INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu wniosku (usuwać poszczególnych punktów, tabel bądź kolumn). 3. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować w kolorze. 4. Stronę tytułową (numer ewidencyjny wniosku, data wpływu wniosku, osoba przyjmująca wniosek oraz data rozpatrzenia wniosku) wypełnia pracownik Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości. I. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI PROSZĘ O UDZIELENIE POŻYCZKI W KWOCIE należy wpisać kwotę pożyczki w złotych, o którą ubiega się Wnioskodawca. Kwota ta nie może przewyższać 90 % wartości przedsięwzięcia. UDZIAŁ WŁASNY (minimum 10% całkowitej wartości przedsięwzięcia) należy podać w złotych kwotę udziału własnych środków w przedsięwzięciu (obligatoryjny, zgodnie z Regulaminem Funduszu). CAŁKOWITA WARTOŚĆ (KOSZT) PRZEDSIĘWZIĘCIA należy wpisać całą wartość przedsięwzięcia w złotych. Wartość ta powinna równać się sumie udziału własnego i kwoty pożyczki, o którą ubiega się Wnioskodawca. OKRES FINANSOWANIA należy wpisać czas spłaty pożyczki w miesiącach (maksymalnie 60 miesięcy). OKRES KARENCJI W SPŁACIE KAPITAŁU jeśli Wnioskodawca chce skorzystać z okresu karencji należy wpisać ilość miesięcy (maksymalnie 6) oraz podać datę początku karencji. W przypadku jeśli Wnioskodawca nie chce skorzystać z karencji, należy wpisać 0. PROPONOWANE TERMINY URUCHOMIENIA POŻYCZKI należy wybrać sposób wypłaty pożyczki jednorazowo lub w transzach (maksymalnie 3 transze). Jeśli Wnioskodawca zaznaczy opcję w transzach do dnia - należy wpisać daty przelewu środków na rachunek bankowy (dd/mm/rr). PROPONOWANE TERMINY SPŁATY RAT KAPITAŁOWO ODSETKOWYCH na koniec każdego miesiąca (ta opcja nie podlega zmianie). PLANOWANE ŹRÓDŁA SPŁATY POŻYCZKI należy zaznaczyć odpowiednią opcję. Jeśli Wnioskodawca zaznaczy inne musi wpisać jakie to będą źródła. PROPONOWANE FORMY PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI WRAZ Z ODSETKAMI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM 1/5

2 PODLASKIEGO FUNDUSZU oprócz obligatoryjnych form zabezpieczenia pożyczki (punkt 1 i 2), należy zaznaczyć wybrane przez Wnioskodawcę formy zabezpieczenia wymienione w punkcie 3 oraz uzupełnić dane dotyczące zabezpieczeń. Zgodnie z Regulaminem Podlaskiego Funduszu Przedsiębiorczości, Fundusz wymaga minimum 100% zabezpieczenia kwoty podstawowej wraz z odsetkami. Zabezpieczenia pożyczki powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. II. DANE WNIOSKODAWCY PEŁNA NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA należy podać nazwę Przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym. NAZWA SKRÓCONA należy wpisać nazwę skróconą Przedsiębiorstwa, jeśli jest używana. STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA należy zaznaczyć odpowiednią opcję na podstawie załączników o spełnianiu kryteriów MŚP do wniosku o udzielenie pożyczki, które są zgodne z Rozporządzeniem WE 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku. RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA należy zaznaczyć odpowiednią opcję na podstawie załączników o spełnianiu kryteriów MŚP do wniosku o udzielenie pożyczki, które są zgodne z Rozporządzeniem WE 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku. FORMA PRAWNA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ należy zaznaczyć odpowiednią opcję zgodnie z dokumentem rejestrowym Przedsiębiorstwa. DATA REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORSTWA należy podać datę zgodnie z dokumentem rejestrowym Przedsiębiorstwa (dd/mm/rr). ORGAN REJESTROWY I NUMER W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW należy zaznaczyć odpowiednią opcję dla Przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz uzupełnić dane dotyczące wybranej opcji. REGON I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PKD należy wpisać nr REGON oraz numery PKD zgodnie z wpisem do rejestru REGON wydanym przez Urząd Statystyczny. NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ należy podać numer składający się z 10 cyfr, nadany dla Przedsiębiorstwa przez Urząd Skarbowy. FORMA PROWADZONEJ RACHUNKOWOŚCI (rozliczania z Urzędem Skarbowym) należy zaznaczyć odpowiednią opcję dla Przedsiębiorstwa. CZY PRZEDSIĘBIORSTWO JEST PŁATNIKIEM PODATKU VAT? należy zaznaczyć odpowiednią opcję. FIRMOWY RACHUNEK BANKOWY DO OBSŁUGI POŻYCZKI należy wpisać nazwę banku oraz nr rachunku bankowego, który składa się z 26 cyfr. DANE TELEADRESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE POSIADA SIEDZIBĘ NA TERENIE WOJEÓWÓDZTWA PODLASKIEGO należy wpisać dane teleadresowe dotyczące siedziby (zgodnie z zapisami w dokumencie rejestrowym), siedziby zakładu 2/5

3 głównego oraz danych do korespondencji. DANE TELEADRESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE POSIADA SIEDZIBĘ POZA TERENEM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO A PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO należy wpisać dane teleadresowe dotyczące siedziby (zgodnie z zapisami w dokumencie rejestrowym), siedziby zakładu głównego, siedziby zakładu na terenie województwa podlaskiego oraz danych do korespondencji. DANE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA ZGODNIE Z DOKUMENTAMI REJESTROWYMI należy wpisać imię i nazwisko, stanowisko oraz wykształcenie osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE SKŁADANEGO WNIOSKU - należy wpisać imię i nazwisko, stanowisko, oraz telefon kontaktowy osoby, która będzie adresatem korespondencji dotyczącej udzielanej pożyczki. III. OPIS PRZEDSIĘBIORSTWA PROFIL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGODNIE Z KLUCZOWYMI GAŁĘZIAMI GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO należy zaznaczyć odpowiednią opcję. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI należy zaznaczyć odpowiednią opcję. OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY (historia, rodzaj prowadzonej działalności, opis produktów, usług, główni partnerzy) - należy scharakteryzować działalność gospodarczą faktycznie prowadzoną przez Wnioskodawcę. W szczególności należy zamieścić opis historii Przedsiębiorstwa i głównego przedmiotu działalności: kiedy zarejestrowano działalność i/lub faktycznie rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca powinien opisać również przekształcenia podmiotu oraz zmiany w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej od czasu jej rejestracji. DOŚWIADCZENIE, KWALIFIKACJE, WYKSZTAŁCENIE (właścicieli, kadry zarządzającej, personelu) należy scharakteryzować zasoby kadrowe - wspólników, właścicieli, zarząd, osoby które będą odpowiedzialne za realizację i wdrożenie inwestycji: osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za zarządzanie - należy podać wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje; opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie merytorycznego do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji, osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za finanse - należy podać wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje; opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie merytorycznego do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji, 3/5

4 osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za produkcję - należy podać wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje; opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie merytorycznego do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji, osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za sprzedaż - należy podać wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje; opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie merytorycznego do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (za okres ostatnich trzech pełnych lat w pełnych etatach bez właścicieli) należy wpisać rok oraz liczbę zatrudnionych osób, w tym kobiet i osób niepełnosprawnych. W przypadku składania wniosku w 2011 roku należy podać dane za 2008, 2009 i 2010 rok. AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA (w dniu składania wniosku w pełnych etatach bez właścicieli) należy wpisać rok oraz rzeczywistą liczbę osób zatrudnionych, w tym kobiet i osób niepełnosprawnych. Dane dotyczą ostatniego pełnego miesiąca przed dniem złożenia wniosku. PLANOWANY STAN ZATRUDNIENIA PO URUCHOMIENIU POŻYCZKI należy podać rok oraz liczbę osób, w tym kobiet i osób niepełnosprawnych, które zostaną zatrudnione w związku z realizowanym przedsięwzięciem. WYSOKOŚĆ ROCZNEGO OBROTU LUB CAŁKOWITY BILANS ROCZNY W EUR (za okres ostatnich 3 pełnych lat) należy wpisać rok oraz kwotę w euro. Wyrażone wielkości w złotówkach należy przeliczyć na euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień tj. 31 grudnia danego roku, dostępnego na stronie POSIADANE ZEZWOLENIA, KONCESJE należy wypisać posiadane zezwolenia i koncesje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku ich braku należy wpisać nie dotyczy. POSIADANE CERTYFIKATY - należy wymienić posiadane certyfikaty, w przeciwnym razie należy wpisać nie dotyczy. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY - należy wymienić otrzymane wyróżnienia i nagrody, w przypadku ich braku należy wpisać nie dotyczy. IV. DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PROJEKTU należy podać tytuł projektu, pod którym będzie funkcjonować przedsięwzięcie. Tytuł projektu powinien stanowić krótką jednoznaczną nazwę, tak aby w sposób jasny identyfikował projekt, a jednocześnie nie powielał tytułów innych projektów realizowanych przez Beneficjenta lub inne podmioty. Nazwa projektu powinna zawierać przedmiot, lokalizację, etap oraz fazę zadania (jeżeli realizowany projekt jest częścią większej 4/5

5 inwestycji). OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA należy opisać na czym polega projekt, jaki jest cel i uzasadnienie projektu, jaki jest planowany sposób jego realizacji oraz jakie są przewidywane rezultaty projektu: cele należy opisać cele pożądane przez przedsiębiorstwo i otoczenie wynikające z analizy potrzeb; cele muszą odzwierciedlać przyszły stan rzeczy, który zaistnieje po zrealizowaniu inwestycji, zakres działań należy opisać czego dotyczy inwestycja, np. budowa, zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych itp., uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia - należy uzasadnić konieczność realizacji przedsięwzięcia w związku z realizowaną strategią rozwoju firmy, z uwzględnieniem otoczenia biznesowego, przy istniejących warunkach konkurencji oraz w kontekście dążenia podmiotu do lepszego zaspokojenia potrzeb klientów. CEL POŻYCZKI należy zaznaczyć odpowiednią opcję. PRZEZNACZENIE POŻYCZKI należy zaznaczyć odpowiednią opcję. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA należy podać dane dotyczące miejsca lokalizacji projektu/przedsięwzięcia. W przypadku, gdy charakter projektu/przedsięwzięcia wymaga instalowania/umieszczania zakupywanych rzeczy w różnych miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach, województwach) należy uznać, że miejscem realizacji projektu/przedsięwzięcia jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa (wartościowo) lub najistotniejsza (z punktu celu realizacji projektu/przedsięwzięcia) część. W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje w ramach realizacji projektu/przedsięwzięcia zakupić lub wybudować nieruchomość, w której będzie realizowany projekt/przedsięwzięcie należy podać jak najdokładniejsze dane, którymi dysponuje Wnioskodawca (miejscowość, kod pocztowy, ulica). V. LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH ZAŁĄCZNIKÓW Przy każdym z wymienionych załączników należy zaznaczyć odpowiednią opcję. VI. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY Pod oświadczeniami należy wpisać miejsce i datę wypełnienia wniosku oraz złożyć czytelny podpis. Podpis składają osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym. 5/5

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: DATA WPŁYWU WNIOSKU: OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: DATA ROZPATRZENIA WNIOSKU: PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki Zasady ogólne wypełniania biznes planu: 1. Biznes plan należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Biznes

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP)

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (ISP) Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w zadaniu nkubator Społecznej Przedsiębiorczości (SP) BZNESPLAN w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet V - Promocja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - Pilotaż

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - Pilotaż Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Wnioskodawców WZÓR Data złożenia wniosku w generatorze Formalne potwierdzenie złożenia wniosku: Numer wniosku Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail. Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE*

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail. Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE* F7.5fp03 Wydanie: z 6 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL Email Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Do Wniosku należy dołączyć:

Do Wniosku należy dołączyć: Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami

Bardziej szczegółowo

...... 2.Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności. tel, fax. e mail... 4.NIP... REGON...

...... 2.Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności. tel, fax. e mail... 4.NIP... REGON... Załącznik 1 Radomsko, dnia...... (pieczęć nagłówka - wnioskodawcy) W N I O S E K o zawarcie umowy w sprawie przyznania grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy Zgodnie z art.60a ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLECKA OLECKO 2013 OFERTA REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Bądź sobie szefem poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy. Adres Wnioskodawcy Osoba/y uprawniona/e

Bardziej szczegółowo