działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta niebędące reklamą w środkach masowego przekazu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta niebędące reklamą w środkach masowego przekazu."

Transkrypt

1 Raport końcowy Ocena trafności i skuteczności działań informacyjnopromocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE Grudzień 009

2 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Wykaz skrótów ATL BTL CATI EFRR FE gm. gm. w. gm. m-w. IDI IP IP II IZ RPO WiM JST strategia działań marketingowych prowadzonych w mediach tradycyjnych typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna (in. outdoor), reklama wewnętrzna (in. indoor) itp. w przeciwieństwie do BTL, działającej drogą niekonwencjonalną działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta niebędące reklamą w środkach masowego przekazu. Computer Assisted Telephone Interview czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jeden z dwóch funduszy wchodzących w skład funduszy strukturalnych Fundusze Europejskie gmina gmina wiejska gmina miejsko-wiejska Indywidualny wywiad pogłębiony Instytucja Pośrednicząca uczestnicząca w realizacji działań związanych z wdraŝaniem RPO WiM (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) Instytucja Pośrednicząca II stopnia uczestnicząca w realizacji działań związanych z wdraŝaniem RPO WiM (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) Jednostki samorządu terytorialnego JOJST Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego m. <Olsztyn> miasto <Olsztyn> MŚP Małe, średnie przedsiębiorstwa NGO Organizacje pozarządowe NSS Narodowa Strategia Spójności na lata OOŚ PI Ocena oddziaływania na środowisko Punkt Informacyjny (PK) Plan Komunikacji PO EWT Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki, PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, PR Roczny Plan Działań (RPD) Public Relations Roczny Plan Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata na określony rok RPO WiM Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata RPI Regionalny Punkt Informacyjny (przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie)

3 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności SK NSS SPO ROL SPO RYBY Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora śywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb SPO RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich SPO WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw UE UMWW-M WFOŚiGW WMARR Unia Europejska Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ZPORR Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego

4 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności. Streszczenie raportu Cel i metody badania Głównym celem badania była ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata (RPO WiM) oraz wpływu tych działań na aktywność i zdolność absorpcyjną potencjalnych beneficjentów RPO WiM. W badaniu zastosowano triangulację metodologiczną. Ewaluacja została przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik badawczych zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone za pomocą techniki CATI na próbie reprezentacyjnej 50 potencjalnych beneficjentów RPO WiM w 4 grupach: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. W badaniu jakościowym zastosowano następujące techniki badawcze: analiza dokumentów, analiza danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione, technika tajemniczego klienta, studium przypadku, badanie stron internetowych RPO WiM, analiza wycinków prasowych oraz panel ekspertów. Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone wśród beneficjentów/ potencjalnych beneficjentów, dziennikarzy zajmujących się RPO WiM, przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Instytucji Pośredniczącej (IP), tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II) tj. Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Aktywność potencjalnych beneficjentów Aktywność potencjalnych beneficjentów w podziale na gminy, w wartościach bezwzględnych liczby złoŝonych wniosków, jest w przybliŝeniu proporcjonalna do liczby potencjalnych beneficjentów w gminie w obu perspektywach finansowych. Dlatego teŝ aktywność w poszczególnych gminach jest zróŝnicowana, w przybliŝeniu, tak jak zróŝnicowana jest liczba potencjalnych beneficjentów. Rozkład terytorialny aktywności w podziale na gminy powiela rozkład terytorialny zamoŝności i konkurencyjności gmin: są to duŝe miasta wraz z otaczającymi gminami, w szczególności skupione wokół Olsztyna, i wzdłuŝ głównych szlaków komunikacyjnych. Statystycznie liczba wniosków zakwalifikowanych do realizacji (a więc i wartość środków zaabsorbowanych przez beneficjentów z poszczególnych gmin) pozostaje w proporcji do liczby złoŝonych wniosków, stąd rozkład realizowanych projektów (i zaabsorbowanych środków) w obu perspektywach finansowych powiela w przybliŝeniu rozkład złoŝonych wniosków. 4

5 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Mapa. Rozkład terytorialny wartości dofinansowania projektów realizowanych przez beneficjentów wszystkich programów (bez Priorytetu PO KL i Działania 4.5 PO IG), w podziale na gminy Suma kwot uzyskanego dofinansowania OGÓŁEM dla okresu [w mln zł] od 46 do mniej niŝ 47 () od 55 do mniej niŝ 46 (5) od 4 do mniej niŝ 55 () od do mniej niŝ 4 (7) mniej niŝ mln (67) powierzchnie białe reprezentują wartość 0 Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych uzyskanych od instytucji wdraŝających i zarządzających programami W konsekwencji zaabsorbowane środki w obu perspektywach finansowych trafiły w przewaŝającej części do najbogatszych gmin: w programach gmin na 6 otrzymało około 90% wszystkich przyznanych środków, w programach gmin otrzymało około 80% wszystkich przyznanych środków, lista gmin, w których beneficjenci otrzymali najwięcej środków jest podobna w obu perspektywach finansowych na czele znajduje się m. Olsztyn i m. Elbląg, którym przyznano prawie 50% wszystkich środków; wśród pierwszych 0 gmin 4 jest miastami i 6 gminami miejsko-wiejskimi, najmniej środków w obu perspektywach finansowych trafiło do gmin wiejskich. Oznacza to, Ŝe zróŝnicowanie wewnątrzregionalne w województwie warmińsko-mazurskim w wyniku działania obu programów będzie się pogłębiało. Jest to zgodne z przyjętą strategią rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, która zakłada w wymiarze wewnątrzregionalnym wzmocnienie roli miast, jako ośrodków rozwoju lokalnego i ponadlokalnego, w tym wzmocnienie funkcji metropolitalnej Olsztyna i centrów subregionalnych Elbląga i Ełku. RównieŜ strategia RPO WiM zakłada terytorialną koncentrację wsparcia na obszarach o wysokim potencjale rozwojowym. Aktywność względna (liczba wniosków złoŝonych do liczby potencjalnych beneficjentów): jest największa w przypadku JST i Jednostek Organizacyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego (JOJST) i wzrosła ze średnio z 40% dla programów do średnio 70% obecnie; w przypadku organizacji pozarządowych wzrosła prawie pięciokrotnie (z średnio 5% w do średnio 4% obecnie) dotyczy jednak głównie konkursów ogłaszanych w ramach PO KL W przypadku tych dwóch grup potencjalnych beneficjentów moŝna mówić o masowym udziale w programach perspektywy finansowej 007-0, chociaŝ aktywność organizacji pozarządowych jest Źródło: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 007-0, Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego w dniu 4 listopada 007 r., str. 54 tamŝe, str. 60 5

6 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności bardzo zróŝnicowana terytorialnie - prawie połowę wszystkich wniosków złoŝyły organizacje mające siedzibę w Olsztynie i Elblągu. Organizacje pozarządowe aplikują prawie wyłącznie do PO KL, natomiast nie wykazują zainteresowania RPO WiM, którego oferta nie jest dopasowana do potrzeb (brak dotacji na działalność statutową) i moŝliwości (wysokie minimalne kwoty wartości projektów) organizacji pozarządowych. Przedsiębiorcy znacznie rzadziej aplikują o dotacje aktywność względna w tym przypadku wynosi około,6% (007-0) i praktycznie nie zmieniła się w stosunku do okresu Determinanty i bariery zdolności absorpcyjnej potencjalnych beneficjentów Z analizy literaturowej i badania potencjalnych beneficjentów RPO WiM wykonanego w ramach niniejszego zamówienia wyłania się obraz, z którego wynika, Ŝe proces aplikowania jest skomplikowany, czasochłonny i kosztowny, wymaga posiadania wyspecjalizowanych kadr i poniewaŝ przepisy się ciągle zmieniają dobrej i aktualnej informacji, a takŝe dostępu do usług konsultacyjnych i szkoleniowych. Realizacja projektu to z kolei wysokie wymagania sprawozdawcze, samo wykorzystanie dotacji obarczone jest duŝym ryzykiem zwrotu dotacji, a efekty nie zawsze odpowiadają oczekiwaniom (beneficjentów ostatecznych). Wszystkie te okoliczności wpływają silnie demotywacyjnie na potencjalnych beneficjentów. W tabeli poniŝej przedstawiono determinanty (uwarunkowania) zewnętrzne - związane z warunkami ubiegania się o dotację, dostępem do informacji i otoczeniem, w jakim działa potencjalny beneficjent oraz bariery wewnętrzne uniemoŝliwiające lub utrudniające beneficjentom sprostanie tym wymaganiom. Jak widać w tabeli róŝne uwarunkowanie mogą korespondować z podobnymi lub takimi samymi barierami wewnętrznymi, które generalnie wynikają z braku wystarczającego potencjału finansowego i ludzkiego lub braku motywacji potencjalnego beneficjenta. Działania instytucji odpowiedzialnych za wdraŝanie programów podejmowane w trosce o zwiększanie zdolności absorpcyjnej potencjalnych beneficjentów powinny być nakierowane na poszukiwanie rozwiązań zmieniających uwarunkowania procesu aplikowania oraz zwiększających dostępność i jakość informacji wstępnej i właściwej(lewa strona tabeli) oraz przy braku moŝliwości wpływania na potencjał wnioskodawców, na przełamywanie barier mentalnych i motywowanie potencjalnych beneficjentów do aplikowania. 6

7 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Tabela. Powiązanie barier i determinantów zewnętrznych z barierami wewnętrznymi Bariery i determinanty zewnętrzne Konieczność zapewnienia wkładu własnego przez beneficjenta lub zapewnienia zabezpieczenia umowy konieczność prefinansowania działań w projekcie przez beneficjenta ze względu na długi czas rozpatrywania wniosków o dotację, oraz długi czas długi czas rozpatrywania wniosków o płatność Bariery wewnętrzne Brak zdolności kredytowej lub środków własnych ze względu na: Słabą kondycję finansową ZaangaŜowanie środków w obsługę poprzednich zobowiązań Skomplikowane zasady aplikowania Brak doświadczenia, wiedzy i umiejętności pracowników Brak środków finansowych na zatrudnienie zewnętrznych doradców Brak motywacji, zniechęcenie trudnościami w aplikowaniu Niejasne i nieprzejrzyste zasady Brak motywacji wynikający z braku wiary w obiektywizm oceny Krótki czas na złoŝenie wniosku Brak zasobów do przygotowania wniosku w krótkim czasie Brak długookresowej strategii nieprzygotowanie do pojawiającej się okazji do sfinansowania niezaplanowanych wcześniej działań Wewnętrzne skłócenie, niestabilność polityczna - niemoŝność podjęcia decyzji i alokowania wystarczających zasobów Konieczność śledzenia ciągle zmieniających się zasad aplikowania Skomplikowane zasady rozliczania dotacji ryzyko zwrotu środków Efekty wcześniejszych inwestycji nie spełniły oczekiwań Brak zasobów kadrowych umoŝliwiających śledzenie ciągle zmieniających się wytycznych Brak motywacji, zniechęcenie trudnościami w realizacji projektu, niechęć do podjęcia ryzyka finansowego Brak motywacji, zniechęcenie trudnościami w utrzymaniu i wykorzystaniu poprzednio realizowanych inwestycji Zasady kwalifikowalności podmiotów Brak moŝliwości aplikowania - niespełnienie kryteriów dostępu do dotacji Zasady kwalifikowalności działań Brak umiejętności współpracy z innymi beneficjentami wymaganej lub zwiększającej szanse w konkursie Brak moŝliwości aplikowania - brak środków na działania, którymi beneficjent byłby zainteresowany Zbyt małe alokacje na konkursy Brak motywacji, zniechęcenie spodziewaną duŝą konkurencją w ubieganiu się o środki, popyt na łatwiejsze źródła finansowania Informacja ogólna o funduszach nie dociera do potencjalnych beneficjentów Informacja właściwa trudno dostępna, niedocierająca na czas i o niedostatecznej jakości Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury z Załącznika do raportu końcowego Brak zainteresowania aplikowaniem wynikający z braku wiedzy o funduszach Brak motywacji, zniechęcenie trudnościami w aplikowaniu, Brak doświadczenia wiedzy i umiejętności pracowników Brak środków finansowych na zatrudnienie zewnętrznych doradców 7

8 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Skuteczność przekazu promocyjnego w RPO WiM W celu oceny skuteczności przekazu wykorzystany został wskaźnik Brand Activity (Wykres ). Pozwala on zmierzyć, na ile nazwa programu jest zakotwiczona w świadomości osób wiedzących o tym, Ŝe w latach moŝliwe jest realizowanie projektów słuŝących rozwojowi regionalnemu Warmii i Mazur. Wykres. Wartość wskaźnika Brand Activity (%) Przedsiębiorcy 8 Jednostki samorządu terytorialnego 70 Jednostki organizacyjne JST 4 Organizacje pozarządowe 0 OGÓŁEM 6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z badania CATI, pytania nr i. Wyniki wskazują, Ŝe rozpoznawalność marki RPO WiM jest najwyŝsza wśród przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego aŝ 70% osób wie, Ŝe rozwojowi regionalnemu Warmii i Mazur słuŝy Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Wysokość tego wskaźnika w pozostałych grupach jest zdecydowanie niŝsza, najniŝsza w przypadku przedsiębiorców. Do pogłębionej analizy skuteczności przekazu promocyjnego wykorzystano model 5Z (ZauwaŜenie, Zainteresowanie, Zrozumienie, Zaufanie, ZaangaŜowanie). Model 5Z mierzy skuteczność przekazu informacji na pięciostopniowej skali rozpatrywanej na zasadzie lejka, czyli by móc przejść na wyŝszy poziom odbioru przekazu informacyjnego wpierw naleŝy osiągnąć po kolei wszystkie niŝsze poziomy czyli aby się zainteresować, trzeba najpierw zauwaŝyć itd. Relacje pomiędzy poziomami przedstawia poglądowo rysunek poniŝej. Rysunek. Model 5Z rysunek poglądowy Źródło: opracowanie własne Iloraz odsetka osób znających nazwę RPO WiM do odsetka osób wiedzących o istnieniu programu słuŝącemu rozwojowi regionu Warmia Mazury wyraŝone w procentach 8

9 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Na wykresie poniŝej przedstawiono odsetek respondentów poszczególnych typów, którzy osiągnęli kolejne poziomy percepcji przekazu. Wykres. Wskaźnik skuteczności przekazu informacji 5Z (%) Przedsiębiorcy, 0,8 4, 68 Jednostki samorzadu terytorialnego,4 47, 00 88, 78,5 Jednostki organizacyjne JST 0,9,5 4,4 96, organizacje pozarządowe 5,4 6 4, 50,5 89,9 Ogółem 0, 4,7, 6,7 8,9 zauważenie zainteresowanie zrozumienie zaufanie zaangażowanie Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z badania CATI. Na poziomie zauwaŝenia najtrudniejszą grupą docelową są przedsiębiorcy, z których % nie zauwaŝyło przekazu RPO WiM. Pozostałe grupy docelowe wykazują bardzo wysokie wskaźniki zauwaŝenia przekazu promocyjnego RPO WiM. Oznacza to, Ŝe naleŝałoby ponownie zachęcić przedsiębiorców do aplikowania skierowaną do nich sprofilowaną akcją promocyjną. Wśród przedsiębiorców, którzy zauwaŝyli przekaz na temat RPO WiM, jedynie co trzeci (proporcja słupka czerwonego zainteresowanie do niebieskiego zauwaŝenie na wykresie) się nim zainteresowało. Jest to wartość najniŝsza wśród wszystkich badanych typów potencjalnych beneficjentów, co moŝe wskazywać, Ŝe obecny przekaz na temat RPO WiM jest dla przedsiębiorców mało atrakcyjny. Najbardziej dramatyczny spadek skuteczności przekazu promocyjnego obserwujemy dla wszystkich grup (oprócz JST) w przypadku przejścia od zainteresowania do zrozumienia. Najgorzej wypadają tu ponownie przedsiębiorcy (co dziesiąty przedsiębiorca, z tych którzy zainteresowali się przekazem, zrozumiał go), słaby wynik obserwujemy teŝ dla jednostek organizacyjnych JST. Na tym poziomie przekazu istotne stają się przekazywane treści, które są trudne do zrozumienia dla przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych JST. Przejście z poziomu zrozumienia" do zaufania jest tak samo skuteczne dla wszystkich grup docelowych mniej więcej połowa z tych co zrozumieli, dobrze ocenia instytucje z którymi przyjdzie im ewentualnie współpracować. Wreszcie podobny wskaźnik skuteczności (około trzech na czterech) obserwujemy przy przejściu na poziom zaangaŝowania dla wszystkich grup beneficjentów, niezaleŝnie od typu beneficjenta. Z analizy tej widać, Ŝe najtrudniejszym momentem na drodze potencjalnego beneficjenta od zauwaŝenia RPO WiM do złoŝenia wniosku jest etap zrozumienia, czyli przekonanie potencjalnego beneficjenta, Ŝe oferta RPO WiM jest adresowana równieŝ do niego. Najmniej skuteczny jest obecny przekaz w stosunku do potrzeb i moŝliwości przedsiębiorców najbardziej skuteczny w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, choć tu warto zauwaŝyć, Ŝe w przypadku JST etapem, na którym zniechęca się największy odsetek potencjalnych beneficjentów jest przejście od zrozumienia do zaufania tu przekaz powinien być skoncentrowany na promowaniu przejrzystości i obiektywności samej procedury wyłaniania wniosków w konkursach. 9

10 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Kanały komunikacji Najczęściej wykorzystywanym przez badanych kanałem komunikacji był Internet. Z tego medium korzystał największy odsetek potencjalnych beneficjentów w kaŝdym z wyróŝnionych typów potencjalnych beneficjentów. Najczęściej odwiedzaną stroną internetową była strona W ocenie zespołu ewaluacyjnego strona ta charakteryzuje się takŝe wysoką funkcjonalnością oraz zawiera kompletne i aktualne informacje. Korzystała z niej większość podmiotów kaŝdego typu, jednakŝe zdecydowanie rzadziej byli to przedsiębiorcy, którzy z racji działań, do których aplikowali częściej odwiedzali stronę internetową Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Prasa jako źródło informacji o RPO WiM jest wskazywana na drugim miejscu przez zbliŝony odsetek kaŝdego typu potencjalnych beneficjentów. Przy czym właściwa współpraca ze środowiskiem dziennikarskim pozwala na znacznie większe oddziaływanie za pomocą tego medium, niŝ by to wynikało z budŝetu przeznaczonego na ogłoszenia płatne, które zamieszczają instytucje odpowiedzialne za wdraŝanie RPO WiM. Z badania przekazów prasowych wynika, Ŝe prawie 40% artykułów ukazujących się w trzech największych dziennikach w regionie jest inspirowanych wydarzeniami generowanymi przez te instytucje (konferencje prasowe, konferencje, wywiady). Kolejnym często wskazywanym kanałem komunikacji są konferencje, szkolenia czy wystawy, które słuŝą bardziej informowaniu niŝ promowaniu, ale mają swoja rolę, jak to wspomniano powyŝej w inspirowaniu zainteresowania prasy tematyką RPO WiM. Podobny odsetek wskazań otrzymały broszury informacyjne. Stosunkowo rzadko wskazywane są punkty informacyjne główny punkt informacyjny wskazywany jest jako źródło informacji przez istotną część organizacji pozarządowych (8%), natomiast regionalne punkty informacyjne mają znikomą liczbę wskazań we wszystkich grupach respondentów. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe kontaktu z punktami informacyjnymi poszukuje tylko część potencjalnych beneficjentów - tylko ci potencjalni beneficjenci, którzy są zainteresowani złoŝeniem wniosku. Rola punktów informacyjnych, co potwierdziły opinie respondentów, rośnie po podjęciu decyzji o składaniu wniosku, kiedy potencjalni beneficjenci poszukują bezpośredniego kontaktu z konsultantami. Oczekiwania potencjalnych beneficjentów co do kanałów z których najchętniej korzystaliby w przeszłości generalnie powtarza kolejność rankingu kanałów wykorzystywanych dotychczas, z jedną zasadniczą róŝnicą. Bardzo wysoką pozycję w rankingu uzyskała komunikacja elektroniczna za pomocą Newslettera, który znalazł się na trzecim miejscu za Internetem i konferencjami, szkoleniami i wystawami. Atrakcyjność tego kanału komunikacji potwierdza duŝo większa od zaplanowanej liczba subskrybentów Newslettera i duŝa dynamika wzrostu tego wskaźnika. Internet jako kanał komunikacji W świetle opinii potencjalnych beneficjentów wskazujących na Internet jako najchętniej wykorzystywany kanał komunikacji a Newsletter jako najchętniej wykorzystywane narzędzie komunikacji opierające się na tym medium, środki które zostały zaplanowane w Rocznym Planie Działań promocyjnych i informacyjnych na rok 00 w pozycji Internet wydają się wysoce niewystarczające (na rok 00 na Internet zaplanowano tys. zł). Niewielki zaplanowany budŝet działań przez Internet świadczy o tym, Ŝe obejmuje on najprawdopodobniej wyłącznie koszty utrzymania i modernizacji stron internetowych, podczas gdy w nowoczesnych kampaniach internetowych moŝliwy jest znacznie większy zakres działań promocyjnych i informacyjnych przez Internet (kampanie internetowe, płatne reklamy na portalach tematycznych, bannery itp.). Poza tym skoro strona WWW RPO WiM jest jednym z głównych kanałów pozyskiwania informacji o programie i ma charakter elektronicznej gazety, powinna być, tak jak gazeta, otoczona stałą troską redakcyjną, polegającą na systematycznym wykonywaniu czynności typowych dla prasy, tj. kwalifikowaniem materiałów do udostępniania, ich naleŝytą ekspozycją, redagowaniem i opracowaniem materiałów, obróbką graficzną zdjęć, utrzymywaniem kontaktu z czytelnikiem itd. WaŜną częścią redakcji byłoby redagowanie oraz upowszechnianie Newslettera. Newsletter jest narzędziem targetowanym (celowanym) -oddziaływanie Newslettera na społeczeństwo naleŝy uznać za znikome, jednak ma on bardzo waŝną rolę w komunikowaniu się z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami. 0

11 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Wykres. Z jakich źródeł czerpał Pan(i) dotychczas lub czerpie obecnie informacje na temat RPO WiM? (%) z Internetu z prasy / prasy regionalnej z udziału w konferencjach, szkoleniach, wystawach z urzędu (pracy,marszałkowskiego,miasta,kuratorium,ministerstwa) z telewizji / telewizji regionalnej z ulotek, broszur z radia / radia regionalnego z głównego punktu informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie od znajomych, rodziny z newsletera otrzymywanego drogą mailową z firmy consultingowej od współpracowników lub przełożonych z prasy branżowej z regionalnego punktu informacyjnego w Warmińsko- Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie z książek, płyt dokumenty, publikacje z Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie telefonicznie poczta inne z żadnego nie wiem Przedsiębiorcy Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki organizacyjne JST Organizacje pozarządowe Ogółem Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z badania CATI, pytanie nr 6.. Pytanie dotyczyło potencjalnych beneficjentów ogółem, n= 50; firmy n= 00, JST= 0, jednostki organizacyjne JST n=850, organizacje pozarządowe n=50. Na wykresie nie zaprezentowano dwóch kategorii, dla których odsetek respondentów ogółem i dla poszczególnych typów beneficjentów wynosił poniŝej 0,5%.

12 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności W szczególności Newsletter przełamuje barierę sygnalizowaną przez potencjalnych beneficjentów w tym badaniu i w innych badaniach dotyczącą konieczności alokowania wewnętrznych zasobów w związku z koniecznością śledzenia ciągle zmieniających się zasad uczestnictwa w programach. W odniesieniu do treści Newslettera powinna być ona dostosowana do poszczególnych celów wynikających z Planu Komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem - w kolejnych latach przykładów dobrych praktyk. Redakcja powinna być równieŝ odpowiedzialna za podejmowanie róŝnorodnych działań mających na celu zwiększanie liczby uŝytkowników Newslettera. Działania te naleŝy prowadzić w ramach akcji medialnych, poprzez wydawnictwa, wydarzenia oraz public relations. Informacja o Newsletterze winna być szeroko dostępna w róŝnorodnej formie oraz powinna zawierać róŝnorodne zachęty skierowane do poszczególnych odbiorców zarówno w aspekcie newsowym (najszybsza informacja, zapowiedź czegoś waŝnego) jak i bardziej ogólnym (np. bądź dobrze poinformowany). Jakość informacji Informacje właściwe, czyli te które są niezbędne do skutecznego aplikowania zdaniem badanych generalnie są dostępne. Gorzej dostępne są informacje na temat procesu realizacji projektu głównie przedstawiciele JST oczekują, Ŝe będzie do nich kierowana bardziej zaawansowana informacja, w szczególności dotycząca etapu realizacji projektu. Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe zauwaŝają, Ŝe brakuje im informacji na temat, jakie typy projektów mogą uzyskać dofinansowanie i kiedy odbywać się będą konkretne konkursy. Generalnie osoby przygotowujące obecnie lub w przeszłości wniosek o dofinansowanie oceniają, Ŝe uzyskane informacje są przydatne, uŝyteczne i zgodne z potrzebami. NajniŜej jakość informacji właściwej o RPO WiM oceniają przedsiębiorcy, co wskazywać moŝe na niedopasowanie formy i treści informacji do tej grupy docelowej. Na etapie informacji właściwej język przekazu z konieczności dotyczy wielu zagadnień o charakterze technicznym związanych ze specyfiką środków pomocowych (priorytety, działania, kwalifikowalność itd.), które są trudne do zrozumienia i przełoŝenia na język indywidualnych potrzeb beneficjenta. Charakterystyczne jest to, Ŝe najlepsze zrozumienie przekazu obserwujemy w grupie JST, która ma zapewne większą łatwość zrozumienia języka urzędowego. Podmioty, które złoŝyły wniosek lub przygotowują się do tego, twierdzą, Ŝe najbardziej poŝyteczne dla sprawniejszego przygotowania wniosku są spotkania z potencjalnymi beneficjentami. Jako działania poŝądane wymieniają najczęściej organizację spotkań omawiających najczęstsze problemy oraz szkoleń i warsztatów.

13 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Executive summary Objective and methods of the research The main objective of the research was the assessment of informational and promotional actions taken within the framework of the Regional Operational Program Warmia-Mazury for the years (RPO WiM) as well as the assessment of impact those actions make on the activity and absorption capacity of the RPO WiM potential beneficiaries. In the research the methodological triangulation was applied. Evaluation has been made with the use of both qualitative and quantitative research methods and techniques. The quantitative research has been carried out using CATI technique on the representative sample of 50 potential beneficiaries of RPO WiM divided into 4 groups: entrepreneurs, non-governmental organisations (NGOs), local government units (JST) and their organisational units. In the qualitative research the following research techniques have been deployed: analysis of documents, desk research, individual in-depth interviews, 'mystery client technique, case study, analysis of RPO WiM webpages, analysis of press cuttings and the 'experts panel. The in-depth interviews have been carried among beneficiaries/potential beneficiaries, journalists dealing with RPO WiM, representatives of the Managing Authority (IZ) of the RPO WiM (Marshall Office of the Warmia-Mazury Voivodship in Olsztyn), representatives of the Intermediate Body (IP), i.e. Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management in Olsztyn [Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie], as well as those of the nd Level Intermediate Body (IP II), i.e. Warmia-Mazury Regional Development Agency P.C. in Olsztyn [Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie]. Activity of potential beneficiaries The activity of potential beneficiaries divided into gminas (districts) given in absolute values of the number of applications submitted is approximately directly proportional to the number of potential beneficiaries in a given gmina, as far as both financial perspectives are concerned. Therefore the activity in respective gminas differs likewise the number of potential beneficiaries in those gminas differs. The territorial distribution of the activity in gminas is the same as the territorial distribution of the gminas wealth and competitiveness: those are big cities and surrounding gminas, especially gminas gathered around Olsztyn and along main communication tracks. Statistically, the number of applications qualified for realisation (so also the value of funds absorbed by the beneficiaries from respective gminas) is proportional to the number of applications submitted, therefore the distribution of projects realised (and funds absorbed) in both financial perspectives more or less duplicates the distribution of applications submitted.

14 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Map N o. Territorial distribution of the financial support value for projects realised by the beneficiaries of all programs (excluding Priority of PO KL and Measure 4.5 of PO IW) divided into gminas Total amount of financial support obtained ALTOGETHER for the period [in PLN million] from 46 to less than 47 () from 55 to less than 46 (5) from 4 to less than 55 () from to less than 4 (7) less than mln (67) white areas represent the "0" value Source: own development based on databases received from the institutions implementing and managing programs for the years As a consequence the funds absorbed in both financial perspectives have been allocated in great majority in the richest gminas: in the programs for the years gminas out of 6 have been granted about 90% of all funds granted, in the programs for the years gminas were granted about 80% of all funds granted, the list of gminas where beneficiaries were granted the most funds is similar as far as both financial perspectives are concerned in the vanguard there are cities Olsztyn and Elbląg that were granted nearly 50% of all funds granted; out of 0 first gminas 4 are cities/towns and 6 are of rural-municipal character, the fewest funds in both financial perspectives were granted in rural gminas. It means that the intraregional diversity in the Warmia-Mazury voivodship is going to become more and more intense due to the operations taken within the both programs. However it is consistent with the accepted development strategy for the Warmia-Mazury voivodship, which assumes in intraregional dimension strengthening the role of the cities as centres of local and translocal development, including strengthening the metropolitan function of Olsztyn and subregional centres Elbląg and Ełk 4. Also the RPO WiM strategy assumes territorial concentration of support in the areas of high developmental potential 5. Relative activity (the number of applications submitted compared to the number of potential beneficiaries): is the biggest for JST and their organisational units (JOJST) and grew up from average 40% as regards the programs for the years to average 70% at present; 4 5 Source: Regional Operational Program Warmia-Mazury for the years 007-0, document accepted by the Board of the Warmia-Mazury Voivodship on 4th of November 007, page 54 ibidem, page 60 4

15 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności in case of NGOs it grew almost five times (from average 5% in the years to average 4% at present), still it applies mainly to tenders called within the framework of PO KL. In case of those two groups of potential beneficiaries - the "mass" participation in the programs of financial perspective may be reported, although the activity of NGOs is significantly diverse territorially almost half of all applications have been submitted by NGOs based in Olsztyn and Elbląg. NGOs apply almost exclusively to PO KL; they are not interested so much in RPO WiM due to the program offer which is adjusted nor to their needs (no grants for statutory activity available) neither to their capabilities (high minimal amounts of projects value). Entrepreneurs apply for grants much more rarely the relative activity in that case amounts for only about,6% (007-0) and in practice it has not changed in relation to the period of Determinants and barriers for absorptive capability of potential beneficiaries Both the literature analysis and research on potential RPO WiM beneficiaries carried out within this research reveal the picture which shows that the process of applying is complicated, time-consuming and costly, it requires specialised staff and as legislation is being changed constantly good, precise and updated information, as well as access to consultative and training services. On the other hand a project realisation means high reporting requirements, consuming a grant itself is burdened with a high risk of the grant s repayment and the effects are not always corresponding with the expectations (of final beneficiaries). All the circumstances mentioned have highly demotivating influence on potential beneficiaries. In the table below there are presented external determinants (conditions) concerning applying for a grant, access to information and surroundings in which a potential beneficiary acts, as well as internal barriers making impossible or difficult for beneficiaries to meet those requirements. As the table shows different conditions may correspond with similar or same internal barriers, which in general are the result of insufficient financial and human potential or lack of motivation of a potential beneficiary. Therefore actions to be taken by the institutions responsible for the programs implementation, with the concern to increase the absorptive capability of potential beneficiaries, should be aimed at searching solutions that would change conditions of application process as well as increase availability and quality of provisional and proper information (left column in the table) and given lack of possibilities to influence the potential of applicants - at breaking mental barriers and motivating potential beneficiaries to apply. 5

16 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Table No. Association of external barriers and determinants with internal barriers External barriers and determinants Internal barriers Necessity to provide own contribution or contract warranty by a beneficiary Necessity to pre-finance operations taken within a project by a beneficiary due to long time of examining grant applications and also long time of examining payment applications Lack of creditworthiness or lack of own funds due to: Weak financial standing Engagement of funds in servicing of previous financial obligations Complicated rules of applying Lack of experience, knowledge and skills among employees Lack of funds available to hire external advisors Lack of motivation, discouragement due to difficulties in applying Unclear and untransparent rules Lack of motivation due to lack of faith in the assessment s objectivity Short time available for submitting an application Lack of resources to prepare an application in a short time Lack of long-term strategy lack of preparation to take an opportunity to finance operations that were not planned before Inner quarrelling, political instability impossibility to take decision and allocate sufficient resources Necessity to follow rules for applying that are changing constantly Complicated rules for clearing accounts of a grant risk of repayment Effects of previous investments did not meet expectations Lack of staff resources so that they could follow changing guidelines Lack of motivation, discouragement due to difficulties in projects realisation, reluctance to take financial risk Lack of motivation, discouragement due to difficulties in maintaining and using investments realised previously Rules for eligibility of applicants Lack of possibilities to apply impossibility to meet the grant access criteria Rules for eligibility of operations Lack of ability for cooperation with other beneficiaries which is required in a given grant competition or increases chances to win it Lack of possibilities to apply lack of funds for operations that a beneficiary would have interest in Too low allocations for grant competitions Lack of motivation, discouragement due to anticipated big competition in applying for funds, demand for easier financing sources General information on funds does not reach potential beneficiaries Proper information is hardly available, does not reach the audience on time and is of unsatisfactory quality Source: own development based on the literature s review from the Annex No to the final report Lack of interest in applying due to lack of knowledge about funds Lack of motivation, discouragement due to difficulties in applying Lack of experience, knowledge and skills among employees Lack of funds available to hire external advisors Effectiveness of promotional message in RPO WiM In order to assess the effectiveness of the message the Brand Activity indicator has been exploited (Chart No ). It allows to measure to what degree the name of the program is anchored in the consciousness of persons who know that in the years it is possible to realise projects that are in line with regional development of Warmia-Mazury. 6

17 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Chart No. Value of the Brand Activity indicator 6 (%) Entrepreneurs 8 JST 70 JOJST 4 NGOs 0 ALTOGETHER 6 Source: own development based on the results of the CATI research, questions No and. The results reveal that recognition of the brand RPO WiM is the highest among the representatives of JST - as much as 70% persons there know that the program that serves for regional development of Warmia-Mazury is the Regional Operational Program Warmia-Mazury for the years The level of the indicator in the remaining groups is definitely lower, the lowest among entrepreneurs. For the needs of the in-depth analysis of the promotional message s effectiveness the 5Z model (ZauwaŜenie [noticing], Zainteresowanie [interest], Zrozumienie [understanding], Zaufanie [confidence], ZaangaŜowanie [involvement]) has been used. The 5Z model measures the effectiveness of informational message on the pentatonic scale considered as a funnel, which means that in order to move" to the higher level of the message reception, one should reach all the lower levels in turn - i.e. in order to get interested one should notice the message first, etc. Relations between the levels are visually presented in the drawing below. Drawing No. 5Z model reference drawing zauwaŝenie = noticing zainteresowanie = interest zrozumienie = understanding zaufanie = confidence zaangaŝowanie = involvement Source: own development 6 Quotient of the percentage of persons who know the name of RPO WiM to the percentage of those who know that there is a program that supports development of the Warmia-Mazury region - showed in percents 7

18 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności On the chart below the percentage of respondents of respective types has been presented regarded the consecutive levels of the message they have reached. Chart No. Indicator of the efficiency of the informational message 5Z (%) Entrepreneurs, 0,8 4, 68 JST,4 47, 88, 78,5 00 JOJST 0,9,5 4,4 96, NGOs 6 4, 5,4 50,5 89,9 ALTOGETHER 0, 4,7, 6,7 8,9 noticing interest understanding confidence involvement Source: own development based on the results of the CATI research. At the level of noticing" the most difficult target group are the entrepreneurs, % of them have not noticed the RPO WiM message. The remaining groups reveal very high indicators of noticing" the RPO WiM promotional message. It means that the entrepreneurs should be re-encouraged to apply by profiled promotional action addressing them especially. Among those entrepreneurs who have noticed the RPO WiM message, only one out of three (see proportion of red pole interest to the blue one noticing on the chart) get interested with it. It is the lowest value among all examined types of potential beneficiaries, which may imply that the current message on RPO WiM is not attractive to entrepreneurs. The most dramatic fall of the promotional message effectiveness has been observed for all respective groups (except JST) in the stage of transition from interest to understanding. Again the entrepreneurs are the worse here (every tenth entrepreneur out of those who got interested with the message, understood it), low result is also observed in case of organisational units of JST. At that level of message transmission the content transmitted becomes crucial, the content being hard to understand for entrepreneurs and organisational units of JST. Transition from the level of understanding to the level of confidence" is equally efficient for all the target groups examined - more or less half of those who understood appraises well the institutions that they are likely to cooperate with when applying. Finally, similar efficiency indicator (about three out of four respondents) has been observed when moving to the "involvement" level in case of all groups of beneficiaries, irrespective of the type of a beneficiary. The conclusion of the analysis is that the most difficult moment on the potential beneficiary s way from noticing the RPO WiM to submitting an application is the stage of understanding", i.e. convincing a potential beneficiary that the RPO WiM offer is addressed also to him/her. The least effective is the current message as regards the needs and capabilities of entrepreneurs the most effective in case of JST, although it is worth noticing that in case of JST the stage that discourages the most of potential beneficiaries is transition from understanding to confidence in that case the message should concentrate on promoting transparency and objectivity of the applications selection procedure itself. Communication channels 8

19 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności The communication channel that have been used by the respondents the most often is the Internet. That medium was used by the biggest percentage of the potential beneficiaries of all respective types of beneficiaries. The webpage that have been visited the most frequently was As the evaluation team assessed the webpage is also characterised by high functionality and includes complete and updated information. Most of beneficiaries of each type used the webpage, however the entrepreneurs entered it significantly more rarely, as because of the measures they applied to more often they visited the webpage of Warmia-Mazury Regional Development Agency P.C. in Olsztyn. The press, as the source of information on RPO WiM, is indicated on the second position by the similar percentage of each type of potential beneficiaries. However proper cooperation with journalist milieu would enable much more significant impingement using that medium than it results from the budget assigned for paid advertisements that are published by institutions responsible for RPO WiM implementation. Analysis of press articles reveals that almost 40% of articles published in three biggest journals in the region are inspired by the events generated by those institutions (press conferences, conferences, interviews). The next information channel indicated frequently are conferences, trainings or exhibitions that serve more for informing than promoting but play their significant role, as mentioned above, in inspiring the press interest with the RPO WiM subject matter. Informational brochures have received the similar percentage of indications. Informational centres are being indicated relatively rarely the main informational centre has been indicated as the information source by the significant part of NGOs (8%), whereas regional informational centres received slight number of indications from all groups of the respondents. Nevertheless it must be noticed that only part of potential beneficiaries seeks contact with informational centres i.e. only those potential beneficiaries who are interested in submitting applications. The role of informational centres grows as regards taking decision on submitting an application when potential beneficiaries seek direct contact with consultants and that has been confirmed with the respondents' opinions. Expectations of potential beneficiaries as regards channels they would use the most willingly in the future are generally repeated in sequence with the ranking of channels used so far, however there is one significant difference. Electronic communication with the use of Newsletter has been ranked on very high position, the Newsletter took the third place just after the Internet and conferences, trainings and exhibitions. Attractiveness of that communication channel is confirmed with the highly bigger than planned number of the Newsletter s subscribers as well as high dynamics of that indicator's growth. Internet as the communication channel In the light of opinions of potential beneficiaries who indicate Internet as the most willingly used communication channel and Newsletter as the most willingly used communication tool that bases on the Internet, the funds that have been planned in the Annual Action Plan [Roczny Plan Działań] for promotion and information in 00 at the item Internet seem highly insufficient (for 00 only 000 PLN has been allocated for the Internet). Such small budget planned for actions to be taken through the Internet tells us that in all likelihood it covers only costs of the webpages maintenance and modernization, whereas in modern Internet campaigns a lot more significant scope of promotional and informational actions is possible to be performed (Internet campaigns, paid advertisings on thematic portals, banners, etc.). Besides, since the RPO WiM webpage is one of the main channels used by the potential beneficiaries to get information about the program and it is treated like the electronic newspaper, it should be, like a newspaper, surrounded with regular editorial care, i.e. systematic performing of actions that are typical for the press: classifying materials to be rendered available through the web, proper exposition thereof, redaction and elaboration of the materials, graphic treatment of photographs, maintaining contact with readers, etc. The important part of redaction should be editing and disseminating of the Newsletter. The Newsletter is the targeted tool its impingement onto society should be acknowledged as minute, however it plays very important role in communicating with both potential beneficiaries and beneficiaries. 9

20 lata w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności Chart No. What sources have you taken information on RPO WiM from? (%) from Internet from press/regional press from conferences, trainings, exhibitions from office (Labour Office, Marshall Office, Municipal Office, board of education, ministry) from TV/regional TV from leaflets, brochures from radio/regional radio from main informational centre at the Marshall Office of Warmia-Mazury Voivodship in Olsztyn from friends, family from newsletter received by from consultancy from co-workers or superiors from trade press from regional informational centre at the Warmia-Mazury Regional Development Agency in Olsztyn from books, CDs/DVDs from documents, publications from Regional Centre of Environmental Projects at the Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management in Olsztyn by telephone by mail others from no source don't know Entrepreneurs JST JOJST NGOs ALTOGETHER Source: own development based on the results of the CATI research, question No 6. The question concerned potential beneficiaries on the whole, n=50; enterprises n=00, JST = 0, organisational units of JST n=850, NGOs n=50. Two categories in which the percentage of respondents on the whole and for certain types of beneficiaries amounted below 0.5% are not presented in the chart. 0

OCENA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH RPO WO 2007-2013 I PO KL Z REKOMENDACJĄ DO

OCENA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH RPO WO 2007-2013 I PO KL Z REKOMENDACJĄ DO Raport końcowy z badania pt.: OCENA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH RPO WO 2007-2013 I PO KL Z REKOMENDACJĄ DO PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE 2014-2020 przygotowany przez firmę EGO s.c Bartosz Ledzion Dr

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego Informacja i promocja PO KL

Raport z badania ewaluacyjnego Informacja i promocja PO KL 1 Raport z badania ewaluacyjnego Informacja i promocja PO KL Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41, 70 383 Szczecin Poznań, 14 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach Raport końcowy Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach 1 Spis treści 1. Streszczenie... 4 2. Summary... 7 3. Wprowadzenie... 10 3.1. WdraŜanie Poddziałania 8.1.1

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Raport końcowy. Katowice, lipiec 2014

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Raport końcowy. Katowice, lipiec 2014 Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 00-0 Raport końcowy Katowice, lipiec 0 Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Badanie ewaluacyjne Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów RPO WL RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Poznań, grudzień 2008 Analiza potrzeb informacyjnych potencjalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04 RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013 Badanie ewaluacyjne sfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko (01.09.2011) ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Streszczenie Raportu z badania ewaluacyjnego pn. Ocena działania Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonujących w województwie podkarpackim Katowice, 06 marca 2012r Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

nstwic Raport końcowy

nstwic Raport końcowy nstwic Ocena realizacji i i efektów projektów partnerskich i i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE

Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE Raport końcowy Opole 19.12.2012 Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdraŝania RPO WiM

Ocena systemu zarządzania i wdraŝania RPO WiM Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ocena systemu zarządzania i wdraŝania RPO WiM RAPORT KOŃCOWY Autorzy raportu: Jerzy Kosanowski Milena Maj Krzysztof Materek Rafał Stawiarz Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu Raport końcowy Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu WYKONAWCA BADANIA: Konsorcjum: PSDB Sp z o.o. ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa oraz Białostocka Fundacja Kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim. -----

Bardziej szczegółowo

wykorzystano metody i techniki analizy danych: analizę wskaźników, analizę przestrzenną, metodę SWOT. Skala wprowadzania rozwiązań innowacyjnych

wykorzystano metody i techniki analizy danych: analizę wskaźników, analizę przestrzenną, metodę SWOT. Skala wprowadzania rozwiązań innowacyjnych Ocena wpływu dotacji inwestycyjnych na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wspieranych w ramach schematu 2.1. A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH KURSY JĘZYKOWE ORAZ ICT, REALIZOWANYCH W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO POKL 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Raport końcowy Opracował zespół konsultantów: Poznań,

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń Badanie ewaluacyjne Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Raport końcowy Termin realizacji badania luty -

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2012

Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2012 Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ 2007-2013 na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO RAPORT KOŃCOWY Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim Warszawa, 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim

Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim Raport końcowy Warszawa, grudzień 2008 Badanie ewaluacyjne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo