SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!!"

Transkrypt

1 ISSN Jesień Autumn 2012 Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały Nowe smaki i polska tradycja Lubię polską kuchnię!!! Spała kulinarna wyspa w środku Polski Wiem, co jem SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN

2 Smaki Regionów Regional Tastes ZDJĘCIA PHOTOS BY: FOTOLIA, MRIRW

3 ZDJĘCIE PHOTO BY: MRIRW Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały Nothing tastes better than regional specialties STANISŁAW KALEMBA MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT SZANOWNI PAŃSTWO! Niedawno zakończyła się jedna z największych imprez targowo-wystawienniczych w Europie Środkowo-Wschodniej Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food. Jest mi szczególnie miło, gdyż jako Wielkopolanin jestem dumny, że to właśnie na Ziemi Wielkopolskiej zorganizowane były pierwsze targi rolne. Polagra natomiast odbywa się już blisko 30 lat. Zdobyte w tym czasie doświadczenia spowodowały, że targi cały czas ewaluują i dostosowują swoją ofertę do potrzeb odbiorców i sugestii branży. Dziś to specjalistyczna impreza na najwyższym poziomie. Równolegle odbywały się też, związane z branżą spożywczą, inne imprezy targowe Międzynarodowe Targi Gastronomii Polagra Gastro, Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Logistyki Taropak, Targi wyposażenia Hoteli Invest Hotel oraz Targi Smaki Regionów. Pragnę zwrócić uwagę na te ostatnie. Polska ma bogatą listę produktów regionalnych. To nasze prawdziwe dziedzictwo, z którego możemy być dumni. Połączenie produktów najlepszej jakości z oryginalnymi, regionalnymi recepturami przyczynia się do wyrobu chleba, wędlin, serów i słodyczy, które przywołują smaki z dzieciństwa. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały, takie, jakie gościły dawniej na polskich stołach. LADIES AND GENTLEMEN! One of the largest trade fair and exhibition events in Central and Eastern Europe the Polagra-Food International Trade Fair for Food, has recently finished. I am particularly pleased, because I am proud as the resident of Wielkopolska that the first edition of the agricultural fair was organized in the land of Wielkopolska. However, the Polagra trade fair has been already held for nearly 30 years. The experience which has been gained for this time resulted in the constant evolution of the trade fair and adaptation of its offer to meet the needs of consumers and suggestions of the industry. Today, it is a special event at the highest level. At the same time, other trade fair events related to the food industry were also held, such as: the Polagra Gastro International Trade Fair for Gastronomy, the Taropak International Trade Fair of Packaging Technology and Logistics, the Invest-Hotel Trade Fair of Equipment for Hotels, and the Taste of the Regions Trade Fair. I would like to draw your attention to the latter one. A Polish list of regional products is long. It is our true heritage, we can be proud of. The combination of the best quality products with original regional recipes contributes to producing bread, ham, cheese and sweets which evoke the flavors of childhood. Nothing tastes better than regional specialties, especially those which used to appear on Polish tables. 1

4 Wystawcy wydobywają tradycyjne, naturalne produkty z najdalszych miejsc i zapominanych zakątków Polski, aby je chronić, a następnie prezentować nasze dziedzictwo kulinarne konsumentom w kraju i zagranicą. Znaleźć tu można wszystko co rodzinne i osadzone w sztuce kulinarnej dawnej Rzeczpospolitej. I tak właśnie powinna w mojej ocenie pięknie się różnić współczesna, wspólna Europa. Jednakowe wsparcie unijnymi środkami powinno dalej wspierać zachowanie najlepszych tradycji produkcji żywności i kulinarnego dziedzictwa, opartych na bogatej europejskiej historii. Tak samo powinno być w przypadku wsparcia rolników, którzy nie powinni być dzieleni ze względu na przynależność do danego kraju. Zróżnicowanie wsparcia musi być, ale powinno opierać się na różnicach, wynikających z warunków glebo -klimatycznych, prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wówczas będziemy mieli do czynienia rzeczywiście ze wspólną, jednakową dla wszystkich Europą, która będzie w stanie sprostać wymogom współczesności. Innej drogi do konkurencyjności wspólnotowego rolnictwa na rynku globalnym nie widzę. Musimy pamiętać o tym, że w najbliższej przyszłości czeka nas wzrost liczby ludności, którą trzeba będzie wyżywić. Tymczasem, jak podaje FAO, blisko 1/8 ludności świata cierpi głód. Sprostanie tym wyzwaniom nie będzie łatwe, co nie znaczy, że jest niemożliwe do spełnienia. Zwracam na to uwagę, gdyż jesteśmy w przede dniu podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku Jak na razie na 7 propozycji rozporządzeń, przygotowanych przez Komisję Europejską, mamy już ponad 7 tysięcy zgłoszonych uwag. Przychodzi nam podejmować istotne decyzje dotyczące działu gospodarki, który jest najbardziej uzależniony od warunków klimatycznych, w niesprzyjającym czasie poważnego kryzysu gospodarczego. Tym bardziej powinniśmy się uwolnić od myślenia kategoriami krajowymi na rzecz myślenia o europejskim rolnictwie jako całości. Przecież coraz częściej, nawiedzające poszczególne obszary, klęski żywiołowe nie mają granic i dotykają rolników z różnych krajów. Ten prosty przykład pokazuje, że wspólnie mamy problemy i wspólnie musimy je rozwiązywać, nie dzieląc przy tym rolników na tych ze starej i nowej Unii Europejskiej. Exhibitors bring out traditional, natural products from distant places and forgotten parts of Poland to protect them, and then present our culinary heritage to consumers at home and abroad. Here you can find everything what is native and embedded in the art of cooking of the former Republic of Poland. And this is how, in my opinion, contemporary and common Europe should beautifully differ. Equal support from the EU funds should further support preserving the best traditions of the food production and the culinary heritage, based on the rich European history. The same applies to supporting farmers, who should not be divided on the grounds of their nationality. The diversity of support is required, yet it should be based on differences resulting from the soil and climatic conditions, farm management. Then, Europe which is common and equal to all, will become a fact. It will be Europe which will be able to meet the demands of the present. There is no other way to the competitiveness of the Community agriculture in the global marketplace. We must remember that the number of people to feed will increase in the nearest future. Meanwhile, in accordance with the FAO, nearly one eighth of the world population suffers hunger. Meeting these challenges will not be easy, yet it does not mean that it is impossible. I pay attention to this issue, because we are on the eve of making the most important decisions regarding the future of the Common Agricultural Policy after Over 7,000 comments have been submitted so far for the 7 proposed regulations, prepared by the European Commission. We need to make important decisions on the economy sector, which is most dependent on climatic conditions, during the unfavorable time of the severe economic crisis. Therefore, we should free ourselves from bonds of thinking in terms of nationality and start thinking about the European agriculture as a monolith. After all, natural disasters affecting various areas more often respect no borders and afflict farmers from different countries. This simple example proves that we all have problems and we should solve them together, not dividing the farmers into those from the old and new European Union. 2

5 ZDJĘCIE PHOTO BY: KPRP/ŁUKASZ KAMIŃSKI ROZMOWA Z PANIĄ ANNĄ KOMOROWSKĄ - MAŁ- ŻONKĄ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRA OBJĘŁA HONOROWYM PATRONATEM PRO- JEKT COOK IT RAW CZYLI GOTOWANIE U ŹRÓDEŁ, NA TEMAT POLSKIEJ KUCHNI ORAZ TRADYCJI KULI- NARNYCH AN INTERVIEW WITH MRS. ANNA KO- MOROWSKA THE FIRST LADY OF POLAND, WHO HAS TAKEN THE HONORARY PATRONAGE OVER THE COOK IT RAW PROJECT, I.E. COOKING AT THE SOU- RCE,, POLISH CUISINE AND POLISH CULINARY TRA- DITIONS PIERWSZA DAMA THE FIRST LADY OF POLAND PANI ANNA KOMOROWSKA Nowe smaki i polska tradycja New tastes and Polish tradition H Jakie znaczenie, zdaniem Pani, miał fakt, iż tegorocz- How important was in your opinion the fact that this na edycja projektu Cook It Raw odbyła się w Polsce year s edition of the Cook It Raw project was held in i czy Suwalszczyzna była dobrym miejscem na przepro- Poland? Was the Suwałki Region a good place to carry wadzenie projektu? out this project? Idea Gotowanie u źródeł jest przejrzysta to powrót do The idea of Cooking at the source is clear this is gotowania z produktów natury, a więc roślin ekologicznych a return to cooking with products of nature, namely organic i zdrowych, z grzybów, które rosną w lesie, z ryb, które pływają w czystych akwenach i w rejonach, gdzie nie ma za- with fish swimming in clear waters and regions where the and healthy plants, with mushrooms growing in the forest, nieczyszczonej atmosfery i gleby. Nie dziwię się, że wybrano Suwalszczyznę. Miejsce piękne krajobrazowo i region, that the Suwałki Region was chosen. This is a place with atmosphere and soil is not contaminated. I am not surprised w którym powstają potrawy ekologiczne, tradycyjne i rozpoznawalne w całym kraju wspomnę tylko o pysznych serach traditional food and food recognizable across the country is a beautiful landscape and a region in which organic food, z Wiżajn czy wspaniałych miodach sejnieńskich. Region ten prepared It is enough to mention only delicious cheeses to wspaniałe połączenie tradycji kulinarnych wielu żyjących from Wiżajny or wonderful honey from Sejny. This region is tu narodów. Jest to też region szczególnie bliski mojemu sercu. Myślę, że wybór Suwalszczyzny to doskonała promocja tions living here. It is also a region particularly close to my a wonderful combination of culinary traditions of many na- Polski, dlatego z ogromną przyjemnością objęłam honorowym patronatem ten projekt. lent promotion of Poland therefore I have taken the patron- heart. I believe that choosing the Suwałki Region is an excel- Jak promować polskie tradycje w obliczu procesów age over the project with great pleasure. globalizacyjnych i napływu na nasz rynek smaków i tradycji innych narodów? Czy polska kuchnia może konkubalization and the influx of tastes and traditions of oth- How to promote Polish traditions in the face of glorować, np. z włoską czy francuską? er nations into our market? Can Polish cuisine compete Czy polskie smaki mają być mniej znane od francuskich, with, e.g. Italian or French? chińskich czy włoskich? Oczywiście, że nie. Barierą jest zawsze Should Polish tastes be less known than French, Chinese promocja produktu, jego sprzedaż w świecie. Polska kuchnia or Italian? No, of course not. Promoting a product, its sale 3

6 ma wiele walorów nie tylko ekologicznych. Regionalne produkty czy specjały wyróżniają się tym, że przygotowywane są bez użycia sztucznych komponentów i z wykorzystaniem dawnych receptur, które znają gospodynie mieszkające w danym regionie Polski. Chciałabym, żeby takie potrawy polskiej kuchni jak sękacz, kindziuk, kartacze, baba ziemniaczana były zauważane w innych krajach, ale przecież najważniejsze jest to, by tutaj w Polsce zagraniczni turyści odkryli takie smaki i rozpropagowali naszą kuchnię w świecie. My próbujemy przy różnych okazjach promować polską kuchnię. W tym roku w Pałacu Prezydenckim przygotowywano przyjęcia w oparciu o kuchnię ekologiczną, wspaniałe smaki Kaszub i Pomorza, a 11 listopada w będziemy smakować produkty z gęsiny z województwa kujawsko-pomorskiego. Jakie tradycje kulinarne wnieśliście Państwo do Waszego wspólnego domu? Różnorodne tradycje. Uwielbiamy smaki regionalne, np. kresowe szpekuchy, czyli bułeczki drożdżowe z boczkiem i cebulką, które przygotowujemy wspólnie całą rodziną na Wielkanoc. Która z tradycji związanych z polską kuchnią jest Pani szczególnie bliska? Nie chciałabym żadnej tradycji wyróżniać. Polska kuchnia jest naprawdę bogata i w produkty regionalne, np. w sery góralskie i w smakowite dania, np. z ziemniaków na Śląsku. A polskie pasztety różniące się zdecydowanie od francuskich? A polskie nalewki? Można by tak wymieniać bez końca Czy wśród polskich produktów, zarejestrowanych jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności, są takie, które, Pani zdaniem, mogą stanowić naszą markę narodową? Kiedyś słynęliśmy z miodów pitnych królewskich, o czym opowiadał z taką swadą imć Onufry Zagłoba, bohater Trylogii Henryka Sienkiewicza. Dzisiaj polskie miody są też popularnym produktem. Ja bym jeszcze wymieniła znakomite sery czy wędliny, np. kiełbasę myśliwską bardzo cenioną w świecie, a szczególnie we Francji. Ale takich produktów lokalnych i regionalnych, znanych na skalę Polski i w świecie jest coraz więcej, a lista polskich produktów, zarejestrowanych przez Komisję Europejską, wciąż się powiększa ostatnio przecież przybyły znakomita jagnięcina podhalańska i ser koryciński, czy też wspominany przeze mnie miód z Sejneńszczyzny i Łoździejszczyzny pierwszy w Europie, w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych produkt, z dwóch krajów wspaniały symbol ponadgranicznej współpracy społeczności lokalnej. Wspaniałe jest to, że wokół produktów regionalnych budują się społeczności lokalne, potrafiące ze swoich specjałów uczynić rozpoznawalną markę swych małych ojczyzn, sposób na życie, tworzenie nowych miejsc pracy i wreszcie godziwy zarobek. in the world constitutes always the barrier. Polish cuisine has many advantages, not only the organic ones. Regional products or specialties are distinguished by the fact that they are prepared without the use of artificial ingredients and based on old recipes which housekeepers living in a given region of Poland are familiar with. I wish such Polish specialties as tree cake, skilandis, cepelinai, potato cake, were noticed in other countries. However, it is important to make foreign tourists explore tastes of our cuisine here in Poland and propagate them in the world. We try to promote Polish cuisine on various occasions. This year, banquets at the Presidential Palace were based on organic cuisine, great Kashubian and Pomeranian tastes; however, on 11 November we will taste products made of the goose from the Kuyavian- Pomeranian Voivodeship. Which culinary traditions have you brought to your common home? These are various traditions. We love regional tastes, e.g. kresowe szpekuchy, i.e. yeast rolls with bacon and onion, prepared by our whole family together for Easter. Which tradition related to Polish cuisine is particularly close to you? I would not want to single out any tradition. Polish cuisine is really rich both in regional products, e.g. highland cheeses and in delicious dishes, e.g. made of potatoes in Silesia. How about Polish pâtés which differ much from the French ones? How about Polish tinctures? You could just list them endlessly... Are there any Polish specialties registered as Protected Designations of Origin, Protected Geographical Indications and Traditional Specialties Guaranteed, which in your opinion may constitute our national brand? Once we were famous for royal mead, which Onufry Zagłoba, the character of the Trilogy by Henryk Sienkiewicz, recalled with such zest. Today, Polish honey is also a popular product. I would also mention excellent cheeses and smallgoods, e.g. hunter s sausage highly valued across the world and especially in France. However, the number of such local and regional products, known in Poland and across the world increases, and the list of Polish products registered by the European Commission still grows recently, the list has been enlarged by the excellent Podhale lamb and Korycin cheese or Sejny and Lazdijai honey mentioned above the Europe s first product in the Register of Protected Designations of Origin and Protected Geographical indications, which comes from two countries a wonderful symbol of the cross-border cooperation of the local community. This is something great that local communities which form around regional products, can make their specialties a recognized brand of their local homelands, a way of life, creating new jobs and finally earning a decent income. 4

7 ZDJĘCIE PHOTO BY: FOTOLIA Kolory jesieni Autumn colors 5

8 SPIS TREŚCI 1Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały Nowe smaki i polska tradycja Kurki delicje z polskich lasów Targi SHOP 2012 w Dublinie POLAGRA FOOD 2012 Polska na SIAL 2012 Wiem, co jem Lubię polską kuchnię!!! Gotowanie u źródeł nr (62) Kwartalnik ARiMR wydawany wspólnie z MRiRW. Ukazuje się w języku polskim i angielskim. Redakcja: Ewa Jaroszewicz, Mariola Marczak. Tłumaczenie: Summa Linguae S.A. Zdjęcie I str. okladki: Fotolia. Rada programowa: Anita Szczykutowicz (MRiRW), Dariusz Goszczyński (MRiRW), Bogumiła Kasperowicz (MRiRW), Julian Krzyżanowski (MRiRW), Małgorzata Książyk (MRiRW), Grzegorz Adasik (ARiMR), Franciszek Kadzik (ARiMR), Marek Kassa (ARiMR), Grażyna Wereszczyńska (ARiMR). Redakcja Polish Food, ul. Wspólna 30, Warszawa, Poland. Tel.:( ). Subskrypcja bezpłatna. Druk, oprawa i sklad: Zakłady Graficzne Taurus Roszkowscy Sp. z o.o. Oddano do druku: listopad

9 CONTENTS Polska jest jak Forest Gump Gotowanie u źródeł potrawy Niesamowita wyprawa Ser koryciński swojski Bezpieczeństwo polskiej żywności Chopin dla Chińczyka Zboża źródłem zdrowej żywności Spała kulinarna wyspa w środku Polski Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w okresie I-VII 2012 r. Rajski owoc prosto z Polski Smakowita polska jesień 7

10 SMAK POLSKI PANIE, PANOWIE: IDZIEMY NA KURKI! LADIES AND GENTLEMEN: LET S GO MUSHROOM PICKING! ZDJĘCIE PHOTO BY: FOTOLIA 8

11 POLISH TASTE Kurki delicje z polskich lasów a delicacy from Polish forests KOŃCÓWKA LATA I POCZĄTEK JESIENI TO CZAS, GDY DZIEWICZE POLSKIE LASY MIENIĄ SIĘ ŻÓŁTAWO-POMARAŃCZOWĄ POŚWIATĄ. NA TLE ZIELENI I BRĄZÓW, POJAWIA SIĘ SŁO- NECZNA BARWA JEDNEGO Z ULUBIONYCH GRZYBÓW POLAKÓW KURKI. TO ZNAK, ŻE ROZPOCZYNA SIĘ PORA KURKOWYCH ŻNIW. KURKA WYSTĘPUJE W LASACH CAŁEJ POLSKI. JEJ CHARAKTERYSTYCZNY WYGLĄD SPRAWIA, ŻE PRAKTYCZNIE NIE SPOSÓB POMYLIĆ JĄ Z INNYM, NP. TRUJĄCYM GRZYBEM. A WIĘC PANIE, PANOWIE: IDZIEMY NA KURKI! THE END OF SUMMER AND THE BEGINNING OF AUTUMN IS THE TIME WHEN THE VIRGIN FORESTS OF POLAND ARE ADORNED WITH YELLOW AND ORANGE GLOW. FROM THE BACKGRO- UND OF GREEN AND BROWN THERE EMERGES A SUN YELLOW COLOR OF ONE OF THE FAVORITE MUSHROOMS OF POLES KURKA. IT IS A CERTAIN SIGN THAT KURKI [PLURAL OF KURKA] HARVEST IS APPROACHING. KURKA CAN BE FOUND IN FORESTS THROUGHOUT POLAND. ITS UNUSUAL APPEARANCE MAKES IT IMPOSSIBLE TO BE MISTAKEN FOR ANY OTHER MUSHROOM, E.G. POISONOUS ONES. AND SO, LADIES AND GENTLEMEN: LET S GO MUSHROOM PICKING! 9

12 SMAK POLSKI KKurka to kulinarny rarytas eksportowany z Polski do wielu K krajów Europy, głównie zresztą do Niemiec. Polskie kurki trafiają na półki nie tylko do największych niemieckich dyskontów, jak Aldi, ale i do hipermarketów hurtowni Metro. Od lat te grzyby mają w Niemczech ustaloną, dobrą markę. Taką samą sławą cieszą się kurki z Polski w Paryżu. Aby zjeść w Bistro Champetre przy rue Saint Charles w paryskiej stolicy, stolik trzeba rezerwować na tydzień wcześniej. Grzyby z Polski, nie tylko kurki, podaje się w najbardziej renomowanych restauracjach Austrii, Luksemburga, Holandii, Hiszpanii czy Włoszech. Polskie grzyby są przysmakiem eksportowanym we wszystkich kierunkach w Europie i świata. Zajadają się nimi nawet tam, gdzie grzyb nie jest na co dzień produktem pierwszej potrzeby. Prawdziwy smakosz zawsze doceni walory dobrych grzybów, zwłaszcza, że ich zastosowanie w kuchni jest bardzo szerokie. I tak kurka bywa najczęściej klasycznym dodatkiem, bazą do kremów czy sosów. Kurki wyśmienicie smakują, podane w śmietanie, do pieczonego mięsa; nie pogardzi kurką amator pospolitej jajecznicy, po której nie czuje się głodu przez wiele godzin, nawet w czasie najsroższej polskiej zimy. Kurki do jajecznicy smażymy na maśle, ale tak, by nie stwardniały. Czy może być coś lepszego od pysznych pierogów, naleśników a nawet uwaga: maślanych bułeczek, nadziewanych farszem z kurek? 10 Kurka is a culinary delicacy exported from Poland to numerous European countries, mainly to Germany. Polish kurki can be found not only on the shelves of the largest German shops, like Aldi, but also in Metro hypermarkets. For years, these mushrooms have been highly esteemed in Germany. Polish kurki are also famous in Paris. So, to eat them at the Bistro Champetre at Saint Charles street, one has to make a reservation at least one week before. Polish mushrooms, not only kurki, are served in the most renowned restaurants in Austria, Luxemburg, Netherlands, Spain and Italy. Mushrooms, as a real delicacy, are exported from Poland in all directions of Europe and the world. They are consumed even in the countries where mushrooms are not included in the first need products. A real gourmand will appreciate the taste of a good mushroom, especially that it has many applications in the kitchen. Kurka can be a classic ingredient, custard or sauce base. Kurki served with cream taste wonderfully served with roasted meat; even enthusiasts of popular scrambled eggs will not disregard kurki which make a great addition that keeps you full for many hours even in the harshest Polish winters. Kurki for scrambled eggs have to be fried in butter, so that they do not become hard. Can anything compete with tasty pierogi, pan cakes or even buns stuffed with kurki filling?

13 POLISH TASTE KURKI TO PYCHOTA, GDY ZAMARYNUJEMY JE W OCCIE, UDUSIMY ALBO ZAMROZIMY. KURKI ARE DELICIOUS ONCE WE SIMMER, FREEZE OR MARINATE THEM IN VINEGAR. KURKI W AROMATYCZNYM SOSIE. KURKI WITH AROMATIC SAUCE. Kurka jest niewyczerpaną krynicą aromatu, którego mogą jej pozazdrościć inne grzyby. Weźmy i sok pozostały po smażeniu kurek do jajecznicy. Grzechem byłoby go wylewać do zlewu. Bo wystarczy odrobinę wody lub kieliszek białego wina i mamy gotowy aromatyczny sos. Czeka nań pierś z kurczaka, dzwonko łososia, albo makaron al dente. Kurki to pychota, gdy zamarynujemy je w occie, udusimy albo zamrozimy. Przed mrożeniem trzeba je jednak zblanszować, by nie zgorzkniały. Kurka niestety nie nadaje się do suszenia, bo traci wtedy swój apetyczny wygląd i zapach. A jeśli już kurkę ususzymy to zmielmy ją i dodawajmy jako przyprawę np. do mięs. Wachlarz rdzennie polskich, ale i zagranicznych potraw, które można okrasić wyjątkowym smakiem kurek jest praktycznie nieograniczony. Bo kurka, niczym wytrawny szampan pasuje do wszystkiego. Czy menu, w którego składzie znalazłyby się: ser mascarpone z szynką i kurkami, sandacz w sosie z kurek, comber jagnięcy z kurek, zupa krem z kurek, omlet z kurkami, papryka faszerowana ryżem z kurkami pasuje Państwu? Jeśli tak, to polska grzybowa potęga Europy życzy wam z całego serca: smacznego! Kurka is full of flavor unlike any other mushroom. It would be totally wrong to pour the leftover juice to the sink, once we are done frying. If we add some water or a glass of white wine, it can turn into an aromatic sauce just waiting to be poured over a chicken breast, a slice of salmon or some al dente pasta. Kurki are delicious once we simmer, freeze or marinate them in vinegar. But before freezing, it is necessary to blanche kurki, so that they do not grow bitter. Kurka is not suitable for drying because it might loose its tasty appearance and smell. But if you do so, you can grind it and add it later on as a spice to, for example, meat. The range of Polish and foreign meals that can be spiced up with the extraordinary taste of kurki is practically unlimited because, like a fine champagne, kurka matches every dish. Do you fancy a menu including mascarpone with ham and kurki, zander in a kurki sauce, saddle of lamb with kurki, creamy soup of kurki, pepper stuffed with rice and kurki? If you do, Poland the mushroom capital of Europe wishes you, from the bottom of the heart: bon appétit! TEKST BY: WIESŁAW STEFANIAK ZDJĘCIA PHOTOS BY: FOTOLIA 11

14 STYLIZACJA I ZDJĘCIE ARRANGEMENT AND PHOTO BY: DUKLAS+/DUKLAS.PL

15 13

16 POZNAJ POLSKĄ ŻYWNOŚĆ Targi SHOP 2012 w Dublinie SHOP Fairs 2012 in Dublin PProdukty ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność od wielu lat P promowane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zagranicznych rynkach. Prezentowane były m.in. na najważniejszych światowych wydarzeniach targowych w branży spożywczej: w Ameryce Południowej i Północnej, na Bliskim Wschodzie a także w Chinach, Japonii i Korei. Dla producentów wyrobów ze znakiem PDŻ równie ważne jest zdobywanie dalekich rynków, jak i pozyskiwanie nowych odbiorców oraz utrzymanie swojej obecności na rynkach europejskich. Dlatego też z inicjatywy resortu rolnictwa w dniach września 2012 r. zorganizowano polskie stoisko narodowe na targach spożywczych SHOP 2012 w Dublinie w Irlandii. Kierunek irlandzki wybrany został nieprzypadkowo. Mimo, że jest to niewielki rynek (ok. 4,5 mln mieszkańców) o obecność na nim starają się producenci żywności z całej Europy. Mimo odczuwalnego na Zielonej wyspie kryzysu, Irlandczycy są nadal jednymi z najzamożniejszych obywateli Europy. W promocji polskiej żywności, wysokiej jakości, Irlandia jest ważnym kierunkiem z jeszcze jednego powodu. Wg danych Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii z maja 2011 r. zadeklarowana liczba Polaków, przebywają- 14 Products labeled with: Poznaj Dobrą Żywność (Discover Great Food) quality mark have been promoted by the Ministry of Agriculture and Rural Development on foreign markets for many years. They were presented, among others: at the most important world fair events in food industry in: North and South America, in the Near East, as well as in China, Japan and Korea. For producers of PDŻ quality mark goods, it is equally important to capture the far markets and new recipients as it is to maintain their presence on European markets. Therefore, at the initiative of the Agriculture Department, on September 2012, a Polish national stand at food fairs SHOP 2012 in Dublin, Ireland, was organized. The Irish direction was not chosen by coincidence. Although it is not a big market (ca. 4.5 m inhabitants), it is the goal of food producers from all over Europe to be present on this market. Despite the crisis which is felt in the Green Island, the Irish are still one of the wealthiest citizens of Europe. Ireland is an important direction in the promotion of Polish food for one more reason. According to the Irish Central Statistics Office data of May 2011, a declared number of Polish people living on the island was 120,000 people. The Poles are currently the biggest migration group in Ireland. This natural group of buyers and the market

17 DISCOVER POLISH FOOD cych na wyspie, wynosiła ponad 120 tys. osób. Polacy to aktualnie największa grupa migracyjna w Irlandii. Ta naturalna grupa nabywców i chłonność rynku, to główne powody starań polskich producentów żywności, by swoje produkty umieścić na półkach irlandzkich sklepów. Targi SHOP 2012 były do tego doskonałą okazją. Jest to największe i najważniejsze wydarzenie wystawiennicze w Irlandii, odbywające się corocznie w Dublinie, na terenach Royal Dublin Society (RDS). W tej edycji targów obecność Polski była szczególnie widoczna. Nasze stoisko było największe i w opinii wielu zwiedzających najładniejsze. Na 60 m² prezentowane były produkty ze znakiem PDŻ, wytwarzane przez niemal 20 firm. Obecni w stoisku przedsiębiorcy starali się przekonywać do swoich wyrobów, organizując liczne degustacje i pokazy kulinarne. Przedstawiciele firm Taurus, Mróz i Sokołów S.A. prezentowali swoje tradycyjne wyroby mięsne, firmy MaxTop zachęcali do skosztowania pizzy i zapiekanek, które doskonale smakowały w połączeniu z sosami firmy Fanex. Prowadzone były również degustacje wyrobów cukierniczych: A.Blikle, ZPC Chylak, mleczarskich: ZM Turek, SM Lazur, ŚSM Jana oraz produktów takich firm, jak: Mamut, Browar Amber, Polmos Wratislavia, oraz DEGA S.A. Dzięki współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie, którego stoisko informacyjne było zintegrowane ze stoiskiem MRiRW, przedsiębiorcy polscy i irlandzcy mogli otrzymać kompleksową informację na temat prowadzenia współpracy handlowej na wyspie. Podkreśleniem roli, jaką w obrotach handlowych pomiędzy Polską a Irlandią mają produkty spożywcze, była obecność w polskim stoisku JE Ambasadora RP w Irlandii Marcina Nawrota oraz Eamonn a Crowley a Prezydenta Irlandzko Polskiego Stowarzyszenia Biznesu (Ireland Poland Business Association). Dzięki tym działaniom, producentom, obecnym na targach SHOP, udało się nawiązać wiele cennych kontaktów biznesowych, które mogą zaowocować w niedługiej przyszłości podpisaniem kontraktów. Sami producenci zgodnie podkreślali, że zainteresowanie ze strony irlandzkich partnerów przerosło ich oczekiwania. capacity are the main reasons of attempt of Polish food producers to place their products on the shelves of Irish shops. SHOP Fairs 2012 was a great opportunity to do that. It is the biggest and the most important exhibition event in Ireland, which is held annually in Dublin in the area of Royal Dublin Society (RDS). In this edition of fairs, Polish presence was particularly visible. Our stand was the biggest and, in the opinion of a lot of visitors the most attractive one in the whole exhibition. Products labeled with PDŻ quality mark produced by almost 20 companies were presented in the area of 60 m 2. The entrepreneurs present at the stand were trying to persuade the visitors to their products by organizing numerous tastings and cooking presentations. Representatives of: Taurus, Mróz and Sokołów S.A. presented their traditional meat products, MaxTop representatives encouraged to taste pizzas and toasted sandwiches served with the sauces of Fanex. There were also tastings of confectionery of A.Blikle, ZPC Chylak, of dairy products produced by: ZM Turek, SM Lazur, ŚSM Jana and products of such companies as: Mamut, Amber Brewery, Polmos Wratislavia, and DEGA S.A. Owing to cooperation with the Trade and Investment Promotion Section of the Embassy of the Republic of Poland in Dublin, whose information stand was integrated with the stand of the Ministry of Agriculture and Rural Development, Polish and Irish producers could receive thorough information on conducting trade cooperation on the island. What emphasized the role of food products in trade between Poland and Ireland, was the presence of the Ambassador of Poland in Ireland, Mr. Marcin Nawrot and Mr. Eamonn Crowley the President of Ireland Poland Business Association. As a result of these activities, producers present at SHOP fairs manages to make a lot of valuable business contacts which may lead to signing contracts in the near future. All the producers themselves emphasized that the interest of Irish partners exceeded their expectations. Kolejna edycja wystawy branży spożywczej SHOP odbędzie się w dniach września 2013 r. również na terenie kompleksu wystawienniczego RDS w Dublinie. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: The next edition of exhibition of food industry SHOP will take place on September 2013, also in the exhibition complex RDS in Dublin. More information on this matter is available on the website: ZDJĘCIA PHOTOS BY: MRIRW 15

18 POZNAJ POLSKĄ ŻYWNOŚĆ P P Producenci, handlowcy, hurtownicy, sprzedawcy detaliczni, technolodzy, ministrowie, politycy i inne osoby, związane z branżą spożywczą, spotkały się w dniach 6-11 października 2012 r. w Poznaniu na uroczystości otwarcia największych w Europie Środkowo -Wschodniej targów branży spożywczej, opakowaniowej, gastronomicznej i hotelarskiej. Imprezę honorowym patronatem objął minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba. Każdy, kto w Polsce siada do śniadania sięga po chleb, masło, mleko, ser czy wędlinę. To, że mamy te produkty na naszym stole i to, że tego przysłowiowego chleba nigdy nam nie brakuje, zawdzięczamy przede wszystkim naszym rolnikom i przetwórcom. Za to chciałbym im serdecznie dziś podziękować. Niech ten chleb będzie symbolem porozumienia nas wszystkich, bo tylko współpracując możemy osiągać coraz lepsze efekty powiedział minister Stanisław Kalemba, witając gości przybyłych na uroczystość otwarcia targów. Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food oraz równolegle odbywające się Międzynarodowe Targi Polagra- Tech, Targi Gastronomii Gastro, a także Targi Taropak oraz Invest- Hotel stanowią spójną płaszczyznę prezentacji najnowszych osiągnięć branży żywnościowej. Wśród nich ważne miejsce zajmuje szeroki wachlarz wyrobów spożywczych, a także najnowsze technologie dla branży piekarskiej, cukierniczej, mleczarskiej, spożywczej oraz opakowań. Obszernie prezentowane są tu też nowości w wyposażeniu hoteli i rozwiązania dla nowoczesnej gastronomii. W tegorocznej edycji targowej brało udział ok. 1,5 tys. wystawców z 27 krajów. Ich prezentacje zobaczyło ponad 46 tys. zwiedzających z 21 krajów. 16 Producers, traders, wholesalers, retailers, technologists, ministers, politicians and other persons associated with the food industry met on 6-11 October 2012 in Poznan at the inauguration ceremony of one of the biggest fairs for the food, package, restaurant, catering, and hotel industries in Central and Eastern Europe. The event was held under the honorary patronage of Mr Stanisław Kalemba, Minister of Agriculture and Rural Development. Polish people sit down at their breakfast table to treat themselves to bread, butter, milk, cheese or cold meat. It is thanks to our farmers and food manufacturers that we have all those products on our tables and we never run out of the proverbial bread. Today, I would like to thank them for their effort. Let the bread be a symbol of agreement between us, as it is only through cooperation that we can achieve better results, said Minister Stanisław Kalemba while greeting the visitors at the fair inauguration ceremony. The International Polagra Food Fair, together with the International Polagra-Tech Fair, Gastro International Restaurant and Catering Fair, Taropak Fair and Invest-Hotel Fair, form a coherent platform for the presentation of the latest achievements in the food industry. A wide range of food products and the latest technologies for the bakery, confectionery, dairy, food and package industries hold an important position among those achievements. The exhibitions also feature novelties in hotel amenities and equipment, as well as solutions for the modern restaurant and catering industry. About 1,500 exhibitors from 27 countries participated in this year s edition of the Fair. Their presentations were viewed by over 46, 000 visitors from 21 countries.

19 DISCOVER POLISH FOOD Smaki tutaj są zagwarantowane, na tych targach najlepiej widać, jak dużym zainteresowaniem cieszy się polska żywność. Polskie produkty odznaczają się nie tylko najwyższą jakością, ale również niepowtarzalnym smakiem i aromatem podkreślił minister Kalemba. W tym roku w ramach Polagry Food zostały wyodrębnione 3 salony tematyczne. Pierwszy z nich Salon Wyrobów Spożywczych i Napojów prezentował bogatą ofertę produktów spożywczych, chętnie odwiedzaną przez handlowców. Drugi Salon Win i Alkoholi, to miejsce prezentacji i degustacji szerokiej oferty przemysłu winiarskiego i spirytusowego. Trzeci Salon Wyposażenia Sklepów prezentował nowoczesne rozwiązania dla handlu. Podczas konferencji prasowej poprzedzającej otwarcie targów, minister Kalemba podkreślił, że: polskie produkty cieszą się coraz większym uznaniem nie tylko wśród konsumentów Unii Europejskiej, ale także i z państw trzecich. Polska ma bardzo dobre podstawy do rozwoju kompleksu żywnościowego i bardzo dobrze wykorzystuje tę szansę. Minister dodał, że: cały czas mamy dodatnie saldo w handlu produktami rolno-spożywczymi. Za rok ubiegły wyniosło ono ponad 2,6 mld euro. W tym roku możemy osiągnąć 3 mld euro. Natomiast wartość eksportu osiągnęła poziom ponad 15,2 mld euro, czyli wartość bliską ¼ produkcji rolnej. W konferencji uczestniczyli również wiceministrowie: Zofia Szalczyk oraz Tadeusz Nalewajk. Podczas uroczystości wręczone zostały Złote Medale Polagry Food. Przyznano je 17 produktom mleczarskim, wyrobom wędliniarskim oraz olejowi. Złote Medale targowe przyznawane są najlepszym produktom, spośród dziesiątek i setek zgłaszanych do konkursu. TARGI SĄ BARDZO DOBRYM MIEJSCEM DO WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I ROZMÓW O EFEKTACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I O JEJ PRZYSZŁOŚCI THE FAIR IS A GREAT VENUE FOR EXCHANG- ING EXPERIENCE AND DISCUSSING THE EFFECTS OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY (CAP), AND ITS FUTURE. POLAGRA FOOD 2012 POLAGRA FOOD Trade Fair 2012 Targowe uznanie wzbudzają jednak nie tylko znakomite produkty, ale również sposób ich prezentacji. Stoiska najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy nagradzane są w konkursie Acanthus Aureus. Statuetkę tę otrzymało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za uczestnictwo w targach ze stoiskiem najbardziej sprzyjającym realizacji strategii marketingowej. Odebrała ją wiceminister Zofia Szalczyk. Ministerstwo zorganizowało 2 stoiska. W jednym z nich przedstawiana była idea Programu Poznaj Dobrą Żywność oraz prezentowane produkty wysokiej jakości, oznaczone znakiem PDŻ. W stoisku tym promowane były również produkty ekologiczne. Natomiast w Pawilonie Regionów usytuowane zostało stoisko informacyjno-promocyjne dotyczące unijnego systemu oznaczeń geograficznych. Można tam było spróbować produktów regionalnych i tradycyjnych wytwarzanych według oryginalnych receptur. Najważniejszym wydarzeniem podczas Międzynarodowych Targów Polagra Food, związanym z promocją Programu, Poznaj Great flavours are guaranteed here, this fair shows how popular Polish food is. Polish products are not only of high quality, but also have a unique flavor and fragrance, emphasized Minister Kalemba. This year, the space of the Polagra Food Fair is divided into three thematic exhibition areas. The Food and Drink Exhibition presents a diverse offer of food products and is very popular with traders. The Wine and Spirit Exhibition is a place for presenting and tasting a wide offer of the wine and spirits industry. The third area, the Store Equipment and Franchising Exhibition, presents the latest solutions for commerce. During the press conference preceding the opening of the Fair, Minister Kalemba emphasized the fact that Polish products enjoy an ever-increasing reputation not only among the consumers from the EU, but also from other countries. Poland has a great basis for the development of the food sector and makes the most of the opportunity. The Minister added that Poland has a positive trade balance on agricultural and food products, which amounted to over EUR 17

20 POZNAJ POLSKĄ ŻYWNOŚĆ Dobrą Żywność, była uroczysta Gala, podczas której minister rolnictwa i rozwoju wsi wręczył 37 producentom 162 nowe znaki PDŻ. Uroczystość zainaugurował minister Stanisław Kalemba, który podkreślił podniosły charakter spotkania i rolę producentów dostarczających na rynek produkty najwyższej jakości. Śmiało można powiedzieć, że to elita wśród zakładów sektora żywnościowego. Dzięki takim produktom budowana jest marka polskiej żywności. Mamy doskonałe surowce, sprawdzone przez wieki, świetne receptury, a nasze zakłady przetwórcze należą do światowej czołówki podkreślił minister i dodał, że elementy te sprawiają, iż osiągamy bardzo dobre rezultaty w międzynarodowej wymianie handlowej. Wstępne dane za I półrocze bieżącego roku wskazują na utrzymywanie się pozytywnych tendencji w obrocie produktami rolno-spożywczymi. Wartość eksportu tej grypy towarowej przekroczyła już 7,8 mld euro, a dodatni bilans poziom 1,4 mld euro. Jak widać z tych danych na koniec roku możemy osiągnąć jeszcze lepsze wyniki niż w roku poprzednim podkreślił minister rolnictwa. Ponadto Stanisław Kalemba zwrócił uwagę na fakt, iż polscy producenci i eksporterzy wciąż dywersyfikują kierunki eksportu. Nieznaczny spadek udziału krajów unijnych w naszym eksporcie rolnym z 77,7% do 75,2% jest, zdaniem ministra rolnictwa, dowodem na to, że nasze produkty docierają do coraz szerszego grona konsumentów na całym świecie. Taka tendencja jest dla Polski bardzo korzystna, bowiem wartość eksportu produktów rolno-spożywczych sięga już blisko ¼ wartości produkcji rolnej powiedział. Jak co roku producenci mogli zgłaszać swoje wyroby w 15 kategoriach. Do utytułowania znakiem, podczas tegorocznej Gali PDŻ, Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych wybrało ponad 160 produktów. Były wśród nich między innymi: wyroby mleczarskie, wędliny, miody, owoce i napoje. Wręczając dyplomy, potwierdzające przyznanie znaku PDŻ 45 producentom, minister podkreślił znaczenie tego faktu zarówno dla szefów i pracowników przedsiębiorstw, jak i dla wszystkich konsumentów. Od tego wieczoru kolejna gama produktów, które odznaczają się nie tylko najwyższą jakością, lecz także stałymi i niepowtarzalnymi walorami smakowymi, będzie posiadała potwierdzający to znak. Cieszy bogactwo różnorodności żywności, cieszy stały wzrost liczby wyrobów posiadających znak PDŻ przyznał Stanisław Kalemba. Podczas Gali ministrowi towarzyszyli podsekretarze stanu Zofia Szalczyk i Tadeusz Nalewajk. Uroczystość była okazją do podkreślenia bogactwa nie tylko produktów żywnościowych wysokiej jakości, lecz także polskiej kultury, tradycji i folkloru. Wieczór uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca Łany z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz koncert poezji śpiewanej Justyny Szafran. Tegoroczna Gala była szczególna ze względu na fakt, iż osiągnięcia ministerialnego Programu zyskały uznanie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, organizatora Konkursu Teraz Polska. Obecny na uroczystości prezes Fundacji Krzysztof Przybył, wręczając ministrowi Kalembie medal 20-lecia Polskiego Programu Promocji Teraz Polska za działania na rzecz promocji Polski i polskich produktów, podziękował za wkład w promocję polskiej żywności. Prezes Przybył zwrócił także uwagę na fakt, iż producenci posiadający znak PDŻ, to w znacznej mierze także laureaci Konkursu Teraz Polska. WIECZÓR UŚWIETNIŁY WYSTĘPY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ŁANY Z UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 2.6 billion last year. This year, we can achieve the level of EUR 3 billion. The value of export reached the level of over EUR 15.2 billion, which is nearly a quarter of Poland s agricultural output. The conference was also attended by Deputy Ministers: Ms Zofia Szalczyk and Mr Tadeusz Nalewajk. During the inauguration ceremony, Polagra Food Gold Medals were awarded to 17 dairy products, cold meat and oil products. Gold Medals are granted to the best products from among hundreds and thousands submitted to the contest. Visitors to the Fair were not only impressed with the great products, but also with the manner in which the products were displayed. Those exhibition stands which best reflect their company s marketing strategy are awarded a prize in the Acanthus Aureus Competition. The Acanthus Aureus statuette was granted to the Ministry of Agriculture and Rural Development for an exhibition stand which reflected the Ministry s marketing strategy. The statuette was received by Deputy Minister Ms Zofia Szalczyk. The Ministry had two exhibition stands at the fair. One of them illustrated the idea of the Discover Great Food Programme and presented high-quality products bearing the Discover Great Food (pl. PDŻ) label. This stand also promoted organic products. The other stand was a promotion helpdesk located in the Regions Pavilion and devoted to the EU system of geographical indications. One could taste there regional and traditional products made according to original recipes. A major event of the Polagra Food International Fair was a Gala ceremony during which Minister of Agriculture and Rural Development awarded 162 new PDŻ labels to 37 food producers. The ceremony was opened by Minister Stanisław Kalemba who stressed the solemn character of the event and the role of producers who supply the market with the highest quality products. 18

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PROGRAM POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ

PROMOWANIE PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PROGRAM POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ PROMOWANIE PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PROGRAM POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ 1 Program PDŻ Poznaj Dobrą Żywność rozpoczął swoje działanie 1 maja 2004 r. Program jest narzędziem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Międzynarodowych Targach Żywności ANUGA 2009

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Międzynarodowych Targach Żywności ANUGA 2009 Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Międzynarodowych Targach Żywności ANUGA 2009 1 ANUGA 2009 10-14.10. 2009 Centrum wystawiennicze: Koelnmesse 2 Powody uczestnictwa: Niemcy są

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. n Hetmańska 91, 60-218 Poznań, Poland n the Międzychód Plant n Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód, Poland n

MIĘDZYCHÓD Nowicka sp. j. n Hetmańska 91, 60-218 Poznań, Poland n the Międzychód Plant n Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód, Poland n n n n Międzychód is a city in the Wielkopolska [Greater Poland] Province, surrounded by nature reserves, known as Land of 100 Lakes and the clean environment. This is also the name of the 110 year old

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby oraz. Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzeja Byrta

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby oraz. Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzeja Byrta Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby oraz Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzeja Byrta Prawie 1500 firm z branŝy spoŝywczej, gastronomicznej, hotelowej

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Dziś, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, rozpoczęła się jedna z największych imprez targowych poświęconych żywności Polagra Food.

Dziś, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, rozpoczęła się jedna z największych imprez targowych poświęconych żywności Polagra Food. 2015-09-21 10:00 MRiRW: o handlu i współpracy z Chinami w Poznaniu (komunikat) - MRiRW informuje: Dziś, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, rozpoczęła się jedna z największych imprez targowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Frozen baked goods catalogue

Frozen baked goods catalogue Frozen baked goods catalogue MW Janczewscy Company was founded in 1991 by Mariola and Waldemar Janczewski, and today it is one of the most competitive confectionery companies in Poland. Our products are

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ 6-11 października 2012r.

PROGRAM WYDARZEŃ 6-11 października 2012r. Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra-Food Międzynarodowe Targi Gastronomii Polagra Gastro Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra-Tech Targi Smaki Regionów Targi Wyposażenia Hoteli

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

25 28 lutego 2014 roku. www.salima.eu. Brno Centrum Wystawiennicze Republika Czeska. Veletrhy Brno, a.s. www.bvv.cz Brno Centrum Wystawiennicze

25 28 lutego 2014 roku. www.salima.eu. Brno Centrum Wystawiennicze Republika Czeska. Veletrhy Brno, a.s. www.bvv.cz Brno Centrum Wystawiennicze Informacje dla wystawców Veletrhy Brno, a.s. www.bvv.cz Brno Centrum Wystawiennicze 29. Międzynarodowe Targi Spożywcze 7. Międzynarodowe Targi Młynarstwa, Piekarnictwa i Cukiernictwa 26. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Stan i szanse rozwoju sektora piekarskiego w Polsce Status and development opportunities of the bread baking branch in Poland

Stan i szanse rozwoju sektora piekarskiego w Polsce Status and development opportunities of the bread baking branch in Poland Stan i szanse rozwoju sektora piekarskiego w Polsce Status and development opportunities of the bread baking branch in Poland Henryk Piesiewicz, Andrzej Szydłowski UIB Congress POZNAŃ, POLAND 12-16, september

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Udział Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Międzynarodowych Targach Spożywczych Grüne Woche 2014. 17-26 stycznia 2014 r.

Udział Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Międzynarodowych Targach Spożywczych Grüne Woche 2014. 17-26 stycznia 2014 r. Udział Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Międzynarodowych Targach Spożywczych Grüne Woche 2014 17-26 stycznia 2014 r. Die Internationale Grüne Woche To największe światowe targi żywności, rolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Nr pytania: 1 Treść pytania: Czy dokonałby Pan/i zakupu produktu spożywczego wiedząc, że zawiera on składniki modyfikowane genetycznie (GMO)? Podstawa: Wszyscy badani Czy dokonałby Pan/i zakupu produktu

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Lizaki deseniowe Patterned lollipops. Cukierki CYTRUSKI Citrus candies. 14 g 10 g 8 g. 150 g 1,25 kg 500 g

Lizaki deseniowe Patterned lollipops. Cukierki CYTRUSKI Citrus candies. 14 g 10 g 8 g. 150 g 1,25 kg 500 g Firma Astra powstała w 1993 roku. W początkowej fazie rozwoju była wyłącznie firmą rodzinną, obecnie posiada osobowość prawną jako spółka prawa handlowego - 100% udziałów spółki stanowią udziały osób fizycznych.

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów Products catalogue

Katalog produktów Products catalogue Katalog produktów Products catalogue Wszelkiego rodzaju warzywa i owoce a także mieszanki owocowe i warzywne można kupić w opakowaniach z logiem Słonecznego Ogrodu. Łącząc ogromne doświadczenie oraz najnowsze

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego Wzrost eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych efektem działań promocyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 6 maja

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo