Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Regulamin ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb c.o. i c.c.w. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach PODSTAWY NORMATYWNE rozporządzenie MGPiB z r. (Dz. U. Nr 10 z r. poz. 46) wydany na podstawie art. 7 ust. 2 p. 1 Ustawy z r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) rozporządzenie MG z dnia r. umowa Nr 440 z dnia r. o dostawę i użytkowanie energii cieplnej zawarta pomiędzy Miejskim przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Kielcach a Spółdzielnią Mieszkaniową Domator w Kielcach umowy dotyczące serwisu rozliczeniowego zawarte pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Domator a specjalistycznymi firmami rozliczeniowymi: 1. METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. w Warszawie ul. Taborowa 4 Umowa ramowa z dnia r. 2. Viterra Energy Services Sp. z o.o. Oddział Kraków ul. Ogrodowa 1 Umowa Nr RKL z dnia r. 3. Przedsiębiorstwa Wielobranżowe PROSTER S.C. Kielce ul. Ściegiennego 90 Umowa z dnia r. uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Domator dotyczące rozliczania kosztów energii cieplnej. I. Postanowienia ogólne 1. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się: - powierzchnię użytkową lokalu, w którym zainstalowane są grzejniki c.o. - powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników c.o. a wchodzących w skład lokali mieszkalnych i użytkowych ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń (np. przedpokój, łazienka, wc itp.) - w odniesieniu do lokali użytkowych za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się również ciągi komunikacyjne oraz inne pomieszczenia przynależne do lokalu z wyłączeniem piwnic, chyba że są wyposażone w grzejniki.

2 - 2 - Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie: - klatek schodowych, piwnic lokatorskich, strychów nieużytkowych, suszarni, wózkowni itp. 2. Przez powierzchnię objętą dostawą c.c.w. rozumie się powierzchnię użytkową lokali wyposażonych w instalację c.c.w. niezależnie od faktu zainstalowania wodomierzy do pomiaru zużycia ciepłej wody. 3. Za okres rozliczeniowy kosztów centralnego ogrzewania przyjmuje się okres 12 m-cy. W skali Spółdzielni okresy rozliczeniowe przedstawiają się następująco: a) od do roku następnego - dla lokali w Os. Ślichowice I W-8, w Os. Ślichowice II wymiennikownie W-1, W-2, W-6, W-7 rozliczanych przez firmę Vitterra Energy Services Kraków - dla mieszkań w Os. Zacisze rozliczanych przez służby SM Domator b) od do roku następnego - dla lokali w Os. Pod Dalnią, Ślichowice I wymienikownie W-1 do W-7, Ślichowice II wymiennikownie z II i III etapu oraz dla mieszkań przy ul. Hożej 27 rozliczanych przez firmę Metrona Polska Warszawa - dla mieszkań przy ul. Tektonicznej 4 rozliczanych przez firmę PROSTER w Kielcach. 4. Rozliczenie kosztów podgrzania wody z użytkownikami lokali dokonuje się za okresy półroczne (co 6 m-cy). Wynik finansowy z rozliczenia kosztów podgrzania wody w skali Spółdzielni podlega kompensacie w ramach rozliczania kosztów c.o. na poszczególne wymiennikownie. 5. Koszty zużycia energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.c.w. w lokalach użytkowych wyposażonych w liczniki ciepła podlegają refakturowaniu w formie opłaty stałej przez 12 m-cy (od I XII) i opłaty zmiennej co miesiąc w okresie sezonu grzewczego. 6. Za lokale opomiarowane z punktu widzenia rozliczeń energii cieplnej uważa się: - lokale wyposażone w indywidualne liczniki ciepła - lokale wyposażone w podzielniki kosztów c.o. 7. Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej dokonywane jest raz w roku po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

3 - 3 - II. Ustalanie opłat za c.o. 1. Na poczet centralnego ogrzewania Spółdzielnia będzie pobierała co miesiąc zaliczkowe opłaty, ustalone z m 2 p.u. lokalu przez Zarząd Spółdzielni i zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej. 2. Wysokość zaliczek za dostawę energii cieplnej ustala się dla zasobów zasilanych w czynnik grzewczy z MPEC-u następująco: - dla lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w podzielniki kosztów i liczniki energii cieplnej z m 2 p.u. w oparciu o analizę kosztów dostawy energii cieplnej w poprzednim okresie rozliczeniowym i po uwzględnieniu aktualnie obowiązujących stawek taryfowych za energię cieplną - dla lokali mieszkalnych i użytkowych nieopomiarowanych opłaty zaliczkowe w max. wysokości 109,8% opłaty zaliczkowej jak dla mieszkań opomiarowanych do rozliczenia po zakończeniu okresu rozliczeniowego - dla lokali mieszkalnych na pisemne żądanie członka Spółdzielni, u którego nadpłata za c.o. za ostatnie dwa okresy rozliczeniowe przekraczała kwotę 500,- zł Zarząd Spółdzielni może ustalić indywidualną zaliczkę miesięczną z m 2 p.u. w wysokości 90% opłaty ustalonej dla mieszkań opomiarowanych - dla lokali użytkowych opłata zaliczkowa z tytułu zwiększonego zużycia energii z uwagi na zwiększoną wysokość będzie wynosiła powyżej 2,6 m do 3,0 m zwiększona o 15,4% powyżej 3,0 m zwiększona o 38,5% 3. Wysokość zaliczek dla zasobów zasilanych w czynnik grzewczy z własnej kotłowni na Os. Zacisze ustala z m 2 p.u. w oparciu o analizę kosztów związanych z ceną paliwa oraz eksploatacją kotłowni. Zaliczki pobierane w okresie od m-ca V do IX stanowią 50% zaliczki płaconej w okresie grzewczym tj. od X do IV. 4. Wysokość opłaty zaliczkowej może zostać zmieniona w przypadku zmiany warunków dostawy ciepła mających wpływ na wysokość kosztów np. zmiany stawek taryfowych, zmiany cen paliwa (olej, gaz), zwiększenia zużycia ciepła na skutek dłuższego sezonu grzewczego lub niższych temperatur. III. Zasady rozliczania kosztów c.o. 1. Koszty centralnego ogrzewania obejmują: a) dla zasobów mieszkalnych i użytkowych ogrzewanych przez MPEC - koszty zakupu energii cieplnej wg faktur

4 koszty konserwacji własnych - narzuty kosztów Zarządu Spółdzielni - koszty zakupu urządzeń technicznych - koszty odczytu i rozliczania ciepła - koszty wymiany plomb i kapilar w podzielnikach - podatek od nieruchomości związanej z własnymi wymiennikowniami ciepła b) dla zasobów mieszkaniowych i użytkowych ogrzewanych z własnej kotłowni: - koszty zakupu paliwa (olej lub gaz) wg faktur - koszty energii elektrycznej - koszty obsługi zleconej wg faktur - koszty konserwacji własnych rozliczanych kwartalnym kosztem godzinowym wg rzeczywistych godzin pracy konserwatorów - koszty zakupu i montażu urządzeń niezbędnych do funkcjonowania kotłowni - narzut kosztów Zarządu Spółdzielni - podatek od nieruchomości 2. Łączne koszty zakupu energii cieplnej w MPEC-u obejmują: a) opłatę stałą na którą składa się: - opłata za moc zamówioną stanowiąca iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła dla danego budynku lub grupy budynków zasilanych w energię cieplną z tej samej wymiennikowni (moc zamówiona) i ceny 1 MW za moc zamówioną w okresie rozliczeniowym dla danej grupy taryfowej odbiorców - oplata za przesył stanowiąca iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła (mocy zamówionej) i ceny 1 MW za przesył energii cieplnej w okresie rozliczeniowym dla danej grupy taryfowej odbiorców - opłata abonamentowa b) opłatę zmienną na którą składa się: - opłata za zużytą energię stanowiącą iloczyn dostarczonego ciepła w sezonie grzewczym wg wskazań ciepłomierza w węźle cieplnym i 1 GJ wg taryfy ciepła zatwierdzonej przez Prezesa URE - oplata za przesył stanowiąca iloczyn dostarczonego ciepła wg wskazań ciepłomierza w węźle cieplnym i ceny 1 GJ wg taryfy ciepła - opłata za nośnik ciepła stanowiąca iloczyn liczby m 3 wody uzupełniającej instalację c.o. i taryfowej stawki 1 m 3 nośnika ciepła. 3. Podział kosztów ciepła: a) część stała dzielona proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanych odnosi się do kosztów niezależnych od wielkości zużycia ciepła w lokalach i przeznaczona jest na pokrycie:

5 kosztów wynikających z mocy zamówionej - kosztów ogrzewania nieopomiarowanych pomieszczeń wspólnego użytkowania (korytarze, suszarnie, klatki schodowe itp.) - kosztów ogrzewania nieopomiarowanych łazienek - kosztów ogrzewania budynków poprzez piony i rozprowadzenia instalacji c.o. - kosztów eksploatacji - kosztów serwisu rozliczeniowego b) część zmienna (indywidualna) dzielona proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów ogrzewania pomniejszonych o wartości współczynników redukcyjnych ze względu na niekorzystne położenie mieszkań w budynku. 4. Zasady stosowania współczynnika redukcyjnego dla mieszkań niekorzystnie położonych w bryle budynku a wyposażonych w podzielniki kosztów: a) dla mieszkań niekorzystnie położonych w bryle budynku stosuje się współczynniki redukcyjne Rm zalecane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL b) Specjalistyczna firma rozliczeniowa dobiera odpowiednie współczynniki Rm w zależności od usytuowania lokalu w bryle budynku i stosuje je w rozliczeniach wg zasad ustalonych przez COBRTI INSTAL. 5. Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej dokonywane jest raz w roku po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Ostateczne rozliczenie kosztów c.o. z użytkownikiem lokalu następować będzie w terminie 3-ch miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 6. Każdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego proporcja kosztów stałych do zmiennych ustalana jest przez Radę Nadzorczą Spółdzielni (uchwała RN). Do rozliczenia dokonywanego po raz pierwszy ustala się proporcje kosztów stałych do zmiennych na 50 : Różnica miedzy kosztami a zaliczkowymi opłatami za podgrzanie wody dla poszczególnych wymiennikowni koryguje koszty c.o. rozliczane w sezonie rozliczeniowym. 8. Zasady rozliczania c.o. dla Osiedla Zacisze (kotłownia własna) Dla mieszkań wyposażonych w liczniki ciepła rozliczenie dwuczłonowe: a) koszty bezpośrednie, stanowiące wartość zużytego paliwa pomniejszone o koszt paliwa zużytego na podgrzanie wody w proporcji: - 75% zużycie indywidualne wg licznika w GJ - 25% opłata stała na ogrzanie pomieszczeń wspólnego użytkowania na m 2 p.u.

6 - 6 - b) koszty pośrednie takie jak: energia elektryczna, obsługa kotłowni, podatek od nieruchomości, koszty bieżącej konserwacji oraz remontu kotłowni, poniesione w okresie rozliczeniowym rozliczane są wg powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w Osiedlu Dla mieszkań nieopomiarowanych koszty c.o. stanowią: a) pozostała po rozliczeniu opomiarowanych mieszkań i lokali użytkowych kwota kosztów paliwa (oleju lub gazu) rozliczona wg powierzchni użytkowych mieszkań i lokali nieopomiarowanych b) kwota kosztów pośrednich rozliczana wg powierzchni użytkowej całego Osiedla Koszty pośrednie wymienione powyżej dotyczą c.o. i podgrzania wody w proporcji wynikającej ze zużycia paliwa na c.o. i c.c.w. 9. Rozliczanie kosztów c.o. zasobów ogrzewanych przez MPEC: a) dla mieszkań i lokali użytkowych z zamontowanymi podzielnikami kosztów - wg wyliczonej równowartości jednostek zgodnie ze wskazaniami podzielników kosztów przy zastosowaniu współczynników redukcyjnych dla mieszkań niekorzystnie położonych z uwzględnieniem kosztów stałych zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą b) dla mieszkań i lokali nieopomiarowanych - koszt zużycia ciepła przypadający na ogrzanie 1 m 2 powierzchni użytkowej ustalony jest w wymiarze średniego kosztu ogrzania 1 m 2 p.u. w danej wymiennikowni w okresie rozliczeniowym powiększonego współczynnikiem 2,0 lecz nie mniej niż wniesiona zaliczka c) dla lokali użytkowych wyposażonych w licznik energii cieplnej dla budynków obcych koszty zużycia rozliczane są zgodnie z zawartymi umowami przez refakturowanie co miesiąc w formie opłaty stałej a w sezonie grzewczym dodatkowo opłaty zmiennej d) koszty c.o. lokali użytkowych wykorzystywanych na potrzeby własne Spółdzielni obciążają łącznie z podatkiem VAT koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

7 Odczyty podzielników kosztów Czynności odczytowych dokonują przedstawiciele firmy rozliczeniowej O terminie odczytów lokatorzy zostają powiadomieni poprzez komunikat na tablicy ogłoszeń z 7-dniowym wyprzedzeniem. Obecność lokatorów lub użytkowników lokali w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa Odczyt dokonywany jest w obecności użytkownika lokalu. W przypadku nieobecności głównego najemcy uznaje się, iż osoba przebywająca w lokalu jest przez niego upoważniona do podpisania protokółu odczytu Każdorazowo użytkownik lokalu potwierdza czytelnym podpisem dokonanie odczytu oraz prawidłowość pozostawienia sprawnych i zaplombowanych podzielników Na czas odczytów urządzenia (podzielniki wyparkowe i elektroniczne) muszą być dostępne dla odczytującego bez przeszkód tzn. użytkownicy lokali muszą zadbać o swobodny dostęp do urządzeń poprzez usunięcie obudowy grzejników, mebli zastawiających urządzenia itp W przypadku nieobecności użytkownika w wyznaczonym terminie zostanie ustalony dodatkowy termin odczytu, o którym lokator zostanie poinformowany poprzez imienne zawiadomienie a także dodatkową informację na tablicy ogłoszeń W przypadku dwukrotnej nieobecności lokatora w mieszkaniu i braku możliwości odczytu rozliczenie c.o. za dany okres rozliczeniowy będzie dokonane jak dla mieszkań nieopomiarowanych W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach może nastąpić odczyt podzielników (trzeci) przez firmę rozliczeniową ale wyłącznie staraniem i na koszt lokatora Pomimo wyposażenia instalacji c.o. w podzielniki kosztów użytkownik lokalu zostanie rozliczony za ogrzewanie jak nieopomiarowany w przypadkach: dwukrotnej nieobecności w lokalu w wyznaczonych terminach odmowy dokonania odczytu podzielników odmowy podpisania kwitu odczytowego stwierdzenia uszkodzenia lub zerwania plomby zabezpieczającej uszkodzenia mechanicznego podzielnika usunięcie rurki pomiarowej próby manipulacji w położeniu podzielnika na grzejniku jakichkolwiek zmian w instalacji c.o. dokonanych bez zgody Spółdzielni innych sytuacji uniemożliwiających prawidłowe odczytanie podzielnika.

8 W lokalach, w których nie zostały zamontowane podzielniki kosztów na pojedynczych grzejnikach z przyczyn niezależnych od użytkownika (np. brak technicznych możliwości montażu lub obiektywny brak dostępu do grzejnika) ustala się koszty ogrzewania pomieszczeń, w których zamontowane są tego typu grzejniki w wysokości wynikającej z metod szacowania przez specjalistyczną firmę rozliczeniową W przypadkach zmiany użytkownika mieszkania, lokalu użytkowego lub jego sprzedaży użytkownik obejmujący lokal przejmuje wszelkie zobowiązania i uprawnienia z tytułu rozliczenia kosztów c.o. (pisemne oświadczenie przy przejmowaniu lokalu). 11. Montaż uzupełniający i wymiana podzielników Montaże uzupełniające podzielników kosztów przeprowadzane są na pisemny wniosek użytkownika lokalu wyłącznie w okresie odczytu podzielników w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty pierwszego terminu odczytu w nieruchomości, a koszty z tym związane ponosi użytkownik lokalu Wymiana grzejników oraz przełożenie podzielników może odbywać się na pisemny wniosek lokatora za zgodą Zarządu Spółdzielni z wyłączeniem okresu trwania sezonu grzewczego. 12. Ostateczne rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania z użytkownikiem następować będzie w terminie 3-ch miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 13. Nadwyżka opłat za c.o. po rozliczeniu podlega zaliczeniu na bieżącą opłatę czynszową. Na życzenie użytkownika nadwyżka ponad czynsz za bieżący miesiąc podlega zwrotowi. Dopłata wynikająca z rozliczenia c.o. podlega wpłacie przy najbliższej miesięcznej opłacie czynszowej z możliwością rozłożenia na maksymalnie 3 raty miesięczne. 14. Każdy użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą rozliczenia kosztów c.o. w terminie 2-ch miesięcy od daty otrzymania rozliczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane 15. Postanowienia końcowe. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do: Udostępnienia lokalu w celu: a) zamontowania urządzeń przygrzejnikowych zaworów termostatycznych i podzielników kosztów ogrzewania b) dokonywania odczytów, wymiany kapilar i plombowania podzielników

9 - 9 - c) konserwacji, naprawy lub wymiany urządzeń d) kontroli stanu technicznego urządzeń w trakcie okresu rozliczeniowego e) kontroli przez służby Spółdzielni prawidłowości odczytów za poprzedni sezon oraz międzyodczytów w trakcie trwania sezonu grzewczego Ochrony zamontowanych urządzeń przed zniszczeniem w przypadku uszkodzeń zawinionych przez użytkownika, koszty doprowadzenia urządzeń do stanu właściwego obciążają użytkownika Wymiany uszkodzonych zaworów termostatycznych na własny koszt w przypadku kiedy upłynął termin ich gwarancji. Przy czym wymiany niesprawnego zaworu dokonuje Spółdzielnia na pisemny wniosek użytkownika lokalu. (odpłatnie) Legalizacji urządzeń pomiarowych liczników energii cieplnej na własny koszt Natychmiastowego zgłoszenia o uszkodzeniu urządzania, stwierdzeniu niewłaściwego działania lub naruszenia plomb. Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody I. Ustalenie opłat za podgrzanie wody. 1. Użytkownik lokalu mieszkalnego wyposażonego w instalację centralnej ciepłej wody wnosi co miesiąc zaliczkowe opłaty z tytułu zużycia c.c.w. 2. Wysokość zaliczek na poczet pokrycia kosztów podgrzania wody dla mieszkań zasilanych z MPEC i wyposażonych w wodomierze ustala się jako iloczyn wskazań wodomierza i ceny podgrzania 1 m 3 wody ustalanej przez Zarząd Spółdzielni na podstawie faktur dostawców energii cieplnej a zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej. 3. Opłata za podgrzanie wody w mieszkaniach nieopomiarowanych jest opłatą ryczałtową liczoną od ilości osób zameldowanych lub faktycznie przebywających w mieszkaniu. Stanowi ona iloczyn ryczałtowej normy zużycia ciepłej wody w m 3 /osobę ustalanej przez Zarząd Spółdzielni a zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej, ceny za podgrzanie 1 m 3 wody (analogicznie jak dla lokali opomiarowanych) oraz liczby osób zameldowanych lub przebywających w mieszkaniu (wynajem).

10 Ryczałtowe normy zużycia ciepłej wody ustalone są przez Zarząd Spółdzielni na podstawie analizy zużycia wody w poszczególnych węzłach grupowych lub wymiennikach. Opłaty ryczałtowe nie podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali wyposażonych w instalację c.c.w. 4. W lokalach, które nie wykazują osób zameldowanych stan 0 a nie są wyposażone w wodomierze, ilość zużytej ciepłej wody liczona jest ryczałtem od 1 osoby. 5. Dla lokali zasilanych w energię cieplną z własnej kotłowni i wyposażonych w wodomierze wysokość zaliczek ustala się jako iloczyn wskazań wodomierza i ceny podgrzania 1 m 3 wody ustalonej przez Zarząd Spółdzielni na podstawie ilości wyprodukowanych GJ do ogrzania 1 m 3 wody oraz ceny paliwa (oleju lub gazu) wg faktur a zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej. 6. Dla lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Hożej i wyposażonych w wodomierze, wysokość zaliczek ustala się jako iloczyn wskazań wodomierzy i ceny podgrzania 1 m 3 wody ustalanej przez Zarząd Spółdzielni na podstawie ilości gazu zużytego do podgrzania 1 m 3 wody wg faktur z Zakładu Gazowniczego powiększonego o cenę usługi związanej z serwisem kotła gazowego wg umowy a zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej. 7. Wysokość zaliczek na pokrycie kosztów podgrzania wody ustala się raz na pół roku. II. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody: 1. Rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów podgrzania wody w lokalach mieszkalnych wyposażonych w indywidualne wodomierze Naliczone zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania wody w lokalach mieszkalnych rozliczane są za okresy półroczne na podstawie odczytów faktycznego zużycia ciepłej wody wykazanych przez wodomierze Odczytów wodomierzy dokonują upoważnieni pracownicy poszczególnych administracji na koniec każdego okresu rozliczeniowego (półrocze) Rozliczenie wody dokonywane jest w terminie do 20-go dnia miesiąca następnego po każdym półroczu.

11 Różnica między naliczonymi zaliczkami w okresach półrocznych a kosztami podgrzania wody wynikającymi z faktycznego zużycia c.c.w. stanowi nadpłatę lub niedopłatę i uwzględniona jest w łącznym saldzie rozliczeń z tytułu opłat za mieszkanie. 2. Koszty podgrzania wody zużytej w lokalach użytkowych podlegają refakturowaniu w kwotach wynikających z iloczynu m 3 wody wg odczytu wodomierzy i ceny 1 m 3 za podgrzanie wody ustalonej przez Zarząd Spółdzielni. Koszty ciepłej wody zużytej w lokalach przeznaczonych na potrzeby własne Spółdzielni ustalane są w sposób analogiczny jak w lokalach użytkowych i wraz z podatkiem VAT obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 3. Wynik finansowy rozliczenia kosztów podgrzewania stanowiący różnicę między naliczonymi opłatami a poniesionymi kosztami podgrzewania wody w skali Spółdzielni podlega kompensacie w ramach rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. 4. Każdy użytkownik ma prawo złożyć reklamację w terminie 1-go miesiąca od daty otrzymania rozliczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. Zatwierdzono Uchwałą Nr 2/2004/V Rady Nadzorczej z dnia r. Protokół Nr 1/2004/V

12 Aneks Nr 1/2006 Do Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb c.o. i c.c.w w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach 1. Zmienia się zapis pkt. 8 w części III Regulaminu dotyczący zasad rozliczania kosztów c.o. dla os. Zacisze, którego nowa treść brzmi: 8. Zasady rozliczania kosztów c.o. dla Osiedla Zacisze (kotłownia własna) Dla mieszkań wyposażonych w liczniki ciepła stosuje się następujące zasady rozliczania: a) koszty bezpośrednie będące iloczynem wskazania indywidualnego licznika energii cieplnej ( w GJ ) i ceny 1 GJ wytworzonego w kotłowni dla potrzeb centralnego ogrzewania b) koszty związane z ogrzewaniem pomieszczeń wspólnego użytkowania, stanowiące różnicę pomiędzy całkowitymi kosztami zużytego paliwa na potrzeby c.o., a sumą kosztów bezpośrednich wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych, liczone na 1 m² p.u. lokalu c) koszty pośrednie takie jak: energia elektryczna, obsługa kotłowni, podatek od nieruchomości, koszty bieżącej konserwacji oraz remontu kotłowni, poniesione w okresie rozliczeniowym, rozliczane są wg powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w Osiedlu. Suma kosztów wyszczególnionych w poz. a, b, c stanowi całkowity koszt ogrzewania lokalu mieszkalnego lub użytkowego w sezonie rozliczeniowym Dla mieszkań w których nie wykonano odczytów zużycia ciepła z powodu nie udostępnienia licznika do odczytu, uszkodzenia lub braku legalizacji licznika, koszty c.o. stanowią: a) koszt zużycia ciepła przypadający na ogrzanie 1 m² p.u. ustalony w oparciu o koszt paliwa w wymiarze średniego kosztu ogrzania 1 m² p.u. zasobów osiedla Zacisze w okresie rozliczeniowym, powiększonego współczynnikiem 2,0. b) Kwota kosztów pośrednich rozliczana wg powierzchni użytkowej całego Osiedla.

13 2. Wykreśla się w akapicie zapis: z wyłączeniem okresu trwania sezonu grzewczego. Wprowadza się do pkt. 11 montaż uzupełniający i wymiana podzielników - dodatkowy akapit o treści: Wymiana grzejników w pomieszczeniu nieopomiarowanych łazienek odbywać się może wyłącznie za zgodą Zarządu Spółdzielni, przy zachowaniu mocy grzejnika zgodnie z dokumentacją techniczną. W przypadku montażu grzejnika o większej mocy użytkownik pokrywa koszty zwiększonego zużycia ciepła,stanowiące różnicę pomiędzy maksymalną mocą nowo zamontowanego grzejnika, a mocą przewidzianą w dokumentacji technicznej budynku. Koszty te będą szacowane przez firmę rozliczeniową. 4. Powyższe zmiany wchodzą w życie od sezonu rozliczeniowego 2006/2007. Zatwierdzono Uchwałą Nr 154/2006 Zarządu SM Domator z dnia r. Protokół Nr 22/2006.

14 ANEKS NR 1/2010 do Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb c.o. i c.c.w. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator Zmienia się zapisy Regulaminu w części dotyczącej rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody, którego nowa treść brzmi: I. Ustalanie opłat za podgrzanie wody. 1. Warunkiem rozliczenia c.c.w. jest ustalenie kosztu podgrzania c.c.w. jako różnicy między całkowitymi kosztami ciepła i kosztami ciepła zużytymi na centralne ogrzewanie. Wynika to z opomiarowania, które stanowi urządzenie pomiaroworozliczeniowe tj. ciepłomierz główny całkowitego ciepła dostarczanego do budynków i ciepłomierz centralnego ogrzewania budynków zlokalizowane w węźle cieplnym po stronie wysokich parametrów. Wskazania tych urządzeń i wystawiane za zużyte ciepło faktury przez przedsiębiorstwo energetyczne (dla budynków zasilanych w czynnik grzewczy przez MPEC) wystawiane za zużyty gaz faktury przez Zakład Gazowniczy (dla budynków zasilanych w czynnik grzewczy z kotłowni zlokalizowanej na Osiedlu Zacisze) są podstawą do rozliczenia c.c.w. 2. Całkowite koszty podrzania wody składają się z: a) kosztów stałych- obejmujących koszt mocy zamówionej i przesyłu dla potrzeb c.c.w. dzielonych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali b) kosztów zmiennych obejmujących koszty energii cieplnej dostarczonej do wymiennikowi na podgrzanie ciepłej wody, rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierzy zużycia ciepłej wody w poszczególnych lokalach. 3. Użytkownik lokalu wyposażonego w instalację c.c.w. zobowiązany jest wnosić opłaty miesięczne w postaci: a) opłaty stałej wynikającej z mocy zamówionej dla potrzeb c.c.w. w przeliczeniu na m 2 powierzchni lokalu / m-c, nie podlegającej rozliczeniu b) zaliczek miesięcznych na poczet należności z tytułu kosztów podgrzania wody przez okres rozliczeniowy. 4. Wysokość zaliczek na poczet pokrycia kosztów podgrzania wody dla mieszkań zasilanych z MPEC-u i wyposażonych w wodomierze ustala się jako iloczyn wskazań wodomierzy i ceny podgrzania 1 m 3 wody ustalonej przez Zarząd Spółdzielni na podstawie faktur dostawców energii cieplnej, a zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej.

15 W pierwszym okresie rozliczeniowym podstawą odpłatności za zużytą wodę jest zaliczka ustalona przez Spółdzielnię w oparciu o średnie zużycie c.c.w. na jedną osobę oraz koszt podgrzania 1 m 3 c.c.w. 6. Zaliczkę na każdy następny okres rozliczeniowy ustala się odrębnie dla każdego lokalu w oparciu o faktyczne zużycie c.c.w. w poprzednim okresie rozliczeniowym. 7. Opłata za podgrzanie wody w mieszkaniach nieopomiarowanych składa się: z opłaty stałej wynikającej z mocy zamówionej dla potrzeb c.c.w. liczonej od m 2 powierzchni lokalu, nie podlegającej rozliczeniu opłaty ryczałtowej liczonej od ilości osób zameldowanych lub faktycznie przebywających w mieszkaniu. Oplata ryczałtowa stanowi iloczyn ryczałtowej normy zużycia ciepłej wody w m 3 /osobę ustalonej przez Zarząd Spółdzielni, a zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej i ceny za podgrzanie 1 m 3 wody (analogicznie jak dla lokali opomiarowanych) oraz liczby osób zameldowanych lub przebywających w mieszkaniu (wynajem). Ryczałtowe normy zużycia ciepłej wody ustalane są przez Zarząd Spółdzielni na podstawie analizy zużycia wody w poszczególnych węzłach grupowych lub wymiennikowniach. Opłaty ryczałtowe nie podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali wyposażonych w instalację c.c.w. 8. W lokalach, które nie wykazują osób zameldowanych stan 0, a nie są wyposażone w wodomierze, ilość zużytej ciepłej wody liczona jest ryczałtem od 1 osoby. 9. Dla lokali zasilanych w energię cieplną z własnej kotłowni i wyposażonych w wodomierze, wysokość zaliczek ustala się jako iloczyn wskazań wodomierza i ceny podgrzania 1 m 3 wody ustalonej przez Zarząd Spółdzielni na podstawie ilości wyprodukowanych GJ do podgrzania 1 m 3 wody oraz ceny gazu wg faktur wystawionych przez Zakład Gazowniczy, a zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej. 10. Dla lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Hożej 27 i wyposażonych w wodomierze, wysokość zaliczek ustala się jako iloczyn wskazań wodomierzy i ceny podgrzania 1 m 3 wody wyliczonej na podstawie faktur wystawionych przez Zakład Gazowniczy powiększonej o cenę usługi związanej z serwisem kotła gazowego wg umowy, a zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej. 11. Wysokość zaliczek na pokrycie kosztów podgrzania wody ustala się raz na pół roku.

16 - 3 II. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody. 1. Rozliczenie zaliczek na pokrycie kosztów podgrzania wody w lokalach mieszkalnych wyposażonych w indywidualne wodomierze Naliczone zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania wody w lokalach mieszkalnych rozliczane są za okresy półroczne na podstawie odczytów faktycznego zużycia ciepłej wody wykazanych przez wodomierze Odczytów wodomierzy dokonują upoważnieni pracownicy poszczególnych administracji na koniec każdego okresu rozliczeniowego (półrocze). W przypadku lokali wyposażonych w wodomierze z urządzeniami do odczytu zużycia drogą radiową, odczytu wodomierzy dokonuje firma specjalistyczna, z którą Spółdzielnia ma zawartą umowę Rozliczenie wody dokonywane jest w terminie do 20-go dnia miesiąca następnego po każdym półroczu. 1.4.Różnica między naliczonymi zaliczkami w okresach półrocznych a kosztami podgrzania wody wynikającymi z faktycznego zużycia c.c.w. stanowi nadpłatę lub niedopłatę i uwzględniona jest w łącznym saldzie rozliczeń z tytułu opłat za mieszkanie. 5. Koszty podgrzania wody zużytej w lokalach użytkowych podlegają fakturowaniu w kwotach wynikających z iloczynu m 3 wody wg odczytu wodomierzy i ceny 1 m 3 za podgrzanie wody ustalonej przez Zarząd Spółdzielni. Koszty ciepłej wody zużytej w lokalach przeznaczonych na potrzeby własne Spółdzielni ustalane są w sposób analogiczny jak w lokalach użytkowych i wraz z podatkiem VAT obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 6. Wynik finansowy rozliczenia kosztów podgrzewania stanowiący różnicę między naliczonymi opłatami a poniesionymi kosztami podgrzewania wody w skali Spółdzielni podlega kompensacie w ramach rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. 7. Każdy użytkownik ma prawo złożyć reklamację w terminie 1-go miesiąca od daty otrzymania rozliczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą przyjmowane. Zatwierdzono Uchwałą Nr 263 /2010/VI Rady Nadzorczej z dnia r. Protokół Nr 2/2010/VI

17 ANEKS NR 1/2012 Do Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb c.o. i c.c.w w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach. I. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW C.O. DLA WYMIENNIKOWNI OSIEDLA ŚLICHOWICE II ZASILAJĄCYCH W CIEPŁO LOKALE WYPOSAŻONE W LICZNIKI ENERGII CIEPLNEJ. 1. Rozliczenie kosztów c.o. wykonywane jest jeden raz w roku. 1. Sezon rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy i trwa od dnia danego roku do dnia roku następnego. 1. Dla mieszkań wyposażonych w liczniki ciepła stosuje się następujące zasady rozliczania: d) koszty bezpośrednie będące iloczynem wskazania indywidualnego licznika energii cieplnej ( w GJ ) i ceny 1 GJ wraz z kosztami przesyłu dla potrzeb centralnego ogrzewania e) koszty związane z ogrzewaniem pomieszczeń wspólnego użytkowania, stanowiące różnicę pomiędzy całkowitymi kosztami energii cieplnej na potrzeby c.o., a sumą kosztów bezpośrednich wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych, liczone na 1 m² p.u. lokalu f) koszty związane z mocą zamówioną wraz z kosztami przesyłu mocy zamówionej rozliczane wg powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w wymiennikowni g) koszty pośrednie poniesione w okresie rozliczeniowym takie jak: energia elektryczna, obsługa wymiennikowni, koszty bieżącej konserwacji oraz korekta z tytułu rzeczywistych kosztów podgrzania c.c.w rozliczane są wg powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w wymiennikowni. h) koszty serwisu rozliczeniowego doliczane są bezpośrednio do rachunku indywidualnego rozliczenia kosztów c.o. w przypadku gdy rozliczenie sporządzane będzie przez zewnętrzną firmę rozliczeniową. Suma kosztów wyszczególnionych w poz. a, b, c,d,e stanowi całkowity koszt ogrzewania lokalu mieszkalnego lub użytkowego w sezonie rozliczeniowym.

18 2. Dla mieszkań w których nie wykonano odczytów zużycia ciepła z powodu uszkodzenia licznika zawinionego przez lokatora, koszty c.o. stanowią: c) koszt zużycia ciepła przypadający na ogrzanie 1 m² p.u. ustalony w wymiarze średniego kosztu ogrzania 1 m² p.u. w danym wężle cieplnym w okresie rozliczeniowym, powiększonego współczynnikiem 2,0. 3. Dla mieszkań w których nie wykonano odczytów zużycia ciepła z powodu uszkodzenia licznika nie zawinionego przez lokatora, koszty c.o. stanowią: d) koszt zużycia ciepła przypadający na ogrzanie 1 m² p.u. ustalony w wymiarze średniego kosztu ogrzania 1 m² p.u. w danym wężle cieplnym w okresie rozliczeniowym. 4. Aneks stanowi integralną część Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb c.o. i c.c.w w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach zatwierdzonego Uchwałą Nr 2/2004/V Rady Nadzorczej z dnia r. wraz z Aneksem Nr 1/2006 zatwierdzonym Uchwałą Nr 34/2006/VI Rady Nadzorczej z dnia r. i Aneksem Nr 1/2010 zatwierdzonym Uchwałą Nr 23/2010/VI Rady Nadzorczej z dnia r.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów R E G U L A M I N Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 31-2014 z dnia 29.05.2014 naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I. ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, II. PODGRZANIA WODY, III. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DZIAŁ I. Okresy rozliczeniowe zużycia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Łaziska Górne, 2010r.

Łaziska Górne, 2010r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY: - ENERGII ELEKTRYCZNEJ - GAZU - WYWOZU SMIECI - UTRZYMANIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ - INSTALACJI AZART I TV SAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/

Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/ Umowa sprzedaży ciepła Nr /EC/ zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 59 zwanym dalej DOSTAWCĄ reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007 ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007 Łódź, 2007 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. DEFINICJE...4 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A.

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. Lublin, 2013 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 2. ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI...

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. I. PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1. I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ RAZEM A UŻYTKOWNIKAMI LOKALI W ZAKRESIE REMONTÓW I KONSERWACJI LOKALI. Na podstawie 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Razem ustala się

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny,

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny, REGULAMIN W sprawie rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw i utrzymania wnętrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi te lokale. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków*

Umowa nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków* Umowa nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków* zawarta dnia... w Otwocku pomiędzy: Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 05-400 Otwock ul. Karczewska 48, NIP:

Bardziej szczegółowo

Elbląg, dnia 10.05.2005 r.

Elbląg, dnia 10.05.2005 r. Elbląg, dnia 10.05.2005 r. R E G U L A M I N porządku domowego w zasobach mieszkaniowych zarządzanych i administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zakrzewo w Elblągu, prac remontowych oraz rozliczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo