BBI Development S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BBI Development S.A."

Transkrypt

1 BBI Development S.A. prezentacja wynikowa Grupy po 4Q 2013 r. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 roku

2 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które BBI Development S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. BBI Development S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody BBI Development S.A.

3 Plan Prezentacji wyniki finansowe i operacyjne Grupy podsumowanie zarządcze 2013 r. sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych realizowane projekty projekty we wstępnej fazie przygotowania Osoby biorące udział w prezentacji: Michał Skotnicki Piotr Litwiński - Prezes Zarządu - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

4 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Wyszczególnienie (tys. zł) Y 2013 Y 2012 Zm. % 4Q Q Q Q 2013 Przychody operacyjne, w tym: % udział w wyniku jednostek współkontrolowanych % (1 130) ze sprzedaży wyrobów % z tyt. świadczonych usług % Koszty operacyjne % wartość sprzedanych wyrobów % koszty świadczonych usług (w tym koszty SPV) % koszty ogólne (SG&A spółek operacyjnych)* % Pozostałe saldo operacyjne (3 659) (331) (3 405) (100) (123) (31) Wynik z działalności operacyjnej % (8 193) saldo działalności finansowej (4 819) (4 105) (946) (788) (1 742) (1 343) podatek dochodowy (20 897) (24 536) (359) Wynik netto podmiotu dominującego (338) Uwaga: wszystkie dane po przeszacowaniu według metody praw własności (zmiana MSSF od 1 stycznia 2013r.) * obejmują koszty spółek BBI Development SA, Juvenes Projekt Sp zoo i Juvenes Serwis Sp zoo rozwiązanie rezerwy z tyt. podatku odroczonego w projekcie Plac Unii w 4Q 13; kwartalne aktualizacja modelu wyceny Placu Unii; wykazanie przychodów ze sprzedaży mieszkań w projekcie Małe Błonia (89 mieszkań w 2013); odpis zapasów w wysokości około 3,3 mln zł (głównie projekt Małe Błonia); zaawansowane stadium realizacji projektu Mroźnia; utrzymanie kosztów ogólnych Grupy na poziomie porównywalnym z poprzednimi okresami. 4

5 Istotne zdarzenia kształtujące wyniki finansowe Grupy BBID w 4Q 2013 Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych (tys. zł) model wyceny projektu Plac Unii oparty na wielu zmiennych m.in.: (i) na kursie EUR/PLN), (ii) poniesionych nakładach, 4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 13 Y 2013 budujących wartość historyczną w księgach spółki celowej Plac Unii (521) oraz (iii) przyjętych, aktualizowanych na bieżąco założeniach rynkowych; Rezydencja Foksal (597) (643) Pozostałe (12) 8 (95) 98 (1) rozwiązanie rezerwy z tyt. podatku odroczonego w projekcie Rozpoznany zysk łącznie (1 130) Plac Unii w 4Q 13 20,9 mln zł dodatniego wpływu na wyniku netto 2013 r. (23,5 mln zł wpływu w 4Q 13); Istotne pozycje związane ze sprzedażą usług (mln zł) 4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 13 Y 2013 Przychody z usług: 6,4 8,6 15,2 3,6 33,8 w tym Projekt Mroźnia 3,8 7,5 10,9 2,6 24,8 Koszty wykonania usług: 7,1 8,5 13,6 3,5 32,7 w tym Projekt Mroźnia 3,5 7,1 8,8 2,6 22,0 rozpoznanie 0,3 mln zł zysku na projekcie Mroźnia w 4Q2013 planowane zakończenie realizacji projektu w 1H 14; w kolejnych kwartałach zysk z projektu Mroźnia wykazywany na bieżąco 90% zaawansowanie projektu wg stanu na koniec 2013 r. (rozpoznanie dotychczas ok. 55,6 mln zł przychodów z zakontraktowanych 62,1 mln zł); 5 Oddania lokali w Projekcie Małe Błonia i rozpoznanie wyniku liczba przekazanych lokali przychody ze sprzedaży (mln zł) wynik na sprzedaży (mln zł) marża brutto na sprzedaży 1Q ,7 0,6 9,4% 2Q ,8 0,3 11,3% 3Q ,0 0,4 7,9% 4Q ,3 0,3 4,9% ,8 1,6 8,0% rozpoznanie 1,6 mln zł zysku w 2013 z tyt. przekazania lokali nabywcom w projekcie Małe Błonia; spadek marży zrealizowanej na mieszkaniach przekazanych w 3 i 4Q 2013 r. efektem upustów cenowych na ostatnie mieszkania odsetki od kredytu budowlanego wykazywane na bieżąco; inwestycja Małe Błonia jest zakończona sprzedaż mieszkań bezpośrednio wzmacnia cash flow operacyjny Spółki.

6 Grupa BBID przepływy pieniężne w 4Q oraz 1-4Q 2013 nakłady inwestycyjne na projekty deweloperskie (7,5 mln zł w 4Q 13, 21,0 mln zł w 1-4Q 13) głównie w projektach Koneser (pierwszy etap mieszkaniowy) i Małe Błonia; przepływy pieniężne nie obejmują nakładów na projekty współkontrolowane: Plac Unii, Centrum Marszałkowska oraz Rezydencja Foksal; środki pieniężne na początek okresu otrzymane należności, w tym wpływy ze sprzedaży mieszkań Przepływy pieniężne Grupy w 4Q 13 15,7 +16,0 Dla 1-4Q 13: 10,3 +60,0 obserwowana tendencja wzrostowa nakładów inwestycyjnych głównie za sprawą projektu Koneser; otrzymane w 4Q2013 należności dotyczą: 5,6 mln zł projekt Koneser (mieszkania); 4,7 mln zł projekt Małe Błonia, 4,4 mln zł Juvenes Serwis (głównie Mroźnia), 1,3 mln zł pozostałe; nakłady na projekty deweloperskie płatności na rzecz kontrahentów konsorcjum wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia podatek dochodowy -1,8 0,0-8,1-7,5-21,0-28,2-8,4-0,7 na saldo przepływów finansowych w 4Q 13 wpływ miały: zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 5,3 mln zł, spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w wysokości 1,5 mln zł; środki pieniężne zgromadzona na koniec 4Q 13 oraz pozyskane z emisji obligacji w lutym 2014 r. (netto +21,5 mln zł) zabezpieczeniem bieżących potrzeb finansowych Grupy Kapitałowej. pozostałe przepływy operacyjne saldo przepływów inwestycyjnych saldo przepływów finansowych środki pieniężne na koniec okresu -2,1-4,3 +4,2 12,0-10,8-2,3 +13,1 12,0 6

7 Koszty działalności Grupy BBID Koszty ogólne spółek operacyjnych* Koszty spółek celowych ujęte w P&L 3,2 3,3 3,0 3,2 3,3 3,6 3,2 3,6 1,0 1,5 0,8 1,1 1,1 1,5 1,0 1,5 7 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 * obejmuje koszty ogólne spółek BBI Development SA, Juvenes Projekt Sp zoo i Juvenes Serwis Sp zoo 4,8 12,0 Koszty świadczonych usług* 4,3 10,3 2,4 12,1 7,5 5,7 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 koszty świadczonych usług przychody zewnętrzne z tyt. świadczonych usług * obejmuje koszty usług świadczonych przez Juvenes Projekt Sp zoo i Juvenes Serwis Sp zoo 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 koszty ogólne na stabilnym poziomie ok. 3,2-3,6 mln zł kwartalnie zakładane utrzymanie obecnego poziomu w kolejnych kwartałach; zmiany w wysokości kosztów spółek celowych związane z aktywnością marketingową oraz poziomem sprzedaży w poszczególnych projektach; koszty świadczonych usług związane z realizacją projektów dla klientów zewnętrznych przez spółki zależne poziom kosztów ściśle skorelowany z przychodami ze świadczenia usług poza Grupą Kapitałową.

8 BBID Zadłużenie Grupy Zadłużenie odsetkowe Grupy BBID 167,1 81,0 Moment emisji: lut-11 lut-12 lut-13 lut-14 dwuletnie ,9 187,4 189,2 Emisje obligacji (tys. zł) 198,5 96,4 95,7 99,8 106,8 86,1 89,5 91,7 89,4 91,7 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 z tyt. kredytów i pożyczek dla spółek celowych* z tyt. obligacji - jednostka dominująca** * nie obejmuje kredytów i pożyczek otrzymanych przez spółki współkontrolowane ** pozycja zawiera również pozostałe zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania z tyt. leasingu finansowego, łączna kwota pozostałych zobowiązań finansowych w poszczególnych okresach nie przekraczała 1 mln zł trzyletnie wartość emisji wykup obligacji własnych wpływ do BBID wzrost zadłużenia w 4Q między innymi w wyniku uruchomienia finansowania bankowego w etapach mieszkaniowych projektu Koneser (dostępny kredyt budowlany i VAT w kwocie około 32 mln zł); zadłużenie finansowe na koniec 4Q 13 w projekcie Plac Unii (spółka współkontrolowana) na poziomie 360,0 mln zł dostępne finansowanie w ramach kredytu budowlanego w wysokości 105 mln EUR; źródłem spłaty kredytu budowlanego w projekcie Plac Unii kredyt inwestycyjny lub wpływ ze sprzedaży projektu (rozpoczęty proces sprzedaży finalizacja transakcji przewidywana w 4Q2014); pozyskanie w lutym 2014 r. 21,5 mln zł z tyt. emisji obligacji (53 mln zł obligacji wyemitowanych i 31,5 mln zł spłaconych) z przeznaczeniem na finansowanie prac w projektach Koneser (etapy mieszkaniowe, kwartał centralny), Centrum Marszałkowska i innych projektów, w tym przygotowaniu gruntu pod realizację projektu Roma Tower; zakładane zmniejszenie zadłużenia z tyt. obligacji po transakcji sprzedaży projektu Plac Unii; 8

9 Struktura zapadalności zadłużenia Grupy dopasowana do harmonogramu realizacji projektów 9 Zadłużenie (mln zł) kredyty na zakup gruntu 37,0 8,4 7,7 * kredyt inwestycyjny, ostateczna spłata listopad 2019 r. Małe Błonia 17,9 8,4 7,7 Koneser 19,1 kredyty realizacyjne 3,8 1,7 0,2 6,9 Małe Błonia 3,6 Koneser Kw. A* 0,2 0,2 0,2 6,9 Koneser Kw. E2 i E4 1,5 obligacje 34,4 35,0 22,0 pożyczka od L&W (Plac Unii) 36,6 inne zadłużenie 4,5 0,1 0,1 Zadłużenie łącznie 116,3 45,2 30,0 6,9 spłacone zadłużenie z tyt. obligacji zapadłych w lutym 2014 i emisja 53 mln zł obligacji o trzyletniej zapadalności (luty 2017); uruchomienie w 4Q kredytu budowlanego w pierwszym etapie mieszkaniowym projektu Koneser (kredyt do 30 mln zł); pozyskanie finansowania pomostowego od partnera biznesowego Liebrecht&Wood zostanie spłacone ze środków uzyskanych ze sprzedaży Placu Unii; 7,1 mln zł zadłużenia pozostałego do spłaty w 2014 r. spłata 41,5 mln zł długu w 1Q 2014 r. oraz plan zmiany harmonogramu płatności dla 31,1 mln zł zadłużenia; kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem finansowania projektu Centrum Marszałkowska ; Zapadalność zadłużenia Grupy BBID (mln zł) 116,3 45,3 36,6 45,2 10,2 34,4 35,0 30,0 8,0 22,0 pozostałe zadłużenie pożyczka od L&W obligacje 6, ,3 dług zapadalny w 2014 Planowana obsługa zadłużenia w 2014 r. 34,4 7,1 dług spłacony w 1Q'14 36,6 7,1 dług do spłaty w 2014* pozostałe zadłużenie pożyczka od L&W obligacje * pozostały dług do spłaty w 2014 obejmuje spłatę 36,6 mln zł pożyczki od L&W (spłata ze środków ze sprzedaży Placu Unii), 4,7 mln zł kredytu na grunt w Koneserze oraz 2,4 mln zł pozostałych zobowiązań finansowych ** zmiana harmonogramu spłat dotyczy 16,7 mln zł kredytu na grunt w Małe Błonia (prowadzone negocjacje z bankiem) oraz przeniesienie 14,4 mln zł kredytu na grunt w Konserze do spółki celowej powołanej do realizacji Kwartału Centralnego (zmiana harm. płatności) 31,1 zmiana harm. spłaty**

10 BBID Zapasy na koniec 2013 r. grunt Projekty na r. (mln zł) project management i budowlane koszty finansowe łącznie zmiana 4Q 13/3Q 13 (mln zł) Projekty zakończone: 6,7 7,2 Małe Błonia 6,7 7,2 Projekty w toku: 223,3 7,7 Koneser, w tym 62,2 37,3 19,6 119,1 5,3 Kwartał E2 i E4 6,3 15,6 3,2 25,1 Kwartał Centralny 36,1 14,9 10,7 61,7 pozostałe 19,8 6,8 5,7 32,3 Małe Błonia 56,4 14,2 20,7 91,3 1,1 Centrum Marszałkowska* 1,8 0,8 2,6 - Plac Unii* 3,6 1,0 4,6 0,9 Roma Tower 3,4 0,6 4,0 0,8 Pozostałe 1,7 1,7 0,4 Łącznie 118,6 62,0 42,7 230,0 0,5 *wyłącznie w zakresie nakładów, które czasowo zwiększają aktywa skonsolidowane BBID i nie są przenoszone do współkontrolowanych spółek celowych. nakłady na część mieszkaniową projektu Koneser główną przyczyną wzrostu zapasów w 4Q 13; oczekiwane utrzymanie nakładów na projekt Koneser w kolejnych kwartałach (finansowanie bankowe) oraz możliwy wzrost nakładów na inne projekty, w tym Centrum Marszałkowska, kolejny etap projektu Małe Błonia, projekt Roma Tower; spadek zapasów w projektach zakończonych efektem przekazywania mieszkań w projekcie Małe Błonia oraz dokonania odpisu części kosztu wytworzenia mieszkań; 10

11 Bilans powierzchni komercyjnej BBID wg stanu na r. Projekty status PU biurowa tys. m2 komerc. % PU handlowa tys. m2 komerc. % Rezydencja Foksal* zakończony 1,7 100% 0,8 59% Powierzchnia komercyjna** /tys. m2 PU/ Koneser Kw. A. zakończony 1,1 70% Plac Unii zakończony 40,9 51% 15,1 95% Koneser Kw. E2 i E4 w budowie 0,9 100% 21,7 Łącznie 43,7 16,8 * powierzchnia komercyjna w projekcie Rezydencja Foksal przeznaczona do bezpośredniej sprzedaży 38,8 Projekty w zaawansowanym stadium przygotowania pow. biurowa szacunek w tys. m2 pow. handlowa szacunek w tys. m2 Centrum Marszałkowska 9,5 4,6 pow. skomercjalizowana pow. do komercjalizacji Koneser Kw. Centralny 24,8 21,3 Łącznie 34,3 25,9 Powierzchnia do komercjalizacji** /tys. m2 PU/ zaawansowane negocjacje na 6,8 tys. m2 powierzchni biurowej w projekcie Plac Unii, w tym 3,1 tys. m2 z podpisanymi Head of Terms; zawarcie pierwszej umowy najmu w projekcie Centrum Marszałkowska z WSSŚ Społem na ok. 1,9 tys. m2 powierzchni handlowej (13% całkowitej powierzchni najmu) na okres 25 lat; 20,5 1,2 11 pow. biurowa pow. handlowa ** dotyczy powierzchni projektów zakończonych oraz projektów w budowie

12 Bilans mieszkań BBID wg stanu na r. projekty status PUM tys. m2 liczba mieszkań mieszkania sprzedane mieszkania wydane klientom mieszkania w ofercie Projekty w budowie i zakończone wg stanu na /tys. m2 PUM/ Rezydencja Foksal zakończony 4, Małe Błonia etap 1 zakończony 8, Koneser Kw. E2 w budowie 5, Koneser Kw. E4 w budowie 0, Łącznie 19, ,8 6,2 12 Projekty w zaawansowanym stadium przygotowania PU szacunek tys. m2 liczba mieszkań - szacunek rozpoczęcie budowy zakończenie budowy Małe Błonia etap 2 4, Koneser Kw. E1 i E3 8, / sprzedaż mieszkań w projekcie Koneser wg stanu na dzień 26 marca 2014: Koneser Kw. E2 (Wytwórnia): 33 lokali sprzedanych (40% powierzchni), Koneser Kw. E4 (Mennica): 6 lokali sprzedanych (66% powierzchni); zakończenie sprzedaży i rozliczenie projektu Rezydencja Foksal; 2 lokale (170 m2 PUM) pozostają w ofercie sprzedaży w projekcie Małe Błonia dodatkowo zawarto 7 umów rezerwacyjnych (608 m2 PUM) wg stanu na dzień 3 marca 2014 roku, zaawansowany plan rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji; uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę kolejnych budynków mieszkalnych w projekcie Koneser - rozpoczęcie realizacji projektu na przełomie 2014 i 2015 r. Oferta mieszkań wg stanu na /tys. m2 PUM/ 1,1 Koneser 4,8 Koneser Rezydencja Foksal Małe Błonia 4,1 Małe Błonia

13 Podsumowanie Zarządcze zakończenie realizacji i otwarcie kompleksu biurowo-handlowego Plac Unii, rozpoczęcie procesu sprzedaży projektu; zawarcie przedwstępnej umowy inwestycyjnej z Liebrecht & Wood dotyczącej wspólnej realizacji części biurowo-handlowej w projekcie Koneser; pozytywne zakończenie przez L&W procesu due dilligence oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę / przebudowę 4 z 11 budynków w Kwartale Centralnym Konesera (po dniu bilansowym); sukces sprzedaży mieszkań w pierwszych etapach projektu Koneser oraz uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnych dwóch budynków mieszkalnych (8,5 tys. m2 PU, po dniu bilansowym); zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów w projekcie Centrum Marszałkowska oraz pierwszej umowy najmu na ok. 13% powierzchni projektu; emisja trzyletnich obligacji oraz spłata obligacji zapadających pozyskanie 21,5 mln zł na realizację projektów z portfela Grupy (po dniu bilansowym); zmiany organizacyjne struktury Grupy BBID. 13

14 Tysiące Sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych w 4Q 2013 r sytuacja na rynku biurowym w Warszawie 9,9% 7,3% 7,4% 8,1% 8,8% 10,5% 10,9% 11,7% 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 popyt netto (tys. m2) wskaźnik pustostanów popyt brutto na powierzchnię biurową w Warszawie w 4Q 13 na poziomie ok. 115 tys. m2 (633 tys. m2 w 2013, +4% r/r), w tym: - ok. 30 tys. m2 w ramach umów przedłużenia najmu - ok. 35 tys. m2 w umowach typu pre-let; oczekiwany dalszy wzrost wskaźnika pustostanów w 2014 r. umiarkowany wpływ na osiągane stawki najmu w najlepszych lokalizacjach (22-24 EUR/m2/m-c/), zauważalny wpływ na stawki najmu poza centrum; wartość transakcji inwestycyjnych w 4Q na poziomie 0,7 mld EUR oraz 2,3 mld EUR w całym 2013 r. (tylko powierzchnia biurowa i handlowa) możliwa dalsza kompresja stóp kapitalizacji dla najlepszych lokalizacji biurowych w Warszawie w 2014 r. (obecnie 6,25%) przy oczekiwanej stabilizacji stóp kapitalizacji dla najlepszej powierzchni handlowej (5,75%). sytuacja na rynku inwestycyjnym w Polsce mld EUR 3 2,4 2,3 2,2 2 1,6 8% 7% projekt komercyjne Grupy BBID w COB Centrum Marszałkowska 1 0,5 6% Roma Tower wolumen - biura wolumen - handel prime yield - biura prime yield - handel Źródło: JLLS: Warsaw City Reports, CBRE: Investment Market in Poland 5% Plac Unii

15 Rynek transakcyjny w 2013 r. i perspektywy na 2014 Największe transakcje na rynku nieruchomości biurowych w 2013 r. przedmiot transakcji 49% w portfelu 5 biurowców PU netto (tys m2) nabywca szacowana cena 125 CA Immo EUR 135m New City 39 Hines EUR 127 m Mokotów Nova 40 Tristan Capital EUR 121 m Senator 23 Union Investment EUR 120 m Atrium One 17 Deka Immobilien - Global EUR 94 m Źródło: artykuł z ; JLLS baza biur CEE - transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych Rosja 52% 49% Polska 30% 35% Czechy 10% 8% pozostałe* 8% 8% Łącznie (EUR bn) 10,0 7,7 * obejmuje dane dla krajów: Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Rumunia, Słowacja, Ukraina Źródło:CBRE CEE Property Investment Market View January 2014 dominująca rola transakcji z kapitałem zagranicznym w 2013 r. (ok. 94% łącznego wolumenu transakcji), w tym inwestorów międzynarodowych (m.in. Blackstone, Atrium), niemieckich (RREEF, Union Investment, Invesco, IVG, Allianz), brytyjskich (LCP, Tristan Capital Partners) i amerykańskich (WP Carey, Hines, Kulczyk Silverstein Properties); dominująca rola rynku polskiego i rosyjskiego w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych w CEE; rozbudowany pipe-line projektów przygotowywanych do sprzedaży w 2014 r. m.in. Rondo 1, Metropolitan, Skylight, Plac Unii; dobra kondycja polskiej gospodarki, zwiększająca się dostępność finansowania oraz coraz wyższe wyceny nieruchomości na rynkach zachodnich czynnikami wspierającymi atrakcyjność polskiego rynku dla inwestorów zagranicznych w najbliższych latach. 15

16 Plac Unii flagowy projekt BBID Dotychczasowe osiągnięcia w realizacji projektu: porozumienie z SS Supersam i uzyskanie zgód administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia projektu przygotowanie znakomitego i unikatowego projektu przez PA Kuryłowicz & Associates pozyskanie renomowanego partnera, kluczowego najemcy oraz uzyskanie 120 mln EUR finansowania bankowego otwarcie kompleksu i rozpoczęcie eksploatacji w październiku 2013 r. pełen sukces komercjalizacji powierzchni handlowej i zaawansowany wynajem powierzchni biurowej szacujemy, że w ciągu pierwszego weekendu galerię odwiedziło ok. 40 tys. osób Przygotowanie do sprzedaży projektu zgoda partnerów Liebrecht & Wood oraz BBI Development do przeprowadzenia transakcji sprzedaży projektu w 2014 r.; wybór CB Richard Ellis na doradcę transakcyjnego w procesie sprzedaży przygotowanie materiałów informacyjnych, pomoc w optymalnej strukturyzacji transakcji oraz koordynacja i nadzór nad procesem; dalsze awansowanie komercjalizacji powierzchni biurowej możliwe objęcie niewynajętej części powierzchni umową typu masterlease. Zdobywca nagród Eurobuild Awards dla nowego biurowca roku 2013 oraz CEE Retail Estate Awards dla wielofunkcyjnego projektu roku Sprzedaż projektu Plac Unii przełomowym wydarzeniem dla działalności Grupy

17 Plac Unii zakończenie flagowej inwestycji BBID Plan procesu sprzedaży projektu: rozesłanie teasera inwstycyjnego do wybranych inwestorów rozesłanie pełnego Memorandum Inwestycyjnego due-dilligence nieruchomości o pierwsza tura ofert o spotkania z wyselekcjonowanymi inwestorami o druga tura ofert o zawarcie klauzuli wyłączności z wybranym inwestorem o negocjacje ostatecznych warunków transakcji o zamknięcie transakcji renomowany doradca transakcyjny gwarantem zachowania najwyższej staranności w realizacji procesu sprzedaży finalizacja i rozliczenie transakcji planowane na 2H 2014 r.; środki pozyskane ze sprzedaży Placu Unii katalizatorem postępów w realizacji pozostałych projektów z portfela Grupy, w tym: Centrum Praskiego Koneser, Centrum Marszałkowska, Roma Tower i Pasażu Simonsa; 17

18 Centrum Marszałkowska bliskie rozpoczęcie strategicznego Projektu prawomocna i ostateczna Decyzja o Warunkach Zabudowy pozwolenie na rozbiórkę nowa marka, logo i księga wizualizacji Projektu opcja zakupu pozostałych udziałów w projekcie przez BBID (po oddaniu budynku do użytkowania, do r.) podpisanie pierwszej umowy najmu z Społem WSS Śródmieście (13% powierzchni, 25 letni okres najmu) rozpoczęcie rozmów z bankami o ostateczne pozwolenie na budowę (2H 2014) o początek prac wyburzeniowych (4Q 2014) o pozyskanie finansowania bankowego (2H 2014) o rozpoczęcie prac budowlanych (1H 2015) 18 lokalizacja projekt pow. handlowa pow. biurowa partner udział BBID w SPV i zysku Parametry projektu róg ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej budynek biurowo-usługowy klasy A 4,6 tys.m2 PU 9,5 tys. m2 PU Spółdzielnia WSS Społem Śródmieście 35%* * bez uwzględnienia opcji odkupu pozostałych udziałów w projekcie Szacowany kosztorys projektu (mln zł) Źródła finansowania projektu (mln zł) nieruchomość * 75,7 środki własne (36%) 84,0 koszty twarde (m.in. GW) 111,8 koszty miękkie 44,3 kredyt bankowy (64%) 147,7 łączny koszt projektu 231,7 łączny koszt projektu 231,7 * wartość nieruchomości wg zdyskontowanej wyceny rynkowej

19 Centrum Marszałkowska kluczowa umowa z WSS Śródmieście Przedwstępna umowa nabycia udziałów i praw w spółce celowej zobowiązanie WSSŚ do sprzedaży projektu - gwarancja wyjścia z projektu zgodnie ze strategią BBID prawo BBID do wskazania inwestora zewnętrznego lub przejęcia udziałów WSSŚ - elastyczność BBID w zakresie sposobu wyjścia z projektu ustalenie ceny sprzedaży udziałów WSSŚ - korzystny podział nadwyżki z ceny sprzedaży ponad wartość minimalną należną WSSŚ - możliwość wygenerowania przez BBID dodatkowej marży przy sprzedaży projektu spodziewany końcowy udział BBID w przepływie z projektu będzie wyższy niż wynikające z dotychczasowych ustaleń 35% - zawarcie umowy wiąże się z istotnymi korzyściami ekonomicznymi dla BBID Podział ceny całkowitej ze sprzedaży projektu Wzrost ceny całkowitej projektu Zaliczki na poczet realizacji zawartej umowy okres Udział WSS Śródmieście Udział BBID do 10% 65% 35% od 10 do 30% 0% 100% powyżej 30% 40% 60% kwota mln EUR mln EUR mln EUR 19 Gwarancja pełnej kontroli nad procesem wyjścia oraz szansa na zwiększenie udziału w przepływach ze sprzedaży projektu

20 Koneser plan i harmonogram realizacji projektu pierwszy etap mieszkań (Kwartał E2 i E4) Kwartał Centralny drugi etap mieszkań (Kwartał E3) Kwartał A Etapy realizacji projektu: Kwartał A Mieszkania Kw. E2 i E4 Mieszkania Kw. E1 i E3 Kwartał centralny Mieszkania Łącznie trzeci etap mieszkań rozpoczęcie realizacji 3Q Q Q 2010 zakończenie realizacji wytworzona pow. /tys. m2 PU/ 1Q H ,3 7,1 8,5 46,1 14,2 77,2 pow. mieszkaniowa 6,2 6,3 11,5 24,0 pow. handlowa 0,9 0,8 21,3 2,7 25,7 pow. biurowa 1,3 1,4 24,8 27,4 20 zrealizowany w realizacji plan. plan. plan.

21 Liebrecht&wooD w Kwartale Centralnym Centrum Praskiego Koneser Przedwstępna Umowa Inwestycyjna ze sprawdzonym partnerem biznesowym 21 Nowa Spółka Celowa KWARTAŁ CENTRALNY ponad 46 tys. m2 GLA (około 59% całego projektu Koneser) Docelowe udziały w projekcie: BBID 55,5% L&W 44,5%* * udział w projekcie może ulec zwiększeniu o 6,1p.p. na skutek dofinansowania spółki celowej przez L&W dodatkowymi 15 mln zł ogólny schemat transakcji: badanie due dilligence projektu przez L&W (4Q2013) o wydzielenie i wniesienie gruntu przez BBID do nowej spółki celowej o zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej o wkład kapitałowy L&W na poziomie co najmniej 54 mln zł (z uwzględnieniem 9 mln zł finansowania pomostowego przed podpisaniem umowy inwestycyjnej) o wkład kapitałowy BBID do 21,8 mln zł o pozyskanie kredytu bankowego (LTC do 70%) dodatkowe uzgodnienia: wstępne parametry sprzedaży Projektu po jego zakończeniu, opcję kupna przysługującą funduszowi L&W w okresie od 6 miesięcy do roku po zawarciu umowy inwestycyjnej. Cel biznesowy: powtórzenie wspólnego sukcesu odniesionego w projekcie Plac Unii, przy wykorzystaniu unikalnych kompetencji obu spółek oraz dotychczasowych doświadczeń we współpracy operacyjnej

22 Planowa realizacja etapów mieszkaniowych Projektu Koneser postępy na budowie Kwartałów E2 i E4 osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcji budynków (wiecha) styczeń 2014 roku, zakończenie budowy planowane na 4Q2014; sukces sprzedażowy projektu: 31 sprzedanych mieszkań w Wytwórni (38% powierzchni) oraz 6 mieszkań w Mennicy (66% powierzchni)*; umowa sprzedaży całości realizowanej obecnie powierzchni komercyjnej (0,9 tys. m2 PU) z Kwartału E2 do spółki celowej L&W; bezpieczeństwo finansowe pierwszego etapu mieszkaniowego: kredyt budowlany w wysokości 30 mln zł oraz techniczny (finansowanie VAT) w wysokości 2 mln zł; uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę kolejnych budynków mieszkalnych (8,5 tys. m2 PU, w tym 6,3 tys. m2 PUM) planowane rozpoczęcie prac na przełomie 2014 i 2015 roku; zakończenie budowy II linii metra w 2014 r. przyspieszenie istotnych zmian w atrakcyjności inwestycyjnej Pragi. Kwartał E2 Wytwórnia Kwartał E4 Mennica Kwartał E3 i E1 22 Zakończenie realizacji 2H H Ilość mieszkań Cena za m tys. zł 8,5 12 tys. zł - * dane dotyczące sprzedaży podane wg stanu na r. aktualne zdjęcie z budowy projekt Koneser

23 Kluczowe planowane działania w projektach Grupy awansowanie procesu komercjalizacji i sprzedaż projektu Plac Unii - oczekiwany wpływ istotnych środków do Grupy BBID pod koniec 2014 roku; rozpoczęcie projektów Centrum Marszałkowska (prace wyburzeniowe) i Centrum Praskie Koneser Kwartał Centralny (wydzielenie części nieruchomości do SPV i uzyskanie pozwolenia na budowę) ponad 60 tys. m2 pow. komercyjnej do realizacji do 2017 r.; pozyskanie finansowania oraz rozpoczęcie realizacji drugiego etapu mieszkaniowego projektu Koneser; zakończenie etapu postępowań prawnych w projekcie Roma Tower (ok tys. m2 PU) i awansowanie procesu projektowania i uzyskania WZ konieczne wniesienie nieruchomości do SPV (archidiecezja) i dofinansowanie projektu kwotą ok. 19 mln zł (BBID) ; przeprowadzenie transakcji zamiany gruntów z miastem Warszawa (możliwa dopłata) i awansowanie prac projektowych i administracyjnych w projekcie Pasaż Simonsa; 23 rozpoczęcie kolejnego etapu w projekcie Małe Błonia realizacja finansowana z kredytu bankowego, uwalniany kapitał przeznaczany na spłatę kredytu finansującego zakup gruntu;

24 Projekty we wstępnej fazie przygotowania Projekt Roma Tower Projekt Pasaż Simonsa Projekt Hale Banacha 24

25 Projekt Roma Tower Kluczowe wydarzenia w projekcie: styczeń 2014 r. - przeznaczenie do sprzedaży przez Miasto Warszawę działki po LO K. Hoffmanowej (naprzeciwko inwestycji BBID) - zgoda na wysoką zabudowę (do 180 m), oczekiwania cenowe pomiędzy mln zł; wrzesień 2013 r. - uzyskanie pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Warszawie w zakresie wysokości Roma Tower (do 180m). Umowa inwestycyjna z Archidiecezją Warszawską i Parafią Św. Barbary 16 grudnia 2011 r. lokalizacja projekt wysokość Roma Tower (wizualizacja) Parametry projektu róg ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej budynek biurowo-usługowy klasy A m Cel projektu budowa, komercjalizacja i sprzedaż budynku biurowo-usługowego klasy A Prawa i zobowiązania BBID warunkowe wniesienie do spółki celowej wkładu pieniężnego w wysokości co najmniej 19 mln PLN (dotychczasowe nakłady Spółki na projekt wyniosły około 5 mln zł) zaangażowanie finansowe uzależnione głównie od wniesienia nieruchomości do SPV przygotowanie inwestycji, nadzór inwestorski, prace projektowe, nadzór autorski nad wykonaniem w zamian za dodatkowe wynagrodzenie powierzchnia tys. m2 PU udział BBID 44,99% finansowanie partner zewnętrzne* Archidiecezja Warszawska * oprócz wkładu pieniężnego (ok.19 mln PLN) oraz niepieniężnego (usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem projektu) BBID Prawa i zobowiązania Archidiecezji Warszawskiej i Parafii przeniesienie własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do spółki celowej (konieczność uzyskania decyzji alienacyjnej Stolicy Apostolskiej) prawo do nowego budynku parafialnego, wybudowanego przez spółkę celową w ramach budżetu projektu

26 Projekt Pasaż Simonsa Główne informacje o projekcie Cel projektu budowa, komercjalizacja i sprzedaż budynku biurowego o łącznej powierzchni użytkowej ok. 6,9 tys. m2. Zaawansowanie projektu Pasaż Simonsa wstępne porozumienie z miastem Warszawą o zamianie Kina Wars na Pasaż Simonsa prawdopodobna zamiana w 3Q2014, możliwa dopłata; uzyskanie prawomocnej WZ dla inwestycji zgoda na planowaną zabudowę, proces budowy 2 do 2,5 roku. Parametry projektu lokalizacja projekt pow. użytkowa** finansowanie róg ulic Długiej i Bohaterów Getta budynek wielofunkcyjny ok.6,9 tys. m2 zewnętrzne* 26 * także poprzez uzyskanie kredytu bankowego ** na dalszym etapie prac projektowych możliwa zmiana struktury powierzchni

Prezentacja wynikowa Spółki po 4Q2010r.

Prezentacja wynikowa Spółki po 4Q2010r. BBI Development NFI S.A. Prezentacja wynikowa Spółki po 4Q2010r. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

BBI Development S.A. prezentacja wynikowa Grupy po 4Q 2014 r.

BBI Development S.A. prezentacja wynikowa Grupy po 4Q 2014 r. BBI Development S.A. prezentacja wynikowa Grupy po 4Q 2014 r. CC Group Small & MidCap Conference 5 th Edition 26 marca 2015 roku Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014

Wyniki za 2013. CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Wyniki za CC Group Small & MidCap Conference 4 th Edition 27 marca 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub

Bardziej szczegółowo

BBI Development NFI S.A.

BBI Development NFI S.A. BBI Development NFI S.A. Debiut obligacji na Catalyst Warszawa, 18 maja 2011 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition 23 Marca 2011 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 1Q15 28 maja 2015 roku 1Q15 Dalsze zwiększanie sprzedaży mieszkao Wyniki finansowe 1Q15 Przychody na poziomie PLN 10.4m (w porównaniu do PLN 22.9m w

Bardziej szczegółowo

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014 Prime Car Managment Wyniki finansowe 1Q 214 Maj 214 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017 Prime Car Management Wyniki finansowe Marzec 217 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Prezentacja wyników za IP 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

ALTA S.A. Prezentacja spółki

ALTA S.A. Prezentacja spółki ALTA S.A. Prezentacja spółki CZERWIEC 2016 Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H Sierpień Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 3Q15 19 listopada 2015 roku 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 2013 2014 2015p 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 18 października 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-3Q 2013

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. CC Group Small & MidCap Conference 5th Edition 26 marca 2015 roku 2014 - najlepszy rok w historii Vantage Development Wyniki finansowe 2014 Rekordowe przychody: 61,8 mln PLN (wzrost

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A.

Vantage Development S.A. Vantage Development S.A. Prezentacja po wynikach za 2Q15 11 września 2015 roku 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 2013 2014 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok. Warszawa, 14 marca 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok. Warszawa, 14 marca 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Warszawa, 14 marca 2013 Agenda I. Podsumowanie 2012 roku II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 kwietnia 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 kwietnia 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 16 kwietnia 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie Liczba zakontraktowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014 Wyniki skonsolidowane za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2016 25 kwietnia 2016 Najważniejsze wydarzenia Rekordowa sprzedaż I kw.: 615 lokali (+32% r/r) Przygotowanie 1 312 lokali na 9 projektach o wartości

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

1Q 2014. Warszawa, 29 maja 2014

1Q 2014. Warszawa, 29 maja 2014 1Q 2014 Warszawa, 29 maja 2014 Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za 2012r. (tj. za okres 01.04.2012 30.06.2012) WROCŁAW, 14 sierpnia 2012r. Nazwa: Forma prawna: Akcyjna Siedziba: 50-127 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Informacje ogólne Skyline Investment Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm lub ich właścicieli

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A.

Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2017

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2017 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2017 26 kwietnia 2017 Najważniejsze wydarzenia I kw. 2017 Największa w historii sprzedaż kwartalna: 806 lokali (+31% r/r) Ponad 50% lokali w budowie

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok lutego 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok lutego 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2015 29 lutego 2016 2015 Szybki wzrost do rekordowych poziomów Zysk netto 80,8 mln zł (+44% r/r) Rekordowa sprzedaż - 2 383 lokale (+23% r/r) Rekordowe zakupy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO III KWARTALE 2014 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał października 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał października 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2016 25 października 2016 Najważniejsze wydarzenia III kw. 2016 Rekordowa sprzedaż kwartalna: 705 lokali Zakup 2 działek z łącznym potencjałem budowy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Warszawa, sierpień 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. 3 września 2015 rok

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. 3 września 2015 rok PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 R. 3 września 2015 rok Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2015 Dane finansowe Otoczenie rynkowe Portfel nieruchomości Projekt

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012r. (tj. za okres 01.07.2012 30.09.2012) WROCŁAW, 14 listopad 2012r. Spis treści I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r.

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Wyniki 3 kw. 2011. Warszawa, 21 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG. Wyniki 3 kw. 2011. Warszawa, 21 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 21 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Grupa Ferratum analiza fundamentalna spółki, 20 maja 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Kluczowe informacje z I kwartału 2014: Grupa działa

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych zajmuje się udzielaniem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo