Raport Roczny 2002 Annual Report 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2002 Annual Report 2002"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2002 Annual Report 2002

2

3 Spis treêci Softbank SA w skrócie List Prezesa Zarzàdu Akcjonariat i w adze Spó ki Zmiany w akcjonariacie w 2002 roku Zmiany w akcjonariacie po 31 grudnia 2002 roku Rada Nadzorcza Softbank SA Zarzàd Softbank SA Grupa kapita owa Pracownicy Softbank SA na rynku kapita owym Softbank SA na gie dzie w 2002 roku Relacje inwestorskie i ad korporacyjny Dzia alnoêç gospodarcza i wynik Spó ki w 2002 roku Produkty, towary i us ugi Rynki zbytu i zaopatrzenia Softbank SA na rynku informatycznym perspektywy rozwoju Prognozy dla polskiego rynku IT na najbli sze lata Prognozy dla sektora bankowo-finansowego do 2006 roku Dzia ania badawczo-rozwojowe Softbank SA Sawan Grupa Softbank SA Saba Grupa Softbank SA Softbank Serwis Sp. z o.o. Omówienie podstawowych wielkoêci ekonomiczno-finansowych Wyniki finansowe Kapita y w asne Aktywa obrotowe Zad u enie i p ynnoêç Podstawowe dane ze sprawozdania z przep ywów Êrodków pieni nych Zwrot z kapita u i wartoêç ksi gowa akcji RentownoÊç Sprawozdanie finansowe Opinia bieg ego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek z przep ywów Êrodków pieni nych Dane teleadresowe Softbank SA i spó ek Grupy

4 4 Raport Roczny 2002 Softbank SA w skrócie Ju od czternastu lat Softbank obs uguje najwi ksze przedsi biorstwa i instytucje w zakresie projektów informatycznych. Oferta Softbanku jest skierowana do najbardziej wymagajàcych klientów z sektora bankowo-finansowego, a tak e administracji publicznej i przemys u. Zarówno kompetencje, jak i doêwiadczenie naszych pracowników, poparte udzia em w wielu znaczàcych i udanych przedsi wzi ciach, sprawiajà, e Softbank znajduje si w czo ówce firm informatycznych w Polsce. Wybrane wskaêniki finansowe za 2002 rok Przychody ze sprzeda y Zysk (strata) brutto ze sprzeda y Zysk (strata) operacyjny Zysk (strata) netto EBITDA Aktywa razem Kapita y w asne Zysk na 1 akcj 1 WartoÊç ksi gowa na 1 akcj 1 Liczba akcji ,37 6, Dane nie uwzgl dniajà podwy szenia kapita u (32 mln z ) wynikajàcego z konwersji obligacji zamiennych (nowe 3,2 mln akcji) zarejestrowanego przez sàd po dniu bilansowym (2 stycznia 2003 roku).

5

6 List Prezesa Zarzàdu Szanowni Paƒstwo, RzeczywistoÊç 2002 roku pokaza a, e spowolnienie gospodarcze jest powa niejsze, ni oceniali to ekonomiêci, a jego skutki dotkliwie odczuwajà nawet najlepiej prosperujàce przedsi biorstwa. W tym kontekêcie ci ar ponoszonych przez Softbank nak adów na inwestycje z lat ubieg ych zmusi nas do weryfikacji dalszej strategii rozwoju, zarówno Spó ki, jak i Grupy Kapita owej. Druga po owa 2002 roku by a dla Spó ki okresem, kiedy podpisanych zosta o kilka znaczàcych kontraktów, m.in. z ARiMR i z Nordea Bank Polska. Zawarto równie partnerstwo z firmà Fiserv, obs ugujàcà banki, b dàce klientami Softbanku. Podpisano tak e umow o zakupie wiodàcej w sektorze bankowoêci spó dzielczej spó ki Wonlok. Natomiast w grudniu 2002 roku sfinalizowano sprzeda 49% udzia ów w TDC Internet Polska. Konsekwentnie prowadzona restrukturyzacja Spó ki, restrykcyjna polityka kosztów oraz wdro ony od lipca 2002 roku program motywacyjny dla pionu sprzeda y nie by y jednak w stanie przeciwwa yç s abej koniunktury na rynku. Sektor bankowo- Êci drastycznie obni y nak ady na informatyk. Nie zosta y równie rozpocz te od dawna zapowiadane intratne kontrakty w administracji publicznej. Nawet dotychczasowi klienci rzadko inwestowali w nowe projekty informatyczne. W tej sytuacji Softbank musia pogodziç si z obni eniem poziomu sprzeda y, szczególnie wobec przyj tej strategii unikania sprz towych kontraktów niskomar owych. Nie zakoƒczy si jeszcze proces porzàdkowania i konsolidacji Grupy Kapita owej. Jednak e wyjêcie z inwestycji internetowych, takich jak TDC Internet Polska i Fin- Fin, jest najlepszym dowodem na to, e Softbank stara si zoptymalizowaç swojà struktur pod kàtem dalszej ekspansji rynkowej i maksymalizacji zysków. Na jesieni 2002 roku przeprowadzono w Softbanku radykalnà, bezprecedensowà na polskim rynku kapita owym weryfikacj wartoêci majàtku. Dokonane w jej wyniku odpisy i zawiàzane w Spó ce rezerwy si gn y prawie 200 mln z. Zniekszta ci o to, co prawda, wynik roku, ale te da o przejrzysty obraz Spó ki, która wielkim nak adem prac odbudowuje swojà pozycj wêród inwestorów. Podpisana przeze mnie w paêdzierniku 2002 roku umowa z Prokom Software, na mocy której firma ta stanie si inwestorem strategicznym Softbanku, pozwala Akcjonariuszom ze spokojem patrzeç w przysz oêç, gdy tylko wspólnymi si ami polskie firmy b dà w stanie stawiaç czo a wyzwaniom konkurencji po wejêciu Polski do Unii Europejskiej.

7 Najbli szy rok daje nadzieje na popraw koniunktury. Dla Softbanku b dzie to rok wa ny ze wzgl du na starania w zdobyciu kontraktu na wdro enie systemu centralnego w PKO BP. JednoczeÊnie Spó ka b dzie w dalszym ciàgu umacnia a swojà pozycj lidera informatyki na rynku bankowoêci. yczàc Paƒstwu mi ej lektury raportu, chcia bym zapewniç, e Softbank, tak jak przez ostatnie czternaêcie lat, z pe nym zaanga owaniem b dzie kontynuowa wszystkie procesy zmierzajàce do budowania wartoêci firmy, majàc na uwadze najlepszy interes swoich Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników. Aleksander Lesz Warszawa, marzec 2003 roku

8

9 Akcjonariat i w adze Spó ki Zmiany w akcjonariacie w 2002 roku 9 Raport Roczny grudnia 2002 roku Prokom Software SA z siedzibà w Warszawie, Al. Jerozolimskie 67/79, naby od Aleksandra Lesza akcji Softbank SA, co stanowi 9,99% kapita u zak adowego Softbank i uprawnia do 9,99% g osów na walnym zgromadzeniu. 31 grudnia kapita zak adowy Softbank SA wynosi z i dzieli si na akcje o wartoêci nominalnej 1 z ka da. Jedna akcja uprawnia do jednego g osu na walnym zgromadzeniu. Wed ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku wykaz akcjonariuszy posiadajàcych co najmniej 5% ogólnej liczby g osów przedstawia si nast pujàco: Aleksander Lesz Prokom Software SA Pozostali ,97% 19,21% 57,82% Zmiany w akcjonariacie po 31 grudnia 2002 roku 2 stycznia 2003 roku sàd dokona rejestracji podwy szenia kapita u zak adowego Softbank SA w wyniku zamiany na akcje obligacji zamiennych. 5 grudnia 2002 roku firma Nihonswi AG z siedzibà w CH-8027 Zurich, Brandschenkestrasse 178, zakupi a obligacji zamiennych serii E wyemitowanych przez Softbank SA, w stosunku do których w dniu 6 grudnia 2002 roku zosta o z o one oêwiadczenie o zamianie na akcji serii S. 10 kwietnia 2003 roku Prokom Software SA naby od Aleksandra Lesza akcji Softbank SA, co stanowi 6,99% kapita u zak adowego Softbank SA i uprawnia do 6,99% g osów na walnym zgromadzeniu. 17 kwietnia 2003 roku Nihonswi AG naby od Aleksandra Lesza akcji Softbank SA, co stanowi 3% kapita u zak adowego Softbank SA i uprawnia do 3% g osów na walnym zgromadzeniu.

10 10 Obecnie kapita zak adowy wynosi z i dzieli si na akcje, o wartoêci 1 z ka da. Raport Roczny 2002 Stan na dzieƒ 15 czerwca 2003 Aleksander Lesz ,41% Prokom Software SA Nihonswi AG Pozostali ,22% 18,52% 48,85% Rada Nadzorcza Softbank SA W ciàgu 2002 roku zasz y nast pujàce zmiany w sk adzie Rady Nadzorczej: 3 grudnia 2002 roku Stanis aw Janiszewski, Marek Roman i Piotr Kotelnicki z o yli rezygnacje, 4 grudnia 2002 roku Alicja Kornasiewicz, Ryszard Krauze i Stanis aw Janiszewski zostali powo ani w sk ad Rady Nadzorczej. Sk ad Rady Nadzorczej Softbank SA na koniec 2002 roku przedstawia si nast pujàco: Ryszard Krauze Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Stanis aw Janiszewski Cz onek Rady Nadzorczej Alicja Kornasiewicz Cz onek Rady Nadzorczej Zarzàd Softbank SA Zmiany w sk adzie Zarzàdu: 4 stycznia 2002 roku Piotr Jeleƒski zosta powo any w sk ad Zarzàdu. 6 czerwca 2002 roku Adam Pó grabia z o y rezygnacj. 30 wrzeênia 2002 roku Marek Komosa z o y rezygnacj. 31 paêdziernika 2002 roku Adam Dàbkowski zosta powo any w sk ad Zarzàdu. Sk ad Zarzàdu Softbank SA na koniec 2002 roku przedstawia si nast pujàco: Aleksander Lesz Prezes Zarzàdu Adam Dàbkowski Cz onek Zarzàdu Piotr Jeleƒski Cz onek Zarzàdu Jaros aw Ogorza ek Cz onek Zarzàdu Robert Smu kowski Cz onek Zarzàdu

11 Grupa kapita owa Na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku podmiot dominujàcy posiada udzia y w nast pujàcych podmiotach gospodarczych: 11 Raport Roczny 2002 Softbank Serwis Sp. z o.o. 100% Instytut Analiz Spo ecznych i Ekonomicznych SA 1 100% Mediabank SA 100% bezpieczeƒstwo.pl Sp. z o.o 100% FinFin SA 2 80,7% Zeto-Rodan Sp. z o.o. 51% Softbank SA CRM SA 3 51% SAWAN Grupa Softbank SA 59,8% SABA Grupa Softbank SA 4 75% NetPower SA 49% Zak ad Us ug Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. 51% 1 20 lutego 2003 roku Softbank SA zawar umow, na mocy której odsprzeda wszystkie posiadane akcje w spó ce. 2 5 lutego 2003 roku Softbank SA zawar umow, na mocy której odsprzeda wszystkie posiadane akcje w spó ce kwietnia 2003 roku Softbank SA zawar umow, na mocy której odsprzeda wszystkie posiadane akcje w spó ce lutego 2003 roku Softbank SA zawar umow, na mocy której odkupi akcje od jednego z akcjonariuszy i obecnie ma 87% udzia w kapita ach tego podmiotu. Wieloletnia obecnoêç na rynku IT pozwoli a spó kom Grupy zdobyç bogate i unikatowe doêwiadczenia zwiàzane z realizacjà projektów o ró nej wielkoêci i zakresie. Do kompetencji spó ek Grupy mo na zaliczyç: rozwój, wdra anie i utrzymywanie systemów adresowanych do poszczególnych sektorów rynku: bankowego, ubezpieczeniowego, finansowego, administracji publicznej, bezpieczeƒstwa publicznego, s u b mundurowych, budow aplikacji dzia ajàcych w Êrodowisku mainframe, dostarczanie rozwiàzaƒ opartych na systemie do zarzàdzania relacjami z klientami, budow hurtowni danych i aplikacji analitycznych, w tym rozwiàzaƒ klasy business intelligence,

12 12 Raport Roczny 2002 dostarczanie systemów do sprawozdawczoêci obligatoryjnej i zarzàdczej, opracowywanie aplikacji obs ugujàcych elektroniczne kana y dost pu adresowane do rynku B2B (business-to-business) i B2C (business-to-customer), wdra anie systemów obs ugi pracy grupowej i zarzàdzania dokumentami, wdra anie systemów zarzàdzania infrastrukturà i bezpieczeƒstwem, dostarczanie systemów pami ci masowych i sk adowania danych oraz budow centrów zapasowych, outsourcing systemów i aplikacji, utrzymywanie infrastruktury informatycznej klienta na bazie ogólnopolskiej sieci serwisowej.

13 Pracownicy Jednym z najcenniejszych zasobów ka dej firmy informatycznej sà wysokiej klasy specjaliêci. Zatrudnienie w Softbanku od dwóch lat nie zmieni o si i wynosi osób, natomiast spó ki Grupy dysponujà zasobami blisko specjalistów, a w tym: 60 w sprzeda y i marketingu, 140 w us ugach specjalistycznych (zarzàdzanie projektami, analiza i doradztwo biznesowe, wdro enie), 170 w obszarze rozwoju aplikacji i opracowaniu systemów informatycznych, 150 certyfikowanych specjalistów IT, 45 specjalistów wsparcia technicznego. 13 Raport Roczny Stan etatów na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku.

14

15 Softbank SA na rynku kapita owym Softbank SA na gie dzie w 2002 roku 15 Raport Roczny 2002 Rok 2002 nie by wdzi cznym okresem dla inwestorów Softbanku. Kurs akcji Spó ki, po niewielkim wzroêcie do poziomu 33,00 z, kontynuowa trend spadkowy zapoczàtkowany w 2000 roku, który dotknà wszystkie spó ki bran y informatycznej. Walory Softbanku zni kowa y w bardzo szybkim tempie od lutego a do listopada, kiedy to osiàgn y minimum na poziomie 8,55 z. Na deprecjacj akcji Spó ki wp yw mia y z e nastroje panujàce w gospodarce, spadek zainteresowania polskim rynkiem kapita owym ze strony inwestorów zagranicznych, a tak e mniejsze ni rok wczeêniej przychody ze sprzeda y oraz utrata wartoêci spó ek wchodzàcych w sk ad Grupy kapita owej Softbanku. Sytuacja Spó ki zmieni a si pod koniec roku. Perspektywa pozyskania inwestora strategicznego, pozbycie si przynoszàcych straty aktywów, nowe kontrakty oraz widoczna poprawa mar y operacyjnej sprawi y, e Softbank odzyska wiarygodnoêç w oczach analityków i inwestorów, co prze o y o si na wzrost kursu walorów. W ciàgu ca ego roku akcje Spó ki straci y na wartoêci 51%, podczas gdy indeks TE- CHWIG spad o 40%, a indeks WIG zyska 3%. Notowania w 2002 roku wskazywa y na du à zmiennoêç walorów Softbanku wzgl dem rynku. Kurs Softbank SA na tle indeksu WIG 20 w 2002 roku 35 PLN pkt WIG Softbank SA

16 Kurs Softbank SA na tle indeksu TECHWIG w 2002 roku PLN pkt Softbank SA TECHWIG Relacje inwestorskie i ad korporacyjny Poczàwszy od dnia debiutu na warszawskiej gie dzie Softbank przyk ada du à wag do komunikacji z podmiotami rynku kapita owego. W odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestorów, w czerwcu 2001 roku w Spó ce powsta Dzia Relacji Inwestorskich, który pozostaje w sta ym kontakcie z inwestorami, analitykami domów maklerskich oraz instytucjami regulujàcymi rynek. W trudnym 2002 roku relacje inwestorskie by y zagadnieniem, na które Softbank k ad szczególny nacisk. Zniech ceni dekoniunkturà, brakiem perspektyw wzrostów na Gie dzie Papierów WartoÊciowych, niestabilnym systemem finansów paƒstwa, a tak e aferami koncernów amerykaƒskich, inwestorzy z du à rezerwà i podejrzliwoêcià przyjmowali wszelkie informacje p ynàce ze spó ek gie dowych. Ich reakcje nierzadko by y bardziej gwa towne ni zwykle. Mimo to Zarzàd Softbanku nie ba si podejmowania nie atwych decyzji, a Spó ka do o y a staraƒ, aby wszelkie posuni cia zosta y w sposób przejrzysty wyt umaczone i zakomunikowane. W kwietniu Softbank by gospodarzem spotkania z cyklu Forum Informacji Gie dowej na parkiecie Gie dy, a jeszcze w tym samym miesiàcu zorganizowa specjalne spotkanie z analitykami i przedstawicielami prasy poêwi cone wy àcznie zagadnieniom publikacji bilansu przekszta ceniowego. Latem, w obliczu opisywanych przez media podejrzeƒ o niezrozumia e praktyki ksi gowe, Softbank nie tylko wyda stosowne oêwiadczenie, ale przede wszystkim, wraz z audytorem, Pricewaterhouse- Coopers, po raz kolejny spotka si z przedstawicielami rynku kapita owego i me-

17 diów. WyjaÊni, e rachunkowoêç Spó ki zawsze prowadzona by a w sposób nale- yty, a co najwa niejsze, zgodny z przepisami. Przeprowadzona pod koniec trzeciego kwarta u bezprecedensowa aktualizacja majàtku spó ki by a jednà z najpowa niejszych operacji, jakie Spó ka podejmowa a od poczàtku swojego istnienia. Odpisy aktualizacyjne i rezerwy si gn y àcznie prawie 200 mln z. Te decyzje równie zosta y z pe nà otwartoêcià zakomunikowane, skomentowane i przedstawione na konferencjach z prasà i analitykami. Ostatnià sprawà, o której ju w pierwszych dniach 2003 roku Spó ka poinformowa a rynek, by o przeprowadzenie z w asnej inicjatywy audytu podatkowego oraz wp acenie do Urz du Skarbowego spornej kwoty ponad 10 mln z, w zwiàzku z tzw. podatkiem u êród a. 17 Raport Roczny 2002 OczywiÊcie same sytuacje nadzwyczajne nie stanowià istoty relacji inwestorskich. Przez ca y rok Softbank rzetelnie wype nia wszystkie obowiàzki informacyjne na- o one przez prawo, uczestniczy w spotkaniach z inwestorami w kraju i za granicà, a tak e utrzymywa serwis internetowy Przede wszystkim zaê powa nie zainteresowa si tematem zasad adu korporacyjnego. Przedstawiciele Softbanku brali udzia w seminariach i spotkaniach temu poêwi conych, a w grudniu 2002 roku Spó ka opublikowa a oêwiadczenie o zamiarze przestrzegania tych zasad. Obecnie prowadzone sà konsultacje z poszczególnymi organami Spó ki, które pos u à opublikowaniu przed 1 lipca 2003 roku pe nej deklaracji dotyczàcej dobrych praktyk adu korporacyjnego. Zamiarem Spó ki jest, aby podejmowane przez nià dzia ania w dziedzinie relacji inwestorskich nie tylko s u y y Akcjonariuszom Softbanku, ale tak e przyczynia y si do wypracowywania standardów na polskim rynku kapita owym.

18

19 Dzia alnoêç gospodarcza i wynik Spó ki w 2002 roku 19 Raport Roczny 2002 Spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowa o, e g ówni odbiorcy rozwiàzaƒ informatycznych Spó ki byli bardzo ostro ni wobec inwestycji w informatyk. Instytucje finansowe, szukajàc oszcz dnoêci, hamowa y rozpocz te przedsi wzi cia. K ad y silny nacisk na krótkoterminowe projekty o szybkiej stopie zwrotu, wp ywajàce bezpoêrednio na popraw konkurencyjnoêci i wzrost przychodów. Administracja publiczna, postawiona wobec ci ç w wydatkach bud etu Paƒstwa, równie istotnie ograniczy a nak ady na systemy informatyczne. Oznacza o to wstrzymanie procesów przetargowych dotyczàcych du ych przedsi wzi ç, z którymi polski rynek informatyczny wiàza du e nadzieje. Softbank ma potencja do realizacji tych kontraktów. Pod koniec 2001 roku, wobec istotnych zmian na rynku, Spó ka podj a wiele dzia aƒ zwiàzanych z wewn trznà restrukturyzacjà. Ich celem by a racjonalizacja kosztów, lepsze wykorzystanie zasobów, dostosowanie oferty do wymagaƒ rynku funkcjonujàcego w warunkach recesji. Pierwsze pozytywne efekty tych zmian pojawi y si w drugiej po owie 2002 roku. Ich przejawem by y sukcesy w wyjêciu z dzia aniami handlowymi poza granice Polski. Pozwoli y one równie pozyskaç nowego klienta z sektora bankowego i podpisaç porozumienie z firmà Fiserv. W czwartym kwartale 2002 roku Spó ka naby a prawo do zakupu firmy informatycznej Wonlok SA z odzi. Dzi ki temu Softbank uzyska dost p do nowoczesnej aplikacji bankowej EuroBank OnLine (wdra anej w BG SA) i poprawi swojà pozycj na rynku dostawców oprogramowania dla banków spó dzielczych. Powi kszy si równie grono pracowników Softbanku o doêwiadczonych projektantów i programistów stosujàcych narz dzia i technologi baz danych firmy ORACLE. Jednak e najistotniejszym wydarzeniem wp ywajàcym na dalszà dzia alnoêç i wyniki Spó ki oraz kszta tujàcym jej przysz oêç w latach nast pnych jest wejêcie do Softbanku firmy Prokom Software jako inwestora strategicznego. Dzi ki temu aliansowi Spó ka mo e korzystaç z zasobów i doêwiadczeƒ najwi kszej polskiej firmy informatycznej. Wzrastajà równie jej szanse na wygranie kilku du ych przetargów, takich jak informatyzacja PKO BP SA, projekty dla administracji publicznej, udzia w projektach Grupy PZU.

20 Produkty, towary i us ugi Sprzeda netto w poszczególnych grupach produktów, towarów i us ug w 2001 roku (tys. z ) Us ugi w asne Us ugi obce Licencje w asne Licencje obce Sprz t Razem sprzeda ,3% 9,3% 6,4% 16,7% 55,3% Sprzeda netto w poszczególnych grupach produktów, towarów i us ug w 2002 roku (tys z ) Us ugi w asne Us ugi obce Licencje w asne Licencje obce Sprz t Razem sprzeda ,4% 19,6% 5,4% 18,8% 42,8% W 2002 roku 99,99 % przychodów ze sprzeda y osiàgni to na rynku krajowym. Spó ka w dalszym ciàgu odnotowywa a znacznà dywersyfikacj wêród odbiorców rozwiàzaƒ informatycznych. G ównym odbiorcà produktów, towarów i us ug Softbank pozostawa bank PKO BP SA (wartoêç dostarczonych rozwiàzaƒ informatycznych stanowi ponad 50% ca ej sprzeda y). Znaczàcymi odbiorcami rozwiàzaƒ Spó ki by y równie : Bank Zachodni WBK SA (6% sprzeda y), Bank Pekao SA (6% sprzeda y), HP Sp. z o.o. (6% sprzeda y), Grupa PZU (4% sprzeda y), WASKO Sp. z o.o. (4% sprzeda y), TDC Internet Polska SA (4% sprzeda y).

21 Rynki zbytu i zaopatrzenia Zasadniczym rynkiem zbytu Spó ki by y instytucje sektora finansowego: banki i firmy ubezpieczeniowe. Instytucje administracji publicznej i urz dy centralne stanowi y uzupe nienie grona odbiorców produktów i us ug. Wa nym kierunkiem poszukiwaƒ nowych rynków zbytu sta si rynek wschodni. Wysi ki zmierzajàce do poszerzenia grona odbiorców zosta y uwieƒczone podpisaniem umowy, w ramach której zbudowane zostanà systemy dla Narodowego Centrum Rozliczeniowego Republiki Bia orusi. 21 Raport Roczny 2002 Zmieniajàcy si dynamicznie rynek rozwiàzaƒ IT wymaga od Softbanku sprawnej i efektywnej wspó pracy z g ównymi Êwiatowymi dostawcami sprz tu i oprogramowania. W kontaktach handlowych Spó ki kluczowà rol odgrywajà firmy HP oraz IBM. Wspó praca z nimi dotyczy przede wszystkim sprzeda y sprz tu oraz oprogramowania systemowego; pozwala równie zaoferowaç odbiorcom wiele ró norodnych us ug, b dàcych dla Softbanku istotnym êród em przychodów. Sprzeda zarówno serwerów, jak i stacji roboczych (pochodzàcych od IBM, HP i Fujitsu-Siemens) a tak e innych komponentów infrastruktury (produkcji CISCO, 3COM) stanowi uzupe nienie oferty aplikacyjnej Spó ki. WÊród dostawców, którzy pozwolili zrealizowaç Spó ce znaczàcà sprzeda, nale y wymieniç równie firmy BEA oraz Microsoft. Softbank oczekuje, e w najbli szych latach wspó praca z tymi partnerami b dzie si dalej rozwijaç i obejmie kolejne wa ne rozwiàzania z obszaru infrastruktury, takie jak: zarzàdzanie zasobami informatycznymi i siecià, rozwiàzania systemów pami ci masowych oraz zapewnienie ciàg oêci dzia ania oêrodków obliczeniowych. Wobec wzrostu rynku gotowych pakietów oprogramowania do zarzàdzania przedsi biorstwem, Spó ka przygotowa a odpowiednie zasoby i rozwiàzania pozwalajàce efektywnie realizowaç projekty oparte o aplikacje z pakietu ORACLE e-business Suite. Spó ka ocenia, e b dà one szczególnie atrakcyjne dla Êrednich przedsi biorstw. Perspektywa wejêcia do Unii Europejskiej i zaostrzenia si konkurencji oraz spodziewane w drugiej po owie 2003 roku o ywienie pozwalajà oczekiwaç wp ywów ze sprzeda y tych produktów i us ug wdro eniowych. To wa ny dla Spó ki element wspó pracy z firmà ORACLE uzupe niajàcy kontakty na p aszczyênie technologicznej. Równie znaczàcà rol w ofercie Spó ki odgrywa y aplikacje pochodzàce od zagranicznych partnerów, tworzàcych oprogramowanie bankowe. Wspó praca z firmà Fiserv, adresowana przede wszystkim do dwóch wa nych odbiorców (BZ WBK oraz Millennium), pozwoli a Softbankowi pozyskaç kolejnego wa nego klienta bankowego Nordea Bank Polska, z którym Spó ka wià e nadziej na d ugoterminowà wspó prac. Softbank pragnie rozwijaç ofert us ug zwiàzanych z systemem ICBS. Wyrazem tych dà eƒ by a podpisana w trzecim kwartale 2002 roku umowa o wspó pracy pomi dzy firmami. Spó ka wierzy, e mo liwoêç zaoferowania lokalnych rozszerzeƒ do systemu ICBS spotka si z dalszym yczliwym przyj ciem ze strony polskich u ytkowników systemu. Firmy sàdzà, e budowane na miejscu komponenty b dà stanowiç istotny element przewagi nad innymi zagranicznymi systemami oferowanymi na polskim rynku.

22 Struktura sprzeda y wed ug sektorów 2001 BankowoÊç i ubezpieczenia Przemys Administracja publiczna PKO BP 34% 9% 23% 34% 2002 BankowoÊç i ubezpieczenia Przemys Administracja publiczna PKO BP 30% 12% 7% 51%

23 Softbank SA na rynku informatycznym perspektywy rozwoju 23 Raport Roczny 2002 Prognozy dla polskiego rynku IT na najbli sze lata Przeobra enia polskiego rynku informatycznego oraz g ównych grup odbiorców majà znaczàcy wp yw na rozwój Spó ki. Podane ni ej oceny stanowià uogólnienie informacji dost pnych za poêrednictwem mi dzynarodowych firm badawczych Gartner Group, IDC, polskich specjalistycznych firm analitycznych DiS, Pentor, publikacji dotyczàcych sektora bankowego tworzonych przez Narodowy Bank Polski oraz Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà. Polska jest o kilka lat opóêniona w zakresie informatyzacji, a wydatki na osob sà oko o 25-krotnie ni sze ni w krajach wysoko rozwini tych. Mo na zatem oczekiwaç szybkiego rozwoju rynku w dziedzinie najnowszych technologii m.in. w telekomunikacji, przetwarzaniu informacji, zastosowaniu w biznesie technologii internetowych. Przemiany zachodzàce zarówno w przedsi biorstwach, jak i w yciu codziennym wywo ujà coraz liczniejsze dyskusje na temat ich kierunku i rezultatów. Majà one du e znaczenie, gdy w procesie integracji z Unià Europejskà nie sposób uniknàç koniecznoêci wyrównania dysproporcji w takich dziedzinach, jak bankowoêç, finanse, telekomunikacja i administracja publiczna. Bran e te stwarzajà najwi kszy popyt na us ugi firm informatycznych. Dalsza integracja Polski w ramach struktur NATO oraz przystàpienie do Unii Europejskiej wymagajà natychmiastowych du ych nak adów inwestycyjnych, w tym m.in. na informatyk. Równie offset wzbudza nadzieje grupy firm informatycznych. Koniec 2003 roku powinien przynieêç pierwsze rozwiàzanie w zakresie finansowania projektów informatycznych, które mia yby byç realizowane w ramach offsetu. Prognozy dla sektora bankowo-finansowego do 2006 roku Najwa niejszymi elementami strategii du ych banków komercyjnych w perspektywie do 2006 roku sà (na podstawie raportu Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà):. integracja tradycyjnych i elektronicznych form dystrybucji produktów detalicznych,. alianse strategiczne w celu przygotowania oferty dla sprzeda y wiàzanej (cross-selling), np. z firmà ubezpieczeniowà,. rozwój ma ych, kilkuosobowych oddzia ów wyposa onych w urzàdzenia samoobs ugowe,. rozwój oferty bankowej dla firm mikro. Integracja i bezpieczeƒstwo to obecnie najcz Êciej wymieniane priorytety w projektach informatyzacji poszczególnych instytucji finansowych. Dalszym przejawem

24 24 Raport Roczny 2002 walki o klienta jest rosnàce zainteresowanie systemami zarzàdzania relacjami z klientami (CRM, call centers), uzupe nianymi systemami zarzàdzania obiegiem dokumentów oraz workflow. Przewiduje si, e nasycenie oddzia ami bankowymi w Polsce b dzie podobne jak w Portugalii, czyli na poziomie oko o 5 tys. mieszkaƒców na jednà placówk. Oznacza oby to, e do 2006 roku przyb dzie jeszcze oko o 1900 nowych placówek bankowych. B dzie si rozwijaç sieç bankomatowa przyb dzie nast pnych ok. 4 tys. urzàdzeƒ do poziomu 9,5 tys. sztuk obs ugujàcych do 26 mln wydanych kart. Istotnà zmianà b dzie wprowadzenie do obiegu kart z procesorem. Udzia kart chipowych do 2006 roku szacuje si na ok. 40%. Rozwój tej cz Êci rynku b dzie o tyle istotny, e karty z procesorem znaczàco podnoszà bezpieczeƒstwo i przyczyniajà si do wzrostu zaufania klientów. Pokonanie kilku czynników, takich jak obawy o bezpieczeƒstwo transakcji i zgromadzonych Êrodków, wysokie koszty sprz tu komputerowego, a przede wszystkim wysokie koszty telekomunikacyjne, daje szans na istotnà zmian modelu wykorzystania kana ów dystrybucji i dynamiczny rozwój bankowych us ug internetowych. Konieczne b dzie przeprowadzenie przez banki dzia aƒ edukacyjnych, majàcych na celu zmian nawyków klientów. W momencie usuni cia tych barier liczba u ytkowników bankowoêci internetowej w Polsce do 2006 roku mo e osiàgnàç 3-4 mln. Softbank, dysponujàc odpowiednim doêwiadczeniem i technologià, jest dobrze przygotowany do uczestniczenia w najwa niejszych projektach informatycznych prowadzonych w sektorze bankowo-finansowym. Integracja aplikacji, rozwój systemów bezpieczeƒstwa oraz aplikacje obs ugujàce elektroniczne kana y dystrybucji to dla Spó ki priorytetowe obszary rozwoju informatyki bankowej. Dzia ania badawczo-rozwojowe Dà àc do zapewnienia konkurencyjnoêci oferty, Softbank i spó ki Grupy koncentrowa y cz Êç swoich zasobów na pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych zarówno w zakresie produktów jak i technologii. Softbank SA Budowa linii technologicznej Cool:Sel, która àczy najlepsze cechy narz dzi projektowych Select, oraz CASE CoolPlex do modelowania aplikacji i automatycznego generowania kodu na ró ne platformy (m.in. AS/400, Mainframe, Windows). Rozwój Systemu Ksi gi G ównej (SKG) uniwersalna i niezale na od platformy oraz systemu transakcyjnego aplikacja ksi gi g ównej banku integrujàca dane z wielu systemów bankowych, spe niajàca wymogi NBP. Dostosowywanie do postanowieƒ Konwencji Bazylejskiej aplikacji Uniwersalny Modu Wspomagania (USM). Jest to hurtownia danych generujàca raporty definiowane poprzez GUI. Oparta na platformie AS/400 posiada otwartà architektur, co pozwala na dalszà rozbudow i do àczanie nowych modu ów. Dostosowywanie do postanowieƒ Konwencji Bazylejskiej aplikacji SCT 2.0 (System Cen Transferowych). Jest to unikatowy system dostarczajàcy informa-

25 cje o stanie kapita u i odsetek w skali banku wraz z obrazem zapadalnoêci i wymagalnoêci dla wszystkich produktów bankowych (przy uwzgl dnieniu harmonogramów sp at dla kredytów); wyznacza cen transferowà umo liwiajàcà Êledzenie efektywnoêci sprzeda y produktów bankowych w odniesieniu do cen rynkowych pieniàdza. Optymalizacja modu u archiwizacji danych, który automatycznie zarzàdza wielkoêcià zbiorów g ównych systemu centralnego poprzez odcinanie zbiorów g ównych od tzw. danych niezb dnych i odk ada je do tzw. folderów archiwalnych. Integracja systemu content/document management z zewn trznymi systemami workflow, analizy wymagaƒ dotyczàcych document record management Unii Europejskiej z polskimi regulacjami w tym zakresie. 25 Raport Roczny 2002 Sawan Grupa Softbank SA Opracowanie rozwiàzaƒ dla sektora bankowego w zakresie Private Bankingu. Opracowanie i wdro enie rozwiàzaƒ systemowych dla wspó pracy ró nych jednostek w zakresie sprzeda y w asnych produktów Bank Assurance. Opracowanie uniwersalnych rozwiàzaƒ w zakresie SprawozdawczoÊci Obowiàzkowej NBP. Opracowanie i pilota owe wdro enie systemu dla sàdów grodzkich. Opracowanie rozwiàzania do automatycznego transferu danych w Êrodowisku rozproszonym w oparciu o protokó FTP z mechanizmami bezpieczeƒstwa danych (WKOR). Przygotowanie zintegrowanego systemu zarzàdzania metadanymi scalajàcego s owniki metadanych ró nych narz dzi. Przygotowanie zintegrowanego systemu generowania raportów w oparciu zarówno o bazy relacyjne, jak i wielowymiarowe w Êrodowisku Oracle, dzia ajàcego w trybie automatycznym. Opracowanie narz dzi do automatycznej translacji danych wraz z mechanizmami definiowania i sterowania procesem kontroli ich poprawnoêci. Saba Grupa Softbank SA Opracowanie systemu SABA EPM/QMS, nagrodzonego Medalem Europejskim, pozwalajàcego na modelowanie i implementacje procesów organizacji. Opracowanie (wspólnie z CRM SA) systemu BPiP (Biuro Programów i Projektów), który umo liwia zarzàdzanie projektami zgodnie z metodykà PRINCE2. Softbank Serwis Sp. z o.o. Wdro enie metodologii RUP (Rational Unified Process) w procesie produkcji oprogramowania. Zastosowanie technologii SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language), C#, embeded V.T., Visual Studio.NET do integracji Êrodowisk w rozwiàzaniach mobilnych.

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Jak analizować sprawozdania finansowe w czasie kryzysu? Artur Sierant

Jak analizować sprawozdania finansowe w czasie kryzysu? Artur Sierant Jak analizować sprawozdania finansowe w czasie kryzysu? Artur Sierant Generalnie to dobry chłopak był i mało pił Kazik Staszewski Tata dilera Czy warto analizować sprawozdania finansowe? Tak Obecne sprawozdania

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY)

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. w Katowicach, ul. Damrota 16-18 Sosnowiec, marzec 2006

Bardziej szczegółowo