną do oświetlenia hali oraz oświetlenia awaryjnego w obrębie dróg ewakuacyjnych, a w tym przed każdą bramą i drzwiami, co szczegółowo przedstawiono w projekcie elektrycznym, wentylację grawitacyjną poprzez wywietrzaki oraz mechaniczną w ilości 2 wymian/godzinę w czasie postoju zakładu poprzez wentylatory dachowe, i czerpnie powietrza, a w trakcie pracy sortowni przez bramy i wywietrzaki dachowe, hydranty p. pożarowe w ilości 3- y o Ф 52 mm ze względu na zasięg wężą strażackiego wynoszący do 30 m, oraz 1-en m do mycia posadzki hydranty ogrodowe ości 4 sztuk, o poj. o gromadzenia w nim tzw. nną, bądź w przypadku jej zbytu wywiezihydrant ogrodowy Ф 32 mm do mycia posadzki należy zabezpieczyć przed zamarzaniem w okresie temperatur ujemnych, np. izolacja w otulinie i za pomocą kabla elektrycznego, Konstrukcja hali, której wysokość wyniesie poniżej 12 m zgodnie z przedmiotowym projektem oraz ze względu na fakt, że jest jednokondygnacyjna i posiadać będzie obciążenie w klasie E należy zastosować elementy budynku NRO, oraz - wszystkie drogi ewakuacyjne powinny być oznaczone pasami w kolorze żółtym i zatwierdzone przez rzeczoznawcę ds. p. pożarowych, oraz oświetlone przez oświetlenie awaryjne. Hala sortowni wraz z platformą przyjęć odpadów komunalnych zmieszanych w zadaszonej platformie przyjęć odpadów zmieszanych komunalnych posiada P=1509,01 m 2, czyli poniżej 2000 m 2, w związku z czym z uwagi na ten fakt założono jedną strefę obciążenia ogniowego. W hali sortowni odbywać się będzie wyłącznie proces sortowania i nie będzie się magazynować żadnych odpadów przyjęto obciążenie Q< 500 MJ, klasa odporności E. 14

15 Zadaszony boksy na odpady opakowaniowe. Podczas prac projektowych powinno się przewidzieć odpowiednią ilość boksów do tymczasowego gromadzenia odpadów zbelowanych jak. np. papier lub tworzywa sztuczne. Odpady do boksu dowożone będą za pomocą wózka widłowego w przypadku balotów wyposażonego w widły do przewożenia balotów, a w przypadku odpadów dowiezionych luzem za pomocą ładowarki z łyżką Instalacja - fermentacji suchej Zamawiający zakłada użycie technologii fermentacji suchej w komorach zamkniętych w cyklu tlenowobeztlenowym. Zakłada się, że odpady przywożone z gmin będą najpierw kierowane do hali sortowni a dopiero potem będą podlegać dalszej obróbce. W skład frakcji odpadów przetwarzanych w instalacji wchodzić będzie: frakcja podsitowa odpadów komunalnych 0-80, zbierane selektywnie odpady biodegradowalne (odpady zielone, liście, trawa), ewentualnie osady pościekowe. Wprowadzenie do procesu: Opisywana technologia zakłada mezofilną fermentację suchą dwustopniową w komorach zamkniętych. Proces prowadzony będzie w komorach w warunkach beztlenowych. Sterowanie procesem odbywać będzie się dwuetapowo: faza wstępna tlenowa służąca do podgrzania materiału, faza beztlenowa właściwa produkcja biogazu, oraz faz tlenowa stabilizująca proces. Przetworzony materiał stabilizowany będzie na placu dojrzewania kompostu. Instalacja fermentacji powinna składać się z następujących obiektów użytkowych: 1. Komory fermentacyjne. 2. Zbiornik odcieku, pełniący jednocześnie funkcję fermentora odcieku. 3. Instalację odsiarczania gazu. 4. Instalacja spalania gazu. 5. Biofiltr. Zakładana wydajność instalacji Wydajność instalacji fermentacji powinna być dostosowana do przewidywalnej ilości frakcji podsitowej 0-80 mm powstającej w sortowni odpadów komunalnych. Zgodnie z analiza ilości planowanych do przetworzenia odpadów komunalnych określa sie ją na Mg/r odpadów. Zamawiający wymaga również propozycji dotyczącej działki 1060/1 zarezerwowanej pod II etap tj. rozbudowę ZZO z przeznaczeniem na przetwarzanie odpadów ściekowych i finalne osiągniecie wydajności instalacji o wartości Mg/r odpadów Paliwo alternatywne Zgodnie z założeniami do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów (kod ) kierowane będą odpady oznaczone w katalogu odpadów kodami: nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne (frakcja palna) w ilości 12 tys. Mg/rok; papier i tektura (balast) w ilości 1,0 tys. Mg/rok; tworzywa sztuczne w ilości 1 tys. Mg/rok. 15

16 Sposób pozyskiwania odpadów balast z segregacji selektywne zbieranych odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, balast z segregacji odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz frakcja palna z segregacji odpadów zmieszanych. Zatrudnienie docelowe i podstawowy zakres czynności Czas pracy- zakłada się pracę na 1 zmianę 7 h/dzień, 5 dni w tygodniu Wymagane zatrudnienie: - mechanik 1 pracownik - operator ładowarki 1 pracownik - operator pojazdu hakowego 1 pracownik Ogółem na linii 3 pracowników Zakres czynności: 1. Mechanik obsługa urządzeń linii produkcji paliwa; 2. Operator ładowarki załadunek wsadu na linię produkcji paliwa alternatywnego; 3. Operator pojazdu hakowego transport paliwa alternatywnego w kontenerach do miejsca magazynowania; Opis technologii produkcji paliwa alternatywnego Linia produkcji paliwa alternatywnego zaprojektowana została pod technologię produkcji paliwa alternatywnego z odpadów balastowych z segregacji odpadów surowcowych z papieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych pochodzących ze zbiórki selektywnej oraz frakcji palnej z segregacji odpadów pochodzących ze zbiórki nieselektywnej. Dla podniesienia kaloryczności paliwa alternatywnego z odpadów możliwe jest wykorzystanie odpadów drewna i opon małośrednicowych. Lekka frakcja palna wydzielona z odpadów, złożona w większości z lekkich odpadów palnych stanowi podstawowy element paliwa o kaloryczności ok kj/kg, podawana jest przenośnikiem do rozdrabniacza gdzie następuje jej rozdrobnienie do żądanej, określonej przez odbiorcę wielkości. Tak rozdrobniony materiał stanowiący paliwo alternatywne (RDF) podawany jest przenośnikiem do kontenerów transportowych. Paliwo w kontenerach będzie transportowane do odbiorcy. Rozdrabniacz finalny: Urządzenie jest rozdrabniaczem finalnym w procesie produkcji paliwa alternatywnego RDF z przetworzonych wstępnie odpadów komunalnych. Ciągła metoda podawania materiału przy pomocy ślimaków zapewnia stały pobór mocy. Materiał jest rozdrabniany bezpyłowo przez wolnoobrotowe noże w zamkniętej komorze. Prosta regulacja szczeliny tnącej gwarantuje minimalne zapotrzebowanie na energię w procesie rozdrabniania. 16

17 Optymalny dostęp poprzez hydraulicznie otwieraną klapę do listw przeciw tnących, zużywających się części oraz koszy klasyfikacyjnych zapewnia skrócony czas prac serwisowych. Moc zainstalowana: 250 kw Maszyny i urządzenia przewidziane do pracy linii 1. Ładowarka samojezdna szt Kontenery otwarte o pojemności 16 m 3 szt Kontenery otwarte o pojemności 30 m 3 szt Odpady Niebezpieczne Na terenie Zakładu w celu magazynowania wysortowanych opadów niebezpiecznych, wybranych z dowiezionych odpadów komunalnych i opakowaniowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ustawiony będzie magazyn kontenerowy w ilości 2 sztuk. Będzie to kontener metalowy z zamykanymi drzwiami z podłogą rusztową, z bezpieczną przechwytującą wanną o wymiarach 6,00 m 2,35 m 2,35 m na ciekłe substancje niebezpieczne do zakupu 2 sztuki. W kontenerze ustawione będą mniejsze pojemniki do tymczasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, np. dla baterii, świetlówek i innych odpadów niebezpiecznych, które mogą znajdować się wśród zmieszanych odpadów komunalnych. W każdy kontener wstawione zostaną n. w.: kontener na świetlówki o oj. 640 l - sztuk 2, pojemnik na odpady płynne o poj. min 1 m3 - sztuk 1, beczki o poj. min 200 l sztuk Budynek warsztatowo-garażowy wraz pomieszczeniem na odpady wielkogabarytowe WARSZTAT Wymiary warsztatu, pow. zabudowy: 13,08 m x 18,79 m = 245,77 m 2, wysokość ok. 7,55. Budynek jednokondygnacyjny. Dach jednospadowy. Klasa odporności pożarowej E. Hala będzie o konstrukcji stalowej zabudowana murem z gazobetonu i ocieplana, a na zewnątrz obłożona wełną mineralną, oraz wentylowana za pomocą wentylacji mechanicznej w oparciu o centralę grzewczo-wentylacyjną oraz wentylację wywiewną za pomocą wentylatorów lokalnych. W hali będą prowadzone proste prace naprawcze sprzętu, poruszającego się po terenie Zakładu jak i elementów zepsutych maszyn i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia linii sortowniczej. W warsztacie będzie również przeprowadzany wstępny demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych o kodzie W obiekcie ustawione będą także regały na wysegregowane odpady, aby niektóre z nich można było sprzedać (tworzywa, szkło, guma, drewno, itd.). W warsztacie należy ustawić stół warsztatowy o L=5,5 m lub kilka stołów dosuniętych do siebie o takiej długości łącznej i szerokości ok. 0,8 m. Nad stołem powinny znajdować się gniazdka elektryczne do zasilania: szlifierki kątowej, przecinarki, spawarki przenośnej, odsysacz do spawarki, spawarka przenośnej. Osoby zajmujące się naprawami będą przeszkolone pod względem BHP i innym niezbędnym. Jedno z pomieszczeń przeznaczono na podręczny sprzęt przeciwpożarowy dla całego zakładu (jak np. młoty, koc, bosaki, 17

18 gaśnice, agregaty gaśnicze, itd. ), do którego to pomieszczenia można wejść od zewnątrz budynku jak i z wewnątrz Warsztatu. W przypadku rozlania jakiejkolwiek substancji na posadzkę w pomieszczeniach warsztatowych należy ją zebrać za pomocą sorbentów. Tabela. Warsztat naprawczy wraz z demontażem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Powierzchnia Nazwa Posadzka (m 2 ) Wiatrołap 2,74 Gress Hala warsztatowa 141,92 Pos. betonowa Przedsionek 2,55 Gress Węzeł sanitarny 10,72 Gress Szatnia 4,23 Gress Magazyn p.poż. 11,33 Gress Narzędziownia 11,22 Gress Pomieszczenie napraw sprzętu 32,38 Gress Powierzchnia obiektu ,08 Boks na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny =ob. nr 25 90,74+ Zadaszenie 39,3 Powierzchnia zadaszonego obiektu ,04 Pos. betonowa Przewidywane zatrudnienie do obsługi: W obiektach nie przewiduje się stałego zatrudnienia osób, praca dorywcza w zależności od potrzeb warsztatu. Tabela Zestawienie sprzętu w warsztacie naprawczym wraz z demontażem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego L.p. Nazwa pojemnika/kontenera 1. Pojemnik na baterie i akumulatory 2. Pojemnik na olej przepracowany 3. Pojemnik na płyny hamulcowe 4. Pompa wysokociśnieniowa 5. Sprężarka 18

19 L.p. Nazwa pojemnika/kontenera 6. Urządzenie diagnostyczne komputer 7. Podnośnik 8. Stanowisko diagnostyczne 9. Szlifierka kątowa 10. Narzędzia podręczne- 1 komplet 11. Przecinarka 12. Imadło 13. Ciśnieniomierz 14. Ruchomy odsysacz do spawarki 15. Spawarka przenośna 16. Kompresor Dodatkowo Warsztat naprawczy wraz z demontażem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie wyposażony w wagę do 1Mg, w celu ważenia np. odpadów zaliczonych do niebezpiecznych i problemowych, które będą oddawane do unieszkodliwienia w specjalistycznych firmach zewnętrznych Odpady wielkogabarytowe Dwa boksy utworzone będą poprzez podzielenie wiaty ścianami z bloczków betonowych do wysokości 3 m, a powyżej zainstalowana będzie siatka stalowa. Z frontu boksu należy zamontować bramy osiatkowane w celu uniknięcia wejścia osobom nieupoważnionym, oraz ewentualnie zwierzętom i ograniczeniu wlotu ptactwu. Wymiary bramy: H=5,0 m x ok. 5,85 m każda. Parametry każdego boksu: Szerokość: ok.12,0 m Długość: ok. 9,0 m H= ok. 5,49 m od posadzki Ściany oporowe: H=3,0 m Pow. 42,7 m2 x 2 sztuki=85,4 m 2 Tabela 12. Charakterystyka zadaszonych boksów na odpady wielkogabarytowe Nazwa Powierzchnia Użytkowa (m 2 ) Posadzka Boks na odpady wielkogabarytowe I 48,28 Pos. Betonowa Uszczelniona folią PEHD o gr. 2 mm 19

20 Boks na odpady wielkogabarytowe II 48,28 Pos. Betonowa Uszczelniona folią PEHD o gr. 2 mm Powierzchnia użytkowa obiektu 11 96,56 Odpady wielkogabarytowe przewożone będą do zakładu na telefon od mieszkańców, oraz w wyniku tzw. wystawek zorganizowanych przez Zakład np. dwa razy w roku np. na wiosnę i przed świętami w grudniu. Odpady w boksie będą ustawiane jeden na drugi za pomocą wózka widłowego z hakiem. Posadzki na gruncie należy wykonać wg. następujących warstw: grunt rodzimy, piasek stabilizowany gr.20cm, podkład betonowy B10 gr.10 cm, folia PEHD gr. 2 mm, posadzka przemysłowa gr.17 cm B25. Ściany wokół wydzielenia boksów powinny być odporne na uderzenia ładowarką lub wózkiem widłowym jak i łyżką ładowarki, lub łyżką wózka widłowego którą podnieść będzie należało ciężkie odpady jak np. tapczan, okna, itp.odpady wielkogabarytowe w boksie mogą być opierane o ścianę do max. 3,0 m, a powyżej 3,0 m mogą wystawać jedynie Budynek administracyjno-socjalny Tabela. Charakterystyka budynku administracyjno-socjalnego Nr Nazwa Powierzchnia Posadzka Parter 0.1 Wiatrołap I 2,98 Płytki gresowe 0.2 Komunikacja I 24,87 Płytki gresowe 0.3 Serwerownia 8,52 Płytki gresowe 0.4 Wiatrołap II 2,35 Płytki gresowe 0.5 Schowek I 2,67 Płytki gresowe 0.6 Pomieszczenie gospodarcze 8,30 Płytki gresowe 0.7 Pomieszczenie brodzików 8,35 Płytki gresowe 0.8 Szatnia brudna M 18,29 Płytki gresowe 20

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe

ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe ZKGZL 271/ 08 /2012 Lubartów, 20 września 2012 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko inwestycji: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz zakupem niezbędnych maszyn

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego!

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! DRUGIE ŻYCIE O D PA D ÓW Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! nnw tej ulotce pokażemy, dlaczego segregacja jest bardzo ważna i co

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 9 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 219653-2014 z dnia 2014-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zator Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie)

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania. oraz gminy członkowskie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Źródła finansowania.  oraz gminy członkowskie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej LUBARTÓW 06.08.2014 Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Pojemność Kolor rodzaj Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach

4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 4.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011-2019 Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona ogółem dla całego obszaru miasta Białegostoku. Prognoza została

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

II. Ustalenia szczegółowe:

II. Ustalenia szczegółowe: REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin należących do Związku

REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin należących do Związku REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonego przez Związek

Bardziej szczegółowo

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 9 63-600 Kępno www.zzo-olszowa.pl Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa powstał w 2014 roku w wyniku realizacji projektu pn.: Modernizacja systemu gospodarki

Bardziej szczegółowo

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory

5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach z podziałem na sektory 5.3. PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM w latach 2011 2019 z podziałem na sektory Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych została przedstawiona z podziałem na 6 sektorów miasta Białegostoku.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015r. Czarna, dnia 25 marzec 2016r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn I. Odbiór

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok Wstęp Na terenie Miasta Dęblin od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Rypin 30.04.2017 r. Spis treści I. Wstęp.... 3 II. Zagadnienia ogólne....

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 1. Do zbierania na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Turawa za 2015 rok Strona 1 Spis omówionych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ 4949. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast ZGO S.A. w Bielsku- Białej jest Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów

Bardziej szczegółowo

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. OBECNIE REALIZOWANY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO W Planie gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego,

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386565-2016:text:pl:html Polska-Łowicz: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Badania morfologii, właściwości fizykochemicznych i wartości opałowej odpadów dla Regionu tarnowskiego

Badania morfologii, właściwości fizykochemicznych i wartości opałowej odpadów dla Regionu tarnowskiego Badania morfologii, właściwości fizykochemicznych i wartości opałowej odpadów dla Regionu tarnowskiego Badania prowadzone przez: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ROT Recycling Odpady

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2)

Bardziej szczegółowo

Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S

Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377691-2015:text:pl:html Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 208-377691 Gmina

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania. 1. Szwajcarsko - Polski Program Współpracy. 2. Gminy członkowskie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Źródła finansowania. 1. Szwajcarsko - Polski Program Współpracy. 2. Gminy członkowskie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej LUBARTÓW, 30.05.2012

Bardziej szczegółowo

Planowany projekt składać się będzie z trzech działań

Planowany projekt składać się będzie z trzech działań Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Planowany projekt składać

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie gminy Grajewo za 2014 r.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie gminy Grajewo za 2014 r. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grajewo za 2014 r. Zatwierdził: /-/ Stanisław Szleter Grajewo, kwiecień 2015 r. I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Urząd Gminy Tarnów Opolski WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 91273-2014 z dnia 2014-04-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych powstających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/159/2012 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom 68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom Marian Kozera Warszawa 31 lipiec 2014r Plan prezentacji 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 www.mpo.torun.pl Doświadczenia we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11.

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11. Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Poznań, 25.11.2009 Lokalizacja i obszar działania 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski

Oznaczanie składu morfologicznego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Oznaczanie składu morfologicznego Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Pobieranie i przygotowywanie próbek Przedmiot procedury - metoda oznaczania składu morfologicznego odpadów

Bardziej szczegółowo

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r.

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r. Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia..2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2015r. 1 Spis treści II. Podstawa prawna sporządzenia Analizy.... 3 III. Ogólna charakterystyka Gminy Miasta Rawa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK Łowicz, 30 kwiecień 2016 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy. Utrzymanie czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z terenu miasta i gminy Ślesin Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekty rozporządzeń wykonawczych Krystyna Szpadt XXXVIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Wisła 26.05.2011 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim.

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

M-09. Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. za 2014 r.

M-09. Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. za 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Rynek 8, Miasteczko Śląskie tel , fax

Urząd Miejski Rynek 8, Miasteczko Śląskie tel , fax Urząd Miejski Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie tel. +32 393 80 00, 393 80 01 fax. + 32 393 80 02 M.7001.1.2015 Miasteczko Śląskie, kwiecień 2015 r. ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DO Miasto i Gmina ŁAPY

PROJEKT PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DO Miasto i Gmina ŁAPY 7.2.2. WYBRANE SYSTEMYGROMADZENIA I TRANSPORTU ODPADÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW Najskuteczniejszą, a zarazem najtrudniejszą formą selektywnej zbiórki odpadów jest zbiórka "u źródła", tj. indywidualna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok Sandra Maciejewska Dokument zawiera analizę weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Odpady komunalne Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE 2) WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON Portal

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZAKLICZYN ZA ROK 2014 ZAKLICZYN 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel i podstawowe założenia analizy 3 1.2. Podstawa prawna. 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań

ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań FUNKCJONOWANIE CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW GMIN ŁUŻYCKICH W LUBANIU w REALIZACJI NOWEJ USTAWY 2015 1 ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG

Bardziej szczegółowo