PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008"

Transkrypt

1 PROJEKT ZMIAN STATUTU 2008 Warszawa, dnia 25 marca 2008 roku. Niniejszy projekt zmian do statutu SM Motorowa 1 w Warszawie uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacjami ustaw spółdzielczych: z dnia 14 czerwca 2007 roku oraz z dnia 30 czerwca 2005 roku ( weszła w Ŝycie z dniem 22 lipca 2005). W tekście zmiany (jednostki dodane lub usunięte ) zaznaczono czcionką pochyłą, pogrubioną, przy czym tekst usunięty z bieŝącej wersji statutu zaznaczono czcionką pochyłą, przekreśloną. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "MOTOROWA I" I. Postanowienia ogólne 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa "MOTOROWA I" w Warszawie i jest dalej zwana Spółdzielnią Siedzibą Spółdzielni jest m. St. Warszawa. 2. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony. 3. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków 3. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.) zwanej dalej PrSpółdzU oraz na podstawie ustawy z r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz teks jednolity.) zwanej dalej SpMieszkU, a takŝe w oparciu o postanowienia zarejestrowanego statutu. 4. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni i ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych a tak teŝ oraz lokali o innym przeznaczeniu. 5. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: 1) obsługa nieruchomości na własny rachunek, 2) zagospodarowanie i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek, 3) wynajem nieruchomości na własny rachunek, 4) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. 6. Spółdzielnia prowadzi działalność samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami gospodarczymi, kierując się zasadami rachunku ekonomicznego i w ramach tej działalności zarządza majątkiem własnym jak i powierzonym w zarząd Spółdzielnia moŝe tworzyć lub uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych, w tym spółkach prawa handlowego i społecznych, jak teŝ zawierać umowy o współpracy z innymi osobami, dla realizacji celów i zadań statutowych. Spółdzielnia moŝe teŝ przystąpić do Związku Rewizyjnego. 2. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do organizacji wskazanych w ust. 1 jest Walne Zgromadzenie, które decyduje równieŝ o zbyciu udziałów (akcji) tych organizacji. II. Członkowie spółdzielni Członkiem Spółdzielni moŝe być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 1

2 2. Osoba fizyczna moŝe zostać członkiem Spółdzielni, jeŝeli spełnia jeden z następujących warunków: 1) zgromadziła lub ma zapewnione środki finansowe na wkład budowlany wymagany przez Spółdzielnię przy zawieraniu umowy o ustanawianie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo odrębnej własności lokalu, 2) gdy słuŝy jej roszczenie o uzyskanie członkostwa w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania, lokalu o innym przeznaczeniu, miejsca postojowego w garaŝu wielostanowiskowym, lub wyodrębnionej własności lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu ułamkowego, udziału w garaŝu wielostanowiskowym w drodze czynności prawnej, orzeczenia sądowego, dziedziczenia lub egzekucji, 3) współmałŝonek jej jest członkiem Spółdzielni, 4) jeŝeli w związku z podziałem majątku wspólnego po ustaniu małŝeństwa (lub orzeczeniu separacji) przypadło jej prawo do lokalu Osoba prawna moŝe być przyjęta w poczet członków Spółdzielni w razie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o innym przeznaczeniu, własnościowego prawa do miejsca postojowego w garaŝu wielostanowiskowym, lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu, ułamkowego udziału w garaŝu wielostanowiskowym. 2. Osoby prawne zachowują członkostwo, które uzyskały przed uchwaleniem tego statutu Osoby przystępujące do Spółdzielni składają deklarację członkowską i stają się członkami z chwilą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o ich przyjęciu. 2. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeŝeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, numer KRS, NIP, liczbę zadeklarowanych udziałów. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności - deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel, względnie opiekun. 3. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Rady Nadzorczej, z podaniem daty podjęcia uchwały o przyjęciu Rada Nadzorcza nie moŝe odmówić przyjęcia do Spółdzielni osoby spełniającej jeden z warunków, o których mowa w 8 ust. 2 statutu, chyba Ŝe roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni powstało w związku z wykluczeniem członka ze Spółdzielni, a przyczyny, które uzasadniły wykluczenie, dotyczą teŝ tej osoby. 2. JeŜeli zgłasza się kilku uprawnionych, o których mowa w 8 ust. 2, sprawę ich roszczeń rozstrzyga sąd. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Radę Nadzorczą terminu do wystąpienia do sądu - wyboru dokonuje Spółdzielnia Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia do Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 1 miesiąca od dnia złoŝenia deklaracji. O treści uchwały zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Od uchwały odmawiającej przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uchwale. Zawiadomienie to powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie i terminie wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia. 2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia wniesienia. O decyzji Walnego Zgromadzenia zainteresowany powinien być zawiadomiony w ciągu 2 tygodni od dnia podjęcia uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym. 13. Członkowi Spółdzielni przysługują następujące prawa: 1. uŝywania przez czas nieokreślony lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, miejsca postojowego w garaŝu wielostanowiskowym uzyskanego na podstawie przydziału lub umowy. 1) prawo do zachowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o innym przeznaczeniu, spółdzielczego 2

3 własnościowego prawa do miejsca postojowego w garaŝu wielostanowiskowym i do przeniesienia tych praw majątkowych na inne osoby. 2) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu, ułamkowy udział we współwłasności w garaŝu wielostanowiskowym. 2. prawo Ŝądania przeniesienia na niego odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu niŝ mieszkalny w tym takŝe garaŝu lub miejsca postojowego w wielostanowiskowym pomieszczeniu garaŝowym, do którego to lokalu przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo. 3. prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi, z pomieszczeń i urządzeń ogólnego uŝytku, stanowiących własność Spółdzielni oraz ze świadczonych przez nią usług (odpłatnych i nieodpłatnych) 4. prawo do brania czynnego udziału w Ŝyciu Spółdzielni i pracach jej organów samorządowych, głównie przez: 1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządowych Spółdzielni, 2) zgłaszanie wniosków i Ŝądanie ich rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków w sprawach związanych z działalnością Spółdzielni i uzyskiwanie informacji o sposobie ich załatwiania, 5. prawo Ŝądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz prawo do udziału z głosem decydującym w Walnych Zgromadzeniach, przy czym członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta; osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu, 6. prawo wglądu w protokoły posiedzeń i uchwały organów samorządowych Spółdzielni, 7. prawo Ŝądania odpisu obowiązującego statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie, 8. prawo do zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 18 ust. 3 ustawy prawo spółdzielcze oraz prawo do zaznajomienia się z treścią sprawozdań okresowych i rocznych oraz bilansów i protokołów lustracji, 9. prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, oraz prawo ich zaskarŝania do sądu. 10. prawo otrzymywania w sposób wskazany w statucie Spółdzielni informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 11. prawo do uzyskania zaświadczenia o stanie, wartości i wielkości zajmowanego lokalu. 12. prawo do przeglądania w lokalu Zarządu :rejestru członków spółdzielni własnych akt członkowskich 13. prawo osobistego składania wyjaśnień na posiedzeniach organów Spółdzielni rozpatrujących jego sprawę wskutek odwołania od decyzji lub poprzez swojego pełnomocnika 14. prawo Ŝądania uzasadnienia kalkulacji wysokości opłat za uŝywanie lokali oraz prawo zaskarŝania do sądu ich wysokości, 15. prawo zaskarŝania do sądu uchwał Walnego Zebrania w powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu Spółdzielni 16. prawo rozporządzania swoim roszczeniem do Spółdzielni o wypłatę ich równowartości ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne. 17. prawo do udziału w nadwyŝce bilansowej; 18. prawo do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności. 19. prawo do otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi; koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. 14. Członek Spółdzielni obowiązany jest: 1) wnieść wpisowe i udziały, 2) wnieść wkład budowlany, 3) uiszczać terminowo opłaty za uŝywanie lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu, garaŝu lub terenu naleŝącego do Spółdzielni, 4) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni oraz informować Spółdzielnię o osobach, które aktualnie korzystają z lokalu, 5) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego zabezpieczenie, oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych, 3

4 6) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej, 7) w przypadku modernizacji budynku, członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest obowiązany uzupełnić wkład budowlany, 8) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, 9) udostępniać na wezwanie zajmowany lokal do okresowych przeglądów technicznych jak i napraw bądź konserwacji wynikających z obowiązku Statutowego lub regulaminów Spółdzielni. 10) jeŝeli w wyniku zaniechania bądź zaniedbania lub innych działań oraz zdarzeń losowych powstaną straty w mieniu Spółdzielni z winy członka, lub osób zamieszkujących z nim, lub czasowo przebywających u niego, członek taki jest zobowiązany pokryć powstałe straty do pełnej ich wąskości lub uiścić w naturze celem usunięcia skutków tych strat lub wskazać swojego ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilno-prawnej. 11) pokryć koszty związane z wyodrębnieniem własności lokalu przewidziane w przepisach prawnych dla czynności podziału i wyodrębnienia własności nieruchomości, 12) przestrzegać zasady iŝ członek spółdzielni nie jest uprawniony do samodzielnego potrącanie swoich naleŝności przysługujących mu od Spółdzielni, uczestniczyć zobowiązaniach Spółdzielni wobec osób trzecich w częściach odpowiadających wielkości udziału w nieruchomości, 13) korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnie, stosować się do postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni oraz przestrzegać zasad współŝycia społecznego Opłaty członkowskie wynoszą: 1) wpisowe ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) udział - 412,00 PLN 2. Członek Spółdzielni - osoba fizyczna - obowiązany jest zadeklarować wpłatę jednego udziału, a osoba prawna - wpłatę co najmniej 10 udziałów. 3. Udział (udziały) podlega zwrotowi po ustaniu członkostwa, lecz wypłata moŝe nastąpić nie wcześniej niŝ po zatwierdzeniu bilansu sprawozdania finansowego za rok, w którym członkostwo ustało. Roszczenie o wypłatę wkładu jest zbywalne i podlega dziedziczeniu oraz egzekucji. 4. Wpisowe i udziały członkowskie są wnoszone w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały o przyjęciu członka do Spółdzielni. 5. Nie wpłacenie wpisowego lub udziału w ustalonym terminie moŝe spowodować wykluczenie ze Spółdzielni Spółdzielnia ułatwia członkom dokonywanie zamian lokali mieszkalnych, zarówno między sobą, jak i z osobami zajmującymi lokale nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli osoby te spełniają wymogi statutu i dopełnią przewidzianych w nim czynności. 2. Na wniosek członka i w ramach istniejących moŝliwości, Spółdzielnia moŝe ułatwić zamiany lokalu mieszkalnego na inny będący w jej dyspozycji, w zamian za rezygnację z dotychczasowego prawa do lokalu i zwrócenie go Spółdzielni. 3. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny powinien być przyznany innemu członkowi, a w braku chętnych sprzedany w drodze przetargu. 4. Spółdzielnia moŝe wynajmować lokale mieszkalne członkom i osobom nie będącym członkami, moŝe teŝ wynajmować lokale uŝytkowe osobom fizycznym i prawnym. Zasady wynajmowania lokali określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. III. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze Wnioski członków Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią powinny być rozstrzygane w ciągu 1 miesiąca, a jeŝeli sprawa jest skomplikowana - w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złoŝenia. 2. Od uchwały Rady Nadzorczej słuŝy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od jej doręczenia. 3. O uchwale Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia członek Spółdzielni powinien być zawiadomiony w ciągu 14 dni od jej podjęcia. Decyzja odmowna powinna zawierać uzasadnienie z pouczeniem o prawie i terminie do odwołania się lub zaskarŝenia uchwały do sądu oraz o skutkach jego niezachowania. Odwołanie wymaga formy pisemnej. 4. Decyzja Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, od której nie zgłoszono odwołania w terminie przewidzianym w ust. 2, są ostateczne w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. 4

5 5. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie powinny rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeŝeli opóźnienie nie przekracza jednego miesiąca, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami. IV. Ustanie członkostwa 18. Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek: 1) wystąpienia za wypowiedzeniem, 2) wykluczenia, 3) wykreślenia z rejestru członków, 4) śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej - w wypadku jej ustania - wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, 5) likwidacji Spółdzielni Członek moŝe wystąpić ze Spółdzielni w kaŝdym czasie za wypowiedzeniem dokonanym w formie pisemnej. 2. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Na wniosek członka, Rada Nadzorcza moŝe ten okres skrócić do 30 dni. 3. Za datę wystąpienia uwaŝa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia Wykluczenie członka ze Spółdzielni moŝe nastąpić w przypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu raŝącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami. 2. Podstawę wykluczenia moŝe stanowić w szczególności: 1) świadome działanie na szkodę Spółdzielni, w tym niszczenie jej mienia 2) powaŝne wykroczenie przeciwko podstawowym zasadom współŝycia społecznego, 3) niewypełnianie obowiązków statutowych (zwłaszcza zaleganie z opłatami) oraz naruszanie postanowień statutu w inny sposób, 4) złośliwe lub uciąŝliwe naruszanie spokoju i porządku w miejscu zamieszkania oraz korzystanie z lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 21. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych, z przyczyn przez niego niezawinionych, moŝe być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków. Dotyczy to m.in. nagannego postępowania osób, którym z uwagi na wiek i stan umysłu nie moŝna przypisać winy, ale zakłóca to porządek domowy i utrudnia zamieszkiwanie innym osobom, powyŝsze musi być poparte opiniami organów społecznych takich jak np. Opieka Społeczna, orzeczenia sądowe Uchwałę o wykluczeniu członka lub wykreśleniu go z rejestru członków podejmuje Rada Nadzorcza. 2. Zarząd powinien zawiadomić zainteresowanego członka pisemnie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia go ze Spółdzielni lub wykreślenia z rejestru członków. Zawiadomienie powinno być doręczone co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej i zawierać uzasadnienie wniosku oraz informację o prawie członka do złoŝenia wyjaśnień. JeŜeli zainteresowany członek prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie, Rada Nadzorcza moŝe rozpatrzyć wniosek bez jego udziału. O posiedzeniu naleŝy teŝ powiadomić małŝonka osoby zainteresowanej. 3. O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków naleŝy zainteresowanego zawiadomić pisemnie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem i wskazywać tryb oraz termin wniesienia odwołania. 4. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia Członek wykluczony ze Spółdzielni lub wykreślony z rejestru jej członków ma prawo odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz być obecnym na jego 5

6 obradach przy rozpatrywaniu tego odwołania i je popierać osobiście lub przez pełnomocnika albo zaskarŝyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem. 2. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliŝszym Walnym Zgromadzeniu, jeŝeli zostało złoŝone co najmniej 30 dni przed jego zwołaniem. 3. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pisemnie przez Zarząd, pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem, na co najmniej 14 dni przed terminem tegoŝ zebrania. Dotyczy to równieŝ małŝonka odwołującego się. JeŜeli zainteresowany, prawidłowo powiadomiony o terminie, nie przybędzie i nie przedłoŝy usprawiedliwienia swojej nieobecności, to Walne Zgromadzenie moŝe rozpatrzyć odwołanie bez jego udziału. 4. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu wymienionego w ust. 1, jeŝeli odwołujący się usprawiedliwił opóźnienie wyjątkowymi okolicznościami, a opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy. 5. O uchwale Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 6. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez walne zgromadzenie, termin do zaskarŝenia do sądu uchwały rady nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone. 7. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarŝenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba Ŝe członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia; 2) bezskutecznego upływu terminu do zaskarŝenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia; 3) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia. 24. Członka Spółdzielni, który zmarł, skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania - wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego Uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, których doręczenie przewiduje statut, powinny być doręczone członkom i osobom zainteresowanym pisemnie listami poleconymi lub za pokwitowaniem. Nieodebrane pismo w terminie uwaŝa się za dostarczone prawidłowo chyba Ŝe członek udowodni, Ŝe pisma nie mógł z powodów obiektywnych odebrać. 2. Spółdzielnia doręcza pisma członkom pod adres ostatnio przez nich podany. 3. Członek obowiązany jest zawiadomić Spółdzielnię o kaŝdej zmianie swego adresu. Pisma zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu uwaŝa się za doręczone prawidłowo. V. Formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 26. Członkowie Spółdzielni mogą zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w następujących formach prawnych na zasadzie: 1) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o innym przeznaczeniu bądź miejsca postojowego w garaŝu wielostanowiskowym, 3) prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu a takŝe ułamkowego udziału we współwłasności garaŝu wielostanowiskowego. 4) najmu lokali mieszkalnych, 5) najmu miejsc postojowych w garaŝu wielostanowiskowym. 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 27. W budynkach stanowiących własność Spółdzielni członkom przysługuje prawo uŝywania przydzielonych im lokali mieszkalnych na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

7 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. 2. ( usunięto ) 3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje takŝe wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest niewaŝne. 4. ( usunięto ) 5. Przedmiotem zbycia moŝe być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyci lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest niewaŝna. 6. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. 7. Spółdzielnia nie moŝe odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, spadkobiercy, licytanta, jeŝeli odpowiada on wymogom statutu. 8. przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do uŝytkowania a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany. 9. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu moŝe być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni, 10. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcie między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności, 11. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu moŝe naleŝeć do kilku osób z tym Ŝe członkiem Spółdzielni moŝe być tylko jedna z nich, chyba Ŝe przysługuje ono wspólnie małŝonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nie procesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnie terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia Na pisemne Ŝądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu: 1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłuŝenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami; 2) spłaty zadłuŝenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złoŝenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba Ŝe nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub uŝytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni. 3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciąŝają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Na pisemne Ŝądanie członka spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garaŝu, spółdzielnia jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garaŝu, po dokonaniu przez nich spłat, o których mowa w art ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2. Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garaŝu stanowiącego współwłasność osób, o których mowa w ust. 1, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby, zgodnie z przepisami art ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 7

8 30. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małŝonkowie, choćby spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. MałŜonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. 31. Po ustaniu małŝeństwa wskutek rozwodu lub uniewaŝnienia, separacji małŝeństwa, małŝonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w ramach podziału majątku wspólnego. MałŜonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złoŝyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu ( usunięto ), 2. ( usunięto ), 3. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, 1 1 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, raŝącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciąŝliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z Ŝądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej. 33. W wypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z mocy prawa, prawo to, jeŝeli jest obciąŝone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię JeŜeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na jednego spadkobiercę, powinien on przedstawić Spółdzielni postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. 2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ustalona w sposób przewidziany nie moŝe być wyŝsza od kwoty jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal, w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię. 3. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się nie wniesioną przez członka bądź osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami. 4. Po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróŝnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia tytułu prawnego do tego lokalu. 5. Na Spółdzielni nie ciąŝy obowiązek dostarczenia innego lokalu. 6. Przepisy stosuje się odpowiednio w wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu o ile umowa nie stanowi inaczej. 7. Roszczenie o wypłatę równowartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, staje się wymagalne z chwilą opróŝnienia lokalu przez członka oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa od niego wywodzą. 35. JeŜeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, stosuje się przepis art SpMieszkU (w ciągu roku muszą oni wyznaczyć pełnomocnika, który będzie ich reprezentował) JeŜeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, wówczas mogą oni: 1) dokonać działu spadku stwierdzającego, któremu ze spadkobierców przypadło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 2) wyznaczyć spośród siebie w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, następuje wyznaczenie przedstawiciela w sądowym postępowaniu nieprocesowym; z wnioskiem w tej sprawie 8

9 powinni wystąpić do sądu spadkobiercy lub spółdzielnia w terminie 12 miesięcy od dnia otwarcia spadku. 2. Pełnomocnik (przedstawiciel) uprawniony jest do udziału w walnym zgromadzeniu, ale jeŝeli nie jest członkiem Spółdzielni, to nie przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze ani prawo udziału w głosowaniach. 37. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. 38. Z chwilą zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego Spółdzielni, spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, chyba Ŝe nabywcą budynku jest inna spółdzielnia mieszkaniowa. 39 Postanowienia statutu dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio do lokali uŝytkowych i o innym przeznaczeniu oraz miejsc postojowych w garaŝu wielostanowiskowym. 3. Odrębna własność lokalu Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności oraz koszty załoŝenia księgi wieczystej i dokonania w niej wpisu ponosi członek Spółdzielni, na rzecz którego dokonuje się przeniesienia własności lokalu. 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu moŝe nastąpić na rzecz małŝonków albo osób wskazanych przez członków Spółdzielni spośród tych, które wspólnie z nimi ubiegają się o ustanowienie takiego prawa. 3. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali moŝe być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa. 4. Ustanowiona na rzecz członka Spółdzielni odrębna własność lokalu jest zbywalna, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. 5. W zakresie nieuregulowanym w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia o własności lokali (Dz. Ust. z 2000r. Nr 80 poz. 203) z zastrzeŝeniami, o których mowa w ust Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeŝeniem art i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Przepisów ustawy o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z zastrzeŝeniem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio. 7. ( usunięto ) 8. Uchwalę, o której mowa w art. 12 ust. 3 Ustawy wymienionej w ust. 5 podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach połoŝonych w obrębie danej nieruchomości wspólnej obliczonej według wielkości udziałów w tej nieruchomości. 9. W odniesieniu do właścicieli lokali z Ŝądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej. 10. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z ekspolatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkują w określonych budynkach lub osiedlach. 11. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garaŝu wielostanowiskowego. 12. JeŜeli prawo odrębnej własności lokalu naleŝy do kilku osób, członkiem Spółdzielni moŝe być tylko jedna z nich, chyba Ŝe przysługuje ono wspólnie małŝonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnie terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia 13. Spółdzielnia nie moŝe odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu, w tym takŝe nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta. 9

10 3. Wynajem i sprzedaŝ lokali 41. Spółdzielnia moŝe dokonywać sprzedaŝ i wynajmu lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu przeznaczonych na ten cel oraz będących w zasobach stanowiących własność Spółdzielni, nadających się do tych celów ze względu na jego cech techniczno-uŝytkowe, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą. 42 Do wynajmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, natomiast do lokali o innym przeznaczeniu przepisy kodeksu cywilnego. 43 Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej wymienionej w par. 41 i 42 zasilają fundusz remontowy Spółdzielni. VI. Opłaty za uŝywanie lokali Przyznany członkowi lokal moŝe być uŝywany wyłącznie na cele określone w umowie (mieszkalne lub oznaczoną działalność gospodarczą). W części lokalu mieszkalnego członek Spółdzielni moŝe równieŝ wykonywać działalność gospodarczą, o ile nie będzie ona utrudniać korzystania z innych lokali w tym samym budynku, w szczególności nie będzie oddziaływać na sąsiadujące mieszkania i naruszać porządku domowego. 2. Wykorzystanie mieszkania lub lokalu na cele uŝytkowe wpływające na ogólne koszty eksploatacyjne rodzi obowiązek ponoszenia podwyŝszonych opłat od całości lub części mieszkania bądź lokalu uŝytkowego 3. Szczególne zasady korzystania z lokali i urządzeń Spółdzielni oraz ich wynajmowania określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. 4. Regulamin porządku domowego w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię, według zasad określonych przepisami SpMieszkU, uchwala Rada Nadzorcza. 5. Regulamin zasad korzystania z wielostanowiskowych garaŝy jak i zewnętrznych miejsc parkingowych według zasad określonych przepisami SpMieszkU, uchwala Rada Nadzorcza Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. 2. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeŝeniem art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 3. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. 4. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni równieŝ obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeŝeniem art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 5. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są zobowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją, bezpieczeństwem i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem 10

11 nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz w zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Od członka będącego właścicielem lokalu niezaleŝnie od jego obowiązków w zakresie pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, Spółdzielnia moŝe Ŝądać wpłat na fundusz remontowy. 6. Od niewpłaconych w terminie naleŝności z tytułu opłat o których mowa w ust. 1-5 spółdzielnia pobiera kary za zwłokę w wysokości ustawowej. 7. Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeŝeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią. 8. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-5, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a takŝe osoby faktycznie korzystające z lokalu. 9. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 9, ogranicza się do wysokości opłat naleŝnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu. 10. Opłaty, o których mowa w ust. 1 5, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca. 11. Opłaty, o których mowa w ust. 1-5, przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych przepisach. 12. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1-5, obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, infrastrukturę techniczną nieruchomości, monitoring i ogrodzenie, oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni. 13. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust.1-5, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynaleŝnych i wspólnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynaleŝnymi w budynku bądź budynkach, stanowiących odrębną (wydzieloną) nieruchomość, zasada ta nie odnosi się do przypadków gdy jeden z właścicieli uŝytkuje powierzchnie wspólne w sposób niewspółmierny do pozostałych właścicieli Wysokość opłat, o których mowa w 45 ust.1-5, jest ustalona na podstawie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przewidzianych do poniesienia w danym roku. 2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich rozliczenia oraz zasady ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin wewnętrzny uchwalony przez Radę Nadzorczą. Regulamin ten powinien zawierać w szczególności: 1) określenie jednostki rozliczania poszczególnych rodzajów kosztów (w skali nieruchomości, zespołu nieruchomości, jednolicie na całość zasobów), 2) określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów (1 m 2 powierzchni uŝytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych,), 3) róŝnicowanie obciąŝeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu sposobu wykorzystania lokali (lokale mieszkalne, lokale uŝytkowe, lokale w najmie, lokale pod działalnością gospodarczą), 4) zasady przyznawania bonifikaty uŝytkownikom lokali w wypadku nienaleŝnej jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię w ramach pobierania opłat za uŝywanie lokali Spółdzielnia jest obowiązana, na Ŝądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat. 2. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niŝ ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. 11

12 3. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. CięŜar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni. 4. ( usunięto ) VII. Konserwacja i naprawy lokali Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali obejmuje: 1) naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej i ciepłej wody - bez urządzeń odbiorczych wg. Dokumentacji technicznej po wykonawczej obiektu. 2) naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami wg dokumentacji technicznej po wykonawczej obiektu. 3) instalacji elektrycznej wg. Dokumentacji technicznej po wykonawczej obiektu 4) instalacji domofonowej wg Dokumentacji technicznej po wykonawczej obiektu. 5) malowanie elementów balustrad balkonowych i tarasowych w celu ich zabezpieczenia przed korozją. 2. Szczególny zakres obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 3. Walne Zgromadzenie moŝe rozszerzyć obowiązki Spółdzielni odnośnie napraw i wymian wewnątrz lokali, poza zakres określony w ust. 1, uchwalając na te cele dodatkowe odpisy na fundusz remontowy Naprawy wewnątrz lokali, nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni, obciąŝają członków zajmujących te lokale, a jako szczególne obowiązki członka w zakresie napraw wewnątrz lokalu uznaje się - poza bieŝącą konserwacją: 1) naprawę i wymianę podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, 2) naprawy okien i drzwi, 3) naprawy urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych urządzeń, 4) naprawy przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aŝ do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedroŝności, 5) malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków ścian i sufitów, 2. Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy członka lub osób z nim zamieszkałych obciąŝa członka Spółdzielni. 3. Naprawy wewnątrz lokalu oraz jego odnowienie zaliczane do obowiązków członka mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko odpłatnie, poza opłatami uiszczanymi za uŝywanie lokalu. VIII. Rozliczenie z tytułu dodatkowego wyposaŝenia lokalu Przez dodatkowe wyposaŝenie mieszkań rozumie się - nie zaliczane do kosztów inwestycji - nakłady poczynione ze środków członków lub innych osób, korzystających z lokalu, na wyposaŝenie i wykończenie mieszkań, mające charakter trwały i podnoszące wartość uŝytkową mieszkania. 2. Nakłady, o których mowa w ust. 1, nie są zapisywane na wkłady budowlane członków i podlegające wyodrębnieniu w rozliczaniu w razie zwrotu lokalu Spółdzielni Dodatkowe wyposaŝenie i wykończenie mieszkań, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno-uŝytkowym lokalu lub zmianami konstrukcyjnymi oraz narusza estetykę budynków. 2. W przypadku zwolnienia lokalu, rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposaŝenia i wykończenia mieszkań dokonywane są za pośrednictwem Spółdzielni lub bezpośrednio między członkami zwalniającymi i otrzymującymi lokal. 3. Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposaŝenia i wykończenia mieszkań w odniesieniu do spółdzielczych lokali własnościowych zbywanych przez członków, dokonywane są bezpośrednio między zainteresowanymi osobami. 12

13 IX. Organy Spółdzielni Organami Spółdzielni są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd. 2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach bezpośrednio ich dotyczących. 1. Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie jest najwyŝszym organem Spółdzielni. 2. Członek moŝe brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. 3. Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mający tej zdolności - w Walnym Zgromadzeniu biorą udział przez swoich przedstawicieli. 4. Osoby prawne biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, który nie moŝe zastępować więcej niŝ jednego członka - osobę prawną. 5. KaŜdy członek ma tylko jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych udziałów i lokali. 6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz osoby zaproszone, a nadto przedstawiciele (pełnomocnicy) spadkobierców zmarłego członka, którzy nabyli prawo spółdzielcze własnościowe do lokalu 54. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia naleŝy: 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni oraz jej działalności społecznej i kulturalnej, 2) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 3) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 4) podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni, 5) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyŝki bilansowej lub sposobu pokrycia strat, 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, 7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciąŝenia nieruchomości, nabycia zakładu, przyjęcia w administrację budynków nie stanowiących własności Spółdzielni, 8) oznaczenie najwyŝszej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia moŝe zaciągnąć oraz o podejmowaniu nowej działalności gospodarczej, 9) podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszów Spółdzielni, nie wymienionych w statucie 10) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną Spółdzielnią oraz podziału i likwidacji Spółdzielni, 11) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej, 12) uchwalanie zmian statutu, 13) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku spółdzielczego lub wystąpienia z niego, 14) upowaŝnienie Zarządu do działań mających na celu załoŝenie związku spółdzielczego lub spółki prawa handlowego, 15) wybór delegatów na zjazd związku bądź podmiotów gospodarczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, 16) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku - w terminie do dnia 30 czerwca w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie takŝe na Ŝądanie: 1) Rady Nadzorczej, 2) przynajmniej 1/10 ogółu członków Spółdzielni. 3. śądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być wyraŝone w pisemnym wniosku z podaniem celu jego zwołania. 4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu 6 4 tygodni od dnia wniesienia Ŝądania. JeŜeli to nie nastąpi, moŝe 13

14 je zwołać Rada Nadzorcza, związek rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt spółdzielni. 5. Projekty uchwał i Ŝądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych Ŝądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. 6. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i Ŝądania, o których mowa w ust. 5, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 7. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niŝ na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia. 8. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłoŝenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni. 56. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie poprzez obwieszczenia w lokalach Spółdzielni, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłoŝenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. 2. Walne Zgromadzenie moŝe podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom, w terminach i w sposób określony w statucie. Wyjątek od tej zasady ustala się dla odwołania członka Zarządu w związku z nieudzielaniem absolutorium. 3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba Ŝe statut przewiduje większość kwalifikowaną. Większość kwalifikowana wymagana jest: 1) 2/3 głosów- dla podjęcia uchwały o zmianie statutu, 2) 2/3 głosów- dla podjęcia uchwały o połączeniu Spółdzielni z inną Spółdzielnią 3) 2/3 głosów- przy odwołaniu członka Rady Nadzorczej 4) 3/4 głosów- przy likwidacji Spółdzielni w czasie obrad dwóch kolejnych Walnych, w odstępach co najmniej dwóch tygodni. 4. Głosowanie na obradach Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru członków Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni. 5. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza. 6. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia mogą przeglądać członkowie Spółdzielni. 7. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat. 58. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy. 59. Tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 2. Rada Nadzorcza 60. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni Rada Nadzorcza składa się z 5 osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na dwuletnią kadencję. Nie moŝna być członkiem rady nadzorczej dłuŝej niŝ przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej 2. Członek Rady Nadzorczej moŝe być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie. 14

15 3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek wybrany na najbliŝszym Walnym Zgromadzeniu. 4. Odwołanie członka Rady Nadzorczej moŝe nastąpić z waŝnych powodów, jak równieŝ wtedy, gdy nie bierze on udziału w pracach Rady Nadzorczej i nie usprawiedliwia swej nieobecności na posiedzeniach. 5. Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie. Praca w Radzie Nadzorczej moŝe być odpłatna. Wysokość i sposób płatności ustala Walne Zebranie Do zakresu działania Rady Nadzorczej naleŝy: 1) uchwalanie planów gospodarczych oraz działalności społecznej i kulturalnej 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności: a) badanie okresowe sprawozdań Zarządu, sprawozdań finansowych oraz dokonywanie wyboru audytora, b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich, c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków, 3) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowania z nich, 4) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 5) wybór lub powoływanie i odwoływanie Zarządu, 6) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego, 7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 8) opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu, 9) uczestniczenie w czynnościach lustracyjnych oraz wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwał w związku z wynikami lustracji. 10) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w art PrSpółdz, 11) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych oraz wyniki lustracji, 12) uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji na poszczególne lokale oraz zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni, 13) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni, 14) uchwalanie regulaminu Zarządu, uŝywania lokali i zasad porządku domowego, a takŝe innych regulaminów w sprawach nie zastrzeŝonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, 15) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu i reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach, 16) reprezentowanie Spółdzielni w sądzie w sprawach o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, wniesionych przez Zarząd, 17) wyraŝanie zgody na zawieranie umów o zarządzaniu nieruchomościami Spółdzielni jak i powierzonymi w zarząd. 18) prowadzenie spraw członkowskich. 2. Do reprezentowania Spółdzielni w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 15 i 18 uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza moŝe Ŝądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. 4. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestniczenia w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez związek rewizyjny. 5. Rada Nadzorcza rozpatruje opinie i wnioski zgłaszane przez członków Spółdzielni. 6. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady. 3. Członek Rady Nadzorczej nie moŝe być członkiem lub pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielni ani pozostawać w związku małŝeńskim czy stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z członkami Zarządu. 4. Rada Nadzorcza powołuje trzyosobową Komisję Rewizyjną; w miarę potrzeby inne komisje

16 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Wybór i odwołanie członków Zarządu są dokonywane w głosowaniu tajnym. 65. Regulamin Rady Nadzorczej określa tryb jej obradowania i podejmowania uchwał. 3. Zarząd 66. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz. Do zakresu działalności Zarządu w szczególności naleŝy: 1) Prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonego planu i wykonanie związanych z tym czynności, 2) Zabezpieczenie majątku Spółdzielni, 3) Sporządzenie rocznych sprawozdań w tym bilansu oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, 4) Opiniuje sprawy przyjęcia członków do Spółdzielni, 5) Występowanie z wnioskami do Rady Nadzorczej o wykluczenie członka ze Spółdzielni lub o wykreślenie go z rejestru członków, 6) Uchwalenie aktów wewnętrznych z zakresu organizacji i prowadzonej działalności gospodarczej w nie zastrzeŝonym w Statucie dla Walnego Zgromadzenia i Rady, 7) Sporządzenie projektu planu działalności Spółdzielni, 8) Prowadzenie rejestru członków. 2. Podejmowanie decyzji nie zastrzeŝonych w ustawie lub statucie dla innych organów Spółdzielni naleŝy do Zarządu Zarząd Spółdzielni jest jednoosobowy. Stanowi go prezes wybrany przez Radę Nadzorczą. Prezes winien wykazać się odpowiednim do tej funkcji przygotowaniem i doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz znajomością problematyki spółdzielczej. 2. Prezes Zarządu nie musi być członkiem Spółdzielni, lecz w następstwie powołania zawiera ze Spółdzielnią umowę o pracę. 3. Prezes Zarządu moŝe być takŝe odwołany przez Walne Zgromadzenie, o ile nie uzyska absolutorium. 4. Zakres obowiązków zarządu jednoosobowego nie obejmuje czynności wynikających ze stosunku członkostwa. Czynności takie są dokonywane przez Radę Nadzorczą. 5. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składa jedna osoba - Prezes Zarządu lub dwóch Pełnomocników. 6. Oświadczenie, o którym mowa wyŝej składa się w ten sposób, Ŝe osoby upowaŝnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy pod nazwą spółdzielni (pieczątka). 7. Zarząd z własnej inicjatywy lub na Ŝądanie Rady Nadzorczej przygotowuje projekty regulaminów i innych dokumentów, które zgodnie ze statutem podlegają uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą, w tym takŝe projekty zmian statutu Spółdzielni Zarząd jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z bieŝącą działalnością gospodarczą Spółdzielni zgodnie z Regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą. 2. Zarząd moŝe udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności związanych z bieŝącą działalnością gospodarczą Spółdzielni, a takŝe pełnomocnictw do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnej Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu. 2. Zarząd z własnej inicjatywy lub na Ŝądanie Rady Nadzorczej przygotowuje projekty regulaminów i innych dokumentów, które zgodnie ze statutem podlegają uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą w tym takŝe projekty zmian statutu Spółdzielni. X. Gospodarka Spółdzielni 70. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku gospodarczego w interesie i na rzecz swych członków. 16

17 1) W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nieuregulowanych Statutem obowiązują odrębne przepisy 2) Spółdzielnia ma prawo do prowadzenia działalności zmierzającej do pozyskania środków z lokat bankowych, odsetek od poŝyczek, wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych w celu przeznaczenia uzyskanych środków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wg regulaminu Rady Nadzorczej Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla kaŝdej nieruchomości: 1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; 2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. 2. RóŜnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. 2. Odpisy na ten fundusz obciąŝają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 3. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania statystyczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określa zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni. 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni, w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy, określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 4. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym wykłada się w lokalu Spółdzielni na co najmniej 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywane. KaŜdy członek Spółdzielni ma prawo je przeglądać i odpisać. 5. RóŜnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym 6. PoŜytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej słuŝą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i cięŝary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w poŝytkach i innych przychodach. 7. PoŜytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciąŝającym członków, oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. 8. Zasady ustalania udziału członków w poŝytkach z działalności gospodarczej Spółdzielni oraz sposób wykorzystania tych poŝytków określa Rada Nadzorcza Fundusze Spółdzielni stanowią: 1) fundusz udziałowy, 2) fundusz zasobowy, 3) fundusz wkładów budowlanych, 4) fundusz remontowy. 5) fundusz modernizacyjny 6) fundusz rezerw eksploatacyjnych 7) fundusz kulturalno - oświatowy 2. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą. 17

18 XI. Postanowienia końcowe 73. Nabyte prawa członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" przechodzących do nowej Spółdzielni Mieszkaniowej "MOTOROWA I" nie zostają uszczuplone postanowieniami niniejszego Statutu i zachowują swoją moc prawną. Statut niniejszy został uchwalony Przez Walne Zebranie w dniu 24 lipca 2003 r. z mocą obowiązującą od daty zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niniejszy tekst jednolity statutu uwzględnia zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie członków w dniu 26 marca 2004 roku oraz w dniu roku. 18

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad wnoszenia wkładów na lokale mieszkalne, uŝytkowe i garaŝe oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu

R E G U L A M I N. zasad wnoszenia wkładów na lokale mieszkalne, uŝytkowe i garaŝe oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu R E G U L A M I N zasad wnoszenia wkładów na lokale mieszkalne, uŝytkowe i garaŝe oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim stosownie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich Ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Stryjeńskich

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia 21.05.2012 r. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 6. 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej " Na Kozłówce ", stosownie do 67 ust.1 pkt. 20 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  Na Kozłówce , stosownie do 67 ust.1 pkt. 20 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje: R E G U L A M I N Przyjmowania w poczet członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali, zamiany lokali oraz zasad przekształceń praw do lokali mieszkalnych ze spółdzielczych lokatorskich

Bardziej szczegółowo

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 63 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych.

Zasady rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych. Zasady rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. w sprawie ustanawiania spółdzielczego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych, zamiany i wynajmu mieszkań.

R E G U L A M I N. w sprawie ustanawiania spółdzielczego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych, zamiany i wynajmu mieszkań. R E G U L A M I N w sprawie ustanawiania spółdzielczego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych, zamiany i wynajmu mieszkań. Ustala się w niniejszym regulaminie zasady ustanawiania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej Załącznik do uchwały nr.. NZPCz z dnia 29.11.2007r R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 Rada Nadzorcza zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań Strona /stron 1/8 Regulamin Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2013 z dnia 26.02.2013 roku /tekst jednolity/ Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Jamka

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 września 1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA w Gdańsku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA w Gdańsku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA w Gdańsku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami: - art. 44-46 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM AUTOSAN" Nr WZ/7/08 z dnia 2008.06.24 REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Podstawa prawna: Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Informacje ogólne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Definicja Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I Przyjmowanie w poczet członków

R E G U L A M I N. Rozdział I Przyjmowanie w poczet członków R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali, oraz zmiany tytułów praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim w Krakowie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu]

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] 1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasady przyjmowania członków

Regulamin. Zasady przyjmowania członków Regulamin Przyjmowania członków spółdzielni oraz oddawania, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne 1 Członkami Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

I. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W BRZEGU PRZEPISY PRAWNE 1) Ustawa Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

R e g u l a m i n przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach R e g u l a m i n przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOŚĆ w PIASECZNIE STATUT. Piaseczno, listopad 2007 rok

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOŚĆ w PIASECZNIE STATUT. Piaseczno, listopad 2007 rok SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOŚĆ w PIASECZNIE STATUT Piaseczno, listopad 2007 rok SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ II CZŁONKOSTWO 4 A. Warunki uzyskania członkostwa 4 B. Prawa i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu

Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 1. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. 1. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. ( tekst jednolity ) 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591; z 2005 r. Nr 72, poz.

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Tekst opracowany na potrzeby Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Koninie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

zastrzeŝeniem art. 5.

zastrzeŝeniem art. 5. Zmiany: 2004-03-02 Dz.U.2004.19.177 art. 212 2004-04-15 Dz.U.2004.63.591 2005-04-28 Dz.U.2005.72.643 2005-07-22 Dz.U.2005.122.1024 art. 1 2006-03-02 Dz.U.2005.167.1398 art. 145 2006-04-29 Dz.U.2005.72.643

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2003.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.2004.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.2004.63.591 2005.04.28 zm. przen. Dz.U.2002.240.2058 zm.wyn.z Dz.U.2005.72.643 2005.07.22 zm. Dz.U.2005.122.1024 2006.03.02 zm.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA" w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA" w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 art. 212 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591 ogólne 2005.04.28 zm. przen. Dz.U.02.240.2058 art. 1 zm.wyn.z Dz.U.05.72.643 ogólne 2005.07.22 zm. Dz.U.05.122.1024

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie SM Włodarzewska Za Parkiem

Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie SM Włodarzewska Za Parkiem Spółdzielnia Mieszkaniowa Włodarzewska Za Parkiem w Warszawie ul. Włodarzewska 51 F, 02-384 Warszawa Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie SM Włodarzewska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa:

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa: RADA NADZORCZA Spółdzielni Mleszkanłowel w Gorlicach Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/2011 z dnia 24.01.2011r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANOWIENIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 12 II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI A. NABYWANIE PRAW CZŁONKOWSKICH Treść dotychczasowa (I) 5 1. Członkiem Spółdzielni może być każda osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Pax Naftobudowa w Jaśle. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE Ilekroć w regulaminie jest mowa: R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. - o ustawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach 1 Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie: 1) przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.2004.19.177 art. 212 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.2004.63.591 ogólne 2005.04.28 zm. przen. Dz.U.2002.240.2058 art. 1 zm.wyn.z Dz.U.2005.72.643 ogólne 2005.07.22 zm. Dz.U.2005.122.1024

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie jest mowa : 1. O członku spółdzielni należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI" w Białymstoku.

REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI w Białymstoku. REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI" w Białymstoku. Podstawa prawna, 1. 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. REGULAMIN Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. I. Podstawy i zakres działania. 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Zagajnik w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Zagajnik w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Zagajnik w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni i działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2003.119.1116 2004-03-02 zm. Dz.U.2004.19.177 art. 212 2004-04-15 zm.wyn.z Dz.U.2004.63.591 ogólne 2005-04-28 zm. przen. Dz.U.2002.240.2058 art. 1 zm.wyn.z Dz.U.2005.72.643 ogólne 2005-07-22 zm. Dz.U.2005.122.1024

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie 1 Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982 r.

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy wspólnota mieszkaniowa to jedyny twór prawny w którym przyjdzie nam funkjonować gdy kupimy mieszkanie? Otóż coraz większą popularnością zaczynają ponownie cieszyć się spółdzielnie mieszkaniowe. Czym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedstawiamy projekt STATUTU SM Nowy Bieżanów Rozdział 1, od 1 do 12 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów w Krakowie, zwana dalej Spółdzielnią.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

16) uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,

16) uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu, TEKST UJEDNOLICONY - obejmuje zmiany zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków PSM w 2016 r. Uchwałą Nr 10/2016. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2010 z dnia 20.05.2010 r. Zebrania Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

STATUT ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

STATUT ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STATUT ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 S P I S T R E Ś C I 1. Postanowienia ogólne... str.3 2. Członkowie... str.5 3. Prawa i obowiązki członków... str.7 4. Wpisowe i udziały... str.8 5. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zgromadzenia Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Regulamin Walnego Zgromadzenia Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2008 Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 23 i 24 czerwca 2008 r. Regulamin Walnego Zgromadzenia Międzyzakładowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

1. Prawo spółdzielcze

1. Prawo spółdzielcze 1. Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) Tekst jednolity z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1848) 1 (zm.: Dz.U. 2002, Nr 240, poz. 2058; 2004, Nr 99, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.4 Statutu Spółdzielni oraz w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Oświata Ochota w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Oświata Ochota w Warszawie 1 WALNE ZGROMADZAENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŚWIATA - OCHOTA w Warszawie U C H W A Ł A Nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej

REGULAMIN Rady Nadzorczej REGULAMIN Rady Nadzorczej Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 7/2010 Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2010 r. Kraśnik, 2010 r. SPIS TREŚCI I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA ( 1-2)... 1 II. SKŁAD RADY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej SM BACIECZKI w Białymstoku

REGULAMIN Rady Nadzorczej SM BACIECZKI w Białymstoku REGULAMIN Rady Nadzorczej SM BACIECZKI w Białymstoku I. PODSTAWA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach I. Podstawy działania Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NAD FOSĄ W WARSZAWIE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NAD FOSĄ W WARSZAWIE S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NAD FOSĄ W WARSZAWIE Tekst jednolity wg stanu na dzień 16 czerwca 2014r. Zarejestrowany w dniu 22 sierpnia 2014r. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 16.września 1985

Bardziej szczegółowo

WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE

WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE WSTĘP 1. Wszyscy członkowie Spółdzielni mają równe prawa i obowiązki. 2. Wszystkie organy Spółdzielni mają obowiązek chronić interesy członków Spółdzielni. 3. Wszyscy członkowie Spółdzielni powinni pomagać

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne. Rozdział II Zasady finansowania, budowy i rozliczenia kosztów budowy

Rozdział I Postanowienia ogólne. Rozdział II Zasady finansowania, budowy i rozliczenia kosztów budowy REGULAMIN finansowania i rozliczania kosztów budowy garaŝy, miejsc postojowych w garaŝach wielostanowiskowych oraz zasad korzystania z nich i ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych. 2 Radą Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych. 2 Radą Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Załącznik do uchwały nr./2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2016r. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA O USTANOWIENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO UMOWA O USTANOWIENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: ŚRODOWISKOWĄ SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ NIEWIDOMYCH z siedzibą w 00-670 Warszawa ul. Wilcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze -tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku -

REGULAMIN ZARZĄDU Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze -tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku - REGULAMIN ZARZĄDU Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze -tekst jednolity na dzień 17 lutego 2015 roku - 1 1. Zarząd jest statutowym organem Spółdzielni, który kieruje jej działalnością,

Bardziej szczegółowo