SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1. DANE INFORMACYJNE. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Podstawa prawna. 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 2.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu. 2.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu. 3. ISTNIEJĄCY STAN BUDYNKU. 3.1 Opis obiektu. 3.2 Podstawowe wymiary budynku. 3.3 Ocena stanu technicznego budynku. 3.4 Zestawienie powierzchni. 3.5 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BUDYNKU. 4.1 Przedmiot inwestycji. 4.2 Założenia projektowe. 4.3 Przeznaczenie i program organizacyjno-użytkowy obiektu. 4.4 Zatrudnienie. 4.5 Zakres remontu i przebudowy. 4.6 Informacje dodatkowe. 5. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-PRZESTRZENNE. 5.1 Opis funkcji pomieszczeń. 5.2 Szczegółowe wymiary, powierzchnie budynku. 5.3 Opis projektowanych prac remontowo-budowlanych. 6. DANE I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE. 7. OCENA BUDYNKU POD WZGLĘDEM GEOTECHNICZNYM. 8. OCENA BUDYNKU POD WZGLĘDEM MYKOLOGICZNYM. 9. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE. 9.1 Instalacje i przyłącza kanalizacji sanitarnej. 9.2 Instalacje i przyłącza wodociągowe. 9.3 Instalacje i przyłącza kanalizacji deszczowej. 9.4 Instalacje i przyłącza centralnego ogrzewania. 9.5 Instalacje wentylacji grawitacyjnej. 9.6 Instalacje klimatyzacji. 9.7 Instalacje i przyłącza elektryczne. 9.8 Instalacja odgromowa. 9.9 Instalacje i przyłącza teletechniczne.

2 10. ROZWIĄZANIA I SPOSOBY FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNEJ. 11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii Właściwości cieplne przegród zewnętrznych Dane dotyczące energooszczędności budynku 12. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI, OBIEKTY SĄSIEDNIE Zapotrzebowanie na wodę oraz sposób odprowadzania ścieków Emisja zanieczyszczeń Ilość wytwarzanych odpadów Emisja hałasu Odnawialne źródła energii. 13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Klasyfikacja obiektu pod względem przeciwpożarowym Odporność pożarowa budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku Gęstość obciążeniowa ogniowego Zagrożenie wybuchem Strefy pożarowe Urządzenia przeciwpożarowe Gaśnice Zabezpieczenia instalacyjne Warunki ewakuacji Drogi pożarowe Elementy wykończenia wnętrz Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, służące do zewnętrznego gaszenia pożaru Oznakowanie zgodnie z polskimi normami Instrukcje. 14. ZABEZPIECZENIA I CERTYFIKATY. 15. UWAGI KOŃCOWE Sposób posadowienia i warunki gruntowe Wnioski i zalecenia. 3

3 II. RYSUNKI A-1 Plan sytuacyjny 1:500 A-2a Rzut piwnicy 1:50 A-2b Rzut piwnicy 1:50 A-3a Rzut parteru 1:50 A-3b Rzut parteru 1:50 A-4a Rzut piętra 1:50 A-4b Rzut piętra 1:50 A-5 Rzut II piętra 1:50 A-6a Rzut dachu 1:50 A-6b Rzut dachu 1:50 A-7 Rzuty wieży 1:50 A-8 Przekrój A-A 1:50 A-9 Przekrój B-B 1:50 A-10 Przekrój C-C 1:50 A-11 Przekrój D-D 1:50 A-12 Elewacja zachodnia 1:100 A-13 Elewacja wschodnia 1:100 A-14 Elewacja północna 1:100 A-15 Elewacja południowa 1:100 A-16a Zestawienie stolarki okiennej 1 1:50 A-16b Zestawienie stolarki okiennej 2 1:50 A-16c Zestawienie stolarki okiennej 3 1:50 A-17a Zestawienie stolarki drzwiowej 1 1:50 A-17b Zestawienie stolarki drzwiowej 2 1:50 A-18 Szczegół schodów metalowych z poz. -2 1:20 A-19 Szczegół balustrady schodów z poziomu -2 1:50 A-20 Szczegół okapu 1:10 A-21 Szczegół izolacji ścian 1:20 A-22 Szczegół wyprowadzenia kominów usytuowanych 1:20 prostopadle do kalenicy A-23 Szczegół wyprowadzenia kominów usytuowanych 1:20 równolegle do kalenicy A-24 Szczegół bram garażowych B-3 1:20 A-25 Szczegół bram garażowych B-4 1:20 A-26 Szczegół schodów wieża 1:20 A-27 Szczegół balustrady klatki schodowej KS2 1:50 A-28 Szczegół balustrady klatki schodowej KS3 1:50 4

4 I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1. DANE INFORMACYJNE. 1.1 Podstawa opracowania. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. - Decyzja nr 321/2010 o warunkach zabudowy, Wrocław Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 z późniejszymi zmianami). - Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U nr 238 poz. 1579) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, Poz. 2072), - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129 Poz. 844), - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 107, poz. 719). - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U Nr 130 Poz. 1389) w sprawie określania metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym, 1.2 Podstawa prawna. - Decyzja nr 321/2010 o warunkach zabudowy, Wrocław Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz z późniejszymi zmianami, - Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku dotycząca jakości energetycznej budynków, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U nr 238 poz. 1579) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, Poz. 2072), - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129 Poz. 844), - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r itd. 5

5 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U Nr 130 Poz. 1389) w sprawie określania metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym, 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 2.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu. Budynek znajduje się na działce nr 22/3; AM-3 ; obręb Gaj, będącej własnością Skarbu Państwa i pozostaje w stałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Wjazd na działkę z ul. Borowskiej znajduje się po stronie zachodniej. W chwili obecnej na terenie działki zlokalizowane są liczne budynki biurowe i gospodarcze Inwestora, usytuowane wzdłuż jej granic. bud. nr 1 - budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym (parter - archiwum z zapleczem socjalnym świetlicy, I piętro - mieszkania, poddasze - mieszkalno biurowe) bud. nr 2 budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony (świetlica) bud. nr 3 budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony ( parter garaże; I, II, III piętra pomieszczenia biurowe, obecnie siedziba KW PSPS) bud. nr 4 budynek jednokondygnacyjny, sala gimnastyczna bud. nr 5 budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem (parter garaże; I i II piętro pomieszczenia biurowe) Budynki do wyburzenia. budynek do wyburzenia nr 1 budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany pod koniec lat siedemdziesiątych, obecnie zaplecze kwaterunkowe, pomieszczenia magazynowe budynek do wyburzenia nr 2 - budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w latach czterdziestych, pomieszczenia magazynowe budynek do wyburzenia nr 3 - budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w latach czterdziestych budynek do wyburzenia nr 4 - wiata pozostała po stacji benzynowej. trafostacja Budynek będący przedmiotem opracowania jest obiektem o zróżnicowanej bryle, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji mieszanej (stalowej i murowanej), przekryty papą połacie nachylone pod kątem 6-9 o elewacjach wykonanych z cegły licówki. W środkowej części jest to jednokondygnacyjna, trzynawowa hala warsztatowa, przekryta dachem dwuspadowym. Po stronie zachodniej znajduje się wieża. Od strony północnej jedno z ramion budynku przylega do obiektu zrealizowanego na sąsiedniej działce. Teren działki jest płaski, w pełni uzbrojony. Przyłącza: - instalacje c.o. instalacja c.o. odłączona jest od sieci ciepłowniczej. - instalacja wody pitnej instalacja nie jest eksploatowana, należy wykonać nowe przyłącze. - instalacja kanalizacji sanitarnej instalacja nie jest eksploatowana, należy wykonać nowe przyłącze. 6

6 - budynek zasilany jest ze stacji transformatorowej R Straż Pożarna znajdującej się na działce obiektu. 2.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu. Przyjęte rozwiązania zakładają scalenie zlokalizowanych na działce obiektów w zwarty kompleks z centralnym placem zagospodarowanym zielenią i małą architekturą oraz z 101 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. W ramach rozbudowy zaprojektowano przedłużenie wschodniego skrzydła i zamknięcie w ten sposób osi wjazdu trzykondygnacyjnym, reprezentacyjnym budynkiem mieszczącym KW PSP. W istniejącym obiekcie zlokalizowano dwóch użytkowników: wydziały KW PSP i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Główne wejście do obiektu zlokalizowano w nowoprojektowanej części, po stronie wschodniej działki, na osi bramy wjazdowej. Ponadto przewidziano drugie wejście w zachodnim skrzydle, dwa wyjścia ewakuacyjne z istniejących klatek schodowych oraz bramy wjazdowe do hali garażowej, warsztatu, myjni samochodów osobowych i pomieszczeń technicznych oraz zaprojektowana klatka schodowa w części rozbudowywanej. Obiekty gospodarcze znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku są przeznaczone do rozbiórki. Docelowo przewiduje się wyburzenie części obiektów zlokalizowanych wzdłuż południowej granicy działki i zlokalizowanie w tym rejonie nowych obiektów zamykających projektowane założenie. Projektuje się na danym obszarze: - Dobudowę i częściową nadbudowę skrzydła wschodniego budynku. - Plac manewrowy - Parkingi postojowe - Droga p.poż - Systemowa wiata śmietnikowa - Mała architektura: - śmietniki - ławki - stojaki na rowery - Wykonanie przyłączy instalacyjnych: -przyłącze instalacji sanitarnej :wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej -przyłącze elektroenergetyczne -przyłącze telefoniczne Wykonanie instalacji wewnętrznych : -instalacji sanitarnych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji -instalacji c.o. i c.t. - instalacja solarna -instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oświetlenie ogólne, ewakuacyjne, zewnętrzne budynku i terenu, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa, instalacja odgromowa, instalację sygnalizacji pożaru (SAP), system sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), telewizję przemysłową, satelitarną (CCTV), internet (MILWAN) i telefony(it). 7

7 3. ISTNIEJĄCY STAN BUDYNKU. 3.1 Opis obiektu. Budynek magazynowo-warsztatowy wybudowany został w 1941r. Budynek od początku pełnił funkcje remizy strażackiej i budynku magazynowo-warsztatowego. Umiejscowiony jest na działce o numerze 22 AM-3 w obrębie geodezyjnym Gaj, będącej własnością Skarbu Państwa, i pozostaje w stałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony ze wschodnim i zachodnim skrzydłem przylegającym do trójnawowej hali jednokondygnacyjnej, typu bazylikowego nawa środkowa wyższa od bocznych. Dodatkowo do części zachodniej przylega wieża-wspinalnia zwieńczona szczytem. Budynek o konstrukcji mieszanej, stalowej i tradycyjnej konstrukcji murowanej ma stropy żelbetowe, dachy płaskie 6-9 st., schody żelbetowe. Elewacja wykonana jest z cegły licówki. Konstrukcję nośną hali stanowi struktura ramowa ze stali. Komunikację pionową w obiekcie zapewniona przez 3 klatki schodowe. W skrzydle wschodnim i zachodnim znajdują się klatki schodowe, przechodzące przez wszystkie kondygnacje, schody żelbetowe. Na szczyt wieży prowadzi odrębna klatka schodowa, schody drewniane, jednobiegowe. Wejścia do skrzydła wschodniego budynku znajdują się od strony wschodniej i zachodniej. Natomiast wejścia do skrzydła zachodniego znajdują się od strony zachodniej i południowej. W skrzydle zachodnim w obrębie klatki schodowej znajduje się nieużytkowany szyb windowy. Na piętrze komunikacja pozioma oraz dostęp do pomieszczeń zapewniony jest bezpośrednio z korytarza znajdującego się przy klatkach schodowych. Do hali prowadzi 7 bram wjazdowych od strony południowej. Do wieżo-wspinalni prowadzi wejście od strony południowej. Do piwnicy w skrzydle zachodnim prowadzi niezależne wejście ze schodami i rampą od strony zachodniej. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe, zawilgocenie i częściowo zalanie przez wody opadowe i nieszczelną instalacje Wod - kan. Wyjątek stanowi pomieszczenie węzła cieplnego. Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia, warsztatowe, biurowe zmienione na magazyny. Na pierwszym piętrze znajdują się puste pomieszczenia biurowe i biurowe zmienione na magazyny. Na szczycie wieży znajdują się urządzenia radiostacji. W ramach przeprowadzonych prac pomiarowych wykonano inwentaryzację wielobranżową budynku. Pomiary inwentaryzacyjne zostały dokonane w czerwcu 2013r. 8

8 3.2 Podstawowe wymiary budynku. - wymiary zewnętrzne wg schematu: SCHEMAT BUDYNKU Ocena stanu technicznego budynku. Stan techniczny elementów obiektu. - Fundamenty: - stan techniczny: zadawalający. - uszkodzenia: 15% - opis: Konstrukcja ław fundamentowych z cegły pełnej w powiązaniu z kamieniem, stopy fundamentowe betonowe. Nie zaobserwowano spękań cegła nie zlasowana. - Izolacje: - stan techniczny: zadawalający. - uszkodzenia: 30% opis: Brak jest izolacji poziomej. Izolacje pionowe ścian fundamentowych z lepiku, zniszczone - niezapewniające ochrony. Brak izolacji termicznych ścian i dachu nad halą. - Ściany nośne: - Ściany z cegły pełnej otynkowane. - stan techniczny: średni. - uszkodzenia: 31%. opis: Miejscami wybrakowane spoiny i uszczerbki, z wypryskami w cegłach, ubytki w gzymsie. Ściany w piwnicy zawilgocone. Ściany wieży z ubytkami w cegle. Ściana rozdzielająca hale od skrzydła wschodniego budynku częściowo rozwarstwiona, w spoinach rośnie roślinność. Na poziomie piwnicy -2 ściany betonowe mocno zawilgocone. 9

9 - Ściany działowe: - ściany działowe z cegły ceramicznej, pełnej na zaprawie wapiennej. - stan techniczny: średni. - uszkodzenia: 20%. opis: Ściany w piwnicy zawilgocone. - Stropy: - żelbetowe - stanu techniczny: - uszkodzenia 16% opis: nie wykazują widocznych odkształceń i ugięć. Zaobserwowano nieliczne rysy na tynkach stropów i ubytki tynku oraz zawilgocenie, porośnięty roślinnością i popękany stropodach przy wieży. - Schody: - żelbetowe, młynarskie drewniane, stalowe. - stan techniczny: średni. - uszkodzenia: 20% opis: Schody żelbetowe, miejscami widoczne drobne ubytki w stopniach, W wieży schody drewniane, częściowo zużyte, widać wytarcia i różnice w grubości stopnic. Schody stalowe zardzewiałe. - Konstrukcja dachu: - prefabrykowane płyty żelbetowe - stan techniczny: zły. - uszkodzenia: 20 %. opis: Konstrukcja dachu hali z prefabrykowanych płyt żelbetowych oparta na konstrukcji stalowej. W budynkach dwukondygnacyjnych stropodach niewentylowany na bazie stropu żelbetowego. - Pokrycie dachu: - papa asfaltowa na lepiku - stan techniczny: zły. - uszkodzenia: 55 % opis: Papa miejscowo rozwarstwiona, popękana, z pęcherzami i dziurami na łączeniach, i rosnącą roślinnością, występują przecieki z dachu.. - Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie: - obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, - stan techniczny: zły - uszkodzenia: 70 %. opis: Rynny uszkodzone, pogięte, dziurawe i przerdzewiałe. - Tynki wewnętrzne: - tynki piaskowo-wapienne, - stanu techniczny: średni - uszkodzenia: 60 % opis: Tynki wewnętrzne na licznych powierzchniach są spęczniałe, odpadające nierówne, spękane, złuszczone, zawilgocone, zagrzybione a w części piwnicznej mocno zawilgocone. W piwnicy w dużej części odpadnięte i zawilgocone. - Stolarka okienna: - drewniana, pcv - stan techniczny: zły - uszkodzenia: 60%, 10

10 opis: Stolarka okienna na wszystkich kondygnacjach drewniana. Okna wypaczone, nie domykają się Okna w hali rozeschnięte, niekonserwowane, malowanie złuszczone. Ubytki okuć. Miejscami oknami nie domykają się. W budynku okna malowane wypaczone nie domykają się. Ubytki podokienników zewnętrznych od strony północnej. Wymieniona stolarka od 1 pietra wieży na okna PCV. - Stolarka drzwiowa: - bramy zewnętrzne stalowe, drzwi wewnętrzne drewniane, stalowe - stan techniczny: zły - uszkodzenia: 55 %, opis: Stolarka drzwiowa mieszana. Bramy zewnętrzne stalowe o szerokości 3 m, nie spełniają warunków technicznych. Drzwi wewnętrzne drewniane o różnych szerokościach, miejscami o szerokości 70 cm nie spełniają warunków technicznych. - Podłogi i posadzki: - betonowa, ceramiczna, lastryko, parkiet - stan techniczny: średni, w piwnicy: zły - uszkodzenia: 35 %, opis: W pomieszczeniach piwnicznych betonowa i z kafli ceramicznych. W hali betonowa i z kafli ceramicznych. Na parterze budynku posadzki betonowe i lastryko. W sali I-go pietra budynku skrzydła wschodniego posadzka z parkietu. W piwnicy zalany parkiet, duże zawilgocenie, widoczne wybrzuszenie parkietu i ubytki, miejscami stojąca woda sięgająca 5 cm. - Ściany i sufity: - malowanie farbą emulsyjną, lamperie - olejną, - stan techniczny: średni - uszkodzenia 60 %, Opis: Ściany z licznymi odpryskami farby i zaciekami. - Balustrady: - drewniane, stalowe, - stanu techniczny: średni - uszkodzenia: 32 %, opis: Balustrady schodów nie spełniają wymagań warunków technicznych. Balustrada wieży na balkonach jest częściowo i zardzewiała i skorodowana. 3.4 Zestawienie powierzchni. wysokość budynku do 8,85m wysokość wieżo-wspinalni - 33,50m powierzchnia zabudowy ,24 m 2 powierzchnia użytkowa ,72 m 2 powierzchnia szybu windowego - 2,10 m 2 wysokość poszczególnych kondygnacji: - piwnica 3,25-3,30 m - parter 4,27-4,32 m - I piętro 3,36 m - hala 4,32-8,75 m ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA L.p. Nazwa pomieszczenia 1.1 POM. MAGAZYNOWE 5,75 11

11 1.2 POM. MAGAZYNOWE 34, WĘZEŁ CIEPLNY 31, POM. MAGAZYNOWE 17, POM. MAGAZYNOWE 143, SZYB WINDOWY 2, POM. MAGAZYNOWE 2, POM. MAGAZYNOWE 5, POM. MAGAZYNOWE 4, POM. MAGAZYNOWE 35, POM. MAGAZYNOWE 32, POM. MAGAZYNOWE 14, POM. MAGAZYNOWE 23, POM. MAGAZYNOWE 7, POM. MAGAZYNOWE 45, POM. MAGAZYNOWE 82, B POM. MAGAZYNOWE 82, POM. MAGAZYNOWE 14, POM. MAGAZYNOWE 33, POM. MAGAZYNOWE 37, ZSYP 6,95 SUMA 663,30 L.p. Komunikacja [m2] 1.K1 KORYTARZ 9,95 1.K2 KLATKA SCHODOWA 8,5 1.K3 KLATKA SCHODOWA 9,30 1.K4 KORYTARZ 14,45 1.K5 KORYTARZ 4,80 1.K6 KANAŁ 21,00 1.K9 KLATKA SCHODOWA 23,80 SUMA 91,80 L.p. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER Nazwa pomieszczenia 1.1 POMIESZCZENIE 6, WIEŻA 26, ARCHIWUM OSP 11, POMIESZCZENIE 21, WC 1, TOALETA 14, POMIESZCZENIE 18, POMIESZCZENIE 21, POMIESZCZENIE 21, POMIESZCZENIE 16, POMIESZCZENIE 19, POMIESZCZENIE 9,39 12

12 1.13 POMIESZCZENIE 14, TOALETA 11, POMIESZCZENIE 1, POMIESZCZENIE 51, POMIESZCZENIE 35, HALA 496, POMIESZCZENIE 25, POMIESZCZENIE 7, POMIESZCZENIE 20, NARZĘDZIOWNIA 26, NAPRAWA MOTOPOMP 32, STACJA DIAGNOSTYCZNA 161, POMIESZCZENIE 51, P-GAZ 34, POMIESZCZENIE 34, POMIESZCZENIE 4, POMIESZCZENIE 14, POMIESZCZENIE 26, POMIESZCZENIE 51,69 L.p. Komunikacja [m2] K1 KLATKA SCHODOWA 11,17 K2 KLATKA SCHODOWA 19,8 K3 KLATKA SCHODOWA 18,37 K4 KORYTARZ 17,02 K5 KORYTARZ 6,24 K6 HALL 19,84 K7 KORYTARZ 3,39 K8 KORYTARZ 33,58 SUMA 1421,46 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ NA PIERWSZYM PIĘTRZE L.p. Nazwa pomieszczenia SEKRETARIAT 21, POM. WYPOCZYNKU 16, POM. Z-CA KOMENDANTA 23, POM. Z-CA KOMENDANTA 34,33 2.5B WĘZEŁ SANITARNY 11,70 2.5A POM. GOŚCINNE 18, POM. KOMENDANTA 37, POM. GOŚCINNE 30, POM. TECHNICZNE 6, POM. NACZELNIKA 24, POM. BIUROWE 13,96 13

13 2.10 POM. BIUROWE 19, POM. BIUROWE 16, POM. BIUROWE 13, POM. BIUROWE 13, POM. BIUROWE 13, POM. BIUROWE 13, POM. BIUROWE 28, POM. ODZIEŻY SŁUŻBOWEJ 30, POM. PSYCHOLOGA 23, POM. LEKARZA 25, POM. SOCJALNE 19, POM. WYPOCZYNKU 16, SZATNIA 15, A WĘZEŁ SANITARNY 4, PRZECHOWALNIA 6, SALA OPERACYJNA WCZK 70, A Z-CA KIEROWNIKA WCZK 17, SALA OPERACYJNA WSKR 72, A POM. INNE 10, B POM. TŁUMACZA 18, C OPAL 6, KOORDYNATOR RATOWNICTWA 23, POM. ANALIZ WCZK 23, POM. ANALIZ WCPR 23, SEKRETARIAT 16, KIEROWNIK 18, SALA OPERACYJNA WCPR 275, A Z-CA KIEROWNIKA WCPR 14, PRZECHOWALNIA 6, PRZECHOWALNIA 6, PRZECHOWALNIA 6, PRZECHOWALNIA 6, POM. SOCJALNE 42, SALA ODPRAW 90,80 SUMA 1252,55 WĘZŁY SANITARNE L.p. Nazwa pomieszczenia W2.1 WĘZŁY SANIT. M 6,87 W2.2 WĘZŁY SANIT. K 6,87 W2.3 WĘZŁY SANIT. M 15,41 W2.4 WĘZŁY SANIT. K 8,93 W2.5 WĘZŁY SANIT. M 18,13 W2.6 WĘZŁY SANIT. K 18,13 14

14 W2.7 WĘZŁY SANIT. 7,62 SUMA 81,96 KOMUNIKACJA L.p. Nazwa pomieszczenia 2.K1 KORYTARZ 35,98 2.K2 KORYTARZ 44,55 2.K3 KORYTARZ 67,87 2.K4 KORYTARZ 8,94 2.K5 KORYTARZ 32,21 2.K6 KORYTARZ 70,63 2.KS1 KLATKA SCHODOWA 41,99 2.KS2 KLATKA SCHODOWA 17,84 2.KS3 KLATKA SCHODOWA 18,82 SUMA 338,83 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ NA DRUGIM PIĘTRZE L.p. Nazwa pomieszczenia SALA TRADYCJI/SALA AUDIOWIZUALNA 91,96 W3.1 WĘZEŁ SANITARNY 7, ANEKS KUCHENNY 11,63 3.KS1 KLATKA SCHODOWA 18,37 SUMA 129,48 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI II POZIOM WIEŻA L.p. Nazwa pomieszczenia 3.1 POMIESZCZENIE 6,14 L.p. Komunikacja 3.K1 KLATKA SCHODOWA 11,17 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI III POZIOM L.p. Nazwa pomieszczenia 4.1 POMIESZCZENIE 6,14 L.p. Komunikacja 4.K1 KLATKA SCHODOWA 12,32 15

15 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI IV POZIOM L.p. Nazwa pomieszczenia 5.1 POMIESZCZENIE 6,14 L.p. Komunikacja 5.K1 KLATKA SCHODOWA 12,32 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI V POZIOM L.p. dodatkowa 6.0 TARAS 9,24 L.p. Komunikacja 6.K1 KLATKA SCHODOWA 13,47 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI VI POZIOM L.p. Nazwa pomieszczenia 7.1 POMIESZCZENIE 30,22 L.p. Komunikacja 7.K1 KLATKA SCHODOWA 13,47 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI VII POZIOM L.p. Nazwa pomieszczenia 8.1 POMIESZCZENIE 12,28 L.p. dodatkowa 8.0 TARAS 34, Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: Lp. Elementy budynku % udział w całk. koszcie budynku % zniszczenia elementu % zużycie elementu Roboty ziemne Fundamenty 1,0 15 0,150 3 Izolacje 0,4 30 0,120 4 Ściany konstrukcyjne 28,0 31 8,680 5 Ściany działowe 6,6 20 1,320 16

16 6 Stropy 10,3 16 1,648 7 Schody 1,7 20 0,340 8 Balustrady 0,5 32 0,160 9 Stropodach 6,9 20 1, Pokrycie dachu 2,2 55 1, Obróbka blacharska 0,8 70 0, Tynki wewnętrzne 4,1 60 2, Tynki zewnętrzne Stolarka okienna 5,2 60 3, Stolarka drzwiowa 4,3 55 2, Oszklenie 0,7 20 0, Podłogi i posadzki 5,6 35 1, Malowanie ścian i sufitów 0,6 60 0, Malowanie stolarki Klimatyzacja centralna Instalacja hydrantowa Centralne ogrzewanie (ruraż) 1,9 80 1, Centralne ogrzewanie (wymienniki, grzejniki, pompy cyrkulacyjne, kotły, sprzęt) 4,3 80 3, Instalacja wod.-kan. (ruraż) 0,5 75 0, Instalacja wod.-kan. (armatura) 1,0 75 0, Instalacja gazowa Wentylacja mechaniczna Instalacja elektryczna (przewody) 3,8 55 2, Instalacja elektryczna (osprzęt) 4,5 60 2, Instalacja odgromowa 1,8 10 0, Instalacja ciepła technologicznego RAZEM 97% x 37,028% 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BUDYNKU. 4.1 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem opracowania jest przebudowa z rozbudową istniejącego budynku magazynowowarsztatowego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzenia Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego. Budynek będzie użytkowany przez: - Komendę Wojewódzką PSP we Wrocławiu - Dolnośląski Urząd Wojewódzki Obiekt będzie budynkiem biurowym z pomieszczeniami garażowymi, technicznymi i magazynowymi na poziomie piwnic i parteru. 17

17 Podstawowe wymiary budynku stan projektowany. - wymiary zewnętrzne wg schematu: SCHEMAT BUDYNKU 4.2 Założenia projektowe Planuje się przebudowę wraz z rozbudową istniejącego obiektu. Przyjęte rozwiązania zakładają scalenie zlokalizowanych na działce obiektów w zwarty kompleks z centralnym placem zagospodarowanym zielenią i małą architekturą oraz z 101 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. W ramach rozbudowy zaprojektowano dobudowanie do wschodniego skrzydła trzy kondygnacyjnego budynku nowej reprezentacyjnej części KW PSP. Nowa część na dostosuje się wysokością gzymsu do już istniejącego. Główne wejście zostanie zaakcentowane przez podcięty w parterze ryzalit sięgający trzech kondygnacji. Planuje się nadbudowę pomieszczeń w środkowej części budynku poprzez wprowadzenie dodatkowego poziomu w hali warsztatowej oraz zmianę układów funkcjonalnych. Kubatura nadbudowanej hali będzie na całej powierzchni podzielona na dwie kondygnacje nowym stropem. Podobnie planuje się nadbudować o jedną kondygnację północną, 18

18 parterową część skrzydła wschodniego. Całość założenia zostanie przekryta nowym wielospadowym dachem o nachyleniu połaci pięciu stopni. Główne wejście do obiektu zlokalizowano w nowoprojektowanej części, po stronie wschodniej działki, na osi bramy wjazdowej. Ponadto przewidziano drugie wejście w zachodnim skrzydle, dwa wyjścia ewakuacyjne z istniejących klatek schodowych oraz bramy wjazdowe do hali garażowej, warsztatu, myjni samochodów osobowych i pomieszczeń technicznych, a także z klatki schodowej w części rozbudowywanej. Od strony wschodniej opracowywanego budynku znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dwa parterowe obiekty przeznaczone do rozbiórki, tak jak stare zadaszenie stacji paliw i parterowy budynek po stronie północno zachodniej. Planowane prace: rozbiórka wskazanych obiektów nadbudowa głównego budynku przebudowa głównego budynku wykonanie nowej więźby dachowej dobudowa nowej części budynku wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wykonanie nowych instalacji modernizację elewacji wykonanie nowych tynków i posadzek 4.3 Przeznaczenie i program organizacyjno-użytkowy obiektu. Po wykonaniu inwestycji budynek zmieni swoją funkcję z magazynowo warsztatowej na biurową z pomieszczeniami garażowymi, technicznymi i magazynowymi w poziomie parteru i piwnic. Rozplanowanie funkcji wg nowego schematu przestrzennego. Główne wejście do KW PSP prowadzi poprzez przedsionek do reprezentacyjnego holu wejściowego, przy którym zlokalizowano Biuro Podawcze oraz zaprojektowano windę obsługującą wszystkie kondygnacje (parter,1-2 piętro oraz piwnicę). Zespół pomieszczeń Kierownictwa Komendy zlokalizowano na pierwszym piętrze. Na drugim piętrze zaprojektowano salę wielofunkcyjną (audio-wizualna), będącą jednocześnie Salą Tradycji przeznaczoną na nie więcej niż 50 osób. Poziom piwnic stanowią zaplecze techniczne i magazyny. Projektowana część z istniejącą połączona jest korytarzem na pierwszej i drugiej kondygnacji. Cały obiekt jest podzielony na zespoły pomieszczeń odpowiadające strukturom organizacyjnym Inwestora: PIWNICA Pomieszczenia techniczne i magazynowe PARTER Wydział Finansowy Samodzielne Stanowiska ds. BHP i Biuro Obsługi Prawnej Wydział Organizacji i Nadzoru/WZ Wydział Finansowy Wydział Kadr Wydział Kwatermistrzowsko Techniczny z zespołem pomieszczeń pomocniczych: - garaż dla 8 samochodów osobowych - garaż dla autobusu wysokopokładowego 19

19 - garaż dla samochodu SDŁ - pomieszczenie mycia samochodów osobowych - pomieszczenie techniczne z kanałem dla samochodów, podnośnikiem kolumnowym i podstawowym wyposażeniem warsztatowym - magazyn techniczny - pomieszczenie dla konserwatora Sekcja Informatyki i Łączności z serwerownią PIERWSZE PIĘTRO - Kierownictwo Komendy - Wydział Operacyjny z WSKR - WCPR - WCZK - sala odpraw do dyspozycji WCPR i WCZK przeznaczona na nie więcej niż 50 osób - Samodzielne Stanowiska Psychologa i Lekarza Dla wydziałów WCPR, WCZK i WSKR przeznaczono sale operacyjne wyposażone odpowiednio w 32, 4 i 4 stanowiska oraz zaplecze socjalno sanitarne powiązane z zespołami szatni. DRUGIE PIĘTRO - Sala Tradycji/ Sala Audiowizualna przeznaczona na nie więcej niż 50 osób Zakres projektu obejmuje: Przewidziano gruntowną przebudowę istniejącego obiektu. Planuje się nadbudowę pomieszczeń w środkowej części budynku poprzez wprowadzenie dodatkowego poziomu w hali warsztatowej oraz zmianę układów funkcjonalnych zapewniającą zrealizowanie potrzeb Inwestora bez naruszania spójności przestrzennej istniejącego budynku. Dominującą funkcją w budynku będzie funkcja biurowa. Główne wejście do obiektu zlokalizowano w nowoprojektowanej części, po stronie wschodniej działki, na osi bramy wjazdowej. Ponadto przewidziano drugie wejście w zachodnim skrzydle, dwa wyjścia ewakuacyjne z istniejących klatek schodowych oraz bramy wjazdowe do hali garażowej, warsztatu, myjni samochodów osobowych i pomieszczeń technicznych oraz zaprojektowana klatka schodowa w części rozbudowywanej. Obiekty gospodarcze znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku są przeznaczone do rozbiórki. Docelowo przewiduje się wyburzenie obiektów zlokalizowanych wzdłuż południowej granicy działki i zlokalizowanie w tym rejonie, nowego obiektu dobudowanego do istniejącego skrzydła wschodniego, zamykającego projektowane założenie. 4.4 Zatrudnienie. W budynku będzie zatrudnionych w systemie codziennym i zmianowym osób, liczba zatrudnionych kobiet i mężczyzn będzie na podobnym poziomie. 4.5 Zakres remontu i przebudowy. BRANŻA BUDOWLANA: wykonanie nadbudowy hali głównej, wykonanie nadbudowy 1 kondygnacji nad skrzydłem wschodnim, wykonanie iniekcji krystalicznej ścian fundamentowych na poziomie -2 w piwnicy, osuszanie piwnicy maszynami osuszajacymi, 20

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo