RAPORT KOŃCOWY Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2013"

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2013

2 RAPORT z realizacji Projektu: Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pt.: Droga do bezpiecznej służby (numer Projektu: POKL /10) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis Projektu: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 5 Dobre rządzenie Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych Numer Projektu: POKL /10 Cel realizacji Projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Policji, związanych z wykorzystywaniem pojazdów służbowych poprzez specjalistyczne przeszkolenie 742 policjantów i policjantek (w tym 690 mężczyzn i 52 kobiety) w zakresie sprawniejszego i bezpieczniejszego kierowania osobowymi pojazdami służbowymi Okres realizacji Projektu: od r. do r.

3 W dniu 3 marca 2010 r. odbyła się debata Zgromadzenia ONZ na temat światowego kryzysu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyjęto rezolucję na temat poprawy światowego bezpieczeństwa drogowego. Polska znalazła się w gronie sponsorów rezolucji. Narody Zjednoczone za swój obowiązek uznały zmniejszenie liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata Dekadą działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Jej celem jest ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej poprzez intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym. Wypadek drogowy to zazwyczaj suma pewnych czynników. Najważniejszymi z nich są: człowiek, pojazd, droga. W kategorii tych trzech czynników kształtujących system bezpieczeństwa ruchu drogowego najczęściej tym odstającym, najsłabszym ogniwem jest CZŁOWIEK. Uznawanie CZŁOWIEKA jako czynnika bezpieczeństwa ruchu drogowego za coś jednolitego, spójnego jest jednym z najczęstszych błędów analizy zdarzeń drogowych. Sprawcami zarówno wypadków jak i kolizji drogowych są bardzo często kierujący, którzy bardzo dobrze wiedzą jak tych zdarzeń unikać. Zatem dlaczego stają się oni sprawcami wypadków i kolizji drogowych? Głównym powodem tego zjawiska jest brak uwagi, skupienia, spokoju i cierpliwości. To między innymi te elementy CZŁOWIEKA powodują rozgraniczenie sposobu jazdy na technikę jazdy i styl jazdy. Te dwa wydawałoby się połączone ze sobą działania zdecydowanie stanowią oddzielne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. To one mają bardzo duże znaczenie w zakresie dużej wypadkowości drogowej ale jednocześnie mogą stanowić podstawy bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. Poruszanie się po drogach staje się również coraz bardziej utrudnione chociażby ze względu na liczbę i rodzaj pojazdów, które się na nich znajdują. Niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, w tym przekraczanie dozwolonej prędkości - to od wielu lat podstawowa przyczyna wypadków drogowych w Polsce. Policjanci jak inni kierujący są uczestnikami ruchu drogowego (a tym samym sprawcami kolizji i wypadków drogowych) w jednakowym stopniu narażonymi na utratę zdrowia lub życia. Czasami występujące u nich ryzyko zagrożeń komunikacyjnych jest nawet większe ze względu na użytkowanie pojazdów w warunkach specjalnych oraz wykorzystywanie ich jako narzędzie taktyki i techniki realizacji zadań służbowych. Udział policjantów w wydarzeniach nadzwyczajnych związanych z bezpieczeństwem w komunikacji w latach *:

4 KATEGORIA PODKATEGORIA 2009 r r r r. Wydarzenia związane z bezpieczeństwe m w komunikacji Spowodowanie wypadku lub kolizji pojazdem służbowym Spowodowanie wypadku lub kolizji pojazdem prywatnym RAZEM *Dane: SPRAWOZDANIE ROCZNE Wydziału Analizy Strategicznej Biura Kontroli KGP dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji w 2012 r. Takie użytkowanie pojazdów może prowadzić do negatywnych skutków tj.: nieobecności policjantów w pracy z powodu obrażeń doznanych podczas zdarzeń drogowych, powiększania się kosztów ubezpieczeń pojazdów, które coraz częściej biorą udział w zdarzeniach drogowych, dużych kosztów napraw powypadkowych pojazdów, przestojów samochodów spowodowanych naprawami, tragedii rodzinnych, zagrożenia dla środowiska. W dobie szybkiego wzrostu zagrożeń w ruchu drogowym zwiększa się zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności z zakresu bezpiecznego kierowania pojazdami. Potrzeba kształcenia kadr policyjnych w zakresie sprawniejszego i bezpieczniejszego kierowania pojazdami służbowymi staje się zatem oczywista, zwłaszcza że zwiększa się liczba zdarzeń drogowych z udziałem policjantów i zwiększają się koszty strat powstałych w ich wyniku. Problem ten może być ograniczony poprzez treningi kierowania, wyuczenie autokontroli czynności wykowywanych w związku z kierowaniem pojazdem, wyuczenie natychmiastowej reakcji na popełnione błędy oraz podejmowania szybkich i właściwych decyzji w sytuacjach zagrożenia. Efekt taki uzyskano realizując Projekt Poprawa umiejętności kierowania pojazdami samochodowymi Policji Droga do bezpiecznej służby wykorzystujący specjalistyczną wiedzę i urządzenia treningowe stosowane w szkołach bezpiecznej jazdy.

5 Projektowi temu przyświecały następujące cele: Cel główny: zwiększenie liczby policjantów z opanowanymi umiejętnościami bezpiecznego, efektywnego i ekonomicznego kierowania osobowymi pojazdami samochodowymi Policji. Cele szczegółowe: podniesienie wiedzy policjantów na temat wpływu zdolności psychofizycznej kierującego, wyposażenia technicznego pojazdu oraz warunków drogowych na własne bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprawa umiejętności panowania nad pojazdem w trakcie nagłego hamowania i przyspieszania, omijania przeszkód, poślizgu bocznego oraz pokonywania zakrętów, poprawa umiejętności efektywnego i ekonomicznego kierowania osobowymi pojazdami samochodowymi Policji. W okresie przed rozpoczęciem realizacji Projektu (dane KGP) w Policji służbę pełniło policjantów (w tym ok kobiet). Na wyposażeniu polskiej Policji (dane KGP) w 2009 r. znajdowało się pojazdów służbowych. Policjanci, którzy użytkują posiadany sprzęt rocznie pokonują ok. 320 mln km. W 2009 r. policjanci ci uczestniczyli w 8559 zdarzeniach (wzrost o 2144 w stosunku do roku poprzedniego). W 47 % przypadków zdarzeń drogowych (4081 przypadkach) policjanci byli ich sprawcami. Najczęściej zadania z użyciem samochodowych pojazdów służbowych wykonują policjanci jednostek terenowych Policji oraz Centralnego Bura Śledczego i komend wojewódzkich Policji. Ze względu na kierowanie w warunkach podwyższonego ryzyka wymagają oni polepszenia umiejętności kierowania. Mając powyższe na uwadze, uczestnicy szkolenia rekrutowani byli spośród policjantów służby prewencyjnej i służby kryminalnej tych jednostek. Nabór kandydatów na szkolenie prowadziła Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na podstawie zapotrzebowania jednostek Policji otrzymanych w odpowiedzi na złożoną im ofertę liczby przyznanych miejsc. Na szkolenie kwalifikowani byli policjanci, który spełniali łącznie następujące warunki: posiadali co najmniej uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B,

6 posiadali zaświadczenie, o którym mowa w art. 95a pkt. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym a w szczególności ci, którzy: często realizowali zadania służbowe przy wykorzystaniu pojazdów służbowych (samochodów osobowych) w warunkach zwiększonego ryzyka w ruchu drogowym (pościgi, blokady i inne wykorzystanie pojazdów jako pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym, nie byli jeszcze uczestnikami szkolenia w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym (nie dotyczy załóg obsługujących wideorejestratory oraz policjantów policji autostradowej), byli bezpośrednimi uczestnikami zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów, przejeżdżają największą liczbę kilometrów pojazdami służbowymi. Rekrutacja została przeprowadzona przez asystenta Koordynatora ds. rekrutacji odpowiedzialnego za opracowanie imiennego zapotrzebowania i danych osobowych uczestników z wykorzystaniem kompetencji Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji z udziałem jednostek terenowych Policji. Osobami odpowiedzialnymi za kierowanie policjantów na szkolenie zgodnie z ww. kryteriami byli Naczelnicy Wydziałów Kadr KWP. Szkoleniem objętych zostało 742 policjantów i policjantek ( w tym 665 mężczyzn i 77 kobiet) w trakcie 53 edycji szkolenia realizowanych w latach 2011/2012/2013. Realizacja zasady równości płci wymagała równej reprezentacji oraz udziału zarówno mężczyzn, jak i kobiet w Projekcie. Realizatorzy Projektu z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dołożyli wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom szkolenia równego dostępu do edukacji, tak aby równość szans kobiet i mężczyzn była przedmiotem uwagi na wszystkich etapach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

7 665 Liczba przeszkolonych uczestników Mężczyźni Kobiety źródło: Dane własne Na potrzeby promocji Projektu utworzona została strona internetowa Projektu, wykorzystane zostały elektroniczne media Policji (internetowa strona domowa, Policja.pl) i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, publikowane były ogłoszenia i informacje w mediach. Dodatkowo dystrybuowane były środki promocji w postaci kamizelek odblaskowych, antypoślizgowych podkładek (typu nano stick pad), teczek, notesów, plakatów oraz nalepek z naniesionym wzorem graficznym Projektu. Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane były przez podmiot zewnętrzny (Ośrodek doskonalenia techniki jazdy TOR Rakietowa we Wrocławiu) wyłoniony w drodze zamówienia publicznego spełniający następujące wymogi: uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy (prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy),

8 zapewnienie infrastruktury technicznej, pojazdów odpowiednich do prowadzenia zajęć, warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego pozwalających na bezpieczne i zgodne z programem wykonywanie ćwiczeń praktycznych, zapewnienie prowadzenia ćwiczeń praktycznych przez instruktorów techniki jazdy posiadających świadectwa instruktora techniki jazdy, dający gwarancję realizacji programu szkolenia określonego w specyfikacji. Część teoretyczna szkolenia składająca się z sześciu 45 - minutowych jednostek szkoleniowych obejmowała wykłady z zakresu podstawowych zagadnień teorii ruchu i dynamiki jazdy. Celem tej części było wyjaśnienie zjawisk zachodzących podczas jazdy samochodem osobowym, w szczególności zagadnień związanych z hamowaniem, przyśpieszaniem, jazdą po łukach, działaniem sił zewnętrznych na pojazd oraz współpracą kół z nawierzchnią, a także przedstawienie prawidłowego posługiwania się przyrządami pojazdu, umiejętności odczytywania i właściwej interpretacji informacji przekazywanych przez kontrolki, sygnały i wskaźniki, w które pojazd jest wyposażony. Część praktyczna szkolenia składająca się z czterdziestu dwóch 45 - minutowych jednostek szkoleniowych obejmowała zagadnienia dotyczące: zajmowania i utrzymywania przez kierowcę prawidłowej pozycji za kierownicą pojazdu, prawidłowego układania rąk na kole kierownicy i operowania nimi w czasie prowadzenia pojazdu, prawidłowego operowania pedałem przyspieszenia oraz pedałem hamulca, prawidłowego manewrowania dźwignią zmiany biegów;, technik hamowania pojazdem na prostej i łuku drogi, technik operowania kołem kierownicy w skręcie szosowym i przygotowania pojazdu do pokonania łuku drogi, różnicy w technice pokonywania łuków drogi pojazdem z napędem na przednią lub tylną oś, zasad działania i właściwego zastosowania elektronicznych systemów przeciwdziałających utracie przyczepności (ESP), techniki kierowania w czasie poślizgu pojazdu, przyczyn występowania efektu nadsterowności i podsterowności, sił działających na pojazd podczas jazdy po łuku drogi, wpływu geometrii zakrętu, rodzaju nawierzchni i prędkości na bezpieczne pokonanie łuku drogi, manewrowania pojazdem po wyznaczonej trasie (slalomy), operowania kołem kierownicy w tzw. skręcie manewrowym, operowania kołem kierownicy w skręcie szosowym,

9 posługiwania się pedałem przyspieszenia oraz pedałem hamulca jadąc po wyznaczonym torze, prawidłowego hamowania na łuku i prostym odcinku drogi;, hamowania z redukcją biegów przed łukiem drogi, wybierania torów przejazdu optymalnego lub bezpiecznego;, właściwego reagowania na poślizg kół pojazdu w czasie pokonywania wyznaczonego odcinka drogi lub toru jazdy, techniki kierowania pojazdem z użyciem trolejów, techniki kierowania pojazdem w warunkach śliskości nawierzchni oraz w symulowanych warunkach śliskości nawierzchni (płyta poślizgowa i troleje). Treści kształcenia realizowane były w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych wynosiła średnio 14 osób. W 53 edycjach szkoleniowych udział wzięło 742 policjantów i policjantek reprezentujących Komendę Główną Policji, 16 Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendę Stołeczną Policji. Realizacja wszystkich edycji trwała 20 miesięcy tj. od września 2011 r. do kwietnia 2013 r. Biorąc pod uwagę treści kształcenia zawarte w programie szkolenie realizowane było przez 4 dni w tygodniu. Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45 minutowych, nie przekraczała 12 godzin dziennie. Rozkład zajęć dydaktycznych poszczególnych dni szkolenia realizowany był w układzie zajęć przedpołudniowych i popołudniowych. Zajęcia w grupie prowadzone były przez instruktorów w liczbie gwarantującej prawidłową realizację zastosowanej metody kształcenia, a tym samym zapewniającej osiągnięcie zamierzonego celu szkoleniowego. Zrealizowany program szkolenia umożliwił jego uczestnikom wykształcić m.in.: umiejętności uniwersalne: o ergonomia i ekonomika w samochodzie, o ruszanie i przyspieszanie, o reagowanie na sytuacje drogowe unikanie zagrożeń), o technika zmiany biegów, o dynamika jazdy, umiejętności specjalistyczne: o hamowanie (analiza sił działających na samochód, rodzaje hamowania na śliskiej nawierzchni, hamowanie z wykorzystaniem systemu ABS, hamowanie na wprost, w zakręcie i z ominięciem przeszkody, poślizg przy hamowaniu),

10 o poślizg (jazda samochodem wyposażonym w troleje, nadsterowność i podsterowność samochodu, poślizg w zakręcie przednich i tylnych kół, poślizg przednich i tylnych kół przy jeździe na wprost, omijanie przeszkody, systemy wspomagające bezpieczeństwo jazdy), o jazda szosowa (przygotowanie samochodu do zakrętu, zakręt), o jazda miejska defensywna (poruszanie się w ruchu miejskim - kultura jazdy, obserwacja i przewidywanie zachowania innych. Z uwagi na umiejętnościowy charakter kursu wymagana była obecność słuchaczy na wszystkich zajęciach praktycznych, przewidzianych w programie. Uczestnictwo w nich stanowiło warunek dopuszczenia do sprawdzianu umiejętności - końcowy test kompetencji. Rozpoczęcie i zakończenie każdej edycji szkolenia poprzedzone było przeprowadzeniem takiego samego testu umiejętności (test jazdy praktycznej samochodem osobowym) tj. testu kompetencji. Test ten polegał na jednokrotnym przejechaniu na czas wyznaczonego toru w określony sposób. Porównanie wyników wstępnego i końcowego testu kompetencji wskazywało stopień poprawy techniki kierowania samochodem osobowym. Efektywność szkolenia została dokonana na podstawie: dwukrotnej oceny kompetencji obejmującej test umiejętności kierowania pojazdem przeprowadzony na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu, ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników każdej edycji szkolenia. Monitorowanie prawidłowego przebiegu Projektu dokonywane było poprzez: analizę wyników testów umiejętności osiąganych przez uczestników po zakończeniu szkolenia, analizę wyników badań ewaluacyjnych, niezapowiedziane wizyty monitorujące przebieg zajęć w miejscu ich odbywania, nieformalne rozmowy z uczestnikami szkoleń, analizę liczby odwiedzin strony internetowej Projektu, oraz oglądu zamieszczonych materiałów filmowych i fotograficznych.

11 Po ukończeniu szkolenia, każdy z jego uczestników otrzymał: certyfikat ukończenia szkolenia w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Certyfikat zostanie opracowany i dostarczony przez Zamawiającego przed ukończeniem każdej edycji szkoleniowej. Podpisany będzie przez koordynatora Projektu oraz upoważnionego pracownika wykonawcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przewidziane w 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2008 r. Nr 77, poz. 458 ). Podstawowe wymagania dla pojazdów wykorzystywanych w czasie szkolenia: rok produkcji: od 2007 r., nadwozie typu: sedan lub hatch-back lub lift-back lub kombi, silnik o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny) lub iskrowym (benzynowy) o mocy co najmniej 75 KW. Projekt uznano za zakończony po zrealizowaniu w wyznaczonym czasie 53 edycji szkolenia podczas, których przeszkolonych zostało 742 policjantów i policjantek (665 mężczyzn i 77 kobiet). Realizacja Projektu sprowadza się do osiągnięcia tzw. rezultatów twardych i rezultatów miękkich: Rezultaty twarde: liczba przeszkolonych osób 742 liczba przeszkolonych mężczyzn 665, liczba przeszkolonych kobiet 77, realizacja 53 edycji szkoleń, 48 godzin szkolenia dla każdego uczestnika, liczba osób uzyskujących certyfikat szkolenia

12 Rezultaty miękkie: satysfakcja z udziału w Projekcie minimum 70 % mężczyzn i minimum 70 % kobiet (pomiar ankietyzacja każdej edycji szkolenia), podniesienie umiejętności praktycznych z zakresu taktyki kierowania pojazdami przez minimum 80 % mężczyzn i 80 % kobiet (pomiar ankietyzacja każdej edycji szkolenia), wyposażenie w wiedzę z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn kadry zarządzającej projektem (pomiar zaświadczenia o ukończeniu szkolenia), Produktami wytworzonymi w czasie realizacji projektu były m.in.: 1 strona www, 742 zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 53 edycje szkoleniowe, 742 uczestników i uczestniczek rozpoczynających szkolenie, 665 mężczyzn, którzy ukończyli szkolenie i 45 kobiet, wydrukowanie 120 plakatów. Wartość dodana projektu: zwiększenie liczby funkcjonariuszy, posiadających praktyczne umiejętności z zakresu techniki kierowania pojazdami, którzy bez wsparcia EFS nie mogliby takich umiejętności nabyć, rozwinięcie współpracy Uczelni z jednostkami terenowymi Policji. Ewaluację Projektu przeprowadził podmiot zewnętrzny Firma HABITAT Sp. z o.o. na zlecenie WSPol w Szczytnie na podstawie ankietyzacji uczestników każdej edycji szkolenia. Badania ewaluacyjne dotyczyły efektów miękkich projektu. Nadrzędzie badawcze stanowił wywiad ankietowy uczestników projektu. Zostały zrealizowane wszystkie działania ewaluacyjne założone w harmonogramie i niezbędne ze względu na postęp rzeczowy Projektu. Wszystkie edycje szkoleń zostały poddane badaniu ewaluacyjnemu.

13 Proces badawczy składał się z następujących części: Projektowanie badań: o opracowanie koncepcji badania uczestników szkoleń i procesów w Projekcie, o przygotowanie narzędzia ewaluacji do badania uczestników szkoleń (szablonów ankiet elektronicznych i papierowych), o opracowanie założeń do analizy pozyskanych danych powiązania pomiędzy pytaniami w poszczególnych ankietach oraz kierunki interpretacji danych, o przygotowanie narzędzi informatycznych i baz danych wspierających proces badawczy. Przeprowadzenie badań: o realizacja badań - pozyskanie wypełnionych ankiet od uczestników szkoleń po szkoleniu. Za pomocą systemu on-line oraz ankiety telefonicznej. Ankiety skierowano do wszystkich uczestników szkoleń, o wprowadzanie wyników ankiet do bazy danych. Analiza danych: weryfikacja bazy danych z wprowadzonymi ankietami, interpretacja wyników badań, przygotowanie raportów po każdym szkoleniu, przygotowanie raportu rocznego z przeprowadzonych badań, przygotowanie raportu końcowego na podstawie całości zebranych danych. W procesie ewaluacji zbierano dane istotne ze względu na pomiar miękkich wskaźników ewaluacyjnych określonych w opisie Projektu w dokumentacji projektowej. We wniosku o dofinansowanie określono dwa istotne wskaźniki, których stopień realizacji miał informować o poziomie realizacji zakładanych w Projekcie celów: satysfakcja z udziału w Projekcie minimum 70% mężczyzn i minimum 70 % kobiet, podniesienie umiejętności praktycznych z zakresu taktyki kierowania pojazdami przez minimum 80% mężczyzn i 80% kobiet.

14 Satysfakcja z udziału w projekcie minimum 70% mężczyzn i minimum 70 % kobiet Badanie stopnia realizacji tego wskaźnika odbywała się za pomocą wywiadu ankietowego. Kwestionariusz wypełniany przez uczestników szkoleń zawierał pytania dotyczące następujących obszarów: organizacji szkolenia (wyżywienie, zakwaterowanie, logistyka etc.), przebiegu szkolenia (instruktorów praktycznych i trenerów prowadzących zajęcia teoretyczne, programu szkolenia). Respondenci oceniali każdy z aspektów na skali 1-6, gdzie oceny 4-6 są ocenami pozytywnymi. Wskaźnik liczony jest, jako procent osób, których średnia ocen wszystkich ocenianych aspektów jest nie mniejsza niż 3,5. Jak widać na poniższym wykresie pozytywną ocenę udziału w szkoleniu deklaruje 99% badanych. Jest to wynik znacznie przewyższający zakładany poziom wskaźnika. Rys.1. Satysfakcja z udziału w szkoleniach wynik procentowy. Satysfakcja z udziału w szkoleniach-wynik procentowy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 99% 1% Uczestnicy negatywnie oceniający udział w szkoleniu Uczestnicy pozytywnie oceniający udział w szkoleniu źródło: HABITAT Sp. z o.o. Podniesienie umiejętności praktycznych z zakresu taktyki kierowania pojazdami przez minimum 80% mężczyzn i 80% kobiet. Badanie realizacji tego wskaźnika zostało zrealizowane w formie wywiadu ankietowego z wykorzystaniem kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące oceny własnych umiejętności przed szkoleniem oraz po szkoleniu. Respondenci oceniali swoje umiejętności praktyczne przed szkoleniem i po szkoleniu na skali od 1-6. Wskaźnik został obliczony, jako procent osób, których ocena umiejętności po jest minimum o 1 pkt wyższa od oceny umiejętności przed szkoleniem. Wskaźnik wzrostu kompetencji w badanym okresie wynosił 92%. Jest on o 12% wyższy niż zakładano we wniosku o dofinansowanie.

15 Rys.2. Wzrost kompetencji uczestników mierzony na podstawie samooceny umiejętności przed szkoleniem i po szkoleniu. Wzrost kompetencji uczestników mierzony na podstawie samooceny umiejętności przed szkoleniem i po szkoleniu. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92% 8% Uczestnicy, których umiejętności nie wzrosły po szkoleniu Uczestnicy, których umiejętności wzrosły po szkoleniu źródło: HABITAT Sp. z o.o. Szczegółowe wyniki dot. satysfakcji uczestników ze szkoleń: Oprócz danych niezbędnych do określenia stopnia realizacji wskaźników miękkich określonych w Projekcie, badania ewaluacyjne skupiały się także, na określeniu poziomu satysfakcji uczestników szkolenia w aspektach, na które wpływ miał projektodawca. Wyodrębniono dziewięć aspektów, które, zdaniem ewaluatorów, w najbardziej istotny sposób łączyły się ze specyfiką Projektu, a zarazem składały się na ogólne poczucie satysfakcji z udziału w szkoleniu u uczestników. Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki badań ankietowych uczestników szkoleń w odniesieniu do oceny poszczególnych aspektów. Oceny dokonywane były w skali 1-6. Średnia ocen dla wszystkich aspektów szkolenia jest bardzo wysoka: tylko w trzech obszarach oceny średnie były niższe niż 5. Najwyższa średnia ocen (powyżej 5) dotyczyła: miejsca szkolenia, przebiegu zgodnego z programem, jakości materiałów szkoleniowych, skuteczności instruktorów w przekazywaniu wiedzy, wyposażenia toru oraz przestrzegania równego statusu mężczyzn i kobiet. Warto zwrócić uwagę, że zarówno całościowo liczona

16 ocena satysfakcji ze szkolenia, jak i średnie oceny odnoszące się do szczegółowych aspektów szkoleń znacznie przewyższają poziom założony dla wskaźnika. Rys.3. Średnie oceny poszczególnych aspektów satysfakcji z udziału w szkoleniu Satysfakcja z udziału w szkoleniu-poszczególne aspekty Miejsce i warunki szkolenia spełniły moje oczekiwania 5,2 Organizacja zajęć spełniła moje oczekiwania 4,8 Zakwaterowanie podczas szkolenia było satysfakcjonujące 4,1 Catering i posiłki podczas szkolenia były odpowiednie 4,7 Jakość materiałów dydaktycznych spełniła moje oczekiwania 5,1 Szkolenie przebiegało zgodnie z programem szkolenia 5,5 Instruktorzy skutecznie przekazywali wiedzę i kształtowali umiejetności praktyczne 5,5 Przestrzegano równego statusu mężczyzn i kobiet 5,7 Infrastruktura oraz wyposażenie toru umożliwiały podniesienie umiejętności 5,4 źródło: HABITAT Sp. z o.o. Szczegółowe wyniki dot. wzrostu kompetencji: Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki badania wzrostu kompetencji uczestników w poszczególnych dziedzinach szkolenia. Wzrost ten, tak jak wskaźnik

17 całościowy, mierzony był za pomocą porównania samooceny w danej dziedzinie przed szkoleniem i po szkoleniu. Rys.4. Wzrost kompetencji w poszczególnych aspektach procent uczestników, u których wystąpił wzrost samooceny danej umiejętności po szkoleniu w stosunku do samooceny przed szkoleniem Procentowy wzrost kompetencji w poszczególnych aspektach Prawidłowe manewrowanie pedałem przyspieszenia, hamulca, dźwignią zmiany biegów 83% Technika hamowania pojazdem na prostej i po łuku jezdni 93% Manewrowanie pojazdem po wyznaczonej trasie 88% Technika kierowania w czasie poślizgu i właściwe reagowanie na poślizg pojazdu 94% Teoria ruchu i dynamiki jazdy 86% Zajmowanie i utrzymywanie prawidłowej pozycji za kierownicą pojazdu 70% źródło: HABITAT Sp. z o.o. W każdym z aspektów składających się na taktykę kierowania pojazdem nastąpił wyraźny wzrost kompetencji uczestników szkoleń. Jedynie w kwestii dotyczącej prawidłowej pozycji za kierownicą pojazdu odsetek osób, które potwierdziły wzrost kompetencji jest niższy. Z bliższego przyjrzenia się ankietom wynika, że nie jest to spowodowane słabą efektywnością szkolenia, lecz wysokim poziomem kompetencji w tej dziedzinie u uczestników przed szkoleniem. W każdej z pozostałych wyodrębnionych dziedzin nastąpił wzrost kompetencji powyżej poziomu wskaźnika zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie.

18 Wnioski i podsumowania ewaluacyjne: w Projekcie zostały zrealizowane wskaźniki zakładane dla efektów miękkich Projektu, wskaźniki miękkie zostały znacząco przekroczone, co świadczy o sukcesie w aspektach określonych przez zakładane efekty miękkie., wysoki poziom realizacji wskaźników był monitorowany na bieżąco, po każdym szkoleniu. Wysoki poziom realizacji wskaźników utrzymywał się przez cały okres trwania Projektu. Realizacja efektów miękkich nie była w Projekcie zagrożona, wiedza i umiejętności przekazywane w szkoleniach w ramach Projektu, były uczestnikom potrzebne i wartościowe dla nich, umiejętnością, której największy wzrost w wyniku udziału w szkoleniach deklarowali uczestnicy, była technika kierowania w czasie poślizgu. Wydaje się, że wysoki wzrost w tej dziedzinie wynika także z tego, że uczestnicy najsłabiej oceniali swoje umiejętności w tej dziedzinie przed udziałem w szkoleniu, uczestnicy wyżej ocenili aspekty merytoryczne szkolenia (program, przebieg, instruktorzy etc.) niż organizacyjne (zakwaterowanie, jedzenie, organizacja zajęć etc.), uczestnicy zgłaszali w ankietach uwagi dotyczące tego, że szkolenia powinny być dłuższe.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KADR I SZKOLENIA ZATWIERDZAM STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 Wnoszę o z DYREKTOR BIURA KADR I SZKOLENIA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, kwiecień 2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia 14 listopada 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia.. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RAPORT KOŃCOWY Katowice, 24.07.2009r. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu. Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Ewaluacja osiągnięcia celów projektu SPORZL-2.3a-2-06-014/0051 Program Rozwoju Kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin, dnia 29 czerwca 2007 roku 1. Cele projektu We wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo