Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1 A Miejscowość: Kraków Kod pocztowy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1 A Miejscowość: Kraków Kod pocztowy:"

Transkrypt

1 1/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru na tere UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1 A Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Marcin Starek Tel.: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ przekazami I GŁÓWNY wypłat, PRZEDMIOT za pokwitowam LUB PRZEDMIOTY odbioru DZIAŁALNOŚCI na tere Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Ubezpieczenia rolnicze Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod SEKCJA II: z PRZEDMIOT indywidualnymi ZAMÓWIENIA przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru na tere II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców pod wskazanym adresem zamieszkania, zgod przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru na tere II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Główne miejsce realizacji dostawy Kategoria usługi: nr 6 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce świadczenia usług Teren wypłaty świadczeń obejmuje gminę Rzepiennik Strzyżewski. Kod NUTS II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod II.1.5) Krótki opis zamówienia lub przekazami zakupu(ów) wypłat, za pokwitowam odbioru na tere 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa finansowego polegająca na wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych w termi płatności 20-ego, każdego miesiąca w formie gotówki, bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców pod wskazanym adresem zamieszkania, zgod przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru.

5 5/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień przekazami (CPV) wypłat, za pokwitowam odbioru na tere Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa finansowego polegająca na wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych w termi płatności 20-ego, każdego miesiąca w formie gotówki, bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców pod wskazanym adresem zamieszkania, zgod przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru. W przypadku, gdy wyżej określony dzień będzie dm wolnym od pracy, wypłata odbywać się będzie w dniu poprzedzający wymieniony termin. 2. Świadczenia, o których mowa w ust. l nadawane będą na blankietach przekazów nakładu Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty w imieniu Zamawiającego świadczeń emerytalno-rentowych osobom uprawnionym na podstawie sporządzonych przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach spisów przekazów i indywidualnych przekazów wypłat. 4. Dokumenty powyższe będą odbierane przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego na 5 dni przed terminem płatności - własnym transportem lub mogą być przesłane (na wniosek i koszt Wykonawcy) przez Zamawiającego pod wskazany adres, przesyłką priorytetową za zwrotnym poświadczem odbioru. Odbioru może dokonać wyłącz osoba posiadająca identyfikator Wykonawcy i upoważniona przez Wykonawcę. 5. Wykonawca zapewni wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych bezpośrednio do rąk świadczeniobiorców za pokwitowam odbioru pod wskazanym adresem zamieszkania zgod przekazami wypłat. Odbiór świadczenia potwierdzany będzie własnoręcznym podpisem odbiorcy, na odwrocie przekazu. 6. Wypłaty świadczenia można rówż dokonać osobie upoważnionej pisem do odbioru należnego świadczenia (upoważ musi być podpisane przez świadczeniobiorcę). Stwierdze tożsamości świadczeniobiorcy lub osoby przez go upoważnionej następuje zgod z postanowieniami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz. U. 2008r. Nr 189 poz ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.) 7. Wypłaty będą dokonywane po otrzymaniu przez Wykonawcę środków pieniężnych, a przekraczalnym terminem wypłaty będzie 20- dzień każdego miesiąca. W przypadku, gdy wyżej określony dzień będzie dm wolnym od pracy, wypłata odbywać się będzie w dniu poprzedzającym wymieniony termin. 8. Zamawiający przekazywać będzie środki zbędne do zabezpieczenia wypłat świadczeń emerytalnorentowych na rachunek Wykonawcy najpóźj na 3 dni robocze przed terminem płatności świadczenia. 9. Na kopii przyjętych do realizacji Spisów przekazów Wykonawca będzie potwierdzał stemplem dziennym oraz podpisem osoby uprawnionej wpływ środków pieniężnych i zwłocz odeśle kopie spisu Zamawiającemu.

6 6/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod 10. Z otrzymanych i wypłaconych przekazami kwot na świadczenia wypłat, emerytalno-rentowe, za pokwitowam Wykonawca odbioru zobowiązany na tere jest gminy rozliczyć Rzepiennik się późj Strzyżewski niż do dnia 27-go każdego miesiąca. 11. Rozlicze z dokonanych wypłat powinno odbywać się w formie pisemnej informacji o ilości przekazów i wartości wypłaconych świadczeń. 12. W termi do dnia 27-go każdego miesiąca Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu - wykaz zrealizowanych świadczeń wraz z blankietami przekazów, na których odnotowano przyczynę zwrotu świadczenia oraz zwróci na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego wypłacone środki. Datą zwrotu środków jest data uznania rachunku Zamawiającego. 13. Wykonawca dokonuje zwrotu do KRUS-u pobranego świadczenia w następujących przypadkach: a) śmierci świadczeniobiorcy, b) zmiany miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, c) przekazania przed terminem płatności faxem lub pisem polecenia zwrotu świadczenia wydanego przez osoby reprezentujące KRUS i wymienione na wstępie umowy oraz osoby upoważnione d) w sytuacji odmowy odbioru świadczenia złożonej upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy e) w sytuacji pobrania przez świadczeniobiorcę świadczenia, pomimo pobytu pracownika Wykonawcy w mieszkaniu świadczeniobiorcy, f) pobrania świadczenia w termi 7 dni od dnia pozostawienia awiza w oddawczej skrzynce pocztowej lub drzwiach mieszkania adresata z informacją o miejscu i sposobie jego odbioru 14. Reklamacje Zamawiającego dotyczące wypłaty świadczeń będą załatwiane odpłat w ciągu 14 dni (w ramach wynagrodzenia określonego w umowie). 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte zlecenia wypłat do wysokości środków przekazanych na jego rachunek bankowy. 16. W przypadku dotrzymania terminów wypłat Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia odszkodowania w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych od kwoty zrealizowanych w termi dyspozycji, za każdy dzień opóźnia, według stopy procentowej odsetek ustawowych. 17. Wspólny słownik zamówień: CPV Szacunkowa wartość wypłacanych świadczeń (w okresie 1 miesiąca) dla 800 świadczeniobiorców wynosi: ,00 zł, w całym okresie trwania umowy ,00 zł 19. Wartość wypłacanych świadczeń jest wartością szacunkową i może ulec zmia w zależności od zmiany wysokości świadczenia i liczby obsługiwanych świadczeniobiorców. 20. Teren wypłaty świadczeń obejmuje gminę Rzepiennik Strzyżewski. Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) a II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie 28/12/2009 (dd/mm/rrrr)

7 7/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru na tere Zakończe 31/12/2011 (dd/mm/rrrr)

8 8/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod SEKCJA III: z INFORMACJE indywidualnymi O CHARAKTERZE przekazami PRAWNYM, wypłat, za EKONOMICZNYM, pokwitowam FINANSOWYM odbioru na I tere gminy TECHNICZNYM Rzepiennik Strzyżewski III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) 1. Wykonawca najpóźj w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, win wść wadium w wysokości 1 043,00 zł 2. Wadium może być wsione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których jest mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego nr: z adnotacją: "Wadium na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych w formie gotówki." 4. Wadium zosta zwłocz zwrócone, jeżeli: 1) upły termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego 3) zamawiający uważni postępowa o udziele zamówienia publicznego, a protesty zostały ostatecz rozstrzygnięte lub upły termin do ich wnoszenia. 5. Wadium zosta zwrócone zwłoczne na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który zosta wykluczony z postępowania, 3) którego oferta zosta odrzucona. 6. Zamawiający żąda ponownego wsienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt 5.2 i 5.3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w termi określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wsiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zosta wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się możliwe z przyczyn leżących po stro Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwa, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to przyczyn leżących po jego stro. 10. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wsienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca będzie żądał zwrotu wadium po zakończeniu postępowania oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, przy czym kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących 1. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi... zł (brutto tj. z VAT) za doręcze jednego świadczenia tj.... i szacunkowej ilość wypłacanych świadczeń tj szt.). 2. Opłata określona w ust. 1 zawiera wszystkie elementy kosztów manipulacyjnych. Zamawiający ponosi żadnych innych opłat z tytułu realizacji nijszej umowy. 3. Cena świadczonych usług w okresie trwania umowy podlega waloryzacji. 4. Wynagrodze o którym mowa w pkt. 1, będzie przekazywane na rachunek podany przez Wykonawcę, na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu wypłat świadczeń w danym miesiącu i dokonaniu rozliczenia. 5. Należność za wykonaną usługę zosta uregulowana w termi do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, która winna w treści zawierać: sposób wyliczenia kwoty do zapłaty

9 9/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru na tere gminy III.1.3) Forma Rzepiennik prawna, jaką Strzyżewski musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udziele zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 P.z.p., tzn: 1) posiadają uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń - należy wykazać, iż wykonawca prowadzi działalność odpowiadającą zakresowi przedmiotu zamówienia (speł tego warunku należy potwierdzić dokumentami wymienionymi w ust. IX ppkt 1.4) 2) posiadają zbędną wiedzę i doświadcze oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiąza innych podmiotów do udostępnia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. - należy wykazać, iż wykonawca wykonał lub wykonuje, co najmj jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot nijszego zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoją wartością przedmiotowi zamówienia uważa się usługę o wartości co najmj: zł (speł tych warunków należy potwierdzić dokumentami wymienionymi w ust. IX ppkt 1.7) 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia, przez co rozumie się posiada polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum zł (sto tysięcy zł) - (speł tego warunku należy potwierdzić dokumentami wymienionymi w ust. IX ppkt 1.6). 4) podlegają wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia (speł tego warunku należy potwierdzić przez złoże dokumentów, o których mowa w ust. IX ppkt 1.5, 1.8, 1.9 oraz oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.) 5) wykonawca jest zobowiązany wść wadium wg zasad określonych w ust. XIII. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zosta dokonana na postawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/ spełnia. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacz, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p. 4.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia, przez co rozumie się posiada polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum zł (sto tysięcy zł) Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w ciągu ostatnich trzech lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy):

10 10/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod stanowiącej przedmiot nijszego przekazami zamówienia, wypłat, z za pokwitowam odbioru na tere gminy podam Rzepiennik ich wartości, Strzyżewski daty i miejsca wykonania oraz z załączem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - zgod ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ - Należy wykazać minimum 1 usługę o wartości co najmj zł III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

11 11/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE przekazami ZAMÓWIEŃ wypłat, za NA pokwitowam USŁUGI odbioru na tere III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi

12 12/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod SEKCJA IV: PROCEDURA przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru na tere IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców LUB Przewidywana minimalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert

13 13/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru na tere IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) LUB Najniższa cena Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów Kryteria kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) OAG /2009/doręcza świadczeń/rzepiennik Strzyżewski IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 11/12/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Warunki i sposób płatności: Waluta:

14 14/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod IV.3.4) Termin składania ofert lub przekazami wniosków o dopuszcze wypłat, za pokwitowam do udziału w postępowaniu odbioru na tere Data: 14/12/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 14/12/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:15 LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Miejsce (jeżeli dotyczy): Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Bratysławska 1a, Kraków Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

15 15/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru na tere VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2012 VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwoła wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień w termi 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześ przekazując jego kopię Zamawiającemu.

16 16/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać przekazami informacje wypłat, na temat za składania pokwitowam odwołań odbioru na tere Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 28/10/2009 (dd/mm/rrrr)

17 17/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod ZAŁĄCZNIK A przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru na tere gminy DODATKOWE Rzepiennik ADRESY Strzyżewski I PUNKTY KONTAKTOWE I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks:

18 18/ 18 ENOTICES_krus17 28/10/2009- ID: Formularz standardowy 2 PL zgod ZAŁĄCZNIK B (1) przekazami wypłat, za pokwitowam odbioru na tere gminy INFORMACJE Rzepiennik O CZĘŚCIACH Strzyżewski ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr NAZWA 1) KRÓTKI OPIS 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_Fundusz1 05/07/2011- ID:2011-093166 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, ul. Szarych Szeregów 23A,60-462 Poznań Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 60-462 kampanii promocyjnej UNIA w EUROPEJSKA oparciu o powyższą strategię Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU

ŚWIADCZENIE USŁUG TECHNICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA OPTYMALIZACJA DOBORU PRZESZCZEPÓW NACZYNIOWYCH W POMOSTOWANIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: E-mail: rzp@glogow.um.gov.pl Faks: +4876 7265 437

Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: E-mail: rzp@glogow.um.gov.pl Faks: +4876 7265 437 1/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID:2010-025449 Formularz standardowy 2 PL Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską UNIA EUROPEJSKA z Europejskiego Funduszu Publikacja Rozwoju Suplementu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna. Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-026 1/ 12 ENOTICES_WODA 26/04/2011- ID:2011-058145 Formularz standardowy 5 PL Dostawa fabrycz nowego samochodu osobowego z możliwością przewożenia 7 osób łącz z kierowcą UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Świadcze usług pralniczych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 23 ENOTICES_rbaczewski 24/12/2010- ID:2010-172533 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 1/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID:2011-032595 Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" UNIA EUROPEJSKA Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Kod pocztowy: 05-520 1/ 14 ENOTICES_Szamburska 11/10/2010- ID:2010-134455 Formularz standardowy 5 PL Ubezpiecze odpowiedzialności cywilnej PSE Operator S.A. i wybranych spółek z UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo