SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje w zmaganiach z przeciwnościami, przygotowuje do odpowiedzialności i wyboru drogi życiowej, natomiast działania profilaktyczne nastawione są na zapobieganie złu w określonym wymiarze. Toruń

2 Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Podstawy prawne Szkolnego programu profilaktycznego. Rozdział 2. Główne cele i zadania szkoły w obszarze profilaktyki. Rozdział 3. Treści realizowane na wszystkich etapach kształcenia, oczekiwane efekty i umiejętności uczniów. Rozdział 4. Terminy, sposoby i formy realizacji treści zawartych w Szkolnym programie profilaktycznym oraz osoby odpowiedzialne za przebieg zaplanowanych oddziaływań profilaktycznych. Rozdział 5. Monitorowanie i ewaluacja Szkolnego programu profilaktycznego. Załączniki: Zał. 1. Literatura Zał. 2. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. 2

3 Wprowadzenie Profilaktykę należy rozumieć jako zapobieganie, ubieganie, wyprzedzanie czegoś, lub czemuśzagrożeniom, niebezpieczeństwom, skutkom, itp. Jest to zatem proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne przez pomoc oraz towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia, oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. 1 Szkolny program profilaktyczny jest ważnym i integralnym uzupełnieniem Programu wychowawczego ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego. Jego celem jest ochrona młodzieży przed szeregiem występujących we współczesnym świecie zagrożeń, reagowanie na pojawiające się zagrożenia oraz ochrona przed zachowaniami ryzykownymi. Działania profilaktyczne realizowane są na trzech poziomach: Pierwszorzędowa: działania szkoły i rodziców adresowane są do wszystkich uczniów zanim zjawisko, czy zachowanie wystąpi. Oczekuje się, że w wyniku odpowiedniej edukacji- zdobyciu określonej wiedzy i umiejętności- zachowania ryzykowne nie pojawią się w ogóle, bądź w znacznie mniejszym nasileniu niż w grupie, która nie została tak przygotowana. 2 Drugorzędowa: obejmuje osoby, u których pojawiły się zachowania niepożądane. Zadaniem oddziaływań profilaktycznych jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji poprzez poradnictwo, czy oddziaływania terapeutyczne, podejmowane we współpracy ze specjalistami. Trzeciorzędowa: adresowana jest do grupy wysokiego ryzyka, czyli do uczniów, u których już wystąpił czynnik niekorzystny dla rozwoju, ma na celu przeciwdziałanie nawrotom, ponownemu zintensyfikowaniu ryzykownych zachowań, umożliwienie powrotu do normalnego życia (leczenie, resocjalizacja, rehabilitacja). Ten rodzaj profilaktyki wymaga specjalnych kwalifikacji. Szkolny program profilaktyczny ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu realizuje cele i zadania profilaktyki pierwszorzędowej. Działania drugorzędowe i trzeciorzędowe są prowadzone poprzez specjalistów, a zadaniem szkoły jest wspieranie tych działań poprzez realizowanie przedstawionych szkole zaleceń. Strategie prowadzonych działań profilaktycznych 3 : Informacja: dostarczanie informacji o prawidłowym rozwoju i zdrowym funkcjonowaniu, oraz czynnikach szkodliwych i ich wpływie na człowieka (wykłady, gazetki, ulotki, plakaty). Edukacja: zajęcia rozwijające umiejętności wspomagające prawidłowy rozwój i odporność na szkodliwe wpływy (warsztaty, treningi, godziny wychowawcze, szkolenia). Komunikowanie się: wyrażanie emocji, inicjowanie dyskusji umożliwiającej wyrażanie własnych poglądów, szczerość i otwartość w dyskusji, podejmowanie tematów trudnych dotyczących jednostki i grupy. 1 J. Lewandowski, Procedura uchwalania programów wychowawczych i profilaktycznych [w:] Głos Pedagogiczny, IV, 2010 (18), s E. Sokołowska, Ewaluacja psychologicznych oddziaływań profilaktycznych [w:] Głos Pedagogiczny, IV, 2010 (18), s M. Łoskot, M. Drabik-Klimek, A. Ochlust, Narzędziownia [w:] Głos Pedagogiczny, IV, 2010 (18), s

4 Współdziałanie: podejmowanie współpracy z uczniem i jego rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów, inspirowanie współpracy między uczniami. Modelowanie: bycie wzorem, autorytetem dla ucznia, wskazywanie reguł i norm postępowania na lekcji, w szkole, w otoczeniu innych ludzi. Doświadczenie: stwarzanie różnorodnych sytuacji wychowawczych i edukacyjnych, umożliwiające aktywne i refleksyjne pełnienie różnych ról społecznych, pomaganie innym w ramach wolontariatu, rozwijanie zdolności i zainteresowań. Interwencja: pomaganie jednostce w identyfikowaniu problemów, poszukiwaniu rozwiązań, wspieranie w sytuacjach trudnych, poradnictwo. Kluczowym założeniem Szkolnego programu profilaktycznego ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickiego jest przeciwdziałanie zagrożeniom w rozwoju osób szczególnie zdolnych. Wyniki badań wskazują, że niewiele spośród wybitnie zdolnych dzieci wyrasta na wybitnych dorosłych. 4 Jednym z głównych kierunków podejmowanych działań profilaktycznych w ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickim jest stworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju różnorodnych uzdolnień, przeciwdziałanie negatywnym skutkom dyssynchronii rozwojowej osób zdolnych poprzez wspieranie harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach funkcjonowania: intelektualnego, społecznego i emocjonalnego. Istotą Szkolnego Programu Profilaktycznego jest postrzeganie roli szkoły jako ważnego katalizatora w procesie urzeczywistniania posiadanego przez uczniów potencjału. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawy prawne opracowania poniższego dokumentu. Rozdział drugi obejmuje cele ogólne i zadania szkoły opracowane w oparciu o wskazane w rozdziale pierwszym dokumenty, a także rzetelną wiedzę z zakresu funkcjonowania ucznia zdolnego zaczerpniętą z literatury przedmiotu i wniosków z badań naukowych. 5 W rozdziale trzecim wymienione zostały umiejętności, kształtowane i rozwijane u uczniów na wszystkich etapach kształcenia, zarówno w Gimnazjum, jak i Liceum Akademickim, oraz zadania szkoły w zakresie profilaktyki. W zależności od poziomu i etapu kształcenia zmieniać się będą (adekwatnie do wieku, dojrzałości emocjonalnej i zdiagnozowanych potrzeb) stosowane metody pracy, przyjmowana perspektywa i rozległość wiedzy oferowanej uczniom w odniesieniu do określonego zagadnienia. Rozdział czwarty poświęcono przedstawieniu specyficznych umiejętności zdobywanych przez uczniów wynikających z etapu kształcenia, na jakim się aktualnie znajdują, uwzględniając odmienność potrzeb młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Rozdział piąty określa terminy, sposoby i formy realizacji treści Szkolnego programu profilaktycznego w ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickim oraz osoby odpowiedzialne za przebieg oddziaływań profilaktycznych. W rozdziale szóstym przedstawiono metody ewaluacji oddziaływań profilaktycznych. 4 H. Winner, Literatura w załączniku: Załącznik 1. 4

5 Rozdział 1 Podstawy prawne Szkolnego programu profilaktycznego 1. Ustawy i rozporządzenia: 1) Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami, 2) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) z późniejszymi zmianami, 3) Rozporządzenie MENiS z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 4) Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 5) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniami. 2. Dokumenty wewnątrzszkolne: 1) Statut szkoły, 2) Szkolny program wychowawczy, 3) Raport służący do ewaluacji Szkolnego programu profilaktycznego. 3. Inne przepisy: 1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 2) Konwencja Praw Dziecka, 3) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109), 4) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535), 5) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z póź. zm.), 6) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198). 5

6 Rozdział 2 Główne cele i zadania szkoły w obszarze profilaktyki 1. Wspieranie rozwoju uczniów we wszystkich sferach funkcjonowania: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej. 2. Zapobieganie zagrożeniom rozwoju uczniów: uzależnieniom, zbyt wczesnej inicjacji seksualnej, chorobom, zaburzeniom w odżywianiu, promowanie zdrowego stylu życia. 3. Dbałość o bezpieczeństwo w szkole i poza nią. 4. Współdziałanie środowiska szkolnego i rodzinnego w realizacji zadań i celów Szkolnego programu profilaktycznego. Rozdział 3 Treści realizowane na wszystkich etapach kształcenia, oczekiwane efekty i umiejętności uczniów 1. Wspieranie rozwoju uczniów we wszystkich sferach funkcjonowania. 1) Wspieranie uczniów w rozwoju sfery intelektualnej. - rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, - kształtowanie postawy odpowiedzialności za swój rozwój i samodzielności w jego projektowaniu, - rozwijanie twórczego i niezależnego myślenia. - jest świadomy swoich zdolności i zainteresowań, dokonuje trafnych wyborów kół zainteresowań, projektów i konkursów/ olimpiad, - czerpie radość z procesu nabywania wiedzy, - dobrze radzi sobie w sytuacji sukcesu, jak i niepowodzenia, czerpie korzyści z tych doświadczeń, - jest motywowany potrzebą rozwoju i ciekawością poznawczą, - dokonuje adekwatnej samooceny i monitoruje efektywność procesu uczenia się, - świadomie i odpowiedzialnie planuje dalszą edukację i karierę zawodową, - jest otwarty i twórczy w myśleniu, - ma odwagę w prezentowaniu swoich pomysłów i obrony poglądów. 6

7 2) Wspieranie uczniów w rozwoju sfery emocjonalnej. - rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania, kontrolowania i akceptacji doświadczanych emocji, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - kształtowanie poczucia własnej wartości. - rozpoznaje, nazywa, kontroluje oraz akceptuje własne emocje, - rozumie pojęcie stresu i jego wpływ na człowieka, - rozpoznaje objawy nadmiernego stresu, - zna i stosuje skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem, - jest świadomy swoich mocnych i słabych stron, - akceptuje i docenia siebie. 3) Wspieranie uczniów w rozwoju sfery społecznej. - rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi, - rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, - rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji, - rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów i dbania o ważne relacje, - rozwijanie empatii i gotowości do pomocy potrzebującym i słabszym. - skutecznie komunikuje się z innymi, - jest zintegrowany ze środowiskiem szkolnym i klasowym, - pełni różne role społeczne, - jest asertywny, nie ulega presji grupy i nie poddaje się negatywnym wpływom otoczenia, - potrafi empatycznie słuchać, - trafnie rozpoznaje emocje innych osób, - potrafi rozwiązywać konflikty, - uczestniczy w dyskusji, potrafi formułować i prezentować swoje argumenty, - potrafi przyjąć cudzy punkt widzenia, szanuje odmienność opinii, - nawiązuje relacje, ceni i dba o związki z bliskimi, - jest empatyczny, angażuje się w pomoc potrzebującym. 7

8 2. Zapobieganie zagrożeniom rozwoju uczniów. 1) Zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych i dopalaczy. - dostarczenie rzetelnej wiedzy i obalenie mitów na temat skutków zdrowotnych, społecznych i psychologicznych zażywania środków psychoaktywnych i dopalaczy, - zapoznanie z konsekwencjami prawnymi zażywania oraz rozprowadzania środków psychoaktywnych, - zapoznanie z procedurami prawa szkolnego (Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole). - zna mechanizmy i fazy procesu uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków, leków i dopalaczy, - zna następstwa (prawne, zdrowotne, psychiczne) zażywania środków psychoaktywnych, - podejmuje świadome decyzje związane z korzystaniem używek, - przestrzega zakazu używania środków psychoaktywnych i dopalaczy (w szkole i poza nią, nie łamie regulaminu wycieczek szkolnych). - jest odpowiedzialny za własne zdrowie. 2) Ukazanie działań i zachowań alternatywnych oraz promocja bezpiecznych, użytecznych i akceptowanych społecznie zachowań. - propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, - włączanie się w akcje promujące zdrowie, akcje profilaktyczne, - stworzenie wokół szkoły strefy wolnej od środków psychoaktywnych, - uczenie skutecznego odmawiania. - odróżnia zachowania bezpieczne i ryzykowne, oraz dokonuje właściwych wyborów, - świadomie uczestniczy w akcjach profilaktycznych, - prowadzi zdrowy styl życia i aktywnie spędza czas wolny, - ma ukształtowany system wartości, - świadomie podejmuje decyzje i potrafi przeciwstawić się naciskowi grupy, - umie wyrażać swoje zdanie i opinie, oraz bronić swojego stanowiska. 8

9 3) Zapoznanie z formami pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz osobom zagrożonym uzależnieniem. - dostarczenie informacji gdzie szukać wsparcia i pomocy, - wypracowanie szkolnego programu pomocy rówieśniczej, - współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. b) Umiejętności ucznia: - wie gdzie szukać wsparcia i pomocy, - zna instytucje niosące pomoc osobom uzależnionym. 4) Zapobieganie uzależnieniom od mediów i reklamy. - ukazanie mechanizmów wpływu reklamy i mediów na nasze wybory, - uczenie krytycznego odbioru reklam i mediów, - ukazanie negatywnego wpływu reklamy i mediów na życie młodego człowieka, - propagowanie postawy świadomego wyboru programów TV, filmów, - uczenie dokonywania właściwej selekcji i weryfikacji napływających informacji. - potrafi właściwie korzystać z treści medialnych i reklamy, - nie ulega presji i negatywnym wpływom reklamy i mediów, - dokonuje świadomych wyborów programów TV, filmów, oraz dokonuje trafnej selekcji napływających informacji. 5) Zapobieganie uzależnieniom od Internetu, gier komputerowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych. - uczenie racjonalnego korzystania z komputera i urządzeń telekomunikacyjnych, - ukazanie negatywnych skutków nieodpowiedzialnego korzystania z komputera, Internetu i innych urządzeń w sferze psychicznej, fizycznej, społecznej, - ukazanie negatywnych skutków nieodpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych w postaci zmiany stanu świadomości i zniekształconego postrzegania świata. - kontroluje czas pracy z komputerem i korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, - racjonalnie korzysta z gier komputerowych, gier w telefonie komórkowym, gier RPG (dokonuje właściwej selekcji). 9

10 6) Zapobieganie uzależnieniu od gier hazardowych. - wyjaśnienie pojęcia hazardu, - zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi gier hazardowych, - ukazanie negatywnych skutków uprawiania hazardu, - ukazanie mechanizmów uzależnienia od hazardu i jego negatywnych konsekwencji. - zna i rozumie pojęcie hazardu i gier hazardowych, - zna przepisy prawne dotyczące gier hazardowych, - zna zagrożenia związane z hazardem i wie, co to jest uzależnienie od hazardu, - nie uczestniczy w grach hazardowych. 7) Zapobieganie zbyt wczesnej inicjacji seksualnej. - wyjaśnienie pojęcia inicjacji seksualnej, jej związku z dojrzałością człowieka, uczuciem miłości oraz świadomym planowaniem rodziny, - rozwijanie umiejętności asertywnego zachowania wobec prowokacyjnych zachowań, - poznanie wpływu pierwszych doświadczeń seksualnych na psychikę młodego człowieka, - ukazanie różnic w pojmowaniu znaczenia inicjacji seksualnej dla dziewcząt i chłopców, - uświadomienie negatywnych konsekwencji zdrowotnych, psychicznych i społecznych związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych. - rozpoznaje zachowania ryzykowne i ich unika, - świadomie kontroluje swoje emocje i zachowania seksualne, - nie prowokuje swoim zachowaniem, - potrafi przeciwstawić się presji seksualnej oraz wie gdzie szukać pomocy w takiej sytuacji, - świadomie podejmuje aktywność seksualną, - zna zagrożenia zdrowotne związane ze zbyt wczesną inicjacją seksualną (choroby układu rozrodczego, choroby przenoszone drogą płciową). 8) Zapobieganie chorobom. - zapoznanie z obowiązującą definicją zdrowia jako dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, - wykazanie konieczności dbania o zachowanie prawidłowej postawy oraz unikania czynników ryzyka osteoporozy, 10

11 - zapoznanie z drogami zakażenia wirusami HIV, HBV, HCV, HPV i konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi zachorowania, - zapoznanie z czynnikami ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe oraz krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem czynników dietozależnych i wynikających z trybu życia, - zapoznanie z warunkami stosowania antybiotykoterapii oraz jej konsekwencjami zdrowotnymi w medycynie, rolnictwie i przemyśle, - wykazanie roli okresowych badań kontrolnych w profilaktyce chorób, - uświadomienie roli szczepień, - promowanie idei krwiodawstwa oraz przeszczepów narządów i szpiku kostnego, - wykazanie konsekwencji zachowań podejmowanych w czasie ciąży dla zdrowia płodu i noworodka, - wskazanie roli poradnictwa genetycznego, - ocena roli suplementów diety, - wykazanie wpływu na organizm leków bez recepty. - ma świadomość, że pojęcie zdrowia jest rozpatrywane na różnych płaszczyznach życia człowieka, -stosuje odpowiednią dietę podejmuje działania chroniące przed chorobami dietozależnym, - podejmuje działania chroniące układ kostny, - podejmuje świadome działania chroniące przed zarażeniami wirusowymi, - jest świadomy związku między trybem życia, a ryzykiem zachorowania na nowotwory i choroby krążenia, cukrzycę typu II, osteoporozę, -przewiduje konsekwencje stosowania antybiotykoterapii, suplementów diety, parafarmaceutyków, - zna rolę okresowych badań kontrolnych oraz badań genetycznych w profilaktyce chorób. 9) Zapobieganie zaburzeniom w odżywianiu. - zapoznanie z zasadami prawidłowego żywienia, - wdrażanie do stosowania zasad prawidłowego żywienia, - ukazanie wpływu na funkcjonowanie organizmu żywności typu fast food oraz napojów energetycznych oraz typu cola, - wykazanie związku między składem diety a chorobami, - zapoznanie z czynnikami ryzyka i profilaktyką chorób dietozależnych (szczególnie cukrzyca typu II, otyłość), 11

12 - wykazanie roli czynników psychicznych w powstawaniu zaburzeń w odżywianiu (bulimia, anoreksja). - stosuje w życiu codziennym zasady prawidłowego żywienia, - rozumie związek między dietą, a wystąpieniem zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, - zna zaburzenia w odżywianiu, ich symptomy i konsekwencje, wie gdzie szukać pomocy w przypadku ich wystąpienia. 10) Promowanie zdrowego stylu życia. - promowanie aktywnego odpoczynku jako profilaktyki chorób oraz warunku prawidłowego funkcjonowania fizycznego i psychicznego, - wykazanie związku między trybem życia, a chorobami, - zapoznanie z warunkami prawidłowej pracy umysłowej dieta, rola snu, rola odpoczynku, - zapoznanie z konsekwencjami nadużywania kofeiny oraz napojów energetyzujących, - wykazanie negatywnego wpływu na zdrowie środków dopingujących i stymulujących rozrost mięśni. - podejmuje działania związane z aktywnością ruchową, - planuje adekwatny odpoczynek, - zna konsekwencje zdrowotne nadużywania kofeiny i napojów energetyzujących, - podejmuje świadome decyzje związane z korzystaniem z używek. 3. Dbałość o bezpieczeństwo w szkole i poza nią. 1) Przeciwdziałanie agresji i przemocy. - rozwijanie umiejętności rozpoznawania zjawisk agresji i przemocy, - zapoznanie ze strategiami postępowania w przypadku doświadczania, lub bycia świadkiem tych zjawisk, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze złością, - rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, - rozwijanie umiejętności stawiania granic i szacunku dla granic innych, - monitorowanie sytuacji w szkole i adekwatne reagowanie. 12

13 - rozpoznaje i odróżnia zjawiska agresji i przemocy, - zna przydatne numery telefonów, wie do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc i interwencję, zna procedury postępowania w przypadku agresji/przemocy - skutecznie kontroluje swoje emocje, - zna i stosuje techniki mediacji i negocjacji, - jest asertywny. 2) Rozwijanie świadomości prawnej uczniów. - zapoznanie z dokumentami i przepisami dotyczącymi praw dziecka i ucznia, - zapoznanie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i pełnoletnich. - zna dokumenty określające jego prawa, wie gdzie je znaleźć, - wie jak postępować w przypadku łamania jego praw przez rówieśników, lub osoby dorosłe, - jest świadomy odpowiedzialności prawnej jak na nim spoczywa, stosownie do wieku, w jakim się znajduje. 3) Przeciwdziałanie cyberprzemocy. - zapoznanie z pojęciem cyberprzemocy, - rozwijanie świadomości i odpowiedzialności za siebie i innych w sieci: identyfikowanie bezpiecznych i ryzykownych zachowań, - zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi cyberprzemocy i procedurami postępowania w przypadku bycia jej ofiarą, - instalowanie na szkolnych komputerach programów blokujących dostęp do niebezpiecznych stron, - szybkie reagowanie na niewłaściwe zachowanie (łamanie prawa, wykorzystywanie wizerunku innych osób, podszywanie się). - zna pojęcie cybeprzemocy i rozpoznaje jej przejawy, - wie jak postąpić w przypadku bycia ofiarą cyberprzemocy, - zna przydatne numery telefonów, adresy, linki, - nie jest sprawcą cyberprzemocy; korzystając z sieci jest odpowiedzialny, świadomy konsekwencji swoich działań, empatyczny i nie działa na szkodę innych, 13

14 - korzysta tylko z legalnych stron i witryn. 4) Rozwijanie świadomości wśród uczniów w zakresie etycznego korzystania z Internetu. - rozwijanie świadomości w zakresie etyki korzystania z cudzej własności intelektualnej, - zapoznanie z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z naruszania praw autorskich. - szanuje cudzą własność intelektualną, - potrafi etycznie korzystać z materiałów zamieszczonych w Internecie, - zna przepisy regulujące korzystanie z materiałów zamieszczonych w Internecie. 5) Rozwijanie systemu wartości uczniów. - rozwijanie poczucia samoakceptacji, - kształtowanie adekwatnej samooceny, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie i doceniania sukcesu i porażki, - rozwijanie umiejętności wytyczania ambitnych i realnych celów, - rozwijanie umiejętności motywowania. - zna swoje zalety i wady, akceptuje i lubi siebie, - pragnie się rozwijać i dążyć do wysokich kompetencji, wierzy w siebie, - potrafi uczyć się i czerpać pozytywne doświadczenia zarówno w sytuacji sukcesu, jak i niepowodzenia, - realnie ocenia swoje możliwości, wytycza sobie ambitne cele, - potrafi motywować się do pracy, odraczać krótkoterminowe gratyfikacje na rzecz osiągnięcia swoich celów. 6) Przeciwdziałanie przejawom nieuczciwości szkolnej. - kształtowanie etycznej postawy u uczniów, - kształtowania szacunku dla norm i zasad społecznych, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie. b) Umiejętności ucznia: - posiada system wartości zgodny z zasadami etyki i normami społecznymi, - stara się żyć w zgodzie z wyznawanymi wartościami, - świadomie kształtuje dojrzałą osobowość. 14

15 4. Współdziałanie środowiska szkolnego i rodzinnego w realizacji zadań i celów Szkolnego programu profilaktycznego. 1) Integracja oddziaływań profilaktycznych środowiska szkolnego i rodzinnego. - zapoznanie rodziców i opiekunów prawnych z dokumentacją szkoły (Statut, SPP, SPW, WSO, regulaminy funkcjonujące w szkole i w internacie, inne dokumenty dotyczące planów nauczanie i wychowania w poszczególnych klasach), - zapoznanie rodziców i opiekunów prawnych z zasadami obowiązującymi w szkole oraz przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, - zapoznanie rodziców i opiekunów prawnych kandydatów uczniów szkoły z ofertą szkoły. b) Oczekiwane efekty: - rodzice i opiekunowie prawni uczniów znają wewnątrzszkolne przepisy i prawo oświatowe związane z funkcjonowaniem szkoły. 2) Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego. - zapoznanie rodziców ze specyfiką funkcjonowania ucznia zdolnego, - edukacja pedagogiczna rodziców i nauczycieli oraz pracowników szkoły, - udzielnie pomocy rodzicom i opiekunom prawnym w identyfikacji oraz rozwijaniu zdolności i zainteresowań uczniów, - zapoznanie rodziców z ofertą zajęć dodatkowych, - udzielanie wskazówek jak skutecznie wspierać ucznia w jego sukcesach i porażkach, - udzielanie pomocy w organizowaniu opieki nad dzieckiem zdolnym (zajęcia pozalekcyjne, spotkania ze specjalistami, udział w obozach, stypendia), - włączanie rodziców w planowanie działań wspierających dla uczniów wymagających pomocy ze względu na trudności w nauce lub trudności wychowawcze ( udział uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce- dysleksja, dysgrafia, dysortografia w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych), - przeprowadzenie wśród rodziców badań ankietowych diagnozujących aktualne potrzeby, b) Oczekiwane efekty: - rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i wszyscy pracownicy uwzględniają w pracy specyfikę funkcjonowania ucznia zdolnego i skutecznie wspierają rozwój jego potencjału, - rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i wszyscy pracownicy wspierają szkołę w procesie nauczania i wychowania, 15

16 - nauczyciele znają swoich uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych, ich potrzeby, oczekiwania i problemy oraz wychodzą im naprzeciw. 3) Wspólne rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych. - udzielanie rodzicom wsparcia i porad w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, - wskazywanie instytucji niosących pomoc w rozwiązywaniu problemów, - dbanie o właściwy przepływ informacji i stałe usprawnianie komunikacji szkoła-dom. b) Oczekiwane efekty: - rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły współpracują ze sobą we wszystkich płaszczyznach związanych z funkcjonowaniem i działalnością szkoły, - rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły znają kanały komunikacyjne i hierarchię przepływu informacji w szkole i skutecznie z niech korzystają. 4) Współdziałanie wszystkich pracowników szkoły i rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień. - zaangażowanie rodziców w tworzenie szkolnej profilaktyki uzależnień i działania profilaktyczne, - dostarczanie rodzicom rzetelnej wiedzy na temat uzależnień od środków psychoaktywnych, Internetu i innych i ich przejawów, - zwiększanie świadomości rodziców/opiekunów prawnych w zakresie zagrożeń związanych ze stosowaniem przez młodzież środków psychoaktywnych, nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu i innych, - wyposażanie rodziców w informacje na temat właściwego reagowania w przypadku obserwowania zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży. b) Oczekiwane rezultaty: - znają program profilaktyczny szkoły, - znają przepisy dotyczące procedur interwencyjnych, - wiedzą gdzie szukać pomocy i wsparcia, - współpracują ze sobą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, - aktywnie uczestniczą w warsztatach i szkoleniach. 5) Udział rodziców w organizacji i pracy szkoły. - mobilizowanie rodziców do czynnego udziału w przygotowaniu szkolnych i klasowych uroczystości, 16

17 - motywowanie rodziców do włączania się w życie szkoły i integrowanie ze społecznością lokalną (udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły i poza nią rajdy, wycieczki), - zaangażowanie rodziców do poszukiwania konstruktywnych rozwiązań i środków zaradczych wobec problemów zaistniałych na terenie szkoły, - włączanie rodziców do współpracy w sytuacjach kryzysowych w szkole, - zachęcanie rodziców do udziału w konsultacjach w ramach współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, - stworzenie wspólnych wytycznych (instrukcji związanych ze współpracą, sformalizowanie dróg komunikacji rodzic-nauczyciel), - umożliwienie dwukierunkowego porozumiewania się (swobodnego przepływu informacji), - proponowanie rodzicom wsparcia w procesie wychowania i wypracowanie różnorodnych form współpracy w tym zakresie. b) Oczekiwane efekty: - rodzice współtworzą przepisy szkolne (SPP), - wzmocnienie poczucia wspólnoty między środowiskiem szkolnym, a rodzinnym, - wzajemna wymiana informacji dotyczących funkcjonowania ucznia w szkole, organizacji procesu wychowania w szkole i w domu rodzinnym, - współpraca rodziców ze szkołą w sytuacjach kryzysowych oraz przestrzeganiu procedur postępowania interwencyjnego, - wzajemna akceptacja i zrozumienie, - prężne działanie Rady Rodziców (współpraca z rodzicami uczniów poszczególnych klas), - udział rodziców w konsultacjach w ramach współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, - prężna organizacja opieki nad uczniami (udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych). 17

18 Rozdział 4 Terminy, sposoby i formy realizacji Szkolnego programu profilaktycznego oraz osoby odpowiedzialne za przebieg zaplanowanych oddziaływań profilaktycznych 1. Terminy realizacji treści Szkolnego programu profilaktycznego. 1) Terminy realizacji treści zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym wynikają z kalendarium szkoły na bieżący rok szkolny, planów pracy wychowawczej, planów pracy dydaktycznej, oraz diagnozy bieżących potrzeb uczniów i rodziców. 2. Sposoby i formy realizacji Szkolnego programu profilaktycznego. 1) Sposoby i formy realizacji treści są dostosowane do bieżących potrzeb. Określone treści mogą być realizowane w odmienny sposób na różnych poziomach nauczania, stosownie do wieku i dojrzałości uczniów, a także obserwowanych problemów. 2) Sposoby i formy realizacji treści Szkolnego programu profilaktycznego skierowane do uczniów to: zajęcia edukacyjne, godziny do dyspozycji wychowawcy, zajęcia wychowawcze w internacie, zajęcia z pedagogiem/psychologiem, treningi wybranych umiejętności, konsultacje, pogadanki, modelowanie właściwych zachowań, systematyczne dostarczanie uczniom informacji zwrotnej, wzmacnianie zachowań pożądanych, wyjazdy, wycieczki, zajęcia integracyjne, wspieranie działań samorządów klasowych i szkolnych, opieka nad wolontariatem, doradztwo zawodowe, gazetki szkolne, plakaty, ulotki, spotkania ze specjalistami, opieka nad projektami takimi jak scenki profilaktyczne, opieka nad konkursami o tematyce związanej z profilaktyką, projekcja filmów edukacyjnych, udział w imprezach lokalnych, realizacja programów profilaktycznych, prowadzenie kół zainteresowań, współpraca z instytucjami pozaszkolnymi, wspólne rozwiązywanie problemów, stosowanie procedur interwencyjnych. 3) Sposoby i formy realizacji treści Szkolnego programu profilaktycznego skierowane do rodziców to: zebrania, szkolenia, kontakty indywidualne, udział w promocji szkoły (media, drzwi otwarte ), konsultacje, zajęcia otwarte dla rodziców, kontakty mailowe, dziennik elektroniczny, udział w imprezach okolicznościowych i uroczystościach, diagnoza potrzeb poprzez ankiety, rozmowy. 4) Sposoby i formy realizacji treści Szkolnego programu profilaktycznego skierowane do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły to: zebrania szkolnego zespołu ds. profilaktyki, zebrania szkolnego zespołu wychowawczego, posiedzenia Rady Pedagogicznej, szkolenia, warsztaty, konsultacje, spotkania ze specjalistami, diagnozowanie potrzeb poprzez ankiety, rozmowy, obserwacje, ewaluacja oddziaływań profilaktycznych podejmowanych w szkole. 18

19 3. Osoby odpowiedzialne ze realizację treści Szkolnego programu profilaktycznego. 1) Realizatorami Szkolnego Programu Profilaktycznego jest cała społeczność szkolna, która obejmuje nauczycieli, wychowawców, psychologa, pedagoga, pielęgniarkę, innych pracowników, rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów. 2) Szczególna odpowiedzialność za realizację poszczególnych treści Szkolnego Programu Profilaktycznego wynika z planów pracy wychowawców klas i grup w internacie, pedagoga, psychologa, oraz planów pracy dydaktycznej nauczycieli przedmiotów, których zakres jest bezpośrednio związany z profilaktyką (biologia, chemia, przysposobienie obronne, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, religia, wychowanie fizyczne i inne). 3) Zakładamy również współpracę ze specjalistami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką i szeroko pojętą promocją zdrowia, min.: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Pracownią Genetyki Nowotworów Przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Rydygiera, Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, Towarzystwem Powrót z U, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, Stowarzyszeniem Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Cyberprzemocy, Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta, Policją, Strażą Miejską, Akademicką Przychodnią Lekarską, Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Warszawie, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polską Akcją Humanitarną, Polskim Czerwonym Krzyżem, Caritasem, Toruńskim Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej, Hospicjum Światło, Hospicjum Nadzieja. Rozdział 5 Monitorowanie i ewaluacja Szkolnego programu profilaktycznego 1. Określenie strategii ewaluacyjnej jest integralnym elementem programu profilaktycznego. 2. W ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickim ewaluacja Szkolnego programu profilaktycznego będzie miała charakter wewnętrzny i będzie przebiegała dwutorowo: 1) Ewaluacja coroczna. a) Cele: - monitorowanie realizacji oddziaływań profilaktycznych zaplanowanych w Szkolnym programie profilaktycznym, - monitorowanie postępów uczniów według oczekiwanych efektów oddziaływań profilaktycznych, - systematyczna diagnoza potrzeb i problemów uczniów, rodziców i nauczycieli. 19

20 b) Forma: sprawozdanie z realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego na dany rok szkolny. c) Metody: obserwacja zachowań uczniów, analiza zgłaszanych potrzeb ze strony uczniów, rodziców, nauczycieli, ankiety, wywiady, sprawozdania cząstkowe. d) Termin: do końca każdego roku szkolnego. e) Osoby odpowiedzialne: - wychowawcy klas w zakresie planów profilaktycznych dostosowanych do klas i wynikających z planowanych oddziaływań wychowawczych na dany rok szkolny, - nauczyciele, wychowawcy w internacie, psycholog, pedagog w zakresie podjętych w danym roku szkolnym działań wychowawczych, - przewodniczący Szkolnego Zespołu Profilaktycznego opracowuje ogólne sprawozdanie na podstawie zebranych danych. 2) Ewaluacja podsumowująca. a) Cele: - ocena stopnia realizacji oraz efektywności Szkolnego Programu Profilaktycznego na lata , - opracowanie wniosków dla potrzeb opracowania Szkolnego Programu Profilaktycznego na lata b) Forma: sprawozdanie z realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego w latach c) Metody: ankiety, wywiady, zestawienia. d) Termin: koniec roku szkolnego 2015/2016. e) Osoby odpowiedzialne: - wychowawcy klas w zakresie planów profilaktycznych dostosowanych do klas i wynikających z planowanych oddziaływań wychowawczych na dany rok szkolny, - nauczyciele, wychowawcy w internacie, psycholog, pedagog w zakresie podjętych w danym roku szkolnym działań wychowawczych, - przewodniczący Szkolnego Zespołu Profilaktycznego opracowuje ogólne sprawozdanie na podstawie zebranych danych. 20

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje w zmaganiach z przeciwnościami, przygotowuje do odpowiedzialności i wyboru drogi życiowej,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania:

Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy system rozwiązań obejmujący równolegle trzy nurty działania: PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 238 IM. CHRISTO BOTEWA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Założenia teoretyczne Profilaktyka w szkole według Z.B. Gasia rozumiana jest jako kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum I PODSTAWY PRAWNE 1. Statut szkoły. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 3. Program Wychowawczy Szkoły. 4. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! ZAPOBIEGAMY ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY Autorzy: Renata Gibas, Barbara Suska ŻORY 2015 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( NARKOTYKI, DOPALACZE)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( PAPIEROSY, NARKOTYKI,

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2015/16 Gimnazjum Nr l im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, 2013 r. 1 KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia programowe

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2015/2016 ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE W KATOWICACH 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie. 2. Założenia programowe. 3. Cele ogólne programu. 4. Sposoby realizacji. 5. Ewaluacja.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Zakres i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Dz.U.2015.1249 z dnia 2015.08.28

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM Rok szkolny 2014/ 2015 PODSTAWA PRAWNA: I. Statut Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. II. Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 Program szkolnej profilaktyki uzupełnia program wychowawczy szkoły, odpowiadając na problemy oraz zagrożenia pojawiające się w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ-SPORTOWEJ NR 15 Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ruda Śląska, sierpień 2015...wychowanie wymaga atmosfery moralnej, atmosfery wyzwalającej pozytywne reakcje

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Załącznik nr 2 do Statutu Zespołu Szkół Tekstylno- Handlowych w Żaganiu Szkolny program profilaktyki PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art.72 2. Konwencja o Prawach Dziecka. 3. Powszechna

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Wstęp Wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z obserwacji, rozmów i analizy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny na rok szkolny 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018

Szkolny Program Profilaktyczny na rok szkolny 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Profilaktyczny na rok szkolny 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 Spis treści: 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2010 r. Przewodniczący Rady Rodziców Michał Lenkiewicz SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016

Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku rok szkolny 2015/2016 1 1 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu

Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu LATA REALIZACJI: ROK SZKOLNY 2013/2014 2015/2016 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. Założenia programu III. Cele programu IV.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE Wstęp Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina. To dom rodzinny wprowadza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń w Piasecznie 1. Założenia programu Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii edukacyjnej. Strategia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej im. Ewarysta

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/ /17 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DZIERŻONIOWIE 2015/16 2016/17 ,, Personalistyczna koncepcja rozwoju młodego człowieka Wprowadzenie,Profilaktyka to proces wspomagania ucznia w

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania.

Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania. Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania. - wie, gdzie zgłosić się po pomoc w razie problemów w szkole, rodzinie, środowisku rówieśniczym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH Podstawa Prawna: 1. Konstytucja RP Art. 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19, 33. 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Załącznik nr 1 Do Statutu Zespołu Szkół w Puszczykowie Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka Rodzice i Nauczyciele Szkolny program profilaktyki 1. Wstęp 1. W trosce o stan zdrowia młodzieży uczącej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE 2009-2012 Uchwalony...14 września 2009 r...na posiedzeniu Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Uchwalony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2011 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Kasperkiewicz SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU PODSTAWA PRAWNA: Program profilaktyczny tworzony jest na podstawie następujących dokumentów: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową współpracy z Zespołem ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Mielcu

zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową współpracy z Zespołem ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Mielcu Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE Rozdział I Podstawy prawne programu 1. Akty prawne do działań profilaktycznych podejmowanych w szkole: 1) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO PROGRAM PROFILAKTYKI ŚRODOWISKA SZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I GIMNAZJUM im.jana Pawła II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Wstęp pojęcie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku. Rok szkolny 2016/2017

Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku. Rok szkolny 2016/2017 Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku Rok szkolny 2016/2017 WSTĘP Profilaktyka szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAWORZNIE w roku szkolnym 2016/2017 Opracował zespół w składzie: Anna Bartoń Magdalena Dziedziak Wawro Anita Złocka Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 1.02.2016r. Profilaktyka, już od lat, jest istotnym elementem wychowania w naszej szkole. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi

Szkolny Program Profilaktyki na lata: Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Szkolny Program Profilaktyki na lata: 2011-2016 Publiczne Gimnazjum nr 21 w Łodzi Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego

Bardziej szczegółowo