Możliwości pozyskania środków UE w perspektywie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości pozyskania środków UE w perspektywie 2014 2020"

Transkrypt

1 Możliwości pozyskania środków UE w perspektywie Krosno, Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2 PPK-Klaster lotnictwa lekkiego i ultralekkiego Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne (PPK), powstało w 2008 roku z inicjatywy 14 przedsiębiorstw i Stowarzyszenia B-4, które pełni rolę koordynatora. Aktualnie PPK zrzesza przeszło 30 małych i średnich przedsiębiorstw (w tym z zagranicy), współpracuje z 6 jednostkami naukowymi i B+R oraz kilkoma krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i klastrami lotniczymi.

3 Dotacje na innowacje Realizacja projektów POIG 5.1 Stowarzyszenia B- 4 dla Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego: I - Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim 9,911 mln zł II- Program rozwoju PPK. Etap II 10,6 mln zł + szereg projektów szkoleniowych dla branży lotniczej i przemysłu lotniczego.

4 Pozyskano środki np. na obiekty klastra

5 oraz na specjalistyczne wyposażenie techniczne

6

7 Klaster i produkty członków

8 Klaster

9

10 Klaster i współpraca między klastrowa W dniu r. odbyło się w Warszawie zebranie licznej reprezentacji klastrów i powołany został: Związek Pracodawców Klastry Polskie. PPK jest współzałożycielem i zarazem członkiem Rady tej ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej klastry.

11 Klaster i współpraca między klastrowa 12 kwietnia 2012 roku w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało podpisane porozumienie inicjujące powstanie: Podkarpackiej Platformy Technologicznej. Do porozumienia przystąpiły: Uniwersytet Rzeszowski Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, PPK - Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej.

12 Klaster i współpraca międzynarodowa ZŁOŻONE PROJEKTY ( ): 1.H2020-MG , MG ; Tytuł projektu: Aero SAS System innovative, cost effective and safety supporting set of technical solutions dedicated to aircrafts. 2. H2020-PHC-2014-Single stage; PHC ; Tytuł projektu: Flexible, Robotic Bed as Medical Care System for bedridden Patients.. 3. H2020-NMP-2014-Single-stage; NMP ; Tytuł projektu: Advanced Industrial processing of High strength Aluminium matrix NanoComposites.

13 Klaster i współpraca międzynarodowa 4. H2020-BES-2014-single-stage; BES ; Tytuł projektu: Multi-layer Risk Driven Screening System; 5. H2020-GV-2014 single-stage; GV ; Tytuł projektu: New Electro-Pneumatical Hybrid Engine Module for L category vehicles; 6. H2020-GV-2014-single-stage; GV ; Tytuł projektu: New, nature-inspired concept for main frame and body of 4 wheeled e-vehicle; i inne.

14 Klastry i finansowanie UE Perpektywa na lata Krajowa alokacja środków na lata : 82,5 mld EUR

15 Istotne informacje na lata : KKK Klastry Kluczowe Krajowo będą to powiazania o wysokim znaczeniu dla gospodarki krajowej w odniesieniu do kwestii globalnych czyli klastry polskie, które są rozpoznawalne na arenie międzynarodowej (globalnej), jednocześnie mogące konkurować na rynkach świata. KKR Klastry Kluczowe Regionalnie będą to powiązania o wysokim znaczeniu dla gospodarki regionu i wysokim potencjale oraz możliwościach konkurencyjnych na arenie krajowej i europejskiej. Procedura weryfikacji klastrów (koncepcja): aplikacja za pomocą wniosku, jak przy dotacjach dwuetapowa ocena, a następnie prezentacja klastra przed Komisja Specjalistów w MIR/MG, decyzja. Źródło: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

16 POIR - KKK POPW KKR PW POIR dla KKK (Klastry Kluczowe Krajowo) działania z zakresu realizacji strategii rozwojowej, monitorowanie działań Klastrów w kraju, internacjonalizacja KKK; głównie na B+R w nowym modelu. (wysokość pomocy: 80% dla regionów rozwiniętych; 85% dla regionów nierozwiniętych) POPW - KKR (Klastry Kluczowe Regionalnie) rozwój i internacjonalizacja, głownie dla MSP w klastrach; na infrastrukturę w regionie (wysokość pomocy: jak w POIR) RPO KKR i in. klastry RPO środki na rozwój działań B+R, wzmocnienie dla eksportu produktów i usług; dyfuzja wiedzy i badań (wysokość pomocy: na niezmienio- -nym poziomie)

17

18 Dla Klastrów: Oś Priorytetowa 1. - WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO PRZEMYSŁOWE alokacja środków: mln EUR; Oś Priorytetowa 2. - WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH alokacja środków: 2 423,2 mln EUR Oś Priorytetowa 3. - WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW alokacja środków: 1 070,9 mln EUR Nie bezpośrednio dla Klastrów: Oś Priorytetowa 4. - ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO BADAWCZEGO alokacja środków: mln EUR

19 Oś Priorytetowa I Innowacyjna Polska; Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R pełna alokacja: 485 mln EUR Oś Priorytetowa II Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; Priorytet Inwestycyjny 3.2 Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej pełna alokacja: 474,4 mln EUR

20 Głównie Oś Priorytetowa I: Działanie 1.2 Wzrost pozycji działań B+R w sektorze MŚP pełna alokacja: 100 mln EUR Oś Priorytetowa III: Działanie 3.2 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu pełna alokacja: 8 mln EUR Działanie 3.4 Procesy innowacji dla KSU, IOB, Klastrów podniesienie konkurencyjności regionu pełna alokacja 7 mln EUR

21

22

23

24 Priorytet 1.1 Własność Intelektualna, PPP Działanie Ochrona własności intelektualnej (IPR) Działanie Laboratorium Idei Centrum badań i innowacji na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Priorytet 1.2 Finansowanie innowacyjności Działanie Wspieranie rozwoju technologii określonych w ramach Foresightu technologicznego przemysłu InSight 2030 Działanie Instrumenty grantowe na B+R (wysokiego i najwyższego ryzyka) Działanie Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (VC/PE) Działanie Promocja i przygotowanie Przedsiębiorców do korzystania z instrumentów programów międzynarodowych Priorytet 2.2 Współpraca na rzecz innowacyjności o Działanie Wzmocnienie i rozwój Klastrów Kluczowych (wsparcie do 90%) o Działanie Wzmocnienie więzi biznes - nauka

25 Programy ramowe: narzędzie wzmacniania konkurencyjności UE na świecie Horizon 2020 instrument finansowy wspierania badań i innowacji na poziomie unijnym instrument wdrażania strategii rozwoju UE (H strategii Europa 2020, w tym inicjatywy flagowej Unia Innowacji)

26 budżet innowacyjność konkurencyjność

27

28 Projekty badawcze realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych) poza kilkoma wyjątkami Finansowanie: o Instytucje z krajów członkowskich i stowarzyszonych (np. Niemcy, Polska, Litwa) o Instytucje z krajów trzecich (np. Ukraina, Gruzja, Algieria) Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów Jeden projekt jeden system finansowania o Max. 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych (poza działaniami ukierunkowanymi na wdrożenia - 70%) o Koszty pośrednie 25% Uproszczony dostęp dla wszystkich uprawnionych (przedsiębiorstw, uczelni, instytucji) we wszystkich krajach UE i poza nią Łatwiejsze niż dotychczas zasady aplikowania o dofinansowanie, uczestniczenia w projektach i ich rozliczania

29

30 6339 mln na czas trwania H2020, w tym dodatkowe możliwości pozyskiwania środków w ramach konkursów JTI: - Clean Sky - SESAR - Fuel Cells & Hydrogen (wkład finansowy Transportu) - [Shift2Rail] - Green Vehicles Initiative 867 mln przeznaczono na realizację projektów Programu Prac Konkursy: coroczne, dwuletnie, otwarte Jedno lub dwuetapowa procedura składania wniosków * Możliwa aktualizacja Programu Prac

31

32 MG International cooperation in aeronautics SPECIFIC CHALLENGE: To perform jointly research and innovation actions on topics of common interest, involving the appropriate funding from both sides SCOPE: The proposed research and innovation actions should address topics of common interest between Europe and the international partners. This may include joint development of technologies which can enhance safety, reduce the impact of aviation on the environment (e.g. innovative aircraft configuration, drag reduction, environmentally friendly aero engines, understanding the mutual impact of aviation on the environment and the climate), mature new materials and manufacturing processes for aeronautics components and structures (e.g. composite materials) and develop numerical and experimental tools for aircraft design (e.g. advanced measurement techniques, use of supercomputing for large scale multidisciplinary applications, modelling of flow physics). EXPECTED IMPACT: Actions will demonstrate their potential to mature the level of readiness of technologies and concepts, identify how the project results will be of mutual benefit and evaluate the leverage effect resulting from the coordinating research and innovation funding of EU and international partner (Russia, Japan, Canada or China). Typ działania : Research and Innovation Action Deadline: 31/03/2015

33

34

35 Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw Krzewienie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Główni odbiory docelowi: MŚP, przedsiębiorcy, organizacje otoczenia biznesu, administracja regionalna i krajowa 2,3 mld w 2014 r

36 I: Poprawa dostępu do finansowania Usprawnienie zestawu instrumentów finansowych, rozwój ogólnoeuropejskiego rynku kapitału podwyższonego ryzyka, wspieranie transgranicznej działalności kredytowej, poprawa informacji na temat finansowania UE dostępnego dla małych i średnich przedsiębiorstw Instrument kapitałowy (inwestycje w MŚP w fazie ekspansji) Kredyt (do udzielenia gwarancji na pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw) Narzędzia analityczne (np. Enterprise Finance Index) Wymiany dobrych praktyk (np. Finansowe Forum MŚP) II: Poprawa dostępu do rynków One-stop-shop dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozpowszechnianie informacji na temat MŚP, udzielanie MŚP informacji na temat rozszerzenia poza UE, map i wypełniania luk w usługach wsparcia, programy szkoleniowe dla menedżerów MŚP Sieć Enterprise Europe Network Narzędzia analityczne (badania dotyczące mapowania wsparcia biznesowego UE za granicą) Wsparcie On-line, portale (np. Twoja Europa Portal gospodarczy, nowy portal w sprawie dostępu do rynków poza UE, China IPR-Helpdesk) Kampanie uświadamiające, szkolenia Wymiana najlepszych praktyk, warsztaty (np. optymalizacji portfela UE wsparcia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw)

37 III: Poprawa warunków ramowych Zmniejszenie obciążeń administracyjnych, wspieranie inteligentnych regulacji (SBA / test MŚP, konkurencyjności sprawdzające, kontrole kondycji), wzmocnienie koordynacji polityki przemysłowej państw członkowskich, wzmocnienie wykorzystania zasady "Think Small First Analiza statystyczna, analiza porównawcza, monitorowanie polityki (np. roczne UE Competitiveness Report, skuteczności działania UE dla MŚP, kwestionariusze krajowe SBA) Warsztaty i wymiany najlepszych praktyk między decydentami politycznymi (np. na zmniejszenie obciążeń administracyjnych, SME Envoy) Wsparcie dla klastrów Polityki sektorowe IV: Promowanie przedsiębiorczości Rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza wśród nowych przedsiębiorców, ludzi młodych i kobiet, tworzenie programów monitoringu, promowanie przedsiębiorczości społecznej Warsztaty i wymiany najlepszych praktyk (Europejska Sieć Mentorów dla Kobiet Przedsiębiorców) Szkolenia (Erasmus dla młodych przedsiębiorców program wymiany, szkolenia dla nauczycieli) Działania promocyjne (projekty promujące edukację w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w szkole i na uczelni) Działania uświadamiające (Europejski Tydzień MŚP)

38 The screening that is currently performed is not an integral part of the process, but a costly and time- consuming "add-on." Cargo must be diverted from its regular processing track to a designated screening track, whether using specific physical infrastructure or an intervention that is not part of the cargo s original logistic process. Finally, there is today no way in which cargo can be inspected as it moves through the different elements of the supply chain, without costly and timeconsuming interventions. Our basic assumption with respect to cargo is that the authorized agencies are capable of defining the basic threat (e.g., Explosives, Narcotics etc.), thus making it possible to deploy/combine the appropriate technological sensors. B-4 s contribution to this project is to develop crawler, which will be able to reach container s vents in different environments, in order to operate membrane/filter magazines.

39 Kontakt: Stowarzyszenie B-4 Ul. Zagłoby 7b Rzeszów Piotr Piątek Jakub K. Węglarz Kom.: Kom.:

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME)

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Seminarium Biuro POLSCA Bruksela, 18 grudnia 2013 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Inauguracja programu Horyzont 2020 RPK Poznań, 15-16 stycznia 2014 r. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Horyzont 2020 i COSME 2014-20202020 Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Europa 2020 CO? 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Enterprise Europe Network. Jadwiga Widziszewska, 15.06.2015

Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Enterprise Europe Network. Jadwiga Widziszewska, 15.06.2015 Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Enterprise Europe Network Jadwiga Widziszewska, 15.06.2015 2015-2020 Title of the presentation Date # Enterprise Title of the Europe presentation

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Innowacje dla Mazowsza Jak wdrażać innowacje w naszym regionie. Warszawa 2015.03.31 Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Prelegent: Zbigniew Turek

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Inteligentne Miasta w programie Horyzont 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Horyzont 2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Warszawa, 19 lutego 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Prelegent: Renata Rycerz Andrzej Galik W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępu. Robert Łapacz. Partner Faber Consulting sp. z o.o.

Słowo wstępu. Robert Łapacz. Partner Faber Consulting sp. z o.o. Słowo wstępu Witamy w Nowym Roku! 2014 przyszedł tak szybko i niespodziewanie, że moja ręka odruchowo stawia jeszcze dobrze wyrobione 2013 Tymczasem nowy rok to rok nowych wyzwań, nie ma czasu, by patrzeć

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo