CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJAGOSPODARKI MAJĄTKIEM TRWAŁYM, INWENATARYZACJI MAJĄTKU ORAZ ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Instrukcja została opracowana na podstawie: 1. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE 1 Na majątek GCEZ składają się: środki trwałe, pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (w tym wyposażenie), wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne. 1. Środki trwałe wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność GCEZ otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są wg wartości określonej w decyzji. 2. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określają odrębne przepisy. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny. Ponadto zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić w związku z inwestycją związaną z ich ulepszeniem. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. 3. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinwentaryzowania lub wyceny. W przypadku braku dokumentu źródłowego wycenę nadwyżki inwentaryzacyjnej dokonuje 3 osobowa komisja N.Ż. Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 1

2 powołana przez Dyrektora jednostki. W skład komisji powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę branżową. 4. Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych księgowane jest na koniec każdego roku budżetowego. Grunty nie podlegają umorzeniu. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest za pomocą programu komputerowego Inwentarz Optivum. 5. Środki trwałe, WNiP oraz pozostałe środki trwałe i wyposażenie w używaniu wycenia się wg cen zakupu brutto (łącznie z podatkiem VAT). 6. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. 7. Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się środki trwałe (wyposażenie), których dolną granicę ustala się w wysokości 400 zł. Bez względu na wartość, ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych dotyczące: Środki dydaktyczne Odzież i umundurowanie (normatywny okres używania dłuższy niż 1 rok) Meble i dywany 8. Dla zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, aparatów fotograficznych i kamer, zestawów nagłaśniających itp. wskazuje się osobę odpowiedzialną za użytkowany sprzęt za pomocą programu komputerowego Inwentarz. 9. Faktury i rachunki na podstawie których dokonano zakupu pozostałych środków trwałych (wyposażenia) winny być dokładnie opisane z podaniem użytkownika i zawierające klauzulę wpisano do ewidencji programu., osoba odpowiedzialna. 10. Zakupione książki dla celów dydaktycznych podlegają ewidencji w bibliotece. N.Ż. Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 2

3 CZĘŚĆ II ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SKŁADNIKI MIENIA 1 1. Odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie majątku GCEZ ponosi Dyrektor jednostki lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora, na którym również ciąży obowiązek nadzoru nad właściwą eksploatacją majątku i zabezpieczeniem go przed kradzieżą i zniszczeniem. 2. Odpowiedzialność za właściwą eksploatację i ochronę składników majątkowych w czasie godzin pracy ponoszą pracownicy, których pieczy składniki te powierzono w związku z zajmowanym stanowiskiem Pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościowo wartościową wyposażenia biurowego winny być przypisane do każdego pomieszczenia z osobna i ujęte w spisie inwentarzowym. 2. Spis inwentarzowy, oprócz nazwy pomieszczenia, powinien określać rodzaj, ilość składników wyposażenia, ich numer inwentarzowy (dot. majątku podlegającego ewidencji ilościowowartościowej oraz wyposażenia o niskiej wartości). Spis inwentarzowy umieszcza się w widocznym miejscu w formie wykazu) w każdym pomieszczeniu (wzór załącznik 1) 3. Wszelkie zmiany w stanie wyposażenia danego pomieszczenia biurowego lub innego mogą nastąpić za wiedzą: Dyrektora GCEZ, osoby upoważnionej przez dyrektora do nadzoru nad właściwą eksploatacją majątku. Zgłoszenie zmian odbywa się w formie pisemnej. Zmiany te każdorazowo powinny być odnotowane w spisie inwentarzowym i w przypadku zmian w środkach trwałych lub środkach trwałych pozostałych w używaniu powinny być zgłoszone do księgowości Pracownikom GCEZ może być powierzony na podstawie dowodu OT, PT lub MT sprzęt biurowy do użytku indywidualnego. Otrzymując taki sprzęt pracownik podpisuje oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie i zobowiązuje się do jego zwrotu gdy N.Ż. Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 3

4 ustanie potrzeba jego użytkowania (załącznik nr 0). Oświadczenie te przechowuje się w aktach osobowych oraz w księgowości (kserokopia). 2. Obowiązkiem pracowników, z którymi rozwiązywany jest stosunek pracy jest uzyskanie adnotacji na karcie obiegowej dostępnej w dziale kadr Dyrektor GCEZ (lub inna osoba upoważniona przez dyrektora) winien zorganizować taką formę nadzoru, która skutecznie będzie służyć należytej ochronie składników majątkowych wyposażenia przed zniszczeniem lub kradzieżą. 2. W przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków zabezpieczenia składników majątkowych pracownik GCEZ występuje z wnioskiem do Dyrektora GCEZ o wykonanie koniecznych prac w celu usunięcia zagrożenia. 3. W przypadku stwierdzenia braku właściwych warunków dla zabezpieczenia składników majątkowych powierzonych pracownikowi do indywidualnego użytku, zainteresowany pracownik obowiązany jest zgłosić fakt do Dyrektora GCEZ 5 1. Obowiązek należytej troski o ochronę składników mienia przeznaczonego do użytku indywidualnego przed utratą lub zniszczeniem, spoczywa na pracowniku, któremu sprzęt taki powierzono. 2. W przypadku stwierdzenia utraty lub zniszczenia składnika majątkowego będącego na wyposażeniu GCEZ lub powierzonego pracownikowi do użytku indywidualnego Dyrektor GCEZ lub upoważniony przez niego pracownik zobowiązany jest ustalić okoliczności tego faktu, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem ustalenia przyczyny lub osoby winnej utraty lub zniszczenia mienia i przedstawić Dyrektorowi GCEZ wnioski w przedmiocie wyegzekwowania odpowiedzialności materialnej w myśl przepisów Kodeksu Pracy Odpowiedzialność za należyte i terminowe wystawianie obowiązujących dokumentów dotyczących zmian w stanie posiadania ponosi osoba upoważniona przez Dyrektora. 2. Dokonywanie przeniesień majątkowych składników wyposażenia między pomieszczeniami z pominięciem wymaganej procedury formalnej jest niedopuszczalne. Skutki prawne związane z N.Ż. Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 4

5 utratą lub zniszczeniem w wyniku przesunięć obciążają pracowników, którzy przeniesień takich dokonali Pracownik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia GCEZ powstałego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. 2. Odpowiedzialność pracownika z tego tytułu wiąże się z obowiązkiem wyrównania szkody, przy czym jeżeli wartość jej przekracza wysokość trzykrotnych poborów pracownika regres zakładu ogranicza się do trzykrotnych poborów zgodnie z kodeksem pracy. 3. Pracownik zobowiązany jest pokryć szkodę w pełnej wysokości jeżeli przekracza ona wartości trzykrotnych poborów w sytuacji gdy pracownik: dopuścił się zagarnięcia mienia albo w inny sposób umyślnie wyrządził szkodę jednostce. nie dopełnił obowiązku zwrotu albo rozliczenia się z powierzonych mu pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, narzędzi, lub innego wyposażenia, a także odzieży ochronnej i roboczej lub sprzętu ochrony osobistej. spowodował szkodę w mieniu, w innych przypadkach niż ww., jeżeli było ono mu powierzone z obowiązkiem zwrotu. CZĘŚĆ III INWENTARYZACJA 1 1. Majątek GCEZ podlega inwentaryzacji. Inwentaryzacja to zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych jednostki, dokonanie spisu rzeczowych i pieniężnych składników majątku jednostki, uzgodnienie sald aktywów i pasywów, ich wycena oraz rozliczenie ze stanem ewidencyjnym, w tym również rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych Celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów i na jej podstawie doprowadzenie: do zgodności danych wynikających z ksiąg rachunkowych ze stanem rzeczywistym, rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im składniki mienia, dokonanie oceny gospodarczej przydatności poszczególnych składników majątku, przeciwdziałanie ewentualnym przejawom niegospodarności w zarządzaniu majątkiem jednostki. N.Ż. Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 5

6 Odpowiedzialność za zarządzanie i terminowe oraz prawidłowe przeprowadzanie inwentaryzacji ponosi kierownik jednostki. 2. Terminy i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji: I. Na ostatni dzień każdego roku obrotowego należy przeprowadzić inwentaryzację: środków pieniężnych krajowych i zagranicznych w kasie, akcji, obligacji, bonów i innych papierów wartościowych, rzeczowych składników aktywów obrotowych, druków ścisłego zarachowania a także środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie niestrzeżonym drogą spisu z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi z ksiąg rachunkowych i rozliczenia ewentualnych różnic. środków pieniężnych krajowych i zagranicznych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, należności, w tym udzielonych pożyczek drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzeń pisemnych prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów lub pasywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. aktywów i pasywów nie objętych spisem z natury lub uzgodnieniem tj. gruntów, budynków i budowli stanowiących mienie komunalne, środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników, należności i zobowiązań z tytułów publiczno-prawnych, należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, środków trwałych w budowie, których spis z natury jest niemożliwy przeprowadza się przez porównanie danych ewidencyjnych ze stanem wynikającym z dowodów księgowych. materiałów do produkcji nie wydanych do zużycia i paliwa do samochodów. Spis paliwa przeprowadza się drogą porównania stanu wskaźnika paliwa i pojemności baków. Inwentaryzację materiałów przeprowadza się w drodze spisu z natury materiałów przeznaczonych do produkcji, lecz nie wydanych do zużycia. II. Raz w ciągu 2 lat: zapasów materiałów i towarów znajdujących się w strzeżonych składowiskach objętych ewidencją ilościowo-wartościową. III. Raz w ciągu 4 lat: środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu (wyposażenie) oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie strzeżonym. N.Ż. Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 6

7 Inwentaryzacją należy objąć również znajdujące się w jednostce składniki majątkowe będące własnością innych jednostek. Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości Terminy i częstotliwość inwentaryzacji określone w ust. 2 pkt. I, II i III uważa się za dotrzymane jeżeli inwentaryzację składników aktywów z wyłączeniem środków pieniężnych, papierów wartościowych, materiałów rozpoczęto nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego i zakończono do 15 dnia następnego roku (styczeń), ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie do lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda (zwiększenia lub zmniejszenia), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym. Ponadto środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz maszyn i urządzeń wchodzące w skład środków trwałych w budowie znajdujące się na terenie strzeżonym decyzją dyrektora (w związku ze specyfiką placówki, ilością posiadanego majątku czy jego rotacją) mogą być inwentaryzowane co roku. 2 Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji 1. Inwentaryzację środków trwałych w używaniu (wyposażenie) przeprowadza się metodą spisu z natury w oparciu o Zarządzenie Dyrektora (wzór załącznik nr 2) 2. Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej powołuje Dyrektor. Powinien być nim pracownik na stanowisku kierowniczym (jeśli umożliwia to struktura organizacyjna jednostki), nie może to być główny księgowy lub inny pracownik wydziału finansowego. 3. Komisję inwentaryzacyjną powołuje Dyrektor na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej w składzie co najmniej trzech osób (łącznie z przewodniczącym). 4. W celu sprawnego przeprowadzenia spisu z natury powołuje się zespoły spisowe spośród pracowników. Zespół spisowy musi się składać z co najmniej dwóch osób, przy czym nie mogą to być osoby odpowiedzialne za spisane składniki majątku. Skład zespołów spisowych ustala na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej Dyrektor w specjalnym zarządzeniu (zespołem spisowym mogą być członkowie komisji inwentaryzacyjnej). 5. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy: 1) stawianie wniosków w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych oraz w sprawie zmian i uzupełnień w ich składzie, 2) wyznaczanie spośród członków komisji zastępcy przewodniczącego i sekretarza oraz ustalenie zakresu czynności dla członków komisji, N.Ż. Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 7

8 3) przeprowadzenie szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych, 4) organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątku oraz dopilnowanie ich wykonania we właściwym terminie, a w szczególności sprawdzenie czy środki trwałe i wyposażenie w użytkowaniu są oznakowane, a w pomieszczeniach, w których się znajdują wywieszone są aktualne spisy, 5) prowadzenie rozliczenia arkuszy spisowych z natury, stanowiących druki ścisłego zarachowania, 6) stawianie w uzasadnionych przypadkach wniosków w sprawie: a) zmiany terminu inwentaryzacji, b) inwentaryzacji niektórych składników majątku na podstawie obliczeń technicznych lub szacunku c) powołanie fachowców lub rzeczoznawców do ustalenia stanów faktycznych składników majątku inwentaryzowanych na podstawie obmiaru lub szacunku, d) przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób uproszczony polegający na zastąpieniu: spisu z natury porównaniem danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym, spisu z natury porównaniem danych ewidencyjnych z dokumentacją, przeprowadzenie spisów uzupełniających lub powtórnych, 7) zarządzanie w uzasadnionych przypadkach przyjęcia lub wydania składników majątku w czasie spisu, 8) kontrolowanie przygotowań do spisu oraz przebiegu spisów z natury, 9) kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych przez zespoły spisowe arkuszy spisów z natury i innych dokumentów z inwentaryzacji, 10) dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedzialne za ich powstanie, 11) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i powstanie wniosków w sprawie ich rozliczenia, 12) przygotowanie wniosków o wszczęcie dochodzenia w przypadku ujawnienia niedoborów i szkód zawinionych, 13) stawianie wniosków w sprawie sposobu zagospodarowania ujawnionych w czasie inwentaryzacji zapasów niepełnowartościowych, zbędnych lub nadmiernych oraz w sprawie usprawnienia gospodarki rzeczowymi i pieniężnymi składnikami majątku, 14) przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej może część z wymienionych czynności zlecić do wykonania członkom komisji inwentaryzacyjnej oraz przewodniczących zespołów spisowych; nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności za ich prawidłowe i terminowe wykonanie. N.Ż. Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 8

9 3 Czynności przedinwentaryzacyjne Przed przystąpieniem do inwentaryzacji należy przeprowadzić oględziny środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu pod względem oznakowania umożliwiającego identyfikację oraz przydatności. Należy dokonać likwidacji środków zniszczonych, nieprzydatnych itp. Likwidacji dokonuje komisja powołana przez Dyrektora sporządzając protokół (wzór załącznik nr 3), w którym podaje przyczyny i sposób fizycznej likwidacji. Protokół zawierający: nazwę środka, numer inwentarzowy, ilość, cenę i wartość, podpis komisji i osób materialnie odpowiedzialnych, zatwierdzenie Dyrektora. Protokół zatwierdzony przez Dyrektora Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przekazuje niezwłocznie Głównemu Księgowemu celem naniesienia zmian w ewidencji księgowej. 4 Inwentaryzacja właściwa 1. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej pobiera od osoby odpowiedzialnej Arkusz spisu z natury, druk ścisłego zarachowania (wzór nr 5) o ile nie jest on drukowany przez program (wzór nr 5a ). Przed rozpoczęciem spisu osoba odpowiedzialna materialnie składa oświadczenie (wzór nr 4). Zespół spisowy dokonuje spisu z natury na drukach (wzór nr 5 lub 5a) w 2 egzemplarzach wypełniając czytelnie wszystkie rubryki zgodnie z treścią druku w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej. Jeżeli w spisie z natury z ważnych przyczyn nie może brać udziału osoba materialnie odpowiedzialna i nie upoważni do tej czynności innej osoby, spis z natury powinien być przeprowadzony przez co najmniej 3 osobową komisje, wyznaczoną przez kierownika jednostki. Bezpośrednio pod ostatnią pozycją na arkuszu spisowym należy zamieścić klauzulę o treści: Spis zakończono na poz..... Błędy w arkuszach spisowych w momencie ich wypełnienia można poprawić wyłącznie przez skreślenie błędnego zapisu (tekstu, liczby), tak aby pozostały one czytelne. Poprawka błędu powinna być podpisana prze osobę (osoby) dokonującą spisu z natury i opatrzona datą. Błędy powstałe np. przy wycenie, powinny być poprawione i podpisane przez osoby, którym powierzono wykonywanie tej czynności. Arkusze spisu z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach, a przy inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w trzech. Oryginał spisu N.Ż. Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie 9

10 otrzymuje księgowość za pośrednictwem przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, kopię osoba materialnie odpowiedzialna. Na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu: środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu, wyposażenia. 2. Nie należy spisywać na jednym arkuszu składników majątku powierzonych różnym osobom materialnie odpowiedzialnym. Podlegające spisowi składniki majątku nie mogą być do czasu zakończenia spisu na polu spisowym wydawane lub przyjmowane. O ile nie można unikać ruchu składników majątku, zespół spisowy zawiadamia przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, który może zarządzić, aby przyjęcie lub wydanie uwzględnić w spisie na podstawie specjalnie oznaczonych dowodach przyjęcia lub wydania. Po zakończeniu każdej strony arkusza spisu, zespół spisowy i osoby materialnie odpowiedzialne składają podpisy, następnie zespół spisowy sporządza zestawienie arkuszy spisowych i składa przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury (wzór nr 6). 3. Po zakończeniu spisu z natury zespół spisowy przekazuje arkusze Głównemu księgowemu. Pracownicy księgowości wpisują ceny ewidencyjne stosowane w księgach rachunkowych i inwentarzowych o ile nie zostały one wydrukowane przez program komputerowy. Uzgodnienie stanu ewidencyjnego i faktycznego następuje w drodze porównania ustaleń zawartych w arkuszach spisowych z ewidencją analityczną. W przypadku pełnej zgodności wartości spisu z natury z ewidencją księgową wynikającą z ksiąg rachunkowych i inwentarzowych, komórka finansowo-księgowa odnotowuje fakt pełnej zgodności na wydrukach jw., adnotacje podpisuje Główny Księgowy. 4. W przypadku stwierdzenia różnic w wartości spisu z natury z ewidencją księgową wynikającą z ksiąg rachunkowych i inwentarzowych, komórka finansowo-księgowa sporządza Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych (wzór nr 8) o ile nie zostały one wydrukowane przez program podając: stan faktyczny według spisu z podaniem poz. spisu, numer inwentarzowy, nazwę jednostki miary, ceny, ilości i wartości, różnice nadwyżki i niedobory. Po wypełnieniu zestawienia przekazuje całość dokumentacji dla komisji inwentaryzacyjnej. N.Ż. 10 Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

11 5 Rozliczenie inwentaryzacji 1. Komisja inwentaryzacyjna wyjaśnia w uzgodnieniu z osobami materialnie odpowiedzialnymi przyczyny różnic, sporządza protokół rozliczeń wyników inwentaryzacji (wzór nr 10) i dołącza do protokołu Oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych po inwentaryzacji (wzór nr 7). 2. W oparciu o ww. protokół Dyrektor przygotowuje decyzję Dyrektora w sprawie różnic inwentaryzacyjnych (wzór nr 11), którą podpisuje i przekazuje do księgowości. Księgowość ewidencjonuje w księgach rachunkowych i inwentarzowych dane wynikające z decyzji Dyrektora. N.Ż. 11 Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

12 CZĘŚĆ IV INWENATRYZACJA POZOSTAŁYCH AKTYWÓW I PASYWÓW 1 1. Inwentaryzacji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, należności, w tym udzielonych pożyczek, powierzonych kontrahentom własnych składników majątkowych dokonuje się na ostatni dzień roku przez pracowników pionu finansowego w drodze uzyskania potwierdzenia prawidłowości stanu tych aktywów przez bank i kontrahentów (załącznik nr 12). 2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów nie objętych spisem z natury lub uzgodnieniem tj. gruntów, budynków i budowli stanowiących mienie komunalne, środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników, należności i zobowiązań z tytułów publiczno-prawnych inwentaryzuje się drogą porównania zapisów księgowych z posiadana dokumentacją. N.Ż. 12 Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

13 CZĘŚĆ V PRZEKAZYWANIE MAJATKU TRWAŁEGO, POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO WEWNĄTRZ JEDNOSTKI 1 3. Przekazanie poszczególnych składników majątku jednostki pomiędzy pracownikami GCEZ może wystąpić na wniosek osoby odpowiedzialnej za dany składnik lub na wniosek kierownika jednostki. 4. Przekazanie poszczególnych składników majątku, na podstawie wniosku zgłoszonego przez zainteresowaną stronę następuje na podstawie właściwie wypełnionego dokumentu zwanego Wniosek o przekazanie odpowiedzialności (załącznik nr 14). 5. Przekazanie poszczególnych składników majątku, na podstawie wniosku zgłoszonego przez kierownika jednostki następuje na podstawie właściwie wypełnionego dokumentu zwanego Decyzja przekazania odpowiedzialności (załącznik nr 15). 6. Techniczne przekazanie składników majątku jednostki następuje na podstawie właściwie wypełnionego dokumentu zwanego Protokół przekazania odpowiedzialności (załącznik nr 16). 7. Dokument Protokół przekazania odpowiedzialności możliwy jest do wydrukowania z programu księgowego Inwentarz Prawidłowo wypełniony dokument Wniosek o przekazanie odpowiedzialności zainteresowana strona składa w sekretariacie GCEZ. 2. Sekretariat GCEZ przedkłada Wniosek o przekazanie odpowiedzialności do zatwierdzenia kierownikowi jednostki. 3. Kierownik jednostki, w terminie do 14 dni, od dnia prawidłowo złożonego wniosku podejmuje decyzję. 4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji zainteresowany pracownik pobiera zatwierdzony dokument z sekretariatu i przedkłada do księgowości, do pracownika zajmującego się majątkiem GCEZ Pracownik księgowości zajmujący się majątkiem GCEZ, w terminie do 7 dni od złożenia zatwierdzonego przez kierownika jednostki dokumentu Wniosek o przekazanie odpowiedzialności, sporządza dokument Protokół przekazania odpowiedzialności i dokonuje stosownych korekt w programie ewidencjonującym majątek jednostki. N.Ż. 13 Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

14 2. Przejęcie odpowiedzialności za majątek jednostki, w przypadku przesunięć wewnątrz GCEZ, następuje z chwilą podpisania przez obie zainteresowane strony, tj. zdającego i przejmującego dokumentu Protokół przekazania odpowiedzialności Pracownik księgowości zajmujący się majątkiem GCEZ, w terminie do 7 dni od złożenia dokumentu, Decyzja przekazania odpowiedzialności sporządza dokument Protokół przekazania odpowiedzialności i dokonuje stosownych korekt w programie ewidencjonującym majątek jednostki. 4. Przejęcie odpowiedzialności za majątek jednostki, w przypadku przesunięć wewnątrz GCEZ, następuje z chwilą podpisania przez obie zainteresowane strony, tj. zdającego i przejmującego dokumentu Protokół przekazania odpowiedzialności. 5 Wraz z podpisaniem stosownych dokumentów musi nastąpić faktyczne przekazanie składników majątku GCEZ Dokument Wniosek o przekazanie odpowiedzialności sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden pozostaje w księgowości (ostatecznie po całkowitym obiegu ww. dokumentu) a drugi pozostaje u osoby wnioskującej (przekazującej). 2. Dokument Decyzja przekazania odpowiedzialności sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden pozostaje w księgowości (ostatecznie po całkowitym obiegu ww. dokumentu) a drugi pozostaje u kierownika jednostki. 3. Dokument Protokół przekazania odpowiedzialności sporządza się w trzech egzemplarzach, jeden pozostaje w księgowości (ostatecznie po całkowitym obiegu ww. dokumentu) drugi pozostaje u osoby przekazującej składniki majątku GCEZ a trzeci egzemplarz u osoby przejmującej składniki majątku GCEZ. 7 Na okres przeprowadzania inwentaryzacji majątku drogą spisu z natury możliwość przekazywania składników majątku GCEZ pomiędzy pracownikami jest zablokowana do czasu rozliczenia inwentaryzacji. N.Ż. 14 Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

15 8 1. W przypadku nieobecności kierownika jednostki terminy określone w 2 ulegają przesunięciu do czasu powrotu kierownika do pracy. 2. W przypadku nieobecności pracownika księgowości, zajmującego się ewidencjonowaniem majątku jednostki, terminy określone w 3 ulegają przesunięciu do czasu powrotu pracownika do pracy. CZĘŚĆ VI KODY KRESKOWE 1 1. Nowo zakupione lub przyjęte do jednostki składniki majątku podlegające ewidencji w programie Vulcan - Inwentarz są ewidencjonowane za pomocą kodów kreskowych. 2. Kody kreskowe wprowadza się przy użyciu przenośnego terminalu danych kolektora Opticon H Kolektor Opticon H15 współpracuje z programem Inwentarz Optvum.. 2 Kody kreskowe nadaje upoważniony pracownik księgowości, który obsługuje program Inwentarz Optivum Każdy nowo przyjęty i ewidencjonowany wartościowo lub ilościowo składnik majątku musi trafić, przed przyjęciem do użytkowania lub narzędziowni, do księgowości celem nadania kodu kreskowego. 2. Par. 3 pkt 1 nie dotyczy składników majątku o dużych gabarytach lub dla którego nie jest wskazane przemieszczanie Inwentaryzacje składników majątku można przeprowadzać przy pomocy przenośnego terminalu danych Kolektora Opticon H15. N.Ż. 15 Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

16 2. Zastosowanie 4 pkt. 1 umożliwia używanie dokumentów potwierdzających przeprowadzenia inwentaryzacji z programu Inwentarz Optivum z pominięciem dublowanych załączników z niniejszego zarządzenia. 3. Z komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych jest wyłączony pracownik obsługujący program Inwentarz Optivum i Kolektor Opticon H15. N.Ż. 16 Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

17 Załącznik nr 0 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie... Głogów, dnia...r. (Imię i nazwisko)... (stanowisko) OŚWIADCZENIE Oświadczam niniejszym, że znane mi są obowiązki oraz świadomy(a) jestem odpowiedzialności materialnej na podstawie art. 114 kodeksu pracy z tytułu zajmowanego stanowiska pracy w GCEZ w Głogowie. Równocześnie oświadczam, iż przyjmuję odpowiedzialność materialną za mienie powierzone mi bezpośrednio z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, jak również za mienie nad którym powierzono mi nadzór w związku z pełnioną funkcją, stosownie do treści przepisów art. 124 kodeksu pracy (podpis osoby przyjmującej oświadczenie) (data i podpis pracownika) N.Ż. 17 Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

18 Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie... (pieczęć nagłówkowa) Spis inwentarza (wywieszka)... Nazwa pomieszczenia Lp. Nazwa przedmiotu Ilość Nr inwentarzowe Uwagi Głogów, dnia (podpis) N.Ż. 18 Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie

Zał. do zarządzenia nr 2933/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2012r.

Zał. do zarządzenia nr 2933/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2012r. Instrukcja w sprawie trybu, częstotliwości i zasad przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz rozliczania jej wyników w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zał. do zarządzenia nr 2933/2012 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 maja 2008 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Urzędu Gminy w Nędzy

z dnia 8 maja 2008 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Urzędu Gminy w Nędzy Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/ 14 /08 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 maja 2008 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Urzędu Gminy w Nędzy 1 (Cel i istota inwentaryzacji) 1. Inwentaryzację przeprowadza się na mocy

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR,{ b/09

ZARZADZENIE NR,{ b/09 ] ZARZADZENIE NR,{ b/09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia G lh1 &,\ o..- 2009 r. w sprawie Instrukcji gospodarki majatkiem trwalym, gospodarki magazynowej i zasad odpowiedzialnosci za powierzone

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 1 Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego Jacek Paluch 2 JACEK PALUCH Jak przygotować sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 64/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zatwierdzenia Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 64/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zatwierdzenia Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 64/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zatwierdzenia Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi 1 Na podstawie 64 pkt 9 Statutu ZHP Główna Kwatera ZHP zatwierdza

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 36 /2014 z dnia: 30 lipca 2014r. INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w Ciechanowie Ciechanów 2014 Spis treści Wprowadzenie...2

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego

I N S T R U K C J A. Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego I N S T R U K C J A Obiegu dokumentów (dowodów księgowych) w Centrum Kształcenia Ustawicznego CZĘŚĆ I Wstęp 1 Każde zdarzenie gospodarcze powoduje skutki finansowe musi być udokumentowane w sposób umożliwiający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik do Uchwały Nr 69/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Instrukcji Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.0210.13.15 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 30. Dyrektora Gimnazjum nr 3. Im. Józefa Piłsudskiego. w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 30 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Maz. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 04 grudnia 2013 roku. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Księgi rachunkowe Gminy Skąpe prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki

INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 Podstawa prawna. 2 Techniczna organizacja kasy. 3 Transport i przechowywanie gotówki INSTRUKCJA KASOWA w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1 Podstawa prawna Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo