Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Regulamin ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb c.o. i c.c.w. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach PODSTAWY NORMATYWNE rozporządzenie MGPiB z r. (Dz. U. Nr 10 z r. poz. 46) wydany na podstawie art. 7 ust. 2 p. 1 Ustawy z r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) rozporządzenie MG z dnia r. umowa Nr 440 z dnia r. o dostawę i użytkowanie energii cieplnej zawarta pomiędzy Miejskim przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Kielcach a Spółdzielnią Mieszkaniową Domator w Kielcach umowy dotyczące serwisu rozliczeniowego zawarte pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Domator a specjalistycznymi firmami rozliczeniowymi: 1. METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. w Warszawie ul. Taborowa 4 Umowa ramowa z dnia r. 2. Viterra Energy Services Sp. z o.o. Oddział Kraków ul. Ogrodowa 1 Umowa Nr RKL z dnia r. 3. Przedsiębiorstwa Wielobranżowe PROSTER S.C. Kielce ul. Ściegiennego 90 Umowa z dnia r. uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Domator dotyczące rozliczania kosztów energii cieplnej. I. Postanowienia ogólne 1. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się: - powierzchnię użytkową lokalu, w którym zainstalowane są grzejniki c.o. - powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników c.o. a wchodzących w skład lokali mieszkalnych i użytkowych ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń (np. przedpokój, łazienka, wc itp.) - w odniesieniu do lokali użytkowych za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się również ciągi komunikacyjne oraz inne pomieszczenia przynależne do lokalu z wyłączeniem piwnic, chyba że są wyposażone w grzejniki.

2 - 2 - Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie: - klatek schodowych, piwnic lokatorskich, strychów nieużytkowych, suszarni, wózkowni itp. 2. Przez powierzchnię objętą dostawą c.c.w. rozumie się powierzchnię użytkową lokali wyposażonych w instalację c.c.w. niezależnie od faktu zainstalowania wodomierzy do pomiaru zużycia ciepłej wody. 3. Za okres rozliczeniowy kosztów centralnego ogrzewania przyjmuje się okres 12 m-cy. W skali Spółdzielni okresy rozliczeniowe przedstawiają się następująco: a) od do roku następnego - dla lokali w Os. Ślichowice I W-8, w Os. Ślichowice II wymiennikownie W-1, W-2, W-6, W-7 rozliczanych przez firmę Vitterra Energy Services Kraków - dla mieszkań w Os. Zacisze rozliczanych przez służby SM Domator b) od do roku następnego - dla lokali w Os. Pod Dalnią, Ślichowice I wymienikownie W-1 do W-7, Ślichowice II wymiennikownie z II i III etapu oraz dla mieszkań przy ul. Hożej 27 rozliczanych przez firmę Metrona Polska Warszawa - dla mieszkań przy ul. Tektonicznej 4 rozliczanych przez firmę PROSTER w Kielcach. 4. Rozliczenie kosztów podgrzania wody z użytkownikami lokali dokonuje się za okresy półroczne (co 6 m-cy). Wynik finansowy z rozliczenia kosztów podgrzania wody w skali Spółdzielni podlega kompensacie w ramach rozliczania kosztów c.o. na poszczególne wymiennikownie. 5. Koszty zużycia energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.c.w. w lokalach użytkowych wyposażonych w liczniki ciepła podlegają refakturowaniu w formie opłaty stałej przez 12 m-cy (od I XII) i opłaty zmiennej co miesiąc w okresie sezonu grzewczego. 6. Za lokale opomiarowane z punktu widzenia rozliczeń energii cieplnej uważa się: - lokale wyposażone w indywidualne liczniki ciepła - lokale wyposażone w podzielniki kosztów c.o. 7. Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej dokonywane jest raz w roku po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

3 - 3 - II. Ustalanie opłat za c.o. 1. Na poczet centralnego ogrzewania Spółdzielnia będzie pobierała co miesiąc zaliczkowe opłaty, ustalone z m 2 p.u. lokalu przez Zarząd Spółdzielni i zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej. 2. Wysokość zaliczek za dostawę energii cieplnej ustala się dla zasobów zasilanych w czynnik grzewczy z MPEC-u następująco: - dla lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w podzielniki kosztów i liczniki energii cieplnej z m 2 p.u. w oparciu o analizę kosztów dostawy energii cieplnej w poprzednim okresie rozliczeniowym i po uwzględnieniu aktualnie obowiązujących stawek taryfowych za energię cieplną - dla lokali mieszkalnych i użytkowych nieopomiarowanych opłaty zaliczkowe w max. wysokości 109,8% opłaty zaliczkowej jak dla mieszkań opomiarowanych do rozliczenia po zakończeniu okresu rozliczeniowego - dla lokali mieszkalnych na pisemne żądanie członka Spółdzielni, u którego nadpłata za c.o. za ostatnie dwa okresy rozliczeniowe przekraczała kwotę 500,- zł Zarząd Spółdzielni może ustalić indywidualną zaliczkę miesięczną z m 2 p.u. w wysokości 90% opłaty ustalonej dla mieszkań opomiarowanych - dla lokali użytkowych opłata zaliczkowa z tytułu zwiększonego zużycia energii z uwagi na zwiększoną wysokość będzie wynosiła powyżej 2,6 m do 3,0 m zwiększona o 15,4% powyżej 3,0 m zwiększona o 38,5% 3. Wysokość zaliczek dla zasobów zasilanych w czynnik grzewczy z własnej kotłowni na Os. Zacisze ustala z m 2 p.u. w oparciu o analizę kosztów związanych z ceną paliwa oraz eksploatacją kotłowni. Zaliczki pobierane w okresie od m-ca V do IX stanowią 50% zaliczki płaconej w okresie grzewczym tj. od X do IV. 4. Wysokość opłaty zaliczkowej może zostać zmieniona w przypadku zmiany warunków dostawy ciepła mających wpływ na wysokość kosztów np. zmiany stawek taryfowych, zmiany cen paliwa (olej, gaz), zwiększenia zużycia ciepła na skutek dłuższego sezonu grzewczego lub niższych temperatur. III. Zasady rozliczania kosztów c.o. 1. Koszty centralnego ogrzewania obejmują: a) dla zasobów mieszkalnych i użytkowych ogrzewanych przez MPEC - koszty zakupu energii cieplnej wg faktur

4 koszty konserwacji własnych - narzuty kosztów Zarządu Spółdzielni - koszty zakupu urządzeń technicznych - koszty odczytu i rozliczania ciepła - koszty wymiany plomb i kapilar w podzielnikach - podatek od nieruchomości związanej z własnymi wymiennikowniami ciepła b) dla zasobów mieszkaniowych i użytkowych ogrzewanych z własnej kotłowni: - koszty zakupu paliwa (olej lub gaz) wg faktur - koszty energii elektrycznej - koszty obsługi zleconej wg faktur - koszty konserwacji własnych rozliczanych kwartalnym kosztem godzinowym wg rzeczywistych godzin pracy konserwatorów - koszty zakupu i montażu urządzeń niezbędnych do funkcjonowania kotłowni - narzut kosztów Zarządu Spółdzielni - podatek od nieruchomości 2. Łączne koszty zakupu energii cieplnej w MPEC-u obejmują: a) opłatę stałą na którą składa się: - opłata za moc zamówioną stanowiąca iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła dla danego budynku lub grupy budynków zasilanych w energię cieplną z tej samej wymiennikowni (moc zamówiona) i ceny 1 MW za moc zamówioną w okresie rozliczeniowym dla danej grupy taryfowej odbiorców - oplata za przesył stanowiąca iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła (mocy zamówionej) i ceny 1 MW za przesył energii cieplnej w okresie rozliczeniowym dla danej grupy taryfowej odbiorców - opłata abonamentowa b) opłatę zmienną na którą składa się: - opłata za zużytą energię stanowiącą iloczyn dostarczonego ciepła w sezonie grzewczym wg wskazań ciepłomierza w węźle cieplnym i 1 GJ wg taryfy ciepła zatwierdzonej przez Prezesa URE - oplata za przesył stanowiąca iloczyn dostarczonego ciepła wg wskazań ciepłomierza w węźle cieplnym i ceny 1 GJ wg taryfy ciepła - opłata za nośnik ciepła stanowiąca iloczyn liczby m 3 wody uzupełniającej instalację c.o. i taryfowej stawki 1 m 3 nośnika ciepła. 3. Podział kosztów ciepła: a) część stała dzielona proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanych odnosi się do kosztów niezależnych od wielkości zużycia ciepła w lokalach i przeznaczona jest na pokrycie:

5 kosztów wynikających z mocy zamówionej - kosztów ogrzewania nieopomiarowanych pomieszczeń wspólnego użytkowania (korytarze, suszarnie, klatki schodowe itp.) - kosztów ogrzewania nieopomiarowanych łazienek - kosztów ogrzewania budynków poprzez piony i rozprowadzenia instalacji c.o. - kosztów eksploatacji - kosztów serwisu rozliczeniowego b) część zmienna (indywidualna) dzielona proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów ogrzewania pomniejszonych o wartości współczynników redukcyjnych ze względu na niekorzystne położenie mieszkań w budynku. 4. Zasady stosowania współczynnika redukcyjnego dla mieszkań niekorzystnie położonych w bryle budynku a wyposażonych w podzielniki kosztów: a) dla mieszkań niekorzystnie położonych w bryle budynku stosuje się współczynniki redukcyjne Rm zalecane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL b) Specjalistyczna firma rozliczeniowa dobiera odpowiednie współczynniki Rm w zależności od usytuowania lokalu w bryle budynku i stosuje je w rozliczeniach wg zasad ustalonych przez COBRTI INSTAL. 5. Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej dokonywane jest raz w roku po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Ostateczne rozliczenie kosztów c.o. z użytkownikiem lokalu następować będzie w terminie 3-ch miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 6. Każdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego proporcja kosztów stałych do zmiennych ustalana jest przez Radę Nadzorczą Spółdzielni (uchwała RN). Do rozliczenia dokonywanego po raz pierwszy ustala się proporcje kosztów stałych do zmiennych na 50 : Różnica miedzy kosztami a zaliczkowymi opłatami za podgrzanie wody dla poszczególnych wymiennikowni koryguje koszty c.o. rozliczane w sezonie rozliczeniowym. 8. Zasady rozliczania c.o. dla Osiedla Zacisze (kotłownia własna) Dla mieszkań wyposażonych w liczniki ciepła rozliczenie dwuczłonowe: a) koszty bezpośrednie, stanowiące wartość zużytego paliwa pomniejszone o koszt paliwa zużytego na podgrzanie wody w proporcji: - 75% zużycie indywidualne wg licznika w GJ - 25% opłata stała na ogrzanie pomieszczeń wspólnego użytkowania na m 2 p.u.

6 - 6 - b) koszty pośrednie takie jak: energia elektryczna, obsługa kotłowni, podatek od nieruchomości, koszty bieżącej konserwacji oraz remontu kotłowni, poniesione w okresie rozliczeniowym rozliczane są wg powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w Osiedlu Dla mieszkań nieopomiarowanych koszty c.o. stanowią: a) pozostała po rozliczeniu opomiarowanych mieszkań i lokali użytkowych kwota kosztów paliwa (oleju lub gazu) rozliczona wg powierzchni użytkowych mieszkań i lokali nieopomiarowanych b) kwota kosztów pośrednich rozliczana wg powierzchni użytkowej całego Osiedla Koszty pośrednie wymienione powyżej dotyczą c.o. i podgrzania wody w proporcji wynikającej ze zużycia paliwa na c.o. i c.c.w. 9. Rozliczanie kosztów c.o. zasobów ogrzewanych przez MPEC: a) dla mieszkań i lokali użytkowych z zamontowanymi podzielnikami kosztów - wg wyliczonej równowartości jednostek zgodnie ze wskazaniami podzielników kosztów przy zastosowaniu współczynników redukcyjnych dla mieszkań niekorzystnie położonych z uwzględnieniem kosztów stałych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą b) dla mieszkań i lokali nieopomiarowanych - koszt zużycia ciepła przypadający na ogrzanie 1 m 2 powierzchni użytkowej ustalony jest w wymiarze średniego kosztu ogrzania 1 m 2 p.u. w danej wymiennikowni w okresie rozliczeniowym powiększonego współczynnikiem 2,0 lecz nie mniej niż wniesiona zaliczka c) dla lokali użytkowych wyposażonych w licznik energii cieplnej dla budynków obcych koszty zużycia rozliczane są zgodnie z zawartymi umowami przez refakturowanie co miesiąc w formie opłaty stałej a w sezonie grzewczym dodatkowo opłaty zmiennej d) koszty c.o. lokali użytkowych wykorzystywanych na potrzeby własne Spółdzielni obciążają łącznie z podatkiem VAT koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

7 Odczyty podzielników kosztów Czynności odczytowych dokonują przedstawiciele firmy rozliczeniowej O terminie odczytów lokatorzy zostają powiadomieni poprzez komunikat na tablicy ogłoszeń z 7-dniowym wyprzedzeniem. Obecność lokatorów lub użytkowników lokali w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa Odczyt dokonywany jest w obecności użytkownika lokalu. W przypadku nieobecności głównego najemcy uznaje się, iż osoba przebywająca w lokalu jest przez niego upoważniona do podpisania protokółu odczytu Każdorazowo użytkownik lokalu potwierdza czytelnym podpisem dokonanie odczytu oraz prawidłowość pozostawienia sprawnych i zaplombowanych podzielników Na czas odczytów urządzenia (podzielniki wyparkowe i elektroniczne) muszą być dostępne dla odczytującego bez przeszkód tzn. użytkownicy lokali muszą zadbać o swobodny dostęp do urządzeń poprzez usunięcie obudowy grzejników, mebli zastawiających urządzenia itp W przypadku nieobecności użytkownika w wyznaczonym terminie zostanie ustalony dodatkowy termin odczytu, o którym lokator zostanie poinformowany poprzez imienne zawiadomienie a także dodatkową informację na tablicy ogłoszeń W przypadku dwukrotnej nieobecności lokatora w mieszkaniu i braku możliwości odczytu rozliczenie c.o. za dany okres rozliczeniowy będzie dokonane jak dla mieszkań nieopomiarowanych W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach może nastąpić odczyt podzielników (trzeci) przez firmę rozliczeniową ale wyłącznie staraniem i na koszt lokatora Pomimo wyposażenia instalacji c.o. w podzielniki kosztów użytkownik lokalu zostanie rozliczony za ogrzewanie jak nieopomiarowany w przypadkach: dwukrotnej nieobecności w lokalu w wyznaczonych terminach odmowy dokonania odczytu podzielników odmowy podpisania kwitu odczytowego stwierdzenia uszkodzenia lub zerwania plomby zabezpieczającej uszkodzenia mechanicznego podzielnika usunięcie rurki pomiarowej próby manipulacji w położeniu podzielnika na grzejniku jakichkolwiek zmian w instalacji c.o. dokonanych bez zgody Spółdzielni innych sytuacji uniemożliwiających prawidłowe odczytanie podzielnika.

8 W lokalach, w których nie zostały zamontowane podzielniki kosztów na pojedynczych grzejnikach z przyczyn niezależnych od użytkownika (np. brak technicznych możliwości montażu lub obiektywny brak dostępu do grzejnika) ustala się koszty ogrzewania pomieszczeń, w których zamontowane są tego typu grzejniki w wysokości wynikającej z metod szacowania przez specjalistyczną firmę rozliczeniową W przypadkach zmiany użytkownika mieszkania, lokalu użytkowego lub jego sprzedaży użytkownik obejmujący lokal przejmuje wszelkie zobowiązania i uprawnienia z tytułu rozliczenia kosztów c.o. (pisemne oświadczenie przy przejmowaniu lokalu). 11. Montaż uzupełniający i wymiana podzielników Montaże uzupełniające podzielników kosztów przeprowadzane są na pisemny wniosek użytkownika lokalu wyłącznie w okresie odczytu podzielników w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty pierwszego terminu odczytu w nieruchomości, a koszty z tym związane ponosi użytkownik lokalu Wymiana grzejników oraz przełożenie podzielników może odbywać się na pisemny wniosek lokatora za zgodą Zarządu Spółdzielni z wyłączeniem okresu trwania sezonu grzewczego. 12. Ostateczne rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania z użytkownikiem następować będzie w terminie 3-ch miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 13. Nadwyżka opłat za c.o. po rozliczeniu podlega zaliczeniu na bieżącą opłatę czynszową. Na życzenie użytkownika nadwyżka ponad czynsz za bieżący miesiąc podlega zwrotowi. Dopłata wynikająca z rozliczenia c.o. podlega wpłacie przy najbliższej miesięcznej opłacie czynszowej z możliwością rozłożenia na maksymalnie 3 raty miesięczne. 14. Każdy użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą rozliczenia kosztów c.o. w terminie 2-ch miesięcy od daty otrzymania rozliczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane 15. Postanowienia końcowe. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do: Udostępnienia lokalu w celu: a) zamontowania urządzeń przygrzejnikowych zaworów termostatycznych i podzielników kosztów ogrzewania b) dokonywania odczytów, wymiany kapilar i plombowania podzielników

9 - 9 - c) konserwacji, naprawy lub wymiany urządzeń d) kontroli stanu technicznego urządzeń w trakcie okresu rozliczeniowego e) kontroli przez służby Spółdzielni prawidłowości odczytów za poprzedni sezon oraz międzyodczytów w trakcie trwania sezonu grzewczego Ochrony zamontowanych urządzeń przed zniszczeniem w przypadku uszkodzeń zawinionych przez użytkownika, koszty doprowadzenia urządzeń do stanu właściwego obciążają użytkownika Wymiany uszkodzonych zaworów termostatycznych na własny koszt w przypadku kiedy upłynął termin ich gwarancji. Przy czym wymiany niesprawnego zaworu dokonuje Spółdzielnia na pisemny wniosek użytkownika lokalu. (odpłatnie) Legalizacji urządzeń pomiarowych liczników energii cieplnej na własny koszt Natychmiastowego zgłoszenia o uszkodzeniu urządzania, stwierdzeniu niewłaściwego działania lub naruszenia plomb. Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody I. Ustalenie opłat za podgrzanie wody. 1. Użytkownik lokalu mieszkalnego wyposażonego w instalację centralnej ciepłej wody wnosi co miesiąc zaliczkowe opłaty z tytułu zużycia c.c.w. 2. Wysokość zaliczek na poczet pokrycia kosztów podgrzania wody dla mieszkań zasilanych z MPEC i wyposażonych w wodomierze ustala się jako iloczyn wskazań wodomierza i ceny podgrzania 1 m 3 wody ustalanej przez Zarząd Spółdzielni na podstawie faktur dostawców energii cieplnej a zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej. 3. Opłata za podgrzanie wody w mieszkaniach nieopomiarowanych jest opłatą ryczałtową liczoną od ilości osób zameldowanych lub faktycznie przebywających w mieszkaniu. Stanowi ona iloczyn ryczałtowej normy zużycia ciepłej wody w m 3 /osobę ustalanej przez Zarząd Spółdzielni a zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej, ceny za podgrzanie 1 m 3 wody (analogicznie jak dla lokali opomiarowanych) oraz liczby osób zameldowanych lub przebywających w mieszkaniu (wynajem).

10 Ryczałtowe normy zużycia ciepłej wody ustalone są przez Zarząd Spółdzielni na podstawie analizy zużycia wody w poszczególnych węzłach grupowych lub wymiennikach. Opłaty ryczałtowe nie podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali wyposażonych w instalację c.c.w. 4. W lokalach, które nie wykazują osób zameldowanych stan 0 a nie są wyposażone w wodomierze, ilość zużytej ciepłej wody liczona jest ryczałtem od 1 osoby. 5. Dla lokali zasilanych w energię cieplną z własnej kotłowni i wyposażonych w wodomierze wysokość zaliczek ustala się jako iloczyn wskazań wodomierza i ceny podgrzania 1 m 3 wody ustalonej przez Zarząd Spółdzielni na podstawie ilości wyprodukowanych GJ do ogrzania 1 m 3 wody oraz ceny paliwa (oleju lub gazu) wg faktur a zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej. 6. Dla lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Hożej i wyposażonych w wodomierze, wysokość zaliczek ustala się jako iloczyn wskazań wodomierzy i ceny podgrzania 1 m 3 wody ustalanej przez Zarząd Spółdzielni na podstawie ilości gazu zużytego do podgrzania 1 m 3 wody wg faktur z Zakładu Gazowniczego powiększonego o cenę usługi związanej z serwisem kotła gazowego wg umowy a zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej. 7. Wysokość zaliczek na pokrycie kosztów podgrzania wody ustala się raz na pół roku. II. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody: 1. Rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów podgrzania wody w lokalach mieszkalnych wyposażonych w indywidualne wodomierze Naliczone zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania wody w lokalach mieszkalnych rozliczane są za okresy półroczne na podstawie odczytów faktycznego zużycia ciepłej wody wykazanych przez wodomierze Odczytów wodomierzy dokonują upoważnieni pracownicy poszczególnych administracji na koniec każdego okresu rozliczeniowego (półrocze) Rozliczenie wody dokonywane jest w terminie do 20-go dnia miesiąca następnego po każdym półroczu.

11 Różnica między naliczonymi zaliczkami w okresach półrocznych a kosztami podgrzania wody wynikającymi z faktycznego zużycia c.c.w. stanowi nadpłatę lub niedopłatę i uwzględniona jest w łącznym saldzie rozliczeń z tytułu opłat za mieszkanie. 2. Koszty podgrzania wody zużytej w lokalach użytkowych podlegają refakturowaniu w kwotach wynikających z iloczynu m 3 wody wg odczytu wodomierzy i ceny 1 m 3 za podgrzanie wody ustalonej przez Zarząd Spółdzielni. Koszty ciepłej wody zużytej w lokalach przeznaczonych na potrzeby własne Spółdzielni ustalane są w sposób analogiczny jak w lokalach użytkowych i wraz z podatkiem VAT obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 3. Wynik finansowy rozliczenia kosztów podgrzewania stanowiący różnicę między naliczonymi opłatami a poniesionymi kosztami podgrzewania wody w skali Spółdzielni podlega kompensacie w ramach rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. 4. Każdy użytkownik ma prawo złożyć reklamację w terminie 1-go miesiąca od daty otrzymania rozliczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. Zatwierdzono Uchwałą Nr 2/2004/V Rady Nadzorczej z dnia r. Protokół Nr 1/2004/V

12 Aneks Nr 1/2006 Do Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb c.o. i c.c.w w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach 1. Zmienia się zapis pkt. 8 w części III Regulaminu dotyczący zasad rozliczania kosztów c.o. dla os. Zacisze, którego nowa treść brzmi: 8. Zasady rozliczania kosztów c.o. dla Osiedla Zacisze (kotłownia własna) Dla mieszkań wyposażonych w liczniki ciepła stosuje się następujące zasady rozliczania: a) koszty bezpośrednie będące iloczynem wskazania indywidualnego licznika energii cieplnej ( w GJ ) i ceny 1 GJ wytworzonego w kotłowni dla potrzeb centralnego ogrzewania b) koszty związane z ogrzewaniem pomieszczeń wspólnego użytkowania, stanowiące różnicę pomiędzy całkowitymi kosztami zużytego paliwa na potrzeby c.o., a sumą kosztów bezpośrednich wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych, liczone na 1 m² p.u. lokalu c) koszty pośrednie takie jak: energia elektryczna, obsługa kotłowni, podatek od nieruchomości, koszty bieżącej konserwacji oraz remontu kotłowni, poniesione w okresie rozliczeniowym, rozliczane są wg powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w Osiedlu. Suma kosztów wyszczególnionych w poz. a, b, c stanowi całkowity koszt ogrzewania lokalu mieszkalnego lub użytkowego w sezonie rozliczeniowym Dla mieszkań w których nie wykonano odczytów zużycia ciepła z powodu nie udostępnienia licznika do odczytu, uszkodzenia lub braku legalizacji licznika, koszty c.o. stanowią: a) koszt zużycia ciepła przypadający na ogrzanie 1 m² p.u. ustalony w oparciu o koszt paliwa w wymiarze średniego kosztu ogrzania 1 m² p.u. zasobów osiedla Zacisze w okresie rozliczeniowym, powiększonego współczynnikiem 2,0. b) Kwota kosztów pośrednich rozliczana wg powierzchni użytkowej całego Osiedla.

13 2. Wykreśla się w akapicie zapis: z wyłączeniem okresu trwania sezonu grzewczego. Wprowadza się do pkt. 11 montaż uzupełniający i wymiana podzielników - dodatkowy akapit o treści: Wymiana grzejników w pomieszczeniu nieopomiarowanych łazienek odbywać się może wyłącznie za zgodą Zarządu Spółdzielni, przy zachowaniu mocy grzejnika zgodnie z dokumentacją techniczną. W przypadku montażu grzejnika o większej mocy użytkownik pokrywa koszty zwiększonego zużycia ciepła,stanowiące różnicę pomiędzy maksymalną mocą nowo zamontowanego grzejnika, a mocą przewidzianą w dokumentacji technicznej budynku. Koszty te będą szacowane przez firmę rozliczeniową. 4. Powyższe zmiany wchodzą w życie od sezonu rozliczeniowego 2006/2007. Zatwierdzono Uchwałą Nr 154/2006 Zarządu SM Domator z dnia r. Protokół Nr 22/2006.

14 ANEKS NR 1/2010 do Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb c.o. i c.c.w. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator Zmienia się zapisy Regulaminu w części dotyczącej rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody, którego nowa treść brzmi: I. Ustalanie opłat za podgrzanie wody. 1. Warunkiem rozliczenia c.c.w. jest ustalenie kosztu podgrzania c.c.w. jako różnicy między całkowitymi kosztami ciepła i kosztami ciepła zużytymi na centralne ogrzewanie. Wynika to z opomiarowania, które stanowi urządzenie pomiaroworozliczeniowe tj. ciepłomierz główny całkowitego ciepła dostarczanego do budynków i ciepłomierz centralnego ogrzewania budynków zlokalizowane w węźle cieplnym po stronie wysokich parametrów. Wskazania tych urządzeń i wystawiane za zużyte ciepło faktury przez przedsiębiorstwo energetyczne (dla budynków zasilanych w czynnik grzewczy przez MPEC) wystawiane za zużyty gaz faktury przez Zakład Gazowniczy (dla budynków zasilanych w czynnik grzewczy z kotłowni zlokalizowanej na Osiedlu Zacisze) są podstawą do rozliczenia c.c.w. 2. Całkowite koszty podrzania wody składają się z: a) kosztów stałych- obejmujących koszt mocy zamówionej i przesyłu dla potrzeb c.c.w. dzielonych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali b) kosztów zmiennych obejmujących koszty energii cieplnej dostarczonej do wymiennikowi na podgrzanie ciepłej wody, rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierzy zużycia ciepłej wody w poszczególnych lokalach. 3. Użytkownik lokalu wyposażonego w instalację c.c.w. zobowiązany jest wnosić opłaty miesięczne w postaci: a) opłaty stałej wynikającej z mocy zamówionej dla potrzeb c.c.w. w przeliczeniu na m 2 powierzchni lokalu / m-c, nie podlegającej rozliczeniu b) zaliczek miesięcznych na poczet należności z tytułu kosztów podgrzania wody przez okres rozliczeniowy. 4. Wysokość zaliczek na poczet pokrycia kosztów podgrzania wody dla mieszkań zasilanych z MPEC-u i wyposażonych w wodomierze ustala się jako iloczyn wskazań wodomierzy i ceny podgrzania 1 m 3 wody ustalonej przez Zarząd Spółdzielni na podstawie faktur dostawców energii cieplnej, a zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej.

15 W pierwszym okresie rozliczeniowym podstawą odpłatności za zużytą wodę jest zaliczka ustalona przez Spółdzielnię w oparciu o średnie zużycie c.c.w. na jedną osobę oraz koszt podgrzania 1 m 3 c.c.w. 6. Zaliczkę na każdy następny okres rozliczeniowy ustala się odrębnie dla każdego lokalu w oparciu o faktyczne zużycie c.c.w. w poprzednim okresie rozliczeniowym. 7. Opłata za podgrzanie wody w mieszkaniach nieopomiarowanych składa się: z opłaty stałej wynikającej z mocy zamówionej dla potrzeb c.c.w. liczonej od m 2 powierzchni lokalu, nie podlegającej rozliczeniu opłaty ryczałtowej liczonej od ilości osób zameldowanych lub faktycznie przebywających w mieszkaniu. Oplata ryczałtowa stanowi iloczyn ryczałtowej normy zużycia ciepłej wody w m 3 /osobę ustalonej przez Zarząd Spółdzielni, a zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej i ceny za podgrzanie 1 m 3 wody (analogicznie jak dla lokali opomiarowanych) oraz liczby osób zameldowanych lub przebywających w mieszkaniu (wynajem). Ryczałtowe normy zużycia ciepłej wody ustalane są przez Zarząd Spółdzielni na podstawie analizy zużycia wody w poszczególnych węzłach grupowych lub wymiennikowniach. Opłaty ryczałtowe nie podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali wyposażonych w instalację c.c.w. 8. W lokalach, które nie wykazują osób zameldowanych stan 0, a nie są wyposażone w wodomierze, ilość zużytej ciepłej wody liczona jest ryczałtem od 1 osoby. 9. Dla lokali zasilanych w energię cieplną z własnej kotłowni i wyposażonych w wodomierze, wysokość zaliczek ustala się jako iloczyn wskazań wodomierza i ceny podgrzania 1 m 3 wody ustalonej przez Zarząd Spółdzielni na podstawie ilości wyprodukowanych GJ do podgrzania 1 m 3 wody oraz ceny gazu wg faktur wystawionych przez Zakład Gazowniczy, a zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej. 10. Dla lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Hożej 27 i wyposażonych w wodomierze, wysokość zaliczek ustala się jako iloczyn wskazań wodomierzy i ceny podgrzania 1 m 3 wody wyliczonej na podstawie faktur wystawionych przez Zakład Gazowniczy powiększonej o cenę usługi związanej z serwisem kotła gazowego wg umowy, a zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej. 11. Wysokość zaliczek na pokrycie kosztów podgrzania wody ustala się raz na pół roku.

16 - 3 II. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody. 1. Rozliczenie zaliczek na pokrycie kosztów podgrzania wody w lokalach mieszkalnych wyposażonych w indywidualne wodomierze Naliczone zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania wody w lokalach mieszkalnych rozliczane są za okresy półroczne na podstawie odczytów faktycznego zużycia ciepłej wody wykazanych przez wodomierze Odczytów wodomierzy dokonują upoważnieni pracownicy poszczególnych administracji na koniec każdego okresu rozliczeniowego (półrocze). W przypadku lokali wyposażonych w wodomierze z urządzeniami do odczytu zużycia drogą radiową, odczytu wodomierzy dokonuje firma specjalistyczna, z którą Spółdzielnia ma zawartą umowę Rozliczenie wody dokonywane jest w terminie do 20-go dnia miesiąca następnego po każdym półroczu. 1.4.Różnica między naliczonymi zaliczkami w okresach półrocznych a kosztami podgrzania wody wynikającymi z faktycznego zużycia c.c.w. stanowi nadpłatę lub niedopłatę i uwzględniona jest w łącznym saldzie rozliczeń z tytułu opłat za mieszkanie. 5. Koszty podgrzania wody zużytej w lokalach użytkowych podlegają fakturowaniu w kwotach wynikających z iloczynu m 3 wody wg odczytu wodomierzy i ceny 1 m 3 za podgrzanie wody ustalonej przez Zarząd Spółdzielni. Koszty ciepłej wody zużytej w lokalach przeznaczonych na potrzeby własne Spółdzielni ustalane są w sposób analogiczny jak w lokalach użytkowych i wraz z podatkiem VAT obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 6. Wynik finansowy rozliczenia kosztów podgrzewania stanowiący różnicę między naliczonymi opłatami a poniesionymi kosztami podgrzewania wody w skali Spółdzielni podlega kompensacie w ramach rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. 7. Każdy użytkownik ma prawo złożyć reklamację w terminie 1-go miesiąca od daty otrzymania rozliczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. Zatwierdzono Uchwałą Nr 263 /2010/VI Rady Nadzorczej z dnia r. Protokół Nr 2/2010/VI

17 ANEKS NR 1/2012 Do Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb c.o. i c.c.w w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach. I. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW C.O. DLA WYMIENNIKOWNI OSIEDLA ŚLICHOWICE II ZASILAJĄCYCH W CIEPŁO LOKALE WYPOSAŻONE W LICZNIKI ENERGII CIEPLNEJ. 1. Rozliczenie kosztów c.o. wykonywane jest jeden raz w roku. 1. Sezon rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy i trwa od dnia danego roku do dnia roku następnego. 1. Dla mieszkań wyposażonych w liczniki ciepła stosuje się następujące zasady rozliczania: d) koszty bezpośrednie będące iloczynem wskazania indywidualnego licznika energii cieplnej ( w GJ ) i ceny 1 GJ wraz z kosztami przesyłu dla potrzeb centralnego ogrzewania e) koszty związane z ogrzewaniem pomieszczeń wspólnego użytkowania, stanowiące różnicę pomiędzy całkowitymi kosztami energii cieplnej na potrzeby c.o., a sumą kosztów bezpośrednich wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych, liczone na 1 m² p.u. lokalu f) koszty związane z mocą zamówioną wraz z kosztami przesyłu mocy zamówionej rozliczane wg powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w wymiennikowni g) koszty pośrednie poniesione w okresie rozliczeniowym takie jak: energia elektryczna, obsługa wymiennikowni, koszty bieżącej konserwacji oraz korekta z tytułu rzeczywistych kosztów podgrzania c.c.w rozliczane są wg powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w wymiennikowni. h) koszty serwisu rozliczeniowego doliczane są bezpośrednio do rachunku indywidualnego rozliczenia kosztów c.o. w przypadku gdy rozliczenie sporządzane będzie przez zewnętrzną firmę rozliczeniową. Suma kosztów wyszczególnionych w poz. a, b, c,d,e stanowi całkowity koszt ogrzewania lokalu mieszkalnego lub użytkowego w sezonie rozliczeniowym.

18 2. Dla mieszkań w których nie wykonano odczytów zużycia ciepła z powodu uszkodzenia licznika zawinionego przez lokatora, koszty c.o. stanowią: c) koszt zużycia ciepła przypadający na ogrzanie 1 m² p.u. ustalony w wymiarze średniego kosztu ogrzania 1 m² p.u. w danym wężle cieplnym w okresie rozliczeniowym, powiększonego współczynnikiem 2,0. 3. Dla mieszkań w których nie wykonano odczytów zużycia ciepła z powodu uszkodzenia licznika nie zawinionego przez lokatora, koszty c.o. stanowią: d) koszt zużycia ciepła przypadający na ogrzanie 1 m² p.u. ustalony w wymiarze średniego kosztu ogrzania 1 m² p.u. w danym wężle cieplnym w okresie rozliczeniowym. 4. Aneks stanowi integralną część Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb c.o. i c.c.w w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach zatwierdzonego Uchwałą Nr 2/2004/V Rady Nadzorczej z dnia r. wraz z Aneksem Nr 1/2006 zatwierdzonym Uchwałą Nr 34/2006/VI Rady Nadzorczej z dnia r. i Aneksem Nr 1/2010 zatwierdzonym Uchwałą Nr 23/2010/VI Rady Nadzorczej z dnia r.

PODSTAWA PRAWNA. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA. IV.

PODSTAWA PRAWNA. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA. IV. SPIS TREŚCI: REGULAMIN Rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania centralnej ciepłej wody do mieszkań i lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają

Bardziej szczegółowo

Dział I. Postanowienia ogólne:

Dział I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN Tekst jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA Dział I. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania REGULAMIN Określający zasady indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie zasilanych w energię cieplną przez MPEC S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie.

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

REGULAMIN. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej, centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Młoda Rodzina Warszawa, ul. Relaksowa 37 I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - tekst jednolity na dzień 12.01.2010r.- Część I. Postanowienia ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej

REGULAMIN indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej REGULAMIN indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej KAMIENNY POTOK

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w S.M. Perspektywa w Mrągowie, z dnia 09.01.1998 r. 1/0. Koszty

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1.

I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin naliczania kosztów zakupu gazu z sieci miejskiej do celów grzewczych w budynkach wyposażonych w kotłownie własne oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Zakres regulaminu 1 1. Regulamin określa zasady naliczania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Spółdzielni Mieszkaniowej ODBUDOWA w Nidzicy I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody Spółdzielni Mieszkaniowej,,JAROTY w Olsztynie Podstawa prawna: Statut Spółdzielni ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MISTRZEJOWICE PÓŁNOC w KRAKOWIE

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MISTRZEJOWICE PÓŁNOC w KRAKOWIE SM M-P SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MISTRZEJOWICE-PÓŁNOC W KRAKOWIE os.boh.września 26 Strona/stron 1/7 REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Gliwice, 2014-10-15 Tekst jednolity obowiązujący od 01.01.2015r. zgodnie z aneksem nr

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 października 2014r.

z dnia 20 października 2014r. Zarządzenie Nr 1209/257/2014 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów ciepła i ciepłej wody w budynkach zarządzanych przez Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczegółowe

Postanowienia szczegółowe 1 - lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu, - lokale mieszkalne zajmowane bez tytułu prawnego 5.5 Przez lokale użytkowe rozumie się wszystkie lokale najmowane na podstawie umowy nie będące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D Tekst jednolity uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 13 kwietnia 2010 r Uchwałą Nr 10/2010 z mocą obowiązującą od sezonu grzewczego 2010/2011. zmieniony w dniu 16 listopada 2010 r. Uchwałą nr 20/2010.

Bardziej szczegółowo

- koszt : mocy zamówieniowej, jej przesyłu, opłaty abonamentowej i czynnika dla danego budynku. 2. opłaty za dodatkowo zlecone przez Spółdzielnię

- koszt : mocy zamówieniowej, jej przesyłu, opłaty abonamentowej i czynnika dla danego budynku. 2. opłaty za dodatkowo zlecone przez Spółdzielnię REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ DLA CELÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE 1 1. W zasobach Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN ROZLICZEŃ ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRUDZIĄDZU REGULAMIN ROZLICZEŃ ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRUDZIĄDZU Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 24.11.2015r. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, ustalenia opłat i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ GDAŃSK 2006 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U.Nr 54 z 1995r. poz.

Bardziej szczegółowo

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu www.grodzkasm.nsnet.pl e-mail: grodzkasm@pro.onet.pl R E G U L A M I N Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania

Bardziej szczegółowo

II Podział całkowitych kosztów ciepła na budynki i w budynku

II Podział całkowitych kosztów ciepła na budynki i w budynku REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła i wody do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody oraz wodę zimną i odprowadzanie ścieków I Postanowienia ogólne 1. Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia - Północ w Łodzi

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia - Północ w Łodzi (Tekst jednolity) REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia - Północ w Łodzi =================================================================================================================================

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce

R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce I. Akty prawne. 1. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej opracowano w oparciu o: 1) Ustawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła i wody w SM PLON

Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła i wody w SM PLON Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła i wody w SM PLON Projekt. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Budynek budynek wielorodzinny zawierający lokale mieszkalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie,

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie, REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

6 Koszty produkcji ciepła dzieli się na grupę lokali mieszkalnych i grupę lokali użytkowych proporcjonalnie do powierzchni grzewczej.

6 Koszty produkcji ciepła dzieli się na grupę lokali mieszkalnych i grupę lokali użytkowych proporcjonalnie do powierzchni grzewczej. R E G U L A M I N ROZLICZENIA KOSZTÓW PRODUKCJI CIEPŁA NA OGRZANIE LOKALI W BUDYNKU PRZY UL. TORUŃSKIEJ 21 W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WĘZEŁ W GRUDZIĄDZU I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Podstawy prawne niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Podstawa prawna : -Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WITOLDA KASPERSKIEGO Kwiecień 2012r. 1 Niniejszy regulamin, opracowano na podstawie 77 ust. 7 statutu oraz art.45.a

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu podgrzania wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu podgrzania wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu podgrzania wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach jest metoda rozliczenia kosztów podgrzania wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich I. Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1977 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.Nr 54 poz.348)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W SBMN. w Warszawie ul. Korzona 115 Warszawa dnia 18.02.2008 r.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W SBMN. w Warszawie ul. Korzona 115 Warszawa dnia 18.02.2008 r. 1. w Warszawie ul. Korzona 115 Warszawa dnia 18.02.2008 r.. Podstawa prawna : 1.Statut SBMN w Warszawie z dnia 25.02.1991 z późniejszymi zmianami. 2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Załącznik do Zarządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce

REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity)

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity) ID 005945290 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOLNOŚLĄSKA Ul. Kamieńskiego 64A, 51-124 Wrocław Tel.: 071 35-27-349, 071 35-27-353 NIP: 896-000-39-29 Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody. w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem

R E G U L A M I N. Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody. w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem R E G U L A M I N Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem I. Podstawy prawne. 1 - Prawo energetyczne Dz. U. Nr 54 poz. 348 z 1999r. wraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SBM WARDOM

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SBM WARDOM REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SBM WARDOM I. Podstawy prawne 1. Ustawa z 10.04.1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki

REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki REGULAMIN rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM Bacieczki 1 Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokalu jest; 1) jeden

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna:

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna: Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. -Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MOŚCICE W TARNOWIE.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MOŚCICE W TARNOWIE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MOŚCICE W TARNOWIE. Rozdział I Podstawy prawne 1 Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I. ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, II. PODGRZANIA WODY, III. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DZIAŁ I. Okresy rozliczeniowe zużycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu.

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. I. Podstawy Prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. - ROZLICZANIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI ZASILANYCH Z SIECI MIEJSKIEJ MPEC

ROZDZIAŁ II. - ROZLICZANIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI ZASILANYCH Z SIECI MIEJSKIEJ MPEC REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ DLA CELÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE 1 1. W zasobach Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

5. Zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w nieruchomości mierzy podlicznik w węźle.

5. Zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w nieruchomości mierzy podlicznik w węźle. Zasady rozliczeń kosztów dostawy ciepła do nieruchomości i dokonywania rozliczeń z właścicielami/członkami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzew wody użytkowej w nieruchomości przy ul. J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i uŝytkowych w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania zużycia energii cieplnej oraz wody i odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka

REGULAMIN Rozliczania zużycia energii cieplnej oraz wody i odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 12, z dnia 29 września 2008 roku zmieniony uchwałą nr 11/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17.09.2013r. REGULAMIN Rozliczania zużycia energii cieplnej oraz wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA na podstawie wskazań elektronicznych podzielników kosztów zamontowanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej STER" w Szczecinie 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo