WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy Kętrzyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 13 11-400 Kętrzyn"

Transkrypt

1 Olsztyn, dnia 9 czerwca 205 r. IZBA SKARBOWA W OLSZTYNIE KW/ /5/2 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy Kętrzyn Imię i nazwisko obecnego kierownika kontrolowanej jednostki oraz kierownika w okresie objętym kontrolą: Pan Andrzej Pietnoczko Data objęcia stanowiska: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie od dnia r. do chwili obecnej Oznaczenie organu kontrolującego, data i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: Izba Skarbowa w Olsztynie, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A, Olszty n, LJpoważnienie wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Olszty nie w dniu r. Nr LO-/ /5 Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera(ów), ze wskazaniem koordynatora kontroli: Magdalena Łażewska, komisarz skarbowy Zakres kontroli: Monitorowanie, szybkość i poprawność podejmowania działań w obszarze dotyczącym przy chodów (dochodów) z ty tułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Okres objęty kontrolą: Sprzedaż nieruchomości dokonana w latach Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej: od r. do r. - oprócz, r. Imiona i nazwiska kierowników' kontrolowanych komórek organizacyjnych, koordynatorów lub pracowników samodzielnych stanowisk oraz daty objęcia stanowiska wg, struktury organizacyjnej obowiązującej w momencie realizacji zadań objętych kontrolą: II Dział Obsługi Bezpośredniej - kierownik komórki Pani Janina Fiedorowicz-Kościuk od r. Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych - kierownik komórki Pan Marek Łabuz od r. A dm inistracja Podatkowa KjDfiĄp W j Jj a D.LO.A^O fi ^ Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A Olsztyn te!.: fa x : wm.mofnet.gov,p!

2 Bezpośredni nadzór nad Referatem sprawuje Zastępca Naczelnika Pani Elżbieta Kupiec pełniąca funkcję od r. Upoważnienie do kontroli zostało doręczone w dniu r. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Kętrzynie. Jeden egzemplarz upoważnienia pozostawiono w Urzędzie. Kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. nr 2/205. Ocena skontrolowanej działalności Urzędu: * ) pozytywna, 2) pozytywna ze stwierdzonymi uchybieniami. 3) pozytywna ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 4) negatywna. I. Ustalenie przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie objęty m tematyką kontroli. Kontrolą objęto realizację zadań w sprawach z zakresu podejmowania działań dotyczących podatników zobowiązanych do rozliczania podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości nabytych do 2006 r., objętych ryzykiem przedawnienia wobec zobowiązań z tego tytułu. W ramach powyższego tematu kontrolą objęto następujące zagadnienia: a) dokonywanie analizy i wykorzystanie informacji o czynnościach kupna-sprzedaży, wpływających bezpośrednio do jednostki lub otrzymywanych z zewnątrz drogą elektroniczną dla celów7 ustalenia obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu uzyskania przychodu/dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, b) przeprowadzanie czynności sprawdzających mających na celu: - sprawdzenie rzetelności i prawidłowości danych zawartych w złożonych deklaracjach PIT-23, PIT-39 oraz oświadczeniach PPR-IZ, - ustalenie przyczyn niezłożenia ww. deklaracji, - podjęcie działań do wyegzekwowania obowiązku złożenia PIT-23, PIT-36 lub PIT-39, podejmowanie i prowadzenie postępowań podatkowych, - obsługa dokumentów związanych z ww. czynnościami w systemie POLTAX. Kontrolą objęto stan spraw w7 powyższym zakresie na dzień wszczęcia kontroli, dotyczących transakcji sprzedaży nieruchomości dokonanych w latach W zakresie podejmowania działań dotyczących podatników zobowiązanych do rozliczania podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie nie istniały oddzielne instrukcje regulujące ten zakres czynności. Według wyjaśnień kierownika II Działu Obsługi Bezpośredniej Pani Janiny Fiedorowicz-Kościuk od dnia r. II Dział Obsługi Bezpośredniej całościowo zajmuje się obszarem dotyczącym sprzedaży nieruchomości, od wprowadzania aktów notarialnych po wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli oraz przeprowadzenie postępowania podatkowego. Wcześniej czynności te wraz z analizą, czynnościami sprawdzającymi i prowadzeniem postępowań podatkowych itd., (oprócz wprowadzania aktów notarialnych do aplikacji CZM), prowadził Referat Postępowań Podatkowych.

3 wprow adzono nie w prow adzono (po terminie) nie w prow adzono (po term inie) , U nieważniono i wprowadzono

4 Strukturę organizacyjną Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w okresie dotyczącym zakresu kontroli określały/określają poniższe regulaminy organizacyjne wprowadzone kolejnymi Zarządzeniami, tj.: a. Zarządzenie Naczelnika Urzędu w Kętrzynie Nr 3/200 z dnia r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Kętrzynie (obowiązywało od r. do r.), b. Zarządzenie Naczelnika Urzędu w Kętrzynie Nr 3/204 z dnia r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Kętrzynie (obowiązywało od r. do r.). Rok podatk owy II. Analiza i ocena działań podjętych w przy padku złożonych przez podatników: - oświadczeń, o wydatkowaniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, - deklaracji PIT-23 za 2009, 200 i 20 r., z tytułu który ch zobowiązanie podatkowe przedaw niło się r. lub przedaw ni z końcem 205 i 206 r. Czynności kontrolne przeprowadzono z wykorzystaniem systemu POLTAX oraz poniższej dokumentacji, w szczególności: - wygenerowanych raportów' z systemu POLTAX. o których mowa niżej, - dokumentów i materiałów źródłowych z przeprowadzonych czynności sprawdzających. Oświadczenia, o wydatkowaniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości - były wprowadzane do POLTAX na formularzu PPR-IZ - bez dodatkowych oznaczeń przy numerze pomocniczym. Do ustalenia ilości dokumentów złożonych w kontrolowanym obszarze utworzono raport z systemu POLTAX: wykaz oświadczeń i deklaracji za rok 2009, 200 i 20 dla kodu formularza PPR-IZ i PIT-23. W wyniku raportu uzyskano: - 97 szt. oświadczeń PPR-IZ złożonych w 2009 r., - 89 szt. oświadczeń PPR-IZ złożonych w 200 r., - 24 szt. oświadczeń PPR-IZ złożonych w 20 r., - 53 szt. deklaracji PIT-23 złożonych w 2009 r., - 94 szt. deklaracji PIT-23 złożonych w 200 r., - 30 szt. deklaracji PIT-23 złożonych w 20 r. Analizie pod kątem prawidłowości przeprowadzonych przez Urząd czynności weryfikujących poprawność rozliczeń podatkowych, zostało poddanych 5 spraw dotyczących złożonych oświadczeń PPR-IZ (które dotyczą 26 oświadczeń wynikających z rozliczenia małżonków), po pięć z każdego ww. roku z wykazaną kwrotą przychodu zwolnionego powyżej zł. Tabela : Wykaz spraw dotyczących złożonych oświadczeń PPR-IZ (wg raportu z POLTAX) Lp. Dane podatnika Data zbycia nieruchomości Kwota przychodu Data wpływu dous oświadczenia Dane z Poltax (data wprowadzeni a) Czy złożono PIT (data wprowadzenia! ta k nie Czy założono sprawę w C2M -data przydzielenia sprawy pracownikowi -data dokonania czynności (zakończenia)

5 sprzedaży nieruchomości na zakup domu jednorodzinnego i spłatę kredytu na zakup domu i lokalu mieszkalnego. Pomimo utworzenia sprawy w CZIM w 2009 r. dopiero po prawie 4 latach od powstania obowiązku podatkowego (4 dni od sprzedaży nieruchomości) tj. w marcu 203 r. wystąpiono do wyjaśnienia braku rozliczenia podatku. Również weryfikacja wydatkowania przychodów ze sprzedaży była podjęta dopiero po upływie prawie 4 lat od sprzedaży' nieruchomości. B. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 200 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upływa r.). po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. do Urzędu wpłynęła korekta deklaracji PIT-23 z wykazaną podstawą opodatkowania do zapłaty (od niecałej kwoty uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości). W dniu r. wystawiono wezwanie do podatnika o przedłożenie dokumentów świadczących o wydatkowaniu części przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości zgodnie z kwotami zadeklarowanymi w PIT-23. W związku z brakiem odpowiedzi pomimo skutecznego doręczenia korespondencji, kolejne wezwanie wystawiono w dniu r. i w dniu r. Po 3 wezwaniach przedłożono żądane dokumenty. W wyniku czynności sprawdzających ustalono, iż część kwoty wskazanej w oświadczeniu została wydatkowana na zakup lokalu mieszkalnego i jego remont. Czynności sprawdzające negatywne, potwierdzające prawidłowe rozliczenie w PIT-23. Na poczet wynikającej z deklaracji zaległości - część kwoty przeksięgowano z nadpłaty w dniu r. a część (po wystawionym upomnieniu w dniu r.) podatnik wpłacił w' dniu r. wxaz z odsetkami.. czynności podjęto po 3 miesiącach po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. wystawiono wezwranie do podatnika. Podatnik w dniu r. złożył korektę PIT-23 w'raz z dokumentami i wyjaśnieniami dotyczącymi poniesionych wydatków. Część kwoty wskazanej w oświadczeniu została wydatkowana na budowę domu mieszkalnego. W zwaązku z zaległością wynikającą z korekty PIT-23 w dniu r. wystawiono upomnienie (data doręczenia r.). W dniu r. wystawiono tytuł wykonawczy. Postępowanie egzekucyjne zakończono w; dniu r. w wyniku skutecznego wyegzekwowania zaległości. czynności podjęto po upływie 2 łat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. wystawiono wezwanie do podatników. Kwota wskazana w oświadczeniu została wydatkow-ana na zakup lokalu mieszkalnego, remont i spłatę kredytu. Czynności sprawdzające - negatywne. ; podatnicy wraz z oświadczeniem w dniu r. złożyli dokumenty świadczące o spłacie kredytu mieszkaniowego. Dodatkowe czynności Urząd podją! dopiero po 2 latach, tj. w dniu r. wysyłał do Urzędu Skarbowego w Olsztynie zapytanie o wartość nieruchomości sprzedanej. W CZM sprawę zakończono r. potwierdzając zasadność zwolnienia. Czynności sprawdzające - negatywne r. podatnik złożył w' Urzędzie oświadczenie i PIT-23. Podatnik od r. zmienił adres zamieszkania i tym samym właściwy jemu urząd skarbowy. Do systemu POLTAX nie wprowadzono deklaracji PIT-23. W dniu r. Urząd wyrejestrował podatnika w systemie POLTAX. W dniu r. przesiano oświadczenie, PIT-23 i kserokopię aktu notarialnego do Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Pomimo dużych odstępów czasu pomiędzy wyrejestrowaniem podatnika

6 Weryfikacja przeprowadzonych przez Urząd Skarbowy czynności mających na celu wyjaśnienie zasadności zwolnienia z obowiązku zapłaty7 0% zryczałtowanego podatku dochodow ego od osób fizycznych wobec spraw z tabeli. A. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 2009 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upłynął r.).. czynności podjęto po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu.08,20 r, wystawiono wezwanie do podatników. Kwota wskazana w oświadczeniu została wydatkowana na zakup nieruchomości zabudowanej i rozbudowę budynku mieszkalnego. Czynności sprawdzające - negatywne. Wraz z oświadczeniem podatnicy złożyli PIT-23 z wykazaną kwotą przychodu zwolnionego od opodatkowania i podstawa opodatkowania 0. Nie wprowadzono tej deklaracji do systemu POLTAX. 2. ~ t 0kłac[nje p0 upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. podatnicy przesłali korektę PIT-23 wraz z dokumentami i wyjaśnieniami dotyczącymi poniesionych wydatków. Część kwoty wskazanej w oświadczeniu została wydatkowana na remont domku jednorodzinnego. Podatek wraz z odsetkami wpłacono w dniu r. W 2009 r. wraz oświadczeniem PPR.-IZ podatnicy złożyli PIT-23 z wykazaną kwotą przychodu zwolnionego od opodatkowania i podstawą opodatkowania 0, Do POLTAX deklarację tą wprowadzono dopiero, gdy złożono korektę, tj r. T. czynności podjęto po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. sporządzono wydruk z aplikacji SIP dotyczący zwolnienia na podstawie art. 2 ust. pkt 29 ustawy pdf (wywłaszczenie). W dniu analiza i adnotacja o zwolnieniu podatników od opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zaakceptow7ana została przez Zastępcę Naczelnika. W 2009 r. w raz z ośw iadczeniem podatnicy złożyli PIT-23 z wykazaną kwotą przychodu zwolnionego od opodatkowania i podstawą opodatkowania 0. Nie w prow adzono deklaracji do systemu POLTAX. 4. ; dokładnie po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. podatnicy przesiali korektę PIT-23 wykazując podatek do zapłaty od całości uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Podatek wraz z odsetkami wpłacono w dniu r. Wraz z oświadczeniem podatnicy złożyli PIT-23 z wykazaną kwotą przychodu zwolnionego od opodatkowania i podstawą opodatkowania 0. Do POLTAX deklarację pierwotną z 2009 r. wprow adzono dopiero, gdy złożono korektę, tj r. 5, ' pismem z dnia r. wezwano podatniczkę do złożenia PIT-23. Podatniczka na wezwanie złożyła w dniu r. oświadczenie o zwolnieniu przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytych do r., PIT-23 z wykazaną podstawą opodatkowania 0" oraz dokumenty świadczące o wydatkowaniu przychodu ze 5

7 a przesianiem dokumentów do innego urzędu (prawie 6 miesięcy) czynności dokonano przed upływ em 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości. C. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 20 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upływa r.). wobec sprzedaży nieruchomości dokonanej we wrześniu 20 dopiero w dniu r. (po terminie) podatnicy złożyli oświadczenie o wydatkowaniu przychodu zwolnionego na cele mieszkaniowe oraz PIT-23 wraz z dokumentami poświadczającymi poniesione wydatki na budowę domu. W tym samym dniu Urząd przeprowadził czynności sprawdzające bez udziału podatnika opierając się na przedłożonych dokumentach. Czynności - negatywne. Pomimo, że sprzedaż była dokonana w 20 r. podatnicy nie zostali wezwani do opodatkowania przychodów, niezwłocznie po upływie terminu do złożenia PIT-23 tj. po 4 dniach od sprzedaży nieruchomości dokonanej r. ~ czynności podjęto po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. wystawiono wezwanie do podatnika. W dniu r. podatnik złożył korektę PIT-23, w której wykazał podatek do zapłaty od części uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości oraz przedłożył dokumenty świadczące o wydatkowaniu części przychodu na zakup działki i budowę domu mieszkalnego. Podatek został zapłacony wraz z odsetkami r. czynności podjęto 2 miesiące po upływie 2 łat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu 30.08,203 r. wystawiono wezwanie do podatników'. Przychód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na budowę domu mieszkalnego. Czynności sprawdzające - negatywne. czynności podjęto po upływie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. wystawiono wezwanie do podatników. Przychód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na spłatę kredytu budowlano-hipotecznego. Czynności sprawdzające - negatywne. 2 tygodnie przed upływem 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu r. podatnicy bez wezwania US dostarczyli dokumenty świadczące o wydatkowaniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na zakup lokalu mieszkalnego i jego remont. Czynności sprawdzające - negatywne. Wnioski kontrolującej do spraw z pkt II:, W Urzędzie przed 20 r. PIT-23 z podstawą opodatkowania nie były wprowadzane do systemu POL TAX. Wprowadzane były jedynie oświadczenia PPR-IZ, a ww. deklaracje wyprowadzano do POLTAK dopiero w sytuacji, gdy podatnik złożył korektę. Stąd wg raportów za 2009 r. wskazanych w pkt II na str. 3 wynika różnica między ilością złożonych oświadczeń a ilością PIT-23 za dany rok (oświadczeń jest więcej niż deklaracji). Po kontroli Izby Skarbowej w Olsztynie (przeprowadzonej w lutym 200 w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży> nieruchomości dokonanych w latach ) - na bieżąco rozpoczęto wprowadzanie składanych PIT-23 również zerowych". 2. W 3 na 5 badanych spraw czynności wery fikujące. Urząd podejmował bezpośrednio po upływie 2 lat od daty sprzedaży' nieruchomości. i

8 3. Wszystkie sprawy zakończone zostały! przed terminem przedawnienia się zobowiązań podatkowych. 4. Każda sprawa posiada m>aktach notatkę o dokonanych czynnościach wraz z podpisem Zastępcy Naczelnika Pani Elżbiety Kupiec. 5. Wszystkie badane sprawy były zaewidencjonowane w aplikacji CZM z kodem podatku PPR. Do 4 na 5 weryfikowanych spraw, w CZM założono je w okresie do 6 tygodni od momentu powstania obowiązku w podatku PPR. W przypadku sprawy z poz. tabeli sprawa w CZM załozona została dopiero w dniu, kiedy podatnicy sami złożyli oświadczenie i PIT-23, tj r. po 2 latach i 5 miesiącach po dacie sprzedaży nieruchomości. 6. II przypadku czynności sprawdzających prowadzonych z udziałem podatnika sprawy zakładane były że w Bibliotece Akt. Stwierdzone uchybienia do spraw z nkt II:. W 2 sprawach na 5 badanych (poz. 5 i tabeli ) podatnicy po dokonaniu sprzedaży nieruchomości nie złożyli w wymaganym terminie oświadczenia i PIT-23. W sprawie Z poz. 5 Urząd czynności weryfikacyjne, polegające na wezwaniu podatników do złożenia deklaracji PIT-23, podjął dopiero po upływie 4 łat od sprzedaży nieruchomości (mimo założenia sprawy w CZM w 2009 r. zaraz po dokonaniu sprzedaży nieruchomości). Natomiast w sprawie z poz. Urząd nie wezwał podatników w celu złożenia deklaracji PIT-23. Podatnicy po ponad 3,5 roku sami stawili się w Urzędzie przedkładając odpowiednie dokumenty. 2. W sprawie poz. 9, po przedłożeniu dokumentów przez podatników, Urząd czynności weryfikujące podjął dopiero po 2 latach od daty złożenia tych dokumentów. 3. W sprawie poz. 0 nie wprowadzono do systemu deklaracji PIT-23, oraz wystąpił duży odstęp czasu pomiędzy wyrejestrowaniem podatnika a przesłaniem dokumentów do innego urzędu (prawie 6 miesięcy). III. Analiza i ocena działań Urzędu wobec spraw dotyczących odpłatnego zbycia nieruchomości dokonanego yv latach (wobec nieruchomości zakupionych w latach ). Urząd w badanym okresie stosował praktykę ewidencjonowania w POLTAX złożonych oświadczeń o zameldowaniu na formularzu PPR-IZ z nr pomocniczym zaczynającym się literami UM (skrót od ulga meldunkowa). Od 202 r., kiedy nie było już obowiązku składania PIT-23 wprowadzano oświadczenia z nr pomocniczy zaczynającym się nr 24. Czynności kontrolne przeprowadzono z wykorzystaniem systemu POLTAX oraz wygenerowanych raportów z systemu POLTAX: a) o złożonych PIT-36 z wykazaną pozycją podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych oddzielnie dla podatnika i oddzielnie dla małżonka", W wyniku raportu uzyskano (nie dublując deklaracji złożonych wspólnie przez małżonków): - 94 szt. PIT-36 złożonych w 2009 r., - 27 szt. PIT-36 złożonych w 200 r., - 58 szt. PIT-36 złożonych w 20 r., - 33 szt. PIT-36 złożonych w 202 r., 8

9 < i i \ po terminie (wezwanie US ) po terminie (wezwanie US ) po terminie, złożono razem z PIT- 36 ze sprzedaży nier. za 203 r. (poz. 5) doręczenie upomnienia tytuł wyk rozłożenie na raty decyzja wpłata wniosek o umorzenie zaległości doręczenie upom nienia tytuł wyk rozłożenie na raty decyzja doręczenie upomnienia ' tytuł wyk wniosek o umorzenie zaległości (rozpatrzenie odmowne) -rozłożenie na raty decyzja doręczenie upom nienia tytuł wyk rozłożenie na raty decyzja wpłata w płata wpłata w płata doręczenie upom nienia tytuł wyk rozłożenie na raty decyzja Wnioski kontrolującej do spraw z pki III -: l.z wyjaśnień kierownika Działu Obsługi Bieżącej Pani Janiny Fiedorowicz-Kościuk wynika, iż w przypadkach gdy podatek w wysokości 9% uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości jest mniejszy, pracownik przeprowadza czynności sprawdzające polegające na wezwaniu podatnika w celu udokumentowania poniesionych kosztów, które pomniejszyły podstawy opodatkow ania. W ww. sprawach w tabeli 2 ie okoliczności nie wystąpiły. W sprawach tych wykazany w PIT-36 podatek, wg danych w bazie CZM, 0

10 Rok podat ko wy szt. PIT-36 złożonych w 203 r.. b) wykaz oświadczeń za lata dla kodu formularza PPR-IZ z nr pomocniczym zaczynającym się literami UM i nr pomocniczym zaczynającym się nr 24. W wyniku raportu uzyskano: - 63 szt, oświadczeń złożonych w 2009 r., - 87 szt. oświadczeń złożonych w 200 r., - 69 szt. oświadczeń złożonych w 20 r., - 52 szt. oświadczeń złożonych w 202 r., - 9 szt. oświadczeń złożonych w 203 r.. Analizie pod kątem prawidłowości przeprowadzonych przez Urząd czynności weryfikujących prawidłowość zadeklarowanego podatku od sprzedaży nieruchomości w PIT-36 z wykazanym w PIT-36 podatkiem z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - zostało poddanych 5 spraw z raportów z pkt a), tj. po 3 za każdy rok (największe kwoty). Tabela 2: Wykaz spraw7poddanych kontroli dotyczących złożonych (wg raportu z POLTAX) deklaracji PIT-36 z wykazaną pozycją..podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Lp. Dane podatnika Kwota podatku ze zbycia nierucho mości Data wpływu do US PIT po terminie (wezwanie US ) po terminie (wezw anie US , , , , ) po terminie (wezwanie US.2.203) po terminie (wezwanie US ) D ane z Poltax: -data wprowadź. - data zatwierdź. - data księgow ania D ata wpłaty podatku -doręczenie upomnienia ' tytuł wyk rozłożenie na raty decyzja wniosek o um orzenie zaległości Wystawiono upom nienie (na dzień kontroli wniosek o um orzenie nie został rozpatrzony) -wniosek o um orzenie zaległości doręczenie upomnienia tytuł wyk w płata Przeksięgowanie z VAT wpłaty i

11 Rok podat kowy Do ustalenia ilości dokumentów złożonych w: kontrolowanym obszarze utworzono raport z systemu POLTAX: wykaz deklaracji PIT-39 za lata W wyniku raportu uzyskano: - 40 szt. deklaracji PIT-39 złożonych w 2009 r., w tym z przypisem..0" 23 - szt. -37 szt. deklaracji PIT-39 złożonych w 200 r.. w tym z przypisem..0" 67 - szt., - 68 szt. deklaracji PIT-39 złożonych w 20 r.. w tym z przypisem szt., szt. deklaracji PIT-39 złożonych w 202 r., w tym z przypisem szt., - 26 szt. deklaracji PIT-39 złożonych w 203 r. w tym z przypisem..0" 66 - szt. Analizie pod kątem prawidłowości przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych, zostało poddanych 5 spraw (2 deklaracji), po 3 za każdy rok z zadeklarowanymi kwotami do przypisu 0. Sprawy wytypowane zostały na zasadzie pierwsza, środkowa i ostatnia sprawa z raportu. Tabela 3: Wykaz spraw poddanych kontroli dotyczących złożonych (wg raportu z POLTAX) deklaracji PIT-39 z wykazanym przypisem 0 Lp. Dane podatnika Data zbycia nieruchom ości Kwota przychód u Data wpływu do US PIT-39 Dane z Poltax: -data wprowadź. - data zatwierdź. - data księgow ania Czy założono sprawę w CZM -data przydzielenia sprawy' pracownikowi -data zakończenia czvnności spr zamiana , ! zawieszona

12 wynikał w całości z uzyskanego dochodu (w bazie widnieją poniesione koszty stanowiące nabycie nieruchomości). 2. Wśród spraw z tabeli 2-7 deklaracji PIT-36 złożonych zostało po terminie. Do 6 na 7 podatników>, którzy vr terminie nie złożyli deklaracji, Urząd wystosował wezwanie. Stwierdzone uchybienia do spraw z pkt III - :. W sprawie (poz. 0) brak było bieżącej weryfikacji dotyczącej obowiązku rozliczenia podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości. W związku ze sprzedażą dokonaną w 202 r. i niezłożeniem PIT-36 za ten rok, podatnik powinien być monitowany niezwłocznie po upływie term inu złożenia deklaracji (po wprowadzeniu rozliczeń rocznych do POLTAK) wezwany do złożenia zeznania. Natomiast zeznanie to zostało złożone dopiero w następnym roku r. (wraz Z PIT-36 za kolejny rok). 2. Analizie pod kątem zakładania i monitorowania spraw w bazie CZM wobec przypadków, w których złożono oświadczenie o stosowaniu ulgi meldunkowej, czynnościom zostało poddanych 49 spraw. Próby wytypowano losowo po 0 spraw z wyników ww. w pkt. III raportu z pkt. b) za każdy rok podatkowy i 9 spraw za 203 r.. Wnioski kontrolującej do spraw z pkt III - 2: 7. Wobec 44 oświadczeń o zameldowaniu, założone zostały sprawy w podatku PPR w aplikacji CZM. Sprawy zakładane były w ciągu kilku dni od złożenia oświadczenia. Z tego 7 spraw za 202 r. i 4 sprawy za 203 r. są w zawieszeniu (niezakończone). Stwierdzone uchybienia do spraw z pkt III-2:. Dla 5 oświadczeń o stosowaniu ulgi meldunkowej sprawy założone w CZM zostały dopiero w dniu r.: 3 oświadczenia z 202 r. dotyczące: 2 oświadczenia z 203 r. dotyczące: i Według wyjaśnień kierownika II Działu Obsługi Bezpośredniej podczas trwania niniejszej kontroli, dokonywana była analiza transakcji sprzedaży pod kątem zakładania spraw w CZM w podatku PPR. Analiza dokonywana jest raz w roku. Niemniej jednak, zdaniem kontrolującej analizie powinny podlegać sprawy za dany rok podatkowy, tj. po r. powinny być analizowane transakcje sprzedaży dokonane w 204 r. a nie za 202 i 203 r.jak to miało miejsce w powyższych 5 przypadkach. IV. Analiza i ocena działań podjętych w przypadku złożonych deklaracji PIT-39 za lata r., dotyczących sprzedaży nieruchomości zakupionych po 2009 r., których termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego za 2009 r. upływa z końcem 205 r. Czynności kontrolne przeprowadzono z wykorzystaniem systemu POLTAX oraz poniższej dokumentacji, w szczególności: - wygenerowanych raportów z systemu POLTAX, o których mowa niżej, - dokumentów wymiarowych i materiałów źródłowych z przeprowadzonych czynności sprawdzających.

13 4 czynności podjęto po upływie roku i 9 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono z udziałem podatnika. Dochód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na zakup lokalu mieszkalnego i jego remont. Czynności sprawdzające - negatywne. Nie założono sprawy w CZM bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży czy też po złożeniu PIT-39. 5_ czynności podjęto po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono bez udziału podatnika na podstawie bazy CZM. Czynności sprawdzające - negatywne. 6. czynności podjęto po upływie 3 tygodni od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono z udziałem podatnika. Dochód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na remont lokalu mieszkalnego. Czynności sprawdzające - negatywne. C. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 20 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upływa r.). 7. Kaszuba Wojciech: sprawa w CZM jest zawieszona. Na dzień zakończenia kontroli nie podjęto czy nności weryfikujących zastosowanie zwolnienia. łl_ czynności podjęto po upływie roku i 5 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono bez udziału podatnika na podstawie bazy CZM. Czynności sprawdzające - negatywne. 9. czynności podjęto po upływie roku i 5 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono bez udziału podatnika na podstawie bazy CZM. Czynności sprawdzające - negatywne. Nie założono sprawy w CZM bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży czy też po złożeniu PIT-39. D. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 202 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upływa r.). C sprawa w CZM jest zawieszona. Na dzień zakończenia kontroli nie podjęto czynności weryfikujących zastosowanie zwolnienia. Nie założono sprawy w CZM bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży czy też po złożeniu PIT-39. Nie wezwano podatnika do złożenia PIT-39 po upływie terminu do jego złożenia ( r.) - podatnik złożył deklarację dopiero r. czynności podjęto,5 miesiąca przed zakończeniem okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono z udziałem podatnika. Dochód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na zakup lokalu mieszkalnego. Czynności sprawdzające - negatywne. Nie założono sprawy w CZM bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży czy też po złożeniu PIT-39

14 i ) (po terminie) , zawieszona Nie założono sprawy, ma zostać wystosowane wezwanie do anulowania PIT zawieszona zawieszona zawieszona Weryfikacja przeprowadzonych przez Urząd Skarbowy czynności mających na celu wyjaśnienie zasadności zwolnienia z obowiązku zapłaty' podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wobec spraw z tabeli 3 A. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 2009 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upływa r.). _L czynności weryfikujące istnienie obowiązku podatkowego podjęto po upływie roku i 3 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono bez udziału podatnika na podstawie bazy CZM. Czynności sprawdzające - negatywne. 2 czynności podjęto miesiąc przed zakończeniem okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowania dochodu na inne cele mieszkaniowe. Czynności przeprowadzono bez udziału podatnika na podstawie bazy CZM i odpisu aktu notarialnego. Czynności sprawdzające - negatywne. ju czynności podjęto 0 miesięcy po zakończeniu okresu umożliwiającego podatnikom zwolnienie z tytułu wydatkowrania dochodu na inne cele mieszkaniowe tj. w dniu r. wystawiono wezwanie do podatników' (do każdego oddzielnie) - data odbioru r. Dochód ze sprzedaży nieruchomości został wydatkowany na zakup lokalu mieszkalnego i jego remont. Czynności sprawdzające - negatywne. B. Sprzedaż nieruchomości dokonana w' 200 r. (termin przedawnienia ewentualnego zobowiązania podatkowego upływa r.). 3

15 Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika I! Działu Obsługi Bezpośredniej monitoring obszaru dotyczącego przychodów/dochodów z tytułu zbycia nieruchomości dokonuje się w dwóch etapach: - bieżący, polegający na analizie aktów notarialnych już na etapie ich wprowadzania i zakładaniu spraw w CZM, - roczny, polegający na analizie wydruku wprowadzonych bądź przesłanych z innych urzędów aktów notarialnych. Po analizie i porównaniu czy w wyniku monitoringu bieżącego zostały założone wszystkie sprawy, zamyka się je w' aplikacji CZM jako bez udziału podatnika. W przypadku prowadzenia czynności sprawdzających z udziałem podatnika sprawę rejestruje się w BA. a po zakończeniu i akceptacji przez osoby upoważnione w aplikacji e-orus wf ewidencji czynności sprawdzających. Czynności kontrolne wr tym zakresie odniesiono do spraw' w których sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od nabycia i w POLTAX - na dzień niniejszej kontroli nie było przedmiotowych deklaracji. W celu zbadania efektywności działania Urzędu w zakresie monitorowania spraw, które mogły podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości sporządzono raport z aplikacji CZM generując z niego wydruki ewidencji zarejestrowanych informacji majątkowych spełniających określone założenia: - sprawy typu: umowa sprzedaży, - data dokonania czynności od r. do 3.2,203 r.. - wpisane na podstawie dokumentów' typu REP, - kwota czynności w przedziale od zl do zł Wybrane informacje zostały skonfrontowane z bazą danych POLTAX. W wyniku raportów z CZM otrzymano transakcje dokonane w poszczególnych latach w ilości: szt., szt., szt., szt., szt. Sprawdzeniu poddano co 20-tą transakcję z raportu. Analiza polegała na weryfikacji w bazie CZM wg NIP lub Pese! zbywcy, w którym roku została nabyta sprzedawana nieruchomość z pominięciem spraw, które zostały zbadane i opisane w niniejszym protokole w pkt I-V. Ilość spraw, które nie podlegały opodatkowan iu podatkiem dochodowy m od sprzedaży nicmchomoś ci Tabela 4: Ilość i rodzaj zbadanych transakcji. Ilość spraw, do których złożono PIT- 23 Ilość spraw, do których złożono oświadczenie PPR-IZ Ilość spraw, do których złożono PIT- 36 z wykazanym podatkiem ze sprzedaży nieruchomoś ci Ilość spraw, do których złożono oświadczenie 0 zameldowani u Ilość spraw do których złożono PIT- 39 Ilość spraw, w których zbywca był podatnikiem innego Urzędu Skarbowego Ilość spraw, w których sprzedawcą był inny podmiot niż osoba fizyczna Razem

16 2 : brak założonej sprawy w CZM. Ustalono, iż podatnik niepotrzebnie złożył deklaracje PIT-39 z uwagi na to. iż sprzedaż nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat i uzyskany dochód nie podlegał opodatkowaniu. E. Sprzedaż nieruchomości dokonana w 203 r. (termin przedawnienia zobowiązania podatkowego upływa r.). Przeprowadzenie czynności sprawdzających możliwe jest dopiero od początku 206 r., kiedy upłynie termin na wydatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe. Wszystkie sprawy założone są w CZM i mają statut zawieszenie. Wnioski kontrolującej do spraw z pkt IV:. W 5 na 2 badanych spraw (poz. 2, 3, 5, 6 i z pkt. A-D), Urząd podjął czynności weryfikujące do 0 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom wydatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe. 2. Wszystkie sprawy z pk.t A-C zweryfikowane i zakończone zostały przed terminem przedawnienia się zobowiązań podatkowych. W pozostałych sprawach czas zakończenia spraw' przed przedawnieniem zobowiązań podatkowych mija z końcem 208 i 209 roku (poza poz. 2) na 5 badanych spraw były ewidencjonowane w aplikacji CZM z podatkiem PPR. 4. W przypadku czynności sprawdzających prowadzonych z udziałem podatnika sprawy zakładane byty w Bibliotece Akt. Stwierdzone uchybienia do spraw z pkt IM. W 4 na 9 badanych spraw (poz., 4, 8, 9 - pkt A-C), (w których do końca 204 r. była możliwość przeprowadzenia czynności weryfikujących podstawę zastosowania zwolnienia) czynności Urząd podejmował dopiero po upływie od roku i 3 miesięcy do I roku i 9 miesięcy od zakończenia okresu umożliwiającego podatnikom wydatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe. 2. W sprawie poz 7 i 0 na dzień zakończenia kontroli nie podjęto czynności weryfikujących zastosowanie zwolnienia. Czynności możliwe byty do podjęcia od 204 r. 3. IV sprawie z poz- 0 Urząd nie wezwał podatnika do złożenia PIT-39 po uptywie terminu do jego złożenia ( r.) - podatnik sam złożył deklarację dopiero r. 4. W 4 na przydatków (poz. 4, 9, 0, - pkt A-D) założenie spraw CZM nastąpiło z opóźnieniem, tj. od 7 miesięcy do 3 lat i 5miesięcy od daty złożenia deklaracji PIT-39. V. Analiza działań podejmowanych w zakresie monitorowania obowiązku składania deklaracji - PIT-23 za lata i PIT-36 oraz PIT-39 za lata w związku ze sprzedażą nieruchomości. Czynności kontrolne przeprowadzono z wykorzystaniem systemu POLTAX i aplikacji CZM oraz poniższej dokumentacji, w szczególności: - informacji udzielonych przez kierownika II Działu Obsługi Bezpośredniej Pani Janiny Fiedorowi cz-kości uk, - ewidencji informacji majątkowych ze wskazaniem kontrolnym PPR, wprowadzonych od do (wydruk CZM). 5

17 poz. 4 tabeli 3 - dopiero po 3.5 roku od złożenia PIT-39 tj. po 4,5 latach od dokonania sprzedaży. poz. 9 tabeli 3 - dopiero po 3 roku od złożenia PIT-39 tj. po 4 latach od dokonania sprzedaży, poz. 0 tabeli 3 - dopiero po.5 roku od złożenia PIT-39 tj. po 3 lalach od dokonania sprzedaży, poz. tabeli - dopiero po 7 miesiącach od złożenia PIT-39 tj. po 9 miesiącach od dokonania sprzedaży. W 46 sprawach weryfikowanych w pkt V (kolumna 2,3,5,6 tabeli 4) - nie stwierdzono przypadków' niezałożenia spraw w CZM wobec sprzedaży nieruchomości zakupionych przed upływem 5 lat. Z uwagi na znaczny upływ czasu przy zakładaniu w CZM wobec 7% spraw objętych próbą kontrolną, należy uznać iż zalecenie pokontrolne z ww. pkt 5 zostało wykonane jedynie w części. Natomiast pozostałe zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. Wyniki kontroli omówione zostały w dniu r. z:. Panem Andrzejem Pietnoczko - Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kętrzynie, 2. Panią Elżbietą Kupiec - Zastępcą Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie. VII. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Weryfikując podejmowane działania w obszarze dotyczącym przychodów (dochodów) z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, ocenie poddano poszczególne obszary, pod kątem prawidłowości podjętych czynności, rzetelności (w tym terminowości) oraz celowości i skuteczności działań. Wydając ocenę pozytywną ze stwierdzonymi uchybieniami, wzięto pod uwagę całokształt ustaleń dokonanych w trakcie kontroli. Pozytywnie oceniono działania związane z monitorowaniem poprawności danych zadeklarowanych w deklaracjach PIT-23, PIT-36 i PIT-39 za lata Kontrola nie wykazała przypadków braku złożenia oświadczeń PPR-IZ lub o uldze meldunkowej oraz deklaracji PIT-23, PIT-36 lub PIT-39 w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia ich nabycia. Nie stwierdzono również przypadku niezałożenia sprawy w podatku PPR w aplikacji CZM. Nie stwierdzono spraw, które nie zostały zakończone przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wobec złożonych oświadczeń PPR-IZ i deklaracji PIT-39 z wykazanym przypisem 0 wykorzystanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, w 67 % badanych przypadków Urząd zweryfikował w okresie przed lub tuż po upływie okresu umożliwiającego podatnikom wydatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe. Natomiast wobec 33% tych spraw, weryfikacji korzystania z ulgi w rozliczeniu podatku z tntułu sprzedaży nieruchomości, tj. zasadności złożonego oświadczenia PPR-IZ czy PIT-39 z wykazanym przypisem 0" dokonano dopiero po upływie od roku i 3 miesięcy do 2 łat po upływie ww. okresu.

18 Wnioski kontrolującej do spraw z pkt V:. Nie stwierdzono przypadku niezałożenią sprawy w podatku PPR w aplikacji CZM. 2. Nie stwierdzono przypadku. w którym byłby obowiązek rozliczenia się z przychodu/dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości a podatnik tego nie dokonał. Stwierdzone uchybienia do spraw z pkt ): Brak VI. Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych podczas ostatnich czynności kontrolnych przeprowadzonych w kontrolowanej jednostce w zakresie dotyczącym sprzedaży nieruchomości. W dniach r., r. została przeprowadzona w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie kontrola w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości dokonanych w latach W wyniku kontroli wydano w dniu r. znak NU/ /0 zalecenia:. Analizowanie informacji dotyczących zawieranych transakcji sprzedaży nieruchomości, które wpływają z innych Urzędów Skarbowych w formie elektronicznej do podsystemu CZM. 2. Przekazywanie informacji na temat transakcji majątkowych dokonanych przez podatników do właściwych miejscowo (dla tych podmiotów) Urzędów Skarbowych. 3. Podjęcie czynności mających na celu zakończenie postępowania w stosunku do podatnika Marcina Morawskiego. 4. Na bieżąco uaktualnianie ewidencji spraw założonych w podsystemie CZM (w podatku PPR) - w szczególności pod kątem opisywania ich zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym. 5. Zakładanie spraw w podsystemie CZM (w podatku PPR) w sytuacji, gdy z analizy dokumentów^ jasno wynika, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia. Sprawdzając wykonanie ww. zaleceń ustalono następujące fakty: Ad.. Nie stwierdzono w badanych przypadkach nie analizowania informacji przesłanych przez inne urzędy. Ad. 2. Wśród spraw poddanych badaniu z pkt II - IV wystąpił przypadek w którym istniała konieczność przekazania informacji do innego urzędu (poz. 0 tabeli ) i 2 spraw z pkt V (kolumna 7 w tabeli 4) - sprawy zostały przekazane do urzędów' właściwych. Ad. 3. Czynności sprawdzające przeprowadzone wobec Pana Marcina Morawskiego zakończyły się złożeniem w dniu r. przez podatnika deklaracji PIT-23 z wykazanym podatkiem do zapłaty. Sprawa w aplikacji CZM zamknięta została w dniu r. Ad. 4. W śród spraw stanowiących próby kontrolne w pkt I-IV sprawy w CZM zamykane są bezpośrednio po zakończonych czynnościach sprawdzających. Z uwagi na prowadzone ewidencje w systemach elektronicznych nic prowadzi się ewidencji ręcznych. Ad. 5. W 30 badanych sprawach z pkt II i IV stwierdzono 5 przypadków założenia sprawy w aplikacji CZM po upływie znacznego terminu od sprzedaży nieruchomości albo złożonych przez podatnika oświadczeń lub deklaracji: poz. tabeli - dopiero po 3.5 roku od dokonania sprzedaży. 7

19 Od niniejszego Wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Niniejsze Wystąpienie pokontrolne sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej. Wystąpienie pokontrolne zawiera 20 ponumerowanych stron. Olsztyn, dnia 9 czerwca 205r. podpis kierownika jednostki kontrolującej z u po w a żnie nia - I.ł _._.. f l

20 t W ramach dokonanej oceny zwrócono uwagę na następujące uchybienia przedstawione szczegółowo w ww. pkt II - VI wystąpienia. ) W części badanych spraw stwierdzono opieszałość w podjęciu działań przez Urząd polegającą na: - wezwaniu podatników do złożenia deklaracji PIT-23 dopiero po 4 latach od sprzedaży nieruchomości, - podjęcie czynności weryfikujących dopiero po 2 latach od daty złożenia dokumentów przez podatników, - zakładaniu spraw w aplikacji CZM po znacznym upływie terminu od sprzedaży nieruchomości albo złożonych przez podatników oświadczeń lub deklaracji, - przesłaniu sprawy według właściwości do innego urzędu dopiero po 6 miesiącach od daty wyrejestrowania podatnika. 2) W 3 sprawach Urząd nie wezwał podatników do złożenia deklaracji PIT-23, PIT-36 i PIT-39, Podatnicy sami złożyli deklaracje oraz odpowiednie dokumenty po upływie terminu do ich złożenia (PIT-23 po 3,5 roku, PIT-36 po roku a PIT-39 po 5 miesiącach). Wskazać należy, iż stwierdzone wyżej uchybienia stanowią odstępstwa od stanu pożądanego o charakterze formalnym. Mając na uwadze zapobieganie wystąpieniu ryzyk powodujących ewentualne nieprawidłowości oraz usprawnianie sposobu realizowanych zadań w zakresie sprzedaży nieruchomości, dokonywanych w latach bieżących. Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zaleca przyjęcie dodatkowych rozwiązań. ) Rozpatrzyć zasadność podjęcia akcji w przyszłości, przed upływem terminów do złożenia zeznania, przypominającej o obowiązku rozliczenia sprzedaży z tytułu zbycia nieruchomości (nabytych przed upływem 5 lat od sprzedaży) bezpośrednio do podatników, którzy ich transakcji dokonali. 2) Czynności polegające na wyegzekwowaniu obowiązku składania deklaracji (w obecnym stanie prawnym PIT-39), podejmować bezpośrednio po upływie terminu do ich złożenia. 3) W przypadku złożenia przez podatnika deklaracji PIT-39 pierwsze czynności przeprowadzane przez pracowników Urzędu polegające na zweryfikowaniu poprawności wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe należy podejmować bezpośrednio po okresie 2 łat liczonych od końca roku, w którym nabyta została nieruchomość. 4) Zakładać sprawy w aplikacji CZM bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży nieruchomości (np. podczas wprowadzania aktów notarialnych do CZM lub otrzymaniu informacji z innego urzędu) lub nie później niż po upływie terminu do złożenia deklaracji PIT-39. 5) Usprawnić nadzór, przepływ informacji i szybkość przesyłania dokumentów do innych urzędów skarbowych, tj. niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności do zmiany właściwości urzędu. O podjętych rozwiązaniach mających na celu wykonanie zaleceń lub przyczynach ich niepodjęcia należy poinformować Izbę Skarbową w Olsztynie do dnia r. 9

Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/3 obowiązuje od 14.10.2014 r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE r-n I Kraków, dnia^ lutego 2013 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ w KRAKOWIE NU-1/096-88/13 f luv\m.il.tta; ' Q5 '2.02.2014 Ul. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza ul. Krowoderskich Zuchów 2 31-272 Kraków

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 18 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/2 obowiązuje od 21.03.2011r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/024 LOL 410 23-02/08 Pan Michał Sprawka Naczelnik

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-027-05/2013 P/13/139 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-027-05/2013 P/13/139 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-027-05/2013 P/13/139 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/139 Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Karta informacyjna K-023/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych KOPIA UśYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-023/2 obowiązuje od 10.03.2012 r. Urząd Skarbowy w Trzebnicy Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa 1 Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/08/139 LWA-41037-2-2008 Pan Mirosław Milewski Prezydent

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-023/2 obowiązuje od 10.03.2012 r. Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Obowiązuje od 09.02.2011 r.

Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Obowiązuje od 09.02.2011 r. URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY Ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego Obowiązuje od 09.02.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Z(' Zol-1 /. /4..- c. ".-c..-' -w-. j, ~ ~/e..(oc/h ~1. Protokół

Z(' Zol-1 /. /4..- c. .-c..-' -w-. j, ~ ~/e..(oc/h ~1. Protokół /' ~ \0>( Ol-ĄZ.f0f,( (1~ Protokół / ~~~~t- /" '?(ppu-",-:,c-... I'. 5'7?

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22 77 06 161, fax. 22 77 06 160, e-mail: us1406@mz.mofnet.gov.pl KARTA INFORMACYJNA K- 034/2 Obowiązuje od 03.11.2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2013

PROTOKÓŁ Nr III/2013 Brzeziny, dnia 9 maja 2013 r. KZ.1712.1A.2013 PROTOKÓŁ Nr III/2013 z kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Brzezinach, funkcjonującej jako Wydział Urzędu Miasta Brzeziny. Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI * Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

I. ETAP 1 - Czynności wstępne

I. ETAP 1 - Czynności wstępne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 22.04.2011r. Szczególny tryb postępowania z dokumentami związanymi ze zwrotami bezpośrednimi nadwyżki podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 11 grudnia 2009 r. LGD-410-035-01-09 P/09/023 Pan Krzysztof Ptaszyński Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2009 r. P/09/024 LBY-410-07-001/2009 Pan Jarosław Wojciechowski p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zbycia nieruchomości

Opodatkowanie zbycia nieruchomości Opodatkowanie zbycia nieruchomości mieszkalnych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest w okresie minionych kilku lat poddawane najczęstszym zmianom. Opodatkowanie zbycia

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-027-01/2013 P/13/139 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-027-01/2013 P/13/139 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-027-01/2013 P/13/139 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy P/13/139 Opodatkowanie podatkiem dochodowym

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą.

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Problemy podatników z wyborem systemu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA w POZNANIU WYDZIAŁ NADZORU PROTOKÓŁ

IZBA SKARBOWA w POZNANIU WYDZIAŁ NADZORU PROTOKÓŁ IZBA SKARBOWA w POZNANIU WYDZIAŁ NADZORU PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Złotowie przez pracowników Wydziału Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: «Konrada Wobszala

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. Zaległości Kwota (zł) lp Zobowiązany Nip kw gł + podatek okres główna odsetki 7/2002 XX X 1 XXXX X

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do protokołu kontroli. przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie

Załącznik nr II do protokołu kontroli. przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie Załącznik tylko do użytku służbowego Załącznik nr II do protokołu kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie Załącznik sporządzony przez st. komisarza skarbowego Marlenę Siluk (nr legitymacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Wadowickiego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

2. NIK, bior c pod uwag kryterium legalno ci, pozytywnie ocenia dokonywanie zwrotu nadpłat i monitorowanie zapłaty zobowi

2. NIK, bior c pod uwag kryterium legalno ci, pozytywnie ocenia dokonywanie zwrotu nadpłat i monitorowanie zapłaty zobowi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 21 grudnia 2009 r. LOP-410-10-02/2009 P/09/024 Pan Bolesław Darłak Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE '. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU URZĄD SKARBO y w LFGNICY( OL/5 ) NU/0910-72/13 (ił a ;, NII0910-19/13 Pan Jan Mormul Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 3 59-220

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu

Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu 1 Wrocław, dnia 2 września 2008 r. P/08/139 LWR- 41022-3/2008 Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji ZARZĄDZENIE NR 2 / 2010/ 2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko

Wrocław, 16 listopada 2015 roku. WK.WR.40.41.2015.315 Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko. ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Wrocław, 16 listopada 2015 roku WK.WR.40.41.2015.315 Pan Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8a 57 300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 listopada 2009 r. P/09/024 LOP-410-10-01/2009 Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia lipca 2009 r. LKI-410-07-3/2009 Pani GraŜyna Skawińska p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH [Wnioskodawca] [NIP] [miejscowość, data] Naczelnik [nazwa i adres urzędu skarbowego] WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Na podstawie art. 75 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie : przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków : podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach 17.10.2005 do 4.11.2005 przez: Andrzeja Hajm Podinspektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 P/07/031 LSZ - 41022-2-07 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Artur Dmitruk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.IV.431.3.2014.VK.EŻ Bydgoszcz, 28 sierpnia 2014.r. Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania

Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: 13.01.2009 Autor: MONIKA POGROSZEWSKA Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania NIERUCHOMOŚCI I Z początkiem 2009 r. zmieniły się zasady rozliczenia dochodu ze

Bardziej szczegółowo

\ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE

\ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE . \. \ \ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE.--.---- z kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych przeprowadzone. i W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gliwicach przez st. komisarza skarbowego.~pracownika

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE ul. Jacka OdrowąŜa 1, 71-420 Szczecin LSZ-41022-1-07 P/07/031 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Maciej Bezulski p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2011.06.02 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR SO.170.1.2014 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli dotacji udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

Przepisy updof obowiązujące do końca 2006 r. przewidywały opodatkowanie tych przychodów 10% zryczałtowanym podatkiem (art. 28 ust. 2 updof).

Przepisy updof obowiązujące do końca 2006 r. przewidywały opodatkowanie tych przychodów 10% zryczałtowanym podatkiem (art. 28 ust. 2 updof). I. NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE DO 31.12.2006 r. - art. 28 updof - art. 21 ust. 1 pkt 32 i 32a updof w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. Uwaga! Poniższe zasady opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku Zarządzenie Nr 64/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW W TOKU WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Tarnów,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LBY-4101-25-01/2011 Pan Stanisław Doman Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r.

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r. NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r. - art. 30 e updof - art. 21 ust. 1 pkt 126 updof - art. 22 ust. 6c 6f w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41 /2012. Wójta Gminy Chorkówka. z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 41 /2012. Wójta Gminy Chorkówka. z dnia 19 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 41 /2012 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie Gminy Chorkówka.

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości zostały omówione ze wszystkimi pracownikami Działu Egzekucji Administracyjnej w dniu 11 kwietnia 2016 r. (notatka ze spotkania).

Nieprawidłowości zostały omówione ze wszystkimi pracownikami Działu Egzekucji Administracyjnej w dniu 11 kwietnia 2016 r. (notatka ze spotkania). Bytom, dnia 2 maja 2016 r. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU 2405-EA.511.AS..2016 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25 40-022 Katowice W związku z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 24

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444 52 31; fax 444 52 24 KBF 41017-4/08 P/08/024 Pani Danuta Lesiak P.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 27 stycznia 2010 r. LWR-410-21-02/2009 P/09/023 Pan Artur Michalak Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 września 2015 r. w sprawie procedury rozliczeń dotacji udzielanych z budżetu Miasta Orzesze Na podstawie art.31,33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ ZAWIADOMIENIE O KONTROLI Załącznik Nr 1 ZAWIADOMIENIE O KONTROLI /WZÓR/ Olsztyn, dnia.... ( znak kontroli ) ZAWIADOMIENIE O KONTROLI Na podstawie 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy Wrocław, 17 marca 2009 roku WK.60/423/K-19/09 Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy ul. Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli Bydgoszcz, listopada 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Pan Roman Lewandowski Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu P/10/024 LBY 4101-21-01/2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO PROGRAM STAŻU W DZIALE EGZEKUCJI (EG) od marca do maja 2010 r. 2 osoby od lipca do września 2010 r. 1 osoba 3. Zapoznanie z przepisami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony informacji niejawnych,

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo