Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie"

Transkrypt

1 LP. Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach "Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej" - nauki przyrodnicze Nr rejestracyjny Jednostka naukowa Tytuł wniosku Nakłady ogółem Dofinansowanie ze środków FNiTP Ocena wniosku Decyzja pozytywna (P) / negatywna (N) Dofinansowanie ze środków FNiTP - skumulowane FNiTP-841/2011 Instytut Oceanologii PAN Zestaw do oznaczania zanieczyszczeo organicznych w środowisku morskim ,00 P FNiTP-1225/2011 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski II Zakup cytometru przepływowego i sortera komórek BD FACSAria III na potrzeby badao zależności między procesem starzenia się komórek a rozwojem choroby nowotworowej, realizowanych w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ,00 P FNiTP-1019/2011 Uniwersytet Gdaoski Wyposażenie Środowiskowego Laboratorium Kwasów Nukleinowych (SLKN) ,33 P FNiTP-1250/2011 Instytut Fizyki Molekularnej PAN Spektrometr NMR 500 MHz z magnesem nadprzewodzącym ,33 P FNiTP-1143/2011 Wydział Biologii Klaster obliczeniowy do zaawansowanych obliczeo z zakresu bioinformatyki, filogenomiki i bioakustyki ,25 P

2 6 FNiTP-1014/2011 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Mikroskop konfokalny z wirującym dyskiem do przeżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym ,00 P FNiTP-937/2011 Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Modernizacja laboratorium geofizycznego dla zwiększenia możliwości wyznaczania parametrów fizycznych skał w warunkach in situ i laboratoryjnych ,67 P FNiTP-298/2010 Uniwersytet Warszawski Zakup spektrometru jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) 600 MHz ,50 P FNiTP-1015/2011 Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Budowa systemu obserwacji impulsów pola elektromagnetycznego ELF-SOIPE ,33 P FNiTP-1054/ FNiTP-376/2010 Fizyki i Chemii Instytut Chemii Organicznej PAN Dyfraktometr rentgenowski umożliwiający badania próbek polikrystalicznych i cienkich warstw; z kamerami do pomiarów w wysokich i niskich temperaturach wraz z oprogramowaniem Modyfikacja spektrometrów Jądrowego Rezonansu Magnetycznego (NMR) Bruker Avance 500 MHz i Varian Mercury ,33 P ,33 P FNiTP-388/2010 Zestaw do obrazowania molekularnego i chemicznego stanu powierzchni ,33 P

3 13 FNiTP-1213/2011 Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Laboratorium ultraczułej spektrometrii masowej i spektrometrii gamma przeznaczone do badao ultraniskich aktywności izotopów promieniotwórczych prowadzonych w ramach eksperymentów poszukujących procesów spoza Modelu Standardowego ,00 P FNiTP-768/2011 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej PAN System ELEXSYS 500 do spektrometru EPR Bruker ESP ,33 P FNiTP-1020/2011 Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej w nowym budynku Instytutu Zoologii Uniwesytetu Jagiellooskiego. Utworzenie zespołu laboratoriów obrazowania struktur biologicznych i glikomiki funkcjonalnej ,33 P FNiTP-1245/ FNiTP-365/2010 Fizyki i Chemii Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny Linia eksperymentalna spektroskopii miękkiego promieniowania rentgenowskiego PHELIX w Narodowym Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego "SOLARIS" w Krakowie Laboratorium Izotopowej Autentykacji Produktów ,33 P ,00 P

4 18 FNiTP-805/2011 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Rozbudowa laboratorium Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego o zaawansowane narzędzia badawcze z zakresu biologii eksperymentalnej roślin ,67 P FNiTP-826/2011 Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Inwestycja w wyposażenie aparaturowe Laboratorium Metod Rozdzielania w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej ,67 P FNiTP-1159/2011 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Aparatura do obrazowania oddziaływao makromolekuł w komórce w czasie rzeczywistym - na bazie mikroskopu konfokalnego najnowszej generacji ,25 P FNiTP-790/2011 Wydział Matematyczno- Fizyczno-Chemiczny Organizacja instytutowej pracowni badao zjawisk kooperatywnych i technologii materiałów funkcjonalnych ,00 P FNiTP-426/2010 Fizyki i Chemii Wyposażenie pracowni analitycznych metod spektroskopowych w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego ,00 P FNiTP-1040/2011 Politechnika Poznaoska Wydział Informatyki Wyposażenie Laboratorium Inteligencji Obrazowej ,00 P FNiTP-1093/2011 Instytut Oceanologii PAN Wyposażenie laboratorium badania transkryptomu organizmów morskich ,67 P

5 25 FNiTP-862/2011 Instytut Wysokich Ciśnieo PAN Wysokociśnieniowy reaktor z piecem czterostrefowym do wzrostu objętościowych plazmonicznych kryształów podłożowych GaN ,50 P FNiTP-1061/2011 Chromatograf gazowy z detektorem MS-MS z opcją pozytywnej jonizacji chemicznej wyposażony w automatyczny podajnik próbek ,00 P FNiTP-978/2011 Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Specjalistyczna aparatura do charakteryzacji i formowania makrocząsteczek oraz ich elektrochemicznego i optycznego obrazowania chemicznego ,67 P FNiTP-949/2011 Unikalny multispektralny system do spektroskopii w świetle spolaryzowanym ,00 P FNiTP-1074/2011 Uniwersytet Gdaoski Zestaw Hybrydowy: spektrometr kwadrapulowy ICP-MS X Series II/spektrometr wysokiej rozdzielczości HR-ICP-MS Element 2 Thermo Scietific ,00 P FNiTP-960/2011 Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Uzupełnienie wyposażenia i medernizacja Pracowni Biologii Molekularnej w Instytucie Biologii Roślin Uwr ,67 P FNiTP-1208/2011 Uniwersytet Gdaoski Wydział Biologii Środowiskowe Laboratorium Zaawansowanych Technik Analizy Białek ,67 P

6 32 FNiTP-460/2010 Centrum Badao Molekularnych i Makromolekularnych PAN Aparatura specjalna do syntezy i badania funkcjonalności syntetycznych sond oligonukleotydowych zawierających modyfikowane jednostki nukleotydowe ,25 P FNiTP-764/2011 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Nowych Technologii i Chemii Zakup zestawu instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej sprzężonego z detektorem masowym TLC-MS ,00 P FNiTP-852/2011 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Fizyki Nowoczesny system do badania własności magnetycznych materiałów z wykorzystaniem techniki pomiarowej SQUID ,00 P FNiTP-1180/2011 Instytut Oceanologii PAN Ustanowienie systemu do monitoringu prądów powierzchniowych i falowania w Zatoce Gdaoskiej przy wykorzystaniu radarów radiowych o częstości 20 MHz ,00 P FNiTP-1196/2011 Fizyki i Chemii Chromatograf cieczowy z detektorem polarymetrycznym i detektorem dichroizmu kołowego ,67 P FNiTP-856/2011 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Laboratorium badao właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych drewna ,33 P

7 38 FNiTP-408/2010 Fizyki i Chemii Spektrofotometr UV-VIS-NIR o zakresie pomiarowym nm z przystawką do pomiarów próbek stałych, wyposażeniem i oprogramowaniem sterującym ,33 P FNiTP-1263/2011 Wydział Biologii Zintegrowany system do analiz i monitoringu bioakustycznego ,25 P FNiTP-468/2010 Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie Automatyczne urządzenie do dozowania rozpuszczalników i do krystalizacji ,67 P FNiTP-409/2010 Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wyspecjalizowany spektrometr mas do zastosowao w hydrologii i ochronie środowiska ,67 P FNiTP-418/2010 Instytut Fizyki PAN Układ optyczny do charakteryzacji spektralnej obiektów atomowych, molekularnych i bionanostruktur ,50 P FNiTP-1100/2011 Fizyki i Chemii Laboratorium Analiz Radiospetroskopowych Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badao Interdyscyplinarnych ,33 P FNiTP-919/2011 Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Zakup unikatowego zestawu do teledetekcji jako narzędzia oceny odpowiedzi behawioralnej ryb w warunkach silnego stresu antropogenicznego ,00 P

8 45 FNiTP-1027/2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyposażenie laboratorium syntezy nowych materiałów polimerowych i badao ich właściwości fizykochemicznych oraz użytkowych ,00 P FNiTP-1296/2011 Instytut Oceanologii PAN Łódź badawcza o małym zanurzeniu przystosowana do pływania w akwenach zamkniętych i wodach osłoniętych przeznaczona do badao oceanograficznych w strefie przybrzeżnej ,67 P FNiTP-762/2011 Instytut Chemii Organicznej PAN Zakup aparatury pozwalającej na prowadzenie syntez organicznych w ściśle kontrolowanych warunkach bezwodnych i atmosferze gazu obojętnego ,33 P FNiTP-751/2011 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczaoskiego PAN w Krakowie Baza aparaturowa do badao skażeo radioaktywnych środowiska w dobie rozwoju energetyki jądrowej ,25 P FNiTP-430/2010 Politechnika Poznaoska Wydział Fizyki Technicznej Modernizacja laboratorium charakteryzacji materiałów funkcjonalnych dla potrzeb zaawansowanych technologii ,00 P FNiTP-1275/2011 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Biologiczno-Chemiczny Zestaw do analizy cech strukturalnych i czynnościowych komórek determinujących procesy starzenia i mechanizmy odporności immunologicznej ,00 P FNiTP-1199/2011 Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Stanowisko do nadprodukcji i analizy białek o znaczeniu terapeutycznym ,00 P

9 52 FNiTP-800/2011 Uniwersytet Gdaoski Wydział Biologii Zakup wyposażenia laboratorium mikroskopii elektronowej ,67 P FNiTP-808/2011 Zakup tandemowego spektrometru mas sprzężonego z wysokosprawnym chromatografem cieczowym wyposażonym w detektor UV-Vis i autosampler (LC-MS/MS) ,67 P FNiTP-948/2011 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Kompleksowy system do hodowli i frakcjonowania komórek w atmosferze o kontrolowanym składzie chemicznym ,33 P FNiTP-437/2010 Aparatura QPCR do analityki śladowych ilości kwasów nukleinowych ,33 P FNiTP-628/2010 Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie Fizyki i Informatyki Fluorescencyjny czasoworozdzielczy mikroskop konfokalny ,25 P FNiTP-407/ FNiTP-831/ FNiTP-1277/2011 Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki Informatyki Stosowanej Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Paostwowy Instytut Badawczy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych System ultra wysokiej próżni z układem do wytwarzania warstw grafenowych oraz ich badania za pomocą technik AFM/STM/XPS/UPS Stanowisko badawcze do analizy ekspresji genów Laboratorium Analiz Spektrometrycznych ,00 P ,00 P ,00 P

10 60 FNiTP-632/2011 Uniwersytet Warszawski Zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego ,67 P FNiTP-542/2010 Politechnika Gdaoska Wydział Zarządzania i Ekonomii Zakup stanowiska do eyetrackingu ,25 P FNiTP-883/2011 Instytut Nafty i Gazu Doposażenie laboratorium w mikrotomograf (nanotomograf) rentgenowski o zdolności rozdzielczej lepszej niż 1 µm w celu zwiększenia możliwości badao materiałów ,00 P FNiTP-988/2011 Uniwersytet Warmiosko- Mazurski w Olsztynie Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Wyposażenie Laboratorium Biologicznej Jakości Wód Powierzchniowych, w szczególności do badao ekotoksykologicznych i związanych z wykorzystaniem organizmów planktonowych i bentosowych w procesach oczyszczania wód ,00 P FNiTP-907/2011 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Stworzenie ośrodka do badao telemetrycznych i genetycznych populacji dużych ssaków na obszarze Polski Środkowo- Wschodniej ,67 P FNiTP-984/2011 Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie Fizyki i Informatyki Zestaw do mikroskopowej detekcji pojedynczych cząsteczek metodą całkowitego wewnętrznego odbicia ,67 P

11 66 FNiTP-921/2011 Uniwersytet Gdaoski Fizyki i Informatyki Zestaw do czasowo-rozdzielczej spektrofluorymetrii w zakresie femto i pikosekundowym ,33 P FNiTP-1135/ FNiTP-801/2011 Politechnika Gdaoska Wydział Chemiczny Instytut Wysokich Ciśnieo PAN Zestaw do badao strukturalnych metodą dyfrakcji promieniowania X na monokryształach Zintegrowane stanowisko badawczo-rozwojowe do określenia własności miękkiej materii w ekstremalnych ciśnieniach ,00 P ,67 P FNiTP-838/2011 Zakup aparatury do wyposażenia Laboratorium Zakładu Analizy Wody i Gruntów na Wydziale Chemii UAM ,67 P FNiTP-996/2011 Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach Zestaw aparatury naukowobadawczej do oznaczania emisji wybranych gazów cieplarnianych w ekosystemach naturalnych i rolniczych ,67 P FNiTP-313/2010 Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie Wydział Chemii Doposażenie pracowni inżynierii krystalicznej w magnetometr SQUID-owy ze zintegrowaną jednostką do rekondensacji helu ,33 P

12 72 FNiTP-1032/2011 Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Zakup unikatowego zestawu do elektropołowów ryb na dużych rzekach Polski (łódź typu splitboom ze zintegrowanym generatorem prądu i osprzętem połowowym oraz silnikiem zaburtowym, przyczepa podłodziowa, samochód laboratorium z napędem 4 4) ,00 P FNiTP-372/2010 Uniwersytet Warszawski Pracownia Elektrochemii ,67 P FNiTP-402/2010 Fizyki i Chemii Modernizacja pracowni technologicznej ,67 P FNiTP-497/2010 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zakup kamery CCD o dużym sensorze, umożliwiającej rejestrację widm o wysokiej rozdzielczości (R=λ/σλ=120,000) do spektrografu Maestro usytuowanego w Obserwatorium na Terskole ,67 P FNiTP-1018/2011 System spektrometrii mas in situ z bezpośrednią jonizacją desorpcyjnym Uniwersytet elektrorozpylaniem w warunkach Przyrodniczy w Poznaniu ciśnienia i temperatury otoczenia Wydział Nauk o Żywności i w czasie rzeczywistym i Żywieniu (Ambient mass Spectrometry with DESI and DART technology) do badao proteomicznych ,33 P

13 77 FNiTP-840/2011 Uniwersytet Szczecioski Wydział Nauk Przyrodniczych mir-lab - stworzenie linii analitycznej do oznaczeo i analizy roślinnych mikrorna i ich wpływu na regulację ekspresji genów oraz zintegrowanej linii do hodowli materiału roślinnego na potrzeby analiz molekularnych ,00 P FNiTP-972/2011 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Zakup aparatury termicznej analizy różnicowej oraz mikrokalorymetru skaningowego ,00 P FNiTP-438/ FNiTP-760/2011 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczaoskiego PAN w Krakowie Chromatograf HPLC z detektorem spektralnym UV-VIS i fluorescencyjnym Aparatura do pomiarów anihilacji spolaryzowanych pozytonów w materiałach magnetycznych i spektrometr do pomiarów zależności temperaturowych czasu życia pozytonów z cyfrową obróbką sygnału ,33 P ,33 P FNiTP-256/2010 Uniwersytet Łódzki Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski z podwójnym źródłem promieniowania dedykowany pomiarom dyfrakcyjnym kryształów w zmiennych temperaturach z oprzyrządowaniem ,67 P FNiTP-1178/2011 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Cytometr przepływowy ,67 P

14 83 FNiTP-448/2010 Instytut Chemii Przemysłowej Spektrometr do pomiaru widm oscylacyjnego dichroizmu kołowego VCD wraz z niezbędnym wyposażeniem ,50 P FNiTP-1209/ FNiTP-1011/2011 Muzeum i Instytut Zoologii PAN Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii System do biobankowania materiału genetycznego w temperaturze pokojowej Rozbudowa i modernizacja stanowiska UHV do badao procesów powierzchniowych za pomocą metod fotoemisji elektronowej ,33 P ,00 P FNiTP-1271/2011 Układ spektrometrów mas podnoszących dokładnośd analiz Pracowni MS Środowiskowego Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej z koniecznym wyposażeniem ,00 P FNiTP-419/2010 Instytut Fizyki PAN Zakup układu do wytwarzania wielofunkcyjnych układów hybrydowych dla spintroniki materiałów tlenkowych ,67 P FNiTP-1137/2011 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN System sekwencjonowania nowej generacji ,33 P FNiTP-439/2010 Laboratorium Archeometryczne ,33 P FNiTP-684/2010 Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska System monitoringu warstwy granicznej atmosfery, warunków aerosanitarnych i biometeorologicznych we Wrocławiu ,13 P

15 91 FNiTP-417/2010 Instytut Fizyki PAN 92 FNiTP-434/ FNiTP-451/2010 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Laboratorium tomografii atomowej Zakup spektrometru do pomiaru widm dichroizmu kołowego oraz polarymetru Zestaw aparaturowy do pomiarów spektroelektrochemicznych materiałów hybrydowych do fotoogniw ,75 P ,67 P ,50 P FNiTP-814/2011 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Nowych Technologii i Chemii Zakup stanowiska do badao zawartości kationów w matrycach środowiskowych i biologicznych ,33 P FNiTP-794/ FNiTP-922/ FNiTP-1006/ FNiTP-1243/ FNiTP-1087/2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Gdaoski Fizyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczaoskiego PAN w Krakowie Instytut Matematyczny PAN Zakup spektrometru mas do zestawu z chromatografią cieczową typu UPHPLC oraz cieczowego chromatografu jonowego Zakup lasera impulsowego Nd: YAG oraz lasera przestrajalnego OPO Zakup wysokorozdzielczego chromatografu cieczowego UPLC połączonego ze spektrometrem mas Qtof Specjalistyczny klaster obliczeniowy do badao nad materiałami z powierzchnią i defektami Rozbudowa systemu próżniowego detektora fal grawitacyjnych VIRGO ,33 P ,33 P ,33 P ,33 P ,25 P

16 100 FNiTP-997/2011 Wyposażenie Laboratorium Chemii Środowiska w Laboratorium Badawczym ITP w aparaturę naukowo-badawczą na Instytut Technologiczno- stanowiskach: stanowisko Przyrodniczy w Falentach oznaczeo chromatograficznych próbek środowiskowych; stanowisko analiz składu pierwiastkowego gleby, wody i roślinności ,00 P FNiTP-966/2011 Paostwowy Instytut Geologiczny - Paostwowy Instytut Badawczy Nowoczesne zestawy terenowe do wspomagania prac kartograficznych ,67 P FNiTP-673/2010 Uniwersytet Opolski Wyposażenie laboratorium analitycznego Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej ,67 P FNiTP-546/2010 Centrum Badao Kosmicznych PAN Stanowiska do testowania urządzeo radiowych do aktywnych i pasywnych badao środowiska kosmicznego w zakresie fal radiowych LF i HF ,25 P FNiTP-763/ FNiTP-739/ FNiTP-858/2011 Uniwersytet Szczecioski Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczecioski Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie Zintegrowana pracownia badao taksonomicznych i środowiskowych Chromatograf gazowy sprzężony z spektrometrem masowym, chromatograf cieczowy sprzężony z spektrometrem masowym Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa z komorą temperaturową i ekstensometrem ,25 P ,00 P ,00 P

17 107 FNiTP-601/2010 Uniwersytet Warszawski Nanosensory ,50 P FNiTP-1217/2011 Fizyki i Chemii Spektrometr Nicolet 6700 FTIR z modułem NXR FT-Raman i akcesoriami ,33 P FNiTP-787/2011 Uniwersytet Łódzki Modułowy system do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z kolektorem frakcji i zestawem detektorów ,00 P FNiTP-521/2010 Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN Globalna zrobotyzowana sied teleskopów ,67 P FNiTP-908/2011 Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Zestaw dozymetryczny w badaniach promieniowania rentgenowskiego ,33 P FNiTP-387/2010 Mickiewicza - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Modyfikacja wyposażenia laboratorium hydrochemicznego i pomiarowego systemu terenowego do badao współczesnych procesów morfogenetycznych geoekosystemów młodoglacjalnych Pomorza Zachodniego w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji ,00 P FNiTP-871/2011 Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Matematyczno- Przyrodniczy Doposażenie pracowni Ekofizjologii Zakładu Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Morskiej w Słupsku ,00 P

18 114 FNiTP-933/2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Zakup chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS) do oznaczeo fitohormonów i innych fizjologicznie aktywnych substancji roślinnych ,67 P FNiTP-682/2010 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wydział Ekologii Laboratorium Biotransformacji Ksenobiotyków Środowiskowych (wyposażenie aparaturowe) ,67 P FNiTP-932/2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Zakup wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek do pomiaru luminescencji, fluorescencji absorbancji UV/Vis o wysokiej czułości HIGH END ,50 P

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1)

INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) Warszawa, 2009-12-21 INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 ROKU NA INWESTYCJE APARATUROWE SŁUśĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS NEW LOKS Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY 3 36 2. WYDZIAŁ LEŚNY

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti.

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti. Raport Roczny 2013 Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna Redakcja: prof. dr hab. inż. Jan K. Jabczyński mgr Ewa Jankiewicz Opracowanie graficzne: Tomasz Wajnkaim Fotografie: Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA ŚCIEŻKA INTECH L.p. ID wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca 1 149772 Opracowanie nowej generacji płynów do

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PROJEKTY ROZWOJOWE L.P. Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy/Lidera konsorcjum Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu przez NCBiR w zł Data

Bardziej szczegółowo

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów.

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złoŝonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numer wniosku POIG-01.01.02-00-109/09

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 WYDZIAŁ ROLNICZO- EKONOMICZNY 1 INSTYTUT EKONOMICZNO SPOŁECZNY...

Bardziej szczegółowo

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4

1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2. b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 WYDZIAŁ OGRODNICZY 1. INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII: a. ZAKŁAD BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 2 b. ZAKŁAD BIOCHEMII 4 c. ZAKŁAD GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN i NASIENNICTWA 10 d. ZAKŁAD ŻYWIENIA ROŚLIN

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Pozycja 49

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Pozycja 49 Warszawa, dnia 9 lipca 203 r. Pozycja 49 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ) z dnia 7 lipca 203 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego Załącznik do Stanowiska negocjacyjnego Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 1 Projekt MERFLENG... W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny

Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny 90-924 Łódź ul. S. Żeromskiego 116 http://chemia.p.lodz.pl/ Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej 90-924 Łódź, ul. S. Żeromskiego 116 Pracownia Elektrochemii i Korozji

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 224-369052. Ogłoszenie o profilu nabywcy

PL-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 224-369052. Ogłoszenie o profilu nabywcy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369052-2012:text:pl:html PL-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 224-369052

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo