Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Krzysztof Pakos Politechnika Warszawska Ocena skuteczno ci zarz dzania programem pilota owym w wojskowych oddzia ach gospodarczych Management effectiveness assessment of the pilot program in military logistic establishments Streszczenie: Nowa koncepcja zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych wi e si z konieczno ci sformowania du ych stacjonarnych jednostek logistycznych, które mia yby zast pi rozproszone na ró nych szczeblach dowodzenia elementy logistyki. Przyk adem takich jednostek s wojskowe oddzia y gospodarcze, których dzia alno ma umo liwi oddzielenie w jednostkach wojskowych funkcji logistyczno-finansowych od operacyjno-szkoleniowych 1. Realizacja tej koncepcji trwa w czterech garnizonach. Abstract: The new concept of logistic support for military units is connected with the necessity to set up large logistic establishments which would replace elements of logistic dispersed at various levels of command. Military Logistic Establishment are an example of such organizations. Their activity is expected to make it possible to separate financial and economic functions in military units form operational and training ones. Realization of this conception goes on in four garnisons. Wst p G ównym zadaniem WOG b dzie ca o ciowe zabezpieczenie logistyczne i finansowe jednostek wojskowych wszystkich rodzajów wojsk na terenie ca ego kraju. Zgodnie z decyzj ministra obrony narodowej sformowane zosta y cztery wojskowe oddzia y gospodarcze zlokalizowane w czterech miastach, tj. Wroc aw, D blin, Gliwice, Ustka, które to dzia aj w ramach programu pilota owego. 1 P. Szczepankowski, Zarz dzanie we wspó czesnych przedsi biorstwach, Vizja Press&IT, Warszawa 2009 r., s. 205.

2 182 K. Pakos Zgodnie z zatwierdzonym przez Szefa Sztabu Generalnego WP planem przeprowadzenia nadzorów s u bowych w Wojskowych Oddzia ach Gospodarczych (WOG), Zespó resortowy powo any decyzj nr 201/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2007 r. 2 pod przewodnictwem Przewodnicz cego Zespo u resortowego - I Zast pcy Szefa Sztabu Generalnego WP, przeprowadzi sonda diagnostyczny. W sonda u uczestniczyli przedstawiciele dowództw RSZ oraz dowódcy/szefowie zasadniczych jednostek/instytucji zaopatrywanych przez WOG. Podejmowanie decyzji wp ywaj cych na efekty dzia alno ci to podstawowa czynno ka dego mened era. Proces decyzyjny wynika z pierwszej i najwa niejszej funkcji zarz dzania, jak jest planowanie. Kierownicy maj wiadomo, e jest to najtrudniejsza funkcja, gdy polega na projektowaniu bli szej i dalszej przysz o ci 3. Ustalenia ogólne dotycz ce funkcjonowania i realizacji zada przez WOG Ustalono nast puj cy stan realizacji zada przez Wojskowe Oddzia y Gospodarcze: WOG realizuj w ramach programu pilota owego zadania zabezpieczenia na rzecz jednostek i instytucji wojskowych zgodnie z planami przydzia ów gospodarczych i Koncepcj oddzielenia. 4 w nast puj cych obszarach: - zabezpieczenia finansowego; - zabezpieczenia logistycznego (materia owego, technicznego i transportowego); - zabezpieczenia medycznego; - realizacji zada mobilizacyjnych; - zapewnienia ochrony i obrony; - infrastruktury wojskowej. Wojskowe Oddzia y Gospodarcze posiadaj odpowiednie si y i rodki pozwalaj ce na realizacj powierzonych zada (ukompletowanie stanami osobowymi oraz zasadniczym sprz tem wynosi rednio 95%), cho w cz ci WOG niskie ukompletowanie s u b utrudnia realizacj zada logistycznych i zabezpieczenia medycznego. Funkcjonowanie przydzielonych jednostek i instytucji wojskowych odbywa si bez zak óce w czterech zasadniczych obszarach: finansowym, mobilizacyjnym, ochrony jednostek i kompleksów wojskowych oraz infrastruktury wojskowej. 2 Decyzja nr 201/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie powo- ania Zespo u do spraw wdro enia programu pilota owego oddzielenia w wojskowych jednostkach bud etowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych 3 B. liwczy ski, Planowanie logistyczne, Biblioteka logistyka, Pozna 2007, s Koncepcja oddzielenia w wojskowych jednostkach bud etowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych, przyj ta na posiedzeniu Kierownictwa MON w dniu 1 czerwca 2006 r. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

3 Ocena skuteczno ci zarz dzania programu pilota owego 183 W zabezpieczeniu finansowym terminowo realizowane s zadania w zakresie wyp acania nale no ci pieni nych oraz zamówie publicznych. Zadania zabezpieczenia finansowego realizowane s przez Pion G ównego Ksi gowego oraz zamiejscowe Punkty Kasowe. nie zabezpieczone 5% rednie zabezpieczenie 95% zzabezpieczenia finansowe zabezpieczenie logistyczne zabezpieczenie medyczne realizacji zada mobilizacyjnych ochrony i obrony infrastruktura wojskowa Rys. 1. Ukompletowanie stanami osobowymi oraz zasadniczym sprz tem Fig. 1. Completing with personal states and the fundamental euipment ród o: Opracowanie w asne na podstawie sonda u diagnostycznego. Source: Own study on the basis on the diagnostic survey. WOG s merytorycznie i kadrowo przygotowane do realizacji zada z obszaru zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwini cia jednostek wojskowych. Dobrze realizowana jest ochrona obiektów wojskowych. Odbywa si ona g ównie si ami Oddzia ów Wart Cywilnych i SUFO. Zasadnicze problemy w tym obszarze dotycz niskich p ac pracowników OWC. Ograniczony limit zatrudnienia oraz fundusz wynagrodze uniemo liwia zatrudnienie pracowników wojska w ilo ci okre lonej etatem WOG. Dobrze realizowane s zadania w zakresie zabezpieczenia infrastruktury wojskowej. W zabezpieczeniu logistycznym bez zak óce odbywa si ywienie podleg ych stanów osobowych. Poprawnie realizowane jest zabezpieczenie w przedmioty zaopatrzenia mundurowego. Nie stwierdzono znacz cych trudno ci w procesie zabezpieczenia w rodki zaopatrzenia, w tym do szkolenia. Utrudnieniami w bie cej dzia alno ci WOG w obszarze zabezpieczenia logistycznego s obowi zuj ce procedury (dobrze funkcjonuj ce w odniesieniu do jednostek znajduj cych si w tym samym kompleksie koszarowym, lecz ma o elastyczne w odniesieniu do zabezpieczanych jednostek w za o onej odleg o ci od WOG). Nie bez znaczenia dla realizacji zada zarówno przez WOG jak i jednostki pozostaj ce na ich zaopatrzeniu jest adaptowalno struktur pokojowych do realizacji zada w czasie kryzysu i wojny. Konieczne staje si wi c ustalenie jednoznacznych relacji, dopasowanie struktur organizacyjnych do zoptymalizowanych potrzeb zarówno w WOG jak i w jednostkach b d cych na ich zaopatrzeniu. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

4 184 K. Pakos W dalszym ci gu utrudnieniem w dzia alno ci g ównie logistycznej, ale i finansowej, pozostaje system wymiany informacji pomi dzy jednostkami zaopatrywanymi i WOG wynikaj cy z dotychczas ograniczonego zakresu wykorzystania narz dzi informatycznych. Istotnym mankamentem rzutuj cym na sprawno realizacji zada przez WOG s równie vacaty na kluczowych stanowiskach w specjalno- ciach logistycznych. Nie wp ywaj one jednak w sposób istotny na funkcjonowanie przydzielonych na zaopatrzenie jednostek wojskowych. W zabezpieczeniu medycznym wyst puj ce problemy w realizacji zada zwi zanych ze wiadczeniem us ug zdrowotnych wynikaj przede wszystkim z du ej liczby vacatów w ród personelu medycznego oraz z ego stanu zaplecza medycznego, a tak e utrudnie prawnych dotycz cych scentralizowanego wykorzystania personelu medycznego w garnizonie. Problem ten dotyczy ca ych Si Zbrojnych RP i w tym zakresie (nie tylko na potrzeby pilota u) powinien by niezw ocznie rozwi zany. We wszystkich czterech WOG-ach nast pi o istotne odci enie od dzia alno ci logistyczno-finansowej dowódców/szefów zaopatrywanych jednostek/instytucji wojskowych poprzez przej cie odpowiedzialno ci i realizacj zada w ustalonych obszarach zadaniowych. Przedmiotowe odci enie skutkowa o m.in. ograniczeniem zakresu wykorzystania o nierzy zaopatrywanych jednostek wojskowych do realizacji zada pomocniczych, takich jak obs uga urz dze logistycznych, ochrona jednostek czy utrzymanie kompleksów koszarowych. Program pilota owy, pomimo implikowania do systemu zabezpieczenia w garnizonach wielu racjonalnych rozwi za, ujawni tak e bariery, mankamenty wynikaj ce z realiów funkcjonowania jednostek/instytucji w nowych uwarunkowaniach. W dalszym ci gu mankamentem w dzia alno ci gospodarczej jest system wymiany informacji mi dzy jednostkami zaopatrywanymi a WOG, wynikaj cy z ograniczonego zakresu wykorzystania narz dzi informatycznych oraz procedury, które nie u atwiaj racjonalizacji zaopatrywania w rodki materia owe. Jako oferowanych us ug i dostarczanie zaopatrzenia zosta o generalnie dobrze ocenione przez wi kszo dowódców/szefów jednostek/instytucji zaopatrywanych, bior cych udzia w sonda u. Rozpatrzono równie wnioski i propozycje zg oszone przez dowódców jednostek wojskowych zabezpieczanych przez WOG, które dotyczy y zarówno problematyki zwi zanej z dzia alno ci WOG, jak równie mankamentów w funkcjonowaniu jednostek. Ustalenia w tym zakresie zosta y zamieszczone w cz ci szczegó owej ocen funkcjonowania poszczególnych WOG. Stan realizacji zada w poszczególnych Wojskowych Oddzia ach Gospodarczych 2 Wojskowy Oddzia Gospodarczy z siedzib we Wroc awiu 2 WOG realizuje zadania zabezpieczenia logistyczno-finansowe na rzecz 66 jednostek i instytucji wojskowych. Zadania realizowane s przez 70 o nierzy i 390 pracowników wojska 2 WOG, co w odniesieniu do Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

5 Ocena skuteczno ci zarz dzania programu pilota owego 185 ok zaopatrywanych daje wspó czynnik 1:14 (jeden o nierz/pracownik WOG zabezpiecza 14 o nierzy, dotychczas w jednostkach 1:3-5). wiadczy to o racjonalizacji zabezpieczenia w przyj tym systemie jego realizacji (miernik rezultatu 5 ). Termin miernik stosowany jest wówczas, gdy mamy do czynienia z liczbami mianowanymi, s u cymi do pomiaru zjawisk i zdarze ilo- ciowych 6. liczba o nierzy na zaopatrzeniu ; 6500 liczba etatów; 460 liczba o nierzy ; 70 liczba pracowników ; 390 Rys. 2. Realizacja zada zabezpieczenia log.-fin. w 2 WOG Fig. 2. Execution tasks security of the log.-fin. in 2 WOG ród o: Opracowanie w asne na podstawie sonda u diagnostycznego. Source: Own study on the basis of the diagnostic survey. W dzia alno ci 2 WOG stwierdzono szerokie stosowanie outsourcingu w realizacji zada w zakresie ywienia, ochrony, infrastruktury i transportu, co prowadzi do ograniczenia wykorzystania o nierzy do prac pomocniczych. Realizowana jest na bie co obs uga finansowa 2 WOG oraz jednostek b d cych na zaopatrzeniu gospodarczym. Pion logistyki 2 WOG realizuje zabezpieczenie logistyczne jednostek przydzielonych na jego zaopatrzenie. Potrzeby w zakresie zabezpieczenia szkolenia pododdzia ów w rodki bojowe w pe nym zakresie zabezpieczaj magazyny u ytku bie cego. Zabezpieczenie techniczne realizowane jest na bie co w oparciu o si y i rodki 2 WOG. W dzia alno ci 2 WOG stwierdzono mankamenty wymagaj ce rozwi zania, dotycz ce m.in.: - usprawnienia systemu pozyskiwania i wymiany informacji dotycz cych planowanych i realizowanych zamierze w obszarze finansowym w relacjach podleg e WKU WSzW, szczególnie w sytuacji kiedy nie wszystkie podleg e WKU s zaopatrywane przez WOG. Problem zg osi Szef WSzW Wroc aw. Zobowi zano IWsp SZ do uregulowania obiegu informacji w cyklu miesi cznym. - ograniczenia etatów specjalistów logistyki (jedna osoba planista i podoficer gospodarczy) w WSzW i pojazdów (1 szt.). Problem zg osi Szef WSzW Wroc aw. 5 miernik rezultatu okre la skuteczno w tym g ównie efekt programu, jakim jest obni enie kosztów jego funkcjonowania 6 J. Twaróg, Mierniki i wska niki logistyczne, Biblioteka logistyka, Pozna 2005 r., s. 14. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

6 186 K. Pakos Zobowi zano IWsp SZ do uregulowania problemu w konsultacji z ZOiU-P1 poprzez zamian stanowisk w etacie WSzW. - wykre lenia etatowej kolumny transportowej bdow SOW. Zadania realizowane przez WOG niepotrzebnie wyd u aj proces dysponowania rodkami transportu. Problem zg osi Zast pca 2 bdow SOW. Zobowi zano IWsp SZ do dokonania niezb dnej korekty etatu WOG i bdow SOW. Zadanie powinno by realizowane w uzgodnieniu z ZOiU-P1. - uproszczenia procedur dotycz cych zapotrzebowania rodków bojowych polegaj ce na eliminowaniu zb dnych czynno ci administracyjnych wyd u- aj cych i komplikuj cych proces. Zg aszali wszyscy przedstawiciele jednostek zabezpieczanych. Zobowi zano IWsp SZ do opracowania i wdro enia regulacji tymczasowych podlegaj cych sprawdzeniu w ramach programu pilota owego. Zadanie powinno by realizowane w uzgodnieniu z ZPL-P4. - dojazd o nierzy i pracowników WKU widnica na badania do Wroc awia, mimo i w widnicy jest mo liwo ich wykonania. Problem zg osi Szef WSzW Wroc aw. Zobowi zano Komendanta WOG do dostosowania umowy na wykonywanie bada do potrzeb kadry i pracowników WKU widnica tj. w widnicy. - ustalenia zasad przechodzenia z zabezpieczenia logistycznego czasu P na W, szczególnie w odniesieniu do jednostek opuszczaj cych kompleksy koszarowe, w tym ich w czania w system logistyki polowej, przy uwzgl dnieniu stacjonarnego charakteru WOG i pe nego wykorzystania pododdzia ów logistycznych jednostek zabezpieczanych. Zobowi zano ZPL-P4 do opracowania wymienionych procedur. Na ich bazie nale y dokona oceny wydolno ci funkcjonowania pododdzia ów (zaopatrywanych przez WOG) w czasie W i zaproponowa skorygowanie ich etatów. Zadanie powinno by realizowane w uzgodnieniu z RSZ i ZOiU-P1. - znacznego wzrostu cen na us ugi SUFO (6 x w ostatnich dwóch latach) i bardziej elastyczne wykorzystanie OWC (konwojowanie rodków bojowych i pieni dzy). Zobowi zano Komendanta WOG do przedstawienia analizy kosztów w kontek cie oceny realizowania zada przez OWC i SUFO. Niezale nie od powy szego w trakcie nadzoru zg oszono inne istotne problemy wymagaj ce wyja nienia, niemaj ce wp ywu na funkcjonowanie 2 WOG. Dotyczy y one: - braku informacji nt. funkcjonowania w zakresie finansowania w czasie W. Problem zg osi Komendant 2 WSzP. Zadanie to powinno by rozwi zane przez IW SZ i DB MON. - ró norodnej interpretacji przez Urz dy Skarbowe wyliczania wyp acanego o nierzom dodatku roz kowego. Problem zg osi Dowódca 3BRdt. Wyja nienie w tej sprawie powinien przedstawi DB MON. - trudno ci w zakresie dopasowania umundurowania kandydatów na o nierzy kobiet. Problem zg osi Komendant WSO WL d. Zadanie powinno by rozwi zane przez IWsp SZ. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

7 Ocena skuteczno ci zarz dzania programu pilota owego negatywnego stanowiska DSP wobec przydzielenia na zaopatrzenie w Poznaniu kompanii rdtech 3BRdt, co skutkuje realizacj tego zaopatrzenia z Wroc awia. Problem zg osi Dowódca 3BRdt. Dowództwo SP powinno z o y wniosek o zmian przydzia ów gospodarczych. - trudnej sytuacji w zabezpieczeniu medycznym w zwi zku z rozwi zaniami prawnymi ograniczaj cymi mo liwo realizacji zada przez o nierzy lekarzy na rzecz podopiecznych innych ni w asna jednostka dzia aj cych poza POZ WOG. Problem zg aszali: Komendant WSO WL d, Dowódca 3BLot. Problem powinien by rozwi zany przez IWSZ w ramach wdra ania koncepcji funkcjonowania wojskowej s u by zdrowia. - ochrony obiektów WSOWL d i innych obiektów w garnizonie Wroc aw. Problem zg osi Komendant WSOWL d. Zadanie powinno zosta rozwi zane przez ZPO-P3 i ZPSDi -P6. - odmowy Dowódcy WL d na korzystanie przez jednostki zaopatrywane przez WOG z obiektów szkoleniowych CSWIn. i Chem. (wymagana ka dorazowa zgoda Szefa Szkolenia WL d). Zadanie mo e koordynowa np. Komendant Centrum. Decyzj w powy szej sprawie powinno podj Dowództwo WL d. Wed ug opinii wyra onych przez dowódców/szefów g ównych jednostek/instytucji zabezpieczanych przez 2 WOG, 2 WOG poprawnie realizuje zadania we wskazanych obszarach, za wyj tkiem Szefa WSzW Wroc aw, w ocenie, którego poprzedni system zaopatrywania by bardziej odpowiedni (tylko w obszarze finansowym) 7. 4 Wojskowy Oddzia Gospodarczy z siedzib w Gliwicach 4 WOG realizuje zadania zabezpieczenia logistyczno-finansowego na rzecz 48 jednostek i instytucji wojskowych, rozmieszczonych w 4 garnizonach. Zadania realizowane s przez 80 o nierzy i 370 pracowników wojska 4 WOG, co w odniesieniu do ok zaopatrywanych daje wspó czynnik 1:9 (jeden o nierz/pracownik WOG zabezpiecza 9 o nierzy, dotychczas w jednostkach 1:3-4). wiadczy to o poprawie racjonalizacji zabezpieczenia w przyj tym systemie jego realizacji (miernik rezultatu). W dzia alno ci 4 WOG stwierdzono stosowanie outsourcingu w realizacji zada (szczególnie: ochrona, infrastruktura, transport) prowadz ce do ograniczenia wykorzystania o nierzy do prac pomocniczych oraz dobr organizacj zabezpieczenia medycznego w garnizonach mimo trudno ci formalnych i braków lekarzy w jednostkach zabezpieczanych. Dobrze realizowana jest obs uga finansowa 4 WOG oraz jednostek b d cych na zaopatrzeniu gospodarczym. Zadania zabezpieczenia finansowego realizowane s przez Pion G ównego Ksi gowego dyslokowany w Gliwicach oraz zamiejscowe Punkty Kasowe rozwini te w Tarnowskich Górach, Bytomiu, Katowicach i O wi cimiu. Dodatkowo do wymienionych 7 miernik jako ci okre la poziom satysfakcji dowódców/szefów zabezpieczanych jednostek/instytucji z realizowanych przez WOG na ich rzecz zada. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

8 188 K. Pakos miejscowo ci wydzielono pracowników z komórki ewidencji ilo ciowowarto ciowej WOG. Ochrona obiektów 4 WOG realizowana jest przez Oddzia Wart Cywilnych. Pion logistyki 4 WOG realizuje zabezpieczenie logistyczne jednostek przydzielonych na jego zaopatrzenie. Potrzeby u ytkowników indywidualnych i zbiorowych w zakresie produktów zaopatrzenia mundurowego zabezpieczane s przez rozwini te w czterech kompleksach magazyny u ytku bie cego i magazyny wymienne umundurowania i bielizny. Potrzeby w zakresie zabezpieczenia szkolenia pododdzia ów w rodki bojowe w pe nym zakresie zabezpieczaj magazyny u ytku bie cego rozwini te w kompleksach Gliwice, Toszek i Tarnowskie Góry. liczba o nierzy na zaopatrzeniu; 4100 liczba etatów; 450 liczba o nierzy ; 80 liczba pracowników ; 370 Rys. 3. Realizacja zada zabezpieczenia log.-fin. w 4 WOG Fig. 3. Execution tasks security of the log.-fin. in 4 WOG ród o: Opracowanie w asne na podstawie sonda u diagnostycznego. Source: Own study on the basis of the diagnostic syrvey. W dzia alno ci 4 WOG stwierdzono mankamenty wymagaj ce rozwi zania dotycz ce m.in.: - usprawnienia systemu pozyskiwania i wymiany informacji dotycz cych planowanych i realizowanych zamierze w obszarze finansowym w relacjach podleg e WKU WSzW, szczególnie w sytuacji, kiedy nie wszystkie podleg e WKU s zaopatrywane przez WOG. Problem zg osi Szef WSzW Katowice. Zobowi zano IWsp SZ do uregulowania obiegu informacji w cyklu miesi cznym. - ustalenia zasad przechodzenia z zabezpieczenia logistycznego czasu P na W, szczególnie w odniesieniu do jednostek opuszczaj cych kompleksy koszarowe, w tym ich w czania w system logistyki polowej, przy uwzgl dnieniu stacjonarnego charakteru WOG i pe nego wykorzystania pododdzia ów logistycznych jednostek zabezpieczanych. Problem zg osi Dowódca 6 bdsz. Zobowi zano ZPL-P4 do opracowania wymienionych procedur. Na ich bazie nale y dokona oceny wydolno ci funkcjonowania pododdzia ów (zaopatrywanych przez WOG) w czasie W i zaproponowa skorygowanie ich etatów. Zadanie powinno by realizowane w uzgodnieniu z RSZ i ZOiU-P1. - braków w wyposa eniu WOG w pojazdy sanitarne, co powoduje wykorzystanie do realizacji zabezpieczenia medycznego pojazdów sanitarnych 6 bdsz. Problem zg osi Dowódca 6 bdsz. Zadanie powinno by rozwi zane przez IWSZ. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

9 Ocena skuteczno ci zarz dzania programu pilota owego braków w wyposa eniu WOG w pojazdy transportowe, co powoduje anga- owanie pojazdów 6 bdsz i 5 bchem do dostarczenia zaopatrzenia z RBM. Problem zg aszali Dowódcy 5 bchem i 6 bdsz. Zobowi zano Zast pc Szefa Szefa Logistyki IWsp SZ do wyposa enia 4 WOG w rodek transportu, a przedstawiciela ZOiU-P1 do wprowadzenia samochodów do etatu 4 WOG. - znacznego wzrostu cen na us ugi SUFO i bardziej elastycznego wykorzystania OWC (konwojowanie rodków bojowych i pieni dzy). Problem zg osi Komendant WOG. Zobowi zano Komendanta WOG do przedstawienia analizy kosztów w kontek cie oceny realizowania zada przez OWC i SUFO. - realizacji wiadczenia us ug kancelaryjnych dla 4 WOG przez kancelari 6 bdsz. Problem zg osi Dowódca 6 bdsz. Zobowi zano Komendanta WOG i dowódc 6 bdsz do przedstawienia propozycji korekty zada i przekazanie kancelarii 6 bdsz do WOG dotycz cej obj cia obs ug wszystkich jednostek zaopatrywanych przez WOG. - ograniczenia etatów specjalistów logistyki (jedna osoba planista i podoficer gospodarczy) w WSzW i pojazdów (1 szt.). Problem zg osi Szef WSzW Katowice. Zobowi zano IWsp SZ do uregulowania problemu w konsultacji z ZOiU-P1 ( o nierze z etatu WSzW zamiana stanowisk). - uproszczenia procedur akceptacji zapotrzebowa na rodki bojowe prowadz ce do ograniczenia czynno ci biurokratycznych i konieczno ci cz stego przemieszczania si o nierzy mi dzy jednostkami a WOG. Zg aszali Dowódcy 6 bdsz i 5 bchem. Zobowi zano Zast pc Szefa Szefa Logistyki IWsp SZ do opracowania tymczasowych regulacji i ich sprawdzenia w ramach programu pilota owego. Zadanie powinno by realizowane w uzgodnieniu z ZPL P4. Niezale nie od powy szego w trakcie nadzoru zg oszono inne istotne problemy wymagaj ce wyja nienia, niemaj ce wp ywu na funkcjonowanie 4 WOG. Dotyczy y one: - braku strzelnicy w Tarnowskich Górach do zabezpieczenia szkolenia 5bchem (w przysz o ci mo liwo wykorzystania budynku parowozowni). Obecnie 5bchem korzysta z obiektu w m. Gliwice. Problem zg osi Dowódca 5bchem. Zobowi zano dowódc 5 bchem oraz Komendanta 4 WOG do przedstawienia oceny kosztów. Zadanie powinno by realizowane w uzgodnieniu z ZS-P7. - braków w ukompletowaniu lekarzy w 1BR OP, 16 bdsz i 5 bchem: 1 BR OP 6 vacatów lekarzy (100%); 6 bdsz 6 vacatów lekarzy (100%); 5 bchem 3 vacaty lekarzy (100%); Mimo dobrego zabezpieczenia organizowanego przez WOG w garnizonie problemem staje si szkolenie poligonowe. - brak opieki stomatologicznej w Gliwicach z powodu nie posiadania odpowiedniego wyposa enia oraz personelu. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

10 190 K. Pakos Problemy w funkcjonowaniu s u by zdrowia powinny zosta rozwi zane przez IWSZ. Wed ug opinii wyra onych przez dowódców/szefów g ównych jednostek/instytucji zabezpieczanych przez 4 WOG, 4 WOG poprawnie realizuje zadania we wskazanych obszarach. Mimo pozytywnej oceny realizacji zada na rzecz 5 bchem jego dowódca zwraca uwag na problemy ograniczonej wydolno ci w asnych pododdzia ów i struktur logistycznych w czasie W (miernik jako ci). 5 Wojskowy Oddzia Gospodarczy z siedzib w D blinie 5 WOG realizuje zadania zabezpieczenia logistyczno-finansowego na rzecz 29 jednostek i instytucji wojskowych. Zadania realizowane s przez 87 o nierzy i 599 pracowników wojska 5 WOG, co w odniesieniu do ok zaopatrywanych daje wspó czynnik 1:4 (jeden o nierz/pracownik WOG zabezpiecza 4 o nierzy). wiadczy to o poprawie racjonalno ci zabezpieczenia w przyj tym systemie jego realizacji (miernik rezultatu). liczba o nierzy na zaopatrzeniu; 2700 liczba etatów ; 686 liczba o nierzy ; 87 liczba pracowników ; 599 Rys. 4. Realizacja zada zabezpieczenia log.-fin. w 5 WOG Fig. 4. Execution tasks security of the log.-fin. in 5 WOG ród o: Opracowanie w asne na podstawie sonda u diagnostycznego. Source: Own study on the basis of the diagnostic survey. W dzia alno ci 5 WOG stwierdzono szerokie stosowanie outsourcingu w realizacji zada (szczególnie: ywienie, ochrona, transport osobowy, obs uga prawnicza) prowadz ce do ograniczenia wykorzystania o nierzy do prac pomocniczych. W zakresie zabezpieczenia finansowego zadania na rzecz 5 WOG i jednostek b d cych na zaopatrzeniu gospodarczym realizowane s dobrze. Ochrona fizyczna zabezpieczanych kompleksów realizowana jest przez Oddzia Wart Cywilnych oraz wydzielane z 6 BLot warty wojskowe. ywienie stanów osobowych zorganizowane zosta o w oparciu o cztery zasadnicze obiekty ywienia zbiorowego. W celu w a ciwej organizacji ywienia zatrudniono niezb dn ilo pracowników. Zaopatrywanie w ywno realizowane jest w oparciu o zawarte umowy na dostawy ywno- ci. Realizacja zaopatrzenia mundurowego odbywa si w oparciu o istniej c baz magazynow w garnizonach D blin Lotnisko i D blin Twierdza. Zabezpieczenie w rodki bojowe realizowane jest zgodnie ze sk adanymi zapotrzebowaniami, terminowo i bez zak óce. Zabezpieczenie techniczne realizowane jest przez Wydzia Techniczny oraz Wydzia Zabezpieczenia Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

11 Ocena skuteczno ci zarz dzania programu pilota owego 191 Logistycznego 5 WOG. wiadczenia zdrowotne realizowane s w 6 Szpitalu Wojskowym w D blinie. W dzia alno ci 5 WOG stwierdzono mankamenty wymagaj ce rozwi zania dotycz ce m.in.: - uzupe nienia wakuj cych stanowisk w WOG (szef s u by ywno ciowej, szef rodków bojowych, oficer wydzia u planowania oraz brak obsady TAM). Problem zg osi Komendant WOG. Zobowi zano przedstawiciela ZOiU-P1 do przedstawienia sprawy Szefowi ZOiU-P1. - niedostosowania struktury etatowej do nadanego zakresu dzia ania (brak odpowiednika sekcji S-6, grup za adowczych/wy adowczych, grupy baz danych). Problem zg aszali: Komendant 5 WOG, Dowódca 6 BLot. Zobowi zano Komendanta WOG w porozumieniu z Dowódc 6 BLot do przedstawienia stosownych wniosków organizacyjno-etatowych w tym zakresie. - nieprecyzyjnego podzia u kompetencji pomi dzy WOG a jednostkami b d cymi na zaopatrzeniu w zakresie wydawania rodków bojowych. Problem zg osi Dowódca 6 BLot. Przekazano Dowódcy 6 BLot dokument Podzia kompetencji i zada pomi dzy Wojskowymi Oddzia ami Gospodarczymi i jednostkami wojskowymi uczestnicz cymi w programie pilota owym oddzielenia w wojskowych jednostkach bud etowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych z pro b o przedstawienie propozycji rozwi zania w nieuregulowanych obszarach. - uproszczenia procedur dotycz cych zapotrzebowa na cz ci do maszyn in ynieryjnych (uproszczenie obiegu dokumentów, zbyt d ugi proces decyzyjny). Problem zg osi dowódca 1 bdm. Zobowi zano IWsp SZ do opracowania i wdro enia regulacji tymczasowych podlegaj cych sprawdzeniu w ramach programu pilota owego. - niskiej jako ci napraw sprz tu lotniskowego wykonywanych przez kontraktora zewn trznego (reklamacje). Problem zg osi Dowódca 4 SLSz. Zobowi zano Komendanta WOG do bardziej rygorystycznego egzekwowania warunków zawartych umów na us ugi wykonywane przez kontraktorów zewn trznych. - braku komórki infrastruktury lotniskowej (nie ma w 5 WOG i 6 BLot). Problem zg osi Dowódca 4 SLSz. Zobowi zano przedstawiciela ZOiU-P1 do dopilnowania, aby w nowym etacie bazy utworzono Sekcj Infrastruktury Lotniskowej. - d ugiego procesu decyzyjnego dotycz cego zaopatrzenia logistycznego. Problem zg osi Dowódca 4 SLSz. Zast pca Szefa IWsp SZ wyja ni, e takie post powanie dotyczy tylko sytuacji przekroczenia zaplanowanych limitów rodków zaopatrzenia. Niezale nie od powy szego w trakcie nadzoru zg oszono inne istotne problemy wymagaj ce wyja nienia, niemaj ce wp ywu na funkcjonowanie 5 WOG. Dotyczy y one: - niejednoznacznych i ma o precyzyjnych zapisów rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego w sprawie zasad podzia u dotacji z bud etu ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

12 192 K. Pakos pa stwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Problem zg osi przedstawiciel WSO SP. Zobowi zano Zast pc Szefa Szefa Logistyki IWsp SZ do przedstawienia wyk adni w poszczególnych dzia ach zaopatrzenia. - niepe nego ukompletowania WOG w pojazdy sanitarne powoduj cego utrudnienia w realizacji zada zabezpieczenia medycznego oraz braku odpowiedzi na pismo skierowane do IWSZ w sprawie przydzielenia pojazdów sanitarnych wielonoszowych lub zgod na zdj cie samochodu z ZN. Problem zg osi Komendant WOG. Zadanie powinno zosta rozwi zane przez IWSZ. Wed ug opinii wyra onych przez dowódców/szefów g ównych jednostek/instytucji zabezpieczanych przez 5 WOG, funkcjonowanie 5 WOG wp yn o na popraw realizacji zada we wskazanych obszarach. Pomimo dobrej oceny realizacji zada Dowódca 4 SLSz wskaza na wprowadzenie korekt w obszarze zabezpieczenia szkolenia lotniczego (miernik jako ci). 6 Wojskowy Oddzia Gospodarczy z siedzib w Ustce 6 WOG realizuje zadania zabezpieczenia logistyczno-finansowego na rzecz 20 jednostek i instytucji wojskowych. Zadania realizowane s przez 224 o nierzy i 319 pracowników wojska 6 WOG, co w odniesieniu do zmiennego stanu zaopatrywanych daje rednioroczny wspó czynnik 1:9 (jeden o nierz/pracownik WOG zabezpiecza 9 o nierzy, dotychczas w jednostkach 1:3-5). wiadczy to o racjonalizacji zabezpieczenia w przyj tym systemie jego realizacji (miernik rezultatu). liczba etatów; 543 liczba o nierzy na zaopatrzeniu ; 4900 liczba o nierzy ; 224 liczba pracowników ; 319 Rys. 5. Realizacja zada zabezpieczenia log.-fin. w 6 WOG Fig. 5. Execution tasks security of the log.-fin. in 6 WOG ród o: Opracowanie w asne na podstawie sonda u diagnostycznego. Source: Own study on the basis of the diagnostic survey. W dzia alno ci 6 WOG stwierdzono szerokie stosowanie outsourcingu w realizacji zada w zakresie ochrony obiektów i infrastruktury wojskowej prowadz ce do ograniczenia wykorzystania o nierzy do prac pomocniczych i ograniczaj ce koszty funkcjonowania. 6 WOG na bie co realizuje zadania obs ugi finansowej na rzecz jednostek b d cych na zaopatrzeniu gospodarczym. ywienie stanów osobowych realizowane jest w oparciu o siedem sto ówek o nierskich oraz w sys- Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

13 Ocena skuteczno ci zarz dzania programu pilota owego 193 temie zleconym przez Wielobran owe Gospodarstwo Pomocnicze. Zaopatrywanie w ywno realizowane jest w oparciu o zawarte umowy na dostawy ywno ci. Zabezpieczenie w rodki bojowe realizowane jest zgodnie ze sk adanymi zapotrzebowaniami, terminowo i bez zak óce. Wydawanie amunicji i rodków pozoracji pola walki realizowane jest zgodnie z przyznanym limitem. Zabezpieczenie techniczne realizowane jest na bie co w oparciu o si y i rodki 6 WOG (baza obs ugowo-remontowa w garnizonie Ustka oraz Wicko Morskie). W dzia alno ci 6 WOG stwierdzono mankamenty wymagaj ce rozwi zania dotycz ce m.in.: - vacatów na stanowiskach szefów s u b (uzbrojenia i elektroniki, czo gowosamochodowej, MPS). Problem zg osi Komendant 6 WOG. Zobowi zano Komendanta WOG do ponownego przeanalizowania struktury WOG i przedstawienie stosownych wniosków organizacyjno-etatowych. - rozwi zania kwestii ochrony i sprz tania obiektów szkolnych w CS MW oraz ochrony obiektów CP SP. Problem zg aszali Komendant CS MW Ustka i Komendant CP SP Wicko Morskie. Zobowi zano Komendanta WOG do pilnego wyst pienia do IWsp SZ z pro b o przydzia rodków finansowych. - wprowadzenia zamiast niektórych stanowisk etatowych pracowników wojska planu zatrudnienia pracowników w celu optymalizacji struktury WOG. Problem zg osi Komendant 6 WOG. Zobowi zano Komendanta WOG do przedstawienia stosownej analizy i propozycji. - usprawnienia zabezpieczenia szkolenia wojsk na poligonie poprzez przywrócenie do struktur CP SP grupy transportowej, plrem, narz dziowni. Propozycj zg osi Komendant CP SP Wicko Morskie. Wniosek zosta odrzucony, gdy organizacja zabezpieczenia technicznego na poligonie powinna opiera si równie o elementy logistyki polowej wicz cych pododdzia ów. Ponadto obecny system dzia a bez zarzutów, co potwierdzi Komendant CP SP w swojej wypowiedzi. - braku odpowiedzi na cztery wnioski organizacyjno-etatowe dotycz ce racjonalizacji struktur 6 WOG. Problem zg osi Komendant 6 WOG. Zadanie zosta o przekazane do wyja nienia przez IWsp SZ. Niezale nie od powy szego w trakcie nadzoru zg oszono inne istotne problemy wymagaj ce wyja nienia, niemaj ce wp ywu na funkcjonowanie 6 WOG. Dotyczy y one: - braku rozkazu prze o onego wyznaczaj cego dowódc kompleksu wojskowego odpowiedzialnego za ochron obiektów wojskowych (nakaz z Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych ). Problem zg osi Komendant CS MW. Zadanie powinno zosta rozwi zane przez DOIN. - zaanga owania do pe nienia s u b w garnizonie Ustka placówki W, polegaj ce na wprowadzeniu s u by patrolowej i wzmocnieniu ochrony jednostek wojskowych. Problem zg osi Komendant CS MW. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

14 194 K. Pakos Rozwi zanie problemu wymaga nowelizacji ustawy o andarmerii Wojskowej. Stanowisko w tej sprawie powinna przedstawi KG W. - rozwi zania problemów mieszkaniowych kadry polegaj cych na proponowaniu przez Wojskow Agencj Mieszkaniow miejsc internatowych w m. S upsk. Problem zg osi Komendant CS MW. Zadanie nie jest mo liwe do szybkiego rozwi zania ze wzgl du na problemy w pozyskiwaniu zasobów mieszkaniowych w g. Ustka przez WAM. Wed ug opinii wyra onych przez dowódców/szefów g ównych jednostek/instytucji zabezpieczanych przez 6 WOG, 6 WOG dobrze realizacje zadania we wskazanych obszarach (miernik jako ci). Ocena skuteczno ci zarz dzania 1. Dotychczasowa realizacja programu pilota owego wskazuje na mo liwo funkcjonowania Wojskowych Oddzia ów Gospodarczych, jako wyspecjalizowanych jednostek wykonuj cych zadania wsparcia i zabezpieczenia w odniesieniu do: jednostek wojskowych o ró nym charakterze (szkolnictwa, baza si powietrznych, dowództwo okr gu wojskowego 2 WOG we Wroc awiu); jednostek zdolnych do przerzutu i posiadaj cych roz rodkowane dywizjony (16 bdsz, 1 BR OP - 4 WOG w Gliwicach); WOG2 WOG4 WOG5 WOG6 liczba o nierzy na zaopatrzeniu liczba o nierzy liczba pracowników Rys. 6. Realizacja zada zabezpieczenia log.-fin. w poszczególnych WOG Fig. 6. Execution tasks security of the log.-fin. in WOG ród o: Opracowanie w asne na podstawie sonda u diagnostycznego. Source: Own study on the basis of the diagnostics survey. bazy si powietrznych (6 BLot - 5 WOG w D blinie) i uw aszczonych szkó wojskowych (WSO SP - 5 WOG w D blinie i WSO WL - 6 WOG we Wroc awiu) du ego poligonu si powietrznych i o rodka szkolenia MW (CP SP, CS MW - 6 WOG w Ustce). 2. Realizacja programu pilota owego na aktualnym etapie spowodowa a istotne odci enie dowódców jednostek od dzia alno ci logistycznofinansowej poprzez przej cie przez WOG odpowiedzialno ci za realiza- Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

15 Ocena skuteczno ci zarz dzania programu pilota owego 195 cj zada w ustalonych obszarach zadaniowych, umo liwiaj c tym samym dowódcom/szefom zabezpieczanych jednostek/instytucji skupienie si na realizacji zada operacyjno-szkoleniowych. liczba etatów; 2166 liczba o nierzy na zaopatrzeniu; liczba o nierzy; 488 liczba pracowników; 1678 Rys. 7. Realizacja zada zabezpieczenia log.-fin. ogó em w programie pilota owym Fig. 7. Execution tasks security of the log.-fin. ród o: Opracowanie w asne na podstawie sonda u diagnostycznego Source: Own study on the basis of the diagnostics survey. 3. Uwzgl dniaj c g ówne dwa mierniki jako ci (satysfakcja z wykonywanych zada przez jednostki wojskowe) i rezultaty (koszty finansowe) nale y stwierdzi, e w obu obszarach wdra anie jednolitego systemu zaopatrywania w garnizonie powoduje bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów (osobowych, finansowych i infrastruktury) na rzecz zabezpieczenia logistyczno-finansowego jednostek przy podobnym, a cz sto lepiej ocenianym jego poziomie. 4. Szeroki obszar zadaniowy WOG wymaga wdro enia sprawnego systemu wymiany informacji. Konieczne staje si wdro enie nowoczesnego systemu informatycznego wspomagaj cego dowodzenie i zarz dzanie wymian informacji. 5. Utrudnieniami w bie cej dzia alno ci WOG w obszarze zabezpieczenia logistycznego s obowi zuj ce procedury nieuwzgl dniaj ce realiów funkcjonowania jednostek/instytucji w nowych uwarunkowaniach, jak równie vacaty na kluczowych stanowiskach specjalno ci logistycznych. 6. Doprecyzowania wymagaj zasady przechodzenia z zabezpieczenia logistycznego czasu P na W, szczególnie w odniesieniu do jednostek opuszczaj cych kompleksy koszarowe, w tym ich w czania w system logistyki polowej, przy uwzgl dnieniu stacjonarnego charakteru WOG i pe nego wykorzystania pododdzia ów logistycznych jednostek zabezpieczanych. 7. Mankamentami w funkcjonowaniu 2 WOG - Wroc aw i 5 WOG - D blin jest zabezpieczenie bie cej dzia alno ci wy szych szkó wojskowych, spowodowane niejednoznacznymi i ma o precyzyjnymi zapisami w rozporz dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego w sprawie zasad podzia u dotacji z bud etu pa stwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

16 196 K. Pakos 8. Dotychczas podnoszony przez dowódców jednostek zabezpieczanych przez WOG problem anga owania o nierzy do obs ugi sto ówek, ochrony obiektów wojskowych i utrzymania terenu koszar zosta wyeliminowany (za wyj tkiem 6 BLot i 1 bdm w D blinie), tym samym o nierze z jednostek zabezpieczanych nie s anga owani do tych prac. 9. Realizacja programu pilota owego ujawni a konieczno zmian organizacyjnych w WOG skierowanych na przeorientowanie sposobu dostarczania rodków zaopatrzenia z odbierania ich w WOG na dostarczenie rodków zaopatrzenia przez WOG do jednostek wojskowych, a tak e towarzysz ce temu zmiany dotycz ce obiegu dokumentów materia owych. Niezb dne jest wprowadzenie korekt w funkcjonowania poszczególnych WOG w tym zakresie, tak, aby mo na by o dokona ich oceny w trakcie trwania programu pilota owego. 10. Ograniczony limit zatrudnienia oraz fundusz wynagrodze dla pracowników wojska uniemo liwia wype nienie struktury okre lonej etatem WOG. Niezb dne jest wprowadzenie w tym zakresie korekt w etacie WOG dostosowuj cych wielko rodków finansowych do mo liwo ci zatrudnienia pracowników wojska do przyj tej struktury WOG. 11. W dalszym ci gu wyst puje problem w obsadzie stanowisk etatowych w specjalno ci medycznej. W zwi zku z tym zasadnym jest unormowanie przepisów w zakresie s u by zdrowia i stworzenie mo liwo ci zatrudniania ratowników medycznych. Zalecenia 1. Uwzgl dniaj c dotychczasowy sposób realizacji zada przez WOG, w szczególno ci wyniki sonda u diagnostycznego i pozytywne opinie dowódców/szefów wiod cych jednostek wojskowych/instytucji wyra ane w odniesieniu do spe niania przez Wojskowe Oddzia y Gospodarcze oczekiwa w zakresie wiadczenia us ug i dostarczania zaopatrzenia zasadnym jest kontynuuj c program pilota owy dokonanie i wdro enie do ko ca 2009 r. korekty zada, procedur i struktur w funkcjonowaniu WOG i jednostek zaopatrywanych oraz umo liwienie ich sprawdzenia w 2010 r. Tym samym wyd u aj c program pilota owy o rok. Odpowiedzialny: Zespó resortowy i Inspektorat Wsparcia SZ RP. 2. Dokona analizy przepisów prawnych, zarówno pa stwowych jak i resortowych w kierunku ustalenia ewentualnych mo liwych do przeprowadzenia zmian umo liwiaj cych uproszczenie procedur logistyczno- -finansowych dotycz cych g ównie zabezpieczanych przez WOG jednostek/instytucji wojskowych. Odpowiedzialny Zespól resortowy, Inspektorat Wsparcia SZ, Departamenty: Bud etowy i Prawny MON. 3. Uruchomi cykl kursów specjalistycznych dotycz cych problematyki funkcjonowania i realizacji zada przez WOG, którymi obj dowódców i kluczowy personel jednostek zaopatrywanych i przedstawicieli szczebli nadrz dnych. Kontynuowa w dotychczasowym systemie szkolenie per- Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

17 Ocena skuteczno ci zarz dzania programu pilota owego 197 sonelu WOG. Odpowiedzialny Zespó resortowy, Inspektorat Wsparcia SZ i WAT. 4. Kontynuowa równoleg e prace analityczne zmierzaj ce do ustalenia mo liwo ci ewentualnego wdro enia projektu w kolejnych dyslokacjach w SZ RP, które prowadzi w celu przygotowania do wdro enia po 2010, w przypadku satysfakcjonuj cego rozstrzygni cia pilota u. Odpowiedzialny Zespó resortowy. 5. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami nale y monitorowa oraz koordynowa dzia alno WOG przez Zespó resortowy w aspekcie racjonalizacji ich struktur organizacyjnych, wykorzystania infrastruktury, poprawy jako ci i rezultatów dzia alno ci. Zako czenie Rozbie no ci, jakie nast pi y w systemie logistyczno-finansowym Si Zbrojnych RP na skutek licznych korekt w strukturach i zadaniach maj cych miejsce w przesz o ci, wymusi y wprowadzenie kompleksowych uregulowa i rozwi za. Przyj ty system zarz dzania logistyczno-finansowy ma zapewni przede wszystkim racjonalne i efektywne wykorzystanie potencja u logistycznego oraz usprawni struktury organizacyjne. Powsta nowoczesny organ logistyczny, który uporz dkuje oraz upro ci struktury zarz dzania logistyk. Dzi ki zintegrowaniu logistyki w jednej instytucji b dzie mo na lepiej wykorzysta potencja ca ych si zbrojnych. Literatura Szczepankowski P., Zarz dzanie we wspó czesnych przedsi biorstwach, Vizja Press&IT, Warszawa 2009 r, s Decyzja nr 201/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie powo ania Zespo u do spraw wdro enia programu pilota- owego oddzielenia w wojskowych jednostkach bud etowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych. Koncepcja oddzielenia w wojskowych jednostkach bud etowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych, przyj ta na posiedzeniu Kierownictwa MON w dniu 1 czerwca 2006 r. Twaróg J., Mierniki i wska niki logistyczne, Biblioteka logistyka, Pozna 2005 r. liwczy ski B., Planowanie logistyczne, Biblioteka logistyka, Pozna 2007 r. ZN nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarządzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarządzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarządzanie 2010 mgr Krzysztof Pakos Politechnika Warszawska Ocena skuteczności zarządzania programem pilotażowym w wojskowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 355

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 355 Departament Infrastruktury Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 355 ZARZĄDZENIE Nr 39/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Biuro Dyrektora Generalnego ZATWIERDZAM Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - NAUKA I SZKOLNICTWO

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO ZATWIERDZAM... PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO UZGODNIONO... KOMENDANT SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO... KĘDZIERZYN-KOŹLE 2011 SAMODZIELNA DRUŻYNA RATOWNICTWA WODNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wug.gov.pl Katowice: Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Poznań, dnia 6 sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 LPO 41012-5-2007 P/07/099 Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/61/2016 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2016 ROK WARMIŃSKO - MAZURSKIE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 stycznia 2016 roku ZATWIERDZAM /organizator szkolenia/ URZĄD GMINY W WYDMINACH UZGADNIAM... /Wojewoda Warmińsko-Mazurski/

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES... 3 2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl 1 z 5 2014-08-06 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl Zabrze: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu typu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi Dyrekcja Danuta Krysiak- Jadwiga Jama - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 Godziny przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 11 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 11 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 11 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-21 23:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=408_2015 Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 06 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.13.2015 Pani Urszula Markowska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Kontrola procesu

Bardziej szczegółowo