PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008"

Transkrypt

1 PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008 Warszawa, dnia 25 marca 2008 roku. Niniejszy projekt zmian do statutu SM Motorowa 1 w Warszawie uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacjami ustaw spółdzielczych: z dnia 14 czerwca 2007 roku oraz z dnia 30 czerwca 2005 roku ( weszła w Ŝycie z dniem 22 lipca 2005). W tekście zmiany (jednostki dodane lub usunięte ) zaznaczono czcionką pochyłą, pogrubioną, przy czym tekst usunięty z bieŝącej wersji statutu zaznaczono czcionką pochyłą, przekreśloną. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "MOTOROWA I" I. Postanowienia ogólne 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa "MOTOROWA I" w Warszawie i jest dalej zwana Spółdzielnią Siedzibą Spółdzielni jest m. St. Warszawa. 2. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony. 3. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków 3. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.) zwanej dalej PrSpółdzU oraz na podstawie ustawy z r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz teks jednolity.) zwanej dalej SpMieszkU, a takŝe w oparciu o postanowienia zarejestrowanego statutu. 4. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni i ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych a tak teŝ oraz lokali o innym przeznaczeniu. 5. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: 1) obsługa nieruchomości na własny rachunek, 2) zagospodarowanie i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek, 3) wynajem nieruchomości na własny rachunek, 4) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. 6. Spółdzielnia prowadzi działalność samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami gospodarczymi, kierując się zasadami rachunku ekonomicznego i w ramach tej działalności zarządza majątkiem własnym jak i powierzonym w zarząd Spółdzielnia moŝe tworzyć lub uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych, w tym spółkach prawa handlowego i społecznych, jak teŝ zawierać umowy o współpracy z innymi osobami, dla realizacji celów i zadań statutowych. Spółdzielnia moŝe teŝ przystąpić do Związku Rewizyjnego. 2. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do organizacji wskazanych w ust. 1 jest Walne Zgromadzenie, które decyduje równieŝ o zbyciu udziałów (akcji) tych organizacji. II. Członkowie spółdzielni Członkiem Spółdzielni moŝe być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 1

2 2. Osoba fizyczna moŝe zostać członkiem Spółdzielni, jeŝeli spełnia jeden z następujących warunków: 1) zgromadziła lub ma zapewnione środki finansowe na wkład budowlany wymagany przez Spółdzielnię przy zawieraniu umowy o ustanawianie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo odrębnej własności lokalu, 2) gdy słuŝy jej roszczenie o uzyskanie członkostwa w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania, lokalu o innym przeznaczeniu, miejsca postojowego w garaŝu wielostanowiskowym, lub wyodrębnionej własności lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu ułamkowego, udziału w garaŝu wielostanowiskowym w drodze czynności prawnej, orzeczenia sądowego, dziedziczenia lub egzekucji, 3) współmałŝonek jej jest członkiem Spółdzielni, 4) jeŝeli w związku z podziałem majątku wspólnego po ustaniu małŝeństwa (lub orzeczeniu separacji) przypadło jej prawo do lokalu Osoba prawna moŝe być przyjęta w poczet członków Spółdzielni w razie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o innym przeznaczeniu, własnościowego prawa do miejsca postojowego w garaŝu wielostanowiskowym, lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu, ułamkowego udziału w garaŝu wielostanowiskowym. 2. Osoby prawne zachowują członkostwo, które uzyskały przed uchwaleniem tego statutu Osoby przystępujące do Spółdzielni składają deklarację członkowską i stają się członkami z chwilą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o ich przyjęciu. 2. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeŝeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, numer KRS, NIP, liczbę zadeklarowanych udziałów. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności - deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel, względnie opiekun. 3. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Rady Nadzorczej, z podaniem daty podjęcia uchwały o przyjęciu Rada Nadzorcza nie moŝe odmówić przyjęcia do Spółdzielni osoby spełniającej jeden z warunków, o których mowa w 8 ust. 2 statutu, chyba Ŝe roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni powstało w związku z wykluczeniem członka ze Spółdzielni, a przyczyny, które uzasadniły wykluczenie, dotyczą teŝ tej osoby. 2. JeŜeli zgłasza się kilku uprawnionych, o których mowa w 8 ust. 2, sprawę ich roszczeń rozstrzyga sąd. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Radę Nadzorczą terminu do wystąpienia do sądu - wyboru dokonuje Spółdzielnia Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia do Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 1 miesiąca od dnia złoŝenia deklaracji. O treści uchwały zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Od uchwały odmawiającej przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uchwale. Zawiadomienie to powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie i terminie wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia. 2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia wniesienia. O decyzji Walnego Zgromadzenia zainteresowany powinien być zawiadomiony w ciągu 2 tygodni od dnia podjęcia uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym. 13. Członkowi Spółdzielni przysługują następujące prawa: 1. uŝywania przez czas nieokreślony lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, miejsca postojowego w garaŝu wielostanowiskowym uzyskanego na podstawie przydziału lub umowy. 1) prawo do zachowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o innym przeznaczeniu, spółdzielczego 2

3 własnościowego prawa do miejsca postojowego w garaŝu wielostanowiskowym i do przeniesienia tych praw majątkowych na inne osoby. 2) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu, ułamkowy udział we współwłasności w garaŝu wielostanowiskowym. 2. prawo Ŝądania przeniesienia na niego odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu niŝ mieszkalny w tym takŝe garaŝu lub miejsca postojowego w wielostanowiskowym pomieszczeniu garaŝowym, do którego to lokalu przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo. 3. prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi, z pomieszczeń i urządzeń ogólnego uŝytku, stanowiących własność Spółdzielni oraz ze świadczonych przez nią usług (odpłatnych i nieodpłatnych) 4. prawo do brania czynnego udziału w Ŝyciu Spółdzielni i pracach jej organów samorządowych, głównie przez: 1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządowych Spółdzielni, 2) zgłaszanie wniosków i Ŝądanie ich rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków w sprawach związanych z działalnością Spółdzielni i uzyskiwanie informacji o sposobie ich załatwiania, 5. prawo Ŝądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz prawo do udziału z głosem decydującym w Walnych Zgromadzeniach, przy czym członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta; osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu, 6. prawo wglądu w protokoły posiedzeń i uchwały organów samorządowych Spółdzielni, 7. prawo Ŝądania odpisu obowiązującego statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie, 8. prawo do zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 18 ust. 3 ustawy prawo spółdzielcze oraz prawo do zaznajomienia się z treścią sprawozdań okresowych i rocznych oraz bilansów i protokołów lustracji, 9. prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, oraz prawo ich zaskarŝania do sądu. 10. prawo otrzymywania w sposób wskazany w statucie Spółdzielni informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 11. prawo do uzyskania zaświadczenia o stanie, wartości i wielkości zajmowanego lokalu. 12. prawo do przeglądania w lokalu Zarządu :rejestru członków spółdzielni własnych akt członkowskich 13. prawo osobistego składania wyjaśnień na posiedzeniach organów Spółdzielni rozpatrujących jego sprawę wskutek odwołania od decyzji lub poprzez swojego pełnomocnika 14. prawo Ŝądania uzasadnienia kalkulacji wysokości opłat za uŝywanie lokali oraz prawo zaskarŝania do sądu ich wysokości, 15. prawo zaskarŝania do sądu uchwał Walnego Zebrania w powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu Spółdzielni 16. prawo rozporządzania swoim roszczeniem do Spółdzielni o wypłatę ich równowartości ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne. 17. prawo do udziału w nadwyŝce bilansowej; 18. prawo do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności. 19. prawo do otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi; koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. 14. Członek Spółdzielni obowiązany jest: 1) wnieść wpisowe i udziały, 2) wnieść wkład budowlany, 3) uiszczać terminowo opłaty za uŝywanie lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu, garaŝu lub terenu naleŝącego do Spółdzielni, 4) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni oraz informować Spółdzielnię o osobach, które aktualnie korzystają z lokalu, 5) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego zabezpieczenie, oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych, 3

4 6) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej, 7) w przypadku modernizacji budynku, członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest obowiązany uzupełnić wkład budowlany, 8) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, 9) udostępniać na wezwanie zajmowany lokal do okresowych przeglądów technicznych jak i napraw bądź konserwacji wynikających z obowiązku Statutowego lub regulaminów Spółdzielni. 10) jeŝeli w wyniku zaniechania bądź zaniedbania lub innych działań oraz zdarzeń losowych powstaną straty w mieniu Spółdzielni z winy członka, lub osób zamieszkujących z nim, lub czasowo przebywających u niego, członek taki jest zobowiązany pokryć powstałe straty do pełnej ich wąskości lub uiścić w naturze celem usunięcia skutków tych strat lub wskazać swojego ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilno-prawnej. 11) pokryć koszty związane z wyodrębnieniem własności lokalu przewidziane w przepisach prawnych dla czynności podziału i wyodrębnienia własności nieruchomości, 12) przestrzegać zasady iŝ członek spółdzielni nie jest uprawniony do samodzielnego potrącanie swoich naleŝności przysługujących mu od Spółdzielni, uczestniczyć zobowiązaniach Spółdzielni wobec osób trzecich w częściach odpowiadających wielkości udziału w nieruchomości, 13) korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnie, stosować się do postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni oraz przestrzegać zasad współŝycia społecznego Opłaty członkowskie wynoszą: 1) wpisowe ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) udział - 412,00 PLN 2. Członek Spółdzielni - osoba fizyczna - obowiązany jest zadeklarować wpłatę jednego udziału, a osoba prawna - wpłatę co najmniej 10 udziałów. 3. Udział (udziały) podlega zwrotowi po ustaniu członkostwa, lecz wypłata moŝe nastąpić nie wcześniej niŝ po zatwierdzeniu bilansu sprawozdania finansowego za rok, w którym członkostwo ustało. Roszczenie o wypłatę wkładu jest zbywalne i podlega dziedziczeniu oraz egzekucji. 4. Wpisowe i udziały członkowskie są wnoszone w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały o przyjęciu członka do Spółdzielni. 5. Nie wpłacenie wpisowego lub udziału w ustalonym terminie moŝe spowodować wykluczenie ze Spółdzielni Spółdzielnia ułatwia członkom dokonywanie zamian lokali mieszkalnych, zarówno między sobą, jak i z osobami zajmującymi lokale nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli osoby te spełniają wymogi statutu i dopełnią przewidzianych w nim czynności. 2. Na wniosek członka i w ramach istniejących moŝliwości, Spółdzielnia moŝe ułatwić zamiany lokalu mieszkalnego na inny będący w jej dyspozycji, w zamian za rezygnację z dotychczasowego prawa do lokalu i zwrócenie go Spółdzielni. 3. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny powinien być przyznany innemu członkowi, a w braku chętnych sprzedany w drodze przetargu. 4. Spółdzielnia moŝe wynajmować lokale mieszkalne członkom i osobom nie będącym członkami, moŝe teŝ wynajmować lokale uŝytkowe osobom fizycznym i prawnym. Zasady wynajmowania lokali określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. III. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze Wnioski członków Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią powinny być rozstrzygane w ciągu 1 miesiąca, a jeŝeli sprawa jest skomplikowana - w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złoŝenia. 2. Od uchwały Rady Nadzorczej słuŝy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od jej doręczenia. 3. O uchwale Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia członek Spółdzielni powinien być zawiadomiony w ciągu 14 dni od jej podjęcia. Decyzja odmowna powinna zawierać uzasadnienie z pouczeniem o prawie i terminie do odwołania się lub zaskarŝenia uchwały do sądu oraz o skutkach jego niezachowania. Odwołanie wymaga formy pisemnej. 4. Decyzja Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, od której nie zgłoszono odwołania w terminie przewidzianym w ust. 2, są ostateczne w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. 4

5 5. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie powinny rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeŝeli opóźnienie nie przekracza jednego miesiąca, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami. IV. Ustanie członkostwa 18. Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek: 1) wystąpienia za wypowiedzeniem, 2) wykluczenia, 3) wykreślenia z rejestru członków, 4) śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej - w wypadku jej ustania - wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, 5) likwidacji Spółdzielni Członek moŝe wystąpić ze Spółdzielni w kaŝdym czasie za wypowiedzeniem dokonanym w formie pisemnej. 2. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Na wniosek członka, Rada Nadzorcza moŝe ten okres skrócić do 30 dni. 3. Za datę wystąpienia uwaŝa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia Wykluczenie członka ze Spółdzielni moŝe nastąpić w przypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu raŝącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami. 2. Podstawę wykluczenia moŝe stanowić w szczególności: 1) świadome działanie na szkodę Spółdzielni, w tym niszczenie jej mienia 2) powaŝne wykroczenie przeciwko podstawowym zasadom współŝycia społecznego, 3) niewypełnianie obowiązków statutowych (zwłaszcza zaleganie z opłatami) oraz naruszanie postanowień statutu w inny sposób, 4) złośliwe lub uciąŝliwe naruszanie spokoju i porządku w miejscu zamieszkania oraz korzystanie z lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 21. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych, z przyczyn przez niego niezawinionych, moŝe być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków. Dotyczy to m.in. nagannego postępowania osób, którym z uwagi na wiek i stan umysłu nie moŝna przypisać winy, ale zakłóca to porządek domowy i utrudnia zamieszkiwanie innym osobom, powyŝsze musi być poparte opiniami organów społecznych takich jak np. Opieka Społeczna, orzeczenia sądowe Uchwałę o wykluczeniu członka lub wykreśleniu go z rejestru członków podejmuje Rada Nadzorcza. 2. Zarząd powinien zawiadomić zainteresowanego członka pisemnie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia go ze Spółdzielni lub wykreślenia z rejestru członków. Zawiadomienie powinno być doręczone co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej i zawierać uzasadnienie wniosku oraz informację o prawie członka do złoŝenia wyjaśnień. JeŜeli zainteresowany członek prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie, Rada Nadzorcza moŝe rozpatrzyć wniosek bez jego udziału. O posiedzeniu naleŝy teŝ powiadomić małŝonka osoby zainteresowanej. 3. O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków naleŝy zainteresowanego zawiadomić pisemnie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem i wskazywać tryb oraz termin wniesienia odwołania. 4. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia Członek wykluczony ze Spółdzielni lub wykreślony z rejestru jej członków ma prawo odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz być obecnym na jego 5

6 obradach przy rozpatrywaniu tego odwołania i je popierać osobiście lub przez pełnomocnika albo zaskarŝyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem. 2. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliŝszym Walnym Zgromadzeniu, jeŝeli zostało złoŝone co najmniej 30 dni przed jego zwołaniem. 3. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pisemnie przez Zarząd, pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem, na co najmniej 14 dni przed terminem tegoŝ zebrania. Dotyczy to równieŝ małŝonka odwołującego się. JeŜeli zainteresowany, prawidłowo powiadomiony o terminie, nie przybędzie i nie przedłoŝy usprawiedliwienia swojej nieobecności, to Walne Zgromadzenie moŝe rozpatrzyć odwołanie bez jego udziału. 4. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu wymienionego w ust. 1, jeŝeli odwołujący się usprawiedliwił opóźnienie wyjątkowymi okolicznościami, a opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy. 5. O uchwale Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 6. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez walne zgromadzenie, termin do zaskarŝenia do sądu uchwały rady nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone. 7. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarŝenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba Ŝe członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia; 2) bezskutecznego upływu terminu do zaskarŝenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia; 3) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia. 24. Członka Spółdzielni, który zmarł, skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania - wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego Uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, których doręczenie przewiduje statut, powinny być doręczone członkom i osobom zainteresowanym pisemnie listami poleconymi lub za pokwitowaniem. Nieodebrane pismo w terminie uwaŝa się za dostarczone prawidłowo chyba Ŝe członek udowodni, Ŝe pisma nie mógł z powodów obiektywnych odebrać. 2. Spółdzielnia doręcza pisma członkom pod adres ostatnio przez nich podany. 3. Członek obowiązany jest zawiadomić Spółdzielnię o kaŝdej zmianie swego adresu. Pisma zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu uwaŝa się za doręczone prawidłowo. V. Formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 26. Członkowie Spółdzielni mogą zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w następujących formach prawnych na zasadzie: 1) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o innym przeznaczeniu bądź miejsca postojowego w garaŝu wielostanowiskowym, 3) prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu a takŝe ułamkowego udziału we współwłasności garaŝu wielostanowiskowego. 4) najmu lokali mieszkalnych, 5) najmu miejsc postojowych w garaŝu wielostanowiskowym. 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 27. W budynkach stanowiących własność Spółdzielni członkom przysługuje prawo uŝywania przydzielonych im lokali mieszkalnych na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

7 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. 2. ( usunięto ) 3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje takŝe wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest niewaŝne. 4. ( usunięto ) 5. Przedmiotem zbycia moŝe być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyci lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest niewaŝna. 6. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. 7. Spółdzielnia nie moŝe odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, spadkobiercy, licytanta, jeŝeli odpowiada on wymogom statutu. 8. przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do uŝytkowania a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany. 9. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu moŝe być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni, 10. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcie między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności, 11. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu moŝe naleŝeć do kilku osób z tym Ŝe członkiem Spółdzielni moŝe być tylko jedna z nich, chyba Ŝe przysługuje ono wspólnie małŝonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nie procesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnie terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia Na pisemne Ŝądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu: 1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłuŝenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami; 2) spłaty zadłuŝenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złoŝenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba Ŝe nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub uŝytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni. 3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciąŝają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Na pisemne Ŝądanie członka spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garaŝu, spółdzielnia jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garaŝu, po dokonaniu przez nich spłat, o których mowa w art ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2. Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garaŝu stanowiącego współwłasność osób, o których mowa w ust. 1, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby, zgodnie z przepisami art ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 7

8 30. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małŝonkowie, choćby spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. MałŜonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. 31. Po ustaniu małŝeństwa wskutek rozwodu lub uniewaŝnienia, separacji małŝeństwa, małŝonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w ramach podziału majątku wspólnego. MałŜonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złoŝyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu ( usunięto ), 2. ( usunięto ), 3. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, 1 1 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, raŝącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciąŝliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z Ŝądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej. 33. W wypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z mocy prawa, prawo to, jeŝeli jest obciąŝone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię JeŜeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na jednego spadkobiercę, powinien on przedstawić Spółdzielni postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. 2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ustalona w sposób przewidziany nie moŝe być wyŝsza od kwoty jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal, w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię. 3. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się nie wniesioną przez członka bądź osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami. 4. Po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróŝnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia tytułu prawnego do tego lokalu. 5. Na Spółdzielni nie ciąŝy obowiązek dostarczenia innego lokalu. 6. Przepisy stosuje się odpowiednio w wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu o ile umowa nie stanowi inaczej. 7. Roszczenie o wypłatę równowartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, staje się wymagalne z chwilą opróŝnienia lokalu przez członka oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa od niego wywodzą. 35. JeŜeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, stosuje się przepis art SpMieszkU (w ciągu roku muszą oni wyznaczyć pełnomocnika, który będzie ich reprezentował) JeŜeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, wówczas mogą oni: 1) dokonać działu spadku stwierdzającego, któremu ze spadkobierców przypadło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 2) wyznaczyć spośród siebie w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, następuje wyznaczenie przedstawiciela w sądowym postępowaniu nieprocesowym; z wnioskiem w tej sprawie 8

9 powinni wystąpić do sądu spadkobiercy lub spółdzielnia w terminie 12 miesięcy od dnia otwarcia spadku. 2. Pełnomocnik (przedstawiciel) uprawniony jest do udziału w walnym zgromadzeniu, ale jeŝeli nie jest członkiem Spółdzielni, to nie przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze ani prawo udziału w głosowaniach. 37. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. 38. Z chwilą zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego Spółdzielni, spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, chyba Ŝe nabywcą budynku jest inna spółdzielnia mieszkaniowa. 39 Postanowienia statutu dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio do lokali uŝytkowych i o innym przeznaczeniu oraz miejsc postojowych w garaŝu wielostanowiskowym. 3. Odrębna własność lokalu Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności oraz koszty załoŝenia księgi wieczystej i dokonania w niej wpisu ponosi członek Spółdzielni, na rzecz którego dokonuje się przeniesienia własności lokalu. 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu moŝe nastąpić na rzecz małŝonków albo osób wskazanych przez członków Spółdzielni spośród tych, które wspólnie z nimi ubiegają się o ustanowienie takiego prawa. 3. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali moŝe być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa. 4. Ustanowiona na rzecz członka Spółdzielni odrębna własność lokalu jest zbywalna, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. 5. W zakresie nieuregulowanym w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia o własności lokali (Dz. Ust. z 2000r. Nr 80 poz. 203) z zastrzeŝeniami, o których mowa w ust Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeŝeniem art i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeŝeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio. 7. ( usunięto ) 8. Uchwalę, o której mowa w art. 12 ust. 3 Ustawy wymienionej w ust. 5 podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach połoŝonych w obrębie danej nieruchomości wspólnej obliczonej według wielkości udziałów w tej nieruchomości. 9. W odniesieniu do właścicieli lokali z Ŝądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej. 10. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z ekspolatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkują w określonych budynkach lub osiedlach. 11. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garaŝu wielostanowiskowego. 12. JeŜeli prawo odrębnej własności lokalu naleŝy do kilku osób, członkiem Spółdzielni moŝe być tylko jedna z nich, chyba Ŝe przysługuje ono wspólnie małŝonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnie terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia 13. Spółdzielnia nie moŝe odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu, w tym takŝe nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta. 9

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 2 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 3 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 3 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Rozdział I Część ogólna Art. 1. 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w dalszej części Statutu zwane jest Towarzystwem. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM

Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ GÓRKI MAŁOBĄDZKIE - CENTRUM w BĘDZINIE UL. TOPOLOWA 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Załącznik do Uchwały nr 6/2013 z dnia 22 marca 2013 r. 1. Ogół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ" I. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ" I. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1. Celem dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej załoŝyciele podjęli uchwałę o przekształceniu Spółki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. przy ul... w Koszalinie.

S T A T U T. przy ul... w Koszalinie. Załącznik nr 1 do Uchwały nr... /... z dnia... Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul....... w Koszalinie S T A T U T Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.... w Koszalinie. 1. Właściciele

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A.

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma spółki brzmi WIELTON Spółka Akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać skrótu firmy WIELTON S.A.

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo