CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY. Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY. Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10"

Transkrypt

1

2 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa Powitanie gości /Welcome Guests 2. Wystąpienia zaproszonych gości/speeches of invited guests 3. Prezentacja filmu Człowiek, który morza nie widział, dzięki uprzejmości Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Wrocławskie/Presentation of film A man who did not see the sea by courtesy Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Wrocławskie 4. Spotkanie z siostrą Małgorzata Chmielewską - przełożoną Wspólnoty "Chleb Życia"/Polish noun Małgorzata Chmielewska superviser of The Bread of Life community 5. Koncert Trio Smyczkowego BRINDISI / BRINDISI Trio String Concert 6. Koktajl powitalny/welcoming cocktail spacer historyczny W blasku ognia, pod osłoną nocy" - Organizator spaceru: Samodzielna Pracownia i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zwiedzanie barokowej rezydencji Branickich w towarzystwie członków Stowarzyszenia Grupa Wschód i inne niespodzianki/historical walk "In the light of the fires, under cover of night" - the organizer of walk: Independent Laboratory and Museum of the History of Medicine and Pharmacy of the Medical University of Białystok.Visiting of Baroque residence Branickis accompanied by members of the Association Group East and other surprises.

3 I DZIEŃ OBRAD/I DAY OF CONFERENCE Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37 Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Szpitalna 37street SESJA PLENARNA CZĘŚĆ I/ PLENARY SESSION PART I Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Prof. Krzysztof Leśniewski, Prof. Józef Zabielski, Prof. Adam Skreczko, Dr Krystyna Kowalczuk Leśniewski K.: Misterium śmierci w świetle antropologii chrześcijaństwa wschodniego./ Mystery of death in the light of eastern Christian anthropology Zabielski J.: Doświadczenie cierpienia i śmierci jako budowanie nadziei ludzkiej egzystencji./ Experience of suffering and heath to the building of human existence Pucko Z.: Medytacja o żałobie w perspektywie ante mortem./ Meditation on mourning from the ante mortem perspective Skreczko A.: O tajemnicy umierania w Chrystusie według Papieża Franciszka/A mystery dying in Christ by the Pope Francis Binnebesel J.: Tanatopedagogiczne konteksty idei Wiktora Frankla./Tanatopedagogical contexts of Wiktor Frankl s concept Wystąpienie Stowarzyszenie DOULA/ The Doula s Association Presentation Charyton M.: Przeszczep twarzy jako życiodajna śmierć. Perspektywa antropologii medycznej./the face transplantation as an life-sustaining death.perspective of the medical anthropology Sarmacka ars moriendi film dzięki uprzejmości TV Białystok/ Sarmacka ars moriendi - film by courtesy TV Bialystok Dyskusja/ Discussion WARSZTAT/ WORKSHOP Formy wykonywania pracy w usługach pielęgniarskich i położniczych/ Legal forms of nursing and midwifes profession

4 WARSZTAT/WORKSHOP Grupa I/Group I Rodzina w sytuacji śmierci dziecka - jak pomagać, żeby nie zaszkodzić/ Family in the case of child death - how to help, not to harm WARSZTAT/WORKSHOP Spotkanie z aniołem warsztat plastyczny, modelownie z masy solnej/ A meeting with an angel - a plastic workshop, modeling of salt mass PRZERWA NA KAWĘ/COFFEE BREAK SESJA PLENARNA CZĘŚĆ II/ PLENARY SESSION PART II Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Dr hab. Zygmunt Pucko, Dr Bogusław Stelcer, Dr Dariusz Kuć, Dr Cecylia Łukaszuk Stelcer B., Kucharska I.: Rodzinne uwarunkowania radzenia sobie z chorobą nowotworową. /Family determinants of coping with cancer Jarosz J.: Nie można się zgodzić, ze komunikacja w opiece paliatywnej składa się wyłącznie z przekazywania złych informacji./you can not agree with the communication in palliative care consists solely of a transfer of bad information.

5 Stelcer B.: Chore dziecko pacjentem o szczególnych wymaganiach opiekuńczych./sick child as a patient with special needs of care Kuć D.: Problem z definicją uporczywej terapii./the problem with the definition of persistent therapy Dyskusja/ Discussion PRZERWA OBIADOWA/LUNCH WARSZTAT/WORKSHOP Tanatopedagogiczna relacyjna terapia zastępcza/ Tanatopedagogy relational replacement therapy WARSZTATY/WORKSHOP Warsztat - Grupy Balinta/ Workshop The Balint Society SESJA PLENARNA CZEŚĆ III/ PLENARY SESSION PART III Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Dr hab. Adam Sawicki, Mgr Barbara Bojaryn-Kazberuk, Dr n. o zdr. Andrzej Guzowski

6 Ossowski A.: Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów./Polish Victims of totalitarianism Genetic Database Zwolski M.: Poszukiwanie miejsc pochówku ofiar powojennych zbrodni komunistycznych na przykładzie północno-wschodniej Polski./The search for burial sites of victims of the post-war communist crimes on the example of north-eastern Poland Kazberuk G.: Fotograf na wojence. Epatować okrucieństwem czy dokumentować rzeczywistość?/photographer on the contention. dazzle cruelty or documenting reality? Bajek A., Marcinkowski J.T., Galewska I.: Historia idei tzw. okna życia miejsca potajemnego złożenia dziecka niechcianego, w obronie jego życia i dla zapewnienia mu godnych warunków rozwoju./the history of window of life idea- a place for leaving secretly an unwanted baby to protect his/her life and to provide him/her deserving conditions for the development Bajek A., Marcinkowski J.T., Trzmiel J., Nowak A., Kaczmarek A: Okno życia w Kaliszu w narracji siostry z zakonu nazaretanek o posłudze na rzecz dzieci niechcianych./the window of life in Kalisz nazareth nun s story about serving for unwanted babies Wystąpienie Państwowego Wydawnictwa Naukowego (PWN)/Presentation by the National Scientific Publisher (PWN) Dyskusja/Discussion IMPREZA PLENEROWA W GOLF PARKU W LIPOWYM MOŚCIE/ OUTDOOR PARTY AT THE GOLF PARKU IN LIPOWY MOŚCIE Przejazd autokarami, odjazd z parkingu ul. Szpitalna 37, godz / Shuttle buses, departure from the parking at 37 Szpitalna street, 18.15

7 III DZIEŃ OBRAD/III DAY OF CONFERENCE Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37 Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Szpitalna 37street SESJA PLENARNA CZĘŚĆ IV/ PLENARY SESSION PART IV Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/ Chairman: Prof. dr hab. Irena Wrońska, Prof. Sevgi Özkan, Dr hab. Jolanta Lewko Piątkowski W., Majchrowska A.: Problematyka socjotanatologiczna w klasycznej polskiej socjologii medycyny./thanatological issues in classical Polish sociology of medicine Krzemińska B.: Aborcja: mechanizmy obronne, następstwa psychologiczne, psychoterapia./ Abortion: the defense mechanisms, psychological consequences psychotherapy Block B.L., Majkowska K., Kulik A.: Dynamika jakości życia na etapie leczenia onkologicznego i w remisji./the dynamics of the quality of life during the oncological treatment and at the stage of remission Krzemińska B.A.: Jak mówić dzieciom o straconym na skutek poronienia i śmierci okołoporodowej rodzeństwie./how to talk to children about sibling wasted due to miscarriage and perinatal death Sivakova S.P., Naumov I.A., Aleksandrovich A.S.: Medyczno społeczne aspekty personelu medycznego do problemu eutanazji./mediсo-social aspects of the relation of medical staff to problem euthanasia Naumov I.A., Esis E.L., Sivakova S.P., Aleksandrovich A.S.: Stan zdrowia reprodukcyjnego kobiet pracujących w produkcji chemicznej./condition of reproductive health of working women on chemical production Sevgi Özkan: Edukacja pielęgniarek w Turcji./Nursing education in Turkey WARSZTAT/WORKSHOP Grupa II/Group II Rodzina w sytuacji śmierci dziecka - jak pomagać, żeby nie zaszkodzić/ Family in the case of child death - how to help, not to harm

8 PRZERWA NA KAWĘ/COFFEE BREAK SESJA TANATOEDUKACJA/ TANATOEDUCATION SESSION Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Prof. Jerzy T. Marcinkowski, Ks. dr Bogusław Block, Dr Matylda Sierakowska Mitura J, Bachanek O.: Badania nad szczątkami ludzkimi - kontrowersje etyczne./examination of human remains and mummies ethical controversies Komornicka-Jędrzejewska O.: Trauma - rodzice po starcie dziecka poronionego lub martwo narodzonego. Strata dziecka widziana oczami rodzica./trauma - parents after takeoff aborted or stillborn baby's born. Loss of a child through the eyes of a parent Kukowski R., Zawadzka B.: Stosunek ludzi do życia, umierania i śmierci oraz poszanowania życia ludzkiego./the ratio of people to life, death and dying, and respect for human life Twardowska Rajewska J.: Problemy etyczne u schyłku życia terapia uporczywa./ethical problems in terminal period of human life persistent therapy Twardowski M.: Bioetyka islamska wobec cierpienia i śmierci./islamic bioethics in the face of death and suffering Wojczyk M.: Testament życia. Dwie generacje w obliczu nowego problemu bioetycznego. /Living will. Two generations in the face of a new bioethical problem Patryn J., Michalski T., Gasińska K., Pawlikowski J.: Różnorodność i ewolucja pojęcia śmierci./diversity and evolution of the death concept Chmielewska-Ignatowicz T.: W jaki sposób przekazują pacjentowi diagnozę choroby nowotoworowej lekarze w serialach medycznych...w opinii widzów: lekarzy i pacjentów onkologicznych/how do doctors in medical tv series communicate a cancer diagnosis to a patient... In the opinion of viewers: doctors and oncological patients Góralczyk K.: Sakrament namaszczenia chorych naruszeniem prawa do godnej śmierci?/the Sacrament of Anointing of the Sick violation of the right to a dignified death? Dyskusja/ Discussion

9 SESJA BIOETYKA, PRAWO I MEDYCYNA/ SESSION BIOETHICS, LAW AND MEDICINE Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Dr hab. Adam Górski, Dr Anna Jacek, Dr Emilia Sarnacka Żurawski J.A.: Kilka uwag na temat regulacji prawnych dotyczących reklamy produktów leczniczych skierowanych do wiadomości publicznej./some observations on regulations regarding advertising directed to medicinal products public Jacek A.K.: Finansowanie oraz kontrola świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej./ Financing and control of health care benefits within the framework of palliative and hospice care Brayer A., Okoń M.: Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego./professional Nursing in the System of Emergency Medical Services in Poland - Support for Postgraduate Training Sarnacka E.: Prawny wymiar wykorzystania testów genetycznych a perspektywa polska i europejska./legal aspect of genetic tests use polish and European perspective Chowaniec C., Wajda-Drzewiecka K., Łada M., Drzewiecki A., Szczepanek K., Nowotka Ł.: Uszkodzenia dróg żółciowych podczas zabiegów operacyjnych opiniowanie sądowolekarskie w sprawach karnych i cywilnych./damage to the bile duct during surgery - forensic medical opinions in criminal and civil matters Pacian J., Pacian A., Skórzyńska H., Kaczoruk M.: Eutanazja w medycynie oraz w prawie./ Euthanasia in medicine and law Pacian J., Pacian A., Skórzyńska H., Kaczoruk M.: Testament życia. Granica między dobrem pacjenta a poszanowaniem jego woli./advance directive. the threshold between acting for the patients good and respecting their will Jankowska K., Jaworska I., Mówińska K.: Rozpoznawanie przez pielęgniarki objawów przemocy wobec dzieci a gotowość do interwencji./recognition of nurses persistent violence against children and ready for intervention Tworkowska A.: Prawno-etyczne aspekty sztucznej inseminacji post mortem./legal and ethical aspects of artificial insemination of post-mortem Dyskusja/ Discussion

10 PRZERWA OBIADOWA/LUNCH SESJA PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ /HOSPICYJNEJ/ PROBLEMS OF THE PALLIATIVE/HOSPICE MEDICINE SESSION Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Prof. Krzysztof Leśniewski, Dr Jerzy Jarosz, Dr Krystyna Klimaszewska Bomber K.: Wolontariat - przeszłość czy przyszłość./volunteering - past or future Antoszewska B., Bartnikowska U., Ćwirynkało K.: Perspektywa śmierci w wypowiedziach dorosłych dzieci opiekujących się swoimi rodzicami/the prospect of death in the statements of adult children who take care of their Barents Komarnicka-Jędrzejewska O.: Dziecko w obliczu straty./a child in the face of loss Chmiel I., Czekaj J., Iwaszczyszyn J.: Etyka i współczesne pielęgniarstwo/ethics and contemporary nursing Godawa G.: Dziadkowie dziecka objętego opieką hospicyjną wobec jego choroby i śmierci./ Grandparents of the child under the care of hospice to his illness and death Chmiel I., Czekaj J., Kliś-Kalinowska A.: Ocena satysfakcji z opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów przebywających w oddziale medycyny paliatywnej w ZOL w Krakowie./An assessment of patient satisfaction with nursing care in the department of palliative care ZOL in Krakow Khan A., Kołodziej A.: Dwuchlorooctan (kwas dichlorooctowy)- DCA stosowany terapii raka./metabolic therapy of cancer using dichloroacetate Chmiel I., Czekaj J., Matusik M.: Funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej w oczach jego członków./the functioning of an interdisciplinary palliative care team as perceived by its members Pietruk K., Kądalska E.: Komunikacja interdyscyplinarna z pacjentami ze zmianami skórnymi w opiece paliatywnej./interdisciplinary communication with patients with skin lesions in palliative care.

11 Smerdka A., Głodowska K. B.: Przyszedł do swoich a swoi go nie przyjęli - utrata dziecka przed 22 tygodnia ciąży, rola i zadania pracowników opieki zdrowotnej./came to this own but was not welcome loss of a baby before 22 gestational week, the role and work of the health care providers Zdziebło K., Zboina B., Strojewska W., Stępień R., Wiraszka G.: Postawy pielęgniarek wobec osób u kresu życia./the attitudes of nurses towards people at the end of life Reczyńska A.: Postawy pielęgniarek wobec śmierci pacjenta- badania wstępne./attitudes of nurses to patient's death - preliminary study Dyskusja/ Discussion SESJA KULTUROTWÓRCZA ROLA FIZJOTERAPII/ CREATING CULTURE ROLE OF PHYSIOTHERAPY SESSION Sala Wykładowa C/Lecture Hall C Prowadzący/Chairman: Prof. Aleksander Kabsch, Prof. Wojciech Kułak, Dr Barbara Jankowiak Kabsch A.: Wkład polskiej szkoły rehabilitacji Wiktora Degi w kulturę społeczną./the contribution of the Polish School of Rehabilitation Victor Dega in social culture Michalski T., Gasińska K., Jankowski K., Pencuła M.: Wpływ na jakość życia pacjentów z niedowładem spastycznym kończyn za pomocą toksyny botulinowej./impact on quality of life of patients with spastic weakness of the limbs by means of a botulinum toxin Film: Wszystkiego było w życiu reż. Beata Hyży-Czołpińska, dzięki uprzejmości TVP Białystok /Film: Everything was in life, dir. Beata Hyży-Czołpińska, courtesy of TVP Bialystok Koncewicz D.: Kluczowe aspekty komunikowania się z pacjentem niesłyszącym./key aspects of communicating with the deaf patient Kozińska M., Kulik H.: Efekty rehabilitacji psychicznej z zastosowaniem metody arteterapii, pacjenta z wrodzoną siniczą wadą serca./effects of the mental rehabilitation with the application of the metho arttheraphy, patent from innate cynogenital heart distance Okulczyk K., Dmitruk E., Kalinowska A., Mirska A., Sochoń K., Wojtkowski J., Kulak W.: Stabilność posturalna młodzieży z przewlekłym, niespecyficznym bólem krzyża w badaniu posturograficznym./postural stability in adolescents with chronic, nonspecific low back pain in posturographic measurments Bachanek O., Mitura J.: Od stygmatyzacji do akceptacji postrzeganie niepełnosprawności./ From stigmatization to acceptation perceptron of disability.

12 Bachanek O.: Zastępczy Zespół Munchausena problem społeczny czy kazuistyka?/ Munchausen syndrome by proxy - a social problem or cazuistry? Minta U.: Komunikacja z osobami niesłyszącymi./communication with the deaf Dyskusja/ Discussion DEBATA - GRANICE TOLERANCJI/ DEBATE - TOLERANCE LIMITS Moderator/Moderator - dr Dariusz Kuć Uczestnicy/Participants dr Krysztof Czykier - pedagog Uniwersytet w Białymstoku dr Agnieszka Nowakowska psycholog kultury Uniwersytet w Białymstoku Stowarzyszenie 9/12 Lukrecja Kowalska ks. Tomasz Wigłasz - proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białymstoku Fundacja Ocalenie SPOTKANIE INTEGRACYJNE W RESTAURACJI WĘGIERSKIEJ TOKAJ/ INTEGRATION PARTY AT THE WĘGIERSKI TOKAJ RESTAURANT ul. Malmeda 7, Białystok

13 IV DZIEŃ OBRAD/IV DAY OF CONFERENCE Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37 Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Szpitalna 37street SESJA ŚMIERĆ SPOŁECZNA/ SOCIAL DEATH SESSION Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, Dr hab. Małgorzata Halicka, Dr Andrzej Guzowski Mastersi film, dzięki uprzejmości TVP Białystok/Masters - film, courtesy of TVP Bialystok Łuszczyńska M.: Społeczna śmierć osób starszych rozważania o podwójnym wykluczeniu./social death of elderly thoughts on double exclusion Połynka A., Urbańska W.: Moje dziecko nie słyszy wpływ środowiska rodzinnego (rodzice słyszący/rodzice niesłyszący) na rewalidację dziecka z głuchotą prelingwalną w stopniu głębokim./ My child is deaf - the impact of the family environment (hearing parents/ deaf parents) on the rehabilitation of the child with profound prelingual deafness Bomber K.: Wpływ udziału w grupach wsparcia na proces radzenia sobie z żałobą po stracie dziecka./the impact of participation in support groups on the process of coping with grief after the loss of a child Wójcik M., Antoszewska B.: Społeczne postrzeganie osób niepełnosprawnych/social perceptions of people with disabilities Janiszewska M., Kulik T., Żołnierczuk- Kieliszek D., Barańska A., Jagiełło J.: Demograficzne aspekty starości w Polsce oraz wybranych krajach UE./Demographic aspects of aging in Poland and selected EU countries Trypuć M., Samusik M.J., Kułak P., Ryniec M., Bączek G., Downar- Maksimiuk J., Tołoczko H.: Cyfrowa rentgenodiagnostyka w obrazowaniu szpiczaka mnogiego./the X-ray digital imaging of Kahler's disease Harasim E., Hyjek M., Zalewska M.: Stres w miejscu pracy pielęgniarek./occupational stress in the nursing profession Harasim E., Hyjek M., Zalewska M.: Zagrożenia zawodowe w pracy pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu./occupational risks among nurses employed in hospital setting Harasim E., Zalewska M., Żemierowska J.: Wiedza oraz realizacja zasad prawidłowego żywienia pielęgniarek./the knowledge of proper nutrition rules and their implementation among nurses Jurczyk Z., Abramczyk A.: Odczuwanie stresu a warunki pracy personelu pielęgniarskiego - wybrane aspekty./stress experience and working conditions of nursing staff - selected aspects.

14 Jurczyk Z., Abramczyk A.: Wybrane aspekty jakości życia pielęgniarek w świetle badań ogólnopolskich./selected aspects of quality of life in nurses in the polish studies Wiśniewska-Śliwińska H., Mirowska M.: A przed śmiercią jest starość zapotrzebowanie osób starszych na różne formy pomocy./there is old age before death different forms of assistance demanded by elderly people Kolanko E., Chowaniec Cz. Różnice we wpływie pogody na częstość samobójstw u mężczyzn i kobiet/differences in the impact of weather on the suicide frequency among men and women Piecewicz-Szczęsna H., Karwat I.D., Niemiec M.: Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci pacjenta./attitudes of the nurses in the face of patient dying and death Bogusz H.: Opieka paliatywna przed powstaniem medycyny paliatywnej. Początki opieki nad umierającymi w Polsce./Palliative care before palliative medicine. The beginnings of end of life care in Poland Jeszcze jedno zadanie Reportaż Andrzeja Guzowskiego, dzięki uprzejmości autora/one more task - Feature Andrew Guzowskiego, by courtesy of the author Dyskusja/ Discussion SESJA WYBRANE PROBLEMY INTERDYSCYPLINARNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ/ SELECTED PROBLEMS OF THE INTERDISCIPLINARY MEDICAL CARE SESSION Sala Wykładowa C/Lecture Hall C Prowadzący/Chairman: Prof. Wojciech Kułak, Dr Dorota Kondzior, Dr Anna Baranowska Danusewicz A., Czujko O., Abramczyk A., Orzechowski S.: Zachowania profilaktyczne a ryzyko chorób cywilizacyjnych wśród pielęgniarek./preventive behaviour and the risk of lifestyle diseases among nurses Dąbrowska B., Onopiuk P., Dąbrowska Z., Tokajuk J., Kisiel M., Falkowski M., Tokajuk A.: Pierwsza pomoc u pacjentów gerostomatologicznych w gabinecie stomatologicznym./basic life suport in gerostomatological patients in case of emergency Danusewicz A., Czujko O., Abramczyk A., Orzechowski S.: Warunki pracy personelu pielęgniarskiego - wybrane aspekty./work conditions for nursing staff selected aspects Dziedzic M., Janiszewska M., Żołnierczuk- Kieliszek D., Barańska A., Zabłocka K.: Wykorzystanie procesu pielęgnowania w postępowaniu diagnostyczno terapeutycznym u pacjentki poddanej zabiegowi chirurgicznej konizacji szyjki macicy./the use of the nursing process in the proceedings diagnostic - therapeutic patient surgically treated cervical conization

15 Gasińska K., Prystupa T., Michalski T., Szajerska A., Binko P., Jankowski K., Pawlikowski J.: Stan psychiczny pacjentów po udarze mózgu według oceny rodziny./the mental state of stroke patients according to family assessment Jankowska K., Pędziński B., Krzyżak M.: "Wybierz życie" - efekty realizacji populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w grupie pacjentek Centrum diagnostyczno-leczniczego w Łomży./"Choose life" - the effects of implementation of the population program of prevention and early detection of cervical cancer in the group of patients diagnostic and therapeutic center in Łomża Kalinowski P., Bojakowska U., Kowalska M.: Analiza wiedzy studentek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z zakresu epidemiologii raka piersi./analysis of knowledge on the epidemiology of breast cancer among female students of the Medical University in Lublin Kalinowski P., Bojakowska U., Kowalska M.: Wiedza i postawy młodych kobiet wobec samobadania piersi./knowledge young women and their attitude toward breast self examination Kalinowski P., Wala S.: Wiedza o czynnikach ryzyka i metodach profilaktyki raka szyjki macicy wśród studentek szkół wyższych w Lublinie./Knowledge on risk factors and prophylaxis of cervical cancer in students of Lublin Universities Kryk A., Janiszewska M., Barańska A., Pawlikowska K., Religioni U.: Wiedza o zdrowiu i zachowania zdrowotne młodzieży wiejskiej i miejskiej./knowledge of health and health behavior of young people in urban and rural Manias S., Rutkowska J., Fabczak M.: Mowa przełykowa i mowa przetokowa w ocenie pacjenta po całkowitym usunięciu krtani - studium przypadku./esophageal speech and electrolaryngeal speech assessment by a patient after a full laryngectomy a case study Oleszczuk T., Słowińska J.: Najczęstsze powikłania poprzetoczeniowe i czynniki ryzyka na podstawie analizy protokołów potransfuzyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Warszawie w 2011 roku./the most common complications of blood transfusion and its risk factors based on cases of adverse reactions to transfusion reported to the Regional Blood Center in Warsaw in Słowińska J., Oleszczuk T.: Najczęstsze powikłania po przetoczeniu składników krwi zarejestrowanie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w 2011 roku./the most common complications of blood components transfusion based on cases of adverse reactions to transfusion reported to the Regional Blood Center in Warsaw in Tokajuk A., Kisiel M., Tokajuk J., Dąbrowska Z., Cwalina I., Dąbrowska B.: Zespół pieczenia jamy ustnej jako problem interdyscyplinarny- przegląd piśmiennictwa./the burning mouth syndrome as an interdisciplinary issue- review of the literature Antonowicz S., Kołowska M., Siemieniuk E., Krzyżak M., Maślach D.: Stosowanie doustnej antykoncepcji homronalnej przez studentki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku./Use of oral contraception by a student Medical University of Białystok Brzozowska A., Jankowska A., Jurkowska W.: Zaburzenia mowy w otępieniu alzheimerowskim. Metody terapii./speech disorders in alzheimer's dementia. Therapy methods.

16 Graczyk J.: Medycyna osteopatyczna jako element opieki zdrowotnej./osteopathic medicine as part of health care Gasińska K., Michalski T., Szajerska A., Jankowski K., Binko P., Wójcicka A.: Jakość życia dorosłych i dzieci chorujących na padaczkę./quality of life of adults and children with epilepsy Kisiel M., Tokajuk J., Czubaczyński M., Gabrysiak A., Sewastianik M., Dąbrowska B., Stokowska E., Dąbrowska E.: Oczekiwania kliniczne pacjentów gerostomatologicznych w badaniach ankietowych./gerostomatological patients expectations in the surveys Dyskusja/ Discussion CEREMONIA ZAMKNIĘCIA KONFERENCJI THE CEREMONY OF CONFERENCE ENDING 1. Rozdanie nagród przyznanych przez Komitet Naukowy/Prizes awarded by the Scientific Commitee 2. Koktajl pożegnalny/farewell cocktail 3. Część artystyczna/artistic part

17 SESJA MULTIMEDIALNA/ MULTIMEDIA SESSION Sala Wykładowa B/Lecture Hall B 1. Bejda G., Kułak A., Kułak P., Kułak J.: Nagrobki zagranicznych idoli./tombstones of foreign idols. 2. Bejda G., Kułak A., Kułak P., Kułak J.: Ostatnie słowa wypowiedziane przed egzekucją./last words spoken before execution. 3. Bejda G., Kułak A., Kułak P., Kułak J.: Samobójstwa wśród pisarzy i poetów./suicides among writers and poets. 4. Bejda G., Kułak A., Kułak P., Kułak J.: Śmierć nie jedną ma twarz./the many faces of death. 5. Bogusz H. Bogusz H.: Źródła i tradycje opieki paliatywnej w Wielkopolsce/The origins and traditions of palliative care in greater poland 6. Bytner E., Lewko J., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Dziekońska M.: Zachowania zdrowotne a stan wiedzy w zakresie profilaktyki raka piersi wśród kobiet./health behaviors and knowledge in the prevention of breast cancer among women. 7. Chadzopulu A., Wdowińska I., Kułak A, Krajewska-Kułak E.: Starość niejedno ma imię/old age has no one name 8. Czerżyńska M., Pasieka E.: Aspekty radiobiologii w brachyterapii./aspects of radiobiology in brachytherapy. 9. Czubaczyński M., Sewastianik M., Kamińska M., Zielińska N., Kisiel M., Żyłkiewicz M.: Higiena jamy ustnej wśród pacjentów niepełnosprawnych ruchowo./oral hygiene among patients with physical disability. 10. Dębska M.: Fizjoterapia w opiece paliatywnej./physiotherapy in the palliative care. 11. Drzewiecki A., Wajda-Drzewiecka K.: Klasyfikacja błędów medycznych./classification of medical errors. 12. Drzewiecki A., Wajda-Drzewiecka K.: Dlaczego trędowaci są trędowaci? Stygmatyzacja osób chorych na trąd/ Why the lepers are lepers? Stigmatization of people with leprosy 13. Dyk T., Zarek A., Kolwitz M., Tyszkiewicz-Bandur M., Kroll A, Bankiewicz J.: Postawy studentów medycyny wobec śmierci./attitudes of medicine students towards death. 14. Frąckowski Ł., Arndt A., Gryń K., Lubasiński P., Dubielak A., Maćkowski D., Wawrzyniak K.: Wybrane elementy opieki paliatywnej u chorych ze stwardnieniem zanikowym bocznym nieinwazyjna wentylacja mechaniczna./chosen elements of palliative care for patients with amyotrophic lateral sclerosis - a non-invasive mechanical ventilation. 15. Frąckowski Ł., Arndt A., Gryń K., Maćkowski D., Wawrzyniak K.: Życie po życiu problemy opieki ex mortuo nad dawcą ze śmiercią mózgu i bijącym sercem./life after life - ex mortuo health problems of the heart-beating donors with brain death. 16. Gasińska K., Michalski T., Szajerska A., Pencuła M.: Rola muzykoterapii w chorobach neurodegeneracyjnych u pacjentów w podeszłym wieku./ The role of music therapy in neurodegenerative diseases of patients in advanced age. 17. Gasińska K., Michalski T., Szajerska A., Pencuła M.: Wpływ programów ćwiczeniowych na jakość życia osób starszych./influence of physical exercise programs on quality of elderly people s life. 18. Gorzkowska M.: Śmierć na życzenie- etyczna ocena organizacji oferujących samobójstwo wspomagane./death on demand- ethical evaluation of organizations which offers assisted suicide. 19. Góralczyk K.: Eutanazja- między prawem do życia a prawem do godnej śmierci / Euthanasia between the "right to life" and "the right to a dignified death"

18 20. Harasimowicz K., Grynczel P., Jachimowska M., Juchniewicz I., Klik P., Sochoń K., Wojtkowski J., Zalewska A., Kułak W.: Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku./Physical activity of physiotherapy students at the Medical University of Bialystok. 21. Harasimowicz K., Grynczel P., Jachimowska M., Juchniewicz I., Klik P., Sochoń K., Wojtkowski J., Zalewska A., Kułak W.: Zachowania żywieniowe w grupie studentów fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku./Nutritional behavior in a group of physiotherapy students of the Medical University of Bialystok. 22. Jankowiak B., Osełka M., Krajewska Kułak E., Rolka H., Kowalewska B., Klimaszewska K.: Jakość życia pacjentów chorych na mięsaki tkanek miękkich/quality of life of patients with soft tissue sarcoma. 23. Jurkiewicz A., Prusinowska J., Talarek D.: Zmiana nawyków żywieniowych u osób wypoczywających poza domem./changing eating habits in people vacationing away from home. 24. Kieżel E., Kobus G., Bachórzewska- Gajewska H.: Przeżywalność bliźniąt syjamskich na podstawie opisów przypadków./survival analysis of conjoined twins based on care records. 25. Kieżel E., Kobus G., Bachórzewska- Gajewska H.: Śmiertleność w Zespole Downa./Mortality in Down Syndrome. 26. Krajewska-Kułak E., Chadzopulu A., Wdowińska I., Guzowski A., Cybulski M., Sarnacka E., Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Śmierć przysłowiem pisana./death by a proverb written. 27. Krajewska-Kułak E., Kułak W., Guzowski A., Sarnacka E., Cybulski M., Van Damme Ostapowicz K., Lewko J., Łukaszuk C., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Cmentarze pędzlem malowane./cemeteries painted with brush. 28. Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Guzowski A., Sarnacka E., Cybulski M., Lewko J., Van Damme Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Otyłość w wizji współczesnych plastyków./obesity in the vision of contemporary artists. 29. Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Sarnacka E., Guzowski A., Cybulski M., Lewko J., Van Damme Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Dawać siebie samego, to więcej niż dawać - Drogowskazy życiowe Matki Teresy z Kalkuty./Giving oneself is more than giving - Signposts life of Mother Teresa of Calcutta. 30. Krajewska-Kułak E., Chadzopulu A., Wdowińska I., Guzowski A., Cybulski M., Sarnacka E. Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Kolory symbole śmierci i żałoby./colors symbols of death and mourning. 31. Krajewska-Kułak E., Chadzopulu A., Wdowińska I., Guzowski A., Cybulski M., Sarnacka E. Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Przesądy związane ze śmiercią i pochówkiem./superstitions associated with death and funeral. 32. Krajewska-Kułak E., Cybulski M., Guzowski A., Łukaszuk C., Sarnacka E., Lewko J., Van Damme Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A.,

19 Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Na co umierają i mogą umrzeć przeciętni Polacy./What are dying and can die average Pole. 33. Kulik H., Dutkiewicz S., Eszyk J.: Osoba z Zespołem Downa w roli głównej./the person with Down Syndrome in the main part. 34. Kulik H., Dutkiewicz S., Szemik S.: Uzdrawiająca moc modlitwy./healting power of the prayer. 35. Kulik H., Dutkiewicz S.: Zaburzenia psychiczne tematem twórczości filmowej./psychic disturbances with subject on the film productions. 36. Kulik H., Zdrzałek R.: Zdrowie w hierarchii preferowanych wartości osadzonych w Zakładzie Karnym w Raciborzu./Health of values in the hierarchy preferred of inmates Disciplinary Plant in Racibórz 37. Kulik H.: Z dziejów etnomedycyny w polskiej kulturze zdrowotnej./from the history ethno medicine in the polish health culture. 38. Kułak A., Bejda G., Kułak P., Kułak J.: Celebryci, którzy wygrali walkę z rakiem./celebrities who have won their fight against cancer. 39. Kułak A., Bejda G., Kułak P., Kułak J.: Nagrobki słynnych Polaków./The tombstones of famous Poles. 40. Kułak A., Bejda G., Kułak P., Kułak J.: Niebezpieczna dieta tasiemcowa./dangerous tapeworm diet. 41. Kułak A., Bejda G., Kułak P., Kułak J.: Ostatnie słowa znanych ludzi wypowiedziane przed śmiercią./the last words of famous people spoken before their death. 42. Kułak P., Gościk E., Kułak J., Kułak A., Bejda G.: Gruźlica choroba społeczna znana od wieków./tuberculosis a social disease known for centuries. 43. Kułak P., Gościk E., Kułak J., Kułak A., Bejda G.: Śmierć przyczyny szuka./death looking for a cause. 44. Kułak P., Gościk E., Kułak J., Kułak A., Bejda G.: Znane amazonki./famous Amazons. 45. Kułak P., Gościk E., Kułak J., Kułak A., Bejda G.: Znane ofiary AIDS./Famous AIDS victims. 46. Kułak W., Krajewska Kułak E.: Choroby ośrodkowego układu nerwowego u sławnych ludzi./ Famous people with disorders of the central nervous system. 47. Łada M., Wajda-Drzewiecka K., Szczepanek K., Nowotka Ł., Chowaniec C.: Usunięcie niewłaściwej nerki, czyli dlaczego błąd trywialny nie ma trywialnych skutków./removal of the wrong kidney, which is why trivial error has no trivial effects. 48. Marcysiak M., Dąbrowska O., Marcysiak M.: Potrzeba podmiotowego traktowania pacjenta przez personel medyczny w opinii pielęgniarek./the need for subjective treatment of a patient by medical personnel in the opinion of nurses. 49. Marcysiak M., Dąbrowska O., Marcysiak M.: Rozumienie pojęcia empatii a empatia w pracy pielęgniarki./understanding of the concept of empathy and empathy in the work of nurses. 50. Marcysiak M., Szczepańska E., Ostrowska B., Zagroba M., Wiśniewska E., Marcysiak M.: Zagrożenie wypaleniem zawodowym wśród pielęgniarek pracujących z terminalnie chorymi./risk of burnout among nurses working with terminally ill patiensts. 51. Michalski T., Gasińska K., Szajerska A., Pawlikowski J.: Świadomość pacjenta paliatywnego o swoim stanie zdrowia./awareness of palliative patient about their health condition. 52. Michalski T., Patryn J., Gasińska K., Pawlikowski J.: Próba racjonalnego spojrzenia na doświadczenie śmierci./rational attempt to look at the near death experience. 53. Michalski T., Patryn J., Gasińska K., Szajerska A., Pawlikowski J.: Długość życia człowieka a nieśmiertelność w ujęciu współczesnych nauk medycznych i filozoficznych./ Human length of life and immortality in terms of contemporary medical and philosophical sciences. 54. Mińko M., Bolesta Ł., Mińko M., Barańska A., Siwczyńska D.: Analiza dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej./the analysis the cross-border healthcare directive.

20 55. Mińko M.: Identyfikacja dobrych praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w szpitalu na przykładzie rozwiązań stosowanych w publicznym konsorcjum medycznym Staedtisches Klinikum Muenchen w Niemczech./Identification the good practices of the human resources management in the hospital based on the solutions used in the medical consortium Staedtisches Klinikum Muenchen in Germany. 56. Mińko M.: Kreowanie polityki zdrowotnej w dobie makdonaldyzacji społeczeństwa studium przypadku./creating the health policy in the times of the mcdonaldizations of the society case study 57. Mosiński E. Rola asystenta osoby niepełnosprawnej./role of assistant of a disabled person 58. Mówińska K., Jankowska K.: Wiedza i zachowania pielęgniarek w profilaktyce zakażeń szpitalnych./knowledge and behavior of nurses in the prevention of nosocomial infections. 59. Olender E., Gołaszewska A., Łukjańczuk K., Zalewska A., Sochoń K., Wojtkowski J.: Trening stabilizacyjny jako forma aktywności fizycznej w przewlekłych bólach odcinka lędźwiowego kręgosłupa./training stabilization as a form of physical activity in chronic pain lumbar spine. 60. Patryn J., Michalski T., Gasińska K., Pencuła M.: Fenomen utraty samoświadomości po przebyciu udaru jako aspekt problemu psychofizycznego./phenomen of self-awareness loss in stroke as an aspect of the psychophysical problem. 61. Piecewicz-Szczęsna H., Karwat I.D., Draguła B.: Zasady postępowania pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta ze stwierdzoną śmiercią mózgową do pobrania narządów do przeszczepu./principles of nursing at preparing a patient with a brain death to organ donation for transplantation. 62. Rzepiela L., Sesiuk A., Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Problem samobójstw w przebiegu depresji i schizofrenii/suicide among people who suffer from schizophrenia and depression 63. Sieczkarek J., Nastaj M., Kędzierski K., Wysokińska-Miszczuk J., Kędzierska I.: Stygmatyzacja osób z HIV I AIDS w środowisku medycznym./stigmatisation of people with HIV and AIDS in the medical community. 64. Siemieniuk E., Antonowicz S., Krzyżak M., Maślach D.: Wiedza uczennic szkół ponad gimnazjalnych na temat antykoncepcji./knowledge of secondary schools students about contraception. 65. Siwczyńska D., Psujek M., Mińko M., Barańska A.: Analiza SWOT systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce./SWOT analysis of the private health insurance system in Poland. 66. Siwczyńska D., Psujek M.: Początki systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii w latach 40./The beginnings of the social security system in the UK in the 40\'s. 67. Siwczyńska D., Siwczyński K., Psujek M.: Ubezpieczenie zdrowotne, koszty i zasoby opieki medycznej w Polsce i Japonii./Health insurance, costs and resources of medical care in Poland and Japan. 68. Szajerska A., Binko P., Gasinska K., Michalski T.: Jakość życia pacjentów po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora./the quality of life of patients after implantation of implantable cardioverter defibrillator. 69. Szajerska A., Gasinska K., Michalski T., Bednarski J.: Opieka nad pacjentami po operacjach kardiochirurgicznych./cardiac surgery patients care. 70. Szajerska A., Gasinska K., Michalski T.: Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora./complex cardiac rehabilitation of patients after ICD implantation. 71. Szostek K., Zalewska K.: Jakość procesu komunikacji między pielęgniarką a pacjentem./the quality of a process of a communication between a nurse and a patient. 72. Tałaj A., Kubik E.: Pokonywanie barier w przeszczepianiu narządów w Polsce/Oovercoming barriers in transplantation in Poland. 73. Tałaj A., Rychcik K.: Pacjent po nagłym, zewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia w rytmie defibrylacyjnym./patient after a sudden out-hospital cardiac arrest, in defibrillation rhythm.

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

NR 2 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 21 ISSN-1230-8323

NR 2 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 21 ISSN-1230-8323 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 21 NR 2 2013 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(28) Poznań 2008 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 97 PRACE ORYGINALNE Monika Szpringer,

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 29 Nr 1

Studia Medyczne Tom 29 Nr 1 Studia Medyczne Tom 29 Nr 1 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 29 No. 1 Q U A R T E R LY January March Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 4,0 Publikacja

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 9

Studia Medyczne Tom 9 Studia Medyczne Tom 9 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 9 Q U A R T E R LY january march Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=2,91 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

Probl SESJA Hig PLAKATOWA Epidemiol 2007; 88(suplement) P01 Salutogenetyczne uwarunkowania zdrowotne u chorych na cukrzycê Salutogenic health factors in diabetic patients KRYSTYNA KUROWSKA 1/, MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

" Focus on music therapist professional profile"

 Focus on music therapist professional profile MUSic, performing and creative Arts professions involved in healthcare: a portal for VET promotion and mutual recognition of profiles 539899 LLP 1 2013 1 IT LEONARDO LMP " Focus on music therapist professional

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 12 część I www.piz.san.edu.pl Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I Redakcja Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Bardziej szczegółowo

Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy

Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy Program Wolontariat Polska Pomoc Kabuga, Rwanda 2014 Paliative care a new path towards development of society of Rwanda Polish Aid

Bardziej szczegółowo

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND Ph. D. Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce (Poland), e-mail: stanleyadamczyk428@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1(31) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 5 Informacja o nowym dziale Prawo

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 2 (71) 2014

zeszyty naukowe 2 (71) 2014 zeszyty naukowe 2 (71) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS'

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS' PhD Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, Polska; tel: + 48 41 3680096, e-mail: stanleyadamczyk@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK

University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK University of Zielona Góra INFORMATION PACK PEDAGOGY BA DEGREE STUDIES Academic year 2010/2011 European Credit Transfer System (ECTS) PART II.A COURSE INFORMATION II.A.1 BA degree studies The runs two-level

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ wybrane problemy medyczne i kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 15-16 maja 2014 r. Zakład Historii

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER

COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER POLSKA/ POLAND PLATFORMA POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER PLATFORMA POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w krajach Europy i Ameryki Północnej porównanie wyników badań Globocan 2002 a Globocan 2008

Rak piersi w krajach Europy i Ameryki Północnej porównanie wyników badań Globocan 2002 a Globocan 2008 k-51 Sesja NOWOTWORY TUMOURS Rak piersi w krajach Europy i Ameryki Północnej porównanie wyników badań Globocan 2002 a Globocan 2008 Breast cancer in European and North American countries comparison of

Bardziej szczegółowo

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY IX DNI FIZJOTERAPII Postępy w rehabilitacji od badań naukowych do praktyki klinicznej IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY Progress in Rehabilitation from research to clinical practice 3 czerwca 05, Wrocław Miejsce

Bardziej szczegółowo

Raport 2008. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

Raport 2008. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie Raport 2008 Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie Annual Report of the Association for Children and Young People CHANCE 2 Raport 2008 Misja Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KOLEGIUM REDAKCYJNE EDITORIAL COMMITTEE Redaktor Naczelny Editor-in-Chief dr hab. Maria Danuta Głowacka Zastępcy Redaktora Naczelnego Vice Editor-in-Chief dr hab.

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo