REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 01/10/2011 z dnia 14 października 2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich 1

2 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne. II. Organy Spółki. III. Struktura organizacyjna. IV. Obszary działania. V. Zasady pracy. VI. Załącznik nr 1 - Schemat struktury organizacyjnej. 2

3 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej w dalszej części Spółką. Spółka może używać nazwy skrótowej Aqua Sprint Sp. z o.o. Spółka działa w szczególności na podstawie: 1. Aktu Notarialnego z dnia 10 września 2008r. Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem oraz pod datą r. 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) 4. Ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz ze zm.) 5. Uchwały nr 308/208 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 lipca 2008r. W sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, określenia wysokości jej kapitału zakładowego oraz sposobu objęcia udziałów 6. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemianowice Śląskie wprowadzonego Uchwałą nr 555/2009 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 listopada 2009r. 2 Udziałowcem Spółki jest Miasto Siemianowice Śląskie. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 3 4 Siedziba Spółki jest zlokalizowana w Siemianowicach Śląskich. Spółka posiada także placówkę wyodrębnioną - Dział Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. oraz obiekty zewnętrzne urządzenia branżowe: hydrofornie i przepompownie. 5 Spółka jest powołana do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemianowice Śląskie. 6 Przedmiotem działalności podstawowej Spółki jest: 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. 3

4 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 3. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody. 4. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. 5. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. 7 Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa Regulamin Kontroli Wewnętrznej. 8 Zasady prowadzenia rachunkowości w Spółce określa Polityka Rachunkowości. 9 Zasady wydawania regulacji wewnętrznych 1. Podstawową formą stanowienia uregulowań są Uchwały Zarządu. Zarząd podejmuje Uchwały w sprawach zastrzeżonych do podejmowania decyzji Uchwałami Zarządu, które są określone w Regulaminie Zarządu. 2. Szczegółowymi formami normowania określonego zagadnienia, regulującymi sposób postępowania są: a) zarządzenia, b) pisma okólne, c) komunikaty, d) pisemne polecenia służbowe. 3. Zarządzenia mogą wydawać: Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy, w sprawach wchodzących w zakres działania określony dla danego stanowiska w Regulaminie Zarządu, a nie zastrzeżony dla Uchwał Zarządu. 4. Pisma okólne normują zagadnienia jednostkowe dotyczące wszystkich pracowników. 5. Pisma okólne przygotowuje komórka merytoryczna bądź wskazana przez Zarząd. Pisma okólne podpisuje Prezes Zarządu. 7. Komunikaty oraz pisemne polecenia służbowe dotyczą zakresu działania jednej komórki organizacyjnej przygotowywane są w komórkach merytorycznych i podpisują je Dyrektorzy i Kierownicy komórek. 8. Każda osoba wydająca regulację wewnętrzną ma obowiązek poddania jej sprawdzeniu przez Radcę Prawnego, a następnie przedłożenia do akceptacji przez Prezesa Zarządu. 9. Po akceptacji regulacja jest zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Biuro Obsługi Zarządu, a następnie rozdysponowana wg zasad: - członkowie kadry kierowniczej otrzymują wszystkie regulacje wewnętrzne, - członkowie kadry kierowniczej przekazują podległym pracownikom regulacje w zależności od przedmiotu, - członkowie kadry kierowniczej ponoszą odpowiedzialność w zakresie przekazania i znajomości przez podległych pracowników treści wprowadzonych regulacji bezpośrednio przed Prezesem Zarządu, szczególnie w sprawach, gdzie wymagane jest potwierdzenie pracownika przyjęcia do wiadomości określonych wewnętrznych aktów normatywnych. 4

5 Rozdział II ORGANY SPÓŁKI Organami Spółki są: 1. Zgromadzenie Wspólników. 2. Rada Nadzorcza. 3. Zarząd Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki Zgromadzenia Wspólników mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników odbywają się nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólników, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia Zarządowi w tej sprawie. 2. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego oraz 2 do 6 Członków. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i doradczym. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. 3. Zarząd. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym. Zarząd jest dwuosobowy i składa się z Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Dyrektora Finansowego. Członków Zarządu w tym Prezesa powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki. Rozdział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA 12 Jednostkami organizacyjnymi Spółki są: 1. Zarząd. 2. Działy. 3. Komórki. 4. Biura. 5. Stanowiska jednoosobowe. Działy to struktury zawierające min. dwa stanowiska pracy. W Dziale może lecz nie musi występować stanowisko Kierownika Działu oraz Zastępcy Kierownika. Komórki zawierają jedno lub dwa stanowiska pracy. W Komórce może lecz nie musi występować stanowisko kierownicze. 5

6 Biura są to struktury jednostanowiskowe, dla których wyodrębniono nazwy w celach marketingowych. W Spółce znajduje się również Biuro Obsługi Klienta. Biuro to nie jest komórką organizacyjną struktury, zostało wyodrębnione ze względów marketingowych. Nazwą Biuro Obsługi Klienta obejmuje się komórki organizacyjne przeznaczone do bezpośredniej obsługi klientów: Dział Umów i Rozliczeń, Kasa oraz Biuro Podawcze. 13 W strukturze Spółki występują następujące jednostki organizacyjne: 1. Zarząd. Zarząd składa się z dwóch stanowisk: Prezes Zarządu ` Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 2. Dyrektor Organizacyjno-Prawny. 3. Dyrektor Techniczny. 4. Dział Kadr i Płac. W dziale znajdują się stanowiska: Specjalista ds. kadr i płac, Starszy Inspektor ds. kadr i płac. 5. Dział Administracji. W dziale znajdują się stanowiska: Pracownik Socjalno-Administracyjny, Archiwista, Referent ( z miejscem świadczenia pracy w Dziale Eksploatacji Sieci Wod- Kan.) oraz Sprzątaczka 6. Dział Księgowości. W dziale znajdują się stanowiska: Kierownik Działu Księgowości oraz Księgowa. 7. Dział Umów i Rozliczeń. W dziale znajdują się stanowiska: Kierownik Działu Umów i Rozliczeń, Z-ca Kierownika, Specjalista oraz Inspektor. 8. Dział Techniczny. W dziale znajdują się stanowiska: Kierownik Działu Technicznego, Starszy Referent lub Inspektor oraz Stanowisko Inspektora Nadzoru. 9. Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan.. W dziale znajdują się stanowiska: Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan., Z-ca Kierownika, Mistrz Sieci Wod-Kan., Stanowisko ds. transportu, Stanowisko ds. gospodarki wodomierzowej, Stanowisko ds. pomiaru i kontroli sieci, Odczytywacz wodomierzy, Monter sieci wodociągowej, Monter sieci kanalizacyjnej, Kierowca, Operator sprzętu budowlanego, Spawacz, Kopacz, Maszynista przepompowni wody, Maszynista przepompowni ścieków; 10. Biuro Obsługi Zarządu. W biurze znajduje się stanowisko Asystentka Zarządu. 11. Biuro Podawcze. W biurze znajduje się stanowisko Pracownik Biurowy. 12. Komórka Zamówień Publicznych. W komórce znajduje się stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych. 13. Komórka Kontroli i Audytu Wewnętrznego. W komórce znajduje się stanowisko Kierownik Kontroli i Audytu Wewnętrznego. 14. Komórka Informatyczna. W komórce znajdują się stanowiska: Administrator Sieci Informatycznej, Informatyk oraz Inspektor ds. informatycznych. 15. Komórka BHP i p/poż. W komórce znajduje się stanowisko Inspektor ds. BHP i ochrony p/poż. 16. Radca Prawny. 17. Kasa. W kasie znajduje się stanowisko Kasjer. 18. Magazyn. W magazynie znajduje się stanowisko Magazynier. 6

7 14 Powołanie lub likwidacja działu, komórki, stanowiska leży w kompetencji Zarządu. Okresowo mogą być powoływane zespoły zadaniowe do realizacji bieżących projektów i zadań, składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych. Kompetencje powoływania zespołów zadaniowych posiada Prezes Zarządu oraz Dyrektorzy przy akceptacji Prezesa Zarządu. W Spółce funkcjonują w sposób stały dodatkowo następujące ciała opiniotwórczowykonawcze: - Komisja Socjalna - ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji składników majątkowych, - Komisja Likwidacyjna ds. likwidacji składników majątkowych. Komisje są powoływane Uchwałą Zarządu. Zmiany składu komisji należą do kompetencji Zarządu. System powiązań wewnątrz struktury Prezesowi Zarządu podlegają wszystkie jednostki organizacyjne Spółki. Bezpośrednio Prezesowi Zarządu podlegają: Członek Zarządu Dyrektor Finansowy, Dyrektor Techniczny, Biuro Obsługi Zarządu, Biuro Podawcze, Radca Prawny, Komórka Zamówień Publicznych, Komórka Kontroli Wewnętrznej, Komórka Informatyczna, Komórka BHP i p/poż. 2. Członkowi Zarządu Dyrektorowi Finansowemu podlegają bezpośrednio: Kierownik Działu Księgowości i Dział Księgowości, Kierownik Działu Umów i Rozliczeń oraz Dział Umów i Rozliczeń, Dział Kadr i Płac, Kasa, Magazyn. 3. Dyrektorowi Organizacyjno Prawnemu podlegają bezpośrednio: Dział Administracji, Komórka Zamówień Publicznych, Biuro Podawcze. 4. Dyrektorowi Technicznemu podlegają bezpośrednio: Kierownik Działu Technicznego i Dział Techniczny, Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan. oraz Dział Eksploatacji Sieci Wod- Kan. 5. Kierownicy Działów należą do struktur działów. Kierownikom Działów podlegają wszystkie stanowiska znajdujące się w kierowanym przez niego dziale, łącznie z stanowiskami wyodrębnionymi funkcjonalnie. 6. Każdy pracownik ma jednego bezpośredniego przełożonego. W działach posiadających Kierownika jest nim Kierownik Działu. W działach nie posiadających Kierownika oraz innych komórkach organizacyjnych jest nim przełożony wyznaczony poprzez wyżej opisane powiązania. 7. Polecenia w zakresie pracy pracowników mogą wydawać przełożeni wg wyżej opisanego systemu powiązań. Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych w zakresie pracy pracowników, którzy nie podlegają nadzorowanym przez nich strukturom nie wydają poleceń tym pracownikom bezpośrednio, a za pośrednictwem stanowiska kierowniczego wg systemu powiązań. 8. Jeżeli dany pracownik otrzymuje polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla wg hierarchii wynikającej ze struktury organizacyjnej oraz zgodnie z opisanym powyżej 7

8 systemem powiązań, podlega temu poleceniu, ale zobowiązany jest poinformować o tym fakcie przełożonego bezpośredniego. 9. Jeżeli dany pracownik otrzymał dwa różne polecenia służbowe w tym samym przedmiocie, z których jedno jest poleceniem przełożonego wyższego szczebla a drugie poleceniem bezpośredniego przełożonego, podlega poleceniu przełożonego wyższego szczebla informując bezpośredniego przełożonego o przyczynie nie wykonania jego polecenia. System zastępstw Prezes Zarządu. Jest zastępowany przez Członka Zarządu Dyrektora Finansowego. Zastępstwo jest wykonywane na podstawie stosownie udzielonego pełnomocnictwa. 2. Członek Zarządu Dyrektor Finansowy. Jest zastępowany przez Kierownika Działu Księgowości. Zastępuje Prezesa Zarządu. Zastępstwo jest wykonywane na podstawie stosownie udzielonego pełnomocnictwa. 3. Dyrektor Organizacyjno-Prawny. Jest zastępowany przez pracowników podległych jednostek organizacyjnych w podziale funkcjonalnym. 4. Dyrektor Techniczny. Jest zastępowany przez Kierownika Działu Technicznego oraz Kierownika Działu Eksploatacji wg podziału funkcjonalnego. Podział ten jest odzwierciedlony w Karcie stanowiska pracy Kierownika. 5. Kierownik Działu Technicznego. Jest zastępowany przez pracowników działu w podziale funkcjonalnym. Podział ten jest odzwierciedlony w Karcie stanowiska pracy pracownika. Zastępuje Dyrektora Technicznego w obszarze określonym w Karcie stanowiska pracy. 6. Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan. Jest zastępowany przez Zastępcę Kierownika lub Mistrza w randze Z-cy Kierownika (odzwierciedlenie w Karcie stanowiska pracy). Zastępuje Dyrektora Technicznego w obszarze określonym w Karcie stanowiska pracy. 7. Kierownik Działu Księgowości Jest zastępowany przez pracowników działu w podziale funkcjonalnym. Podział ten jest odzwierciedlony w Karcie stanowiska pracy pracownika. Zastępuje Dyrektora Finansowego. 8. Kierownik Działu Umów i Rozliczeń. Jest zastępowany bezpośrednio przez Z-cę Kierownika. Z-ca Kierownika jest zastępowany przez pracowników działu w podziale funkcjonalnym. Podział ten jest odzwierciedlony w Karcie stanowiska pracy pracownika. 9. Zastępstwa dla pozostałych pracowników ustalają ich bezpośredni przełożeni. Dla każdego pracownika obustronna zastępowalność jest odzwierciedlona w jego Karcie stanowiska pracy. 17 8

9 Graficzne odzwierciedlenie struktury organizacyjnej przedstawia Schemat struktury organizacyjnej. Schemat struktury organizacyjnej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Rozdział IV OBSZARY DZIAŁANIA 18 Kompetencje, odpowiedzialność i system umocowań. 1. Zarząd zarządza całokształtem działalności Spółki. Podejmuje decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Kompetencje Zarządu oraz zakres odpowiedzialności i podział zadań między Prezesem Zarządu i Członkiem Zarządu Dyrektorem Finansowym określa Regulamin Zarządu. 2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo oraz Członek Zarządu Dyrektor Finansowy z Prezesem Zarządu łącznie. 3. Prezes Zarządu działa również poprzez wydane pełnomocnictwa rodzajowe. Zakresy działania scedowane przez Prezesa określają szczegółowo wydane Pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa wydane i cofnięte są ewidencjonowane w Rejestrze pełnomocnictw. Rejestr jest prowadzony i aktualizowany przez Asystenta Biura Zarządu. Oryginały pełnomocnictw są przechowywane w aktach osobowych umocowanych. 4. Osoby zajmujące stanowiska Dyrektora na podstawie otrzymanych pełnomocnictw mają możliwość cedowania udzielonych im kompetencji. Udzielanie pełnomocnictw dalszych zależy od udzielonej w treści posiadanego pełnomocnictwa substytucji. 5. Dyrektorzy są odpowiedzialni za całokształt działania podległych im komórek organizacyjnych zgodnie z wyżej opisaną strukturą organizacyjną oraz jakość pracy podległych im pracowników. 6. Kierownicy są odpowiedzialni za całokształt działania podległych im komórek organizacyjnych zgodnie z wyżej opisaną strukturą organizacyjną oraz jakość pracy podległych im pracowników. 7. Szczegółowy zakres odpowiedzialności dla każdego pracownika oraz dla każdego stanowiska kierowniczego zawarty jest w imiennej Karcie stanowiska pracy. 8. Karty stanowisk pracy przechowywane są w aktach osobowych pracowników. 9

10 19 Obszary działania komórek organizacyjnych. Dział Kadr i Płac. Prowadzenie spraw pracowniczych. Prowadzenie całokształtu spraw osobowych Spółki. Prowadzenie spraw w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem godzin pracy pracowników oraz naliczaniem wynagrodzeń. Opracowanie i koordynacja programu motywacyjnego dla pracowników. Prowadzenie spraw związanych z krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi. Sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz sprawozdawczości z zakresu działalności działu, określonych w obowiązujących przepisach. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie polityki kadrowej, zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego pracowników. Realizacja postanowień Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania, obowiązujących w Spółce. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych stanowisk w Dziale są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Dział Administracji Prowadzenie całokształtu spraw administracyjnych Spółki, a w szczególności spraw związanych z zaopatrzeniem oraz wyposażeniem pomieszczeń, stanowisk pracy i pracowników w meble, urządzenia, materiały biurowe i eksploatacyjne. Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych oraz na zewnątrz budynku według odrębnych ustaleń. Gromadzenie, rejestrowanie i archiwizowanie umów zawieranych przez Spółkę. Prowadzenie archiwum. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych Spółki. Prowadzenie spraw socjalnych wynikających z Regulaminu Świadczeń Socjalnych Spółki oraz administrowanie ZFŚS. Wykonywanie badań i analiz jakości wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonywanie analiz i badań ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Współpraca z PSSE w Katowicach: - przekazywanie sprawozdań z badań dot. próbek wody pobieranych do badań w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, - prowadzenie bieżącej korespondencji z PSSE w Katowicach zlecanie podjęcia odpowiednich działań oraz zlecanie badań wody w przypadku informacji PSSE o stwierdzonych przekroczeniach parametrów fizykochemicznych bądź bakteriologicznych, a następnie przesyłanie wyników tych badań do PSSE w Katowicach. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych stanowisk w Dziale są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Dział Umów i Rozliczeń Organizowanie całokształtu spraw związanych z obsługą handlową sprzedaży podstawowych usług Spółki (zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków). 10

11 Wprowadzanie odczytów wodomierzy i urządzeń do pomiarów ilości ścieków oraz archiwizacja danych. Prowadzenie w pełnym zakresie rozrachunków sprzedaży podstawowej Spółki. Prowadzenie rejestru umów i ich archiwizowanie. Nadzór nad należnościami i ich windykacja w zakresie sprzedaży podstawowej. Organizowanie i nadzór nad całokształtem spraw związanych z zawieraniem umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nadzór nad rozdziałami przyłączy oraz przenoszeniem wodomierzy. Organizowanie kontroli i nadzoru w zakresie legalności poboru wody i odprowadzania ścieków przez Odbiorców usług. Monitoring płatności, kontrola przeterminowań, windykacja należności. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych stanowisk w Dziale są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Dział Księgowości Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa (Ustawa o rachunkowości, wszystkie ustawy podatkowe oraz Ordynacja podatkowa). Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków oraz z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Realizacja wszelkich rozliczeń z pracownikami, wynikających ze stosunku pracy. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych z zakresu księgowości. Sporządzenie wewnętrznych dowodów niezbędnych do pełnego zobrazowania operacji gospodarczych i ich kompletności. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentów finansowo księgowych. Prowadzenie ewidencji środków trwałych. Prowadzenie windykacji należności ( we współpracy z Działem Umów i Rozliczeń). Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych stanowisk w Dziale są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan. Wykonywanie prac remontowo-modernizacyjnych sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej. Prowadzenie całokształtu spraw gospodarki wodomierzowej w Spółce. Prowadzenie spraw związanych z monitoringiem jakości przepływu wody i ścieków. Prowadzenie narzędziowni. Prowadzenie całokształtu prac związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem parku maszynowego, sprzętu specjalistycznego oraz posiadanej bazy transportowej. Zapewnienie sprawnego działania pogotowia wodociągowego. Współpraca z Działem Umów i Rozliczeń w zakresie windykacji należności. Nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją powierzonych środków trwałych w tym transportowych i sprzętu specjalistycznego. Opracowywanie i opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w tym zakupu pojazdów samochodowych i sprzętu technicznego. Wnioskowanie w sprawie zbycia lub likwidacji środków trwałych transportowych i sprzętu. Sporządzanie niezbędnej dokumentacji, informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności. Współudział w opracowywaniu planów w zakresie przeglądów, napraw, remontów i inwestycji dla eksploatowanych obiektów. 11

12 Prowadzenie gospodarki odpadami, ich ewidencjonowanie i przekazywanie do zagospodarowania. Analiza sprawozdań laboratoryjnych i wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej pod kątem ustalonych parametrów technologicznych. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzanie sprawozdań okresowych dla Urzędu Marszałkowskiego. Utrzymywanie w ciągłej sprawności ruchowej wszystkich urządzeń. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem przepompowni i hydroforni na terenie miasta. Okresowa kontrola stanu bezpieczeństwa instalacji elektrycznych i całych obiektów. Czynności związane z kontrolą stanów zużycia wody i rozliczaniem wskazań wodomierzy. Nadzór nad jakością wody i ścieków w Siemianowicach Śląskich. Wprowadzenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością badań wody i ścieków zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej działalności Działu. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną i WIOŚ oraz innymi jednostkami kontrolnymi w zakresie prowadzonej działalności. Zabezpieczenie potrzeb transportowych Spółki oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji w tym zakresie. Nadzór nad całokształtem spraw funkcjonowania działu w zakresie technologii i eksploatacji ujęć wody. Zapewnienie ciągłego zaopatrzenia w wodę o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami. Nadzór i konserwacja obiektów wraz z urządzeniami technologicznymi na ujęciach wody. Prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej. Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego w mieście Siemianowice Śląskie. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych stanowisk w Dziale są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Dział Techniczny Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i obiektów z nimi związanych. Aktualizowanie i uzupełnianie inwentaryzacji sieci wod-kan oraz obiektów z nią związanych. Współpraca w zakresie opracowywania programów, planów rocznych i wieloletnich dotyczących eksploatacji, inwestycji oraz remontów sieci. Realizacja wywiadów branżowych dotyczących sieci wod-kan. Opiniowanie projektów technicznych sieci i przyłączy wod-kan i obiektów towarzyszących. Wydawanie warunków dostawy wody i odprowadzania ścieków. Załatwianie spraw formalnych i administracyjnych dla przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i odbiorem zadań inwestycyjnych i remontowych. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem pozwoleń wodno-prawnych oraz nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemu przelewów burzowych. Współudział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych w obrębie obszaru działania komórki organizacyjnej. 12

13 Koordynacja, kontrola i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych. Udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach oraz odbiorach cząstkowych i końcowych części lub całości zadań inwestycyjnych. Rozliczanie zakończonych zadań inwestycyjnych. Przygotowywanie informacji, sprawozdań, raportów, harmonogramów. Gromadzenie i przekazywanie stronom procesu inwestycyjnego dokumentacji technicznych, projektowych oraz formalno-prawnych dotyczących realizowanych zadań i projektów. Nadzór nad aktualizacją własnych zasobów mapowych w zakresie prowadzonych remontów, inwestycji, wymiany sieci wod-kan. Prowadzenie archiwum działu. Kontrola nad realizacją i odbiory wykonywanych podłączeń do sieci wodociągowokanalizacyjnej. Prowadzenie spraw formalno-prawnych dotyczących gruntów będących w użytkowaniu Spółki. Prowadzenie całokształtu spraw hydrogeologicznych związanych z eksploatacją ujęć wody. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zabezpieczeniem sieci wod-kan na terenie miasta wobec wpływów eksploatacji górniczej. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych stanowisk w Dziale są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Komórka Informatyczna Prowadzenie całokształtu spraw związanych z informatyzacją i komputeryzacją Spółki. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i sprawności sieci komputerowej Spółki oraz urządzeń informatycznych. Prowadzenie internetowej strony Spółki. Wprowadzanie publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki. Nadzorowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem ciągłości pracy serwerów. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych w systemach i sieciach komputerowych. Archiwizacja strategicznych danych zawartych na serwerach oraz przechowywanie kopii bezpieczeństwa. Nadzorowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem centrali telefonicznej. Udział w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówień przy zakupach z zakresu informatyki. Szczegółowe zakresy czynności stanowisk w Komórce są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Komórka Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych wraz z oceną skuteczności działania funkcjonujących mechanizmów kontrolnych, zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Kontroli Wewnętrznej. Badanie i ocena realizowanych w firmie działań i operacji pod kątem eliminacji lub ograniczenia istniejących ryzyk, optymalizacji zadań i procesów oraz realizacji celu i strategii firmy. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad określonych w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej. 13

14 Kontrola przestrzegania przez pracowników Spółki i poszczególne komórki organizacyjne wytycznych instrukcji, regulaminów, procedur i innych wewnętrznych aktów normatywnych. Szczegółowe zakresy czynności stanowisk w Komórce są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Komórka Zamówień Publicznych Nadzór nad całokształtem spraw związanych z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminami: - udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, - udzielania zamówień sektorowych podprogowych w Aqua-Sprint Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich, - pracy komisji przetargowej w Aqua-Sprint Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich. Opracowywanie dokumentacji przetargowej. Organizowanie postępowań przetargowych w pełnym zakresie i dbanie o prawidłowość prowadzonych procedur przetargowych. Nadzór nad działalnością komisji przetargowej. Dokumentowanie postępowań przetargowych oraz archiwizowanie dokumentacji przetargowych. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Spółki przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązującymi w Spółce Regulaminami w przedmiotowym obszarze. Aktualizacja obowiązujących w Spółce Regulaminów w obliczu zmiany przepisów prawa w przedmiotowym obszarze. Nadzór nad działaniami związanymi z publikacją informacji w BIP Spółki. Szczegółowe zakresy czynności stanowisk w Komórce są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Komórka BHP i ochrony p/poż. Organizowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrola zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Systematyczna kontrola warunków pracy oraz kontrola przestrzegania przez całą załogę bezpiecznych metod pracy. Prowadzenie spraw związanych z ochroną p. poż. Spółki. Realizacja okresowych ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia wypadkowe oraz warunki narażające na powstanie chorób zawodowych lub praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Opracowywanie planów, programów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich realizacją. Prowadzenie ewidencji wypadków przy pracy i w drodze do pracy, kompletowanie dokumentacji powypadkowej oraz analiza przyczyn ich powstania. Współpraca z Działem Kadr i Płac w zakresie określenia badań dla nowo przyjętych pracowników i przy organizacji szkolenia zawodowego pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Sporządzanie bieżącej informacji i sprawozdawczości z zakresu swojej działalności. 14

15 Szczegółowe zakresy czynności stanowisk w Komórce są określone w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Biuro Obsługi Zarządu. Obsługa posiedzeń organów Spółki i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. Prowadzenie bieżącej obsługi pracy Zarządu. Kompletowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów normatywnych i prowadzenie ich ewidencji. Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami kontroli oraz prowadzenie ewidencji kontroli realizowanych przez te organy. Szczegółowy zakres czynności stanowiska w Biurze jest określony w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Biuro Podawcze. Całokształt spraw związanych z przyjmowaniem korespondencji zewnętrznej i korespondencji wewnętrznej Spółki przeznaczonej do wysłania. Prowadzenie stosownych ewidencji i dokumentacji w powyższym zakresie. Obsługa klientów w zakresie udzielania informacji pierwszego kontaktu oraz prowadzenie rejestru skarg i zażaleń. Szczegółowy zakres czynności stanowiska w Biurze jest określony w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Radca Prawny Udzielanie porad, wydawanie opinii i udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa. Informowanie organów Spółki oraz komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym ich zadań i kompetencji. Uczestniczenie w prowadzonych przez Spółkę rokowaniach dotyczących, nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, Nadzór prawny nad egzekucją należności Spółki. Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego Spółki w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi. Informowanie organów spółki o uchybieniach w zakresie przestrzegania przepisów prawa w działalności Spółki i skutkach tych uchybień. Udzielanie na wniosek informacji o przepisach prawa organizacjom społecznym i zawodowym działającym na terenie Spółki. Przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu stosowania przepisów prawa w związku z ich obowiązkami służbowymi. Sprawdzanie i opiniowanie wszystkich wewnętrznych aktów normatywnych w Spółce przed ich zatwierdzeniem i wdrożeniem. Sprawdzanie i opiniowanie wszystkich zawieranych przez Spółkę umów przed ich podpisaniem w imieniu Spółki. Szczegółowy zakres czynności stanowiska jest określony w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Kasa Prowadzenie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem kasy Spółki w sposób zgodny z zasadami określonymi w Instrukcji kasowej obowiązującej w Spółce. 15

16 Szczegółowy zakres czynności stanowiska jest określony w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Magazyn Prowadzenie całokształtu spraw i czynności związanych z prowadzeniem magazynu Spółki. Prowadzenie ewidencji, rozliczeń i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w zakresie gospodarki magazynowej przepisami oraz z Ustawą o rachunkowości. Prowadzenie i zabezpieczenie narzędziowni. Szczegółowy zakres czynności stanowiska jest określony w Karcie stanowiska pracy, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika. Rozdział V ZASADY PRACY 20 Postawa pracownika. 1. Na wszystkich komórkach organizacyjnych i zatrudnionych w nich pracownikach spoczywa obowiązek wzajemnego współdziałania, koordynacji pracy, wymiany poglądów i opinii związanych z wykonywaną pracą. 2. Wszyscy pracownicy powinni wykazywać postawę uczciwości, rzetelności i pomocy zarówno wewnątrz organizacji jak i w stosunku do klientów. 3. Wszyscy pracownicy swoją postawą i wysokim poziomem kultury osobistej powinni kształtować dobre imię Spółki w otoczeniu społecznym i gospodarczym. 4. Wszyscy pracownicy powinni utożsamiać się z celami biznesowymi Spółki i dążeniem do założonych celów finansowych. 21 Obowiązki pracowników. 1. Do obowiązków pracownika należy wykonywanie pracy zgodnie z zawartą umową o pracę i otrzymanym zakresem czynności. 2. Znajomość zakresu działania komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oraz przepisów związanych z jej działaniem. 3. Wykonywanie swoich zadań sumiennie, terminowo i rzetelnie. 4. Informowanie przełożonego o przebiegu i wynikach realizacji zadań oraz napotykanych problemach i trudnościach. 5. Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy, przepisów bhp i p. poż. 6. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie form i metod pracy. 7. Dbałość o mienie Spółki i porządek w miejscu pracy. 8. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych, instrukcji, procedur. 9. Przestrzeganie wymaganych przepisów prawa oraz znajomość ustaw związanych z prowadzonym obszarem działalności. 10. Przestrzeganie zasad związanych z Ustawą o ochronie danych osobowych. 11. Zachowanie tajemnicy służbowej. 12. Dbałość o bezpieczeństwo realizowanych transakcji gospodarczych i finansowych. 16

17 13. Pozostałe obowiązki wynikają z Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy obowiązującego w Spółce. 14. Podstawowe obowiązki są określone w Karcie stanowiska pracy. 22 Uprawnienia pracowników. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do uzyskania od przełożonego jednoznacznego określenia zadań oraz zapewnienie niezbędnych środków, informacji i terminów potrzebnych do należytego ich wykonania. 2. Pracownik ma prawo odwołać się od decyzji przełożonego do przełożonego wyższego szczebla w przypadku uzasadnionych wątpliwości. 3. Pozostałe uprawnienia wynikają z Kodeksu Pracy oraz Regulaminu pracy obowiązującego w Spółce. 4. Podstawowe uprawnienia są określone w Karcie stanowiska pracy. 23 Odpowiedzialność pracowników. 1. Za szkody wyrządzone Spółce lub pracownikom na skutek swojego działania lub zaniechania, pracownik może ponieść odpowiedzialność materialną i karną. 2. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową za niewłaściwe wykonywanie powierzonych mu zadań lub złamanie dyscypliny pracy. 3. Zasady ponoszenia odpowiedzialności regulują przepisy powszechnie obowiązujące oraz Regulamin Pracy obowiązujący w Spółce. 24 Szczególne ograniczenia. 1. Pracownicy Spółki nie mogą: a) prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani też świadczyć pracy na rzecz innego podmiotu prowadzącego podobną działalność jak Spółka, b) być członkami organów spółek prawa handlowego lub innych podmiotów gospodarczych zależnych, bądź współpracujących ze Spółką. 2. Zarząd Spółki może wyrazić zgodę na odstępstwa od postanowień punktu Pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych z możliwością dostępu do danych osobowych zobowiązani są wykonywać pracę zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883). 4. Pracownicy mający dostęp do informacji niejawnych zobowiązani są do przestrzegania i stosowania przepisów wynikających z Ustawy o ochronie informacji niejawnych z 22 stycznia 1999 r. (Dz.U. z 1999r. Nr 11, poz. 95). 25 Zasady obejmowania i zdawania stanowisk związanych z odpowiedzialnością materialną. 1. Przed podjęciem pracy związanej z odpowiedzialnością materialną pracownik powinien podpisać zobowiązanie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, zawierając stosowną umowę (lub składając oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej). 17

18 2. Przyjęcie i przekazanie stanowiska pracy związanego z odpowiedzialnością materialną następuje w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację zdawczo-odbiorczą. 26 Wykaz skrótów nazw komórek organizacyjnych: Prezes Zarządu PZ Biuro Obsługi Zarządu PBZ Komórka Informatyczna PI Komórka Kontroli i Audytu Wewnętrznej PKiAW Komórka BHP i Ochrony P/Poż - PB Dyrektor Finansowy DF Dział Księgowości FK Dział Kadr i Płac FKP Dział Umów i Rozliczeń FR Kasa FKS Magazyn FMG Dyrektor Organizacyjno-Prawny DOP Dział Administracji ODA Komórka Zamówień Publicznych OZP Biuro Podawcze OBP Radca Prawny PRP Dyrektor Techniczny DT Dział Techniczny TT Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan TES 18

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zwanej dalej Filharmonią w Słupsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zwany dalej ZKM utworzony został Uchwałą Nr XLVI/ 346 / 92 Rady Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI

Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI Załącznik do Uchwały Zarządu SKOK Małopolska Nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SKOK MAŁOPOLSKA W STALOWEJ WOLI LISTOPAD 2015 Spis Treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Organy statutowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A.

Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A. Załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Herkules S.A. nr z dnia 29.05.2015 r. Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A. Preambuła Zważywszy na to, że Spółka Herkules

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego Zaopiniowany przez Radę Naukową w dniu 5 lutego 2014 r. Wprowadzony w życie z dniem 1 marca 2014 r. I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego zwany dalej MORD

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 9/15 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 01.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach STYCZEŃ 2008 r. R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 02/2014 Prezesa Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o. z dnia 16.01.2014 r. Uchwała nr 01/2014 Rady Nadzorczej ZZO Stargard Sp. z o.o. z dnia 28.01.2014 r. I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY. 1 Zakładem zarządza Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz. 2. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej działają piony:. 1 Pion organizacyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI SPÓŁKI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI SPÓŁKI Załącznik do Uchwały Nr 1/1/II/2012 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

Zakład Składowania Odpadów Komunalnych Nadziejewo REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zatwierdzam

Zakład Składowania Odpadów Komunalnych Nadziejewo REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zatwierdzam Zakład Składowania Odpadów Komunalnych Nadziejewo REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzam. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NADZIEJEWO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chocianowie. Spis treści.

Regulamin organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chocianowie. Spis treści. Spis treści. 1 Rozdział 1.Postanowienia ogólne. 2 Rozdział 2. Organy Spółki 3 Rozdział 3. Zasady zarządzania Spółką.. 4 Rozdział 4. Struktura organizacyjna. 13 Rozdział 5. Postanowienia końcowe 17 Załączniki:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O. O. W TCZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O. O. W TCZEWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O. O. W TCZEWIE I. Postanowienia ogólne. 1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁAŃCUCIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁAŃCUCIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁAŃCUCIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny MZWiK określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę i zakres działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin organizacyjny Zakładu Wodociągów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku 1. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie postanowień: - ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/204 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 2 kwietnia 204 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r.

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/BOJO-F/2009 Dyrektora z dnia 14 grudnia 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Jednostka Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, zwana dalej BOJO jest jednostką

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y. w B r o w i n i e ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y. w B r o w i n i e ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia... R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y D o m u P o m o c y S p o ł e c z n e j w B r o w i n i e ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo