Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06"

Transkrypt

1

2 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

3 Recenzenci: mgr Teresa DŜugaj mgr Krystyna Kielan Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata Sienna Konsultacja: dr BoŜena Zając Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 522[01].Z3.06 Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu sprzedawca. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

4 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Działalność gospodarcza, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Formy opodatkowania działalności gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dokumentacja niezbędna do podjęcia i prowadzenia działalności handlowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Planowanie działalności gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 60 2

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o procedurach postępowania związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŝ opanowałeś określone treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie materiału całej jednostki modułowej, literaturę. 3

6 522[01].Z3 Obsługa finansowa przedsiębiorstwa handlowego 522[01].Z3.01 Prowadzenie obliczeń finansowych 522[01].Z3.02 Obsługa stanowiska kasowego 522[01].Z3.03 Sporządzanie dokumentów finansowych 522[01].Z3.04 Uczestniczenie w kontroli wewnętrznej i zewnętrznej 522[01].Z3.05 Korzystanie z komputerowych programów Handlowo-magazynowych 522[01].Z3.06 Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym Schemat układu jednostek modułowych 4

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z róŝnych źródeł informacji, rozróŝniać podstawowe pojęcia ekonomiczne właściwe dla gospodarki rynkowej, podejmować decyzje w trudnych sytuacjach Ŝyciowych i zawodowych, sporządzać dokumenty związane z obrotem towarowym, kontrolować dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym, dokonywać obliczeń rachunkowych w zakresie czterech działań, szacować wyniki, czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie rysunków, wykresów, dokumentów, analizować otrzymane informacje i oceniać ich przydatność, współpracować w zespole, racjonalnie organizować własną pracę. 5

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: wybrać formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej, wybrać formę opodatkowania działalności gospodarczej, sporządzić dokumenty niezbędne do podjęcia i prowadzenia przedsiębiorstwa handlowego, sporządzić biznesplan dla wybranej działalności handlowej, dokonać analizy planu finansowego opracowanego w biznesplanie, obliczyć wskaźniki rentowności planowanej działalności, dokonać analizy czynników kształtujących popyt i podaŝ, dokonać analizy działalności handlowej na rynku, zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaŝy na rynku, zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia i sprzedaŝy. 6

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Działalność gospodarcza, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Materiał nauczania Działalnością gospodarczą jest działalność podejmowana w celu zarobkowym: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóŝ, działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. O uznaniu poczynań i przedsięwzięć za działalność gospodarczą decydują: motyw działanie w celach zarobkowych, działanie przedsiębiorcy na własny rachunek, prowadzenie działalności w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą jest wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą: osoba fizyczna kaŝdy człowiek występujący jako podmiot prawa cywilnego, czyli osoba posiadająca zdolność prawną, osoba prawna samodzielna jednostka organizacyjna zorganizowana dla osiągnięcia pewnych celów w sposób określony przez prawo, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli moŝność bycia podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa. Za przedsiębiorców uznaje się takŝe wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej regulują przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorców ze względu na wielkość dzielimy na trzy grupy. 1. Mikroprzedsiębiorca to podmiot, który spełnia łącznie następujące wymogi: w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niŝ 10 pracowników, osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, 2. Mały przedsiębiorca to podmiot, który: w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niŝ 50 pracowników, osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, 7

10 3. Średni przedsiębiorca to podmiot, który spełnia następujące warunki: w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niŝ 250 pracowników, osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Działalność gospodarcza realizowana przez jednostki gospodarcze jest usystematyzowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Zgodnie z PKD działalność gospodarcza sklasyfikowana jest na pięciu poziomach: sekcji, działów, grup, klas i podklas. Tabela 1. Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności [www.stat.gov.pl] DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 47.1 SprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Z SprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych W praktyce gospodarczej podmioty gospodarcze prowadzą róŝne rodzaje działalności. Podejmując działalność gospodarczą przedsiębiorca musi określić działalność podstawową, czyli przewaŝającą. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej naleŝy podjąć decyzję w jakiej formie organizacyjno-prawnej chcemy ją prowadzić. W Ŝyciu gospodarczym funkcjonują następujące formy prawne przedsiębiorstw: formy krajowe, które przewidziane są w ustawodawstwie danego kraju. Ze względu na własność wyróŝniamy przedsiębiorstwa: prywatne własność osób prywatnych, państwowe własność skarbu państwa, komunalne własność samorządu terytorialnego, formy paneuropejskie, które są uregulowane w ustawodawstwie wspólnotowym i obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Do krajowych form działalności zaliczamy: przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej, spółkę cywilną, spółki handlowe, organizacje non-profit: stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie. Przedsiębiorstwo osoby fizycznej to firma naleŝąca do jednego właściciela, osoby fizycznej. Właściciel prowadzi działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą, który podejmuje decyzje i odpowiada za swoje zobowiązania bez ograniczeń, równieŝ majątkiem osobistym. 8

11 Spółka cywilna nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa i nie jest przedsiębiorstwem. Przedsiębiorcami są poszczególni wspólnicy spółki. KaŜdy wspólnik działa pod firmą. Za zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie zarówno majątkiem spółki, jak i majątkiem indywidualnym. JeŜeli przez dwa kolejne lata przychody wspólników spółki cywilnej przekraczają równowartość 800 tysięcy euro, spółka musi być wpisana do rejestru przedsiębiorców i staje się spółką jawną. Spółki handlowe działają w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych. Dzielą się na spółki osobowe, które nie posiadają osobowości prawnej i spółki kapitałowe, posiadające pełną osobowość prawną. Ich klasyfikację przedstawia rysunek 1, natomiast cechy charakterystyczne tych spółek zawiera tabela 2. SPÓŁKI HANDLOWE OSOBOWE KAPITAŁOWE JAWNA AKCYJNA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMANDYTOWA Rys. 1. Klasyfikacja spółek handlowych [opracowanie własne] Tabela 2. Charakterystyka spółek handlowych [opracowanie własne] Spółka/skrót Jawna sp. j. Partnerska sp. p. lub zwrot po nazwie spółki :"i partner" lub "i partnerzy" KOMANDYTOWO - AKCYJNA Podstawa prawna Kodeks spółek handlowych, art Kodeks spółek handlowych, art Cechy charakterystyczne umowa spółki powinna być zawarta na piśmie i musi być zarejestrowana w sądzie rejonowym prowadzącym rejestr sądowy, spółka jawna działa pod własną firmą, czyli nazwą; konieczne jest umieszczenie w niej nazwiska lub nazwy co najmniej jednego wspólnika, sprawy spółki prowadzą wspólnicy i kaŝdy z nich ma prawo reprezentować spółkę, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania majątkiem spółki oraz majątkiem osobistym, wspólnicy mają prawo do udziału w zyskach i uczestniczą w stratach stosownie do udziałów określonych w umowie, gdy udziały nie są określone podział jest równy. spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu: aptekarza, architekta, inŝyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, 9

12 lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, połoŝnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. Komandytowa sp. k. Kodeks spółek handlowych, art prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, która musi składać się co najmniej z nazwiska jednego komplementariusza, umowa w formie aktu notarialnego, występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze komplementariusz odpowiada wobec wierzycieli spółki całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do tzw. sumy komandytowej, komandytariusz moŝe reprezentować spółkę wyłącznie jako pełnomocnik. Komandytowo -akcyjna S.K.A. Kodeks spółek handlowych, art prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, która powinna zawierać nazwisko koplementariusza, wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczeń, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i nie odpowiada za zobowiązania spółki, akcjonariusz reprezentuje spółkę jako pełnomocnik, statut spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, kapitał zakładowy nie moŝe być mniejszy niŝ zł. Z ograniczoną odpowiedzialn ością sp. z o.o. lub spółka z o.o. Kodeks spółek handlowych, art firma spółki moŝe być obrana dowolnie, minimalny kapitał zakładowy zł jest dzielony na udziały, wartość nominalna udziału nie moŝe być niŝsza niŝ 50 zł, umowa w postaci aktu notarialnego wpisana do rejestru sądowego, spółka odpowiada przed wierzycielami do wysokości udziałów wspólników plus majątek spółki, występuje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, spółką zarządza i ją reprezentuje zarząd. Akcyjna S.A Kodeks spółek handlowych, art statut spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, firma spółki moŝe być obrana dowolnie, minimalny kapitał zakładowy zł, kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej, minimalna wartość jednej akcji to 1 grosz, organy spółki to: walne zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd, rada nadzorcza, występuje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości 10

13 Organizacje non-profit to organizacje, których zadaniem nie jest osiąganie zysku. Najczęściej są to stowarzyszenia i fundacje, które powstają w sensie prawnym w momencie wpisu do rejestru sądowego. Przedsiębiorstwo państwowe jest podmiotem, którego organem załoŝycielskim jest Państwo. Posiada ono osobowość prawną. Działa w oparciu o ustawę o przedsiębiorstwach państwowych. Najczęściej funkcjonują w dziedzinach o znaczeniu ogólnopaństwowym, są zorganizowane w formie spółek Skarbu Państwa. Spółdzielnia jest to dobrowolne zrzeszenie, posiadające osobowość prawną osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w interesie swoich członków. Działa w oparciu o ustawę o spółdzielniach. W Polsce występują równieŝ spółki paneuropejskie. Są to spółki ponadnarodowe, które podlegają regulacjom prawnym ustawodawstwa wspólnotowego oraz krajowego. Zaliczamy do nich między innymi formy przedstawione w tabeli 3. Tabela 3. Charakterystyka paneuropejskich form przedsiębiorstw [opracowanie własne] Forma działalności Spółdzielnia Europejska Spółka Europejska Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych Cechy charakterystyczne Pytania sprawdzające jest osobą prawną, tworzą ją osoby fizyczne (co najmniej 5) zamieszkałe w róŝnych krajach członkowskich lub osoby prawne załoŝone według praw krajów wspólnoty, minimalny kapitał zakładowy euro, rejestracja w kraju członkowskim, w którym znajduje się główna siedziba, opodatkowanie według zasad kraju, gdzie jest główna siedziba. tworzą ją podmioty, których siedziba znajduje się w róŝnych krajach wspólnoty, jest formą prawną spółki akcyjnej, podlega rejestracji w rejestrze handlowym tego państwa, w którym znajduje się jej statutowa siedziba, jej powstanie jest ogłaszane w unijnym Dzienniku Urzędowym, kapitał zakładowy euro, opodatkowanie według zasad kraju, gdzie jest główna siedziba. zgrupowanie podlega wpisowi do rejestru na zasadach określonych dla spółki jawnej, nie posiada osobowości prawnej (prawo krajowe określa czy zgromadzenie posiada osobowość prawną), ma charakter pomocniczy w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez jej członków, nie realizuje inwestycji publicznych, zatrudnia do 500 pracowników. Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaką działalność określamy działalnością gospodarczą? 2. Jakie formy własności przedsiębiorstw dominują w Polsce? 3. Jakie są podstawowe cechy spółek osobowych? 11

14 4. Na jakie grupy dzielimy przedsiębiorców ze względu na wielkość? 5. Ile osób moŝe zatrudniać mały przedsiębiorca? 6. Na jakich poziomach jest sklasyfikowana działalność gospodarcza w PKD? 7. Co naleŝy rozumieć przez firmę? 8. Jakie wyróŝniamy podstawowe formy organizacyjno-prawne prowadzonej działalności gospodarczej? 9. Jakie przepisy regulują działalność spółek kapitałowych? 10. Jaki jest cel tworzenia spółek paneuropejskich? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Porównaj spółkę cywilną ze spółką jawną. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące wymienionych spółek, 2) ustalić kryteria porównania, 3) przy wybranych kryteriach zapisać cechy odpowiadające spółce cywilnej i jawnej, 4) wskazać na róŝnice i podobieństwa w porównywanych spółkach. WyposaŜenie stanowiska pracy: kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, papier formatu A4. Ćwiczenie 2 Określ elementy oznaczenia firmy w przypadku: przedsiębiorstwa osoby fizycznej, spółki cywilnej, spółki komandytowej, spółki akcyjnej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zdefiniować pojęcie firma, 2) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące oznaczenia działalności gospodarczej w podanych formach organizacyjno-prawnych, 3) przyporządkować wymienionym formom organizacyjno-prawnym oznaczenia firmy. WyposaŜenie stanowiska pracy: kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, papier formatu A4. 12

15 Ćwiczenie 3 Przyporządkuj wymienionym rodzajom działalności kody Polskiej Klasyfikacji Działalności: hurtownia owoców i warzyw, hurtownia kawy, księgarnia, sklep z artykułami sportowymi, stoisko z obuwiem na targowisku, stragan z warzywami i owocami, sklep internetowy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przyporządkować wymienione rodzaje działalności do odpowiedniej sekcji PKD, 2) odszukać w PKD wybraną sekcję, 3) wypisać kody podklasy i nazwy grupowania odpowiadające wymienionym rodzajom działalności. WyposaŜenie stanowiska pracy: Polska Klasyfikacja Działalności, papier formatu A Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować pojęcie działalność gospodarcza? 2) sklasyfikować spółki handlowe? 3) określić warunki jakie powinien spełnić mikroprzedsiębiorca? 4) odróŝnić spółki osobowe od spółek kapitałowych? 5) scharakteryzować spółkę cywilną? 6) wymienić formy przedsiębiorstw paneuropejskich? 7) zdefiniować pojęcie osoba prawna? 8) wskazać róŝnice między spółką cywilną a spółką jawną? 9) określić wysokość wymaganego kapitału zakładowego w spółkach handlowych? 10) przyporządkować kody PKD wykonywanym rodzajom działalności? 13

16 4.2. Formy opodatkowania działalności gospodarczej Materiał nauczania Podstawowym obciąŝeniem podatkowym przedsiębiorcy jest podatek dochodowy. Zasady opodatkowania są zróŝnicowane i zaleŝą od: formy prawnej, w jakiej działa przedsiębiorca, przedmiotu i rozmiaru prowadzonej działalności, wysokości osiąganych przychodów. W Polsce funkcjonują dwa systemy opodatkowania dochodów. Osoby prawne objęte są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), a osoby fizyczne podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Przedsiębiorcy będący osobą prawną płacą podatek dochodowy, niezaleŝnie od wielkości dochodów wg stawki 19%. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybierać spośród następujących form opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, podatek liniowy. Karta podatkowa to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta forma opodatkowania moŝliwa jest dla osób fizycznych prowadzących na terenie kraju indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Jest najprostszym sposobem płacenia podatków. Nie wymaga prowadzenia ewidencji, a rachunki wystawia się tylko na Ŝądanie klienta. Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest najczęściej bardzo korzystne dla osób prowadzących działalność o niewielkich rozmiarach. Podatek opłacany jest co miesiąc w formie kwoty zryczałtowanej, określanej przez naczelnika urzędu skarbowego w zaleŝności od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, liczby zatrudnionych pracowników. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania przychodów. Podatnicy mogą opłacać podatek w tej formie jeŝeli: w roku poprzedzającym rok podatkowy wysokość przychodów nie przekroczyła równowartości euro, rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej, nie są wyłączeni z tej formy opodatkowania przepisami ustawy. Podatek w tej formie opłaca się od uzyskanych przychodów, bez pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu, według stawek: 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, 17% przychodów z tytułu niektórych rodzajów działalności usługowej, 8,5% od przychodów z działalności usługowej, 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej, 3,0% od przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu. Podatnicy wybierając tę formę opodatkowania muszą dla celów podatkowych prowadzić ewidencję przychodów. Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania, nie ma więc ograniczeń związanych z jej wyborem. Jeśli przedsiębiorca nie deklaruje innej formy opodatkowania, będzie rozliczać się na zasadach ogólnych, właściwych wszystkim podatnikom. 14

17 Podstawę opodatkowania stanowi faktycznie uzyskany dochód, czyli nadwyŝka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Wysokość podatku dochodowego oblicza się na podstawie skali podatkowej, według stawek 19%, 30% i 40%. Podatnicy wybierający ogólne zasady opodatkowania muszą prowadzić księgę przychodów i rozchodów lub pełną księgowość, gdy przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczą równowartość euro. Osoby wybierające zasady ogólne, prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się według księgi przychodów i rozchodów, mogą skorzystać z podatku liniowego. Wynosi on zawsze 19%, niezaleŝnie od dochodu. Dokonując wyboru tej formy opodatkowania podatnik traci prawo do ulg i zwolnień. Z moŝliwości opodatkowania podatkiem liniowym zostali wyłączeni przedsiębiorcy, którzy mieliby świadczyć usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, z którym w ubiegłym lub obecnym roku podatkowym związani byli umową o pracę. Wybierając tę formę opodatkowania nie moŝna takŝe rozliczać się wspólnie z małŝonkiem oraz korzystać z ulg. W liniowym PIT podatnik traci prawo do obniŝenia naliczonego podatku o kwotę wolną od podatku. Nie wszyscy podatnicy mogą wybierać między wszystkimi moŝliwymi formami opodatkowania. Nie kaŝdy moŝe płacić podatek w formie ryczałtu lub karty podatkowej. Wyboru takiego nie mają np. adwokaci czy biegli rewidenci. Skoro nie mają wyboru, zmuszeni są do opłacania podatku na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pierwszej kolejności forma opodatkowania zaleŝy od rodzaju działalności, a takŝe od formy organizacyjno-prawnej, a następnie od dokonanego przez podatnika wyboru. Tabela 4. ZaleŜności między formą organizacyjno prawną prowadzenia działalności a formą opodatkowania [opracowanie własne] Forma prawna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowoakcyjna Spółka z o.o. Spółka akcyjna Spółka cywilna Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej MoŜliwe formy opodatkowania ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne podatek płacony wg skali podatkowej, zasady ogólne podatek liniowy. ryczałt ewidencjonowany (tylko dla wybranych zawodów), zasady ogólne podatek płacony wg skali podatkowej, zasady ogólne podatek liniowy. zasady ogólne podatek płacony wg skali podatkowej, zasady ogólne podatek liniowy. zasady ogólne podatek płacony wg skali podatkowej, zasady ogólne podatek liniowy. podatek od osób prawnych. podatek od osób prawnych. karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne podatek płacony wg skali podatkowej, zasady ogólne podatek liniowy. karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne podatek płacony wg skali podatkowej, zasady ogólne podatek liniowy. 15

18 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są systemy opodatkowania dochodów w Polsce? 2. Jaką formę opodatkowania moŝe wybrać spółka cywilna? 3. Kto moŝe wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej? 4. Od czego zaleŝy wysokość podatku w formie karty podatkowej? 5. Kto moŝe wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 6. Jakie są stawki zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych? 7. Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych? 8. Jakie formy opodatkowania podatkiem dochodowym występują w spółkach kapitałowych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wybierz najkorzystniejszą formę opodatkowania dochodów osiąganych przez przedsiębiorstwo osoby fizycznej, wiedząc Ŝe: podatnik prowadzi działalność w zakresie handlu kwiatami, podatnik nie korzysta z ulg i odliczeń, roczny przychód wynosi ,00 zł, roczne koszty wynoszą 6 200,00 zł, miesięczna stawka podatku wg karty podatkowej wynosi 452,00 zł. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odszukać w przepisach podatkowych wysokość aktualnych stawek podatkowych dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 2) odszukać w przepisach podatkowych skalę podatkową na bieŝący rok podatkowy, 3) obliczyć dochód, 4) obliczyć wartość rocznego podatku dochodowego płaconego: w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach ogólnych oraz podatku liniowego, 5) wybrać jedną z form opodatkowania, 6) uzasadnić wybór. WyposaŜenie stanowiska pracy: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, papier formatu A4. 16

19 Ćwiczenie 2 Opracuj wykaz czynników, które naleŝy wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania działalności gospodarczej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować zaleŝności między formą działalności gospodarczej a formami opodatkowania, 2) przeanalizować zaleŝności między formą opodatkowania a wymogami ewidencyjnymi, 3) określić czynniki wpływające na wysokość podatku, 4) wypisać czynniki determinujące wybór formy opodatkowania, 5) wskazać stopień istotności tych czynników. WyposaŜenie stanowiska pracy: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, papier formatu A4. Ćwiczenie 3 Określ wady i zalety opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych w formie ryczałtu i na zasadach ogólnych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać uwaŝnie ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2) przeczytać uwaŝnie ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym, 3) wypisać argumenty przemawiające za zastosowaniem danej formy opodatkowania, 4) wypisać argumenty przemawiające przeciw stosowaniu danej formy opodatkowania. WyposaŜenie stanowiska pracy: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, papier formatu A Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić formy opodatkowania działalności gospodarczej? 2) określić czynniki, od których zaleŝy forma opodatkowania działalności gospodarczej? 3) obliczyć podatek dochodowy na zasadach ogólnych? 4) przyporządkować stawki ryczałtu do rodzaju działalności? 5) określić czynniki, od których zaleŝy wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej? 6) powiązać formy opodatkowania z obowiązującymi ewidencjami księgowymi? 7) określić wysokość stawki podatkowej dla dochodów spółek kapitałowych? 17

20 4.3. Dokumentacja niezbędna do podjęcia i prowadzenia działalności handlowej Materiał nauczania Małe przedsiębiorstwa handlowe sklepy, najczęściej zorganizowane są jako przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub spółki cywilnej. Aby rozpocząć działalność handlową naleŝy dopełnić obowiązków rejestracyjnych. Osoba fizyczna oraz wspólnicy spółki cywilnej rejestrują swoją działalność w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania. Pozostali przedsiębiorcy: spółki prawa handlowego, fundacje oraz stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejestrowe. Kolejność działań oraz dokumentacja niezbędna do uruchomienia działalności gospodarczej osoby fizycznej jest przedstawiona poniŝej. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą musi zgłosić się do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania i wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek o wpis do ewidencji musi zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, określenie miejsca wykonywania działalności, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z PKD, wskazanie daty rozpoczęcia działalności. Wykonywanie niektórych rodzajów działalności wymaga: uzyskania koncesji przykładem działalności koncesjonowanej jest dystrybucja i obrót paliwami i energią, uzyskania zezwoleń przykładem działalności wymagającej zezwolenia jest sprzedaŝ hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych, uzyskania licencji przykładem działalności licencjonowanej jest zarządzanie nieruchomościami. Rejestr podmiotów gospodarczych KaŜdy przedsiębiorca ma swój numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy niepowtarzalny numer w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonym do celów statystycznych. Nadaje go Urząd Statystyczny województwa, po złoŝeniu przez przedsiębiorcę wniosku na formularzu RG-1. Niezbędne dokumenty do dokonania rejestracji w urzędzie statystycznym: wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z rejestru Sądowego, potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej, dowód osobisty właściciela (PESEL). Rachunek bankowy ZałoŜenie rachunku bankowego jest dla przedsiębiorców obowiązkowe. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych 18

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie TECZKA INFORMACYJNA Pierwsze kroki w biznesie przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny na dzień 14.04.2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU do własnej firmy

KROK PO KROKU do własnej firmy KROK PO KROKU do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe) na przykładzie Poznania. Karolina

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 5 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw Procedura rejestracyjna j przedsiębiorstwa w Polsce 2014-11-05

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób, które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą -1- Stan prawny na dzień 1.07.2012 r. Wstęp Aby Twoja Firma działała jak przysłowiowy szwajcarski

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Bądź sobie szefem poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Spis treści I. Pomysł na biznes 3 II. Indywidualna działalność gospodarcza 5 III. Wspólna działalność gospodarcza 13 IV. Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY PYTANIA I ODPOWIEDZI O ROZLICZENIA W E-HANDLU BANFI GROUP ODPOWIADA NA 34 PYTANIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ KAŻDEMU E-SPRZEDAWCY ED YCJA PIER WSZA - PAŹDZI ERNI K 2014 W lutym 2015 roku minie dekada od kiedy

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo