CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY. Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY. Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10"

Transkrypt

1

2 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa Powitanie gości /Welcome Guests 2. Wystąpienia zaproszonych gości/speeches of invited guests 3. Prezentacja filmu Człowiek, który morza nie widział, dzięki uprzejmości Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Wrocławskie/Presentation of film A man who did not see the sea by courtesy Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Wrocławskie 4. Spotkanie z siostrą Małgorzata Chmielewską - przełożoną Wspólnoty "Chleb Życia"/Polish noun Małgorzata Chmielewska superviser of The Bread of Life community 5. Koncert Trio Smyczkowego BRINDISI / BRINDISI Trio String Concert 6. Koktajl powitalny/welcoming cocktail spacer historyczny W blasku ognia, pod osłoną nocy" - Organizator spaceru: Samodzielna Pracownia i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zwiedzanie barokowej rezydencji Branickich w towarzystwie członków Stowarzyszenia Grupa Wschód i inne niespodzianki/historical walk "In the light of the fires, under cover of night" - the organizer of walk: Independent Laboratory and Museum of the History of Medicine and Pharmacy of the Medical University of Białystok.Visiting of Baroque residence Branickis accompanied by members of the Association Group East and other surprises.

3 I DZIEŃ OBRAD/I DAY OF CONFERENCE Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37 Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Szpitalna 37street SESJA PLENARNA CZĘŚĆ I/ PLENARY SESSION PART I Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Prof. Krzysztof Leśniewski, Prof. Józef Zabielski, Prof. Adam Skreczko, Dr Krystyna Kowalczuk Leśniewski K.: Misterium śmierci w świetle antropologii chrześcijaństwa wschodniego./ Mystery of death in the light of eastern Christian anthropology Zabielski J.: Doświadczenie cierpienia i śmierci jako budowanie nadziei ludzkiej egzystencji./ Experience of suffering and heath to the building of human existence Pucko Z.: Medytacja o żałobie w perspektywie ante mortem./ Meditation on mourning from the ante mortem perspective Skreczko A.: O tajemnicy umierania w Chrystusie według Papieża Franciszka/A mystery dying in Christ by the Pope Francis Binnebesel J.: Tanatopedagogiczne konteksty idei Wiktora Frankla./Tanatopedagogical contexts of Wiktor Frankl s concept Wystąpienie Stowarzyszenie DOULA/ The Doula s Association Presentation Charyton M.: Przeszczep twarzy jako życiodajna śmierć. Perspektywa antropologii medycznej./the face transplantation as an life-sustaining death.perspective of the medical anthropology Sarmacka ars moriendi film dzięki uprzejmości TV Białystok/ Sarmacka ars moriendi - film by courtesy TV Bialystok Dyskusja/ Discussion WARSZTAT/ WORKSHOP Formy wykonywania pracy w usługach pielęgniarskich i położniczych/ Legal forms of nursing and midwifes profession

4 WARSZTAT/WORKSHOP Grupa I/Group I Rodzina w sytuacji śmierci dziecka - jak pomagać, żeby nie zaszkodzić/ Family in the case of child death - how to help, not to harm WARSZTAT/WORKSHOP Spotkanie z aniołem warsztat plastyczny, modelownie z masy solnej/ A meeting with an angel - a plastic workshop, modeling of salt mass PRZERWA NA KAWĘ/COFFEE BREAK SESJA PLENARNA CZĘŚĆ II/ PLENARY SESSION PART II Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Dr hab. Zygmunt Pucko, Dr Bogusław Stelcer, Dr Dariusz Kuć, Dr Cecylia Łukaszuk Stelcer B., Kucharska I.: Rodzinne uwarunkowania radzenia sobie z chorobą nowotworową. /Family determinants of coping with cancer Jarosz J.: Nie można się zgodzić, ze komunikacja w opiece paliatywnej składa się wyłącznie z przekazywania złych informacji./you can not agree with the communication in palliative care consists solely of a transfer of bad information.

5 Stelcer B.: Chore dziecko pacjentem o szczególnych wymaganiach opiekuńczych./sick child as a patient with special needs of care Kuć D.: Problem z definicją uporczywej terapii./the problem with the definition of persistent therapy Dyskusja/ Discussion PRZERWA OBIADOWA/LUNCH WARSZTAT/WORKSHOP Tanatopedagogiczna relacyjna terapia zastępcza/ Tanatopedagogy relational replacement therapy WARSZTATY/WORKSHOP Warsztat - Grupy Balinta/ Workshop The Balint Society SESJA PLENARNA CZEŚĆ III/ PLENARY SESSION PART III Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Dr hab. Adam Sawicki, Mgr Barbara Bojaryn-Kazberuk, Dr n. o zdr. Andrzej Guzowski

6 Ossowski A.: Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów./Polish Victims of totalitarianism Genetic Database Zwolski M.: Poszukiwanie miejsc pochówku ofiar powojennych zbrodni komunistycznych na przykładzie północno-wschodniej Polski./The search for burial sites of victims of the post-war communist crimes on the example of north-eastern Poland Kazberuk G.: Fotograf na wojence. Epatować okrucieństwem czy dokumentować rzeczywistość?/photographer on the contention. dazzle cruelty or documenting reality? Bajek A., Marcinkowski J.T., Galewska I.: Historia idei tzw. okna życia miejsca potajemnego złożenia dziecka niechcianego, w obronie jego życia i dla zapewnienia mu godnych warunków rozwoju./the history of window of life idea- a place for leaving secretly an unwanted baby to protect his/her life and to provide him/her deserving conditions for the development Bajek A., Marcinkowski J.T., Trzmiel J., Nowak A., Kaczmarek A: Okno życia w Kaliszu w narracji siostry z zakonu nazaretanek o posłudze na rzecz dzieci niechcianych./the window of life in Kalisz nazareth nun s story about serving for unwanted babies Wystąpienie Państwowego Wydawnictwa Naukowego (PWN)/Presentation by the National Scientific Publisher (PWN) Dyskusja/Discussion IMPREZA PLENEROWA W GOLF PARKU W LIPOWYM MOŚCIE/ OUTDOOR PARTY AT THE GOLF PARKU IN LIPOWY MOŚCIE Przejazd autokarami, odjazd z parkingu ul. Szpitalna 37, godz / Shuttle buses, departure from the parking at 37 Szpitalna street, 18.15

7 III DZIEŃ OBRAD/III DAY OF CONFERENCE Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37 Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Szpitalna 37street SESJA PLENARNA CZĘŚĆ IV/ PLENARY SESSION PART IV Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/ Chairman: Prof. dr hab. Irena Wrońska, Prof. Sevgi Özkan, Dr hab. Jolanta Lewko Piątkowski W., Majchrowska A.: Problematyka socjotanatologiczna w klasycznej polskiej socjologii medycyny./thanatological issues in classical Polish sociology of medicine Krzemińska B.: Aborcja: mechanizmy obronne, następstwa psychologiczne, psychoterapia./ Abortion: the defense mechanisms, psychological consequences psychotherapy Block B.L., Majkowska K., Kulik A.: Dynamika jakości życia na etapie leczenia onkologicznego i w remisji./the dynamics of the quality of life during the oncological treatment and at the stage of remission Krzemińska B.A.: Jak mówić dzieciom o straconym na skutek poronienia i śmierci okołoporodowej rodzeństwie./how to talk to children about sibling wasted due to miscarriage and perinatal death Sivakova S.P., Naumov I.A., Aleksandrovich A.S.: Medyczno społeczne aspekty personelu medycznego do problemu eutanazji./mediсo-social aspects of the relation of medical staff to problem euthanasia Naumov I.A., Esis E.L., Sivakova S.P., Aleksandrovich A.S.: Stan zdrowia reprodukcyjnego kobiet pracujących w produkcji chemicznej./condition of reproductive health of working women on chemical production Sevgi Özkan: Edukacja pielęgniarek w Turcji./Nursing education in Turkey WARSZTAT/WORKSHOP Grupa II/Group II Rodzina w sytuacji śmierci dziecka - jak pomagać, żeby nie zaszkodzić/ Family in the case of child death - how to help, not to harm

8 PRZERWA NA KAWĘ/COFFEE BREAK SESJA TANATOEDUKACJA/ TANATOEDUCATION SESSION Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Prof. Jerzy T. Marcinkowski, Ks. dr Bogusław Block, Dr Matylda Sierakowska Mitura J, Bachanek O.: Badania nad szczątkami ludzkimi - kontrowersje etyczne./examination of human remains and mummies ethical controversies Komornicka-Jędrzejewska O.: Trauma - rodzice po starcie dziecka poronionego lub martwo narodzonego. Strata dziecka widziana oczami rodzica./trauma - parents after takeoff aborted or stillborn baby's born. Loss of a child through the eyes of a parent Kukowski R., Zawadzka B.: Stosunek ludzi do życia, umierania i śmierci oraz poszanowania życia ludzkiego./the ratio of people to life, death and dying, and respect for human life Twardowska Rajewska J.: Problemy etyczne u schyłku życia terapia uporczywa./ethical problems in terminal period of human life persistent therapy Twardowski M.: Bioetyka islamska wobec cierpienia i śmierci./islamic bioethics in the face of death and suffering Wojczyk M.: Testament życia. Dwie generacje w obliczu nowego problemu bioetycznego. /Living will. Two generations in the face of a new bioethical problem Patryn J., Michalski T., Gasińska K., Pawlikowski J.: Różnorodność i ewolucja pojęcia śmierci./diversity and evolution of the death concept Chmielewska-Ignatowicz T.: W jaki sposób przekazują pacjentowi diagnozę choroby nowotoworowej lekarze w serialach medycznych...w opinii widzów: lekarzy i pacjentów onkologicznych/how do doctors in medical tv series communicate a cancer diagnosis to a patient... In the opinion of viewers: doctors and oncological patients Góralczyk K.: Sakrament namaszczenia chorych naruszeniem prawa do godnej śmierci?/the Sacrament of Anointing of the Sick violation of the right to a dignified death? Dyskusja/ Discussion

9 SESJA BIOETYKA, PRAWO I MEDYCYNA/ SESSION BIOETHICS, LAW AND MEDICINE Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Dr hab. Adam Górski, Dr Anna Jacek, Dr Emilia Sarnacka Żurawski J.A.: Kilka uwag na temat regulacji prawnych dotyczących reklamy produktów leczniczych skierowanych do wiadomości publicznej./some observations on regulations regarding advertising directed to medicinal products public Jacek A.K.: Finansowanie oraz kontrola świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej./ Financing and control of health care benefits within the framework of palliative and hospice care Brayer A., Okoń M.: Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego./professional Nursing in the System of Emergency Medical Services in Poland - Support for Postgraduate Training Sarnacka E.: Prawny wymiar wykorzystania testów genetycznych a perspektywa polska i europejska./legal aspect of genetic tests use polish and European perspective Chowaniec C., Wajda-Drzewiecka K., Łada M., Drzewiecki A., Szczepanek K., Nowotka Ł.: Uszkodzenia dróg żółciowych podczas zabiegów operacyjnych opiniowanie sądowolekarskie w sprawach karnych i cywilnych./damage to the bile duct during surgery - forensic medical opinions in criminal and civil matters Pacian J., Pacian A., Skórzyńska H., Kaczoruk M.: Eutanazja w medycynie oraz w prawie./ Euthanasia in medicine and law Pacian J., Pacian A., Skórzyńska H., Kaczoruk M.: Testament życia. Granica między dobrem pacjenta a poszanowaniem jego woli./advance directive. the threshold between acting for the patients good and respecting their will Jankowska K., Jaworska I., Mówińska K.: Rozpoznawanie przez pielęgniarki objawów przemocy wobec dzieci a gotowość do interwencji./recognition of nurses persistent violence against children and ready for intervention Tworkowska A.: Prawno-etyczne aspekty sztucznej inseminacji post mortem./legal and ethical aspects of artificial insemination of post-mortem Dyskusja/ Discussion

10 PRZERWA OBIADOWA/LUNCH SESJA PROBLEMY OPIEKI PALIATYWNEJ /HOSPICYJNEJ/ PROBLEMS OF THE PALLIATIVE/HOSPICE MEDICINE SESSION Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Prof. Krzysztof Leśniewski, Dr Jerzy Jarosz, Dr Krystyna Klimaszewska Bomber K.: Wolontariat - przeszłość czy przyszłość./volunteering - past or future Antoszewska B., Bartnikowska U., Ćwirynkało K.: Perspektywa śmierci w wypowiedziach dorosłych dzieci opiekujących się swoimi rodzicami/the prospect of death in the statements of adult children who take care of their Barents Komarnicka-Jędrzejewska O.: Dziecko w obliczu straty./a child in the face of loss Chmiel I., Czekaj J., Iwaszczyszyn J.: Etyka i współczesne pielęgniarstwo/ethics and contemporary nursing Godawa G.: Dziadkowie dziecka objętego opieką hospicyjną wobec jego choroby i śmierci./ Grandparents of the child under the care of hospice to his illness and death Chmiel I., Czekaj J., Kliś-Kalinowska A.: Ocena satysfakcji z opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów przebywających w oddziale medycyny paliatywnej w ZOL w Krakowie./An assessment of patient satisfaction with nursing care in the department of palliative care ZOL in Krakow Khan A., Kołodziej A.: Dwuchlorooctan (kwas dichlorooctowy)- DCA stosowany terapii raka./metabolic therapy of cancer using dichloroacetate Chmiel I., Czekaj J., Matusik M.: Funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej w oczach jego członków./the functioning of an interdisciplinary palliative care team as perceived by its members Pietruk K., Kądalska E.: Komunikacja interdyscyplinarna z pacjentami ze zmianami skórnymi w opiece paliatywnej./interdisciplinary communication with patients with skin lesions in palliative care.

11 Smerdka A., Głodowska K. B.: Przyszedł do swoich a swoi go nie przyjęli - utrata dziecka przed 22 tygodnia ciąży, rola i zadania pracowników opieki zdrowotnej./came to this own but was not welcome loss of a baby before 22 gestational week, the role and work of the health care providers Zdziebło K., Zboina B., Strojewska W., Stępień R., Wiraszka G.: Postawy pielęgniarek wobec osób u kresu życia./the attitudes of nurses towards people at the end of life Reczyńska A.: Postawy pielęgniarek wobec śmierci pacjenta- badania wstępne./attitudes of nurses to patient's death - preliminary study Dyskusja/ Discussion SESJA KULTUROTWÓRCZA ROLA FIZJOTERAPII/ CREATING CULTURE ROLE OF PHYSIOTHERAPY SESSION Sala Wykładowa C/Lecture Hall C Prowadzący/Chairman: Prof. Aleksander Kabsch, Prof. Wojciech Kułak, Dr Barbara Jankowiak Kabsch A.: Wkład polskiej szkoły rehabilitacji Wiktora Degi w kulturę społeczną./the contribution of the Polish School of Rehabilitation Victor Dega in social culture Michalski T., Gasińska K., Jankowski K., Pencuła M.: Wpływ na jakość życia pacjentów z niedowładem spastycznym kończyn za pomocą toksyny botulinowej./impact on quality of life of patients with spastic weakness of the limbs by means of a botulinum toxin Film: Wszystkiego było w życiu reż. Beata Hyży-Czołpińska, dzięki uprzejmości TVP Białystok /Film: Everything was in life, dir. Beata Hyży-Czołpińska, courtesy of TVP Bialystok Koncewicz D.: Kluczowe aspekty komunikowania się z pacjentem niesłyszącym./key aspects of communicating with the deaf patient Kozińska M., Kulik H.: Efekty rehabilitacji psychicznej z zastosowaniem metody arteterapii, pacjenta z wrodzoną siniczą wadą serca./effects of the mental rehabilitation with the application of the metho arttheraphy, patent from innate cynogenital heart distance Okulczyk K., Dmitruk E., Kalinowska A., Mirska A., Sochoń K., Wojtkowski J., Kulak W.: Stabilność posturalna młodzieży z przewlekłym, niespecyficznym bólem krzyża w badaniu posturograficznym./postural stability in adolescents with chronic, nonspecific low back pain in posturographic measurments Bachanek O., Mitura J.: Od stygmatyzacji do akceptacji postrzeganie niepełnosprawności./ From stigmatization to acceptation perceptron of disability.

12 Bachanek O.: Zastępczy Zespół Munchausena problem społeczny czy kazuistyka?/ Munchausen syndrome by proxy - a social problem or cazuistry? Minta U.: Komunikacja z osobami niesłyszącymi./communication with the deaf Dyskusja/ Discussion DEBATA - GRANICE TOLERANCJI/ DEBATE - TOLERANCE LIMITS Moderator/Moderator - dr Dariusz Kuć Uczestnicy/Participants dr Krysztof Czykier - pedagog Uniwersytet w Białymstoku dr Agnieszka Nowakowska psycholog kultury Uniwersytet w Białymstoku Stowarzyszenie 9/12 Lukrecja Kowalska ks. Tomasz Wigłasz - proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białymstoku Fundacja Ocalenie SPOTKANIE INTEGRACYJNE W RESTAURACJI WĘGIERSKIEJ TOKAJ/ INTEGRATION PARTY AT THE WĘGIERSKI TOKAJ RESTAURANT ul. Malmeda 7, Białystok

13 IV DZIEŃ OBRAD/IV DAY OF CONFERENCE Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37 Educational-Scientific Center, Faculty of Health Sciences, Medical University of Bialystok, Szpitalna 37street SESJA ŚMIERĆ SPOŁECZNA/ SOCIAL DEATH SESSION Sala Wykładowa A/Lecture Hall A Prowadzący/Chairman: Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, Dr hab. Małgorzata Halicka, Dr Andrzej Guzowski Mastersi film, dzięki uprzejmości TVP Białystok/Masters - film, courtesy of TVP Bialystok Łuszczyńska M.: Społeczna śmierć osób starszych rozważania o podwójnym wykluczeniu./social death of elderly thoughts on double exclusion Połynka A., Urbańska W.: Moje dziecko nie słyszy wpływ środowiska rodzinnego (rodzice słyszący/rodzice niesłyszący) na rewalidację dziecka z głuchotą prelingwalną w stopniu głębokim./ My child is deaf - the impact of the family environment (hearing parents/ deaf parents) on the rehabilitation of the child with profound prelingual deafness Bomber K.: Wpływ udziału w grupach wsparcia na proces radzenia sobie z żałobą po stracie dziecka./the impact of participation in support groups on the process of coping with grief after the loss of a child Wójcik M., Antoszewska B.: Społeczne postrzeganie osób niepełnosprawnych/social perceptions of people with disabilities Janiszewska M., Kulik T., Żołnierczuk- Kieliszek D., Barańska A., Jagiełło J.: Demograficzne aspekty starości w Polsce oraz wybranych krajach UE./Demographic aspects of aging in Poland and selected EU countries Trypuć M., Samusik M.J., Kułak P., Ryniec M., Bączek G., Downar- Maksimiuk J., Tołoczko H.: Cyfrowa rentgenodiagnostyka w obrazowaniu szpiczaka mnogiego./the X-ray digital imaging of Kahler's disease Harasim E., Hyjek M., Zalewska M.: Stres w miejscu pracy pielęgniarek./occupational stress in the nursing profession Harasim E., Hyjek M., Zalewska M.: Zagrożenia zawodowe w pracy pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu./occupational risks among nurses employed in hospital setting Harasim E., Zalewska M., Żemierowska J.: Wiedza oraz realizacja zasad prawidłowego żywienia pielęgniarek./the knowledge of proper nutrition rules and their implementation among nurses Jurczyk Z., Abramczyk A.: Odczuwanie stresu a warunki pracy personelu pielęgniarskiego - wybrane aspekty./stress experience and working conditions of nursing staff - selected aspects.

14 Jurczyk Z., Abramczyk A.: Wybrane aspekty jakości życia pielęgniarek w świetle badań ogólnopolskich./selected aspects of quality of life in nurses in the polish studies Wiśniewska-Śliwińska H., Mirowska M.: A przed śmiercią jest starość zapotrzebowanie osób starszych na różne formy pomocy./there is old age before death different forms of assistance demanded by elderly people Kolanko E., Chowaniec Cz. Różnice we wpływie pogody na częstość samobójstw u mężczyzn i kobiet/differences in the impact of weather on the suicide frequency among men and women Piecewicz-Szczęsna H., Karwat I.D., Niemiec M.: Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci pacjenta./attitudes of the nurses in the face of patient dying and death Bogusz H.: Opieka paliatywna przed powstaniem medycyny paliatywnej. Początki opieki nad umierającymi w Polsce./Palliative care before palliative medicine. The beginnings of end of life care in Poland Jeszcze jedno zadanie Reportaż Andrzeja Guzowskiego, dzięki uprzejmości autora/one more task - Feature Andrew Guzowskiego, by courtesy of the author Dyskusja/ Discussion SESJA WYBRANE PROBLEMY INTERDYSCYPLINARNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ/ SELECTED PROBLEMS OF THE INTERDISCIPLINARY MEDICAL CARE SESSION Sala Wykładowa C/Lecture Hall C Prowadzący/Chairman: Prof. Wojciech Kułak, Dr Dorota Kondzior, Dr Anna Baranowska Danusewicz A., Czujko O., Abramczyk A., Orzechowski S.: Zachowania profilaktyczne a ryzyko chorób cywilizacyjnych wśród pielęgniarek./preventive behaviour and the risk of lifestyle diseases among nurses Dąbrowska B., Onopiuk P., Dąbrowska Z., Tokajuk J., Kisiel M., Falkowski M., Tokajuk A.: Pierwsza pomoc u pacjentów gerostomatologicznych w gabinecie stomatologicznym./basic life suport in gerostomatological patients in case of emergency Danusewicz A., Czujko O., Abramczyk A., Orzechowski S.: Warunki pracy personelu pielęgniarskiego - wybrane aspekty./work conditions for nursing staff selected aspects Dziedzic M., Janiszewska M., Żołnierczuk- Kieliszek D., Barańska A., Zabłocka K.: Wykorzystanie procesu pielęgnowania w postępowaniu diagnostyczno terapeutycznym u pacjentki poddanej zabiegowi chirurgicznej konizacji szyjki macicy./the use of the nursing process in the proceedings diagnostic - therapeutic patient surgically treated cervical conization

15 Gasińska K., Prystupa T., Michalski T., Szajerska A., Binko P., Jankowski K., Pawlikowski J.: Stan psychiczny pacjentów po udarze mózgu według oceny rodziny./the mental state of stroke patients according to family assessment Jankowska K., Pędziński B., Krzyżak M.: "Wybierz życie" - efekty realizacji populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w grupie pacjentek Centrum diagnostyczno-leczniczego w Łomży./"Choose life" - the effects of implementation of the population program of prevention and early detection of cervical cancer in the group of patients diagnostic and therapeutic center in Łomża Kalinowski P., Bojakowska U., Kowalska M.: Analiza wiedzy studentek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z zakresu epidemiologii raka piersi./analysis of knowledge on the epidemiology of breast cancer among female students of the Medical University in Lublin Kalinowski P., Bojakowska U., Kowalska M.: Wiedza i postawy młodych kobiet wobec samobadania piersi./knowledge young women and their attitude toward breast self examination Kalinowski P., Wala S.: Wiedza o czynnikach ryzyka i metodach profilaktyki raka szyjki macicy wśród studentek szkół wyższych w Lublinie./Knowledge on risk factors and prophylaxis of cervical cancer in students of Lublin Universities Kryk A., Janiszewska M., Barańska A., Pawlikowska K., Religioni U.: Wiedza o zdrowiu i zachowania zdrowotne młodzieży wiejskiej i miejskiej./knowledge of health and health behavior of young people in urban and rural Manias S., Rutkowska J., Fabczak M.: Mowa przełykowa i mowa przetokowa w ocenie pacjenta po całkowitym usunięciu krtani - studium przypadku./esophageal speech and electrolaryngeal speech assessment by a patient after a full laryngectomy a case study Oleszczuk T., Słowińska J.: Najczęstsze powikłania poprzetoczeniowe i czynniki ryzyka na podstawie analizy protokołów potransfuzyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Warszawie w 2011 roku./the most common complications of blood transfusion and its risk factors based on cases of adverse reactions to transfusion reported to the Regional Blood Center in Warsaw in Słowińska J., Oleszczuk T.: Najczęstsze powikłania po przetoczeniu składników krwi zarejestrowanie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w 2011 roku./the most common complications of blood components transfusion based on cases of adverse reactions to transfusion reported to the Regional Blood Center in Warsaw in Tokajuk A., Kisiel M., Tokajuk J., Dąbrowska Z., Cwalina I., Dąbrowska B.: Zespół pieczenia jamy ustnej jako problem interdyscyplinarny- przegląd piśmiennictwa./the burning mouth syndrome as an interdisciplinary issue- review of the literature Antonowicz S., Kołowska M., Siemieniuk E., Krzyżak M., Maślach D.: Stosowanie doustnej antykoncepcji homronalnej przez studentki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku./Use of oral contraception by a student Medical University of Białystok Brzozowska A., Jankowska A., Jurkowska W.: Zaburzenia mowy w otępieniu alzheimerowskim. Metody terapii./speech disorders in alzheimer's dementia. Therapy methods.

16 Graczyk J.: Medycyna osteopatyczna jako element opieki zdrowotnej./osteopathic medicine as part of health care Gasińska K., Michalski T., Szajerska A., Jankowski K., Binko P., Wójcicka A.: Jakość życia dorosłych i dzieci chorujących na padaczkę./quality of life of adults and children with epilepsy Kisiel M., Tokajuk J., Czubaczyński M., Gabrysiak A., Sewastianik M., Dąbrowska B., Stokowska E., Dąbrowska E.: Oczekiwania kliniczne pacjentów gerostomatologicznych w badaniach ankietowych./gerostomatological patients expectations in the surveys Dyskusja/ Discussion CEREMONIA ZAMKNIĘCIA KONFERENCJI THE CEREMONY OF CONFERENCE ENDING 1. Rozdanie nagród przyznanych przez Komitet Naukowy/Prizes awarded by the Scientific Commitee 2. Koktajl pożegnalny/farewell cocktail 3. Część artystyczna/artistic part

17 SESJA MULTIMEDIALNA/ MULTIMEDIA SESSION Sala Wykładowa B/Lecture Hall B 1. Bejda G., Kułak A., Kułak P., Kułak J.: Nagrobki zagranicznych idoli./tombstones of foreign idols. 2. Bejda G., Kułak A., Kułak P., Kułak J.: Ostatnie słowa wypowiedziane przed egzekucją./last words spoken before execution. 3. Bejda G., Kułak A., Kułak P., Kułak J.: Samobójstwa wśród pisarzy i poetów./suicides among writers and poets. 4. Bejda G., Kułak A., Kułak P., Kułak J.: Śmierć nie jedną ma twarz./the many faces of death. 5. Bogusz H. Bogusz H.: Źródła i tradycje opieki paliatywnej w Wielkopolsce/The origins and traditions of palliative care in greater poland 6. Bytner E., Lewko J., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Dziekońska M.: Zachowania zdrowotne a stan wiedzy w zakresie profilaktyki raka piersi wśród kobiet./health behaviors and knowledge in the prevention of breast cancer among women. 7. Chadzopulu A., Wdowińska I., Kułak A, Krajewska-Kułak E.: Starość niejedno ma imię/old age has no one name 8. Czerżyńska M., Pasieka E.: Aspekty radiobiologii w brachyterapii./aspects of radiobiology in brachytherapy. 9. Czubaczyński M., Sewastianik M., Kamińska M., Zielińska N., Kisiel M., Żyłkiewicz M.: Higiena jamy ustnej wśród pacjentów niepełnosprawnych ruchowo./oral hygiene among patients with physical disability. 10. Dębska M.: Fizjoterapia w opiece paliatywnej./physiotherapy in the palliative care. 11. Drzewiecki A., Wajda-Drzewiecka K.: Klasyfikacja błędów medycznych./classification of medical errors. 12. Drzewiecki A., Wajda-Drzewiecka K.: Dlaczego trędowaci są trędowaci? Stygmatyzacja osób chorych na trąd/ Why the lepers are lepers? Stigmatization of people with leprosy 13. Dyk T., Zarek A., Kolwitz M., Tyszkiewicz-Bandur M., Kroll A, Bankiewicz J.: Postawy studentów medycyny wobec śmierci./attitudes of medicine students towards death. 14. Frąckowski Ł., Arndt A., Gryń K., Lubasiński P., Dubielak A., Maćkowski D., Wawrzyniak K.: Wybrane elementy opieki paliatywnej u chorych ze stwardnieniem zanikowym bocznym nieinwazyjna wentylacja mechaniczna./chosen elements of palliative care for patients with amyotrophic lateral sclerosis - a non-invasive mechanical ventilation. 15. Frąckowski Ł., Arndt A., Gryń K., Maćkowski D., Wawrzyniak K.: Życie po życiu problemy opieki ex mortuo nad dawcą ze śmiercią mózgu i bijącym sercem./life after life - ex mortuo health problems of the heart-beating donors with brain death. 16. Gasińska K., Michalski T., Szajerska A., Pencuła M.: Rola muzykoterapii w chorobach neurodegeneracyjnych u pacjentów w podeszłym wieku./ The role of music therapy in neurodegenerative diseases of patients in advanced age. 17. Gasińska K., Michalski T., Szajerska A., Pencuła M.: Wpływ programów ćwiczeniowych na jakość życia osób starszych./influence of physical exercise programs on quality of elderly people s life. 18. Gorzkowska M.: Śmierć na życzenie- etyczna ocena organizacji oferujących samobójstwo wspomagane./death on demand- ethical evaluation of organizations which offers assisted suicide. 19. Góralczyk K.: Eutanazja- między prawem do życia a prawem do godnej śmierci / Euthanasia between the "right to life" and "the right to a dignified death"

18 20. Harasimowicz K., Grynczel P., Jachimowska M., Juchniewicz I., Klik P., Sochoń K., Wojtkowski J., Zalewska A., Kułak W.: Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku./Physical activity of physiotherapy students at the Medical University of Bialystok. 21. Harasimowicz K., Grynczel P., Jachimowska M., Juchniewicz I., Klik P., Sochoń K., Wojtkowski J., Zalewska A., Kułak W.: Zachowania żywieniowe w grupie studentów fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku./Nutritional behavior in a group of physiotherapy students of the Medical University of Bialystok. 22. Jankowiak B., Osełka M., Krajewska Kułak E., Rolka H., Kowalewska B., Klimaszewska K.: Jakość życia pacjentów chorych na mięsaki tkanek miękkich/quality of life of patients with soft tissue sarcoma. 23. Jurkiewicz A., Prusinowska J., Talarek D.: Zmiana nawyków żywieniowych u osób wypoczywających poza domem./changing eating habits in people vacationing away from home. 24. Kieżel E., Kobus G., Bachórzewska- Gajewska H.: Przeżywalność bliźniąt syjamskich na podstawie opisów przypadków./survival analysis of conjoined twins based on care records. 25. Kieżel E., Kobus G., Bachórzewska- Gajewska H.: Śmiertleność w Zespole Downa./Mortality in Down Syndrome. 26. Krajewska-Kułak E., Chadzopulu A., Wdowińska I., Guzowski A., Cybulski M., Sarnacka E., Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Śmierć przysłowiem pisana./death by a proverb written. 27. Krajewska-Kułak E., Kułak W., Guzowski A., Sarnacka E., Cybulski M., Van Damme Ostapowicz K., Lewko J., Łukaszuk C., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Cmentarze pędzlem malowane./cemeteries painted with brush. 28. Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Guzowski A., Sarnacka E., Cybulski M., Lewko J., Van Damme Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Otyłość w wizji współczesnych plastyków./obesity in the vision of contemporary artists. 29. Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Sarnacka E., Guzowski A., Cybulski M., Lewko J., Van Damme Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Dawać siebie samego, to więcej niż dawać - Drogowskazy życiowe Matki Teresy z Kalkuty./Giving oneself is more than giving - Signposts life of Mother Teresa of Calcutta. 30. Krajewska-Kułak E., Chadzopulu A., Wdowińska I., Guzowski A., Cybulski M., Sarnacka E. Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Kolory symbole śmierci i żałoby./colors symbols of death and mourning. 31. Krajewska-Kułak E., Chadzopulu A., Wdowińska I., Guzowski A., Cybulski M., Sarnacka E. Łukaszuk C., Lewko J., Van Damme Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A., Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Przesądy związane ze śmiercią i pochówkiem./superstitions associated with death and funeral. 32. Krajewska-Kułak E., Cybulski M., Guzowski A., Łukaszuk C., Sarnacka E., Lewko J., Van Damme Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska Ferishah K., Lankau A.,

19 Rolka H., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A.: Na co umierają i mogą umrzeć przeciętni Polacy./What are dying and can die average Pole. 33. Kulik H., Dutkiewicz S., Eszyk J.: Osoba z Zespołem Downa w roli głównej./the person with Down Syndrome in the main part. 34. Kulik H., Dutkiewicz S., Szemik S.: Uzdrawiająca moc modlitwy./healting power of the prayer. 35. Kulik H., Dutkiewicz S.: Zaburzenia psychiczne tematem twórczości filmowej./psychic disturbances with subject on the film productions. 36. Kulik H., Zdrzałek R.: Zdrowie w hierarchii preferowanych wartości osadzonych w Zakładzie Karnym w Raciborzu./Health of values in the hierarchy preferred of inmates Disciplinary Plant in Racibórz 37. Kulik H.: Z dziejów etnomedycyny w polskiej kulturze zdrowotnej./from the history ethno medicine in the polish health culture. 38. Kułak A., Bejda G., Kułak P., Kułak J.: Celebryci, którzy wygrali walkę z rakiem./celebrities who have won their fight against cancer. 39. Kułak A., Bejda G., Kułak P., Kułak J.: Nagrobki słynnych Polaków./The tombstones of famous Poles. 40. Kułak A., Bejda G., Kułak P., Kułak J.: Niebezpieczna dieta tasiemcowa./dangerous tapeworm diet. 41. Kułak A., Bejda G., Kułak P., Kułak J.: Ostatnie słowa znanych ludzi wypowiedziane przed śmiercią./the last words of famous people spoken before their death. 42. Kułak P., Gościk E., Kułak J., Kułak A., Bejda G.: Gruźlica choroba społeczna znana od wieków./tuberculosis a social disease known for centuries. 43. Kułak P., Gościk E., Kułak J., Kułak A., Bejda G.: Śmierć przyczyny szuka./death looking for a cause. 44. Kułak P., Gościk E., Kułak J., Kułak A., Bejda G.: Znane amazonki./famous Amazons. 45. Kułak P., Gościk E., Kułak J., Kułak A., Bejda G.: Znane ofiary AIDS./Famous AIDS victims. 46. Kułak W., Krajewska Kułak E.: Choroby ośrodkowego układu nerwowego u sławnych ludzi./ Famous people with disorders of the central nervous system. 47. Łada M., Wajda-Drzewiecka K., Szczepanek K., Nowotka Ł., Chowaniec C.: Usunięcie niewłaściwej nerki, czyli dlaczego błąd trywialny nie ma trywialnych skutków./removal of the wrong kidney, which is why trivial error has no trivial effects. 48. Marcysiak M., Dąbrowska O., Marcysiak M.: Potrzeba podmiotowego traktowania pacjenta przez personel medyczny w opinii pielęgniarek./the need for subjective treatment of a patient by medical personnel in the opinion of nurses. 49. Marcysiak M., Dąbrowska O., Marcysiak M.: Rozumienie pojęcia empatii a empatia w pracy pielęgniarki./understanding of the concept of empathy and empathy in the work of nurses. 50. Marcysiak M., Szczepańska E., Ostrowska B., Zagroba M., Wiśniewska E., Marcysiak M.: Zagrożenie wypaleniem zawodowym wśród pielęgniarek pracujących z terminalnie chorymi./risk of burnout among nurses working with terminally ill patiensts. 51. Michalski T., Gasińska K., Szajerska A., Pawlikowski J.: Świadomość pacjenta paliatywnego o swoim stanie zdrowia./awareness of palliative patient about their health condition. 52. Michalski T., Patryn J., Gasińska K., Pawlikowski J.: Próba racjonalnego spojrzenia na doświadczenie śmierci./rational attempt to look at the near death experience. 53. Michalski T., Patryn J., Gasińska K., Szajerska A., Pawlikowski J.: Długość życia człowieka a nieśmiertelność w ujęciu współczesnych nauk medycznych i filozoficznych./ Human length of life and immortality in terms of contemporary medical and philosophical sciences. 54. Mińko M., Bolesta Ł., Mińko M., Barańska A., Siwczyńska D.: Analiza dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej./the analysis the cross-border healthcare directive.

20 55. Mińko M.: Identyfikacja dobrych praktyk zarządzania kapitałem ludzkim w szpitalu na przykładzie rozwiązań stosowanych w publicznym konsorcjum medycznym Staedtisches Klinikum Muenchen w Niemczech./Identification the good practices of the human resources management in the hospital based on the solutions used in the medical consortium Staedtisches Klinikum Muenchen in Germany. 56. Mińko M.: Kreowanie polityki zdrowotnej w dobie makdonaldyzacji społeczeństwa studium przypadku./creating the health policy in the times of the mcdonaldizations of the society case study 57. Mosiński E. Rola asystenta osoby niepełnosprawnej./role of assistant of a disabled person 58. Mówińska K., Jankowska K.: Wiedza i zachowania pielęgniarek w profilaktyce zakażeń szpitalnych./knowledge and behavior of nurses in the prevention of nosocomial infections. 59. Olender E., Gołaszewska A., Łukjańczuk K., Zalewska A., Sochoń K., Wojtkowski J.: Trening stabilizacyjny jako forma aktywności fizycznej w przewlekłych bólach odcinka lędźwiowego kręgosłupa./training stabilization as a form of physical activity in chronic pain lumbar spine. 60. Patryn J., Michalski T., Gasińska K., Pencuła M.: Fenomen utraty samoświadomości po przebyciu udaru jako aspekt problemu psychofizycznego./phenomen of self-awareness loss in stroke as an aspect of the psychophysical problem. 61. Piecewicz-Szczęsna H., Karwat I.D., Draguła B.: Zasady postępowania pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta ze stwierdzoną śmiercią mózgową do pobrania narządów do przeszczepu./principles of nursing at preparing a patient with a brain death to organ donation for transplantation. 62. Rzepiela L., Sesiuk A., Ogłodek E., Araszkiewicz A.: Problem samobójstw w przebiegu depresji i schizofrenii/suicide among people who suffer from schizophrenia and depression 63. Sieczkarek J., Nastaj M., Kędzierski K., Wysokińska-Miszczuk J., Kędzierska I.: Stygmatyzacja osób z HIV I AIDS w środowisku medycznym./stigmatisation of people with HIV and AIDS in the medical community. 64. Siemieniuk E., Antonowicz S., Krzyżak M., Maślach D.: Wiedza uczennic szkół ponad gimnazjalnych na temat antykoncepcji./knowledge of secondary schools students about contraception. 65. Siwczyńska D., Psujek M., Mińko M., Barańska A.: Analiza SWOT systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce./SWOT analysis of the private health insurance system in Poland. 66. Siwczyńska D., Psujek M.: Początki systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii w latach 40./The beginnings of the social security system in the UK in the 40\'s. 67. Siwczyńska D., Siwczyński K., Psujek M.: Ubezpieczenie zdrowotne, koszty i zasoby opieki medycznej w Polsce i Japonii./Health insurance, costs and resources of medical care in Poland and Japan. 68. Szajerska A., Binko P., Gasinska K., Michalski T.: Jakość życia pacjentów po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora./the quality of life of patients after implantation of implantable cardioverter defibrillator. 69. Szajerska A., Gasinska K., Michalski T., Bednarski J.: Opieka nad pacjentami po operacjach kardiochirurgicznych./cardiac surgery patients care. 70. Szajerska A., Gasinska K., Michalski T.: Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora./complex cardiac rehabilitation of patients after ICD implantation. 71. Szostek K., Zalewska K.: Jakość procesu komunikacji między pielęgniarką a pacjentem./the quality of a process of a communication between a nurse and a patient. 72. Tałaj A., Kubik E.: Pokonywanie barier w przeszczepianiu narządów w Polsce/Oovercoming barriers in transplantation in Poland. 73. Tałaj A., Rychcik K.: Pacjent po nagłym, zewnątrzszpitalnym zatrzymaniu krążenia w rytmie defibrylacyjnym./patient after a sudden out-hospital cardiac arrest, in defibrillation rhythm.

W drodze do brzegu życia - tom XII Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Kułak Wojciech ISBN - 978-83-89934-98-7 SPIS TREŚCI

W drodze do brzegu życia - tom XII Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Kułak Wojciech ISBN - 978-83-89934-98-7 SPIS TREŚCI W drodze do brzegu życia - tom XII Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Kułak Wojciech ISBN - 978-83-89934-98-7 SPIS TREŚCI ETYKA, HUMANIZM, MEDYCYNA Leśniewski Krzysztof: Misterium

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ PAMIĘCI ELIZABETH KÜBLER-ROSS

IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ PAMIĘCI ELIZABETH KÜBLER-ROSS IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ PAMIĘCI ELIZABETH KÜBLER-ROSS IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC - EDUCATIONAL CONFERENCE LIFE-GIVING DEATH IN MEMORY OF ELIZABETH KÜBLER-ROSS

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

VII PODLASKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA 15 LAT ZAKŁADU ZINTEGROWANEJ OPIEKI MEDYCZNEJ 23-26 KWIECIEŃ 2015 PROGRAM/ PROGRAMME

VII PODLASKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA 15 LAT ZAKŁADU ZINTEGROWANEJ OPIEKI MEDYCZNEJ 23-26 KWIECIEŃ 2015 PROGRAM/ PROGRAMME VII PODLASKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA 15 LAT ZAKŁADU ZINTEGROWANEJ OPIEKI MEDYCZNEJ 23-26 KWIECIEŃ 2015 PROGRAM/ PROGRAMME VII PODLASIAN INTERNATIONAL SCIENTIFIC - EDUCATIONAL CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Autorzy...5 Przedmowa...9 Część I Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Rozdział 1 Pielęgniarstwo...21,, Barbara Ślusarska, Małgorzata Marć, Ewa Wilczek-Rużyczka, Teresa Bernadetta Kulik, Irena Wrońska,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ PAMIĘCI ELIZABETH KÜBLER-ROSS 23-26 KWIECIEŃ 2015 PROGRAM/ PROGRAMME

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ PAMIĘCI ELIZABETH KÜBLER-ROSS 23-26 KWIECIEŃ 2015 PROGRAM/ PROGRAMME X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ŻYCIODAJNA ŚMIERĆ PAMIĘCI ELIZABETH KÜBLER-ROSS 23-26 KWIECIEŃ 2015 PROGRAM/ PROGRAMME X INTERNATIONAL SCIENTIFIC - EDUCATIONAL CONFERENCE LIFE-GIVING DEATH

Bardziej szczegółowo

Recenzenci Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska Prof. dr hab. n. med. Irena Wróńska

Recenzenci Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska Prof. dr hab. n. med. Irena Wróńska Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, tom I red. Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Kułak Wojciech ISBN - 978-83-937785-8-4 Recenzenci Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TRANSKULTUROWOŚĆ W INTERDYSCYPLINARNEJ OPIECE MEDYCZNEJ. rok akademicki

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TRANSKULTUROWOŚĆ W INTERDYSCYPLINARNEJ OPIECE MEDYCZNEJ. rok akademicki PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TRANSKULTUROWOŚĆ W INTERDYSCYPLINARNEJ OPIECE MEDYCZNEJ rok akademicki 06-07 Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe Wydział Nauk o Zdrowiu UMB Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM MEDYCYNA PRZYJAZNA PACJENTOWI Warszawa, 19-20.05.2012

SYMPOZJUM MEDYCYNA PRZYJAZNA PACJENTOWI Warszawa, 19-20.05.2012 Program Sympozjum: M E D Y C Y N A P R Z Y J A Z N A P A C J E N T O W I sobota 19.05.2012 09.00-10.00 Rejestracja 10.00-.10.10 Otwarcie Sympozjum Sesja plenarna wprowadzająca: Przewodniczą: L. Szewczyk,

Bardziej szczegółowo

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department.

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department. Nursing - regular studies - master degree I year, I i II semester - L. p. Subject Name and head of department I sem. Numbers of hours II sem. Advanced and specialistic care in nursing 1. Nursing Nursing:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. Tom I

Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. Tom I Holistyczny wymiar współczesnej medycyny Tom I Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu Holistyczny wymiar współczesnej medycyny Tom I Praca zbiorowa pod redakcją Prof. dr hab. med. Elżbiety

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

Możliwości w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy lekarzy oraz edukacja pacjentów. Przemysława Jarosz-Chobot

Możliwości w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy lekarzy oraz edukacja pacjentów. Przemysława Jarosz-Chobot Możliwości w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy lekarzy oraz edukacja pacjentów Przemysława Jarosz-Chobot DZISIEJSZA OPIEKA DIABETOLOGICZNA STANDARD EDUKACJA INSULINA Inne Leki Chory? Na zawsze? Czy

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo 43 stażystów Orzecznictwo 94 stażystów

Orzecznictwo 43 stażystów Orzecznictwo 94 stażystów Zał. nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla zamieszkałych na obszarze województwa absolwentów studiów lekarskich i

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki. Rozdział 2. Zarys dziejów etyki lekarskiej. Rozdział 3. Prawa pacjenta

Spis treści VII. Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki. Rozdział 2. Zarys dziejów etyki lekarskiej. Rozdział 3. Prawa pacjenta Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki 1.1. Podstawowe pojęcia etyki ogólnej, niezbędne do zrozumienia zasad etyki lekarskiej i bioetyki..................................... 1 1.2. Pojęcia dobra

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Szulman-Wardal

Aleksandra Szulman-Wardal Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 3, s. 363-374 Aleksandra Szulman-Wardal ETHICAL PROBLEMS IN HEALTH SCIENCES ON THE EXAMPLE OF CLINICAL PSYCHOLOGY AND REHABILITATION PSYCHOLOGY Summary.

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Założenia wstępne i przypominające (pewnik)

Założenia wstępne i przypominające (pewnik) Założenia wstępne i przypominające (pewnik) emantyka łownik Języka Polskiego, PWN: Dział językoznawstwa, którego przedmiotem jest analiza znaczeń wyrazów. Dział semiotyki (logika teorii języka) zajmujący

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO w dniach 12.09.2014 13.09.2014 Data Godziny Osoba prowadząca Miejsce realizacji zajęć Forma zajęć Liczba godz. 12.09.14 (piątek ) 9.00-12.45

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN W drodze do brzegu życia - tom XIII red. Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Kułak Wojciech ISBN - 978-83-937785-5-3 Recenzenci Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 3 (38) 310 320 Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc awski zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja social involvement civic involvement

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY WYKAZ PRELEGNETÓW

ALFABETYCZNY WYKAZ PRELEGNETÓW ALFABETYCZNY WYKAZ PRELEGNETÓW VII PODLASKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA 15 LAT ZAKŁADU ZINTEGROWANEJ OPIEKI MEDYCZNEJ VII PODLASIAN INTERNATIONAL SCIENTIFIC - EDUCATIONAL CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Dobro w czasach postmoderny

Dobro w czasach postmoderny Ks. Ryszard Skowronek Dobro w czasach postmoderny Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II Księgarnia św. Jacka Katowice 2007 SPIS TREŚCI Contents... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. POSTMODERNIZM

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

11.12.2015 (piątek): 9.00 Msza Święta w Katedrze Wrocławskiej, przewodniczy Jego Ekscelencja Bp Andrzej Siemieniewski (Dla uczestników konferencji)

11.12.2015 (piątek): 9.00 Msza Święta w Katedrze Wrocławskiej, przewodniczy Jego Ekscelencja Bp Andrzej Siemieniewski (Dla uczestników konferencji) 10.12.2015 (czwartek) sesja warsztatowa 16.00-18.00 Ewa Wojtoń Leczenie ran 16-00.18.00 Andrzej Szuba obrzęk limfatyczny 18.00-20.00 Lenka Machálková, Zdeňka Mikšová, Tajniki stymulacji bazalnej 11.12.2015

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSPÓŁCZESNE WYZWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM I JEGO RODZINĄ

SPIS TREŚCI WSPÓŁCZESNE WYZWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM I JEGO RODZINĄ SPIS TREŚCI PROBLEMY DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE I PIELĘGNACYJNE W WYBRANYCH SCHORZENIACH Rolka Hanna, Grzybko Małgorzata, Kobus Grażyna, Kowalewska Beata, Jankowiak Barbara: Wybrane aspekty w opiece nad

Bardziej szczegółowo

National Programme for the Development of Transplantation Medicine

National Programme for the Development of Transplantation Medicine National Programme for the Development of Transplantation Medicine Conference & Workshop on Human Transplants Identification and Monitoring in European Union Quality and Safety Standards Katowice, October

Bardziej szczegółowo

Program praktyki w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze dla studentów studiów niestacjonarnych - pomostowych Kierunek: pielęgniarstwo

Program praktyki w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze dla studentów studiów niestacjonarnych - pomostowych Kierunek: pielęgniarstwo Program praktyki w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze dla studentów studiów niestacjonarnych - pomostowych Kierunek: pielęgniarstwo I. ZałoŜenia programowo organizacyjne praktyk Praktyka z zakresu przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Związki geografii z innymi naukami

Związki geografii z innymi naukami Podstawowe idee i koncepcje w geografii - Tom 7 Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Katedra Geografii Społecznej i Regionalnej Uniwersytetu Łódzkiego Związki

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują:

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują: 1st European Day of the Brain. Ageing, Stroke, and Alzheimer s Disease - Finding Innovative Solutions - Experts Conference during Polish Presidency of the European Union Council (18 November 2011, Learning

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO Studenckie Koło Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowo/Rodzinnego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Oddział Mazowiecki Oddział Akademicki Polskiego

Bardziej szczegółowo

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym Wrocław, 10 11 kwietnia 2014 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 108 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 108 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 108 SECTIO D 2004 Samodzielna Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich 1 Zakład Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdobywania wiarygodnej wiedzy psychoonkologicznej. Przegląd i analiza tekstów. Budowanie relacji terapeutycznej - doświadczenie własne.

Sposoby zdobywania wiarygodnej wiedzy psychoonkologicznej. Przegląd i analiza tekstów. Budowanie relacji terapeutycznej - doświadczenie własne. Data Godziny Rodzaj zajęć (Wykład/ Seminarium /Ćwiczenia) Miejsce prowadzenia zajęć Temat Prowadzący Zajęcia 1. Wstęp do psychoonkologii klinicznej. 17 października 6 godz*. Wprowadzenie do zajęć. Czym

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2. WYDZIAŁ: LEKARSKI 3. JEDNOSTKA:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2015/2016 Rok akademicki 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 22 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 22 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 22 SECTIO D 2004 Zakład Organizacji Pracy Pielęgniarskiej Wydziału Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA Nazwa programu kształcenia (kierunku) PIELĘGNIARSTWO Poziom i forma studiów Specjalność: Pielęgniarstwo Ścieżka dyplomowania: studia I stopnia stacjonarne Nazwa przedmiotu: Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

ćwiczeń i zajęć praktycznych z przedmiotu. Praktyka powinna być realizowana w oddziałach opieki paliatywnej lub hospicjach.

ćwiczeń i zajęć praktycznych z przedmiotu. Praktyka powinna być realizowana w oddziałach opieki paliatywnej lub hospicjach. Program praktyki z Opieki paliatywnej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych III roku - 6 semestr Kierunek: pielęgniarstwo I. Założenia programowo

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Anna I. Brzezińska (red.) Early Support for a Child with

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY

OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY OCENA SATYSFAKCJI ŻYCIOWEJ I SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO PACJENTÓW PRZED OPERACJĄ TĘTNIAKA AORTY EVALUATION OF LIFE SATISFACTION AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF PATIENTS BEFORE SURGERY AORTIC ANEURYSM Emilia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA,,PROMOCJA ZDROWIA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM POŁĄCZONA Z ROZSTRZYGNIĘCIEM PLEBISCYTU,,LEKARZ PIELĘGNIARKA - POŁOŻNA - REHABILITANT ROKU

KONFERENCJA,,PROMOCJA ZDROWIA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM POŁĄCZONA Z ROZSTRZYGNIĘCIEM PLEBISCYTU,,LEKARZ PIELĘGNIARKA - POŁOŻNA - REHABILITANT ROKU KONFERENCJA,,PROMOCJA ZDROWIA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM POŁĄCZONA Z ROZSTRZYGNIĘCIEM PLEBISCYTU,,LEKARZ PIELĘGNIARKA - POŁOŻNA - REHABILITANT ROKU 30 maja 2014 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO (dla stażystów lekarzy i lekarzy dentysów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 01.10.2016 r. i 01.03.2017 r.) - szkolenie od 27 marca

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego. Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego. Wydział Nauk o Zdrowiu UMB Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Wydział Nauk o Zdrowiu UMB Studenckie Koło Naukowe 1. Nazwa Koła: SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego 2. Opiekun Koła:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 1. Wybrane aspekty jakości życia chorych w pierwszej fazie choroby Parkinsona 2. Wiedza pacjentów

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo