Koncepcja pracy przedszkola

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja pracy przedszkola"

Transkrypt

1 Koncepcja pracy przedszkola Przedszkole nr 121 Zielone Przedszkole Wrocław ul. Tramwajowa 34 na lata koncepcja pracy przedszkola zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 121 Zielone Przedszkole w dniu r. i przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej do realizacji z dniem r.

2 1. NAZWA I TYP PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 121 Zielone Przedszkole we Wrocławiu zlokalizowane jest przy ul. Tramwajowej 34. Zaciszne, w pobliżu Parku Szczytnickiego, stwarza dzieciom możliwości wszechstronnego harmonijnego rozwoju. Budynek przedszkola został zaprojektowany oraz wykonany przez pracowników Politechniki Wrocławskiej. Przedszkole może pomieścić około 140 dzieci, łączna powierzchnia użytkowa wynosi aż 1050 m2. Budynek jest parterowy, przy pięciu salach dydaktycznych (75 m2) znajdują się łazienki dla dzieci, przy czterech salach pomieszczenie tzw. leżakownia, które w starszych grupach znalazło inne przeznaczenie. Ogromna sala rekreacyjna (170m2) przeznaczona do zabaw i ćwiczeń dzieci oraz organizacji uroczystości przedszkolnych. Z każdej sali można wyjść na podwórko przedszkolne. Posiadamy tarasy dla dzieci, na jednym usytuowana jest skrzynia z ziołami. Przygotowujemy smaczne, urozmaicone, zbilansowane posiłki, korzystając z pieca konwekcyjno parowego. Od października 2013 r. wprowadziliśmy cyklicznie serwowany śniadaniowy szwedzki stół. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny i wysokość opłaty regulują odrębne przepisy. Dla dzieci 5,6-letnich bezpłatne godziny trwają od godziny 7 00 do godziny Statut Przedszkola nr 121 Zielonego Przedszkola jest najważniejszym dokumentem w placówce określającym ramy jego funkcjonowania. Wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice przedszkolaków mają obowiązek znać treść dokumentu i stosować jego zapisy. Rekrutacja dzieci dokonywana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w formie elektronicznej w terminach i na zasadach określonych przez organ prowadzący.

3 1.2. WIZJA PLACÓWKI Pracujemy, aby absolwenci naszego przedszkola były dziećmi otwartymi, twórczymi, komunikatywnymi, przygotowanymi do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znającymi siebie i swoje możliwości, akceptującymi odrębność innych, potrafiącymi odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązującymi problemy, dążącymi do osiągnięcia sukcesu i radzącymi sobie z porażkami. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Prowadzone są na wysokim poziomie. Stwarzamy im warunki do twórczego działania, dzięki czemu przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki pracy nauczycieli, personelu placówki, instruktorów zajęć dodatkowych i ofercie zajęć dodatkowych, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie, są ich partnerami, stoją obok, pozwalając na ujawnianie dziecięcych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do pełnej ich realizacji, dbają o ich pełny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

4 Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Pracujemy nad wyposażaniem placówki w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra lokalizacja, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia, dobre działania dydaktyczno - wychowawcze wpływają na wysoką ocenę przedszkola. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy odczuwają satysfakcję ze swojej pracy. Misją przedszkola jest : Bez korzeni nie ma skrzydeł 1.3 ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do Do przedszkola uczęszcza około 140 dzieci, które bawią się i uczą w grupach ujednoliconych lub zbliżonych wiekowo. Ramowy rozkład dnia ułożony jest godnie z zaleceniami nowej podstawy programowej, z roku Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających do 10 godzin w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci: Co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu, Co najmniej jedną piątą czasu dzieci bawią się, Dwie piąte czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, Najwyżej jedną piątą czasu powinny zajmować dzieciom zajęcia dydaktyczne. ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE W PRZEDSZKOLU:

5 język angielski rytmika gimnastyka ogólnorozwojowa religia zajęcia z logopedą Warsztaty plastyczno-rzeźbiarskie szachy akrobatyka Koncepcja pracy Przedszkola nr 121 Zielonego Przedszkola Przedszkole zatrudnia 30 osób w tym: 13 nauczycielek łącznie z dyrektorem i wicedyrektorem, nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu tj. nauczyciel od gimnastyki korekcyjnej, katecheta oraz logopeda, dwóch pracowników administracji, 13 pracowników obsługi. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dzieckiem, ma udokumentowane umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Dzieci i nauczycielki biorą często udział w rozmaitych konkursach o zasięgu gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. Posiadamy liczne sukcesy. W Przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, wspierająca działalność statutową placówki. 1.4 OFERTA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program wydawnictwa Juka W kręgu zabawy autorką programu jest Jadwiga Pytlarczyk Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi: - prof. E.Gruszczyk Kolczyńskiej zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej, - kinezjologia edukacyjna Denisona zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia - gimnastyka mózgu - pedagogika zabawy Klanza zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,

6 - muzykoterapia - metody aktywne : gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa, techniki parateatralne ( drama), - elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania, - technika mandali głównie w zajęciach i zabawach plastycznych, Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi. Chcemy, aby w naszym przedszkolu DZIECKO: 1. Poznało swoje prawa i obowiązki. 2. Czuło się bezpiecznie, 3. Rozwijało się twórczo i było samodzielne, 4. Miało możliwości indywidualnego rozwoju i osiągało sukces, 5. Uczyło się dostrzegać swoje mocne strony, 6. Budowało pozytywny obraz samego siebie, 7. Uczyło się dostrzegać potrzeby innych ludzi, 8. Osiągało gotowość szkolną na wysokim poziomie. W naszym Przedszkolu RODZICE: 1. Uzyskują pomoc specjalistów. 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka. 3.Dzielą się swoimi spostrzeżeniami o pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych. 5. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. 6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach:( pomagają w realizacji podejmowanych prac modernizacyjnych, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc, służą swoją zawodową wiedzą, prowadzą stronę internetową) 7. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. W naszym Przedszkolu NAUCZYCIELE:

7 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki. 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy. 3. Tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i placówki. 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach. 6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy. 7. Pięć nauczycielek posiada status nauczyciela dyplomowanego, cztery nauczycielki status nauczyciela mianowanego, pięć nauczycielek jest w okresie stażu na różne stopnie awansu zawodowego. 8. Nauczyciele pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola. 9. Monitorują efektywność własnej pracy. 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 11. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem. 12. Proponują rodzicom nowe formy współpracy. 1.5 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO MOCNE I SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA SZANSE I ZAGROŻENIA Do analizy wykorzystano narzędzia badawcze: ankieta dla rodziców (absolwentów przedszkola ) analiza danych o aktualnym stanie bazy kadrowej, materialnej i lokalowej. Mocne strony nauczyciele preferują indywidualne podejście do dzieci; zatrudniani specjaliści podnoszą poziom i atrakcyjność zajęć; dyrektor operatywny, życzliwy, otwarty na innowacje;

8 nauczyciele doskonalący swoją pracę; profil przedszkola ukierunkowany na działania pro zdrowotne i ekologiczne; duża częstotliwość imprez z udziałem rodziców; zadowolenie ze strony rodziców i dzieci; bardzo dobre usytuowanie przedszkola, przedszkole działa w Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie, w Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój, posiada certyfikat Zielonej Flagi, przekazywanie informacji rodzicom o ważnych sprawach w formie elektronicznej, duże wsparcie finansowe otrzymywane od rodziców, skuteczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: drzwi wejściowe na kod, karty systemu E-Ropuch określona procedura odbierania i przyprowadzania dzieci do przedszkola, przestrzeganie zasad dotyczących organizacji wyjazdów, wyjść, Smacznie i zdrowo, zgodnie z przepisami, żywienie dzieci, przestrzeganie procedur przygotowania posiłków, przestrzegany jest system HACCP, korzystanie w trakcie przygotowanie posiłków z pieca konwekcyjno - parowego Dokonywane są wymagane prawem przeglądy budynku i wyposażenia, Wyremontowane dwa patio, Słabe strony niejednakowa aktywność członków Rady Pedagogicznej mało wyspecjalizowane WDN ; brak projektów, do których można przygotować wniosek, brak pomieszczeń na zajęcia dodatkowe, niewystarczająca ilość sprzętu komputerowego i oprzyrządowania do pracy personelu,

9 brak kompleksowego remontu łazienek dziecięcych, tarasów znajdujących się przy salach, brak nadzoru nad placem zabaw po zamknięciu placówki, Szanse przekonanie środowiska rodzinnego o celowości i skuteczności współpracy; pomoc finansowa środowiska rodzinnego; promocja przedszkola; kontynuacja współpracy z fundacjami i instytucjami, min. z Fundacją Ekorozwoju, z autorami projektu Kubusiowi Przyjaciele Przyrody, Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła aplikowanie o certyfikaty, aplikowanie o dotacje, dofinansowania ze środków Gminy Wrocław oraz innych podmiotów Zagrożenia często zmieniające się przepisy prawa oświatowego, budżet placówki nie pozwala na samodzielną kompleksową modernizację pomieszczeń, 1.6 Kierunki realizacji koncepcji: zadania kontynuowane i nowe: Podejmując kolejne działania zmierzające ku systematycznemu rozwojowi placówki, chcemy utrzymać dotychczasowy kierunek działań. Opracowanie Koncepcji pracy Przedszkola nr 121 Zielonego Przedszkola na lata poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc dokument, uwzględniono

10 potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola - zarówno kadrowe, bazę, dokumenty wewnętrzne oraz obowiązujące przepisy oświatowe. Na podstawie wyników prowadzonej ewaluacji zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych: 1. Realizacji założeń reformy programowej. 2. Codzienna praca nakierowana na dobrą opinię przedszkola i wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną. 3. Ścisłej współpracy z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci. 4. Realizacji programów własnych, ze szczególnym uwzględnieniem programu: -edukacji ekologicznej -edukacji matematycznej, - edukacji regionalnej, - edukacji plastycznej 5. Promowaniu zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu 6. Zachęcaniu i inspirowaniu kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy. 7. Ścisłej współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta Wrocławia. 8. Promowaniu wychowania przedszkolnego, przekonując rodziców o tym, że nawet małe dziecko stale się uczy i warto mu tę naukę urozmaicić oraz wesprzeć profesjonalną edukacją przedszkolną, podkreślając, że umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola, zaowocują w szkole. Stąd hasło określające misję naszego przedszkola to : Bez korzeni nie ma skrzydeł Zadania szczegółowe Forma realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty Codzienne szczotkowanie zębów przez wszystkie przedszkolaki Zakup szczoteczek, past, kubeczków ( komplety podpisane imieniem i nazwiskiem każdego dziecka) każdy rok szkolny Nauczycielki, koordynator promocji zdrowia Zdrowsze zęby,

11 Dzieci piją wodę dostępną w każdej sali dydaktycznej Zdrowe żywienie dzieci: przygotowywanie posiłków w piecu konwekcyjno-parowym, korzystanie ze świeżych ziół, preferowanie produktów do przygotowania posiłków bez chemii, stosowanie zamienników dla dzieci alergicznych pieczenie chleba 1x w tygodniu, podawanie wyciskanych świeżych soków, śniadaniowy szwedzki stół, Realizacja programu Zdrowy Przedszkolak Szwajcarsko-Polski program współpracy KIK/34 Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym Realizacja programu Przedsiębiorczy Przedszkolak Realizacja projektu Bezpieczny Przedszkolak Współpraca z lokalnymi instytucjami, min.: Szkołą Podstawową nr 91 Szkołą Podstawową nr 45, Koncepcja pracy Przedszkola nr 121 Zielonego Przedszkola Zakup wody, kubków Cały rok Intendent, Nauczyciele,woźne Układanie jadłospisów, Cały rok Dyrektor, intendent, podnoszenie wiedzy kucharki, woźne, personelu o właściwym, nauczycielki zdrowym odżywianiu, zakupy w sprawdzonych miejscach i u sprawdzonych dostawców Projekty, cykliczne akcje, np. Dzień Jabłuszka, Dzień Dyni, Dzień Fasoli, Dzień Wody, Dzień Marchewki, Scenariusze, konkursy, kampanie Warsztaty, spotkania, konkursy, przeglądy Wg harmonogramu ustalonego na konkretny rok szkolny Wg ustalonych terminów Wg ustalonych terminów Wyznaczone nauczycielki oraz wszyscy pracownicy Nauczyciele grup 4,5- latków Nauczyciele prowadzący grupy lub projekty Zdrowsze dzieci Zdrowsze, szczuplejsze dzieci, z wykształconymi zdrowymi nawykami jedzeniowymi Zdrowsze, świadome, bardziej sprawne ruchowo dzieci Dzieci mają widzę na temat produktów bankowych, co to znaczy bycie przedsiębiorczym, Dzieci z szerszą wiedzą na temat funkcjonowania i możliwości współczesnego świata.

12 LOP, Radą Osiedla Bąbie- Biskupin- Bartoszowice-Sępolno, Uczelniami, Centrum Poznawczym przy Hali Stulecia, ZOO, Bibliotekami, media tekami, Technoludkiem, Koncepcja pracy Przedszkola nr 121 Zielonego Przedszkola Potwierdzeniem realizacji są zdjęcia, kronika. Organizowanie cyklicznych uroczystości wewnątrz przedszkolnych: Pasowanie na przedszkolaka, Dzień misia, Owocowy lub warzywny dzień(każdego roku inny), Mikołajki, Spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa karnawałowa, Zajączek wielkanocny oraz wizyta księdza święcącego pokarmy, Dzień Mamy i Tata, Festyn rodzinny, Zakończenie roku, Organizacja 1x w miesiącu warsztatów dla rodziców. W każdym miesiącu inny temat spotkania w ramach projektu Szkoła we współpracy. Spotkania, uroczystości, projekty, Konferencje, warsztaty, szkolenia Wg harmonogramu Okres od X 2013 do VI 2015 r. Nauczyciel, dyrektor, intendent Dyrektor, Magdalena Adamus ora dwoje rodziców Współpraca z rodzicami, dokumentacja fotograficzna i filmowa Zgromadzona dokumentacja, wiedza

13 Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły Koncepcja pracy Przedszkola nr 121 Zielonego Przedszkola Organizowanie wyjść, wycieczek, wyjazdów na zielone przedszkole Działania ekologiczne: Segregowanie odpadów, Zbieranie baterii, kartridży Dokarmianie ptaków zimą, Coś pięknego ze starego -czyli przedmioty dekoracyjne z użyciem materiałów wtórnych konkurs dla dzieci przedszkolnych, Drugie życie butelki - konkurs plastyczny, Kaloszowa rabatka, Pionowy ogródek, Współpraca z Fundacją Partnerstwo dla Środowiskakontynuacja działań związanych z Zieloną Flagą, Kompostowanie naturalnych odpadów, Realizacja projektu Kubusiowi Przyjaciele Przyrody, Ekologiczne witanie wiosny, Ubogacanie narzędziowni Konkursy, piękne rabatki, angażowanie rodziców w działania przedszkola, spotkania dla dzieci konkurs konkurs wykorzystanie niepotrzebnych rzeczy do zrobienia nowej, z innym przeznaczeniem aplikowanie o certyfikat międzynarodowy Zieloną Flagę, Wg ustalonych terminów Nauczyciele, wicedyrektor, pozostały personel Nauczyciele, dyrektor, personel pomocniczy Alina Zmitrowicz- Kula, Joanna Olkowska Dyrektor, Marcin Dobosz, Wojciech Jakubczyk Zadowolenie dzieci z szerszą wiedzą na temat otaczającego świata. Dokumentacja fotograficzna Kształcenie nawyków segregowania odpadów Czerpanie radości ze zrobienia czegoś pożytecznego z niczego Otrzymanie certyfikatu Zielonej Flagi

14 ekologicznej Ptasi śpiewgromadzenie płytoteki z odgłosami śpiewu ptaków, Budzik ptasi- tablica informacyjna dotycząca cykli ptasiego śpiewu, Sadzenie krokusów i innych wiosennych kwiatów, Koncepcja pracy Przedszkola nr 121 Zielonego Przedszkola zorganizowanie zegara z ilustracjami godzin rozpoczęcia śpiewu przez poszczególne gatunki śpiewu jesienne wysadzanie cebulek kwiatowych aby wiosną było pieknie Nauczyciel prowadzący grupy, Wzbogacenie wyposażenia podwórka przedszkolnego o nową pomoc dydaktyczną Działania charytatywne: Zbieranie nakrętek, Gromadzenie suchej karmy, puszek, rzeczy potrzebnych w schronisku dla zwierzątprojekt Pokochać kundla Książeczka dla szpitala, Mały Wolontariusz, Listy do Ziemi, Inne przedsięwzięcia: organizacja konkursu Rymowanki wrocławskie dla chętnych przedszkoli, konkursów w ramach projektu Nasz czysty Wrocław - Kwiatowe bombardowanie, Rozświetlony Wrocław Zorganizowanie zbiórek, akcji pisania listów Marta Podgórska, Stanisława Kaźmierczak, Agata Cygan Polepszenie warunków życia zwierząt w schronisku, sprawienie radości dzieciom w szpitalach, poszerzenie dziecięcej wiedzy na temat zagrożeń dla środowiska Ułożenie regulaminów konkursów, scenariuszy, Marzec każdego roku Kasia Wójcicka, Iwona Bielec Wydawnictwo z rymowankami, wierszykami, dokumentacja fotograficzna, dekoracja, dyplomy, umiejętności dzieci, wiedza na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie Edukacja globalna Realizacja scenariuszy, Po skończonym Marta Podgórska, Wiedza o różnicach

15 Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych: Organizacja kiermaszy wielkanocnego i bożonarodzeniowego( jeden w roku szkolnym), Wypożyczalnia strojów karnawałowych, Wnioski o dotacje i dofinansowywanie projektów i działań, Udział w event-ach Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła i zbieranie 1% podatków dla przedszkola, jednoczenie społeczności przedszkolnej, Koncepcja pracy Przedszkola nr 121 Zielonego Przedszkola udział w tworzeniu książki, spotkania dla rodziców etapie szkoleń Agata Cygan, Kasia Wójcicka, Małgorzata Wilk Wykonywanie z dziećmi dekoracji, prezencików, ozdób świątecznych z wykorzystaniem naturalnych materiałów Okolice świat wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych, Zabawy karnawałowej, Wg harmonogramu składania dokumentów Okres od stycznia do końca kwietnia każdego roku Dyrektor, wicedyrektor, Cała społeczność przedszkolna, między ludźmi, kontynentami,klimatem zwyczajami itd. Możliwość zrealizowania drobnych zakupów, remontów, poprawienia bazy przedszkolnej Działania marketingowe: udoskonalanie strony internetowej, praca nad aktualnymi informacjami, galerią itd. wykonanie folderu przedszkola, wizytówek, papieru firmowego, dbanie o pozytywne pierwsze wrażenie z placówką, uporządkowane, aktualne informacje w wersji Zamieszczanie elektronicznych wiadomości o placówce. Wykonanie folderu i wizytówek Dyrektor, referent

16 papierowej, życzliwa komunikacja telefoniczna, Koncepcja pracy Przedszkola nr 121 Zielonego Przedszkola Planowane remonty: remont łazienek, kuchni przedszkolnej, sali rekreacyjnej, trzeciego patio, współpraca z Gminą Wrocław dotycząca projektu WUWA, wymiana drzwi wejściowych, zmiana sposobu otwierania drzwi wejściowychwykorzystanie kart zbliżeniowych podwyższanie estetyki pomieszczeń, wyposażenia, bazy przedszkola Wnioskowanie o dodatkowe środki finansowe Składanie wniosków dwa razy w roku Dyrektor wykonanie małych remontówkonserwator Poprawa warunków, w których przebywają dzieci i pracownicy Ponadto: Gromadzenie funduszy na tablice interaktywną, Wprowadzenie aromatoterapii Zmiany w koncepcji mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub dyrektora

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015 Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz, Jeśli nie wie wytłumacz,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej Police Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOLICACH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Miejskie Przedszkole Nr 2 Sokołów Podlaski Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 79 WE WROCŁAWIU NA LATA 2015-2020. Marzena Szepelak

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 79 WE WROCŁAWIU NA LATA 2015-2020. Marzena Szepelak KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 79 WE WROCŁAWIU NA LATA 2015-2020 Marzena Szepelak Motto Dziecko jest pergaminem, szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część zdołasz tylko

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 07.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata 2012 2017

KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata 2012 2017 KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata 2012 2017 12 maja 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej przedszkolu nadano imię: Przedszkole Nr 4

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 został opracowany na podstawie : -wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2008r -załoŝeń

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie "(...) musimy cały czas pamiętać, czym jest dzieciństwo. Jest wprowadzeniem do całej reszty (...) fundamentem, na którym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2013-2015 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima,, Julianek w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 16 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo