RAPORT KOŃCOWY Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2013"

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2013

2 RAPORT z realizacji Projektu: Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pt.: Droga do bezpiecznej służby (numer Projektu: POKL /10) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis Projektu: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 5 Dobre rządzenie Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych Numer Projektu: POKL /10 Cel realizacji Projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Policji, związanych z wykorzystywaniem pojazdów służbowych poprzez specjalistyczne przeszkolenie 742 policjantów i policjantek (w tym 690 mężczyzn i 52 kobiety) w zakresie sprawniejszego i bezpieczniejszego kierowania osobowymi pojazdami służbowymi Okres realizacji Projektu: od r. do r.

3 W dniu 3 marca 2010 r. odbyła się debata Zgromadzenia ONZ na temat światowego kryzysu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyjęto rezolucję na temat poprawy światowego bezpieczeństwa drogowego. Polska znalazła się w gronie sponsorów rezolucji. Narody Zjednoczone za swój obowiązek uznały zmniejszenie liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata Dekadą działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Jej celem jest ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej poprzez intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym. Wypadek drogowy to zazwyczaj suma pewnych czynników. Najważniejszymi z nich są: człowiek, pojazd, droga. W kategorii tych trzech czynników kształtujących system bezpieczeństwa ruchu drogowego najczęściej tym odstającym, najsłabszym ogniwem jest CZŁOWIEK. Uznawanie CZŁOWIEKA jako czynnika bezpieczeństwa ruchu drogowego za coś jednolitego, spójnego jest jednym z najczęstszych błędów analizy zdarzeń drogowych. Sprawcami zarówno wypadków jak i kolizji drogowych są bardzo często kierujący, którzy bardzo dobrze wiedzą jak tych zdarzeń unikać. Zatem dlaczego stają się oni sprawcami wypadków i kolizji drogowych? Głównym powodem tego zjawiska jest brak uwagi, skupienia, spokoju i cierpliwości. To między innymi te elementy CZŁOWIEKA powodują rozgraniczenie sposobu jazdy na technikę jazdy i styl jazdy. Te dwa wydawałoby się połączone ze sobą działania zdecydowanie stanowią oddzielne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. To one mają bardzo duże znaczenie w zakresie dużej wypadkowości drogowej ale jednocześnie mogą stanowić podstawy bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. Poruszanie się po drogach staje się również coraz bardziej utrudnione chociażby ze względu na liczbę i rodzaj pojazdów, które się na nich znajdują. Niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, w tym przekraczanie dozwolonej prędkości - to od wielu lat podstawowa przyczyna wypadków drogowych w Polsce. Policjanci jak inni kierujący są uczestnikami ruchu drogowego (a tym samym sprawcami kolizji i wypadków drogowych) w jednakowym stopniu narażonymi na utratę zdrowia lub życia. Czasami występujące u nich ryzyko zagrożeń komunikacyjnych jest nawet większe ze względu na użytkowanie pojazdów w warunkach specjalnych oraz wykorzystywanie ich jako narzędzie taktyki i techniki realizacji zadań służbowych. Udział policjantów w wydarzeniach nadzwyczajnych związanych z bezpieczeństwem w komunikacji w latach *:

4 KATEGORIA PODKATEGORIA 2009 r r r r. Wydarzenia związane z bezpieczeństwe m w komunikacji Spowodowanie wypadku lub kolizji pojazdem służbowym Spowodowanie wypadku lub kolizji pojazdem prywatnym RAZEM *Dane: SPRAWOZDANIE ROCZNE Wydziału Analizy Strategicznej Biura Kontroli KGP dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji w 2012 r. Takie użytkowanie pojazdów może prowadzić do negatywnych skutków tj.: nieobecności policjantów w pracy z powodu obrażeń doznanych podczas zdarzeń drogowych, powiększania się kosztów ubezpieczeń pojazdów, które coraz częściej biorą udział w zdarzeniach drogowych, dużych kosztów napraw powypadkowych pojazdów, przestojów samochodów spowodowanych naprawami, tragedii rodzinnych, zagrożenia dla środowiska. W dobie szybkiego wzrostu zagrożeń w ruchu drogowym zwiększa się zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności z zakresu bezpiecznego kierowania pojazdami. Potrzeba kształcenia kadr policyjnych w zakresie sprawniejszego i bezpieczniejszego kierowania pojazdami służbowymi staje się zatem oczywista, zwłaszcza że zwiększa się liczba zdarzeń drogowych z udziałem policjantów i zwiększają się koszty strat powstałych w ich wyniku. Problem ten może być ograniczony poprzez treningi kierowania, wyuczenie autokontroli czynności wykowywanych w związku z kierowaniem pojazdem, wyuczenie natychmiastowej reakcji na popełnione błędy oraz podejmowania szybkich i właściwych decyzji w sytuacjach zagrożenia. Efekt taki uzyskano realizując Projekt Poprawa umiejętności kierowania pojazdami samochodowymi Policji Droga do bezpiecznej służby wykorzystujący specjalistyczną wiedzę i urządzenia treningowe stosowane w szkołach bezpiecznej jazdy.

5 Projektowi temu przyświecały następujące cele: Cel główny: zwiększenie liczby policjantów z opanowanymi umiejętnościami bezpiecznego, efektywnego i ekonomicznego kierowania osobowymi pojazdami samochodowymi Policji. Cele szczegółowe: podniesienie wiedzy policjantów na temat wpływu zdolności psychofizycznej kierującego, wyposażenia technicznego pojazdu oraz warunków drogowych na własne bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprawa umiejętności panowania nad pojazdem w trakcie nagłego hamowania i przyspieszania, omijania przeszkód, poślizgu bocznego oraz pokonywania zakrętów, poprawa umiejętności efektywnego i ekonomicznego kierowania osobowymi pojazdami samochodowymi Policji. W okresie przed rozpoczęciem realizacji Projektu (dane KGP) w Policji służbę pełniło policjantów (w tym ok kobiet). Na wyposażeniu polskiej Policji (dane KGP) w 2009 r. znajdowało się pojazdów służbowych. Policjanci, którzy użytkują posiadany sprzęt rocznie pokonują ok. 320 mln km. W 2009 r. policjanci ci uczestniczyli w 8559 zdarzeniach (wzrost o 2144 w stosunku do roku poprzedniego). W 47 % przypadków zdarzeń drogowych (4081 przypadkach) policjanci byli ich sprawcami. Najczęściej zadania z użyciem samochodowych pojazdów służbowych wykonują policjanci jednostek terenowych Policji oraz Centralnego Bura Śledczego i komend wojewódzkich Policji. Ze względu na kierowanie w warunkach podwyższonego ryzyka wymagają oni polepszenia umiejętności kierowania. Mając powyższe na uwadze, uczestnicy szkolenia rekrutowani byli spośród policjantów służby prewencyjnej i służby kryminalnej tych jednostek. Nabór kandydatów na szkolenie prowadziła Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na podstawie zapotrzebowania jednostek Policji otrzymanych w odpowiedzi na złożoną im ofertę liczby przyznanych miejsc. Na szkolenie kwalifikowani byli policjanci, który spełniali łącznie następujące warunki: posiadali co najmniej uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B,

6 posiadali zaświadczenie, o którym mowa w art. 95a pkt. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym a w szczególności ci, którzy: często realizowali zadania służbowe przy wykorzystaniu pojazdów służbowych (samochodów osobowych) w warunkach zwiększonego ryzyka w ruchu drogowym (pościgi, blokady i inne wykorzystanie pojazdów jako pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym, nie byli jeszcze uczestnikami szkolenia w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym (nie dotyczy załóg obsługujących wideorejestratory oraz policjantów policji autostradowej), byli bezpośrednimi uczestnikami zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów, przejeżdżają największą liczbę kilometrów pojazdami służbowymi. Rekrutacja została przeprowadzona przez asystenta Koordynatora ds. rekrutacji odpowiedzialnego za opracowanie imiennego zapotrzebowania i danych osobowych uczestników z wykorzystaniem kompetencji Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji z udziałem jednostek terenowych Policji. Osobami odpowiedzialnymi za kierowanie policjantów na szkolenie zgodnie z ww. kryteriami byli Naczelnicy Wydziałów Kadr KWP. Szkoleniem objętych zostało 742 policjantów i policjantek ( w tym 665 mężczyzn i 77 kobiet) w trakcie 53 edycji szkolenia realizowanych w latach 2011/2012/2013. Realizacja zasady równości płci wymagała równej reprezentacji oraz udziału zarówno mężczyzn, jak i kobiet w Projekcie. Realizatorzy Projektu z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dołożyli wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom szkolenia równego dostępu do edukacji, tak aby równość szans kobiet i mężczyzn była przedmiotem uwagi na wszystkich etapach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

7 665 Liczba przeszkolonych uczestników Mężczyźni Kobiety źródło: Dane własne Na potrzeby promocji Projektu utworzona została strona internetowa Projektu, wykorzystane zostały elektroniczne media Policji (internetowa strona domowa, Policja.pl) i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, publikowane były ogłoszenia i informacje w mediach. Dodatkowo dystrybuowane były środki promocji w postaci kamizelek odblaskowych, antypoślizgowych podkładek (typu nano stick pad), teczek, notesów, plakatów oraz nalepek z naniesionym wzorem graficznym Projektu. Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane były przez podmiot zewnętrzny (Ośrodek doskonalenia techniki jazdy TOR Rakietowa we Wrocławiu) wyłoniony w drodze zamówienia publicznego spełniający następujące wymogi: uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy (prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy),

8 zapewnienie infrastruktury technicznej, pojazdów odpowiednich do prowadzenia zajęć, warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego pozwalających na bezpieczne i zgodne z programem wykonywanie ćwiczeń praktycznych, zapewnienie prowadzenia ćwiczeń praktycznych przez instruktorów techniki jazdy posiadających świadectwa instruktora techniki jazdy, dający gwarancję realizacji programu szkolenia określonego w specyfikacji. Część teoretyczna szkolenia składająca się z sześciu 45 - minutowych jednostek szkoleniowych obejmowała wykłady z zakresu podstawowych zagadnień teorii ruchu i dynamiki jazdy. Celem tej części było wyjaśnienie zjawisk zachodzących podczas jazdy samochodem osobowym, w szczególności zagadnień związanych z hamowaniem, przyśpieszaniem, jazdą po łukach, działaniem sił zewnętrznych na pojazd oraz współpracą kół z nawierzchnią, a także przedstawienie prawidłowego posługiwania się przyrządami pojazdu, umiejętności odczytywania i właściwej interpretacji informacji przekazywanych przez kontrolki, sygnały i wskaźniki, w które pojazd jest wyposażony. Część praktyczna szkolenia składająca się z czterdziestu dwóch 45 - minutowych jednostek szkoleniowych obejmowała zagadnienia dotyczące: zajmowania i utrzymywania przez kierowcę prawidłowej pozycji za kierownicą pojazdu, prawidłowego układania rąk na kole kierownicy i operowania nimi w czasie prowadzenia pojazdu, prawidłowego operowania pedałem przyspieszenia oraz pedałem hamulca, prawidłowego manewrowania dźwignią zmiany biegów;, technik hamowania pojazdem na prostej i łuku drogi, technik operowania kołem kierownicy w skręcie szosowym i przygotowania pojazdu do pokonania łuku drogi, różnicy w technice pokonywania łuków drogi pojazdem z napędem na przednią lub tylną oś, zasad działania i właściwego zastosowania elektronicznych systemów przeciwdziałających utracie przyczepności (ESP), techniki kierowania w czasie poślizgu pojazdu, przyczyn występowania efektu nadsterowności i podsterowności, sił działających na pojazd podczas jazdy po łuku drogi, wpływu geometrii zakrętu, rodzaju nawierzchni i prędkości na bezpieczne pokonanie łuku drogi, manewrowania pojazdem po wyznaczonej trasie (slalomy), operowania kołem kierownicy w tzw. skręcie manewrowym, operowania kołem kierownicy w skręcie szosowym,

9 posługiwania się pedałem przyspieszenia oraz pedałem hamulca jadąc po wyznaczonym torze, prawidłowego hamowania na łuku i prostym odcinku drogi;, hamowania z redukcją biegów przed łukiem drogi, wybierania torów przejazdu optymalnego lub bezpiecznego;, właściwego reagowania na poślizg kół pojazdu w czasie pokonywania wyznaczonego odcinka drogi lub toru jazdy, techniki kierowania pojazdem z użyciem trolejów, techniki kierowania pojazdem w warunkach śliskości nawierzchni oraz w symulowanych warunkach śliskości nawierzchni (płyta poślizgowa i troleje). Treści kształcenia realizowane były w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych wynosiła średnio 14 osób. W 53 edycjach szkoleniowych udział wzięło 742 policjantów i policjantek reprezentujących Komendę Główną Policji, 16 Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendę Stołeczną Policji. Realizacja wszystkich edycji trwała 20 miesięcy tj. od września 2011 r. do kwietnia 2013 r. Biorąc pod uwagę treści kształcenia zawarte w programie szkolenie realizowane było przez 4 dni w tygodniu. Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45 minutowych, nie przekraczała 12 godzin dziennie. Rozkład zajęć dydaktycznych poszczególnych dni szkolenia realizowany był w układzie zajęć przedpołudniowych i popołudniowych. Zajęcia w grupie prowadzone były przez instruktorów w liczbie gwarantującej prawidłową realizację zastosowanej metody kształcenia, a tym samym zapewniającej osiągnięcie zamierzonego celu szkoleniowego. Zrealizowany program szkolenia umożliwił jego uczestnikom wykształcić m.in.: umiejętności uniwersalne: o ergonomia i ekonomika w samochodzie, o ruszanie i przyspieszanie, o reagowanie na sytuacje drogowe unikanie zagrożeń), o technika zmiany biegów, o dynamika jazdy, umiejętności specjalistyczne: o hamowanie (analiza sił działających na samochód, rodzaje hamowania na śliskiej nawierzchni, hamowanie z wykorzystaniem systemu ABS, hamowanie na wprost, w zakręcie i z ominięciem przeszkody, poślizg przy hamowaniu),

10 o poślizg (jazda samochodem wyposażonym w troleje, nadsterowność i podsterowność samochodu, poślizg w zakręcie przednich i tylnych kół, poślizg przednich i tylnych kół przy jeździe na wprost, omijanie przeszkody, systemy wspomagające bezpieczeństwo jazdy), o jazda szosowa (przygotowanie samochodu do zakrętu, zakręt), o jazda miejska defensywna (poruszanie się w ruchu miejskim - kultura jazdy, obserwacja i przewidywanie zachowania innych. Z uwagi na umiejętnościowy charakter kursu wymagana była obecność słuchaczy na wszystkich zajęciach praktycznych, przewidzianych w programie. Uczestnictwo w nich stanowiło warunek dopuszczenia do sprawdzianu umiejętności - końcowy test kompetencji. Rozpoczęcie i zakończenie każdej edycji szkolenia poprzedzone było przeprowadzeniem takiego samego testu umiejętności (test jazdy praktycznej samochodem osobowym) tj. testu kompetencji. Test ten polegał na jednokrotnym przejechaniu na czas wyznaczonego toru w określony sposób. Porównanie wyników wstępnego i końcowego testu kompetencji wskazywało stopień poprawy techniki kierowania samochodem osobowym. Efektywność szkolenia została dokonana na podstawie: dwukrotnej oceny kompetencji obejmującej test umiejętności kierowania pojazdem przeprowadzony na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu, ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników każdej edycji szkolenia. Monitorowanie prawidłowego przebiegu Projektu dokonywane było poprzez: analizę wyników testów umiejętności osiąganych przez uczestników po zakończeniu szkolenia, analizę wyników badań ewaluacyjnych, niezapowiedziane wizyty monitorujące przebieg zajęć w miejscu ich odbywania, nieformalne rozmowy z uczestnikami szkoleń, analizę liczby odwiedzin strony internetowej Projektu, oraz oglądu zamieszczonych materiałów filmowych i fotograficznych.

11 Po ukończeniu szkolenia, każdy z jego uczestników otrzymał: certyfikat ukończenia szkolenia w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Certyfikat zostanie opracowany i dostarczony przez Zamawiającego przed ukończeniem każdej edycji szkoleniowej. Podpisany będzie przez koordynatora Projektu oraz upoważnionego pracownika wykonawcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przewidziane w 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2008 r. Nr 77, poz. 458 ). Podstawowe wymagania dla pojazdów wykorzystywanych w czasie szkolenia: rok produkcji: od 2007 r., nadwozie typu: sedan lub hatch-back lub lift-back lub kombi, silnik o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny) lub iskrowym (benzynowy) o mocy co najmniej 75 KW. Projekt uznano za zakończony po zrealizowaniu w wyznaczonym czasie 53 edycji szkolenia podczas, których przeszkolonych zostało 742 policjantów i policjantek (665 mężczyzn i 77 kobiet). Realizacja Projektu sprowadza się do osiągnięcia tzw. rezultatów twardych i rezultatów miękkich: Rezultaty twarde: liczba przeszkolonych osób 742 liczba przeszkolonych mężczyzn 665, liczba przeszkolonych kobiet 77, realizacja 53 edycji szkoleń, 48 godzin szkolenia dla każdego uczestnika, liczba osób uzyskujących certyfikat szkolenia

12 Rezultaty miękkie: satysfakcja z udziału w Projekcie minimum 70 % mężczyzn i minimum 70 % kobiet (pomiar ankietyzacja każdej edycji szkolenia), podniesienie umiejętności praktycznych z zakresu taktyki kierowania pojazdami przez minimum 80 % mężczyzn i 80 % kobiet (pomiar ankietyzacja każdej edycji szkolenia), wyposażenie w wiedzę z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn kadry zarządzającej projektem (pomiar zaświadczenia o ukończeniu szkolenia), Produktami wytworzonymi w czasie realizacji projektu były m.in.: 1 strona www, 742 zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 53 edycje szkoleniowe, 742 uczestników i uczestniczek rozpoczynających szkolenie, 665 mężczyzn, którzy ukończyli szkolenie i 45 kobiet, wydrukowanie 120 plakatów. Wartość dodana projektu: zwiększenie liczby funkcjonariuszy, posiadających praktyczne umiejętności z zakresu techniki kierowania pojazdami, którzy bez wsparcia EFS nie mogliby takich umiejętności nabyć, rozwinięcie współpracy Uczelni z jednostkami terenowymi Policji. Ewaluację Projektu przeprowadził podmiot zewnętrzny Firma HABITAT Sp. z o.o. na zlecenie WSPol w Szczytnie na podstawie ankietyzacji uczestników każdej edycji szkolenia. Badania ewaluacyjne dotyczyły efektów miękkich projektu. Nadrzędzie badawcze stanowił wywiad ankietowy uczestników projektu. Zostały zrealizowane wszystkie działania ewaluacyjne założone w harmonogramie i niezbędne ze względu na postęp rzeczowy Projektu. Wszystkie edycje szkoleń zostały poddane badaniu ewaluacyjnemu.

13 Proces badawczy składał się z następujących części: Projektowanie badań: o opracowanie koncepcji badania uczestników szkoleń i procesów w Projekcie, o przygotowanie narzędzia ewaluacji do badania uczestników szkoleń (szablonów ankiet elektronicznych i papierowych), o opracowanie założeń do analizy pozyskanych danych powiązania pomiędzy pytaniami w poszczególnych ankietach oraz kierunki interpretacji danych, o przygotowanie narzędzi informatycznych i baz danych wspierających proces badawczy. Przeprowadzenie badań: o realizacja badań - pozyskanie wypełnionych ankiet od uczestników szkoleń po szkoleniu. Za pomocą systemu on-line oraz ankiety telefonicznej. Ankiety skierowano do wszystkich uczestników szkoleń, o wprowadzanie wyników ankiet do bazy danych. Analiza danych: weryfikacja bazy danych z wprowadzonymi ankietami, interpretacja wyników badań, przygotowanie raportów po każdym szkoleniu, przygotowanie raportu rocznego z przeprowadzonych badań, przygotowanie raportu końcowego na podstawie całości zebranych danych. W procesie ewaluacji zbierano dane istotne ze względu na pomiar miękkich wskaźników ewaluacyjnych określonych w opisie Projektu w dokumentacji projektowej. We wniosku o dofinansowanie określono dwa istotne wskaźniki, których stopień realizacji miał informować o poziomie realizacji zakładanych w Projekcie celów: satysfakcja z udziału w Projekcie minimum 70% mężczyzn i minimum 70 % kobiet, podniesienie umiejętności praktycznych z zakresu taktyki kierowania pojazdami przez minimum 80% mężczyzn i 80% kobiet.

14 Satysfakcja z udziału w projekcie minimum 70% mężczyzn i minimum 70 % kobiet Badanie stopnia realizacji tego wskaźnika odbywała się za pomocą wywiadu ankietowego. Kwestionariusz wypełniany przez uczestników szkoleń zawierał pytania dotyczące następujących obszarów: organizacji szkolenia (wyżywienie, zakwaterowanie, logistyka etc.), przebiegu szkolenia (instruktorów praktycznych i trenerów prowadzących zajęcia teoretyczne, programu szkolenia). Respondenci oceniali każdy z aspektów na skali 1-6, gdzie oceny 4-6 są ocenami pozytywnymi. Wskaźnik liczony jest, jako procent osób, których średnia ocen wszystkich ocenianych aspektów jest nie mniejsza niż 3,5. Jak widać na poniższym wykresie pozytywną ocenę udziału w szkoleniu deklaruje 99% badanych. Jest to wynik znacznie przewyższający zakładany poziom wskaźnika. Rys.1. Satysfakcja z udziału w szkoleniach wynik procentowy. Satysfakcja z udziału w szkoleniach-wynik procentowy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 99% 1% Uczestnicy negatywnie oceniający udział w szkoleniu Uczestnicy pozytywnie oceniający udział w szkoleniu źródło: HABITAT Sp. z o.o. Podniesienie umiejętności praktycznych z zakresu taktyki kierowania pojazdami przez minimum 80% mężczyzn i 80% kobiet. Badanie realizacji tego wskaźnika zostało zrealizowane w formie wywiadu ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące oceny własnych umiejętności przed szkoleniem oraz po szkoleniu. Respondenci oceniali swoje umiejętności praktyczne przed szkoleniem i po szkoleniu na skali od 1-6. Wskaźnik został obliczony, jako procent osób, których ocena umiejętności po jest minimum o 1 pkt wyższa od oceny umiejętności przed szkoleniem. Wskaźnik wzrostu kompetencji w badanym okresie wynosił 92%. Jest on o 12% wyższy niż zakładano we wniosku o dofinansowanie.

15 Rys.2. Wzrost kompetencji uczestników mierzony na podstawie samooceny umiejętności przed szkoleniem i po szkoleniu. Wzrost kompetencji uczestników mierzony na podstawie samooceny umiejętności przed szkoleniem i po szkoleniu. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92% 8% Uczestnicy, których umiejętności nie wzrosły po szkoleniu Uczestnicy, których umiejętności wzrosły po szkoleniu źródło: HABITAT Sp. z o.o. Szczegółowe wyniki dot. satysfakcji uczestników ze szkoleń: Oprócz danych niezbędnych do określenia stopnia realizacji wskaźników miękkich określonych w Projekcie, badania ewaluacyjne skupiały się także, na określeniu poziomu satysfakcji uczestników szkolenia w aspektach, na które wpływ miał projektodawca. Wyodrębniono dziewięć aspektów, które, zdaniem ewaluatorów, w najbardziej istotny sposób łączyły się ze specyfiką Projektu, a zarazem składały się na ogólne poczucie satysfakcji z udziału w szkoleniu u uczestników. Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki badań ankietowych uczestników szkoleń w odniesieniu do oceny poszczególnych aspektów. Oceny dokonywane były w skali 1-6. Średnia ocen dla wszystkich aspektów szkolenia jest bardzo wysoka: tylko w trzech obszarach oceny średnie były niższe niż 5. Najwyższa średnia ocen (powyżej 5) dotyczyła: miejsca szkolenia, przebiegu zgodnego z programem, jakości materiałów szkoleniowych, skuteczności instruktorów w przekazywaniu wiedzy, wyposażenia toru oraz przestrzegania równego statusu mężczyzn i kobiet. Warto zwrócić uwagę, że zarówno całościowo liczona

16 ocena satysfakcji ze szkolenia, jak i średnie oceny odnoszące się do szczegółowych aspektów szkoleń znacznie przewyższają poziom założony dla wskaźnika. Rys.3. Średnie oceny poszczególnych aspektów satysfakcji z udziału w szkoleniu Satysfakcja z udziału w szkoleniu-poszczególne aspekty Miejsce i warunki szkolenia spełniły moje oczekiwania 5,2 Organizacja zajęć spełniła moje oczekiwania 4,8 Zakwaterowanie podczas szkolenia było satysfakcjonujące 4,1 Catering i posiłki podczas szkolenia były odpowiednie 4,7 Jakość materiałów dydaktycznych spełniła moje oczekiwania 5,1 Szkolenie przebiegało zgodnie z programem szkolenia 5,5 Instruktorzy skutecznie przekazywali wiedzę i kształtowali umiejetności praktyczne 5,5 Przestrzegano równego statusu mężczyzn i kobiet 5,7 Infrastruktura oraz wyposażenie toru umożliwiały podniesienie umiejętności 5,4 źródło: HABITAT Sp. z o.o. Szczegółowe wyniki dot. wzrostu kompetencji: Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki badania wzrostu kompetencji uczestników w poszczególnych dziedzinach szkolenia. Wzrost ten, tak jak wskaźnik

17 całościowy, mierzony był za pomocą porównania samooceny w danej dziedzinie przed szkoleniem i po szkoleniu. Rys.4. Wzrost kompetencji w poszczególnych aspektach procent uczestników, u których wystąpił wzrost samooceny danej umiejętności po szkoleniu w stosunku do samooceny przed szkoleniem Procentowy wzrost kompetencji w poszczególnych aspektach Prawidłowe manewrowanie pedałem przyspieszenia, hamulca, dźwignią zmiany biegów 83% Technika hamowania pojazdem na prostej i po łuku jezdni 93% Manewrowanie pojazdem po wyznaczonej trasie 88% Technika kierowania w czasie poślizgu i właściwe reagowanie na poślizg pojazdu 94% Teoria ruchu i dynamiki jazdy 86% Zajmowanie i utrzymywanie prawidłowej pozycji za kierownicą pojazdu 70% źródło: HABITAT Sp. z o.o. W każdym z aspektów składających się na taktykę kierowania pojazdem nastąpił wyraźny wzrost kompetencji uczestników szkoleń. Jedynie w kwestii dotyczącej prawidłowej pozycji za kierownicą pojazdu odsetek osób, które potwierdziły wzrost kompetencji jest niższy. Z bliższego przyjrzenia się ankietom wynika, że nie jest to spowodowane słabą efektywnością szkolenia, lecz wysokim poziomem kompetencji w tej dziedzinie u uczestników przed szkoleniem. W każdej z pozostałych wyodrębnionych dziedzin nastąpił wzrost kompetencji powyżej poziomu wskaźnika zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie.

18 Wnioski i podsumowania ewaluacyjne: w Projekcie zostały zrealizowane wskaźniki zakładane dla efektów miękkich Projektu, wskaźniki miękkie zostały znacząco przekroczone, co świadczy o sukcesie w aspektach określonych przez zakładane efekty miękkie., wysoki poziom realizacji wskaźników był monitorowany na bieżąco, po każdym szkoleniu. Wysoki poziom realizacji wskaźników utrzymywał się przez cały okres trwania Projektu. Realizacja efektów miękkich nie była w Projekcie zagrożona, wiedza i umiejętności przekazywane w szkoleniach w ramach Projektu, były uczestnikom potrzebne i wartościowe dla nich, umiejętnością, której największy wzrost w wyniku udziału w szkoleniach deklarowali uczestnicy, była technika kierowania w czasie poślizgu. Wydaje się, że wysoki wzrost w tej dziedzinie wynika także z tego, że uczestnicy najsłabiej oceniali swoje umiejętności w tej dziedzinie przed udziałem w szkoleniu, uczestnicy wyżej ocenili aspekty merytoryczne szkolenia (program, przebieg, instruktorzy etc.) niż organizacyjne (zakwaterowanie, jedzenie, organizacja zajęć etc.), uczestnicy zgłaszali w ankietach uwagi dotyczące tego, że szkolenia powinny być dłuższe.

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA z zakresu doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym w ramach projektu pt. Droga do bezpiecznej służby realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 46 DECYZJA NR 223 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 3 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 46 DECYZJA NR 223 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 3 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 46 DECYZJA NR 223 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS PROJEKTU. pt. Droga do bezpiecznej służby

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS PROJEKTU. pt. Droga do bezpiecznej służby OPIS PROJEKTU pt. Droga do bezpiecznej służby (numer Projektu: POKL.05.02.03-00-003/10), realizowanego przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Szkolenia dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. D z bezpiecznej i ekonomicznej jazdy autobusem (w ramach programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY

PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY Załącznik nr 6 1. Ze względu na konieczność zapewnienia niezbędnych warunków bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć programowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 Krok do kariery w branży samochodowej

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Szkolenia dla kierowców przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu (w ramach programu: Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres mailowy: k.gorska@nfosigw.gov.pl, w terminie do 19 listopada 2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres mailowy: k.gorska@nfosigw.gov.pl, w terminie do 19 listopada 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Poniżej przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zamkniętego doskonalącego technikę jazdy dla pracowników NFOŚiGW kierujących samochodami

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Dziennik Ustaw Nr 53 4798 Poz. 314 314 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 51

Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 51 Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 51 DECYZJA 273 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów techniki

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa tel. +48 22 811 09 44; fax. +48 22 811 09 06 e-mail: info@its.waw.pl www.its.waw.pl Raport końcowy dotyczący szkolenia w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 56/2013 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107-11 pt. Uczelnia Nowej

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć Załącznik do zarządzenia nr 17/2014 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-00 pt. Uczelnia Nowej Generacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Dzierżoniów, dnia 09.05.2011 W związku z przeprowadzeniem przez Pentair Poland Sp. z o.o. wstępnej analizy

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy projektu Kierunek sukces

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy projektu Kierunek sukces Raport końcowy projektu Kierunek sukces Najpewniejszą drogą do sukcesu jest wciąż próbować, jeszcze ten jeden raz (Tomasz Edison) 1 Projekt Kierunek sukces współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych . (pieczęć zamawiającego) Grabowiec, dnia 29.08.2013 r. ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu w związku z realizacją projektu systemowego pt. Twoja Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU WYŻSZA JAKOŚĆ I WZROST KOMPETENCJI URZĘDNICZYCH = SPRAWNY SAMORZĄD POWIATU LIMANOWSKIEGO 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie. Akademicka Szkoła Liderów realizowany przez Fundację Jeden Uniwersytet

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie. Akademicka Szkoła Liderów realizowany przez Fundację Jeden Uniwersytet Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademicka Szkoła Liderów realizowany przez Fundację Jeden Uniwersytet 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa cel, zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Instytut Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Policjantów, biorących udział w badaniu poproszono m.in. o wybranie niezbędnych ich zdaniem elementów wyposażenia oraz cech, funkcji pojazdu.

Policjantów, biorących udział w badaniu poproszono m.in. o wybranie niezbędnych ich zdaniem elementów wyposażenia oraz cech, funkcji pojazdu. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/5398,wymarzony-samochod-gliniarza.html Wygenerowano: Czwartek, 6 października 2016, 17:52 Strona znajduje się w archiwum. WYMARZONY SAMOCHÓD GLINIARZA

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

1. Koordynator/koordynatorka projektu

1. Koordynator/koordynatorka projektu Gmina Pilchowice w ramach projektu Wiejskie szkoły światowy poziom nauczania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Informacje o projekcie

Postanowienia ogólne. Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademicka Szkoła Liderów realizowany przez fundację Jeden Uniwersytet w partnerstwie z Parlamentem Samorządu Studentów UAM. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Załącznik nr 3 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 3. Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 1. 2. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ FIRMY EUROKREATOR S.C. 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Firma Eurokreator s.c. posiada i udostępnia procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ORGANIZACJI SZKOLENIA

PROPOZYCJA ORGANIZACJI SZKOLENIA PROPOZYCJA ORGANIZACJI SZKOLENIA Założenia imprezy szkoleniowej dla 30 osób. Termin??? Miejsce Józefów k/ Legionowa Zajęcia na torze w godzinach 10.00 16.00 Proponujemy zajęcia w grupach 1 instruktor,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ORGANIZACJI SZKOLENIA dla 50 osób.

PROPOZYCJA ORGANIZACJI SZKOLENIA dla 50 osób. PROPOZYCJA ORGANIZACJI SZKOLENIA dla 50 osób. Lokalizacja Legionowo k/ Warszawy Termin Zajecia na torze w godzinach 10:00-17:00. TOR Legionowo Stacja 1 Slalomy tor przeszkód(2 samochody) Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 603 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 15 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 603 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 15 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 603 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

dla pracowników naukowo-dydaktycznych

dla pracowników naukowo-dydaktycznych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Wykładowy angielski- drzwi do zarządzania" w UE dla pracowników naukowo-dydaktycznych Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Kursy doszkalające, kursy językowe, szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/08.01.01-26-276/13 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie C+E-mentujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KOMPETENCJI IT- OTWARTE SZKOLENIA IT DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PROCES SZKOLENIOWY ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb bazując na HPI metodologii, która jest wykorzystywana obecnie na rynku i daje bardzo dużo informacji źródłowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 37

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 37 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 37 DECYZJA NR 231 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów, pełniących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii A

Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii A Załącznik Nr 3 do Regulaminu stanowiącego zał. Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 101/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. Wykaz tematów do przeprowadzenia części drugiej egzaminu sprawdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI 1 ZASADY OGÓLNE Projekt Myślimy o przyszłości realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Olecku jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Nowoczesne zarządzanie

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Nowoczesne zarządzanie REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Nowoczesne zarządzanie 1. Definicje 1.Projekt projekt Nowoczesne zarządzanie,jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo