OBOWIĄZKI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WOBEC URZĘDU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBOWIĄZKI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WOBEC URZĘDU"

Transkrypt

1 OBOWIĄZKI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WOBEC URZĘDU SKARBOWEGO I ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Spis treści I. Podatek dochodowy od osób prawnych....1 II. Podatek od nieruchomości....9 III. Wynagrodzenie członków zarządu....9 IV. Wspólnota jako pracodawca I. Podatek dochodowy od osób prawnych. Wspólnota mieszkaniowa, jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ma obowiązek płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Obowiązek ten nakłada na wspólnoty ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy podkreślić, iż do końca 2006 roku dochód wspólnoty mieszkaniowej był zwolniony z podatku dochodowego, bez względu w jaki sposób powstawał. Począwszy od 2007 roku sytuacja uległa zmianie i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych pojawił się nowy zapis, który wzbudza wiele kontrowersji i nie jest jednoznaczny. Zapis ten znajduje się w art. 17 ust. 1 pkt. 44 i brzmi następująco: ust. 1 Wolne od podatku są: ( ) 44) dochody ( ) wspólnot mieszkaniowych, ( ) uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi Z przytoczonego powyżej przepisu można jednoznacznie stwierdzić, iż przychody opodatkowane to te, które pochodzą z: gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczone są na inne cele niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, oraz przychody, które pochodzą z innej działalności gospodarczej. Na pierwszy rzut oka mogło by się wydawać, iż wszystko jest jasne, jednak jak to niestety bywa z prawem podatkowym również w tym przepisie jest wiele niedomówień a urzędy skarbowe nie potrafią ustalić jednorodnego stanowiska w spornych kwestiach. Sformułowaniem, które powoduje nieścisłości jest: gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Pojęcie to przysparza wiele problemów, gdyż nigdzie nie zostało precyzyjnie zdefiniowane. Próbę 2010 Matuła Marcin str. 1

2 wyjaśnienia podjęło Ministerstwo Finansów, które w piśmie nr DD /WK/06/339/391 z 22 grudnia 2006 roku, nie mającym charakteru wiążącej interpretacji, wyjaśnia zakres gospodarki mieszkaniowej. W dokumencie tym utworzono otwarty katalog pojęć wchodzących w zakres gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jednak interpretacja ta jest niejednoznaczna oraz niepełna, co skutkuje wydawaniem sprzecznych interpretacji urzędów skarbowych. W wielu przypadkach urzędy skarbowe uważały, iż wpłaty pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat od właścicieli oraz odsetki od rachunków bankowych wspólnoty podlegają opodatkowaniu. Kwestię tą jednoznacznie rozwiązał dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który w swoim wyroku o sygnaturze I SA/Wr 352/08 z dnia roku w swoim uzasadnieniu wyjaśnił, iż: ( ) przechowywanie środków pieniężnych (do czego zobowiązuje także art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy [ustawa o własności lokali]) na rachunku bankowym wspólnoty mieszkaniowej, pochodzących z wpłat właścicieli lokali oraz wprowadzanie rozwiązań mających za zadanie dyscyplinowanie właścicieli lokali w celu zapewnienia płynności finansowej wspólnoty mieszkaniowej, wchodzi w zakres gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Nieodzowną częścią gospodarowania w każdym przypadku jest bowiem gospodarka finansami podmiotu. Tymczasem organ odwoławczy postawił znak równości między zwrotem "gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi" a "zasoby mieszkaniowe", kładąc akcent na aspekt rzeczowy, co nie znajduje usprawiedliwionej podstawy ani w przepisach u.p.d.o.p. ani w przepisach ustawy o własności lokali. 1 (Jednocześnie należy pamiętać, iż interpretacje zarówno urzędów skarbowych jak i sądów nie stanowią wykładni prawa, a jedynie wydawane są w indywidualnych sprawach i nie stanowią precedensu tak jak np.: w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Jednakże w przypadku braku jasno określonych przepisów zarówno podatnik jak i urzędy skarbowe muszą wypracować niepisane ale akceptowane reguły przez obie ze stron jednym z nich mogą być wyroki sądowe.) Kolejną sporną kwestią są również przychody pochodzące od lokali użytkowych. Minister Finansów wydał kolejne pismo o nr DD6/8213/212/KWW/08/PCHD-664, które nie wnosi nic nowego poza jednym sformułowaniem, które mówi, iż przychody pochodzące od lokalu użytkowego nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. 2 Niestety dokument ten nie precyzuje czy chodzi o lokale użytkowe, które stanowią odrębną własność wspólnoty mieszkaniowej, czy też o lokale użytkowe należące do części wspólnej lub o lokale użytkowe, które podobnie jak inne lokale wchodzą w skład danej wspólnoty i stanowią odrębną własność określonego właściciela. Bazując na uzasadnieniu do wyroku Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w którym zostało stwierdzone, iż nie można kłaść znaku równości pomiędzy gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi, a zasoby 1 wyroku o sygn. I SA/Wr 352/08 z dnia Biuletyn Skarbowy 1/2008 (pismo nr DD6/8213/212/KWK/08/PCHD-664) 2010 Matuła Marcin str. 2

3 mieszkaniowe, kładąc akcent na aspekt rzeczowy, można wysnuć wniosek, iż lokal użytkowy, który nie należy do części wspólnej wspólnoty mieszkaniowej, a wchodzi w skład wspólnoty mieszkaniowej na takich samych zasadach jak inne lokale mieszkalne, powinien podlegać zwolnieniu (tzn. opłaty pochodzące z tego lokalu), gdyż to ustawa o własności lokali nakłada obowiązek, aby każdy właściciel (w tym również lokalu użytkowego) uczestniczył w utrzymaniu części wspólnej. Wspólnota mieszkaniowa taki lokal traktuje tak samo jak pozostałe lokale mieszkalne (więc traktuje go jako zasób gospodarki mieszkaniowej). Należy podkreślić, iż opłaty pochodzące z tego lokalu przeznaczane są na utrzymanie nieruchomości wspólnej (więc na gospodarkę mieszkaniową). W takim wypadku wszelkie wymagania odnośnie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych według mnie zostają wypełnione. Dodatkowo należy podkreślić, iż wspólnota mieszkaniowa otrzymując przychód od takiego lokalu użytkowego nie prowadzi dodatkowej działalności gospodarczej, lecz otrzymuje go w ramach prowadzenia swojej podstawowej działalności. Takie podejście można znaleźć w orzeczeniu wydanym przez WSA w Krakowie z 15 kwietnia 2009r. o Sygn. akt I Sa/Kr 1596/08. W przytoczonym orzeczeniu Wspólnota Mieszkaniowa opisała stan faktyczny: Wspólnota Mieszkaniowa składa się z właścicieli lokali mieszkalnych oraz właściciela lokali użytkowych (parter budynku 13,88% powierzchni użytkowej). Właściciele lokali mieszkalnych uiszczają wpłaty na poczet wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stosunku ich udziałów. Również członek wspólnoty właściciel lokali użytkowych dokonuje niniejszych wpłat. Ponadto właściciel lokali użytkowych uzyskuje (z przerwami) dochód z tytułu wynajmu tychże lokali. i zadała następujące pytanie: czy obowiązkiem podatkowym są obciążone wpłaty z tytułu współwłasności w nieruchomości wspólnej budynku mieszkaniowego uiszczane przez właściciela lokali użytkowych na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej? Gdyby takowy obowiązek istniał, czy dotyczy też okresów, kiedy właściciel nie wynajmuje powyższych lokali i pozostają one puste? w skardze na indywidualną interpretację izby skarbowej skierowanej do WSA w Krakowie wspólnota mieszkaniowa zarzuciła: naruszenie art. 32 pkt 1 Konstytucji RP, tj. zasady równości obywateli wobec prawa, poprzez uprzywilejowanie wspólnot mieszkaniowych nie posiadających lokali użytkowych względem tych, w których znajdują się takie lokale naruszenie art. 64 pkt 1 Konstytucji RP, który stanowi, że każdy ma prawo do własności. Według strony skarżącej w niniejszym wypadku podatkowi dochodowemu podlega utrzymanie poprzez właściciela w należytym stanie swojej własności. WSA w Krakowie po rozpatrzeniu sprawy stwierdził iż: 2010 Matuła Marcin str. 3

4 W ocenie sądu nie zaistniała żadna z w/w przesłanek opodatkowania podatkiem dochodowym. ponadto stwierdził iż: Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji zasoby mieszkaniowe oraz gospodarka zasobami mieszkaniowymi, dlatego zasadne jest poszukiwanie znaczenia takich pojęć języku potocznym, przy uwzględnieniu zasad doświadczenia życiowego. Wykładnia językowa pojęcia gospodarka zasobami mieszkaniowymi wskazuje, że gospodarka taka obejmuje dysponowanie i zarządzanie zgromadzonymi pomieszczeniami (lokalami) mieszkalnymi, mająca zapewnić prawidłowe funkcjonowanie takich lokali mieszkalnych. Natomiast przez zasoby mieszkaniowe, którymi gospodaruje Wspólnota Mieszkaniowa, rozumieć należy nie tylko lokale mieszkalne, ale także użytkowe, jak również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców oraz ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego, jak również zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie, tj.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strych, piwnice, komórki. ( ) Ponadto należy zaznaczyć, że w przypadku wynajmowania lokali użytkowych każdy z wynajmujących indywidualnie zapłaci podatek dochodowy z tego tytułu, a jak słusznie podniosła strona skarżąca gdyby dochód z zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej uiszczanych prze właścicieli lokali użytkowych obciążony były podatkiem dochodowym od osób prawnych wówczas ciężar tego podatku spadłby na wszystkich właścicieli we Wspólnocie Mieszkaniowej, w której oprócz lokali mieszkalnych znajdują się także lokale użytkowe. Ponadto o przeznaczeniu lokalu decyduje każdorazowo właściciel lokalu, więc nie może mieć to wpływu na objęcie opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych. 3 Odnośnie definicji gospodarowania zasobami mieszkaniowymi przytoczyć można również stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu w swoim wyroku z 16 października 1995 r., który odniósł się do sporu pomiędzy spółdzielnią a urzędem skarbowym w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania: ( ) brak jest podstaw, aby uznać, iż sprzedaż prawa użytkowania wieczystego stanowi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, ponieważ przez to pojęcie należy rozumieć działanie mające na celu utrzymanie substancji lokalowej, tj. pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych Matuła Marcin str. 4

5 Kolejną sporną sprawą była sytuacja, w której pewni właściciele (np.: deweloper, który był właścicielem części lokali) wnosili dodatkowe opłaty na fundusz remontowy, które nie były uzasadnione typowym utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Odpowiedzi w tej kwestii udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów zajmując następujące stanowisko: Zwolnieniu od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, podlega zatem całość wpłat wnoszonych przez właścicieli lokali wspólnoty mieszkaniowej na koszty zarządu nieruchomością wspólną, a więc łącznie z dodatkowymi środkami otrzymywanymi od dewelopera (członka wspólnoty mieszkaniowej) na fundusz remontowy, z przeznaczeniem na finansowanie remontów budynków mieszkalnych (utrzymanie zasobów mieszkaniowych). Pod pojęciem utrzymanie zasobów mieszkaniowych, o którym mowa w w.w. przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, rozumie się zarówno wydatki związane z bieżącą eksploatacją budynków mieszkalnych, jak i ponoszone wydatki na ich remonty. Stanowisko takie prezentowane jest także przez orzecznictwo (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2007 r., sygn. akt III S.A./Wa 4230/06). 4 Podsumowując, opodatkowaniu będzie podlegał dochód, który: będzie pochodził z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ale nie będzie przeznaczony na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, został uzyskany z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, do której można w szczególności zaliczyć przychody z tytułu: wynajmu elewacji pod reklamę, wynajmu pomieszczeń stanowiących odrębną własność wspólnoty mieszkaniowej, sprzedaży pomieszczeń, gruntu i innych rzeczy stanowiących odrębną własność wspólnoty mieszkaniowej, dzierżawy terenu (np.: pod śmietnik), opłat za udostępnienie śmietnika bądź jakiejś instalacji, która jest wspólna z innym podmiotem, ale stanowi własność wspólnoty, skapitalizowanych odsetek od lokat bankowych (ponieważ w przeciwieństwie do rachunku bankowego wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku prowadzenia rachunków oszczędnościowych i lokat, więc jest to dodatkowa działalność wspólnoty mieszkaniowej, która polega na oszczędzaniu ). Zatem jeżeli wspólnota mieszkaniowa całość swoich środków pieniężnych przekazywać będzie na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi to opodatkowaniu podlegać będzie jedynie przychód osiągnięty z innych działalności. Zatem, aby uznać przychód za opodatkowany należy wskazać inną działalność wspólnoty mieszkaniowej o czym urzędy skarbowe często zapominają wydając swoje interpretacje Matuła Marcin str. 5

6 (nakazujące płatność od określonych przychodów wspólnoty mieszkaniowej) z pominięciem określenia innej działalności gospodarczej, jaką miałaby prowadzić w tym zakresie wspólnota mieszkaniowa. Świadczyć o tym mogą chociażby przytoczone powyżej orzeczenia WSA i NSA, które uchylają zaskarżone decyzje izb skarbowych. Jednocześnie należy pamiętać, iż wydając interpretacje dotyczące zagadnień podatkowych należy wziąć pod uwagę fakt, iż zwolnienie podatkowe to szczególny rodzaj uprzywilejowania, który nie może być nadmiernie wykorzystywany, a jego zastosowanie powinno posiadać racjonalne przesłanki. W przypadku wspólnot mieszkaniowych mamy do czynienia z sytuacją, w której jej członkowie wspólnie składają się (płacą co miesięczne zaliczki na konto wspólnoty), aby utrzymać w należytym stanie część wspólną (sprzątanie, bieżąca konserwacja itp.) i w przyszłości dokonać niezbędnych napraw remontowych np.: (dachów, elewacji). Tak więc wspólnota mieszkaniowa nie zarabia, a jedynie pełni rolę narzędzia do gromadzenia środków pieniężnych oraz pośredniczenia w wydatkach w celu należytym utrzymania nieruchomości. Dlatego też wspólnocie mieszkaniowej powinny przysługiwać specjalne preferencje podatkowe jakimi są zwolnienia. W sytuacji gdyby był tylko jeden właściciel nieruchomości (posiadał zarówno lokale mieszkalne jak i użytkowe) i odkładał co miesiąc swoje pieniądze na dodatkowe konto w celu utrzymania w należytym stanie swojej nieruchomości i jej wyremontowania w przyszłości to nie można by było mówić o jakimkolwiek podatku, gdyż musiałby zapłacić drugi raz podatek dochodowy od swoich pieniędzy (raz w momencie ich uzyskania, a drugi raz w momencie ich odkładania na inny rachunek bankowy). Jednocześnie nie można nadużywać zwolnienia jak już wcześniej zostało to wspomniane, gdyż prowadziłoby to do sytuacji, w której podatnicy byliby nierówno traktowani. Takim przykładem może być postanowienie Urzędu Skarbowego w Krapkowicach (PDII/423-4/07/AN) z dnia r. Przedmiotem sprawy była następująca sytuacja: Budynek Wspólnoty został zaprojektowany w taki sposób, że zlokalizowano w nim stację transformatorową, która zasila budynki w energię elektryczną. Stacja jest własnością zakładu energetycznego a pomieszczenie w którym się znajduje jest własnością Wspólnoty. W wyniku podpisania umowy dzierżawy zakład energetyczny wnosi miesięczny czynsz dzierżawny, który zdaniem Wspólnoty jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczony jest na remonty nieruchomości wspólnej. Dodatkowo Wspólnota podaje, że nie miała swobody w podjęciu decyzji o rozpoczęciu dzierżawy, gdyż stacja transformatorowa została zainstalowana przed jej powstaniem, a ewentualne zaprzestanie dzierżawy w/w pomieszczenia oznaczałoby wstrzymanie dostaw prądu, a co za tym idzie uniemożliwiałoby użytkowanie mieszkań Matuła Marcin str. 6

7 W odpowiedzi Urząd Skarbowy w Krapkowicach stwierdził iż: Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wspólnotę - dzierżawa pomieszczenia na stację transformatorową zakładu energetycznego niezbędna jest dla prawidłowego funkcjonowania lokali mieszkalnych. Zatem dochód uzyskany z tej dzierżawy będzie stanowił dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i będzie dochodem zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem, że zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. 5 W powyższej sytuacji wg mnie nastąpiła nadinterpretacja zwolnienia podatkowego przez Urząd Skarbowy, gdyż wspólnota wynajmując pomieszczenie pod stację transformatorową może pobierać dzierżawę w wysokości ponoszonych kosztów utrzymania pomieszczenia, jeżeli takie koszty nie występują może udostępnić to pomieszczenie bezpłatnie. W przypadku pobierania opłat z tytułu dzierżawy tego pomieszczenia wspólnota wychodzi poza krąg swojej podstawowej działalności, więc podejmuje inną działalność gospodarczą jaką jest dzierżawa. Dodatkowym argumentem za tym, iż taka forma działania wspólnoty mieszkaniowej powinna być opodatkowania jest fakt, iż każdy podmiot niezależnie czy jest osobą fizyczną czy prawną od takiej działalności musi zapłacić podatek dochodowy. Zatem takie stanowisko Urzędu Skarbowego w Krapkowicach wg mnie narusza art. 32 pkt. 1 Konstytucji RP tj.: zasad równości obywateli wobec prawa poprzez nadmierne uprzywilejowanie wspólnoty mieszkaniowej. USTALENIE WYNIKU PODATKOWEGO (moment powstania przychodu i kosztu) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje przychód jako otrzymane pieniądze (art. 12 ust. 1 pkt.), zatem jest to jednoznaczne odwołanie do metody kasowej. Biorąc pod uwagę moment powstania przychodu, to w zależności o jakim przychodzie mówimy ten moment jest inny. Moment powstania przychodów z pożytków, czyli z działalności gospodarczej, uznawany jest w dniu wystawienia faktury, albo w momencie uregulowania należności. Zatem, jeżeli zapłata wpłynie wcześniej niż zostanie wystawiona faktura, momentem powstania przychodu będzie dzień, w którym otrzymano przychód. (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 12 ust. 3 3e). 3. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont Matuła Marcin str. 7

8 3a. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) wystawienia faktury albo 2) uregulowania należności. 3e. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. 6 Z kolei kosztami podatkowymi są koszty uzyskania przychodów. W oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 1) są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Za moment powstania kosztu uzyskania przychodu przyjmuje się okres, którego on dotyczy (data na fakturze, chyba, że w treści faktury jest inny zapis), nawet w takiej sytuacji, gdy płatność za daną fakturę następuje w okresie następnym, ale pod warunkiem, że płatność ta nastąpi przed sporządzeniem sprawozdania i złożenia zeznania podatkowego. 4b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: 1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. 4c. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie 7. 6 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 12 ust. 3 i 3a 7 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15 ust. 4 i 4a 2010 Matuła Marcin str. 8

9 Zatem wg powyższego przychody wspólnoty mieszkaniowej powinny być wykazywane w następujący sposób: wpłaty naliczonych zaliczek przez właścicieli na konto wspólnoty mieszkaniowej powinny być wykazywane jako środki, które faktycznie wpłynęły na konto wspólnoty mieszkaniowej (czyli wg metody kasowej), przychody z innej działalności gospodarczej powinny być wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty np.: z tytułu wynajmowania powierzchni pod reklamę (czyli metodą memoriałową). II. Podatek od nieruchomości. W oparciu o art. 3 ust.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. wspólnota mieszkaniowa nie jest podatnikiem, ani płatnikiem podatku od nieruchomości: Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. W oparciu o powyższy cytat można również wyciągnąć wniosek, iż w sytuacji, w której wspólnota zakupiłaby dodatkową nieruchomość (grunt), to obowiązek podatkowy będzie ciążył na właścicielach lokali. 8 Natomiast, gdyby wspólnota mieszkaniowa zakupiła nieruchomość (grunt), która stanowiłaby odrębną własność wspólnoty (czyli nie w imieniu swoich członków), wówczas to ona musiałaby odprowadzić podatek od nieruchomości. III. Wynagrodzenie członków zarządu. W oparciu o art. 28 ustawy o własności lokali właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Z powyższego fragmentu przytoczonej ustawy wynika, iż członek zarządu może ubiegać się o wynagrodzenie. Podstawą jego wypłaty może być podjęta uchwała lub umowa zawarta ze wspólnotą mieszkaniową. W sytuacji, kiedy podstawą wypłaty jest podjęta uchwała o wypłacie wynagrodzenia członkom zarządu, wówczas przychody te dla członka zarządu nie odpowiadają żadnej definicji przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wskazanych w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie jest mowa o przychodach ze składów zarządów, ale od podmiotów posiadających osobowość prawną. Zatem należy zaliczyć je do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 8 M. Czapliński, D. Grossman Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych Wyd. Municipium, Warszawa Matuła Marcin str. 9

10 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, iż wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla zarządu. Jedynym obowiązkiem wspólnoty jest sporządzenie PIT-8C i przekazanie go do urzędu skarbowego oraz podatnikowi do końca lutego następnego roku. Natomiast obowiązkiem członka zarządu będzie uwzględnienie w rocznym zeznaniu podatkowym przychodu z innych źródeł. 9 Odmienna sytuacja będzie w przypadku, gdy pomiędzy wspólnotą, a członkiem zarządu zostanie sporządzona umowa o pracę. Wówczas wspólnota stanie się pracodawcą i będzie musiała odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz pozostałą część składek do zakładu ubezpieczeń społecznych. IV. Wspólnota jako pracodawca. W przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa zatrudnia osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia bądź umowy o dzieło, staje się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i w takiej sytuacji wspólnota zmuszona jest pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Powstaje również zobowiązanie względem zakładu ubezpieczeń społecznych. W zależności od typu zawartej umowy mogą to być składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W związku z większą dodatkową ilością wykonywanych czynności przy zatrudnieniu pracowników i wypłacie im wynagrodzeń, z reguły jest rzeczą bardzo rzadko spotykaną, aby wspólnoty mieszkaniowe wypłacały wynagrodzenia osobą fizycznym. Zatrudnienie pracowników i wypłata im wynagrodzeń wiąże się z dodatkową ilością czynności. Dlatego sytuacja, w której wspólnota mieszkaniowa zatrudniałaby osoby fizyczne jest sytuacją rzadko spotykaną. 9 M. Czapliński, D. Grossman Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych Wyd. Municipium, Warszawa Matuła Marcin str. 10

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TeMaT MIeSIĄca. Świadczenia dla pracowników i osób wykonujących umowy cywilnoprawne w wybranych interpretacjach urzędów skarbowych, ZUS i sądów

TeMaT MIeSIĄca. Świadczenia dla pracowników i osób wykonujących umowy cywilnoprawne w wybranych interpretacjach urzędów skarbowych, ZUS i sądów www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 9 (48) TeMaT MIeSIĄca Świadczenia dla pracowników i osób wykonujących umowy cywilnoprawne w wybranych interpretacjach urzędów skarbowych, ZUS i sądów I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH Rozdział I. Problematyka podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego Problematyka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014 dodatek nr 19 Temat na czasie Tomasz Krywan prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013.

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013 dodatek nr 14 TEMAT na czasie Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (maj / czerwiec) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Zbycie akcji pracowniczych przychodem z kapitałów Podział

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Beczek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Beczek Sygn. akt II UK 141/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSA Magdalena Kostro

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ P O R A D N I K DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ S Z C Z E C I N 2 0 1 0 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 I.WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA... 4 1. Co to jest Wspólnota Mieszkaniowa?... 4 2. Charakter prawny wspólnoty.... 4

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. MBSP Sp. z o.o. Nr 1 / 2015. Szanowni Państwo,

Biuletyn Podatkowy. MBSP Sp. z o.o. Nr 1 / 2015. Szanowni Państwo, MBSP Sp. z o.o. Nr 1 / 2015 Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Z życzeniami Dobrego Roku, życzymy również odważnych decyzji, skutecznych przedsięwzięć i tradycyjnie pozwalamy sobie podzielić się z Państwem

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 01-02/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 01-02/2015. No. www.bssce.com No. 01-02/2015 www.bssce.com Im prostsze są ustawy podatkowe, tym bardziej są niesprawiedliwe. Josef Strauss Business Support Solution ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź e-mail: taxnews@poczta.bssce.com Tel:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo