OBOWIĄZKI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WOBEC URZĘDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBOWIĄZKI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WOBEC URZĘDU"

Transkrypt

1 OBOWIĄZKI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WOBEC URZĘDU SKARBOWEGO I ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Spis treści I. Podatek dochodowy od osób prawnych....1 II. Podatek od nieruchomości....9 III. Wynagrodzenie członków zarządu....9 IV. Wspólnota jako pracodawca I. Podatek dochodowy od osób prawnych. Wspólnota mieszkaniowa, jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ma obowiązek płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Obowiązek ten nakłada na wspólnoty ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy podkreślić, iż do końca 2006 roku dochód wspólnoty mieszkaniowej był zwolniony z podatku dochodowego, bez względu w jaki sposób powstawał. Począwszy od 2007 roku sytuacja uległa zmianie i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych pojawił się nowy zapis, który wzbudza wiele kontrowersji i nie jest jednoznaczny. Zapis ten znajduje się w art. 17 ust. 1 pkt. 44 i brzmi następująco: ust. 1 Wolne od podatku są: ( ) 44) dochody ( ) wspólnot mieszkaniowych, ( ) uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi Z przytoczonego powyżej przepisu można jednoznacznie stwierdzić, iż przychody opodatkowane to te, które pochodzą z: gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczone są na inne cele niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, oraz przychody, które pochodzą z innej działalności gospodarczej. Na pierwszy rzut oka mogło by się wydawać, iż wszystko jest jasne, jednak jak to niestety bywa z prawem podatkowym również w tym przepisie jest wiele niedomówień a urzędy skarbowe nie potrafią ustalić jednorodnego stanowiska w spornych kwestiach. Sformułowaniem, które powoduje nieścisłości jest: gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Pojęcie to przysparza wiele problemów, gdyż nigdzie nie zostało precyzyjnie zdefiniowane. Próbę 2010 Matuła Marcin str. 1

2 wyjaśnienia podjęło Ministerstwo Finansów, które w piśmie nr DD /WK/06/339/391 z 22 grudnia 2006 roku, nie mającym charakteru wiążącej interpretacji, wyjaśnia zakres gospodarki mieszkaniowej. W dokumencie tym utworzono otwarty katalog pojęć wchodzących w zakres gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jednak interpretacja ta jest niejednoznaczna oraz niepełna, co skutkuje wydawaniem sprzecznych interpretacji urzędów skarbowych. W wielu przypadkach urzędy skarbowe uważały, iż wpłaty pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat od właścicieli oraz odsetki od rachunków bankowych wspólnoty podlegają opodatkowaniu. Kwestię tą jednoznacznie rozwiązał dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który w swoim wyroku o sygnaturze I SA/Wr 352/08 z dnia roku w swoim uzasadnieniu wyjaśnił, iż: ( ) przechowywanie środków pieniężnych (do czego zobowiązuje także art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy [ustawa o własności lokali]) na rachunku bankowym wspólnoty mieszkaniowej, pochodzących z wpłat właścicieli lokali oraz wprowadzanie rozwiązań mających za zadanie dyscyplinowanie właścicieli lokali w celu zapewnienia płynności finansowej wspólnoty mieszkaniowej, wchodzi w zakres gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Nieodzowną częścią gospodarowania w każdym przypadku jest bowiem gospodarka finansami podmiotu. Tymczasem organ odwoławczy postawił znak równości między zwrotem "gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi" a "zasoby mieszkaniowe", kładąc akcent na aspekt rzeczowy, co nie znajduje usprawiedliwionej podstawy ani w przepisach u.p.d.o.p. ani w przepisach ustawy o własności lokali. 1 (Jednocześnie należy pamiętać, iż interpretacje zarówno urzędów skarbowych jak i sądów nie stanowią wykładni prawa, a jedynie wydawane są w indywidualnych sprawach i nie stanowią precedensu tak jak np.: w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Jednakże w przypadku braku jasno określonych przepisów zarówno podatnik jak i urzędy skarbowe muszą wypracować niepisane ale akceptowane reguły przez obie ze stron jednym z nich mogą być wyroki sądowe.) Kolejną sporną kwestią są również przychody pochodzące od lokali użytkowych. Minister Finansów wydał kolejne pismo o nr DD6/8213/212/KWW/08/PCHD-664, które nie wnosi nic nowego poza jednym sformułowaniem, które mówi, iż przychody pochodzące od lokalu użytkowego nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. 2 Niestety dokument ten nie precyzuje czy chodzi o lokale użytkowe, które stanowią odrębną własność wspólnoty mieszkaniowej, czy też o lokale użytkowe należące do części wspólnej lub o lokale użytkowe, które podobnie jak inne lokale wchodzą w skład danej wspólnoty i stanowią odrębną własność określonego właściciela. Bazując na uzasadnieniu do wyroku Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w którym zostało stwierdzone, iż nie można kłaść znaku równości pomiędzy gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi, a zasoby 1 wyroku o sygn. I SA/Wr 352/08 z dnia Biuletyn Skarbowy 1/2008 (pismo nr DD6/8213/212/KWK/08/PCHD-664) 2010 Matuła Marcin str. 2

3 mieszkaniowe, kładąc akcent na aspekt rzeczowy, można wysnuć wniosek, iż lokal użytkowy, który nie należy do części wspólnej wspólnoty mieszkaniowej, a wchodzi w skład wspólnoty mieszkaniowej na takich samych zasadach jak inne lokale mieszkalne, powinien podlegać zwolnieniu (tzn. opłaty pochodzące z tego lokalu), gdyż to ustawa o własności lokali nakłada obowiązek, aby każdy właściciel (w tym również lokalu użytkowego) uczestniczył w utrzymaniu części wspólnej. Wspólnota mieszkaniowa taki lokal traktuje tak samo jak pozostałe lokale mieszkalne (więc traktuje go jako zasób gospodarki mieszkaniowej). Należy podkreślić, iż opłaty pochodzące z tego lokalu przeznaczane są na utrzymanie nieruchomości wspólnej (więc na gospodarkę mieszkaniową). W takim wypadku wszelkie wymagania odnośnie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych według mnie zostają wypełnione. Dodatkowo należy podkreślić, iż wspólnota mieszkaniowa otrzymując przychód od takiego lokalu użytkowego nie prowadzi dodatkowej działalności gospodarczej, lecz otrzymuje go w ramach prowadzenia swojej podstawowej działalności. Takie podejście można znaleźć w orzeczeniu wydanym przez WSA w Krakowie z 15 kwietnia 2009r. o Sygn. akt I Sa/Kr 1596/08. W przytoczonym orzeczeniu Wspólnota Mieszkaniowa opisała stan faktyczny: Wspólnota Mieszkaniowa składa się z właścicieli lokali mieszkalnych oraz właściciela lokali użytkowych (parter budynku 13,88% powierzchni użytkowej). Właściciele lokali mieszkalnych uiszczają wpłaty na poczet wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stosunku ich udziałów. Również członek wspólnoty właściciel lokali użytkowych dokonuje niniejszych wpłat. Ponadto właściciel lokali użytkowych uzyskuje (z przerwami) dochód z tytułu wynajmu tychże lokali. i zadała następujące pytanie: czy obowiązkiem podatkowym są obciążone wpłaty z tytułu współwłasności w nieruchomości wspólnej budynku mieszkaniowego uiszczane przez właściciela lokali użytkowych na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej? Gdyby takowy obowiązek istniał, czy dotyczy też okresów, kiedy właściciel nie wynajmuje powyższych lokali i pozostają one puste? w skardze na indywidualną interpretację izby skarbowej skierowanej do WSA w Krakowie wspólnota mieszkaniowa zarzuciła: naruszenie art. 32 pkt 1 Konstytucji RP, tj. zasady równości obywateli wobec prawa, poprzez uprzywilejowanie wspólnot mieszkaniowych nie posiadających lokali użytkowych względem tych, w których znajdują się takie lokale naruszenie art. 64 pkt 1 Konstytucji RP, który stanowi, że każdy ma prawo do własności. Według strony skarżącej w niniejszym wypadku podatkowi dochodowemu podlega utrzymanie poprzez właściciela w należytym stanie swojej własności. WSA w Krakowie po rozpatrzeniu sprawy stwierdził iż: 2010 Matuła Marcin str. 3

4 W ocenie sądu nie zaistniała żadna z w/w przesłanek opodatkowania podatkiem dochodowym. ponadto stwierdził iż: Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji zasoby mieszkaniowe oraz gospodarka zasobami mieszkaniowymi, dlatego zasadne jest poszukiwanie znaczenia takich pojęć języku potocznym, przy uwzględnieniu zasad doświadczenia życiowego. Wykładnia językowa pojęcia gospodarka zasobami mieszkaniowymi wskazuje, że gospodarka taka obejmuje dysponowanie i zarządzanie zgromadzonymi pomieszczeniami (lokalami) mieszkalnymi, mająca zapewnić prawidłowe funkcjonowanie takich lokali mieszkalnych. Natomiast przez zasoby mieszkaniowe, którymi gospodaruje Wspólnota Mieszkaniowa, rozumieć należy nie tylko lokale mieszkalne, ale także użytkowe, jak również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców oraz ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego, jak również zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie, tj.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strych, piwnice, komórki. ( ) Ponadto należy zaznaczyć, że w przypadku wynajmowania lokali użytkowych każdy z wynajmujących indywidualnie zapłaci podatek dochodowy z tego tytułu, a jak słusznie podniosła strona skarżąca gdyby dochód z zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej uiszczanych prze właścicieli lokali użytkowych obciążony były podatkiem dochodowym od osób prawnych wówczas ciężar tego podatku spadłby na wszystkich właścicieli we Wspólnocie Mieszkaniowej, w której oprócz lokali mieszkalnych znajdują się także lokale użytkowe. Ponadto o przeznaczeniu lokalu decyduje każdorazowo właściciel lokalu, więc nie może mieć to wpływu na objęcie opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych. 3 Odnośnie definicji gospodarowania zasobami mieszkaniowymi przytoczyć można również stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu w swoim wyroku z 16 października 1995 r., który odniósł się do sporu pomiędzy spółdzielnią a urzędem skarbowym w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania: ( ) brak jest podstaw, aby uznać, iż sprzedaż prawa użytkowania wieczystego stanowi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, ponieważ przez to pojęcie należy rozumieć działanie mające na celu utrzymanie substancji lokalowej, tj. pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych Matuła Marcin str. 4

5 Kolejną sporną sprawą była sytuacja, w której pewni właściciele (np.: deweloper, który był właścicielem części lokali) wnosili dodatkowe opłaty na fundusz remontowy, które nie były uzasadnione typowym utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Odpowiedzi w tej kwestii udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów zajmując następujące stanowisko: Zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, podlega zatem całość wpłat wnoszonych przez właścicieli lokali wspólnoty mieszkaniowej na koszty zarządu nieruchomością wspólną, a więc łącznie z dodatkowymi środkami otrzymywanymi od dewelopera (członka wspólnoty mieszkaniowej) na fundusz remontowy, z przeznaczeniem na finansowanie remontów budynków mieszkalnych (utrzymanie zasobów mieszkaniowych). Pod pojęciem utrzymanie zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w w.w. przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, rozumie się zarówno wydatki związane z bieżącą eksploatacją budynków mieszkalnych, jak i ponoszone wydatki na ich remonty. Stanowisko takie prezentowane jest także przez orzecznictwo (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2007 r., sygn. akt III S.A./Wa 4230/06). 4 Podsumowując, opodatkowaniu będzie podlegał dochód, który: będzie pochodził z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ale nie będzie przeznaczony na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, został uzyskany z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, do której można w szczególności zaliczyć przychody z tytułu: wynajmu elewacji pod reklamę, wynajmu pomieszczeń stanowiących odrębną własność wspólnoty mieszkaniowej, sprzedaży pomieszczeń, gruntu i innych rzeczy stanowiących odrębną własność wspólnoty mieszkaniowej, dzierżawy terenu (np.: pod śmietnik), opłat za udostępnienie śmietnika bądź jakiejś instalacji, która jest wspólna z innym podmiotem, ale stanowi własność wspólnoty, skapitalizowanych odsetek od lokat bankowych (ponieważ w przeciwieństwie do rachunku bankowego wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku prowadzenia rachunków oszczędnościowych i lokat, więc jest to dodatkowa działalność wspólnoty mieszkaniowej, która polega na oszczędzaniu ). Zatem jeżeli wspólnota mieszkaniowa całość swoich środków pieniężnych przekazywać będzie na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi to opodatkowaniu podlegać będzie jedynie przychód osiągnięty z innych działalności. Zatem, aby uznać przychód za opodatkowany należy wskazać inną działalność wspólnoty mieszkaniowej o czym urzędy skarbowe często zapominają wydając swoje interpretacje Matuła Marcin str. 5

6 (nakazujące płatność od określonych przychodów wspólnoty mieszkaniowej) z pominięciem określenia innej działalności gospodarczej, jaką miałaby prowadzić w tym zakresie wspólnota mieszkaniowa. Świadczyć o tym mogą chociażby przytoczone powyżej orzeczenia WSA i NSA, które uchylają zaskarżone decyzje izb skarbowych. Jednocześnie należy pamiętać, iż wydając interpretacje dotyczące zagadnień podatkowych należy wziąć pod uwagę fakt, iż zwolnienie podatkowe to szczególny rodzaj uprzywilejowania, który nie może być nadmiernie wykorzystywany, a jego zastosowanie powinno posiadać racjonalne przesłanki. W przypadku wspólnot mieszkaniowych mamy do czynienia z sytuacją, w której jej członkowie wspólnie składają się (płacą co miesięczne zaliczki na konto wspólnoty), aby utrzymać w należytym stanie część wspólną (sprzątanie, bieżąca konserwacja itp.) i w przyszłości dokonać niezbędnych napraw remontowych np.: (dachów, elewacji). Tak więc wspólnota mieszkaniowa nie zarabia, a jedynie pełni rolę narzędzia do gromadzenia środków pieniężnych oraz pośredniczenia w wydatkach w celu należytym utrzymania nieruchomości. Dlatego też wspólnocie mieszkaniowej powinny przysługiwać specjalne preferencje podatkowe jakimi są zwolnienia. W sytuacji gdyby był tylko jeden właściciel nieruchomości (posiadał zarówno lokale mieszkalne jak i użytkowe) i odkładał co miesiąc swoje pieniądze na dodatkowe konto w celu utrzymania w należytym stanie swojej nieruchomości i jej wyremontowania w przyszłości to nie można by było mówić o jakimkolwiek podatku, gdyż musiałby zapłacić drugi raz podatek dochodowy od swoich pieniędzy (raz w momencie ich uzyskania, a drugi raz w momencie ich odkładania na inny rachunek bankowy). Jednocześnie nie można nadużywać zwolnienia jak już wcześniej zostało to wspomniane, gdyż prowadziłoby to do sytuacji, w której podatnicy byliby nierówno traktowani. Takim przykładem może być postanowienie Urzędu Skarbowego w Krapkowicach (PDII/423-4/07/AN) z dnia r. Przedmiotem sprawy była następująca sytuacja: Budynek Wspólnoty został zaprojektowany w taki sposób, że zlokalizowano w nim stację transformatorową, która zasila budynki w energię elektryczną. Stacja jest własnością zakładu energetycznego a pomieszczenie w którym się znajduje jest własnością Wspólnoty. W wyniku podpisania umowy dzierżawy zakład energetyczny wnosi miesięczny czynsz dzierżawny, który zdaniem Wspólnoty jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczony jest na remonty nieruchomości wspólnej. Dodatkowo Wspólnota podaje, że nie miała swobody w podjęciu decyzji o rozpoczęciu dzierżawy, gdyż stacja transformatorowa została zainstalowana przed jej powstaniem, a ewentualne zaprzestanie dzierżawy w/w pomieszczenia oznaczałoby wstrzymanie dostaw prądu, a co za tym idzie uniemożliwiałoby użytkowanie mieszkań Matuła Marcin str. 6

7 W odpowiedzi Urząd Skarbowy w Krapkowicach stwierdził iż: Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wspólnotę - dzierżawa pomieszczenia na stację transformatorową zakładu energetycznego niezbędna jest dla prawidłowego funkcjonowania lokali mieszkalnych. Zatem dochód uzyskany z tej dzierżawy będzie stanowił dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i będzie dochodem zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem, że zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. 5 W powyższej sytuacji wg mnie nastąpiła nadinterpretacja zwolnienia podatkowego przez Urząd Skarbowy, gdyż wspólnota wynajmując pomieszczenie pod stację transformatorową może pobierać dzierżawę w wysokości ponoszonych kosztów utrzymania pomieszczenia, jeżeli takie koszty nie występują może udostępnić to pomieszczenie bezpłatnie. W przypadku pobierania opłat z tytułu dzierżawy tego pomieszczenia wspólnota wychodzi poza krąg swojej podstawowej działalności, więc podejmuje inną działalność gospodarczą jaką jest dzierżawa. Dodatkowym argumentem za tym, iż taka forma działania wspólnoty mieszkaniowej powinna być opodatkowania jest fakt, iż każdy podmiot niezależnie czy jest osobą fizyczną czy prawną od takiej działalności musi zapłacić podatek dochodowy. Zatem takie stanowisko Urzędu Skarbowego w Krapkowicach wg mnie narusza art. 32 pkt. 1 Konstytucji RP tj.: zasad równości obywateli wobec prawa poprzez nadmierne uprzywilejowanie wspólnoty mieszkaniowej. USTALENIE WYNIKU PODATKOWEGO (moment powstania przychodu i kosztu) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje przychód jako otrzymane pieniądze (art. 12 ust. 1 pkt.), zatem jest to jednoznaczne odwołanie do metody kasowej. Biorąc pod uwagę moment powstania przychodu, to w zależności o jakim przychodzie mówimy ten moment jest inny. Moment powstania przychodów z pożytków, czyli z działalności gospodarczej, uznawany jest w dniu wystawienia faktury, albo w momencie uregulowania należności. Zatem, jeżeli zapłata wpłynie wcześniej niż zostanie wystawiona faktura, momentem powstania przychodu będzie dzień, w którym otrzymano przychód. (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 12 ust. 3 3e). 3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont Matuła Marcin str. 7

8 3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) wystawienia faktury albo 2) uregulowania należności. 3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 6 Z kolei kosztami podatkowymi są koszty uzyskania przychodów. W oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 1) są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Za moment powstania kosztu uzyskania przychodu przyjmuje się okres, którego on dotyczy (data na fakturze, chyba, że w treści faktury jest inny zapis), nawet w takiej sytuacji, gdy płatność za daną fakturę następuje w okresie następnym, ale pod warunkiem, że płatność ta nastąpi przed sporządzeniem sprawozdania i złożenia zeznania podatkowego. 4b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: 1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. 4c. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie 7. 6 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 12 ust. 3 i 3a 7 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15 ust. 4 i 4a 2010 Matuła Marcin str. 8

9 Zatem wg powyższego przychody wspólnoty mieszkaniowej powinny być wykazywane w następujący sposób: wpłaty naliczonych zaliczek przez właścicieli na konto wspólnoty mieszkaniowej powinny być wykazywane jako środki, które faktycznie wpłynęły na konto wspólnoty mieszkaniowej (czyli wg metody kasowej), przychody z innej działalności gospodarczej powinny być wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty np.: z tytułu wynajmowania powierzchni pod reklamę (czyli metodą memoriałową). II. Podatek od nieruchomości. W oparciu o art. 3 ust.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. wspólnota mieszkaniowa nie jest podatnikiem, ani płatnikiem podatku od nieruchomości: Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. W oparciu o powyższy cytat można również wyciągnąć wniosek, iż w sytuacji, w której wspólnota zakupiłaby dodatkową nieruchomość (grunt), to obowiązek podatkowy będzie ciążył na właścicielach lokali. 8 Natomiast, gdyby wspólnota mieszkaniowa zakupiła nieruchomość (grunt), która stanowiłaby odrębną własność wspólnoty (czyli nie w imieniu swoich członków), wówczas to ona musiałaby odprowadzić podatek od nieruchomości. III. Wynagrodzenie członków zarządu. W oparciu o art. 28 ustawy o własności lokali właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Z powyższego fragmentu przytoczonej ustawy wynika, iż członek zarządu może ubiegać się o wynagrodzenie. Podstawą jego wypłaty może być podjęta uchwała lub umowa zawarta ze wspólnotą mieszkaniową. W sytuacji, kiedy podstawą wypłaty jest podjęta uchwała o wypłacie wynagrodzenia członkom zarządu, wówczas przychody te dla członka zarządu nie odpowiadają żadnej definicji przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wskazanych w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie jest mowa o przychodach ze składów zarządów, ale od podmiotów posiadających osobowość prawną. Zatem należy zaliczyć je do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 8 M. Czapliński, D. Grossman Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych Wyd. Municipium, Warszawa Matuła Marcin str. 9

10 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, iż wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla zarządu. Jedynym obowiązkiem wspólnoty jest sporządzenie PIT-8C i przekazanie go do urzędu skarbowego oraz podatnikowi do końca lutego następnego roku. Natomiast obowiązkiem członka zarządu będzie uwzględnienie w rocznym zeznaniu podatkowym przychodu z innych źródeł. 9 Odmienna sytuacja będzie w przypadku, gdy pomiędzy wspólnotą, a członkiem zarządu zostanie sporządzona umowa o pracę. Wówczas wspólnota stanie się pracodawcą i będzie musiała odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz pozostałą część składek do zakładu ubezpieczeń społecznych. IV. Wspólnota jako pracodawca. W przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa zatrudnia osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia bądź umowy o dzieło, staje się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i w takiej sytuacji wspólnota zmuszona jest pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Powstaje również zobowiązanie względem zakładu ubezpieczeń społecznych. W zależności od typu zawartej umowy mogą to być składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W związku z większą dodatkową ilością wykonywanych czynności przy zatrudnieniu pracowników i wypłacie im wynagrodzeń, z reguły jest rzeczą bardzo rzadko spotykaną, aby wspólnoty mieszkaniowe wypłacały wynagrodzenia osobą fizycznym. Zatrudnienie pracowników i wypłata im wynagrodzeń wiąże się z dodatkową ilością czynności. Dlatego sytuacja, w której wspólnota mieszkaniowa zatrudniałaby osoby fizyczne jest sytuacją rzadko spotykaną. 9 M. Czapliński, D. Grossman Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych Wyd. Municipium, Warszawa Matuła Marcin str. 10

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie.

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura DD3/033/80/OBQ/09/551 Data 2009.07.03 Autor Minister Finansów Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki

Bardziej szczegółowo

Co stanowi przychód i koszt podatkowy wspólnoty mieszkaniowej ujmowany w zeznaniu podatkowym CIT-2 oraz CIT-8?

Co stanowi przychód i koszt podatkowy wspólnoty mieszkaniowej ujmowany w zeznaniu podatkowym CIT-2 oraz CIT-8? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku Data 2007.02.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Sz 631/08. Uzasadnienie

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Sz 631/08. Uzasadnienie Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Sz 631/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA

Bardziej szczegółowo

Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali

Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych wszystkie opłaty na pokrycie kosztów utrzymania eksploatacji podlegają zwolnieniu od

Bardziej szczegółowo

Księgowa z Białej Podlaskiej

Księgowa z Białej Podlaskiej Przychód z najmu będącego przedmiotem działalności gospodarczej powstaje w dniu, w którym zgodnie z postanowieniami umowy najemca ma obowiązek zapłaty czynszu. Podnajmujemy od osób fizycznych lokale, które

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH I ROZLICZENIA PODATKOWE. Luty 2012 r.

ZAMKNIĘCIE ROKU WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH I ROZLICZENIA PODATKOWE. Luty 2012 r. ZAMKNIĘCIE ROKU WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH I ROZLICZENIA PODATKOWE Luty 2012 r. ZAMKNIĘCIE ROKU WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH I ROZLICZENIA PODATKOWE Ewidencja księgowa typowych zdarzeń gospodarczych

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.09.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22 77 06 161, fax. 22 77 06 160, e-mail: us1406@mz.mofnet.gov.pl KARTA INFORMACYJNA K- 034/2 Obowiązuje od 03.11.2015r.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-229/12-3/PM Data 2012.08.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych -->

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.01.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.03.12 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-6766I2-V/ll/JG 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Izba Finansowa

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura IBPB-1-2/4510-403/16/MS Data 2016.07.06 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

1. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ 1. Zasady prowadzenia rachunkowości przez wspólnotę mieszkaniową 2. Rodzaje kosztów ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową 3. Zasady wnoszenia opłat przez właścicieli lokali 4. Zasady rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.08.21 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak: Fn.I.3120.1.3.2012 Kluczewsko, dnia 21 maja 2012r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Kluczewsko działając na podstawie art. 14j 1 i 3 w związku z art. 14b i 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.08.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA psygnatura: IBPBI/2/4510-359/15/IZ Data interpretacji: 27.04.2015 r. Organ: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1194/15-2/EK Data 2016.01.25 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zaliczka tytułem Części 2 Centrum, podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką VAT w

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DF-Fn-III.310.1.2012 Data 2012-02-21 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Na którym z podmiotów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej Po raz kolejny, w związku z niezwykle istotnym dla podatników wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., powraca problem opodatkowania zysków kapitałowych. Po raz kolejny,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.03.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Sygnatura IBPB-2-1/ /16-1/BJ Data r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura IBPB-2-1/ /16-1/BJ Data r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 1 Sygnatura IBPB-2-1/4511-323/16-1/BJ Data 15.09.2016 r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE znak: Warszawa, dn.17 grudnia 2015 r. Bank Spółka Akcyjna Ul.....- Warszawa DECYZJA 5/2015 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

Z A R Z Ą D Z E N I E WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19.2015 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 05 marca 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach stanowiących własność Gminy Szudziałowo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pomorski Urząd Skarbowy Data 2007.01.09 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.05.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Informacje ogólne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Definicja Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Stronami sporu dotyczącego momentu rozpoznawania przychodu z tytułu odszkodowań były: spółka leasingowa i organy podatkowe.

Stronami sporu dotyczącego momentu rozpoznawania przychodu z tytułu odszkodowań były: spółka leasingowa i organy podatkowe. Stronami sporu dotyczącego momentu rozpoznawania przychodu z tytułu odszkodowań były: spółka leasingowa i organy podatkowe. Leasingodawca musi rozpoznać przychody z racji odszkodowania umownego wg tzw.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB1/415-6/11-2/MD Data 2011.05.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w formie ryczałtu w latach 1993-1996 od członków spółdzielni pracy będącej zakładem pracy chronionej z przychodu uzyskanego

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-1/ /16/SG Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-1/ /16/SG Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-1/4510-83/16/SG Data 2016.05.10 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Otrzymana zapłata (uregulowana należność) niemająca charakteru zaliczki (przedpłaty), podlegającej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPB-1-2/4510-907/15/MS Data 2016.03.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.09.02 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

4. Gmina Miasta Tychy RAZEM : Zał. nr... do protokołu z zebrania właścicieli lokali w dniu... Podpis właściciela lub osoby upoważnionej

4. Gmina Miasta Tychy RAZEM : Zał. nr... do protokołu z zebrania właścicieli lokali w dniu... Podpis właściciela lub osoby upoważnionej Lista obecności Zał. nr... do protokołu z zebrania właścicieli lokali w dniu... na zebraniu właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową nr... w dniu... 2017 roku powierzchnia użytkowa nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ Data 8 czerwca 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności: UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul....w Krakowie, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:...... a......... 1 Strony

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.01.31 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Urząd Skarbowy w Bełchatowie Data 2007.09.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Małe i duże wspólnoty... 3 Udział w nieruchomości wspólnej... 4 Prawa i obowiązki właścicieli lokali... 6 Czym różni się zarząd od zarządcy... 7 Zwykły zarząd i czynności przekraczające zwykły

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.1.2013 Data 2013-12-27 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Opodatkowanie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Liczba cudzoziemców odwiedzających Polskę od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Proces ten przyspieszyła bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

Opoczno, dnia r. PiOL Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego.

Opoczno, dnia r. PiOL Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego. Opoczno, dnia 30.06.2015 r. PiOL.3120.2.2015 Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego. Na podstawie art. 14j 1 w zw. z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia l 997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 lipca 2000 r. III RN 198/99

Wyrok z dnia 5 lipca 2000 r. III RN 198/99 Wyrok z dnia 5 lipca 2000 r. III RN 198/99 Umowa sprzedaży budynków i budowli nie jest objęta wyłączeniami od opłaty skarbowej przewidzianymi w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 31 stycznia 1989

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 16/15. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Druk Nr 16/15. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... z dnia... Druk Nr 16/15 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tadeusza Pacholskiego na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w przedmiocie rozliczenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo