Wydział Chemii. Zespoły, badania, aparatura, granty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Chemii. Zespoły, badania, aparatura, granty"

Transkrypt

1 Wydział Chemii Zespoły, badania, aparatura, granty

2 Wydział Chemii Ingardena 3, Kraków Dziekan: Prof. dr hab. Grażyna Stochel Prodziekan ds. nauki i współpracy Prof. dr hab. Zbigniew Sojka Prodziekan ds. ogólnych dr hab. Barbara Rys Prodziekan ds. dydaktyki Prof. dr hab. Artur Michalak

3 Wydział w liczbach 160 pracowników naukowych, w tym 54 pracowników samodzielnych 11 zakładów 41 grup badawczych 16 pracowni wydziałowych 1380 studentów (chemia, ochrona środowiska, biochemia, zaawansowane materiały i nanotechnologia, studia matematyczno-przyrodnicze) ponad 100 doktorantów około 350 publikacji w 2009 roku 32 wnioski patentowe i patenty w latach około 60 grantów badawczych realizowanych w 2009 roku udział w projektach międzynarodowych (FP 6, FP 7, COST, EUREKA, MAGMANET) ponad 50 mln zł z funduszy strukturalnych (POIG, POIŚ, POKL, MRPO, MPD, TEAM, VENTURES) do wydania w latach

4 Struktura Wydziału Chemii Zakład Chemii Analitycznej Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Zakład Chemii Nieorganicznej Zakład Chemii Ogólnej Zakład Chemii Organicznej Zakład Chemii Teoretycznej Zakład Dydaktyki Chemicznej Zakład Fizyki Chemicznej Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Zakład Metod Obliczeniowych Chemii Zakład Technologii Chemicznej 41 grup badawczych

5 Główne obszary badań Chemia nieorganiczna, synteza i charakterystyka Chemia organiczna, synteza i charakterystyka Chemia analityczna Spektroskopia i analiza strukturalna Chemia materiałów Chemia teoretyczna i modelowanie molekularne Kinetyka i mechanizmy reakcji Kataliza Chemia biologiczna Chemia środowiska Chemia sądowa Nanotechnologia i nanomateriały

6 Aparatura 16 pracowni wydziałowych Absorpcyjna spektrometria atomowa Analiza elementarna Spektrometria masowa Spektrometria ICP-MS Spektroskopia oscylacyjna Spektrometria NMR i MS-NMR Spektrometria EPR Spektroskopia ESCA Laserowa fotoliza błyskowa Dyfraktometria (proszki i monokryształy) Mikroskopia AFM i STM Termograwimetria i kalorymetria skaningowa Osmometria Techniki chemii sądowej EPR AFM/STM MALDI TOF UV/VIS Raman NMR ICP-MS FTIR XRF XPS/AES

7 Aparatura program ATOMIN Budżet: 36 mln zł Lp. Laboratorium Aparatura 1 Ciekłych Kryształów Fourierowski spektrometr do podczerwieni FT IR z kriostatem 2 Inżynierii Krystalicznej Dyfraktometr proszkowy z zestawem kamer 3 Innowacyjnych Materiałów Funkcjonalnych i Katalitycznych Impulsowy spektrometr EPR Wielofunkcyjne stanowisko do badań powierzchni materiałów ESCA Mikroskop HR TEM Nano granulometr z automatycznym titratorem i wiskozymetrem Spektrometry FTIR oraz Ramana 4 Mikroskopii Konfokalnej i Elipsometrii 5 6 Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej Syntezy i Badań Związków Bioaktywnych i Biomateriałów Mikroskop konfokalny Elipsometr spektralny Spektrometr masowy MALDI TOF/TOF z możliwością fragmentacji i skaningowej spektrometrii masowej Mikroskop odwrócony z zestawem do wizualizacji Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem diode array Spektrofotometr dwuwiązkowy UV VIS z przystawką do pomiarów temperaturowych Spektrofluorymetr Aparat do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych z systemem dokumentacji obrazu Dyfraktometr z przystawką niskotemperaturową Stereoskopowy mikroskop polaryzacyjny z zestawem do rejestracji obrazu

8 Aparatura program ATOMIN Lp. Laboratorium Aparatura 8 9 Analityczne Materiałów Biologicznych dla Chemii Sądowej Fotolizy i Szybkich Technik Kinetycznych System do chromatografii cieczowej z tandemowym detektorem mas System do elektroforezy kapilarnej z detektorem mas microtof Spektrometr TOF ICP MS Spektrometry atomowej absorpcji System do mineralizacji i ekstrakcji z udziałem mikrofal Pikosekundowy spektrofluorymetr UV/VIS/NIR Spektrofotometr UV/VIS/NIR Spektrofluorymetr stopped flow Czasowo rozdzielczy spektrometr FT IR 10 Modelowania Molekularnego Klaster komputerowy z serwerami

9 Zakład Chemii Analitycznej Zespół Analitycznych Technik Przepływowych Prof. dr hab. Paweł Kościelniak Działalność badawcza opracowywanie innowacyjnych technik przygotowania ludzkiego materiału biologicznego (włosy, ślina) zastosowanie zaawansowanych technik instrumentalnych w analizie toksykologiczno-sądowej badanie korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastków w wybranych tkankach a uzależnieniem opiatowym Projekty POIG /08, Lab-on-a-chip z detekcją elektrochemiczną do analizy próbek śliny na zawartość substancji psychoaktywnych, Współpraca Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie Collegium Medicum UJ, Wydział Lekarski Proponowany temat pracy Analiza biologicznych materiałów alternatywnych metodą HPLC-MS na potrzeby ekspertyzy medyczno-toksykologicznej Przedmiot badań substancje psychoaktywne (leki z grupy TCAD, beznzodiazepiny oraz alternatywne substancje odurzające -,,dopalacze )

10 Zakład Chemii Analitycznej Pracownia Analitycznej Spektrometrii Atomowej dr Stanisław Walas Tematyka: Oznaczanie bioaktywnych i toksycznych pierwiastków śladowych w materiałach biologicznych Analiza płynów i tkanek po mineralizacji Oznaczanie metali i wybranych niemetali w szerokim zakresie stężeń (ng/l mg/l) technikami spektrometrii atomowej (FAAS, GFAAS, ICP OES, HGAFS i ICP MS) Bezpośrednie oznaczanie pierwiastków metalicznych w preparatach tkanek (również mapowanie) Analiza punktowa i analiza rozmieszczenia techniką LA ICP MS (spektrometria mas z jonizacją w plaźmie sprzężonej indukcyjnie i mikropróbkowaniem laserowym) Zespół dysponuje odpowiednimi technikami przygotowania i mineralizacji próbek oraz wszystkimi wymienionymi technikami analitycznymi Współpraca: Katedra Endokrynologii, Wydział Lekarski, CM UJ Wydział Farmacji, CM UJ

11 Zakład Chemii Analitycznej Zespół Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych Prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej Zainteresowania badawcze - Mapowanie metali w materiale biologicznym (tkanki, narządy) -Mapowanie białek w tkankach i narządach -Metabolomika - Wykorzystanie wysokorozdzielczej spektrometrii masowej w diagnostyce wybranych schorzeń (schorzenia nowotworowe i układu sercowo-naczyniowego) - Oznaczanie enancjomerów leków psychotropowych w materiale z badań eksperymentalnych i klinicznych - Interakcje farmakokinetyczne pomiędzy substancjami psychoaktywnymi (leki, środki uzależniające), a zanieczyszczeniami środowiska i stylem życia (palenie tytoniu, picie alkoholu) Aparatura pomiarowa -Wysokorozdzielczy spektrometr mas z jonizacją typu MALDI (jonizacja laserowa wspomagana matrycą) z detektorem TOF (czasu przelotu) -Wysokorozdzielczy spektrometr mas z jonizacją typu MALDI z detektorem TOF/TOF (od października 2011) - Chromatografy cieczowe z różnymi detektorami -Spektrometr mas ze wzbudzeniem próbki w plaźmie indukcyjnie wzbudzonej po odparowaniu laserowym (LA-ICP- MS)

12 Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Zespół Elektrochemii dr hab. Marian Jaskuła dr Grzegorz Sulka NANOPOROWATY Al 2 O 3 i TiO 2 NANODRUTY METALICZNE I POLIMEROWE Średnica syntetyzowanych nanodrutów: nm MOŻLIWOŚCI BADAWCZE: synteza nanoporowatych membran Al 2 O 3 i TiO 2 synteza nanodrutów metalicznych i z polimerów przewodzących, badanie sensorów i biosensorów, pomiary impedancyjne (EIS), pomiary korozyjne, elektrochemia analityczna, elektrosynteza chemiczna, elektroosadzanie powłok. APARATURA BADAWCZA: Aparatura do syntezy nanoporowatych anodowych tlenków glinu i tytanu Wysokiej klasy potencjostaty z pełnym pakietem technik elektrochemicznych, w tym elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej POTENCJALNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ: nanoimplanty chemo- i biosensory nanokapsuły dla leków

13 Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Zespół Spektroskopii Molekularnej Prof. dr hab. Marek Wójcik, dr hab. Marek Boczar Modelowanie teoretyczne widm oscylacyjnych i wielowymiarowego tunelowania protonu w układach z wiązaniami wodorowymi Intensity Intensity Wavelength (cm -1 ) Wavelength (cm -1 ) Porównanie pomiędzy widmem eksperymentalnym (gruba linia) a obliczonym (funkcje d Diraca i cienka linia) dla kryształu imidazolu (rysunek lewy) i zdeuterowanego imidazolu (rysunek prawy)

14 Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Prof. dr hab. Maria Nowakowska, dr hab. Krzysztof Szczubiałka, dr hab. Szczepan Zapotoczny, dr Mariusz kępczyński, dr Anna Karewicz, dr Joanna Lewandowska Profil działalności naukowej zespołu - badania nad zaawansowanymi materiałami polimerowymi i hybrydowymi do zastosowań w: nanotechnologii, medycynie, ochronie środowiska Ogólna tematyka proponowanych prac doktorskich: Materiały polimerowe naturalne i syntetyczne oraz hybrydowe do zastosowań biomedycznych

15 Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów Tematyka badawcza Zespołu: 1. mikro i nanocząstki, nanokapsuły (polimery, liposomy) jako nośniki leków, do kontrolowanego ich uwalniania; 2. nośniki polimerowe czułe na bodźce (temperatura, ph) tzw. polimery inteligentne; 3. nośniki polimerowe i liposomalne do terapii celowanej ( targeting ); 4.ultracienkie filmy i powłoki polimerowe otrzymywane metodą warstwa-po-warstwie (LbL) jako warstwy ochronne obiektów biologiczny (komórki, tkanki); 5.polimery bioadhezyjne do zastosowań medycznych i kosmetycznych; 6.polimery drukowane molekularnie jako adsorbenty i sensory substancji o dużym znaczeniu fizjologicznym; 7.fotokatalizatory do degradacji zanieczyszczeń wód szpitalnych i produkowanych przez przemysł farmaceutyczny; 8.nowe superparamagnetyczne, celowane kontrasty do obrazowania rezonansem magnetycznym wybranych tkanek (np. mózg); 9.materiały polimerowe do rusztowań komórkowych w inżynierii tkankowej Aparatura i metody badawcze: Spektroskopia UV-VIS (transmisyjna i odbiciowa) i fluorescencyjna (stacjonarna i czasoworozdzielcza), chromatografia (HPLC/GPC/GC), mikroskopia (AFM, fluorescencyjna, optyczna, konfokalna), elipsometr, reaktor mikrofalowy, fotoreaktory, lampy do naświetlań, linie optyczne, komora laminarna, linia próżniowa, suszarka próżniowa, spin coater, DLS, elektroferometr, kąt zwilżania, sonikator wysokiej mocy

16 Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej Prof. dr hab. Grażyna Stochel, dr Małgorzata Brindell Projektowanie, synteza i charakterystyka związków o działaniu przeciwnowotworowym, przeciwprzerzutowym, przeciwbakteryjnym, antyhypertensyjnym itp. 1. Synteza nowych kompleksów oraz badanie ich właściwości w roztworach wodnych procesy hydrolizy wyznaczanie odpowiednich parametrów kinetycznych i termodynamicznych właściwości fotochemiczne Metody: UV -Vis, NMR, IR, MS, stopped flow, HPLC, elektrochemia 2. Badania w układach modelowych oligonukleotydy, DNA aminokwasy, białka reduktory komórkowe itp. Metody: HPLC, elektroforeza, fluorescencja, MS, ICP- MS, UV-Vis, EPR CH 3 CH 3 Poszukiwany partner: 3. Badania in vitro badanie reaktywności na liniach komórkowych lokalizacja związku w komórce mechanizm śmierci komórkowej (apoptoza/nekroza) O S Cl Ru Cl N NH Cl Cl HN NH + Current / A x x10-6 C/C' D A/B NAMI-A Potential / V

17 Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej Prof. dr hab. Grażyna Stochel, dr hab. Wojciech Macyk Materiały fotokatalityczne i fotosensybilizatory w medycynie Tematyka badań: Opracowywanie nowych materiałów fotokatalitycznych i fotosensybilizatorów wykazujących dużą aktywność generowania reaktywnych form tlenu w warunkach naświetlania światłem o wybranej energii (barwie) Testy tych materiałów jako potencjalnych leków (terapia fotodynamiczna) lub środków fotodezynfekujących Badania mechanizmów generowania reaktywnych form tlenu O 2 O 2 H 2 O 2 OH S /S* S /S D D Materiały: Nanokrystaliczne półprzewodniki, związki makrocykliczne, kompleksy metali Aparatura: Techniki spektroskopowe, chromatograficzne, elektrochemiczne, fotoliza ciągła i błyskowa ET 1 O 2 3 O 2 Współpraca: Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii

18 Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej Prof. dr hab. G. Stochel, dr hab. W. Macyk, dr M. Brindell, dr Ł. Orzeł, dr A. Jańczyk, dr J. Dąbrowski Reaktywność kinetyka mechanizmy Tematyka badań: Kinetyka i mechanizmy reakcji bionieorganicznych Metaloenzymy- mechanizmy i modelowanie Oddziaływanie metali i ich związków z bioczasteczkami (DNA, oligonukleotydy, białka, peptydy, witaminy, małe bioczasteczki ) Biochemia małych cząsteczek (NO, O 2 ) transport, magazynowanie, aktywacja, działanie; Reaktywne formy tlenu i tlenku azotu Mechanizmy reakcji fotochemicznych o znaczeniu biologicznym i medycznym Metody: spektroskopia elektronowa (absorpcyjna, emisyjna), stopped-flow, nano- i pikosekundowa fotoliza laserowa, kinetyczne techniki wysokocisnieniowe, elektrochemia, EPR, NMR, IR i NIR, MS Współpraca: Wydział Lekarski CM UJ, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, IKiFP PAN

19 Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów dr hab. Andrzej Kotarba W Polsce: tylko 1/6 z planowanych operacji jest zrealizowana czas czekania na operację: nawet 3 lata najbardziej popularny materiał na implanty metalowe tytan koszt implantu metalowego: ~ zł zł Stopy na implanty metalowe: stal nierdzewna (Fe, Cr, Ni, Mo, ) stopy na bazie kobaltu stopy tytanu stopy z pamięcią kształtu... Metaloza toksyczny wpływ implantów na otaczające tkanki

20 Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów dr hab. Andrzej Kotarba Inżynieria powierzchni implantów w celu zapobiegania uwalnianiu jonów metali do organizmu Płyn fizjologiczny Płyn Hanksa powierzchnia Fe 2+ Cr 3+ Ni 2+ Powłoka polimerowa Powłoka silanowa Implant Fe Cr Ni Stal nierdzewna przygotowanie materiałów implantacyjnych (obróbka powierzchni, powłoki polimerowe) charakterystyka powierzchni odporność korozyjna, mechaniczna Współpraca: LfC, Zielona Góra; KIMAB, Szwecja testy uwalniania jonów (in vitro in vivo) Info: Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów

21 Zakład Chemii Ogólnej Zespół Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych Prof. dr hab. Patrycja Dynarowicz-Łątka Technika monowarstw Langmuira: - modelowanie membran biologicznych, - badanie oddziaływań międzycząsteczkowych, - badanie mechanizmu działania leków Techniki badawcze: - penetracja - monowarstwy mieszane waga Langmuira

22 Zakład Fizyki Chemicznej Zespół Obrazowania Ramanowskiego dr hab. Małgorzata Barańska Zespół specjalizuje się w zakresie spektroskopii oscylacyjnej, w szczególności mapowania ramanowskiego i obrazowania w podczerwieni i realizuje tematy badawcze z zakresu: biologii i biochemii: badania metabolitów wtórnych roślin, biopolimerów farmacji: analiza substancji czynnych leków farmakologii: opracowanie metodyki projektowania leków o potencjalnym działaniu śródbłonkowym (jako część nowoutworzonego laboratorium JCET) Prowadzimy badania analityczne i strukturalne w/w związków, wyniki obrazowania molekularnego korelujemy z innymi metodami, m.in. obrazowaniem histopatologicznym. Aparatura (na WCh i poza wydziałem, do dyspozycji w perspektywie kilku miesięcy): Spektrometr FT-Raman, z przystawką do mapowania i mikroskopem Spektrometr FT-IR, z przystawką do obrazowania i mikroskopem Spektrometr dyspersyjny ramanowski z opcją szybkiego obrazowania, mikroskopem AFM i SNOM Spektrometr ROA do badania czynności optycznej Współpracujemy z prof. Stefanem Chłopickim z Collegium Medicum UJ.

23 Zakład Fizyki Chemicznej Zespół Spektroskopii Oscylacyjnej Prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz Metody stosowane przez Zespół to spektroskopia Ramana (normalny efekt, rezonansowy, powierzchniowo wzbudzony), spektroskopia w zakresie IR, NMR i obliczenia teoretyczne na różnych poziomach teorii. Badania Zespołu koncentrują się na peptydach. Proponowany temat badań: Synteza i badania struktur molekularnych i powiązania ich z aktywnością biologiczną wybranych hormonów i neuroprzekaźników

24 Zakład Chemii Teoretycznej Zespół Chemii Kwantowej Grupa Teorii Reaktywności Chemicznej dr hab. Jacek Korchowiec Tematyka badawcza wybrane zagadnienia: Modelowanie filmów powierzchniowych na granicy faz woda/powietrze Struktura elektronowa i własności związków makrocyklicznych Kompleksy inkluzyjne związków makrocyklicznych dołączanie leków enkapsulacja leków monowarstwy białkowo-lipidowe

25 1. Zespół Krystalochemii Leków Zakładu Krystalochemii i Krystalofizyki Wydziału Chemii UJ prof. dr hab. Barbara Oleksyn, dr Justyna Kalinowska-Tłuścik dr Agnieszka Skórska-Stania, mgr Jan Śliwiński Tematyka badawcza: - Poszukiwanie zależności pomiędzy strukturą a działaniem związków biologicznie aktywnych, w szczególności leków i potencjalnych leków, -Synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów na bazie hydroksyapatytu Aparatura: korzystamy z nowoczesnych dyfraktometrów do badań mono- i polikryształów

26 Od badań do zastosowań kryształy crystal on goniometer head dyfraktometr Badania struktury monokryształów z użyciem dyfraktometrii rentgenowskiej Wyznaczenie geometrii cząsteczek i oddziaływań międzycząsteczkowych oraz ich korelacji z aktywnością biologiczną Modelowanie i projektowanie in silico nowych, skuteczniejszych leków Synteza i badanie nowych kompozytów polimer/hydroksyapatyt jako nośników leków rozwiązanie problemu fazowego zbiór obrazów dyfrakcyjnycg struktura kryształui cząsteczek 400μm powierzchnia granule kompozytowe

27 związki przeciwmalaryczne antyoksydanantyflawonoidy przeciwrakowe inhibitory upa STRUKTURA A DZIAŁANIE reaktywatory acetylocholinoesterazy inhibitory integrazy HIV sztuczne słodziki

28 Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej Prof. dr hab. Wiesław Łasocha Wydział Chemii UJ, pok. 307, tel , lasocha Aparatura badawcza: Zalety naszych metod badawczych 1) Nowoczesny (2009) Dyfraktometr Proszkowy X PERT optymalizowany do badań strukturalnych preparatów polikrystalicznych (zwierciadło ogniskujące, badanie preparatów w kapilarach). 2) Przystawki nisko- (>90K) i wysokotemperaturową (<1400K) -Ilościowa i jakościowa analiza fazowa, badamy cały preparat, odmiany polimorficzne, szeroki zakres temperatur, szybkie pomiary (5-15min) - Badania nieniszczące, łatwe przygotowanie preparatu, monokryształ nie jest wymagany - Posiadamy odpowiednie bazy danych, oprogramowanie i doświadczenie w tego typu badaniach

29 Specyfika metod badawczych: c a a - preparaty proszkowe i nie tylko b metody dyfrakcyjne (met. Rietvelda), spektroskopowe i inne techniki chemii c a Przykłady badań: c peroksozwiązki i polimetalany Mo(VI), W(VI) i V(V). d preparaty farmakologiczne, badania strukturalne (synchrotron) e ostatnio badane kompleksy d H 3 C O H 3 C O N N H 3 C O N CH 3 N N N TP 15 TP 15 CH 3 N N Br O N N N b e H 3 C

30 Obszar współpracy Krystalografia i dyfrakcja proszkowa (badania strukturalne) Nauki materiałowe (uzyskiwanie nanomateriałów, formowanie preparatów hydroksyapatowych /bio-inspired/) Badania związków farmaceutycznych (struktura, polymorph screening, cocrystals) Badania nowych związków kompleksowych Tr(X 2 )(NH 2 -R) 2 Badania złogów celem diagnostyki chorób ze spichrzania (glikogenu, żelaza, miedzi, itp ). Możliwość zastosowania w/w badań w przypadku: - glikogenozy (preparaty cienkoigłowe z wątroby) - zaburzeń metabolicznych (np. u noworodków) -amyloidozy (np. w chorbie Alzheimera, lub u przewlekle dializowanych) Zespół badawczy: prof. Wiesław Łasocha, dr Bartłomiej Gaweł, dr Dariusz Mucha, dr Maciej Grzywa, mgr Alicja Rafalska-Łasocha, mgr Anna Dobija, mgr Marta Grzesiak, mgr Marcin Oszajca

31 Zakład Technologii Chemicznej Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych dr hab. Lucjan Chmielarz Obszary badawcze i kompetencje naukowe zespołu: 1. Synteza i funkcjonalizacja dla potrzeb katalizy i adsorpcji krzemianowych sit mezoporowatych (MCM-41, MCM- 48, SBA-15, HMS, MSU etc,); 2. Synteza materiałów porowatych na bazie kationowych i anionowych materiałów warstwowych (PILCs, PCHs, hydrotality); 3. Badania uwalniania substancji o działaniu bakteriobójczym ze struktury hydrotalkitów (wsp. BBB UJ) 4. Zastosowanie metod katalitycznych w procesach oczyszczania gazów spalinowych i poprocesowych (DeNOx, DeN 2 O, dopalanie: amoniaku, VOCs, cząstek węglowych); 5. Zastosowanie metod katalitycznych i adsorpcyjnych do oczyszczania wody (utlenianie i adsorpcja zanieczyszczeń organicznych, adsorpcja metali ciężkich). Dostępna aparatura: 1. Chromatografy gazowe (GC), kwadrupolowe spektrometry masowe (QMS), HPLC (w trakcie zakupu); 2. Spektrometry UV-VIS, UV-VIS-DRS, FT-IR; 3. Sorptomat (wyznaczanie powierzchni właściwej, porowatości etc.); 4. Stanowiska do syntezy (mieszadła, łaźnie wodne i olejowe, suszarki, wirówki, piece, autoklawy etc.); Pozostałe techniki badawcze są dostępne w laboratoriach wydziałowych i środowiskowych na Wydziale Chemii UJ.

32 30-40 Å Zakład Technologii Chemicznej Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych dr hab. Lucjan Chmielarz Proponowana tematyka pracy doktorskiej: Usuwanie wybranych antybiotyków ze ścieków metodami adsorpcyjnymi z zastosowaniem modyfikowanych minerałów warstwowych Badania procesu selektywnej adsorpcji wybranych antybiotyków (np. teracykliny, sulfonamidy) z zastosowaniem kationowych i anionowych minerałów warstwowych (montmorylonity, wermikulity, hydrotalkity etc.) modyfikowanych organicznymi surfaktantami. Optymalizacja metod modyfikacji materiałów warstwowych ukierunkowana na zwiększenie efektywności i selektywności eliminacji antybiotyków ze ścieków. Badania metod regeneracji adsorbentów. UJ: synteza, funkcjonalizacja i charakterystyka fizykochemiczna adsorbentów mineralnych, badania kinetyki i efektywności procesów adsorpcji oraz metod regeneracji adsorbentów. Partner: pomoc w wyborze antybiotyków do badań, pomoc w opracowaniu metod jakościowej i ilościowej analizy antybiotyków. Kontakt: dr hab. Lucjan Chmielarz Tel ;

33 30-40 Å Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych Temat 1: Kontakt: dr hab. Lucjan Chmielarz Tel ; Usuwanie wybranych antybiotyków ze ścieków metodami adsorpcyjnymi z zastawaniem modyfikowanych minerałów warstwowych Badania procesu selektywnej adsorpcji wybranych antybiotyków (np. teracykliny, sulfonamidy) z zastosowaniem kationowych i anionowych minerałów warstwowych (montmorylonity, wermikulity, hydrotalkity etc.) modyfikowanych organicznymi surfaktantami. Optymalizacja metod modyfikacji materiałów warstwowych ukierunkowana na zwiększenie efektywności i selektywności eliminacji antybiotyków ze ścieków. Badania metod regeneracji adsorbentów. UJ: synteza, funkcjonalizacja i charakterystyka fizykochemiczna adsorbentów mineralnych, badania kinetyki i efektywności procesów adsorpcji oraz metod regeneracji adsorbentów. Partner: pomoc w wyborze antybiotyków do badań, pomoc w opracowaniu metod jakościowej i ilościowej analizy antybiotyków.

34 Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych Kontakt: dr hab. Lucjan Chmielarz Temat 2: Tel ; Modyfikowane strukturalnie hybrydowe materiały nieorganiczne jako systemy kontrolowanego uwalniania leków Synteza i modyfikacja materiałów nieorganicznych na bazie kationowych (montmorylonity, wermikulity etc.) i anionowych (hydrotalkity, hydrokalumit etc.) minerałów warstwowych oraz mikro- i mezoporowatych układów krzemionkowych (zeolity, MCM-41, -48, -50, SBA-15 etc.). Badania mechanizmu i kinetyki uwalniania leków w układach modelowych....(inne?) UJ: Synteza, funkcjonalizacja i charakterystyka fizykochemiczna materiałów. Badania mechanizmu i kinetyki uwalniania leków w układach modelowych. Partner: Pomoc w wyborze leków objętych badaniami i instrumentalnych metod analizy. Badania in vivo (?). Hydrotalkit interkalowany kwasem p-aminosalicylowym

35 Zakład Chemii Nieorganicznej dr hab. Krzysztof Kruczała identyfikacja rodników DMPO-OH pułapki spinowe rodniki generowane w reakcji Fentona: H 2 O 2 + Fe(II) Fe(III) + HO + HO HO + H 2 O 2 HOO + H 2 O

36 dozymetria rodnikowa ditionian (V) potasu K 2 S 2 O 6 EPR pomiary ilościowe gradient 200 G C 6+ 1 D EPR Imaging H. Gustafsson, K. Kruczala, E. Lund, S. Schlick Journal of Physical Chemistry B, 2008, 112, długość / mm 3 4

37 pomiar stężenia tlenu π * π * 2p 2p π σ* σ O 2 π SONDA OX63 długość / mm EPR Imaging długość / mm stężenie O 2 w nowotworze żyjącej myszy - rozdzielczość 1,5 mm - rozdzielczość O 2 około 3 Tr EPR Workshop, Denver 2002/

38 możliwa współpraca praca Shulamith Schlick - University of Detroit Mercy USA polymer stability and degradation Håkan Gustafsson Linköping University Sweden imaging of radical distributions in atherosclerotic plaques for a better understanding of the evolving inflammatory reaction leading to atherosclerosis imaging of radical distributions in matter irradiated with ionizing radiation for dosimetry in narrow beams, dosimetry at interfaces and dosimetry in heavy charged particle beams Jan Pilař Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Republic polymer synthesis and characterization

39 Zapraszamy do współpracy!

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 Kraków, luty 2015 SPIS TREŚCI Charakterystyka i kierunki

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1)

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) Warszawa, 2009-12-21 INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 ROKU NA INWESTYCJE APARATUROWE SŁUśĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia stacjonarne pierwszego stopnia na makrokierunku Inżynieria nanostruktur na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Rozkład materiału BLOKI TEMATYCZNE: I. Blok - Chemia kwantowa (5 godz.) Cele edukacyjne: Znajomość podstaw

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS NEW LOKS Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Chemia. Studia. II stopnia

Chemia. Studia. II stopnia Chemia Studia II stopnia Spis treści: 1. Sylabusy z załącznikami 2 1.1. Moduły kierunkowe 2 1.2. Moduły specjalnościowe: chemia organiczna i stosowana 30 1.3. Moduły specjalnościowe: Podstawy fizykochemicznych

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego Załącznik do Stanowiska negocjacyjnego Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N

Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa Spektroskopia oscylacyjna związków makrocyklicznych z podwójnym wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym NH N Sylwester

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH

ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH Jacek Ulański Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnej jacek.ulanski@p.lodz.pl II Warsztaty Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki FlexNet

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny 90-924 Łódź ul. S. Żeromskiego 116 http://chemia.p.lodz.pl/ Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej 90-924 Łódź, ul. S. Żeromskiego 116 Pracownia Elektrochemii i Korozji

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo