BBI Development S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BBI Development S.A."

Transkrypt

1 BBI Development S.A. prezentacja wynikowa Grupy po 4Q 2013 r. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 roku

2 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które BBI Development S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. BBI Development S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody BBI Development S.A.

3 Plan Prezentacji wyniki finansowe i operacyjne Grupy podsumowanie zarządcze 2013 r. sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych realizowane projekty projekty we wstępnej fazie przygotowania Osoby biorące udział w prezentacji: Michał Skotnicki Piotr Litwiński - Prezes Zarządu - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

4 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Wyszczególnienie (tys. zł) Y 2013 Y 2012 Zm. % 4Q Q Q Q 2013 Przychody operacyjne, w tym: % udział w wyniku jednostek współkontrolowanych % (1 130) ze sprzedaży wyrobów % z tyt. świadczonych usług % Koszty operacyjne % wartość sprzedanych wyrobów % koszty świadczonych usług (w tym koszty SPV) % koszty ogólne (SG&A spółek operacyjnych)* % Pozostałe saldo operacyjne (3 659) (331) (3 405) (100) (123) (31) Wynik z działalności operacyjnej % (8 193) saldo działalności finansowej (4 819) (4 105) (946) (788) (1 742) (1 343) podatek dochodowy (20 897) (24 536) (359) Wynik netto podmiotu dominującego (338) Uwaga: wszystkie dane po przeszacowaniu według metody praw własności (zmiana MSSF od 1 stycznia 2013r.) * obejmują koszty spółek BBI Development SA, Juvenes Projekt Sp zoo i Juvenes Serwis Sp zoo rozwiązanie rezerwy z tyt. podatku odroczonego w projekcie Plac Unii w 4Q 13; kwartalne aktualizacja modelu wyceny Placu Unii; wykazanie przychodów ze sprzedaży mieszkań w projekcie Małe Błonia (89 mieszkań w 2013); odpis zapasów w wysokości około 3,3 mln zł (głównie projekt Małe Błonia); zaawansowane stadium realizacji projektu Mroźnia; utrzymanie kosztów ogólnych Grupy na poziomie porównywalnym z poprzednimi okresami. 4

5 Istotne zdarzenia kształtujące wyniki finansowe Grupy BBID w 4Q 2013 Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych (tys. zł) model wyceny projektu Plac Unii oparty na wielu zmiennych m.in.: (i) na kursie EUR/PLN), (ii) poniesionych nakładach, 4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 13 Y 2013 budujących wartość historyczną w księgach spółki celowej Plac Unii (521) oraz (iii) przyjętych, aktualizowanych na bieżąco założeniach rynkowych; Rezydencja Foksal (597) (643) Pozostałe (12) 8 (95) 98 (1) rozwiązanie rezerwy z tyt. podatku odroczonego w projekcie Rozpoznany zysk łącznie (1 130) Plac Unii w 4Q 13 20,9 mln zł dodatniego wpływu na wyniku netto 2013 r. (23,5 mln zł wpływu w 4Q 13); Istotne pozycje związane ze sprzedażą usług (mln zł) 4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 13 Y 2013 Przychody z usług: 6,4 8,6 15,2 3,6 33,8 w tym Projekt Mroźnia 3,8 7,5 10,9 2,6 24,8 Koszty wykonania usług: 7,1 8,5 13,6 3,5 32,7 w tym Projekt Mroźnia 3,5 7,1 8,8 2,6 22,0 rozpoznanie 0,3 mln zł zysku na projekcie Mroźnia w 4Q2013 planowane zakończenie realizacji projektu w 1H 14; w kolejnych kwartałach zysk z projektu Mroźnia wykazywany na bieżąco 90% zaawansowanie projektu wg stanu na koniec 2013 r. (rozpoznanie dotychczas ok. 55,6 mln zł przychodów z zakontraktowanych 62,1 mln zł); 5 Oddania lokali w Projekcie Małe Błonia i rozpoznanie wyniku liczba przekazanych lokali przychody ze sprzedaży (mln zł) wynik na sprzedaży (mln zł) marża brutto na sprzedaży 1Q ,7 0,6 9,4% 2Q ,8 0,3 11,3% 3Q ,0 0,4 7,9% 4Q ,3 0,3 4,9% ,8 1,6 8,0% rozpoznanie 1,6 mln zł zysku w 2013 z tyt. przekazania lokali nabywcom w projekcie Małe Błonia; spadek marży zrealizowanej na mieszkaniach przekazanych w 3 i 4Q 2013 r. efektem upustów cenowych na ostatnie mieszkania odsetki od kredytu budowlanego wykazywane na bieżąco; inwestycja Małe Błonia jest zakończona sprzedaż mieszkań bezpośrednio wzmacnia cash flow operacyjny Spółki.

6 Grupa BBID przepływy pieniężne w 4Q oraz 1-4Q 2013 nakłady inwestycyjne na projekty deweloperskie (7,5 mln zł w 4Q 13, 21,0 mln zł w 1-4Q 13) głównie w projektach Koneser (pierwszy etap mieszkaniowy) i Małe Błonia; przepływy pieniężne nie obejmują nakładów na projekty współkontrolowane: Plac Unii, Centrum Marszałkowska oraz Rezydencja Foksal; środki pieniężne na początek okresu otrzymane należności, w tym wpływy ze sprzedaży mieszkań Przepływy pieniężne Grupy w 4Q 13 15,7 +16,0 Dla 1-4Q 13: 10,3 +60,0 obserwowana tendencja wzrostowa nakładów inwestycyjnych głównie za sprawą projektu Koneser; otrzymane w 4Q2013 należności dotyczą: 5,6 mln zł projekt Koneser (mieszkania); 4,7 mln zł projekt Małe Błonia, 4,4 mln zł Juvenes Serwis (głównie Mroźnia), 1,3 mln zł pozostałe; nakłady na projekty deweloperskie płatności na rzecz kontrahentów konsorcjum wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia podatek dochodowy -1,8 0,0-8,1-7,5-21,0-28,2-8,4-0,7 na saldo przepływów finansowych w 4Q 13 wpływ miały: zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 5,3 mln zł, spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w wysokości 1,5 mln zł; środki pieniężne zgromadzona na koniec 4Q 13 oraz pozyskane z emisji obligacji w lutym 2014 r. (netto +21,5 mln zł) zabezpieczeniem bieżących potrzeb finansowych Grupy Kapitałowej. pozostałe przepływy operacyjne saldo przepływów inwestycyjnych saldo przepływów finansowych środki pieniężne na koniec okresu -2,1-4,3 +4,2 12,0-10,8-2,3 +13,1 12,0 6

7 Koszty działalności Grupy BBID Koszty ogólne spółek operacyjnych* Koszty spółek celowych ujęte w P&L 3,2 3,3 3,0 3,2 3,3 3,6 3,2 3,6 1,0 1,5 0,8 1,1 1,1 1,5 1,0 1,5 7 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 * obejmuje koszty ogólne spółek BBI Development SA, Juvenes Projekt Sp zoo i Juvenes Serwis Sp zoo 4,8 12,0 Koszty świadczonych usług* 4,3 10,3 2,4 12,1 7,5 5,7 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 koszty świadczonych usług przychody zewnętrzne z tyt. świadczonych usług * obejmuje koszty usług świadczonych przez Juvenes Projekt Sp zoo i Juvenes Serwis Sp zoo 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 koszty ogólne na stabilnym poziomie ok. 3,2-3,6 mln zł kwartalnie zakładane utrzymanie obecnego poziomu w kolejnych kwartałach; zmiany w wysokości kosztów spółek celowych związane z aktywnością marketingową oraz poziomem sprzedaży w poszczególnych projektach; koszty świadczonych usług związane z realizacją projektów dla klientów zewnętrznych przez spółki zależne poziom kosztów ściśle skorelowany z przychodami ze świadczenia usług poza Grupą Kapitałową.

8 BBID Zadłużenie Grupy Zadłużenie odsetkowe Grupy BBID 167,1 81,0 Moment emisji: lut-11 lut-12 lut-13 lut-14 dwuletnie ,9 187,4 189,2 Emisje obligacji (tys. zł) 198,5 96,4 95,7 99,8 106,8 86,1 89,5 91,7 89,4 91,7 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 z tyt. kredytów i pożyczek dla spółek celowych* z tyt. obligacji - jednostka dominująca** * nie obejmuje kredytów i pożyczek otrzymanych przez spółki współkontrolowane ** pozycja zawiera również pozostałe zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania z tyt. leasingu finansowego, łączna kwota pozostałych zobowiązań finansowych w poszczególnych okresach nie przekraczała 1 mln zł trzyletnie wartość emisji wykup obligacji własnych wpływ do BBID wzrost zadłużenia w 4Q między innymi w wyniku uruchomienia finansowania bankowego w etapach mieszkaniowych projektu Koneser (dostępny kredyt budowlany i VAT w kwocie około 32 mln zł); zadłużenie finansowe na koniec 4Q 13 w projekcie Plac Unii (spółka współkontrolowana) na poziomie 360,0 mln zł dostępne finansowanie w ramach kredytu budowlanego w wysokości 105 mln EUR; źródłem spłaty kredytu budowlanego w projekcie Plac Unii kredyt inwestycyjny lub wpływ ze sprzedaży projektu (rozpoczęty proces sprzedaży finalizacja transakcji przewidywana w 4Q2014); pozyskanie w lutym 2014 r. 21,5 mln zł z tyt. emisji obligacji (53 mln zł obligacji wyemitowanych i 31,5 mln zł spłaconych) z przeznaczeniem na finansowanie prac w projektach Koneser (etapy mieszkaniowe, kwartał centralny), Centrum Marszałkowska i innych projektów, w tym przygotowaniu gruntu pod realizację projektu Roma Tower; zakładane zmniejszenie zadłużenia z tyt. obligacji po transakcji sprzedaży projektu Plac Unii; 8

9 Struktura zapadalności zadłużenia Grupy dopasowana do harmonogramu realizacji projektów 9 Zadłużenie (mln zł) kredyty na zakup gruntu 37,0 8,4 7,7 * kredyt inwestycyjny, ostateczna spłata listopad 2019 r. Małe Błonia 17,9 8,4 7,7 Koneser 19,1 kredyty realizacyjne 3,8 1,7 0,2 6,9 Małe Błonia 3,6 Koneser Kw. A* 0,2 0,2 0,2 6,9 Koneser Kw. E2 i E4 1,5 obligacje 34,4 35,0 22,0 pożyczka od L&W (Plac Unii) 36,6 inne zadłużenie 4,5 0,1 0,1 Zadłużenie łącznie 116,3 45,2 30,0 6,9 spłacone zadłużenie z tyt. obligacji zapadłych w lutym 2014 i emisja 53 mln zł obligacji o trzyletniej zapadalności (luty 2017); uruchomienie w 4Q kredytu budowlanego w pierwszym etapie mieszkaniowym projektu Koneser (kredyt do 30 mln zł); pozyskanie finansowania pomostowego od partnera biznesowego Liebrecht&Wood zostanie spłacone ze środków uzyskanych ze sprzedaży Placu Unii; 7,1 mln zł zadłużenia pozostałego do spłaty w 2014 r. spłata 41,5 mln zł długu w 1Q 2014 r. oraz plan zmiany harmonogramu płatności dla 31,1 mln zł zadłużenia; kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem finansowania projektu Centrum Marszałkowska ; Zapadalność zadłużenia Grupy BBID (mln zł) 116,3 45,3 36,6 45,2 10,2 34,4 35,0 30,0 8,0 22,0 pozostałe zadłużenie pożyczka od L&W obligacje 6, ,3 dług zapadalny w 2014 Planowana obsługa zadłużenia w 2014 r. 34,4 7,1 dług spłacony w 1Q'14 36,6 7,1 dług do spłaty w 2014* pozostałe zadłużenie pożyczka od L&W obligacje * pozostały dług do spłaty w 2014 obejmuje spłatę 36,6 mln zł pożyczki od L&W (spłata ze środków ze sprzedaży Placu Unii), 4,7 mln zł kredytu na grunt w Koneserze oraz 2,4 mln zł pozostałych zobowiązań finansowych ** zmiana harmonogramu spłat dotyczy 16,7 mln zł kredytu na grunt w Małe Błonia (prowadzone negocjacje z bankiem) oraz przeniesienie 14,4 mln zł kredytu na grunt w Konserze do spółki celowej powołanej do realizacji Kwartału Centralnego (zmiana harm. płatności) 31,1 zmiana harm. spłaty**

10 BBID Zapasy na koniec 2013 r. grunt Projekty na r. (mln zł) project management i budowlane koszty finansowe łącznie zmiana 4Q 13/3Q 13 (mln zł) Projekty zakończone: 6,7 7,2 Małe Błonia 6,7 7,2 Projekty w toku: 223,3 7,7 Koneser, w tym 62,2 37,3 19,6 119,1 5,3 Kwartał E2 i E4 6,3 15,6 3,2 25,1 Kwartał Centralny 36,1 14,9 10,7 61,7 pozostałe 19,8 6,8 5,7 32,3 Małe Błonia 56,4 14,2 20,7 91,3 1,1 Centrum Marszałkowska* 1,8 0,8 2,6 - Plac Unii* 3,6 1,0 4,6 0,9 Roma Tower 3,4 0,6 4,0 0,8 Pozostałe 1,7 1,7 0,4 Łącznie 118,6 62,0 42,7 230,0 0,5 *wyłącznie w zakresie nakładów, które czasowo zwiększają aktywa skonsolidowane BBID i nie są przenoszone do współkontrolowanych spółek celowych. nakłady na część mieszkaniową projektu Koneser główną przyczyną wzrostu zapasów w 4Q 13; oczekiwane utrzymanie nakładów na projekt Koneser w kolejnych kwartałach (finansowanie bankowe) oraz możliwy wzrost nakładów na inne projekty, w tym Centrum Marszałkowska, kolejny etap projektu Małe Błonia, projekt Roma Tower; spadek zapasów w projektach zakończonych efektem przekazywania mieszkań w projekcie Małe Błonia oraz dokonania odpisu części kosztu wytworzenia mieszkań; 10

11 Bilans powierzchni komercyjnej BBID wg stanu na r. Projekty status PU biurowa tys. m2 komerc. % PU handlowa tys. m2 komerc. % Rezydencja Foksal* zakończony 1,7 100% 0,8 59% Powierzchnia komercyjna** /tys. m2 PU/ Koneser Kw. A. zakończony 1,1 70% Plac Unii zakończony 40,9 51% 15,1 95% Koneser Kw. E2 i E4 w budowie 0,9 100% 21,7 Łącznie 43,7 16,8 * powierzchnia komercyjna w projekcie Rezydencja Foksal przeznaczona do bezpośredniej sprzedaży 38,8 Projekty w zaawansowanym stadium przygotowania pow. biurowa szacunek w tys. m2 pow. handlowa szacunek w tys. m2 Centrum Marszałkowska 9,5 4,6 pow. skomercjalizowana pow. do komercjalizacji Koneser Kw. Centralny 24,8 21,3 Łącznie 34,3 25,9 Powierzchnia do komercjalizacji** /tys. m2 PU/ zaawansowane negocjacje na 6,8 tys. m2 powierzchni biurowej w projekcie Plac Unii, w tym 3,1 tys. m2 z podpisanymi Head of Terms; zawarcie pierwszej umowy najmu w projekcie Centrum Marszałkowska z WSSŚ Społem na ok. 1,9 tys. m2 powierzchni handlowej (13% całkowitej powierzchni najmu) na okres 25 lat; 20,5 1,2 11 pow. biurowa pow. handlowa ** dotyczy powierzchni projektów zakończonych oraz projektów w budowie

12 Bilans mieszkań BBID wg stanu na r. projekty status PUM tys. m2 liczba mieszkań mieszkania sprzedane mieszkania wydane klientom mieszkania w ofercie Projekty w budowie i zakończone wg stanu na /tys. m2 PUM/ Rezydencja Foksal zakończony 4, Małe Błonia etap 1 zakończony 8, Koneser Kw. E2 w budowie 5, Koneser Kw. E4 w budowie 0, Łącznie 19, ,8 6,2 12 Projekty w zaawansowanym stadium przygotowania PU szacunek tys. m2 liczba mieszkań - szacunek rozpoczęcie budowy zakończenie budowy Małe Błonia etap 2 4, Koneser Kw. E1 i E3 8, / sprzedaż mieszkań w projekcie Koneser wg stanu na dzień 26 marca 2014: Koneser Kw. E2 (Wytwórnia): 33 lokali sprzedanych (40% powierzchni), Koneser Kw. E4 (Mennica): 6 lokali sprzedanych (66% powierzchni); zakończenie sprzedaży i rozliczenie projektu Rezydencja Foksal; 2 lokale (170 m2 PUM) pozostają w ofercie sprzedaży w projekcie Małe Błonia dodatkowo zawarto 7 umów rezerwacyjnych (608 m2 PUM) wg stanu na dzień 3 marca 2014 roku, zaawansowany plan rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji; uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę kolejnych budynków mieszkalnych w projekcie Koneser - rozpoczęcie realizacji projektu na przełomie 2014 i 2015 r. Oferta mieszkań wg stanu na /tys. m2 PUM/ 1,1 Koneser 4,8 Koneser Rezydencja Foksal Małe Błonia 4,1 Małe Błonia

13 Podsumowanie Zarządcze zakończenie realizacji i otwarcie kompleksu biurowo-handlowego Plac Unii, rozpoczęcie procesu sprzedaży projektu; zawarcie przedwstępnej umowy inwestycyjnej z Liebrecht & Wood dotyczącej wspólnej realizacji części biurowo-handlowej w projekcie Koneser; pozytywne zakończenie przez L&W procesu due dilligence oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę / przebudowę 4 z 11 budynków w Kwartale Centralnym Konesera (po dniu bilansowym); sukces sprzedaży mieszkań w pierwszych etapach projektu Koneser oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnych dwóch budynków mieszkalnych (8,5 tys. m2 PU, po dniu bilansowym); zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów w projekcie Centrum Marszałkowska oraz pierwszej umowy najmu na ok. 13% powierzchni projektu; emisja trzyletnich obligacji oraz spłata obligacji zapadających pozyskanie 21,5 mln zł na realizację projektów z portfela Grupy (po dniu bilansowym); zmiany organizacyjne struktury Grupy BBID. 13

14 Tysiące Sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych w 4Q 2013 r sytuacja na rynku biurowym w Warszawie 9,9% 7,3% 7,4% 8,1% 8,8% 10,5% 10,9% 11,7% 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 popyt netto (tys. m2) wskaźnik pustostanów popyt brutto na powierzchnię biurową w Warszawie w 4Q 13 na poziomie ok. 115 tys. m2 (633 tys. m2 w 2013, +4% r/r), w tym: - ok. 30 tys. m2 w ramach umów przedłużenia najmu - ok. 35 tys. m2 w umowach typu pre-let; oczekiwany dalszy wzrost wskaźnika pustostanów w 2014 r. umiarkowany wpływ na osiągane stawki najmu w najlepszych lokalizacjach (22-24 EUR/m2/m-c/), zauważalny wpływ na stawki najmu poza centrum; wartość transakcji inwestycyjnych w 4Q na poziomie 0,7 mld EUR oraz 2,3 mld EUR w całym 2013 r. (tylko powierzchnia biurowa i handlowa) możliwa dalsza kompresja stóp kapitalizacji dla najlepszych lokalizacji biurowych w Warszawie w 2014 r. (obecnie 6,25%) przy oczekiwanej stabilizacji stóp kapitalizacji dla najlepszej powierzchni handlowej (5,75%). sytuacja na rynku inwestycyjnym w Polsce mld EUR 3 2,4 2,3 2,2 2 1,6 8% 7% projekt komercyjne Grupy BBID w COB Centrum Marszałkowska 1 0,5 6% Roma Tower wolumen - biura wolumen - handel prime yield - biura prime yield - handel Źródło: JLLS: Warsaw City Reports, CBRE: Investment Market in Poland 5% Plac Unii

15 Rynek transakcyjny w 2013 r. i perspektywy na 2014 Największe transakcje na rynku nieruchomości biurowych w 2013 r. przedmiot transakcji 49% w portfelu 5 biurowców PU netto (tys m2) nabywca szacowana cena 125 CA Immo EUR 135m New City 39 Hines EUR 127 m Mokotów Nova 40 Tristan Capital EUR 121 m Senator 23 Union Investment EUR 120 m Atrium One 17 Deka Immobilien - Global EUR 94 m Źródło: artykuł z ; JLLS baza biur CEE - transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych Rosja 52% 49% Polska 30% 35% Czechy 10% 8% pozostałe* 8% 8% Łącznie (EUR bn) 10,0 7,7 * obejmuje dane dla krajów: Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Rumunia, Słowacja, Ukraina Źródło:CBRE CEE Property Investment Market View January 2014 dominująca rola transakcji z kapitałem zagranicznym w 2013 r. (ok. 94% łącznego wolumenu transakcji), w tym inwestorów międzynarodowych (m.in. Blackstone, Atrium), niemieckich (RREEF, Union Investment, Invesco, IVG, Allianz), brytyjskich (LCP, Tristan Capital Partners) i amerykańskich (WP Carey, Hines, Kulczyk Silverstein Properties); dominująca rola rynku polskiego i rosyjskiego w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych w CEE; rozbudowany pipe-line projektów przygotowywanych do sprzedaży w 2014 r. m.in. Rondo 1, Metropolitan, Skylight, Plac Unii; dobra kondycja polskiej gospodarki, zwiększająca się dostępność finansowania oraz coraz wyższe wyceny nieruchomości na rynkach zachodnich czynnikami wspierającymi atrakcyjność polskiego rynku dla inwestorów zagranicznych w najbliższych latach. 15

16 Plac Unii flagowy projekt BBID Dotychczasowe osiągnięcia w realizacji projektu: porozumienie z SS Supersam i uzyskanie zgód administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia projektu przygotowanie znakomitego i unikatowego projektu przez PA Kuryłowicz & Associates pozyskanie renomowanego partnera, kluczowego najemcy oraz uzyskanie 120 mln EUR finansowania bankowego otwarcie kompleksu i rozpoczęcie eksploatacji w październiku 2013 r. pełen sukces komercjalizacji powierzchni handlowej i zaawansowany wynajem powierzchni biurowej szacujemy, że w ciągu pierwszego weekendu galerię odwiedziło ok. 40 tys. osób Przygotowanie do sprzedaży projektu zgoda partnerów Liebrecht & Wood oraz BBI Development do przeprowadzenia transakcji sprzedaży projektu w 2014 r.; wybór CB Richard Ellis na doradcę transakcyjnego w procesie sprzedaży przygotowanie materiałów informacyjnych, pomoc w optymalnej strukturyzacji transakcji oraz koordynacja i nadzór nad procesem; dalsze awansowanie komercjalizacji powierzchni biurowej możliwe objęcie niewynajętej części powierzchni umową typu masterlease. Zdobywca nagród Eurobuild Awards dla nowego biurowca roku 2013 oraz CEE Retail Estate Awards dla wielofunkcyjnego projektu roku Sprzedaż projektu Plac Unii przełomowym wydarzeniem dla działalności Grupy

17 Plac Unii zakończenie flagowej inwestycji BBID Plan procesu sprzedaży projektu: rozesłanie teasera inwstycyjnego do wybranych inwestorów rozesłanie pełnego Memorandum Inwestycyjnego due-dilligence nieruchomości o pierwsza tura ofert o spotkania z wyselekcjonowanymi inwestorami o druga tura ofert o zawarcie klauzuli wyłączności z wybranym inwestorem o negocjacje ostatecznych warunków transakcji o zamknięcie transakcji renomowany doradca transakcyjny gwarantem zachowania najwyższej staranności w realizacji procesu sprzedaży finalizacja i rozliczenie transakcji planowane na 2H 2014 r.; środki pozyskane ze sprzedaży Placu Unii katalizatorem postępów w realizacji pozostałych projektów z portfela Grupy, w tym: Centrum Praskiego Koneser, Centrum Marszałkowska, Roma Tower i Pasażu Simonsa; 17

18 Centrum Marszałkowska bliskie rozpoczęcie strategicznego Projektu prawomocna i ostateczna Decyzja o Warunkach Zabudowy pozwolenie na rozbiórkę nowa marka, logo i księga wizualizacji Projektu opcja zakupu pozostałych udziałów w projekcie przez BBID (po oddaniu budynku do użytkowania, do r.) podpisanie pierwszej umowy najmu z Społem WSS Śródmieście (13% powierzchni, 25 letni okres najmu) rozpoczęcie rozmów z bankami o ostateczne pozwolenie na budowę (2H 2014) o początek prac wyburzeniowych (4Q 2014) o pozyskanie finansowania bankowego (2H 2014) o rozpoczęcie prac budowlanych (1H 2015) 18 lokalizacja projekt pow. handlowa pow. biurowa partner udział BBID w SPV i zysku Parametry projektu róg ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej budynek biurowo-usługowy klasy A 4,6 tys.m2 PU 9,5 tys. m2 PU Spółdzielnia WSS Społem Śródmieście 35%* * bez uwzględnienia opcji odkupu pozostałych udziałów w projekcie Szacowany kosztorys projektu (mln zł) Źródła finansowania projektu (mln zł) nieruchomość * 75,7 środki własne (36%) 84,0 koszty twarde (m.in. GW) 111,8 koszty miękkie 44,3 kredyt bankowy (64%) 147,7 łączny koszt projektu 231,7 łączny koszt projektu 231,7 * wartość nieruchomości wg zdyskontowanej wyceny rynkowej

19 Centrum Marszałkowska kluczowa umowa z WSS Śródmieście Przedwstępna umowa nabycia udziałów i praw w spółce celowej zobowiązanie WSSŚ do sprzedaży projektu - gwarancja wyjścia z projektu zgodnie ze strategią BBID prawo BBID do wskazania inwestora zewnętrznego lub przejęcia udziałów WSSŚ - elastyczność BBID w zakresie sposobu wyjścia z projektu ustalenie ceny sprzedaży udziałów WSSŚ - korzystny podział nadwyżki z ceny sprzedaży ponad wartość minimalną należną WSSŚ - możliwość wygenerowania przez BBID dodatkowej marży przy sprzedaży projektu spodziewany końcowy udział BBID w przepływie z projektu będzie wyższy niż wynikające z dotychczasowych ustaleń 35% - zawarcie umowy wiąże się z istotnymi korzyściami ekonomicznymi dla BBID Podział ceny całkowitej ze sprzedaży projektu Wzrost ceny całkowitej projektu Zaliczki na poczet realizacji zawartej umowy okres Udział WSS Śródmieście Udział BBID do 10% 65% 35% od 10 do 30% 0% 100% powyżej 30% 40% 60% kwota mln EUR mln EUR mln EUR 19 Gwarancja pełnej kontroli nad procesem wyjścia oraz szansa na zwiększenie udziału w przepływach ze sprzedaży projektu

20 Koneser plan i harmonogram realizacji projektu pierwszy etap mieszkań (Kwartał E2 i E4) Kwartał Centralny drugi etap mieszkań (Kwartał E3) Kwartał A Etapy realizacji projektu: Kwartał A Mieszkania Kw. E2 i E4 Mieszkania Kw. E1 i E3 Kwartał centralny Mieszkania Łącznie trzeci etap mieszkań rozpoczęcie realizacji 3Q Q Q 2010 zakończenie realizacji wytworzona pow. /tys. m2 PU/ 1Q H ,3 7,1 8,5 46,1 14,2 77,2 pow. mieszkaniowa 6,2 6,3 11,5 24,0 pow. handlowa 0,9 0,8 21,3 2,7 25,7 pow. biurowa 1,3 1,4 24,8 27,4 20 zrealizowany w realizacji plan. plan. plan.

21 Liebrecht&wooD w Kwartale Centralnym Centrum Praskiego Koneser Przedwstępna Umowa Inwestycyjna ze sprawdzonym partnerem biznesowym 21 Nowa Spółka Celowa KWARTAŁ CENTRALNY ponad 46 tys. m2 GLA (około 59% całego projektu Koneser) Docelowe udziały w projekcie: BBID 55,5% L&W 44,5%* * udział w projekcie może ulec zwiększeniu o 6,1p.p. na skutek dofinansowania spółki celowej przez L&W dodatkowymi 15 mln zł ogólny schemat transakcji: badanie due dilligence projektu przez L&W (4Q2013) o wydzielenie i wniesienie gruntu przez BBID do nowej spółki celowej o zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej o wkład kapitałowy L&W na poziomie co najmniej 54 mln zł (z uwzględnieniem 9 mln zł finansowania pomostowego przed podpisaniem umowy inwestycyjnej) o wkład kapitałowy BBID do 21,8 mln zł o pozyskanie kredytu bankowego (LTC do 70%) dodatkowe uzgodnienia: wstępne parametry sprzedaży Projektu po jego zakończeniu, opcję kupna przysługującą funduszowi L&W w okresie od 6 miesięcy do roku po zawarciu umowy inwestycyjnej. Cel biznesowy: powtórzenie wspólnego sukcesu odniesionego w projekcie Plac Unii, przy wykorzystaniu unikalnych kompetencji obu spółek oraz dotychczasowych doświadczeń we współpracy operacyjnej

22 Planowa realizacja etapów mieszkaniowych Projektu Koneser postępy na budowie Kwartałów E2 i E4 osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcji budynków (wiecha) styczeń 2014 roku, zakończenie budowy planowane na 4Q2014; sukces sprzedażowy projektu: 31 sprzedanych mieszkań w Wytwórni (38% powierzchni) oraz 6 mieszkań w Mennicy (66% powierzchni)*; umowa sprzedaży całości realizowanej obecnie powierzchni komercyjnej (0,9 tys. m2 PU) z Kwartału E2 do spółki celowej L&W; bezpieczeństwo finansowe pierwszego etapu mieszkaniowego: kredyt budowlany w wysokości 30 mln zł oraz techniczny (finansowanie VAT) w wysokości 2 mln zł; uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę kolejnych budynków mieszkalnych (8,5 tys. m2 PU, w tym 6,3 tys. m2 PUM) planowane rozpoczęcie prac na przełomie 2014 i 2015 roku; zakończenie budowy II linii metra w 2014 r. przyspieszenie istotnych zmian w atrakcyjności inwestycyjnej Pragi. Kwartał E2 Wytwórnia Kwartał E4 Mennica Kwartał E3 i E1 22 Zakończenie realizacji 2H H Ilość mieszkań Cena za m tys. zł 8,5 12 tys. zł - * dane dotyczące sprzedaży podane wg stanu na r. aktualne zdjęcie z budowy projekt Koneser

23 Kluczowe planowane działania w projektach Grupy awansowanie procesu komercjalizacji i sprzedaż projektu Plac Unii - oczekiwany wpływ istotnych środków do Grupy BBID pod koniec 2014 roku; rozpoczęcie projektów Centrum Marszałkowska (prace wyburzeniowe) i Centrum Praskie Koneser Kwartał Centralny (wydzielenie części nieruchomości do SPV i uzyskanie pozwolenia na budowę) ponad 60 tys. m2 pow. komercyjnej do realizacji do 2017 r.; pozyskanie finansowania oraz rozpoczęcie realizacji drugiego etapu mieszkaniowego projektu Koneser; zakończenie etapu postępowań prawnych w projekcie Roma Tower (ok tys. m2 PU) i awansowanie procesu projektowania i uzyskania WZ konieczne wniesienie nieruchomości do SPV (archidiecezja) i dofinansowanie projektu kwotą ok. 19 mln zł (BBID) ; przeprowadzenie transakcji zamiany gruntów z miastem Warszawa (możliwa dopłata) i awansowanie prac projektowych i administracyjnych w projekcie Pasaż Simonsa; 23 rozpoczęcie kolejnego etapu w projekcie Małe Błonia realizacja finansowana z kredytu bankowego, uwalniany kapitał przeznaczany na spłatę kredytu finansującego zakup gruntu;

24 Projekty we wstępnej fazie przygotowania Projekt Roma Tower Projekt Pasaż Simonsa Projekt Hale Banacha 24

25 Projekt Roma Tower Kluczowe wydarzenia w projekcie: styczeń 2014 r. - przeznaczenie do sprzedaży przez Miasto Warszawę działki po LO K. Hoffmanowej (naprzeciwko inwestycji BBID) - zgoda na wysoką zabudowę (do 180 m), oczekiwania cenowe pomiędzy mln zł; wrzesień 2013 r. - uzyskanie pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Warszawie w zakresie wysokości Roma Tower (do 180m). Umowa inwestycyjna z Archidiecezją Warszawską i Parafią Św. Barbary 16 grudnia 2011 r. lokalizacja projekt wysokość Roma Tower (wizualizacja) Parametry projektu róg ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej budynek biurowo-usługowy klasy A m Cel projektu budowa, komercjalizacja i sprzedaż budynku biurowo-usługowego klasy A Prawa i zobowiązania BBID warunkowe wniesienie do spółki celowej wkładu pieniężnego w wysokości co najmniej 19 mln PLN (dotychczasowe nakłady Spółki na projekt wyniosły około 5 mln zł) zaangażowanie finansowe uzależnione głównie od wniesienia nieruchomości do SPV przygotowanie inwestycji, nadzór inwestorski, prace projektowe, nadzór autorski nad wykonaniem w zamian za dodatkowe wynagrodzenie powierzchnia tys. m2 PU udział BBID 44,99% finansowanie partner zewnętrzne* Archidiecezja Warszawska * oprócz wkładu pieniężnego (ok.19 mln PLN) oraz niepieniężnego (usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem projektu) BBID Prawa i zobowiązania Archidiecezji Warszawskiej i Parafii przeniesienie własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do spółki celowej (konieczność uzyskania decyzji alienacyjnej Stolicy Apostolskiej) prawo do nowego budynku parafialnego, wybudowanego przez spółkę celową w ramach budżetu projektu

26 Projekt Pasaż Simonsa Główne informacje o projekcie Cel projektu budowa, komercjalizacja i sprzedaż budynku biurowego o łącznej powierzchni użytkowej ok. 6,9 tys. m2. Zaawansowanie projektu Pasaż Simonsa wstępne porozumienie z miastem Warszawą o zamianie Kina Wars na Pasaż Simonsa prawdopodobna zamiana w 3Q2014, możliwa dopłata; uzyskanie prawomocnej WZ dla inwestycji zgoda na planowaną zabudowę, proces budowy 2 do 2,5 roku. Parametry projektu lokalizacja projekt pow. użytkowa** finansowanie róg ulic Długiej i Bohaterów Getta budynek wielofunkcyjny ok.6,9 tys. m2 zewnętrzne* 26 * także poprzez uzyskanie kredytu bankowego ** na dalszym etapie prac projektowych możliwa zmiana struktury powierzchni

POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013

POLNORD SA. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki. Warszawa, 26 marca 2013 POLNORD SA Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Zamierzenia operacyjne Spółki Warszawa, 26 marca 2013 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R.

PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R. PUBLICZNY PROGRAM EMISJI OBLIGACJE SERII D 5 19 GRUDNIA 2014 R. Agenda Zastrzeżenia prawne Parametry emisji Informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Najważniejsze projekty Najważniejsze zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku

Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku Obligacje Capital Park S.A. Warszawa, grudzień 2014 roku 1 Agenda Parametry emisji Informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Najważniejsze projekty Najważniejsze zrealizowane projekty Kluczowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. Prezentacja spółki. M a j 2 0 1 5 r.

ALTA S.A. Prezentacja spółki. M a j 2 0 1 5 r. ALTA S.A. Prezentacja spółki M a j 2 0 1 5 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny dla akcji

Prospekt Emisyjny dla akcji Prospekt Emisyjny dla akcji z siedzibą w Legnicy Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku regulowanym 3.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ECHO INVESTMENT ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ECHO INVESTMENT ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ECHO INVESTMENT ZA I KWARTAŁ ROKU 1 SPIS TREŚCI I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 3 II. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe grupy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY DOKUMENT REJESTRACYJNY BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa www.bbidevelopment.pl Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 62.769.400 Akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA R. Miejsce i data publikacji: Warszawa 13 listopada r. 1 GLOBE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A.

Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za sześciu miesięcy, zakończony 30 czerwca 2007 roku. Kielce, 14 sierpnia 2007 roku Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Ząbki, dn. 19 marca 2014 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Inwestycja o silnych fundamentach PROSPEKT EMISYJNY www.atal.pl ATAL S.A. PROSPEKT EMISYJNY (spółka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2011 roku

Warszawa, marzec 2011 roku Oferta obligacji RobygS.A. Warszawa, marzec 2011 roku 1 Agenda 1. Parametry emisji 2. Profil Emitenta 3. Zrealizowane oraz bieżące projekty 4. Podstawowe dane finansowe 5. Metodologia analizy 6. Cel emisji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 1 RAPORT ROCZNY 2 0 0 8 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 WŁADZE BANKU 48 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy komercyjni

Deweloperzy komercyjni Capital Park, Echo Investment, GTC, Rank Progress 02.07.2014 Rentowność obligacji sentyment kontra analiza Data raportu (14 pkt.) W raporcie poddaliśmy analizie czterech emitentów obligacji zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu analitycznego

Aktualizacja raportu analitycznego EQUITY RESEARCH PARTNER Vantage Development Deweloperzy Cena docelowa: PLN 3.61 Aktualizacja raportu analitycznego Oczekujemy wzrostu przychodów w 2015-17P, odpowiednio o 34%, 50% oraz 29%. Podwyższamy

Bardziej szczegółowo

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka Prospekt Oferta Cena KNF Czynniki ryzyka Citi Prospekt Emisyjny Polski Holding Nieruchomości S.A. SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 1 CZYNNIKI RYZYKA... 21 Czynniki ryzyka związane z Grupą, jej działalnością

Bardziej szczegółowo

wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition

wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition wyniki 4Q 2013 CC Group Small&MidCap Conference 4 th Edition Warszawa, 27 marca 2014 agenda omówienie najważniejszych zdarzeń 4Q 2013 podsumowanie wyników finansowych najważniejsze dane operacyjne Gino

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 61500) Oferta

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 2015 1 Spis Treści Wprowadzenie... 4 O nas... 5 Gospodarka i sektor bankowy w 2014 roku... 6 Wzrost gospodarczy i inflacja... 6 Stopy procentowe... 7 Sektor bankowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Ząbki, dn. 28 sierpnia 2013 r. 1. Wprowadzenie J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Bardziej szczegółowo