UWAGI DO PROJEKTU ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGI DO PROJEKTU ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW"

Transkrypt

1 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, Warszawa Tel , Fax KRS , REGON: , NIP Warszawa, 27 lipca 2015 roku ID KIKE: GRAP-500/15 DP-WL Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów: ZC41 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa UWAGI DO PROJEKTU ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Szanowni Państwo, Działając w imieniu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie (dalej KIKE lub Izba) niniejszym przedstawiamy stanowisko odnoszące się do Projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej Projekt oraz Ustawa), dotyczące przede wszystkim implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (dalej Dyrektywa), a także mających na celu likwidację barier powstałych na drodze realizacji inwestycji szerokopasmowych. Z uwagi na fakt, że Ustawa ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców zrzeszonych w KIKE, którzy w większości samodzielnie budują telekomunikacyjne sieci dostępowe ostatniej mili, Izba uznaje za zasadne wyrażenie swojego stanowiska dotyczącego proponowanych zmian oraz przedstawienie swoich propozycji na obecnym etapie procesu legislacyjnego. Izba dostrzega przede wszystkim konieczność rozszerzenia założeń Projektu, o zmiany Ustawy likwidujące m.in. problemy i bariery, jakie pojawiły się na dotychczasowym etapie stosowania przepisów z zakresu dostępu do nieruchomości i infrastruktury technicznej. Na wstępie należy również wskazać, że Izba dostrzega konieczność wprowadzenia zmian w zakresie problematyki omówionej w Projekcie, choć zdaniem autorów niniejszego 1

2 stanowiska, część zaproponowanych rozwiązań może okazać w się praktyce nieefektywnymi i nie przynieść oczekiwanych korzyści. Przede wszystkich chodzi o wszelkie procedury administracyjne, które choć w teorii mają służyć rozwojowi sieci szerokopasmowych, w praktyce mogą prowadzić do wydłużenia procesu inwestycji i dodatkowych utrudnień w zakresie realizacji projektów z wykorzystaniem środków publicznych (procedury z zakresu koordynacji robót budowlanych oraz w zakresie zapewnienie warunków dla realizacji punktów dostępu do sieci na potrzeby istniejącej lub planowanej sieci szerokopasmowej). 1. Dostęp do infrastruktury technicznej podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Izba pozytywnie ocenia planowane zmiany art Ustawy. Przede wszystkim za słuszne należy uznać rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do udostępnienia infrastruktury technicznej oraz wprowadzenie postanowień regulujących sposób ustalania stawek za zapewnienie dostępu do infrastruktury. Istotnym jest przy tym, by w przepisach Ustawy jasno sprecyzować kryteria ustalania stawki w wysokości nieprzekraczającej rzeczywistych kosztów jakie ponosić ma udostępniający. Jak pokazała praktyka stosowania przepisów Ustawy w obecnym brzmieniu, stawki za dostęp do infrastruktury technicznej (np. wykorzystanie podbudowy słupowej sieci energetycznej) określane indywidualnie przez przedsiębiorstwa energetyczne lub przez Prezesa UKE w decyzjach zastępujących umowę stron, budzą wiele kontrowersji zarówno co do metodologii określenia stawki jak i ustalonej w toku postępowania administracyjnego wysokości. Izba zgłasza zastrzeżenie co do jednej z przesłanek odmowy dostępu do infrastruktury, która ma zostać umieszczona w art. 19 Ustawy i art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej PT). Wśród kryteriów odmowy dostępu do infrastruktury technicznej, pod lit. f), wymieniono kryterium dostępności realnych alternatywnych środków hurtowego dostępu do infrastruktury objętej wnioskiem, które są odpowiednie do celu zapewniania szybkich sieci telekomunikacyjnych, pod warunkiem że taki dostęp jest oferowany na uczciwych i rozsądnych warunkach i zasadach. Takie sformułowanie przesłanki odmowy, choć zgodne z literalną treścią Dyrektywy, może prowadzić w wielu sytuacjach do braku faktycznej możliwości uzyskania dostępu do infrastruktury. Implementacja przepisu Dyrektywy do polskiego systemu prawnego musi nastąpić z uwzględnieniem specyfiki instytucji oraz nie może stanowić wiernego powtórzenia jej zapisów w Ustawie, jeżeli postanowienie nie są wystarczająco precyzyjne. Kryterium odmowy dostępu powinno zostać przeredagowane i sprecyzowane, by przesłanka nie budziła wątpliwości interpretacyjnych. 2. Dostęp do nieruchomości na podstawie art. 30 Ustawy- przesłanki umożliwiające doprowadzenie przyłącza do nieruchomości oraz budowę sieci wewnątrzbudynkowej. Za słuszne należy uznać wprowadzenie jednoznacznego kryterium bądź przesłanki, której spełnienie pozwoli przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na budowę własnej, 2

3 wewnątrzbudynkowej sieci telekomunikacyjnej oraz doprowadzenie przyłącza, w sytuacji gdy nieruchomość jest wyposażona w sieć należącą do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub właściciela nieruchomości. Jednakże kryterium istnienia przyłącza telekomunikacyjnego lub instalacji telekomunikacyjnej, które zapewniają szerokopasmowy dostęp do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s nie może zostać uznane za wystarczające dla uniemożliwienia budowy własnej sieci szczególnie realizowanej ze środków własnych operatora. W budynkach wielorodzinnych konkurencja infrastrukturalna jest stałym elementem polskiego rynku telekomunikacyjnego (typowa sytuacja, to konkurencja infrastrukturalna pomiędzy xdsl/docsis/etth/i obecnie coraz częściej FTTH). Nie wydaje się właściwym wprowadzanie zapisów wspierających de facto monopol OSD szerokopasmowego na poziomie budynkowym. Zdaniem Izby, powyższe wymaga doprecyzowania lub stworzenia katalogu przesłanek na wzór przesłanek uprawniających do odmowy dostępu do infrastruktury technicznej na potrzeby publicznej sieci telekomunikacyjnej (założenia do art. 19 Ustawy). Wynika to przede wszystkim z różnych technologii budowy sieci oraz trudności, jakie mogą wystąpić na etapie badania czy dana infrastruktura pozwala na świadczenie usług o parametrach szerokopasmowych. Jak również z ograniczeń już istniejącej infrastruktury szerokopasmowej do świadczenia usług przez operatorów konkurencyjnych z uwagi na: technologię stosowanej przez siebie sieci dostępowej (np. xdsl vs. DOCSIS) lub pakiet usług (w tym prędkość 100 Mb i wyższą oraz inne usługi IP wymagające parametrów wykraczających poza podstawowe możliwości sieci 30 Mb/s). Każda odmowa udostępnienia nieruchomości powinna zostać oparta na obiektywnych i przejrzystych kryteriach. Co więcej konstruując nowelizację należy przyjąć, iż dynamiczna ewolucja rynku telekomunikacyjnego spowoduje, iż w ciągu najbliższych lat 30 Mb/s stanowiące obecnie podstawę części rozważań szerokopasmowych, stanie się usługą podstawową podobnie do 2 Mb/s zdefiniowanych kilka lat temu, jako punktu odniesienia do regulacji szerokopasmowych. W ocenie KIKE należy zapewnić Wątpliwości Izby budzi tym samym minimalna wartość prędkości określona w Projekcie. Należy przypomnieć, że w Europejskiej Agendzie Cyfrowej Polska zobowiązała się do 2020 r. zapewnić wszystkim obywatelom możliwość dostępu do Internetu o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s. Drugim celem jest zapewnienie w przynajmniej 50% gospodarstw domowych w Polsce usługi o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Wskazanie w Projekcie prędkości 30 Mb/s jako prędkości granicznej dla możliwości budowy nowoczesnej sieci wewnątrzbudynkowej, utrudni realizację inwestycji oraz drugiego celu Agendy Cyfrowej (osiągnięcie przepustowości przekraczającej 100 Mb/s). Jak jednak wskazujemy wyżej istotnym jest, by parametry sieci budowanej w oparciu o przepisy Ustawy, pozwalały na ciągłe zwiększanie przepustowości, w szczególności wobec stale zwiększających się potrzeb użytkowników końcowych sieci. Należy pamiętać, iż faktyczny rozwój sieci i usług nie musi mieścić się w ramach wyznaczonych przez EAC. Już teraz bowiem w ofercie PT dostępne są usługi dostępu do Internetu o prędkości Mb/s (FTTH i DOCSIS). Liczba sieci zdolnych świadczyć usługi na tym poziomie rośnie dynamicznie. 3

4 Zgłaszając uwagi do Projektu, w zakresie w jakim przewiduje on zmiany w art. 30 Ustawy, Izba konsekwentnie zwraca uwagę, iż efektywność wykorzystania istniejącej infrastruktury nie może stać w sprzeczności z powstaniem i utrzymaniem skutecznej konkurencji w zasobach mieszkaniowych. Zdaniem Izby, nowelizacja art. 30 Ustawy powinna umożliwiać budowę kolejnej wewnątrzbudynkowej sieci telekomunikacyjnej oraz doprowadzenie przyłącza w sytuacji, w której w danych zasobach nie istnieje skuteczna konkurencja, tj. właścicielem sieci jest jeden przedsiębiorca telekomunikacyjny, ograniczający dostęp do własnej infrastruktury lub stawiający zaporowe warunki finansowe za współkorzystanie z sieci na podstawie art. 139 PT. Wśród wyspecyfikowanych przesłanek umożliwiających budowę własnej sieci (obok szeroko rozumianej technicznej niemożliwości wykorzystania sieci istniejącej) powinna znaleźć się ekonomiczna nieopłacalność wykorzystania sieci istniejącej, technologiczna niekompatybilność rozwiązań, brak możliwości zapewnienia wymaganej jakości usług (kluczowe przy usługach streamingowych), SLA (kluczowe dla usług kwalifikowanych i związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób (np. monitoring medyczny) oraz nieruchomości), jak również brak skutecznej konkurencji w zasobach mieszkaniowych. Izba spotyka się z sytuacjami, w których przedsiębiorca telekomunikacyjny, budujący sieć w zasobach deweloperskich, uzyskuje de facto status monopolisty, określając w umowie z właścicielem nieruchomości/deweloperem, iż sieć budowana w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze zm.), stanowi jego wyłączną własność. Tym samym każdy kolejny przedsiębiorca telekomunikacyjny jest zmuszony kalkulować wysokość opłat abonamentowych, biorąc pod uwagę (nie zawsze rynkowe) koszty udostępnienia infrastruktury w trybie art. 139 PT. Tym samym, Izba dostrzega konieczność określenia wprost w art. 30 ust. 6 Ustawy, iż budynki powinny zostać wyposażone w instalację telekomunikacyjną stanowiącą część składową budynku (będącą własnością np. wspólnot mieszkaniowych), co z kolej wyeliminuje lokalne monopole oraz pozwoli na udostępnienie infrastruktury nieodpłatnie (w oparciu o art. 30 Ustawy) oraz przyczyni się do wzrostu skutecznej konkurencji w budynkach wielolokalowych. Izba zwraca uwagę, iż w Dyrektywie mowa o kosztach wspólnot oraz właścicieli nieruchomości, ponoszonych w celu wyposażenia budynków w nowoczesną i neutralnie technologiczną sieć telekomunikacyjną, a wewnątrzbudynkowa infrastruktura techniczna to elementy stanowiące współwłasność. Nowobudowane budynki mają być zatem wyposażone w sieci będące własnością właściciela nieruchomości, a nie operatora wykonującego sieć w danym budynku. W obecnym kształcie przepisy budzą wątpliwości interpretacyjne. Ponadto, Izba wskazuje na konieczność włączenia do Projektu założeń do Ustawy postanowień o obowiązku wyposażenia budynku w nowoczesną sieć telekomunikacyjną w trakcie tzw. generalnego remontu. Pozwoli to w wielu przypadkach (np. remontu zasobów spółdzielczych lub nieruchomości komercyjnych) na prowadzenie inwestycji w zakresie telekomunikacji wraz z innymi pracami naruszającymi w znaczny sposób substancję 4

5 budynków (wymiana innych instalacji, prowadzenie nowych szachtów, itp.). Powyższe może zasadniczo obniżyć koszty budowy sieci (np. zmniejszy koszt budowy kanalizacji kablowej czy odnawiania powłok malarskich), umożliwi wprowadzenie nowoczesnych usług szerokopasmowych (często niemożliwych do wprowadzenia bez gruntownej wymiany infrastruktury budynkowej) oraz wpłynie na estetykę instalacji i zapewnienie konkurencji usługodawców. Podsumowując, Izba dostrzega konieczność: wyspecyfikowania przesłanek odmowy udostępnienia nieruchomości i posadowionego na niej budynku w celu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego oraz budowy sieci wewnątrzbudynkowej w taki sposób, by umożliwić zaspokojenie zwiększających się potrzeb użytkowników końcowych oraz uwzględnić rozwój technologii, a także by zapewnić rozwój skutecznej konkurencji, wskazania, iż neutralna technologicznie instalacja telekomunikacyjna budowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powinna stanowić część składową nieruchomości (własność właściciela nieruchomości). 3. Zakres przedmiotowy art. 30 Ustawy- możliwość wydania przez Prezesa UKE decyzji, której przedmiotem będzie istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna. W tym miejscu Izba zwraca uwagę na istotny problem rozszerzenia (sprecyzowania) zakresu przedmiotowego art. 30 Ustawy poprzez objęcie obowiązkiem udostępnienia istniejącej infrastruktury budynku, bez względu na to czyją infrastruktura pozostaje własnością. Powyższe ma niebagatelne znaczenie w zakresie możliwości wydania decyzji administracyjnej zastępującej umowę stron, której przedmiotem będzie legalizacja już wybudowanej przez wnioskującego o dostęp sieci telekomunikacyjnej infrastruktury. W przypadku, gdy dojdzie do zawarcia umowy przewidzianej w art. 30 Ustawy, późniejsze jej rozwiązanie (w szczególności nieuzasadnione wypowiedzenie umowy zainicjowane przez dysponenta nieruchomości) bez jednoczesnego usunięcia zainstalowanej infrastruktury telekomunikacyjnej powoduje, że dalsze korzystanie z budynku jest na gruncie prawa cywilnego traktowane jako wykonywane bez tytułu prawnego, tj. bezumownie, z czym wiążą się konsekwencje określone w KC, w tym roszczenia posesoryjne dysponentów nieruchomości. Z powyższym problemem Członkowie Izby mają do czynienia również w przypadku nabycia sieci w budynkach, bez jednoczesnego zawarcia umowy dostępowej pomiędzy nabywcą sieci telekomunikacyjnej a dysponentem nieruchomości (to jedna z częściej spotykanych w praktyce sytuacji). W takiej sytuacji, infrastruktura jako przedmiot odrębnej własności (na mocy art. 49 KC sieć telekomunikacyjna stanowi urządzenie przesyłowe będące własnością przedsiębiorcy przesyłowego, który poniósł koszty jej wybudowania i 5

6 przyłączył ją do swojej sieci magistralnej). Powyższe sytuacje występują w praktyce, a skala problemu jest znaczna. Dla przykładu Izba wskazuje, iż znane są jej przypadki nieuzasadnionego rozwiązywania umów przez nowych zarządców nieruchomości lub domagania się wynagrodzenia na podstawie art. 30 Ustawy, pod rygorem wypowiedzenia umowy w przypadku braku zgody na zaproponowane warunki finansowe. Zdaniem Prezesa UKE art. 30 Ustawy w obecnym brzmieniu nie pozwala na wydanie decyzji, której przedmiotem będzie zalegalizowanie istniejącej sieci telekomunikacyjnej w budynkach. Prezes UKE stoi na stanowisku, iż art. 30 Ustawy służy jedynie dla pozyskiwania tytułu prawnego dla nowo budowanej infrastruktury. Zdaniem Izby art. 30 Ustawy powinien wprost przewidywać możliwość wydania decyzji administracyjnej, której przedmiotem będzie istniejąca infrastruktura w budynkach, pozostająca w dyspozycji przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jako odrębna od nieruchomości własność. Powyższe jest zgodne z założeniem Dyrektywy o zmniejszaniu kosztów poprzez umożliwienie intensywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury. Za rozszerzeniem Projektu o założenie pozwalające na wydaniem decyzji na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy dla sieci istniejącej przemawia przede wszystkim fakt występowania przesłanki ekonomicznej nieopłacalności powielania istniejącej infrastruktury. Istniejąca infrastruktura zazwyczaj zapewnia możliwość świadczenia usług mieszkańcom budynków i pozostaje własnością przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wnioskującego o dostęp. W takiej sytuacji nie występują również przesłanki przemawiające za zasadnością powielania (dublowania) infrastruktury w budynku. 4. Zakres podmiotowy art. 30 Ustawy- status spółdzielni mieszkaniowej wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Na gruncie praktycznego zastosowania przepisów Ustawy w jej dotychczasowym brzmieniu pojawił się problem dostępu do budynków zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, które posiadają status przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Spółdzielnie występują w kontekście zasygnalizowanej sytuacji w dwojakiej roli, tj. zarówno jako przedsiębiorca telekomunikacyjny oraz jako zarządca nieruchomości wspólnej (najczęściej będący także współwłaścicielem nieruchomości wspólnej), występujący zarówno w imieniu członków spółdzielni jak i właścicieli nieruchomości. W chwili obecnej, literalne brzmienie art. 30 ust 1 Ustawy wyklucza jego zastosowanie w przypadkach, w których spółdzielnia posiada status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Zastosowanie art. 139 PT, jako podstawy dostępu telekomunikacyjnego, rodzi problem odpłatności za dostęp do budynków wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych spółdzielni. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż zgodnie z art. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Z kolei, zgodnie z art. art. 1 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - 6

7 Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa powyżej. Co do zasady spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie telekomunikacji prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług tylko w takim zakresie, w jakim służy to zaspokajaniu potrzeb członków spółdzielni i ich rodzinom. Wielokrotnie sam fakt wpisania spółdzielni do rejestru przedsiębiorców nie przesądza jeszcze o tym, że działalność telekomunikacyjna jest przez nie rzeczywiście prowadzona, a taka sytuacja w obecnym brzmieniu przepisów wyklucza zastosowanie art. 30 Ustawy w sytuacji, gdy zobowiązanym do udostępnienia nieruchomości jest właśnie spółdzielnia mieszkaniowa. Spółdzielnia mieszkaniowa występuje w opisywanej sytuacji przede wszystkim jako właściciel i zarządca nieruchomości i tak też powinna być traktowana na gruncie przepisów gwarantujących przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostęp do nieruchomości. Izba dostrzega w tym zakresie potrzebę włączenia na powrót spółdzielni mieszkaniowych wpisanych do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod regulację art. 30 Ustawy, bowiem przepis w obecnym kształcie prowadzi do ograniczenia konkurencji w zasobach mieszkaniowych spółdzielni. W istocie budynki wielolokalowe wspólnot mieszkaniowych i spółdzielcze nie różnią się z punktu widzenia zasad i potrzeb świadczenia w nich usług telekomunikacyjnych, a przez to powinny być na potrzeby telekomunikacji udostępniane na jednakowych zasadach. Zdaniem Izby, zasady zarządzania nieruchomością wielolokalową (czy to w trybie Ustawy o własności lokali czy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez spółdzielnię wpisaną do RPT i niekoniecznie wykonującą działalność telekomunikacyjną) nie powinny determinować konieczności ponoszenia przez operatorów opłat z tytułu dostępu do nieruchomości i stawiać w lepszej sytuacji tych spółdzielni, które są wpisane do RPT, a nawet niekoniecznie działalność telekomunikacyjna prowadzą. Należy wskazać, iż obowiązek wyposażania nieruchomości w infrastrukturę niezbędną do świadczenia usług telekomunikacyjnych, wymaga wprost korelacji z art. 30. Tylko taka relacja w/w obowiązku i zapisów ustawowych tworzy spójną całość. Wyjęcie spod działania art. 30 Ustawy spółdzielni mieszkaniowych, w sposób znaczący wpływa na ograniczenie rozwoju konkurencji w zasobach spółdzielczych, same zaś spółdzielnie często uzyskują status monopolisty, co w istocie najbardziej godzi w interes mieszkańców (konsumentów). Spółdzielnia, nie ponosząc opłat z tytułu dostępu może kształtować ceny świadczenia usług telekomunikacyjnych na poziomie niższym aniżeli pozostali przedsiębiorcy, którzy przy kalkulacji wysokości opłaty abonamentowej uwzględniają koszty korzystania z nieruchomości, która jest zarządzana/jest we władaniu spółdzielni. Podsumowując- z uwagi na cel niniejszego stanowiska, oraz charakter prowadzonych konsultacji, Izba zwraca uwagę na zaistniały problem, wskazując jednocześnie na konieczność nowelizacji omawianego przepisu, tj. włączenie spółdzielni mieszkaniowych (bez względu na posiadanie statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego) w zakres podmiotowy art. 30 Ustawy. 7

8 5. Zbieg przepisów art. 30 i 33 Ustawy. Izba dostrzega konieczność wprowadzenia uregulowań likwidujących kolizję pomiędzy art. 30 i 33 Ustawy, w zakresie w jakim przepisy w obecnym brzmieniu nie wskazują w sposób jednoznaczny, który z nich powinien mieć zastosowanie w sytuacji, w której sieć służy zapewnieniu telekomunikacji w budynku oraz jest medium tranzytowym (służy zapewnieniu telekomunikacji nieruchomości sąsiedniej). Rozstrzygnięcie, który z przepisów powinien mieć zastosowanie w opisanym stanie faktycznym, ma istotne znaczenie chociażby w zakresie odpłatności (art. 30 Ustawy przewiduje nieodpłatność dostępu, art. 33 Ustawy powyższa okoliczność pozostawia decyzji stron, niemniej jednak, w praktyce dostęp ma charakter odpłatny). Kolizja przepisów wynika z faktu, iż sieć telekomunikacyjna najczęściej nie stanowi autonomicznego bytu zlokalizowanego na terenie jednego budynku, czy nawet zasobów spółdzielni mieszkaniowej. Z założenia i w zdecydowanej większości przypadków stanowi ona element większej infrastruktury operatora, skomunikowanej z Internetem i innymi segmentami sieci operatora (a więc również z innymi nieruchomościami). Niekiedy również budowana infrastruktura przewiduje w swojej topologii redundancję (np. ring) na wypadek awarii jednego kierunku dosyłu - tym samym każde przyłącze pełni podwójną rolę zabezpieczenia usług dla lokalnych i zewnętrznych użytkowników sieci. W praktyce więc infrastruktura telekomunikacyjna przechodząc przez ciąg nieruchomości pełni zazwyczaj dwie równoległe funkcje: zapewnienia dostępu do Internetu na terenie danej nieruchomości, tranzytu (sieci magistralnej/dystrybucyjnej/dostępowej) dla budynków/nieruchomości sąsiednich. Opisywana sytuacja jest identyczna w przypadku innych mediów, tj. instalacji wod-kan, C.O., gazowych i energetycznych. Przykładowo, stacja trafo zlokalizowana na terenie jednej nieruchomości obsługuje najczęściej i lokalnych i sąsiednich odbiorców energii elektrycznej. Podobnie jest w przypadku pozostałych instalacji. Niestety coraz większa liczba zarządów nieruchomości oczekuje od operatorów informacji o zasobach (abonentach i przychodach) podłączonych dalej, poprzez dany budynek i oczekuje opłat za tranzyt z art. 33 Ustawy. Część zaś odmawia możliwości przejścia infrastrukturą dalej, wyrażając wyłącznie zgodę na podłączenie własnych mieszkańców, ignorując przy tym techniczne uzasadnienie związane z technologią budowy sieci telekomunikacyjnej. Sprawę komplikuje przy tym fakt, iż zmienność umów abonenckich w czasie powoduje również formalną zmianę kwalifikacji dostępu do nieruchomości w szczególności gdy w danym momencie (okresie rozliczeniowym) nie ma na terenie jakiejś nieruchomości abonenta (bo np. rozwiązał umowę), albo jest ale posiada umowę zawieszoną. Opisywana wyżej sytuacja występuje często, szczególnie w mniejszych nieruchomościach (np. kamienice, w których liczba lokali kwalifikuje budynek do tzw. małych wspólnot mieszkaniowych), które z założenia funkcjonują jako jeden zwarty i jednolity segment sieci telekomunikacyjnej łączącej budynki (np. położone wzdłuż jednej ulicy lub będące 8

9 skupiskiem wspólnot mieszkaniowych posadowionych na nieruchomości gruntowej objętej jedną księga wieczystą). W zasadzie cała sieć ma w takim segmencie charakter sieci dostępowej działającej na zasadzie naczyń połączonych, których nie można eksploatować (a więc i rozpatrywać) osobno, gdyż wyłączenie jakiegoś jej fragmentu paraliżuje dostęp w innych budynkach, zaś wprowadzenie opłat w jednym budynku, przełoży się na koszty funkcjonowania całego segmentu. Zasadnym jest zatem rozszerzenie Projektu o założenia przewidujące eliminację zbiegu przepisów, poprzez zakwalifikowanie opisanej sytuacji jako dostęp z art. 30, przewidujący nieodpłatność. Izba dostrzega konieczność uwzględnienia specyfiki nie tylko dużych zasobów (np. spółdzielczych, osiedli deweloperskich pozostających pod wspólnym zarządem), ale też specyfikę połączeń między małymi budynkami wielorodzinnymi, pozostającymi pod różnym zarządem, a powiązanych ze sobą ściśle infrastrukturą telekomunikacyjną na równi z innymi mediami. KIKE wskazuje tym samym na zasadność wprowadzenia wyraźniej nadrzędności art. 30 nad art. 33 i określenie kwalifikowalności dostępu do nieruchomości z art. 30 w sytuacji lokalizacji w budynku węzła dostępowego sieci bez względu na aktualną liczbę aktywnych umów abonenckich. Ta ostatnia sytuacja obejmuje również wszystkie przypadki rozpoczęcia inwestycji, gdy sieć jest budowana, ale nie rozpoczęta została jeszcze akwizycja. Proces uruchamiania sieci w zależności od skali i lokalizacji inwestycji trwać może bowiem kilka miesięcy i dłużej (czego przykładem są m.in. inwestycje szerokopasmowe powiązane np. z RSS ami). 6. Wykreślenie kosztów najmu z art. 30 ust. 3b Ustawy. Przy okazji prac nad nowelizacją Ustawy Izba postuluje o sprecyzowanie i skorelowanie treści przepisów art. 30 ust.3a i ust.3b, które w dosłownym brzmieniu wzajemnie się wykluczają. Pierwszy z nich przewiduje nieodpłatność dostępu do budynków, podczas gdy drugi pozwala domagać się od przedsiębiorcy kosztów najmu. W praktyce niefortunność tego sformułowania rodzi konflikty i zakłóca proces negocjacyjny umów o dostęp do nieruchomości. Izba ma świadomość stanowiska Prezesa UKE, które koszty najmu rozumie jako koszty poniesione przez dysponenta nieruchomości, przeniesione następnie na uzyskującego dostęp przedsiębiorcę, niemniej jednak jest to tylko wykładnia przepisu, a nie jego wyraźna dyspozycja. Usunięcie kwestionowanego przepisu ukróciłoby wiele sporów i skróciłoby w wielu przypadkach negocjacje umów. 7. Utworzenie Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji dostęp do informacji o infrastrukturze. Izba zgłasza swoje zastrzeżenia dotyczące zakresu dostępu do informacji o infrastrukturze technicznej, tj. o wykonywanych lub planowanych robotach w zakresie infrastruktury technicznej, które nie są dostępne na stronach Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. W Projekcie wskazano, że przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie miał obowiązek bezpośredniego przekazania takich informacji wnioskodawcy, a ponadto będzie zobowiązany 9

10 do umożliwienia mu przeprowadzenia oględzin/inspekcji infrastruktury technicznej. Takie postanowienie, choć zgodne z literalnym brzmieniem przepisów Dyrektywy, może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa udostępniającego informacje. Zdaniem Izby, samo nałożenie na przedsiębiorcę uzyskującego informacje obowiązku zachowania poufności oraz obowiązku wykorzystania informacji wyłącznie w celu dostępu do infrastruktury technicznej, koordynacji robót budowlanych, przygotowania lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej nie jest wystarczającym zabezpieczeniem interesów przedsiębiorcy mającego zapewnić dostęp do danych o własnej sieci. Jednocześnie Izba postuluje o wprowadzenie do Ustawy ograniczenia określonego w ostatnim zdaniu art. 4 ust. 1 Dyrektywy, zgodnie z którym Państwa członkowskie mogą zezwolić na ograniczenie dostępu do minimum informacji m.in. ze względu na bezpieczeństwo i integralność sieci, poufność lub tajemnice operacyjne i handlowe. Członkowie Izby, jako przedsiębiorcy zachowujący w poufności informacje stanowiące tajemnicę operacyjną i handlową dostrzegają konieczność wdrożenia w pełni Dyrektywy, w zakresie w jakim umożliwia ona ograniczenie obowiązku udostępnienia informacji o sieci. 8. Koordynacja robót budowlanych Izba wyraża swoje obawy co do zaproponowanej procedury koordynacji robót budowlanych finansowanych w całości albo w części ze środków publicznych. Proponowane regulacje negatywnie wpłyną na termin realizacji inwestycji liniowych i mogą spowodować znaczące opóźnienia w harmonogramie wynikającym z umów o dofinansowanie, zawartych w nowej perspektywie. Przepisy Ustawy powinny być przygotowane w taki sposób, by wykluczyć możliwość wstrzymywania robót przez konkurentów w złej wierze, tj. składania wniosku o koordynację robót budowlanych, a następnie o wydanie decyzji przez ministra właściwego do spraw budownictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności. Terminy w tym przypadku powinny być maksymalnie skrócone, np. na złożenie wniosku o wydanie decyzji do 7 dni od otrzymania odmowy prowadzenia koordynacji robót. Jeżeli zaś chodzi o zwolnienia od obowiązków koordynacyjnych, to zdaniem Izby konieczne jest obligatoryjne (a nie jak przewiduje Projekt fakultatywne) określenie we właściwym rozporządzeniu sytuacji, kiedy to obowiązki koordynacyjne nie znajdą zastosowania. Projekt przewiduje, że procedura nie znajdzie zastosowania, kiedy inwestycja ma niewielkie znaczenie, tyle że projekt nie precyzuje, co należy przez ten zwrot rozumieć. W zmianach Ustawy należy więc zwrot ten doprecyzować, poprzez np. określenie kryteriów wartości, wielkości, czasu trwania inwestycji itp. Zastrzeżenia Izby budzi również proponowana procedura ustanawiania zwolnień z przewidzianych obowiązków koordynacyjnych. Przede wszystkim termin na wydanie odpowiedniej decyzji powinien być wprost określony w ustawie, a postępowanie konsultacyjne powinno zostać skrócone do 14 dni. Odnosząc się do możliwości uzyskania opinii od właściwego organu w zakresie zgodności projektu umowy o koordynacji robót budowlanych z warunkami udzielonej dla tego podmiotu pomocy publicznej, to Izba wnosi o to, by wyraźnie wskazać w Ustawie, iż opinia ma 10

11 charakter wiążący. Co do terminu wydania opinii, powinien on zostać skrócony do 14 dni. Izba postuluje również wprowadzenie postanowienia, zgodnie z którym niewydanie opinii w ustawowym terminie stanowi zgodę na zawarcie umowy. Proponowane zmiany założeń są niezwykle istotne z tego powodu, że postępowanie koordynacyjne może okazać się długotrwałe i zamiast prowadzić do rozwoju sieci szerokopasmowych, doprowadzi do uniemożliwienia realizacji projektów wykorzystujących środki publiczne w określonych terminach. Należy w tym punkcie przypomnieć, iż na realizację projektów w ramach POPC przewidziany jest obecnie okres zaledwie 24 miesięcy, a każda inwestycja realizowana jest etapami. Dodatkowe postępowania administracyjne możliwe na każdym z etapów nie mogą więc paraliżować realizacji dofinansowanych projektów. Tożsame uwagi Izba zgłasza w zakresie obowiązku uwzględnienia uzasadnionego wniosku o zapewnienie warunków dla realizacji punktów dostępu do sieci na potrzeby istniejącej lub planowanej sieci szerokopasmowej. 9. Zmiany w Ustawie prawo budowlane. Członkowie Izby, jako barierę prawną i administracyjną, wpływającą na czas i koszty realizacji inwestycji telekomunikacyjnych zdefiniowali konieczność dokonywania zgłoszenia dla instalowania na obiektach budowlanych masztów wyższych niż 3 metry. Należy uznać, iż wobec zakwalifikowania zgodnie z Ustawą instalacji radiokomunikacyjnej wraz z konstrukcją wsporczą o wysokości do 5 metrów jako infrastrukturę telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu, zasadnym byłoby znowelizowanie przepisów prawa budowlanego w taki sposób, by taką infrastrukturę zwolnić z obowiązku dokonywania zgłoszenia. W przypadku masztów o wysokości wyższej niż 3 metry instalowanych na obiektach budowlanych, inwestor musi wykazać się wytrwałością by zrealizować inwestycję zgodnie z prawem budowlanym. Jako barierę Izba wskazuje skalę uzależnienia powodzenia procesu inwestycyjnego od uznania organu administracji publicznej. Od uznania organu administracji publicznej zależy bowiem wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych oraz nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W takim przypadku instalacja antenowej konstrukcji wsporczej jest odraczana w czasie, jednocześnie zwiększa się ryzyko i koszty inwestycyjne. Przedsiębiorca telekomunikacyjny budujący sieć telekomunikacyjną w technologii radiowej jest zmuszony do uczestniczenia w postępowaniach administracyjnych, a niepowodzenie w budowie jednego z masztów, ze względu na strukturę sieci, może mieć wpływ na budowę sieci jako całości. Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest postulowanie, by wyłączyć konieczność występowania o pozwolenie na budowę oraz dokonywania zgłoszenia dla instalowania antenowych konstrukcji wsporczych do wysokości co najmniej 5 metrów. Zmiana regulacji, zgodnie z wnioskiem Izby doprowadziłaby do ujednolicenia przepisów Prawa budowlanego z regulacjami Ustawy. Jak już wspomniano, przepis art. 2 ust. 4 Ustawy określa jako infrastrukturę telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu, konstrukcję wsporczą o wysokości do 5 11

12 metrów. Podczas prac legislacyjnych nad Ustawą uznano zasadnym i ułatwiającym proces budowlany w telekomunikacji stworzenie kategorii urządzeń (nazywając je infrastrukturą telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu), dla których zrezygnowano z konieczności realizacji niektórych obowiązków prawno- administracyjnych. Zdaniem Izby nie ma żadnego uzasadnienia natury technicznej dla konieczności dokonywania zgłoszenia w przypadku instalowania na obiektach budowlanych antenowych konstrukcji wsporczych o wysokości co najmniej 5 metrów, która stanowi przecież infrastrukturę telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu. W świetle powyższych argumentów, dopuszczenie możliwości instalowania antenowych konstrukcji wsporczych o wysokości co najmniej 5 metrów na obiektach budowlanych nie będzie prowadziło do naruszenia ładu architektoniczno- przestrzennego przez samowolne działania inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych- szczególnie, iż instalowanie antenowych konstrukcji wsporczych na obiektach budowlanych jest poprzedzone zawarciem umowy z dysponentem obiektu budowlanego, której przedmiotem jest określenie zasad korzystania z obiektu, w tym warunki techniczne instalacji. Wydaje się, iż pozostawienie inwestorowi i dysponentowi obiektu budowlanego ustalenia zasad technicznych korzystania z nieruchomości jest wystarczającym zabezpieczeniem dla zgodnego z prawem i zasadami bezpieczeństwa instalowania takich urządzeń na obiektach budowlanych. Ingerencja organów administracji budowlanej wydaje się być w tym przypadku zbędna. Spójność regulacji Prawa budowlanego i Ustawy w powyższym zakresie stanowiłaby proporcjonalne i adekwatne rozwiązanie wspierające rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych. 10. Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne Projekt przewiduje również zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej PGiK). Zmiany dotyczą przede wszystkim stworzenia procedury uzgodnień dokonywanych z zarządcą terenu zamkniętego, przez który przechodzić ma infrastruktura telekomunikacyjna, co należy uznać za trafne rozwiązanie. Izba zwraca jednak uwagę na znacznie szerszą potrzebę zmian w zakresie działania narad koordynacyjnych, które wynikają przede wszystkim z potrzeby skracania i upraszczania procesu inwestycyjnego w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych. Izba wnosi o ujednolicenie pojęć z art. 28b i 28c PGiK. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 28b PGiK właściwie każdą inwestycję związaną z sytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy uzgodnić na naradach koordynacyjnych. Zgodnie zaś z art. 28c PGiK, na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz dane, o których mowa w art. 28b ust. 6 pkt. 1 PGiK. Tym samym, w wyniku nowelizacji PGiK z dnia 5 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 897) zespoły uzgodnień dokumentacji projektowej (dawne ZUDy) utraciły kompetencję uzgadniania (rozumianego jako podejmowanie wiążącej dla inwestora decyzji o uzgodnieniu 12

13 bądź odmowie uzgodnienia projektowanej sieci uzbrojenia terenu). Po nowelizacji przepisów PGiK, rada koordynacyjna uzyskała kompetencję zamieszcza na dokumentacji projektowej adnotacji, że ta była przedmiotem narady. Tym samym, to na inwestorze oraz projektancie ciąży obowiązek oraz odpowiedzialność uwzględnienia uwag oraz ewentualnych zastrzeżeń do projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu. Zdaniem Izby, konieczne jest zastąpienie w art. 28b PGiK terminu uzgadnia się terminem koordynuje się. Dzięki temu, całość regulacji będzie spójna. W chwili obecnej rozbieżność definicji budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych oraz problemów praktycznych do odmowy umieszczenia adnotacji na dokumentacji włącznie w przypadku stwierdzenia choćby pojedynczego zastrzeżenia do przedłożonego na naradzie projektu skutecznie blokując tym samym realizację inwestycji na terenie przynajmniej części konsultowanych przez KIKE powiatów (gdy w dalszych działaniach wymagane jest np. przez dysponentów nieruchomości wykazanie uprzedniego przedłożenia projektu na naradzie). Ponadto, Izba wnosi o rozszerzenie listy zwolnień od obowiązku koordynacji o te elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, które mogą być budowane bez uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Aktualnie, obowiązek koordynowania nie dotyczy przyłączy i sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej. Izba wnosi o rozszerzenie katalogu zwolnień o telekomunikacyjną linię kablową, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20a ustawy Prawo budowlane, której budowa, podobnie jak przyłączy, nie wymaga zgłoszenia. 11. Podsumowanie Podsumowując, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zwraca uwagę na konieczność szczegółowej analizy przygotowywanych postanowień zmienianych ustaw, w szczególności pod kątem planowanej rozbudowy procedur administracyjnych, które służyć mają szerszej możliwości realizacji inwestycji w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Należy pamiętać o tym, że wszelkie dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych powinny być oceniane pod kątem stworzenia możliwości sprawnego przeprowadzenia inwestycji. Już teraz toczące się postępowania administracyjne pochłaniają większą część czasu przeznaczonego na realizację inwestycji ze środków publicznych, co ostatecznie często prowadzi do trudności z realizacją projektu w określonym terminie. Izba pozostaje w gotowości do ewentualnej dalszej współpracy, w tym do udziału w spotkaniach roboczych w zakresie prac nad nowelizacją Ustawy. Z poważaniem, Piotr Marciniak V-ce Prezes KIKE Grupa Robocza ds. Administracji Publicznej KIKE Ewelina Grabiec Radca prawny Grupa Robocza ds. Administracji Publicznej KIKE Kancelaria itb Legal Łukasz Bazański Radca prawny Grupa Robocza ds. Administracji Publicznej KIKE Kancelaria itb Legal 13

Potrzeba legalizacji (pozyskania tytułu prawnego decyzji Prezesa UKE- po wybudowaniu sieci) następuje najczęściej w trzech stanach faktycznych:

Potrzeba legalizacji (pozyskania tytułu prawnego decyzji Prezesa UKE- po wybudowaniu sieci) następuje najczęściej w trzech stanach faktycznych: Katowice, dnia 27 stycznia 2016 roku Sz. P. Anna Streżyńska Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa DP-WL.0211.9.2015 Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC 38 ID GRAP-29/16 Szanowna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI Działając na podstawie postanowień przepisu art. 35a ust.6 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI

WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI WARUNKI DOSTĘPU DO NIERUCHOMOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA W NICH TELEKOMUNIKACJI (opracowanie przygotowane w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 35a ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, DEWELOPERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH.

DOSTĘP DO BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, DEWELOPERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH. DOSTĘP DO BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, DEWELOPERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH. Problemy praktyczne i prawne w związku ze stanowiskami Prezesa

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CHEŁMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CHEŁMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI I BUDYNKÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CHEŁMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w CHEŁMIE PRZEDSIĘBIORCOM TELEKOMUNIKACYJNYM 1 Wstęp. W niniejszym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

[dalej Projekt - wersja z dnia 27 kwietnia 2016 r.]

[dalej Projekt - wersja z dnia 27 kwietnia 2016 r.] KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON 141637224,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych.

Dotyczy: nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych. KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON 141637224,

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Wstępne założenia do ustawy o PEM

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Wstępne założenia do ustawy o PEM Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE oraz Wstępne założenia

Bardziej szczegółowo

Opinia Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w zw. konsultacjami Prezesa UKE na temat prawidłowej wykładni i zastosowania art.

Opinia Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w zw. konsultacjami Prezesa UKE na temat prawidłowej wykładni i zastosowania art. KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/32 02-765 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2013 roku ID KIKE: 320-8717/13

Warszawa, dnia 30 września 2013 roku ID KIKE: 320-8717/13 KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/32 02-765 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych KONFERENCJA "Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych Nowe otoczenie regulacyjne. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Arleta Adamus, Agnieszka Ludwikowska Akademia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki wsparcia budowy sieci szerokopasmowych

Dobre praktyki wsparcia budowy sieci szerokopasmowych KONFERENCJA Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych Dobre praktyki wsparcia budowy sieci szerokopasmowych Bożena Sienkiewicz Akademia Inwestycji Szerokopasmowych 14.09.2017 Warszawa Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, Warszawa

KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, Warszawa KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON 141637224,

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

praktyczny poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych członków KIKE

praktyczny poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych członków KIKE KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, Tel. + 48 022 29-28-700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie dostęp do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Zmiany w prawie dostęp do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych Zmiany w prawie dostęp do budynków dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych Art. 30. 1. MEGAUSTAWY Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Dziomdziora * Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Wojciech Dziomdziora * Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 111 PRZEGLĄ D PRAWA I ORZECZNICTWA Wojciech Dziomdziora * Kierunki zmian ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Spis treści I. Wprowadzenie II. Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 9 czerwca 2016 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie wdrożenia obowiązku umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie wdrożenia obowiązku umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej Stanowisko Prezesa UKE w sprawie wdrożenia obowiązku umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej Warszawa, wrzesień 2013 Rozwój sieci nowej generacji

Bardziej szczegółowo

Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej. 10 września 2015 r.

Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej. 10 września 2015 r. Obniżanie barier inwestycyjnych przez JST na przykładzie określania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej Piotr Marciniak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz. 903 USTAWA z dnia 9 czerwca 2016 r. 1), 2) o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

listopad 2015 adw. Bolesław Matuszewski

listopad 2015 adw. Bolesław Matuszewski Analiza transpozycji do krajowego porządku prawnego Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości

Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 14.05.2014 Zwolnienia infrastruktury kolejowej z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości W związku z zapytaniami napływającymi

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PREZES RADY MINISTRÓW

PREZES RADY MINISTRÓW PREZES RADY MINISTRÓW Warszawa, dnia8 marca 2016 r. RM-1 0-20-16 Pan Marek KUCHCIŃSKI Marszałek Sejmu Szanowny P ani e Marszałku Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam

Bardziej szczegółowo

z dnia r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 1),2)

z dnia r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt, 12.02.2016 wersja robocza po Komitecie Stałym Rady Ministrów U S T AWA z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 1),2)

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. Na podstawie art. 139 ust. 1a w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Katowice, 17 czerwca 2011 r. DZIAŁALNOŚĆ JST W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI Ustawa to zbiór czytelnych, jasnych zasad prowadzenia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa MINISTER GOSPODARKI Warszawa, 27.03.2007 r. DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Szanowny Panie Doktorze W związku z Pana

Bardziej szczegółowo

Łączę wyrazy szacunku

Łączę wyrazy szacunku Znak: PSG-5/2016 Kartuzy, dnia 27 października 2016 r. Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa e-mail: kodeks@mib.gov.pl Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015 Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PG4.021.47.2015 Pan Marek Wójcik Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji W odpowiedzi na pismo z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 Eugeniusz Gaca - KIGEiT Przewodniczący Grupy Roboczej ds. procesów i barier inwestycyjnych Memorandum MAiC 1) Omówienie zakresu

Bardziej szczegółowo

UWAGI DO PROJEKTU USTAWY O SKŁADCE AUDIOWIZUALNEJ

UWAGI DO PROJEKTU USTAWY O SKŁADCE AUDIOWIZUALNEJ KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON 141637224,

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowego Funduszu Zdrowia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Znak: NFZ/CF/BP/2013/ / Warszawa, dnia maja 2013 r. Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Odpowiadając na Pana pismo z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC KFS Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 AKTUALNY STATUS PRAC 16 MARCA Pierwsze warsztaty rynkowe dotyczące hurtowego dostępu 16 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali

Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych wszystkie opłaty na pokrycie kosztów utrzymania eksploatacji podlegają zwolnieniu od

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1466 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój

Bardziej szczegółowo

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8.

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8. Wstęp Agenda 1. POPC 1.1 vs POIG 8.4 2. POPC 1.1 - aspekty formalne 3. POPC 1.1 - aspekty techniczne 4. Doświadczenia z projektów 8.4 5. Gdzie szukać informacji? POPC 1.1 vs POIG 8.4 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna. I. Akty prawne, na których została oparta niniejsza opinia:

Opinia prawna. I. Akty prawne, na których została oparta niniejsza opinia: Kraków, dnia 25 luty 2013 r. Opinia prawna sporządzona przez: radcę prawnego Sławomira Podgórskiego I. Akty prawne, na których została oparta niniejsza opinia: - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.7/2016 Dot. DD6.8200.2.2016.MNX Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów W nawiązaniu do skierowanego do

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

ul. Kasprzaka 18/ Warszawa

ul. Kasprzaka 18/ Warszawa KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON 141637224,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

(http://www.uke.gov.pl/wyniki-konsultacji-decyzji-dla-firmy-sejnet-16341).

(http://www.uke.gov.pl/wyniki-konsultacji-decyzji-dla-firmy-sejnet-16341). KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/32, 02-765 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi dotyczące świadczenia usług MCV na morzu terytorialnym

1. Uwagi dotyczące świadczenia usług MCV na morzu terytorialnym UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych,

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki właścicieli lokali

Prawa i obowiązki właścicieli lokali Prawa i obowiązki właścicieli lokali Właściciel lokalu ma prawo do współ korzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Jednocześnie zobowiązany jest do uczestniczenia w kosztach zarządu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 17 marca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1

POLSKIE ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1 POLSKIE ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1 Orzeczenie TK z dnia 8 maja 1990 r. (K 1/90) Artykuł 7 Konstytucji RP ustanawia konstytucyjną, a więc wzmożoną ochronę własności, dopuszczając

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r. Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ. Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego

ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ. Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 15 grudnia 2016r., Warszawa Centrum ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ. Zarządzanie ruchem na drogach i organizacja ruchem drogowym.

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DT-WIT.415.22.2016 Szanowna Pani Dyrektor, Pani Hanna Mathia Dyrektor Biura Zarządu Związek Pracodawców Mediów

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH

WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH Józef Chwast Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej 17 czerwca 2015 r. Kraków Inwestycje telekomunikacyjne 1/2 Lokalni przedsiębiorcy inwestują przede wszystkim na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Czy opłaty dotyczące współfinansowania przez mieszkańców gminy kosztów budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami są objęte VAT?

Czy opłaty dotyczące współfinansowania przez mieszkańców gminy kosztów budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami są objęte VAT? Czy opłaty dotyczące współfinansowania przez mieszkańców gminy kosztów budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami są objęte VAT? Między gminą a jej mieszkańcami mogą być zawierane

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym

MEMORANDUM. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym MEMORANDUM Warszawa, październik 2012 r. w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym Niniejsze Memorandum zostało zawarte w dniu..

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Cel ustawy Celem ustawy jest unowocześnienie

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca

Opinia prawna dotycząca Kraków, dnia 1 lipca 2009 r. Opinia prawna dotycząca oceny przyjętego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego rozwiązania umożliwiającego uniknięcie wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r.

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Ramy czasowe i formalne inwestycji w ramach projektów dofinansowywanych: 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 2007-06-01. European Commission Directorate-General for Competition State aid Registry HT 364 B-1049 Brussels.

Warszawa, dn. 2007-06-01. European Commission Directorate-General for Competition State aid Registry HT 364 B-1049 Brussels. Warszawa, dn. 2007-06-01 European Commission Directorate-General for Competition State aid Registry HT 364 B-1049 Brussels Szanowni Państwo, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przesyła

Bardziej szczegółowo

ZMIANA INDYWIDUALNEJ PISEMNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

ZMIANA INDYWIDUALNEJ PISEMNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Rodzaj dokumentu: Pisemna zmiana interpretacji przepisów prawa podatkowego Sygnatura: FP.310.X.2016.ML Data: 16 grudnia 2016 r. Organ wydający: Prezydent Miasta Leszna Temat: Czy budowle w części służące

Bardziej szczegółowo

Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Opinia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w przedmiocie praw i obowiązków samorządów gminnych przy wyborze sprzedawcy energii w zakresie realizacji zadań gminy w obszarze zabezpieczenia oświetlenia.

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. wyniku prac Zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę

Informacja dot. wyniku prac Zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę Informacja dot. wyniku prac Zespołu roboczego ds. optymalizacji procedur w postępowaniach o udzielenie pozwolenia na budowę POSTULATY W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (CZ. I)

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando DPR (2)/2016/KW

Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando DPR (2)/2016/KW PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. DPR-0731-1 (2)/2016/KW Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów W nawiązaniu do pisma Pani

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki INFO NOWE PZP Komentarz do art. 17 nowe Pzp Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Wyłączenie z postępowania osób wykonujących czynności w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) Warszawa, dnia 29 sierpnia 2007 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadnicza część uchwalonych zmian zmierza - w założeniu ustawodawcy sejmowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 czerwca 2013r. Do Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych OPINIA PRAWNA

Warszawa, 13 czerwca 2013r. Do Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych OPINIA PRAWNA Warszawa, 13 czerwca 2013r. Do Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych OPINIA PRAWNA Dot. poselskiego projektu Prawo spółdzielcze (druk sejmowy nr 980). Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu

Bardziej szczegółowo

Fundacja ProKolej ul. Wspólna 50A/ Warszawa Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa.

Fundacja ProKolej ul. Wspólna 50A/ Warszawa Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa. Załącznik nr 1 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. UWAGI GENERALNE 1. Nieprawidłowa implementacja zasady kosztu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W SPRAWIE STOSOWANIA ART. 30 USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

STANOWISKO PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W SPRAWIE STOSOWANIA ART. 30 USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH STANOWISKO PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W SPRAWIE STOSOWANIA ART. 30 USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, grudzień 2013 I. Wstęp Celem niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 24 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 24 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.534. 2016.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu wydawania pozwoleń na zajęcie gruntów stanowiących własność Miasta Jelenia Góra lub Skarbu

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/126/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/126/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/126/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis dla nowych inwestycji na terenie Gminy i

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Odwołujący: Impei Cleaning sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław Zam awiający: Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu):

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu): WNIOSEK jednostki samorządu terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 ust. 1 Ustawy)

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska.

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska. Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili ROLA GMINNYCH SAMORZĄDÓW I BIZNESU W ZAPEWNIANIU SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DEBATA

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 125/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o ustanowienie służebności przesyłu na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o ustanowienie służebności przesyłu na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego UZASADNIENIE Sygn. akt III CZP 101/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o ustanowienie służebności przesyłu na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego Czy roszczenie z art. 305 2 kc o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Zakresy częstotliwości przeznaczone dla celów łączności w systemach PMP. Ustawa o wspieraniu usług szerokopasmowych w telekomunikacji

Zakresy częstotliwości przeznaczone dla celów łączności w systemach PMP. Ustawa o wspieraniu usług szerokopasmowych w telekomunikacji Zakresy częstotliwości przeznaczone dla celów łączności w systemach PMP Ustawa o wspieraniu usług szerokopasmowych w telekomunikacji Zakresy częstotliwości przeznaczone dla celów łączności w systemach

Bardziej szczegółowo