SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE"

Transkrypt

1 SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014

2 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa modułu/ przedmiotu TOKSYKOLOGIA 2. Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku przedmiot Zakład Ratownictwo Medyczne 3. Kod przedmiotu RM.13.4.W 4. Język przedmiotu język polski 5. Treści programowe grupa treści podstawowych 6. Typ przedmiotu obowiązkowy do zaliczenia IV semestru/ II roku studiów, 7. Rok studiów, semestr rok II/ semestr IV Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot dr Marek Wojtaszek dr Magdalena Babuśka Roczniak dr Marek Wojtaszek 10. Formuła przedmiotu wykład 11. Wymagania wstępne brak 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wykład - 60 godzin Liczba punktów ECTS 13. przypisana wykład 2 punkty ECTS modułowi/przedmiotowi Założenia i cele modułu/przedmiotu Metody dydaktyczne Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu Zapoznanie studentów z toksycznością związków, drogami wprowadzania i wydalania trucizn, mechanizmami działania toksycznego, metabolizmem trucizn, objawami klinicznymi zatruć. Przekazanie wiedzy dotyczącej pobierania i zabezpieczania materiału do badań toksykologicznych oraz przeprowadzania dekontaminacji. Kształtowanie postawy dbania o bezpieczeństwo własne i współpracowników, wykłady z prezentacją multimedialną wykład - ZO- zaliczenie z oceną: pozytywne oceny z kolokwium oraz przygotowanie prezentacji

3 Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Zamierzone efekty kształcenia* Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne Wykłady: 1. Współczesne kierunki rozwoju toksykologii. Zakres toksykologii. 2. Zatrucia klasy toksyczności związków, czynniki warunkujące toksyczność, drogi wprowadzania i wydalania trucizn. Mechanizmy działania toksycznego. Metabolizm trucizn. 3. Objawy kliniczne zatruć. 4. Ogólne zasady postępowania w ostrych zatruciach. 5. Metody jakościowe i ilościowe oznaczania trucizn. Dekontaminacja swoista i nieswoista. Pozaustrojowe techniki usuwania trucizn z ustroju. 6. Toksykometria. Wskazania do badań toksykologicznych. 7. Zabezpieczanie materiału do badań sposoby poboru próbek skażeń ciekłych i gazowych. 8. Pobieranie i zabezpieczanie materiału biologicznego do badań toksykologicznych. 9. Zatrucia lekami. 10. Zatrucia lekami stosowanymi w chorobach układu krążenia. 11. Ostre zatrucia alkoholem etylowym i alkoholami niekonsumpcyjnymi. 12. Zatrucia narkotykami. 13. Zatrucia środkami ochrony roślin pestycydy. 14. Zatrucia rozpuszczalnikami. 15. Substancje toksyczne pochodzenia roślinnego. Pleśnie i grzyby toksynotwórcze. 16. Zatrucia substancjami żrącymi. 17. Zatrucia związkami o działaniu methemoglobino twórczym. 18. Ostre zatrucia gazami. 19. Trucizny o działaniu uszkadzającym wątrobę. 20. Pestycydy jako zanieczyszczenia żywności. Naturalne substancje w żywności szkodliwe dla zdrowia. 21. Zanieczyszczenia środowiska związkami chemicznymi pochodzenia przemysłowego. Skażenia wody, gleby i atmosfery. 22. Toksyczne działanie preparatów i artykułów gospodarstwa domowego oraz kosmetyków. W zakresie wiedzy student : - wyjaśnia zasady dekontaminacji, - rozróżnia objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych, - objaśnia zasady podawania i działania leków stosowanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, różnicuje postaci leków, drogi ich podawania, interakcje, wskazania do ich podania oraz obliczania dawki leków W zakresie umiejętności student : - potrafi pobrać i zabezpieczyć materiał do badań toksykologicznych, - potrafi wykonać wstępna dekontaminację, - zachowuje zasady bezpieczeństwa związane z materiałami biologicznie skażonymi W zakresie kompetencji społecznych student: - dba o bezpieczeństwo własne i współpracowników, - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się, - ma świadomość ważności zachowywania w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki i tajemnicy zawodowej

4 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Burda P. :Ostre Zatrucia. Wyd. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012r. 2. Pach J.:Zarys toksykologii klinicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków Panasiuk L., Król M., Szponar E., Szponar J.: Ostre Zatrucia. PZWL 2010 r. Literatura uzupełniająca: 1. Seńczuk W. (red.): Toksykologia współczesna. Wyd. PZWL, Warszawa Seńczuk W., Bogdanik T. (red.): Toksykologia. Wyd. PZWL, Warszawa Mutschler E., Geisslinger G., Heyo K. Kroemer H.K., Schäfer- Korting M.: Farmakologia i toksykologia. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Walker C. H., Hopkin S. P., Sibly R. M., Peakall. B. (red.): Podstawy ekotoksykologii. Wyd. PWN, Warszawa BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 Przygotowanie do kolokwium 5 Przygotowanie prezentacji 5 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2

5 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA EK-K_W12 EK-K_W13 EK-K_W49 EK-K_U32 EK-K_U65 EK-K_U66 EK-K_K03 EK-K_K05 wyjaśni zasady dekontaminacji rozróżnia objawy, przebieg i postępowanie w określonych stanach klinicznych objaśnia zasady podawania i działania leków stosowanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, różnicuje postaci leków, drogi ich podawania, interakcje, wskazania do ich podania oraz obliczania dawki leków UMIEJĘTNOŚCI potrafi pobrać i zabezpieczyć materiał do badań toksykologicznych wykonuje wstępna dekontaminację zachowuje zasady bezpieczeństwa związane z materiałami biologicznie skażonymi KOMPETENCJE SPOŁECZNE potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i współpracowników posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się EK-K_K06 ma świadomość ważności zachowywania w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki i tajemnicy zawodowej

6 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa modułu/ przedmiotu MEDYCYNA RATUNKOWA 2. Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku przedmiot Zakład Ratownictwo Medyczne 3. Kod przedmiotu RM.16.3.W RM.16.3.C RM.16.4.W RM.16.4.C 4. Język przedmiotu język polski 5. Treści programowe grupa treści kierunkowych 6. Typ przedmiotu obowiązkowy do zaliczenia III, IV semestru/ II roku studiów, 7. Rok studiów, semestr rok II/ semestr III, IV Imię i nazwisko osoby (osób) dr J. Sawka 8. prowadzącej przedmiot lek med. Joanna Bierawska 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu dr J. Sawka lek med. Joanna Bierawska wykład ćwiczenia 11. Wymagania wstępne brak 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych Liczba punktów ECTS 13. przypisana modułowi/przedmiotowi 14. Założenia i cele modułu/przedmiotu wykład - 60 godzin ćwiczenia - 60godzin wykład -2 punkty ECTS ćwiczenia - 2punkty ECTS Zapoznanie studentów z mechanizmami prowadzącymi do nagłych zagrożeń zdrowia i życia pochodzenia wewnętrznego, objawami klinicznymi i sposobami postępowania w określonych stanach klinicznych. Wyrabianie umiejętności postępowanie ratunkowego w wybranych stanach zagrożenia pochodzenia wewnętrznego (choroby układu sercowo naczyniowego, oddechowego, oraz metaboliczne) z uwzględnieniem obowiązujących standardów i procedur. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową 15. Metody dydaktyczne 16. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu wykłady konwersatoryjny ćwiczenia audytoryjne (gry symulacyjne, analiza przypadków) wykład- Z- zaliczenie na podstawie obecności ćwiczenia audytoryjne- ZO- 100%obecność na ćwiczeniach, obserwacja wykonawstwa

7 17. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Wykłady: 1. Stany nagłego zagrożenia życia zdrowia i życia pochodzenia wewnętrznego u dorosłych. 2. Stany zagrożenia życia w chorobach serca i naczyń. 3. Stany zagrożenia życia w chorobach układu oddechowego. 4. Stany zagrożenia życia w chorobach przewodu pokarmowego. 5. Stany zagrożenia życia w chorobach zakaźnych. 6. Stany zagrożenia życia w chorobach metabolicznych. 7. Stany zagrożenia życia w chorobach nerek i urologicznych. 8. Stany zagrożenia życia w chorobach endokrynologicznych. 9. Stany zagrożenia życia w chorobach hematologicznych i onkologicznych. 10. Stany zagrożenia życia w chorobach neurologicznych.zaburzenia świadomości. 11. Stany zagrożenia życia w chorobach psychicznych. 12. Stany zagrożenia życia w chorobach dermatologicznych i okulistycznych. 13. Postępowanie ratunkowe w ostrych zatruciach. 14. Zagrożenia środowiskowe. Skażenia chemiczne. 15. Mechanizmy termoregulacji. Hipertermia etiologia i patogeneza. Gorączka klasyfikacja kliniczna. Wyczerpanie cieplne, udar cieplny, terapia podstawowa. 16. Postępowanie doraźne, pomoc przedszpitalna i leczenie szpitalne w oparzeniach. Czynniki sprawcze. 17. Hipotermia i Odmrożenia. 18. Porażenie elektryczne prądem i piorunem. 19. Choroba wysokościowa, ostre niedotlenienie wysokościowe, ostra choroba wysokogórska. 20. Podtopienie i utonięcie. Leczenie hiperbaryczne, choroba kesonowa, tętnicze zatory gazowe. 21. Zagrożenia radiologiczne i choroba popromienna. 22. Ukąszenia przez owady, węże, zwierzęta morskie itd. Ćwiczenia: 1. Postępowanie ratunkowe w wybranych stanach zagrożenia pochodzenia wewnętrznego (choroby układu sercowo naczyniowego, oddechowego, oraz metaboliczne) badanie wstępne, badanie szczegółowe, procedury lecznicze. 2. Interpretacja zapisu prawidłowego EKG- rozpoznawanie w zapisie EKG zaburzeń rytmu serca, zawału mięśnia sercowego, bloków serca, niewydolności serca, itp. 3. Dokumentacja w ratownictwie medycznym 4. Elektroterapia defibrylacja, kardiowersja, elektrostymulacja 5. Postępowanie ratunkowe w wybranych zagrożeniach środowiskowych uraz termiczny, utonięcie, choroba wysokościowa, choroba popromienna), Klasyfikacja oparzeń, stopnie i rozległość oparzeń, leczenie p/ bólowe, płynoterapia, monitorowanie pacjenta oparzonego, oparzenia u dzieci. 6. Pomoc w urazach udzielana w warunkach zimowych. 7. Postępowanie doraźne w miejscu zdarzenia i leczenie wybranych zatruć leki, alkohole, substancje chemiczne, gazy. 8. Specyfika działań ratunkowych w wybranych zatruciach ostrych (dekontaminacja, odtrutki, zespoły cholinolityczne, cholinergiczne, zespoły neuroleptyczne). 9. Postępowanie w zespołach abstynencyjnych. 10. Resuscytacja krążeniowo oddechowa u noworodków (NLS). 11. Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dzieci (PLS). 12. Resuscytacja krążeniowo oddechowa zaawansowana (ALS). 13. Resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem AED. 14. Resuscytacja krążeniowo oddechowa kardiologiczna (ACLS).

8 Wiedza W zakresie wiedzy student: - wyjaśnia mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia, - rozróżnia objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych, - charakteryzuje zasady ratowania tonących oraz podstawy asekuracji, - omawia przyczyny i objawy utraty przytomności (użycie skal punktowych) - rozróżnia zestawy ratunkowe, możliwości i zasady ich wykorzystania - określa prawidłowe wartości parametrów życiowych oraz normy podstawowych badań laboratoryjnych - określa medyczne czynności ratunkowe podejmowane w przypadku wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i u dorosłych - określa zasady podawania i działania leków stosowanych w stanach nagłych. 18. Zamierzone efekty kształcenia* Umiejętności W zakresie umiejętności student: potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia, - potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości i uzasadnić decyzję o sposobie dalszego postępowania, - postępuje adekwatnie do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, - potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia postępowania - posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała. - prowadzić zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującym algorytmem, - posiada umiejętność przyrządowego udrożnienie dróg oddechowych metodami nadkrtaniowymi, - posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej pod nadzorem lekarza z użyciem środków zwiotczających, - potrafi wykonać zapis elektrokardiograficzny i zidentyfikować zapis wskazujący na bezpośrednie zagrożenie życia, - potrafi wykonać kardiowersję i zewnętrzną stymulację elektryczną serca pod nadzorem lekarza Kompetencje społeczne W zakresie kompetencji społecznych student: - posiada umiejętność działania w warunkach stresu i niepewności - potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i współpracowników - ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową - przewiduje skutki podejmowanych działań

9 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Briggs S. M., Brinsfield K. H. (red.): Wczesne postepowanie medyczne w katastrofach. Podręcznik dla ratowników medycznych. Wyd. PZWL, Warszawa Andres J. (red.), Rudolph W., Koster R.: Wytyczne resuscytacji Kraków Brongiel L., Hładki W.: Postepowanie w przypadku urazów. Wyd. Medycyna Praktyczna. Kraków, Campbell J.: International Trauma Life Suppot. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków, Jakubaszko J.: Ratownik Medyczny. Wyd. Górnicki Wyd. Medyczne, Wrocław, Plantz S., Wipfler E.: Medycyna Ratunkowa, Wyd. Elsevier, Wyd. II, Wrocław, Styka L.: Ewakuacja i transport poszkodowanych. Wyd. Górnicki Wyd. Medyczne, Wrocław, Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn r. DzU Nr 191, r. Literatura uzupełniająca: 1. Cieckiewicz J.: Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Górnicki, Wyd. Medyczne, Wrocław, Jakubaszko J. (red.): Dwadzieścia lat zimowych spotkań medycyny ratunkowej w Karpaczu, PTMR, Wrocław Jakubaszko J. (red.): Polish Journal of Emergency Medicine Wyd. Polskie Towarzystwo Med. Ratunk. Wrocław, BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] Godziny kontaktowe z nauczycielem 120 Przygotowanie do ćwiczeń 20 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 4

10 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA EK-K_W09 EK-K_W13 EK-K_W20 EK-K_W25 EK-K_W38 EK-K_W39 EK-K_W41 EK-K_W49 EK-K_U01 EK-K_U02 EK-K_U03 EK-K_U07 EK-K_U10 wyjaśnia mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia, rozróżnia objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych, charakteryzuje zasady ratowania tonących oraz podstawy asekuracji, omawia przyczyny i objawy utraty przytomności (użycie skal punktowych) rozróżnia zestawy ratunkowe, możliwości i zasady ich wykorzystania określa prawidłowe wartości parametrów życiowych oraz normy podstawowych badań laboratoryjnych określa medyczne czynności ratunkowe podejmowane w przypadku wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i u dorosłych objaśnia zasady podawania i działania leków stosowanych w stanach nagłych UMIEJĘTNOŚCI potrafi komunikować się z pacjentem jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia, potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia, potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości i uzasadnić decyzję o sposobie dalszego postępowania, postępuje adekwatnie do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia postępowania

11 EK-K_U12 EK-K_U14 EK-K_U17 EK-K_U23 EK-K_U25 EK-K_U40 EK-K_U46 posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała. prowadzić zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującym algorytmem, posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej pod nadzorem lekarza z użyciem środków zwiotczających, potrafi wykonać zapis elektrokardiograficzny i zidentyfikować zapis wskazujący na bezpośrednie zagrożenie życia, potrafi wykonać kardiowersję i zewnętrzną stymulację elektryczną serca pod nadzorem lekarza, potrafi wdrożyć odpowiednie postępowanie w odmie opłucnowej zagrażającej życiu, potrafi podjąć decyzję o niepodejmowaniu czynności resuscytacyjnych, KOMPETENCJE SPOŁECZNE EK-K_K02 EK-K_K03 EK-K_K07 EK-K_K14 posiada umiejętność działania w warunkach stresu i niepewności potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i współpracowników ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową przewiduje skutki podejmowanych działań

12 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 3. Kod przedmiotu Język przedmiotu Treści programowe Typ przedmiotu Rok studiów, semestr Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku Zakład Ratownictwo Medyczne RM.17.3.C RM.17.4.C język polski grupa treści kierunkowych obowiązkowy do zaliczenia III, IV semestru/ II roku studiów, rok II/ semestr III, IV dr Jarosław Sawka mgr Hubert Marek mgr Stefan Zubel mgr Hubert Marek 10. Formuła przedmiotu ćwiczenia 11. Wymagania wstępne brak 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych ćwiczenia- 100 godzin Liczba punktów ECTS 13. przypisana ćwiczenia-10 punktów ECTS modułowi/przedmiotowi 14. Założenia i cele modułu/przedmiotu Zapoznanie studentów z zasadami, metodami i techniką wykonania czynności ratunkowych. Kształtowanie umiejętności wykonywania medycznych czynności ratunkowych u dorosłych i dzieci w stanach zagrożenia życia Doskonalenie umiejętności zastosowania sprzętu ratowniczego zależnie od sytuacji u dorosłych i dzieci. Kształtowanie postawy dbałości o stan techniczny sprzętu ratowniczego i oszczędnie gospodaruje materiałami medycznymi Metody dydaktyczne Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu ćwiczenia audytoryjne (gry symulacyjne, analiza przypadków) Ćwiczenia audytoryjne- ZO Frekwencja - 100% obecności na ćwiczeniach, Obserwacja wykonawstwa (arkusz obserwacji)

13 17. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Ćwiczenia: 1. Udrażnianie dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi (rękoczyn). 2. Udrażnianie dróg oddechowych metodami przyrządowymi: a) założyć rurkę ustno-gardłową, założyć nosowo-gardłową, założyć maskę krtaniową, założyć rurkę krtaniową, b) wykonać konikopunkcję, c) wykonać odsysanie dróg oddechowych, wykonać intubację dotchawiczą, d) prowadzić wentylację ręczną z użyciem maski twarzowej, e) prowadzić wentylację ręczną z użyciem zastawaki jednokierunkowej, f) prowadzić wentylację ręczną z użyciem worka samorozprężalnym. 3. Wykonanie EKG, monitorowanie czynności układu krążenia metodami nie inwazyjnymi. 4. Pomiar i ocena ośrodkowego ciśnienia żylnego, monitorowanie czynności układu oddechowego. 5. Pomiar temperatury głębokiej, pomiar i ocena ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ). 6. Podawanie leków droga dotchawiczą. 7. Wykonanie kaniulacji żyły szyjnej zewnętrznej. 8. Podawanie leków z użyciem pompy infuzyjnej. 9. Wykonanie dojścia doszpikowego, podawanie leków doszpikowo. 10. Wykonanie defibrylacji ręcznej, wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. 11. Pobranie krwi tętniczej do oznaczenia gazometrii. 12. Zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka. 13. Ocena ABC. Badanie podmiotowe (wywiad, SAMPLE) i przedmiotowe pacjenta (badanie ABCDE). 14. Podjęcie i prowadzenie podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych z wykorzystaniem standardów. 15. Podjęcie i prowadzenie zaawansowanej resuscytacji krążeniowooddechowej u dorosłych według standardów, z wykorzystaniem dostępnego sprzętu. 16. Ocena ABC pacjenta po urazie. Badanie urazowe. 17. Przygotowanie pacjenta po urazie do transportu i opieka medyczna podczas transportu. 18. Zapatrywanie ran w różnych okolicach ciała z zastosowaniem zasad aseptyki i antyseptyki 19. Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów) i innych procedurach medycznych. 20. Tamowanie zewnętrznych krwotoków tętniczych i żylnych, zakładanie opatrunków uciskowych, zastosowanie opasek zaciskowych 21. Zaopatrywanie otwartych obrażeń klatki piersiowej i jamy brzusznej. 22. Wykonanie punkcji jamy opłucnowej celem odbarczenia powietrza i płynu 23. Postępowanie w urazach stawów i kości oraz kręgosłupa. 24. Unieruchamianie złamań, zwichnięć, skręceń kończyn, oraz kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego. 18. Zamierzone efekty kształcenia* Wiedza W zakresie wiedzy student: - rozróżnia zestawy ratunkowe ich możliwości wykorzystania i zasady użycia, - określa medyczne czynności ratunkowe podejmowane w przypadku wystąpienia stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych, - rozumie zasadność podjęcia tlenoterapii biernej, wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem i tlenem z zastosowaniem różnych metod, - charakteryzuje wskazania i metody udrażniania dróg oddechowych, - określa algorytm wykonywania podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych

14 Umiejętności Kompetencje społeczne W zakresie umiejętności student : - potrafi prowadzić podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującym algorytmem, - potrafi prowadzić zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującym algorytmem, - potrafi przywracać drożność dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi, - potrafi udrażniać przyrządowo drogi oddechowe metodami nadkrtaniowymi, - posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej bez użycia środków zwiotczających, - posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej pod nadzorem lekarza z użyciem środków zwiotczających - posiada umiejętność wspomagania oddechu, prowadzi wentylację zastępczą z użyciem maski twarzowej, worka samorozprężalnego i respiratora, - potrafi wykonać defibrylację elektryczną z użyciem defibrylatora ręcznego i zautomatyzowanego, - potrafi założyć zgłębnik dożołądkowy i wykonać płukanie żołądka pod nadzorem lekarza, - potrafi wykonać konikopunkcję i konikotomię - potrafi wykonać odsysanie dróg oddechowych z wykorzystaniem urządzenia ssącego W zakresie kompetencji społecznych student: - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się, - dba o stan techniczny sprzętu ratowniczego i oszczędnie gospodaruje materiałami medycznymi

15 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Boyle M. (red.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wyd. PZWL, Warszawa Campbell J. E., Alson R.L. (red.): Basic Trauma Life Suport - dla paramedyków i ratowników medycznych. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.i 3. Ciećkiewicz J., Benin-Goren O. (red.): Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Medycyna katastrof w zarysie. Wyd. Górnicki, Wrocław Jakubaszko J. (red.): Medycyna ratunkowa. Nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego. Wyd. Górnicki, Wrocław Literatura uzupełniająca: 1. Bożkowa K., Siwińska-Gołębiowska H., Prokopczuk J., Kamińska E. (red.): Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. Wyd. PZWL, Warszawa Cline D. M. (red.): Medycyna ratunkowa. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Flake F., Lutomsky B.: Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Illing S., Springer S. (red.): Pediatria. Diagnostyka, leczenie, stany nagłe. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Jakubaszko J., Boznański A. (red.): Ratownik medyczny. Wyd. Górnicki, Wrocław Janczewski G., Osuch-Wójcikiewicz E., Bruzgielewicz A. (red.): Ostry dyżur: otolaryngologia. Wyd. Alfa-medica Press, Bielsko-Biała Keim S., M.: Medycyna ratunkowa na dyżurze. Wyd. PZWL, Warszawa Klukowski K., Blady W: Medycyna wypadków w transporcie. Wyd. PZWL, Warszawa Kózka M. (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury postępowania pielęgniarskiego. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Maciejewska M., Torbicki A., Baran-Furga H. (red.): Poradnik dyżuranta. Wyd. PZWL, Warszawa Plantz S.H., Adler J.N.: Medycyna ratunkowa. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Sefrin P., Schua R. (red.): Postępowanie w nagłych przypadkach. Wyd Urban & Partner, Wrocław Strange G.R., Abrunzo T. (red.): Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. Wyd. Urban & Partner, Wrocław Strużyna J., Baumberg I (red.): Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach. Wyd. PZWL, Warszawa 2004.

16 BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta) Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] Godziny kontaktowe z nauczycielem 100 Przygotowanie do ćwiczeń 90 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 190 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 10 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA EK-K_W38 EK-K_W41 EK-K_W42 EK-K_W43 EK-K_W45 rozróżnia zestawy ratunkowe ich możliwości wykorzystania i zasady użycia określa medyczne czynności ratunkowe podejmowane w przypadku wystąpienia stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych rozumie zasadność podjęcia tlenoterapii biernej, wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem i tlenem z zastosowaniem różnych metod charakteryzuje wskazania i metody udrażniania dróg oddechowych określa algorytm wykonywania podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych UMIEJĘTNOŚCI EK-K_U13 potrafi prowadzić podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującym algorytmem EK-K_U14 potrafi prowadzić zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującym algorytmem EK-K_U15 potrafi przywracać drożność dróg

17 oddechowych metodami bezprzyrządowymi EK-K_U16 EK-K_U17 EK-K_U18 EK-K_U20 EK-K_U23 EK-K_U24 EK-K_U29 EK-K_U34 EK-K_U57 EK-K_U75 potrafi udrażniać przyrządowo drogi oddechowe metodami nadkrtaniowymi posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej bez użycia środków zwiotczających Posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej pod nadzorem lekarza z użyciem środków zwiotczających posiada umiejętność wspomagania oddechu, prowadzi wentylację zastępczą z użyciem maski twarzowej, worka samorozprężalnego i respiratora potrafi wykonać zapis elektrokardiograficzny i zidentyfikować zapis wskazujący na bezpośrednie zagrożenie życia potrafi wykonać defibrylację elektryczną z użyciem defibrylatora ręcznego i zautomatyzowanego potrafi wykonać dojście doszpikowe potrafi założyć zgłębnik dożołądkowy i wykonać płukanie żołądka pod nadzorem lekarza potrafi wykonać konikopunkcję i konikotomię Potrafi wykonać odsysanie dróg oddechowych z wykorzystaniem urządzenia ssącego KOMPETENCJE SPOŁECZNE EK-K_K05 EK-K_K11 posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się dba o stan techniczny sprzętu ratowniczego i oszczędnie gospodaruje materiałami medycznymi

18 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 3. Kod przedmiotu Język przedmiotu Treści programowe Typ przedmiotu Rok studiów, semestr Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot Formuła przedmiotu Wymagania wstępne Liczba godzin zajęć dydaktycznych Liczba punktów ECTS przypisana modułowi/przedmiotowi 14. Założenia i cele modułu/przedmiotu CHOROBY WEWNĘTRZNE Instytut Medyczny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku Zakład Ratownictwo Medyczne RM.20.3.W RM.20.4.W język polski grupa treści kierunkowych obowiązkowy do zaliczenia III, IV semestru/ii roku studiów Rok II/ Semestr III, IV, dr n. med. Dorota Hawrylecka dr n. med. Dorota Hawrylecka wykład anatomia, fizjologia, patofizjologia wykład 120 godzin wykład - 6 punkty ECTS Przekazanie wiedzy dotyczącej objawów klinicznych, przebiegu i postępowania w określonych stanach klinicznych pochodzenia wewnętrznego. Motywowanie do stałego dokształcania 15. Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną 16. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu Wykład Egzamin - pisemny test Zaliczenie na podstawie: Obecność na wykładach Opracowanie projektu

19 17. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Wiedza Wykłady: 1. Wywiad i badanie fizykalne chorego. 2. Nagłe zatrzymanie krążenia. 3. Choroba niedokrwienna serca 4. Nadciśnienie tętnicze. 5. Ostra i przewlekła niewydolność krążenia. 6. Ostra niewydolność oddechowa, ARDS. 7. Astma oddechowa i POChP, stan astmatyczny. 8. Wstrząs. 9. Śpiączki metaboliczne. Cukrzyca. 10. Ostra niewydolność nerek. 11. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodnoelektrolitowej jako stan zagrożenia życia. W zakresie wiedzy student : - wyjaśnia mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia, - rozróżnia objawy, przebieg i postępowanie w określonych stanach klinicznych - omawia przyczyny i objawy nagłego zatrzymania krążenia, - omawia przyczyny, objawy i rodzaje wstrząsu, - określa prawidłowe wartości parametrów życiowych oraz normy podstawowych badań laboratoryjnych 18. Zamierzone efekty kształcenia* Umiejętności W zakresie umiejętności student: - potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia, - potrafi rozpoznać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego, - postępuje adekwatnie do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, - potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia postępowania, - potrafi wykonać zapis elektrokardiograficzny i zidentyfikować zapis wskazujący na bezpośrednie zagrożenie życia, Kompetencje społeczne W zakresie kompetencji społecznych student: - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania - stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu. 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Literatura podstawowa: 1. Herold G.: Medycyna wewnętrzna repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. Wyd. IV, Wyd. PZWL, Warszawa Kokot F.: Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Wyd. PZWL, Warszawa Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne. t. I, Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków Literatura uzupełniająca: 1. Januszewicz W., Kokot F.: Interna. t. I i II, Wyd. PZWL, Warszawa Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B.: Choroby wewnętrzne podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wyd. PZWL, Warszawa BILANS PUNKTÓW ECTS (obciążenie pracą studenta)

20 Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) Obciążenie studenta [h] Godziny kontaktowe z nauczycielem (wykłady) 120 Przygotowanie projektu 15 Przygotowanie się egzaminu 15 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 6 Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć Forma zajęć dydaktycznych numer efektu kształcenia EFEKT KSZTAŁCENIA Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Konwersatorium Seminarium Zajęcia praktyczne inne... WIEDZA EK-K_W09 EK-K_W13 EK-K_W23 EK-K_W24 EK-K_W39 wyjaśnia mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia rozróżnia objawy, przebieg i postępowanie w określonych stanach klinicznych omawia przyczyny i objawy nagłego zatrzymania krążenia omawia przyczyny, objawy i rodzaje wstrząsu określa prawidłowe wartości parametrów życiowych oraz normy podstawowych badań laboratoryjnych UMIEJĘTNOŚCI EK-K_U02 EK-K_U06 EK-K_U07 EK-K_U10 EK-K_U12 potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia potrafi rozpoznać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego postępuje adekwatnie do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia postępowania posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń ciała

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Anita Orzeł-Nowak Przewodnicząca Zespołu; Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration

Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration Orginal title Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration Polish Language version Program CoBaTrICE Program szkolenia specjalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Anatomia z fizjologią Rok studiów: 1 Semestr:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Lek. spec. Piotr Mrówczyński

Lek. spec. Piotr Mrówczyński KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-IiPI CHOROBY ENĘTRZNE Internal Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla:

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: OPIS SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekty kształcenia dla: Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Pielęgniarstwo drugi praktyczny Kod efektu kształcenia A.W1. A.W2. A.W3. A.W4. A.W5.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Nefrologia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo