S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 9 /2012 WZ z dnia 30,31.05., 4, r. S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BRÓDNO W WARSZAWIE Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bródno. 1.Siedzibą Spółdzielni jest m. st. Warszawa. Adres Spółdzielni: ul. Krasnobrodzka 11, Warszawa. 2.Spółdzielnia działa na terenie m. st. Warszawy. 3.Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie osób, zmiennym składzie osobowym, zmiennym funduszu udziałowym, które prowadzi wspólne przedsiębiorstwo w interesie swoich członków, w celu zaspokajania potrzeb ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych swoich członków. Spółdzielnia prowadzi także działalność społeczną na rzecz swoich członków i ich rodzin. 2. Spółdzielnia działa przez swoje organy w sposób przewidziany w niniejszym Statucie, ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustawach dotyczących Spółdzielni. 3. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. 4. Ilekroć w Statucie używa się określenia: 1) ustawa Prawo spółdzielcze - dotyczy to ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz.1848 z późniejszymi zmianami); 2) ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych - dotyczy to ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz z późniejszymi zmianami); 3) Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - dotyczy to Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz. U. z 2007 r., Nr 251, poz z późniejszymi zmianami). 4) minimalne wynagrodzenie za pracę dotyczy to wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.1679 z późniejszymi zmianami) Spółdzielnia składa się z czterech wyodrębnionych terytorialnie i gospodarczo Osiedli: 1) Osiedle Kondratowicza - ograniczone ulicami: Kondratowicza, Łabiszyńska, Krasnobrodzka, Chodecka, Krasiczyńska, Suwalska,

2 2) Osiedle Podgrodzie - ograniczone ulicami: Trasa Toruńska, Echa Leśne, Kowalskiego, Malborska, Kondratowicza, Chodecka, 3) Osiedle Toruńska - ograniczone ulicami: Wysockiego, Trasa Toruńska, Trasa Armii Krajowej, Łabiszyńska, Kondratowicza (zachodnia część Parku Bródnowskiego), Wyszogrodzka, Bartnicza, 4) Osiedle Wysockiego - ograniczone ulicami: Budowlana, Wysockiego, Bartnicza, Wyszogrodzka, Chodecka, Boliwara, Żuromińska. Osiedla dzielą się terytorialnie na Kolonie. Osiedla kierowane są przez pełnomocników Zarządu - dyrektorów Osiedli. 2. Spółdzielnia może być członkiem związków i organizacji spółdzielczych Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom Spółdzielni samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. 2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: 1) obsługa nieruchomości, 2) budowa domów mieszkalnych i mieszkalno usługowych i sprzedaż lokali, 3) prowadzenie działalności oświatowo kulturalnej w domach kultury i klubach osiedlowych, 4) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych dla członków Spółdzielni. 3. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni oraz ich rodzin Spółdzielnia: 1) buduje lub nabywa budynki w celu ustanowienia na rzecz członków Spółdzielni spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, 2) buduje lub nabywa budynki w celu ustanowienia na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych, 3) buduje lub nabywa domy jednorodzinne w celu przeniesienia na rzecz członków Spółdzielni własności tych domów, 4) zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabytym na podstawie ustawy mieniem członków Spółdzielni, 5) zarządza nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umów zawartych z właścicielami (współwłaścicielami) tych nieruchomości, 6) buduje lub nabywa budynki w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, 7) nabywa nieruchomości gruntowe na własność lub w użytkowanie wieczyste, 8) buduje lub nabywa obiekty pomocnicze i gospodarcze oraz lokale użytkowe, garaże i parkingi, również w ramach partnerstwa publiczno prywatnego, 9) prowadzi działalność oświatowo - kulturalną i społeczną, 10) współpracuje z instytucjami i klubami sportowymi w zakresie działalności sportowej i rekreacyjnej. 4. Spółdzielnia może wynajmować innym osobom lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe w wielostanowiskowych lokalach garażowych, miejsca postojowe na parkingach społecznie strzeżonych, na zasadach określonych w Statucie i w odpowiednich regulaminach. 2

3 II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI 6 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne, choćby nie miały pełnej zdolności do czynności prawnych lub miały ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Członkami Spółdzielni mogą być również osoby prawne, jednakże takim osobom nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 2. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań: 1) nabyła własnościowe prawo do lokalu wraz ze związanymi z nim uprawnieniami w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, orzeczenia sądu, licytacji lub przetargu i odpowiada warunkom określonym w Statucie, 2) posiada udział we współwłasności lokalu mieszkalnego lub użytkowego z zastrzeżeniem, iż członkiem Spółdzielni może być tylko jeden ze współwłaścicieli. 3) małżonek jej jest członkiem Spółdzielni, 4) przedłożyła prawomocny wyrok rozwodowy lub unieważnienie małżeństwa z członkiem Spółdzielni, a od uprawomocnienia się wyroku nie upłynęło więcej niż jeden rok, 5) przypadło jej lokatorskie prawo do lokalu, jako małżonkowi, dziecku lub osobie bliskiej zamieszkałej z członkiem Spółdzielni do chwili ustania członkostwa, 6) nabyła spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego (garażu) stanowiącego samodzielny lokal lub spółdzielcze prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu garażowym w drodze dziedziczenia, zapisu bądź umowy, orzeczenia sądu, licytacji lub przetargu i odpowiada warunkom określonym w Statucie, 7) ubiega się o zawarcie umowy ze Spółdzielnią o ustanowienie: a) prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, b) prawa odrębnej własności lokalu użytkowego, c) prawa odrębnej własności garażu stanowiącego samodzielny lokal, d) udziału we współwłasności garażu stanowiącego samodzielny lokal, e) udziału we współwłasności wielostanowiskowego lokalu garażowego, f) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, oraz spełnia warunki określone w Statucie, 8) nabyła w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, orzeczenia sądu, licytacji lub przetargu: a) prawo odrębnej własności lub udział we współwłasności lokalu mieszkalnego, b) prawo odrębnej własności lub udział we współwłasności lokalu użytkowego, c) prawo odrębnej własności lub udział we współwłasności garażu stanowiącego samodzielny lokal, d) udział we współwłasności wielostanowiskowego lokalu garażowego oraz spełnia warunki określone w Statucie, 9) ubiega się o zawarcie umowy o budowę lokalu. 3. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 4. Osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni. W imieniu takiej osoby działa jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. 5. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z 3

4 następujących wymagań: 1) ubiega się o zawarcie ze Spółdzielnią umowy o ustanowienie: a) prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, b) prawa odrębnej własności lokalu użytkowego, c) prawa odrębnej własności garażu stanowiącego samodzielny lokal, d) udziału we współwłasności garażu stanowiącego samodzielny lokal, e) udziału we współwłasności wielostanowiskowego lokalu garażowego oraz spełnia warunki określone w Statucie, 2) nabyła w drodze dziedziczenia, zapisu, orzeczenia sądu, umowy, licytacji lub przetargu: a) prawo do lokalu mieszkalnego, b) prawo do lokalu użytkowego, c) prawo do garażu stanowiącego samodzielny lokal, d) prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu garażowym, e) udział we współwłasności garażu stanowiącego samodzielny lokal, f) udział we współwłasności wielostanowiskowego lokalu garażowego oraz spełnia warunki określone w Statucie. 6 Spółdzielnia prowadzi rejestr członków Spółdzielni. W rejestrze członków Spółdzielnia umieszcza informacje o zaległościach członków z tytułu opłat za używanie lokali jeśli zadłużenie przekracza 3 miesiące. Spółdzielnia ma obowiązek wykreślenia wpisu z rejestru w terminie 30 dni od spłaty, pod warunkiem spłacenia całości zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie, o jaki lokal się ubiega oraz dane dotyczące wkładów. Członek Spółdzielni może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. 2. O przyjęciu do Spółdzielni decyduje Zarząd w formie uchwały, mając na uwadze, że liczba członków oczekujących na zawarcie umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu stanowiącego samodzielny lokal, udziału we współwłasności w wielostanowiskowym lokalu garażowym powinna odpowiadać liczbie lokali, garaży i miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych przewidzianych do budowy w uchwalonym corocznie przez Radę Nadzorczą planie gospodarczym. 3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni powinno być potwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty podjęcia uchwały o przyjęciu Zarząd nie może odmówić przyjęcia do Spółdzielni: 1) osoby, która nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywę odrębnej własności lokalu wraz ze związanymi z nim uprawnieniami w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub umowy, jeżeli odpowiada ona wymaganiom Statutu, 4

5 2) osoby, której przysługuje roszczenie na podstawie 26 lub 27 Statutu, jeżeli odpowiada ona wymaganiom Statutu, chyba, że roszczenie to powstało w związku z wykluczeniem członka ze Spółdzielni lub wykreśleniem członka z rejestru członków Spółdzielni, a przyczyny, które spowodowały wykluczenie lub wykreślenie, dotyczą i tej osoby, 3) osoby, której małżonek jest członkiem Spółdzielni, 4) osoby, której małżeństwo z członkiem Spółdzielni ustało na skutek rozwodu lub unieważnienia, jeżeli deklaracja członkowska została złożona przed upływem roku od uprawomocnienia się wyroku, 5) osoby, która zawarła umowę zamiany lokalu pozostającego w innych zasobach na spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. 2. Uchwała o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie, w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. 3. W razie decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, Zarząd w pisemnym zawiadomieniu podaje uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. 9 W przypadku uwzględnienia przez Spółdzielnię roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest zobowiązana do zawarcia tej umowy w ciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia w poczet członków osoby, której przysługiwało to roszczenie. III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Członkowi Spółdzielni przysługuje: 1) prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 2) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 3) prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością, 4) prawo żądania w trybie przewidzianym w 79 ust. 3 Statutu zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw, 5) prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 6) prawo otrzymania na koszt Spółdzielni odpisu statutu i regulaminów, 7) prawo zaznajamiania się z rejestrem członków Spółdzielni, z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem ust. 3, 8) prawo do otrzymania kopii: uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych, umów 5

6 zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi oraz faktur, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, 9) prawo zaskarżania do sądu, naruszających jego uprawnienia, uchwał organów Spółdzielni z powodu ich niezgodności z przepisami prawa, Statutu lub naruszających zasady współżycia społecznego, 10) prawo zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie wykluczenia lub wykreślenia go z rejestru członków Spółdzielni, 11) prawo odwoływania się od uchwał w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym między nim a Spółdzielnią w trybie określonym w Statucie, 12) prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich urządzeń i usług Spółdzielni, 13) prawo do korzystania ze wspólnych pomieszczeń Spółdzielni, 14) prawo do zawarcia ze Spółdzielnią umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu, w trybie określonym w Statucie i ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, 15) prawo do zawarcia ze Spółdzielnią umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu oraz prawa odrębnej własności: a) lokalu użytkowego, b) garażu stanowiącego samodzielny lokal, c) miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu garażowym, 16) prawo do zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu, w sytuacji ubiegania się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu stanowiącego samodzielny lokal lub miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu garażowym, 17)prawo do żądania od Spółdzielni zawarcia umowy: a) o przeniesienie własności lokalu na członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, b) o przeniesienie własności lokalu na członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, c) o przeniesienie na członka Spółdzielni, któremu przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, ułamkowego udziału we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, d) o przekształcenie przysługującego członkowi Spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa w prawo odrębnej własności, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873). 18) prawo ubiegania się w trybie określonym w Statucie o najem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych i miejsc postojowych na parkingach naziemnych, stanowiących własność Spółdzielni, 19) prawo do wynajęcia lokalu, do którego członek Spółdzielni posiada tytuł prawny, z wyłączeniem prawa podnajmu lokalu lub jego części, który znajduje się w dyspozycji członka Spółdzielni na podstawie umowy najmu zawartej ze Spółdzielnią, 20) prawo do żądania przedstawienia przez Spółdzielnię kalkulacji opłat związanych z utrzymaniem jego lokalu, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz wydatków wynikających z obowiązku uczestnictwa członka Spółdzielni w pokrywaniu zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, 21) prawo zaskarżania do sądu uchwał dotyczących ustalania wysokości opłat 6

7 związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. 2. Koszty sporządzenia odpisów i kopii uchwał organów Spółdzielni oraz protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych, umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi oraz faktur pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie, z zastrzeżeniem ust. 3. Wysokość opłat określa Zarząd. 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta posiadane informacje w celach sprzecznych z interesami Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy. 4. Statut, regulaminy, uchwały i protokóły obrad organów Spółdzielni, a także protokóły lustracji i roczne sprawozdania finansowe Spółdzielnia umieszcza na swojej stronie internetowej w sposób umożliwiający dostęp do nich jedynie członkom Spółdzielni. Uchwały i protokóły obrad organów Spółdzielni będą umieszczane na stronie internetowej bez danych osobowych członków Spółdzielni i innych osób Członek Spółdzielni jest obowiązany: 1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, 2) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały oraz opłatę na działalność społeczną i kulturalno oświatową, 3) wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany, chyba, że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka Spółdzielni, 4) uzupełnić wkład mieszkaniowy lub budowlany w wypadku ulepszenia budynku, w którym członek Spółdzielni zajmuje lokal na podstawie lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 5) wnosić terminowo opłaty za używanie lokalu lub garażu, 6) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia na członka Spółdzielni, 7) zawiadamiać Spółdzielnię o zwiększeniu liczby osób zamieszkujących w lokalu, 8) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i o jego zabezpieczenie, 9) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, 10) uczestniczyć w spłacie kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na budowę jego lokalu, 11) pokryć koszty związane z wyodrębnieniem własności lokalu przewidziane w przepisach odrębnych, 12) pokryć koszty oznaczenia nieruchomości obejmujących budynek lub budynki, w których ustanowiono odrębną własność, 13) udostępnić lokal w celu usunięcia awarii, a w przypadku odmowy udostępnienia lokalu ponieść pełną materialną odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieusunięcia awarii, 14) udostępnić Spółdzielni lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu, odczytu wskazań urządzeń pomiarowych i podzielników, ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania, 7

8 15) udostępnić lokal w celu zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni, 16) na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania naprawy lub modernizacji, nie dłuższy niż 12 miesięcy. 56 ust. 5, 6, 7, stosuje się odpowiednio, 17) uzyskać zgodę Spółdzielni na wykorzystanie lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu (decyzji o przydziale lokalu). 2. W przypadku nieudostępnienia lokalu dla dokonania przeglądu i kontroli instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej, Spółdzielnia kieruje do właściwego organu administracji wniosek o wydanie stosownej decyzji administracyjnej z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazującej udostępnienie lokalu w celu dokonania przeglądu i kontroli instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej. A. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE Od uchwał w sprawach pomiędzy członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią członek Spółdzielni może odwołać się w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym. 2. Wnioski członków Spółdzielni skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone przez Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż 2 miesiące od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka Spółdzielni na piśmie. 3. W razie odmownego załatwienia wniosku Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka Spółdzielni o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy i o skutkach niezachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek Spółdzielni nie złoży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna z zastrzeżeniem ust Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka Spółdzielni w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. 5. Od uchwały Rady Nadzorczej członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. 6. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi Spółdzielni w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. 7. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami. 8. Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym i sądowym, postępowaniu wewnątrz-spółdzielcze ulega umorzeniu. 8

9 B. WPISOWE, UDZIAŁY I WKŁADY Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni obowiązana jest wnieść: 1) wpisowe w wysokości 10% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym jeśli jest osobą fizyczną, a 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego w sposób jak wyżej, jeśli jest osobą prawną. 2) udział w wysokości 20% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, ustalonego w sposób jak w punkcie 1, 3) opłatę na działalność społeczną i oświatowo-kulturalną w wysokości 15% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego w sposób, jak w pkt. 1 od osoby fizycznej, a 150% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego w sposób, jak w pkt. 1 od osoby prawnej. 2. Niezależnie od wpłat określonych w ust. 1 członek Spółdzielni osoba fizyczna obowiązany jest wnieść: 1) 2 dodatkowe udziały, jeśli nabywa prawo do lokalu mieszkalnego, 2) 24 dodatkowe udziały, jeśli nabywa prawo do lokalu użytkowego, 3) 5 dodatkowych udziałów, jeśli nabywa prawo do garażu lub miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu garażowym. 3. Obowiązek określony w ust. 2 pkt. 1 nie dotyczy współmałżonka, wstępnego lub zstępnego, któremu przypadło spółdzielcze prawo do lokalu: 1) po zmarłym członku Spółdzielni, 2) w drodze darowizny, 4. Niezależnie od opłat określonych w ust. 1 członek Spółdzielni osoba prawna obowiązany jest wnieść: 1) 9 dodatkowych udziałów, jeśli nabywa prawo do lokalu mieszkalnego, 2) 49 dodatkowych udziałów, jeśli nabywa prawo do lokalu użytkowego, 3) 24 dodatkowe udziały, jeśli nabywa prawo do garażu lub miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu garażowym. 5. Opłaty określone w ust. 1 członek Spółdzielni obowiązany jest wpłacić w terminie 30 dni od daty uzyskania członkostwa. 6. Dodatkowe udziały, o których mowa w ust. 2-4 członek Spółdzielni obowiązany jest wnieść w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania do wpłacenia udziałów. 7. Udziały nie podlegają kumulacji i liczone są odrębnie dla każdego prawa. 8. Udział byłego członka Spółdzielni wypłacany jest z funduszu udziałowego na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółdzielni dotyczącego roku obrachunkowego, w którym członek Spółdzielni przestał należeć do Spółdzielni. 9. Osoba, która uzyskała prawo do lokalu i została wskazana na piśmie przez spadkodawcę jako dziedzicząca udziały, nie musi uzupełniać udziałów do aktualnej wysokości Wkładem mieszkaniowym jest kwota wniesiona przez członka Spółdzielni na pokrycie części kosztu budowy lokalu w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych, umorzoną częścią kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na pokrycie kosztów budowy 9

10 danego lokalu, członek Spółdzielni jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 2. Wkładem budowlanym jest kwota wniesiona przez członka Spółdzielni na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 3. Wkład mieszkaniowy członek Spółdzielni obowiązany jest wnieść w całości przed zamieszkaniem w lokalu mieszkalnym. Wkład budowlany może być wniesiony w formie zaliczki, wpłaconej przed zamieszkaniem i rat płaconych po objęciu lokalu mieszkalnego lub użytkowego. 4. Wysokość wkładu mieszkaniowego, budowlanego oraz zaliczki na wkład budowlany oraz rat spłaty pozostałej części wkładu budowlanego i terminy dokonywania wpłat określa Zarząd. 5. W razie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przed wpłatą całego wkładu budowlanego, wszystkie raty, o których mowa w ust. 5, stają się natychmiast wymagalne. Postanowienie to nie obowiązuje, gdy własnościowe prawo do lokalu przechodzi w drodze darowizny na członków rodziny: zstępnych, wstępnych i małżonka, a jeżeli prawo do lokalu jest objęte małżeńską wspólnością ustawową również wtedy, gdy przechodzi na zstępnych i wstępnych współmałżonka. 6. Do kosztu budowy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży lub miejsc postojowych naziemnych i w wielostanowiskowych lokalach garażowych, finansowanych w części lub w całości ze środków przyszłych użytkowników, wlicza się odsetki w wysokości 50 % wysokości odsetek ustawowych, od środków zaangażowanych przez Spółdzielnię. B.1. WKŁADY NA MIESZKANIA W NOWYCH INWESTYCJACH 15 Zasady rozliczania kosztów zadania inwestycyjnego i ustalania wysokości wkładów uchwala Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Wysokość wkładów budowlanych ustala się dwuetapowo: 1) wstępnie wraz z zawarciem umowy o budowę lokalu na podstawie planowanego kosztu zadania inwestycyjnego, 2) ostatecznie po zatwierdzeniu rozliczenia kosztów zadania inwestycyjnego uchwałą Rady Nadzorczej. 2. Określenie wysokości wkładu mieszkaniowego i budowlanego, zaliczki na wkład budowlany i warunków spłaty części wkładu budowlanego rozłożonej na raty doręczane są członkom Spółdzielni przez Zarząd w formie pisemnej. 3. Kwota wynikająca z rozliczeń kosztów poniesionych przez członka Spółdzielni na ulepszenie budynku realizowane za pisemną zgodą większości członków Spółdzielni mieszkańców tego budynku podwyższa wkład budowlany lub mieszkaniowy. Zasady rozliczeń tych kosztów uchwala Rada Nadzorcza. 10

11 17 1. Dopuszcza się możliwość pracy członka Spółdzielni i jego rodziny oraz wnoszenia materiałów budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego. 2. Wartość pracy członka Spółdzielni i jego rodziny oraz wartość wniesionych materiałów budowlanych jest zaliczana na poczet wkładu budowlanego. 3. Wyceny wkładu wniesionego w formie określonej w ust. 2 dokonuje Zarząd na podstawie zasad uchwalonych przez Radę Nadzorczą. C. PRAWA DO LOKALI Członek Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno może korzystać: 1) ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 2) ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 3) z prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, 4) ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, 5) z prawa odrębnej własności lokalu użytkowego, 6) ze spółdzielczego własnościowego prawa do garażu stanowiącego samodzielny lokal, 7) z prawa odrębnej własności garażu stanowiącego samodzielny lokal, 8) ze spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu garażowym, 9) z prawa współwłasności lokalu garażowego. 2. Prawa do lokali, o których mowa w ust.1, uprawniają do używania lokalu przez członka Spółdzielni i osoby bliskie oraz oddania go w najem lub bezpłatne używanie. Z prawem do lokalu może być związane prawo korzystania z naziemnego stanowiska postojowego lub schowka. 3. Członkowi Spółdzielni może przysługiwać: 1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w drodze zawarcia umowy ze Spółdzielnią, w której Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi Spółdzielni lokal mieszkalny do używania przez czas nieoznaczony, a członek Spółdzielni zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Statucie Spółdzielni, 2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu uzyskane od Spółdzielni przed r. lub nabyte w drodze czynności prawnej, 3) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, na podstawie umowy o budowę lokalu, która powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zobowiązywać strony do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu i w której członek Spółdzielni zobowiązuje się uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Statucie Spółdzielni, 4) prawo odrębnej własności lokalu użytkowego, na podstawie umowy o budowę lokalu użytkowego, która powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zobowiązywać strony do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i w której członek Spółdzielni zobowiązuje się uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Statucie Spółdzielni, 5) prawo odrębnej własności garażu stanowiącego samodzielny lokal, na podstawie umowy o budowę garażu stanowiącego samodzielny lokal, zawartej w formie 11

12 pisemnej pod rygorem nieważności oraz zobowiązującej strony do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności garażu stanowiącego samodzielny lokal, 6) udział we współwłasności lokalu garażowego, który członek Spółdzielni posiadający prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu uzyskuje w wyniku zawarcia ze Spółdzielnią umowy o przeniesienie przez Spółdzielnię na członka Spółdzielni ułamkowego udziału we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, 7) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu stanowiącego samodzielny lokal, udział we współwłasności lokalu garażowego nabyte przez członka Spółdzielni w drodze czynności cywilno-prawnych Umowa o przeniesienie własności lokalu stanowiącego odrębną własność powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. 2. Koszty zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu oraz koszt założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpis do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni. 20 Przy ustanawianiu odrębnych własności lokali Spółdzielnia nie może naruszyć dotychczasowego zakresu korzystania z praw członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali w danej nieruchomości. C. 1. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek Spółdzielni zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Statucie Spółdzielni. 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. 6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. 7. Umowy zawarte przez członka Spółdzielni w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu. 8. Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może 12

13 nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać: 1) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie, 2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu, 3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, 4) określenie: a) rodzaju własności gruntów, na których jest usytuowany budynek, b) terminu wpłaty wkładu mieszkaniowego, c) terminu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy lokalu, d) terminu oddania lokalu do dyspozycji członka Spółdzielni (zasiedlenie lokalu). 2. Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w Statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale. 2. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn: 1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub 2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w 58 ust. 2, za 6 miesięcy. 3. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 2, wobec jednego albo obojga małżonków. 4. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo spółdzielcze - o wykluczeniu członka ze spółdzielni oraz odpowiednio 66 Statutu. 13

14 5. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 2 i 3, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni. W takim przypadku były członek Spółdzielni oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje wywodzą od byłego członka Spółdzielni, obowiązane są do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia prawa i przekazania lokalu Spółdzielni. Spółdzielnia nie ma obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego. 6. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem 27 Statutu ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z regulaminem przetargu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w Statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu. 7. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami Statutu. 8. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w 22 ust. 1 pkt. 1, w tym w szczególności nie wniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal. Potrąca się także kwoty zaległych opłat, o których mowa w 58 ust. 2 Statutu oraz koszty określenia wartości rynkowej lokalu. 9. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 10. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 7, jest opróżnienie lokalu. 11. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna. 24 Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu może być dokonane na warunkach określonych w ustawie Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając 14

15 skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Przepis 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w 25 Statutu, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim. 2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie 23 Statutu lub niedokonania czynności, o których mowa w 25 Statutu, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. 3. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 2, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu. 4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1-3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 5. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało. 6. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z 23 ust. 7 i 8 Statutu. 7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy. 15

16 28 1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi lub osobom, o których mowa w 27 ust. 1 lub 2 Statutu, przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni. Przepis 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. C.2. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU 29 Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom Statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. 2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. 3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni. 4. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna. 5. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych/garaży. 31 Spółdzielnia jest obowiązana prowadzić rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste. 16

17 32 Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela. 2. Pełnomocnik/przedstawiciel może brać udział w Walnym Zgromadzeniu jako obserwator bez prawa udziału w głosowaniu. Pełnomocnik/przedstawiciel ten nie może być wybierany do Rady Nadzorczej, Rady Osiedla i Komitetu Kolonii. 3. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 34 W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w 58 ust. 1, 2 i 5 Statutu, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej. Byłym posiadaczom własnościowego prawa do lokalu, które zostało zbyte na licytacji, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami Statutu. 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się nie wniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu - potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami. 3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w ust ust. 5 stosuje się odpowiednio. 17

18 36 1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię. 2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy. 3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności nie wniesionej części wkładu budowlanego oraz kwoty niespłaconego kredytu zaciągniętego na ten lokal z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu. 37 Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. 38 Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu może być dokonane na warunkach określonych w ustawie. 39 Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, bądź miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu w prawo odrębnej własności bądź ułamkowego udziału we współwłasności gruntu może być dokonane na warunkach określonych w ustawie. 40 Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego. 2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni. 3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 18

19 Przepisy dotyczące udziału we współwłasności lokalu stosuje się odpowiednio do ułamkowych udziałów we współwłasności garaży wolnostojących i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. 42 C. 3. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU Właścicielowi wyodrębnionego lokalu służy prawo nieograniczonego władania lokalem w granicach określonych ustawą oraz prawo korzystania wraz z pozostałymi współwłaścicielami w częściach wspólnych nieruchomości w granicach określonych wysokością przypadających udziałów we współwłasności części wspólnych (gruntu, klatek schodowych, dróg dojazdowych i urządzeń budynku). 2. Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności nowego lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać: 1) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie, 2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu, 3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, 4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, 5) określenie: a) rodzaju własności gruntów, na których jest usytuowany budynek, b) terminu wpłaty wkładu budowlanego, c) terminu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy lokalu, d) terminu ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu, e) kosztów związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w tym opłat notarialnych, kosztów założenia księgi wieczystej lokalu i wpisu do księgi wieczystej. 3. Członek, o którym mowa w ust. 2, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w Statucie i w umowie, o której mowa w ust. 2, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 4. Przepisy ust. 2 pkt. 2 i 3 i ust. 3 nie dotyczą członków, którzy zawierają umowę o budowę bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w wypadku zadań nie obejmujących nieruchomości wspólnych lub części wspólnych. 5. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. 19

20 44 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w 43 ust. 2 Statutu, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej ekspektatywą odrębnej własności lokalu". Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. 2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Przepis 48 stosuje się odpowiednio. 3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię. 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w 43 ust. 2 pkt. 1 i 5 Statutu bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione. 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu. 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa. 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 2 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 3 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 3 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Liczba stron : 22 Data : 2013-7-31 Nazwa pliku : Projekt_ustawy.doc 1 Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Rozdział I Część ogólna Art. 1. 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w dalszej części Statutu zwane jest Towarzystwem. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo