SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!!"

Transkrypt

1 ISSN Jesień Autumn 2012 Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały Nowe smaki i polska tradycja Lubię polską kuchnię!!! Spała kulinarna wyspa w środku Polski Wiem, co jem SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN

2 Smaki Regionów Regional Tastes ZDJĘCIA PHOTOS BY: FOTOLIA, MRIRW

3 ZDJĘCIE PHOTO BY: MRIRW Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały Nothing tastes better than regional specialties STANISŁAW KALEMBA MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT SZANOWNI PAŃSTWO! Niedawno zakończyła się jedna z największych imprez targowo-wystawienniczych w Europie Środkowo-Wschodniej Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food. Jest mi szczególnie miło, gdyż jako Wielkopolanin jestem dumny, że to właśnie na Ziemi Wielkopolskiej zorganizowane były pierwsze targi rolne. Polagra natomiast odbywa się już blisko 30 lat. Zdobyte w tym czasie doświadczenia spowodowały, że targi cały czas ewaluują i dostosowują swoją ofertę do potrzeb odbiorców i sugestii branży. Dziś to specjalistyczna impreza na najwyższym poziomie. Równolegle odbywały się też, związane z branżą spożywczą, inne imprezy targowe Międzynarodowe Targi Gastronomii Polagra Gastro, Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Logistyki Taropak, Targi wyposażenia Hoteli Invest Hotel oraz Targi Smaki Regionów. Pragnę zwrócić uwagę na te ostatnie. Polska ma bogatą listę produktów regionalnych. To nasze prawdziwe dziedzictwo, z którego możemy być dumni. Połączenie produktów najlepszej jakości z oryginalnymi, regionalnymi recepturami przyczynia się do wyrobu chleba, wędlin, serów i słodyczy, które przywołują smaki z dzieciństwa. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały, takie, jakie gościły dawniej na polskich stołach. LADIES AND GENTLEMEN! One of the largest trade fair and exhibition events in Central and Eastern Europe the Polagra-Food International Trade Fair for Food, has recently finished. I am particularly pleased, because I am proud as the resident of Wielkopolska that the first edition of the agricultural fair was organized in the land of Wielkopolska. However, the Polagra trade fair has been already held for nearly 30 years. The experience which has been gained for this time resulted in the constant evolution of the trade fair and adaptation of its offer to meet the needs of consumers and suggestions of the industry. Today, it is a special event at the highest level. At the same time, other trade fair events related to the food industry were also held, such as: the Polagra Gastro International Trade Fair for Gastronomy, the Taropak International Trade Fair of Packaging Technology and Logistics, the Invest-Hotel Trade Fair of Equipment for Hotels, and the Taste of the Regions Trade Fair. I would like to draw your attention to the latter one. A Polish list of regional products is long. It is our true heritage, we can be proud of. The combination of the best quality products with original regional recipes contributes to producing bread, ham, cheese and sweets which evoke the flavors of childhood. Nothing tastes better than regional specialties, especially those which used to appear on Polish tables. 1

4 Wystawcy wydobywają tradycyjne, naturalne produkty z najdalszych miejsc i zapominanych zakątków Polski, aby je chronić, a następnie prezentować nasze dziedzictwo kulinarne konsumentom w kraju i zagranicą. Znaleźć tu można wszystko co rodzinne i osadzone w sztuce kulinarnej dawnej Rzeczpospolitej. I tak właśnie powinna w mojej ocenie pięknie się różnić współczesna, wspólna Europa. Jednakowe wsparcie unijnymi środkami powinno dalej wspierać zachowanie najlepszych tradycji produkcji żywności i kulinarnego dziedzictwa, opartych na bogatej europejskiej historii. Tak samo powinno być w przypadku wsparcia rolników, którzy nie powinni być dzieleni ze względu na przynależność do danego kraju. Zróżnicowanie wsparcia musi być, ale powinno opierać się na różnicach, wynikających z warunków glebo -klimatycznych, prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wówczas będziemy mieli do czynienia rzeczywiście ze wspólną, jednakową dla wszystkich Europą, która będzie w stanie sprostać wymogom współczesności. Innej drogi do konkurencyjności wspólnotowego rolnictwa na rynku globalnym nie widzę. Musimy pamiętać o tym, że w najbliższej przyszłości czeka nas wzrost liczby ludności, którą trzeba będzie wyżywić. Tymczasem, jak podaje FAO, blisko 1/8 ludności świata cierpi głód. Sprostanie tym wyzwaniom nie będzie łatwe, co nie znaczy, że jest niemożliwe do spełnienia. Zwracam na to uwagę, gdyż jesteśmy w przede dniu podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku Jak na razie na 7 propozycji rozporządzeń, przygotowanych przez Komisję Europejską, mamy już ponad 7 tysięcy zgłoszonych uwag. Przychodzi nam podejmować istotne decyzje dotyczące działu gospodarki, który jest najbardziej uzależniony od warunków klimatycznych, w niesprzyjającym czasie poważnego kryzysu gospodarczego. Tym bardziej powinniśmy się uwolnić od myślenia kategoriami krajowymi na rzecz myślenia o europejskim rolnictwie jako całości. Przecież coraz częściej, nawiedzające poszczególne obszary, klęski żywiołowe nie mają granic i dotykają rolników z różnych krajów. Ten prosty przykład pokazuje, że wspólnie mamy problemy i wspólnie musimy je rozwiązywać, nie dzieląc przy tym rolników na tych ze starej i nowej Unii Europejskiej. Exhibitors bring out traditional, natural products from distant places and forgotten parts of Poland to protect them, and then present our culinary heritage to consumers at home and abroad. Here you can find everything what is native and embedded in the art of cooking of the former Republic of Poland. And this is how, in my opinion, contemporary and common Europe should beautifully differ. Equal support from the EU funds should further support preserving the best traditions of the food production and the culinary heritage, based on the rich European history. The same applies to supporting farmers, who should not be divided on the grounds of their nationality. The diversity of support is required, yet it should be based on differences resulting from the soil and climatic conditions, farm management. Then, Europe which is common and equal to all, will become a fact. It will be Europe which will be able to meet the demands of the present. There is no other way to the competitiveness of the Community agriculture in the global marketplace. We must remember that the number of people to feed will increase in the nearest future. Meanwhile, in accordance with the FAO, nearly one eighth of the world population suffers hunger. Meeting these challenges will not be easy, yet it does not mean that it is impossible. I pay attention to this issue, because we are on the eve of making the most important decisions regarding the future of the Common Agricultural Policy after Over 7,000 comments have been submitted so far for the 7 proposed regulations, prepared by the European Commission. We need to make important decisions on the economy sector, which is most dependent on climatic conditions, during the unfavorable time of the severe economic crisis. Therefore, we should free ourselves from bonds of thinking in terms of nationality and start thinking about the European agriculture as a monolith. After all, natural disasters affecting various areas more often respect no borders and afflict farmers from different countries. This simple example proves that we all have problems and we should solve them together, not dividing the farmers into those from the old and new European Union. 2

5 ZDJĘCIE PHOTO BY: KPRP/ŁUKASZ KAMIŃSKI ROZMOWA Z PANIĄ ANNĄ KOMOROWSKĄ - MAŁ- ŻONKĄ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRA OBJĘŁA HONOROWYM PATRONATEM PRO- JEKT COOK IT RAW CZYLI GOTOWANIE U ŹRÓDEŁ, NA TEMAT POLSKIEJ KUCHNI ORAZ TRADYCJI KULI- NARNYCH AN INTERVIEW WITH MRS. ANNA KO- MOROWSKA THE FIRST LADY OF POLAND, WHO HAS TAKEN THE HONORARY PATRONAGE OVER THE COOK IT RAW PROJECT, I.E. COOKING AT THE SOU- RCE,, POLISH CUISINE AND POLISH CULINARY TRA- DITIONS PIERWSZA DAMA THE FIRST LADY OF POLAND PANI ANNA KOMOROWSKA Nowe smaki i polska tradycja New tastes and Polish tradition H Jakie znaczenie, zdaniem Pani, miał fakt, iż tegorocz- How important was in your opinion the fact that this na edycja projektu Cook It Raw odbyła się w Polsce year s edition of the Cook It Raw project was held in i czy Suwalszczyzna była dobrym miejscem na przepro- Poland? Was the Suwałki Region a good place to carry wadzenie projektu? out this project? Idea Gotowanie u źródeł jest przejrzysta to powrót do The idea of Cooking at the source is clear this is gotowania z produktów natury, a więc roślin ekologicznych a return to cooking with products of nature, namely organic i zdrowych, z grzybów, które rosną w lesie, z ryb, które pływają w czystych akwenach i w rejonach, gdzie nie ma za- with fish swimming in clear waters and regions where the and healthy plants, with mushrooms growing in the forest, nieczyszczonej atmosfery i gleby. Nie dziwię się, że wybrano Suwalszczyznę. Miejsce piękne krajobrazowo i region, that the Suwałki Region was chosen. This is a place with atmosphere and soil is not contaminated. I am not surprised w którym powstają potrawy ekologiczne, tradycyjne i rozpoznawalne w całym kraju wspomnę tylko o pysznych serach traditional food and food recognizable across the country is a beautiful landscape and a region in which organic food, z Wiżajn czy wspaniałych miodach sejnieńskich. Region ten prepared It is enough to mention only delicious cheeses to wspaniałe połączenie tradycji kulinarnych wielu żyjących from Wiżajny or wonderful honey from Sejny. This region is tu narodów. Jest to też region szczególnie bliski mojemu sercu. Myślę, że wybór Suwalszczyzny to doskonała promocja tions living here. It is also a region particularly close to my a wonderful combination of culinary traditions of many na- Polski, dlatego z ogromną przyjemnością objęłam honorowym patronatem ten projekt. lent promotion of Poland therefore I have taken the patron- heart. I believe that choosing the Suwałki Region is an excel- Jak promować polskie tradycje w obliczu procesów age over the project with great pleasure. globalizacyjnych i napływu na nasz rynek smaków i tradycji innych narodów? Czy polska kuchnia może konkubalization and the influx of tastes and traditions of oth- How to promote Polish traditions in the face of glorować, np. z włoską czy francuską? er nations into our market? Can Polish cuisine compete Czy polskie smaki mają być mniej znane od francuskich, with, e.g. Italian or French? chińskich czy włoskich? Oczywiście, że nie. Barierą jest zawsze Should Polish tastes be less known than French, Chinese promocja produktu, jego sprzedaż w świecie. Polska kuchnia or Italian? No, of course not. Promoting a product, its sale 3

6 ma wiele walorów nie tylko ekologicznych. Regionalne produkty czy specjały wyróżniają się tym, że przygotowywane są bez użycia sztucznych komponentów i z wykorzystaniem dawnych receptur, które znają gospodynie mieszkające w danym regionie Polski. Chciałabym, żeby takie potrawy polskiej kuchni jak sękacz, kindziuk, kartacze, baba ziemniaczana były zauważane w innych krajach, ale przecież najważniejsze jest to, by tutaj w Polsce zagraniczni turyści odkryli takie smaki i rozpropagowali naszą kuchnię w świecie. My próbujemy przy różnych okazjach promować polską kuchnię. W tym roku w Pałacu Prezydenckim przygotowywano przyjęcia w oparciu o kuchnię ekologiczną, wspaniałe smaki Kaszub i Pomorza, a 11 listopada w będziemy smakować produkty z gęsiny z województwa kujawsko-pomorskiego. Jakie tradycje kulinarne wnieśliście Państwo do Waszego wspólnego domu? Różnorodne tradycje. Uwielbiamy smaki regionalne, np. kresowe szpekuchy, czyli bułeczki drożdżowe z boczkiem i cebulką, które przygotowujemy wspólnie całą rodziną na Wielkanoc. Która z tradycji związanych z polską kuchnią jest Pani szczególnie bliska? Nie chciałabym żadnej tradycji wyróżniać. Polska kuchnia jest naprawdę bogata i w produkty regionalne, np. w sery góralskie i w smakowite dania, np. z ziemniaków na Śląsku. A polskie pasztety różniące się zdecydowanie od francuskich? A polskie nalewki? Można by tak wymieniać bez końca Czy wśród polskich produktów, zarejestrowanych jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności, są takie, które, Pani zdaniem, mogą stanowić naszą markę narodową? Kiedyś słynęliśmy z miodów pitnych królewskich, o czym opowiadał z taką swadą imć Onufry Zagłoba, bohater Trylogii Henryka Sienkiewicza. Dzisiaj polskie miody są też popularnym produktem. Ja bym jeszcze wymieniła znakomite sery czy wędliny, np. kiełbasę myśliwską bardzo cenioną w świecie, a szczególnie we Francji. Ale takich produktów lokalnych i regionalnych, znanych na skalę Polski i w świecie jest coraz więcej, a lista polskich produktów, zarejestrowanych przez Komisję Europejską, wciąż się powiększa ostatnio przecież przybyły znakomita jagnięcina podhalańska i ser koryciński, czy też wspominany przeze mnie miód z Sejneńszczyzny i Łoździejszczyzny pierwszy w Europie, w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych produkt, z dwóch krajów wspaniały symbol ponadgranicznej współpracy społeczności lokalnej. Wspaniałe jest to, że wokół produktów regionalnych budują się społeczności lokalne, potrafiące ze swoich specjałów uczynić rozpoznawalną markę swych małych ojczyzn, sposób na życie, tworzenie nowych miejsc pracy i wreszcie godziwy zarobek. in the world constitutes always the barrier. Polish cuisine has many advantages, not only the organic ones. Regional products or specialties are distinguished by the fact that they are prepared without the use of artificial ingredients and based on old recipes which housekeepers living in a given region of Poland are familiar with. I wish such Polish specialties as tree cake, skilandis, cepelinai, potato cake, were noticed in other countries. However, it is important to make foreign tourists explore tastes of our cuisine here in Poland and propagate them in the world. We try to promote Polish cuisine on various occasions. This year, banquets at the Presidential Palace were based on organic cuisine, great Kashubian and Pomeranian tastes; however, on 11 November we will taste products made of the goose from the Kuyavian- Pomeranian Voivodeship. Which culinary traditions have you brought to your common home? These are various traditions. We love regional tastes, e.g. kresowe szpekuchy, i.e. yeast rolls with bacon and onion, prepared by our whole family together for Easter. Which tradition related to Polish cuisine is particularly close to you? I would not want to single out any tradition. Polish cuisine is really rich both in regional products, e.g. highland cheeses and in delicious dishes, e.g. made of potatoes in Silesia. How about Polish pâtés which differ much from the French ones? How about Polish tinctures? You could just list them endlessly... Are there any Polish specialties registered as Protected Designations of Origin, Protected Geographical Indications and Traditional Specialties Guaranteed, which in your opinion may constitute our national brand? Once we were famous for royal mead, which Onufry Zagłoba, the character of the Trilogy by Henryk Sienkiewicz, recalled with such zest. Today, Polish honey is also a popular product. I would also mention excellent cheeses and smallgoods, e.g. hunter s sausage highly valued across the world and especially in France. However, the number of such local and regional products, known in Poland and across the world increases, and the list of Polish products registered by the European Commission still grows recently, the list has been enlarged by the excellent Podhale lamb and Korycin cheese or Sejny and Lazdijai honey mentioned above the Europe s first product in the Register of Protected Designations of Origin and Protected Geographical indications, which comes from two countries a wonderful symbol of the cross-border cooperation of the local community. This is something great that local communities which form around regional products, can make their specialties a recognized brand of their local homelands, a way of life, creating new jobs and finally earning a decent income. 4

7 ZDJĘCIE PHOTO BY: FOTOLIA Kolory jesieni Autumn colors 5

8 SPIS TREŚCI 1Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały Nowe smaki i polska tradycja Kurki delicje z polskich lasów Targi SHOP 2012 w Dublinie POLAGRA FOOD 2012 Polska na SIAL 2012 Wiem, co jem Lubię polską kuchnię!!! Gotowanie u źródeł nr (62) Kwartalnik ARiMR wydawany wspólnie z MRiRW. Ukazuje się w języku polskim i angielskim. Redakcja: Ewa Jaroszewicz, Mariola Marczak. Tłumaczenie: Summa Linguae S.A. Zdjęcie I str. okladki: Fotolia. Rada programowa: Anita Szczykutowicz (MRiRW), Dariusz Goszczyński (MRiRW), Bogumiła Kasperowicz (MRiRW), Julian Krzyżanowski (MRiRW), Małgorzata Książyk (MRiRW), Grzegorz Adasik (ARiMR), Franciszek Kadzik (ARiMR), Marek Kassa (ARiMR), Grażyna Wereszczyńska (ARiMR). Redakcja Polish Food, ul. Wspólna 30, Warszawa, Poland. Tel.:( ). Subskrypcja bezpłatna. Druk, oprawa i sklad: Zakłady Graficzne Taurus Roszkowscy Sp. z o.o. Oddano do druku: listopad

9 CONTENTS Polska jest jak Forest Gump Gotowanie u źródeł potrawy Niesamowita wyprawa Ser koryciński swojski Bezpieczeństwo polskiej żywności Chopin dla Chińczyka Zboża źródłem zdrowej żywności Spała kulinarna wyspa w środku Polski Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w okresie I-VII 2012 r. Rajski owoc prosto z Polski Smakowita polska jesień 7

10 SMAK POLSKI PANIE, PANOWIE: IDZIEMY NA KURKI! LADIES AND GENTLEMEN: LET S GO MUSHROOM PICKING! ZDJĘCIE PHOTO BY: FOTOLIA 8

11 POLISH TASTE Kurki delicje z polskich lasów a delicacy from Polish forests KOŃCÓWKA LATA I POCZĄTEK JESIENI TO CZAS, GDY DZIEWICZE POLSKIE LASY MIENIĄ SIĘ ŻÓŁTAWO-POMARAŃCZOWĄ POŚWIATĄ. NA TLE ZIELENI I BRĄZÓW, POJAWIA SIĘ SŁO- NECZNA BARWA JEDNEGO Z ULUBIONYCH GRZYBÓW POLAKÓW KURKI. TO ZNAK, ŻE ROZPOCZYNA SIĘ PORA KURKOWYCH ŻNIW. KURKA WYSTĘPUJE W LASACH CAŁEJ POLSKI. JEJ CHARAKTERYSTYCZNY WYGLĄD SPRAWIA, ŻE PRAKTYCZNIE NIE SPOSÓB POMYLIĆ JĄ Z INNYM, NP. TRUJĄCYM GRZYBEM. A WIĘC PANIE, PANOWIE: IDZIEMY NA KURKI! THE END OF SUMMER AND THE BEGINNING OF AUTUMN IS THE TIME WHEN THE VIRGIN FORESTS OF POLAND ARE ADORNED WITH YELLOW AND ORANGE GLOW. FROM THE BACKGRO- UND OF GREEN AND BROWN THERE EMERGES A SUN YELLOW COLOR OF ONE OF THE FAVORITE MUSHROOMS OF POLES KURKA. IT IS A CERTAIN SIGN THAT KURKI [PLURAL OF KURKA] HARVEST IS APPROACHING. KURKA CAN BE FOUND IN FORESTS THROUGHOUT POLAND. ITS UNUSUAL APPEARANCE MAKES IT IMPOSSIBLE TO BE MISTAKEN FOR ANY OTHER MUSHROOM, E.G. POISONOUS ONES. AND SO, LADIES AND GENTLEMEN: LET S GO MUSHROOM PICKING! 9

12 SMAK POLSKI KKurka to kulinarny rarytas eksportowany z Polski do wielu K krajów Europy, głównie zresztą do Niemiec. Polskie kurki trafiają na półki nie tylko do największych niemieckich dyskontów, jak Aldi, ale i do hipermarketów hurtowni Metro. Od lat te grzyby mają w Niemczech ustaloną, dobrą markę. Taką samą sławą cieszą się kurki z Polski w Paryżu. Aby zjeść w Bistro Champetre przy rue Saint Charles w paryskiej stolicy, stolik trzeba rezerwować na tydzień wcześniej. Grzyby z Polski, nie tylko kurki, podaje się w najbardziej renomowanych restauracjach Austrii, Luksemburga, Holandii, Hiszpanii czy Włoszech. Polskie grzyby są przysmakiem eksportowanym we wszystkich kierunkach w Europie i świata. Zajadają się nimi nawet tam, gdzie grzyb nie jest na co dzień produktem pierwszej potrzeby. Prawdziwy smakosz zawsze doceni walory dobrych grzybów, zwłaszcza, że ich zastosowanie w kuchni jest bardzo szerokie. I tak kurka bywa najczęściej klasycznym dodatkiem, bazą do kremów czy sosów. Kurki wyśmienicie smakują, podane w śmietanie, do pieczonego mięsa; nie pogardzi kurką amator pospolitej jajecznicy, po której nie czuje się głodu przez wiele godzin, nawet w czasie najsroższej polskiej zimy. Kurki do jajecznicy smażymy na maśle, ale tak, by nie stwardniały. Czy może być coś lepszego od pysznych pierogów, naleśników a nawet uwaga: maślanych bułeczek, nadziewanych farszem z kurek? 10 Kurka is a culinary delicacy exported from Poland to numerous European countries, mainly to Germany. Polish kurki can be found not only on the shelves of the largest German shops, like Aldi, but also in Metro hypermarkets. For years, these mushrooms have been highly esteemed in Germany. Polish kurki are also famous in Paris. So, to eat them at the Bistro Champetre at Saint Charles street, one has to make a reservation at least one week before. Polish mushrooms, not only kurki, are served in the most renowned restaurants in Austria, Luxemburg, Netherlands, Spain and Italy. Mushrooms, as a real delicacy, are exported from Poland in all directions of Europe and the world. They are consumed even in the countries where mushrooms are not included in the first need products. A real gourmand will appreciate the taste of a good mushroom, especially that it has many applications in the kitchen. Kurka can be a classic ingredient, custard or sauce base. Kurki served with cream taste wonderfully served with roasted meat; even enthusiasts of popular scrambled eggs will not disregard kurki which make a great addition that keeps you full for many hours even in the harshest Polish winters. Kurki for scrambled eggs have to be fried in butter, so that they do not become hard. Can anything compete with tasty pierogi, pan cakes or even buns stuffed with kurki filling?

13 POLISH TASTE KURKI TO PYCHOTA, GDY ZAMARYNUJEMY JE W OCCIE, UDUSIMY ALBO ZAMROZIMY. KURKI ARE DELICIOUS ONCE WE SIMMER, FREEZE OR MARINATE THEM IN VINEGAR. KURKI W AROMATYCZNYM SOSIE. KURKI WITH AROMATIC SAUCE. Kurka jest niewyczerpaną krynicą aromatu, którego mogą jej pozazdrościć inne grzyby. Weźmy i sok pozostały po smażeniu kurek do jajecznicy. Grzechem byłoby go wylewać do zlewu. Bo wystarczy odrobinę wody lub kieliszek białego wina i mamy gotowy aromatyczny sos. Czeka nań pierś z kurczaka, dzwonko łososia, albo makaron al dente. Kurki to pychota, gdy zamarynujemy je w occie, udusimy albo zamrozimy. Przed mrożeniem trzeba je jednak zblanszować, by nie zgorzkniały. Kurka niestety nie nadaje się do suszenia, bo traci wtedy swój apetyczny wygląd i zapach. A jeśli już kurkę ususzymy to zmielmy ją i dodawajmy jako przyprawę np. do mięs. Wachlarz rdzennie polskich, ale i zagranicznych potraw, które można okrasić wyjątkowym smakiem kurek jest praktycznie nieograniczony. Bo kurka, niczym wytrawny szampan pasuje do wszystkiego. Czy menu, w którego składzie znalazłyby się: ser mascarpone z szynką i kurkami, sandacz w sosie z kurek, comber jagnięcy z kurek, zupa krem z kurek, omlet z kurkami, papryka faszerowana ryżem z kurkami pasuje Państwu? Jeśli tak, to polska grzybowa potęga Europy życzy wam z całego serca: smacznego! Kurka is full of flavor unlike any other mushroom. It would be totally wrong to pour the leftover juice to the sink, once we are done frying. If we add some water or a glass of white wine, it can turn into an aromatic sauce just waiting to be poured over a chicken breast, a slice of salmon or some al dente pasta. Kurki are delicious once we simmer, freeze or marinate them in vinegar. But before freezing, it is necessary to blanche kurki, so that they do not grow bitter. Kurka is not suitable for drying because it might loose its tasty appearance and smell. But if you do so, you can grind it and add it later on as a spice to, for example, meat. The range of Polish and foreign meals that can be spiced up with the extraordinary taste of kurki is practically unlimited because, like a fine champagne, kurka matches every dish. Do you fancy a menu including mascarpone with ham and kurki, zander in a kurki sauce, saddle of lamb with kurki, creamy soup of kurki, pepper stuffed with rice and kurki? If you do, Poland the mushroom capital of Europe wishes you, from the bottom of the heart: bon appétit! TEKST BY: WIESŁAW STEFANIAK ZDJĘCIA PHOTOS BY: FOTOLIA 11

14 STYLIZACJA I ZDJĘCIE ARRANGEMENT AND PHOTO BY: DUKLAS+/DUKLAS.PL

15 13

16 POZNAJ POLSKĄ ŻYWNOŚĆ Targi SHOP 2012 w Dublinie SHOP Fairs 2012 in Dublin PProdukty ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność od wielu lat P promowane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zagranicznych rynkach. Prezentowane były m.in. na najważniejszych światowych wydarzeniach targowych w branży spożywczej: w Ameryce Południowej i Północnej, na Bliskim Wschodzie a także w Chinach, Japonii i Korei. Dla producentów wyrobów ze znakiem PDŻ równie ważne jest zdobywanie dalekich rynków, jak i pozyskiwanie nowych odbiorców oraz utrzymanie swojej obecności na rynkach europejskich. Dlatego też z inicjatywy resortu rolnictwa w dniach września 2012 r. zorganizowano polskie stoisko narodowe na targach spożywczych SHOP 2012 w Dublinie w Irlandii. Kierunek irlandzki wybrany został nieprzypadkowo. Mimo, że jest to niewielki rynek (ok. 4,5 mln mieszkańców) o obecność na nim starają się producenci żywności z całej Europy. Mimo odczuwalnego na Zielonej wyspie kryzysu, Irlandczycy są nadal jednymi z najzamożniejszych obywateli Europy. W promocji polskiej żywności, wysokiej jakości, Irlandia jest ważnym kierunkiem z jeszcze jednego powodu. Wg danych Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii z maja 2011 r. zadeklarowana liczba Polaków, przebywają- 14 Products labeled with: Poznaj Dobrą Żywność (Discover Great Food) quality mark have been promoted by the Ministry of Agriculture and Rural Development on foreign markets for many years. They were presented, among others: at the most important world fair events in food industry in: North and South America, in the Near East, as well as in China, Japan and Korea. For producers of PDŻ quality mark goods, it is equally important to capture the far markets and new recipients as it is to maintain their presence on European markets. Therefore, at the initiative of the Agriculture Department, on September 2012, a Polish national stand at food fairs SHOP 2012 in Dublin, Ireland, was organized. The Irish direction was not chosen by coincidence. Although it is not a big market (ca. 4.5 m inhabitants), it is the goal of food producers from all over Europe to be present on this market. Despite the crisis which is felt in the Green Island, the Irish are still one of the wealthiest citizens of Europe. Ireland is an important direction in the promotion of Polish food for one more reason. According to the Irish Central Statistics Office data of May 2011, a declared number of Polish people living on the island was 120,000 people. The Poles are currently the biggest migration group in Ireland. This natural group of buyers and the market

17 DISCOVER POLISH FOOD cych na wyspie, wynosiła ponad 120 tys. osób. Polacy to aktualnie największa grupa migracyjna w Irlandii. Ta naturalna grupa nabywców i chłonność rynku, to główne powody starań polskich producentów żywności, by swoje produkty umieścić na półkach irlandzkich sklepów. Targi SHOP 2012 były do tego doskonałą okazją. Jest to największe i najważniejsze wydarzenie wystawiennicze w Irlandii, odbywające się corocznie w Dublinie, na terenach Royal Dublin Society (RDS). W tej edycji targów obecność Polski była szczególnie widoczna. Nasze stoisko było największe i w opinii wielu zwiedzających najładniejsze. Na 60 m² prezentowane były produkty ze znakiem PDŻ, wytwarzane przez niemal 20 firm. Obecni w stoisku przedsiębiorcy starali się przekonywać do swoich wyrobów, organizując liczne degustacje i pokazy kulinarne. Przedstawiciele firm Taurus, Mróz i Sokołów S.A. prezentowali swoje tradycyjne wyroby mięsne, firmy MaxTop zachęcali do skosztowania pizzy i zapiekanek, które doskonale smakowały w połączeniu z sosami firmy Fanex. Prowadzone były również degustacje wyrobów cukierniczych: A.Blikle, ZPC Chylak, mleczarskich: ZM Turek, SM Lazur, ŚSM Jana oraz produktów takich firm, jak: Mamut, Browar Amber, Polmos Wratislavia, oraz DEGA S.A. Dzięki współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie, którego stoisko informacyjne było zintegrowane ze stoiskiem MRiRW, przedsiębiorcy polscy i irlandzcy mogli otrzymać kompleksową informację na temat prowadzenia współpracy handlowej na wyspie. Podkreśleniem roli, jaką w obrotach handlowych pomiędzy Polską a Irlandią mają produkty spożywcze, była obecność w polskim stoisku JE Ambasadora RP w Irlandii Marcina Nawrota oraz Eamonn a Crowley a Prezydenta Irlandzko Polskiego Stowarzyszenia Biznesu (Ireland Poland Business Association). Dzięki tym działaniom, producentom, obecnym na targach SHOP, udało się nawiązać wiele cennych kontaktów biznesowych, które mogą zaowocować w niedługiej przyszłości podpisaniem kontraktów. Sami producenci zgodnie podkreślali, że zainteresowanie ze strony irlandzkich partnerów przerosło ich oczekiwania. capacity are the main reasons of attempt of Polish food producers to place their products on the shelves of Irish shops. SHOP Fairs 2012 was a great opportunity to do that. It is the biggest and the most important exhibition event in Ireland, which is held annually in Dublin in the area of Royal Dublin Society (RDS). In this edition of fairs, Polish presence was particularly visible. Our stand was the biggest and, in the opinion of a lot of visitors the most attractive one in the whole exhibition. Products labeled with PDŻ quality mark produced by almost 20 companies were presented in the area of 60 m 2. The entrepreneurs present at the stand were trying to persuade the visitors to their products by organizing numerous tastings and cooking presentations. Representatives of: Taurus, Mróz and Sokołów S.A. presented their traditional meat products, MaxTop representatives encouraged to taste pizzas and toasted sandwiches served with the sauces of Fanex. There were also tastings of confectionery of A.Blikle, ZPC Chylak, of dairy products produced by: ZM Turek, SM Lazur, ŚSM Jana and products of such companies as: Mamut, Amber Brewery, Polmos Wratislavia, and DEGA S.A. Owing to cooperation with the Trade and Investment Promotion Section of the Embassy of the Republic of Poland in Dublin, whose information stand was integrated with the stand of the Ministry of Agriculture and Rural Development, Polish and Irish producers could receive thorough information on conducting trade cooperation on the island. What emphasized the role of food products in trade between Poland and Ireland, was the presence of the Ambassador of Poland in Ireland, Mr. Marcin Nawrot and Mr. Eamonn Crowley the President of Ireland Poland Business Association. As a result of these activities, producers present at SHOP fairs manages to make a lot of valuable business contacts which may lead to signing contracts in the near future. All the producers themselves emphasized that the interest of Irish partners exceeded their expectations. Kolejna edycja wystawy branży spożywczej SHOP odbędzie się w dniach września 2013 r. również na terenie kompleksu wystawienniczego RDS w Dublinie. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej: The next edition of exhibition of food industry SHOP will take place on September 2013, also in the exhibition complex RDS in Dublin. More information on this matter is available on the website: ZDJĘCIA PHOTOS BY: MRIRW 15

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas

Smak odzyskanej wolności. Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś. EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas ISSN 1232-9541 Lato Summer 2014 Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia Polską wieś EU Common Agricultural Policy modernises Polish rural areas Smak odzyskanej wolności Taste of regained freedom Marek

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD

ISSN 1232-9541. Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD ISSN 1232-9541 Lato Summer 2012 EURO 2012 Z POLSKĄ ŻYWNOŚCIĄ WITH POLISH FOOD EURO 2012 z polską żywnością EURO 2012 with Polish food SSZANOWNI PAŃSTWO, To wydanie Polish Food jest wyjątkowe. Przełom

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

O naszych serach About our cheeses

O naszych serach About our cheeses ISSN 1232-9541 Wiosna Spring 2015 O naszych serach About our cheeses 关 于 我 们 的 奶 酪 Polska krajem ekologicznej żywności Poland as a country of organic food Rośnie wymiana handlowa Polski z Chinami The commercial

Bardziej szczegółowo

WorldFood. Łączymy Twój biznes ze światem. 19 21 Kwietnia 2016 EXPO XXI, Warszawa, Polska. Więcej na: www.worldfood.pl

WorldFood. Łączymy Twój biznes ze światem. 19 21 Kwietnia 2016 EXPO XXI, Warszawa, Polska. Więcej na: www.worldfood.pl WorldFood Łączymy Twój biznes ze światem 19 21 Kwietnia 2016 EXPO XXI, Warszawa, Polska Więcej na: www.worldfood.pl ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

14-16 April 2015. worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND

14-16 April 2015. worldfood.pl. 2nd International Food & Drinks Exhibition. Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND 2nd International Food & Drinks Exhibition 14-16 April 2015 Poland Warsaw Expo XXI WHERE THE FOOD INDUSTRY MEETS POLAND worldfood.pl For more information please visit the website or contact: For polish

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo

Katalog catalogue 目 录

Katalog catalogue 目 录 China EXPO POLAND 2013 III Targi CHINA EXPO POLAND 2013 Katalog catalogue 目 录 www.chinaexpo.pl home decor motoryzacja tekstylia III TARGI CHINA EXPO POLAND 2013 12-14 września 2013 Centrum Targowo-Kongresowe

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D

B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D Please join us during the Belgian Days 2012. For more information,

Bardziej szczegółowo

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych Centrum z widokiem na przyszłość 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych The Centre with a view over the future 1500 square metres of new conference rooms 2 011 jesień/autumn Spis treści Coraz szybsze tempo

Bardziej szczegółowo

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Poland-Indian Chamber of Commerce POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Pierwszy kwartał 2014 The first quarter of 2014 POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES / 1 Spis treści 01. Janusz

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo stołu. The culinary heritage

Dziedzictwo stołu. The culinary heritage Mazowiecka Biblioteka Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Dziedzictwo stołu wędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych grup działania The culinary heritage a journey through the area of the mazovia

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj!

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj! m a g a z i n e maj 2012 (06) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie The Royal Lazienki Museum

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Forum on International Volunteering Service Volunteering for All Conference

Bardziej szczegółowo

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET centre for dialogue and analysis Dossier www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET / regionalna potęga na styku Europy i Azji Turkey Turcja Poland Polska CAN POLAND AND TURKEY CREATE A PARTNERSHIP

Bardziej szczegółowo

Activities. September - 2014. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland September, 2014 Page 1

Activities. September - 2014. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland September, 2014 Page 1 Activities September - 2014 Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland September, 2014 Page 1 September / Wrzesień 2014 business focus ADDRESSING THE NEEDS OF INDIVIDUAL INVESTORS AND PLANTING

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy, Edytorial Foreword Dear Readers, Switzerland and the Swiss are not only liked but also respected by the Poles these are the results of the research Swissness Worldwide conducted for the first time in Poland.

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo