Umowa o świadczeniu usług turystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o świadczeniu usług turystycznych"

Transkrypt

1 Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Umowa o usług Umowa o świadczeniu usług turystycznych Załącznik nr. 1. WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Organizowanej przez: Ilonę Michalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne Michalska-Travel z siedzibą w Podkowie Leśnej, przy ul. Łosia 11, zarejestrowaną w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej pod numerem ewidencyjnym 1593/2002, posiadającą zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie imprez turystycznych nr.0102 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) , zwaną dalej Organizatorem, reprezentowaną przez właściciela Ilonę Michalską, ZAWARCIE UMOWY Następuje z chwilą podpisania przez Klienta i przedstawiciela Organizatora Umowy. Za osoby niepełnoletnie umowę podpisują ich przedstawiciele ustawowi. Przy zawieraniu Umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia Organizatorowi. Brak takich dokumentów lub nieterminowe ich złożenie jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta. O wszelkich zmianach danych podanych w Umowie Klient powinien niezwłocznie powiadomić organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych o których nie został powiadomiony. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie niniejszej Umowy Organizator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi hotelarskie oraz związane z nimi usługi dodatkowe, które obejmują: a) Miejsce pobytu (adres): b) Termin pobytu: (w sumie ilość noclegów): c) Ilość posiłków dziennie (rodzaj): d) Inne usługi wliczone w cenę: e) Liczbę osób: f) Liczbę i rodzaj pokoi: g) Rodzaj transportu do miejsca zakwaterowania: 2. Pozostałe szczegółowe warunki wyżej wymienionych usług oraz usług dodatkowych określone zostały w Zgłoszeniu-Umowie udziału w imprezie turystycznej zawierającej szczegółową specyfikację usług zwanym także potwierdzeniem rezerwacji, stanowiącą integralną część niniejszej Umowy. 3. Umowę uważa się za zawartą po wypełnieniu i podpisaniu przez Klienta Zgłoszenia-Umowy zwanym także potwierdzeniem rezerwacji i pod warunkiem wpłaty 30%zaliczki. 4. Po zawarciu niniejszej Umowy Klient może zlecić Organizatorowi w ramach Umowy świadczenie dodatkowych usług wskazanych przez Klienta. Jeśli Organizator potwierdzi, że możliwe jest świadczenie takich usług i zobowiązuje się do ich świadczenia, wówczas Klient zobowiązany będzie do zapłaty z tego tytułu ceny za tę usługę wynikającą z obowiązującego cennika Organizatora. 5. Wszelkie pomieszczenia hotelowe, mieszkania, apartamenty mogą być zajmowane jedynie przez potwierdzoną w Umowie liczbę osób, dorosłych i dzieci. Każdy klient zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w miejscu zakwaterowania, a także pomieszczeniach tak zwanego wspólnego użytkowania. 6. Pobyt zwierząt jest możliwy wyłącznie w obiektach których regulamin przewiduje i akceptuje taki pobyt. W takim przypadku Organizator określa na jakich warunkach pobyt zwierząt jest możliwy. 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. W zamian za świadczenie wskazanych w powyższym 1 ust.1 umowy usług. Klient zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi ustaloną cenę w kwocie zawierającej podatek VAT. 2. Wszelkie płatności na podstawie niniejszej Umowy powinny być dokonywane przez Klientów w formie gotówki do kasy Biura lub przelewów na rachunek bankowy Organizatora w Banku PKO BP NR Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wskazanej kwoty na koncie Organizatora. 3. W ciągu 5 dni od dnia dokonania rezerwacji Klient wpłaci Organizatorowi gotówką lub przelewem zaliczkę stanowiącą 30% ceny. Pozostałą do zapłaty kwotę stanowiącą 70% ceny Klient jest zobowiązany zapłacić w nieprzekraczalnym terminie 40 dni przed uzgodnionym terminem pobytu. 4. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminów zapłaty zaliczki lub pozostałej części ceny Organizator jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym. W takim przypadku organizator obciąża Klienta kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej w wysokościach i na zasadach określonych w treści par. 6 ust. 3 niniejszej Umowy. 3 ZMIANA CENY 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadkach wskazanych poniżej. O zmianie ceny Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta. 2. Organizator będzie uprawniony do podwyższenia ceny, jeżeli udokumentuje wpływ na jej podwyższenie jednej z następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu opłat urzędowych podatków opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe, przeładunkowe w portach morskich i lotniczych wzrost kursów walut w stosunku do kalkulowanego W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia pobytu w obiekcie cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona. 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I REKLAMACJE 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. 2. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadkach wymienionych powyżej nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia, w czasie trwania pobytu w obiekcie pomocy poszkodowanemu Klientowi. 3. Jeżeli usługi stanowiące istotną część programu nie są wykonywane Organizator zobowiązany jest do zaoferowania Klientowi innego świadczenia mającego równą wartość (świadczenie zastępcze). W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego Klient ma prawo żądania naprawienia szkody, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Klient może również nie wyrazić zgody na świadczenia zastępcze i odstąpić od umowy. W takim przypadku Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie. 4. Wszelkie reklamacje w przypadku stwierdzenia niezgodnego z umową świadczenia usług Klient powinien zgłosić na miejscu rezydentowi i organizatorowi na piśmie w ciągu 1 miesiąca od upływu okresu pobytu w obiekcie określonego w 1 ust. 1 umowy. Po upływie tego okresu Klient może zgłosić reklamacje, jeżeli bez własnej winy nie mógł dotrzymać tego terminu. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Klienta w sposób określony w ust. 4 powyżej. 5. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie trwania pobytu ograniczona jest względem Klienta do dwukrotności ceny. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. 5 UBEZPIECZENIE 1. Organizator posiada wymagane przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223 poz.2268 ze zmianami) ubezpieczenie na rzecz Klienta w firmie Signal Iduna Polska Towarzystwo ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31., 2. Imprezy zagraniczne zima-lato obejmują podstawowe koszty leczenia do kwoty: 10 tys. Euro obejmujące także: ( kontynuację leczenia w Polsce oraz koszty ratownictwa stanowiące podlimit kosztów leczenia, wynoszące 5000 EURO), koszty następstw nieszczęśliwych wypadków (NWI) do kwoty 15 tys. zł, NWS 15 tys. zł, bagażu podróżnego do kwoty 1000 zł wraz ze sprzętem audio video np. aparat fotograficzny, laptop, telefon kom.,. Imprezy nie obejmują rozszerzonego wariantu z włączeniem HR (sporty wysokiego ryzyka) i CP (choroby przewlekłe). W takich przypadkach Biuro zaproponuje odpowiednio wyższe kwoty ubezpieczenia. 3. Ubezpieczenie obejmuje okres wykupionego w biurze pobytu plus dwa dni przed rozpoczęciem i dwa dni po zakończeniu świadczeń. 4. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pobytu tylko poza granicami Polski, przy KL ubezpieczyciel proponuje kontynuację leczenia w Polsce (zmiana opatrunku, wizyta u lekarza rehabilitanta.) 5. Ogólne Warunki Ubezpieczeń Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. są doręczane Klientowi przy zawarciu Zgłoszenia-Umowy. 6. Klientom, którzy wyjeżdżają transportem własnym zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na okres indywidualnie przedłużonego pobytu poza granicami kraju. 7. Wymieniona wyżej ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Zawarcie takiego ubezpieczenia jest możliwe nie później niż w momencie podpisania zgłoszenia-umowy. Ubezpieczenie powyższe obejmuje wyłącznie zdarzenia powstałe z przyczyn losowych np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, śmierć najbliższego członka rodziny, uniemożliwiających udział w imprezie. Należna opłata z tego tytułu wynosi 2,4% całkowitej wartości imprezy. 6 PRAWO ODSTĄPIENIA I ZMIANA UMOWY 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej umowy strony mają prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: a) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem poprzez złożenie Klientowi stosownego oświadczenia na piśmie w przypadku braku minimalnej ilości zainteresowanych udziałem w imprezie, b) w każdym czasie z powodu działania siły wyższej. W przypadkach o których mowa w ppkt. a i b Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez dokonania przez Organizatora jakichkolwiek potrąceń. 2. W każdym czasie przed uzgodnionym terminem pobytu w hotelu Klient ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy za zapłatą na rzecz Organizatora kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej (koszty rezygnacji z uczestnictwa), w wysokości nie wyższej niż: a) 10% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi do 36 dni przed datą rozpoczęcia turnusu. b) 50%ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na dni przed datą rozpoczęcia turnusu. c) 70%ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 15 9 dni przed datą rozpoczęcia turnusu. d) 80% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 9 dni przed datą rozpoczęcia turnusu. lub gdy Klient nie dojedzie na miejsce. 3. Jeżeli przed rozpoczęciem pobytu w hotelu przez Klienta Organizator jest zmuszony z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, Organizator powinien niezwłocznie powiadomić o tym Klienta. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, poinformować Organizatora, czy przyjmuje zaproponowaną zmianę Umowy, czy też odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych opłat. Odstąpienie od Umowy przez Klienta może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. Za datę odstąpienia przyjmuje się datę otrzymania przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu. 4. W przypadku zdarzenia noszącego znamiona siły wyższej, uniemożliwiającego wykonywanie przez Klienta lub Organizatora przedmiotu niniejszej Umowy, ulega ona rozwiązaniu. W takim przypadku Organizator dokona na rzecz Klienta zwrotu ceny, pomniejszonej o równowartość spełnionych już na rzecz Klienta świadczeń, nie później niż w terminie 7 dni od wskazania przez Klienta na piśmie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot. 7 PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z UMOWY 1. Do chwili rozpoczęcia świadczenia usług przez Organizatora Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią uprawnienia wynikające z umowy jedynie w przypadku, gdy ta osoba trzecia spełnia warunki pobytu w hotelu określone w umowie i przejmie wszystkie wynikające z umowy obowiązki. Klient zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o powyższej zmianie, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem pobytu. 2. Za nie uiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba trzecia odpowiadają solidarnie. 8 OŚWIADCZENIA 1. Klient oświadcza, iż przed zawarciem Umowy został przez Organizatora poinformowany: a. o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z korzystania z usług turystycznych oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. b. wymaganiach zdrowotnych związanych z korzystaniem z usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy, w tym szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia oraz o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia z tego tytułu. c. szczególnych zagrożeniach życia lub zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. d. fakcie, że Biura Podróży, Agencje, oraz inne podmioty pośredniczące w zawarciu Umowy nie mają prawa do składania jakichkolwiek wiążących zapewnień lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści niniejszej Umowy, bez pisemnego potwierdzenia takiej okoliczności przez Organizatora. e. fakcie, że informacje o usługach oraz cenach świadczonych przez Organizatora zawarte w jego materiałach informacyjnych (katalogi, broszury, foldery) nie stanowią elementu Umowy. O zakresie i rodzaju usług, do których świadczenia jest zobowiązany Organizator decyduje wyłącznie treść umowy zawartej z Klientem, co w szczególności odnosi się do sytuacji, gdy istnieje sprzeczność pomiędzy wskazaniami zawartymi w Katalogu a treścią umowy. f. Klient wyraża zgodę, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (art.23 ust.1 pkt 1 i 3 w związku z art.7 pkt 5) na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji Umowy. 9 SKIEROWANIA VOUCHERY Przy wykupieniu świadczeń z dojazdem własnym Klient otrzymuje z Biura voucher (skierowanie), który zawiera dokładny adres do obiektu wraz z numerem telefonu, Numer telefonu dyżurnego, godziny odbioru i oddania kluczy, nazwę, rodzaj wykupionego zakwaterowania, maksymalną ilość osób korzystającą ze świadczeń. Voucher jest doręczony Klientowi w okresie 2 tygodni przed wyjazdem po dokonaniu całkowitej wpłaty za imprezę. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa zostaje zawarta na czas pobytu Klienta określony w Zgłoszeniu-Umowie udziału w imprezie turystycznej. 2. Umowa zawarta została na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o usługach turystycznych (DZ.U. z 2001 r. nr. 55, poz. 578 z późn. Zm.). W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy wskazanej powyżej ustawy oraz kodeksu cywilnego. 3. Strony oświadczają, że integralną część Umowy stanowi Załącznik nr.1 Zgłoszenie-Umowa udziału w imprezie turystycznej będąca jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji. 4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, zawiadomienia lub oświadczenia składane przez Strony wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień, chyba że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy, a z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta, bądź obowiązujące przepisy prawa przewidują inne skutki nieważności. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Organizator Klient

2 Chorwacja Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Autokar ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW I ANTENEK Osoby pełnoletnie mogą przekraczać granicę do Chorwacji na podstawie nowego dowodu osobistego. Do Czarnogóry wymagany jest paszport. ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW I ANTENEK CHORWACKI KVARNER TRASA I (BEZ DOPŁAT) WYJAZD MIEJSCE PODSTAWIENIA POWRÓT cena 07:00 09:45 10:50 14:00 14:00 15:20 16:00 Warszawa, Torwar, Parking od strony ulicy Czerniakowskiej Łódź, al. Unii Lubelskiej, vis a vis Aquaparku Piotrków Trybunalski, stacja benzynowa Statoil przy węźle Bełchatowskim. Częstochowa, parking przy Mc Donald s (w kierunku jazdy) Katowice, parking za Spodkiem (górny parking) Bielsko-Biała, zatoka Dworca PKS CIESZYN, parking na stacji benzynowej bp 18:30 16:00 15:00 13:30 12:00 11:00 10:30 CHORWACKI KVARNER TRASA II (REALIZOWANA AUTOKAREM GŁÓWNYM BEZ DOPŁAT, REALIZO- WANA ANTENKĄ ZG. Z CENNIKIEM) WYJAZD MIEJSCE PODSTAWIENIA POWRÓT CENA 07:00 09:00 10:30 12:10 Warszawa, Torwar, Parking od strony ulicy Czerniakowskiej. Radom, stacja benzynowa Statoil mcdonald s Kielce, Dworzec PKP Kraków, Terminal autobusowy ul. Powstańców Wlkp 6/róg z Wielicką 18:30 17:00 +90,00 15:00 +90,00 13:30 +90,00 GWIAZDKA OZNACZA WYJAZD/PRZYJAZD NOCNY WYJAZD MIEJSCE ZBIÓRKI POWRÓT DOPŁATA W PLN 01:00* GDAŃSK Parking na Dworcu Głównym 03:00* +150,00 03:30 OLSZTYN ul. Dworcowa 38A, parking przy Biurze Traveland ,00 04:00 06:45 10:00 11:30 08:00 LUBLIN Hala Mosir ul. Zygmuntowska POZNAŃ PKP Dworzec Letni ul. Dworcowa WROCŁAW Dworzec PKS ul. Sucha OPOLE Parking na Dworcu PKP WAŁBRZYCH Parking przy DTC 21:00 +90,00 23:00 +90,00 16:30 +90,00 15:00 +90,00 18:45 +90,00 UWAGA!! Połączenia antenowe są realizowane różnymi środkami transportu (samochodem osobowym, busem, autokarem turystycznym, pociągiem). Biuro Pdróży nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych tj. strajki, blokady, kolejki na przejściach granicznych, warunki atmosferyczne, oczekiwanie na klientów, a także zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin i miejsc podstawienia po uprzednim poinformowaniu Klienta. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki na 30 minut przed wyznaczoną godziną odjazdu. Połączenie antenowe jest usługą dodatkową i może być anulowane na 5 dni przed realizacją, Miejsca w autokarze przydzielane są według kolejności zgłoszeń. Miejsca wyznacza pilot w autokarze przed wyjazdem. Przewidywane postoje autokaru zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejazd antenowy Klient potwierdza na dwa dni przed wyjazdem.

3 Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Autokar Chorwacja MAKARSKA RIVIERA 8 DNI WIELKANOC W CHORWACJI HOTEL LABINECA 3 * WIELKANOC W CHORWACJI Chorwacja swoje święta Wielkiej Nocy obchodzi i celebruje podobnie jak my w Polsce dlatego zamiast wydawać na organizowanie świąt w domu, wybierzcie się do pobliskiej Chorwacji, zakosztujcie wspaniałego jedzenia, ogrzejcie się w promykach słońca, odpocznijcie patrząc na ludzi i morze. W Chorwacji Święta Wielkiej Nocy to Uskrs, (powstać, podnieść się) lub Vazam od żydowskiego słowa Pascha. Czterdziestodniowy Wielki Post noszący nazwę Korizma rozpoczyna Cista srijeda (Środa Popielcowa), a nacisk na oczyszczenie duszy i ciała widoczny jest w nazwach kolejnych niedziel postu: Cista podczas niej czyściło się dom i obejście. Pacista powtórna szansa na oczyszczenie, Bezimena kiedy nie wspomina się o zabawach, Sredoposna wyznaczająca środek postu, Gluha kiedy nie ma radości, a obrazy Świętych zasłania się materiałem, Cvijetna (kwiatowa), zamiast palmowej. POTRAWY W CZASIE POSTU Do przygotowania potraw wykorzystuje się groch, fasolę, kapustę, kluski z makiem, polentę z kukurydzy, ziarno pszenicy, jaja, masło, śmietanę. Ciasto jadano tylko w niedzielę. Obecnie tylko w piątki stosuje się post, a ścisły post nakazany jest dla Środy Popielcowej (Cistej Srijedy) i Wielkiego Piątku. NIEDZIELA PALMOWA Zwana Cvijetna nedelja lub nedelja muke Gospodnije( męki Pańskiej). W tym dniu święci się palmy i inne rośliny. Po święceniu należało rośliny zanieść do domu żeby przypominały o męce Pańskiej. WIELKI CZWARTEK W wielki czwartek i pozostałe dni Triduum milczą kościelne dzwony i by ogłosić czas modlitwy używa się drewnianych kołatek. Ciekawostką jest przeniesienie na ten dzień zwyczaju dygowania (uderzenia rózgami), wierni uderzają rózgami w kościelne ławki. Nazywa się tę czynność biciem Barabasza. WIELKI PIĄTEK Związany jest z procesją wiernych przez miasteczka i wsie ze śpiewem i muzyką. W Chorwacji tak jak i w Polsce znany jest obyczaj czuwania przy grobie Pańskim. WIELKA SOBOTA Związane z porannym błogosławieństwem pokarmów i przygotowaniem w zależności od regionu serników, gibanic, chałek, tortów, pierników, drobnych ciasteczek w kształcie zajączków i kurczaczków. Z tym dniem związany jest wielkosobotni zwyczaj odnowienia domowego ogniska, przed każdym domem przygotowywano i zapalano wielkie stosy drewna (północno-zachodnia część kraju), a rozpala się ognisko krzesiwem lub rozżarzoną hubą, nigdy zapałkami. W domach zapalano pod kuchnią hubą przyniesioną z kościoła co symbolizowało święty ogień w domu. WIELKANOC To kres długiego postu., dlatego celebrowane jest śniadanie Wielkanocne. Na śniadanie podawane są: szynka, chrzan, jaja, pogaczę (chleb), na obiad zupę, gotowane mięso z sosem chrzanowym, pieczeń jagnięcą. Stoły zdobią pisanki. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY To najczęściej dzień wizyt rodzinnych i przyjacielskich., także dzień swatania młodych i dzień Dygowania uderzania rózgami, czyli sibanja. Zwyczaj polewania wodą jest znany, ale mniej popularny. ŚWIĘTA WIELKANOCNE PROPONUJEMY SPĘDZIĆ NA MAKARSKIEJ RIVIERZE W MIEJSCOWOŚCI GRADAC. Riwiera Gradac, dawne imperium królowej Teuty, miejscowość znana dzisiaj z ciągnących się 10 kilometrów drobno kamienistych plaż, miejsce.gdzie słońce zachodzi dwa razy. Z powodu specyficznej rzeźby masywu górskiego zachodzące słońce znika wśród szczytów pozostawiając je w całkowitej ciemności by po 20 minutach raz jeszcze wzejść. Gradac, to nieduża miejscowości makarskiej riviery w połowie drogi pomiędzy Splitem i Dubrovnikiem. Miasteczko z pozostałościami z czasów antycznych i rzymskich obecnie ma charakter miejscowości turystycznej z licznymi kafejkami, barami, nocnymi klubami, sklepikami, a na aktywnie wypoczywających czekają ścieżki rowerowe, walking ścieżki, tury alpinistyczne i speleologiczne, baseny, ścieżki spacerowe, boiska sportowe, centrum nurkowe itp. OPIS HOTELU LABINECA 3* Hotel wraz z pawilonami (depadanse) posiada 216 pokoi typu komfort, standard, premier. Recepcja pracuje 24 h, posiada sejf, WI FI na terenie całej recepcji, kącik internetowy, kantor, usługę budzenia, prania i prasowania, restaurację hotelową na 350 miejsc z tarasem na 250 miejsc, lobby bar, kawiarnie, salę kongresową z wyposażeniem. Wewnątrz hotelu znajduje się basen z podgrzewaną słodką wodą, basen dziecięcy, sauna, na zewnątrz basen zewnętrzny ze słodka wodą, wielofunkcyjne boisko piaszczyste, mini golf, boisko betonowe, tenis. WYŻYWIENIE W WERSJI ALL INCLUSIVE! W klimatyzowanej restauracji hotelowej, śniadania, obiady i kolacje bufet. Śniadanie 07:00 10:00, obiad 12:00 14:00, kolacja 19:00 21:00. Wieczór dalmatyński organizowany jest raz w ciągu trwania turnusu, muzyka na żywo cztery razy w ciągu trwania turnusu. Wszystkie posiłki serwowane w formie bufetu z napojami do posiłków w cenie (wino białe i czerwone, piwo, lokalne napoje alkoholowe, woda mineralna, soki,. Bar All Inclusive otwarty jest od 10:00 23:00. Popołudniowy niewielki posiłek z kawą 16:00 17:00, nocny bar zakąskowy od 22:00 22:30 h. Posiłki wielkanocne mają szczególną oprawę. OPIS POKOI Pokoje typu Komfort znajdują się w budynku głównym, wszystkie są z balkonem i widokiem na morze. Wyposażenie pokoi : telefon, SAT-TV, mini bar, (dopłata), suszarka do włosów, klimatyzacja. Pokoje dwuosobowe mają powierzchnię od 20 m kw., pokoje trzyosobowe 22 m kw. ANIMACJE Animacje dla dzieci i dorosłych organizowane są sześć razy w turnusie., poranne animacje od 10:00 12:30, popołudniowe animacje od 16:00 18:00, wieczorne animacje od 20:30 22:00, Klub dla dzieci w wieku od 4 12 lat, mini disco od 20:30 21:15, Aqua aerobik. USŁUGA ALL INCLUSIVE-SPORT Obejmuje bezpłatne korzystanie z następujących atrakcji: boisko dla dzieci, basen wewnętrzny, basen zewnętrzny, leżaki i parasole na basenie, bilard, korzystanie z piaszczystego boiska do gier zespołowych, piłka ręczna i piłka nożna na piasku. PLAŻA Żwirkowa, urządzona, czysta, schodzącą łagodnie do morza. Plaża otrzymała nazwę Plava Zastava uznanie międzynarodowe przyznawane plażom najbardziej ekologicznym. ODLEGŁOŚCI Dubrovnik, 120 km, Split 120 km, Trogir 150 km., Sarajevo 205 km. CENA ZAWIERA: pobyt w hotelu 8 dni/7 noclegów, wyżywienie bufet trzy razy dziennie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu ostatniego dnia pobytu w wersji All Inclusive (pełne) lub HB (do wyboru), taksę klimatyczną, ubezpieczenie KL euro, NNW zł, NWS zł, bagaż 1000 zł wraz ze sprzętem elektronicznym, świąteczny program animacji dla dzieci i dorosłych, wieczorny program z żywą muzyką, korzystanie z basenu wewnętrznego, zewnętrznego, wieczór dalmatyński. Doba hotelowa od 14:00-11:00. TYP POKOJU WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE HB KOMFORT/MORZE OS. DOROSŁA 1120,00 970,00 DZ LAT GRATIS GRATIS DRUGIE DZIECKO 3 12 LAT 610,00 550,00 POW. 12 L 890,00 950,00 Dodatkowo płatne: łóżeczko dziecięce 3 EURO/dziennie, wejście do sauny, korzystanie z Internetu WIFI w lobby barze i na recepcji, wycieczki fakultatywne do Stonu, muzeum Nerona w miejscowości Vid, foto safari na rzece Neretwie, wycieczki statkiem na wyspę Hvar, Korcule, płw. Peljesac, Makarską Rivjerę., nurkowanie.

4 Chorwacja CHORWACJA-CZARNOGÓRA-BOŚNIA Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Autokar SLADAMI KATEDR 10 LUB 13 DNI Zwiedzamy Jeziora Plitvickie, Vodice z parkiem narodowym krka, Sibenik, Trogir, Split, Dubrovnik Medjugorje Budvę Kotor Perast Wyspę Św. Stefana I dzień 07:00 wyjazd w kierunku granicy Przyjazd ok. 15:00 16:00 do Cieszyna, obiadokolacja, kontynuacja podróży. Przejazd na nocleg do miejscowości Wiener Neustadt (Austria) do hotelu 3*, zakwaterowanie. 2 dzień Śniadanie, ok. 6:00 wyjazd w kierunku Chorwacji do Parku Narodowego Jeziora Plitvickie, Zwiedzanie rozpoczynamy ok. godziny 13:00 16:00 z przewodnikiem. PLITVICE szesnaście jezior Parku Narodowego Jeziora Plitwickie zostało powiązanych aż 92 wodospadami. Ogólna powierzchnia jezior wynosi około dwóch kilometrów kwadratowych, a cały Park Narodowy rozciąga się na powierzchni 200 km kw. Ze względu na ich nieporównywalne piękno oraz obfitość fauny i flory, terytorium to zostało ogłoszone Parkiem Narodowym już w 1949 r., a w 1979 UNESCO włączyło Jeziora Plitwickie na listę światowego dziedzictwa przyrody. Przyjazd do Vodic ok. 20:00, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg. Vodice to urokliwe miasteczko środkowej Dalmacji, zwane chorwackim Saint Tropez, niegdyś o charakterze rybackim, obecnie jedno z najpopularniejszych kąpielisk morskich. Vodice położone są blisko Parku Narodowego Krka, Parku Narodowego Kornati oraz zabytkowych miast : Zadar, Sibenik, Trogir, Split. Miasteczku przydają blasku kamieniste, żwirowe plaże, nadmorska promenada, kawiarenki, restauracje,. Plaże typowe dla tego wybrzeża Dalmacji środkowej raczej węższe, częściowo zacienione drzewami, pokryte drobnym żwirkiem. Naprzeciwko plaży widać mocno zadrzewioną wysepkę Prvić. 3 dzień Po śniadaniu wyjazd do Sibenika, zwiedzanie starej części miasta i pięknej Katedry Sw. Jakova z przewodnikiem. Katedra w 2000 roku została uznana przez Unesco za zabytek światowego formatu. Przejazd ok do Parku Narodowego KRKA-Skradin, 20 minutowa wycieczka statkiem i piesze przejście ok. 2 km po parku wśród pięknych wodospadów. Pobyt w Vodicach kończy wieczorny spacer do miasteczka. 4 dzień Po śniadaniu godz. 06:30 wyjazd z hotelu, przejazd do Trogiru. W programie zwiedzanie miasteczka i kolejnej pięknej Katedry Sv. Lovre, zwanej Trogirską, wybudowanej na miejscu wczesno chrześcijańskiej bazyliki i jeszcze wcześniej istniejącej na tym miejscu budowli sakralnej Słowian. Ok :00 przejazd i pobyt w Splicie. Split najbardziej znaczące miasto Chorwacji i najważniejszy port wybrzeża dalmatyńskiego,. Z zabytków najznamienitszy jest Pałac Dioklecjana otoczony masywnymi ciężkimi murami z wieżyczkami, a także stare miasto i piękna kolejna Katedra zwana Katedrą Splitską poświęconą najświętszej Maryi Dziewicy, popularnie zwana Katedrą św. Duje. Zanim rzymianie wznieśli pałac dla Dioklecjana na zielonej górze Marjan wznieśli świątynię Diany. Obecnie Marjan z około 168 ha lasu stanowi płuca Splitu. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd w kierunku Budvy., przyjazd ok. 20:30, zakwaterowanie w kompleksie hotelowym 4*, kolacja, nocleg. POBYT ZE ZWIEDZANIEM Pobyt w Budvie połączony z wypoczynkiem, plażowaniem, zwiedzaniem. W trakcie pobytu w ustalonych wspólnie z grupą dniach zwiedzamy autokarem Zatokę Kotorską z wejściem do miasta Kotor i zwiedzaniem pięknej Katedry Sv. Tripuna ze skarbcem, przejeżdżamy do miejscowości Perast i płyniemy na małą wysepkę Bogorodzicy wykutą w skale, przy powrocie zwiedzamy wyspę Św. Stefana, a wieczorem STARE MIASTO (pieszo). Sw. Stefan to najbardziej znana w Europie czarnogórska atrakcja turystyczna. Przyciąga bowiem najbogatszych turystów, słynnych sportowców i aktorów. Warto tylko wymienić kilka nazwisk osób, które mieli tu swoje domy: Klaudia Schiffer., Liz Taylor., Sophia Loren., Sylwester Stallone., Monika Bellucci. Obecnie znajduje się ekskluzywny hotel, niedostępny dla zwiedzających. Wyjazd z Budvy Po śniadaniu ok.07:30 wyjazd we wczesnych godzinach rannych do Medjugorje, słynnego miejsca objawień Matki Bożej, po drodze spacer z przewodnikiem po Dubrovniku, zwiedzanie słynnej Katedry Dubrovnickiej. Przyjazd do Medjugorje w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, kolacja, nocleg w pensjonacie. Wyjazd z Medjugorje, po śniadaniu wyjazd w kierunku Czech. Przyjazd w godzinach wieczornych ok , zakwaterowanie, kolacja, degustacja wina z miejscowej winnicy, nocleg. Dzień przyjazdu, po śniadaniu wyjazd do kraju, przyjazd w godzinach wieczornych. CENA IMPREZY 10 DNI: w pokoju 2 osobowym 2010,00 PLN/+ bilety wstępu. CENA IMPREZY 13 DNI: w pokoju 2 osobowym 2850,00 PLN/+ bilety wstępu. CENA OBEJMUJE: przejazd autokarem Lux (video, klimatyzacja, barek, wc), 2 x nocleg tranzytowy ze śniadaniem, 1 x obiadokolacja w Polsce, 1 x obiadokolacja w Czechach 2 x nocleg w Chorwacji, hotel 3/4* z kolacją i śniadaniem, noclegi w Czarnogórze hotel 3/4*z kolacją i śniadaniem 1 x nocleg w Medjugorje w pensjonacie z kolacją i śniadaniem, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż Signal Iduna, taksa klimatyczna i ubezpieczenia miejscowe, opieka pracownika Biura, W programie: zwiedzanie Parku Narodowego Plitvice bilet wstępu dodatkowo płatny na miejscu, zwiedzanie Parku Narodowego Krka bilet wstępu dodatkowo płatny na miejscu, zwiedzanie Trogiru, Splitu, Dubrovnika, Medjugorje i Czarnogóry z usługami miejscowych przewodników. (Bilety wstępu i usługi przewodników ok. 60 EURO (płatne na miejscu). Sugerujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

5 Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Autokar Chorwacja TANIE WCZASY RODZINNE 12 DNI DRAMALJ HOTEL RIVIERA 2 * UWAGA! Ze względu na bezpieczeństwo podróżujących wczasowiczów, po przyjeździe do obiektu przewidziana jest dziewięciogodzinna przerwa wypoczynkowa dla kierowców. Dla grupy wyjeżdżającej/przyjeżdżającej, przewidziany jest pokój recepcyjny na złożenie bagażu. OPIS MIEJSCOWOŚCI Zatoka Kvarner rozciąga się od Riviery opatijskiej i wybrzeża istryjskiego do wyspy Pag. Jej powierzchnia to 3300 km.kw., na którą składają się wyspy Krk, Cres, Losinj, Rab, stolica Kvarneru Rijeka i usytuowane nieopodal miejscowości Kraljevica, Crkvenica, Dramalj, Novi Vinodolski i Pag. Crikvenica to największa miejscowość wąskiego pasa Vindoli. Nazwa miejscowości pochodzi od kościoła (crkva kościół) wzniesionego przy ujściu rzeki Dubracina. W 1412 roku jeden z hrabiów Frankopanów zbudował tu zamek, który następnie został przekazany paulinom. W 1786 roku klasztor został zamknięty, przekazany arcyksięciu Józefowi i w XIX w przebudowany na sanatorium, a dawny zamek klasztor zaadaptowano na hotel Kastel. Obecnie Crikvenica i Dramalj to miejscowości uzdrowiskowe ze wspaniałym kimatem dla ludzi ze schorzeniami reumatycznymi, urazami kręgosłupa, bronchitem i astmą. Liczne kawiarenki, lodziarnie, restauracje, promenada spacerowa z drzewami laurowymi i dwukilometrowa łagodnie w morze spadająca plaża zachęcają do spędzenia wakacji. OPIS OBIEKTU Kompleks hotelowy Riviera 2* (standard turystyczny), znajduje się na granicy dwóch miejscowości Crikvenicy i Dramalj i składa się z budynku głównego z recepcją, restauracją, salą TV, pizzerią i dużym tarasem i dodatkowo z trzech pawilonów zwanych depandansami, kategorii 2*. Kompleks hotelowy położony jest wśród drzew sosnowych, przy promenadzie i przy samym morzu. Hotel dysponuje pokojami 2 i 3 osobowymi wyposażonymi standardowo, recepcją, salą TV, restauracją z dużym tarasem, pizzerią. W pawilonie znajduje się 80 pokoi 2,3 os., wyposażenie pokoi standardowe (skromne), każdy pokój z łazienką i balkonem od strony morza. Kilkanaście minut drogi spacerem (ok. 2 km), wzdłuż promenady z różnorodnymi plażami znajduje się centrum ładnego miasteczka z pocztą, stacją benzynową, kawiarenkami, pięknie utrzymanym parkiem miejskim i najpiękniejszą jedyną w Chorwacji płatną i piaszczystą (drobny żwirek) plażą Kvarneru. *Depandans, oznacza wolnostojący budynek murowany, najczęściej piętrowy z pokojami dla Klientów, bez infrastruktury typowej dla hotelu tzn., recepcji, restauracji itd. TYP POKOJU HB POK. 2 OS. HB HB HB HB HB HB OSOBA DOROSŁA 1660, , , , , ,00 POK. 3 OSOBOWY OSOBA DOROSŁA 1660, , , , , ,00 DZ. 0 6,99 LAT DZ. 7 11,99 LAT DZ ,99 LAT Cena dla dziecka do 12 lat w pokoju z 1 osobą dorosłą 1450,00 PLN Cena dla dziecka do 7 lat bez łóżka jako 4 osoba w pokoju 3 osobowym 450,00 PLN. 450,00 500,00 550,00 550,00 500,00 400, , , , , ,00 930, , , , , , ,00

6 Chorwacja Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Autokar OFERTA POLECANA SZCZEGÓLNIE! Dla rodzin z dziećmi i młodzieżą z chorobami skóry, alergią i astmą. Wyjątkowy mikroklimat Dramalj i Crikvenicy i Chorwackiego Kvarneru, skutecznie wspomaga leczenie. OPIS POKOI Pokoje 2 i 3 osobowe. W pokojach klimatyzacja, łazienka, telewizor, balkon z widokiem na morze. Za dodatkową opłatą w wys. 4 EURO/dziennie można korzystać lodówki. Pokoje 3 osobowe posiadają dostawkę (rozkładana sofa normalnej wielkości). W każdym pokoju łóżko małżeńskie, łazienka z prysznicem i wc. Wyposażenie pokoi: szafki nocne z lampkami, centralne oświetlenie, stolik z lustrem i krzesło, na balkonie stolik z dwoma krzesłami, wyposażenie pokoi standardowe. Pokoje schludne, wymiana ręczników co trzeci dzień lub na życzenie, sprzątanie codziennie. Pokoje po remoncie., schludne, czyste. WYŻYWIENIE W restauracji głównego budynku hotelowego, śniadania w formie urozmaiconego bufetu, do śniadania podawana kawa, herbata, mleko. Obiadokolacja bufet. W cenie napoje do kolacji w wersji All Inclusive Light (1 piwo, 2 dcl wina białe lub czerwone, 1 napój bezalkoholowy). PLAŻA Przy obiekcie znajduje się wydzielona plaża betonowa z możliwością wynajmu leżaków i parasoli (odpłatnie). Wzdłuż promenady w kierunku centrum Crikvenicy rozciągają się plaże o łącznej długości 8 km, połączone pięknym spacerowym deptakiem idącym wzdłuż morza. Każdy Klient może znaleźć odpowiednią dla siebie plażę w bliższej lub dalszej odległości. Za czystość morza i jakość plaż Crkvenica została uhonorowana europejskim tytułem Błękitnej Flagi (Plava Zastava). OFETA USŁUG MEDYCZNYCH (Płatnych na miejscu) w Specjalistycznym szpitalu rehabilitacji medycznej Thalasoterapia Crikvenica. Przegląd specjalistyczny 31 Euro Spirometria z testem farmakologicznym 21 Euro Test alergologiczny 3 Euro Ergometria, badanie kardiologiczne polegające na bezpośrednim badaniu stanu żył doprowadzających krew do serca 55 Euro Holter EKG, kontynuowane przez 24 godziny badanie EKG za pomocą aparatu holtera 50 EURO Badanie strun głosowych 12 Euro Badanie zatok 14 Euro Pomiar ciśnienia w ambulatorium 3,50 Euro TERAPIE DOTYCZĄCE WZMOCNIENIA DRÓG ODDECHOWYCH: Inhalacje vibraaerosol, morska woda, olej zapachowy Elektrostymulacja strun głosowych Masaże wodne (21 Euro), manualne (17 Euro), laser 12 Euro), drenaż limfatyczny ciała (17 Euro), (Ceny przybliżone, uzależnione od kursu Euro i polityki cenowej szpitala i mogą ulec zmianie). Ceny podane w złotych za imprezę 12 dniową zawierają: 9 noclegów hotelu w w pokojach 2,3 os. z łazienką, 9 śniadań, 9 obiadokolacji w tym napoje do kolacji, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż Signal Iduna., opiekę pilota łącznikowego na trasie, autokar LUX(video, klimatyzacja, barek, wc). Taksa klimatyczna dodatkowo płatna w obiekcie w wys. 9 EURO/os., dzieci lat 50%. Doba hotelowa od godziny w dniu przyjazdu do w dniu wyjazdu. DODATKOWO PŁATNE Dopłata do pokoju 1 osobowego + 250,00 PLN/NA ZA- PYTANIE IMPREZY FAKULTATYWNE Wycieczka statkiem do Vrbnika na wyspie Krk ( napoje na statku wycieczkowym) ok. 25 EURO/os. Całodzienna wycieczka autokarem do Parku Narodowego Plitvice ze wstępem do Parku ok. 45 EURO/os. Całodzienna wycieczka autokarem do Postojnej w Słowenii, zwiedzanie groty ok. 45 EURO/os. Wycieczka po Istrii ok. 45 EURO/os. Wodolot do Wenecji ok. 80 EURO/cały dzień. Ceny mogą ulec zmianie w zależności od liczby chętnych osób., 1 EURO OK. 7,30 KN. UWAGA! Przyjazd do obiektu ok. 09:00 (rano), zakwaterowanie W trakcie oczekiwania na zakwaterowanie turyści mają czas wolny (plażowanie). Wyjazd z obiektu ok Od momentu wykwaterowania z pokoi, ok. 10:00 do momentu wyjazdu turyści mają czas wolny. TRASA PRZEJAZDU: WARSZAWA ŁÓDŹ PIOTRKÓW TRYB. CZĘSTOCHOWA KATOWICE BIELSKO-BIAŁA CIESZYN.

7 Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Autokar Chorwacja WCZASY RODZINNE 12 DNI NOVI VINODOLSKI KOMPLEKS HOTELOWY LIŠANJ 2 + * UWAGA! Pokoje z widokiem na morze są przydzielane w kolejności zakupu miejsc i możliwości Biura w momencie zakupu. OPIS MIEJSCOWOŚCI Naprzeciwko wyspy Krk, nad Kanałem Velebitskim u podnoży gór wapiennych leży uzdrowisko Novi Vinodolski. Z istniejącej już w okresie rzymskim osady Lopar pozostaly ruiny twierdzy, a górujący nad miastem kościół klasztorny był wzniesiony w XIV wieku przez ród Frankopanów, podobnie jak wczesniej zbudowany zamek w którym w 1288 zredagowano i podpisano Vinodolski Zakonik pisany głagolicą najstarszy słowiński zbiór ustaw. Do ciekawych zabytków należy Kościół św. Jakuba i Filipa w stylu wczesnego renesansu oraz kościół Św.Trójcy z XV wieku. Centrum turystyczne mieści się w nowej części miasta z wybudowanymi hotelami i pensjonatami. OPIS HOTELU Kompleks hotelowy Lišanj 2+* dysponuje 140 pokojami dwuosobowymi znajdującymi się w budynku głównym hotelowym, który składa się z nowej i starej części. Kompleks znajduje się na samej plaży i w pobliżu nadmorskiej promenady, przystanku autobusowego, poczty, stacji OFERTA POBYTU OBEJMUJE POKOJE Z WIDOKIEM NA PARK I WIDOKIEM NA MORZE (w kolejności zgłoszeń). Ceny podane w złotych za imprezę 10/12 dniową zawierają: 7/9 noclegów w pokojach 2,3 os. z łazienką w odnowionej części hotelowej, wyżywienie dwa razy dziennie od obiadokolacji (bufet) w dniu przyjazdu do śniadania (bufet) w dniu wyjazdu, pilota łącznikowego, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż Signal Iduna. Taksa klimatyczna dodatkowo płatna na miejscu w wysokości 1 EURO/OS/dzień, autokar LUX(video, klimatyzacja, barek, wc). Na życzenie dopłata do napojów do obiadokolacji 2 EURO/os/dziennie płatne na miejscu na recepcji. Doba hotelowa 14:00 10:00 WYJAZD POBYT POWRÓT MIEJSCE W POK 2 OS. DOROSŁY DOST. DOST. DOST. DZ. 0 6 L DZ. 6 11,99 L DZ L HB HB HB A 1690,00 400, , , B 1790,00 450, , , C 1840,00 500, , , C 1840,00 500, , , D 1850,00 500, , , D 1850,00 500, , , D 1850,00 500, , , D 1850,00 500, , , E 1790,00 450, , , F 1790,00 400, , , G 1450,00 350,00 990, ,00 7 benzynowej i oddalony jest tylko kilka minut spacerem od centrum miasta. W budynku głównym znajduje się restauracja z miejscem tarasowym do spożywania posiłków, aperitiv bar z tarasem do tańca, kryty basen z morską wodą (zamknięty od ), odkryty basen z morską wodą czynny w sezonie, dla gości - gratis, salę telewizyjną, saunę, masaż, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, rent a car, Internet. ZAKWATEROWANIE W kompleksie hotelowym 2+* w jego nowej części, w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i balkonem z widokiem na morze i widokiem na park. Wyposażenie pokoi SAT TV. Uwaga! Widok na park należy odczytać jako widok nie wychodzący na morze i nie jest równoznaczny z widokiem na park miejski. WYŻYWIENIE Dwa posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie urozmaiconego bufetu szwedzkiego. Do śniadania serwowana kawa, herbata, mleko, do kolacji napoje dodatkowo płatne (cola, fanta, woda gazowana, piwo, wino) lub za dodatkową opłatą 2 EURO/os/ dziennie lokalne napoje-piwo, wino, woda mineralna, sok serwowane do obiadokolacji bez ograniczeń.

8 Chorwacja Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Autokar ANIMACJE Kompleks proponuje gościom liczne animacje; aerobik, aerobik w wodzie, gimnastykę poranną, wieczorne animacje, mini klub dla dzieci, mini disco, możliwość korzystania z wielofunkcyjnej sali kongresowej z przeznaczeniem dla 250 osób, kilku mniejszych sal spotkań. Do dyspozycji gości pozostają także: sala telewizyjna, sauna, masaż, masaż wodny, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, fitness, rent a car, dostęp do internetu, sklepiki. SPORT Obok hotelu znajdują się cztery ziemne (płatne ok. 5,5 Euro/godzinę) i dwa sztuczne korty tenisowe (płatne ok. 3,5 Euro/godzinę), mini golf (1,5 Euro), tenis stołowy (2,5 Euro/godzinę) i małe boisko do mini gier zespołowych. PLAŻA Piaszczysta (gruby żwirek), częściowo wybetonowana, częściowo pokryta płytami kamiennymi stanowiącymi znakomite miejsce do opalania. Na plaży istnieje możliwość wynajmu parasoli słonecznych, leżaków, sprzętów wodnych (cena ok. 20 Kun t.j cca 3 Euro), korzystania z centrum zabaw dla dzieci, a także z centrum nurkowego (dodatkowo płatne). Plaża ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdobyła miano błękitnej flagi. AMBULATORIUM Pierwszej pomocy medycznej znajduje się ok. 500 m od kompleksu hotelowego. IMPREZY FAKULTATYWNE Wycieczka statkiem do Vrbnika na wyspie Krk (napoje na statku wycieczkowym) ok. 25 Euro/os. Całodzienna wycieczka autokarem do Parku Narodowego Plitvice ze wstępem do Parku ok. 45 Euro/os. Całodzienna wycieczka autokarem do Postojnej w Słowenii, zwiedzanie groty ok. 45 Euro/os. Wycieczka po Istrii ok. 45 Euro/os. Wodolot do Wenecji ok. 80 Euro/cały dzień. Ceny mogą ulec zmianie w zależności od liczby chętnych osób. 1 Euro ok. 7,30 KN. UWAGA! Ze względu na bezpieczeństwo podróżujących wczasowiczów, po przyjeździe do obiektu przewidziana jest dziewięciogodzinna przerwa wypoczynkowa dla kierowców. Dla grupy wyjeżdżającej przewidziany jest pokój recepcyjny na złożenie bagażu. 10

9 Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Autokar Chorwacja Ekskluzywna Chorwacja WCZASY RODZINNE 10/12 DNI BANJOLE K. PULI RESORT CENTINERA 3 +* /ALL INCLUSIVE LIGHT UWAGA! Ze względu na bezpieczeństwo podróżujących wczasowiczów i w zgodzie z przepisami o wypoczynku kierowców po przyjeździe do obiektu przewidziana jest dziewięciogodzinna przerwa wypoczynkowa dla kierowców. Dla grupy wyjeżdżającej przewidziany jest pokój recepcyjny na złożenie bagażu. OPIS MIEJSCOWOŚCI Banjole to niewielkie i ciche miasteczko rybackie które przycupnęło na niewielkim półwyspie. Malownicze i naturalne plaże, piękne malutkie zatoczki rozsypane wokół miasteczka składają się na niecodzienny urok Banjol. Plaże mają charakter mieszany są w połowie kamieniste i w połowie żwirowe, częściowo zacienione drzewami piniowymi rosnącymi blisko morza. Banjole są położone w pobliżu znanych turystycznych miast. Dobrze się tu czują osoby starsze i osoby lubiące ciszę. Dla aktywnie wypoczywających Banjole proponują centrum nurkowania, yachting club, korty tenisowe i wynajem sprzętów do uprawiania wszelkiego rodzaju sportów wodnych. Miłośników rozrywki zaprasza Pula i Medulin. Oddalone tylko 8 km od Banjol (8 km). OPIS OBIEKTU Kompleks Turystyczny Centinera 3*, rozprzestrzenia się na terenie m kw., pomiędzy cyplem Blumbisća i Indije w zatoce Centinera, pośród 100 letnich drzew sosnowych. Kompleks składa się z trzech pawilonów ze 130 pokojami 2,3 osobowymi, aperitif baru, letniego tarasu i piętrowej, odnowionej restauracji z 280 miejscami dla gości. Nad samym brzegiem morza znajduje się bufet Uvala serwujący i drobne przekąski i napoje (odpłatnie). OPIS POKOI Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki i pokoje rodzinne 2+2 (trzy łóżka normalne, jedno łóżko rozkładane). Symbolika pokoi: Standard MsBK pokój z widokiem na morze, SAT TV, prysznic/wc, klimatyzacja, balkon. Pawilony usytuowane bokiem do morza. WYŻYWIENIE W WERSJI ALL INCLUSIVE LIGHT W restauracji hotelu, śniadania w formie urozmaiconego bufetu. Do śniadania podawana kawa, herbata, mleko. Obiadokolacja bufet. Napoje w wersji All Inclusive Light (sok, stołowa i mineralna woda, białe i czerwone wino stołowe, piwo beczkowe) w cenie. Pierwszy posiłek w dniu przyjazdu-obiadokolacja, ostatni śniadanie. SPORT Niedaleko obiektu znajdują się korty tenisowe z nawierzchnią ceglaną (płatne), mini golf, tenis stołowy, boiska do gry w kosza i siatkówki. PLAŻA Mieszana, kamienista ( drobny żwirek) i wybetonowana, zadbana, dość szeroka z łagodnym zejściem do morza. Na plaży wynajem parasoli i leżaków odpłatnie. ATRAKCJE Basen wewnętrzny 18x12 m z morską wodą, otwarty do dyspozycji gości przez cały sezon. IMPREZY FAKULTATYWNE Opis str. 9 Ceny mogą ulec zmianie w zależności od liczby chętnych osób. 1 EURO ok. 7,30 KN. UWAGA! Dostawka oznacza także trzecie i czwarte łóżko,. 11

10 Chorwacja Chorwacja Ekskluzywna Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Autokar Ceny podane w złotych za imprezę 10/12 dniową zawierają: 7/9 noclegów w pokojach 2,3 os. z łazienką, wyżywienie dwa razy dziennie od obiadokolacji (bufet) w dniu przyjazdu do śniadania (bufet) w dniu wyjazdu, napoje do obiadokolacji w wersji All Inclusive Light, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż Signal Iduna, pilota łącznikowego na trasie. Taksa klimatyczna dodatkowo płatna na miejscu w wys. 1 EURO/os/dziennie., autokar LUX(video, klimatyzacja, barek, wc). Doba hotelowa 15:00 10:00 TYP POKOJU HB STANDARD M SBK HB HB HB HB HB HB OSOBA DOROSŁA 1790, , , , , ,00 DZ LAT 370,00 460,00 560,00 560,00 460,00 450,00 ŁÓŻKO PODSTAW. DZ. 0 11,99 LAT 650, , , , , ,00 Uwaga! Przy niewielkiej sprzedaży miejsc z przejazdem 650,00 autokarem Biuro zastrzega 1390,00 sobie przewóz Klientów z 1450,00 miejscowości chorwackiego 1450,00 kvarneru w dniu przyjazd/wyjazd 1400,00 DZ LAT minibusem lub samochodem 1370,00 osobowym. ŁÓŻKO PODSTAW. DZ LAT 1490, , , , , ,00 POW. 15 LAT 1610, , , , , ,00 12

11 Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Dojazd Własny Chorwacja Ekskluzywna Chorwacja NOVI VINODOLSKI APARTAMENTY 3* W PRYWATNYCH DOMACH zdjęcia przykładowe zdjęcia przykładowe zdjęcia przykładowe APARTAMENT 3 OSOBOWY (1/3 dla 3 osób) W skład apartamentu wchodzi w pełni wyposażona kuchnia, sypialnia z trzema łóżkami, łazienka. APARTAMENT 4 OSOBOWY (2/2 dla 4 osób) W skład apartamentu wchodzi w pełni wyposażona kuchnia, dwie sypialnie z dwoma łóżkami, łazienka. APARTAMENT 6 OSOBOWY (3/2 dla 6 osób) W skład apartamentu wchodzi w pełni wyposażona kuchnia, trzy sypialnie z dwoma łóżkami, łazienka. APARTAMENT 8 OSOBOWY (4/2 dla 8 osób) W skład apartamentu wchodzi w pełni wyposażona kuchnia, cztery sypialnie z dwoma łóżkami, łazienka. OPIS MIEJSCOWOŚCI Naprzeciwko wyspy Krk, nad Kanałem Velebitskim u podnoży gór wapiennych leży uzdrowisko Novi Vinodolski. Z istniejącej już w okresie rzymskim osady Lopar pozostaly ruiny twierdzy, a górujący nad miastem kościół klasztorny był wzniesiony w XIV wieku przez ród Frankopanów, podobnie jak wczesniej zbudowany zamek w którym w 1288 zredagowano i podpisano Vinodolski Zakonik pisany głagolicą najstarszy słowiński zbiór ustaw. Do ciekawych zabytków należy Kościół św. Jakuba i Filipa w stylu wczesnego renesansu oraz kościół Św.Trójcy z XV wieku. Centrum turystyczne mieści się w nowej części miasta z wybudowanymi hotelami i pensjonatami. OPIS APARTAMENTÓW Apartamenty znajdują się w prywatnych domach rozrzuconych w odległości ok metrów od morza i najbliższej plaży. Różnorodne jeżeli chodzi o urządzenie, zależnie od gustu właściciela. W trakcie pobytu Klientów właściciele służą pomocą, jest możliwość zakupu piwa, wina i skosztowania domowych specjalności kuchni, serwowanych odpłatnie przez gospodarzy. Na jeden apartament przypada 1 miejsce parkingowe. W każdym apartamencie jest balkon lub taras. Zdjęcia apartamentów w ofercie są zdjęciami przykładowymi., po wstępnym zaakceptowaniu oferty Klient otrzymuje zdjęcia apartamentów. zdjęcia przykładowe Ceny podane w złotych za apartament z pobytem 12 dni/9 noclegów. Doba hotelowa od godziny :00 w dniu przyjazdu do w dniu wyjazdu. Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż w wys. 40 zł/os/pobyt, płatne w Biurze, taksa klimatyczna w wys. 1 EURO/os/dziennie płatna na recepcji, opłata meldunkowa jednorazowo 2 EURO/os. Wynajem obejmuje: pościel, ręczniki, naczynia i sprzęty kuchenne, generalne sprzątanie, papier toaletowy, jedno miejsce parkingowe. Klimatyzacja na życzenie dodatkowo płatna w wys. 6 EURO/dzień. W cenie korzystanie z infrastruktury hotelu Lisanj (basen, korty tenisowe(płatne), animacje). Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w hotelu: Obiadokolacja/bufet 360,00 zł/os/pobyt, dzieci do 5 lat gratis, dzieci od 5 12 lat 200 zł/os/pobyt. Dla chętnych dopłata do napojów (piwo, wino, soki, woda) 2 EURO/os/dziennie płatne na recepcji hotelu Lisanj. ZAKWATER A B C D E F G H I J UBEZPIECZENIE NNW,KL, BAGAŻ APP 3 (dla 3 osób) APP 4 (2/2) APP 6 (3/2) APP 8 (4/2) 1710, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 40,00 40,00 40,00 40,00 PRZEJAZD 350,00 350,00 350,00 350,00 UWAGA! Zwierzęta domowe na zapytanie 5 EURO/dziennie płatne na miejscu. Klienci, którzy wykupią kolacje w restauracji hotelu Lisanj są kwaterowani w apartamentach położonych najbliżej hotelu, a także korzystają bezpłatnie z infrastruktury hotelu tak jak pozostali gości. Przy dojeździe autokarowym wyjazd dzień wcześniej, powrót dzień później. 13

12 Chorwacja Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Dojazd Własny SRIMA k/vodic APARTAMENT PLAVO MORE OPIS MIEJSCOWOŚCI Urokliwe miasteczko środkowej Dalmacji, położone 15 km od Šibenika, niegdyś o charakterze rybackim, obecnie jedno z najpopularniejszych kąpielisk morskich. Vodice położone są blisko Parku Narodowego Krka, Parku Narodowego Kornati oraz zabytkowych miast: Zadar, Šibenik, Trogir, Split. Turystów i młodzież przyciąga tętniące życiem nocnym kolorowe centrum miasteczka, rozświetlone licznymi lampionami, rozbawione i roześmiane dzięki tłumnie odwiedzających centrum spacerowiczów. Miasteczku przydają blasku kamieniste, żwirowe plaże, nadmorska promenada, kawiarenki, restauracje, sklepy. Plaże typowe dla tego wybrzeża Dalmacji środkowej raczej węższe, częściowo zacienione drzewami, pokryte drobnym żwirkiem. Wzdłuż plaż rozciągają się tereny rekreacyjne. W cichej, oddalonej jakieś 3 kilometry od centrum Vodic dzielnicy o nazwie Srima znajduje się elegancki apartamentowiec z apartamentami: Plavo More. W odległości m od apartamentu położona jest plaża z łagodnym zejściem do morza. Naprzeciwko plaży widać mocno zadrzewioną wysepkę Prvić. OPIS APARTAMENTU APARTAMENT 3* dla 4 6 osób. Powierzchnia ok. 71 m kw., Apartament znajduje się na I piętrze i posiada oddzielne wejście. Apartament składa się z dwóch pokoi dwuosobowych, jeden pokój z łóżkiem małżeńskim, drugi pokój z dwoma oddzielnymi łóżkami, aneksu kuchennego wyposażonego w niedużą lodówkę (bez zamrażalnika), kuchenkę, naczynia i sztućce, jadalni z dodatkowym, rozkładanym spaniem dla dwóch osób, dwóch łazienek, jedna z prysznicem i wc, druga z umywalką i wc. Apartament jest wyposażony dodatkowo w żelazko, suszarkę do włosów, grill balkonowy elektryczny, dwa rowery, TV-SAT, dwa leżaki, parasol słoneczny na plażę i basen. Apartament posiada także klucz automatyczny do rampy parkingowej, wejścia głównego i światła na klatce schodowej. W apartamentach nie ma ręczników i ściereczek. W dniu wyjazdu turyści oddają apartament posprzątany. Wokół budynku znajduje się niewielki pas zieleni, basen dla gości apartamentów o wymiarach 12 x 6 m., piaskownica do zabawy dla dzieci. Do apartamentu należy jedno miejsce parkingowe. PLAŻA W odległości ok m od apartamentowca znajduje się dość szeroka, wysypana drobnym żwirkiem plaża. Szczególnie polecana dla dzieci lub osób słabo pływających ze względu na bardzo łagodne zejście do morza. W odległości od 300 m do 4 kilometrów od apartamentowca można znaleźć dobrze zorganizowane plaże także hotelowe (leżaki i parasole płatne). OTOCZENIE Najbliższy sklep, kawiarnia i restauracja znajduje się w odległości m od apartamentu. Do najbliższego hotelu Imperial z kortami tenisowymi, kawiarnią i restauracją a la cart 800 m. Centrum Vodic oddalone jest ok. 3 kilometry. Bazar gdzie można kupić świeże ryby, owoce morza, warzywa, owoce i mięso znajduje się w centrum Sibenika (duży) i w centrum Vodic (mały). 14

13 Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Dojazd Własny Chorwacja Ceny podane w złotych za apartament za 8 dni/7 noclegów ( sobota-sobota) lub 10 dni/9 noclegów w sezonie Doba hotelowa od godziny w dniu przyjazdu do w dniu wyjazdu. Ubezpieczenie NNW, KL i taksa klimatyczna dodatkowo płatne. UWAGA! 1. INFANT DO 3 L 300 PLN/POBYT JAKO 7, 8,9 OSOBA W APARTAMENCIE (BEZ ŚWIADCZEŃ). 2. APARTAMENT PRZEWIDUJE MIEJSCE DO SPANIA DLA 6 OSÓB. Dla każdej dodatkowej osoby zorganizowanie spania (materac, pościel) w gestii Klienta. ZAKWATEROWANIE APARTAMENT (4+2) APARTAMENT (6+1) APARTAMENT (6+2) TAKSA DOROSŁY DZ L UBEZPIECZENIE NNW,KL, BAGAŻ/POBYT M/8 DNI A/8 DNI B/8 DNI C/10 DNI D/10 DNI E/8 DNI 1890, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 40,00 20,00 40,00 20,00 40,00 20,00 40,00 20,00 40,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00 20,00 CENA OBEJMUJE Korzystanie z wody, prądu, zmianę pościeli jeden raz na 7/10 dni. Sprzątanie końcowe płatne na miejscu w wys. 10 EURO/apartament. ATRAKCJE W CENIE Wynajem dwóch rowerów, do dyspozycji przez cały okres pobytu. UWAGA! * Obowiązkowy depozyt w wysokości 100 EURO, zwracany w dniu wyjazdu. * Zwierzęta mile widziane do 5 kg, dodatkowa opłata na miejscu w wys. 5 EURO/dziennie. W przypadku kąpieli psa w basenie, kara w wysokości 500 EURO (koszt wymiany wody), * Prosimy o uszanowanie sjesty mieszkańców w godzinach 13:00 15:00 i po godzinie 20:00 w trakcie korzystania z basenu. UWAGA! Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy przyjeżdżających Klientów o dostosowanie godzin przyjazdu do rozpoczynającej się doby pobytu w obiekcie. 15

14 Chorwacja Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Dojazd Własny TANIE WCZASY RODZINNE 12 DNI DRAMALJ HOTEL RIVIERA 2 * OPIS M IEJSCOWOŚCI Zatoka Kvarner rozciąga się od Riviery opatijskiej i wybrzeża istryjskiego do wyspy Pag. Jej powierzchnia to 3300 km kw., na którą składają się wyspy Krk, Cres, Losinj, Rab, stolica Kvarneru Rijeka i usytuowane nieopodal miejscowości Kraljevica, Crkvenica, Dramalj, Novi Vinodolski i Pag. Crikvenica to największa miejscowość wąskiego pasa Vindoli. Nazwa miejscowości pochodzi od kościoła,/ crkva-kościół/ wzniesionego przy ujściu rzeki Dubracina. W 1412 roku jeden z hrabiów Frankopanów zbudował tu zamek, który następnie został przekazany paulinom. W 1786 roku klasztor został zamknięty, przekazany arcyksięciu Józefowi i w XIX w przebudowany na sanatorium, a dawny zamek-klasztor zaadaptowano na hotel Kastel. Obecnie Crikvenica i Dramalj to miejscowości uzdrowiskowe ze wspaniałym klimatem dla ludzi ze schorzeniami reumatycznymi, urazami kręgosłupa, bronchitem i astmą. Liczne kawiarenki, lodziarnie, restauracje, promenada spacerowa z drzewami laurowymi i dwukilometrowa łagodnie w morze spadająca plaża zachęcają do spędzenia wakacji. OPIS OBIEKTU Kompleks hotelowy Riviera 2* (standard turystyczny), znajduje się na granicy dwóch miejscowości Crikvenicy i Dramalj i składa się z budynku głównego (klimatyzacja) z recepcją, restauracją, salą TV, pizzerią i dużym tarasem i dodatkowo z trzech pawilonów (bez klimatyzacji) zwanych depandansami, kategorii 2*. Kompleks hotelowy położony jest wśród drzew sosnowych, przy promenadzie i przy samym morzu. Hotel dysponuje pokojami 2 i 3 osobowymi wyposażonymi standardowo, recepcją, salą TV, restauracją z dużym tarasem, pizzerią. W hotelu znajdują się pokoje 2 i 3 osobowe z telewizorem i klimatyzacją, w pawilonie znajduje się 80 pokoi 2,3 os., wyposażenie pokoi standardowe (skromne), każdy pokój z łazienką i balkonem od strony morza. Kilkanaście minut drogi spacerem (ok. 2 km), wzdłuż promenady z różnorodnymi plażami znajduje się centrum ładnego miasteczka z pocztą, stacją benzynową, kawiarenkami, pięknie utrzymanym parkiem miejskim i najpiękniejszą jedyną w Chorwacji płatną i piaszczystą (drobny żwirek) plażą Kvarneru. *Depandans, oznacza wolnostojący budynek murowany, najczęściej piętrowy z pokojami dla Klientów, bez infrastruktury typowej dla hotelu tzn., recepcji, restauracji itd. OPIS POKOI Pokoje 2 i 3 osobowe. W pokojach klimatyzacja, łazienka, telewizor, balkon z widokiem na morze. Za dodatkową opłatą w wys. 4 EURO/dziennie płatne na miejscu, można korzystać z lodówki. Pokoje 3 osobowe posiadają dostawkę (rozkładana sofa normalnej wielkości). W każdym pokoju łóżko małżeńskie, łazienka z prysznicem i wc. Wyposażenie pokoi: szafki nocne z lampkami, centralne oświetlenie, stolik z lustrem i krzesło, na balkonie stolik z dwoma krzesłami, wyposażenie pokoi standardowe, pokoje schludne, wymiana ręczników co trzeci dzień lub na życzenie, sprzątanie codziennie. Pokoje po remoncie, czyste. WYŻYWIENIE W restauracji głównego budynku hotelowego, śniadania w formie urozmaiconego bufetu, do śniadania podawana kawa, herbata, mleko. Obiadokolacja: bufet. W cenie napoje do kolacji w wersji All Inclusive Light (1 piwo, 2 dcl wina białe lub czerwone, 1 napój bezalkoholowy serwowane przez kelnera). PLAŻA Przy obiekcie znajduje się wydzielona plaża betonowa z możliwością wynajmu leżaków i parasoli ( odpłatnie). Wzdłuż promenady w kierunku centrum Crikvenicy rozciągają się plaże o łącznej długości 8 km, połączone pięknym spacerowym deptakiem idącym wzdłuż morza. Każdy Klient może znaleźć odpowiednią dla siebie plażę w bliższej lub dalszej odległości. Za czystość morza i jakość plaż Crkvenica została uhonorowana europejskim tytułem Błękitnej Flagi (Plava Zastava). OFERTA POLECANA SZCZEGÓLNIE! Dla rodzin z dziećmi i młodzieżą z chorobami skóry, alergią i astmą. Wyjątkowy mikroklimat Dramalj i Crikvenicy i Chorwackiego Kvarneru, skutecznie wspomaga leczenie. TYP POKOJU POK. 2 OS. HB HB HB HB HB HB HB OSOBA DOROSŁA 1360, , , , , ,00 POK. 3 OSOBOWY OSOBA DOROSŁA 1360, , , , , ,00 DZ. 0 6,99 LAT DZ. 7 11,99 LAT DZ ,99 LAT 150,00 200,00 350,00 350,00 200,00 100,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 630,00 930,00 930,00 950,00 980,00 950,00 730,00 16

15 Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Dojazd Własny Chorwacja OFETA USŁUG MEDYCZNYCH (Płatnych na miejscu) w Specjalistycznym szpitalu rehabilitacji medycznej Thalasoterapia Crikvenica. Przegląd specjalistyczny 31 Euro Spirometria z testem farmakologicznym 21 Euro Test alergologiczny 3 Euro Ergometria, badanie kardiologiczne polegające na bezpośrednim badaniu stanu żył doprowadzających krew do serca 55 Euro Holter EKG, kontynuowane przez 24 godziny badanie EKG za pomocą aparatu holtera 50 EURO Badanie strun głosowych 12 Euro Badanie zatok 14 Euro Pomiar ciśnienia w ambulatorium 3,50 Euro TERAPIE DOTYCZĄCE WZMOCNIENIA DRÓG ODDECHOWYCH: Inhalacje vibraaerosol, morska woda, olej zapachowy Elektrostymulacja strun głosowych Masaże wodne (21 Euro), manualne (17 Euro), laser 12 Euro), drenaż limfatyczny ciała (17 Euro), (Ceny przybliżone, uzależnione od kursu Euro i polityki cenowej szpitala i mogą ulec zmianie). Ceny podane w złotych za imprezę 8/10 dniową zawierają: 7/9 noclegów hotelu w w pokojach 2,3 os. z łazienką, 7/9 śniadań, 7/9 obiadokolacji w tym napoje do kolacji, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż Signal Iduna.. Taksa klimatyczna dodatkowo płatna w obiekcie w wys. 9 EURO/os., dzieci lat 50%. Doba hotelowa od godziny w dniu przyjazdu do w dniu wyjazdu. DODATKOWO PŁATNE Dopłata do pokoju 1 osobowego + 600,00 PLN/NA ZAPYTANIE IMPREZY FAKULTATYWNE Wycieczka statkiem do Vrbnika na wyspie Krk ( napoje na statku wycieczkowym) ok. 25 EURO/os.. Całodzienna wycieczka autokarem do Parku Narodowego Plitvice ze wstępem do Parku ok. 45 EURO/os. Całodzienna wycieczka autokarem do Postojnej w Słowenii, zwiedzanie groty ok. 45 EURO/os. Wycieczka po Istrii ok. 45 EURO/os. Wodolot do Wenecji ok. 80 EURO/cały dzień. Ceny mogą ulec zmianie w zależności od liczby chętnych osób., 1 EURO- OK.7,30 KN. 17

16 Chorwacja Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Dojazd Własny WCZASY RODZINNE 10 DNI NOVI VINODOLSKI KOMPLEKS TURYSTYCZNY LISANJ 2+ * OPIS MIEJSCOWOŚCI str. 10 katalogu OPIS HOTELU Kompleks hotelowy Lisanj 2+* dysponuje 140 pokojami dwuosobowymi znajdującymi się w budynku głównym hotelowym, który składa się z nowej i starej części. Kompleks znajduje się na samej plaży i w pobliżu nadmorskiej promenady, przystanku autobusowego, poczty, stacji benzynowej i oddalony jest tylko kilka minut spacerem od centrum miasta. W budynku głównym znajduje się restauracja z miejscem tarasowym do spożywania posiłków, aperitiv bar z tarasem do tańca, kryty basen z morską wodą (zamknięty od ), odkryty basen z morską wodą czynny w sezonie, dla gości gratis, salę telewizyjną, saunę, masaż, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, rent a car, Internet. ZAKWATEROWANIE W kompleksie hotelowym 2+* w jego nowej części, w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i balkonem, z widokiem na morze lub widokiem na park. Wyposażenie pokoi SAT TV. Uwaga! Widok na park należy odczytać jako widok nie wychodzący na morze i nie jest równoznaczny z widokiem na park miejski. OFERTA POBYTU OBEJMUJE POKOJE Z WIDOKIEM NA PARK I WIDOKIEM NA MORZE Ceny podane w złotych za imprezę 8/10 dniową zawierają: 7/9 noclegów w pokojach 2,3 os. z łazienką w odnowionej części hotelowej, wyżywienie dwa razy dziennie od obiadokolacji (bufet) w dniu przyjazdu do śniadania (bufet) w dniu wyjazdu, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż Signal Iduna. Taksa klimatyczna dodatkowo płatna na miejscu w wysokości 1 EURO/OS/dzień,. Na życzenie dopłata do napojów do obiadokolacji 2 EURO/os/dziennie płatne na miejscu na recepcji. Doba hotelowa 14:00 10:00 MIEJSCE DOST. DOST. DOST. W POK 2 OS. POBYT DOROSŁY DZ. 0 6 L DZ. 6 11,99 L DZ L HB HB HB HB A 1390,00 100,00 750,00 850, B 1490,00 150,00 750,00 980, C 1540,00 200,00 890, , C 1540,00 200,00 890, , D 1550,00 200,00 890, , D 1550,00 200,00 890, , D 1550,00 200,00 890, , D 1550,00 200,00 890, , E 1490,00 150,00 810, , F 1490,00 100,00 810, , G 1150,00 50,00 690,00 880,00 7 Uwaga! Pokoje z widokiem na morze są przydzielane w kolejności zakupu miejsc i możliwości Biura w momencie zakupu. WYŻYWIENIE Dwa posiłki dziennie, śniadania i kolacje w formie urozmaiconego bufetu szwedzkiego. Do śniadania serwowana kawa, herbata, mleko, do kolacji napoje dodatkowo płatne (cola, fanta, woda gazowana, piwo, wino) lub za dodatkową opłatą 2 EURO/os/dziennie lokalne napoje piwo, wino, woda mineralna, sok serwowane do obiadokolacji. ANIMACJE Kompleks proponuje gościom liczne animacje; aerobik, aerobik w wodzie, gimnastykę poranną, wieczorne animacje, mini klub dla dzieci, mini disco, możliwość korzystania z wielofunkcyjnej sali kongresowej z przeznaczeniem dla 250 osób, kilku mniejszych sal spotkań. Do dyspozycji gości pozostają także: sala telewizyjna, sauna, masaż, masaż wodny, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, fitness, rent a car, dostęp do internetu, sklepiki. SPORT Obok hotelu znajdują się cztery ziemne (płatne ok. 7 Euro/ godzinę) i dwa sztuczne korty tenisowe (płatne ok. 5 Euro/ godzinę), mini golf (1,5 Euro), tenis stołowy (2,5 Euro/godzinę) i małe boisko do mini gier zespołowych. PLAŻA Piaszczysta (gruby żwirek), częściowo wybetonowana, częściowo pokryta płytami kamiennymi stanowiącymi znakomite miejsce do opalania. Na plaży istnieje możliwość wynajmu parasoli słonecznych, leżaków, sprzętów wodnych (Cena ok. 20 Kun t.j cca 3 Euro), korzystania z centrum zabaw dla dzieci, a także z centrum nurkowego (dodatkowo płatne). Plaża ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdobyła miano błękitnej flagi. AMBULATORIUM Pierwszej pomocy medycznej znajduje się ok. 500 m od kompleksu hotelowego. IMPREZY FAKULTATYWNE Opis str. 11 katalogu 18

17 Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Dojazd Autokar Własny Chorwacja Ekskluzywna Chorwacja WCZASY RODZINNE 8/10 DNI BANJOLE K. PULI HOTEL CENTINERA 3*+/ALL INCLUSIVE LIGHT OPIS MIEJSCOWOŚCI Opis str. 12 katalogu. OPIS OBIEKTU Kompleks Turystyczny Centinera 3*, położony jest tylko 6 kilometrów na południe od Puli w Banjolach i rozprzestrzenia się na terenie m kw., pomiędzy cyplem Blumbisća i Indije w zatoce Centinera, pośród 100 letnich drzew sosnowych. Kompleks składa się z trzech pawilonów ze 130 pokojami 2,3 osobowymi, aperitif baru, letniego tarasu i piętrowej, odnowionej restauracji z 280 miejscami dla gości. Nad samym brzegiem morza znajduje się bufet Uvala serwujący i drobne przekąski i napoje (odpłatnie). OPIS POKOI Pokoje 2 osobowe także z możliwością dostawki lub pokoje rodzinne (2+2) (trzy łóżka normalne i jedno łóżko rozkładane). Symbolika pokoi: Standard MsBK pokoje z widokiem na morze, SAT TV, prysznic/wc, klimatyzacja, balkon. Pawilony usytuowane bokiem do morza. WYŻYWIENIE W WERSJI ALL INCLUSIVE LIGHT W restauracji hotelu, śniadania w formie urozmaiconego bufetu. Do śniadania podawana kawa, herbata, mleko. Obiadokolacja bufet. Napoje w wersji All Inclusive Light (sok, stołowa i mineralna woda, białe i czerwone wino stołowe, piwo beczkowe) w cenie. Pierwszy posiłek w dniu przyjazdu obiadokolacja, ostatni śniadanie. SPORT Niedaleko obiektu znajdują się korty tenisowe z nawierzchnią ceglaną (płatne), mini golf, tenis stołowy, boiska do gry w kosza i siatkówki. PLAŻA Mieszana, kamienista (drobny żwirek) i wybetonowana, zadbana, dość szeroka z łagodnym zejściem do morza. Na plaży wynajem parasoli i leżaków odpłatnie. ATRAKCJE Basen wewnętrzny 18x12 m z morską wodą czynny cały sezon. IMPREZY FAKULTATYWNE Opis str. 12 katalogu. Ceny mogą ulec zmianie w zależności od liczby chętnych osób. 1 EURO ok. 7,30 KN. 19

18 Chorwacja Chorwacja Ekskluzywna Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Dojazd Własny Dostawka dla dziecka 0 11,99 lat z ł/os. Ceny podane w złotych za imprezę 8/10 dniową zawierają: 7/9 noclegów w pokojach 2,3 os., lub pok. rodzinnym (2+2) z łazienką, wyżywienie dwa razy dziennie od obiadokolacji (bufet) w dniu przyjazdu do śniadania (bufet) w dniu wyjazdu, napoje do obiadokolacji w wersji All Inclusive Light, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż Signal-Iduna. Taksa klimatyczna dodatkowo płatna na miejscu. Doba hotelowa 14:00 10:00 TYP POKOJU STANDARD MSBK HB HB HB HB HB HB HB OSOBA DOROSŁA 1490, , , , , ,00 DZ. 0 11,99 LAT ŁÓŻKO PODSTAW. DZ. 0 11,99 LAT DZ ,99 LAT ŁÓŻKO PODSTAW. DZ.12 14,99 LAT POW. 15 LAT 70,00 160,00 260,00 260,00 160,00 150,00 350, , , , , ,00 350, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 20

19 Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Autokar Dojazd Własny Chorwacja Chorwacja Ekskluzywna RODZINNE WCZASY Z TENISEM ISTRIA/POREČ APARTAMENTY PINIA RESIDENCE 3* OPIS MIEJSCOWOŚCI POREC /ok.3000 mieszk./jedno z najstarszych miast Istrii i największe kąpielisko morskie w zachodniej części Istrii. Od strony morza na wysokości Poreću ciągnie się wiele wysepek z wyspą św. Nikoli u wejścia do portu. Tuż nad morzem rozciągają się lasy sosnowe i winnice. Stary Poreć zachował układ urbanistyczny czasów rzymskich, posiada także wiele zabytków romańskich i gotyckich. W poszukiwaniu nocnych wrażeń warto się wybrać do miasteczka i jego licznych dyskotek i nocnych barów ukrytych w wąskich, romantycznych, malowniczych uliczkach. OPIS APARTAMENTÓW PINIA RESIDENCE 3* Klimatyzowane i nowocześnie urządzone apartamenty dla 2 5 osób., położone przy plaży z widokiem na Adriatyk. APARTAMENTY DLA 2 3 OSÓB Powierzchnia ok. 23 m kw., z balkonem lub tarasem od strony morza, SAT TV, sypialnia, pokój dzienny z rozkładaną sofą, aneks kuchenny. APARTAMENTY DLA 4 OSÓB Powierzchnia ok. 31 m kw., z balkonem lub tarasem od strony morza, SAT TV, sypialnia z dwoma łóżkami rozdzielnymi, pokój dzienny z rozkładaną sofą, aneks kuchenny. APARTAMENT RODZINNY DLA 5 6 OSÓB Powierzchnia ok. 46 m kw., z balkonem lub tarasem od strony morza, SAT TV, dwie sypialnie z dwoma łóżkami rozdzielnymi, dwa pokoje dzienne z rozkładaną sofą, dwie kuchnie, dwie łazienki. ATRAKCJE W HOTELU PINIA 3* Dla gości apartamentów dostępne są wszystkie atrakcje hotelowe tj. wielofunkcyjne boiska, strefa Welles centrum z saunami (fińską, turecką, ), jacuzzi, salą rekreacyjną, centrum kosmetycznym, masaże, basen zewnętrzny z morską wodą dla dorosłych i dla dzieci, mini klub dla dzieci Maro, plac zabaw dla dzieci, także wiele propozycji dla młodzieży i dorosłych, wynajem sprzętu do rekreacji w wodzie, boiska na plaży do gry w siatkówkę. Hotel oferuje także bezpłatny wynajem rowerów. WYŻYWIENIE All INCLUSIVE LIGHT Obejmuje: wyżywienie w restauracji hotelowej dwa razy dziennie od kolacji (bufet), do śniadania (bufet). Napoje lokalne do kolacji w wersji All Inclusive Light w cenie. Wieczory tematyczne proponowane są dwa razy w ciągu tygodnia. Do dyspozycji gości pozostaje także lobby bar. PLAŻA Apartamenty znajdują się przy plaży. Plaża częściowo piaszczysta, częściowo trawiasta, częściowo wybetonowana, naturalna z łagodnym zejściem do morza dogodnym dla dzieci i osób niepływających. Plaża urządzona z serwisem wynajmującym leżaki i parasole oraz sprzęt dzieci 0-13,99 lat pobyt w hotelu gratis pływający dodatkowo płatne. Na plaży znajduje się także plac zabaw dla dzieci. ZABAWA I ANIMACJE Wieczorna muzyka w hotelu, bogate animacje dla dorosłych i dla dzieci i zorganizowane programy sportowo-rekreacyjne. Klub dla dzieci Maro z bezpłatnymi napojami dla dzieci od 4 12 lat, klipery, bilard, gry video przy serwowanym bezpłatnie poczęstunkiem (lody, ciastka). USŁUGI DODATKOWE Parking dla gości hotelu bezpłatny, płatny kącik internetowy, podłączenie WiFi w korytarzu, lobby barze i welles centrum. Płatna usługa opieki nad dziećmi. Ceny podane w złotych za imprezę 10 dniową zawierają: 9 noclegów, wyżywienie: śniadania (bufet), kolacje (bufet). Napoje do kolacji w wersji All Inclusive Light lokalne w cenie., taksę klimatyczną, ubezpieczenie KL Euro, NWI zł, NWS zł, bagaż 1000 zł wraz ze sprzętem elektronicznym firmy Signal Iduna + sporty wysokiego ryzyka (TK), szkolenie tenisowe przez 7 dni, 1 instruktora na 8 osób grających, wynajem kortów tenisowych. Doba hotelowa 14:00 10:00. TERMIN POBYTU: POBYT DOROSŁY DZIECKO 0 13,99 LAT ALL/LIGHT ALL/LIGHT APP. 2,3,4,6 os. 3290,00 40,00 (UBEZP.PODST) Cena bez szkolenia tenisowego minus 900,00 PLN/OS. Szkolenie tenisowe organizuje profesjonalny Klub tenisowy Tennis Life z Brwinowa. Odbywa się na 5 kortach tenisowych 08:00 11:00, 16:00 19:00 przez 7 dni w trakcie trwania turnusu. 21

20 Chorwacja Mają rację Ci, którzy mówią, że złoty okres chorwackiej turystyki dopiero nadchodzi... Dojazd Własny ISTRIA/POREĆ HOTEL PINIA 3* OPIS MIEJSCOWOŚCI POREC-/ok.3000 mieszk./jedno z najstarszych miast Istrii i największe kąpielisko morskie w zachodniej części Istrii. Od strony morza na wysokości Poreću ciągnie się wiele wysepek z wyspą św. Nikoli u wejścia do portu. Tuż nad morzem rozciągają się lasy sosnowe i winnice. Stary Poreć zachował układ urbanistyczny czasów rzymskich, posiada także wiele zabytków romańskich i gotyckich. W poszukiwaniu nocnych wrażeń warto się wybrać do miasteczka i jego licznych dyskotek i nocnych barów ukrytych w wąskich, romantycznych, malowniczych uliczkach. OPIS HOTELU PINIA 3* Hotel usytuowany bezpośrednio nad morzem, tylko kilkanaście minut drogi spacerem od starej części miasta Poreć. Dla Klientów, zwolenników wypoczynku dynamicznego o charakterze sportowo rekreacyjnym hotel ma wspaniałe zaplecze. Hotel posiada trzy piętra, windę, recepcję, salę konferencyjną i restauracją przy hotelu basen i bar. POKOJE W hotelu znajduje się 170 klimatyzowanych pokoi z łazienką, częściowo od strony morskiej, częściowo od strony parkowej. Pokoje od strony morskiej nie mają bezpośredniego widoku na morze ze względu na zasłaniające drzewa. ATRAKCJE HOTELU Wielofunkcyjne boiska, wiele sportowych aktywności, strefę Welles centrum z saunami (fińską, turecką), jacuzzi, salą rekreacyjną, centrum kosmetycznym, masaże, basen zewnętrzny z morską wodą dla dorosłych i dla dzieci, mini klub dla dzieci Maro, plac zabaw dla dzieci, także wiele propozycji dla młodzieży i dorosłych, wynajem sprzętu do rekreacji w wodzie, boiska na plaży do gry w siatkówkę. Tereny tenisowe oddalone tylko 10 metrów od hotelu. Hotel oferuje także bezpłatny wynajem rowerów. WYŻYWIENIE All INCLUSIVE LIGHT Obejmuje: wyżywienie dwa razy dziennie od kolacji (bufet), do śniadania (bufet). Napoje lokalne do kolacji w wersji All Inclusive Light w cenie. Wieczory tematyczne proponowane są dwa razy w ciągu tygodnia. Do dyspozycji gości pozostaje także lobby bar. PLAŻA Niedaleko hotelu znajduje się nowa piaszczysta plaża, częściowo trawiasta, częściowo wybetonowana, naturalna z łagodnym zejściem do morza dogodnym dla dzieci i osób niepływających. Plaża urządzona z serwisem wynajmującym leżaki i parasole oraz sprzęt pływający-dodatkowo płatne. Na plaży znajduje się także plac zabaw dla dzieci. ZABAWA I ANIMACJE Wieczorna muzyka w hotelu, bogate animacje dla dorosłych i dla dzieci i zorganizowane programy sportowo-rekreacyjne. Klub dla dzieci Maro z bezpłatnymi napojami dla dzieci od 4 12 lat, klipery, bilard, gry video przy serwowanym bezpłatnie poczęstunkiem (lody, ciastka). USŁUGI DODATKOWE Parking dla gości hotelu bezpłatny, płatny kącik internetowy, podłączenie WiFi w korytarzu, lobby barze i welles centrum. Płatna usługa opieki nad dziećmi. Ceny podane w złotych za imprezę 8 dniową zawierają: 7 noclegów w pokojach, wyżywienie: śniadania (bufet), kolacje (bufet). Napoje do kolacji w wersji All Inclusive Light lokalne w cenie., taksa klimatyczna, ubezpieczenie KL Euro, NWI zł, NWS zł, bagaż 1000 zł wraz ze sprzętem elektronicznym firmy Signal Iduna. Doba hotelowa 14:00 10:00. TYP POKOJU EKONOMICZNY HB HB ALL/L ALL/L ALL/L OS.DOROSŁA 1250, , , , ,00 DZ LAT 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 22

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Organizowanej przez: Ilonę Michalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne Michalska-Travel z siedzibą w Podkowie

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 7 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Chorwacja \ Środkowa Dalmacja \ VODICE Oferta: CHORWACJA VODICE apartamenty Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 01.07.2016-10.07.2016 7 dni Autokar od 989,11 zł / os 01.07.2016-17.07.2016 14 dni

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

apartamenty prywatne chorwacja

apartamenty prywatne chorwacja apartamenty prywatne chorwacja Apartamenty NO NAME w domach prywatnych to apartamenty znajdujące się w domach Chorwatów, różnej wielkości i różnie urządzone w zależności od upodobań właścicieli. Składają

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 12 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 3 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG : Słoneczny Brzeg to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa wybrzeża Morza Czarnego. Najpiękniejsza część wybrzeża posiadająca przepiękną piaszczystą plażę,

Bardziej szczegółowo

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 9 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt Załącznik nr 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt zawarta w dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA***

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** Do centrum miejscowości Lloret ok.500m. Do plaży w Fanals ok.250 m. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,klimatyzacją.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CHORWACJA/HOTELE/WCZASY AUTOKAROWE BOŚNIA I HERCEGOVINA HOTEL/WCZASY AUTOKAROWE CHORWACJA HOTELE/DOJAZD WŁASNY

SPIS TREŚCI CHORWACJA/HOTELE/WCZASY AUTOKAROWE BOŚNIA I HERCEGOVINA HOTEL/WCZASY AUTOKAROWE CHORWACJA HOTELE/DOJAZD WŁASNY Lato 2015 B.P. M T SPIS TREŚCI Rozkład jazdy autokarów i antenek 3 CHORWACJA/HOTELE/WCZASY AUTOKAROWE Istria- Banjole hotel Centinera 4 5 Kvarner Dramalj hotel Riviera Tanie Wczasy Rodzinne 6 7 Kvarner

Bardziej szczegółowo

Hotel GRAND PRAHA**** (Tatrzańska Łomnica) Promocyjne Pobyty 7=6

Hotel GRAND PRAHA**** (Tatrzańska Łomnica) Promocyjne Pobyty 7=6 Hotel GRAND PRAHA**** (Tatrzańska Łomnica) Promocyjne Pobyty 7=6 Symbol oferty: 693/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Słowacja

Bardziej szczegółowo

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146 ZGŁOSZENIE UMOWA zawarta dnia w.. pomiędzy: ATD Aleksandra Adamska, z siedzibą w Warszawie (04 560), przy ul. Skokowej 13A, zarejestrowaną w EDG pod nr 524222, NIP: 521 221 33 12, zwaną dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie)

Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie) Hotel Uzdrowskowy TERRA (Jańskie Łaźnie) Symbol oferty: 682/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Czechy Karkonosze - Czechy Janskie

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016

Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016 Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016 Godzina Katowice ul. Piotra Skargi 05:00 Tychy Stacja paliw przy drodze szybkiego ruchu 05:30 Pszczyna Dworzec PKS 05:45 Czechowice-Dziedzice Mc Donald s 06:00

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

Warunki rezerwacji Sun Fever

Warunki rezerwacji Sun Fever Warunki rezerwacji Sun Fever Poniższe warunki regulują prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora Taksidi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Armii Krajowej 3, 05-530 Góra Kalwaria działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA Miejscowość położona w Kampanii ok. 30 km od Neapolu. Ze względu na swoje położenie to świetne miejsce do odkrywania piękna wybrzeża regionu Kampanii, poznania

Bardziej szczegółowo

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI Kurort Złote Piaski ulokowany jest w północnej części bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zaledwie 18 km od Warny. Znajduje się on na terytorium Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet /

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / Kategoria **** Region Zillertal/Tyrol/Austria Atuty All Inclusive, centrum wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu

od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu Dla naszych Gości, ceniących relaks i komfort, przygotowaliśmy nowe 3-pokojowe apartamenty (43 m2) z łazienką i tarasem. W każdym znajduje się pokój

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE niego usług. 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem Hotel Edelweiss **** All Inclusive - oferta specjalna (autokar lub dojazd własny) Symbol oferty: 734/1373 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec OBÓZ MŁODZIEŻOWY Borovec to dziś nowoczesny kurort, który stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym związanym ze sportami

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Kokino Nero Oferta: GRECJA KOKINO NERO apartamenty PETROS Transport: Dojazd wlasny Termin: od 20.09.2016 do 26.09.2016 Ilość noclegów 6 dni Wyżywienie: WŁASNE Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Grecja 2016 dla Seniorów! - teren Riviery Olimpijskiej. Specjalizujemy się w wyjazdach do Grecji - stąd też nasza strona to www.tylkogrecja.com; Zapraszamy także na facebooka: www.facebook.com/szavel-travel-wojciech-szawel

Bardziej szczegółowo

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Symbol oferty: 5447563/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Hotel ERDANO Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda

Hotel ERDANO Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel ERDANO Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba.

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba. Centrum Wypoczynku i Rekreacji RYSY (Bukowina Tatrzańska) Symbol oferty: 540/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Małopolska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM.

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM. INFORMATOR OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OŚRODKI ŚWIADCZENIA CENY TABELA ODPŁATNOŚCI INFORMACJE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 7 dni, SKIPASS, śniadania, obiadokolacje, dojazd własny 3-9 stycznia 2016 r. 10-16 stycznia 2016 r. 17 23 stycznia 2016 r. 24 30 stycznia 2016 r. 31

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne.

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne. GEOVITA w Dźwirzynie Położenie Komfortowy obiekt, otoczony sosnowym lasem, znajduje się w pasie nadmorskich wydm, w bliskiej odległości od szerokiej, piaszczystej plaży i 1500 metrów od jeziora Resko Przymorskie.

Bardziej szczegółowo

WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015

WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015 Ośrodek Wypoczynkowy Wielki Błękit Łukęcin, ul. Spacerowa 3 72 400 Kamień Pomorski Tel. (+48 91) 38 126 97 E-mail: recepcja@wielkiblekit.info.pl WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015 POWITANIE LATA! Oferta

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

Perła Dziwnowa Ośrodek Wypoczynkowy SPA & Wellness położony jest w urokliwej części Dziwnowa - pomiędzy rzeką Dziwną i lasem a rozległą plażą.

Perła Dziwnowa Ośrodek Wypoczynkowy SPA & Wellness położony jest w urokliwej części Dziwnowa - pomiędzy rzeką Dziwną i lasem a rozległą plażą. PREZENTACJA 72-420 Dziwnów, ul. Osiedle Rybackie 33 tel. 91 381 30 78; tel. kom. 602 25 82 25, 665 098 999 e-mail: recepcja@perla-dziwnowa.pl; www.perla-dziwnowa.pl Perła Dziwnowa Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016

CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016 CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016 Hotel Dubravka *** Hotel Dubravka *** Atuty oferty Atrakcyjna oferta cenowa hotelu. Położony tuż przy złocistej plaży z długim wybrzeżem oraz

Bardziej szczegółowo

Cena nie zawiera: transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej.

Cena nie zawiera: transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej. Pensjonat BIAŁY POTOK (Zakopane) Symbol oferty: 908/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Małopolska Zakopane Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Bol / Apartamenty Bol /

Chorwacja / Wyspa Brac / Bol / Apartamenty Bol / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Bol / Apartamenty Bol / Kategoria brak Region Bol/Wyspa Brac/Chorwacja Atuty WiFi - gratis, do plaży Złoty Róg - ok. 3 km Położenie

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01)

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) Bled to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc na Słowenii. Wtulony

Bardziej szczegółowo

adres: 32-566 Alwernia ul. Zięby 1, tel: +48 504 384 224;

adres: 32-566 Alwernia ul. Zięby 1, tel: +48 504 384 224; 14.08. 1 dzień podróż ( ok 900km) wyjazd (ok 4-5 rano) przyjazd do Zagrzebia zwiedzanie z przewodnikiem (ok 3 godziny) Kolacja (ok 18:00) nocleg w hotelu w okolicach Zagrzebia Dzień 2 Śniadanie w Zagrzebiu

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat Wyjazd 12 dni - pobyt w hotelu 10 dni - 9 nocy Bułgaria to kraj niezwykle atrakcyjny turystycznie, a Złote Piaski to najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

RAMADA RESORT BENOA BALI ****

RAMADA RESORT BENOA BALI **** RAMADA RESORT BENOA BALI **** Czterogwiazdkowy hotel położony w spokojnej miejscowości Tanjung Benoa przy plaży Nusa Dua w południowej części wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach urządzonych w

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości Stowarzyszenia Konferencji Medycyny Paliatywnej ŁÓDŹ 14-16.11.2013 zapraszamy do korzystania z noclegów w 4 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

3-dniowy Pobyt nad morzem

3-dniowy Pobyt nad morzem 3-dniowy Pobyt nad morzem dla 2 osób Zaproszenia są imienne co wyklucza możliwość ich przekazywania osobom trzecim. Nie ma możliwości łączenia zaproszeń (pobytów) w jeden dłuższy. Termin pobytu: Dokładny

Bardziej szczegółowo

Perly Adriatyku Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Perly Adriatyku Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Perly Adriatyku Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 6 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!!

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! OFERTA DLA SENIORA (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! WYPOCZYNEK Hiszpania str. 2 4 Grecja str. 5 7 Czarnogóra str. 8 Bułgaria str. 9-10 WYPOCZYNEK

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 GOŚCI Konferencji: VIII Północne Spotkanie Geometryczne 06-08 czerwca 2014 ŁÓDŹ zapraszamy do korzystania z noclegów w 4 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

GEOVITA w Lądku Zdroju

GEOVITA w Lądku Zdroju GEOVITA w Lądku Zdroju Położenie Ośrodek zlokalizowany jest na uboczu uzdrowiska Lądek Zdrój, w otoczeniu gór oraz lasów. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów oraz wyposażone

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie Symbol oferty: 1037/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. Projekt

Załącznik nr 8 do SIWZ. Projekt UMOWA Projekt Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu...r. w Olsztynie, pomiędzy Urzędem Statystycznym w Olsztynie ul. Kościuszki 78/82, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:... a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Kurumba Maldives. Link do hotelu na esky.pl. Udogodnienia. 801 420 303 lub +48 32 728 3000. Male, Malediwy. Wyposażenie hotelu

Kurumba Maldives. Link do hotelu na esky.pl. Udogodnienia. 801 420 303 lub +48 32 728 3000. Male, Malediwy. Wyposażenie hotelu Infolinia 801 420 303 lub +48 32 728 3000 Poniedziałek - Piątek: 8:00-22:00 Sobota: 8:00-20:00 Niedziela: 12:00-20:00 Kurumba Maldives Male, Malediwy North Male Atoll, Maldives Link do hotelu na esky.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie Na

Bardziej szczegółowo

Otrant**** Czarnogóra - wczasy

Otrant**** Czarnogóra - wczasy Czarnogóra - wczasy Otrant**** Położenie: Kompleks składający się z budynku głównego oraz willi Otrant, położony przy morzu, na samym początku malowniczej, szerokiej piaszczystej Velikiej Plaży o długości

Bardziej szczegółowo

Rodzinny wyjazd nurkowy Molunat Chorwacja(19-07-2014-02-08-2014)

Rodzinny wyjazd nurkowy Molunat Chorwacja(19-07-2014-02-08-2014) Rodzinny wyjazd nurkowy Molunat Chorwacja(19-07-2014-02-08-2014) Cena: 100 Euro Cena 100 Euro dotyczy wynajmu apartamentu dla 4 osób na dobę. Molunat jest najbardziej na południe wysuniętym miejscem turystycznym

Bardziej szczegółowo

Propozycja menu 2. 147 zł/os 167 zł/os 170 zł/os. 157 zł/os 177 zł/os 180 zł/os. 167 zł/os 187 zł/os 190 zł/os

Propozycja menu 2. 147 zł/os 167 zł/os 170 zł/os. 157 zł/os 177 zł/os 180 zł/os. 167 zł/os 187 zł/os 190 zł/os Przyjęcia weselne 2013 Zapraszamy Państwa do Dworku Grzebienisko oddalonego zaledwie 30 km od Poznania. Proponujemy Państwu zorganizowanie niezapomnianego przyjęcia weselnego dla maksymalnie 80. Przyjęcia

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO. WŁOCHY Cortina D Ampezzo. 13-22 marca 2015r.

OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO. WŁOCHY Cortina D Ampezzo. 13-22 marca 2015r. OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO WŁOCHY Cortina D Ampezzo 13-22 marca 2015r. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej serdecznie zaprasza Państwa na wyjazd szkoleniowy do zimowej stolicy Włoch -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 ORBI Renata Juraszek (zwana dalej organizatorem turystyki) została wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Chopok - Jasna / Snp /

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Chopok - Jasna / Snp / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Chopok - Jasna / Snp / Kategoria *** Region Chopok/Tatry Niskie/Słowacja Atuty bezpośrednio przy trasach, dziecko do 7 lat

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Godziny i miejsca odjazdu: Dzierżoniów - parking Lidl 23:00 Kłodzko -parking Carrefour 00:15 Polanica-parking InterMarche 00:40

UWAGA! Godziny i miejsca odjazdu: Dzierżoniów - parking Lidl 23:00 Kłodzko -parking Carrefour 00:15 Polanica-parking InterMarche 00:40 UWAGA! Godziny i miejsca odjazdu: Dzierżoniów - parking Lidl 23:00 Kłodzko -parking Carrefour 00:15 Polanica-parking InterMarche 00:40 *** OFERTA SPECJALNA DLA GRUPY MIKO-SPORT *** Opis miejscowości: Passo

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com OBÓZ SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY 2013 WĘGRY - VARGESZTES VILLA PARK Terminy:

Bardziej szczegółowo

Kempinski Hotel Bahia

Kempinski Hotel Bahia Infolinia 801 080 730 lub +48 32 728 30 30 Poniedziałek - Piątek: 8:00-22:00 Sobota: 8:00-20:00 Niedziela: 12:00-20:00 Kempinski Hotel Bahia Estepona, Hiszpania Carretera De Cadiz Km 159, Playa El Padron,

Bardziej szczegółowo

Drukuj PDF Zatoka Pakomina - Gdinj / Wyspa Hvar / Chorwacja

Drukuj PDF Zatoka Pakomina - Gdinj / Wyspa Hvar / Chorwacja Robinsonada Marko Drukuj PDF Zatoka Pakomina - Gdinj / Wyspa Hvar / Chorwacja Szanowni Państwo, w załączniku PDF zostały podane tylko informacje podstawowe o obiekcie i konkretnej jednostce kwaterunkowej,

Bardziej szczegółowo

Z FRAJDĄ ZAWSZE JEST FRAJDA!!!

Z FRAJDĄ ZAWSZE JEST FRAJDA!!! W sezonie zimowym 2015 mamy przyjemność przedstawić Państwu specjalną ofertę wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz Rodzin w popularnym, austriackim regionie narciarskim Villach. Nie

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Otorynolaryngologia Łódź 07-09.03.2012 zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

CENA WG CENNIKA ZA CENA SPECJALNA DLA GOŚCI MTŁ ZA 1 POKÓJ, ZA 1 DOBĘ. (zawiera, śniadanie i VAT) (zawiera rabat, śniadanie i VAT) 199 zł 143 zł

CENA WG CENNIKA ZA CENA SPECJALNA DLA GOŚCI MTŁ ZA 1 POKÓJ, ZA 1 DOBĘ. (zawiera, śniadanie i VAT) (zawiera rabat, śniadanie i VAT) 199 zł 143 zł Gości Międzynarodowych Targów Łódzkich w terminach targowych w 2011 roku zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Drukuj PDF Pisak / Riwiera Omiš / Chorwacja

Drukuj PDF Pisak / Riwiera Omiš / Chorwacja Apartamenty Menta 1 Drukuj PDF Pisak / Riwiera Omiš / Chorwacja Szanowni Państwo, w załączniku PDF zostały podane tylko informacje podstawowe o obiekcie i jego jednostkach kwaterunkowych, które Państwa

Bardziej szczegółowo

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada.

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada. Hotele i schroniska w okolicy Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Schroniska Młodzieżowe 1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email:

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera: } transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej 3 zł/os, parking 100zł/tydzień.

{\b Cena nie zawiera: } transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej 3 zł/os, parking 100zł/tydzień. Park Hotel**** KUR & SPA BUCZYŃSKI (Świeradów Zdrój) Symbol oferty: 650/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Polska Dolny Śląsk Świeradów-Zdrój Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 rekrea.pl http://www.rekrea.pl AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 Węgry, Budapeszt, baseny termalne, park wodny Aquaworld Ramada. Wczasy 2016 na Węgrzech. Terminn

Bardziej szczegółowo

Respect ON działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Respect ON działania obywatelskie na rzecz Osób Niepełnosprawnych załącznik nr 3 PROPOZYCJA UMOWY (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych) Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, z siedzibą w Katowicach; adres:

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Otorynolaryngologia Łódź 06-08.03.2013 zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

WYJAZD NARCIARSKI DO FRANCJI

WYJAZD NARCIARSKI DO FRANCJI SALSA NA NARTACH WYJAZD NARCIARSKI DO FRANCJI Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2010 Termin wpłat: do 15.01.2011 ILOŚĆ OSÓB: TERMINY: TRANSPORT: LOKALIZACJE: HOTELE: WYŻYWIENIE: 1 lub 2 autokary WYTYCZNE

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE: w Zelenej Lagunie, ok. 5 km od centrum. włosów). 27.08-03.09 20.08-27.08 13.08-20.08 30.07-13.08

POŁOŻENIE: w Zelenej Lagunie, ok. 5 km od centrum. włosów). 27.08-03.09 20.08-27.08 13.08-20.08 30.07-13.08 POREČ HOTEL LAGUNA MOLINDRIO POREČ HOTEL ZORNA POŁOŻENIE: w Zelenej Lagunie, ok. 4 km od centrum miasta Poreč, 60 km od lotniska w Puli. PLAŻA: kamienista, skalista, betonowa, ok. 300 m od hotelu. POKOJE:

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA HOTELE DO WYBORU. Riwiera Makarska - Igrane. 26 P.T. Martin Sp. Jawna,

CHORWACJA HOTELE DO WYBORU. Riwiera Makarska - Igrane. 26 P.T. Martin Sp. Jawna, Riwiera Makarska Hotel Punta Riwiera Makarska - Igrane Opis hotelu: Znajduje się blisko plaży żwirowej (około 25 m), na części lądu wgryzającej się w głąb morza, jego nowoczesną architekturę i miłą atmosferę

Bardziej szczegółowo

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo