ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19 marca 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19 marca 2013 roku"

Transkrypt

1 Nr zamówienia: AI/Z-01-19/03/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19 marca 2013 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY INSPIRE CONSULTING SP. Z O.O. UL. WILCZYŃSKIEGO 25E/ OLSZTYN KRS NIP Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie SEKCJA II. WPROWADZENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw prowadzi projekt pn.: Akcelerator innowacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany w dalszej treści Projektem ). Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Województwem Warmińsko-Mazurskim. Projekt polega na opracowaniu przez przedstawicieli świata nauki i biznesu 3 dokumentacji wdrożeniowych w ramach następujących projektów firmy MST sp. z o.o. sp. k.: 1) stateczniki HID, 2) system zarządzania kurnikiem WellBe+, 3) wtryskarki aluminium. Wynagrodzenie wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SEKCJA III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. SEKCJA IV: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie obowiązków wynikających z pełnienia roli eksperta/-ki kluczowego/-ej lub asystenta/-ki w zespole opracowującym dokumentację wdrożeniową.

2 2. Rodzaj zamówienia: Usługi 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej dla projektu Stateczniki HID : Zakres dokumentacji wdrożeniowej: Dokumentacja wdrożeniowa powinna zawierać następujące obszary: a) analiza techniczno-technologiczna, w tym: - analiza technologii pozwalających na opracowanie stateczników o parametrach określonych w przepisach prawa dla stateczników wchodzących na rynek od 2017 r. oraz wybór technologii najkorzystniejszej b) analiza rynku, w tym: - zidentyfikowanie potencjalnych klientów (m.in. producenci opraw oświetleniowych, którym dostarczane są stateczniki bądź klienci, którzy projektują nowe oprawy), - analiza rynków Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w zakresie wielkości poszczególnych rynków - analiza oczekiwań klientów (w szczególności wymagań w zakresie parametrów wielkościowych, wagowych itp.), - analiza konkurencji na wybranych rynkach oraz oferowanych przez nią produktów Okres i sposób współpracy przy opracowywaniu dokumentacji wdrożeniowej: 1) Dokumentacja będzie przygotowywana w okresie IV VI.2013 r. 2) Model współpracy: a) praca nad dokumentacją oparta jest na modelu zdalnym b) przewidziane są 3 spotkania z pracownikami MST (w siedzibie przedsiębiorstwa): - warsztat kalibracyjny (IV.2013), - 1 spotkanie robocze śródokresowe (V.2013), - prezentacja wyników (VI.2013). Informacje dodatkowe: I. W ramach tworzenia dokumentacji zostanie stworzony 3-osobowy zespół merytoryczny składający się z następujących osób: 1) ekspert kluczowy wdrożenia (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni) odpowiedzialny za zarządzanie zespołem asystentów celem opracowania dokumentacji wdrożeniowej, 2) asystent 1 (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną, 3) asystent 2 (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za analizę rynku. II. Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach w zespole: 1) ekspert kluczowy wdrożenia: a. zarządzanie 2-osobowym zespołem asystentów celem opracowania dokumentacji wdrożeniowej, b. delegowanie zadań poszczególnym członkom zespołu dzielenie prac pomiędzy osoby zaangażowane w opracowanie dokumentacji w ramach projektu, c. przeprowadzenie spotkań z asystentami oraz ich podsumowywanie (wypracowanie wniosków), d. przygotowanie parametrów dokumentacji wdrożeniowej, e. diagnoza postępu prac asystentów, f. zbieranie i analiza rekomendacji od uczestników comiesięcznych spotkań, g. analiza wyników prac asystentów oraz informacji uzyskanych od pracowników firmy, a także pozyskanych osobiście, h. monitorowanie przebiegu i realizacji prac (wraz z Kierownikiem Projektu) poprzez odbywające się raz w miesiącu spotkania eksperta z asystentami rozmowy, obserwacja, i. współpraca w ramach tworzenia i funkcjonowania (w aspekcie merytorycznym) podstrony internetowej projektu, j. opracowanie finalnej wersji dokumentacji wdrożeniowej, k. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 60 godz. (20 h/m-c) 2) asystent 1 (przedstawiciel biznesu analiza techniczno-technologiczna):

3 b. przedstawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, który jest używany w danej branży oraz technologii, c. przedstawienie materiałów, surowców, z których korzysta się w danej branży, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze techniczno-technologicznym e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 390 godz. (130 h/m-c) 3) asystent 2 (przedstawiciel biznesu analiza rynku): b. zaprezentowanie analizy rynku wraz z trendami panującymi na nim oraz charakterystykę typowego klienta, c. wskazówki w zakresie jak najefektywniejszego wykorzystania dokumentacji, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze analizy rynku, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 120 godz. (40 h/m-c). III. Proponowany model współpracy: Model pracy rozproszony, zdalny, ekspert kluczowy wdrożenia rozdziela zadania i odpowiada za efekt finalny 1. przesłanie ekspertowi kluczowemu wdrożenia (EKW) przez MST opisu oczekiwań; 2. przesłanie MST przez EKW pakietu pytań wstępnych; 3. warsztat kalibracyjny w 1. miesiącu szczegółowe omówienie potencjału rzeczowo-osobowego MST i celów biznesowych projektu; 4. praca własna zespołu w jednostkach macierzystych oraz bezpośredni kontakt z MST; 5. przyjazd i prezentacja wyników na spotkaniu śródokresowym/przesłanie roboczej wersji dokumentacji wdrożeniowej do zaudytowania; 6. prezentacja roboczych wersji dokumentacji wdrożeniowej; 7. informacja zwrotna od MST; 8. ewentualna korekta dokumentacji; 9. spotkanie kończące, podczas którego prezentowane są wyniki, praktyczne uwagi jak wdrożyć, rekomendacje oraz rozwianie wszelkich wątpliwości MST i odpowiadanie na jego pytania Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej dla inwestycji System zarządzania kurnikiem Wellbe+ : Zakres dokumentacji wdrożeniowej: Dokumentacja wdrożeniowa powinna zawierać następujące obszary: a) analiza techniczno-technologiczna, w tym: - analiza warunków chowu oraz wymagań pomiarowych dla różnych gatunków ptactwa hodowlanego: wilgotność zapylenie temperatura stężenie amoniaku stężenie siarkowodoru stężenie dwutlenku węgla stężenie tlenku węgla stężenie metanu ruch powietrza waga najazdowa z rejestratorem zarządzanie oświetleniem - analiza dostępnych na rynku technologii w zakresie pomiarów i sterowania procesami hodowli, - opracowanie architektury systemu określające poszczególne składniki systemu oraz wykorzystywane rozwiązania (sposób komunikacji z użytkownikami, rejestracja danych etc.) - opis funkcjonowania oraz zakres działania poszczególnych wersji systemu (m.in. zakres pomiarów oraz możliwości sterowania urządzeniami w kurniku przy pomocy systemu, wytrzymałość systemu na warunki zewnętrzne, współpraca z istniejącymi systemami), b) analiza rynku, w tym:

4 - analiza klientów/hodowców pod kątem oczekiwań w zakresie funkcjonalności systemu (m.in. mierzonych parametrów, możliwości sterowania poszczególnymi urządzeniami w kurniku, prezentacji pomiarów i dostępu do danych historycznych, komunikacji z użytkownikiem etc.), - analiza konkurencji (oferowane na rynku systemy, ich funkcjonalności i ceny, dostawcy systemów), analiza rynku (wielkość, klienci etc.) Okres i sposób współpracy przy opracowywaniu dokumentacji wdrożeniowej: 1) Dokumentacja będzie przygotowywana w okresie IV V.2013 r. 2) Model współpracy: a) praca nad dokumentacją oparta jest na modelu zdalnym b) przewidziane są 2 spotkania z pracownikami MST (w siedzibie przedsiębiorstwa): - warsztat kalibracyjny (IV.2013), - prezentacja wyników (V.2013). Informacje dodatkowe: I. W ramach tworzenia dokumentacji zostanie stworzony 5-osobowy zespół merytoryczny składający się z następujących osób: 1) ekspert kluczowy wdrożenia (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za zarządzanie zespołem asystentów celem opracowania dokumentacji wdrożeniowej, 2) asystent 1 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną, 3) asystent 2 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni) odpowiedzialny za analizę rynku, 4) asystent 3 (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną, 5) asystent 4 (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną. II. Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach w zespole: 1) ekspert kluczowy wdrożenia: a. zarządzanie 4-osobowym zespołem asystentów celem opracowania dokumentacji wdrożeniowej, b. delegowanie zadań poszczególnym członkom zespołu dzielenie prac pomiędzy osoby zaangażowane w opracowanie dokumentacji w ramach projektu, c. przeprowadzenie spotkań z asystentami oraz ich podsumowywanie (wypracowanie wniosków), d. przygotowanie parametrów dokumentacji wdrożeniowej, e. diagnoza postępu prac asystentów, f. zbieranie i analiza rekomendacji od uczestników comiesięcznych spotkań, g. analiza wyników prac asystentów oraz informacji uzyskanych od pracowników firmy, a także pozyskanych osobiście, h. monitorowanie przebiegu i realizacji prac (wraz z Kierownikiem Projektu) poprzez odbywające się raz w miesiącu spotkania eksperta z asystentami rozmowy, obserwacja, i. współpraca w ramach tworzenia i funkcjonowania (w aspekcie merytorycznym) podstrony internetowej projektu, j. opracowanie finalnej wersji dokumentacji wdrożeniowej, k. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 80 godz. (40 h/m-c), 2) asystent 1 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni analiza techniczno-technologiczna): b. przedstawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, który jest używany w danej branży oraz technologii, c. przedstawienie materiałów, surowców, z których korzysta się w danej branży, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze techniczno-technologicznym, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 50 godz. (25 h/m-c), 3) asystent 2 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni analiza rynku):

5 b. zaprezentowanie analizy rynku wraz z trendami panującymi na nim oraz charakterystykę typowego klienta, c. wskazówki w zakresie jak najefektywniejszego wykorzystania dokumentacji, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze analizy rynku, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 90 godz. (45 h/m-c), 4) asystent 3 (przedstawiciel biznesu analiza techniczno-technologiczna): b. przedstawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, który jest używany w danej branży oraz technologii, c. przedstawienie materiałów, surowców, z których korzysta się w danej branży, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze techniczno-technologicznym, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 50 godz. (25 h/m-c), 5) asystent 4 (przedstawiciel biznesu analiza techniczno-technologiczna): b. przedstawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, który jest używany w danej branży oraz technologii, c. przedstawienie materiałów, surowców, z których korzysta się w danej branży, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze techniczno-technologicznym, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 50 godz. (25 h/m-c). III. Proponowany model współpracy: Model pracy rozproszony, zdalny, ekspert kluczowy wdrożenia rozdziela zadania i odpowiada za efekt finalny 1. przesłanie ekspertowi kluczowemu wdrożenia (EKW) przez MST opisu oczekiwań; 2. przesłanie MST przez EKW pakietu pytań wstępnych; 3. warsztat kalibracyjny w 1. miesiącu szczegółowe omówienie potencjału rzeczowo-osobowego MST i celów biznesowych projektu; 4. praca własna zespołu w jednostkach macierzystych oraz bezpośredni kontakt z MST; 5. prezentacja roboczych wersji dokumentacji wdrożeniowej; 6. informacja zwrotna od MST; 7. ewentualna korekta dokumentacji; 8. spotkanie kończące, podczas którego prezentowane są wyniki, praktyczne uwagi jak wdrożyć, rekomendacje oraz rozwianie wszelkich wątpliwości MST i odpowiadanie na jego pytania Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej dla inwestycji Wtryskarki aluminium : Zakres dokumentacji wdrożeniowej: Dokumentacja wdrożeniowa powinna zawierać następujące obszary: a) analiza techniczno-technologiczna, w tym: - koncepcja budynku, w której będzie uruchomiona produkcja, uwzględniająca następujące pomieszczenia: hala produkcyjna (w pełni autonomiczna, w której będą umieszczone i uruchomione 4-6 wtryskarek), magazyn komponentów i wyrobów gotowych, magazyn form, narzędziownia, utrzymanie ruchu, obróbka mechaniczna, lakiernia (proszkowa bądź inna), montaż, pomieszczenie teletechniczne, rozdzielnia prądu, sprężarkownia,

6 wentylatorownia, pomieszczenie na agregaty, pomieszczenia socjalne, W koncepcji budynku musi być przewidziana możliwość łatwej rozbudowy o kolejne moduły hali na nowe wtryskarki. Koncepcja budynku powinna zawierać wymogi odnośnie fundamentów, powierzchni, zapotrzebowania na media oraz analizę środowiskową. Koncepcja powinna zawierać technologie umożliwiające odzysk energii oraz wykorzystanie energii odnawialnej. Szacunkowa liczba pracowników/użytkowników hali to około osób. - analiza dostawców wtryskarek i technologii do wtrysku (wielkość wtryskarek, efektywność procesu wtryskania, analiza mocnych i słabych stron dostawców) wskazująca najlepsze rozwiązanie, - analiza oprogramowania do projektowania elementów aluminiowych z możliwością symulacji dystrybucji ciepła, zawierająca propozycje i opis programów, firm dostarczających oprogramowanie oraz kompetencje, - analiza oprogramowania do projektowania form, zawierająca propozycje i opis programów, firm dostarczających oprogramowanie oraz kompetencje, - analiza wyposażenia peryferyjnego do wtryskarek (piece, roboty, prasy okrawające etc.), zawierająca niezbędne parametry oraz opis wdrożenia, propozycje sprzętu pomiarowego, służącego do badania jakości aluminium, wymiarów, wytrzymałości, - analiza technologii/stopów nadających się do anodowania wtrysków ciśnieniowych, - w przypadku zapotrzebowania na usługi dodatkowe (obróbka, montaż wyrobów gotowych etc.) powinna pojawić się koncepcja wdrożenia np. narzędziowni b) analiza rynku, w tym: - analiza rynku klienta (rynek europejski) i konkurentów (rynek europejski, świat głównie Chiny), - analiza i rekomendacja potencjalnych dostawców maszyn biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwo zainteresowane jest zakupem 2-3 wtryskarek 1200/1300 (siła zwarcia) oraz 2-3 wtryskarek 2000/2300, które będą użyte głównie do produkcji korpusów do opraw oświetleniowych, przy czym każda wtryskarka musi być uniwersalna. Analiza powinna zawierać szczegółową weryfikację ofert handlowych w zakresie ceny, warunków płatności, awaryjności, zużycia materiałów i energii, kosztów serwisu, długości życia. Analiza powinna zawierać ogólne sparametryzowanie i porównanie ofert, - analiza producentów form wtryskowych, - analiza opłacalności posiadania własnej narzędziowni i projektowania form we własnym zakresie w porównaniu do zlecenia zaprojektowania form firmom zewnętrznym oraz zaproponowanie rozwiązania, - analiza dostawców surowca (aluminium do wtrysku) uwzględniająca ceny oraz warunki dostaw, - analiza zapotrzebowania na usługi dodatkowe w zakresie malowania, obróbki mechanicznej (wiercenie otworów, szlifowanie), montażu wyrobów gotowych w wyrobach aluminiowych, wykańczanie wyrobów, składanie wyrobów, inne Okres i sposób współpracy przy opracowywaniu dokumentacji wdrożeniowej: 1) Dokumentacja będzie przygotowywana w okresie VII X.2013 r. 2) Model współpracy: a) praca nad dokumentacją oparta jest na modelu zdalnym b) przewidziane są 4 spotkania z pracownikami MST (w siedzibie przedsiębiorstwa): - warsztat kalibracyjny (VII.2013), - pierwsze spotkanie śródokresowe (VIII.2013), - drugie spotkanie śródokresowe (IX.2013), - prezentacja wyników (X.2013). Informacje dodatkowe: I. W ramach tworzenia dokumentacji zostanie stworzony 5-osobowy zespół merytoryczny składający się z następujących osób: 1) ekspert kluczowy wdrożenia (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni) odpowiedzialny za zarządzanie zespołem asystentów celem opracowania dokumentacji wdrożeniowej,

7 2) asystent 1 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną, 3) asystent 2 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną, 4) asystent 3 (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną, 5) asystent 4 (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za analizę rynku. II. Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach w zespole: 1) ekspert kluczowy wdrożenia: a. zarządzanie 4-osobowym zespołem asystentów celem opracowania dokumentacji wdrożeniowej, b. delegowanie zadań poszczególnym członkom zespołu dzielenie prac pomiędzy osoby zaangażowane w opracowanie dokumentacji w ramach projektu, c. przeprowadzenie spotkań z asystentami oraz ich podsumowywanie (wypracowanie wniosków), d. przygotowanie parametrów dokumentacji wdrożeniowej, e. diagnoza postępu prac asystentów, f. zbieranie i analiza rekomendacji od uczestników comiesięcznych spotkań, g. analiza wyników prac asystentów oraz informacji uzyskanych od pracowników firmy, a także pozyskanych osobiście, h. monitorowanie przebiegu i realizacji prac (wraz z Kierownikiem Projektu) poprzez odbywające się raz w miesiącu spotkania eksperta z asystentami rozmowy, obserwacja, i. współpraca w ramach tworzenia i funkcjonowania (w aspekcie merytorycznym) podstrony internetowej projektu, j. opracowanie finalnej wersji dokumentacji wdrożeniowej, k. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 160 godz. (40 h/m-c), 2) asystent 1 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni analiza techniczno-technologiczna): b. przedstawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, który jest używany w danej branży oraz technologii, c. przedstawienie materiałów, surowców, z których korzysta się w danej branży, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze techniczno-technologicznym, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 140 godz. (35 h/m-c), 3) asystent 2 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni analiza techniczno-technologiczna): b. zaprezentowanie analizy rynku wraz z trendami panującymi na nim oraz charakterystykę typowego klienta, c. wskazówki w zakresie jak najefektywniejszego wykorzystania dokumentacji, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze analizy rynku, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 140 godz. (35 h/m-c), 4) asystent 3 (przedstawiciel biznesu analiza techniczno-technologiczna): b. przedstawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, który jest używany w danej branży oraz technologii, c. przedstawienie materiałów, surowców, z których korzysta się w danej branży, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze techniczno-technologicznym, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 140 godz. (35 h/m-c), 5) asystent 4 (przedstawiciel biznesu analiza rynku): b. zaprezentowanie analizy rynku wraz z trendami panującymi na nim oraz charakterystykę typowego klienta,

8 c. wskazówki w zakresie jak najefektywniejszego wykorzystania dokumentacji, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze analizy rynku, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 220 godz. (55 h/m-c). III. Proponowany model współpracy: Model pracy rozproszony, zdalny, ekspert kluczowy wdrożenia rozdziela zadania i odpowiada za efekt finalny 1. przesłanie ekspertowi kluczowemu wdrożenia (EKW) przez MST opisu oczekiwań; 2. przesłanie MST przez EKW pakietu pytań wstępnych; 3. warsztat kalibracyjny w 1. miesiącu szczegółowe omówienie potencjału rzeczowo-osobowego MST i celów biznesowych projektu; 4. praca własna zespołu w jednostkach macierzystych oraz bezpośredni kontakt z MST; 5. przyjazd i prezentacja wyników na pierwszym spotkaniu śródokresowym/przesłanie roboczej wersji dokumentacji wdrożeniowej do zaudytowania; 6. kontynuacja pracy własnej zespołu w jednostkach macierzystych oraz bezpośredni kontakt z MST; 7. przyjazd i prezentacja wyników na drugim spotkaniu śródokresowym/przesłanie roboczej wersji dokumentacji wdrożeniowej do zaudytowania: 8. prezentacja roboczych wersji dokumentacji wdrożeniowej; 9. informacja zwrotna od MST; 10. ewentualna korekta dokumentacji; 11. spotkanie kończące, podczas którego prezentowane są wyniki, praktyczne uwagi jak wdrożyć, rekomendacje oraz rozwianie wszelkich wątpliwości MST i odpowiadanie na jego pytania. 4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK 5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 6. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE 7. Czas trwania zamówienia: a) data rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy b) data zakończenia: (sekcja IV pkt 3.1.) c) data zakończenia: (sekcja IV pkt 3.2.) d) data zakończenia: (sekcja IV pkt 3.3.) 8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): => Usługi badań ekonomicznych SEKCJA V: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1.1. Zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym dokumencie; 1.2. Posiadają wykształcenie, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Preferowane przez Zamawiającego kryteria wyboru to: Wykształcenie wyższe; Doświadczenie w realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych w jednym z obszarów objętych działaniami projektu; Doświadczenie w komercjalizacji technologii oraz oceny jej potencjału rynkowego, np.: budowa strategii zarządzania własnością intelektualną; analizy rynkowe technicznych studiów wykonalności; badanie stanu techniki; badanie czynności patentowej; zabezpieczanie kapitału intelektualnego;

9 Doświadczenie w realizacji projektów lub świadczeniu usług doradczych w danej dziedzinie; Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.3. Znajdują się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia Spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Na potwierdzenie wymogów zawartych w punkcie Oferent załączy do oferty podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr AI/Z-01-19/03/2013 stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Kryteria oceny oferty: Kryterium: cena - cena brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia Znaczenie: 100 Na podstawie wzoru: W = A/B x 100 Gdzie: W ilość punktów, A najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, B cena oferty badanej nieodrzuconej. Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów w kryterium cena. 3. Sposób przygotowania oferty: 3.1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej. Wraz z formularzem należy dostarczyć wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2). Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub wysłać listownie, drogą elektroniczną lub faksem Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej edytowalnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, pytanie kierując na adres Informacja zostanie udzielona niezwłocznie chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty. 4. Miejsce złożenia oferty: Biuro Projektu Akcelerator innowacji ul. Wilczyńskiego 25E/219, Olsztyn lub faks: lub 5. Termin złożenia oferty: do dnia 4 kwietnia 2013 roku do godziny 10:00. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 6. Informacja o wynikach postępowania: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo lub faksem lub osobiście. Każdy Oferent, który złożył ofertę otrzyma informację o wyniku niniejszego postępowania. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo lub faksem lub osobiście. 7. Czynności formalne po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 7.1. Zamawiający wskaże termin oraz miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.

10 7.2. Bezpośrednio przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca obowiązany jest okazać oryginał lub kopię aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków opisanych w sekcji V pkt Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: Marcin Gosławski, tel. / fax , 9. Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Olsztyn dn. 19 marca 2013 r. (-) Marcin Gosławski Kierownik projektu

11 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Nr zamówienia: AI/Z-01-19/03/2013., dnia.. (Miejscowość, data) Zamawiający: INSPIRE CONSULTING SP. Z O.O. UL. WILCZYŃSKIEGO 25E/ OLSZTYN KRS Oferent: (imię i nazwisko) (adres) (nr telefonu, ) FORMULARZ OFERTOWY Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr AI/Z-01-19/03/2013 z dnia 19 marca 2013 przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego zawartego w sekcji IV pkt 3 oraz w terminie wykonania określonym w sekcji IV pkt 7 przedmiotowego zapytania ofertowego składam ofertę następującej treści. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję: Przedmiot zamówienia SEKCJA IV pkt 3.1., Informacje dodatkowe, Punkt II SEKCJA IV pkt 3.2., Informacje dodatkowe, Punkt II Podpunkt 1 ekspert kluczowy Podpunkt 2 asystent 1 Podpunkt 3 asystent 2 Podpunkt 4 asystent 3 Podpunkt 5 asystent 4 Podpunkt 1 ekspert kluczowy Podpunkt 2 asystent 1 Podpunkt 3 asystent 2 Podpunkt 4 asystent 3 Podpunkt 5 asystent 4 Cena oferty [zł] (zgodnie z Sekcją V pkt 2)

12 SEKCJA IV pkt 3.3., Informacje dodatkowe, Punkt II Podpunkt 1 ekspert kluczowy Podpunkt 2 asystent 1 Podpunkt 3 asystent 2 Podpunkt 4 asystent 3 Podpunkt 5 asystent 4... (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

13 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nr AI/Z-01-19/03/2013 z dnia 19 marca 2013 roku Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia nr AI/Z-01-19/03/2013 realizowanego w ramach Projektu: Akcelerator innowacji 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.: posiadam wykształcenie, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia (jeśli odpowiednie przepisy prawa nakładają taki obowiązek). 2. Oświadczam, że ceny podane w formularzu ofertowym zawierają wszystkie koszty związane z realizacją opisanego zamówienia a w szczególności zapewniają realizację usług według podanej specyfikacji przedstawionej w sekcji IV w/w zapytania ofertowego (nie dotyczy zwrotu kosztów, które zapewnia Zamawiający). 3. Oświadczam, że zapoznałem się treścią zapytania ofertowego oraz przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas 30 dni od złożenia oferty. 5. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam, że spełniam warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli...., (miejscowość, data)... (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-09 Nr sprawy WSIiZ/PWI/08/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-28 Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy oprogramowania dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 60.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 60.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00 Łódź, dnia 05.05. 2014 r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo