SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1. DANE INFORMACYJNE. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Podstawa prawna. 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 2.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu. 2.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu. 3. ISTNIEJĄCY STAN BUDYNKU. 3.1 Opis obiektu. 3.2 Podstawowe wymiary budynku. 3.3 Ocena stanu technicznego budynku. 3.4 Zestawienie powierzchni. 3.5 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BUDYNKU. 4.1 Przedmiot inwestycji. 4.2 Założenia projektowe. 4.3 Przeznaczenie i program organizacyjno-użytkowy obiektu. 4.4 Zatrudnienie. 4.5 Zakres remontu i przebudowy. 4.6 Informacje dodatkowe. 5. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-PRZESTRZENNE. 5.1 Opis funkcji pomieszczeń. 5.2 Szczegółowe wymiary, powierzchnie budynku. 5.3 Opis projektowanych prac remontowo-budowlanych. 6. DANE I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE. 7. OCENA BUDYNKU POD WZGLĘDEM GEOTECHNICZNYM. 8. OCENA BUDYNKU POD WZGLĘDEM MYKOLOGICZNYM. 9. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE. 9.1 Instalacje i przyłącza kanalizacji sanitarnej. 9.2 Instalacje i przyłącza wodociągowe. 9.3 Instalacje i przyłącza kanalizacji deszczowej. 9.4 Instalacje i przyłącza centralnego ogrzewania. 9.5 Instalacje wentylacji grawitacyjnej. 9.6 Instalacje klimatyzacji. 9.7 Instalacje i przyłącza elektryczne. 9.8 Instalacja odgromowa. 9.9 Instalacje i przyłącza teletechniczne.

2 10. ROZWIĄZANIA I SPOSOBY FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNEJ. 11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii Właściwości cieplne przegród zewnętrznych Dane dotyczące energooszczędności budynku 12. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI, OBIEKTY SĄSIEDNIE Zapotrzebowanie na wodę oraz sposób odprowadzania ścieków Emisja zanieczyszczeń Ilość wytwarzanych odpadów Emisja hałasu Odnawialne źródła energii. 13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Klasyfikacja obiektu pod względem przeciwpożarowym Odporność pożarowa budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku Gęstość obciążeniowa ogniowego Zagrożenie wybuchem Strefy pożarowe Urządzenia przeciwpożarowe Gaśnice Zabezpieczenia instalacyjne Warunki ewakuacji Drogi pożarowe Elementy wykończenia wnętrz Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, służące do zewnętrznego gaszenia pożaru Oznakowanie zgodnie z polskimi normami Instrukcje. 14. ZABEZPIECZENIA I CERTYFIKATY. 15. UWAGI KOŃCOWE Sposób posadowienia i warunki gruntowe Wnioski i zalecenia. 3

3 II. RYSUNKI A-1 Plan sytuacyjny 1:500 A-2a Rzut piwnicy 1:50 A-2b Rzut piwnicy 1:50 A-3a Rzut parteru 1:50 A-3b Rzut parteru 1:50 A-4a Rzut piętra 1:50 A-4b Rzut piętra 1:50 A-5 Rzut II piętra 1:50 A-6a Rzut dachu 1:50 A-6b Rzut dachu 1:50 A-7 Rzuty wieży 1:50 A-8 Przekrój A-A 1:50 A-9 Przekrój B-B 1:50 A-10 Przekrój C-C 1:50 A-11 Przekrój D-D 1:50 A-12 Elewacja zachodnia 1:100 A-13 Elewacja wschodnia 1:100 A-14 Elewacja północna 1:100 A-15 Elewacja południowa 1:100 A-16a Zestawienie stolarki okiennej 1 1:50 A-16b Zestawienie stolarki okiennej 2 1:50 A-16c Zestawienie stolarki okiennej 3 1:50 A-17a Zestawienie stolarki drzwiowej 1 1:50 A-17b Zestawienie stolarki drzwiowej 2 1:50 A-18 Szczegół schodów metalowych z poz. -2 1:20 A-19 Szczegół balustrady schodów z poziomu -2 1:50 A-20 Szczegół okapu 1:10 A-21 Szczegół izolacji ścian 1:20 A-22 Szczegół wyprowadzenia kominów usytuowanych 1:20 prostopadle do kalenicy A-23 Szczegół wyprowadzenia kominów usytuowanych 1:20 równolegle do kalenicy A-24 Szczegół bram garażowych B-3 1:20 A-25 Szczegół bram garażowych B-4 1:20 A-26 Szczegół schodów wieża 1:20 A-27 Szczegół balustrady klatki schodowej KS2 1:50 A-28 Szczegół balustrady klatki schodowej KS3 1:50 4

4 I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1. DANE INFORMACYJNE. 1.1 Podstawa opracowania. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. - Decyzja nr 321/2010 o warunkach zabudowy, Wrocław Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 z późniejszymi zmianami). - Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U nr 238 poz. 1579) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, Poz. 2072), - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129 Poz. 844), - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 107, poz. 719). - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U Nr 130 Poz. 1389) w sprawie określania metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym, 1.2 Podstawa prawna. - Decyzja nr 321/2010 o warunkach zabudowy, Wrocław Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz z późniejszymi zmianami, - Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku dotycząca jakości energetycznej budynków, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U nr 238 poz. 1579) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, Poz. 2072), - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129 Poz. 844), - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r itd. 5

5 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U Nr 130 Poz. 1389) w sprawie określania metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym, 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 2.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu. Budynek znajduje się na działce nr 22/3; AM-3 ; obręb Gaj, będącej własnością Skarbu Państwa i pozostaje w stałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Wjazd na działkę z ul. Borowskiej znajduje się po stronie zachodniej. W chwili obecnej na terenie działki zlokalizowane są liczne budynki biurowe i gospodarcze Inwestora, usytuowane wzdłuż jej granic. bud. nr 1 - budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym (parter - archiwum z zapleczem socjalnym świetlicy, I piętro - mieszkania, poddasze - mieszkalno biurowe) bud. nr 2 budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony (świetlica) bud. nr 3 budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony ( parter garaże; I, II, III piętra pomieszczenia biurowe, obecnie siedziba KW PSPS) bud. nr 4 budynek jednokondygnacyjny, sala gimnastyczna bud. nr 5 budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem (parter garaże; I i II piętro pomieszczenia biurowe) Budynki do wyburzenia. budynek do wyburzenia nr 1 budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany pod koniec lat siedemdziesiątych, obecnie zaplecze kwaterunkowe, pomieszczenia magazynowe budynek do wyburzenia nr 2 - budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w latach czterdziestych, pomieszczenia magazynowe budynek do wyburzenia nr 3 - budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w latach czterdziestych budynek do wyburzenia nr 4 - wiata pozostała po stacji benzynowej. trafostacja Budynek będący przedmiotem opracowania jest obiektem o zróżnicowanej bryle, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji mieszanej (stalowej i murowanej), przekryty papą połacie nachylone pod kątem 6-9 o elewacjach wykonanych z cegły licówki. W środkowej części jest to jednokondygnacyjna, trzynawowa hala warsztatowa, przekryta dachem dwuspadowym. Po stronie zachodniej znajduje się wieża. Od strony północnej jedno z ramion budynku przylega do obiektu zrealizowanego na sąsiedniej działce. Teren działki jest płaski, w pełni uzbrojony. Przyłącza: - instalacje c.o. instalacja c.o. odłączona jest od sieci ciepłowniczej. - instalacja wody pitnej instalacja nie jest eksploatowana, należy wykonać nowe przyłącze. - instalacja kanalizacji sanitarnej instalacja nie jest eksploatowana, należy wykonać nowe przyłącze. 6

6 - budynek zasilany jest ze stacji transformatorowej R Straż Pożarna znajdującej się na działce obiektu. 2.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu. Przyjęte rozwiązania zakładają scalenie zlokalizowanych na działce obiektów w zwarty kompleks z centralnym placem zagospodarowanym zielenią i małą architekturą oraz z 101 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. W ramach rozbudowy zaprojektowano przedłużenie wschodniego skrzydła i zamknięcie w ten sposób osi wjazdu trzykondygnacyjnym, reprezentacyjnym budynkiem mieszczącym KW PSP. W istniejącym obiekcie zlokalizowano dwóch użytkowników: wydziały KW PSP i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Główne wejście do obiektu zlokalizowano w nowoprojektowanej części, po stronie wschodniej działki, na osi bramy wjazdowej. Ponadto przewidziano drugie wejście w zachodnim skrzydle, dwa wyjścia ewakuacyjne z istniejących klatek schodowych oraz bramy wjazdowe do hali garażowej, warsztatu, myjni samochodów osobowych i pomieszczeń technicznych oraz zaprojektowana klatka schodowa w części rozbudowywanej. Obiekty gospodarcze znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku są przeznaczone do rozbiórki. Docelowo przewiduje się wyburzenie części obiektów zlokalizowanych wzdłuż południowej granicy działki i zlokalizowanie w tym rejonie nowych obiektów zamykających projektowane założenie. Projektuje się na danym obszarze: - Dobudowę i częściową nadbudowę skrzydła wschodniego budynku. - Plac manewrowy - Parkingi postojowe - Droga p.poż - Systemowa wiata śmietnikowa - Mała architektura: - śmietniki - ławki - stojaki na rowery - Wykonanie przyłączy instalacyjnych: -przyłącze instalacji sanitarnej :wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej -przyłącze elektroenergetyczne -przyłącze telefoniczne Wykonanie instalacji wewnętrznych : -instalacji sanitarnych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji -instalacji c.o. i c.t. - instalacja solarna -instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oświetlenie ogólne, ewakuacyjne, zewnętrzne budynku i terenu, gniazda wtykowe, instalacja przyzywowa, instalacja odgromowa, instalację sygnalizacji pożaru (SAP), system sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), telewizję przemysłową, satelitarną (CCTV), internet (MILWAN) i telefony(it). 7

7 3. ISTNIEJĄCY STAN BUDYNKU. 3.1 Opis obiektu. Budynek magazynowo-warsztatowy wybudowany został w 1941r. Budynek od początku pełnił funkcje remizy strażackiej i budynku magazynowo-warsztatowego. Umiejscowiony jest na działce o numerze 22 AM-3 w obrębie geodezyjnym Gaj, będącej własnością Skarbu Państwa, i pozostaje w stałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony ze wschodnim i zachodnim skrzydłem przylegającym do trójnawowej hali jednokondygnacyjnej, typu bazylikowego nawa środkowa wyższa od bocznych. Dodatkowo do części zachodniej przylega wieża-wspinalnia zwieńczona szczytem. Budynek o konstrukcji mieszanej, stalowej i tradycyjnej konstrukcji murowanej ma stropy żelbetowe, dachy płaskie 6-9 st., schody żelbetowe. Elewacja wykonana jest z cegły licówki. Konstrukcję nośną hali stanowi struktura ramowa ze stali. Komunikację pionową w obiekcie zapewniona przez 3 klatki schodowe. W skrzydle wschodnim i zachodnim znajdują się klatki schodowe, przechodzące przez wszystkie kondygnacje, schody żelbetowe. Na szczyt wieży prowadzi odrębna klatka schodowa, schody drewniane, jednobiegowe. Wejścia do skrzydła wschodniego budynku znajdują się od strony wschodniej i zachodniej. Natomiast wejścia do skrzydła zachodniego znajdują się od strony zachodniej i południowej. W skrzydle zachodnim w obrębie klatki schodowej znajduje się nieużytkowany szyb windowy. Na piętrze komunikacja pozioma oraz dostęp do pomieszczeń zapewniony jest bezpośrednio z korytarza znajdującego się przy klatkach schodowych. Do hali prowadzi 7 bram wjazdowych od strony południowej. Do wieżo-wspinalni prowadzi wejście od strony południowej. Do piwnicy w skrzydle zachodnim prowadzi niezależne wejście ze schodami i rampą od strony zachodniej. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe, zawilgocenie i częściowo zalanie przez wody opadowe i nieszczelną instalacje Wod - kan. Wyjątek stanowi pomieszczenie węzła cieplnego. Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia, warsztatowe, biurowe zmienione na magazyny. Na pierwszym piętrze znajdują się puste pomieszczenia biurowe i biurowe zmienione na magazyny. Na szczycie wieży znajdują się urządzenia radiostacji. W ramach przeprowadzonych prac pomiarowych wykonano inwentaryzację wielobranżową budynku. Pomiary inwentaryzacyjne zostały dokonane w czerwcu 2013r. 8

8 3.2 Podstawowe wymiary budynku. - wymiary zewnętrzne wg schematu: SCHEMAT BUDYNKU Ocena stanu technicznego budynku. Stan techniczny elementów obiektu. - Fundamenty: - stan techniczny: zadawalający. - uszkodzenia: 15% - opis: Konstrukcja ław fundamentowych z cegły pełnej w powiązaniu z kamieniem, stopy fundamentowe betonowe. Nie zaobserwowano spękań cegła nie zlasowana. - Izolacje: - stan techniczny: zadawalający. - uszkodzenia: 30% opis: Brak jest izolacji poziomej. Izolacje pionowe ścian fundamentowych z lepiku, zniszczone - niezapewniające ochrony. Brak izolacji termicznych ścian i dachu nad halą. - Ściany nośne: - Ściany z cegły pełnej otynkowane. - stan techniczny: średni. - uszkodzenia: 31%. opis: Miejscami wybrakowane spoiny i uszczerbki, z wypryskami w cegłach, ubytki w gzymsie. Ściany w piwnicy zawilgocone. Ściany wieży z ubytkami w cegle. Ściana rozdzielająca hale od skrzydła wschodniego budynku częściowo rozwarstwiona, w spoinach rośnie roślinność. Na poziomie piwnicy -2 ściany betonowe mocno zawilgocone. 9

9 - Ściany działowe: - ściany działowe z cegły ceramicznej, pełnej na zaprawie wapiennej. - stan techniczny: średni. - uszkodzenia: 20%. opis: Ściany w piwnicy zawilgocone. - Stropy: - żelbetowe - stanu techniczny: - uszkodzenia 16% opis: nie wykazują widocznych odkształceń i ugięć. Zaobserwowano nieliczne rysy na tynkach stropów i ubytki tynku oraz zawilgocenie, porośnięty roślinnością i popękany stropodach przy wieży. - Schody: - żelbetowe, młynarskie drewniane, stalowe. - stan techniczny: średni. - uszkodzenia: 20% opis: Schody żelbetowe, miejscami widoczne drobne ubytki w stopniach, W wieży schody drewniane, częściowo zużyte, widać wytarcia i różnice w grubości stopnic. Schody stalowe zardzewiałe. - Konstrukcja dachu: - prefabrykowane płyty żelbetowe - stan techniczny: zły. - uszkodzenia: 20 %. opis: Konstrukcja dachu hali z prefabrykowanych płyt żelbetowych oparta na konstrukcji stalowej. W budynkach dwukondygnacyjnych stropodach niewentylowany na bazie stropu żelbetowego. - Pokrycie dachu: - papa asfaltowa na lepiku - stan techniczny: zły. - uszkodzenia: 55 % opis: Papa miejscowo rozwarstwiona, popękana, z pęcherzami i dziurami na łączeniach, i rosnącą roślinnością, występują przecieki z dachu.. - Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie: - obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, - stan techniczny: zły - uszkodzenia: 70 %. opis: Rynny uszkodzone, pogięte, dziurawe i przerdzewiałe. - Tynki wewnętrzne: - tynki piaskowo-wapienne, - stanu techniczny: średni - uszkodzenia: 60 % opis: Tynki wewnętrzne na licznych powierzchniach są spęczniałe, odpadające nierówne, spękane, złuszczone, zawilgocone, zagrzybione a w części piwnicznej mocno zawilgocone. W piwnicy w dużej części odpadnięte i zawilgocone. - Stolarka okienna: - drewniana, pcv - stan techniczny: zły - uszkodzenia: 60%, 10

10 opis: Stolarka okienna na wszystkich kondygnacjach drewniana. Okna wypaczone, nie domykają się Okna w hali rozeschnięte, niekonserwowane, malowanie złuszczone. Ubytki okuć. Miejscami oknami nie domykają się. W budynku okna malowane wypaczone nie domykają się. Ubytki podokienników zewnętrznych od strony północnej. Wymieniona stolarka od 1 pietra wieży na okna PCV. - Stolarka drzwiowa: - bramy zewnętrzne stalowe, drzwi wewnętrzne drewniane, stalowe - stan techniczny: zły - uszkodzenia: 55 %, opis: Stolarka drzwiowa mieszana. Bramy zewnętrzne stalowe o szerokości 3 m, nie spełniają warunków technicznych. Drzwi wewnętrzne drewniane o różnych szerokościach, miejscami o szerokości 70 cm nie spełniają warunków technicznych. - Podłogi i posadzki: - betonowa, ceramiczna, lastryko, parkiet - stan techniczny: średni, w piwnicy: zły - uszkodzenia: 35 %, opis: W pomieszczeniach piwnicznych betonowa i z kafli ceramicznych. W hali betonowa i z kafli ceramicznych. Na parterze budynku posadzki betonowe i lastryko. W sali I-go pietra budynku skrzydła wschodniego posadzka z parkietu. W piwnicy zalany parkiet, duże zawilgocenie, widoczne wybrzuszenie parkietu i ubytki, miejscami stojąca woda sięgająca 5 cm. - Ściany i sufity: - malowanie farbą emulsyjną, lamperie - olejną, - stan techniczny: średni - uszkodzenia 60 %, Opis: Ściany z licznymi odpryskami farby i zaciekami. - Balustrady: - drewniane, stalowe, - stanu techniczny: średni - uszkodzenia: 32 %, opis: Balustrady schodów nie spełniają wymagań warunków technicznych. Balustrada wieży na balkonach jest częściowo i zardzewiała i skorodowana. 3.4 Zestawienie powierzchni. wysokość budynku do 8,85m wysokość wieżo-wspinalni - 33,50m powierzchnia zabudowy ,24 m 2 powierzchnia użytkowa ,72 m 2 powierzchnia szybu windowego - 2,10 m 2 wysokość poszczególnych kondygnacji: - piwnica 3,25-3,30 m - parter 4,27-4,32 m - I piętro 3,36 m - hala 4,32-8,75 m ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA L.p. Nazwa pomieszczenia 1.1 POM. MAGAZYNOWE 5,75 11

11 1.2 POM. MAGAZYNOWE 34, WĘZEŁ CIEPLNY 31, POM. MAGAZYNOWE 17, POM. MAGAZYNOWE 143, SZYB WINDOWY 2, POM. MAGAZYNOWE 2, POM. MAGAZYNOWE 5, POM. MAGAZYNOWE 4, POM. MAGAZYNOWE 35, POM. MAGAZYNOWE 32, POM. MAGAZYNOWE 14, POM. MAGAZYNOWE 23, POM. MAGAZYNOWE 7, POM. MAGAZYNOWE 45, POM. MAGAZYNOWE 82, B POM. MAGAZYNOWE 82, POM. MAGAZYNOWE 14, POM. MAGAZYNOWE 33, POM. MAGAZYNOWE 37, ZSYP 6,95 SUMA 663,30 L.p. Komunikacja [m2] 1.K1 KORYTARZ 9,95 1.K2 KLATKA SCHODOWA 8,5 1.K3 KLATKA SCHODOWA 9,30 1.K4 KORYTARZ 14,45 1.K5 KORYTARZ 4,80 1.K6 KANAŁ 21,00 1.K9 KLATKA SCHODOWA 23,80 SUMA 91,80 L.p. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER Nazwa pomieszczenia 1.1 POMIESZCZENIE 6, WIEŻA 26, ARCHIWUM OSP 11, POMIESZCZENIE 21, WC 1, TOALETA 14, POMIESZCZENIE 18, POMIESZCZENIE 21, POMIESZCZENIE 21, POMIESZCZENIE 16, POMIESZCZENIE 19, POMIESZCZENIE 9,39 12

12 1.13 POMIESZCZENIE 14, TOALETA 11, POMIESZCZENIE 1, POMIESZCZENIE 51, POMIESZCZENIE 35, HALA 496, POMIESZCZENIE 25, POMIESZCZENIE 7, POMIESZCZENIE 20, NARZĘDZIOWNIA 26, NAPRAWA MOTOPOMP 32, STACJA DIAGNOSTYCZNA 161, POMIESZCZENIE 51, P-GAZ 34, POMIESZCZENIE 34, POMIESZCZENIE 4, POMIESZCZENIE 14, POMIESZCZENIE 26, POMIESZCZENIE 51,69 L.p. Komunikacja [m2] K1 KLATKA SCHODOWA 11,17 K2 KLATKA SCHODOWA 19,8 K3 KLATKA SCHODOWA 18,37 K4 KORYTARZ 17,02 K5 KORYTARZ 6,24 K6 HALL 19,84 K7 KORYTARZ 3,39 K8 KORYTARZ 33,58 SUMA 1421,46 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ NA PIERWSZYM PIĘTRZE L.p. Nazwa pomieszczenia SEKRETARIAT 21, POM. WYPOCZYNKU 16, POM. Z-CA KOMENDANTA 23, POM. Z-CA KOMENDANTA 34,33 2.5B WĘZEŁ SANITARNY 11,70 2.5A POM. GOŚCINNE 18, POM. KOMENDANTA 37, POM. GOŚCINNE 30, POM. TECHNICZNE 6, POM. NACZELNIKA 24, POM. BIUROWE 13,96 13

13 2.10 POM. BIUROWE 19, POM. BIUROWE 16, POM. BIUROWE 13, POM. BIUROWE 13, POM. BIUROWE 13, POM. BIUROWE 13, POM. BIUROWE 28, POM. ODZIEŻY SŁUŻBOWEJ 30, POM. PSYCHOLOGA 23, POM. LEKARZA 25, POM. SOCJALNE 19, POM. WYPOCZYNKU 16, SZATNIA 15, A WĘZEŁ SANITARNY 4, PRZECHOWALNIA 6, SALA OPERACYJNA WCZK 70, A Z-CA KIEROWNIKA WCZK 17, SALA OPERACYJNA WSKR 72, A POM. INNE 10, B POM. TŁUMACZA 18, C OPAL 6, KOORDYNATOR RATOWNICTWA 23, POM. ANALIZ WCZK 23, POM. ANALIZ WCPR 23, SEKRETARIAT 16, KIEROWNIK 18, SALA OPERACYJNA WCPR 275, A Z-CA KIEROWNIKA WCPR 14, PRZECHOWALNIA 6, PRZECHOWALNIA 6, PRZECHOWALNIA 6, PRZECHOWALNIA 6, POM. SOCJALNE 42, SALA ODPRAW 90,80 SUMA 1252,55 WĘZŁY SANITARNE L.p. Nazwa pomieszczenia W2.1 WĘZŁY SANIT. M 6,87 W2.2 WĘZŁY SANIT. K 6,87 W2.3 WĘZŁY SANIT. M 15,41 W2.4 WĘZŁY SANIT. K 8,93 W2.5 WĘZŁY SANIT. M 18,13 W2.6 WĘZŁY SANIT. K 18,13 14

14 W2.7 WĘZŁY SANIT. 7,62 SUMA 81,96 KOMUNIKACJA L.p. Nazwa pomieszczenia 2.K1 KORYTARZ 35,98 2.K2 KORYTARZ 44,55 2.K3 KORYTARZ 67,87 2.K4 KORYTARZ 8,94 2.K5 KORYTARZ 32,21 2.K6 KORYTARZ 70,63 2.KS1 KLATKA SCHODOWA 41,99 2.KS2 KLATKA SCHODOWA 17,84 2.KS3 KLATKA SCHODOWA 18,82 SUMA 338,83 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ NA DRUGIM PIĘTRZE L.p. Nazwa pomieszczenia SALA TRADYCJI/SALA AUDIOWIZUALNA 91,96 W3.1 WĘZEŁ SANITARNY 7, ANEKS KUCHENNY 11,63 3.KS1 KLATKA SCHODOWA 18,37 SUMA 129,48 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI II POZIOM WIEŻA L.p. Nazwa pomieszczenia 3.1 POMIESZCZENIE 6,14 L.p. Komunikacja 3.K1 KLATKA SCHODOWA 11,17 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI III POZIOM L.p. Nazwa pomieszczenia 4.1 POMIESZCZENIE 6,14 L.p. Komunikacja 4.K1 KLATKA SCHODOWA 12,32 15

15 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI IV POZIOM L.p. Nazwa pomieszczenia 5.1 POMIESZCZENIE 6,14 L.p. Komunikacja 5.K1 KLATKA SCHODOWA 12,32 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI V POZIOM L.p. dodatkowa 6.0 TARAS 9,24 L.p. Komunikacja 6.K1 KLATKA SCHODOWA 13,47 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI VI POZIOM L.p. Nazwa pomieszczenia 7.1 POMIESZCZENIE 30,22 L.p. Komunikacja 7.K1 KLATKA SCHODOWA 13,47 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI VII POZIOM L.p. Nazwa pomieszczenia 8.1 POMIESZCZENIE 12,28 L.p. dodatkowa 8.0 TARAS 34, Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: Lp. Elementy budynku % udział w całk. koszcie budynku % zniszczenia elementu % zużycie elementu Roboty ziemne Fundamenty 1,0 15 0,150 3 Izolacje 0,4 30 0,120 4 Ściany konstrukcyjne 28,0 31 8,680 5 Ściany działowe 6,6 20 1,320 16

16 6 Stropy 10,3 16 1,648 7 Schody 1,7 20 0,340 8 Balustrady 0,5 32 0,160 9 Stropodach 6,9 20 1, Pokrycie dachu 2,2 55 1, Obróbka blacharska 0,8 70 0, Tynki wewnętrzne 4,1 60 2, Tynki zewnętrzne Stolarka okienna 5,2 60 3, Stolarka drzwiowa 4,3 55 2, Oszklenie 0,7 20 0, Podłogi i posadzki 5,6 35 1, Malowanie ścian i sufitów 0,6 60 0, Malowanie stolarki Klimatyzacja centralna Instalacja hydrantowa Centralne ogrzewanie (ruraż) 1,9 80 1, Centralne ogrzewanie (wymienniki, grzejniki, pompy cyrkulacyjne, kotły, sprzęt) 4,3 80 3, Instalacja wod.-kan. (ruraż) 0,5 75 0, Instalacja wod.-kan. (armatura) 1,0 75 0, Instalacja gazowa Wentylacja mechaniczna Instalacja elektryczna (przewody) 3,8 55 2, Instalacja elektryczna (osprzęt) 4,5 60 2, Instalacja odgromowa 1,8 10 0, Instalacja ciepła technologicznego RAZEM 97% x 37,028% 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BUDYNKU. 4.1 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem opracowania jest przebudowa z rozbudową istniejącego budynku magazynowowarsztatowego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzenia Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego. Budynek będzie użytkowany przez: - Komendę Wojewódzką PSP we Wrocławiu - Dolnośląski Urząd Wojewódzki Obiekt będzie budynkiem biurowym z pomieszczeniami garażowymi, technicznymi i magazynowymi na poziomie piwnic i parteru. 17

17 Podstawowe wymiary budynku stan projektowany. - wymiary zewnętrzne wg schematu: SCHEMAT BUDYNKU 4.2 Założenia projektowe Planuje się przebudowę wraz z rozbudową istniejącego obiektu. Przyjęte rozwiązania zakładają scalenie zlokalizowanych na działce obiektów w zwarty kompleks z centralnym placem zagospodarowanym zielenią i małą architekturą oraz z 101 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. W ramach rozbudowy zaprojektowano dobudowanie do wschodniego skrzydła trzy kondygnacyjnego budynku nowej reprezentacyjnej części KW PSP. Nowa część na dostosuje się wysokością gzymsu do już istniejącego. Główne wejście zostanie zaakcentowane przez podcięty w parterze ryzalit sięgający trzech kondygnacji. Planuje się nadbudowę pomieszczeń w środkowej części budynku poprzez wprowadzenie dodatkowego poziomu w hali warsztatowej oraz zmianę układów funkcjonalnych. Kubatura nadbudowanej hali będzie na całej powierzchni podzielona na dwie kondygnacje nowym stropem. Podobnie planuje się nadbudować o jedną kondygnację północną, 18

18 parterową część skrzydła wschodniego. Całość założenia zostanie przekryta nowym wielospadowym dachem o nachyleniu połaci pięciu stopni. Główne wejście do obiektu zlokalizowano w nowoprojektowanej części, po stronie wschodniej działki, na osi bramy wjazdowej. Ponadto przewidziano drugie wejście w zachodnim skrzydle, dwa wyjścia ewakuacyjne z istniejących klatek schodowych oraz bramy wjazdowe do hali garażowej, warsztatu, myjni samochodów osobowych i pomieszczeń technicznych, a także z klatki schodowej w części rozbudowywanej. Od strony wschodniej opracowywanego budynku znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dwa parterowe obiekty przeznaczone do rozbiórki, tak jak stare zadaszenie stacji paliw i parterowy budynek po stronie północno zachodniej. Planowane prace: rozbiórka wskazanych obiektów nadbudowa głównego budynku przebudowa głównego budynku wykonanie nowej więźby dachowej dobudowa nowej części budynku wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wykonanie nowych instalacji modernizację elewacji wykonanie nowych tynków i posadzek 4.3 Przeznaczenie i program organizacyjno-użytkowy obiektu. Po wykonaniu inwestycji budynek zmieni swoją funkcję z magazynowo warsztatowej na biurową z pomieszczeniami garażowymi, technicznymi i magazynowymi w poziomie parteru i piwnic. Rozplanowanie funkcji wg nowego schematu przestrzennego. Główne wejście do KW PSP prowadzi poprzez przedsionek do reprezentacyjnego holu wejściowego, przy którym zlokalizowano Biuro Podawcze oraz zaprojektowano windę obsługującą wszystkie kondygnacje (parter,1-2 piętro oraz piwnicę). Zespół pomieszczeń Kierownictwa Komendy zlokalizowano na pierwszym piętrze. Na drugim piętrze zaprojektowano salę wielofunkcyjną (audio-wizualna), będącą jednocześnie Salą Tradycji przeznaczoną na nie więcej niż 50 osób. Poziom piwnic stanowią zaplecze techniczne i magazyny. Projektowana część z istniejącą połączona jest korytarzem na pierwszej i drugiej kondygnacji. Cały obiekt jest podzielony na zespoły pomieszczeń odpowiadające strukturom organizacyjnym Inwestora: PIWNICA Pomieszczenia techniczne i magazynowe PARTER Wydział Finansowy Samodzielne Stanowiska ds. BHP i Biuro Obsługi Prawnej Wydział Organizacji i Nadzoru/WZ Wydział Finansowy Wydział Kadr Wydział Kwatermistrzowsko Techniczny z zespołem pomieszczeń pomocniczych: - garaż dla 8 samochodów osobowych - garaż dla autobusu wysokopokładowego 19

19 - garaż dla samochodu SDŁ - pomieszczenie mycia samochodów osobowych - pomieszczenie techniczne z kanałem dla samochodów, podnośnikiem kolumnowym i podstawowym wyposażeniem warsztatowym - magazyn techniczny - pomieszczenie dla konserwatora Sekcja Informatyki i Łączności z serwerownią PIERWSZE PIĘTRO - Kierownictwo Komendy - Wydział Operacyjny z WSKR - WCPR - WCZK - sala odpraw do dyspozycji WCPR i WCZK przeznaczona na nie więcej niż 50 osób - Samodzielne Stanowiska Psychologa i Lekarza Dla wydziałów WCPR, WCZK i WSKR przeznaczono sale operacyjne wyposażone odpowiednio w 32, 4 i 4 stanowiska oraz zaplecze socjalno sanitarne powiązane z zespołami szatni. DRUGIE PIĘTRO - Sala Tradycji/ Sala Audiowizualna przeznaczona na nie więcej niż 50 osób Zakres projektu obejmuje: Przewidziano gruntowną przebudowę istniejącego obiektu. Planuje się nadbudowę pomieszczeń w środkowej części budynku poprzez wprowadzenie dodatkowego poziomu w hali warsztatowej oraz zmianę układów funkcjonalnych zapewniającą zrealizowanie potrzeb Inwestora bez naruszania spójności przestrzennej istniejącego budynku. Dominującą funkcją w budynku będzie funkcja biurowa. Główne wejście do obiektu zlokalizowano w nowoprojektowanej części, po stronie wschodniej działki, na osi bramy wjazdowej. Ponadto przewidziano drugie wejście w zachodnim skrzydle, dwa wyjścia ewakuacyjne z istniejących klatek schodowych oraz bramy wjazdowe do hali garażowej, warsztatu, myjni samochodów osobowych i pomieszczeń technicznych oraz zaprojektowana klatka schodowa w części rozbudowywanej. Obiekty gospodarcze znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku są przeznaczone do rozbiórki. Docelowo przewiduje się wyburzenie obiektów zlokalizowanych wzdłuż południowej granicy działki i zlokalizowanie w tym rejonie, nowego obiektu dobudowanego do istniejącego skrzydła wschodniego, zamykającego projektowane założenie. 4.4 Zatrudnienie. W budynku będzie zatrudnionych w systemie codziennym i zmianowym osób, liczba zatrudnionych kobiet i mężczyzn będzie na podobnym poziomie. 4.5 Zakres remontu i przebudowy. BRANŻA BUDOWLANA: wykonanie nadbudowy hali głównej, wykonanie nadbudowy 1 kondygnacji nad skrzydłem wschodnim, wykonanie iniekcji krystalicznej ścian fundamentowych na poziomie -2 w piwnicy, osuszanie piwnicy maszynami osuszajacymi, 20

20 rozebranie całego zadaszenia nad starą stacją paliw, zasypanie 5 kanałów naprawczych, wymiana i przesunięcie szybu windy dostosowanej do osób niepełnosprawnych, wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z przekryciem i systemem odwodnienia, rozbiórka części istniejących ścian działowych murowanych i o szkielecie drewnianym, wykonanie nowych ścian działowych i konstrukcyjnych z bloczków silikatowych, termomodernizacja budynku wraz z wykończeniem, nowej część projektowanej i piwnicy ocieplenie zewnętrzne, pozostała część budynku ocieplenie od wewnątrz, uzupełnienie ubytków cegły na elewacji, ocieplenie posadzki na gruncie, stropów nad piwnicą i parterem, demontaż krat drzwi i okien, wymiana stolarki okiennej na PCV, wymiana stolarki drzwiowej (w tym bram), poszerzenie otworów na bramy garażowe, wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych oraz zamurowania niektórych istniejących, montaż nadproży, wykonanie nowych podciągów, wykonanie projektowanych schodów, naprawa podłoży i wymiana istniejących posadzek, skucie istniejących tynków i położenie nowych, malowanie pomieszczeń, wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych okładzin ściennych z płytek ceramicznych do wysokości około 2,05m, dostosowanie budynku do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego i warunków technicznych, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych stropów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie sufitu podwieszanego na parterze oraz I piętrze w wyznaczonych pomieszczeniach wykonanie parapetów wewnętrznych z PCV, zewnętrznych z blachy tytanowo cynkowej, wykonanie nowych balustrad, wykonanie nowego układu dróg wewnętrznych, miejsc postojowych BRANŻA SANITARNA: demontaż starej i wykonanie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wewnętrznej w całym budynku, wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (WC, umywalnie, itp.), wykonanie kratek ściekowych ze spadkiem 2% w miejscach tego wymagających wykonanie instalacji ciepłej wody wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, zaprojektowanie nowych instalacji c.o. w całym budynku, przyjęcie temperatury wewnętrznej zgodnie z przepisami, poprowadzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w garażu i w pomieszczeniu Sali operacyjnej: WCPR, WCZK, WSKR; Zastępcy kierownika WCZK, pok. tłumacza, OPAL BRANŻA ELEKTRYCZNA: demontaż starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie oświetlenia awaryjnego 21

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Dane ogólne Obiekt: Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Adres: 24-100 Puławy, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ścienne kanałowe wewnętrzne gr.24cm

ścienne kanałowe wewnętrzne gr.24cm Ekspertyza techniczna 1. Temat, cel i zakres opracowania Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest obiekt Zespołu Szkół nr 1 w Płocku. Celem ekspertyzy jest ocena obecnego stanu technicznego obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47 Data przeglądu: 05.06.2012 Rok budowy budynku : 1995 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo