REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 01/10/2011 z dnia 14 października 2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich 1

2 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne. II. Organy Spółki. III. Struktura organizacyjna. IV. Obszary działania. V. Zasady pracy. VI. Załącznik nr 1 - Schemat struktury organizacyjnej. 2

3 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej w dalszej części Spółką. Spółka może używać nazwy skrótowej Aqua Sprint Sp. z o.o. Spółka działa w szczególności na podstawie: 1. Aktu Notarialnego z dnia 10 września 2008r. Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem oraz pod datą r. 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) 4. Ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz ze zm.) 5. Uchwały nr 308/208 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 lipca 2008r. W sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, określenia wysokości jej kapitału zakładowego oraz sposobu objęcia udziałów 6. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemianowice Śląskie wprowadzonego Uchwałą nr 555/2009 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 listopada 2009r. 2 Udziałowcem Spółki jest Miasto Siemianowice Śląskie. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 3 4 Siedziba Spółki jest zlokalizowana w Siemianowicach Śląskich. Spółka posiada także placówkę wyodrębnioną - Dział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. oraz obiekty zewnętrzne urządzenia branżowe: hydrofornie i przepompownie. 5 Spółka jest powołana do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemianowice Śląskie. 6 Przedmiotem działalności podstawowej Spółki jest: 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. 3

4 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 3. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody. 4. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. 5. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. 7 Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa Regulamin Kontroli Wewnętrznej. 8 Zasady prowadzenia rachunkowości w Spółce określa Polityka Rachunkowości. 9 Zasady wydawania regulacji wewnętrznych 1. Podstawową formą stanowienia uregulowań są Uchwały Zarządu. Zarząd podejmuje Uchwały w sprawach zastrzeżonych do podejmowania decyzji Uchwałami Zarządu, które są określone w Regulaminie Zarządu. 2. Szczegółowymi formami normowania określonego zagadnienia, regulującymi sposób postępowania są: a) zarządzenia, b) pisma okólne, c) komunikaty, d) pisemne polecenia służbowe. 3. Zarządzenia mogą wydawać: Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy, w sprawach wchodzących w zakres działania określony dla danego stanowiska w Regulaminie Zarządu, a nie zastrzeżony dla Uchwał Zarządu. 4. Pisma okólne normują zagadnienia jednostkowe dotyczące wszystkich pracowników. 5. Pisma okólne przygotowuje komórka merytoryczna bądź wskazana przez Zarząd. Pisma okólne podpisuje Prezes Zarządu. 7. Komunikaty oraz pisemne polecenia służbowe dotyczą zakresu działania jednej komórki organizacyjnej przygotowywane są w komórkach merytorycznych i podpisują je Dyrektorzy i Kierownicy komórek. 8. Każda osoba wydająca regulację wewnętrzną ma obowiązek poddania jej sprawdzeniu przez Radcę Prawnego, a następnie przedłożenia do akceptacji przez Prezesa Zarządu. 9. Po akceptacji regulacja jest zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Biuro Obsługi Zarządu, a następnie rozdysponowana wg zasad: - członkowie kadry kierowniczej otrzymują wszystkie regulacje wewnętrzne, - członkowie kadry kierowniczej przekazują podległym pracownikom regulacje w zależności od przedmiotu, - członkowie kadry kierowniczej ponoszą odpowiedzialność w zakresie przekazania i znajomości przez podległych pracowników treści wprowadzonych regulacji bezpośrednio przed Prezesem Zarządu, szczególnie w sprawach, gdzie wymagane jest potwierdzenie pracownika przyjęcia do wiadomości określonych wewnętrznych aktów normatywnych. 4

5 Rozdział II ORGANY SPÓŁKI Organami Spółki są: 1. Zgromadzenie Wspólników. 2. Rada Nadzorcza. 3. Zarząd Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki Zgromadzenia Wspólników mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników odbywają się nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólników, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia Zarządowi w tej sprawie. 2. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego oraz 2 do 6 Członków. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i doradczym. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. 3. Zarząd. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym. Zarząd jest dwuosobowy i składa się z Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Dyrektora Finansowego. Członków Zarządu w tym Prezesa powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki. Rozdział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA 12 Jednostkami organizacyjnymi Spółki są: 1. Zarząd. 2. Działy. 3. Komórki. 4. Biura. 5. Stanowiska jednoosobowe. Działy to struktury zawierające min. dwa stanowiska pracy. W Dziale może lecz nie musi występować stanowisko Kierownika Działu oraz Zastępcy Kierownika. Komórki zawierają jedno lub dwa stanowiska pracy. W Komórce może lecz nie musi występować stanowisko kierownicze. 5

6 Biura są to struktury jednostanowiskowe, dla których wyodrębniono nazwy w celach marketingowych. W Spółce znajduje się również Biuro Obsługi Klienta. Biuro to nie jest komórką organizacyjną struktury, zostało wyodrębnione ze względów marketingowych. Nazwą Biuro Obsługi Klienta obejmuje się komórki organizacyjne przeznaczone do bezpośredniej obsługi klientów: Dział Umów i Rozliczeń, Kasa oraz Biuro Podawcze. 13 W strukturze Spółki występują następujące jednostki organizacyjne: 1. Zarząd. Zarząd składa się z dwóch stanowisk: Prezes Zarządu ` Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 2. Dyrektor Organizacyjno-Prawny. 3. Dyrektor Techniczny. 4. Dział Kadr i Płac. W dziale znajdują się stanowiska: Specjalista ds. kadr i płac, Starszy Inspektor ds. kadr i płac. 5. Dział Administracji. W dziale znajdują się stanowiska: Pracownik Socjalno-Administracyjny, Archiwista, Referent ( z miejscem świadczenia pracy w Dziale Eksploatacji Sieci Wod- Kan.) oraz Sprzątaczka 6. Dział Księgowości. W dziale znajdują się stanowiska: Kierownik Działu Księgowości oraz Księgowa. 7. Dział Umów i Rozliczeń. W dziale znajdują się stanowiska: Kierownik Działu Umów i Rozliczeń, Z-ca Kierownika, Specjalista oraz Inspektor. 8. Dział Techniczny. W dziale znajdują się stanowiska: Kierownik Działu Technicznego, Starszy Referent lub Inspektor oraz Stanowisko Inspektora Nadzoru. 9. Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan.. W dziale znajdują się stanowiska: Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan., Z-ca Kierownika, Mistrz Sieci Wod-Kan., Stanowisko ds. transportu, Stanowisko ds. gospodarki wodomierzowej, Stanowisko ds. pomiaru i kontroli sieci, Odczytywacz wodomierzy, Monter sieci wodociągowej, Monter sieci kanalizacyjnej, Kierowca, Operator sprzętu budowlanego, Spawacz, Kopacz, Maszynista przepompowni wody, Maszynista przepompowni ścieków; 10. Biuro Obsługi Zarządu. W biurze znajduje się stanowisko Asystentka Zarządu. 11. Biuro Podawcze. W biurze znajduje się stanowisko Pracownik Biurowy. 12. Komórka Zamówień Publicznych. W komórce znajduje się stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych. 13. Komórka Kontroli i Audytu Wewnętrznego. W komórce znajduje się stanowisko Kierownik Kontroli i Audytu Wewnętrznego. 14. Komórka Informatyczna. W komórce znajdują się stanowiska: Administrator Sieci Informatycznej, Informatyk oraz Inspektor ds. informatycznych. 15. Komórka BHP i p/poż. W komórce znajduje się stanowisko Inspektor ds. BHP i ochrony p/poż. 16. Radca Prawny. 17. Kasa. W kasie znajduje się stanowisko Kasjer. 18. Magazyn. W magazynie znajduje się stanowisko Magazynier. 6

7 14 Powołanie lub likwidacja działu, komórki, stanowiska leży w kompetencji Zarządu. Okresowo mogą być powoływane zespoły zadaniowe do realizacji bieżących projektów i zadań, składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych. Kompetencje powoływania zespołów zadaniowych posiada Prezes Zarządu oraz Dyrektorzy przy akceptacji Prezesa Zarządu. W Spółce funkcjonują w sposób stały dodatkowo następujące ciała opiniotwórczowykonawcze: - Komisja Socjalna - ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji składników majątkowych, - Komisja Likwidacyjna ds. likwidacji składników majątkowych. Komisje są powoływane Uchwałą Zarządu. Zmiany składu komisji należą do kompetencji Zarządu. System powiązań wewnątrz struktury Prezesowi Zarządu podlegają wszystkie jednostki organizacyjne Spółki. Bezpośrednio Prezesowi Zarządu podlegają: Członek Zarządu Dyrektor Finansowy, Dyrektor Techniczny, Biuro Obsługi Zarządu, Biuro Podawcze, Radca Prawny, Komórka Zamówień Publicznych, Komórka Kontroli Wewnętrznej, Komórka Informatyczna, Komórka BHP i p/poż. 2. Członkowi Zarządu Dyrektorowi Finansowemu podlegają bezpośrednio: Kierownik Działu Księgowości i Dział Księgowości, Kierownik Działu Umów i Rozliczeń oraz Dział Umów i Rozliczeń, Dział Kadr i Płac, Kasa, Magazyn. 3. Dyrektorowi Organizacyjno Prawnemu podlegają bezpośrednio: Dział Administracji, Komórka Zamówień Publicznych, Biuro Podawcze. 4. Dyrektorowi Technicznemu podlegają bezpośrednio: Kierownik Działu Technicznego i Dział Techniczny, Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan. oraz Dział Eksploatacji Sieci Wod- Kan. 5. Kierownicy Działów należą do struktur działów. Kierownikom Działów podlegają wszystkie stanowiska znajdujące się w kierowanym przez niego dziale, łącznie z stanowiskami wyodrębnionymi funkcjonalnie. 6. Każdy pracownik ma jednego bezpośredniego przełożonego. W działach posiadających Kierownika jest nim Kierownik Działu. W działach nie posiadających Kierownika oraz innych komórkach organizacyjnych jest nim przełożony wyznaczony poprzez wyżej opisane powiązania. 7. Polecenia w zakresie pracy pracowników mogą wydawać przełożeni wg wyżej opisanego systemu powiązań. Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych w zakresie pracy pracowników, którzy nie podlegają nadzorowanym przez nich strukturom nie wydają poleceń tym pracownikom bezpośrednio, a za pośrednictwem stanowiska kierowniczego wg systemu powiązań. 8. Jeżeli dany pracownik otrzymuje polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla wg hierarchii wynikającej ze struktury organizacyjnej oraz zgodnie z opisanym powyżej 7

8 systemem powiązań, podlega temu poleceniu, ale zobowiązany jest poinformować o tym fakcie przełożonego bezpośredniego. 9. Jeżeli dany pracownik otrzymał dwa różne polecenia służbowe w tym samym przedmiocie, z których jedno jest poleceniem przełożonego wyższego szczebla a drugie poleceniem bezpośredniego przełożonego, podlega poleceniu przełożonego wyższego szczebla informując bezpośredniego przełożonego o przyczynie nie wykonania jego polecenia. System zastępstw Prezes Zarządu. Jest zastępowany przez Członka Zarządu Dyrektora Finansowego. Zastępstwo jest wykonywane na podstawie stosownie udzielonego pełnomocnictwa. 2. Członek Zarządu Dyrektor Finansowy. Jest zastępowany przez Kierownika Działu Księgowości. Zastępuje Prezesa Zarządu. Zastępstwo jest wykonywane na podstawie stosownie udzielonego pełnomocnictwa. 3. Dyrektor Organizacyjno-Prawny. Jest zastępowany przez pracowników podległych jednostek organizacyjnych w podziale funkcjonalnym. 4. Dyrektor Techniczny. Jest zastępowany przez Kierownika Działu Technicznego oraz Kierownika Działu Eksploatacji wg podziału funkcjonalnego. Podział ten jest odzwierciedlony w Karcie stanowiska pracy Kierownika. 5. Kierownik Działu Technicznego. Jest zastępowany przez pracowników działu w podziale funkcjonalnym. Podział ten jest odzwierciedlony w Karcie stanowiska pracy pracownika. Zastępuje Dyrektora Technicznego w obszarze określonym w Karcie stanowiska pracy. 6. Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan. Jest zastępowany przez Zastępcę Kierownika lub Mistrza w randze Z-cy Kierownika (odzwierciedlenie w Karcie stanowiska pracy). Zastępuje Dyrektora Technicznego w obszarze określonym w Karcie stanowiska pracy. 7. Kierownik Działu Księgowości Jest zastępowany przez pracowników działu w podziale funkcjonalnym. Podział ten jest odzwierciedlony w Karcie stanowiska pracy pracownika. Zastępuje Dyrektora Finansowego. 8. Kierownik Działu Umów i Rozliczeń. Jest zastępowany bezpośrednio przez Z-cę Kierownika. Z-ca Kierownika jest zastępowany przez pracowników działu w podziale funkcjonalnym. Podział ten jest odzwierciedlony w Karcie stanowiska pracy pracownika. 9. Zastępstwa dla pozostałych pracowników ustalają ich bezpośredni przełożeni. Dla każdego pracownika obustronna zastępowalność jest odzwierciedlona w jego Karcie stanowiska pracy. 17 8

9 Graficzne odzwierciedlenie struktury organizacyjnej przedstawia Schemat struktury organizacyjnej. Schemat struktury organizacyjnej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Rozdział IV OBSZARY DZIAŁANIA 18 Kompetencje, odpowiedzialność i system umocowań. 1. Zarząd zarządza całokształtem działalności Spółki. Podejmuje decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Kompetencje Zarządu oraz zakres odpowiedzialności i podział zadań między Prezesem Zarządu i Członkiem Zarządu Dyrektorem Finansowym określa Regulamin Zarządu. 2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo oraz Członek Zarządu Dyrektor Finansowy z Prezesem Zarządu łącznie. 3. Prezes Zarządu działa również poprzez wydane pełnomocnictwa rodzajowe. Zakresy działania scedowane przez Prezesa określają szczegółowo wydane Pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa wydane i cofnięte są ewidencjonowane w Rejestrze pełnomocnictw. Rejestr jest prowadzony i aktualizowany przez Asystenta Biura Zarządu. Oryginały pełnomocnictw są przechowywane w aktach osobowych umocowanych. 4. Osoby zajmujące stanowiska Dyrektora na podstawie otrzymanych pełnomocnictw mają możliwość cedowania udzielonych im kompetencji. Udzielanie pełnomocnictw dalszych zależy od udzielonej w treści posiadanego pełnomocnictwa substytucji. 5. Dyrektorzy są odpowiedzialni za całokształt działania podległych im komórek organizacyjnych zgodnie z wyżej opisaną strukturą organizacyjną oraz jakość pracy podległych im pracowników. 6. Kierownicy są odpowiedzialni za całokształt działania podległych im komórek organizacyjnych zgodnie z wyżej opisaną strukturą organizacyjną oraz jakość pracy podległych im pracowników. 7. Szczegółowy zakres odpowiedzialności dla każdego pracownika oraz dla każdego stanowiska kierowniczego zawarty jest w imiennej Karcie stanowiska pracy. 8. Karty stanowisk pracy przechowywane są w aktach osobowych pracowników. 9

10 19 Obszary działania komórek organizacyjnych. Dział Kadr i Płac. Prowadzenie spraw pracowniczych. Prowadzenie całokształtu spraw osobowych Spółki. Prowadzenie spraw w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem godzin pracy pracowników oraz naliczaniem wynagrodzeń. Opracowanie i koordynacja programu motywacyjnego dla pracowników. Prowadzenie spraw związanych z krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi. Sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz sprawozdawczości z zakresu działalności działu, określonych w obowiązujących przepisach. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie polityki kadrowej, zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego pracowników. Realizacja postanowień Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania, obowiązujących w Spółce. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych stanowisk w Dziale są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Dział Administracji Prowadzenie całokształtu spraw administracyjnych Spółki, a w szczególności spraw związanych z zaopatrzeniem oraz wyposażeniem pomieszczeń, stanowisk pracy i pracowników w meble, urządzenia, materiały biurowe i eksploatacyjne. Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych oraz na zewnątrz budynku według odrębnych ustaleń. Gromadzenie, rejestrowanie i archiwizowanie umów zawieranych przez Spółkę. Prowadzenie archiwum. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych Spółki. Prowadzenie spraw socjalnych wynikających z Regulaminu Świadczeń Socjalnych Spółki oraz administrowanie ZFŚS. Wykonywanie badań i analiz jakości wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonywanie analiz i badań ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Współpraca z PSSE w Katowicach: - przekazywanie sprawozdań z badań dot. próbek wody pobieranych do badań w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, - prowadzenie bieżącej korespondencji z PSSE w Katowicach zlecanie podjęcia odpowiednich działań oraz zlecanie badań wody w przypadku informacji PSSE o stwierdzonych przekroczeniach parametrów fizykochemicznych bądź bakteriologicznych, a następnie przesyłanie wyników tych badań do PSSE w Katowicach. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych stanowisk w Dziale są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Dział Umów i Rozliczeń Organizowanie całokształtu spraw związanych z obsługą handlową sprzedaży podstawowych usług Spółki (zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków). 10

11 Wprowadzanie odczytów wodomierzy i urządzeń do pomiarów ilości ścieków oraz archiwizacja danych. Prowadzenie w pełnym zakresie rozrachunków sprzedaży podstawowej Spółki. Prowadzenie rejestru umów i ich archiwizowanie. Nadzór nad należnościami i ich windykacja w zakresie sprzedaży podstawowej. Organizowanie i nadzór nad całokształtem spraw związanych z zawieraniem umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nadzór nad rozdziałami przyłączy oraz przenoszeniem wodomierzy. Organizowanie kontroli i nadzoru w zakresie legalności poboru wody i odprowadzania ścieków przez Odbiorców usług. Monitoring płatności, kontrola przeterminowań, windykacja należności. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych stanowisk w Dziale są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Dział Księgowości Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa (Ustawa o rachunkowości, wszystkie ustawy podatkowe oraz Ordynacja podatkowa). Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków oraz z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Realizacja wszelkich rozliczeń z pracownikami, wynikających ze stosunku pracy. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych z zakresu księgowości. Sporządzenie wewnętrznych dowodów niezbędnych do pełnego zobrazowania operacji gospodarczych i ich kompletności. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentów finansowo księgowych. Prowadzenie ewidencji środków trwałych. Prowadzenie windykacji należności ( we współpracy z Działem Umów i Rozliczeń). Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych stanowisk w Dziale są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan. Wykonywanie prac remontowo-modernizacyjnych sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej. Prowadzenie całokształtu spraw gospodarki wodomierzowej w Spółce. Prowadzenie spraw związanych z monitoringiem jakości przepływu wody i ścieków. Prowadzenie narzędziowni. Prowadzenie całokształtu prac związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem parku maszynowego, sprzętu specjalistycznego oraz posiadanej bazy transportowej. Zapewnienie sprawnego działania pogotowia wodociągowego. Współpraca z Działem Umów i Rozliczeń w zakresie windykacji należności. Nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją powierzonych środków trwałych w tym transportowych i sprzętu specjalistycznego. Opracowywanie i opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w tym zakupu pojazdów samochodowych i sprzętu technicznego. Wnioskowanie w sprawie zbycia lub likwidacji środków trwałych transportowych i sprzętu. Sporządzanie niezbędnej dokumentacji, informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności. Współudział w opracowywaniu planów w zakresie przeglądów, napraw, remontów i inwestycji dla eksploatowanych obiektów. 11

12 Prowadzenie gospodarki odpadami, ich ewidencjonowanie i przekazywanie do zagospodarowania. Analiza sprawozdań laboratoryjnych i wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej pod kątem ustalonych parametrów technologicznych. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzanie sprawozdań okresowych dla Urzędu Marszałkowskiego. Utrzymywanie w ciągłej sprawności ruchowej wszystkich urządzeń. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem przepompowni i hydroforni na terenie miasta. Okresowa kontrola stanu bezpieczeństwa instalacji elektrycznych i całych obiektów. Czynności związane z kontrolą stanów zużycia wody i rozliczaniem wskazań wodomierzy. Nadzór nad jakością wody i ścieków w Siemianowicach Śląskich. Wprowadzenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością badań wody i ścieków zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej działalności Działu. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną i WIOŚ oraz innymi jednostkami kontrolnymi w zakresie prowadzonej działalności. Zabezpieczenie potrzeb transportowych Spółki oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji w tym zakresie. Nadzór nad całokształtem spraw funkcjonowania działu w zakresie technologii i eksploatacji ujęć wody. Zapewnienie ciągłego zaopatrzenia w wodę o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami. Nadzór i konserwacja obiektów wraz z urządzeniami technologicznymi na ujęciach wody. Prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej. Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego w mieście Siemianowice Śląskie. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych stanowisk w Dziale są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Dział Techniczny Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i obiektów z nimi związanych. Aktualizowanie i uzupełnianie inwentaryzacji sieci wod-kan oraz obiektów z nią związanych. Współpraca w zakresie opracowywania programów, planów rocznych i wieloletnich dotyczących eksploatacji, inwestycji oraz remontów sieci. Realizacja wywiadów branżowych dotyczących sieci wod-kan. Opiniowanie projektów technicznych sieci i przyłączy wod-kan i obiektów towarzyszących. Wydawanie warunków dostawy wody i odprowadzania ścieków. Załatwianie spraw formalnych i administracyjnych dla przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i odbiorem zadań inwestycyjnych i remontowych. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem pozwoleń wodno-prawnych oraz nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemu przelewów burzowych. Współudział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych w obrębie obszaru działania komórki organizacyjnej. 12

13 Koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych. Udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach oraz odbiorach cząstkowych i końcowych części lub całości zadań inwestycyjnych. Rozliczanie zakończonych zadań inwestycyjnych. Przygotowywanie informacji, sprawozdań, raportów, harmonogramów. Gromadzenie i przekazywanie stronom procesu inwestycyjnego dokumentacji technicznych, projektowych oraz formalno-prawnych dotyczących realizowanych zadań i projektów. Nadzór nad aktualizacją własnych zasobów mapowych w zakresie prowadzonych remontów, inwestycji, wymiany sieci wod-kan. Prowadzenie archiwum działu. Kontrola nad realizacją i odbiory wykonywanych podłączeń do sieci wodociągowokanalizacyjnej. Prowadzenie spraw formalno-prawnych dotyczących gruntów będących w użytkowaniu Spółki. Prowadzenie całokształtu spraw hydrogeologicznych związanych z eksploatacją ujęć wody. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zabezpieczeniem sieci wod-kan na terenie miasta wobec wpływów eksploatacji górniczej. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych stanowisk w Dziale są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Komórka Informatyczna Prowadzenie całokształtu spraw związanych z informatyzacją i komputeryzacją Spółki. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i sprawności sieci komputerowej Spółki oraz urządzeń informatycznych. Prowadzenie internetowej strony Spółki. Wprowadzanie publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki. Nadzorowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem ciągłości pracy serwerów. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach i sieciach komputerowych. Archiwizacja strategicznych danych zawartych na serwerach oraz przechowywanie kopii bezpieczeństwa. Nadzorowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem centrali telefonicznej. Udział w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówień przy zakupach z zakresu informatyki. Szczegółowe zakresy czynności stanowisk w Komórce są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Komórka Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych wraz z oceną skuteczności działania funkcjonujących mechanizmów kontrolnych, zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Kontroli Wewnętrznej. Badanie i ocena realizowanych w firmie działań i operacji pod kątem eliminacji lub ograniczenia istniejących ryzyk, optymalizacji zadań i procesów oraz realizacji celu i strategii firmy. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad określonych w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej. 13

14 Kontrola przestrzegania przez pracowników Spółki i poszczególne komórki organizacyjne wytycznych instrukcji, regulaminów, procedur i innych wewnętrznych aktów normatywnych. Szczegółowe zakresy czynności stanowisk w Komórce są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Komórka Zamówień Publicznych Nadzór nad całokształtem spraw związanych z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminami: - udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, - udzielania zamówień sektorowych podprogowych w Aqua-Sprint Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich, - pracy komisji przetargowej w Aqua-Sprint Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Opracowywanie dokumentacji przetargowej. Organizowanie postępowań przetargowych w pełnym zakresie i dbanie o prawidłowość prowadzonych procedur przetargowych. Nadzór nad działalnością komisji przetargowej. Dokumentowanie postępowań przetargowych oraz archiwizowanie dokumentacji przetargowych. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Spółki przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązującymi w Spółce Regulaminami w przedmiotowym obszarze. Aktualizacja obowiązujących w Spółce Regulaminów w obliczu zmiany przepisów prawa w przedmiotowym obszarze. Nadzór nad działaniami związanymi z publikacją informacji w BIP Spółki. Szczegółowe zakresy czynności stanowisk w Komórce są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Komórka BHP i ochrony p/poż. Organizowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrola zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Systematyczna kontrola warunków pracy oraz kontrola przestrzegania przez całą załogę bezpiecznych metod pracy. Prowadzenie spraw związanych z ochroną p. poż. Spółki. Realizacja okresowych ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia wypadkowe oraz warunki narażające na powstanie chorób zawodowych lub praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Opracowywanie planów, programów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich realizacją. Prowadzenie ewidencji wypadków przy pracy i w drodze do pracy, kompletowanie dokumentacji powypadkowej oraz analiza przyczyn ich powstania. Współpraca z Działem Kadr i Płac w zakresie określenia badań dla nowo przyjętych pracowników i przy organizacji szkolenia zawodowego pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Sporządzanie bieżącej informacji i sprawozdawczości z zakresu swojej działalności. 14

15 Szczegółowe zakresy czynności stanowisk w Komórce są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Biuro Obsługi Zarządu. Obsługa posiedzeń organów Spółki i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. Prowadzenie bieżącej obsługi pracy Zarządu. Kompletowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów normatywnych i prowadzenie ich ewidencji. Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami kontroli oraz prowadzenie ewidencji kontroli realizowanych przez te organy. Szczegółowy zakres czynności stanowiska w Biurze jest określony w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Biuro Podawcze. Całokształt spraw związanych z przyjmowaniem korespondencji zewnętrznej i korespondencji wewnętrznej Spółki przeznaczonej do wysłania. Prowadzenie stosownych ewidencji i dokumentacji w powyższym zakresie. Obsługa klientów w zakresie udzielania informacji pierwszego kontaktu oraz prowadzenie rejestru skarg i zażaleń. Szczegółowy zakres czynności stanowiska w Biurze jest określony w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Radca Prawny Udzielanie porad, wydawanie opinii i udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa. Informowanie organów Spółki oraz komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym ich zadań i kompetencji. Uczestniczenie w prowadzonych przez Spółkę rokowaniach dotyczących, nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, Nadzór prawny nad egzekucją należności Spółki. Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego Spółki w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi. Informowanie organów spółki o uchybieniach w zakresie przestrzegania przepisów prawa w działalności Spółki i skutkach tych uchybień. Udzielanie na wniosek informacji o przepisach prawa organizacjom społecznym i zawodowym działającym na terenie Spółki. Przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu stosowania przepisów prawa w związku z ich obowiązkami służbowymi. Sprawdzanie i opiniowanie wszystkich wewnętrznych aktów normatywnych w Spółce przed ich zatwierdzeniem i wdrożeniem. Sprawdzanie i opiniowanie wszystkich zawieranych przez Spółkę umów przed ich podpisaniem w imieniu Spółki. Szczegółowy zakres czynności stanowiska jest określony w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Kasa Prowadzenie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem kasy Spółki w sposób zgodny z zasadami określonymi w Instrukcji kasowej obowiązującej w Spółce. 15

16 Szczegółowy zakres czynności stanowiska jest określony w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Magazyn Prowadzenie całokształtu spraw i czynności związanych z prowadzeniem magazynu Spółki. Prowadzenie ewidencji, rozliczeń i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w zakresie gospodarki magazynowej przepisami oraz z Ustawą o rachunkowości. Prowadzenie i zabezpieczenie narzędziowni. Szczegółowy zakres czynności stanowiska jest określony w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Rozdział V ZASADY PRACY 20 Postawa pracownika. 1. Na wszystkich komórkach organizacyjnych i zatrudnionych w nich pracownikach spoczywa obowiązek wzajemnego współdziałania, koordynacji pracy, wymiany poglądów i opinii związanych z wykonywaną pracą. 2. Wszyscy pracownicy powinni wykazywać postawę uczciwości, rzetelności i pomocy zarówno wewnątrz organizacji jak i w stosunku do klientów. 3. Wszyscy pracownicy swoją postawą i wysokim poziomem kultury osobistej powinni kształtować dobre imię Spółki w otoczeniu społecznym i gospodarczym. 4. Wszyscy pracownicy powinni utożsamiać się z celami biznesowymi Spółki i dążeniem do założonych celów finansowych. 21 Obowiązki pracowników. 1. Do obowiązków pracownika należy wykonywanie pracy zgodnie z zawartą umową o pracę i otrzymanym zakresem czynności. 2. Znajomość zakresu działania komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oraz przepisów związanych z jej działaniem. 3. Wykonywanie swoich zadań sumiennie, terminowo i rzetelnie. 4. Informowanie przełożonego o przebiegu i wynikach realizacji zadań oraz napotykanych problemach i trudnościach. 5. Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy, przepisów bhp i p. poż. 6. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie form i metod pracy. 7. Dbałość o mienie Spółki i porządek w miejscu pracy. 8. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych, instrukcji, procedur. 9. Przestrzeganie wymaganych przepisów prawa oraz znajomość ustaw związanych z prowadzonym obszarem działalności. 10. Przestrzeganie zasad związanych z Ustawą o ochronie danych osobowych. 11. Zachowanie tajemnicy służbowej. 12. Dbałość o bezpieczeństwo realizowanych transakcji gospodarczych i finansowych. 16

17 13. Pozostałe obowiązki wynikają z Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy obowiązującego w Spółce. 14. Podstawowe obowiązki są określone w Karcie stanowiska pracy. 22 Uprawnienia pracowników. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do uzyskania od przełożonego jednoznacznego określenia zadań oraz zapewnienie niezbędnych środków, informacji i terminów potrzebnych do należytego ich wykonania. 2. Pracownik ma prawo odwołać się od decyzji przełożonego do przełożonego wyższego szczebla w przypadku uzasadnionych wątpliwości. 3. Pozostałe uprawnienia wynikają z Kodeksu Pracy oraz Regulaminu pracy obowiązującego w Spółce. 4. Podstawowe uprawnienia są określone w Karcie stanowiska pracy. 23 Odpowiedzialność pracowników. 1. Za szkody wyrządzone Spółce lub pracownikom na skutek swojego działania lub zaniechania, pracownik może ponieść odpowiedzialność materialną i karną. 2. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową za niewłaściwe wykonywanie powierzonych mu zadań lub złamanie dyscypliny pracy. 3. Zasady ponoszenia odpowiedzialności regulują przepisy powszechnie obowiązujące oraz Regulamin Pracy obowiązujący w Spółce. 24 Szczególne ograniczenia. 1. Pracownicy Spółki nie mogą: a) prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani też świadczyć pracy na rzecz innego podmiotu prowadzącego podobną działalność jak Spółka, b) być członkami organów spółek prawa handlowego lub innych podmiotów gospodarczych zależnych, bądź współpracujących ze Spółką. 2. Zarząd Spółki może wyrazić zgodę na odstępstwa od postanowień punktu Pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych z możliwością dostępu do danych osobowych zobowiązani są wykonywać pracę zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883). 4. Pracownicy mający dostęp do informacji niejawnych zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów wynikających z Ustawy o ochronie informacji niejawnych z 22 stycznia 1999 r. (Dz.U. z 1999r. Nr 11, poz. 95). 25 Zasady obejmowania i zdawania stanowisk związanych z odpowiedzialnością materialną. 1. Przed podjęciem pracy związanej z odpowiedzialnością materialną pracownik powinien podpisać zobowiązanie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, zawierając stosowną umowę (lub składając oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej). 17

18 2. Przyjęcie i przekazanie stanowiska pracy związanego z odpowiedzialnością materialną następuje w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację zdawczo-odbiorczą. 26 Wykaz skrótów nazw komórek organizacyjnych: Prezes Zarządu PZ Biuro Obsługi Zarządu PBZ Komórka Informatyczna PI Komórka Kontroli i Audytu Wewnętrznej PKiAW Komórka BHP i Ochrony P/Poż - PB Dyrektor Finansowy DF Dział Księgowości FK Dział Kadr i Płac FKP Dział Umów i Rozliczeń FR Kasa FKS Magazyn FMG Dyrektor Organizacyjno-Prawny DOP Dział Administracji ODA Komórka Zamówień Publicznych OZP Biuro Podawcze OBP Radca Prawny PRP Dyrektor Techniczny DT Dział Techniczny TT Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan TES 18

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAśU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S. A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Katowice - listopad 2008 roku SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne działania Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach

Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Prabutach z dnia 18.06.2014 r. Regulamin Organizacyjny Banku Spółdzielczego w Prabutach SPIS TREŚCI Rozdział I... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II... 3 Władze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo