PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ ZP/PUK/04/10 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Bazy transportowo-materiałowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podl. Adres obiektu budowlanego: Radzyń Podlaski ul. Zaródki Radzyń Podlaski Inwestor - Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Radzyń Podlaski ul. Lubelska Radzyń Podlaski Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego: I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia wraz zestawieniem funkcji i pomieszczeń II. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia III. Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego, Radzyń Podlaski, listopad 2010 r.

2 Program funkcjonalno - użytkowy bazy transportowo-materiałowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim." I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakresu robót budowlanych. Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy dotyczy Wykonania koncepcji funkcjonalno - architektonicznej oraz kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej bazy transportowo materiałowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim. Teren pod planowaną inwestycję stanowi działka 2673/3 położona przy oczyszczalni ścieków w Radzyniu Podlaskim, ul. Kocka 25, między oczyszczalnią ścieków a ulicą Zaródki. Obejmuje wykonanie koncepcji bazy transportowo-materiałowej, a po zatwierdzeniu przez zamawiającego koncepcji - projektu budynku głównego bazy, wyposażenia stałego, placu przed budynkiem głównym, placów utwardzonych, dróg wewnętrznych, chodników, parkingów na 40 mp., oświetlenia zewnętrznego. 2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Zamierzenie budowlane jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski. Teren przewidywany na umiejscowienie bazy znajduje się obok istniejącej oczyszczalni ścieków, między oczyszczalnią a ul. Zaródki. Teren nie posiada drzewostanu, jest płaski. Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. 3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe. W zakres bazy transportowo - magazynowej wchodzą: 1) warsztat samochodowy - 4 stanowiska, szerokość 5,0 m, długość 14 m, wysokość bram wjazdowych segmentowych po otwarciu min. 4,1 m, szerokość bramy 3,5 m, w tym 3 stanowiska z kanałami, 1 stanowisko bez kanału. Dwie bramy garażowe z drzwiami wejściowymi, - pomieszczenie do napraw silników, skrzyń biegów, - narzędziownia, - magazynek podręczny farb, smarów i olejów, - magazynek podręczny części i podzespołów, - centralna sprężarkownia, - spawalnia; 2) garaże na 8 pojazdów, w tym: - 4 garaże z bramą o wysokości 4,1m, szerokość bramy 3,5m, długość garażu 8,0 m, szerokość garażu 4,0 m, - 4 garaże z bramą o wysokości 3,0 m, szerokość bramy 3,0m, długość garażu 8,0 m, szerokość garażu 4,0 m, 3) magazyn główny o powierzchni ok. 70 m 2 wraz z pomieszczeniem magazyniera,

3 4) magazyny podręczne, 5) niezbędne zaplecze socjalne dla 80 pracowników (szatnie, umywalnie, natryski, ubikacje, itp.), 6) dyspozytornia, 7) stanowisko do mycia pojazdów, 8) betoniarnia o powierzchni ok. 50 m 2, w której odbywać się będzie produkcja płyt betonowych do budowy grobowców; 9) kotłownia gazowa, 10) plac manewrowy, 11) place do składowania materiałów budowlanych, materiałów sypkich do budowy dróg i chodników. Przy budowie obiektu zostaną zastosowane nowoczesne instalacje techniczne (monitoring wizyjny, instalacja antywłamaniowa) zapewniające wysoką funkcjonalność i bezpieczeństwo, a także energooszczędność obiektu (kolektory słoneczne itp.). Parametry planowanej inwestycji, tj. powierzchnie zabudowy, kubatury, ilość kondygnacji, powierzchnie parkingów, chodników, placów i dróg i zieleni zostaną określone w projekcie. 4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. Każde ze stanowisk warsztatu powinno być wyposażone w instalację sprężonego powietrza zasilaną z centralnej sprężarkowi, instalację centralnego, przemysłowego, odkurzacza, wyciągi spalin umożliwiające naprawy pojazdów w zamkniętym pomieszczeniu przy pracującym silniku pojazdu. Podane funkcje są wymagane. II. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 1. Przygotowanie terenu budowy. Realizacja planowanej inwestycji nie może stwarzać przeszkód osobom trzecim, wpływać szkodliwie na środowisko. 2. Architektura. Wymagana jest nowoczesna architektura podkreślająca funkcję obiektu, pasująca do warunków terenowych i otoczenia. Koszty realizacji obiektu związane z architekturą powinny być optymalne i uzasadnione. 3. Konstrukcja. Konstrukcja powinna współgrać z architekturą, być optymalną dla tego typu obiektów, odznaczać się rozsądnym kosztem realizacji, być bezpieczną i trwałą oraz prostą w utrzymaniu. Zastosowane materiały, grubość ścian oraz dachu mają zapewnić optymalną izolację termiczną konstrukcji. 4. Sieci zewnętrzne i przyłącza. 1) Wodociąg. Zamawiający we własnym zakresie wykona projekt przyłącza wodociągowego od istniejącego wodociągu ø200 w ul. Zaródki.

4 2) Kanalizacja sanitarna. W celu odprowadzenia ścieków z projektowanego obiektu należy zaprojektować kanalizację sanitarną. Zamawiający we własnym zakresie wykona projekt przyłącza kanalizacyjnego z włączeniem do istniejącej kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków. 3) Kanalizacja deszczowa. Odprowadzenie wód deszczowych należy przewidzieć na trawniki znajdujące się na terenie działki. 4) Przyłącze energetyczne. Na nieruchomości oznaczonej numerem działki 2421/2 zlokalizowane jest istniejące przyłącze energetyczne SN oraz stacja transformatorowa (własność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim) z transformatorami o mocy przyłączeniowej 150 kw, od których należy przeprowadzić projektowane przyłącze do projektowanych budynków. 5) Przyłącze gazowe W celu doprowadzenia gazu do projektowanej kotłowni należy zaprojektować przyłącze gazowe wg posiadanych przez zamawiającego warunków, wydanych przez EWE energia sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu. 6) Przyłącze ciepłownicze. Budynek będzie ogrzewany przez kotłownię gazową, należy zaprojektować przyłącza ciepłownicze z projektowanej kotłowni do budynku biurowego i przepompowni ścieków znajdujących się na działce 2421/2. 5. Instalacje. Sprężonego powietrza i centralnego odkurzacza w pomieszczeniach warsztatowych, telefoniczna (w pomieszczeniach dyspozytorni, warsztatu, magazyniera), przeciwwłamaniowa, monitoringu wizyjnego dla nowych i istniejących, na działce 2421/2, obiektów. 6. Pozostałe standardy wykończenia i wyposażenia. Należy stosować nowoczesne rozwiązania ekologiczne i energooszczędne, zapewniające wymagane parametry temperaturowe, wilgotnościowe, oświetleniowe i inne. 1) Instalacja wodno-kanalizacyjna. Instalacja c.w.u. obiegowa, baterie jednouchwytowe i ścienne. 2) Instalacja ogrzewania alternatywnego. Ogrzewanie słoneczne - instalacja służąca do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Należy zapewnić maksymalną powierzchnię kolektorów słonecznych. Kolektory należy zlokalizować na dachu projektowanego budynku. 3) Instalacja wentylacji. Dla całego obiektu należy przewidzieć instalację wentylacji, wymaganą dla tego typu obiektów. W przypadku zastosowania systemu wentylacji mechanicznej należy kanały od strony pomieszczeń, jak również urządzenia, zabezpieczyć tłumikami akustycznymi. 4) Instalacje cieplne.

5 Źródłem ciepła dla obiektu będzie własna kotłownia gazowa, zasilająca dodatkowo w ciepło istniejący budynek biurowy i budynek przepompowni na terenie oczyszczalni ścieków (na działce nr 2421/2). Należy stosować nowoczesne rozwiązania ekologiczne i energooszczędne, zapewniające wymagane parametry temperaturowe, wilgotnościowe, oświetleniowe i inne. 7. Wykończenie. Należy stosować materiały estetyczne, trwałe i łatwe w utrzymaniu, stosowne do funkcji i klasy obiektu. W pomieszczeniach warsztatowych ściany zmywalne do wys. min. 1,8 m. 8. Zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie terenu powinno współgrać z otoczeniem, stosownie eksponować obiekt projektowany i kierunek głównego wejścia, zapewnić niezbędną komunikację pieszą i kołową, dostawę materiałów eksploatacyjnych, spełniać warunki ppoż. itp. Należy zaprojektować miejsca parkingowe na ok. 40 samochodów osobowych, stojaki dla 15 rowerów, chodniki, place, drogi, a także oświetlenie zewnętrzne spełniające wymagania jak dla oświetlenia terenów komunikacyjnych i pasujące do otoczenia. Dla dróg przyjmuje się: - szerokość wjazdu na posesję 6,0 m, od strony oczyszczalni, - konstrukcję w/g obliczeń, - nawierzchnię asfaltową, - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Konstrukcja placów, dróg, parkingów i chodników - w/g obliczeń, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (drogi, parkingi - gr. 8 cm, chodniki - 6 cm) oraz z asfaltowa (wjazd, place manewrowe, place do gromadzenia materiałów budowlanych piasku, kruszywa naturalnego). Oświetlenie zewnętrzne - zasilenie z wydzielonego obwodu, ze sterowaniem umieszczonym w szafie oświetleniowej. III. Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego. 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Zamierzenie budowlane jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski. 2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane - stosowne dokumenty do wglądu u zamawiającego. 3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Przy sporządzaniu projektu oraz wykonaniu zamierzenia budowlanego obowiązuje stosowny aktualny zbiór przepisów prawnych i norm, a w szczególności ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

6 690, z późn. zm.). Obowiązują również zasady sztuki budowlanej oraz odpowiednie przepisy sanitarne, ppoż i bhp. 4. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów. Rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji nie wykonywano. 5. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. Nie dotyczy. 6. Inwentaryzacja zieleni. Nie dotyczy - brak drzewostanu istniejącego. 7. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. Prowadzone jest postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zakłada się brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 8. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. Obiekty o projektowanej funkcji oraz ich rozmieszczenie nie powodują wymienionych uciążliwości. 9. Dokumentacja obiektów budowlanych. Zamawiający udostępni archiwalną dokumentację obiektów przyległych, będącą w jego posiadaniu. 10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych. Niezbędne wymienione dokumenty będą uzyskane po sporządzeniu projektu koncepcyjnego w części umożliwiającej określenie zapotrzebowania na media. Informacja o właścicielach (zarządcach) infrastruktury technicznej i dróg: 1) wodociągi Urząd Gminy Radzyń Podlaski, z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 32, Radzyń Podlaski, tel ) kanalizacja sanitarna: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 5, Radzyń Podlaski, tel ) sieci elektroenergetyczne: PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Zakład Energetyczny Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 98, Radzyń Podlaski, tel ) sieć gazowa: EWE energia sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu, ul. 30 Stycznia 67, Międzyrzecz, tel ) sieci teletechniczne: Telekomunikacja Polska S.A. 6) drogi: Miasto Radzyń Podlaski, z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 32,

7 Radzyń Podlaski, tel Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z projektem. Wymogiem inwestora jest zaprojektowanie bazy transportowo - magazynowej, jako obiektu powiązanego z sąsiadującą oczyszczalnią ścieków. Wymaga się połączenia komunikacyjnego pomiędzy obiektem bazy z oczyszczalnią ścieków - zamawiający jest administratorem oczyszczalni. Istniejące na terenie oczyszczalni budynki (biurowy i przepompowni ścieków) zostaną podłączone do zaprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania i wodociągowej. Zatwierdził: Mirosław Kułak Prezes Zarządu

8 Załącznik nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego STANDARDY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA A. BUDYNEK GŁÓWNY I. Posadzki 1. Gresy - półmat (silk) o wym. 30x30cm. W pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach antypoślizgowości (szatnie, pomieszczenia prysznicy, umywalnie) o wym. 20x20cm, antypoślizgowość R9. W małych pomieszczeniach (np. WC) o wym. 20x20cm. Na stopniach klatek schodowych specjalne płytki gresowe dla stopni. 2. Posadzki warsztatu i garaży posadzki przemysłowe, odporne na ścieranie i uderzenia, olejoodporne 3. Posadzka spawalni odporna na odpryski powstające podczas spawania. II. Ściany. 1. Zmywalne, zgodnie z wymogami jakie nakładają odpowiednie przepisy na pomieszczenia danego rodzaju. 2. Glazura - małonasiąkliwa (3%), półmat (silk). Narożniki ścian zabezpieczone przed obtłukiwaniem. III. Ślusarka zewnętrzna. 1. Aluminiowa drzwi wejściowe - profile trzykomorowe, w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji. Współczynnik przenikalności cieplnej szyb U=1,1 W/m 2 /K, średni współczynnik w zakresie ślusarki zewnętrznej elewacyjnej i okiennej U=1,6 Wm 2 /K. 2. PCV okna - profile pięciokomorowe, w kolorze białym, okucia umożliwiające rozszczelnianie, rozwieranie i uchylanie okien. Współczynnik przenikalności cieplnej szyb U=1,1 W/m 2 /K, średni współczynnik w zakresie stolarki zewnętrznej elewacyjnej i okiennej U=1,6 Wm 2 /K. Szyby termoizolacyjne z powłoką niskoemisyjną. IV. Drzwi wewnętrzne (poza stalowymi i aluminiowymi). Dostosowane do funkcji pomieszczeń. W pomieszczeniach warsztatu o szerokości umożliwiającej wjazd wózkami z zespołami do naprawy dwuskrzydłowe, szerokość ok.120 cm. Na drogach ewakuacyjnych drzwi z samozamykaczem. V. Elementy wyposażenia. W natryskowniach pomiędzy poszczególnymi stanowiskami przewiduje się przedziały. VI. Bramy garażowe Bramy garażowe warsztatu segmentowe z przeszkleniami, zamykane napędem z przekładnią łańcuchową, dwie z drzwiami wejściowymi (garaże z kanałami). B. TEREN

9 I. Nawierzchnie. Chodniki i dojazdy dojazdy - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, kolor szary, chodniki - betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, kolor czerwony, nawierzchnie placu przed warsztatem oraz placów do gromadzenia materiałów sypkich z masy bitumicznej. C. URZĄDZENIA SANITARNE I ARMATURA. Miski ustępowe stojące z dolnopłukami (3/6 l). Umywalki z baterią sztorcową jednouchwytowe. Pisuary z zaworem pisuarowym przyciskowym. Zlewy porządkowe ze stali nierdzewnej z baterią ścienną. D. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 1. Sieć energetyczna w obiekcie pracować będzie w układzie TN - S. Dodatkowym systemem ochrony od porażeń w budynku, będzie szybkie wyłączenie" wyłącznikiem różnicowo - prądowym. Budynek powinien posiadać instalację piorunochronną. 2. Oprawy oświetleniowe: Dostosowane do funkcji pomieszczeń. 3. Obiekt powinien być wyposażony w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) i ewakuacyjne znaki podświetlane. Czas działania oświetlenia awaryjnego - min. 0,5 h. E. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje teletechniczne: 1) telefoniczną (dyspozytornia, magazyn, warsztat), 2) komputerową (dyspozytornia, magazyn), 3) monitoringu, 4) przeciwwłamaniową. F. MONITORING Monitoringiem w systemie CCTV powinien objąć teren na zewnątrz obiektu warsztatu wraz z innymi pomieszczeniami oraz plac przed budynkami, miejsca postojowe sprzętu, garaże, wejścia do budynków oraz istniejące obiekty oczyszczalni ścieków znajdujące się na działce 2421/2.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej

Bardziej szczegółowo

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133 METRYKA OPRACOWANIA NAZWA ZADANIA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY KOMPLEKSU REKREACYJNEGO NAD BIAŁKĄ W GŁUCHOŁAZACH POMIĘDZY UL. KOŚCIUSZKI I OPOLSKĄ, OBEJMUJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1c do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola, w technologii modułowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie.

Zapytanie Ofertowe. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem wymagań zawartych w niniejszym dokumencie. www.interprojekt.pl Tel. 516 138 312 inwestycja@interprojekt.pl Inter Projekt S.A. ul.dolna 12 44-100 Gliwice Gliwice 12.12.2014 Zapytanie Ofertowe Inwestor Inter Projekt S.A. z siedzibą na ul. Dolnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Zamawiający: Gmina MIASTO SZCZECIN Adres: Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo