ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19 marca 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19 marca 2013 roku"

Transkrypt

1 Nr zamówienia: AI/Z-01-19/03/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19 marca 2013 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY INSPIRE CONSULTING SP. Z O.O. UL. WILCZYŃSKIEGO 25E/ OLSZTYN KRS NIP Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie SEKCJA II. WPROWADZENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw prowadzi projekt pn.: Akcelerator innowacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany w dalszej treści Projektem ). Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Województwem Warmińsko-Mazurskim. Projekt polega na opracowaniu przez przedstawicieli świata nauki i biznesu 3 dokumentacji wdrożeniowych w ramach następujących projektów firmy MST sp. z o.o. sp. k.: 1) stateczniki HID, 2) system zarządzania kurnikiem WellBe+, 3) wtryskarki aluminium. Wynagrodzenie wynikające z realizowania umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SEKCJA III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. SEKCJA IV: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie obowiązków wynikających z pełnienia roli eksperta/-ki kluczowego/-ej lub asystenta/-ki w zespole opracowującym dokumentację wdrożeniową.

2 2. Rodzaj zamówienia: Usługi 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej dla projektu Stateczniki HID : Zakres dokumentacji wdrożeniowej: Dokumentacja wdrożeniowa powinna zawierać następujące obszary: a) analiza techniczno-technologiczna, w tym: - analiza technologii pozwalających na opracowanie stateczników o parametrach określonych w przepisach prawa dla stateczników wchodzących na rynek od 2017 r. oraz wybór technologii najkorzystniejszej b) analiza rynku, w tym: - zidentyfikowanie potencjalnych klientów (m.in. producenci opraw oświetleniowych, którym dostarczane są stateczniki bądź klienci, którzy projektują nowe oprawy), - analiza rynków Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w zakresie wielkości poszczególnych rynków - analiza oczekiwań klientów (w szczególności wymagań w zakresie parametrów wielkościowych, wagowych itp.), - analiza konkurencji na wybranych rynkach oraz oferowanych przez nią produktów Okres i sposób współpracy przy opracowywaniu dokumentacji wdrożeniowej: 1) Dokumentacja będzie przygotowywana w okresie IV VI.2013 r. 2) Model współpracy: a) praca nad dokumentacją oparta jest na modelu zdalnym b) przewidziane są 3 spotkania z pracownikami MST (w siedzibie przedsiębiorstwa): - warsztat kalibracyjny (IV.2013), - 1 spotkanie robocze śródokresowe (V.2013), - prezentacja wyników (VI.2013). Informacje dodatkowe: I. W ramach tworzenia dokumentacji zostanie stworzony 3-osobowy zespół merytoryczny składający się z następujących osób: 1) ekspert kluczowy wdrożenia (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni) odpowiedzialny za zarządzanie zespołem asystentów celem opracowania dokumentacji wdrożeniowej, 2) asystent 1 (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną, 3) asystent 2 (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za analizę rynku. II. Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach w zespole: 1) ekspert kluczowy wdrożenia: a. zarządzanie 2-osobowym zespołem asystentów celem opracowania dokumentacji wdrożeniowej, b. delegowanie zadań poszczególnym członkom zespołu dzielenie prac pomiędzy osoby zaangażowane w opracowanie dokumentacji w ramach projektu, c. przeprowadzenie spotkań z asystentami oraz ich podsumowywanie (wypracowanie wniosków), d. przygotowanie parametrów dokumentacji wdrożeniowej, e. diagnoza postępu prac asystentów, f. zbieranie i analiza rekomendacji od uczestników comiesięcznych spotkań, g. analiza wyników prac asystentów oraz informacji uzyskanych od pracowników firmy, a także pozyskanych osobiście, h. monitorowanie przebiegu i realizacji prac (wraz z Kierownikiem Projektu) poprzez odbywające się raz w miesiącu spotkania eksperta z asystentami rozmowy, obserwacja, i. współpraca w ramach tworzenia i funkcjonowania (w aspekcie merytorycznym) podstrony internetowej projektu, j. opracowanie finalnej wersji dokumentacji wdrożeniowej, k. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 60 godz. (20 h/m-c) 2) asystent 1 (przedstawiciel biznesu analiza techniczno-technologiczna):

3 b. przedstawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, który jest używany w danej branży oraz technologii, c. przedstawienie materiałów, surowców, z których korzysta się w danej branży, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze techniczno-technologicznym e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 390 godz. (130 h/m-c) 3) asystent 2 (przedstawiciel biznesu analiza rynku): b. zaprezentowanie analizy rynku wraz z trendami panującymi na nim oraz charakterystykę typowego klienta, c. wskazówki w zakresie jak najefektywniejszego wykorzystania dokumentacji, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze analizy rynku, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 120 godz. (40 h/m-c). III. Proponowany model współpracy: Model pracy rozproszony, zdalny, ekspert kluczowy wdrożenia rozdziela zadania i odpowiada za efekt finalny 1. przesłanie ekspertowi kluczowemu wdrożenia (EKW) przez MST opisu oczekiwań; 2. przesłanie MST przez EKW pakietu pytań wstępnych; 3. warsztat kalibracyjny w 1. miesiącu szczegółowe omówienie potencjału rzeczowo-osobowego MST i celów biznesowych projektu; 4. praca własna zespołu w jednostkach macierzystych oraz bezpośredni kontakt z MST; 5. przyjazd i prezentacja wyników na spotkaniu śródokresowym/przesłanie roboczej wersji dokumentacji wdrożeniowej do zaudytowania; 6. prezentacja roboczych wersji dokumentacji wdrożeniowej; 7. informacja zwrotna od MST; 8. ewentualna korekta dokumentacji; 9. spotkanie kończące, podczas którego prezentowane są wyniki, praktyczne uwagi jak wdrożyć, rekomendacje oraz rozwianie wszelkich wątpliwości MST i odpowiadanie na jego pytania Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej dla inwestycji System zarządzania kurnikiem Wellbe+ : Zakres dokumentacji wdrożeniowej: Dokumentacja wdrożeniowa powinna zawierać następujące obszary: a) analiza techniczno-technologiczna, w tym: - analiza warunków chowu oraz wymagań pomiarowych dla różnych gatunków ptactwa hodowlanego: wilgotność zapylenie temperatura stężenie amoniaku stężenie siarkowodoru stężenie dwutlenku węgla stężenie tlenku węgla stężenie metanu ruch powietrza waga najazdowa z rejestratorem zarządzanie oświetleniem - analiza dostępnych na rynku technologii w zakresie pomiarów i sterowania procesami hodowli, - opracowanie architektury systemu określające poszczególne składniki systemu oraz wykorzystywane rozwiązania (sposób komunikacji z użytkownikami, rejestracja danych etc.) - opis funkcjonowania oraz zakres działania poszczególnych wersji systemu (m.in. zakres pomiarów oraz możliwości sterowania urządzeniami w kurniku przy pomocy systemu, wytrzymałość systemu na warunki zewnętrzne, współpraca z istniejącymi systemami), b) analiza rynku, w tym:

4 - analiza klientów/hodowców pod kątem oczekiwań w zakresie funkcjonalności systemu (m.in. mierzonych parametrów, możliwości sterowania poszczególnymi urządzeniami w kurniku, prezentacji pomiarów i dostępu do danych historycznych, komunikacji z użytkownikiem etc.), - analiza konkurencji (oferowane na rynku systemy, ich funkcjonalności i ceny, dostawcy systemów), analiza rynku (wielkość, klienci etc.) Okres i sposób współpracy przy opracowywaniu dokumentacji wdrożeniowej: 1) Dokumentacja będzie przygotowywana w okresie IV V.2013 r. 2) Model współpracy: a) praca nad dokumentacją oparta jest na modelu zdalnym b) przewidziane są 2 spotkania z pracownikami MST (w siedzibie przedsiębiorstwa): - warsztat kalibracyjny (IV.2013), - prezentacja wyników (V.2013). Informacje dodatkowe: I. W ramach tworzenia dokumentacji zostanie stworzony 5-osobowy zespół merytoryczny składający się z następujących osób: 1) ekspert kluczowy wdrożenia (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za zarządzanie zespołem asystentów celem opracowania dokumentacji wdrożeniowej, 2) asystent 1 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną, 3) asystent 2 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni) odpowiedzialny za analizę rynku, 4) asystent 3 (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną, 5) asystent 4 (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną. II. Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach w zespole: 1) ekspert kluczowy wdrożenia: a. zarządzanie 4-osobowym zespołem asystentów celem opracowania dokumentacji wdrożeniowej, b. delegowanie zadań poszczególnym członkom zespołu dzielenie prac pomiędzy osoby zaangażowane w opracowanie dokumentacji w ramach projektu, c. przeprowadzenie spotkań z asystentami oraz ich podsumowywanie (wypracowanie wniosków), d. przygotowanie parametrów dokumentacji wdrożeniowej, e. diagnoza postępu prac asystentów, f. zbieranie i analiza rekomendacji od uczestników comiesięcznych spotkań, g. analiza wyników prac asystentów oraz informacji uzyskanych od pracowników firmy, a także pozyskanych osobiście, h. monitorowanie przebiegu i realizacji prac (wraz z Kierownikiem Projektu) poprzez odbywające się raz w miesiącu spotkania eksperta z asystentami rozmowy, obserwacja, i. współpraca w ramach tworzenia i funkcjonowania (w aspekcie merytorycznym) podstrony internetowej projektu, j. opracowanie finalnej wersji dokumentacji wdrożeniowej, k. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 80 godz. (40 h/m-c), 2) asystent 1 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni analiza techniczno-technologiczna): b. przedstawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, który jest używany w danej branży oraz technologii, c. przedstawienie materiałów, surowców, z których korzysta się w danej branży, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze techniczno-technologicznym, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 50 godz. (25 h/m-c), 3) asystent 2 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni analiza rynku):

5 b. zaprezentowanie analizy rynku wraz z trendami panującymi na nim oraz charakterystykę typowego klienta, c. wskazówki w zakresie jak najefektywniejszego wykorzystania dokumentacji, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze analizy rynku, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 90 godz. (45 h/m-c), 4) asystent 3 (przedstawiciel biznesu analiza techniczno-technologiczna): b. przedstawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, który jest używany w danej branży oraz technologii, c. przedstawienie materiałów, surowców, z których korzysta się w danej branży, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze techniczno-technologicznym, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 50 godz. (25 h/m-c), 5) asystent 4 (przedstawiciel biznesu analiza techniczno-technologiczna): b. przedstawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, który jest używany w danej branży oraz technologii, c. przedstawienie materiałów, surowców, z których korzysta się w danej branży, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze techniczno-technologicznym, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 50 godz. (25 h/m-c). III. Proponowany model współpracy: Model pracy rozproszony, zdalny, ekspert kluczowy wdrożenia rozdziela zadania i odpowiada za efekt finalny 1. przesłanie ekspertowi kluczowemu wdrożenia (EKW) przez MST opisu oczekiwań; 2. przesłanie MST przez EKW pakietu pytań wstępnych; 3. warsztat kalibracyjny w 1. miesiącu szczegółowe omówienie potencjału rzeczowo-osobowego MST i celów biznesowych projektu; 4. praca własna zespołu w jednostkach macierzystych oraz bezpośredni kontakt z MST; 5. prezentacja roboczych wersji dokumentacji wdrożeniowej; 6. informacja zwrotna od MST; 7. ewentualna korekta dokumentacji; 8. spotkanie kończące, podczas którego prezentowane są wyniki, praktyczne uwagi jak wdrożyć, rekomendacje oraz rozwianie wszelkich wątpliwości MST i odpowiadanie na jego pytania Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej dla inwestycji Wtryskarki aluminium : Zakres dokumentacji wdrożeniowej: Dokumentacja wdrożeniowa powinna zawierać następujące obszary: a) analiza techniczno-technologiczna, w tym: - koncepcja budynku, w której będzie uruchomiona produkcja, uwzględniająca następujące pomieszczenia: hala produkcyjna (w pełni autonomiczna, w której będą umieszczone i uruchomione 4-6 wtryskarek), magazyn komponentów i wyrobów gotowych, magazyn form, narzędziownia, utrzymanie ruchu, obróbka mechaniczna, lakiernia (proszkowa bądź inna), montaż, pomieszczenie teletechniczne, rozdzielnia prądu, sprężarkownia,

6 wentylatorownia, pomieszczenie na agregaty, pomieszczenia socjalne, W koncepcji budynku musi być przewidziana możliwość łatwej rozbudowy o kolejne moduły hali na nowe wtryskarki. Koncepcja budynku powinna zawierać wymogi odnośnie fundamentów, powierzchni, zapotrzebowania na media oraz analizę środowiskową. Koncepcja powinna zawierać technologie umożliwiające odzysk energii oraz wykorzystanie energii odnawialnej. Szacunkowa liczba pracowników/użytkowników hali to około osób. - analiza dostawców wtryskarek i technologii do wtrysku (wielkość wtryskarek, efektywność procesu wtryskania, analiza mocnych i słabych stron dostawców) wskazująca najlepsze rozwiązanie, - analiza oprogramowania do projektowania elementów aluminiowych z możliwością symulacji dystrybucji ciepła, zawierająca propozycje i opis programów, firm dostarczających oprogramowanie oraz kompetencje, - analiza oprogramowania do projektowania form, zawierająca propozycje i opis programów, firm dostarczających oprogramowanie oraz kompetencje, - analiza wyposażenia peryferyjnego do wtryskarek (piece, roboty, prasy okrawające etc.), zawierająca niezbędne parametry oraz opis wdrożenia, propozycje sprzętu pomiarowego, służącego do badania jakości aluminium, wymiarów, wytrzymałości, - analiza technologii/stopów nadających się do anodowania wtrysków ciśnieniowych, - w przypadku zapotrzebowania na usługi dodatkowe (obróbka, montaż wyrobów gotowych etc.) powinna pojawić się koncepcja wdrożenia np. narzędziowni b) analiza rynku, w tym: - analiza rynku klienta (rynek europejski) i konkurentów (rynek europejski, świat głównie Chiny), - analiza i rekomendacja potencjalnych dostawców maszyn biorąc pod uwagę, że przedsiębiorstwo zainteresowane jest zakupem 2-3 wtryskarek 1200/1300 (siła zwarcia) oraz 2-3 wtryskarek 2000/2300, które będą użyte głównie do produkcji korpusów do opraw oświetleniowych, przy czym każda wtryskarka musi być uniwersalna. Analiza powinna zawierać szczegółową weryfikację ofert handlowych w zakresie ceny, warunków płatności, awaryjności, zużycia materiałów i energii, kosztów serwisu, długości życia. Analiza powinna zawierać ogólne sparametryzowanie i porównanie ofert, - analiza producentów form wtryskowych, - analiza opłacalności posiadania własnej narzędziowni i projektowania form we własnym zakresie w porównaniu do zlecenia zaprojektowania form firmom zewnętrznym oraz zaproponowanie rozwiązania, - analiza dostawców surowca (aluminium do wtrysku) uwzględniająca ceny oraz warunki dostaw, - analiza zapotrzebowania na usługi dodatkowe w zakresie malowania, obróbki mechanicznej (wiercenie otworów, szlifowanie), montażu wyrobów gotowych w wyrobach aluminiowych, wykańczanie wyrobów, składanie wyrobów, inne Okres i sposób współpracy przy opracowywaniu dokumentacji wdrożeniowej: 1) Dokumentacja będzie przygotowywana w okresie VII X.2013 r. 2) Model współpracy: a) praca nad dokumentacją oparta jest na modelu zdalnym b) przewidziane są 4 spotkania z pracownikami MST (w siedzibie przedsiębiorstwa): - warsztat kalibracyjny (VII.2013), - pierwsze spotkanie śródokresowe (VIII.2013), - drugie spotkanie śródokresowe (IX.2013), - prezentacja wyników (X.2013). Informacje dodatkowe: I. W ramach tworzenia dokumentacji zostanie stworzony 5-osobowy zespół merytoryczny składający się z następujących osób: 1) ekspert kluczowy wdrożenia (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni) odpowiedzialny za zarządzanie zespołem asystentów celem opracowania dokumentacji wdrożeniowej,

7 2) asystent 1 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną, 3) asystent 2 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną, 4) asystent 3 (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za analizę techniczno-technologiczną, 5) asystent 4 (przedstawiciel biznesu) odpowiedzialny za analizę rynku. II. Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach w zespole: 1) ekspert kluczowy wdrożenia: a. zarządzanie 4-osobowym zespołem asystentów celem opracowania dokumentacji wdrożeniowej, b. delegowanie zadań poszczególnym członkom zespołu dzielenie prac pomiędzy osoby zaangażowane w opracowanie dokumentacji w ramach projektu, c. przeprowadzenie spotkań z asystentami oraz ich podsumowywanie (wypracowanie wniosków), d. przygotowanie parametrów dokumentacji wdrożeniowej, e. diagnoza postępu prac asystentów, f. zbieranie i analiza rekomendacji od uczestników comiesięcznych spotkań, g. analiza wyników prac asystentów oraz informacji uzyskanych od pracowników firmy, a także pozyskanych osobiście, h. monitorowanie przebiegu i realizacji prac (wraz z Kierownikiem Projektu) poprzez odbywające się raz w miesiącu spotkania eksperta z asystentami rozmowy, obserwacja, i. współpraca w ramach tworzenia i funkcjonowania (w aspekcie merytorycznym) podstrony internetowej projektu, j. opracowanie finalnej wersji dokumentacji wdrożeniowej, k. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 160 godz. (40 h/m-c), 2) asystent 1 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni analiza techniczno-technologiczna): b. przedstawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, który jest używany w danej branży oraz technologii, c. przedstawienie materiałów, surowców, z których korzysta się w danej branży, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze techniczno-technologicznym, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 140 godz. (35 h/m-c), 3) asystent 2 (pracownik naukowy jednostki naukowej lub pracownik naukowy/naukowo dydaktyczny uczelni analiza techniczno-technologiczna): b. zaprezentowanie analizy rynku wraz z trendami panującymi na nim oraz charakterystykę typowego klienta, c. wskazówki w zakresie jak najefektywniejszego wykorzystania dokumentacji, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze analizy rynku, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 140 godz. (35 h/m-c), 4) asystent 3 (przedstawiciel biznesu analiza techniczno-technologiczna): b. przedstawienie parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, który jest używany w danej branży oraz technologii, c. przedstawienie materiałów, surowców, z których korzysta się w danej branży, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze techniczno-technologicznym, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 140 godz. (35 h/m-c), 5) asystent 4 (przedstawiciel biznesu analiza rynku): b. zaprezentowanie analizy rynku wraz z trendami panującymi na nim oraz charakterystykę typowego klienta,

8 c. wskazówki w zakresie jak najefektywniejszego wykorzystania dokumentacji, d. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej w obszarze analizy rynku, e. liczba godzin przewidzianych w ramach projektu 220 godz. (55 h/m-c). III. Proponowany model współpracy: Model pracy rozproszony, zdalny, ekspert kluczowy wdrożenia rozdziela zadania i odpowiada za efekt finalny 1. przesłanie ekspertowi kluczowemu wdrożenia (EKW) przez MST opisu oczekiwań; 2. przesłanie MST przez EKW pakietu pytań wstępnych; 3. warsztat kalibracyjny w 1. miesiącu szczegółowe omówienie potencjału rzeczowo-osobowego MST i celów biznesowych projektu; 4. praca własna zespołu w jednostkach macierzystych oraz bezpośredni kontakt z MST; 5. przyjazd i prezentacja wyników na pierwszym spotkaniu śródokresowym/przesłanie roboczej wersji dokumentacji wdrożeniowej do zaudytowania; 6. kontynuacja pracy własnej zespołu w jednostkach macierzystych oraz bezpośredni kontakt z MST; 7. przyjazd i prezentacja wyników na drugim spotkaniu śródokresowym/przesłanie roboczej wersji dokumentacji wdrożeniowej do zaudytowania: 8. prezentacja roboczych wersji dokumentacji wdrożeniowej; 9. informacja zwrotna od MST; 10. ewentualna korekta dokumentacji; 11. spotkanie kończące, podczas którego prezentowane są wyniki, praktyczne uwagi jak wdrożyć, rekomendacje oraz rozwianie wszelkich wątpliwości MST i odpowiadanie na jego pytania. 4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK 5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 6. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE 7. Czas trwania zamówienia: a) data rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy b) data zakończenia: (sekcja IV pkt 3.1.) c) data zakończenia: (sekcja IV pkt 3.2.) d) data zakończenia: (sekcja IV pkt 3.3.) 8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): => Usługi badań ekonomicznych SEKCJA V: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1. Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1.1. Zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym dokumencie; 1.2. Posiadają wykształcenie, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Preferowane przez Zamawiającego kryteria wyboru to: Wykształcenie wyższe; Doświadczenie w realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych w jednym z obszarów objętych działaniami projektu; Doświadczenie w komercjalizacji technologii oraz oceny jej potencjału rynkowego, np.: budowa strategii zarządzania własnością intelektualną; analizy rynkowe technicznych studiów wykonalności; badanie stanu techniki; badanie czynności patentowej; zabezpieczanie kapitału intelektualnego;

9 Doświadczenie w realizacji projektów lub świadczeniu usług doradczych w danej dziedzinie; Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.3. Znajdują się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia Spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Na potwierdzenie wymogów zawartych w punkcie Oferent załączy do oferty podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr AI/Z-01-19/03/2013 stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Kryteria oceny oferty: Kryterium: cena - cena brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia Znaczenie: 100 Na podstawie wzoru: W = A/B x 100 Gdzie: W ilość punktów, A najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, B cena oferty badanej nieodrzuconej. Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów w kryterium cena. 3. Sposób przygotowania oferty: 3.1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej. Wraz z formularzem należy dostarczyć wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2). Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub wysłać listownie, drogą elektroniczną lub faksem Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej edytowalnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, pytanie kierując na adres Informacja zostanie udzielona niezwłocznie chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty. 4. Miejsce złożenia oferty: Biuro Projektu Akcelerator innowacji ul. Wilczyńskiego 25E/219, Olsztyn lub faks: lub 5. Termin złożenia oferty: do dnia 4 kwietnia 2013 roku do godziny 10:00. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 6. Informacja o wynikach postępowania: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo lub faksem lub osobiście. Każdy Oferent, który złożył ofertę otrzyma informację o wyniku niniejszego postępowania. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo lub faksem lub osobiście. 7. Czynności formalne po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 7.1. Zamawiający wskaże termin oraz miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.

10 7.2. Bezpośrednio przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca obowiązany jest okazać oryginał lub kopię aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków opisanych w sekcji V pkt Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: Marcin Gosławski, tel. / fax , 9. Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Olsztyn dn. 19 marca 2013 r. (-) Marcin Gosławski Kierownik projektu

11 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Nr zamówienia: AI/Z-01-19/03/2013., dnia.. (Miejscowość, data) Zamawiający: INSPIRE CONSULTING SP. Z O.O. UL. WILCZYŃSKIEGO 25E/ OLSZTYN KRS Oferent: (imię i nazwisko) (adres) (nr telefonu, ) FORMULARZ OFERTOWY Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr AI/Z-01-19/03/2013 z dnia 19 marca 2013 przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego zawartego w sekcji IV pkt 3 oraz w terminie wykonania określonym w sekcji IV pkt 7 przedmiotowego zapytania ofertowego składam ofertę następującej treści. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję: Przedmiot zamówienia SEKCJA IV pkt 3.1., Informacje dodatkowe, Punkt II SEKCJA IV pkt 3.2., Informacje dodatkowe, Punkt II Podpunkt 1 ekspert kluczowy Podpunkt 2 asystent 1 Podpunkt 3 asystent 2 Podpunkt 4 asystent 3 Podpunkt 5 asystent 4 Podpunkt 1 ekspert kluczowy Podpunkt 2 asystent 1 Podpunkt 3 asystent 2 Podpunkt 4 asystent 3 Podpunkt 5 asystent 4 Cena oferty [zł] (zgodnie z Sekcją V pkt 2)

12 SEKCJA IV pkt 3.3., Informacje dodatkowe, Punkt II Podpunkt 1 ekspert kluczowy Podpunkt 2 asystent 1 Podpunkt 3 asystent 2 Podpunkt 4 asystent 3 Podpunkt 5 asystent 4... (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

13 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nr AI/Z-01-19/03/2013 z dnia 19 marca 2013 roku Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia nr AI/Z-01-19/03/2013 realizowanego w ramach Projektu: Akcelerator innowacji 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj.: posiadam wykształcenie, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia (jeśli odpowiednie przepisy prawa nakładają taki obowiązek). 2. Oświadczam, że ceny podane w formularzu ofertowym zawierają wszystkie koszty związane z realizacją opisanego zamówienia a w szczególności zapewniają realizację usług według podanej specyfikacji przedstawionej w sekcji IV w/w zapytania ofertowego (nie dotyczy zwrotu kosztów, które zapewnia Zamawiający). 3. Oświadczam, że zapoznałem się treścią zapytania ofertowego oraz przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas 30 dni od złożenia oferty. 5. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam, że spełniam warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli...., (miejscowość, data)... (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 Płock, 24.03.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 zwane dalej Zapytaniem Ofertowym dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

6. Tytuł projektu EUGENIUS-to-Europe: Rozwój eksportu opraw oświetleniowych firmy Eugenius na rynki europejskich

6. Tytuł projektu EUGENIUS-to-Europe: Rozwój eksportu opraw oświetleniowych firmy Eugenius na rynki europejskich EUGENIUS SP. Z O.O. Sanocka 3, 61-324 Poznań, Poland, spółka zarejestrowana w sądzie rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000468215 kapitał zakładowy 200

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Gdańsk, dnia 04.10.2016r. ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE 80-237 GDAŃSK, UL. UPHAGENA 23 NIP 5832079055 REGON 190266791 KRS 0000168624 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY Poznań, 01.09.2016 r. ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań Anna Melewska Ul. Warpińska Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań Anna Melewska Ul. Warpińska Poznań Anna Melewska Ul. Warpińska 36 61-058 Poznań Poznań 13.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE I.1) Nazwa i adres: Anna Melewska Ul. Warpińska 36 61-058 Poznań NIP 972-039-33-05 Adres pocztowy: Ul. Warpińska 36, 61-058

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 Wrocław, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Zapytanie ofertowe Warszawa, 23.05.2014 W związku z realizacją projektu Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

REM / 6144 / 2016 Stalowa Wola, 13 grudnia 2016r.

REM / 6144 / 2016 Stalowa Wola, 13 grudnia 2016r. REM / 6144 / 2016 Stalowa Wola, 13 grudnia 2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA na realizację prac badawczo rozwojowych związanych z wykonaniem laboratoryjnych badań niszczących złączy spawanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 Wrocław, 19.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/WRO/2013 (dotyczy usługa związana z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na modernizacji systemu oświetlenia w Zamku.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na modernizacji systemu oświetlenia w Zamku. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. ZAMEK KLICZKÓW SP. Z O.O. Kliczków 8 59-724 Kliczków II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017r. MEXT Sp. z o.o. ul. PRZYJAZNI, nr 103B, lok. 1 WROCŁAW, kod 53-030 ( Zamawiający ) Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie.

zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. EUGENIUS SP. Z O.O. Sanocka 3, 61-324 Poznań, Poland, spółka zarejestrowana w sądzie rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000468215 kapitał zakładowy 200

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę GOŹDŹ JAN EUREKA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE o dofinansowanie projektu pt. Audyt wzorniczy i strategia wzornicza jako droga

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. FABRYKA NARZĘDZI FANAR SA Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na usługę badawczą w zakresie opracowania i wytworzenia powłok przeciwzużyciowych na narzędziach trzpieniowych dotyczące wyboru podwykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. Opracowanie technologii tekstylnych wyrobów chroniących przed insektami.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. Opracowanie technologii tekstylnych wyrobów chroniących przed insektami. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Opracowanie technologii tekstylnych wyrobów chroniących przed insektami. dotyczące wyboru podwykonawcy prac projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY. Nazwa i adres Oferenta OFERTA DATA SPORZĄDZENIA: WAŻNA DO:.

ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY. Nazwa i adres Oferenta OFERTA DATA SPORZĄDZENIA: WAŻNA DO:. .. Nazwa i adres Oferenta ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY OFERTA DATA SPORZĄDZENIA: WAŻNA DO:. Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 13.09.2016 r. firmy "PANORAMA" s.c. Maria i Leszek Staleńczyk z

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kraków, dn. 06.02.2016 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 06 02 2016 C na dostawę zmywarki laboratoryjnej z wyposażeniem w ramach projektu pn. Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Chynów dn. 23.08.2012r. Zapytanie ofertowe na usługę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 Wrocław, 24.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 (dotyczy wynajmu autobusu do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 Szczecin, dnia 03.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 1. ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013 Szczecin dn. 24.07.2013 Zamawiający: Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna ul. Klonowica 14 71-244 Szczecin NIP: 852-23-63-102 Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do EURO

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do EURO Grudziądz, 7 lutego 2012 r. FE.0114-16-23/10 Wg rozdzielnika Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 14.000 EURO I. Opis przedmiotu zamówienia W związku z wdrażanym

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 W ramach projektu AKTYWNOŚĆ I PODNIESIENIE KWALIFIKACJI SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 listopada 2015r.

z dnia 16 listopada 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 z dnia 16 listopada 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko, ul. Przemysłowa 21 B, Morąg 14-300 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Dane Zamawiającego. II. Tytuł realizowanego Projektu. III. Opis przedmiotu zamówienia. Trzebnica, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Dane Zamawiającego. II. Tytuł realizowanego Projektu. III. Opis przedmiotu zamówienia. Trzebnica, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE Trzebnica, dnia 12.01.2017 roku I. Dane Zamawiającego. Panda Trzebnica Sp. z o.o. ul. Milicka 23 55-100 Trzebnica KRS: 0000479916 NIP: 9151791122 REGON: 022267619 II. Tytuł realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zestaw klocków Lego Mindstorms NXT

Zestaw klocków Lego Mindstorms NXT Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 01 lutego 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax 061/

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku W związku z ubieganiem się przez firmę NetLand Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: Specjalista inżynier ds. AKPiA

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: Specjalista inżynier ds. AKPiA ,ul. Raczyńskiego 12, 60-46 Poznań Jarosław Biernacki Wiceprezes Zarządu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2-0/2016 17-10-2016 dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: Specjalista inżynier ds. AKPiA W związku z planowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014 Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014 (dotyczy wynajmu samochodu ciężarowego do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/KIEL/A2/2014 Łódź, 08.12.2014 r. (dotyczy wynajmu samochodu ciężarowego do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca dostarczy ulotki do biura: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz, ul. Powstańców 9.

Wykonawca dostarczy ulotki do biura: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz, ul. Powstańców 9. OBP-ZO-43/2013 Data publikacji: 30 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wydruk i dostawę ulotek kolorowych (CPV - 79823000-9; CPV - 22140000-3) na potrzeby realizacji projektu Obywatelskie Biuro

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Wamma Poland Macewicz Spółka Jawna ul. Tarnowska 1 85-391 Bydgoszcz Nip 967-135-12-11 ( wjazd od ulicy Janowieckiej ) Tel. (52) 583-95-30 fax.(52) 583-95-24 www.wamma.pl amacewicz@wamma,pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Radzionków, 17.09.2015

Zapytanie ofertowe. Radzionków, 17.09.2015 Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na usługę badawczą w zakresie Opracowanie technologii oraz budowy urządzenia do bezinwazyjnego wykrywania, identyfikacji i lokalizacji uszkodzeń rurociągów oraz

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Investcom/2015/02 z dnia 15 grudnia 2015 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Investcom/2015/02 z dnia 15 grudnia 2015 roku. ZAPYTANIE OFERTOWE nr Investcom/2015/02 z dnia 15 grudnia 2015 roku. W związku z ubieganiem się przez firmę z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 Wrocław, 26.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2013 (dotyczy dostaw paliwa ON dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej - współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2016. (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2016. (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2016 (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 12.09.2016 Nazwa projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnych wstrzykiwaczy jednorazowych do produktów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Milejewo, dnia 19.11.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę Spółka Meblowa KAM Sp. J. o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Spółki Meblowej KAM Sp. J. w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Nowe Pole, dnia 16.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju ZPD STOLZEN w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie IPD dla uczestników projektu: Pomocna dłoń 2. ul. Nowosielecka 12, Warszawa,

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie IPD dla uczestników projektu: Pomocna dłoń 2. ul. Nowosielecka 12, Warszawa, ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie IPD dla uczestników projektu: Pomocna dłoń 2 Nr postępowania: 1/2016/PFRON/PD2/IPD data: 16.05.2016 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Towarzystwo Stwardnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiający: MZ PACK Jakub Zimoch, ul. Mazowiecka 11 lok. 16a, 10-699 Olsztyn Przedmiot zapytania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/2/2016 Kraśnik, 16.02.2016 Zapytanie ofertowe nr 1/2/2016 Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. ( FŁT Kraśnik S.A.) zaprasza do złożenia ofert na zaprojektowanie i wykonanie urządzeń w ramach planowanego projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWSIKO EKSPERTA DS. ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWSIKO EKSPERTA DS. ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Ostrołęka, 23.05.2012r. (miejscowość, data) ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA STANOWSIKO EKSPERTA DS. ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku ulotki promocyjnej wraz z opracowaniem graficznym, opracowaniem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: Asystent w Zespole Modelowania i Symulacji Numerycznych

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: Asystent w Zespole Modelowania i Symulacji Numerycznych ,ul. Raczyńskiego 12, 60-46 Poznań Jarosław Biernacki Wiceprezes Zarządu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2-08/2016 17-10-2016 dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: Asystent w Zespole Modelowania i Symulacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 29.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe, w którym łączna kwota zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro. Preambuła

Zapytanie ofertowe, w którym łączna kwota zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro. Preambuła Wrocław, 2012-10-05 Zapytanie ofertowe Nr 1/POKL/AW/2012 Zamawiający. Internet Center Polska Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 7/4 50-082 Wrocław tel. 071344 82 52, fax. 071343 23 61 Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

z dnia 08 września 2016r.

z dnia 08 września 2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 z dnia 08 września 2016r. I. ZAMAWIAJĄCY Spółka Meblowa KAM Sp. J., ul. Szkolna 5, Milejewo 82-316 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie zajęć rehabilitacji indywidualnej w domu chorego w ramach prowadzonego projektu: Rehabilitacja ruchowo-społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r. Kraków, dnia 23.01.2012r. Zamawiający ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin Adres do korespondencji: Tel./fax: 012 626 00 95 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia W związku z realizacją projektu Przedsiębiorco

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY PPHU JAGDOR Janusz Gierada z siedzibą w Piskrzyn 20, 27-551 Baćkowice, NIP 863 000 54 86, REGON 830203462 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup karnetów na ćwiczenia zespołowe i zajęcia na basenie w ramach prowadzonego projektu: SM owa przystań - usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM II Nr postępowania: 4/2016/PFRON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (zaproszenie do składania ofert) Zamawiający: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE (zaproszenie do składania ofert) Zamawiający: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza ul. ZAPYTANIE OFERTOWE (zaproszenie do składania ofert) Zamawiający: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1c Do bezpośredniego kontaktowania się z Dostawcami wyznaczono

Bardziej szczegółowo

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: Asystent Z-cy Kierownika Projektu B+R

dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: Asystent Z-cy Kierownika Projektu B+R ,ul. Raczyńskiego 12, 60-46 Poznań Jarosław Biernacki Wiceprezes Zarządu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2-04/2016 17-10-2016 dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: Asystent Z-cy Kierownika Projektu B+R W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 23.11.2016 Dotyczy: Maszyny i urządzenia do magazynowania granulatu w ramach Projektu: Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek w ramach 3 Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin).

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin). Lublin, dn. 17 luty 2015 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides Ul. Niecała 4/5a 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 Email: bonafides@op.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług osobistego asystenta osoby chorej na SM w ramach prowadzonego projektu: SM owa przystań - usprawnianie ruchowe i społeczne chorych na SM Nr postępowania: 1/2013/PFRON

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Elbląg dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę LEM Sp. z o. o., ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo podstawą strategii

Bardziej szczegółowo