Ryczałty samochodowe w prawie polskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ryczałty samochodowe w prawie polskim"

Transkrypt

1 Artykuł opublikowano w czasopiśmie samorządu radców prawnych: RADCA PRAWNY Nr 6 (69) listopad grudzień 2003 Ryczałty samochodowe w prawie polskim Piotr Trębicki aplikant radcowski, OIRP Warszawa Ryczałty samochodowe Pracownicy często wykorzystują prywatne pojazdy do celów wykonywania obowiązków służbowych. Ponoszone koszty, w praktyce przede wszystkim koszty paliwa, są zazwyczaj im zwracane przez pracodawcę. W rzeczywistości otrzymywane przez pracowników kwoty nie stanowią jednak przychodów pracownika, a stanowią jedynie zwrot wcześniej poniesionych przez niego wydatków. Ustawodawca zaaprobował takie rozwiązanie i w tym celu przewidział rozwiązania zwalniające te koszty od podatku dochodowego od osób fizycznych. Odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 1 stanowią, iż wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy w tzw. jazdach lokalnych 2 albo do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nie przekraczającej stawek za 1 km przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach. Dokonywanie zwrotu w zależności od przebiegu pojazdu jest możliwe o ile przebieg jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu. Dokonywanie zwrotów wydatków na zasadach zryczałtowanych jest rozwiązaniem zdecydowanie prostszym i mniej czasochłonnym, gdyż zwalania z obowiązku prowadzenia ewidencji. Przepisy dotyczące ryczałtów samochodowych stawiają jednak liczne znaki zapytania. Przede wszystkim już na wstępie należy wskazać na pierwszy problem. Różne akty ustawowe w zakresie ryczałtów samochodowych używają odmiennych pojęć. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówią o pojazdach samochodowych, ale już przepisy ustawy o transporcie drogowym mówią o samochodach osobowych, motocyklach i motorowerach. Tym ostatnim zwrotem 1 Art. 21 ust. 1 pkt 22 podpunkt b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 tekst jednolity ze zmianami). 2 O problemach interpretacyjnych pojęcia jazd lokalnych poniżej. 1

2 posługuje się także rozporządzenie wykonawcze 3. Z literalnej wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym wynika więc, iż nie są wolne od podatku dochodowego kwoty otrzymywane przez pracowników za używanie motorowerów 4. Stare przepisy i okres bezkrólewia Do 31 grudnia 2001 roku w zakresie zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów nie będących własnością pracodawcy, tj. w zakresie tzw. ryczałtów samochodowych, obowiązywało rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 roku w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy 5. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób 6. Jednak z dniem 1 stycznia 2002 roku rozporządzenie to prawdopodobnie zostało uchylone. Owo uchylenie jak i niepewność tego uchylenia wiąże się z niezwykle ostrożnościowym postanowieniem ustawodawcy, jakie znalazło się w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym 7. Przywoływany przepis stanowił, iż przepisy wydane na podstawie ustawy o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób zachowują moc do czasu wydania przepisów na podstawie ustawy o transporcie drogowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2002 r., o ile nie są sprzeczne z ustawą o transporcie drogowym. Tym samym służby prawne wielu pracodawców stanęły przed koniecznością udzielenia odpowiedzi, czy przepisy zezwalające na wypłacanie pracownikom ryczałtów samochodowych stoją w sprzeczności z nowymi uregulowaniami prawnymi, zawartymi w ustawie o transporcie drogowym. Kwestia prawidłowego rozstrzygnięcia wątpliwości powstałych na tle możliwości wypłaty ryczałtów samochodowych staje się szczególnie istotna wobec zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych wyrażonego w art. 21 ust. 1 pkt 22 podpunkt b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy prawa podatkowego powinien charakteryzować szczególnie wysoki stopień precyzji. Wszelkie wątpliwości w rezultacie działają na niekorzyść podatników. Po pierwsze, wobec stanowiska organów skarbowych, które interpretują przepisy w kierunku zwiększenia obciążeń publicznoprawnych, a po drugie, wobec ostrożnej postawy samych podatników, którzy wobec niejasności regulacji prawnych, wolą nie ryzykować popadnięcia w zaległości podatkowe i długotrwałe udowadnianie swoich 3 Dla uproszczenia dla oznaczenia wszystkich środków lokomocji dalej używane będzie sformułowanie: ryczałty samochodowe. 4 Zgodnie z art. 2 pkt 32 i 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z późniejszymi zmianami) motorowery nie wchodzą w zakres pojęcia pojazdy samochodowe. 5 Dz. U. Nr 41, poz Dz. U. Nr 141, poz. 942 ze zmianami. 7 Dz. U. Nr 125, poz ze zmianami. 2

3 racji na drodze postępowania sądowego, tym samym rezygnują z wypłaty nieopodatkowanych ryczałtów. Sama sprzeczność rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 roku z ustawą o transporcie drogowym, co było warunkiem uchylenia rozporządzenia, nie jest jednoznaczna. Ustawa w żadnym z postanowień nie zakazała pracodawcom zwrotu swoim pracownikom kosztów używania prywatnych pojazdów. Ustawa unicestwiała jednak podstawę prawną do określenia stawek i innych zasad ewentualnej wypłaty ryczałtów. Określenie w odrębnych przepisach wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu jest bowiem niezbędnym warunkiem do dokonywania jakichkolwiek nieopodatkowanych zwrotów wydatków ponoszonych przez pracowników na służbowe jazdy lokalne. Należy przy tym stwierdzić, iż na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest możliwe dokonywanie zwrotu wydatków według rzeczywiście ponoszonych kosztów, nawet poprzez rozliczanie rachunków za paliwo itp. Była to ewidentna luką konstrukcyjna w nowoprzyjętej regulacji prawnej. Świadczy o tym następny krok ustawodawcy znowelizowanie ustawy i wprowadzenie do niej delegacji ustawowej. Nowe upoważnienie ustawowe Ani rząd ani sejm nie zdecydowali się na otwarte przyznanie się do luki w prawie i naprawienie błędu za pomocą zgłoszenia projektu stosownej nowelizacji, w postaci ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Oczekiwane przez pracodawców i pracowników zmiany wprowadzono niemal tylnymi drzwiami, przy okazji pierwszej nadarzającej się okazji. Taką okazję stwarzały prace nad ustawą o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw 8. Ustawa ta została uchwalona w dniu 1 marca 2002 roku. Artykuł 62 pkt 1 ustawy dodawał do ustawy o transporcie drogowym art. 34a w brzmieniu: 1. Na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery niebędące własnością pracodawcy. 2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając rodzaj pojazdu mechanicznego, jego pojemność oraz limit kilometrów w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika. 8 Dz. U. Nr 25, poz. 253 ze zmianami. 3

4 Co do zasady ustawa o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2002 roku, jednak nowelizacja dotycząca zezwolenia na uregulowanie ryczałtów samochodowych weszła w życie bez jakiegokolwiek vacatio legis, z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 20 marca 2002 roku. Tym samym można byłoby przyjąć, iż z dniem 20 marca 2002 roku rozporządzenie z 1998 roku znów odzyskało podstawę prawną do jego wydania, a więc począwszy od tego dnia wypłacanie nieopodatkowanych ryczałtów samochodowych prawdopodobnie można byłoby uznać za zgodne z prawem. Na marginesie należy zauważyć istotne pogwałcenie zasad prawidłowej legislacji. Zgodnie z 93 ust. 2 Zasad Techniki Prawodawczej 9 w ustawie zmieniającej nie zamieszcza się przepisów regulujących sprawy nieobjęte zakresem unormowania ustawy zmienianej. Takie zachowanie jest dopuszczone na mocy 93 ust. 3 jedynie wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zasady Techniki Prawodawczej nazywają tu jednak sprawę po imieniu, wskazując, iż zachowanie takie jest dopuszczalne jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia luki w prawie. Nowe rozporządzenie o ryczałtach postanowienia ogólne W dniu 25 marca 2002 roku Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy 10. Rozporządzenie rozróżnia jazdy lokalne i podróże poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika i dotyczy zwrotu kosztów wynikłych jedynie z tzw. jazd lokalnych. Zgodnie z 1 rozporządzenia zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych (także motocykli i motorowerów) nie będących własnością pracodawcy następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu do celów służbowych. Umowa taka zawierana jest pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nie jest wymagana żadna szczególna forma takiej umowy. Dlatego nie musi być ona zawarta w formie pisemnej. Jednak dla 9 Zasady Techniki Prawodawczej zostały opublikowane z dzienniku ustaw z dnia 5 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 908). Dlatego też Zasady Techniki Prawodawczej z mocą rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów nie obowiązywały jako takie w dniu 1 marca 2002 roku, a więc w dniu nowelizowania ustawy o transporcie drogowym. Jednak zasady techniki prawodawczej jako zbiór przez lata wypracowanych przez doktrynę i orzecznictwo reguł poprawnej legislacji już w marcu 2002 roku powinny być przestrzegane przez autora inicjatywy ustawodawczej i samego ustawodawcę. 10 Dz. U. Nr 27, poz. 271; rozporządzenie opublikowano już następnego dnia, tj. 26 marca 2002 roku. 4

5 celów dowodowych, zwłaszcza w kontekście kontroli skarbowej, warto zastosować formę pisemną. Umowa nie podlega żadnemu zgłoszeniu czy rejestracji (np. do Urzędu Skarbowego celem kontroli podatkowej). Pracodawca ma prawo do nieopodatkowanego zwrotu kosztów używania pojazdów do celów służbowych do wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu oraz do wysokości limitów przebiegu. Wysokość poszczególnych stawek określono w rozporządzeniu. Jednak stawki te podlegają automatycznej waloryzacji, w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Każdorazowa zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa 11. Waloryzacja stawek na gruncie rozporządzenia z 1998 roku następowała kwartalnie. Obecnie obywa się to w cyklu rocznym, co wydaje się być rozwiązaniem o wiele wygodniejszym, chociażby mniej obciążającym służby prawne oraz kadrowo księgowe pracodawców. Zmianę uzasadnia także niska inflacja. Prawo do zwrotu kosztów za wykorzystywanie pojazdów prywatnych przez pracownika nie jest nieograniczone. Co prawda miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne dla swojego pracownika ustala pracodawca, ale górne granice tych limitów są wskazane w rozporządzeniu. Limity są uzależnione od liczby mieszkańców gminy lub miasta, w których pracownik jest zatrudniony. W służbie leśnej oraz w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej, dopuszczalne limity kilometrów są wielokrotnie wyższe. Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych może następować w formie miesięcznego ryczałtu. Ryczałt ten jest iloczynem odpowiedniej stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu kilometrów ustalonego dla danego pracownika. Zwrot kosztów może nastąpić jednak dopiero po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Wymogi ustalone przez ministra infrastruktury dla zawartości takiego oświadczenia są bardzo precyzyjne. Oświadczenie to musi zawierać: pojemność silnika, markę, numer rejestracyjny, ilość dni nieobecności pracownika w miejscu 11 Pierwotne stawki zawarte w rozporządzeniu uległy zmianie już w 5 dni po opublikowaniu rozporządzenia. Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 26 marca 2002 r., a w dniu 29 marca 2002 r. opublikowano ustawę budżetową na 2002 rok, określającą średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 104,5%, czyli skutkującą wzrostem stawek ryczałtowych o 4,5%, tak więc pierwotnie określone stawki uległy zmianie już od 1 kwietnia 2002 r. Stawki ryczałtów zmieniły się po raz kolejny począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r., gdyż w dzienniku ustaw z dnia 30 grudnia 2002 r. opublikowano ustawę budżetową na 2003 rok, zawierającą nowy planowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: Dz. U. Z 2002 r., Nr 235, poz. 1981, wskaźnik na 2003 r. wynosi 102,3%, pociąga więc za sobą wzrost stawek ryczałtowych o 2,3%. Od 1 stycznia 2003 r. stawki w zł/km wynoszą: samochód osobowy do 900 cm 3 0,4798; samochód osobowy powyżej 900 cm 3 0,7692; motocykl 0,2119; motorower 0,

6 pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Jeśli pracownik był nieobecny w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innego powodu, a także jeśli pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych (np. samochód pracownika był popsuty) kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy. Aby zmniejszyć przysługujący ryczałt z powodu nieobecności pracownika z powodu podróży służbowej, podróż musi trwać co najmniej 8 godzin, wówczas na podstawie odrębnych przepisów pracownik powinien otrzymać zwrot kosztów przejazdu jako tzw. delegację. Żaden przepis prawa nie określa, kto powinien być właścicielem pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych. Z analizy tytułu rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 roku wynika jedynie, iż pojazd nie może być własnością pracodawcy. Przyjęcie tego rozwiązania otwiera pracownikom drogę do korzystania z pojazdów należących do dowolnej osoby, np. małżonka, rodziców czy znajomych. Rozwiązanie to należy uznać za korzystne, zwłaszcza w kraju o stosunkowo wysokim poziomie zagmatwania stosunków właścicielskich (np. pojazdy pracujących dzieci z punktu widzenia formalnoprawnego często należą do rodziców lub teściów itp.). Luka w prawie i sposób jej naprawienia Zgodnie z 5 rozporządzenia jego przepisy mają zastosowanie począwszy już od 1 stycznia 2002 roku. Przyjęcie rozwiązania wstecznego stosowania rozporządzenia to próba wyjścia z twarzą z ewidentnego przeoczenia, w konsekwencji którego z dniem 1 stycznia 2002 r. powstała luka prawna, wielu pracodawców stawiająca w niezręcznej sytuacji. Jeżeli w okresie od 1 stycznia do 26 marca 2002 roku, pomimo wątpliwości interpretacyjnych, ktokolwiek zdecydował się dokonywać wypłat ryczałtów, następnie musiał zastosować się do nowych wymogów rozporządzenia. Nowe oświadczenia muszą być bardziej precyzyjne. W starym stanie prawnym istniał wprawdzie obowiązek składania oświadczeń, ale żaden przepis nie określał niezbędnej zawartości tego dokumentu. Ponieważ jednak minister oficjalnie przyjął konstrukcję wstecznego stosowania rozporządzenia, wydaje się, iż dokumenty uzupełniające do ryczałtów wypłaconych przed 26 marca 2002 r. bez żadnego problemu mogły zostać uzupełnione w jakimś rozsądnym terminie przypadającym po dniu 26 marca 2002 roku. Nie sposób tu jednak nie zauważyć mrugnięcia okiem w wykonaniu autora rozporządzania, który poprzez określenie wstecznej mocy jego stosowania, i jednoczesne stawianie nowych wymogów dla oświadczeń pracowników, zasugerował uzupełnienie brakującej dokumentacji za okres od 1 stycznia do 26 marca 2002 roku, np. już za styczeń 2002 r. zgodnej z wymogami rozporządzenia znanego dopiero od 26 marca 2002 roku. 6

7 Nie określono wprost, czy pracodawca, który z powodu zmiany przepisów zrezygnował z wypłaty ryczałtów samochodowych, po wejściu w życie rozporządzenia, ma prawo do ich wypłaty także za okres od 1 stycznia 2002 roku do dnia wejścia w życie rozporządzenia. Należy także zastanowić się nad pytaniem jaką podstawą prawną kierował się Minister Infrastruktury retroaktywnie określając datę stosowania przepisów rozporządzenia? Konstytucja RP w art. 92 wskazuje, iż rozporządzenia są wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Nieodzownymi elementami składowymi upoważnienia powinny być: zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Organ uprawniony do wydania rozporządzenia powinien być wyraźnie upoważniony do określenia retroaktywnej daty stosowania wydanego przez siebie aktu wykonawczego, na przykład poprzez ustawowe wytyczne. Ministra Infrastruktury upoważniono do uregulowania zasad wypłaty ryczałtów samochodowych począwszy od dnia 20 marca 2002 roku 12. Do regulowania tej materii począwszy od dnia 1 stycznia 2002 roku Minister Infrastruktury nigdy nie został upoważniony. Do podobnych wniosków prowadzi też analiza wskazówek ustawodawcy co do prawidłowego konstruowania delegacji ustawowych w Zasadach Techniki Prawodawczej. Przede wszystkim 65 stanowi, iż zakres spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu określa się w sposób precyzyjny, a określenie tych spraw nie może być ogólnikowe, w szczególności przez posłużenie się zwrotem:... określi szczegółowe zasady.... Zgodnie z 66 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej w wytycznych dotyczących treści aktu można wskazać w szczególności: cele, jakie mają zostać osiągnięte przez rozporządzenie oraz okoliczności, jakie należy uwzględnić, tworząc rozporządzenie 13. Można przyjąć, iż gdyby celem ustawodawcy było uregulowanie przez Ministra Infrastruktury zasad wypłaty ryczałtów samochodowych począwszy już od dnia 1 stycznia 2002 roku, to cel ten wyraźnie zostałby wskazany w treści upoważnienia. Ustawodawca nie nakazał i nie zezwalał Ministrowi Infrastruktury uwzględnienia w treści wydawanego rozporządzenia okoliczności zaistnienia, w okresie pomiędzy 1 stycznia a 26 marca 2002 roku, luki w prawie. Zasadność przyjęcia rozwiązania prawnego, które pozwoliło uniknąć negatywnych skutków luki w prawie, nie usprawiedliwia samego rozwiązania. Również 12 Data wejścia w życie art. 62 pkt 1 ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, nowelizującego ustawę i transporcie drogowym. 13 Odpowiednio 66 ust. 1 punkt 4 i 5 Zasad techniki prawodawczej. 7

8 dopuszczalność retroaktywności prawa korzystnego dla obywateli, nie zastępuje wymogu odpowiedniej legitymacji dla urzędnika państwowego dla wprowadzenia tego korzystnego rozwiązania. Wnioski przeciwne prowadzą do sytuacji, że każdy minister, na rzecz którego ustanowiono ustawowe upoważnienie do wydania rozporządzeń wykonawczych, może powierzone mu materie uregulować ze skutkiem na dowolnie wybraną datę wstecz. Przyjęcie tego rozwiązania prowadziłoby do zastąpienia roli parlamentu jako organu określającego zakres obowiązywania prawa w czasie. Jazdy lokalne wątpliwości interpretacyjne Wątpliwości interpretacyjne nasuwa odpowiedź na pytanie czym w rozumieniu rozporządzenia są jazdy lokalne? Jakie kryteria przesądzają o tym, iż dane jazdy mogą być uznawane za jazdy lokalne? Prawodawca rzeczywiście postawił tu duży znak zapytania, nie udzielając jasnej odpowiedzi. Pytanie o zasady kwalifikacji poszczególnych wyjazdów pracowników jest szczególnie ważne dla pracodawców, dla których ważna jest właściwość terytorialna, obejmująca jakieś większe terytorium. Chyba najlepszym przykładem będą tu gminy i powiaty, gdy specyfika pracy wymaga właśnie poruszania się po terenie całej jednostki podziału administracyjnego. Rozporządzenie z 1998 roku używało następującego zwrotu: Pojazdy do celów służbowych mogą być używane do jazd: lokalnych (w granicach administracyjnych miasta lub gminy) (...) 14, zawierało tym samym jakiś rodzaj definicji. Nowe rozporządzenie bezpośrednio nie ustala zasad kwalifikacji danej jazdy jako jazdy lokalnej. Rozporządzenie dzieli jazdy na lokalne i podróże poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Podział taki a contrario wskazywałby, iż bez względu na cel podróży, pokonywaną odległość i częstotliwość wyjazdów, żaden wyjazd poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika nie może być uznany za jazdę lokalną. Trzymając się dalej przykładu pracownika jednostki gminnej lub powiatowej należy zauważyć, iż w urzędach tych pracownik jest zatrudniony i pracuje na rzecz całej jednostki podziału administracyjnego, nie zaś na rzecz pojedynczej miejscowości, zazwyczaj tej w której znajduje się siedziba pracodawcy. Miejscem jego pracy jest na przykład obszar miasta gminnego i kilku małych przylegających do niego wsi. Omawiane wątpliwości interpretacyjne nie dotyczą osób, których praca koncentruje się w jednym budynku, bądź wręcz przeciwnie, jest całkowicie oderwana od budynku siedziby pracodawcy i wówczas pracownik zazwyczaj zostaje wyposażony w służbowy samochód. W dobie dyskusji o odbiurokratyzowaniu gospodarki i ułatwieniu przedsiębiorcom życia, wyniki analizy zwrotu jazdy lokalne nie są korzystne dla urzędnika wydziału drogowego gminy lub starostwa powiatowego, który kilka razy w 14 3 ust. 1 rozporządzenia. 8

9 miesiącu, prywatnym samochodem jeździ do sąsiednich miejscowości, na przykład w celu sprawowania nadzoru nad prowadzoną inwestycją drogową. Każdorazowa konieczność uzyskiwania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania delegacji służbowych jest istotnym obciążeniem biurokratycznym, zajmującym znaczną część czasu pracy. Z punktu widzenia pracodawcy jakim jest np. starostwo powiatowe nie ma różnicy pomiędzy jazdami pracownika w granicach miejscowości, w której siedzibę ma powiat, a jazdami po innych częściach obszaru powiatu. Tu prawodawcy zabrakło chyba wyobraźni. Najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby uznanie specyfiki terytorialnego charakteru pracy w administracji publicznej i uznanie, iż wszelkie jazdy w granicach danej gminy czy powiatu są jazdami lokalnymi 15. W istocie, z punktu widzenia pracodawcy, mają one przecież taki charakter. Brak jest jednak kategorycznego potwierdzenia takiego stanowiska w rozporządzeniu. Z drugiej strony argumentów za przyjęciem takiej interpretacji terminu jazdy lokalne dostarcza wykładnia celowościowa wydania rozporządzenia oraz posiłkowanie się innymi przepisami rozporządzenia. Mam tu na myśli szczególne limity kilometrów, jakie ustalone zostały dla służby leśnej oraz dla służb ratowniczych. Trudno przyjąć, iż znaczenie zwiększony limit kilometrów w stosunku do leśników ma im umożliwić poruszanie się prywatnymi samochodami jedynie po terenie jednej małej gminy wiejskiej lub co gorsza jednego miasta, w którym leśnik jest zatrudniony. Z natury rzeczy mało jest przecież terenów leśnych w samych granicach miast! Wobec tych argumentów dopuszczalna wydaje się interpretacja, iż o rzeczywistym charakterze wyjazdu u danego pracodawcy, to jest o tym czy dana jazda była jazdą lokalną w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ryczałtów samochodowych, przesądza samo przeświadczenie stron stosunku pracy. Jednoznacznych argumentów mogących rozwiać wątpliwości interpretacyjne nie dostarcza także wykładnia porównawcza w aspekcie historycznym tekstów starego i nowego rozporządzenia. Otóż rozporządzenie z 1998 roku poprzez swoistą definicję jazd lokalnych: pojazdy do celów służbowych mogą być używane do jazd: lokalnych (w granicach administracyjnych miasta lub gminy) (...) zezwalało na uznanie także jazd w granicach administracyjnych gminy za jazdy lokalne. Na co ma wskazywać brak zamieszczenia stosownej definicji w nowym rozporządzeniu, zwłaszcza w świetle jednoczesnej rezygnacji z poprzedniej definicji? Rozwiązanie takie może ukierunkowywać w stronę zawężającej interpretacji i uznania za jazdy lokalne tylko jazdy w granicach pojedynczych miejscowości? Ale gdyby taka 15 W zakresie klasyfikacji samorządów uważa się, iż do lokalnych samorządów zaliczamy gminy i powiaty, w przeciwieństwie do regionalnego charakteru samorządu województwa. Stąd kierunek interpretacji pojęcia, zgodnie z którym jazdami lokalnymi mogą być wszystkie jazdy w granicach administracyjnych samorządu lokalnego. 9

10 była wola autora przepisów mógł on przecież posłużyć się pojęciem nie jazd lokalnych a jazd w granicach miejscowości...? Zwrot jazdy lokalne w myśl ducha nowych przepisów mogą także oznaczać jazdy w granicach obszarów wykonywania zwykłych obowiązków pracownika, np. granicach powiatu 16? W przeciwieństwie do starych uregulowań nie ogranicza się już jazd lokalnych do jazd w granicach administracyjnych co najwyżej jednej gminy. Użyte w rozporządzeniu sformułowanie jazdy lokalne może nie mieć charakteru definicji, a samo użycie pojęcia w akcie prawnym jest przypadkowe i stanowi jedynie kolejny dowód niskiego poziomu prawodawstwa. I jako ostatnia możliwość: brak zdefiniowania pojęcia jazd lokalnych może oznaczać przyzwolenie na zdroworozsądkowe określanie lokalnego charakteru jazd przez samych zainteresowanych? Takie rozwiązanie byłoby najbardziej uzasadnione względami praktycznymi, celem ryczałtów samochodowych. Wnioski de lege ferenda: Po pierwsze: być może właściwym rozwiązaniem byłoby umocowanie pracodawcy do ustalenia rodzaju dopuszczalnych wyjazdów jako jazdy lokalne w zawieranej z pracownikiem umowie cywilnoprawnej, tej samej, w której strony i tak uzgadniają miesięczny limit kilometrów. To strony umowy najlepiej przecież wiedzą jaki charakter w ich codziennych pracy ma wyjazd do danego miejsca. Po drugie: ograniczania wypłaty ryczałtu mają na celu wyeliminowanie możliwości nadużywania tego instrumentu i traktowania go jako nieopodatkowany element wynagrodzenia pracownika. W przedmiotowej sytuacji prawnej, skoro górny limit kilometrów dla poszczególnego pracownika, a zarazem maksymalna wielkość wypłacanego przez pracodawców ryczałtu samochodowego jest i tak określona przez rozporządzenie, należy poważnie rozważyć potrzebę ustanawiania dodatkowej przesłanki odnoszącej się do podziału jazdy lokalne i podróże poza miejscowością. W świetle ustalenia górnego limitu wypłaty nieopodatkowanego ryczałtu w samym rozporządzeniu należy stwierdzić, iż nie zachodzi ryzyko dokonywania nadużyć na tle rozliczania wyjazdów prywatnymi samochodami pracowników. Na dzień dzisiejszy, maksymalny dopuszczalny nieopodatkowany ryczałt, z wyłączeniem służb leśnych i ratowniczych, wynosi niespełna 540 złotych. I tak nikt nie kontroluje jakimi wyjazdami były poszczególne wyjazdy, na skutek ustaleń pracodawcy i pracownika, faktycznie dokonywane w ramach przyznanego ryczałtu. Po co więc dodatkowo 16 Przecież powiat to często obszar o promieniu zaledwie kilometrów. 10

11 krępować swobodę stron zezwalając im na ryczałtowe rozliczanie jedynie jazd lokalnych? Czy nie jest to jedynie pozostałość etatystycznego myślenia urzędników państwowych? Piotr Trębicki Autor jest aplikantem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. 11

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudniający pracownika wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD 2.1.2. Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Grunwald. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Nr 25/14/15 i 44/14/15 ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie używania przez pracowników Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi. z dnia 5 maja 2016r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi. z dnia 5 maja 2016r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zasad przyznawania pracownikom Zakładu Budynków Komunalnych miesięcznego limitu przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów ryczałtu samochodowego. 2.koszt przejazdu przy spalaniu średnio 9 litrów na 100 km - 9 x 5,17 =46,53 : 100km = 0,47zł do 900cm 3

Kalkulacja kosztów ryczałtu samochodowego. 2.koszt przejazdu przy spalaniu średnio 9 litrów na 100 km - 9 x 5,17 =46,53 : 100km = 0,47zł do 900cm 3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kalkulacja kosztów ryczałtu samochodowego 1.Cena 1 litra paliwa na dzień 28.04.2011r. - 5,17zł 2.koszt przejazdu przy spalaniu średnio 9 litrów na 100 km - 9 x 5,17 =46,53

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej i stawek za jeden kilometr przejazdu pojazdem nie stanowiącym własności pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach:

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach: W praktyce są problemy z prawidłowym udokumentowaniem odbycia przez pracownika podróży służbowej tak, by można było uznać wydatki jako koszty uzyskania przychodu u przedsiębiorcy. Podróże służbowe są konstrukcją

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r.

Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r. Or. 0050.17.2013 Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych

Bardziej szczegółowo

Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazane w umowie o pracę miejsce jej świadczenia determinuje kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/07. z dnia 13.02.2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/07. z dnia 13.02.2007 r. Nr 7/07 ZARZĄDZENIE NR 7/07 NACZELNIKA DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Zasady wystawiania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczanie kosztów podróży służbowych 13.02.2007. Wersja 0.1 ZARZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 365/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 września 2013r.

Zarządzenie nr 365/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 września 2013r. Zarządzenie nr 365/2013 w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów będących własnością, współwłasnością

Bardziej szczegółowo

Zarówno wspomniana w pytaniu kilometrówka, jak i ryczałt, co do zasady:

Zarówno wspomniana w pytaniu kilometrówka, jak i ryczałt, co do zasady: Czy tzw. kilometrówka jest opodatkowana i oskładkowana? Pytanie Czy rozliczając pracownikowi tzw. kilometrówki należy naliczać podatek dochodowy, jak również składki na ubezpieczenia społeczne? Czy jest

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: - art. 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U Nr 7, poz. 39 z 2008 r. j. t.),

Na podstawie: - art. 56 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U Nr 7, poz. 39 z 2008 r. j. t.), Jelenia Góra, dnia grudnia 2008r. I A 021 / 86 /08 III F 31 / 15 /08 Zarządzenie Nr 81 / 08 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie zwrotu kosztów przejazdu wypłacanych prokuratorom, urzędnikom,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: używania prywatnych osobowych samochodów do celów służbowych w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Bardziej szczegółowo

L.dz. 11251/OBSiL/2015 Warszawa, dnia 26 października 2015 r.

L.dz. 11251/OBSiL/2015 Warszawa, dnia 26 października 2015 r. L.dz. 11251/OBSiL/2015 Warszawa, dnia 26 października 2015 r. Dziekani Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych, Szanowni Państwo, Równolegle z pracami nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny marzec 2016

Biuletyn Informacyjny marzec 2016 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2016 Podatki i rachunkowość Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych obejmuje także wartość paliwa - wyrok WSA W dn. 23 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH NA OBSZARZE KRAJU wersja elektroniczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 23 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IPPB4/4511-53/16-4/MP Data 2016.04.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 33/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Opodatkowanie zwrotu kosztów delegacji ponad kwotę limitu za nocleg Małgorzata Pełka Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Czy zwrot kosztów noclegu podczas delegacji udokumentowanych rachunkiem lub fakturą ponad

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Jakie należności za podróże służbowe? Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone należności na pokrycie kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 2735-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

wia KANCELARIA PRAWNA WIDUCH I WSPÓLNICY

wia KANCELARIA PRAWNA WIDUCH I WSPÓLNICY wia KANCELARIA PRAWNA WIDUCH I WSPÓLNICY RYCZAŁT-CO Z CIEBIE WYNIKNIE? O BURZLIWEJ HISTORII NALEŻNOŚCI ZA NOCLEGI KIEROWCÓW W KABINIE POJAZDU STAN PRAWNY PRZED 2010 R. brak definicji podróży służbowej

Bardziej szczegółowo

Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach.

Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach. Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach. Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie poleceń pracodawcy. Takim poleceniem

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Urzędu Miasta Krakowa miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych oraz

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) Warszawa, dnia 29 sierpnia 2007 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadnicza część uchwalonych zmian zmierza - w założeniu ustawodawcy sejmowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 208/2011 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- zawarcie umowy cywilnoprawnej na korzystanie w podróży służbowej z samochodu niebędącego własnością pracodawcy (zał. Nr 1).

- zawarcie umowy cywilnoprawnej na korzystanie w podróży służbowej z samochodu niebędącego własnością pracodawcy (zał. Nr 1). Wójt Gminy Stromiec Mroin 26-804 Stromiec ul. Piaski 4 Zarządzenie Nr 13.2016.K WÓJTA GMINY STROMIEC w sprawie zasad odbywania podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Stromiec i kierowników jednostek

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych- JB z dnia 15 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych- JB z dnia 15 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych- JB w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Zarządzie Jednostek Oświatowych Na podstawie 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego

Bardziej szczegółowo

Accounting Alert 4/2012

Accounting Alert 4/2012 Accounting Alert 4/2012 KOSZTY WYKORZYSTANIA PRYWATNYCH AUT SĄ NIŻSZE OD LEASINGU Dominika Knecht księgowa, PKF Accounting sp. z o.o. Oddział w Łodzi, autor artykułu o tym samym tytule w Dzienniku Gazeta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU DOWÓDCA JW 4213 (-) płk Jan BEREZA Nr 1235/WOG/14 z dnia 16.01.2014 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Tyszowiec

Burmistrza Tyszowiec Zarządzenie Nr 66/ 2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad uŝywania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów słuŝbowych Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i rozliczania delegacji Wzór polecenia wyjazdu służbowego

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i rozliczania delegacji Wzór polecenia wyjazdu służbowego Załącznik nr 1 Wzór polecenia wyjazdu służbowego Załącznik nr 2 Wzór rejestru delegacji REJESTR DELEGACJI Numer polecenia wyjazdu służbowego Data wystawienia delegacji Imię i nazwisko Wydział/ Delegatura

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych

Pani Teresa Piotrowska. Minister Spraw Wewnętrznych RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz Warszawa, 31 V.511.605.2014.TS Pani Teresa Piotrowska Minister Spraw Wewnętrznych Wpłynęło do mnie pismo obywatela, w którym kwestionuje konstytucyjność 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Organizacyjno-Administracyjny 2. Referat Finansów i

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU w zakresie podatku od towarów i usług określającego zasady używania samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej po dniu

Bardziej szczegółowo

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika:

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika: Delegacje 2013 uwaga zmiany w podróżach krajowych. 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r GOPS.010.9.2014 Zarządzenie Nr 21.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 października 2014r w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-2-1/4511-206/15/DP Data 2015.09.03 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Źródła przychodów Słowa

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty Czynności arbitrów działających na podstawie zleceń sądów polubownych są w większości realizowane na rzecz podmiotów gospodarczych - także czynnych podatników VAT. Przedmiotem poniższej analizy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Problem polega na tym, że używanie pojazdów służbowych do celów prywatnych nie jest uregulowane prawnie.

Problem polega na tym, że używanie pojazdów służbowych do celów prywatnych nie jest uregulowane prawnie. Problem polega na tym, że używanie pojazdów służbowych do celów prywatnych nie jest uregulowane prawnie. Pytania Spółka z o.o. zawarła z zatrudnionym na podstawie umowy o pracę Prezesem Zarządu umowę o

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad DELEGACJE SŁUŻBOWE 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Miasta w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie?

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Pytanie Spółka z o.o., współpracująca z osobą fizyczną na podstawie umowy zlecenia, zleciła jej odbycie podróży służbowej. Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz Sygn. akt I PK 47/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2003 r. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz w sprawie z powództwa S. C. przeciwko Centrum Języków Obcych spółce cywilnej w B. J. M.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/ /10 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 11 lutego 2010 r.

Uchwała Nr III/ /10 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 11 lutego 2010 r. Uchwała Nr III/ /10 Z dnia 11 lutego 2010 r. Zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 998) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) Warszawa, dnia 25 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1288) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy.

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Urząd gminy dla potrzeb rozliczania gminy z podatku VAT powinien zawsze stosować NIP nadany gminie. Takie jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015R. zmieniające zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegowanie pracowników za granicę Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegacja a oddelegowanie Żaden przepis polskiego prawa nie ogranicza czasu trwania delegacji. Zazwyczaj delegację i oddelegowanie odróżnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Definicja podróży służbowej pracownika... 1 1. Wyznaczanie miejsca pracy... 2 2. Wykonywanie zadania na polecenie pracodawcy... 12 3. Incydentalne zadanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Polski Związek Zapaśniczy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 2013.167) z dnia

Bardziej szczegółowo

42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie warunków używania w jednostkach organizacyjnych Policji pojazdów prywatnych do celów służbowych W celu określenia warunków używania w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 661)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 661) Warszawa, dnia 6 października 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 661) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-168/10-2/AS Data 2010.05.19 Referencje IPPB4/415-553/10-4/MP, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 717/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 717/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2011r. Zarządzenie Nr 717/2011 w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.

Bardziej szczegółowo

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244)

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r. do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) I. Cel i przedmiot ustawy Podatek tonażowy jest instytucją prawną, która miała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac Zarządzenie Nr 22/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 1.03.2013 r. w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIESIĘCZNEGO LIMITU PRZEBIEGU KILOMETRÓW. 1. Proszę o przyznanie miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w wysokości... km.

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIESIĘCZNEGO LIMITU PRZEBIEGU KILOMETRÓW. 1. Proszę o przyznanie miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w wysokości... km. ... Imię i nazwisko... Stanowisko służbowe... Komórka organizacyjna Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK O PRZYZNANIE MIESIĘCZNEGO LIMITU PRZEBIEGU KILOMETRÓW 1. Proszę o przyznanie miesięcznego limitu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 lutego 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 lutego 2007 roku Zarządzenie Nr 42/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie podróży służbowych i używania przez pracowników UKW prywatnych samochodów osobowych do tych celów

Bardziej szczegółowo

Brak tych przepisów nie dotyczy jedynie prawa pracy - ma bowiem bezpośredni wpływ na regulacje podatkowe.

Brak tych przepisów nie dotyczy jedynie prawa pracy - ma bowiem bezpośredni wpływ na regulacje podatkowe. Ustawodawca nie zdążył przygotować nowych przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez pra Brak tych przepisów nie dotyczy jedynie prawa pracy - ma bowiem bezpośredni wpływ na regulacje podatkowe.

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wprowadzenie...11

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Postomino oraz

Bardziej szczegółowo

Stosowanie prawa. PPwG

Stosowanie prawa. PPwG Stosowanie prawa PPwG 1 Problemy stosowania prawa Wykładnia prawa podmioty, środki, wynik wykładni wnioskowania prawnicze Obowiązywanie prawa w przestrzeni w stosunku do osób (zakres podmiotowy) w czasie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 80/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie upadłości

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr Rady Gminy Tarnów Opolski Z dnia 23 marca 2015 r.

Uchwala Nr Rady Gminy Tarnów Opolski Z dnia 23 marca 2015 r. PROJEKT z dnia 3 marca 2015 r. Uchwala Nr Z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych Na podstawie art. 25 ust 4,

Bardziej szczegółowo

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1 Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 1 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu stanowiącego własność pracownika

Bardziej szczegółowo

(wyciąg według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2009 r.)

(wyciąg według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2009 r.) Dobre praktyki legislacyjne 7 Obowiązywanie rozporządzenia w sytuacji pośredniej zmiany przepisu upoważniającego do jego wydania Teza Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia następuje nie tylko w sytuacji

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 28 Czerwiec 2010 r. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Projektowane zmiany Marcin Górski, adwokat Źródła prawa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157(7)/12 Warszawa, 30 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 7/2014 w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz zasad używania samochodu prywatnego jako środka transportu do odbycia podróży służbowej w Administracji Mieszkań Komunalnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo