Dlaczego wizerunek firmy jest waŝny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego wizerunek firmy jest waŝny"

Transkrypt

1 Dlaczego wizerunek firmy jest waŝny Piotr Misiurki, CODES W ostatnim czasie na polskim rynku pojawiało się wiele firm oferujących pomoc w kreowaniu wizerunku (1) firmy i marki. Mogłoby się wydawać, Ŝe wizerunek jest czymś, na co firma nie ma bezpośredniego wpływu. Czemu więc tak często pojawiają się propozycje jego kształtowania? Czemu wszyscy mniej lub bardziej świadomie interesują się tematyką kształtowania wizerunku firmy? Dlaczego wizerunek jest taki waŝny? KaŜda z firm ma swoją indywidualną, odróŝniająca od konkurentów toŝsamość - toŝsamość rozumianą znacznie szerzej niŝ tylko nazwa, logo czy tablica firmowa. Pojęcie to w równym stopniu naleŝy utoŝsamiać z treścią i formą działań, które odróŝniają firmę od konkurencji. To jak firma wygląda, co mówi o samej sobie, czy i jakie akcje sponsoringowe podejmuje, jak reaguje na niespodziewane i kryzysowe sytuacje, czy udziela się w społeczności lokalnej, ma równie duŝe znacznie jak to, jaką nazwą czy hasłem reklamowym się posługuje. Naszą toŝsamość komunikujemy dostawcom, klientom, konkurentom, lokalnej społeczności (całemu otoczeniu firmy) za pośrednictwem róŝnych, wysyłanych przez nas sygnałów, takich jak: stosowana przez nas nazwa, logo, opakowania produktów, reklamy, materiały informacyjne o firmie i o produktach, sponsoring czy strona www. Na co dzień nie zastanawiamy się nad znaczeniem słowa toŝsamość ani nad jego definicją, jednak, jeśli przeanalizujemy przypadki firm, które w swoich działaniach konsekwentnie pracują nad budowaniem swojej toŝsamości, łatwo zauwaŝymy, Ŝe firmy te bardzo wyraźnie odróŝniają się od konkurentów. Dzieje się tak, dlatego Ŝe poczynając od nazwy i logo, poprzez wszystkie materiały publikowane przez te firmy, po działania sponsoringowe wszystko realizowane jest wedle ściśle zdefiniowanego scenariusza postępowania. Określając, jak chcą być postrzegani automatycznie określają, jak powinni postępować i co powinni mówić. Za przykład moŝemy tu podać PKN ORLEN. Firmę, która powstała, aby zerwać z przeszłością CPN i Petrochemii Płock i budować od podstaw pozytywne skojarzenia z jakością, siłą i narodowym charakterem koncernu. Budowanie odpowiedniego wizerunku PKN ORLEN odbywa się np. poprzez działania firmy związane z zaangaŝowaniem się w sponsorowanie VIII Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Tym samym Koncern próbuje stworzyć pewną tradycję działania na polu kultury, tradycję wspierania najwaŝniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym kraju, a co za tym idzie zbudować sobie opinię mecenasa kultury.

2 Wizerunek jest obrazem marki, jej wyobraŝeniem, które powstaje w głowach ludzi po odebraniu i zdekodowaniu sygnałów, jakie firma wysyła poprzez budowanie swojej toŝsamości. Tak odbierane i zakodowane w toŝsamości marki sygnały, kaŝdy poddaje własnej interpretacji wynikającej z indywidualnych cech percepcji i postrzegania otoczenia. Cała sztuka polega na tym, aby wizerunek, czyli obraz w głowach ludzi, był jak najbardziej zgodny z naszą toŝsamością, czyli z tym, jak chcemy, aby nas widziano. Czemu wizerunek jest taki waŝny? PoniewaŜ ma on bardzo silny wpływ na naszą reputację. O reputacji moglibyśmy powiedzieć, Ŝe jest to dobre imię, powaŝanie, jakim cieszy się dana firma. Oprócz wizerunku na reputację wpływ mają takŝe takie elementy jak jakościowe odróŝnienie firmy od konkurentów czy realizowanie wyjątkowych oczekiwań otoczenia, które pozwolą na demonstrowanie wiarygodności marki, które zbudują zaufanie i szacunek do firmy. Jednym słowem: niezawodność firmy wprost proporcjonalnie przekłada się na szacunek, jakim jest ona darzona przez otoczenie. Inne definicje podają, Ŝe reputacją jest sposób postrzegania przez otoczenie i wyobraŝenie otoczenia na temat cech wyróŝniających daną firmę, jej atrakcyjności i sposobu odnoszenia się do klientów, konkurentów, kontrahentów czy lokalnej społeczności. Reputacja zawsze odnoszona jest do konkurentów o reputacji moŝemy mówić dopiero wówczas, gdy daną firmę będziemy mogli porównać z inną firmą. Inaczej mówiąc, reputację moŝna zdefiniować jako opinię otoczenia firmy, w kontekście konkurentów, opartą o dotychczasowe doświadczenia w kontaktach z daną firmą. Celem budowania reputacji jest tworzenie pozytywnych i trwałych relacji z otoczeniem. Jako przykład na wpływu wizerunku na reputację moŝe posłuŝyć przypadek Microsoftu, giganta branŝy informatycznej. Firmy niewątpliwie zasłuŝonej, która bardzo wpłynęła na rozwój komputerów i ich upowszechnienie. Pomimo licznych starań, jak chociaŝby powołania do istnienia przez Billa Gatesa fundacji, która dysponuje ogromnymi środkami przeznaczanymi na cele społeczne, Microsoft nie moŝe pozbyć się łatki firmy nie zainteresowanej klientami oraz bezwzględnie niszczącej konkurencję i jej innowacyjność. Czy taki wizerunek pomaga w osiąganiu sukcesów? Oczywiście nie. Dodatkowo stwarza powaŝne zagroŝenie! KaŜdy z klientów bardzo skrzętnie wykorzysta okazję by się zemścić na firmie, która o nie go nie dba. Wystarczy spojrzeć na pręŝny rozwój alternatywnej dla Windows platformy Linux. Zbiera ona coraz większe rzesze zwolenników i

3 uŝytkowników. Dodatkowo tzw. środowisko Linuxa wszędzie węszy spisek Microsoftu mający na celu zniszczenie ich ruchu i samej platformy. Silny, konsekwentny i spójny wizerunek wykorzystywany jest przez uznane firmy w budowaniu reputacji elementu, który decyduje o codziennym powodzeniu firm i daje przewagę konkurencyjną nad innymi. Przewaga ta powoduje, Ŝe produkty takich firm są chętniej kupowane, a co za tym idzie ich przychody są bardziej stabilne. Dobra reputacja ma niewątpliwy wpływ na budowanie odpowiedniego zaplecza dla firmy. Do pracy w tych podmiotach chętniej zgłaszają się odpowiednio zmotywowani, lepiej wykształceni i bardziej kompetentni pracownicy, będący lepszymi specjalistami w danej dziedzinie. Reputacja ma takŝe ogromny wpływ na pozycję firmy na rynku. Akcje są chętniej kupowane, poniewaŝ inwestorzy mają większe zaufanie, banki chętniej udzielają kredytów, a współpracownicy chętniej godzą się na warunki stawiane przez firmę. Takie firmy mają lepszą kondycję finansową od konkurencji, mogą dyktować wyŝsze ceny, zarazem w negocjacjach z dostawcami uzyskują korzystniejsze warunki. Dzięki przychylności klientów (otoczenia) w sytuacji kryzysu w branŝy, firmy z odpowiednio dobrą reputacją znacznie łagodniej odczują skutki kryzysu. W kategoriach czysto biznesowych benefitami z posiadania odpowiedniej reputacji są stabilniejsze przychody i większa swoboda przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Dobrym przykładem na zobrazowanie znacznie reputacji dla firmy jest Telekomunikacja Polska. Nasz narodowy operator nie cieszy się dobrą opinią klientów. Mają oni mu za złe brak szacunku dla klientów, stosowanie praktyk monopolistycznych, utrudnianie innym firmom działalności. Gdybyśmy w Polsce na rynku usług telekomunikacji stacjonarnej mieli całkowicie wolną konkurencję, to prawdopodobnie duŝa część obecnych klientów TP SA dość szybko zmieniłaby usługodawcę właśnie ze względu na reputację TP SA. Oznaczałoby to milionowe straty dla firmy. W takich sytuacjach nie ma znaczenia faktyczna jakość usługi w grę wchodzi reputacja i wizerunek firmy, które ostrzegają klientów przed nieuczciwymi praktykami. Firmom z kiepską reputacją przypisuje się nawet te winy, których nie popełniły. Oczywiście TP SA wprowadziła liczne działania mające na celu zmianę takiej sytuacji. W celu poprawienia wizerunku firmy zatrudniono Krystynę Czubównę, która miała uosabiać zmiany zachodzące w firmie. Niestety, w tym przypadku strategia ta okazała się niedostateczna, gdyŝ działania mające pozytywnie odmienić opinię o firmie jednocześnie były (i są) przekreślane innymi. Wystarczy spojrzeć na Niebieską Linię TP SA źródło głębokiej

4 frustracji klientów. Miała ona zastąpić istniejące do tej pory punkty obsługi klienta, miała ułatwić klientom Ŝycie bez wychodzenia z domu moŝna załatwić wszystkie sprawy. Pomysł niewątpliwie bardzo dobry i mogący wiele zmienić w obecnej sytuacji TP SA, w rzeczywistość jednak źle przygotowany przyniósł wręcz odwrotne efekty. Praktyka, bowiem pokazała, Ŝe do Niebieskiej Linii nie moŝna się dodzwonić, czas reklamacji uległ wydłuŝeniu, a co gorsza nie ma miejsca, w które klient mógłby się udać, Ŝeby się poskarŝyć. To, co miało okazać się pomocą w poprawie wizerunku i reputacji firmy w rezultacie, jeszcze bardziej ją pogrąŝyło. Na wizerunek, jaki ma dana firma, nie ma się bezpośredniego wpływu, ale pośrednio moŝna go kształtować. NaleŜy nauczyć się efektywnie zarządzać wizerunkiem. Oznacza to systematyczne realizowanie długoterminowych działań komunikujących toŝsamość firmy i umoŝliwiające realizacje następujących załoŝeń: - wyróŝnienie firmy spośród tłumu konkurentów (wyróŝnienie, a więc konsekwentne prezentowanie własnej toŝsamości, a nie odróŝnienie, czyli prezentowanie innego od konkurentów znaku graficznego); - precyzyjne określenie wartości i pozycji firmy na rynku - prezentowanie indywidualnego charakteru firmy; - angaŝowanie wszystkich pracowników firmy w realizację wspólnej wizji i stawianych celów. KaŜda firma, która ma jasno określoną toŝsamość i w sposób konsekwentny komunikuje ją otoczeniu (klientom, konkurentom, partnerom biznesowym, lokalnej społeczności zamieszkałej wokół siedziby firmy), jednocześnie w sposób aktywny kształtuje swój wizerunek. Reasumując. Skoro droga do poŝądanego i zgodnego z toŝsamością wizerunku jest tak prosta, to dlaczego tak wiele firm ma kłopoty z tym jak ich widzą klienci? Są dwa powody błędy i niekonsekwencje w budowaniu toŝsamości firm oraz kłopoty z jej właściwym komunikowaniem. Błędy i brak spójności w toŝsamości powodują, Ŝe jedne z komunikatów firmy zaprzeczają innym komunikatom, klienci dostają sprzeczne sygnały (przykładem jest przytoczony juŝ przypadek TP SA). To, co w wielu firmach jest określane mianem toŝsamość, tak naprawdę jest tylko zbiorem niepowiązanych ze sobą elementów, które nie mają prawa stworzyć konsekwentnego wizerunku firmy. Najczęściej w momencie, gdy przychodzi do prezentowania siebie otoczeniu okazuje się, Ŝe albo brakuje pomysłów jak to zrobić najlepiej, albo teŝ brakuje

5 konsekwencji w działaniu, zaś posiadane środki wykorzystywane są na rzecz przypadkowych ruchów, które w konsekwencji niczego nie dają prócz faktur i kolejnych niepotrzebnych kosztów. Często okazuje się, Ŝe odpowiednie działy w firmach nie potrafią opracować najlepszego planu działań w ramach posiadanego budŝetu. Analizując poczynania firm na polskim rynku, moŝna wywnioskować, Ŝe niektóre z nich tak naprawdę nie zastanawiają się nad sensownością produkowanych przez siebie reklam telewizyjnych. Po co niektóre firmy inwestują w tę najdroŝszą formę promocji, skoro za te same pieniądze moŝna przeprowadzić liczne alternatywne akcje promocyjne, a skutek z takich działań byłby zdecydowanie bardziej długotrwały niŝ kilkunastokrotne pojawienie się reklamy w telewizji? Wizerunek jest świadectwem wystawianym nam przez otoczenie świadectwem z naszej umiejętności budowania swojej toŝsamości i dbałości o naszą reputację. Często najlepsze świadectwa mają nie liderzy rynkowi, ale raczej Ci, którzy depczą im po piętach. Piotr Misiurski CODES Consulting Przypisy 1. Wizerunku rozumianego jako sposób, w jaki dana firma czy produkt jest postrzegana. Pojęcia tego w Ŝadnym wypadku nie naleŝy mylić z toŝsamością firmy, czyli obrazu firmy czy produktu, jaki jest nadawany i komunikowany otoczeniu.

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy Autor raportu dr Anna Kozłowska Warszawa 2014 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Reklamy Potrzeby jako system klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy Łódź 2009 Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy raport z badań Łódź 2009 Projekt

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga Wprowadzenie 5 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 7 Co oznacza empowerment?... 7 Dlaczego empowerment jest konieczny?...10 Korzyści wynikające z przekazywania władzy pracownikom...13 Bariery

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - Prezydent RP Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - 42 Wiedza i informacja Robert Firmhofer, komunikacja - Uczestnicy VI Kongresu Obywatelskiego Maria Rogaczewska, - konsensusu r og s aw

Bardziej szczegółowo

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. Amerykańskie słuŝby probacji i warunkowego zwolnienia. Stan przeciąŝenia, niezrozumienia czy niedocenienia

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. Amerykańskie słuŝby probacji i warunkowego zwolnienia. Stan przeciąŝenia, niezrozumienia czy niedocenienia M. Paparozzi, M. Demichelle WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Mario Paparozzi, Mathew Demichelle Amerykańskie słuŝby probacji i warunkowego zwolnienia. Stan przeciąŝenia, niezrozumienia czy niedocenienia I. Wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo