MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY Warszawa 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009"

Transkrypt

1 . ir + MINISTERSTWO EDUKACJI, NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY Zatwierdzam Warszawa 2009 "Projekt wsp64ilnansowany re Srodk6w Europejskiego Funduuu Spokcznego"

2 Autorzy: mgr Krystyna Frydrysiak mgr Bogusława Łopacińska mgr Małgorzata Pawlaczyk mgr Dariusz Kreczmer Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński dr n. med. Małgorzata Figurska Opracowanie redakcyjne: mgr Krystyna Frydrysiak Korekta merytoryczna: mgr Kazimiera Tarłowska Korekta techniczna: mgr Magdalena Mrozkowiak 1

3 Spis treści Wprowadzenie 4 I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie 6 1. Opis pracy w zawodzie 6 2. Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktyczno- -wychowawczego 8 II. Plany nauczania 16 III. Moduły kształcenia w zawodzie Podstawy zawodu 17 Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 20 Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielanie pierwszej pomocy 23 Analizowanie funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i w chorobie 29 Nawiązywanie kontaktów społecznych Medycyna ratunkowa 37 Podawanie leków róŝnymi drogami 41 Prowadzenie resuscytacji krąŝeniowo-oddechowej 45 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w nagłych stanach anestezjologicznych 49 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w nagłych stanach internistycznych 53 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w nagłych stanach chirurgicznych 57 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w nagłych stanach pediatrycznych 62 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w nagłych stanach połoŝniczo- ginekologicznych 66 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w nagłych stanach neurologicznych i psychiatrycznych 69 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w ostrych zatruciach Medycyna katastrof 76 Analizowanie zasad funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego 79 Organizowanie działań ratowniczych w nagłych i nadzwyczajnych zagroŝeniach 83 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w zagroŝeniach cywilizacyjnych i środowiskowych 86 2

4 Rozwiązywanie problemów psychologicznych człowieka w zagroŝeniu 91 Posługiwanie się językiem migowym Dydaktyka w ratownictwie medycznym 97 Przygotowywanie zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy 99 Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy Praktyka zawodowa 106 Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w stanach zagroŝenia Ŝycia 108 Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w warunkach katastrof, awarii i wypadków 111 3

5 Wprowadzenie Celem kształcenia w szkole zawodowej jest przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika gospodarki. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga przygotowania ogólnego, opanowania podstawowych umiejętności zawodowych oraz kształcenia ustawicznego. Absolwent współczesnej szkoły powinien charakteryzować się otwartością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia oraz umiejętnością oceny własnych moŝliwości. Wprowadzenie do systemu szkolnego programów modułowych powinno ułatwić osiągnięcie tych zamierzeń. Kształcenie według modułowego programu nauczania poprzez powiązanie celów i materiału nauczania z procesem pracy i zadaniami zawodowymi umoŝliwia: przygotowanie ucznia do wykonywania zadań zawodowych na typowych stanowiskach pracy, integrację treści kształcenia z róŝnych dyscyplin wiedzy, stymulowanie aktywności intelektualnej i motorycznej ucznia, pozwalającej na indywidualizację procesu nauczania. Kształcenie modułowe charakteryzuje się tym, Ŝe: preferowane są aktywizujące metody nauczania, które wyzwalają aktywność, kreatywność, zdolność do samooceny uczącego się oraz zmieniają rolę nauczyciela w kierunku doradcy, partnera, projektanta, organizatora i ewaluatora procesu dydaktycznego, proces nauczania i uczenia się ukierunkowany jest na osiąganie konkretnych, wymiernych rezultatów w formie ukształtowanych umiejętności intelektualnych i praktycznych, które umoŝliwiają wykonywanie określonego zakresu pracy w zawodzie, wykorzystywana jest w szerokim zakresie zasada transferu wiedzy i umiejętności wcześniej uzyskanych przez ucznia w toku nauki formalnej, nieformalnej oraz incydentalnej, program nauczania posiada elastyczną strukturę, a znajdujące się w nim moduły i jednostki moŝna aktualizować, modyfikować, uzupełniać lub wymieniać nie burząc konstrukcji programu, w kształceniu modułowym występuje dominacja procesu uczenia się nad procesem nauczania, w kształceniu modułowym nie występuje podział na teorię i praktykę. Realizacja modułowego programu nauczania zapewnia uczniom opanowanie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie oraz przygotowuje do kształcenia ustawicznego. Modułowy program nauczania składa się z modułów kształcenia w zawodzie i odpowiadających im jednostek modułowych, których 4

6 realizacja umoŝliwia przyswajanie wiadomości oraz kształtowanie umiejętności i postaw właściwych dla zawodu. Program jednostki modułowej stanowi element modułu kształcenia w zawodzie, obejmujący logiczny i moŝliwy do wykonania wycinek pracy, o wyraźnie określonym początku i zakończeniu, który nie podlega dalszym podziałom, a jego rezultatem jest produkt, usługa lub istotna decyzja. W strukturze modułowego programu nauczania wyróŝniono: załoŝenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie, plany nauczania, programy modułów, programy jednostek modułowych. Moduł kształcenia w zawodzie zawiera: cele kształcenia, wykaz jednostek modułowych, schemat układu jednostek modułowych, literaturę. Program jednostki modułowej zawiera: szczegółowe cele kształcenia, materiał nauczania, ćwiczenia, środki dydaktyczne, wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki, propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia. W programie został przyjęty system kodowania modułów i jednostek modułowych zawierający następujące elementy: symbol cyfrowy zawodu według klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, symbol literowy oznaczający kategorię modułów: O dla modułów ogólnozawodowych, Z dla modułów zawodowych, cyfrę arabską oznaczającą kolejny moduł lub jednostkę modułową. Przykładowy zapis kodowania modułu: 322[06].O1 322[06] symbol cyfrowy zawodu: ratownik medyczny, O1 pierwszy moduł ogólnozawodowy: Podstawy zawodu. 5

7 Przykładowy zapis kodowania jednostki modułowej: 322[06].Z [06] symbol cyfrowy zawodu: ratownik medyczny, Z1 pierwszy moduł zawodowy: Medycyna ratunkowa, 02 druga jednostka modułowa w module Z1: Prowadzenie resuscytacji krąŝeniowo-oddechowej. I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie 1. Opis pracy w zawodzie Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ratownik medyczny moŝe podejmować pracę w: zakładach opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ratownictwa medycznego, Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej StraŜy PoŜarnej, organizacjach społecznych i stowarzyszeniach, w szczególności takich jak: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony KrzyŜ, ochotnicze straŝe poŝarne, Polski Związek Motorowy, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, zakładowych słuŝbach ratowniczych, szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Zadania zawodowe komunikowanie się z pacjentem oraz udzielanie mu wsparcia w stanach nagłych, zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu zagroŝenia, podejmowanie działań zapobiegających zwiększaniu liczby ofiar i degradacji środowiska, dokonywanie oceny stanu poszkodowanych podczas awarii, katastrofy i wypadku, podejmowanie działań ratowniczych, wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłych, transportowanie pacjentów pod nadzorem medycznym, posługiwanie się sprzętem medycznym, ochrony indywidualnej i ratownictwa medycznego, organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 6

8 Umiejętności zawodowe W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć: korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych, rozpoznawać stany nagłe, określać rodzaje i stopnie zagroŝeń cywilizacyjnych i środowiskowych w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym, określać stopnie zagroŝenia dla Ŝycia lub zdrowia w przypadku awarii, katastrofy lub wypadku, zabezpieczać osoby znajdujące się w miejscu awarii, katastrofy, wypadku i przeciwdziałać zwiększaniu liczby ofiar, zapewniać opiekę medyczną ekipom ratowniczym podczas akcji ratowniczych, prognozować zachowania osób objętych zagroŝeniem, zapobiegać wystąpieniu paniki, posługiwać się medycznymi skalami oceny stanu ogólnego i cięŝkości urazów oraz dokonywać ratowniczej oceny stanu poszkodowanych podczas awarii, katastrofy lub wypadku, ustalać kolejność udzielania poszkodowanym ratowniczych świadczeń zdrowotnych i ewakuacji, w zaleŝności od ich stanu ogólnego, rodzaju i stopnia odniesionych obraŝeń oraz warunków w miejscu zdarzenia, współuczestniczyć w organizacji ewakuacji ludzi z zagroŝonego rejonu, wykonywać medyczne czynności ratunkowe w miejscu i w warunkach katastrof, awarii i wypadków, rozpoznawać stan utraty przytomności, oceniać jej stopnie, zabezpieczać funkcje Ŝyciowe osoby nieprzytomnej metodami bezprzyrządowymi oraz z uŝyciem sprzętu specjalistycznego, prowadzić resuscytację krąŝeniowo-oddechową bezprzyrządową oraz z uŝyciem sprzętu specjalistycznego i leków stosowanych w ratownictwie medycznym, objaśniać działanie stosowanych w ratownictwie medycznym leków oraz reakcje somatyczne organizmu po ich podaniu, udzielać, z zachowaniem procedur medycznych, świadczeń zdrowotnych osobom w stanach nagłych, w szczególności w miejscach publicznych, pełnić ratowniczy nadzór medyczny nad poszkodowanymi i chorymi w miejscu zdarzenia i w czasie transportu, wykonywać medyczne czynności ratunkowe w ramach państwowych i niepaństwowych systemów ratowniczych, 7

9 organizować i szkolić zakładowe słuŝby ratownictwa medycznego, popularyzować wiedzę ratowniczą we wszystkich środowiskach, współdziałać w procesie edukacji, z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowanym w systemie szkolnym i pozaszkolnym, prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, utrzymywać w pełnej gotowości stacjonarne i mobilne punkty ratownicze, komunikować się z chorym i poszkodowanym, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej oraz ochrony środowiska, organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych, współpracować z przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, słuŝb i organizacji ratowniczych, korzystać z róŝnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, postępować zgodnie z zasadami etyki, stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych, stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej. 2. Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktyczno- -wychowawczego Proces kształcenia według modułowego programu nauczania dla zawodu ratownik medyczny moŝe być realizowany w szkole policealnej, przeznaczonej wyłącznie dla młodzieŝy. Program nauczania obejmuje kształcenie ogólnozawodowe i zawodowe. Kształcenie ogólnozawodowe umoŝliwia nabycie umiejętności podstawowych w zawodzie ratownik medyczny oraz w zawodach pokrewnych. Kształcenie zawodowe ma na celu przygotowanie absolwenta do realizacji zadań na typowych dla zawodu stanowiskach pracy. Ogólne i szczegółowe cele kształcenia wynikają z podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Treści programowe zawarte są w czterech modułach: w jednym ogólnozawodowym, w trzech modułach zawodowych. Moduły uwzględniające zadania zawodowe są podzielone na jednostki modułowe. KaŜda jednostka modułowa zawiera treści stanowiące wyodrębnioną logicznie całość. Realizacja celów kształcenia poszczególnych modułów i jednostek modułowych umoŝliwia 8

10 opanowanie umiejętności pozwalających na wykonywanie określonego zakresu pracy. Czynnikiem sprzyjającym nabywaniu umiejętności zawodowych jest wykonywanie ćwiczeń zaproponowanych w poszczególnych jednostkach modułowych. Moduł 322[06].O1 Podstawy zawodu składa się z czterech jednostek modułowych. Obejmuje ogólnozawodowe treści kształcenia, dotyczące stosowania przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy w stanach zagroŝenia zdrowia i Ŝycia, analizowanie funkcji organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie, nawiązywania kontaktów społecznych. Moduł 322[06].Z1 Medycyna ratunkowa składa się z dziewięciu jednostek modułowych. Obejmuje treści dotyczące podawania leków róŝnymi drogami, prowadzenia resuscytacji krąŝeniowo-oddechowej, postępowania ratowniczego w nagłych stanach anestezjologicznych, chirurgicznych, internistycznych, pediatrycznych, połoŝniczoginekologicznych, neurologicznych i psychiatrycznych oraz w ostrych zatruciach. Moduł 322[06].Z2 Medycyna katastrof składa się z pięciu jednostek modułowych. Zawiera treści dotyczące planowania i wykonywania działań ratowniczych w sytuacji katastrof, awarii i wypadków oraz porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego z poszkodowanymi w nagłych i nadzwyczajnych zagroŝeniach. Moduł 322[06].Z3 Dydaktyka w ratownictwie medycznym składa się z dwóch jednostek modułowych. Zawiera treści dotyczące organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy dla róŝnych odbiorców. Moduł 322[06].Z4 Praktyka zawodowa składa się z dwóch jednostek modułowych, zawiera treści dotyczące wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanach zagroŝenia Ŝycia oraz w warunkach awarii, katastrof i wypadków. Wykaz modułów i jednostek modułowych zamieszczono w tabeli, w której określono czas przewidziany na ich realizację. 9

11 Wykaz modułów i jednostek modułowych Symbol jednostki modułowej Wykaz modułów i jednostek modułowych Orientacyjna liczba godzin na realizację Moduł 322[06].O1 Podstawy zawodu 360 Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki 322[06].O1.01 w ochronie zdrowia [06].O1.02 Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielanie pierwszej 90 pomocy Analizowanie funkcjonowania organizmu 322[06].O1.03 człowieka w zdrowiu i chorobie [06].O1.04 Nawiązywanie kontaktów społecznych 90 Moduł 322[06].Z1 Medycyna ratunkowa [06].Z1.01 Podawanie leków róŝnymi drogami [06].Z1.02 Prowadzenie resuscytacji krąŝeniowo - oddechowej [06].Z1.03 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w nagłych stanach 92 anestezjologicznych 322[06].Z1.04 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w nagłych stanach 116 internistycznych 322[06].Z1.05 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w nagłych stanach chirurgicznych [06].Z1.06 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w nagłych stanach pediatrycznych [06].Z1.07 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w nagłych stanach połoŝniczo - 36 ginekologicznych 322[06].Z1.08 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w nagłych stanach 80 neurologicznych i psychiatrycznych 322[06].Z1.09 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w ostrych zatruciach 80 Moduł 322[06].Z2 Medycyna katastrof [06].Z2.01 Analizowanie zasad funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego [06].Z2.02 Organizowanie działań ratowniczych w nagłych i nadzwyczajnych zagroŝeniach [06].Z2.03 Stosowanie procedur postępowania ratowniczego w zagroŝeniach cywilizacyjnych i środowiskowych 78 10

12 322[06].Z2.04 Rozwiązywanie problemów psychologicznych człowieka w zagroŝeniu [06].Z2.05 Posługiwanie się językiem migowym 56 Moduł 322[06].Z3 Dydaktyka w ratownictwie medycznym [06].Z3.01 Przygotowywanie zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy [06].Z3.02 Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy 74 Moduł 322[06].Z4 Praktyka zawodowa [06].Z4.01 Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w stanach zagroŝenia Ŝycia [06].Z4.02 Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w warunkach katastrof, awarii 70 i wypadków Razem 1840 Na podstawie wykazu oraz układu jednostek modułowych sporządzono dydaktyczną mapę programu. 11

13 Dydaktyczna mapa programu 322[06].O1 322[06].O [06].O [06].O [06].O [06].Z1 322[06].Z2 322[06].Z [06].Z [06].Z [06].Z [06].Z [06].Z [06].Z [06].Z [06].Z [06].Z [06].Z [06].Z [06].Z [06].Z [06].Z3 322[06].Z [06].Z [06].Z4 322[06].Z [06].Z

14 Dydaktyczna mapa programu nauczania stanowi schemat powiązań między modułami i jednostkami modułowymi oraz określa kolejność ich realizacji. Na podstawie mapy uczeń moŝe wybrać ścieŝkę kształcenia w zaleŝności od własnych predyspozycji, posiadanego doświadczenia oraz dowodów potwierdzających opanowanie określonej wiedzy i umiejętności. Moduł ogólnozawodowy powinien być realizowany w pierwszej kolejności, poniewaŝ treści w nich zawarte stanowią merytoryczną podstawę dla pozostałych modułów. Nauczyciele realizujący modułowy program nauczania powinni posiadać przygotowanie metodologiczne dotyczące kształcenia modułowego, aktywizujących metod nauczania, pomiaru dydaktycznego oraz projektowania i opracowywania pakietów edukacyjnych. Nauczyciel kierujący procesem nabywania umiejętności powinien udzielać uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją zadań, kształtować umiejętności zawodowe, uwzględniając ich indywidualne predyspozycje, moŝliwości i doświadczenia. Ponadto, powinien rozwijać zainteresowania zawodem, wskazywać moŝliwości dalszego kształcenia, zdobywania nowych umiejętności zawodowych oraz kształtować takie cechy osobowości uczniów, jak: dokładność i systematyczność, rzetelność i odpowiedzialność za pracę, sprawne komunikowanie się, twórcze rozwiązywanie problemów oraz umiejętność współdziałania w zespole. Podczas realizacji programu zaleca się stosowanie aktywizujących metod nauczania, takich jak: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, sytuacyjna, gry dydaktyczne: symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne oraz praktycznych metod nauczania: metody projektów, pokazu z objaśnieniem, pokazu z instruktaŝem, ćwiczeń. W nauczaniu umiejętności resuscytacyjnych proponuje się czteroetapową metodę nauczania umiejętności praktycznych, zalecaną przez Polską Radę Resuscytacji jako metodę gwarantującą najwyŝszą efektywność nauczania. W procesie nauczania zaleca się wykorzystywanie zaawansowanych fantomów, urządzeń symulacyjnych, technik rzeczywistości wirtualnej, interaktywnych prezentacji komputerowych, filmów oraz wycieczek dydaktycznych. W procesie realizacji programu naleŝy eksponować samokształcenie i pozyskiwanie informacji z róŝnych źródeł: literatury zawodowej, podręczników, przepisów prawa, instrukcji, poradników, Internetu. Kształtowanie umiejętności praktycznych powinno odbywać się w warunkach rzeczywistych i symulowanych. Istotnym elementem procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocenianie edukacyjnych osiągnięć ucznia. Proces sprawdzania 13

15 i oceniania powinien obejmować zarówno diagnozę poziomu umiejętności uczniów, jak i rozpoznawanie trudności w osiąganiu celów kształcenia. Zaleca się prowadzenie badań diagnostycznych, kształtujących i sumujących. Badania diagnostyczne mają na celu dokonanie oceny zakresu wiedzy i umiejętności uczniów w początkowej fazie kształcenia. Badania kształtujące prowadzone w trakcie realizacji programu mają na celu dostarczanie bieŝących informacji o efektywności procesu nauczania uczenia się. Badania sumujące powinny być prowadzone po zakończeniu realizacji programu jednostek modułowych. Informacje uzyskiwane w wyniku badań pozwalają na dokonywanie niezbędnych korekt w procesie kształcenia. Ocenianie powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych oraz wdraŝać go do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno być realizowane przy pomocy sprawdzianów ustnych, pisemnych i praktycznych, obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń oraz testów osiągnięć szkolnych. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego wymaga określenia kryteriów i norm oceniania, opracowywania testów osiągnięć szkolnych, arkuszy obserwacji i arkuszy oceny postępów. Podana w tabelach wykazu jednostek modułowych orientacyjna liczba godzin przewidziana na realizację programu moŝe ulegać zmianie w zaleŝności od stosowanych przez nauczyciela metod i środków dydaktycznych. W zintegrowanym procesie kształcenia modułowego nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Formy organizacyjne pracy uczniów powinny być dostosowane do treści i metod kształcenia. Zaleca się, aby zajęcia prowadzone były w grupach do15 uczniów. Proponowane formy organizacyjne prowadzenia zajęć, to: praca w zespołach 4 6 osobowych oraz praca indywidualna. Szkoła podejmująca kształcenie systemem modułowym powinna posiadać odpowiednie warunki lokalowe wraz z wyposaŝeniem. Zajęcia powinny być realizowane w następujących pomieszczeniach dydaktycznych: pracowni anatomicznej, pracowni medycznych czynności ratunkowych, pracowni komputerowej. 14

16 W pracowniach, w których realizowany jest proces dydaktyczny naleŝy zorganizować stanowiska: do zabiegów medycznych wyposaŝone w zestawy ratownicze, specjalistyczny sprzęt resuscytacyjny, zestawy materiałów opatrunkowych i narzędzi, zestaw leków i płynów infuzyjnych, zestaw fantomów medycznych, środki ochrony indywidualnej, wyposaŝone w sprzęt niezbędny do transportu i unieruchamiania poszkodowanych, komputerowe z dostępem do Internetu, wyposaŝone w drukarkę, skaner, programy komputerowe do projektowania, ćwiczeń praktycznych, wyposaŝone w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, urządzenia oraz przyrządy pomiarowe, pracy nauczyciela, wyposaŝone w urządzenia audiowizualne i multimedialne. Kształtowanie umiejętności praktycznych powinno odbywać się na odpowiednio wyposaŝonych stanowiskach symulacyjnych oraz w placówkach ochrony zdrowia. W trosce o jakość kształcenia konieczne są systematyczne działania szkoły polegające na: pozyskiwaniu technicznych środków kształcenia, opracowywaniu obudowy dydaktycznej programu nauczania, współpracy z zakładami pracy związanymi z kierunkiem kształcenia, celem aktualizacji treści kształcenia zawodowego, doskonaleniu nauczycieli w zakresie kształcenia modułowego, aktywizujących metod nauczania, pomiaru dydaktycznego oraz projektowania pakietów edukacyjnych. 15

17 II. Plan nauczania Szkoła policealna Zawód: ratownik medyczny 332[06] Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Dla młodzieŝy Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Semestry I IV 1. Podstawy zawodu Medycyna ratunkowa Medycyna katastrof Dydaktyka w ratownictwie medycznym 4 Razem 50 Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 16

18 III. Moduły kształcenia w zawodzie Moduł 322[06].O1 Podstawy zawodu 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: posługiwać się terminologią z zakresu funkcjonowania gospodarki, prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących działalność gospodarczą, stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej, określać zasady funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, gromadzić informacje dotyczące usług medycznych, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielać pierwszej pomocy w stanach zagroŝenia Ŝycia i zdrowia, organizować pracę zgodnie z wymaganiami ergonomii, analizować budowę anatomiczną, fizjologię i patofizjologię układów i narządów organizmu człowieka, wyjaśniać pojęcie zdrowia, choroby, umierania i śmierci, oceniać podstawowe funkcje Ŝyciowe organizmu, analizować procesy poznawcze i emocjonalne człowieka, komunikować się werbalnie i niewerbalnie. 2. Wykaz jednostek modułowych Symbol jednostki modułowej Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki 322[06].O1.01 w ochronie zdrowia [06].O1.02 Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielanie pierwszej 90 pomocy Analizowanie funkcjonowania organizmu 322[06].O1.03 człowieka w zdrowiu i chorobie [06].O1.04 Nawiązywanie kontaktów społecznych 90 Razem

19 3. Schemat układu jednostek modułowych 322[06].O1 Podstawy zawodu 322[06].O [06].O [06].O [06].O1.04 Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielanie pierwszej pomocy Analizowanie funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie Nawiązywanie kontaktów społecznych 4. Literatura Buchfelder M., Buchfelder A.: Podręcznik pierwszej pomocy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003 Chrząszczewska A., BandaŜowanie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002 Dobek-Ostrowska B. : Podstawy komunikowania się społecznego. Astrum, Wrocław 2005 Fanning P., McKay M., Davis M. : Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2001 Fedorowski J., J., NiŜankowski R., Ekonomika medycyny. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2002 Gniewek E. (pod red): Podstawy prawa cywilnego. LexisNexis, Warszawa 2005 Grześkowiak M., inni: Stany zagroŝenia Ŝycia. Postępowanie bezprzyrządowe. FHU Grzegorz Słomczyński, Kraków 2004 Hartley P. : Komunikowanie interpersonalne. Astrum, Wrocław 2006 Morawski L.: Wstęp do prawoznawstwa. TNOiK, Toruń 1998 Krechowiecki A., Czerwiński F., Zarys anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004 Kruś S.: Patologia. Podręcznik dla licencjackich studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2003 Kubicki L.: Prawo medyczne. Urban&Partner, Wrocław 2003 McCrae R. R., Costa P., T.: Osobowość dorosłego człowieka. Wydaw. WAM, Kraków 2005 Rączkowski B., BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2005 Rooney K. : Bądź asertywny. Jak dojść do głosu i zaznaczyć swoją obecność. One Press, Warszawa

20 Skowronek Mielczarek S.: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. C.H. Beck, Warszawa 2005 Sobbota J.: Atlas anatomii człowieka. Wydaw. Urban i Partner, Wrocław 1997 Sokołowska-Pituchowa J.: Anatomia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005 Sołtysiński S.: Kodeks spółek handlowych. C.H. BECK, Warszawa 2006 Strelau J. : Psychologia. Podręcznik akademicki. T Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2000 Traczyk Wł., Z.: Fizjologia człowieka w zarysie. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2005 Yokochi C., Rohen J., W., Weinreb E., L.: Fotograficzny atlas anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004 Wytyczne 2005 resuscytacji krąŝeniowo-oddechowej. Pod red. nauk. J. Andresa. Pandit, Kraków 2005 Wykaz literatury naleŝy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 19

21 Jednostka modułowa 322[06].O1.01 Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: wyjaśnić zasady funkcjonowania mechanizmu rynkowego w gospodarce, zaplanować rozwój firmy i sporządzić projekt budŝetu, wskazać instytucje wpływające na politykę zdrowotną państwa, określić źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych, wyjaśnić istotę i zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, wyjaśnić specyfikę rynku usług medycznych, uzasadnić znaczenie profesjonalizmu i zaufania do personelu medycznego świadczącego usługi zdrowotne, określić zasady zawierania kontraktów na świadczenie usług medycznych, wskazać podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i płatnika, zastosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej, zastosować prawa pacjenta podczas udzielania pomocy medycznej. 2. Materiał nauczania Cechy gospodarki rynkowej. Formy prawno organizacyjne przedsiębiorstw. Planowanie budŝetu i rozwoju firmy. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego. Polityka zdrowotna państwa. System finansowania świadczeń zdrowotnych. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Specyfika rynku usług medycznych. Rodzaje i funkcje kontraktów. Kontrakty na usługi medyczne. System zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Odpowiedzialność zawodowa. Karta Praw Pacjenta. 20

22 3. Ćwiczenia Analizowanie przepisów z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Analizowanie przepisów prawa dotyczących działalności zawodowej. Interpretowanie przepisów Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Konstruowanie biznesplanu dla firmy. Analizowanie Karty Praw Pacjenta. 4. Środki dydaktyczne Akty prawne. Tekst Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Foliogramy dotyczące terminologii prawnej i ekonomicznej. Opisy przypadków. 5. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki Program nauczania jednostki modułowej obejmuje zintegrowane treści z zakresu ekonomii, ekonomiki, finansów i prawa niezbędne do zrozumienia zasad funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia w wymiarze organizacyjnym i ekonomicznym. Podczas realizacji programu jednostki modułowej, naleŝy zwracać uwagę na kształtowanie umiejętności interpretowania norm i przepisów prawa dotyczących spraw pacjenta oraz pracy ratownika medycznego. Wiedza z zakresu prawa jest niezbędna do uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, wykonywania obowiązków zawodowych i korzystania z praw człowieka i obywatela. Realizując program naleŝy dobrać treści kształcenia pod względem ich uŝyteczności i praktycznego zastosowania w pracy zawodowej. Szczególnie naleŝy uwzględnić zagadnienia dotyczące respektowania praw pacjenta oraz odpowiedzialności zawodowej ratownika. Osiągnięcie zaplanowanych celów, wymaga stosowania następujących metod nauczania - uczenia się: wykładu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, metody sytuacyjnej, metody przypadków, metody projektów oraz ćwiczeń. Zajęcia edukacyjne naleŝy prowadzić w formie pracy zespołowej, w grupach do 15 osób. Zajęcia powinny się odbywać w pracowni wyposaŝonej w nowoczesne środki dydaktyczne oraz w pracowni komputerowej. Uczniowie powinni korzystać z podręcznej biblioteczki wyposaŝonej w pozycje literatury z zakresu prawa, aktów prawnych, specjalistycznej prasy. Wskazane jest równieŝ organizowanie wycieczek do sądów, organów administracji publicznej oraz zakładów opieki zdrowotnej. 21

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2009 r. Dz.U.09.139.1132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SYMBOL CYFROWY 346[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym tekst archiwalny ustawa utraciła moc

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym tekst archiwalny ustawa utraciła moc PODSTAWY PRAWNE NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY W SZKOLE Katarzyna Chmielewska, Edyta Kramek Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Zdrowia 21 Kwiecień 2010 r. GENEZA: Brak skoordynowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta. Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta. Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu Czas trwania praktyki - po 2 tygodnie w semestrze 1. Cel praktyki zawodowej Praktyka zawodowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ; symbol 341203

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Ortoptystka; symbol 325906 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 513[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać problemy opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2012 r. PSP.40- /12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla kursu dokształcającego Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR

Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR Zakres tematyczny na stopień RATOWNIK HOPR 1. Wzywanie pogotowia ratunkowego 2. Wypadek 3. Resuscytacja krąŝeniowo oddechowa a. Nagłe Zatrzymanie KrąŜenia (NZK), a zawał serca b. Resuscytacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 1,5 - roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Specyficzne i szczegółowe efekty kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne zostały dostosowane do zaleceń Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, jak i do celów i efektów kształcenia wskazanych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Kod

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole. specjalność: filologia angielska nauczycielska. poziom kształcenia: studia pierwszego

SYLLABUS. Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole. specjalność: filologia angielska nauczycielska. poziom kształcenia: studia pierwszego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FA-1-511n-s/n

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS. Nazwa przedmiotu.

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS. Nazwa przedmiotu. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Wychowanie fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu Fakultet Kwalifikowane

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA rok szkolny 2013/2014 Program nauczania dla szkoły gimnazjalnej autorstwa Mieczysława Borowieckiego - Wydawnictwo Szkolne PWN Nauczyciel prowadzący przedmiot mgr Marcin Kuc

Bardziej szczegółowo

I SEMESTR. I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Cel/ wymagania szczegółowe

I SEMESTR. I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Cel/ wymagania szczegółowe Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z Edukacji dla bezpieczeństwa w klasie III b gimnazjum Zespołu Szkół w Olecku w roku szkolnym 2011/2012 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW RATOWNICZYCH Z GRUP POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH W ZAKRESIE POMOCY PRZEDWETERYNARYJNEJ

PROGRAM SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW RATOWNICZYCH Z GRUP POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH W ZAKRESIE POMOCY PRZEDWETERYNARYJNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA KRAJOWE CENTRUM KOORDYNACJI RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI PROGRAM SZKOLENIA DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW RATOWNICZYCH Z GRUP POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Moduł I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Cel kształcenia III wymagania ogólne: Opanowanie zasad udzielania pierwszej pomocy uczeń umie udzielać pierwszej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA DROGOWEGO, WODNEGO, WYPADKÓW MNOGICH. Ramowy porządek szkolenia

CZYNNOŚCI RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA DROGOWEGO, WODNEGO, WYPADKÓW MNOGICH. Ramowy porządek szkolenia CZYNNOŚCI RATOWNICZE W NAGŁYCH ZAGROŻENIACH ŻYCIA I ZDROWIA Ramowy porządek szkolenia DZIEŃ I Treść i forma zajęć 0.00-0.15 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA WYKŁAD: Rozpoznanie, wezwanie pomocy. Poszkodowany nieprzytomny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA Zawód: TECHNIK MECHANIK,TECHNIK AWIONIK, TECHNIK MECHATRONIK,TECHNIK MECHANIK LOTNICZY, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH P 04. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc Kod przedmiotu

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc Kod przedmiotu Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kwalifikowana Pierwsza Pomoc Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezT-KwPP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: opiekun w domu pomocy społecznej; symbol

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD S/I/st/38

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD S/I/st/38 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pierwsza pomoc przedmedyczna KOD S/I/st/38 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ roczny okres nauczania Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej; symbol 341201

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA; symbol 325402 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW

OFERTA SZKOLEŃ PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW OFERTA SZKOLEŃ PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW 71-335 Szczecin Al. Wojska Polskiego 164 Szanowni Państwo, Sekretariat: tel. 91 421 15 35 fax. 91 422 54 73 e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod PRM modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Specjalność - Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr studiów 1 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Poniższe obszary aktywności ucznia: 1. Ocenieniu podlegają: Poruszanie się w języku przedmiotu Aktywność na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Poziom studiów: pierwszy Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Poziom studiów: pierwszy Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium ZARYS ANATOMII Outline the Anatomy Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

M.1.6 PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU Obligatoryjny Forma studiów KIERUNEK PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

M.1.6 PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU Obligatoryjny Forma studiów KIERUNEK PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.6 PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE II. REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE II. REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO Program Kursu Podstaw Pierwszej Pomocy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa 1. Cel kształcenia I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-1s15-2014S Pozycja planu: D15

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-1s15-2014S Pozycja planu: D15 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-1s15-2014S Pozycja planu: D15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy ratownictwa medycznego 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Pierwsza pomoc medyczna SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pierwsza pomoc medyczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 383 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. Szczegółowe EFEKTY KSZTAŁCENIA związane z kwalifikacjami uprawniającymi

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. NaCoBeZu

Bardziej szczegółowo

Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu

Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medyczne podstawy sportu i pierwsza pomoc Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-MPSiPP Wydział Wydział Lekarski i Nauk

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej; symbol 341201

Bardziej szczegółowo

Oferta na przeprowadzenie szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Medycznej (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia)

Oferta na przeprowadzenie szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Medycznej (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia) Kraków, marzec 2010 r. Oferta na przeprowadzenie szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Medycznej (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia) Szanowni Państwo, W imieniu firmy LINMED, składam ofertę na

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Ocena Treści nauczania Zakres wiedzy, umiejętności i postaw dopuszczający - niezbędne w uczeniu się przedmiotu i w życiu;

Bardziej szczegółowo

dla studentów rozpoczynających studia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na kierunkach:

dla studentów rozpoczynających studia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na kierunkach: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/08 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 3 lipca 2008 roku PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO OGÓLNEGO Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY dla studentów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 322[15]/SP-2/MEN/2009 MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 322[15] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc. przedmedyczna

Pierwsza pomoc. przedmedyczna Program autorski Pierwsza pomoc przedmedyczna Opracowała: Alicja Lange-Lelokas Spis treści I. Wstęp II. III. IV. VI. VII. VIII. Cele programu Metody i formy realizacji Harmonogram działań V. Realizatorzy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA Dziennik Ustaw Nr 26-1700 - Poz. 217 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA SYMBOL CYFROWY 322[05] I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek

RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 99-200 Poddębice ul. Krasickiego 13A/13 - tel.500200585 - e-mail: maciej.marszalek1@wp.pl. KURS BLS AED Basic Life Support

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Koordynator Dr n med. Ireneusz Kowalewski Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Koordynator Dr n med. Ireneusz Kowalewski Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Nazwa Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr n med. Ireneusz Kowalewski Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock tel. 22 779 30 70 email: sekretariat@nukleonik.pl www.nukleonik.pl Pieczęć Szkoły DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko uczestnika... zawód......

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE

SYLABUS MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia doskonalącego dla strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej z zakresu zarządzania stresem oraz organizacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA Zawód: TECHNIK MECHANIK LOTNICZY CZYNNIKI LUDZKIE Opracowała: EDYTA DRAGULSKA 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE Uczeń potrafi: przestrzegać zasad kultury i etyki określić

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. Ocena celująca

Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. Ocena celująca Wymagania edukacyjne w gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa Ocena celująca opisać zagrożenia zdrowia i życia człowieka spowodowanego przez zagrożenia naturalne w regionie i w Polsce w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA. Zakres materiału konieczny do opanowania to:

MATERIAŁ NAUCZANIA. Zakres materiału konieczny do opanowania to: Centrum Nauki i Biznesu Żak ul. Sikorskiego 33 64-920 Piła Tel. (067) 2155352 www.zak.edu.pl pila@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MATERIAŁ NAUCZANIA Podczas jednego roku nauki

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk Program praktyki z Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku - 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki SYLWETKA ABSOLWENTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Strona1 Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 195

Bardziej szczegółowo