Wydział Chemii. Zespoły, badania, aparatura, granty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Chemii. Zespoły, badania, aparatura, granty"

Transkrypt

1 Wydział Chemii Zespoły, badania, aparatura, granty

2 Wydział Chemii Ingardena 3, Kraków Dziekan: Prof. dr hab. Grażyna Stochel Prodziekan ds. nauki i współpracy Prof. dr hab. Zbigniew Sojka Prodziekan ds. ogólnych dr hab. Barbara Rys Prodziekan ds. dydaktyki Prof. dr hab. Artur Michalak

3 Wydział w liczbach 160 pracowników naukowych, w tym 54 pracowników samodzielnych 11 zakładów 41 grup badawczych 16 pracowni wydziałowych 1380 studentów (chemia, ochrona środowiska, biochemia, zaawansowane materiały i nanotechnologia, studia matematyczno-przyrodnicze) ponad 100 doktorantów około 350 publikacji w 2009 roku 32 wnioski patentowe i patenty w latach około 60 grantów badawczych realizowanych w 2009 roku udział w projektach międzynarodowych (FP 6, FP 7, COST, EUREKA, MAGMANET) ponad 50 mln zł z funduszy strukturalnych (POIG, POIŚ, POKL, MRPO, MPD, TEAM, VENTURES) do wydania w latach

4 Struktura Wydziału Chemii Zakład Chemii Analitycznej Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Zakład Chemii Nieorganicznej Zakład Chemii Ogólnej Zakład Chemii Organicznej Zakład Chemii Teoretycznej Zakład Dydaktyki Chemicznej Zakład Fizyki Chemicznej Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Zakład Metod Obliczeniowych Chemii Zakład Technologii Chemicznej 41 grup badawczych

5 Główne obszary badań Chemia nieorganiczna, synteza i charakterystyka Chemia organiczna, synteza i charakterystyka Chemia analityczna Spektroskopia i analiza strukturalna Chemia materiałów Chemia teoretyczna i modelowanie molekularne Kinetyka i mechanizmy reakcji Kataliza Chemia biologiczna Chemia środowiska Chemia sądowa Nanotechnologia i nanomateriały

6 Aparatura 16 pracowni wydziałowych Absorpcyjna spektrometria atomowa Analiza elementarna Spektrometria masowa Spektrometria ICP-MS Spektroskopia oscylacyjna Spektrometria NMR i MS-NMR Spektrometria EPR Spektroskopia ESCA Laserowa fotoliza błyskowa Dyfraktometria (proszki i monokryształy) Mikroskopia AFM i STM Termograwimetria i kalorymetria skaningowa Osmometria Techniki chemii sądowej EPR AFM/STM MALDI TOF UV/VIS Raman NMR ICP-MS FTIR XRF XPS/AES

7 Aparatura program ATOMIN Budżet: 36 mln zł Lp. Laboratorium Aparatura 1 Ciekłych Kryształów Fourierowski spektrometr do podczerwieni FT IR z kriostatem 2 Inżynierii Krystalicznej Dyfraktometr proszkowy z zestawem kamer 3 Innowacyjnych Materiałów Funkcjonalnych i Katalitycznych Impulsowy spektrometr EPR Wielofunkcyjne stanowisko do badań powierzchni materiałów ESCA Mikroskop HR TEM Nano granulometr z automatycznym titratorem i wiskozymetrem Spektrometry FTIR oraz Ramana 4 Mikroskopii Konfokalnej i Elipsometrii 5 6 Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej Syntezy i Badań Związków Bioaktywnych i Biomateriałów Mikroskop konfokalny Elipsometr spektralny Spektrometr masowy MALDI TOF/TOF z możliwością fragmentacji i skaningowej spektrometrii masowej Mikroskop odwrócony z zestawem do wizualizacji Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem diode array Spektrofotometr dwuwiązkowy UV VIS z przystawką do pomiarów temperaturowych Spektrofluorymetr Aparat do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych z systemem dokumentacji obrazu Dyfraktometr z przystawką niskotemperaturową Stereoskopowy mikroskop polaryzacyjny z zestawem do rejestracji obrazu

8 Aparatura program ATOMIN Lp. Laboratorium Aparatura 8 9 Analityczne Materiałów Biologicznych dla Chemii Sądowej Fotolizy i Szybkich Technik Kinetycznych System do chromatografii cieczowej z tandemowym detektorem mas System do elektroforezy kapilarnej z detektorem mas microtof Spektrometr TOF ICP MS Spektrometry atomowej absorpcji System do mineralizacji i ekstrakcji z udziałem mikrofal Pikosekundowy spektrofluorymetr UV/VIS/NIR Spektrofotometr UV/VIS/NIR Spektrofluorymetr stopped flow Czasowo rozdzielczy spektrometr FT IR 10 Modelowania Molekularnego Klaster komputerowy z serwerami

9 Zakład Chemii Analitycznej Zespół Analitycznych Technik Przepływowych Prof. dr hab. Paweł Kościelniak Działalność badawcza opracowywanie innowacyjnych technik przygotowania ludzkiego materiału biologicznego (włosy, ślina) zastosowanie zaawansowanych technik instrumentalnych w analizie toksykologiczno-sądowej badanie korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastków w wybranych tkankach a uzależnieniem opiatowym Projekty POIG /08, Lab-on-a-chip z detekcją elektrochemiczną do analizy próbek śliny na zawartość substancji psychoaktywnych, Współpraca Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie Collegium Medicum UJ, Wydział Lekarski Proponowany temat pracy Analiza biologicznych materiałów alternatywnych metodą HPLC-MS na potrzeby ekspertyzy medyczno-toksykologicznej Przedmiot badań substancje psychoaktywne (leki z grupy TCAD, beznzodiazepiny oraz alternatywne substancje odurzające -,,dopalacze )

10 Zakład Chemii Analitycznej Pracownia Analitycznej Spektrometrii Atomowej dr Stanisław Walas Tematyka: Oznaczanie bioaktywnych i toksycznych pierwiastków śladowych w materiałach biologicznych Analiza płynów i tkanek po mineralizacji Oznaczanie metali i wybranych niemetali w szerokim zakresie stężeń (ng/l mg/l) technikami spektrometrii atomowej (FAAS, GFAAS, ICP OES, HGAFS i ICP MS) Bezpośrednie oznaczanie pierwiastków metalicznych w preparatach tkanek (również mapowanie) Analiza punktowa i analiza rozmieszczenia techniką LA ICP MS (spektrometria mas z jonizacją w plaźmie sprzężonej indukcyjnie i mikropróbkowaniem laserowym) Zespół dysponuje odpowiednimi technikami przygotowania i mineralizacji próbek oraz wszystkimi wymienionymi technikami analitycznymi Współpraca: Katedra Endokrynologii, Wydział Lekarski, CM UJ Wydział Farmacji, CM UJ

11 Zakład Chemii Analitycznej Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych Prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej Zainteresowania badawcze - Mapowanie metali w materiale biologicznym (tkanki, narządy) -Mapowanie białek w tkankach i narządach -Metabolomika - Wykorzystanie wysokorozdzielczej spektrometrii masowej w diagnostyce wybranych schorzeń (schorzenia nowotworowe i układu sercowo-naczyniowego) - Oznaczanie enancjomerów leków psychotropowych w materiale z badań eksperymentalnych i klinicznych - Interakcje farmakokinetyczne pomiędzy substancjami psychoaktywnymi (leki, środki uzależniające), a zanieczyszczeniami środowiska i stylem życia (palenie tytoniu, picie alkoholu) Aparatura pomiarowa -Wysokorozdzielczy spektrometr mas z jonizacją typu MALDI (jonizacja laserowa wspomagana matrycą) z detektorem TOF (czasu przelotu) -Wysokorozdzielczy spektrometr mas z jonizacją typu MALDI z detektorem TOF/TOF (od października 2011) - Chromatografy cieczowe z różnymi detektorami -Spektrometr mas ze wzbudzeniem próbki w plaźmie indukcyjnie wzbudzonej po odparowaniu laserowym (LA-ICP- MS)

12 Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Zespół Elektrochemii dr hab. Marian Jaskuła dr Grzegorz Sulka NANOPOROWATY Al 2 O 3 i TiO 2 NANODRUTY METALICZNE I POLIMEROWE Średnica syntetyzowanych nanodrutów: nm MOŻLIWOŚCI BADAWCZE: synteza nanoporowatych membran Al 2 O 3 i TiO 2 synteza nanodrutów metalicznych i z polimerów przewodzących, badanie sensorów i biosensorów, pomiary impedancyjne (EIS), pomiary korozyjne, elektrochemia analityczna, elektrosynteza chemiczna, elektroosadzanie powłok. APARATURA BADAWCZA: Aparatura do syntezy nanoporowatych anodowych tlenków glinu i tytanu Wysokiej klasy potencjostaty z pełnym pakietem technik elektrochemicznych, w tym elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej POTENCJALNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ: nanoimplanty chemo- i biosensory nanokapsuły dla leków

13 Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Zespół Spektroskopii Molekularnej Prof. dr hab. Marek Wójcik, dr hab. Marek Boczar Modelowanie teoretyczne widm oscylacyjnych i wielowymiarowego tunelowania protonu w układach z wiązaniami wodorowymi Intensity Intensity Wavelength (cm -1 ) Wavelength (cm -1 ) Porównanie pomiędzy widmem eksperymentalnym (gruba linia) a obliczonym (funkcje d Diraca i cienka linia) dla kryształu imidazolu (rysunek lewy) i zdeuterowanego imidazolu (rysunek prawy)

14 Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Prof. dr hab. Maria Nowakowska, dr hab. Krzysztof Szczubiałka, dr hab. Szczepan Zapotoczny, dr Mariusz kępczyński, dr Anna Karewicz, dr Joanna Lewandowska Profil działalności naukowej zespołu - badania nad zaawansowanymi materiałami polimerowymi i hybrydowymi do zastosowań w: nanotechnologii, medycynie, ochronie środowiska Ogólna tematyka proponowanych prac doktorskich: Materiały polimerowe naturalne i syntetyczne oraz hybrydowe do zastosowań biomedycznych

15 Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Tematyka badawcza Zespołu: 1. mikro i nanocząstki, nanokapsuły (polimery, liposomy) jako nośniki leków, do kontrolowanego ich uwalniania; 2. nośniki polimerowe czułe na bodźce (temperatura, ph) tzw. polimery inteligentne; 3. nośniki polimerowe i liposomalne do terapii celowanej ( targeting ); 4.ultracienkie filmy i powłoki polimerowe otrzymywane metodą warstwa-po-warstwie (LbL) jako warstwy ochronne obiektów biologiczny (komórki, tkanki); 5.polimery bioadhezyjne do zastosowań medycznych i kosmetycznych; 6.polimery drukowane molekularnie jako adsorbenty i sensory substancji o dużym znaczeniu fizjologicznym; 7.fotokatalizatory do degradacji zanieczyszczeń wód szpitalnych i produkowanych przez przemysł farmaceutyczny; 8.nowe superparamagnetyczne, celowane kontrasty do obrazowania rezonansem magnetycznym wybranych tkanek (np. mózg); 9.materiały polimerowe do rusztowań komórkowych w inżynierii tkankowej Aparatura i metody badawcze: Spektroskopia UV-VIS (transmisyjna i odbiciowa) i fluorescencyjna (stacjonarna i czasoworozdzielcza), chromatografia (HPLC/GPC/GC), mikroskopia (AFM, fluorescencyjna, optyczna, konfokalna), elipsometr, reaktor mikrofalowy, fotoreaktory, lampy do naświetlań, linie optyczne, komora laminarna, linia próżniowa, suszarka próżniowa, spin coater, DLS, elektroferometr, kąt zwilżania, sonikator wysokiej mocy

16 Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej Prof. dr hab. Grażyna Stochel, dr Małgorzata Brindell Projektowanie, synteza i charakterystyka związków o działaniu przeciwnowotworowym, przeciwprzerzutowym, przeciwbakteryjnym, antyhypertensyjnym itp. 1. Synteza nowych kompleksów oraz badanie ich właściwości w roztworach wodnych procesy hydrolizy wyznaczanie odpowiednich parametrów kinetycznych i termodynamicznych właściwości fotochemiczne Metody: UV -Vis, NMR, IR, MS, stopped flow, HPLC, elektrochemia 2. Badania w układach modelowych oligonukleotydy, DNA aminokwasy, białka reduktory komórkowe itp. Metody: HPLC, elektroforeza, fluorescencja, MS, ICP- MS, UV-Vis, EPR CH 3 CH 3 Poszukiwany partner: 3. Badania in vitro badanie reaktywności na liniach komórkowych lokalizacja związku w komórce mechanizm śmierci komórkowej (apoptoza/nekroza) O S Cl Ru Cl N NH Cl Cl HN NH + Current / A x x10-6 C/C' D A/B NAMI-A Potential / V

17 Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej Prof. dr hab. Grażyna Stochel, dr hab. Wojciech Macyk Materiały fotokatalityczne i fotosensybilizatory w medycynie Tematyka badań: Opracowywanie nowych materiałów fotokatalitycznych i fotosensybilizatorów wykazujących dużą aktywność generowania reaktywnych form tlenu w warunkach naświetlania światłem o wybranej energii (barwie) Testy tych materiałów jako potencjalnych leków (terapia fotodynamiczna) lub środków fotodezynfekujących Badania mechanizmów generowania reaktywnych form tlenu O 2 O 2 H 2 O 2 OH S /S* S /S D D Materiały: Nanokrystaliczne półprzewodniki, związki makrocykliczne, kompleksy metali Aparatura: Techniki spektroskopowe, chromatograficzne, elektrochemiczne, fotoliza ciągła i błyskowa ET 1 O 2 3 O 2 Współpraca: Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii

18 Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej Prof. dr hab. G. Stochel, dr hab. W. Macyk, dr M. Brindell, dr Ł. Orzeł, dr A. Jańczyk, dr J. Dąbrowski Reaktywność kinetyka mechanizmy Tematyka badań: Kinetyka i mechanizmy reakcji bionieorganicznych Metaloenzymy- mechanizmy i modelowanie Oddziaływanie metali i ich związków z bioczasteczkami (DNA, oligonukleotydy, białka, peptydy, witaminy, małe bioczasteczki ) Biochemia małych cząsteczek (NO, O 2 ) transport, magazynowanie, aktywacja, działanie; Reaktywne formy tlenu i tlenku azotu Mechanizmy reakcji fotochemicznych o znaczeniu biologicznym i medycznym Metody: spektroskopia elektronowa (absorpcyjna, emisyjna), stopped-flow, nano- i pikosekundowa fotoliza laserowa, kinetyczne techniki wysokocisnieniowe, elektrochemia, EPR, NMR, IR i NIR, MS Współpraca: Wydział Lekarski CM UJ, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, IKiFP PAN

19 Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów dr hab. Andrzej Kotarba W Polsce: tylko 1/6 z planowanych operacji jest zrealizowana czas czekania na operację: nawet 3 lata najbardziej popularny materiał na implanty metalowe tytan koszt implantu metalowego: ~ zł zł Stopy na implanty metalowe: stal nierdzewna (Fe, Cr, Ni, Mo, ) stopy na bazie kobaltu stopy tytanu stopy z pamięcią kształtu... Metaloza toksyczny wpływ implantów na otaczające tkanki

20 Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów dr hab. Andrzej Kotarba Inżynieria powierzchni implantów w celu zapobiegania uwalnianiu jonów metali do organizmu Płyn fizjologiczny Płyn Hanksa powierzchnia Fe 2+ Cr 3+ Ni 2+ Powłoka polimerowa Powłoka silanowa Implant Fe Cr Ni Stal nierdzewna przygotowanie materiałów implantacyjnych (obróbka powierzchni, powłoki polimerowe) charakterystyka powierzchni odporność korozyjna, mechaniczna Współpraca: LfC, Zielona Góra; KIMAB, Szwecja testy uwalniania jonów (in vitro in vivo) Info: Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów

21 Zakład Chemii Ogólnej Zespół Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka Technika monowarstw Langmuira: - modelowanie membran biologicznych, - badanie oddziaływań międzycząsteczkowych, - badanie mechanizmu działania leków Techniki badawcze: - penetracja - monowarstwy mieszane waga Langmuira

22 Zakład Fizyki Chemicznej Zespół Obrazowania Ramanowskiego dr hab. Małgorzata Barańska Zespół specjalizuje się w zakresie spektroskopii oscylacyjnej, w szczególności mapowania ramanowskiego i obrazowania w podczerwieni i realizuje tematy badawcze z zakresu: biologii i biochemii: badania metabolitów wtórnych roślin, biopolimerów farmacji: analiza substancji czynnych leków farmakologii: opracowanie metodyki projektowania leków o potencjalnym działaniu śródbłonkowym (jako część nowoutworzonego laboratorium JCET) Prowadzimy badania analityczne i strukturalne w/w związków, wyniki obrazowania molekularnego korelujemy z innymi metodami, m.in. obrazowaniem histopatologicznym. Aparatura (na WCh i poza wydziałem, do dyspozycji w perspektywie kilku miesięcy): Spektrometr FT-Raman, z przystawką do mapowania i mikroskopem Spektrometr FT-IR, z przystawką do obrazowania i mikroskopem Spektrometr dyspersyjny ramanowski z opcją szybkiego obrazowania, mikroskopem AFM i SNOM Spektrometr ROA do badania czynności optycznej Współpracujemy z prof. Stefanem Chłopickim z Collegium Medicum UJ.

23 Zakład Fizyki Chemicznej Zespół Spektroskopii Oscylacyjnej Prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz Metody stosowane przez Zespół to spektroskopia Ramana (normalny efekt, rezonansowy, powierzchniowo wzbudzony), spektroskopia w zakresie IR, NMR i obliczenia teoretyczne na różnych poziomach teorii. Badania Zespołu koncentrują się na peptydach. Proponowany temat badań: Synteza i badania struktur molekularnych i powiązania ich z aktywnością biologiczną wybranych hormonów i neuroprzekaźników

24 Zakład Chemii Teoretycznej Zespół Chemii Kwantowej Grupa Teorii Reaktywności Chemicznej dr hab. Jacek Korchowiec Tematyka badawcza wybrane zagadnienia: Modelowanie filmów powierzchniowych na granicy faz woda/powietrze Struktura elektronowa i własności związków makrocyklicznych Kompleksy inkluzyjne związków makrocyklicznych dołączanie leków enkapsulacja leków monowarstwy białkowo-lipidowe

25 1. Zespół Krystalochemii Leków Zakładu Krystalochemii i Krystalofizyki Wydziału Chemii UJ prof. dr hab. Barbara Oleksyn, dr Justyna Kalinowska-Tłuścik dr Agnieszka Skórska-Stania, mgr Jan Śliwiński Tematyka badawcza: - Poszukiwanie zależności pomiędzy strukturą a działaniem związków biologicznie aktywnych, w szczególności leków i potencjalnych leków, -Synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów na bazie hydroksyapatytu Aparatura: korzystamy z nowoczesnych dyfraktometrów do badań mono- i polikryształów

26 Od badań do zastosowań kryształy crystal on goniometer head dyfraktometr Badania struktury monokryształów z użyciem dyfraktometrii rentgenowskiej Wyznaczenie geometrii cząsteczek i oddziaływań międzycząsteczkowych oraz ich korelacji z aktywnością biologiczną Modelowanie i projektowanie in silico nowych, skuteczniejszych leków Synteza i badanie nowych kompozytów polimer/hydroksyapatyt jako nośników leków rozwiązanie problemu fazowego zbiór obrazów dyfrakcyjnycg struktura kryształui cząsteczek 400μm powierzchnia granule kompozytowe

27 związki przeciwmalaryczne antyoksydanantyflawonoidy przeciwrakowe inhibitory upa STRUKTURA A DZIAŁANIE reaktywatory acetylocholinoesterazy inhibitory integrazy HIV sztuczne słodziki

28 Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej Prof. dr hab. Wiesław Łasocha Wydział Chemii UJ, pok. 307, tel , lasocha Aparatura badawcza: Zalety naszych metod badawczych 1) Nowoczesny (2009) Dyfraktometr Proszkowy X PERT optymalizowany do badań strukturalnych preparatów polikrystalicznych (zwierciadło ogniskujące, badanie preparatów w kapilarach). 2) Przystawki nisko- (>90K) i wysokotemperaturową (<1400K) -Ilościowa i jakościowa analiza fazowa, badamy cały preparat, odmiany polimorficzne, szeroki zakres temperatur, szybkie pomiary (5-15min) - Badania nieniszczące, łatwe przygotowanie preparatu, monokryształ nie jest wymagany - Posiadamy odpowiednie bazy danych, oprogramowanie i doświadczenie w tego typu badaniach

29 Specyfika metod badawczych: c a a - preparaty proszkowe i nie tylko b metody dyfrakcyjne (met. Rietvelda), spektroskopowe i inne techniki chemii c a Przykłady badań: c peroksozwiązki i polimetalany Mo(VI), W(VI) i V(V). d preparaty farmakologiczne, badania strukturalne (synchrotron) e ostatnio badane kompleksy d H 3 C O H 3 C O N N H 3 C O N CH 3 N N N TP 15 TP 15 CH 3 N N Br O N N N b e H 3 C

30 Obszar współpracy Krystalografia i dyfrakcja proszkowa (badania strukturalne) Nauki materiałowe (uzyskiwanie nanomateriałów, formowanie preparatów hydroksyapatowych /bio-inspired/) Badania związków farmaceutycznych (struktura, polymorph screening, cocrystals) Badania nowych związków kompleksowych Tr(X 2 )(NH 2 -R) 2 Badania złogów celem diagnostyki chorób ze spichrzania (glikogenu, żelaza, miedzi, itp ). Możliwość zastosowania w/w badań w przypadku: - glikogenozy (preparaty cienkoigłowe z wątroby) - zaburzeń metabolicznych (np. u noworodków) -amyloidozy (np. w chorbie Alzheimera, lub u przewlekle dializowanych) Zespół badawczy: prof. Wiesław Łasocha, dr Bartłomiej Gaweł, dr Dariusz Mucha, dr Maciej Grzywa, mgr Alicja Rafalska-Łasocha, mgr Anna Dobija, mgr Marta Grzesiak, mgr Marcin Oszajca

31 Zakład Technologii Chemicznej Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych dr hab. Lucjan Chmielarz Obszary badawcze i kompetencje naukowe zespołu: 1. Synteza i funkcjonalizacja dla potrzeb katalizy i adsorpcji krzemianowych sit mezoporowatych (MCM-41, MCM- 48, SBA-15, HMS, MSU etc,); 2. Synteza materiałów porowatych na bazie kationowych i anionowych materiałów warstwowych (PILCs, PCHs, hydrotality); 3. Badania uwalniania substancji o działaniu bakteriobójczym ze struktury hydrotalkitów (wsp. BBB UJ) 4. Zastosowanie metod katalitycznych w procesach oczyszczania gazów spalinowych i poprocesowych (DeNOx, DeN 2 O, dopalanie: amoniaku, VOCs, cząstek węglowych); 5. Zastosowanie metod katalitycznych i adsorpcyjnych do oczyszczania wody (utlenianie i adsorpcja zanieczyszczeń organicznych, adsorpcja metali ciężkich). Dostępna aparatura: 1. Chromatografy gazowe (GC), kwadrupolowe spektrometry masowe (QMS), HPLC (w trakcie zakupu); 2. Spektrometry UV-VIS, UV-VIS-DRS, FT-IR; 3. Sorptomat (wyznaczanie powierzchni właściwej, porowatości etc.); 4. Stanowiska do syntezy (mieszadła, łaźnie wodne i olejowe, suszarki, wirówki, piece, autoklawy etc.); Pozostałe techniki badawcze są dostępne w laboratoriach wydziałowych i środowiskowych na Wydziale Chemii UJ.

32 30-40 Å Zakład Technologii Chemicznej Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych dr hab. Lucjan Chmielarz Proponowana tematyka pracy doktorskiej: Usuwanie wybranych antybiotyków ze ścieków metodami adsorpcyjnymi z zastosowaniem modyfikowanych minerałów warstwowych Badania procesu selektywnej adsorpcji wybranych antybiotyków (np. teracykliny, sulfonamidy) z zastosowaniem kationowych i anionowych minerałów warstwowych (montmorylonity, wermikulity, hydrotalkity etc.) modyfikowanych organicznymi surfaktantami. Optymalizacja metod modyfikacji materiałów warstwowych ukierunkowana na zwiększenie efektywności i selektywności eliminacji antybiotyków ze ścieków. Badania metod regeneracji adsorbentów. UJ: synteza, funkcjonalizacja i charakterystyka fizykochemiczna adsorbentów mineralnych, badania kinetyki i efektywności procesów adsorpcji oraz metod regeneracji adsorbentów. Partner: pomoc w wyborze antybiotyków do badań, pomoc w opracowaniu metod jakościowej i ilościowej analizy antybiotyków. Kontakt: dr hab. Lucjan Chmielarz Tel ;

33 30-40 Å Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych Temat 1: Kontakt: dr hab. Lucjan Chmielarz Tel ; Usuwanie wybranych antybiotyków ze ścieków metodami adsorpcyjnymi z zastawaniem modyfikowanych minerałów warstwowych Badania procesu selektywnej adsorpcji wybranych antybiotyków (np. teracykliny, sulfonamidy) z zastosowaniem kationowych i anionowych minerałów warstwowych (montmorylonity, wermikulity, hydrotalkity etc.) modyfikowanych organicznymi surfaktantami. Optymalizacja metod modyfikacji materiałów warstwowych ukierunkowana na zwiększenie efektywności i selektywności eliminacji antybiotyków ze ścieków. Badania metod regeneracji adsorbentów. UJ: synteza, funkcjonalizacja i charakterystyka fizykochemiczna adsorbentów mineralnych, badania kinetyki i efektywności procesów adsorpcji oraz metod regeneracji adsorbentów. Partner: pomoc w wyborze antybiotyków do badań, pomoc w opracowaniu metod jakościowej i ilościowej analizy antybiotyków.

34 Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych Kontakt: dr hab. Lucjan Chmielarz Temat 2: Tel ; Modyfikowane strukturalnie hybrydowe materiały nieorganiczne jako systemy kontrolowanego uwalniania leków Synteza i modyfikacja materiałów nieorganicznych na bazie kationowych (montmorylonity, wermikulity etc.) i anionowych (hydrotalkity, hydrokalumit etc.) minerałów warstwowych oraz mikro- i mezoporowatych układów krzemionkowych (zeolity, MCM-41, -48, -50, SBA-15 etc.). Badania mechanizmu i kinetyki uwalniania leków w układach modelowych....(inne?) UJ: Synteza, funkcjonalizacja i charakterystyka fizykochemiczna materiałów. Badania mechanizmu i kinetyki uwalniania leków w układach modelowych. Partner: Pomoc w wyborze leków objętych badaniami i instrumentalnych metod analizy. Badania in vivo (?). Hydrotalkit interkalowany kwasem p-aminosalicylowym

35 Zakład Chemii Nieorganicznej dr hab. Krzysztof Kruczała identyfikacja rodników DMPO-OH pułapki spinowe rodniki generowane w reakcji Fentona: H 2 O 2 + Fe(II) Fe(III) + HO + HO HO + H 2 O 2 HOO + H 2 O

36 dozymetria rodnikowa ditionian (V) potasu K 2 S 2 O 6 EPR pomiary ilościowe gradient 200 G C 6+ 1 D EPR Imaging H. Gustafsson, K. Kruczala, E. Lund, S. Schlick Journal of Physical Chemistry B, 2008, 112, długość / mm 3 4

37 pomiar stężenia tlenu π * π * 2p 2p π σ* σ O 2 π SONDA OX63 długość / mm EPR Imaging długość / mm stężenie O 2 w nowotworze żyjącej myszy - rozdzielczość 1,5 mm - rozdzielczość O 2 około 3 Tr EPR Workshop, Denver 2002/

38 możliwa współpraca praca Shulamith Schlick - University of Detroit Mercy USA polymer stability and degradation Håkan Gustafsson Linköping University Sweden imaging of radical distributions in atherosclerotic plaques for a better understanding of the evolving inflammatory reaction leading to atherosclerosis imaging of radical distributions in matter irradiated with ionizing radiation for dosimetry in narrow beams, dosimetry at interfaces and dosimetry in heavy charged particle beams Jan Pilař Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Republic polymer synthesis and characterization

39 Zapraszamy do współpracy!

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok OAM Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Błąd gruby, systematyczny, przypadkowy, dokładność, precyzja, przedział

Bardziej szczegółowo

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu NANO jako droga do innowacji Uniwersytet Śląski w Katowicach Oferta dla partnerów biznesowych Potencjał badawczy Założony w

Bardziej szczegółowo

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE CHEMIA W MEDYCYNIE Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Śląska Biofarma Głównym celem zawiązania konsorcjum Śląska BIO FARMA, było nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych

Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych I Interdyscyplinarne seminarium JCET Dwór w Tomaszowicach 7-9 października, 2010 Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics 7 października 16.00-19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI

CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI Podstawy biotechnologii Chemia koloidów Fizykochemia emulsji Chemia surowców kosmetycznych Surowce naturalne stosowane w produktach kosmetycznych

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera)

Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) Studia II stopnia, magisterskie (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) specjalności: Analityka środowiskowa i żywności Chemia metali w biologii i środowisku Chemia związków organicznych

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH Uniwersytet Mikołaja Kopernika Monografie Wydziału Chemii MYROSLAV SPRYNSKYY HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH (KLINOPTYLOLIT, MORDENIT, DIATOMIT, TALK,

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczenia substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny

Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny Instytut Chemii UJK potencjał naukowy i dydaktyczny Kalendarium Instytutu Chemii 1971 rok Utworzenie Zakładu Chemii wchodzącego w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Procesy i Produkty Biomedyczne (PPB)

Procesy i Produkty Biomedyczne (PPB) Specjalność dyplomowania Procesy i Produkty Biomedyczne (PPB) została uruchomiona na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW w 2008 r. Od października 2008 roku jest częścią projektu Program Rozwojowy

Bardziej szczegółowo

PROFIL ANALITYKA CHEMICZNA

PROFIL ANALITYKA CHEMICZNA PROFIL ANALITYKA CHEMICZNA W ramach profilu Analityka chemiczna istnieją dwa panele specjalizacyjne: Analityka środowiskowa i Chemia sądowa. Specjalizacja obejmuje zasadniczo ostatnie dwa lata studiów

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o.

Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. Aparatura i urządzenia laboratoryjne 2015 2016 ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. Spektroskopia Spektrofotometry UV/VIS/NIR serii V-700 Szeroki wybór uchwytów kuwet i innych opcji Polarymetry serii P-2000 Wspólna

Bardziej szczegółowo

UWAGA SPECJALIZUJĄCY!

UWAGA SPECJALIZUJĄCY! Uprzejmie informuję, że w dniach 31 stycznia -8 lutego 2011 r. odbędzie się kurs dla diagnostów laboratoryjnych z Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej Kurs Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1:

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł / Kurs 1: Metody izolowania analitu z matrycy i oznaczania substancji toksycznych oraz ich metabolitów z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne to projekt kluczowy w ramach Działania 13.1 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Bezinwazyjne badania specjacji

Bezinwazyjne badania specjacji Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Bezinwazyjne badania specjacji prof. dr hab. Ewa Bulska rok akademicki 214 / 215 Przykład I Korozja atramentowa atramenty żelazowo-galusowe w zabytkach rękopiśmiennych

Bardziej szczegółowo

Analizator ciągłego przepływu (CFA)

Analizator ciągłego przepływu (CFA) Analizator ciągłego przepływu (CFA) SAN++ Skalar Laboratorium Chemii Środowiska/Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska mgr Sidoruk Katarzyna tel: + 48 22 55 26539, email:ksidoruk@cnbc.uw.edu.pl Analizator

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Dyrekcja Instytutu Dyrektor Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej prof. dr. hab. inż. Jacek Rynkowski e-mail: jacek.rynkowski@p.lodz.pl tel. 42 631-31-31, 631-31-17

Bardziej szczegółowo

Struktura, właściwości i metody badań materiałów otrzymanych elektrolitycznie

Struktura, właściwości i metody badań materiałów otrzymanych elektrolitycznie Struktura, właściwości i metody badań materiałów otrzymanych elektrolitycznie Pamięci naszych Rodziców Autorzy NR 117 Eugeniusz Łągiewka, Antoni Budniok Struktura, właściwości i metody badań materiałów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2)

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa CZĘŚĆ I PRZEGLĄD METOD SPEKTRALNYCH Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia () 1. Informacje ogólne koordynator modułu prof. dr hab. Henryk Flakus rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok WF (kierunek farmacja)

Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok WF (kierunek farmacja) Materiał obowiązujący do ćwiczeń z analizy instrumentalnej II rok WF (kierunek farmacja) Ćwiczenie 1 Zastosowanie statystyki do oceny metod ilościowych Rodzaje błędów w analizie chemicznej, walidacja procedur

Bardziej szczegółowo

12 wydziałów 59 kierunków studiów 196 specjalności (6 w języku angielskim) 13 studiów doktoranckich (w 21 dyscyplinach) ponad 28000 studentów i

12 wydziałów 59 kierunków studiów 196 specjalności (6 w języku angielskim) 13 studiów doktoranckich (w 21 dyscyplinach) ponad 28000 studentów i 12 wydziałów 59 kierunków studiów 196 specjalności (6 w języku angielskim) 13 studiów doktoranckich (w 21 dyscyplinach) ponad 28000 studentów i doktorantów 43 uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH

POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH POTWIERDZANIE TOŻSAMOSCI PRZY ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH WSTĘP Spełnianie wymagań jakościowych stawianych przed producentami leków jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Ekspert: PATRYCJA WROSZ Autorka opracowań metod jakościowych i ilościowych wykorzystujących spektroskopię IR i NIR, a także prelegent i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny systemu HACCP i BRC/IFS oraz audytor

Bardziej szczegółowo

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0.

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski S02W01 14.00-14.25 Piotr Pietrzyk Young Researcher Award Lecture Molekularne podstawy mechanizmu redukcji tlenków azotu i aktywacji

Bardziej szczegółowo

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman

Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Porównanie Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Spektroskopia FT-Raman Spektroskopia FT-Raman jest dostępna od 1987 roku. Systemy

Bardziej szczegółowo

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS NEW LOKS Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych) Metody instrumentalne podział ze względu na uzyskane informację. 1. Analiza struktury; XRD (dyfrakcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103111-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 059-103111 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii

Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Wydział Mechaniczny, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechnika Wrocławska,

Bardziej szczegółowo

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Nanomateriałów Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05)

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) 1. Informacje ogólne koordynator modułu/wariantu rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA. diagnoza (podstawowe przesłanki na rzecz realizacji projektu):

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA. diagnoza (podstawowe przesłanki na rzecz realizacji projektu): CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA diagnoza (podstawowe przesłanki na rzecz realizacji projektu): dekoniunktura gospodarcza dla tradycyjnych przemysłów i branż (vide: Śląsk, łódzkie) światowe

Bardziej szczegółowo

Co to jest spektrometria mas?

Co to jest spektrometria mas? Co to jest spektrometria mas? Jest to nowoczesna technika analityczna pozwalająca na dokładne wyznaczenie masy analizowanej substancji Dokładność pomiaru może się wahać od jednego miejsca dziesiętnego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 1 Projekt MERFLENG... W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA Opracowanie monograficzne pod redakcją Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej Warszawa 2012 Monika Asztemborska Ewa Bulska Ewelina Chajduk Instytut

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych

Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych Piotr Rudzki Zakład Farmakologii, w Warszawie Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Łódź, 25 VI 2009 r. Prace badawczo-wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Spektroskopia, a spektrometria Spektroskopia nauka o powstawaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (INŻYNIERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Strona 1 z 37 Sposoby rozbijania emulsji Oczyszczanie ścieków jest istotnym elementem

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Listopad 2013 styczeń 2014 Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

o symbolu TP-10/III/2012 z Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej odbędzie się w terminie 1-9 PAŹDZIERNIKA 2012

o symbolu TP-10/III/2012 z Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej odbędzie się w terminie 1-9 PAŹDZIERNIKA 2012 Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż kurs: Moduł/Kurs Toksykologia kliniczna, sądowa, terapia monitorowania stężeniami leku we krwi. Schematy postępowania, interpretacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin Program zajęć: Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok Wykładowca: dr Jolanta Piekut, mgr Marta Matusiewicz Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin 1.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Jan Najbar, Andrzej Turek (red.) - Fotochemia i spektroskopia optyczna. Spis treści. Wstęp... 13

Księgarnia PWN: Jan Najbar, Andrzej Turek (red.) - Fotochemia i spektroskopia optyczna. Spis treści. Wstęp... 13 Księgarnia PWN: Jan Najbar, Andrzej Turek (red.) - Fotochemia i spektroskopia optyczna Wstęp................................................ 13 CZĘŚĆ I. MOLEKULARNA SPEKTROSKOPIA OSCYLACYJNA 1. Badanie

Bardziej szczegółowo

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? Tematy opisowe 1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? 2. Omów pomiar potencjału na granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu. Podaj przykład, omów skale potencjału i elektrody

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Doktorantów i studentów II stopnia, Kierunek: chemia, kierunki pokrewne; Specjalność: chemia koordynacyjna doświadczalna, magnetochemia.

Dotyczy: Doktorantów i studentów II stopnia, Kierunek: chemia, kierunki pokrewne; Specjalność: chemia koordynacyjna doświadczalna, magnetochemia. dr hab. Robert Podgajny Wydział Chemii UJ, Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków e-mail: podgajny@chemia.uj.edu.pl http://www2.chemia.uj.edu.pl/znmm/

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA - 2013/2014

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA - 2013/2014 Wydział: Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: Chemia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA - 20/204 Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin Lp. Przedmiot kod MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Katarzyna Leszczyńska-Sejda Katowice, grudzień 2013 pracownicy przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologie w diagnostyce

Nanotechnologie w diagnostyce Nanotechnologie w diagnostyce Diagnostyka endoskopowa Nanotechnologie mogą być przydatne w diagnostyce niedostępnych miejsc w badaniach endoskopowych. Temu mogą służyć mikrokamery wielkości antybiotyku,

Bardziej szczegółowo

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie -

Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii. aparatura chromatograficzna w skali analitycznej i modelowej - -- w części przypomnienie - Chromatografia cieczowa jako technika analityki, przygotowania próbek, wsadów do rozdzielania, technika otrzymywania grup i czystych substancji Cz. 5. Podstawy instrumentalizacji chromatografii aparatura

Bardziej szczegółowo

Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej

Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej Streszczenie Lidia Libowicz-Nadobny Promotorzy: Prof. dr hab. Maria Nowakowska Prof. dr hab. med. Tadeusz Niedźwiedzki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/169/2012 Zał. nr 1a do siwz Opis przedmiotu zamówienia A. Spektrometr ramanowski z mikroskopem optycznym: 1) Spektrometr ramanowski posiadający podwójny tor detekcyjny, wyposażony w chłodzony termoelektrycznie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE X. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Laboratory of the Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Szczecin W okresie od stycznia 2010 roku do września

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Laboratorium ma na wyposażeniu następujące narzędzia analityczne: spektroskop fotoelektronów XPS ESCALAB 250Xi firmy ThermoScience; umożliwiający pomiary w trybach

Bardziej szczegółowo

Zakład Fizykochemii Ekosystemów (NZ59) Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych. Dr hab. Ireneusz Śliwka prezentacja Zakładu NZ59

Zakład Fizykochemii Ekosystemów (NZ59) Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych. Dr hab. Ireneusz Śliwka prezentacja Zakładu NZ59 Zakład Fizykochemii Ekosystemów (NZ59) Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych Dr hab. Ireneusz Śliwka prezentacja Zakładu NZ59 Dr Joanna Najman "Zastosowanie chromatografii gazowej w oznaczaniu

Bardziej szczegółowo

Instytut Wysokich Ciśnień PAN Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Instytut Wysokich Ciśnień PAN Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny Centrum Badań Przedklinicznych - CePT Instytut Wysokich Ciśnień PAN Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny Naszą specjalnością i pasją są syntezy nanocząstek (kryształków o rozmiarach 5

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. 1. Klasyfikacja materiałów medycznych

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. 1. Klasyfikacja materiałów medycznych BIOMATERIAŁY 1. Klasyfikacja materiałów medycznych BIOMATERIAŁY Tworzywa metaliczne Stale i stopy Stale austenityczne Stopy na osnowie kobaltu Tytan i jego stopy Stopy z pamięcią kształtu Bioceramika Resorbowalna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Ćwiczenia laboratoryjne CHEMIA I TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BARWNYCH USUWANIE BARWNIKÓW ZE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Narzędzia badawcze stosowane w pomiarach środowiska - możliwości wykorzystania w procesie nauczania metodą projektu na różnych poziomach kształcenia

Narzędzia badawcze stosowane w pomiarach środowiska - możliwości wykorzystania w procesie nauczania metodą projektu na różnych poziomach kształcenia Narzędzia badawcze stosowane w pomiarach środowiska - możliwości wykorzystania w procesie nauczania metodą projektu na różnych poziomach kształcenia Dr hab. Tomasz Stuczyński, SGS Eko-Projekt Założenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 ( dotyczy zamówienia badań )

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 ( dotyczy zamówienia badań ) Zdrochem Sp. z o.o. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. tel. +48 223900990, 609 019 283 fax. +48 223507490 info@zdrochem.pl www.zdrochem.pl I. ZAMAWIAJĄCY Zdrochem Sp. z o.o. NIP: 7010333468 REGON: 145983792

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia I stopień Sylabus modułu: : Moduł A związany ze specjalnością (0310-CH-S1-025) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Analiza leków

Bardziej szczegółowo

Znajdź szkolenia dla siebie! Wybierz kategorię szkoleń: 1. Komunikacja i zarządzanie 2. 2. Laboratorium chemiczne Analiza instrumentalna 2

Znajdź szkolenia dla siebie! Wybierz kategorię szkoleń: 1. Komunikacja i zarządzanie 2. 2. Laboratorium chemiczne Analiza instrumentalna 2 Drogi Kliencie, Wiemy, że właśnie teraz planujesz szkolenia na 2016 r. Z nami te plany staną się prostsze. Stale myślimy o Twoich potrzebach szkoleniowych, dlatego przygotowaliśmy zestawienie tematów,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli dla Przemysłu i Przedsiębiorców

Inżynieria Materiałowa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli dla Przemysłu i Przedsiębiorców Inżynieria Materiałowa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli dla Przemysłu i Przedsiębiorców Spis treści 1. Wspólne projekty... 2 2. Struktura... 4 3. Dane kontaktowe... 4 4. Główne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TECHNOLOGIA CHEMICZNA studia zawodowe

STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TECHNOLOGIA CHEMICZNA studia zawodowe Załącznik nr 5 do Uchwały nr 87/2004 RG z dn. 22.04.04r. STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW I. WYMAGANIA OGÓLNE TECHNOLOGIA CHEMICZNA studia zawodowe Studia zawodowe na kierunku technologia chemiczna

Bardziej szczegółowo

SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ORGANICZNEJ, ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS

SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ORGANICZNEJ, ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS SPEKTROMETRIA MAS W CHEMII ORGANICZNEJ, ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD 15 NOWE ZASTOSOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU SPEKTROMETRII MAS Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa Podstawowe kierunki rozwoju spektrometrii

Bardziej szczegółowo

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk Historia Jedyna placówka w Polsce i jedna z ośmiu na świecie specjalizująca się wyłącznie w badaniach zjawisk zachodzących

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 1 Standardy nauczania dla kierunku studiów: analityka medyczna STUDIA ZAWODOWE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe na kierunku analityka medyczna trwają nie mniej niż 3 lata (6 semestrów).

Bardziej szczegółowo

Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii... 11 Urszula Lelek-Borkowska

Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii... 11 Urszula Lelek-Borkowska Spis treści Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii... 11 Urszula Lelek-Borkowska 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne... 13 1.1. Historia... 13 1.2. Pierwiastek, związek chemiczny, mieszanina...

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego dr Zbigniew Rogulski Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Obrazowanie molekularne

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-TCH-S1-014)

Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310-TCH-S1-014) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: technologia chemiczna Sylabus modułu: Analiza instrumentalna (0310TCHS1014) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Rafał Sitko rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Otrzymywanie i badanie właściwości materiałów zawierających małe nanocebulki węglowe. (streszczenie)

Otrzymywanie i badanie właściwości materiałów zawierających małe nanocebulki węglowe. (streszczenie) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Biologiczno-Chemiczny Otrzymywanie i badanie właściwości materiałów zawierających małe nanocebulki węglowe (streszczenie) Joanna Breczko Promotor: prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie at the - new materials modern technologies sustainable concepts - Jacek Młynarski Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński budŝet całkowity budŝet dla 20 projektów ok.

Bardziej szczegółowo

Spektrometr ICP-AES 2000

Spektrometr ICP-AES 2000 Spektrometr ICP-AES 2000 ICP-2000 to spektrometr optyczny (ICP-OES) ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie (ICP). Wykorztystuje zjawisko emisji atomowej (ICP-AES). Umożliwia wykrywanie ok. 70

Bardziej szczegółowo

Metody badań fizykochemicznych w inżynierii środowiska. Wykład na kierunku IŚ studia III stopnia 8.10.2010 Ewa Regulska

Metody badań fizykochemicznych w inżynierii środowiska. Wykład na kierunku IŚ studia III stopnia 8.10.2010 Ewa Regulska Metody badań fizykochemicznych w inżynierii środowiska Wykład na kierunku IŚ studia III stopnia 8.10.2010 Ewa Regulska 1 ANALIZA ILOŚCIOWA KLASYCZNA Analiza objętościowa (miareczkowa) - alkacymetria -

Bardziej szczegółowo