PROGRAM. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Adres obiektu budowlanego: Dobrzechów Nazwa Zamawiającego: POWIAT STRZYśOWSKI StrzyŜów, ul. Przecławczyka 15 Kod CPV : Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Opracował: mgr inŝ. Jerzy Armata Kierownik Wydziału Inwestycji, Programów Pomocowych i zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w StrzyŜowie Data opracowania: Październik

2 1.0 CZĘŚĆ OPISOWA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie funkcjonalno-uŝytkowym projektu budowlanego wraz z kosztorysem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu inwestycyjnego pn.: Budowa Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Niniejszy program funkcjonalno-uŝytkowy opracowano w oparciu o następujące materiały: a/ Projekt Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania b/ Uzgodnienia z Zamawiającym 1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Przedmiotem programu funkcjonalno-uŝytkowego jest: Budowa Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania ZałoŜenia inwestycji: Inwestycja ma na celu wybudowanie na terenie po byłej cegielni w Dobrzechowie pawilonu dydaktyczno - praktycznego o następującym charakterze: Parter budynku przeznaczona na laboratoria ( pracownie ) z maszynami, - maszyny o głośnym charakterze pracy umiejscowić tak aby ich wykorzystanie w jak najmniejszym stopniu wpływało na innych uŝytkowników obiektu, Piętro budynku przeznaczone na cele dydaktyczne oraz administrację W obiekcie przewidzieć połączenie funkcjonalne w późniejszym okresie z istniejącą zabudową po byłej cegielni. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Powierzchnia uŝytkowa Ok KORYTARZE Powierzchnia zabudowy Ok. 915 m² Kubatura Wg wymogów 2

3 Zestawienie dokumentów wykonawcy Wykonawca w ramach prac projektowych opracuje dokumenty obejmujące: Projekt budowlany-opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo Budowlane Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę (niezbędne ekspertyzy) Projekty wykonawcze wszystkich branŝ Projekt technologiczny rozmieszczenia maszyn i urządzeń zgodny z obowiązującymi przepisami Kosztorysy inwestorskie Przedmiary robót Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak równieŝ szczegółowych wytycznych zamawiającego. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku naleŝy uwzględnić: Europejskie aprobaty techniczne Normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe Polskie Normy Polskie aprobaty techniczne Badania i analizy uzupełniające W koszcie oferty wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i sporządzenia dokumentów Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacyjne i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania przedmiotu niniejszego kontraktu. 3

4 Mapy do celów projektowych Zamawiający posiada aktualna mapę do celów projektowych na obszar objęty projektem Nadzory i uzgodnienia stron trzecich Wykonawca jest zobowiązany pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji obiektu, co zostanie unormowane odrębną umową z zamawiającym Dokumentacja Zamawiającego Zamawiający przekaŝe Wykonawcy niŝej wymienioną dokumentacje: Wypisy i wyrys z rejestru gruntów Wizytacja terenu budowy Przed złoŝeniem oferty wykonawca winien odbyć wizję lokalna terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę Dokumentacja fotograficzna Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie cyfrowym terenu przekazanego przez właściciela przed rozpoczęciem WYKAZ GWARANCJI W ramach niniejszego kontraktu przewiduje się następujące gwarancje: Okres zgłaszania wad - 3 lata. 1.3.AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ramach niniejszego projektu przewiduje się: 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej. 4

5 1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UśYTKOWE BUDYNKU Nazwa pomieszczenia Projektowana łączna powierzchnia uŝytkowa [m²] Parter Min. 915 m² + korytarze i dojscia LABORATORIUM OBRÓBKI RĘCZNEJ METALI 110 LABORATORIUM NOWOCZESNYCH OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH- KONWENCJONALNYCH LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH I KONSTRUKCJI SAMOCHODÓW (2 POMIESZCZENIA) LABORATORIUM NOWOCZESNYCH TECHNIK WYTWARZANIA NA OBRABIARKACH STEROWANYCH NUMERYCZNIE ( 2 POMIESZCZENIA LABORATORIA MASZYN CNC, LABORATORIUM METROLOGII) LABORATORUM PRAC I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE ( 2 POMIESZCZENIA ) LABORATORIUM DO DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ 120 NARZĘDZIOWNIA, 25 MAGAZYN MATERIAŁÓW I SUROWCÓW, ( 2 POMIESZCZENIA ) 50 WC I UMYWALNIE wg wymagań SZATNIA MĘSKA 50 GARAZE 3 POMIESZCZENIA 50 Piętro I Min.740 m² + korytarze i dojścia LABORATORIUM KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PRJEKTOWANIA I WYTWARZANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ CAD/CAM 80 LABORATORIUM MECHATRONIKI 80 SALA LEKCYJNA 3 SALE(3x60) 180 AULA KONFERENCYJNA 150 OŚRODEK KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW 60 5

6 WC I UMYWALNIE UCZNIOWSKIE wg wymagań POKÓJ WYKŁADOWCÓW 30 SEKRETARIAT 16 POKÓJ DYREKTORA 16 POKÓJ WICEDYREKTORA 16 POKÓJ KIEROWNIKA WARSZTATÓW 16 POKÓJ TECHNOLOGA I ZAOPATRZENIA 16 POKÓJ SOCJALNY DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI 10 ADMINISTRACJA (KSIĘGOWOŚĆ, KADRY) 16 MAGAZYN PODRĘCZNY I POMIESZCZENIE DLA SPRZĄTACZEK 10 WC DLA PRACOWNIKÓW DAMSI 10 WC DLA PRACOWNIKÓW MĘSKI 10 BIBLOTEKA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Obiekt wykonany z placem manewrowym do nauki prawa jazdy, trzema garaŝami na samochody osobowe oraz obiekt powinien być przystosowany takŝe dla osób niepełnosprawnych Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dachu miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niŝ 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić uŝytkowanie w okresie nie krótszym niŝ 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym-przed złoŝeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-uŝytkowym oraz warunkami umowy. 6

7 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: Odbiór częściowy - projekt budowlany oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę (niezbędne ekspertyzy) Odbiór końcowy - projekty wykonawcze wraz z opracowanymi kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Zamawiający ustala ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy za poszczególne etapy: Projekt budowlany Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Wymagania szczegółowe Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót Zamawiający oczekuje, Ŝe wykonawca wykona niezbędna dokumentacje projektową, którą uzgodni z właściwymi rzeczoznawcami. Do rozwiązań projektowych wykonawca wykona specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót W odniesieniu do architektury Budynek ma posiadać moŝliwość funkcjonalnego połączenia w późniejszym okresie z istniejącym zabudowaniem po byłej cegielni ( hotel, gastronomia, kawiarnia) W odniesieniu do rozwiązań techniczno-materiałowych Fundamenty: ławy fundamentowe Ŝelbetowe. Ściany fundamentowe: betonowe lub Ŝelbetowe. Ściany zewnętrzne: murowane z cegły lub pustaków szczelinowych z wykonaniem fasady ciepłochronnej. Ściany wewnętrzne: murowane z cegły lub bloczków PGS Stropy: Ŝelbetowe wylewane na budowie Schody: Ŝelbetowe wylewane na budowie Konstrukcja dachu: drewniana lub stalowa Pokrycie: blacho dachówka lub płyty warstwowe Stolarka zewnętrzna: PCV Portale wejściowe: aluminiowe Platforma dla niepełnosprawnych: przeszklona z szybem samonośnym 7

8 W odniesieniu do instalacji Instalacje w budynku: 1) ELEKTRYCZNA Wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaŝ nowego osprzętu i lamp oświetleniowych. Wewnętrzne linie zasilające naleŝy dostosować do przewidywanej mocy obiektów i przewidywanego obciąŝenia rozdzielnic i tablic rozdzielczych. Przy wykonywaniu instalacji stosować naleŝy sprawdzone systemy montaŝowe. Wykonanie elementów instalacji elektrycznej wchodzącej w skład systemu p.poŝ. budynków, cały obiekt naleŝy wyposaŝyć w przeciwpoŝarowe wyłączniki prądu. Na ciągach komunikacyjnych naleŝy zastosować oprawy oświetlenia awaryjnego. Zaprojektować instalację dzwonkową. 2) ELEKTRYCZNA NISKOPRĄDOWA Komputerowa Telewizyjna Monitorująca Telefoniczna Alarmowa Inne wynikające z odrębnych przepisów 3) WODNO-KANALIZACYJNA Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaŝ urządzeń sanitarnych. Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych moŝe być wykonane jako plastikowe, ale o trwałości uŝytkowania co najmniej 30 lat. Przybory sanitarne i armatura o jakości zapewniającej ich uŝytkowanie min. 15 lat. Instalacja kanalizacyjna moŝe być wykonana w orurowaniu z tworzywa. 4) C.O.-KOTŁOWNIA GAZOWA Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa kotłowni gazowej uwzględniającej projektowaną rozbudowę. Instalacja C.O. orurowanie: miedź. tworzywo, stal. grzejniki aluminiowe. Przygotowanie centralnej ciepłej wody przy wspomaganiu baterii słonecznych. 5) WENTYLACJA Budowa układu wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacji mechanicznej wyciągowej, celem dostosowania jej do funkcji pomieszczeń i obowiązujących przepisów technicznych. 6) PRZYŁĄCZA - przyłącz energetyczny, - kanalizacji sanitarnej, - kanalizacji deszczowej, - wodociągowy, - gazowy. 8

9 W odniesieniu do wykończenia POSADZKI Parter: Komunikacja- terrakota Węzły sanitarne-terrakota Pozostałe pomieszczenia-według szczegółowych przepisów Piętro: Sale dydaktyczne-wykładzina tarket Pokój nauczycielski-wykładzina tarket Komunikacja- wykładzina tarket Węzły sanitarne-terrakota Klatka schodowa- terrakota W odniesieniu do zagospodarowania terenu Zagospodarowanie terenu obejmuje: Utwardzenie terenu Wykonanie placu manewrowego do nauki prawa jazdy Dojścia Dojazdy Parking Ogrodzenie terenu NiezaleŜne dojazdy do poszczególnych części budynku NaleŜy zapewnić odprowadzenie wody opadowej z dachu obiektu i powierzchni parkingów oraz chodników, do istniejącej kanalizacji deszczowej CZĘŚĆ INFORMACYJNA Spis przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem przedsięwzięcia budowlanego 1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Ustawa Prawo budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 9

10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego. 2.2 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia Przed złoŝeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań. 10

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1c do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: Nazwa Inwestycji: PROKURATURA OKRĘGOWA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ w SOPOCIE Adres Inwestycji: SOPOT ul. Grottgera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Zamawiający: Gmina MIASTO SZCZECIN Adres: Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz przystosowaniem wydzielonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA Modernizacja budynku NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I TERAPII UZALEŻNIEŃ ANIMA w Wałbrzychu w celu poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola, w technologii modułowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZMÓWIENIA: Wykonanie wydzielenia pożarowego i grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Kotlarza 10 B w Katowicach. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04 BIURO PROJEKTÓW I KOORDYNACJI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH Bohdan Włodzimierz Krusiewicz; 01-687 Warszawa; ul. Lektykarska 17 INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BIELANY w WARSZAWIE 01-882 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 M E T R Y K A P R O J E K T U OBIEKT TEMAT ZADANIA Budynek świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo