Raport Roczny 2002 Annual Report 2002

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2002 Annual Report 2002"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2002 Annual Report 2002

2

3 Spis treêci Softbank SA w skrócie List Prezesa Zarzàdu Akcjonariat i w adze Spó ki Zmiany w akcjonariacie w 2002 roku Zmiany w akcjonariacie po 31 grudnia 2002 roku Rada Nadzorcza Softbank SA Zarzàd Softbank SA Grupa kapita owa Pracownicy Softbank SA na rynku kapita owym Softbank SA na gie dzie w 2002 roku Relacje inwestorskie i ad korporacyjny Dzia alnoêç gospodarcza i wynik Spó ki w 2002 roku Produkty, towary i us ugi Rynki zbytu i zaopatrzenia Softbank SA na rynku informatycznym perspektywy rozwoju Prognozy dla polskiego rynku IT na najbli sze lata Prognozy dla sektora bankowo-finansowego do 2006 roku Dzia ania badawczo-rozwojowe Softbank SA Sawan Grupa Softbank SA Saba Grupa Softbank SA Softbank Serwis Sp. z o.o. Omówienie podstawowych wielkoêci ekonomiczno-finansowych Wyniki finansowe Kapita y w asne Aktywa obrotowe Zad u enie i p ynnoêç Podstawowe dane ze sprawozdania z przep ywów Êrodków pieni nych Zwrot z kapita u i wartoêç ksi gowa akcji RentownoÊç Sprawozdanie finansowe Opinia bieg ego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek z przep ywów Êrodków pieni nych Dane teleadresowe Softbank SA i spó ek Grupy

4 4 Raport Roczny 2002 Softbank SA w skrócie Ju od czternastu lat Softbank obs uguje najwi ksze przedsi biorstwa i instytucje w zakresie projektów informatycznych. Oferta Softbanku jest skierowana do najbardziej wymagajàcych klientów z sektora bankowo-finansowego, a tak e administracji publicznej i przemys u. Zarówno kompetencje, jak i doêwiadczenie naszych pracowników, poparte udzia em w wielu znaczàcych i udanych przedsi wzi ciach, sprawiajà, e Softbank znajduje si w czo ówce firm informatycznych w Polsce. Wybrane wskaêniki finansowe za 2002 rok Przychody ze sprzeda y Zysk (strata) brutto ze sprzeda y Zysk (strata) operacyjny Zysk (strata) netto EBITDA Aktywa razem Kapita y w asne Zysk na 1 akcj 1 WartoÊç ksi gowa na 1 akcj 1 Liczba akcji ,37 6, Dane nie uwzgl dniajà podwy szenia kapita u (32 mln z ) wynikajàcego z konwersji obligacji zamiennych (nowe 3,2 mln akcji) zarejestrowanego przez sàd po dniu bilansowym (2 stycznia 2003 roku).

5

6 List Prezesa Zarzàdu Szanowni Paƒstwo, RzeczywistoÊç 2002 roku pokaza a, e spowolnienie gospodarcze jest powa niejsze, ni oceniali to ekonomiêci, a jego skutki dotkliwie odczuwajà nawet najlepiej prosperujàce przedsi biorstwa. W tym kontekêcie ci ar ponoszonych przez Softbank nak adów na inwestycje z lat ubieg ych zmusi nas do weryfikacji dalszej strategii rozwoju, zarówno Spó ki, jak i Grupy Kapita owej. Druga po owa 2002 roku by a dla Spó ki okresem, kiedy podpisanych zosta o kilka znaczàcych kontraktów, m.in. z ARiMR i z Nordea Bank Polska. Zawarto równie partnerstwo z firmà Fiserv, obs ugujàcà banki, b dàce klientami Softbanku. Podpisano tak e umow o zakupie wiodàcej w sektorze bankowoêci spó dzielczej spó ki Wonlok. Natomiast w grudniu 2002 roku sfinalizowano sprzeda 49% udzia ów w TDC Internet Polska. Konsekwentnie prowadzona restrukturyzacja Spó ki, restrykcyjna polityka kosztów oraz wdro ony od lipca 2002 roku program motywacyjny dla pionu sprzeda y nie by y jednak w stanie przeciwwa yç s abej koniunktury na rynku. Sektor bankowo- Êci drastycznie obni y nak ady na informatyk. Nie zosta y równie rozpocz te od dawna zapowiadane intratne kontrakty w administracji publicznej. Nawet dotychczasowi klienci rzadko inwestowali w nowe projekty informatyczne. W tej sytuacji Softbank musia pogodziç si z obni eniem poziomu sprzeda y, szczególnie wobec przyj tej strategii unikania sprz towych kontraktów niskomar owych. Nie zakoƒczy si jeszcze proces porzàdkowania i konsolidacji Grupy Kapita owej. Jednak e wyjêcie z inwestycji internetowych, takich jak TDC Internet Polska i Fin- Fin, jest najlepszym dowodem na to, e Softbank stara si zoptymalizowaç swojà struktur pod kàtem dalszej ekspansji rynkowej i maksymalizacji zysków. Na jesieni 2002 roku przeprowadzono w Softbanku radykalnà, bezprecedensowà na polskim rynku kapita owym weryfikacj wartoêci majàtku. Dokonane w jej wyniku odpisy i zawiàzane w Spó ce rezerwy si gn y prawie 200 mln z. Zniekszta ci o to, co prawda, wynik roku, ale te da o przejrzysty obraz Spó ki, która wielkim nak adem prac odbudowuje swojà pozycj wêród inwestorów. Podpisana przeze mnie w paêdzierniku 2002 roku umowa z Prokom Software, na mocy której firma ta stanie si inwestorem strategicznym Softbanku, pozwala Akcjonariuszom ze spokojem patrzeç w przysz oêç, gdy tylko wspólnymi si ami polskie firmy b dà w stanie stawiaç czo a wyzwaniom konkurencji po wejêciu Polski do Unii Europejskiej.

7 Najbli szy rok daje nadzieje na popraw koniunktury. Dla Softbanku b dzie to rok wa ny ze wzgl du na starania w zdobyciu kontraktu na wdro enie systemu centralnego w PKO BP. JednoczeÊnie Spó ka b dzie w dalszym ciàgu umacnia a swojà pozycj lidera informatyki na rynku bankowoêci. yczàc Paƒstwu mi ej lektury raportu, chcia bym zapewniç, e Softbank, tak jak przez ostatnie czternaêcie lat, z pe nym zaanga owaniem b dzie kontynuowa wszystkie procesy zmierzajàce do budowania wartoêci firmy, majàc na uwadze najlepszy interes swoich Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników. Aleksander Lesz Warszawa, marzec 2003 roku

8

9 Akcjonariat i w adze Spó ki Zmiany w akcjonariacie w 2002 roku 9 Raport Roczny grudnia 2002 roku Prokom Software SA z siedzibà w Warszawie, Al. Jerozolimskie 67/79, naby od Aleksandra Lesza akcji Softbank SA, co stanowi 9,99% kapita u zak adowego Softbank i uprawnia do 9,99% g osów na walnym zgromadzeniu. 31 grudnia kapita zak adowy Softbank SA wynosi z i dzieli si na akcje o wartoêci nominalnej 1 z ka da. Jedna akcja uprawnia do jednego g osu na walnym zgromadzeniu. Wed ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku wykaz akcjonariuszy posiadajàcych co najmniej 5% ogólnej liczby g osów przedstawia si nast pujàco: Aleksander Lesz Prokom Software SA Pozostali ,97% 19,21% 57,82% Zmiany w akcjonariacie po 31 grudnia 2002 roku 2 stycznia 2003 roku sàd dokona rejestracji podwy szenia kapita u zak adowego Softbank SA w wyniku zamiany na akcje obligacji zamiennych. 5 grudnia 2002 roku firma Nihonswi AG z siedzibà w CH-8027 Zurich, Brandschenkestrasse 178, zakupi a obligacji zamiennych serii E wyemitowanych przez Softbank SA, w stosunku do których w dniu 6 grudnia 2002 roku zosta o z o one oêwiadczenie o zamianie na akcji serii S. 10 kwietnia 2003 roku Prokom Software SA naby od Aleksandra Lesza akcji Softbank SA, co stanowi 6,99% kapita u zak adowego Softbank SA i uprawnia do 6,99% g osów na walnym zgromadzeniu. 17 kwietnia 2003 roku Nihonswi AG naby od Aleksandra Lesza akcji Softbank SA, co stanowi 3% kapita u zak adowego Softbank SA i uprawnia do 3% g osów na walnym zgromadzeniu.

10 10 Obecnie kapita zak adowy wynosi z i dzieli si na akcje, o wartoêci 1 z ka da. Raport Roczny 2002 Stan na dzieƒ 15 czerwca 2003 Aleksander Lesz ,41% Prokom Software SA Nihonswi AG Pozostali ,22% 18,52% 48,85% Rada Nadzorcza Softbank SA W ciàgu 2002 roku zasz y nast pujàce zmiany w sk adzie Rady Nadzorczej: 3 grudnia 2002 roku Stanis aw Janiszewski, Marek Roman i Piotr Kotelnicki z o yli rezygnacje, 4 grudnia 2002 roku Alicja Kornasiewicz, Ryszard Krauze i Stanis aw Janiszewski zostali powo ani w sk ad Rady Nadzorczej. Sk ad Rady Nadzorczej Softbank SA na koniec 2002 roku przedstawia si nast pujàco: Ryszard Krauze Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Stanis aw Janiszewski Cz onek Rady Nadzorczej Alicja Kornasiewicz Cz onek Rady Nadzorczej Zarzàd Softbank SA Zmiany w sk adzie Zarzàdu: 4 stycznia 2002 roku Piotr Jeleƒski zosta powo any w sk ad Zarzàdu. 6 czerwca 2002 roku Adam Pó grabia z o y rezygnacj. 30 wrzeênia 2002 roku Marek Komosa z o y rezygnacj. 31 paêdziernika 2002 roku Adam Dàbkowski zosta powo any w sk ad Zarzàdu. Sk ad Zarzàdu Softbank SA na koniec 2002 roku przedstawia si nast pujàco: Aleksander Lesz Prezes Zarzàdu Adam Dàbkowski Cz onek Zarzàdu Piotr Jeleƒski Cz onek Zarzàdu Jaros aw Ogorza ek Cz onek Zarzàdu Robert Smu kowski Cz onek Zarzàdu

11 Grupa kapita owa Na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku podmiot dominujàcy posiada udzia y w nast pujàcych podmiotach gospodarczych: 11 Raport Roczny 2002 Softbank Serwis Sp. z o.o. 100% Instytut Analiz Spo ecznych i Ekonomicznych SA 1 100% Mediabank SA 100% bezpieczeƒstwo.pl Sp. z o.o 100% FinFin SA 2 80,7% Zeto-Rodan Sp. z o.o. 51% Softbank SA CRM SA 3 51% SAWAN Grupa Softbank SA 59,8% SABA Grupa Softbank SA 4 75% NetPower SA 49% Zak ad Us ug Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. 51% 1 20 lutego 2003 roku Softbank SA zawar umow, na mocy której odsprzeda wszystkie posiadane akcje w spó ce. 2 5 lutego 2003 roku Softbank SA zawar umow, na mocy której odsprzeda wszystkie posiadane akcje w spó ce kwietnia 2003 roku Softbank SA zawar umow, na mocy której odsprzeda wszystkie posiadane akcje w spó ce lutego 2003 roku Softbank SA zawar umow, na mocy której odkupi akcje od jednego z akcjonariuszy i obecnie ma 87% udzia w kapita ach tego podmiotu. Wieloletnia obecnoêç na rynku IT pozwoli a spó kom Grupy zdobyç bogate i unikatowe doêwiadczenia zwiàzane z realizacjà projektów o ró nej wielkoêci i zakresie. Do kompetencji spó ek Grupy mo na zaliczyç: rozwój, wdra anie i utrzymywanie systemów adresowanych do poszczególnych sektorów rynku: bankowego, ubezpieczeniowego, finansowego, administracji publicznej, bezpieczeƒstwa publicznego, s u b mundurowych, budow aplikacji dzia ajàcych w Êrodowisku mainframe, dostarczanie rozwiàzaƒ opartych na systemie do zarzàdzania relacjami z klientami, budow hurtowni danych i aplikacji analitycznych, w tym rozwiàzaƒ klasy business intelligence,

12 12 Raport Roczny 2002 dostarczanie systemów do sprawozdawczoêci obligatoryjnej i zarzàdczej, opracowywanie aplikacji obs ugujàcych elektroniczne kana y dost pu adresowane do rynku B2B (business-to-business) i B2C (business-to-customer), wdra anie systemów obs ugi pracy grupowej i zarzàdzania dokumentami, wdra anie systemów zarzàdzania infrastrukturà i bezpieczeƒstwem, dostarczanie systemów pami ci masowych i sk adowania danych oraz budow centrów zapasowych, outsourcing systemów i aplikacji, utrzymywanie infrastruktury informatycznej klienta na bazie ogólnopolskiej sieci serwisowej.

13 Pracownicy Jednym z najcenniejszych zasobów ka dej firmy informatycznej sà wysokiej klasy specjaliêci. Zatrudnienie w Softbanku od dwóch lat nie zmieni o si i wynosi osób, natomiast spó ki Grupy dysponujà zasobami blisko specjalistów, a w tym: 60 w sprzeda y i marketingu, 140 w us ugach specjalistycznych (zarzàdzanie projektami, analiza i doradztwo biznesowe, wdro enie), 170 w obszarze rozwoju aplikacji i opracowaniu systemów informatycznych, 150 certyfikowanych specjalistów IT, 45 specjalistów wsparcia technicznego. 13 Raport Roczny Stan etatów na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku.

14

15 Softbank SA na rynku kapita owym Softbank SA na gie dzie w 2002 roku 15 Raport Roczny 2002 Rok 2002 nie by wdzi cznym okresem dla inwestorów Softbanku. Kurs akcji Spó ki, po niewielkim wzroêcie do poziomu 33,00 z, kontynuowa trend spadkowy zapoczàtkowany w 2000 roku, który dotknà wszystkie spó ki bran y informatycznej. Walory Softbanku zni kowa y w bardzo szybkim tempie od lutego a do listopada, kiedy to osiàgn y minimum na poziomie 8,55 z. Na deprecjacj akcji Spó ki wp yw mia y z e nastroje panujàce w gospodarce, spadek zainteresowania polskim rynkiem kapita owym ze strony inwestorów zagranicznych, a tak e mniejsze ni rok wczeêniej przychody ze sprzeda y oraz utrata wartoêci spó ek wchodzàcych w sk ad Grupy kapita owej Softbanku. Sytuacja Spó ki zmieni a si pod koniec roku. Perspektywa pozyskania inwestora strategicznego, pozbycie si przynoszàcych straty aktywów, nowe kontrakty oraz widoczna poprawa mar y operacyjnej sprawi y, e Softbank odzyska wiarygodnoêç w oczach analityków i inwestorów, co prze o y o si na wzrost kursu walorów. W ciàgu ca ego roku akcje Spó ki straci y na wartoêci 51%, podczas gdy indeks TE- CHWIG spad o 40%, a indeks WIG zyska 3%. Notowania w 2002 roku wskazywa y na du à zmiennoêç walorów Softbanku wzgl dem rynku. Kurs Softbank SA na tle indeksu WIG 20 w 2002 roku 35 PLN pkt WIG Softbank SA

16 Kurs Softbank SA na tle indeksu TECHWIG w 2002 roku PLN pkt Softbank SA TECHWIG Relacje inwestorskie i ad korporacyjny Poczàwszy od dnia debiutu na warszawskiej gie dzie Softbank przyk ada du à wag do komunikacji z podmiotami rynku kapita owego. W odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestorów, w czerwcu 2001 roku w Spó ce powsta Dzia Relacji Inwestorskich, który pozostaje w sta ym kontakcie z inwestorami, analitykami domów maklerskich oraz instytucjami regulujàcymi rynek. W trudnym 2002 roku relacje inwestorskie by y zagadnieniem, na które Softbank k ad szczególny nacisk. Zniech ceni dekoniunkturà, brakiem perspektyw wzrostów na Gie dzie Papierów WartoÊciowych, niestabilnym systemem finansów paƒstwa, a tak e aferami koncernów amerykaƒskich, inwestorzy z du à rezerwà i podejrzliwoêcià przyjmowali wszelkie informacje p ynàce ze spó ek gie dowych. Ich reakcje nierzadko by y bardziej gwa towne ni zwykle. Mimo to Zarzàd Softbanku nie ba si podejmowania nie atwych decyzji, a Spó ka do o y a staraƒ, aby wszelkie posuni cia zosta y w sposób przejrzysty wyt umaczone i zakomunikowane. W kwietniu Softbank by gospodarzem spotkania z cyklu Forum Informacji Gie dowej na parkiecie Gie dy, a jeszcze w tym samym miesiàcu zorganizowa specjalne spotkanie z analitykami i przedstawicielami prasy poêwi cone wy àcznie zagadnieniom publikacji bilansu przekszta ceniowego. Latem, w obliczu opisywanych przez media podejrzeƒ o niezrozumia e praktyki ksi gowe, Softbank nie tylko wyda stosowne oêwiadczenie, ale przede wszystkim, wraz z audytorem, Pricewaterhouse- Coopers, po raz kolejny spotka si z przedstawicielami rynku kapita owego i me-

17 diów. WyjaÊni, e rachunkowoêç Spó ki zawsze prowadzona by a w sposób nale- yty, a co najwa niejsze, zgodny z przepisami. Przeprowadzona pod koniec trzeciego kwarta u bezprecedensowa aktualizacja majàtku spó ki by a jednà z najpowa niejszych operacji, jakie Spó ka podejmowa a od poczàtku swojego istnienia. Odpisy aktualizacyjne i rezerwy si gn y àcznie prawie 200 mln z. Te decyzje równie zosta y z pe nà otwartoêcià zakomunikowane, skomentowane i przedstawione na konferencjach z prasà i analitykami. Ostatnià sprawà, o której ju w pierwszych dniach 2003 roku Spó ka poinformowa a rynek, by o przeprowadzenie z w asnej inicjatywy audytu podatkowego oraz wp acenie do Urz du Skarbowego spornej kwoty ponad 10 mln z, w zwiàzku z tzw. podatkiem u êród a. 17 Raport Roczny 2002 OczywiÊcie same sytuacje nadzwyczajne nie stanowià istoty relacji inwestorskich. Przez ca y rok Softbank rzetelnie wype nia wszystkie obowiàzki informacyjne na- o one przez prawo, uczestniczy w spotkaniach z inwestorami w kraju i za granicà, a tak e utrzymywa serwis internetowy Przede wszystkim zaê powa nie zainteresowa si tematem zasad adu korporacyjnego. Przedstawiciele Softbanku brali udzia w seminariach i spotkaniach temu poêwi conych, a w grudniu 2002 roku Spó ka opublikowa a oêwiadczenie o zamiarze przestrzegania tych zasad. Obecnie prowadzone sà konsultacje z poszczególnymi organami Spó ki, które pos u à opublikowaniu przed 1 lipca 2003 roku pe nej deklaracji dotyczàcej dobrych praktyk adu korporacyjnego. Zamiarem Spó ki jest, aby podejmowane przez nià dzia ania w dziedzinie relacji inwestorskich nie tylko s u y y Akcjonariuszom Softbanku, ale tak e przyczynia y si do wypracowywania standardów na polskim rynku kapita owym.

18

19 Dzia alnoêç gospodarcza i wynik Spó ki w 2002 roku 19 Raport Roczny 2002 Spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowa o, e g ówni odbiorcy rozwiàzaƒ informatycznych Spó ki byli bardzo ostro ni wobec inwestycji w informatyk. Instytucje finansowe, szukajàc oszcz dnoêci, hamowa y rozpocz te przedsi wzi cia. K ad y silny nacisk na krótkoterminowe projekty o szybkiej stopie zwrotu, wp ywajàce bezpoêrednio na popraw konkurencyjnoêci i wzrost przychodów. Administracja publiczna, postawiona wobec ci ç w wydatkach bud etu Paƒstwa, równie istotnie ograniczy a nak ady na systemy informatyczne. Oznacza o to wstrzymanie procesów przetargowych dotyczàcych du ych przedsi wzi ç, z którymi polski rynek informatyczny wiàza du e nadzieje. Softbank ma potencja do realizacji tych kontraktów. Pod koniec 2001 roku, wobec istotnych zmian na rynku, Spó ka podj a wiele dzia aƒ zwiàzanych z wewn trznà restrukturyzacjà. Ich celem by a racjonalizacja kosztów, lepsze wykorzystanie zasobów, dostosowanie oferty do wymagaƒ rynku funkcjonujàcego w warunkach recesji. Pierwsze pozytywne efekty tych zmian pojawi y si w drugiej po owie 2002 roku. Ich przejawem by y sukcesy w wyjêciu z dzia aniami handlowymi poza granice Polski. Pozwoli y one równie pozyskaç nowego klienta z sektora bankowego i podpisaç porozumienie z firmà Fiserv. W czwartym kwartale 2002 roku Spó ka naby a prawo do zakupu firmy informatycznej Wonlok SA z odzi. Dzi ki temu Softbank uzyska dost p do nowoczesnej aplikacji bankowej EuroBank OnLine (wdra anej w BG SA) i poprawi swojà pozycj na rynku dostawców oprogramowania dla banków spó dzielczych. Powi kszy si równie grono pracowników Softbanku o doêwiadczonych projektantów i programistów stosujàcych narz dzia i technologi baz danych firmy ORACLE. Jednak e najistotniejszym wydarzeniem wp ywajàcym na dalszà dzia alnoêç i wyniki Spó ki oraz kszta tujàcym jej przysz oêç w latach nast pnych jest wejêcie do Softbanku firmy Prokom Software jako inwestora strategicznego. Dzi ki temu aliansowi Spó ka mo e korzystaç z zasobów i doêwiadczeƒ najwi kszej polskiej firmy informatycznej. Wzrastajà równie jej szanse na wygranie kilku du ych przetargów, takich jak informatyzacja PKO BP SA, projekty dla administracji publicznej, udzia w projektach Grupy PZU.

20 Produkty, towary i us ugi Sprzeda netto w poszczególnych grupach produktów, towarów i us ug w 2001 roku (tys. z ) Us ugi w asne Us ugi obce Licencje w asne Licencje obce Sprz t Razem sprzeda ,3% 9,3% 6,4% 16,7% 55,3% Sprzeda netto w poszczególnych grupach produktów, towarów i us ug w 2002 roku (tys z ) Us ugi w asne Us ugi obce Licencje w asne Licencje obce Sprz t Razem sprzeda ,4% 19,6% 5,4% 18,8% 42,8% W 2002 roku 99,99 % przychodów ze sprzeda y osiàgni to na rynku krajowym. Spó ka w dalszym ciàgu odnotowywa a znacznà dywersyfikacj wêród odbiorców rozwiàzaƒ informatycznych. G ównym odbiorcà produktów, towarów i us ug Softbank pozostawa bank PKO BP SA (wartoêç dostarczonych rozwiàzaƒ informatycznych stanowi ponad 50% ca ej sprzeda y). Znaczàcymi odbiorcami rozwiàzaƒ Spó ki by y równie : Bank Zachodni WBK SA (6% sprzeda y), Bank Pekao SA (6% sprzeda y), HP Sp. z o.o. (6% sprzeda y), Grupa PZU (4% sprzeda y), WASKO Sp. z o.o. (4% sprzeda y), TDC Internet Polska SA (4% sprzeda y).

21 Rynki zbytu i zaopatrzenia Zasadniczym rynkiem zbytu Spó ki by y instytucje sektora finansowego: banki i firmy ubezpieczeniowe. Instytucje administracji publicznej i urz dy centralne stanowi y uzupe nienie grona odbiorców produktów i us ug. Wa nym kierunkiem poszukiwaƒ nowych rynków zbytu sta si rynek wschodni. Wysi ki zmierzajàce do poszerzenia grona odbiorców zosta y uwieƒczone podpisaniem umowy, w ramach której zbudowane zostanà systemy dla Narodowego Centrum Rozliczeniowego Republiki Bia orusi. 21 Raport Roczny 2002 Zmieniajàcy si dynamicznie rynek rozwiàzaƒ IT wymaga od Softbanku sprawnej i efektywnej wspó pracy z g ównymi Êwiatowymi dostawcami sprz tu i oprogramowania. W kontaktach handlowych Spó ki kluczowà rol odgrywajà firmy HP oraz IBM. Wspó praca z nimi dotyczy przede wszystkim sprzeda y sprz tu oraz oprogramowania systemowego; pozwala równie zaoferowaç odbiorcom wiele ró norodnych us ug, b dàcych dla Softbanku istotnym êród em przychodów. Sprzeda zarówno serwerów, jak i stacji roboczych (pochodzàcych od IBM, HP i Fujitsu-Siemens) a tak e innych komponentów infrastruktury (produkcji CISCO, 3COM) stanowi uzupe nienie oferty aplikacyjnej Spó ki. WÊród dostawców, którzy pozwolili zrealizowaç Spó ce znaczàcà sprzeda, nale y wymieniç równie firmy BEA oraz Microsoft. Softbank oczekuje, e w najbli szych latach wspó praca z tymi partnerami b dzie si dalej rozwijaç i obejmie kolejne wa ne rozwiàzania z obszaru infrastruktury, takie jak: zarzàdzanie zasobami informatycznymi i siecià, rozwiàzania systemów pami ci masowych oraz zapewnienie ciàg oêci dzia ania oêrodków obliczeniowych. Wobec wzrostu rynku gotowych pakietów oprogramowania do zarzàdzania przedsi biorstwem, Spó ka przygotowa a odpowiednie zasoby i rozwiàzania pozwalajàce efektywnie realizowaç projekty oparte o aplikacje z pakietu ORACLE e-business Suite. Spó ka ocenia, e b dà one szczególnie atrakcyjne dla Êrednich przedsi biorstw. Perspektywa wejêcia do Unii Europejskiej i zaostrzenia si konkurencji oraz spodziewane w drugiej po owie 2003 roku o ywienie pozwalajà oczekiwaç wp ywów ze sprzeda y tych produktów i us ug wdro eniowych. To wa ny dla Spó ki element wspó pracy z firmà ORACLE uzupe niajàcy kontakty na p aszczyênie technologicznej. Równie znaczàcà rol w ofercie Spó ki odgrywa y aplikacje pochodzàce od zagranicznych partnerów, tworzàcych oprogramowanie bankowe. Wspó praca z firmà Fiserv, adresowana przede wszystkim do dwóch wa nych odbiorców (BZ WBK oraz Millennium), pozwoli a Softbankowi pozyskaç kolejnego wa nego klienta bankowego Nordea Bank Polska, z którym Spó ka wià e nadziej na d ugoterminowà wspó prac. Softbank pragnie rozwijaç ofert us ug zwiàzanych z systemem ICBS. Wyrazem tych dà eƒ by a podpisana w trzecim kwartale 2002 roku umowa o wspó pracy pomi dzy firmami. Spó ka wierzy, e mo liwoêç zaoferowania lokalnych rozszerzeƒ do systemu ICBS spotka si z dalszym yczliwym przyj ciem ze strony polskich u ytkowników systemu. Firmy sàdzà, e budowane na miejscu komponenty b dà stanowiç istotny element przewagi nad innymi zagranicznymi systemami oferowanymi na polskim rynku.

22 Struktura sprzeda y wed ug sektorów 2001 BankowoÊç i ubezpieczenia Przemys Administracja publiczna PKO BP 34% 9% 23% 34% 2002 BankowoÊç i ubezpieczenia Przemys Administracja publiczna PKO BP 30% 12% 7% 51%

23 Softbank SA na rynku informatycznym perspektywy rozwoju 23 Raport Roczny 2002 Prognozy dla polskiego rynku IT na najbli sze lata Przeobra enia polskiego rynku informatycznego oraz g ównych grup odbiorców majà znaczàcy wp yw na rozwój Spó ki. Podane ni ej oceny stanowià uogólnienie informacji dost pnych za poêrednictwem mi dzynarodowych firm badawczych Gartner Group, IDC, polskich specjalistycznych firm analitycznych DiS, Pentor, publikacji dotyczàcych sektora bankowego tworzonych przez Narodowy Bank Polski oraz Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà. Polska jest o kilka lat opóêniona w zakresie informatyzacji, a wydatki na osob sà oko o 25-krotnie ni sze ni w krajach wysoko rozwini tych. Mo na zatem oczekiwaç szybkiego rozwoju rynku w dziedzinie najnowszych technologii m.in. w telekomunikacji, przetwarzaniu informacji, zastosowaniu w biznesie technologii internetowych. Przemiany zachodzàce zarówno w przedsi biorstwach, jak i w yciu codziennym wywo ujà coraz liczniejsze dyskusje na temat ich kierunku i rezultatów. Majà one du e znaczenie, gdy w procesie integracji z Unià Europejskà nie sposób uniknàç koniecznoêci wyrównania dysproporcji w takich dziedzinach, jak bankowoêç, finanse, telekomunikacja i administracja publiczna. Bran e te stwarzajà najwi kszy popyt na us ugi firm informatycznych. Dalsza integracja Polski w ramach struktur NATO oraz przystàpienie do Unii Europejskiej wymagajà natychmiastowych du ych nak adów inwestycyjnych, w tym m.in. na informatyk. Równie offset wzbudza nadzieje grupy firm informatycznych. Koniec 2003 roku powinien przynieêç pierwsze rozwiàzanie w zakresie finansowania projektów informatycznych, które mia yby byç realizowane w ramach offsetu. Prognozy dla sektora bankowo-finansowego do 2006 roku Najwa niejszymi elementami strategii du ych banków komercyjnych w perspektywie do 2006 roku sà (na podstawie raportu Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà):. integracja tradycyjnych i elektronicznych form dystrybucji produktów detalicznych,. alianse strategiczne w celu przygotowania oferty dla sprzeda y wiàzanej (cross-selling), np. z firmà ubezpieczeniowà,. rozwój ma ych, kilkuosobowych oddzia ów wyposa onych w urzàdzenia samoobs ugowe,. rozwój oferty bankowej dla firm mikro. Integracja i bezpieczeƒstwo to obecnie najcz Êciej wymieniane priorytety w projektach informatyzacji poszczególnych instytucji finansowych. Dalszym przejawem

24 24 Raport Roczny 2002 walki o klienta jest rosnàce zainteresowanie systemami zarzàdzania relacjami z klientami (CRM, call centers), uzupe nianymi systemami zarzàdzania obiegiem dokumentów oraz workflow. Przewiduje si, e nasycenie oddzia ami bankowymi w Polsce b dzie podobne jak w Portugalii, czyli na poziomie oko o 5 tys. mieszkaƒców na jednà placówk. Oznacza oby to, e do 2006 roku przyb dzie jeszcze oko o 1900 nowych placówek bankowych. B dzie si rozwijaç sieç bankomatowa przyb dzie nast pnych ok. 4 tys. urzàdzeƒ do poziomu 9,5 tys. sztuk obs ugujàcych do 26 mln wydanych kart. Istotnà zmianà b dzie wprowadzenie do obiegu kart z procesorem. Udzia kart chipowych do 2006 roku szacuje si na ok. 40%. Rozwój tej cz Êci rynku b dzie o tyle istotny, e karty z procesorem znaczàco podnoszà bezpieczeƒstwo i przyczyniajà si do wzrostu zaufania klientów. Pokonanie kilku czynników, takich jak obawy o bezpieczeƒstwo transakcji i zgromadzonych Êrodków, wysokie koszty sprz tu komputerowego, a przede wszystkim wysokie koszty telekomunikacyjne, daje szans na istotnà zmian modelu wykorzystania kana ów dystrybucji i dynamiczny rozwój bankowych us ug internetowych. Konieczne b dzie przeprowadzenie przez banki dzia aƒ edukacyjnych, majàcych na celu zmian nawyków klientów. W momencie usuni cia tych barier liczba u ytkowników bankowoêci internetowej w Polsce do 2006 roku mo e osiàgnàç 3-4 mln. Softbank, dysponujàc odpowiednim doêwiadczeniem i technologià, jest dobrze przygotowany do uczestniczenia w najwa niejszych projektach informatycznych prowadzonych w sektorze bankowo-finansowym. Integracja aplikacji, rozwój systemów bezpieczeƒstwa oraz aplikacje obs ugujàce elektroniczne kana y dystrybucji to dla Spó ki priorytetowe obszary rozwoju informatyki bankowej. Dzia ania badawczo-rozwojowe Dà àc do zapewnienia konkurencyjnoêci oferty, Softbank i spó ki Grupy koncentrowa y cz Êç swoich zasobów na pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych zarówno w zakresie produktów jak i technologii. Softbank SA Budowa linii technologicznej Cool:Sel, która àczy najlepsze cechy narz dzi projektowych Select, oraz CASE CoolPlex do modelowania aplikacji i automatycznego generowania kodu na ró ne platformy (m.in. AS/400, Mainframe, Windows). Rozwój Systemu Ksi gi G ównej (SKG) uniwersalna i niezale na od platformy oraz systemu transakcyjnego aplikacja ksi gi g ównej banku integrujàca dane z wielu systemów bankowych, spe niajàca wymogi NBP. Dostosowywanie do postanowieƒ Konwencji Bazylejskiej aplikacji Uniwersalny Modu Wspomagania (USM). Jest to hurtownia danych generujàca raporty definiowane poprzez GUI. Oparta na platformie AS/400 posiada otwartà architektur, co pozwala na dalszà rozbudow i do àczanie nowych modu ów. Dostosowywanie do postanowieƒ Konwencji Bazylejskiej aplikacji SCT 2.0 (System Cen Transferowych). Jest to unikatowy system dostarczajàcy informa-

25 cje o stanie kapita u i odsetek w skali banku wraz z obrazem zapadalnoêci i wymagalnoêci dla wszystkich produktów bankowych (przy uwzgl dnieniu harmonogramów sp at dla kredytów); wyznacza cen transferowà umo liwiajàcà Êledzenie efektywnoêci sprzeda y produktów bankowych w odniesieniu do cen rynkowych pieniàdza. Optymalizacja modu u archiwizacji danych, który automatycznie zarzàdza wielkoêcià zbiorów g ównych systemu centralnego poprzez odcinanie zbiorów g ównych od tzw. danych niezb dnych i odk ada je do tzw. folderów archiwalnych. Integracja systemu content/document management z zewn trznymi systemami workflow, analizy wymagaƒ dotyczàcych document record management Unii Europejskiej z polskimi regulacjami w tym zakresie. 25 Raport Roczny 2002 Sawan Grupa Softbank SA Opracowanie rozwiàzaƒ dla sektora bankowego w zakresie Private Bankingu. Opracowanie i wdro enie rozwiàzaƒ systemowych dla wspó pracy ró nych jednostek w zakresie sprzeda y w asnych produktów Bank Assurance. Opracowanie uniwersalnych rozwiàzaƒ w zakresie SprawozdawczoÊci Obowiàzkowej NBP. Opracowanie i pilota owe wdro enie systemu dla sàdów grodzkich. Opracowanie rozwiàzania do automatycznego transferu danych w Êrodowisku rozproszonym w oparciu o protokó FTP z mechanizmami bezpieczeƒstwa danych (WKOR). Przygotowanie zintegrowanego systemu zarzàdzania metadanymi scalajàcego s owniki metadanych ró nych narz dzi. Przygotowanie zintegrowanego systemu generowania raportów w oparciu zarówno o bazy relacyjne, jak i wielowymiarowe w Êrodowisku Oracle, dzia ajàcego w trybie automatycznym. Opracowanie narz dzi do automatycznej translacji danych wraz z mechanizmami definiowania i sterowania procesem kontroli ich poprawnoêci. Saba Grupa Softbank SA Opracowanie systemu SABA EPM/QMS, nagrodzonego Medalem Europejskim, pozwalajàcego na modelowanie i implementacje procesów organizacji. Opracowanie (wspólnie z CRM SA) systemu BPiP (Biuro Programów i Projektów), który umo liwia zarzàdzanie projektami zgodnie z metodykà PRINCE2. Softbank Serwis Sp. z o.o. Wdro enie metodologii RUP (Rational Unified Process) w procesie produkcji oprogramowania. Zastosowanie technologii SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language), C#, embeded V.T., Visual Studio.NET do integracji Êrodowisk w rozwiàzaniach mobilnych.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group RAPORT ROCZNY 2005 2 Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 4 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 8 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 9 Sk ad Zarzàdu Banku BPH 14 Misja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 22 sierpnia 2002 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. dla zarzàdzanego przez nasze Towarzystwo PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY PL 42-701 LUBLINIEC, ul. Powsta ców 54 tel. (+48 34) 35 15 600 centrala (operator) tel. (+48 34) 35 15 7 marketing wyk adzin tel. (+48 34) 35 15 740 marketing w óknin tel. (+48 34) 35 15 710 floorings

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Shareholders struktura akcjonariatu Stan na: As at: 31.12.2012 Liczba akcji równa iczbie głosów Numbers of shares = number of votes 15.19 AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 721 094 9.95

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 21.02.2005 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. dla PKO/CREDIT SUISSE Akcji - funduszu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL WWW.INGCOMFIN.PL

COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL WWW.INGCOMFIN.PL www.ingcomfin.pl Raport roczny 2008 COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL WWW.INGCOMFIN.PL Szanowni Paƒstwo, Mi o mi oddaç na Paƒstwa r ce Raport Roczny, podsumowujàcy dzia ania ING Commercial

Bardziej szczegółowo