działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta niebędące reklamą w środkach masowego przekazu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta niebędące reklamą w środkach masowego przekazu."

Transkrypt

1 Raport końcowy Ocena trafności i skuteczności działań informacyjnopromocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE Grudzień 009

2 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Wykaz skrótów ATL BTL CATI EFRR FE gm. gm. w. gm. m-w. IDI IP IP II IZ RPO WiM JST strategia działań marketingowych prowadzonych w mediach tradycyjnych typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna (in. outdoor), reklama wewnętrzna (in. indoor) itp. w przeciwieństwie do BTL, działającej drogą niekonwencjonalną działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta niebędące reklamą w środkach masowego przekazu. Computer Assisted Telephone Interview czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jeden z dwóch funduszy wchodzących w skład funduszy strukturalnych Fundusze Europejskie gmina gmina wiejska gmina miejsko-wiejska Indywidualny wywiad pogłębiony Instytucja Pośrednicząca uczestnicząca w realizacji działań związanych z wdraŝaniem RPO WiM (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) Instytucja Pośrednicząca II stopnia uczestnicząca w realizacji działań związanych z wdraŝaniem RPO WiM (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) Jednostki samorządu terytorialnego JOJST Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego m. <Olsztyn> miasto <Olsztyn> MŚP Małe, średnie przedsiębiorstwa NGO Organizacje pozarządowe NSS Narodowa Strategia Spójności na lata OOŚ PI Ocena oddziaływania na środowisko Punkt Informacyjny (PK) Plan Komunikacji PO EWT Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, PR Roczny Plan Działań (RPD) Public Relations Roczny Plan Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata na określony rok RPO WiM Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata RPI Regionalny Punkt Informacyjny (przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie)

3 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności SK NSS SPO ROL SPO RYBY Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora śywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb SPO RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich SPO WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw UE UMWW-M WFOŚiGW WMARR Unia Europejska Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ZPORR Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego

4 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności. Streszczenie raportu Cel i metody badania Głównym celem badania była ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata (RPO WiM) oraz wpływu tych działań na aktywność i zdolność absorpcyjną potencjalnych beneficjentów RPO WiM. W badaniu zastosowano triangulację metodologiczną. Ewaluacja została przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik badawczych zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone za pomocą techniki CATI na próbie reprezentacyjnej 50 potencjalnych beneficjentów RPO WiM w 4 grupach: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. W badaniu jakościowym zastosowano następujące techniki badawcze: analiza dokumentów, analiza danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione, technika tajemniczego klienta, studium przypadku, badanie stron internetowych RPO WiM, analiza wycinków prasowych oraz panel ekspertów. Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone wśród beneficjentów/ potencjalnych beneficjentów, dziennikarzy zajmujących się RPO WiM, przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Instytucji Pośredniczącej (IP), tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II) tj. Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Aktywność potencjalnych beneficjentów Aktywność potencjalnych beneficjentów w podziale na gminy, w wartościach bezwzględnych liczby złoŝonych wniosków, jest w przybliŝeniu proporcjonalna do liczby potencjalnych beneficjentów w gminie w obu perspektywach finansowych. Dlatego teŝ aktywność w poszczególnych gminach jest zróŝnicowana, w przybliŝeniu, tak jak zróŝnicowana jest liczba potencjalnych beneficjentów. Rozkład terytorialny aktywności w podziale na gminy powiela rozkład terytorialny zamoŝności i konkurencyjności gmin: są to duŝe miasta wraz z otaczającymi gminami, w szczególności skupione wokół Olsztyna, i wzdłuŝ głównych szlaków komunikacyjnych. Statystycznie liczba wniosków zakwalifikowanych do realizacji (a więc i wartość środków zaabsorbowanych przez beneficjentów z poszczególnych gmin) pozostaje w proporcji do liczby złoŝonych wniosków, stąd rozkład realizowanych projektów (i zaabsorbowanych środków) w obu perspektywach finansowych powiela w przybliŝeniu rozkład złoŝonych wniosków. 4

5 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Mapa. Rozkład terytorialny wartości dofinansowania projektów realizowanych przez beneficjentów wszystkich programów (bez Priorytetu PO KL i Działania 4.5 PO IG), w podziale na gminy Suma kwot uzyskanego dofinansowania OGÓŁEM dla okresu [w mln zł] od 46 do mniej niŝ 47 () od 55 do mniej niŝ 46 (5) od 4 do mniej niŝ 55 () od do mniej niŝ 4 (7) mniej niŝ mln (67) powierzchnie białe reprezentują wartość 0 Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych uzyskanych od instytucji wdraŝających i zarządzających programami W konsekwencji zaabsorbowane środki w obu perspektywach finansowych trafiły w przewaŝającej części do najbogatszych gmin: w programach gmin na 6 otrzymało około 90% wszystkich przyznanych środków, w programach gmin otrzymało około 80% wszystkich przyznanych środków, lista gmin, w których beneficjenci otrzymali najwięcej środków jest podobna w obu perspektywach finansowych na czele znajduje się m. Olsztyn i m. Elbląg, którym przyznano prawie 50% wszystkich środków; wśród pierwszych 0 gmin 4 jest miastami i 6 gminami miejsko-wiejskimi, najmniej środków w obu perspektywach finansowych trafiło do gmin wiejskich. Oznacza to, Ŝe zróŝnicowanie wewnątrzregionalne w województwie warmińsko-mazurskim w wyniku działania obu programów będzie się pogłębiało. Jest to zgodne z przyjętą strategią rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, która zakłada w wymiarze wewnątrzregionalnym wzmocnienie roli miast, jako ośrodków rozwoju lokalnego i ponadlokalnego, w tym wzmocnienie funkcji metropolitalnej Olsztyna i centrów subregionalnych Elbląga i Ełku. RównieŜ strategia RPO WiM zakłada terytorialną koncentrację wsparcia na obszarach o wysokim potencjale rozwojowym. Aktywność względna (liczba wniosków złoŝonych do liczby potencjalnych beneficjentów): jest największa w przypadku JST i Jednostek Organizacyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego (JOJST) i wzrosła ze średnio z 40% dla programów do średnio 70% obecnie; w przypadku organizacji pozarządowych wzrosła prawie pięciokrotnie (z średnio 5% w do średnio 4% obecnie) dotyczy jednak głównie konkursów ogłaszanych w ramach PO KL W przypadku tych dwóch grup potencjalnych beneficjentów moŝna mówić o masowym udziale w programach perspektywy finansowej 007-0, chociaŝ aktywność organizacji pozarządowych jest Źródło: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 007-0, Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego w dniu 4 listopada 007 r., str. 54 tamŝe, str. 60 5

6 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności bardzo zróŝnicowana terytorialnie - prawie połowę wszystkich wniosków złoŝyły organizacje mające siedzibę w Olsztynie i Elblągu. Organizacje pozarządowe aplikują prawie wyłącznie do PO KL, natomiast nie wykazują zainteresowania RPO WiM, którego oferta nie jest dopasowana do potrzeb (brak dotacji na działalność statutową) i moŝliwości (wysokie minimalne kwoty wartości projektów) organizacji pozarządowych. Przedsiębiorcy znacznie rzadziej aplikują o dotacje aktywność względna w tym przypadku wynosi około,6% (007-0) i praktycznie nie zmieniła się w stosunku do okresu Determinanty i bariery zdolności absorpcyjnej potencjalnych beneficjentów Z analizy literaturowej i badania potencjalnych beneficjentów RPO WiM wykonanego w ramach niniejszego zamówienia wyłania się obraz, z którego wynika, Ŝe proces aplikowania jest skomplikowany, czasochłonny i kosztowny, wymaga posiadania wyspecjalizowanych kadr i poniewaŝ przepisy się ciągle zmieniają dobrej i aktualnej informacji, a takŝe dostępu do usług konsultacyjnych i szkoleniowych. Realizacja projektu to z kolei wysokie wymagania sprawozdawcze, samo wykorzystanie dotacji obarczone jest duŝym ryzykiem zwrotu dotacji, a efekty nie zawsze odpowiadają oczekiwaniom (beneficjentów ostatecznych). Wszystkie te okoliczności wpływają silnie demotywacyjnie na potencjalnych beneficjentów. W tabeli poniŝej przedstawiono determinanty (uwarunkowania) zewnętrzne - związane z warunkami ubiegania się o dotację, dostępem do informacji i otoczeniem, w jakim działa potencjalny beneficjent oraz bariery wewnętrzne uniemoŝliwiające lub utrudniające beneficjentom sprostanie tym wymaganiom. Jak widać w tabeli róŝne uwarunkowanie mogą korespondować z podobnymi lub takimi samymi barierami wewnętrznymi, które generalnie wynikają z braku wystarczającego potencjału finansowego i ludzkiego lub braku motywacji potencjalnego beneficjenta. Działania instytucji odpowiedzialnych za wdraŝanie programów podejmowane w trosce o zwiększanie zdolności absorpcyjnej potencjalnych beneficjentów powinny być nakierowane na poszukiwanie rozwiązań zmieniających uwarunkowania procesu aplikowania oraz zwiększających dostępność i jakość informacji wstępnej i właściwej(lewa strona tabeli) oraz przy braku moŝliwości wpływania na potencjał wnioskodawców, na przełamywanie barier mentalnych i motywowanie potencjalnych beneficjentów do aplikowania. 6

7 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Tabela. Powiązanie barier i determinantów zewnętrznych z barierami wewnętrznymi Bariery i determinanty zewnętrzne Konieczność zapewnienia wkładu własnego przez beneficjenta lub zapewnienia zabezpieczenia umowy konieczność prefinansowania działań w projekcie przez beneficjenta ze względu na długi czas rozpatrywania wniosków o dotację, oraz długi czas długi czas rozpatrywania wniosków o płatność Bariery wewnętrzne Brak zdolności kredytowej lub środków własnych ze względu na: Słabą kondycję finansową ZaangaŜowanie środków w obsługę poprzednich zobowiązań Skomplikowane zasady aplikowania Brak doświadczenia, wiedzy i umiejętności pracowników Brak środków finansowych na zatrudnienie zewnętrznych doradców Brak motywacji, zniechęcenie trudnościami w aplikowaniu Niejasne i nieprzejrzyste zasady Brak motywacji wynikający z braku wiary w obiektywizm oceny Krótki czas na złoŝenie wniosku Brak zasobów do przygotowania wniosku w krótkim czasie Brak długookresowej strategii nieprzygotowanie do pojawiającej się okazji do sfinansowania niezaplanowanych wcześniej działań Wewnętrzne skłócenie, niestabilność polityczna - niemoŝność podjęcia decyzji i alokowania wystarczających zasobów Konieczność śledzenia ciągle zmieniających się zasad aplikowania Skomplikowane zasady rozliczania dotacji ryzyko zwrotu środków Efekty wcześniejszych inwestycji nie spełniły oczekiwań Brak zasobów kadrowych umoŝliwiających śledzenie ciągle zmieniających się wytycznych Brak motywacji, zniechęcenie trudnościami w realizacji projektu, niechęć do podjęcia ryzyka finansowego Brak motywacji, zniechęcenie trudnościami w utrzymaniu i wykorzystaniu poprzednio realizowanych inwestycji Zasady kwalifikowalności podmiotów Brak moŝliwości aplikowania - niespełnienie kryteriów dostępu do dotacji Zasady kwalifikowalności działań Brak umiejętności współpracy z innymi beneficjentami wymaganej lub zwiększającej szanse w konkursie Brak moŝliwości aplikowania - brak środków na działania, którymi beneficjent byłby zainteresowany Zbyt małe alokacje na konkursy Brak motywacji, zniechęcenie spodziewaną duŝą konkurencją w ubieganiu się o środki, popyt na łatwiejsze źródła finansowania Informacja ogólna o funduszach nie dociera do potencjalnych beneficjentów Informacja właściwa trudno dostępna, niedocierająca na czas i o niedostatecznej jakości Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury z Załącznika do raportu końcowego Brak zainteresowania aplikowaniem wynikający z braku wiedzy o funduszach Brak motywacji, zniechęcenie trudnościami w aplikowaniu, Brak doświadczenia wiedzy i umiejętności pracowników Brak środków finansowych na zatrudnienie zewnętrznych doradców 7

8 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Skuteczność przekazu promocyjnego w RPO WiM W celu oceny skuteczności przekazu wykorzystany został wskaźnik Brand Activity (Wykres ). Pozwala on zmierzyć, na ile nazwa programu jest zakotwiczona w świadomości osób wiedzących o tym, Ŝe w latach moŝliwe jest realizowanie projektów słuŝących rozwojowi regionalnemu Warmii i Mazur. Wykres. Wartość wskaźnika Brand Activity (%) Przedsiębiorcy 8 Jednostki samorządu terytorialnego 70 Jednostki organizacyjne JST 4 Organizacje pozarządowe 0 OGÓŁEM 6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z badania CATI, pytania nr i. Wyniki wskazują, Ŝe rozpoznawalność marki RPO WiM jest najwyŝsza wśród przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego aŝ 70% osób wie, Ŝe rozwojowi regionalnemu Warmii i Mazur słuŝy Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Wysokość tego wskaźnika w pozostałych grupach jest zdecydowanie niŝsza, najniŝsza w przypadku przedsiębiorców. Do pogłębionej analizy skuteczności przekazu promocyjnego wykorzystano model 5Z (ZauwaŜenie, Zainteresowanie, Zrozumienie, Zaufanie, ZaangaŜowanie). Model 5Z mierzy skuteczność przekazu informacji na pięciostopniowej skali rozpatrywanej na zasadzie lejka, czyli by móc przejść na wyŝszy poziom odbioru przekazu informacyjnego wpierw naleŝy osiągnąć po kolei wszystkie niŝsze poziomy czyli aby się zainteresować, trzeba najpierw zauwaŝyć itd. Relacje pomiędzy poziomami przedstawia poglądowo rysunek poniŝej. Rysunek. Model 5Z rysunek poglądowy Źródło: opracowanie własne Iloraz odsetka osób znających nazwę RPO WiM do odsetka osób wiedzących o istnieniu programu słuŝącemu rozwojowi regionu Warmia Mazury wyraŝone w procentach 8

9 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Na wykresie poniŝej przedstawiono odsetek respondentów poszczególnych typów, którzy osiągnęli kolejne poziomy percepcji przekazu. Wykres. Wskaźnik skuteczności przekazu informacji 5Z (%) Przedsiębiorcy, 0,8 4, 68 Jednostki samorzadu terytorialnego,4 47, 00 88, 78,5 Jednostki organizacyjne JST 0,9,5 4,4 96, organizacje pozarządowe 5,4 6 4, 50,5 89,9 Ogółem 0, 4,7, 6,7 8,9 zauważenie zainteresowanie zrozumienie zaufanie zaangażowanie Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z badania CATI. Na poziomie zauwaŝenia najtrudniejszą grupą docelową są przedsiębiorcy, z których % nie zauwaŝyło przekazu RPO WiM. Pozostałe grupy docelowe wykazują bardzo wysokie wskaźniki zauwaŝenia przekazu promocyjnego RPO WiM. Oznacza to, Ŝe naleŝałoby ponownie zachęcić przedsiębiorców do aplikowania skierowaną do nich sprofilowaną akcją promocyjną. Wśród przedsiębiorców, którzy zauwaŝyli przekaz na temat RPO WiM, jedynie co trzeci (proporcja słupka czerwonego zainteresowanie do niebieskiego zauwaŝenie na wykresie) się nim zainteresowało. Jest to wartość najniŝsza wśród wszystkich badanych typów potencjalnych beneficjentów, co moŝe wskazywać, Ŝe obecny przekaz na temat RPO WiM jest dla przedsiębiorców mało atrakcyjny. Najbardziej dramatyczny spadek skuteczności przekazu promocyjnego obserwujemy dla wszystkich grup (oprócz JST) w przypadku przejścia od zainteresowania do zrozumienia. Najgorzej wypadają tu ponownie przedsiębiorcy (co dziesiąty przedsiębiorca, z tych którzy zainteresowali się przekazem, zrozumiał go), słaby wynik obserwujemy teŝ dla jednostek organizacyjnych JST. Na tym poziomie przekazu istotne stają się przekazywane treści, które są trudne do zrozumienia dla przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych JST. Przejście z poziomu zrozumienia" do zaufania jest tak samo skuteczne dla wszystkich grup docelowych mniej więcej połowa z tych co zrozumieli, dobrze ocenia instytucje z którymi przyjdzie im ewentualnie współpracować. Wreszcie podobny wskaźnik skuteczności (około trzech na czterech) obserwujemy przy przejściu na poziom zaangaŝowania dla wszystkich grup beneficjentów, niezaleŝnie od typu beneficjenta. Z analizy tej widać, Ŝe najtrudniejszym momentem na drodze potencjalnego beneficjenta od zauwaŝenia RPO WiM do złoŝenia wniosku jest etap zrozumienia, czyli przekonanie potencjalnego beneficjenta, Ŝe oferta RPO WiM jest adresowana równieŝ do niego. Najmniej skuteczny jest obecny przekaz w stosunku do potrzeb i moŝliwości przedsiębiorców najbardziej skuteczny w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, choć tu warto zauwaŝyć, Ŝe w przypadku JST etapem, na którym zniechęca się największy odsetek potencjalnych beneficjentów jest przejście od zrozumienia do zaufania tu przekaz powinien być skoncentrowany na promowaniu przejrzystości i obiektywności samej procedury wyłaniania wniosków w konkursach. 9

10 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Kanały komunikacji Najczęściej wykorzystywanym przez badanych kanałem komunikacji był Internet. Z tego medium korzystał największy odsetek potencjalnych beneficjentów w kaŝdym z wyróŝnionych typów potencjalnych beneficjentów. Najczęściej odwiedzaną stroną internetową była strona W ocenie zespołu ewaluacyjnego strona ta charakteryzuje się takŝe wysoką funkcjonalnością oraz zawiera kompletne i aktualne informacje. Korzystała z niej większość podmiotów kaŝdego typu, jednakŝe zdecydowanie rzadziej byli to przedsiębiorcy, którzy z racji działań, do których aplikowali częściej odwiedzali stronę internetową Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Prasa jako źródło informacji o RPO WiM jest wskazywana na drugim miejscu przez zbliŝony odsetek kaŝdego typu potencjalnych beneficjentów. Przy czym właściwa współpraca ze środowiskiem dziennikarskim pozwala na znacznie większe oddziaływanie za pomocą tego medium, niŝ by to wynikało z budŝetu przeznaczonego na ogłoszenia płatne, które zamieszczają instytucje odpowiedzialne za wdraŝanie RPO WiM. Z badania przekazów prasowych wynika, Ŝe prawie 40% artykułów ukazujących się w trzech największych dziennikach w regionie jest inspirowanych wydarzeniami generowanymi przez te instytucje (konferencje prasowe, konferencje, wywiady). Kolejnym często wskazywanym kanałem komunikacji są konferencje, szkolenia czy wystawy, które słuŝą bardziej informowaniu niŝ promowaniu, ale mają swoja rolę, jak to wspomniano powyŝej w inspirowaniu zainteresowania prasy tematyką RPO WiM. Podobny odsetek wskazań otrzymały broszury informacyjne. Stosunkowo rzadko wskazywane są punkty informacyjne główny punkt informacyjny wskazywany jest jako źródło informacji przez istotną część organizacji pozarządowych (8%), natomiast regionalne punkty informacyjne mają znikomą liczbę wskazań we wszystkich grupach respondentów. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe kontaktu z punktami informacyjnymi poszukuje tylko część potencjalnych beneficjentów - tylko ci potencjalni beneficjenci, którzy są zainteresowani złoŝeniem wniosku. Rola punktów informacyjnych, co potwierdziły opinie respondentów, rośnie po podjęciu decyzji o składaniu wniosku, kiedy potencjalni beneficjenci poszukują bezpośredniego kontaktu z konsultantami. Oczekiwania potencjalnych beneficjentów co do kanałów z których najchętniej korzystaliby w przeszłości generalnie powtarza kolejność rankingu kanałów wykorzystywanych dotychczas, z jedną zasadniczą róŝnicą. Bardzo wysoką pozycję w rankingu uzyskała komunikacja elektroniczna za pomocą Newslettera, który znalazł się na trzecim miejscu za Internetem i konferencjami, szkoleniami i wystawami. Atrakcyjność tego kanału komunikacji potwierdza duŝo większa od zaplanowanej liczba subskrybentów Newslettera i duŝa dynamika wzrostu tego wskaźnika. Internet jako kanał komunikacji W świetle opinii potencjalnych beneficjentów wskazujących na Internet jako najchętniej wykorzystywany kanał komunikacji a Newsletter jako najchętniej wykorzystywane narzędzie komunikacji opierające się na tym medium, środki które zostały zaplanowane w Rocznym Planie Działań promocyjnych i informacyjnych na rok 00 w pozycji Internet wydają się wysoce niewystarczające (na rok 00 na Internet zaplanowano tys. zł). Niewielki zaplanowany budŝet działań przez Internet świadczy o tym, Ŝe obejmuje on najprawdopodobniej wyłącznie koszty utrzymania i modernizacji stron internetowych, podczas gdy w nowoczesnych kampaniach internetowych moŝliwy jest znacznie większy zakres działań promocyjnych i informacyjnych przez Internet (kampanie internetowe, płatne reklamy na portalach tematycznych, bannery itp.). Poza tym skoro strona WWW RPO WiM jest jednym z głównych kanałów pozyskiwania informacji o programie i ma charakter elektronicznej gazety, powinna być, tak jak gazeta, otoczona stałą troską redakcyjną, polegającą na systematycznym wykonywaniu czynności typowych dla prasy, tj. kwalifikowaniem materiałów do udostępniania, ich naleŝytą ekspozycją, redagowaniem i opracowaniem materiałów, obróbką graficzną zdjęć, utrzymywaniem kontaktu z czytelnikiem itd. WaŜną częścią redakcji byłoby redagowanie oraz upowszechnianie Newslettera. Newsletter jest narzędziem targetowanym (celowanym) -oddziaływanie Newslettera na społeczeństwo naleŝy uznać za znikome, jednak ma on bardzo waŝną rolę w komunikowaniu się z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami. 0

11 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Wykres. Z jakich źródeł czerpał Pan(i) dotychczas lub czerpie obecnie informacje na temat RPO WiM? (%) z Internetu z prasy / prasy regionalnej z udziału w konferencjach, szkoleniach, wystawach z urzędu (pracy,marszałkowskiego,miasta,kuratorium,ministerstwa) z telewizji / telewizji regionalnej z ulotek, broszur z radia / radia regionalnego z głównego punktu informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie od znajomych, rodziny z newsletera otrzymywanego drogą mailową z firmy consultingowej od współpracowników lub przełożonych z prasy branżowej z regionalnego punktu informacyjnego w Warmińsko- Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie z książek, płyt dokumenty, publikacje z Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie telefonicznie poczta inne z żadnego nie wiem Przedsiębiorcy Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki organizacyjne JST Organizacje pozarządowe Ogółem Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z badania CATI, pytanie nr 6.. Pytanie dotyczyło potencjalnych beneficjentów ogółem, n= 50; firmy n= 00, JST= 0, jednostki organizacyjne JST n=850, organizacje pozarządowe n=50. Na wykresie nie zaprezentowano dwóch kategorii, dla których odsetek respondentów ogółem i dla poszczególnych typów beneficjentów wynosił poniŝej 0,5%.

12 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności W szczególności Newsletter przełamuje barierę sygnalizowaną przez potencjalnych beneficjentów w tym badaniu i w innych badaniach dotyczącą konieczności alokowania wewnętrznych zasobów w związku z koniecznością śledzenia ciągle zmieniających się zasad uczestnictwa w programach. W odniesieniu do treści Newslettera powinna być ona dostosowana do poszczególnych celów wynikających z Planu Komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem - w kolejnych latach przykładów dobrych praktyk. Redakcja powinna być równieŝ odpowiedzialna za podejmowanie róŝnorodnych działań mających na celu zwiększanie liczby uŝytkowników Newslettera. Działania te naleŝy prowadzić w ramach akcji medialnych, poprzez wydawnictwa, wydarzenia oraz public relations. Informacja o Newsletterze winna być szeroko dostępna w róŝnorodnej formie oraz powinna zawierać róŝnorodne zachęty skierowane do poszczególnych odbiorców zarówno w aspekcie newsowym (najszybsza informacja, zapowiedź czegoś waŝnego) jak i bardziej ogólnym (np. bądź dobrze poinformowany). Jakość informacji Informacje właściwe, czyli te które są niezbędne do skutecznego aplikowania zdaniem badanych generalnie są dostępne. Gorzej dostępne są informacje na temat procesu realizacji projektu głównie przedstawiciele JST oczekują, Ŝe będzie do nich kierowana bardziej zaawansowana informacja, w szczególności dotycząca etapu realizacji projektu. Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe zauwaŝają, Ŝe brakuje im informacji na temat, jakie typy projektów mogą uzyskać dofinansowanie i kiedy odbywać się będą konkretne konkursy. Generalnie osoby przygotowujące obecnie lub w przeszłości wniosek o dofinansowanie oceniają, Ŝe uzyskane informacje są przydatne, uŝyteczne i zgodne z potrzebami. NajniŜej jakość informacji właściwej o RPO WiM oceniają przedsiębiorcy, co wskazywać moŝe na niedopasowanie formy i treści informacji do tej grupy docelowej. Na etapie informacji właściwej język przekazu z konieczności dotyczy wielu zagadnień o charakterze technicznym związanych ze specyfiką środków pomocowych (priorytety, działania, kwalifikowalność itd.), które są trudne do zrozumienia i przełoŝenia na język indywidualnych potrzeb beneficjenta. Charakterystyczne jest to, Ŝe najlepsze zrozumienie przekazu obserwujemy w grupie JST, która ma zapewne większą łatwość zrozumienia języka urzędowego. Podmioty, które złoŝyły wniosek lub przygotowują się do tego, twierdzą, Ŝe najbardziej poŝyteczne dla sprawniejszego przygotowania wniosku są spotkania z potencjalnymi beneficjentami. Jako działania poŝądane wymieniają najczęściej organizację spotkań omawiających najczęstsze problemy oraz szkoleń i warsztatów.

13 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Executive summary Objective and methods of the research The main objective of the research was the assessment of informational and promotional actions taken within the framework of the Regional Operational Program Warmia-Mazury for the years (RPO WiM) as well as the assessment of impact those actions make on the activity and absorption capacity of the RPO WiM potential beneficiaries. In the research the methodological triangulation was applied. Evaluation has been made with the use of both qualitative and quantitative research methods and techniques. The quantitative research has been carried out using CATI technique on the representative sample of 50 potential beneficiaries of RPO WiM divided into 4 groups: entrepreneurs, non-governmental organisations (NGOs), local government units (JST) and their organisational units. In the qualitative research the following research techniques have been deployed: analysis of documents, desk research, individual in-depth interviews, 'mystery client technique, case study, analysis of RPO WiM webpages, analysis of press cuttings and the 'experts panel. The in-depth interviews have been carried among beneficiaries/potential beneficiaries, journalists dealing with RPO WiM, representatives of the Managing Authority (IZ) of the RPO WiM (Marshall Office of the Warmia-Mazury Voivodship in Olsztyn), representatives of the Intermediate Body (IP), i.e. Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management in Olsztyn [Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie], as well as those of the nd Level Intermediate Body (IP II), i.e. Warmia-Mazury Regional Development Agency P.C. in Olsztyn [Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie]. Activity of potential beneficiaries The activity of potential beneficiaries divided into gminas (districts) given in absolute values of the number of applications submitted is approximately directly proportional to the number of potential beneficiaries in a given gmina, as far as both financial perspectives are concerned. Therefore the activity in respective gminas differs likewise the number of potential beneficiaries in those gminas differs. The territorial distribution of the activity in gminas is the same as the territorial distribution of the gminas wealth and competitiveness: those are big cities and surrounding gminas, especially gminas gathered around Olsztyn and along main communication tracks. Statistically, the number of applications qualified for realisation (so also the value of funds absorbed by the beneficiaries from respective gminas) is proportional to the number of applications submitted, therefore the distribution of projects realised (and funds absorbed) in both financial perspectives more or less duplicates the distribution of applications submitted.

14 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Map N o. Territorial distribution of the financial support value for projects realised by the beneficiaries of all programs (excluding Priority of PO KL and Measure 4.5 of PO IW) divided into gminas Total amount of financial support obtained ALTOGETHER for the period [in PLN million] from 46 to less than 47 () from 55 to less than 46 (5) from 4 to less than 55 () from to less than 4 (7) less than mln (67) white areas represent the "0" value Source: own development based on databases received from the institutions implementing and managing programs for the years As a consequence the funds absorbed in both financial perspectives have been allocated in great majority in the richest gminas: in the programs for the years gminas out of 6 have been granted about 90% of all funds granted, in the programs for the years gminas were granted about 80% of all funds granted, the list of gminas where beneficiaries were granted the most funds is similar as far as both financial perspectives are concerned in the vanguard there are cities Olsztyn and Elbląg that were granted nearly 50% of all funds granted; out of 0 first gminas 4 are cities/towns and 6 are of rural-municipal character, the fewest funds in both financial perspectives were granted in rural gminas. It means that the intraregional diversity in the Warmia-Mazury voivodship is going to become more and more intense due to the operations taken within the both programs. However it is consistent with the accepted development strategy for the Warmia-Mazury voivodship, which assumes in intraregional dimension strengthening the role of the cities as centres of local and translocal development, including strengthening the metropolitan function of Olsztyn and subregional centres Elbląg and Ełk 4. Also the RPO WiM strategy assumes territorial concentration of support in the areas of high developmental potential 5. Relative activity (the number of applications submitted compared to the number of potential beneficiaries): is the biggest for JST and their organisational units (JOJST) and grew up from average 40% as regards the programs for the years to average 70% at present; 4 5 Source: Regional Operational Program Warmia-Mazury for the years 007-0, document accepted by the Board of the Warmia-Mazury Voivodship on 4th of November 007, page 54 ibidem, page 60 4

15 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności in case of NGOs it grew almost five times (from average 5% in the years to average 4% at present), still it applies mainly to tenders called within the framework of PO KL. In case of those two groups of potential beneficiaries - the "mass" participation in the programs of financial perspective may be reported, although the activity of NGOs is significantly diverse territorially almost half of all applications have been submitted by NGOs based in Olsztyn and Elbląg. NGOs apply almost exclusively to PO KL; they are not interested so much in RPO WiM due to the program offer which is adjusted nor to their needs (no grants for statutory activity available) neither to their capabilities (high minimal amounts of projects value). Entrepreneurs apply for grants much more rarely the relative activity in that case amounts for only about,6% (007-0) and in practice it has not changed in relation to the period of Determinants and barriers for absorptive capability of potential beneficiaries Both the literature analysis and research on potential RPO WiM beneficiaries carried out within this research reveal the picture which shows that the process of applying is complicated, time-consuming and costly, it requires specialised staff and as legislation is being changed constantly good, precise and updated information, as well as access to consultative and training services. On the other hand a project realisation means high reporting requirements, consuming a grant itself is burdened with a high risk of the grant s repayment and the effects are not always corresponding with the expectations (of final beneficiaries). All the circumstances mentioned have highly demotivating influence on potential beneficiaries. In the table below there are presented external determinants (conditions) concerning applying for a grant, access to information and surroundings in which a potential beneficiary acts, as well as internal barriers making impossible or difficult for beneficiaries to meet those requirements. As the table shows different conditions may correspond with similar or same internal barriers, which in general are the result of insufficient financial and human potential or lack of motivation of a potential beneficiary. Therefore actions to be taken by the institutions responsible for the programs implementation, with the concern to increase the absorptive capability of potential beneficiaries, should be aimed at searching solutions that would change conditions of application process as well as increase availability and quality of provisional and proper information (left column in the table) and given lack of possibilities to influence the potential of applicants - at breaking mental barriers and motivating potential beneficiaries to apply. 5

16 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Table No. Association of external barriers and determinants with internal barriers External barriers and determinants Internal barriers Necessity to provide own contribution or contract warranty by a beneficiary Necessity to pre-finance operations taken within a project by a beneficiary due to long time of examining grant applications and also long time of examining payment applications Lack of creditworthiness or lack of own funds due to: Weak financial standing Engagement of funds in servicing of previous financial obligations Complicated rules of applying Lack of experience, knowledge and skills among employees Lack of funds available to hire external advisors Lack of motivation, discouragement due to difficulties in applying Unclear and untransparent rules Lack of motivation due to lack of faith in the assessment s objectivity Short time available for submitting an application Lack of resources to prepare an application in a short time Lack of long-term strategy lack of preparation to take an opportunity to finance operations that were not planned before Inner quarrelling, political instability impossibility to take decision and allocate sufficient resources Necessity to follow rules for applying that are changing constantly Complicated rules for clearing accounts of a grant risk of repayment Effects of previous investments did not meet expectations Lack of staff resources so that they could follow changing guidelines Lack of motivation, discouragement due to difficulties in projects realisation, reluctance to take financial risk Lack of motivation, discouragement due to difficulties in maintaining and using investments realised previously Rules for eligibility of applicants Lack of possibilities to apply impossibility to meet the grant access criteria Rules for eligibility of operations Lack of ability for cooperation with other beneficiaries which is required in a given grant competition or increases chances to win it Lack of possibilities to apply lack of funds for operations that a beneficiary would have interest in Too low allocations for grant competitions Lack of motivation, discouragement due to anticipated big competition in applying for funds, demand for easier financing sources General information on funds does not reach potential beneficiaries Proper information is hardly available, does not reach the audience on time and is of unsatisfactory quality Source: own development based on the literature s review from the Annex No to the final report Lack of interest in applying due to lack of knowledge about funds Lack of motivation, discouragement due to difficulties in applying Lack of experience, knowledge and skills among employees Lack of funds available to hire external advisors Effectiveness of promotional message in RPO WiM In order to assess the effectiveness of the message the Brand Activity indicator has been exploited (Chart No ). It allows to measure to what degree the name of the program is anchored in the consciousness of persons who know that in the years it is possible to realise projects that are in line with regional development of Warmia-Mazury. 6

17 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Chart No. Value of the Brand Activity indicator 6 (%) Entrepreneurs 8 JST 70 JOJST 4 NGOs 0 ALTOGETHER 6 Source: own development based on the results of the CATI research, questions No and. The results reveal that recognition of the brand RPO WiM is the highest among the representatives of JST - as much as 70% persons there know that the program that serves for regional development of Warmia-Mazury is the Regional Operational Program Warmia-Mazury for the years The level of the indicator in the remaining groups is definitely lower, the lowest among entrepreneurs. For the needs of the in-depth analysis of the promotional message s effectiveness the 5Z model (ZauwaŜenie [noticing], Zainteresowanie [interest], Zrozumienie [understanding], Zaufanie [confidence], ZaangaŜowanie [involvement]) has been used. The 5Z model measures the effectiveness of informational message on the pentatonic scale considered as a funnel, which means that in order to move" to the higher level of the message reception, one should reach all the lower levels in turn - i.e. in order to get interested one should notice the message first, etc. Relations between the levels are visually presented in the drawing below. Drawing No. 5Z model reference drawing zauwaŝenie = noticing zainteresowanie = interest zrozumienie = understanding zaufanie = confidence zaangaŝowanie = involvement Source: own development 6 Quotient of the percentage of persons who know the name of RPO WiM to the percentage of those who know that there is a program that supports development of the Warmia-Mazury region - showed in percents 7

18 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności On the chart below the percentage of respondents of respective types has been presented regarded the consecutive levels of the message they have reached. Chart No. Indicator of the efficiency of the informational message 5Z (%) Entrepreneurs, 0,8 4, 68 JST,4 47, 88, 78,5 00 JOJST 0,9,5 4,4 96, NGOs 6 4, 5,4 50,5 89,9 ALTOGETHER 0, 4,7, 6,7 8,9 noticing interest understanding confidence involvement Source: own development based on the results of the CATI research. At the level of noticing" the most difficult target group are the entrepreneurs, % of them have not noticed the RPO WiM message. The remaining groups reveal very high indicators of noticing" the RPO WiM promotional message. It means that the entrepreneurs should be re-encouraged to apply by profiled promotional action addressing them especially. Among those entrepreneurs who have noticed the RPO WiM message, only one out of three (see proportion of red pole interest to the blue one noticing on the chart) get interested with it. It is the lowest value among all examined types of potential beneficiaries, which may imply that the current message on RPO WiM is not attractive to entrepreneurs. The most dramatic fall of the promotional message effectiveness has been observed for all respective groups (except JST) in the stage of transition from interest to understanding. Again the entrepreneurs are the worse here (every tenth entrepreneur out of those who got interested with the message, understood it), low result is also observed in case of organisational units of JST. At that level of message transmission the content transmitted becomes crucial, the content being hard to understand for entrepreneurs and organisational units of JST. Transition from the level of understanding to the level of confidence" is equally efficient for all the target groups examined - more or less half of those who understood appraises well the institutions that they are likely to cooperate with when applying. Finally, similar efficiency indicator (about three out of four respondents) has been observed when moving to the "involvement" level in case of all groups of beneficiaries, irrespective of the type of a beneficiary. The conclusion of the analysis is that the most difficult moment on the potential beneficiary s way from noticing the RPO WiM to submitting an application is the stage of understanding", i.e. convincing a potential beneficiary that the RPO WiM offer is addressed also to him/her. The least effective is the current message as regards the needs and capabilities of entrepreneurs the most effective in case of JST, although it is worth noticing that in case of JST the stage that discourages the most of potential beneficiaries is transition from understanding to confidence in that case the message should concentrate on promoting transparency and objectivity of the applications selection procedure itself. Communication channels 8

19 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności The communication channel that have been used by the respondents the most often is the Internet. That medium was used by the biggest percentage of the potential beneficiaries of all respective types of beneficiaries. The webpage that have been visited the most frequently was As the evaluation team assessed the webpage is also characterised by high functionality and includes complete and updated information. Most of beneficiaries of each type used the webpage, however the entrepreneurs entered it significantly more rarely, as because of the measures they applied to more often they visited the webpage of Warmia-Mazury Regional Development Agency P.C. in Olsztyn. The press, as the source of information on RPO WiM, is indicated on the second position by the similar percentage of each type of potential beneficiaries. However proper cooperation with journalist milieu would enable much more significant impingement using that medium than it results from the budget assigned for paid advertisements that are published by institutions responsible for RPO WiM implementation. Analysis of press articles reveals that almost 40% of articles published in three biggest journals in the region are inspired by the events generated by those institutions (press conferences, conferences, interviews). The next information channel indicated frequently are conferences, trainings or exhibitions that serve more for informing than promoting but play their significant role, as mentioned above, in inspiring the press interest with the RPO WiM subject matter. Informational brochures have received the similar percentage of indications. Informational centres are being indicated relatively rarely the main informational centre has been indicated as the information source by the significant part of NGOs (8%), whereas regional informational centres received slight number of indications from all groups of the respondents. Nevertheless it must be noticed that only part of potential beneficiaries seeks contact with informational centres i.e. only those potential beneficiaries who are interested in submitting applications. The role of informational centres grows as regards taking decision on submitting an application when potential beneficiaries seek direct contact with consultants and that has been confirmed with the respondents' opinions. Expectations of potential beneficiaries as regards channels they would use the most willingly in the future are generally repeated in sequence with the ranking of channels used so far, however there is one significant difference. Electronic communication with the use of Newsletter has been ranked on very high position, the Newsletter took the third place just after the Internet and conferences, trainings and exhibitions. Attractiveness of that communication channel is confirmed with the highly bigger than planned number of the Newsletter s subscribers as well as high dynamics of that indicator's growth. Internet as the communication channel In the light of opinions of potential beneficiaries who indicate Internet as the most willingly used communication channel and Newsletter as the most willingly used communication tool that bases on the Internet, the funds that have been planned in the Annual Action Plan [Roczny Plan Działań] for promotion and information in 00 at the item Internet seem highly insufficient (for 00 only 000 PLN has been allocated for the Internet). Such small budget planned for actions to be taken through the Internet tells us that in all likelihood it covers only costs of the webpages maintenance and modernization, whereas in modern Internet campaigns a lot more significant scope of promotional and informational actions is possible to be performed (Internet campaigns, paid advertisings on thematic portals, banners, etc.). Besides, since the RPO WiM webpage is one of the main channels used by the potential beneficiaries to get information about the program and it is treated like the electronic newspaper, it should be, like a newspaper, surrounded with regular editorial care, i.e. systematic performing of actions that are typical for the press: classifying materials to be rendered available through the web, proper exposition thereof, redaction and elaboration of the materials, graphic treatment of photographs, maintaining contact with readers, etc. The important part of redaction should be editing and disseminating of the Newsletter. The Newsletter is the targeted tool its impingement onto society should be acknowledged as minute, however it plays very important role in communicating with both potential beneficiaries and beneficiaries. 9

20 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Chart No. What sources have you taken information on RPO WiM from? (%) from Internet from press/regional press from conferences, trainings, exhibitions from office (Labour Office, Marshall Office, Municipal Office, board of education, ministry) from TV/regional TV from leaflets, brochures from radio/regional radio from main informational centre at the Marshall Office of Warmia-Mazury Voivodship in Olsztyn from friends, family from newsletter received by from consultancy from co-workers or superiors from trade press from regional informational centre at the Warmia-Mazury Regional Development Agency in Olsztyn from books, CDs/DVDs from documents, publications from Regional Centre of Environmental Projects at the Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management in Olsztyn by telephone by mail others from no source don't know Entrepreneurs JST JOJST NGOs ALTOGETHER Source: own development based on the results of the CATI research, question No 6. The question concerned potential beneficiaries on the whole, n=50; enterprises n=00, JST = 0, organisational units of JST n=850, NGOs n=50. Two categories in which the percentage of respondents on the whole and for certain types of beneficiaries amounted below 0.5% are not presented in the chart. 0

Raport końcowy z badania

Raport końcowy z badania Raport końcowy z badania Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2010 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy OCENA STOPNIA ZNAJOMOŚCI RPO WL NA LATA 2007-2013 I EFEKTÓW JEGO WDRAŻANIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Raport Końcowy OCENA STOPNIA ZNAJOMOŚCI RPO WL NA LATA 2007-2013 I EFEKTÓW JEGO WDRAŻANIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Raport Końcowy OCENA STOPNIA ZNAJOMOŚCI RPO WL NA LATA 2007-2013 I EFEKTÓW JEGO WDRAŻANIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Autorzy raportu: Barbara Leszczyńska Natalia Jaworska Magdalena Stefańska

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 RAPORT KOŃCOWY

Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 RAPORT KOŃCOWY Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 RAPORT KOŃCOWY Katowice, 27 luty 2009r. Raport metodologiczny z badania ewaluacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH Warszawa 2016 SPIS TRESCI WST^P. Rozdzial I ROLA S4DOWNICTWA W GOSPODARCE I SPECYFIKA PRACY W SADACH 1.1. Struktura s^downictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT.

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT. Załącznik 1 Specyficzne warunki korzystania z pomocy technicznej dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 1. Warunki finansowania wynagrodzeń w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo