SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE"

Transkrypt

1 SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014

2 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa modułu/ przedmiotu TOKSYKOLOGIA 2. Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku przedmiot Zakład Ratownictwo Medyczne 3. Kod przedmiotu RM.13.4.W 4. Język przedmiotu język polski 5. Treści programowe grupa treści podstawowych 6. Typ przedmiotu obowiązkowy do zaliczenia IV semestru/ II roku studiów, 7. Rok studiów, semestr rok II/ semestr IV Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot dr Marek Wojtaszek dr Magdalena Babuśka Roczniak dr Marek Wojtaszek 10. Formuła przedmiotu wykład 11. Wymagania wstępne brak 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wykład - 60 godzin Liczba punktów ECTS 13. przypisana wykład 2 punkty ECTS modułowi/przedmiotowi Założenia i cele modułu/przedmiotu Metody dydaktyczne Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu Zapoznanie studentów z toksycznością związków, drogami wprowadzania i wydalania trucizn, mechanizmami działania toksycznego, metabolizmem trucizn, objawami klinicznymi zatruć. Przekazanie wiedzy dotyczącej pobierania i zabezpieczania materiału do badań toksykologicznych oraz przeprowadzania dekontaminacji. Kształtowanie postawy dbania o bezpieczeństwo własne i współpracowników, wykłady z prezentacją multimedialną wykład - ZO- zaliczenie z oceną: pozytywne oceny z kolokwium oraz przygotowanie prezentacji

3 Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Zamierzone efekty kształcenia* Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Wykłady: 1. Współczesne kierunki rozwoju toksykologii. Zakres toksykologii. 2. Zatrucia klasy toksyczności związków, czynniki warunkujące toksyczność, drogi wprowadzania i wydalania trucizn. Mechanizmy działania toksycznego. Metabolizm trucizn. 3. Objawy kliniczne zatruć. 4. Ogólne zasady postępowania w ostrych zatruciach. 5. Metody jakościowe i ilościowe oznaczania trucizn. Dekontaminacja swoista i nieswoista. Pozaustrojowe techniki usuwania trucizn z ustroju. 6. Toksykometria. Wskazania do badań toksykologicznych. 7. Zabezpieczanie materiału do badań sposoby poboru próbek skażeń ciekłych i gazowych. 8. Pobieranie i zabezpieczanie materiału biologicznego do badań toksykologicznych. 9. Zatrucia lekami. 10. Zatrucia lekami stosowanymi w chorobach układu krążenia. 11. Ostre zatrucia alkoholem etylowym i alkoholami niekonsumpcyjnymi. 12. Zatrucia narkotykami. 13. Zatrucia środkami ochrony roślin pestycydy. 14. Zatrucia rozpuszczalnikami. 15. Substancje toksyczne pochodzenia roślinnego. Pleśnie i grzyby toksynotwórcze. 16. Zatrucia substancjami żrącymi. 17. Zatrucia związkami o działaniu methemoglobino twórczym. 18. Ostre zatrucia gazami. 19. Trucizny o działaniu uszkadzającym wątrobę. 20. Pestycydy jako zanieczyszczenia żywności. Naturalne substancje w żywności szkodliwe dla zdrowia. 21. Zanieczyszczenia środowiska związkami chemicznymi pochodzenia przemysłowego. Skażenia wody, gleby i atmosfery. 22. Toksyczne działanie preparatów i artykułów gospodarstwa domowego oraz kosmetyków. W zakresie wiedzy student : - wyjaśnia zasady dekontaminacji, - rozróżnia objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych, - objaśnia zasady podawania i działania leków stosowanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, różnicuje postaci leków, drogi ich podawania, interakcje, wskazania do ich podania oraz obliczania dawki leków W zakresie umiejętności student : - potrafi pobrać i zabezpieczyć materiał do badań toksykologicznych, - potrafi wykonać wstępna dekontaminację, - zachowuje zasady bezpieczeństwa związane z materiałami biologicznie skażonymi W zakresie kompetencji społecznych student: - dba o bezpieczeństwo własne i współpracowników, - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się, - ma świadomość ważności zachowywania w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki i tajemnicy zawodowej

4 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Burda P. :Ostre Zatrucia. Wyd. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012r. 2. Pach J.:Zarys toksykologii klinicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków Panasiuk L., Król M., Szponar E., Szponar J.: Ostre Zatrucia. PZWL 2010 r. Literatura uzupełniająca: 1. Seńczuk W. (red.): Toksykologia współczesna. Wyd. PZWL, Warszawa Seńczuk W., Bogdanik T. (red.): Toksykologia. Wyd. PZWL, Warszawa Mutschler E., Geisslinger G., Heyo K. Kroemer H.K., Schäfer- Korting M.: Farmakologia i toksykologia. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Walker C. H., Hopkin S. P., Sibly R. M., Peakall. B. (red.): Podstawy ekotoksykologii. Wyd. PWN, Warszawa BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 Przygotowanie do kolokwium 5 Przygotowanie prezentacji 5 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2

5 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA EK-K_W12 EK-K_W13 EK-K_W49 EK-K_U32 EK-K_U65 EK-K_U66 EK-K_K03 EK-K_K05 wyjaśni zasady dekontaminacji rozróżnia objawy, przebieg i postępowanie w określonych stanach klinicznych objaśnia zasady podawania i działania leków stosowanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, różnicuje postaci leków, drogi ich podawania, interakcje, wskazania do ich podania oraz obliczania dawki leków UMIEJĘTNOŚCI potrafi pobrać i zabezpieczyć materiał do badań toksykologicznych wykonuje wstępna dekontaminację zachowuje zasady bezpieczeństwa związane z materiałami biologicznie skażonymi KOMPETENCJE SPOŁECZNE potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i współpracowników posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się EK-K_K06 ma świadomość ważności zachowywania w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki i tajemnicy zawodowej

6 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa modułu/ przedmiotu MEDYCYNA RATUNKOWA 2. Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku przedmiot Zakład Ratownictwo Medyczne 3. Kod przedmiotu RM.16.3.W RM.16.3.C RM.16.4.W RM.16.4.C 4. Język przedmiotu język polski 5. Treści programowe grupa treści kierunkowych 6. Typ przedmiotu obowiązkowy do zaliczenia III, IV semestru/ II roku studiów, 7. Rok studiów, semestr rok II/ semestr III, IV Imię i nazwisko osoby (osób) dr J. Sawka 8. prowadzącej przedmiot lek med. Joanna Bierawska 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu dr J. Sawka lek med. Joanna Bierawska wykład ćwiczenia 11. Wymagania wstępne brak 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych Liczba punktów ECTS 13. przypisana modułowi/przedmiotowi 14. Założenia i cele modułu/przedmiotu wykład - 60 godzin ćwiczenia - 60godzin wykład -2 punkty ECTS ćwiczenia - 2punkty ECTS Zapoznanie studentów z mechanizmami prowadzącymi do nagłych zagrożeń zdrowia i życia pochodzenia wewnętrznego, objawami klinicznymi i sposobami postępowania w określonych stanach klinicznych. Wyrabianie umiejętności postępowanie ratunkowego w wybranych stanach zagrożenia pochodzenia wewnętrznego (choroby układu sercowo naczyniowego, oddechowego, oraz metaboliczne) z uwzględnieniem obowiązujących standardów i procedur. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową 15. Metody dydaktyczne 16. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu wykłady konwersatoryjny ćwiczenia audytoryjne (gry symulacyjne, analiza przypadków) wykład- Z- zaliczenie na podstawie obecności ćwiczenia audytoryjne- ZO- 100%obecność na ćwiczeniach, obserwacja wykonawstwa

7 17. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Wykłady: 1. Stany nagłego zagrożenia życia zdrowia i życia pochodzenia wewnętrznego u dorosłych. 2. Stany zagrożenia życia w chorobach serca i naczyń. 3. Stany zagrożenia życia w chorobach układu oddechowego. 4. Stany zagrożenia życia w chorobach przewodu pokarmowego. 5. Stany zagrożenia życia w chorobach zakaźnych. 6. Stany zagrożenia życia w chorobach metabolicznych. 7. Stany zagrożenia życia w chorobach nerek i urologicznych. 8. Stany zagrożenia życia w chorobach endokrynologicznych. 9. Stany zagrożenia życia w chorobach hematologicznych i onkologicznych. 10. Stany zagrożenia życia w chorobach neurologicznych.zaburzenia świadomości. 11. Stany zagrożenia życia w chorobach psychicznych. 12. Stany zagrożenia życia w chorobach dermatologicznych i okulistycznych. 13. Postępowanie ratunkowe w ostrych zatruciach. 14. Zagrożenia środowiskowe. Skażenia chemiczne. 15. Mechanizmy termoregulacji. Hipertermia etiologia i patogeneza. Gorączka klasyfikacja kliniczna. Wyczerpanie cieplne, udar cieplny, terapia podstawowa. 16. Postępowanie doraźne, pomoc przedszpitalna i leczenie szpitalne w oparzeniach. Czynniki sprawcze. 17. Hipotermia i Odmrożenia. 18. Porażenie elektryczne prądem i piorunem. 19. Choroba wysokościowa, ostre niedotlenienie wysokościowe, ostra choroba wysokogórska. 20. Podtopienie i utonięcie. Leczenie hiperbaryczne, choroba kesonowa, tętnicze zatory gazowe. 21. Zagrożenia radiologiczne i choroba popromienna. 22. Ukąszenia przez owady, węże, zwierzęta morskie itd. Ćwiczenia: 1. Postępowanie ratunkowe w wybranych stanach zagrożenia pochodzenia wewnętrznego (choroby układu sercowo naczyniowego, oddechowego, oraz metaboliczne) badanie wstępne, badanie szczegółowe, procedury lecznicze. 2. Interpretacja zapisu prawidłowego EKG- rozpoznawanie w zapisie EKG zaburzeń rytmu serca, zawału mięśnia sercowego, bloków serca, niewydolności serca, itp. 3. Dokumentacja w ratownictwie medycznym 4. Elektroterapia defibrylacja, kardiowersja, elektrostymulacja 5. Postępowanie ratunkowe w wybranych zagrożeniach środowiskowych uraz termiczny, utonięcie, choroba wysokościowa, choroba popromienna), Klasyfikacja oparzeń, stopnie i rozległość oparzeń, leczenie p/ bólowe, płynoterapia, monitorowanie pacjenta oparzonego, oparzenia u dzieci. 6. Pomoc w urazach udzielana w warunkach zimowych. 7. Postępowanie doraźne w miejscu zdarzenia i leczenie wybranych zatruć leki, alkohole, substancje chemiczne, gazy. 8. Specyfika działań ratunkowych w wybranych zatruciach ostrych (dekontaminacja, odtrutki, zespoły cholinolityczne, cholinergiczne, zespoły neuroleptyczne). 9. Postępowanie w zespołach abstynencyjnych. 10. Resuscytacja krążeniowo oddechowa u noworodków (NLS). 11. Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dzieci (PLS). 12. Resuscytacja krążeniowo oddechowa zaawansowana (ALS). 13. Resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem AED. 14. Resuscytacja krążeniowo oddechowa kardiologiczna (ACLS).

8 Wiedza W zakresie wiedzy student: - wyjaśnia mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia, - rozróżnia objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych, - charakteryzuje zasady ratowania tonących oraz podstawy asekuracji, - omawia przyczyny i objawy utraty przytomności (użycie skal punktowych) - rozróżnia zestawy ratunkowe, możliwości i zasady ich wykorzystania - określa prawidłowe wartości parametrów życiowych oraz normy podstawowych badań laboratoryjnych - określa medyczne czynności ratunkowe podejmowane w przypadku wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i u dorosłych - określa zasady podawania i działania leków stosowanych w stanach nagłych. 18. Zamierzone efekty kształcenia* Umiejętności W zakresie umiejętności student: potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia, - potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości i uzasadnić decyzję o sposobie dalszego postępowania, - postępuje adekwatnie do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, - potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia postępowania - posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała. - prowadzić zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującym algorytmem, - posiada umiejętność przyrządowego udrożnienie dróg oddechowych metodami nadkrtaniowymi, - posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej pod nadzorem lekarza z użyciem środków zwiotczających, - potrafi wykonać zapis elektrokardiograficzny i zidentyfikować zapis wskazujący na bezpośrednie zagrożenie życia, - potrafi wykonać kardiowersję i zewnętrzną stymulację elektryczną serca pod nadzorem lekarza Kompetencje społeczne W zakresie kompetencji społecznych student: - posiada umiejętność działania w warunkach stresu i niepewności - potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i współpracowników - ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową - przewiduje skutki podejmowanych działań

9 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Briggs S. M., Brinsfield K. H. (red.): Wczesne postepowanie medyczne w katastrofach. Podręcznik dla ratowników medycznych. Wyd. PZWL, Warszawa Andres J. (red.), Rudolph W., Koster R.: Wytyczne resuscytacji Kraków Brongiel L., Hładki W.: Postepowanie w przypadku urazów. Wyd. Medycyna Praktyczna. Kraków, Campbell J.: International Trauma Life Suppot. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków, Jakubaszko J.: Ratownik Medyczny. Wyd. Górnicki Wyd. Medyczne, Wrocław, Plantz S., Wipfler E.: Medycyna Ratunkowa, Wyd. Elsevier, Wyd. II, Wrocław, Styka L.: Ewakuacja i transport poszkodowanych. Wyd. Górnicki Wyd. Medyczne, Wrocław, Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn r. DzU Nr 191, r. Literatura uzupełniająca: 1. Cieckiewicz J.: Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Górnicki, Wyd. Medyczne, Wrocław, Jakubaszko J. (red.): Dwadzieścia lat zimowych spotkań medycyny ratunkowej w Karpaczu, PTMR, Wrocław Jakubaszko J. (red.): Polish Journal of Emergency Medicine Wyd. Polskie Towarzystwo Med. Ratunk. Wrocław, BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] Godziny kontaktowe z nauczycielem 120 Przygotowanie do ćwiczeń 20 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 4

10 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA EK-K_W09 EK-K_W13 EK-K_W20 EK-K_W25 EK-K_W38 EK-K_W39 EK-K_W41 EK-K_W49 EK-K_U01 EK-K_U02 EK-K_U03 EK-K_U07 EK-K_U10 wyjaśnia mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia, rozróżnia objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych, charakteryzuje zasady ratowania tonących oraz podstawy asekuracji, omawia przyczyny i objawy utraty przytomności (użycie skal punktowych) rozróżnia zestawy ratunkowe, możliwości i zasady ich wykorzystania określa prawidłowe wartości parametrów życiowych oraz normy podstawowych badań laboratoryjnych określa medyczne czynności ratunkowe podejmowane w przypadku wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i u dorosłych objaśnia zasady podawania i działania leków stosowanych w stanach nagłych UMIEJĘTNOŚCI potrafi komunikować się z pacjentem jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia, potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia, potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości i uzasadnić decyzję o sposobie dalszego postępowania, postępuje adekwatnie do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia postępowania

11 EK-K_U12 EK-K_U14 EK-K_U17 EK-K_U23 EK-K_U25 EK-K_U40 EK-K_U46 posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała. prowadzić zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującym algorytmem, posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej pod nadzorem lekarza z użyciem środków zwiotczających, potrafi wykonać zapis elektrokardiograficzny i zidentyfikować zapis wskazujący na bezpośrednie zagrożenie życia, potrafi wykonać kardiowersję i zewnętrzną stymulację elektryczną serca pod nadzorem lekarza, potrafi wdrożyć odpowiednie postępowanie w odmie opłucnowej zagrażającej życiu, potrafi podjąć decyzję o niepodejmowaniu czynności resuscytacyjnych, KOMPETENCJE SPOŁECZNE EK-K_K02 EK-K_K03 EK-K_K07 EK-K_K14 posiada umiejętność działania w warunkach stresu i niepewności potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i współpracowników ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową przewiduje skutki podejmowanych działań

12 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 3. Kod przedmiotu Język przedmiotu Treści programowe Typ przedmiotu Rok studiów, semestr Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku Zakład Ratownictwo Medyczne RM.17.3.C RM.17.4.C język polski grupa treści kierunkowych obowiązkowy do zaliczenia III, IV semestru/ II roku studiów, rok II/ semestr III, IV dr Jarosław Sawka mgr Hubert Marek mgr Stefan Zubel mgr Hubert Marek 10. Formuła przedmiotu ćwiczenia 11. Wymagania wstępne brak 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych ćwiczenia- 100 godzin Liczba punktów ECTS 13. przypisana ćwiczenia-10 punktów ECTS modułowi/przedmiotowi 14. Założenia i cele modułu/przedmiotu Zapoznanie studentów z zasadami, metodami i techniką wykonania czynności ratunkowych. Kształtowanie umiejętności wykonywania medycznych czynności ratunkowych u dorosłych i dzieci w stanach zagrożenia życia Doskonalenie umiejętności zastosowania sprzętu ratowniczego zależnie od sytuacji u dorosłych i dzieci. Kształtowanie postawy dbałości o stan techniczny sprzętu ratowniczego i oszczędnie gospodaruje materiałami medycznymi Metody dydaktyczne Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu ćwiczenia audytoryjne (gry symulacyjne, analiza przypadków) Ćwiczenia audytoryjne- ZO Frekwencja - 100% obecności na ćwiczeniach, Obserwacja wykonawstwa (arkusz obserwacji)

13 17. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Ćwiczenia: 1. Udrażnianie dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi (rękoczyn). 2. Udrażnianie dróg oddechowych metodami przyrządowymi: a) założyć rurkę ustno-gardłową, założyć nosowo-gardłową, założyć maskę krtaniową, założyć rurkę krtaniową, b) wykonać konikopunkcję, c) wykonać odsysanie dróg oddechowych, wykonać intubację dotchawiczą, d) prowadzić wentylację ręczną z użyciem maski twarzowej, e) prowadzić wentylację ręczną z użyciem zastawaki jednokierunkowej, f) prowadzić wentylację ręczną z użyciem worka samorozprężalnym. 3. Wykonanie EKG, monitorowanie czynności układu krążenia metodami nie inwazyjnymi. 4. Pomiar i ocena ośrodkowego ciśnienia żylnego, monitorowanie czynności układu oddechowego. 5. Pomiar temperatury głębokiej, pomiar i ocena ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ). 6. Podawanie leków droga dotchawiczą. 7. Wykonanie kaniulacji żyły szyjnej zewnętrznej. 8. Podawanie leków z użyciem pompy infuzyjnej. 9. Wykonanie dojścia doszpikowego, podawanie leków doszpikowo. 10. Wykonanie defibrylacji ręcznej, wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. 11. Pobranie krwi tętniczej do oznaczenia gazometrii. 12. Zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka. 13. Ocena ABC. Badanie podmiotowe (wywiad, SAMPLE) i przedmiotowe pacjenta (badanie ABCDE). 14. Podjęcie i prowadzenie podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych z wykorzystaniem standardów. 15. Podjęcie i prowadzenie zaawansowanej resuscytacji krążeniowooddechowej u dorosłych według standardów, z wykorzystaniem dostępnego sprzętu. 16. Ocena ABC pacjenta po urazie. Badanie urazowe. 17. Przygotowanie pacjenta po urazie do transportu i opieka medyczna podczas transportu. 18. Zapatrywanie ran w różnych okolicach ciała z zastosowaniem zasad aseptyki i antyseptyki 19. Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów) i innych procedurach medycznych. 20. Tamowanie zewnętrznych krwotoków tętniczych i żylnych, zakładanie opatrunków uciskowych, zastosowanie opasek zaciskowych 21. Zaopatrywanie otwartych obrażeń klatki piersiowej i jamy brzusznej. 22. Wykonanie punkcji jamy opłucnowej celem odbarczenia powietrza i płynu 23. Postępowanie w urazach stawów i kości oraz kręgosłupa. 24. Unieruchamianie złamań, zwichnięć, skręceń kończyn, oraz kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego. 18. Zamierzone efekty kształcenia* Wiedza W zakresie wiedzy student: - rozróżnia zestawy ratunkowe ich możliwości wykorzystania i zasady użycia, - określa medyczne czynności ratunkowe podejmowane w przypadku wystąpienia stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych, - rozumie zasadność podjęcia tlenoterapii biernej, wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem i tlenem z zastosowaniem różnych metod, - charakteryzuje wskazania i metody udrażniania dróg oddechowych, - określa algorytm wykonywania podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych

14 Umiejętności Kompetencje społeczne W zakresie umiejętności student : - potrafi prowadzić podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującym algorytmem, - potrafi prowadzić zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującym algorytmem, - potrafi przywracać drożność dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi, - potrafi udrażniać przyrządowo drogi oddechowe metodami nadkrtaniowymi, - posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej bez użycia środków zwiotczających, - posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej pod nadzorem lekarza z użyciem środków zwiotczających - posiada umiejętność wspomagania oddechu, prowadzi wentylację zastępczą z użyciem maski twarzowej, worka samorozprężalnego i respiratora, - potrafi wykonać defibrylację elektryczną z użyciem defibrylatora ręcznego i zautomatyzowanego, - potrafi założyć zgłębnik dożołądkowy i wykonać płukanie żołądka pod nadzorem lekarza, - potrafi wykonać konikopunkcję i konikotomię - potrafi wykonać odsysanie dróg oddechowych z wykorzystaniem urządzenia ssącego W zakresie kompetencji społecznych student: - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się, - dba o stan techniczny sprzętu ratowniczego i oszczędnie gospodaruje materiałami medycznymi

15 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Boyle M. (red.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wyd. PZWL, Warszawa Campbell J. E., Alson R.L. (red.): Basic Trauma Life Suport - dla paramedyków i ratowników medycznych. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.i 3. Ciećkiewicz J., Benin-Goren O. (red.): Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Medycyna katastrof w zarysie. Wyd. Górnicki, Wrocław Jakubaszko J. (red.): Medycyna ratunkowa. Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego. Wyd. Górnicki, Wrocław Literatura uzupełniająca: 1. Bożkowa K., Siwińska-Gołębiowska H., Prokopczuk J., Kamińska E. (red.): Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. Wyd. PZWL, Warszawa Cline D. M. (red.): Medycyna ratunkowa. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Flake F., Lutomsky B.: Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Illing S., Springer S. (red.): Pediatria. Diagnostyka, leczenie, stany nagłe. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Jakubaszko J., Boznański A. (red.): Ratownik medyczny. Wyd. Górnicki, Wrocław Janczewski G., Osuch-Wójcikiewicz E., Bruzgielewicz A. (red.): Ostry dyżur: otolaryngologia. Wyd. Alfa-medica Press, Bielsko-Biała Keim S., M.: Medycyna ratunkowa na dyżurze. Wyd. PZWL, Warszawa Klukowski K., Blady W: Medycyna wypadków w transporcie. Wyd. PZWL, Warszawa Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Maciejewska M., Torbicki A., Baran-Furga H. (red.): Poradnik dyżuranta. Wyd. PZWL, Warszawa Plantz S.H., Adler J.N.: Medycyna ratunkowa. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Sefrin P., Schua R. (red.): Postępowanie w nagłych przypadkach. Wyd Urban & Partner, Wrocław Strange G.R., Abrunzo T. (red.): Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Strużyna J., Baumberg I (red.): Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach. Wyd. PZWL, Warszawa 2004.

16 BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] Godziny kontaktowe z nauczycielem 100 Przygotowanie do ćwiczeń 90 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 190 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 10 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA EK-K_W38 EK-K_W41 EK-K_W42 EK-K_W43 EK-K_W45 rozróżnia zestawy ratunkowe ich możliwości wykorzystania i zasady użycia określa medyczne czynności ratunkowe podejmowane w przypadku wystąpienia stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych rozumie zasadność podjęcia tlenoterapii biernej, wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem i tlenem z zastosowaniem różnych metod charakteryzuje wskazania i metody udrażniania dróg oddechowych określa algorytm wykonywania podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych UMIEJĘTNOŚCI EK-K_U13 potrafi prowadzić podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującym algorytmem EK-K_U14 potrafi prowadzić zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującym algorytmem EK-K_U15 potrafi przywracać drożność dróg

17 oddechowych metodami bezprzyrządowymi EK-K_U16 EK-K_U17 EK-K_U18 EK-K_U20 EK-K_U23 EK-K_U24 EK-K_U29 EK-K_U34 EK-K_U57 EK-K_U75 potrafi udrażniać przyrządowo drogi oddechowe metodami nadkrtaniowymi posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej bez użycia środków zwiotczających Posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej pod nadzorem lekarza z użyciem środków zwiotczających posiada umiejętność wspomagania oddechu, prowadzi wentylację zastępczą z użyciem maski twarzowej, worka samorozprężalnego i respiratora potrafi wykonać zapis elektrokardiograficzny i zidentyfikować zapis wskazujący na bezpośrednie zagrożenie życia potrafi wykonać defibrylację elektryczną z użyciem defibrylatora ręcznego i zautomatyzowanego potrafi wykonać dojście doszpikowe potrafi założyć zgłębnik dożołądkowy i wykonać płukanie żołądka pod nadzorem lekarza potrafi wykonać konikopunkcję i konikotomię Potrafi wykonać odsysanie dróg oddechowych z wykorzystaniem urządzenia ssącego KOMPETENCJE SPOŁECZNE EK-K_K05 EK-K_K11 posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się dba o stan techniczny sprzętu ratowniczego i oszczędnie gospodaruje materiałami medycznymi

18 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 3. Kod przedmiotu Język przedmiotu Treści programowe Typ przedmiotu Rok studiów, semestr Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot Formuła przedmiotu Wymagania wstępne Liczba godzin zajęć dydaktycznych Liczba punktów ECTS przypisana modułowi/przedmiotowi 14. Założenia i cele modułu/przedmiotu CHOROBY WEWNĘTRZNE Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku Zakład Ratownictwo Medyczne RM.20.3.W RM.20.4.W język polski grupa treści kierunkowych obowiązkowy do zaliczenia III, IV semestru/ii roku studiów Rok II/ Semestr III, IV, dr n. med. Dorota Hawrylecka dr n. med. Dorota Hawrylecka wykład anatomia, fizjologia, patofizjologia wykład 120 godzin wykład - 6 punkty ECTS Przekazanie wiedzy dotyczącej objawów klinicznych, przebiegu i postępowania w określonych stanach klinicznych pochodzenia wewnętrznego. Motywowanie do stałego dokształcania 15. Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną 16. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu Wykład Egzamin - pisemny test Zaliczenie na podstawie: Obecność na wykładach Opracowanie projektu

19 17. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Wiedza Wykłady: 1. Wywiad i badanie fizykalne chorego. 2. Nagłe zatrzymanie krążenia. 3. Choroba niedokrwienna serca 4. Nadciśnienie tętnicze. 5. Ostra i przewlekła niewydolność krążenia. 6. Ostra niewydolność oddechowa, ARDS. 7. Astma oddechowa i POChP, stan astmatyczny. 8. Wstrząs. 9. Śpiączki metaboliczne. Cukrzyca. 10. Ostra niewydolność nerek. 11. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodnoelektrolitowej jako stan zagrożenia życia. W zakresie wiedzy student : - wyjaśnia mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia, - rozróżnia objawy, przebieg i postępowanie w określonych stanach klinicznych - omawia przyczyny i objawy nagłego zatrzymania krążenia, - omawia przyczyny, objawy i rodzaje wstrząsu, - określa prawidłowe wartości parametrów życiowych oraz normy podstawowych badań laboratoryjnych 18. Zamierzone efekty kształcenia* Umiejętności W zakresie umiejętności student: - potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia, - potrafi rozpoznać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego, - postępuje adekwatnie do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, - potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia postępowania, - potrafi wykonać zapis elektrokardiograficzny i zidentyfikować zapis wskazujący na bezpośrednie zagrożenie życia, Kompetencje społeczne W zakresie kompetencji społecznych student: - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania - stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu. 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Herold G.: Medycyna wewnętrzna repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. Wyd. IV, Wyd. PZWL, Warszawa Kokot F.: Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Wyd. PZWL, Warszawa Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne. t. I, Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków Literatura uzupełniająca: 1. Januszewicz W., Kokot F.: Interna. t. I i II, Wyd. PZWL, Warszawa Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B.: Choroby wewnętrzne podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wyd. PZWL, Warszawa BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta)

20 Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] Godziny kontaktowe z nauczycielem (wykłady) 120 Przygotowanie projektu 15 Przygotowanie się egzaminu 15 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 6 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA EK-K_W09 EK-K_W13 EK-K_W23 EK-K_W24 EK-K_W39 wyjaśnia mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia rozróżnia objawy, przebieg i postępowanie w określonych stanach klinicznych omawia przyczyny i objawy nagłego zatrzymania krążenia omawia przyczyny, objawy i rodzaje wstrząsu określa prawidłowe wartości parametrów życiowych oraz normy podstawowych badań laboratoryjnych UMIEJĘTNOŚCI EK-K_U02 EK-K_U06 EK-K_U07 EK-K_U10 EK-K_U12 potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia potrafi rozpoznać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego postępuje adekwatnie do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia postępowania posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK NIESTACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK NIESTACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK NIESTACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Elementy składowe sylabusu Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 25 15 2 WIEDZA

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 25 15 2 WIEDZA Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k2-2012-S Pozycja planu: B2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY Załącznik do uchwały RGNiSW nr 461/2013 z dnia14 marca 2013 r. WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK ROK AKADEMICKI 2015/2016 SPIS TREŚCI TOKSYKOLOGIA... 3 METODOLOGIA BADAŃ... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. MEDYCYNA RATUNKOWA... 10 MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE...

Bardziej szczegółowo

mgr Damian Garlicki Praktyka zawodowa (W) (Ć) (L) (Sk) (S) (Pz) laboratoryjne IV 80 2

mgr Damian Garlicki Praktyka zawodowa (W) (Ć) (L) (Sk) (S) (Pz) laboratoryjne IV 80 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4pz4-2012-S Pozycja planu: E4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Kod

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PRM modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów 1 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK NIESTACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK NIESTACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK NIESTACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa modułu/ przedmiotu KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC 2. Nazwa jednostki Instytut

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp Elementy składowe Opis. sylabusu 1. Nazwa modułu/ przedmiotu METODOLOGIA BADAŃ 2. RM.14.5.W 3. Kod przedmiotu RM.14.5.S

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu

Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa Kod przedmiotu 12.7-WL-LEK-Pp-Ć2_pNadGen541ZV

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 120 2

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 120 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3-6k5-2012-S Pozycja planu: B5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS. Nazwa przedmiotu.

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS. Nazwa przedmiotu. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu Fakultet Kwalifikowane

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK ROK AKADEMICKI 2015/2016 SPIS TREŚCI METODOLOGIA BADAŃ...3 KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC...6 MEDYCYNA RATUNKOWA...10 MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE...16 DYDAKTYKA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr)

SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE. PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) SZCZEGÓŁOWY OPIS KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE ROK II (4 semestr) JEDNOSTKA TERENOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Rodzaj i czas trwania Obowiązkowa praktyka

Bardziej szczegółowo

Medycyna ratunkowa - opis przedmiotu

Medycyna ratunkowa - opis przedmiotu Medycyna ratunkowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna ratunkowa Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRat Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu

Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-MPSiPP Wydział Wydział Lekarski i Nauk

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwsza pomoc medyczna 1/2

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwsza pomoc medyczna 1/2 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Klinika An estezjo logi i, In t ensywnej T era pii i Med y cyny Ra tunkow ej Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Stany nagłe w chorobach zakaźnych 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM--39 5 Kierunek, kierunek: Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 40 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne VI 40 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-6k11-2012-S Pozycja planu: B11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19

Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 Kurs odbywa się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej KAiIT UJ CM ul. Kopernika 19 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU Tytuł kursu: Ratownictwo medyczne dzień I 19.06.2017 Powitanie uczestników i omówienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska -Curie 03- tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów PRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia naczyniowa Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChN Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM Ratownictwo medyczne RAZEM 280

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM Ratownictwo medyczne RAZEM 280 Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: Poziom studiów: Rodzaj studiów: SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Praktyka zawodowa SOR Kod modułu RM.1.029 Wydział Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Medycyna ratunkowa - opis przedmiotu

Medycyna ratunkowa - opis przedmiotu Medycyna ratunkowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna ratunkowa Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MR Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Ratownik medyczny; symbol 325601 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/01 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Anestezjologia i reanimacja Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE

SYLABUS MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział o Zdrowiu UM w Lublinie Ratownictwo medyczne

SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Wydział o Zdrowiu UM w Lublinie Ratownictwo medyczne Nazwa modułu/przedmiotu: Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: SYLABUS Rok akademicki 2015/2016 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Ratownictwo specjalistyczne Kod modułu RM.1.034 Wydział o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD S/I/st/38

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD S/I/st/38 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD S/I/st/38 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pierwsza pomoc medyczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..... w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu

SYLABUS. Nazwa przedmiotu/modułu. Farmakologia Kliniczna. Wydział Lekarski I. Nazwa kierunku studiów. Lekarski. Język przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Wydział Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie stacjonarne polski SYLABUS Farmakologia Kliniczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nadciśnienie tętnicze od A do Z 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy fizjoterapii klinicznej

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015NS Pozycja planu: E4

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015NS Pozycja planu: E4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZRM-L-4pz4-2015N Pozycja planu: E4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pogotowie Ratunkowe 2 Kierunek studiów Ratownictwo Medyczne 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1p10-2013 Pozycja planu: B10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zasady pracy dyspozytorni medycznej kształcenia

Organizacja i zasady pracy dyspozytorni medycznej kształcenia SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Organizacja i zasady pracy dyspozytorni medycznej 2 Typ modułu obowiązkowy / do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ-RM-1-68

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

KURS KPP Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

KURS KPP Kwalifikowana Pierwsza Pomoc KURS KPP Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 1 Kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc jest prowadzony zgodnie z przepisami: ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku, rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole. specjalność: filologia angielska nauczycielska. poziom kształcenia: studia pierwszego

SYLLABUS. Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole. specjalność: filologia angielska nauczycielska. poziom kształcenia: studia pierwszego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FA-1-511n-s/n

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne -

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Poziom studiów: pierwszy Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Poziom studiów: pierwszy Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia i intensywna terapia Kod przedmiotu

Anestezjologia i intensywna terapia Kod przedmiotu Anestezjologia i intensywna terapia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anestezjologia i intensywna terapia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-AiIT Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U. I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U. I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Klasa. semestr I semestr II semestr I semestr II , ,5 432

Klasa. semestr I semestr II semestr I semestr II , ,5 432 Przykładowy szkolny plan nauczania /szablon modułowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Ratownik medyczny; symbol 325601 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne IV 30 20 10 2

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne IV 30 20 10 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4k16-2012-S Pozycja planu: B16 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Okulistyka - opis przedmiotu

Okulistyka - opis przedmiotu Okulistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Okulistyka Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-O Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Druk DNiSS nr PK_IIIF NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Intensywna terapia i pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Dawkowanie leków u dzieci 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2

mgr Ewa Pisarek Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) Samokształcenie (Sk) laboratoryjne IV 40 2 Kod przedmiotu: IOZRM-L-4k24-2012-S Pozycja planu: B24 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA. Udział w wykładach (godz.) Udział w ćwiczeniach/ seminariach/ zajęciach praktycznych/ praktykach

SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA. Udział w wykładach (godz.) Udział w ćwiczeniach/ seminariach/ zajęciach praktycznych/ praktykach SYLABUS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Intensywna Terapia z Anestezjologią 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ-RM-1-65 5 Kierunek, kierunek:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD WF/I/st/34

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD WF/I/st/34 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD WF/I/st/34 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv

Bardziej szczegółowo

1. Odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

1. Odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych 1. Odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tab. 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Nazwa kierunku studiów: Ratownictwo medyczne Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Lekarski I (licencjackie)

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Lekarski I (licencjackie) SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: Poziom studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Rehabilitacja Kod modułu LK.3.E.022 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc z elementami pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-1s15-2014S Pozycja planu: D15

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-1s15-2014S Pozycja planu: D15 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-1s15-2014S Pozycja planu: D15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy ratownictwa medycznego 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo