w Europie Prawa własności intelektualnej Analiza znaczenia tego narzędzia dla innowacyjności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Europie Prawa własności intelektualnej Analiza znaczenia tego narzędzia dla innowacyjności"

Transkrypt

1 w Europie Prawa własności intelektualnej Analiza znaczenia tego narzędzia dla innowacyjności ISSN X Listopad 2005 Testy na zwierzętach innowacja pomaga znaleźć alternatywy dla testów Nowe wspólne podejście do badań i innowacji Biuletyn informacyjny IRC Komisja Europejska DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU

2 Spis treści Plan działania Nowe trendy w polityce 3 Alternatywne sposoby ukryte korzyści 5 Prawa własności intelektualnej zachęta do innowacji? 9 Biuletyn informacyjny IRC Sieć IRC obchodzi dziesiątą rocznicę swojego powstania 14 Mała firma programistyczna wkracza na rynki światowe 16 Słodki smak sukcesu dzięki rentgenografii 17 Udany połów Grupy Tematycznej Rybołówstwa 19 Niemieckie oddziały sieci IRC organizują konferencję na temat innowacyjności 20 WIADOMOŚCI W SKRÓCIE 21 Europejczycy są przychylnie nastawieni do innowacji 22 Europe Innova Uruchomienie nowych projektów 23 Testowanie nowego prawodawstwa w dziedzinie substancji chemicznych 25 Internetowe szkolenie dla osób zarządzających inkubatorami 26 ARTYKUŁ GOŚCINNY: Jak nowopowstałe firmy korzystają na współpracy z uniwersytetami 27 Uzupełniające się umiejętności przynoszą korzyści 28 Od planu do działania Komisja przyjęła nowy wspólny plan działania w dziedzinie badań i innowacyjności, którego bezpośrednim celem jest wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Nowy plan ustala także kroki, które sama Komisja podejmie na poziomie unijnym. Zachęca on także państwa członkowskie i regiony do zapewnienia, aby działania uzupełniające były podejmowane na właściwym poziomie. Nowe programy odchodzą od poprzednich założeń polityki unijnej i wymagają lepszego wykorzystania istniejących zasobów oraz działań na poziomie regionalnym i krajowym. Przede wszystkim jednak ten plan działań ma na celu odnowienie zaangażowania polityków w rozwój gospodarki unijnej. W naszym pierwszym artykule podjęliśmy kontrowersyjny temat badań na zwierzętach. Obecnie istnieje poparcie dla poszukiwań i rozwoju alternatywnych metod testowania, które nie wykorzystują zwierząt. Tak samo ważnym, choć niedocenianym, czynnikiem zachęcającym firmy do wzrostu innowacyjności w poszczególnych branżach (między innymi kosmetycznej) jest opinia społeczna. Unia przewodzi w tworzeniu alternatywnych technologii, które po ich wdrożeniu znajdą zastosowanie na całym świecie, co przyniesie znaczące korzyści firmom zajmującym się tworzeniem nowych metod testowania. Nasz drugi artykuł redakcyjny omówi prawa własności intelektualnej. Mimo iż systemy własności intelektualnej odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu nowych produktów w dzisiejszej gospodarce, niektórzy twierdzą, że udziela się zbyt wiele patentów, a system zaczyna tłamsić innowację zamiast ją promować. Przyjrzymy się argumentom obu stron. Endoskopia lekarska Spojrzenie od środka 29 KONFERENCJE 30 PUBLIKACJE 31 INNOWACJE W LICZBACH 32 Innowacje w Europie Innowacje w Europie (European Innovation) to pismo wydawane sześć razy do roku przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej w ramach Szóstego Ramowego Programu Badań. Publikacja ukazuje się w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim i hiszpańskim, a jej wcześniejszy tytuł to Innowacje i Transfer Technologii (Innovation and Technology Transfer). Kolejne wydanie ukaże się w styczniu 2006 roku. Wydawca: Dział Komunikacji i Informacji Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Komisja Europejska B-1049 Bruksela Faks: Materiały i publikacja: ESN, Bruksela Zastrzeżenie prawne: Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji. Informacje te zostały przygotowane z należytą starannością, należy jednak potwierdzać dane cytowane w niniejszej publikacji korzystając z danych kontaktowych lub z materiałów podanych w poszczególnych artykułach. Komisja Europejska, 2005 Powielanie materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wydrukowano w Belgii Innowacje w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Kształtowanie polityki w zakresie innowacji i wdrażanie środków należy do zadań Dyrekcji ds. Polityki w zakresie innowacji (Innovation Policy Directorate) w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej. Kontakty Polityka w zakresie innowacji (D/1) Faks: Wspieranie innowacji (D/2) Faks: Finansowanie MŚP, przedsiębiorców i wynalazców (D/3) Faks: Technologia dla innowacji; informatyka i telekomunikacja oraz e-business (D/4) Faks: innovation/index_en.htm Innowacje w Europie Listopad

3 Nowe trendy w polityce Komisja Europejska przyjęła nowy wspólny plan działania w zakresie badań i innowacji, który dąży do wykorzystania ich we wzroście gospodarczym i tworzeniu nowych miejsc pracy. Celem tego planu jest koordynacja polityki na poziomie unijnym, oraz zachęcanie państw członkowskich do uzupełniania swoich programów w tej dziedzinie. Podwoić wysiłki Odnosząc się do deklaracji zwiększenia poziomu rządowych i prywatnych inwestycji w badania do 3% PKB, Büscher zauważa Ten poziom 3% ma sens tylko wtedy, jeśli podejmie się uzupełniające działania na rzecz rozwoju innowacyjności. Dlatego też Komisja dąży do koordynacji działań w zakresie badań i innowacji. W tym celu przyjęła ona pojedynczy plan działania w miejsce dwóch osobnych dokumentów, które zostały przygotowane wcześniej. Nie oznacza to jednak, że europejska polityka innowacyjności skupia się wyłącznie na innowacjach technologicznych. Pragniemy promować wszystkie rodzaje innowacji, dlatego też używamy uniwersalnych instrumentów wspierających. Plan działania Reinhard Büscher. Sukces Strategii Lizbońskiej zależy od tego, czy państwa członkowskie wcielą słowa w czyny. Powolny postęp do tej pory wynika głównie z faktu, że państwa członkowskie nie wywiązały się odpowiednio ze swoich zobowiązań powziętych na forum unijnym. Czy ten plan działania coś zmieni? Myślę, że większość europejskich polityków zrozumiała, że innowacyjność stanowi ostatnią szansę na zwiększenie konkurencyjności europejskiej gospodarki uważa Büscher. Jeśli nie chcemy obniżać poziomu płac i stopy życiowej, musimy zdecydować się na innowacyjność. Pozostaje otwarte pytanie, jak to zrobić... W ciągu ostatnich kilku lat w polityce innowacyjności wiele się zmieniło. Innowacja i badania stanowią podstawy odnowionej Strategii Lizbońskiej, ogłoszonej w marcu 2005 roku. Z kolei Zintegrowane Wytyczne, ustanowione w celu wdrożenia Strategii Lizbońskiej i zachęcenia do wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy, stworzyły nową płaszczyznę dla dialogu między państwami członkowskimi. Niedługo kończy się czas obowiązywania stworzonych przez Komisję programów takich jak Gate2Growth i Paxis, które ustępują miejsca nowym instrumentom: Europe Innova oraz Pro-Inno. Przejmą one zadania wdrażania innowacji i promowania wzrostu gospodarczego. Musimy się wiele nauczyć o sposobach tworzenia skutecznych krajowych systemów innowacyjności, szczególnie w nowych państwach członkowskich. Dlatego też wspieramy wymianę dobrych wzorców oraz międzynarodową współpracę, a także pomagamy państwom członkowskim we wzajemnym uczeniu się od siebie. Potrzebujemy też lepiej wykorzystywać fundusze strukturalne: niestety inwestycje w sprzęt i wyposażenie są ciągle preferowane od inwestycji w wartości niematerialne. Aby wzmocnić system innowacyjności można tworzyć skuteczne ośrodki transferu technologii, inwestować w inkubatory przedsiębiorczości, nowo powstające firmy i im podobne. Komisja przyjęła nowy wspólny plan działania Więcej badań i innowacji: inwestycje w rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy: wspólne podejście do zagadnienia 1. Został on uruchomiony w okresie ważnym dla wdrażania unijnej polityki innowacyjności w całej Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest odnowienie zaangażowania władz w inwestycje, w badania i rozwój. Powinno się to odbywać na wszystkich poziomach mówi Reinhard Büscher, kierujący Działem Komisji ds. Rozwoju polityki innowacyjności. Musimy wysłać tu jasny sygnał, a powody ku temu są dosyć oczywiste. Nie uczyniliśmy wystarczająco, aby osiągnąć poziom 3% [czyli zwiększyć inwestycje w badania i rozwój do 3% PKB], a różnica w poziomie innowacyjności między Unią a Stanami się nie zmniejszyła. Dwutorowe podejście Do tej pory Strategia Lizbońska w znacznej mierze polegała na otwartej metodzie koordynacji, która łączy otwartość z wpływem otoczenia, w celu zachęcenia wszystkich państw członkowskich do zwiększenia wysiłków we wszystkich dziedzinach związanych z rozwojem gospodarczym i tworzeniem miejsc pracy. Podstawowym instrumentem jest tu Europejski Raport o Stanie Innowacji (Innovation Trend Chart) a także sieć Innowacyjnych Regionów w Europie (IRE). Wszystkie te narzędzia są przydatne, ale niewystarczająco skuteczne. Trzeba stworzyć lepsze twierdzi Büscher. Musimy ożywić otwartą metodę koordynacji. Staramy się to czynić na dwa sposoby. Listopad 2005 Innowacje w Europie 3

4 Plan działania Więcej badań i innowacji Plan działania obejmuje wiele inicjatyw wdrażanych na poziomie unijnym, stosowny harmonogram Komisji, a także działania uzupełniające podejmowane przez państwa członkowskie. Cztery obszary działania to: koncentrowanie unijnej polityki na badaniach i innowacyjności, koncentrowanie unijnej pomocy finansowej na badaniach i innowacyjności, koncentrowanie działalności gospodarczej na badaniach i innowacyjności, ulepszanie polityki badań i innowacyjności. Różnice w poziomach innowacyjności znikną jedynie wtedy, gdy wszystkie państwa członkowskie zajmą się tą sprawą. Oczekujemy od państw będących pod tym względem w tyle, że będą się jeszcze bardziej starać zauważa Büscher. Tak się składa, że są to państwa członkowskie, które najwięcej korzystają z funduszy strukturalnych. Dlatego oczekujemy, że w pełni wykorzystają one te fundusze do tworzenia skutecznych struktur badawczo-innowacyjnych. Jeżeli uda się to osiągnąć, będziemy świadkami znacznego postępu w tej dziedzinie: przyznawanych będzie więcej patentów, siła robocza stanie się lepiej wykwalifikowana, pojawią się nowe produkty na rynku podsumowuje. Wszystkie działania muszą przynosić widoczne skutki. Po pierwsze Komisja dąży do tworzenia uniwersalnych modeli, poprzez ustalenie rozwiązań wspólnych dla wielu systemów. Trzeba częściej organizować otwarte dyskusje, częściej zasięgać opinii zainteresowanych stron, częściej stosować kryterium uniwersalności przy ocenie programów tłumaczy Büscher. Musimy zapewnić doradztwo polityczne, pomagając i doradzając nie tylko przy wyborze najlepszych rozwiązań, lecz także przy wdrożeniu ich w danych warunkach. Po drugie, działania powinny przebiegać w ramach wspólnych programów, w celu wzajemnej wymiany wiedzy. Naszym ostatecznym celem jest zachęcenie do współpracy nad przydatnymi rozwiązaniami twierdzi Büscher. Oprócz poprawy efektywności finansów publicznych, staramy się obecnie bardziej zachęcić do dzielenia się zasobami, wychodzenia ze wspólnymi inicjatywami na wszystkich poziomach działalności. Sądzę, że istnieje wiele obszarów współpracy między rozmaitymi uczestnikami, takimi jak ośrodki innowacyjności, inkubatory przedsiębiorczości czy firmy doradcze. Już teraz tworzy się pilotażowe usługi, takie jak Eurobiuro (Euro Office) w ramach programu Paxis. Planowana inicjatywa Pro-Inno też powinna zapewnić większe wsparcie. Komisja liczy na większą współpracę na poziomie programów, a nie tylko w ramach poszczególnych projektów. Jeśli nie chcemy obniżać poziomu płac i stopy życiowej, musimy zdecydować się na innowacyjność. Brać sprawy w swoje ręce Pragniemy nie tylko zbliżyć regiony do siebie, lecz także nakłonić je do współpracy podkreśla Büscher. Powinniśmy wykorzystywać istniejące już instytucje i infrastrukturę, zamiast próbować wdrażać programy pilotażowe oraz usługi wspierające na poziomie unijnym. Takie podejście jest wyraźnie widoczne w najnowszym planie działania. Musimy jednak być elastyczni. Nie można wymagać, aby wszystkie państwa członkowskie brały udział w tych samych inicjatywach, ponieważ mają one różne priorytety i borykają się z innymi problemami. Jeśli chcemy przyspieszyć rozwój gospodarczy i stworzyć więcej miejsc pracy, to musimy inwestować w badania i innowacje: nie możemy pozwolić sobie na dalsze opóźnianie koniecznych decyzji nalega Büscher. Musimy przekonać państwa członkowskie do wspólnego działania, zamiast kompensowania na poziomie Komisji braku współpracy między państwami członkowskimi a regionami. (1) Kontakt Reinhard Büscher, Komisja Europejska, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Dział ds. Rozwoju polityki innowacyjności Tel Faks Innowacje w Europie Listopad

5 Alternatywne sposoby ukryte korzyści Z powodu nacisków opinii publicznej oraz istniejącego prawodawstwa unijnego w tej dziedzinie, szuka się obecnie metod badania bezpieczeństwa kosmetyków bez wykonywania testów na zwierzętach. Jednak oprócz spełniania wymogów prawnych, nowe metody in vitro i in silico przynoszą także korzyści ekonomiczne i praktyczne. Zmuszona do innowacji branża kosmetyków osiąga korzyści z wdrażania nowych technologii. Wprowadzono również zakaz obrotu produktami testowanymi na zwierzętach, obowiązujący od 11 września 2004 roku lub od momentu walidacji i przyjęcia metod alternatywnych, a najpóźniej od 11 marca 2009 roku, nawet jeśli nie zostaną one przyjęte do tej pory. Wyjątek stanowią tu trzy obszary badań, w przypadku których tworzenie alternatywnych testów zajmie więcej czasu. Testy alternatywne dla toksyczności powtórnej dawki, toksyczności reprodukcyjnej oraz toksykokinetyki nie muszą być wprowadzane do 11 marca 2013 roku (lub dłużej, jeśli pojawią się problemy techniczne). Nowe alternatywy Walidacja Kto jednak decyduje, czy dana metoda alternatywna gwarantuje bezpieczeństwo produktu w taki samym stopniu, jaki zapewniają tradycyjne metody badań? Od producentów i dostawców kosmetyków na rynek unijny wymaga się udowodnienia, że ich produkty nie zaszkodzą zdrowiu ludzkiemu, gdy będą stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wymóg ten zawarto w dyrektywie o produktach kosmetycznych z 1976 roku, która jednak nie wymaga przeprowadzania w tym celu testów na zwierzętach. Jednakże do niedawna był to podstawowy sposób oceny, czy produkty oraz poszczególne ich składniki mogą powodować rozmaite niepożądane efekty, od ostrej toksyczności do negatywnych skutków dla przyszłych pokoleń. Przyjęta w 2003 roku siódma zmiana Dyrektywy o produktach kosmetycznych uwzględnia opinię społeczeństwa, że nie powinno się testować kosmetyków na zwierzętach, mimo że w przypadku środków farmaceutycznych oraz innych potencjalnie toksycznych substancji chemicznych testy takie wydają się uzasadnione. Dyrektywa wprowadza zakaz testów produktów końcowych na zwierzętach, obowiązujący od dnia 11 września 2004 roku, oraz całkowity zakaz testów substancji kosmetycznych na zwierzętach od momentu, gdy metody alternatywne zostaną zweryfikowane (walidowane) i przyjęte przez prawodawstwo unijne. Najpóźniej do 11 marca 2009 roku muszą ustać wszelkie testy substancji kosmetycznych na zwierzętach, nawet jeśli do tej pory nie będą dostępne testy alternatywne. W Unii Europejskiej zajmuje tym ECVAM, czyli Europejskie Centrum Walidacji Metod Alternatywnych, które jest częścią Wspólnego Centrum Badawczego we włoskim mieście Ispra. Od 1992 roku ECVAM zajmuje się rozwojem i walidacją alternatywnych metod badań, dążąc do zamiany, ograniczenia i poprawy sposobu wykorzystania zwierząt laboratoryjnych. Zajmuje się on metodami in vitro, opierającymi się na hodowlach komórkowych i tkankowych, a także metodami in silico polegającymi na modelowaniu komputerowym opartym na zależności między strukturą chemiczną związku a jego właściwościami biochemicznymi, fizjologicznymi i biokinetycznymi, znanym pod nazwą badania zależności między aktywnością a strukturą (QSAR). Alternatywne metody tworzone i walidowane przez ECVAM są następnie przyjmowane w prawodawstwie unijnym. Zajmuje się tym Dział Kosmetyków i Urządzeń Medycznych w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, który kieruje polityką w tym sektorze 1. Oprócz wdrożenia ich w prawo unijne, nowe metody są przedkładane organizacji OECD. Jeśli zostaną przez nią zaaprobowane, stają się międzynarodowymi zaleceniami dla 30 państw członkowskich OECD oraz wielu krajów niestowarzyszonych. Dr Thomas Hartung, pracujący w ECVAM, wyjaśnia: Naszym ostatecznym celem jest włączenie naszych testów, które przeszły walidację, do metodologii akceptowanej przez OECD. Dlatego też ostatniego roku świętowaliśmy dzień, gdy pierwsze w pełni równorzędne testy zastępujące testy na zwierzętach zostały zaaprobowane na poziomie OECD 2. Wyniki testów przeprowadzanych zgodnie ze wskazówkami i zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej ustalonymi przez OECD muszą być uznawane przez pozostałe kraje. To wzajemne uznawanie wyników pozwala firmom uniknąć powtarzania testów potrzebnych do uzyskania zezwolenia na obrót ich środkami w innych krajach. Listopad 2005 Innowacje w Europie 5

6 Nowe alternatywy Sama organizacja OECD przeprowadza niewiele badań w celu walidacji metod alternatywnych, jednak ściśle współpracuje w tej dziedzinie z ECVAM oraz z ICCVAM jej amerykańskim odpowiednikiem. Także Japonia jest w trakcie tworzenia krajowego centrum walidacji. Przewiduje się, że wstępne prace podejmowane przez japońskich badaczy w tej dziedzinie pomogą lepiej skoordynować międzynarodowe działania. naukowców, reprezentantów UE oraz OECD, której zadaniem jest podsumowanie dotychczasowego rozwoju alternatywnych metod w 11 podstawowych obszarach toksykologii, oraz oszacowanie, kiedy testowanie kosmetyków na zwierzętach nie będzie już potrzebne 3 : toksyczność ostra, podrażnienie skóry i działanie żrące, podrażnienie oczu, uczulanie skóry, wchłanianie i penetracja przez skórę, toksyczność podostra i subchroniczna, genotoksyczność i mutagenność, toksyczność wywołana promieniowaniem ultrafioletowym, toksykokinetyka i metabolizm, rakotwórczość, toksyczność reprodukcyjna i rozwojowa. Już obecnie można ocenić za pomocą alternatywnych metod in vitro wpływ preparatów na zdrowie ludzkie w takich obszarach, jak wchłanianie przez skórę, działanie żrące na skórę i ostra fototoksyczność. Obecnie trwa walidacja alternatywnych testów na podrażnienia skóry oraz oczu. Ustalenie nowych metod badań z zakresu toksykokinetyki i metabolizmu zajmie jednak więcej czasu. Udział branży Centrum ECVAM koordynuje prace nad tworzeniem metod alternatywnych w celu dotrzymania ustalonych przez Unię terminów zastąpienia testów na zwierzętach testami alternatywnymi. Testy przedłożone przez swych twórców do walidacji są porządkowane według ważności. W niektórych przypadkach ECVAM uczestniczy w takich badaniach walidacyjnych. Zwykle walidacja nowej metody testowej zajmuje trzy lata i kosztuje około 300 tysięcy dolarów. Duży udział mają w tym procesie firmy kosmetyczne zrzeszone w stowarzyszeniu COLIPA dodaje Hartung. Wiele z nich jest zainteresowanych uczestnictwem na wczesnych etapach, gdyż wtedy mogą wykorzystywać innowacyjne metody do badań prognostycznych, odkrywania nowych substancji aktywnych i opracowywania ich profilu, zanim jeszcze badania te staną się obowiązkowe. Obiecują one wyższą wydajność, niższe koszty, oraz łatwiejszą akceptację przez opinię publiczną co stanowi rzeczywiste zalety gospodarcze Po konsultacjach z przedsiębiorstwami, ECVAM za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu składa coroczne raporty Radzie Ministrów i Parlamentowi Europejskiemu, co pozwala ostrzegać na czas o opóźnieniach w stosunku do planu. Wiara w nowe technologie Utworzono doraźną grupę złożoną z przedstawicieli branży kosmetyków, obrońców praw zwierząt, organizacji konsumenckich, Metody in silico są wielce obiecujące w innych obszarach, takich jak testy na uczulenia skóry (patrz ramka). Jest to nowa metoda badawcza, wykorzystująca szybki rozwój informatyki komentuje Hartung. Nadchodzi czas, gdy komputery nie będą wykorzystywane już tylko do obliczania prognozowanej toksyczności na podstawie struktury chemicznej. Jednakże pierwsze metody dopiero przechodzą walidację. Bardzo praktycznym skutkiem wprowadzania alternatywnych metod testowania jest utworzenie całkowicie nowej usługi, polegającej na wykonywaniu badań lub sprzedaży zestawów do testów in vitro na podrażnienia oczu czy uczulenia skóry. Testy oraz materiały powstałe dzięki inżynierii tkankowej, które zostały wcześniej stworzone do celów leczniczych, są teraz wykorzystywane do testów prognostycznych. Walidacja przeprowadzana przez ECVAM ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów poprzez wykazanie skuteczności nowych metod: in vitro, in silico czy też ulepszonych eksperymentów na zwierzętach. Zwykle za punkt odniesienia przyjmuje się dane Stopień podrażnienia oczu zwykle jest oceniany w badaniu tolerancji błony śluzowej (test Draize a), polegającym na wprowadzaniu badanej substancji do oka królika. Obecnie trwa opracowywanie lub wstępna walidacja 14 testów in vitro wykorzystujących na przykład rogówki bydlęce lub jaja kurze. Sześć najbardziej obiecujących testów powinno uzyskać walidację za cztery lata. Niektóre z nich zostały już zaaprobowane przez władze unijne do klasyfikacji substancji silnie drażniących dla oczu. W ciągu sześciu lat może nastąpić całkowite zaprzestanie testów na podrażnienia oczu przeprowadzanych na zwierzętach. Innowacje w Europie Listopad

7 z wcześniejszych badań na zwierzętach. Z tego względu metody alternatywne poddane walidacji w pewnym sensie zasługują na większe zaufanie niż dotychczasowe (niewalidowane) testy na zwierzętach, mimo iż skuteczność tych drugich została ogólnie potwierdzona w praktyce. Opinia branży Produkcja kosmetyków, perfum i przyborów toaletowych stanowi ważną część przemysłu chemicznego. Roczny przychód ze sprzedaży w tej branży zbliża się do 60 miliardów euro w Europie Zachodniej i 190 miliardów euro na całym świecie 4. COLIPA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego, Toaletowego i Perfumeryjnego, z 30 członkowskimi lub stowarzyszonymi krajowymi stowarzyszeniami producentów kosmetyków, oraz 23 dużymi międzynarodowymi firmami, mocno wspiera tworzenie i wykorzystywanie alternatywnych metod testowania. Działając w ramach komitetu sterującego COLIPA ds. alternatyw dla testów na zwierzętach (SCAAT), wiele firm członkowskich znacząco pomogło w badaniach i testowaniu. Wśród tych firm znajduje się Procter and Gamble drugi na świecie pod względem wielkości producent chemii gospodarczej, kosmetyków, produktów do czyszczenia i produktów dla zwierząt domowych. Taka szeroka gama produktów powoduje, że firma P&G zainteresowana jest wykorzystaniem metod alternatywnych nie tylko w stosunku do kosmetyków lecz także do innych produktów chemicznych, które musiałyby być testowane w ramach proponowanego unijnego systemu rejestracji, oceny i dopuszczania substancji chemicznych do użytku (REACH) 5. System ten będzie wymagać danych o ocenie bezpieczeństwa 30 tysięcy substancji chemicznych produkowanych w ilości powyżej jednej tony na rok. Ocena bezpieczeństwa większości z nich nastąpi za pomocą metod alternatywnych. Opłacalność Alternatywne metody testów przynoszą znaczne korzyści dodaje Bansil. My naukowcy oczywiście wolimy nie wykonywać testów na zwierzętach. W dodatku ich alternatywy są o wiele bardziej powtarzalne oraz szybsze i tańsze w stosowaniu. Ponieważ tworzenie i wdrażanie wielu naszych produktów zajmuje tyle samo czasu, jak w przypadku leków, opłaca się nam skracać ten czas na wszelkie sposoby. Sama firma Procter and Gamble zainwestowała 190 milionów dolarów w rozwój ponad 50 metod alternatywnych. Firmy w tej branży aktywnie współpracują ze sobą w celu zapewnienia praktycznych metod alternatywnych. Żadna z większych firm nie rości sobie wyłączności do wyników początkowych etapów badań. Po walidacji tych metod przez ECVAM pozostaną one powszechnie dostępne. Samo uczestnictwo w pracach nad tworzeniem tych metod daje firmie przewagę nad konkurencją. Wszyscy stoimy przed tymi samymi wyzwaniami. Nie ma więc sensu, by w pojedynkę zajmować się danym problemem. Jest to bardzo dobry przykład współpracy firm z tej samej branży mówi Bansil. Zaangażowanie się na wczesnym etapie daje szansę na uzyskanie dobrego wglądu w to zagadnienie. Można dostosować metody do używanych substancji chemicznych, dzięki czemu naukowcy pracujący w danej firmie stają się ekspertami w ich wykorzystywaniu. Dostosowanie i wykorzystanie analizy QSAR lub technik in vitro do wstępnej oceny przydatności substancji 6, która jest bardzo zróżnicowana w zależności od specyfiki danej firmy, może przyśpieszyć opracowywanie produktu o wiele miesięcy. Metody takie pozwalają także szybko i precyzyjnie wyszukać cząsteczkę o określonych cechach lub działaniu. Zmiana procedur Nowe alternatywy Wielką zaletą metod alternatywnych mówi Dr Lee Bansil, zatrudniony w Procter and Gamble jest ich uniwersalność. Metody te są tworzone i walidowane przez ECVAM w taki sposób, by mogły być wykorzystywane we wszystkich tych branżach. Uniwersalne metody są bardzo pomocne. Wdrożenie alternatywnych metod testowania w danej firmie wymaga zmiany procedur roboczych a być może także inwestycji w personel i sprzęt. Pierwsze wyzwanie przy tworzeniu nowych metod stanowi zrozumienie mechanizmu toksyczności. Następnie musimy znaleźć taki test in vitro, który będzie powtarzalny i który precyzyjnie określi toksyczność produktu dla zwierząt, a ostatecznie dla ludzi mówi dr Robert Lindenschmidt, pracujący dla firmy Procter and Gamble. Wymagane tu doświadczenie dotyczy wszystkich grup produktów. Po uzyskaniu walidacji tych metod staramy się je wdrożyć jak najszybciej, aby zacząć na tym zarabiać. Testy oceniające uczulenie skóry wykorzystują modele in vitro oraz modelowanie w systemie QSAR. Testy in silico są bardziej zaawansowane technologicznie, a ich walidacja powinna nastąpić w ciągu pięciu do sześciu lat. Wykazano, że niektóre hodowle komórkowe in vitro reagują na środki uczulające skórę, ale potrzebne są jeszcze dalsze badania i doskonalenie tych metod. Reakcja in vivo na alergen ma złożony charakter. Aby uwzględnić wszystkie etapy reakcji uczuleniowej, trzeba opracować co najmniej kilka testów alternatywnych, żeby móc zastąpić testy na zwierzętach. W pewien sposób europejskie firmy mają w tej dziedzinie przewagę, ponieważ mogą liczyć na pomoc Komisji w sprawdzaniu i akceptacji wynalezionych metod nie tylko w Europie lecz także na całym świecie za pośrednictwem OECD dodaje Bansil. Stanowi to duże ułatwienie dla firm z naszej branży, ponieważ nie musimy dwukrotnie przeprowadzać tych samych testów. Listopad 2005 Innowacje w Europie 7

8 Nowe alternatywy Badania toksykokinetyki i metabolizmu ustalają sposób wchłaniania substancji, jej dystrybucję w organizmie, metabolizm i wydalanie. Grupa robocza zajmująca się metodami alternatywnymi zaproponowała trzyetapowy system łączący metody in vitro i in silico. Etap pierwszy ocenia stopień wchłaniania przez usta, skórę i układ oddechowy, etap drugi to zestaw testów oceniających metabolizm i gromadzenie się substancji, a etap trzeci ocenia ich toksyczność. Przejście do kolejnego etapu testów zależy od pozytywnych wyników na etapie poprzednim. Testy oceniające metabolizm mogą być dostępne za pięć, a testy oceniające wchłanianie za osiem lat, jednak pełne zastąpienie testów na zwierzętach prawdopodobnie zajmie ponad dziesięć lat. Lekcja dla pozostałych gałęzi przemysłu Metody alternatywne zapewnią wyższą wydajność, niższe koszty, oraz łatwiejszą akceptację przez opinię publiczną. Przyczyn zmian w branży chemicznej a szczególnie kosmetycznej jest wiele: polityczne cele w dziedzinie zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, naciski ze strony obrońców praw zwierząt oraz opinii publicznej, a także dążenie przemysłu do projektowania produktów lepszych, wydajniejszych i bardziej popularnych. Czy zdobyte tu doświadczenie może przydać się w innych branżach, które stoją przed podobnymi wyzwaniami? Jak uważa Bansil Potrzebujemy nowych alternatywnych metod, aby spełniać oczekiwania społeczeństwa. Podobne inicjatywy często otwierają nieoczekiwane drogi rozwoju. Na przykład program mapowania genomu ludzkiego oraz związane z nim modelowanie komputerowe doprowadziły do przełomu w przemyśle farmaceutycznym, który jeszcze dziesięć lat temu był uznawany za niemożliwy. (1) (2) Tymi zaaprobowanymi metodami były dwie metody badania działania żrącego na skórę (jej trwałego uszkodzenia). Obecnie istnieją trzy testy in vitro, które uzyskały walidację, oparte na tych dwóch metodach, jeden oceniający zdolność do fototoksycznego uszkodzenia skóry, i jeszcze jeden badający wchłanianie i penetrację substancji chemicznych przez skórę. (3) Eskes, C. & Zuang, V. (2005), Alternative (Non-animal) Methods for Cosmetics Testing: Current Status and Future Prospects. ATLA Vol. 33, Supplement 1. (4) Źródło danych: COLIPA, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego, Toaletowego i Perfumeryjnego. (5) (6) Przeprowadzana na wczesnym etapie ocena przydatności substancji chemicznych do planowanego stosowania lub ich działań niepożądanych. Komisja Europejska, 2005 Kontakt Thomas Hartung, Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze, Europejskie Centrum Walidacji Metod Alternatywnych Tel Faks Procter & Gamble Komórki nabłonkowe in vitro - pokrywają całą powierzchnię ciała (m.in. skórę) oraz pokrywają lub wyścielają wszystkie narządy wewnętrzne. Innowacje w Europie Listopad

w Europie Konferencja Europe INNOVA Styczeń 2007 w Walencji gości europejskich innowatorów

w Europie Konferencja Europe INNOVA Styczeń 2007 w Walencji gości europejskich innowatorów Styczeń 2007 w Europie Konferencja Europe INNOVA w Walencji gości europejskich innowatorów ISSN 1830-303X Identyfikacja częstotliwości radiowej Europejskie Przymierze Klastrów Informacje sieci Regiony

Bardziej szczegółowo

w Europie Samochody bardziej przyjazne dla środowiska Innowacyjność napęd przemysłu samochodowego Marzec 2006

w Europie Samochody bardziej przyjazne dla środowiska Innowacyjność napęd przemysłu samochodowego Marzec 2006 w Europie Marzec 2006 Samochody bardziej przyjazne dla środowiska Innowacyjność napęd przemysłu samochodowego ISSN 1830-303X Zamówienia publiczne jako czynnik stymulujący innowacyjność Przepaść w zakresie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAREK MAKOWIEC Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW TYPU SPIN-OFF / SPIN-OUT

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Luk Palmen Marcin Baron Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce Luk Palmen Marcin Baron

Bardziej szczegółowo

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG 2012 Innowacje w działaniu Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG Spis treści str. 3 Wstęp str. 4-7 Powiązania wiedzy i gospodarki W rozwoju początkujących i dojrzałych klastrów pomaga działanie

Bardziej szczegółowo

CORDIS. Newsletter. Komisarze podają argumenty za stosowaniem biopaliw. W numerze. Numer wydania 281 Sierpień 2007. http://cordis.europa.

CORDIS. Newsletter. Komisarze podają argumenty za stosowaniem biopaliw. W numerze. Numer wydania 281 Sierpień 2007. http://cordis.europa. CORDIS http://cordis.europa.eu Numer wydania 281 Sierpień 2007 ISSN 1830-5245 Newsletter Najważniejsze tematy 3 Polityka ogólna 10 Projekty i programy 14 Innowacje 18 Konkursy i przetargi 22 Wieści z Europy

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo