WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy Kętrzyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 13 11-400 Kętrzyn"

Transkrypt

1 Olsztyn, dnia 9 czerwca 205 r. IZBA SKARBOWA W OLSZTYNIE KW/ /5/2 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy Kętrzyn Imię i nazwisko obecnego kierownika kontrolowanej jednostki oraz kierownika w okresie objętym kontrolą: Pan Andrzej Pietnoczko Data objęcia stanowiska: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie od dnia r. do chwili obecnej Oznaczenie organu kontrolującego, data i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: Izba Skarbowa w Olsztynie, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A, Olszty n, LJpoważnienie wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Olszty nie w dniu r. Nr LO-/ /5 Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera(ów), ze wskazaniem koordynatora kontroli: Magdalena Łażewska, komisarz skarbowy Zakres kontroli: Monitorowanie, szybkość i poprawność podejmowania działań w obszarze dotyczącym przy chodów (dochodów) z ty tułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Okres objęty kontrolą: Sprzedaż nieruchomości dokonana w latach Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej: od r. do r. - oprócz, r. Imiona i nazwiska kierowników' kontrolowanych komórek organizacyjnych, koordynatorów lub pracowników samodzielnych stanowisk oraz daty objęcia stanowiska wg, struktury organizacyjnej obowiązującej w momencie realizacji zadań objętych kontrolą: II Dział Obsługi Bezpośredniej - kierownik komórki Pani Janina Fiedorowicz-Kościuk od r. Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych - kierownik komórki Pan Marek Łabuz od r. A dm inistracja Podatkowa KjDfiĄp W j Jj a D.LO.A^O fi ^ Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A Olsztyn te!.: fa x : wm.mofnet.gov,p!

2 Bezpośredni nadzór nad Referatem sprawuje Zastępca Naczelnika Pani Elżbieta Kupiec pełniąca funkcję od r. Upoważnienie do kontroli zostało doręczone w dniu r. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Kętrzynie. Jeden egzemplarz upoważnienia pozostawiono w Urzędzie. Kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. nr 2/205. Ocena skontrolowanej działalności Urzędu: * ) pozytywna, 2) pozytywna ze stwierdzonymi uchybieniami. 3) pozytywna ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 4) negatywna. I. Ustalenie przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie objęty m tematyką kontroli. Kontrolą objęto realizację zadań w sprawach z zakresu podejmowania działań dotyczących podatników zobowiązanych do rozliczania podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości nabytych do 2006 r., objętych ryzykiem przedawnienia wobec zobowiązań z tego tytułu. W ramach powyższego tematu kontrolą objęto następujące zagadnienia: a) dokonywanie analizy i wykorzystanie informacji o czynnościach kupna-sprzedaży, wpływających bezpośrednio do jednostki lub otrzymywanych z zewnątrz drogą elektroniczną dla celów7 ustalenia obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu uzyskania przychodu/dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, b) przeprowadzanie czynności sprawdzających mających na celu: - sprawdzenie rzetelności i prawidłowości danych zawartych w złożonych deklaracjach PIT-23, PIT-39 oraz oświadczeniach PPR-IZ, - ustalenie przyczyn niezłożenia ww. deklaracji, - podjęcie działań do wyegzekwowania obowiązku złożenia PIT-23, PIT-36 lub PIT-39, podejmowanie i prowadzenie postępowań podatkowych, - obsługa dokumentów związanych z ww. czynnościami w systemie POLTAX. Kontrolą objęto stan spraw w7 powyższym zakresie na dzień wszczęcia kontroli, dotyczących transakcji sprzedaży nieruchomości dokonanych w latach W zakresie podejmowania działań dotyczących podatników zobowiązanych do rozliczania podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie nie istniały oddzielne instrukcje regulujące ten zakres czynności. Według wyjaśnień kierownika II Działu Obsługi Bezpośredniej Pani Janiny Fiedorowicz-Kościuk od dnia r. II Dział Obsługi Bezpośredniej całościowo zajmuje się obszarem dotyczącym sprzedaży nieruchomości, od wprowadzania aktów notarialnych po wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli oraz przeprowadzenie postępowania podatkowego. Wcześniej czynności te wraz z analizą, czynnościami sprawdzającymi i prowadzeniem postępowań podatkowych itd., (oprócz wprowadzania aktów notarialnych do aplikacji CZM), prowadził Referat Postępowań Podatkowych.

3 wprow adzono nie w prow adzono (po terminie) nie w prow adzono (po term inie) , U nieważniono i wprowadzono

4 Strukturę organizacyjną Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w okresie dotyczącym zakresu kontroli określały/określają poniższe regulaminy organizacyjne wprowadzone kolejnymi Zarządzeniami, tj.: a. Zarządzenie Naczelnika Urzędu w Kętrzynie Nr 3/200 z dnia r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Kętrzynie (obowiązywało od r. do r.), b. Zarządzenie Naczelnika Urzędu w Kętrzynie Nr 3/204 z dnia r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Kętrzynie (obowiązywało od r. do r.). Rok podatk owy II. Analiza i ocena działań podjętych w przy padku złożonych przez podatników: - oświadczeń, o wydatkowaniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, - deklaracji PIT-23 za 2009, 200 i 20 r., z tytułu który ch zobowiązanie podatkowe przedaw niło się r. lub przedaw ni z końcem 205 i 206 r. Czynności kontrolne przeprowadzono z wykorzystaniem systemu POLTAX oraz poniższej dokumentacji, w szczególności: - wygenerowanych raportów' z systemu POLTAX. o których mowa niżej, - dokumentów i materiałów źródłowych z przeprowadzonych czynności sprawdzających. Oświadczenia, o wydatkowaniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości - były wprowadzane do POLTAX na formularzu PPR-IZ - bez dodatkowych oznaczeń przy numerze pomocniczym. Do ustalenia ilości dokumentów złożonych w kontrolowanym obszarze utworzono raport z systemu POLTAX: wykaz oświadczeń i deklaracji za rok 2009, 200 i 20 dla kodu formularza PPR-IZ i PIT-23. W wyniku raportu uzyskano: - 97 szt. oświadczeń PPR-IZ złożonych w 2009 r., - 89 szt. oświadczeń PPR-IZ złożonych w 200 r., - 24 szt. oświadczeń PPR-IZ złożonych w 20 r., - 53 szt. deklaracji PIT-23 złożonych w 2009 r., - 94 szt. deklaracji PIT-23 złożonych w 200 r., - 30 szt. deklaracji PIT-23 złożonych w 20 r. Analizie pod kątem prawidłowości przeprowadzonych przez Urząd czynności weryfikujących poprawność rozliczeń podatkowych, zostało poddanych 5 spraw dotyczących złożonych oświadczeń PPR-IZ (które dotyczą 26 oświadczeń wynikających z rozliczenia małżonków), po pięć z każdego ww. roku z wykazaną kwrotą przychodu zwolnionego powyżej zł. Tabela : Wykaz spraw dotyczących złożonych oświadczeń PPR-IZ (wg raportu z POLTAX) Lp. Dane podatnika Data zbycia nieruchomości Kwota przychodu Data wpływu dous oświadczenia Dane z Poltax (data wprowadzeni a) Czy złożono PIT (data wprowadzenia! ta k nie Czy założono sprawę w C2M -data przydzielenia sprawy pracownikowi -data dokonania czynności (zakończenia)

5 sprzedaży nieruchomości na zakup domu jednorodzinnego i spłatę kredytu na zakup domu i lokalu mieszkalnego. Pomimo utworzenia sprawy w CZIM w 2009 r. dopiero po prawie 4 latach od powstania obowiązku podatkowego (4 dni od sprzedaży nieruchomości) tj. w marcu 203 r. wystąpiono do wyjaśnienia braku rozliczenia podatku. Również weryfikacja wydatkowania przychodów ze sprzedaży była podjęta dopiero po upływie prawie 4 lat od sprzedaży' nieruchomości. B. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 200 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upływa r.). po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. do Urzędu wpłynęła korekta deklaracji PIT-23 z wykazaną podstawą opodatkowania do zapłaty (od niecałej kwoty uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości). W dniu r. wystawiono wezwanie do podatnika o przedłożenie dokumentów świadczących o wydatkowaniu części przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości zgodnie z kwotami zadeklarowanymi w PIT-23. W związku z brakiem odpowiedzi pomimo skutecznego doręczenia korespondencji, kolejne wezwanie wystawiono w dniu r. i w dniu r. Po 3 wezwaniach przedłożono żądane dokumenty. W wyniku czynności sprawdzających ustalono, iż część kwoty wskazanej w oświadczeniu została wydatkowana na zakup lokalu mieszkalnego i jego remont. Czynności sprawdzające negatywne, potwierdzające prawidłowe rozliczenie w PIT-23. Na poczet wynikającej z deklaracji zaległości - część kwoty przeksięgowano z nadpłaty w dniu r. a część (po wystawionym upomnieniu w dniu r.) podatnik wpłacił w' dniu r. wxaz z odsetkami.. czynności podjęto po 3 miesiącach po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. wystawiono wezwranie do podatnika. Podatnik w dniu r. złożył korektę PIT-23 w'raz z dokumentami i wyjaśnieniami dotyczącymi poniesionych wydatków. Część kwoty wskazanej w oświadczeniu została wydatkowana na budowę domu mieszkalnego. W zwaązku z zaległością wynikającą z korekty PIT-23 w dniu r. wystawiono upomnienie (data doręczenia r.). W dniu r. wystawiono tytuł wykonawczy. Postępowanie egzekucyjne zakończono w; dniu r. w wyniku skutecznego wyegzekwowania zaległości. czynności podjęto po upływie 2 łat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. wystawiono wezwanie do podatników. Kwota wskazana w oświadczeniu została wydatkow-ana na zakup lokalu mieszkalnego, remont i spłatę kredytu. Czynności sprawdzające - negatywne. ; podatnicy wraz z oświadczeniem w dniu r. złożyli dokumenty świadczące o spłacie kredytu mieszkaniowego. Dodatkowe czynności Urząd podją! dopiero po 2 latach, tj. w dniu r. wysyłał do Urzędu Skarbowego w Olsztynie zapytanie o wartość nieruchomości sprzedanej. W CZM sprawę zakończono r. potwierdzając zasadność zwolnienia. Czynności sprawdzające - negatywne r. podatnik złożył w' Urzędzie oświadczenie i PIT-23. Podatnik od r. zmienił adres zamieszkania i tym samym właściwy jemu urząd skarbowy. Do systemu POLTAX nie wprowadzono deklaracji PIT-23. W dniu r. Urząd wyrejestrował podatnika w systemie POLTAX. W dniu r. przesiano oświadczenie, PIT-23 i kserokopię aktu notarialnego do Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Pomimo dużych odstępów czasu pomiędzy wyrejestrowaniem podatnika

6 Weryfikacja przeprowadzonych przez Urząd Skarbowy czynności mających na celu wyjaśnienie zasadności zwolnienia z obowiązku zapłaty7 0% zryczałtowanego podatku dochodow ego od osób fizycznych wobec spraw z tabeli. A. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 2009 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upłynął r.).. czynności podjęto po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu.08,20 r, wystawiono wezwanie do podatników. Kwota wskazana w oświadczeniu została wydatkowana na zakup nieruchomości zabudowanej i rozbudowę budynku mieszkalnego. Czynności sprawdzające - negatywne. Wraz z oświadczeniem podatnicy złożyli PIT-23 z wykazaną kwotą przychodu zwolnionego od opodatkowania i podstawa opodatkowania 0. Nie wprowadzono tej deklaracji do systemu POLTAX. 2. ~ t 0kłac[nje p0 upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. podatnicy przesłali korektę PIT-23 wraz z dokumentami i wyjaśnieniami dotyczącymi poniesionych wydatków. Część kwoty wskazanej w oświadczeniu została wydatkowana na remont domku jednorodzinnego. Podatek wraz z odsetkami wpłacono w dniu r. W 2009 r. wraz oświadczeniem PPR.-IZ podatnicy złożyli PIT-23 z wykazaną kwotą przychodu zwolnionego od opodatkowania i podstawą opodatkowania 0, Do POLTAX deklarację tą wprowadzono dopiero, gdy złożono korektę, tj r. T. czynności podjęto po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. sporządzono wydruk z aplikacji SIP dotyczący zwolnienia na podstawie art. 2 ust. pkt 29 ustawy pdf (wywłaszczenie). W dniu analiza i adnotacja o zwolnieniu podatników od opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zaakceptow7ana została przez Zastępcę Naczelnika. W 2009 r. w raz z ośw iadczeniem podatnicy złożyli PIT-23 z wykazaną kwotą przychodu zwolnionego od opodatkowania i podstawą opodatkowania 0. Nie w prow adzono deklaracji do systemu POLTAX. 4. ; dokładnie po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. podatnicy przesiali korektę PIT-23 wykazując podatek do zapłaty od całości uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Podatek wraz z odsetkami wpłacono w dniu r. Wraz z oświadczeniem podatnicy złożyli PIT-23 z wykazaną kwotą przychodu zwolnionego od opodatkowania i podstawą opodatkowania 0. Do POLTAX deklarację pierwotną z 2009 r. wprow adzono dopiero, gdy złożono korektę, tj r. 5, ' pismem z dnia r. wezwano podatniczkę do złożenia PIT-23. Podatniczka na wezwanie złożyła w dniu r. oświadczenie o zwolnieniu przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytych do r., PIT-23 z wykazaną podstawą opodatkowania 0" oraz dokumenty świadczące o wydatkowaniu przychodu ze 5

7 a przesianiem dokumentów do innego urzędu (prawie 6 miesięcy) czynności dokonano przed upływ em 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości. C. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 20 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upływa r.). wobec sprzedaży nieruchomości dokonanej we wrześniu 20 dopiero w dniu r. (po terminie) podatnicy złożyli oświadczenie o wydatkowaniu przychodu zwolnionego na cele mieszkaniowe oraz PIT-23 wraz z dokumentami poświadczającymi poniesione wydatki na budowę domu. W tym samym dniu Urząd przeprowadził czynności sprawdzające bez udziału podatnika opierając się na przedłożonych dokumentach. Czynności - negatywne. Pomimo, że sprzedaż była dokonana w 20 r. podatnicy nie zostali wezwani do opodatkowania przychodów, niezwłocznie po upływie terminu do złożenia PIT-23 tj. po 4 dniach od sprzedaży nieruchomości dokonanej r. ~ czynności podjęto po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. wystawiono wezwanie do podatnika. W dniu r. podatnik złożył korektę PIT-23, w której wykazał podatek do zapłaty od części uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości oraz przedłożył dokumenty świadczące o wydatkowaniu części przychodu na zakup działki i budowę domu mieszkalnego. Podatek został zapłacony wraz z odsetkami r. czynności podjęto 2 miesiące po upływie 2 łat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu 30.08,203 r. wystawiono wezwanie do podatników'. Przychód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na budowę domu mieszkalnego. Czynności sprawdzające - negatywne. czynności podjęto po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. wystawiono wezwanie do podatników. Przychód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na spłatę kredytu budowlano-hipotecznego. Czynności sprawdzające - negatywne. 2 tygodnie przed upływem 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. podatnicy bez wezwania US dostarczyli dokumenty świadczące o wydatkowaniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na zakup lokalu mieszkalnego i jego remont. Czynności sprawdzające - negatywne. Wnioski kontrolującej do spraw z pkt II:, W Urzędzie przed 20 r. PIT-23 z podstawą opodatkowania nie były wprowadzane do systemu POL TAX. Wprowadzane były jedynie oświadczenia PPR-IZ, a ww. deklaracje wyprowadzano do POLTAK dopiero w sytuacji, gdy podatnik złożył korektę. Stąd wg raportów za 2009 r. wskazanych w pkt II na str. 3 wynika różnica między ilością złożonych oświadczeń a ilością PIT-23 za dany rok (oświadczeń jest więcej niż deklaracji). Po kontroli Izby Skarbowej w Olsztynie (przeprowadzonej w lutym 200 w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży> nieruchomości dokonanych w latach ) - na bieżąco rozpoczęto wprowadzanie składanych PIT-23 również zerowych". 2. W 3 na 5 badanych spraw czynności wery fikujące. Urząd podejmował bezpośrednio po upływie 2 lat od daty sprzedaży' nieruchomości. i

8 3. Wszystkie sprawy zakończone zostały! przed terminem przedawnienia się zobowiązań podatkowych. 4. Każda sprawa posiada m>aktach notatkę o dokonanych czynnościach wraz z podpisem Zastępcy Naczelnika Pani Elżbiety Kupiec. 5. Wszystkie badane sprawy były zaewidencjonowane w aplikacji CZM z kodem podatku PPR. Do 4 na 5 weryfikowanych spraw, w CZM założono je w okresie do 6 tygodni od momentu powstania obowiązku w podatku PPR. W przypadku sprawy z poz. tabeli sprawa w CZM załozona została dopiero w dniu, kiedy podatnicy sami złożyli oświadczenie i PIT-23, tj r. po 2 latach i 5 miesiącach po dacie sprzedaży nieruchomości. 6. II przypadku czynności sprawdzających prowadzonych z udziałem podatnika sprawy zakładane były że w Bibliotece Akt. Stwierdzone uchybienia do spraw z nkt II:. W 2 sprawach na 5 badanych (poz. 5 i tabeli ) podatnicy po dokonaniu sprzedaży nieruchomości nie złożyli w wymaganym terminie oświadczenia i PIT-23. W sprawie Z poz. 5 Urząd czynności weryfikacyjne, polegające na wezwaniu podatników do złożenia deklaracji PIT-23, podjął dopiero po upływie 4 łat od sprzedaży nieruchomości (mimo założenia sprawy w CZM w 2009 r. zaraz po dokonaniu sprzedaży nieruchomości). Natomiast w sprawie z poz. Urząd nie wezwał podatników w celu złożenia deklaracji PIT-23. Podatnicy po ponad 3,5 roku sami stawili się w Urzędzie przedkładając odpowiednie dokumenty. 2. W sprawie poz. 9, po przedłożeniu dokumentów przez podatników, Urząd czynności weryfikujące podjął dopiero po 2 latach od daty złożenia tych dokumentów. 3. W sprawie poz. 0 nie wprowadzono do systemu deklaracji PIT-23, oraz wystąpił duży odstęp czasu pomiędzy wyrejestrowaniem podatnika a przesłaniem dokumentów do innego urzędu (prawie 6 miesięcy). III. Analiza i ocena działań Urzędu wobec spraw dotyczących odpłatnego zbycia nieruchomości dokonanego yv latach (wobec nieruchomości zakupionych w latach ). Urząd w badanym okresie stosował praktykę ewidencjonowania w POLTAX złożonych oświadczeń o zameldowaniu na formularzu PPR-IZ z nr pomocniczym zaczynającym się literami UM (skrót od ulga meldunkowa). Od 202 r., kiedy nie było już obowiązku składania PIT-23 wprowadzano oświadczenia z nr pomocniczy zaczynającym się nr 24. Czynności kontrolne przeprowadzono z wykorzystaniem systemu POLTAX oraz wygenerowanych raportów z systemu POLTAX: a) o złożonych PIT-36 z wykazaną pozycją podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych oddzielnie dla podatnika i oddzielnie dla małżonka", W wyniku raportu uzyskano (nie dublując deklaracji złożonych wspólnie przez małżonków): - 94 szt. PIT-36 złożonych w 2009 r., - 27 szt. PIT-36 złożonych w 200 r., - 58 szt. PIT-36 złożonych w 20 r., - 33 szt. PIT-36 złożonych w 202 r., 8

9 < i i \ po terminie (wezwanie US ) po terminie (wezwanie US ) po terminie, złożono razem z PIT- 36 ze sprzedaży nier. za 203 r. (poz. 5) doręczenie upomnienia tytuł wyk rozłożenie na raty decyzja wpłata wniosek o umorzenie zaległości doręczenie upom nienia tytuł wyk rozłożenie na raty decyzja doręczenie upomnienia ' tytuł wyk wniosek o umorzenie zaległości (rozpatrzenie odmowne) -rozłożenie na raty decyzja doręczenie upom nienia tytuł wyk rozłożenie na raty decyzja wpłata w płata wpłata w płata doręczenie upom nienia tytuł wyk rozłożenie na raty decyzja Wnioski kontrolującej do spraw z pki III -: l.z wyjaśnień kierownika Działu Obsługi Bieżącej Pani Janiny Fiedorowicz-Kościuk wynika, iż w przypadkach gdy podatek w wysokości 9% uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości jest mniejszy, pracownik przeprowadza czynności sprawdzające polegające na wezwaniu podatnika w celu udokumentowania poniesionych kosztów, które pomniejszyły podstawy opodatkow ania. W ww. sprawach w tabeli 2 ie okoliczności nie wystąpiły. W sprawach tych wykazany w PIT-36 podatek, wg danych w bazie CZM, 0

10 Rok podat ko wy szt. PIT-36 złożonych w 203 r.. b) wykaz oświadczeń za lata dla kodu formularza PPR-IZ z nr pomocniczym zaczynającym się literami UM i nr pomocniczym zaczynającym się nr 24. W wyniku raportu uzyskano: - 63 szt, oświadczeń złożonych w 2009 r., - 87 szt. oświadczeń złożonych w 200 r., - 69 szt. oświadczeń złożonych w 20 r., - 52 szt. oświadczeń złożonych w 202 r., - 9 szt. oświadczeń złożonych w 203 r.. Analizie pod kątem prawidłowości przeprowadzonych przez Urząd czynności weryfikujących prawidłowość zadeklarowanego podatku od sprzedaży nieruchomości w PIT-36 z wykazanym w PIT-36 podatkiem z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - zostało poddanych 5 spraw z raportów z pkt a), tj. po 3 za każdy rok (największe kwoty). Tabela 2: Wykaz spraw7poddanych kontroli dotyczących złożonych (wg raportu z POLTAX) deklaracji PIT-36 z wykazaną pozycją..podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Lp. Dane podatnika Kwota podatku ze zbycia nierucho mości Data wpływu do US PIT po terminie (wezwanie US ) po terminie (wezw anie US , , , , ) po terminie (wezwanie US.2.203) po terminie (wezwanie US ) D ane z Poltax: -data wprowadź. - data zatwierdź. - data księgow ania D ata wpłaty podatku -doręczenie upomnienia ' tytuł wyk rozłożenie na raty decyzja wniosek o um orzenie zaległości Wystawiono upom nienie (na dzień kontroli wniosek o um orzenie nie został rozpatrzony) -wniosek o um orzenie zaległości doręczenie upomnienia tytuł wyk w płata Przeksięgowanie z VAT wpłaty i

11 Rok podat kowy Do ustalenia ilości dokumentów złożonych w: kontrolowanym obszarze utworzono raport z systemu POLTAX: wykaz deklaracji PIT-39 za lata W wyniku raportu uzyskano: - 40 szt. deklaracji PIT-39 złożonych w 2009 r., w tym z przypisem..0" 23 - szt. -37 szt. deklaracji PIT-39 złożonych w 200 r.. w tym z przypisem..0" 67 - szt., - 68 szt. deklaracji PIT-39 złożonych w 20 r.. w tym z przypisem szt., szt. deklaracji PIT-39 złożonych w 202 r., w tym z przypisem szt., - 26 szt. deklaracji PIT-39 złożonych w 203 r. w tym z przypisem..0" 66 - szt. Analizie pod kątem prawidłowości przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych, zostało poddanych 5 spraw (2 deklaracji), po 3 za każdy rok z zadeklarowanymi kwotami do przypisu 0. Sprawy wytypowane zostały na zasadzie pierwsza, środkowa i ostatnia sprawa z raportu. Tabela 3: Wykaz spraw poddanych kontroli dotyczących złożonych (wg raportu z POLTAX) deklaracji PIT-39 z wykazanym przypisem 0 Lp. Dane podatnika Data zbycia nieruchom ości Kwota przychód u Data wpływu do US PIT-39 Dane z Poltax: -data wprowadź. - data zatwierdź. - data księgow ania Czy założono sprawę w CZM -data przydzielenia sprawy' pracownikowi -data zakończenia czvnności spr zamiana , ! zawieszona

12 wynikał w całości z uzyskanego dochodu (w bazie widnieją poniesione koszty stanowiące nabycie nieruchomości). 2. Wśród spraw z tabeli 2-7 deklaracji PIT-36 złożonych zostało po terminie. Do 6 na 7 podatników>, którzy vr terminie nie złożyli deklaracji, Urząd wystosował wezwanie. Stwierdzone uchybienia do spraw z pkt III - :. W sprawie (poz. 0) brak było bieżącej weryfikacji dotyczącej obowiązku rozliczenia podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości. W związku ze sprzedażą dokonaną w 202 r. i niezłożeniem PIT-36 za ten rok, podatnik powinien być monitowany niezwłocznie po upływie term inu złożenia deklaracji (po wprowadzeniu rozliczeń rocznych do POLTAK) wezwany do złożenia zeznania. Natomiast zeznanie to zostało złożone dopiero w następnym roku r. (wraz Z PIT-36 za kolejny rok). 2. Analizie pod kątem zakładania i monitorowania spraw w bazie CZM wobec przypadków, w których złożono oświadczenie o stosowaniu ulgi meldunkowej, czynnościom zostało poddanych 49 spraw. Próby wytypowano losowo po 0 spraw z wyników ww. w pkt. III raportu z pkt. b) za każdy rok podatkowy i 9 spraw za 203 r.. Wnioski kontrolującej do spraw z pkt III - 2: 7. Wobec 44 oświadczeń o zameldowaniu, założone zostały sprawy w podatku PPR w aplikacji CZM. Sprawy zakładane były w ciągu kilku dni od złożenia oświadczenia. Z tego 7 spraw za 202 r. i 4 sprawy za 203 r. są w zawieszeniu (niezakończone). Stwierdzone uchybienia do spraw z pkt III-2:. Dla 5 oświadczeń o stosowaniu ulgi meldunkowej sprawy założone w CZM zostały dopiero w dniu r.: 3 oświadczenia z 202 r. dotyczące: 2 oświadczenia z 203 r. dotyczące: i Według wyjaśnień kierownika II Działu Obsługi Bezpośredniej podczas trwania niniejszej kontroli, dokonywana była analiza transakcji sprzedaży pod kątem zakładania spraw w CZM w podatku PPR. Analiza dokonywana jest raz w roku. Niemniej jednak, zdaniem kontrolującej analizie powinny podlegać sprawy za dany rok podatkowy, tj. po r. powinny być analizowane transakcje sprzedaży dokonane w 204 r. a nie za 202 i 203 r.jak to miało miejsce w powyższych 5 przypadkach. IV. Analiza i ocena działań podjętych w przypadku złożonych deklaracji PIT-39 za lata r., dotyczących sprzedaży nieruchomości zakupionych po 2009 r., których termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego za 2009 r. upływa z końcem 205 r. Czynności kontrolne przeprowadzono z wykorzystaniem systemu POLTAX oraz poniższej dokumentacji, w szczególności: - wygenerowanych raportów z systemu POLTAX, o których mowa niżej, - dokumentów wymiarowych i materiałów źródłowych z przeprowadzonych czynności sprawdzających.

13 4 czynności podjęto po upływie roku i 9 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono z udziałem podatnika. Dochód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na zakup lokalu mieszkalnego i jego remont. Czynności sprawdzające - negatywne. Nie założono sprawy w CZM bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży czy też po złożeniu PIT-39. 5_ czynności podjęto po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono bez udziału podatnika na podstawie bazy CZM. Czynności sprawdzające - negatywne. 6. czynności podjęto po upływie 3 tygodni od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono z udziałem podatnika. Dochód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na remont lokalu mieszkalnego. Czynności sprawdzające - negatywne. C. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 20 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upływa r.). 7. Kaszuba Wojciech: sprawa w CZM jest zawieszona. Na dzień zakończenia kontroli nie podjęto czy nności weryfikujących zastosowanie zwolnienia. łl_ czynności podjęto po upływie roku i 5 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono bez udziału podatnika na podstawie bazy CZM. Czynności sprawdzające - negatywne. 9. czynności podjęto po upływie roku i 5 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono bez udziału podatnika na podstawie bazy CZM. Czynności sprawdzające - negatywne. Nie założono sprawy w CZM bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży czy też po złożeniu PIT-39. D. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 202 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upływa r.). C sprawa w CZM jest zawieszona. Na dzień zakończenia kontroli nie podjęto czynności weryfikujących zastosowanie zwolnienia. Nie założono sprawy w CZM bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży czy też po złożeniu PIT-39. Nie wezwano podatnika do złożenia PIT-39 po upływie terminu do jego złożenia ( r.) - podatnik złożył deklarację dopiero r. czynności podjęto,5 miesiąca przed zakończeniem okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono z udziałem podatnika. Dochód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na zakup lokalu mieszkalnego. Czynności sprawdzające - negatywne. Nie założono sprawy w CZM bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży czy też po złożeniu PIT-39

14 i ) (po terminie) , zawieszona Nie założono sprawy, ma zostać wystosowane wezwanie do anulowania PIT zawieszona zawieszona zawieszona Weryfikacja przeprowadzonych przez Urząd Skarbowy czynności mających na celu wyjaśnienie zasadności zwolnienia z obowiązku zapłaty' podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wobec spraw z tabeli 3 A. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 2009 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upływa r.). _L czynności weryfikujące istnienie obowiązku podatkowego podjęto po upływie roku i 3 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono bez udziału podatnika na podstawie bazy CZM. Czynności sprawdzające - negatywne. 2 czynności podjęto miesiąc przed zakończeniem okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono bez udziału podatnika na podstawie bazy CZM i odpisu aktu notarialnego. Czynności sprawdzające - negatywne. ju czynności podjęto 0 miesięcy po zakończeniu okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowrania dochodu na inne cele mieszkaniowe tj. w dniu r. wystawiono wezwanie do podatników' (do każdego oddzielnie) - data odbioru r. Dochód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na zakup lokalu mieszkalnego i jego remont. Czynności sprawdzające - negatywne. B. Sprzedaż nieruchomości dokonana w' 200 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upływa r.). 3

15 Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika I! Działu Obsługi Bezpośredniej monitoring obszaru dotyczącego przychodów/dochodów z tytułu zbycia nieruchomości dokonuje się w dwóch etapach: - bieżący, polegający na analizie aktów notarialnych już na etapie ich wprowadzania i zakładaniu spraw w CZM, - roczny, polegający na analizie wydruku wprowadzonych bądź przesłanych z innych urzędów aktów notarialnych. Po analizie i porównaniu czy w wyniku monitoringu bieżącego zostały założone wszystkie sprawy, zamyka się je w' aplikacji CZM jako bez udziału podatnika. W przypadku prowadzenia czynności sprawdzających z udziałem podatnika sprawę rejestruje się w BA. a po zakończeniu i akceptacji przez osoby upoważnione w aplikacji e-orus wf ewidencji czynności sprawdzających. Czynności kontrolne wr tym zakresie odniesiono do spraw' w których sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od nabycia i w POLTAX - na dzień niniejszej kontroli nie było przedmiotowych deklaracji. W celu zbadania efektywności działania Urzędu w zakresie monitorowania spraw, które mogły podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości sporządzono raport z aplikacji CZM generując z niego wydruki ewidencji zarejestrowanych informacji majątkowych spełniających określone założenia: - sprawy typu: umowa sprzedaży, - data dokonania czynności od r. do 3.2,203 r.. - wpisane na podstawie dokumentów' typu REP, - kwota czynności w przedziale od zl do zł Wybrane informacje zostały skonfrontowane z bazą danych POLTAX. W wyniku raportów z CZM otrzymano transakcje dokonane w poszczególnych latach w ilości: szt., szt., szt., szt., szt. Sprawdzeniu poddano co 20-tą transakcję z raportu. Analiza polegała na weryfikacji w bazie CZM wg NIP lub Pese! zbywcy, w którym roku została nabyta sprzedawana nieruchomość z pominięciem spraw, które zostały zbadane i opisane w niniejszym protokole w pkt I-V. Ilość spraw, które nie podlegały opodatkowan iu podatkiem dochodowy m od sprzedaży nicmchomoś ci Tabela 4: Ilość i rodzaj zbadanych transakcji. Ilość spraw, do których złożono PIT- 23 Ilość spraw, do których złożono oświadczenie PPR-IZ Ilość spraw, do których złożono PIT- 36 z wykazanym podatkiem ze sprzedaży nieruchomoś ci Ilość spraw, do których złożono oświadczenie 0 zameldowani u Ilość spraw do których złożono PIT- 39 Ilość spraw, w których zbywca był podatnikiem innego Urzędu Skarbowego Ilość spraw, w których sprzedawcą był inny podmiot niż osoba fizyczna Razem

16 2 : brak założonej sprawy w CZM. Ustalono, iż podatnik niepotrzebnie złożył deklaracje PIT-39 z uwagi na to. iż sprzedaż nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat i uzyskany dochód nie podlegał opodatkowaniu. E. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 203 r. (termin przedawnienia zobowiązania podatkowego upływa r.). Przeprowadzenie czynności sprawdzających możliwe jest dopiero od początku 206 r., kiedy upłynie termin na wydatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe. Wszystkie sprawy założone są w CZM i mają statut zawieszenie. Wnioski kontrolującej do spraw z pkt IV:. W 5 na 2 badanych spraw (poz. 2, 3, 5, 6 i z pkt. A-D), Urząd podjął czynności weryfikujące do 0 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom wydatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe. 2. Wszystkie sprawy z pk.t A-C zweryfikowane i zakończone zostały przed terminem przedawnienia się zobowiązań podatkowych. W pozostałych sprawach czas zakończenia spraw' przed przedawnieniem zobowiązań podatkowych mija z końcem 208 i 209 roku (poza poz. 2) na 5 badanych spraw były ewidencjonowane w aplikacji CZM z podatkiem PPR. 4. W przypadku czynności sprawdzających prowadzonych z udziałem podatnika sprawy zakładane byty w Bibliotece Akt. Stwierdzone uchybienia do spraw z pkt IM. W 4 na 9 badanych spraw (poz., 4, 8, 9 - pkt A-C), (w których do końca 204 r. była możliwość przeprowadzenia czynności weryfikujących podstawę zastosowania zwolnienia) czynności Urząd podejmował dopiero po upływie od roku i 3 miesięcy do I roku i 9 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom wydatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe. 2. W sprawie poz 7 i 0 na dzień zakończenia kontroli nie podjęto czynności weryfikujących zastosowanie zwolnienia. Czynności możliwe byty do podjęcia od 204 r. 3. IV sprawie z poz- 0 Urząd nie wezwał podatnika do złożenia PIT-39 po uptywie terminu do jego złożenia ( r.) - podatnik sam złożył deklarację dopiero r. 4. W 4 na przydatków (poz. 4, 9, 0, - pkt A-D) założenie spraw CZM nastąpiło z opóźnieniem, tj. od 7 miesięcy do 3 lat i 5miesięcy od daty złożenia deklaracji PIT-39. V. Analiza działań podejmowanych w zakresie monitorowania obowiązku składania deklaracji - PIT-23 za lata i PIT-36 oraz PIT-39 za lata w związku ze sprzedażą nieruchomości. Czynności kontrolne przeprowadzono z wykorzystaniem systemu POLTAX i aplikacji CZM oraz poniższej dokumentacji, w szczególności: - informacji udzielonych przez kierownika II Działu Obsługi Bezpośredniej Pani Janiny Fiedorowi cz-kości uk, - ewidencji informacji majątkowych ze wskazaniem kontrolnym PPR, wprowadzonych od do (wydruk CZM). 5

17 poz. 4 tabeli 3 - dopiero po 3.5 roku od złożenia PIT-39 tj. po 4,5 latach od dokonania sprzedaży. poz. 9 tabeli 3 - dopiero po 3 roku od złożenia PIT-39 tj. po 4 latach od dokonania sprzedaży, poz. 0 tabeli 3 - dopiero po.5 roku od złożenia PIT-39 tj. po 3 lalach od dokonania sprzedaży, poz. tabeli - dopiero po 7 miesiącach od złożenia PIT-39 tj. po 9 miesiącach od dokonania sprzedaży. W 46 sprawach weryfikowanych w pkt V (kolumna 2,3,5,6 tabeli 4) - nie stwierdzono przypadków' niezałożenia spraw w CZM wobec sprzedaży nieruchomości zakupionych przed upływem 5 lat. Z uwagi na znaczny upływ czasu przy zakładaniu w CZM wobec 7% spraw objętych próbą kontrolną, należy uznać iż zalecenie pokontrolne z ww. pkt 5 zostało wykonane jedynie w części. Natomiast pozostałe zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. Wyniki kontroli omówione zostały w dniu r. z:. Panem Andrzejem Pietnoczko - Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kętrzynie, 2. Panią Elżbietą Kupiec - Zastępcą Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie. VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Weryfikując podejmowane działania w obszarze dotyczącym przychodów (dochodów) z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, ocenie poddano poszczególne obszary, pod kątem prawidłowości podjętych czynności, rzetelności (w tym terminowości) oraz celowości i skuteczności działań. Wydając ocenę pozytywną ze stwierdzonymi uchybieniami, wzięto pod uwagę całokształt ustaleń dokonanych w trakcie kontroli. Pozytywnie oceniono działania związane z monitorowaniem poprawności danych zadeklarowanych w deklaracjach PIT-23, PIT-36 i PIT-39 za lata Kontrola nie wykazała przypadków braku złożenia oświadczeń PPR-IZ lub o uldze meldunkowej oraz deklaracji PIT-23, PIT-36 lub PIT-39 w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia ich nabycia. Nie stwierdzono również przypadku niezałożenia sprawy w podatku PPR w aplikacji CZM. Nie stwierdzono spraw, które nie zostały zakończone przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wobec złożonych oświadczeń PPR-IZ i deklaracji PIT-39 z wykazanym przypisem 0 wykorzystanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, w 67 % badanych przypadków Urząd zweryfikował w okresie przed lub tuż po upływie okresu umożliwiającego podatnikom wydatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe. Natomiast wobec 33% tych spraw, weryfikacji korzystania z ulgi w rozliczeniu podatku z tntułu sprzedaży nieruchomości, tj. zasadności złożonego oświadczenia PPR-IZ czy PIT-39 z wykazanym przypisem 0" dokonano dopiero po upływie od roku i 3 miesięcy do 2 łat po upływie ww. okresu.

18 Wnioski kontrolującej do spraw z pkt V:. Nie stwierdzono przypadku niezałożenią sprawy w podatku PPR w aplikacji CZM. 2. Nie stwierdzono przypadku. w którym byłby obowiązek rozliczenia się z przychodu/dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości a podatnik tego nie dokonał. Stwierdzone uchybienia do spraw z pkt ): Brak VI. Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych podczas ostatnich czynności kontrolnych przeprowadzonych w kontrolowanej jednostce w zakresie dotyczącym sprzedaży nieruchomości. W dniach r., r. została przeprowadzona w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie kontrola w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości dokonanych w latach W wyniku kontroli wydano w dniu r. znak NU/ /0 zalecenia:. Analizowanie informacji dotyczących zawieranych transakcji sprzedaży nieruchomości, które wpływają z innych Urzędów Skarbowych w formie elektronicznej do podsystemu CZM. 2. Przekazywanie informacji na temat transakcji majątkowych dokonanych przez podatników do właściwych miejscowo (dla tych podmiotów) Urzędów Skarbowych. 3. Podjęcie czynności mających na celu zakończenie postępowania w stosunku do podatnika Marcina Morawskiego. 4. Na bieżąco uaktualnianie ewidencji spraw założonych w podsystemie CZM (w podatku PPR) - w szczególności pod kątem opisywania ich zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym. 5. Zakładanie spraw w podsystemie CZM (w podatku PPR) w sytuacji, gdy z analizy dokumentów^ jasno wynika, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia. Sprawdzając wykonanie ww. zaleceń ustalono następujące fakty: Ad.. Nie stwierdzono w badanych przypadkach nie analizowania informacji przesłanych przez inne urzędy. Ad. 2. Wśród spraw poddanych badaniu z pkt II - IV wystąpił przypadek w którym istniała konieczność przekazania informacji do innego urzędu (poz. 0 tabeli ) i 2 spraw z pkt V (kolumna 7 w tabeli 4) - sprawy zostały przekazane do urzędów' właściwych. Ad. 3. Czynności sprawdzające przeprowadzone wobec Pana Marcina Morawskiego zakończyły się złożeniem w dniu r. przez podatnika deklaracji PIT-23 z wykazanym podatkiem do zapłaty. Sprawa w aplikacji CZM zamknięta została w dniu r. Ad. 4. W śród spraw stanowiących próby kontrolne w pkt I-IV sprawy w CZM zamykane są bezpośrednio po zakończonych czynnościach sprawdzających. Z uwagi na prowadzone ewidencje w systemach elektronicznych nic prowadzi się ewidencji ręcznych. Ad. 5. W 30 badanych sprawach z pkt II i IV stwierdzono 5 przypadków założenia sprawy w aplikacji CZM po upływie znacznego terminu od sprzedaży nieruchomości albo złożonych przez podatnika oświadczeń lub deklaracji: poz. tabeli - dopiero po 3.5 roku od dokonania sprzedaży. 7

19 Od niniejszego Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Niniejsze Wystąpienie pokontrolne sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej. Wystąpienie pokontrolne zawiera 20 ponumerowanych stron. Olsztyn, dnia 9 czerwca 205r. podpis kierownika jednostki kontrolującej z u po w a żnie nia - I.ł _._.. f l

20 t W ramach dokonanej oceny zwrócono uwagę na następujące uchybienia przedstawione szczegółowo w ww. pkt II - VI wystąpienia. ) W części badanych spraw stwierdzono opieszałość w podjęciu działań przez Urząd polegającą na: - wezwaniu podatników do złożenia deklaracji PIT-23 dopiero po 4 latach od sprzedaży nieruchomości, - podjęcie czynności weryfikujących dopiero po 2 latach od daty złożenia dokumentów przez podatników, - zakładaniu spraw w aplikacji CZM po znacznym upływie terminu od sprzedaży nieruchomości albo złożonych przez podatników oświadczeń lub deklaracji, - przesłaniu sprawy według właściwości do innego urzędu dopiero po 6 miesiącach od daty wyrejestrowania podatnika. 2) W 3 sprawach Urząd nie wezwał podatników do złożenia deklaracji PIT-23, PIT-36 i PIT-39, Podatnicy sami złożyli deklaracje oraz odpowiednie dokumenty po upływie terminu do ich złożenia (PIT-23 po 3,5 roku, PIT-36 po roku a PIT-39 po 5 miesiącach). Wskazać należy, iż stwierdzone wyżej uchybienia stanowią odstępstwa od stanu pożądanego o charakterze formalnym. Mając na uwadze zapobieganie wystąpieniu ryzyk powodujących ewentualne nieprawidłowości oraz usprawnianie sposobu realizowanych zadań w zakresie sprzedaży nieruchomości, dokonywanych w latach bieżących. Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zaleca przyjęcie dodatkowych rozwiązań. ) Rozpatrzyć zasadność podjęcia akcji w przyszłości, przed upływem terminów do złożenia zeznania, przypominającej o obowiązku rozliczenia sprzedaży z tytułu zbycia nieruchomości (nabytych przed upływem 5 lat od sprzedaży) bezpośrednio do podatników, którzy ich transakcji dokonali. 2) Czynności polegające na wyegzekwowaniu obowiązku składania deklaracji (w obecnym stanie prawnym PIT-39), podejmować bezpośrednio po upływie terminu do ich złożenia. 3) W przypadku złożenia przez podatnika deklaracji PIT-39 pierwsze czynności przeprowadzane przez pracowników Urzędu polegające na zweryfikowaniu poprawności wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe należy podejmować bezpośrednio po okresie 2 łat liczonych od końca roku, w którym nabyta została nieruchomość. 4) Zakładać sprawy w aplikacji CZM bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży nieruchomości (np. podczas wprowadzania aktów notarialnych do CZM lub otrzymaniu informacji z innego urzędu) lub nie później niż po upływie terminu do złożenia deklaracji PIT-39. 5) Usprawnić nadzór, przepływ informacji i szybkość przesyłania dokumentów do innych urzędów skarbowych, tj. niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności do zmiany właściwości urzędu. O podjętych rozwiązaniach mających na celu wykonanie zaleceń lub przyczynach ich niepodjęcia należy poinformować Izbę Skarbową w Olsztynie do dnia r. 9

LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/039 Przestrzeganie praw podatników w latach 2012-2013

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-12-02/2013 P/13/119 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/119 Zarządzanie należnościami finansowymi w agencjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-25-14 Druk nr 3462 Warszawa, 2 czerwca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-21-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej) I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH, CYWILNO PRAWNYCH I POZOSTAŁYCH OPŁAT AW.0941-1/07 A-8/AB/2006-01 nazwa i numer (oznaczenie) zadania audytowego ADAM MASŁOWSKI NR

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/042 Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Minimalny zakres Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel.fax. 662-87-87, 662-87-86 Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św.Jana 18, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 15 36, e-mail: dotacje@pupchelmza.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KBF-4101-06-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ I ROZLICZAĆ OPERACJĘ? DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW ADRESY ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ ARiMR DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA RZECZ ROLNICTWA

ZARZĄDZANIE PRZEZ ARiMR DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA RZECZ ROLNICTWA Nr ewid. 151/2012/P/11/125/LBY LBY-4101-28-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ ARiMR DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA RZECZ ROLNICTWA MARZEC 2

Bardziej szczegółowo