8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Michał Murawa, dr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Michał Murawa, dr"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU Ergonomia z anatomią I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Ergonomia z anatomią 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo i Architektura wnętrz 4. Rok studiów: II 5. Semestr : zimowy/letni 6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 60. Liczba punktów ECTS: 4 8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Michał Murawa, dr 9. Język owy: polski, angielski II. Informacje szczegółowe 1. Cele zajęć C1 C2 C3 C4 C5 Celem nauczania jest zaprezentowanie studentom obszaru wiedzy z zakresu nauk o człowieku i jego pracy: elementy anatomii antropometrii inżynieryjnej, fizjologii pracy, biomechaniki, w szczególności ergonomii, które pozwolą im na racjonalne rozwiązywanie problemów projektowania dla człowieka i w jego skali. Absolwent powinien mieć usystematyzowaną wiedzę i umiejętności z zakresu odpowiedzialnego kształtowania ergonomicznego otoczenia człowieka Absolwent powinien posiadać umiejętność organizowania ergonomicznej przestrzeni pracy, wypoczynku oraz działalności projektowej. Absolwent powinien posiadać umiejętności komunikowania się i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej. Absolwent powinien posiadać umiejętność korzystania z ergonomicznej literatury tematycznej oraz atlasów antropometrycznych oraz innych materiałów zawierających dane normatywne odnoszące się do miar człowieka. 1

2 2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): Studenci przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinni posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu podstaw fizyki i biologii 3. Efekty w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Efekty w odniesieniu do wiedzy Opis efektów EK1 Zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w danej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnościa EK2 Ma wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty plastyka EK3 Zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów Efekty w odniesieniu do umiejętności Opis efektów EK4 Umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie do realizacji i projektowania własnych prac artystycznych Jest przygotowana do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych EK6 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł Efekty w odniesieniu do kompetencji społecznych EK Opis efektów Posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą 4. Treści programowe treści programowych Opis treści programowych Odniesienie do efektów 2

3 TP1 Ergonomia jako nauka o pracy. Geneza, podziały, interdyscyplinarność. dla przedmiotu (symbol efektów) TP2 Metody badań wykorzystywane w ergonomii., TP3 Wprowadzenie do Anatomii EK3 TP4 Anatomia kręgosłupa EK3 TP5 Postawa ciała EK3 TP6 Człowiek jako operator. TP Parametry strukturalne człowieka: geometria ciała, ruchliwość, zakresy i zasięgi jako wyznaczniki przestrzeni ruchowej człowieka TP8 Parametry masowe (inercyjne) człowieka TP9 Główne napędy mięśniowe człowieka i jego parametry siłowe. TP10 Równowaga człowieka operatora. TP11 Parametry informacyjne człowieka, przepustowość informacyjna. TP12 Ergonomia ręki. TP13 Ergonomia procesów informacyjno-decyzyjnych., EK TP14 Ergonomia siedzisk., EK TP15 Ergonomia stanowiska pracy., EK TP16 Ergonomia komputerowego stanowiska pracy, EK TP1 Ergonomia mieszkania., EK TP18 Ergonomia środków komunikacyjnych., EK TP19 Metodyka projektowania ergonomicznego. EK1, EK2, EK3,, EK6, EK TP20 Ergonomiczne kryteria w projektowaniu EK1, EK2 EK3,, EK6, EK 3

4 TP21 TP22 architektonicznym i przemysłowym. Kompleksowa ocena ergonomiczna: produktu, procesu, systemu. Ergonomiczne aspekty barier architektonicznourbanistycznych, EK4,, EK6, EK EK1, EK2, EK3, EK4,, EK6, EK 5. Literatura podstawowa: Batogowska A. (1998) Podstawy ergonomii. Wyd. WSP w Olsztynie, Olsztyn. Fiell Ch., Grandjean E. (198) Ergonomia Mieszkania. Aspekty fizjologiczne i psychologiczne w projektowaniu. Wyd. Arkady. Warszawa. Ewa Górska, Edwin Tytyk(1996) Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Jabłoński J. (2006) Ergonomia produktu Ergonomiczne zasady projektowania produktów. Kania J. (1980) Metody ergonomiczne. PWE, Warszawa. Konarska Maria (2001) Ergonomia pracy biurowej, Warszawa CIOP. Mc Cormick E.J. (195) Antropotechnika. Przystosowanie konstrukcji maszyn i urządzeń do człowieka. Wyd. NOT, Warszawa. Mayer-Bohe W. (1998) Budownictwo dla osób starszych i niepełnosprawnych. Arkady. Warszawa. Neufert E. (2000) Podręcznik Projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa. Rozporządzenie (1998) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Aktualizacja 1998r. Rozporządzenie (2002) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 5. Warszawa, 15 czerwca 2002 r. Stępowski M. Siedziska. Wydawnictwo Związkowe CRZZ. Warszawa Tytyk E. (2001) Projektowanie ergonomiczne. PWN. Warszawa-Poznań. Ustawa (1998) Ustawa z dnia lipca 1994r. Prawo budowlane. Aktualizacja 1998r. dodatkowa: Fiell P. (199) 1000 Chairs. Taschen. Grandjean E. (1980) Fitting the task to the Man. An ergonomic approach. Taylor&Francis Ltd. London. Kuldschun H., Rossmann E.(1980) Budownictwo dla upośledzonych fizycznie. Arkady. Warszawa. Skaradzińska M. (1991) Vademecum Projektanta. Problemy osób niepełnosprawnych. 3. Mieszkanie i jego wyposażenie. Inst. Wzorn. Przemysłowego, Warszawa. Wykowska M. Ergonomia. Wydanie internetowe 4

5 6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu Nie przewiduje się.. Odniesienie efektów przedmiotu do efektów ustalonych dla obszaru w obszarze dla przedmiotu w zakresie sztuki EK1 A1_W13 EK2 A1_W14 EK3 A1_W15 EK4 A1_U1 A1_U18 EK6 A1_U22 EK A1_K04 8. Kalkulacja nakładu pracy studenta Opis stosowanych form aktywności umożliwiające osiągniecie założonych efektów dla przedmiotu EK1 EK2 EK3 EK4 ćwiczenia praktyczne EK6 prezentacje studentów EK Przygotowanie do zaliczeń 10 Suma godzin 120 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Szacunkowa liczba godzin poświęcona na daną aktywność 5 5

6 9.Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów : - wiedza i umiejętności zaprezentowane na zaliczeniu pisemnym - odpowiedzi oceniane są punktowo - przygotowanie pracy zaliczeniowej 5,0 Bardzo dobra znajomość anatomii oraz zasad ergonomii. Umiejętność wykorzystywania w praktyce/projektach kryteriów ergonomicznych. Bardzo dobra znajomość zależności biomechanicznych bezpośrednio wpływających na przeciążenia układu ruchu. 4,5 jak wyżej z nieznacznymi niedociągnięciami i nieścisłościami. 4,0 Dobra znajomość anatomii oraz zasad ergonomii. Umiejętność wykorzystywania w praktyce/projektach kryteriów ergonomicznych. Dobra znajomość zależności biomechanicznych bezpośrednio wpływających na przeciążenia układu ruchu. 3,5 Średni poziom znajomości anatomii oraz zasad ergonomii. Umiejętność wykorzystywania w praktyce/projektach kryteriów ergonomicznych. Średni poziom znajomości zależności biomechanicznych bezpośrednio wpływających na przeciążenia układu ruchu. 3,0 Podstawowy poziom znajomości anatomii oraz zasad ergonomii. Podstawowa umiejętność wykorzystywania w praktyce/projektach kryteriów ergonomicznych. Podstawowy poziom znajomości zależności biomechanicznych bezpośrednio wpływających na przeciążenia układu ruchu. 2,0 Niezadowalający poziom znajomości anatomii oraz zasad ergonomii. Brak umiejętności wykorzystywania w praktyce/projektach kryteriów ergonomicznych. Niedostateczny poziom znajomości zależności biomechanicznych bezpośrednio wpływających na przeciążenia układu ruchu. 6

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu Fizyka Budowli oświetlenie Projektowanie oświetlenia i instalacje elektryczne Kod AU_P_1.6_011 Kierunek studiów ARCHITEKTURA Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, dnia 1 października 2014 roku OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia:

Opis przedmiotu. 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: 1. Nazwa przedmiotu: Historia kultury i sztuki 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: AiU_S_II_HKiS 2 polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: 6. Rok: I Semestr: 2 7. Tytuł/stopień

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Poziom kształcenia studia I stopnia Forma studiów

Bardziej szczegółowo