Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06"

Transkrypt

1

2 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

3 Recenzenci: mgr Teresa DŜugaj mgr Krystyna Kielan Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata Sienna Konsultacja: dr BoŜena Zając Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 522[01].Z3.06 Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu sprzedawca. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

4 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Działalność gospodarcza, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Formy opodatkowania działalności gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dokumentacja niezbędna do podjęcia i prowadzenia działalności handlowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Planowanie działalności gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 60 2

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o procedurach postępowania związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŝ opanowałeś określone treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie materiału całej jednostki modułowej, literaturę. 3

6 522[01].Z3 Obsługa finansowa przedsiębiorstwa handlowego 522[01].Z3.01 Prowadzenie obliczeń finansowych 522[01].Z3.02 Obsługa stanowiska kasowego 522[01].Z3.03 Sporządzanie dokumentów finansowych 522[01].Z3.04 Uczestniczenie w kontroli wewnętrznej i zewnętrznej 522[01].Z3.05 Korzystanie z komputerowych programów Handlowo-magazynowych 522[01].Z3.06 Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym Schemat układu jednostek modułowych 4

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z róŝnych źródeł informacji, rozróŝniać podstawowe pojęcia ekonomiczne właściwe dla gospodarki rynkowej, podejmować decyzje w trudnych sytuacjach Ŝyciowych i zawodowych, sporządzać dokumenty związane z obrotem towarowym, kontrolować dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym, dokonywać obliczeń rachunkowych w zakresie czterech działań, szacować wyniki, czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie rysunków, wykresów, dokumentów, analizować otrzymane informacje i oceniać ich przydatność, współpracować w zespole, racjonalnie organizować własną pracę. 5

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: wybrać formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej, wybrać formę opodatkowania działalności gospodarczej, sporządzić dokumenty niezbędne do podjęcia i prowadzenia przedsiębiorstwa handlowego, sporządzić biznesplan dla wybranej działalności handlowej, dokonać analizy planu finansowego opracowanego w biznesplanie, obliczyć wskaźniki rentowności planowanej działalności, dokonać analizy czynników kształtujących popyt i podaŝ, dokonać analizy działalności handlowej na rynku, zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaŝy na rynku, zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia i sprzedaŝy. 6

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Działalność gospodarcza, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Materiał nauczania Działalnością gospodarczą jest działalność podejmowana w celu zarobkowym: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóŝ, działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. O uznaniu poczynań i przedsięwzięć za działalność gospodarczą decydują: motyw działanie w celach zarobkowych, działanie przedsiębiorcy na własny rachunek, prowadzenie działalności w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą jest wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą: osoba fizyczna kaŝdy człowiek występujący jako podmiot prawa cywilnego, czyli osoba posiadająca zdolność prawną, osoba prawna samodzielna jednostka organizacyjna zorganizowana dla osiągnięcia pewnych celów w sposób określony przez prawo, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli moŝność bycia podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa. Za przedsiębiorców uznaje się takŝe wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej regulują przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorców ze względu na wielkość dzielimy na trzy grupy. 1. Mikroprzedsiębiorca to podmiot, który spełnia łącznie następujące wymogi: w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niŝ 10 pracowników, osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, 2. Mały przedsiębiorca to podmiot, który: w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niŝ 50 pracowników, osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, 7

10 3. Średni przedsiębiorca to podmiot, który spełnia następujące warunki: w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niŝ 250 pracowników, osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Działalność gospodarcza realizowana przez jednostki gospodarcze jest usystematyzowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Zgodnie z PKD działalność gospodarcza sklasyfikowana jest na pięciu poziomach: sekcji, działów, grup, klas i podklas. Tabela 1. Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności [www.stat.gov.pl] DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 47.1 SprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Z SprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych W praktyce gospodarczej podmioty gospodarcze prowadzą róŝne rodzaje działalności. Podejmując działalność gospodarczą przedsiębiorca musi określić działalność podstawową, czyli przewaŝającą. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej naleŝy podjąć decyzję w jakiej formie organizacyjno-prawnej chcemy ją prowadzić. W Ŝyciu gospodarczym funkcjonują następujące formy prawne przedsiębiorstw: formy krajowe, które przewidziane są w ustawodawstwie danego kraju. Ze względu na własność wyróŝniamy przedsiębiorstwa: prywatne własność osób prywatnych, państwowe własność skarbu państwa, komunalne własność samorządu terytorialnego, formy paneuropejskie, które są uregulowane w ustawodawstwie wspólnotowym i obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Do krajowych form działalności zaliczamy: przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej, spółkę cywilną, spółki handlowe, organizacje non-profit: stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie. Przedsiębiorstwo osoby fizycznej to firma naleŝąca do jednego właściciela, osoby fizycznej. Właściciel prowadzi działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą, który podejmuje decyzje i odpowiada za swoje zobowiązania bez ograniczeń, równieŝ majątkiem osobistym. 8

11 Spółka cywilna nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa i nie jest przedsiębiorstwem. Przedsiębiorcami są poszczególni wspólnicy spółki. KaŜdy wspólnik działa pod firmą. Za zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie zarówno majątkiem spółki, jak i majątkiem indywidualnym. JeŜeli przez dwa kolejne lata przychody wspólników spółki cywilnej przekraczają równowartość 800 tysięcy euro, spółka musi być wpisana do rejestru przedsiębiorców i staje się spółką jawną. Spółki handlowe działają w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych. Dzielą się na spółki osobowe, które nie posiadają osobowości prawnej i spółki kapitałowe, posiadające pełną osobowość prawną. Ich klasyfikację przedstawia rysunek 1, natomiast cechy charakterystyczne tych spółek zawiera tabela 2. SPÓŁKI HANDLOWE OSOBOWE KAPITAŁOWE JAWNA AKCYJNA PARTNERSKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMANDYTOWA Rys. 1. Klasyfikacja spółek handlowych [opracowanie własne] Tabela 2. Charakterystyka spółek handlowych [opracowanie własne] Spółka/skrót Jawna sp. j. Partnerska sp. p. lub zwrot po nazwie spółki :"i partner" lub "i partnerzy" KOMANDYTOWO - AKCYJNA Podstawa prawna Kodeks spółek handlowych, art Kodeks spółek handlowych, art Cechy charakterystyczne umowa spółki powinna być zawarta na piśmie i musi być zarejestrowana w sądzie rejonowym prowadzącym rejestr sądowy, spółka jawna działa pod własną firmą, czyli nazwą; konieczne jest umieszczenie w niej nazwiska lub nazwy co najmniej jednego wspólnika, sprawy spółki prowadzą wspólnicy i kaŝdy z nich ma prawo reprezentować spółkę, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania majątkiem spółki oraz majątkiem osobistym, wspólnicy mają prawo do udziału w zyskach i uczestniczą w stratach stosownie do udziałów określonych w umowie, gdy udziały nie są określone podział jest równy. spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu: aptekarza, architekta, inŝyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, 9

12 lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, połoŝnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. Komandytowa sp. k. Kodeks spółek handlowych, art prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, która musi składać się co najmniej z nazwiska jednego komplementariusza, umowa w formie aktu notarialnego, występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze komplementariusz odpowiada wobec wierzycieli spółki całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do tzw. sumy komandytowej, komandytariusz moŝe reprezentować spółkę wyłącznie jako pełnomocnik. Komandytowo -akcyjna S.K.A. Kodeks spółek handlowych, art prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, która powinna zawierać nazwisko koplementariusza, wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczeń, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i nie odpowiada za zobowiązania spółki, akcjonariusz reprezentuje spółkę jako pełnomocnik, statut spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, kapitał zakładowy nie moŝe być mniejszy niŝ zł. Z ograniczoną odpowiedzialn ością sp. z o.o. lub spółka z o.o. Kodeks spółek handlowych, art firma spółki moŝe być obrana dowolnie, minimalny kapitał zakładowy zł jest dzielony na udziały, wartość nominalna udziału nie moŝe być niŝsza niŝ 50 zł, umowa w postaci aktu notarialnego wpisana do rejestru sądowego, spółka odpowiada przed wierzycielami do wysokości udziałów wspólników plus majątek spółki, występuje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, spółką zarządza i ją reprezentuje zarząd. Akcyjna S.A Kodeks spółek handlowych, art statut spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, firma spółki moŝe być obrana dowolnie, minimalny kapitał zakładowy zł, kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej, minimalna wartość jednej akcji to 1 grosz, organy spółki to: walne zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd, rada nadzorcza, występuje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości 10

13 Organizacje non-profit to organizacje, których zadaniem nie jest osiąganie zysku. Najczęściej są to stowarzyszenia i fundacje, które powstają w sensie prawnym w momencie wpisu do rejestru sądowego. Przedsiębiorstwo państwowe jest podmiotem, którego organem załoŝycielskim jest Państwo. Posiada ono osobowość prawną. Działa w oparciu o ustawę o przedsiębiorstwach państwowych. Najczęściej funkcjonują w dziedzinach o znaczeniu ogólnopaństwowym, są zorganizowane w formie spółek Skarbu Państwa. Spółdzielnia jest to dobrowolne zrzeszenie, posiadające osobowość prawną osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w interesie swoich członków. Działa w oparciu o ustawę o spółdzielniach. W Polsce występują równieŝ spółki paneuropejskie. Są to spółki ponadnarodowe, które podlegają regulacjom prawnym ustawodawstwa wspólnotowego oraz krajowego. Zaliczamy do nich między innymi formy przedstawione w tabeli 3. Tabela 3. Charakterystyka paneuropejskich form przedsiębiorstw [opracowanie własne] Forma działalności Spółdzielnia Europejska Spółka Europejska Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych Cechy charakterystyczne Pytania sprawdzające jest osobą prawną, tworzą ją osoby fizyczne (co najmniej 5) zamieszkałe w róŝnych krajach członkowskich lub osoby prawne załoŝone według praw krajów wspólnoty, minimalny kapitał zakładowy euro, rejestracja w kraju członkowskim, w którym znajduje się główna siedziba, opodatkowanie według zasad kraju, gdzie jest główna siedziba. tworzą ją podmioty, których siedziba znajduje się w róŝnych krajach wspólnoty, jest formą prawną spółki akcyjnej, podlega rejestracji w rejestrze handlowym tego państwa, w którym znajduje się jej statutowa siedziba, jej powstanie jest ogłaszane w unijnym Dzienniku Urzędowym, kapitał zakładowy euro, opodatkowanie według zasad kraju, gdzie jest główna siedziba. zgrupowanie podlega wpisowi do rejestru na zasadach określonych dla spółki jawnej, nie posiada osobowości prawnej (prawo krajowe określa czy zgromadzenie posiada osobowość prawną), ma charakter pomocniczy w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez jej członków, nie realizuje inwestycji publicznych, zatrudnia do 500 pracowników. Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaką działalność określamy działalnością gospodarczą? 2. Jakie formy własności przedsiębiorstw dominują w Polsce? 3. Jakie są podstawowe cechy spółek osobowych? 11

14 4. Na jakie grupy dzielimy przedsiębiorców ze względu na wielkość? 5. Ile osób moŝe zatrudniać mały przedsiębiorca? 6. Na jakich poziomach jest sklasyfikowana działalność gospodarcza w PKD? 7. Co naleŝy rozumieć przez firmę? 8. Jakie wyróŝniamy podstawowe formy organizacyjno-prawne prowadzonej działalności gospodarczej? 9. Jakie przepisy regulują działalność spółek kapitałowych? 10. Jaki jest cel tworzenia spółek paneuropejskich? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Porównaj spółkę cywilną ze spółką jawną. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące wymienionych spółek, 2) ustalić kryteria porównania, 3) przy wybranych kryteriach zapisać cechy odpowiadające spółce cywilnej i jawnej, 4) wskazać na róŝnice i podobieństwa w porównywanych spółkach. WyposaŜenie stanowiska pracy: kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, papier formatu A4. Ćwiczenie 2 Określ elementy oznaczenia firmy w przypadku: przedsiębiorstwa osoby fizycznej, spółki cywilnej, spółki komandytowej, spółki akcyjnej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zdefiniować pojęcie firma, 2) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje dotyczące oznaczenia działalności gospodarczej w podanych formach organizacyjno-prawnych, 3) przyporządkować wymienionym formom organizacyjno-prawnym oznaczenia firmy. WyposaŜenie stanowiska pracy: kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, papier formatu A4. 12

15 Ćwiczenie 3 Przyporządkuj wymienionym rodzajom działalności kody Polskiej Klasyfikacji Działalności: hurtownia owoców i warzyw, hurtownia kawy, księgarnia, sklep z artykułami sportowymi, stoisko z obuwiem na targowisku, stragan z warzywami i owocami, sklep internetowy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przyporządkować wymienione rodzaje działalności do odpowiedniej sekcji PKD, 2) odszukać w PKD wybraną sekcję, 3) wypisać kody podklasy i nazwy grupowania odpowiadające wymienionym rodzajom działalności. WyposaŜenie stanowiska pracy: Polska Klasyfikacja Działalności, papier formatu A Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować pojęcie działalność gospodarcza? 2) sklasyfikować spółki handlowe? 3) określić warunki jakie powinien spełnić mikroprzedsiębiorca? 4) odróŝnić spółki osobowe od spółek kapitałowych? 5) scharakteryzować spółkę cywilną? 6) wymienić formy przedsiębiorstw paneuropejskich? 7) zdefiniować pojęcie osoba prawna? 8) wskazać róŝnice między spółką cywilną a spółką jawną? 9) określić wysokość wymaganego kapitału zakładowego w spółkach handlowych? 10) przyporządkować kody PKD wykonywanym rodzajom działalności? 13

16 4.2. Formy opodatkowania działalności gospodarczej Materiał nauczania Podstawowym obciąŝeniem podatkowym przedsiębiorcy jest podatek dochodowy. Zasady opodatkowania są zróŝnicowane i zaleŝą od: formy prawnej, w jakiej działa przedsiębiorca, przedmiotu i rozmiaru prowadzonej działalności, wysokości osiąganych przychodów. W Polsce funkcjonują dwa systemy opodatkowania dochodów. Osoby prawne objęte są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), a osoby fizyczne podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Przedsiębiorcy będący osobą prawną płacą podatek dochodowy, niezaleŝnie od wielkości dochodów wg stawki 19%. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybierać spośród następujących form opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, podatek liniowy. Karta podatkowa to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta forma opodatkowania moŝliwa jest dla osób fizycznych prowadzących na terenie kraju indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Jest najprostszym sposobem płacenia podatków. Nie wymaga prowadzenia ewidencji, a rachunki wystawia się tylko na Ŝądanie klienta. Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest najczęściej bardzo korzystne dla osób prowadzących działalność o niewielkich rozmiarach. Podatek opłacany jest co miesiąc w formie kwoty zryczałtowanej, określanej przez naczelnika urzędu skarbowego w zaleŝności od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, liczby zatrudnionych pracowników. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania przychodów. Podatnicy mogą opłacać podatek w tej formie jeŝeli: w roku poprzedzającym rok podatkowy wysokość przychodów nie przekroczyła równowartości euro, rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej, nie są wyłączeni z tej formy opodatkowania przepisami ustawy. Podatek w tej formie opłaca się od uzyskanych przychodów, bez pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu, według stawek: 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, 17% przychodów z tytułu niektórych rodzajów działalności usługowej, 8,5% od przychodów z działalności usługowej, 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej, 3,0% od przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu. Podatnicy wybierając tę formę opodatkowania muszą dla celów podatkowych prowadzić ewidencję przychodów. Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania, nie ma więc ograniczeń związanych z jej wyborem. Jeśli przedsiębiorca nie deklaruje innej formy opodatkowania, będzie rozliczać się na zasadach ogólnych, właściwych wszystkim podatnikom. 14

17 Podstawę opodatkowania stanowi faktycznie uzyskany dochód, czyli nadwyŝka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Wysokość podatku dochodowego oblicza się na podstawie skali podatkowej, według stawek 19%, 30% i 40%. Podatnicy wybierający ogólne zasady opodatkowania muszą prowadzić księgę przychodów i rozchodów lub pełną księgowość, gdy przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczą równowartość euro. Osoby wybierające zasady ogólne, prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się według księgi przychodów i rozchodów, mogą skorzystać z podatku liniowego. Wynosi on zawsze 19%, niezaleŝnie od dochodu. Dokonując wyboru tej formy opodatkowania podatnik traci prawo do ulg i zwolnień. Z moŝliwości opodatkowania podatkiem liniowym zostali wyłączeni przedsiębiorcy, którzy mieliby świadczyć usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, z którym w ubiegłym lub obecnym roku podatkowym związani byli umową o pracę. Wybierając tę formę opodatkowania nie moŝna takŝe rozliczać się wspólnie z małŝonkiem oraz korzystać z ulg. W liniowym PIT podatnik traci prawo do obniŝenia naliczonego podatku o kwotę wolną od podatku. Nie wszyscy podatnicy mogą wybierać między wszystkimi moŝliwymi formami opodatkowania. Nie kaŝdy moŝe płacić podatek w formie ryczałtu lub karty podatkowej. Wyboru takiego nie mają np. adwokaci czy biegli rewidenci. Skoro nie mają wyboru, zmuszeni są do opłacania podatku na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pierwszej kolejności forma opodatkowania zaleŝy od rodzaju działalności, a takŝe od formy organizacyjno-prawnej, a następnie od dokonanego przez podatnika wyboru. Tabela 4. ZaleŜności między formą organizacyjno prawną prowadzenia działalności a formą opodatkowania [opracowanie własne] Forma prawna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowoakcyjna Spółka z o.o. Spółka akcyjna Spółka cywilna Przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej MoŜliwe formy opodatkowania ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne podatek płacony wg skali podatkowej, zasady ogólne podatek liniowy. ryczałt ewidencjonowany (tylko dla wybranych zawodów), zasady ogólne podatek płacony wg skali podatkowej, zasady ogólne podatek liniowy. zasady ogólne podatek płacony wg skali podatkowej, zasady ogólne podatek liniowy. zasady ogólne podatek płacony wg skali podatkowej, zasady ogólne podatek liniowy. podatek od osób prawnych. podatek od osób prawnych. karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne podatek płacony wg skali podatkowej, zasady ogólne podatek liniowy. karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne podatek płacony wg skali podatkowej, zasady ogólne podatek liniowy. 15

18 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są systemy opodatkowania dochodów w Polsce? 2. Jaką formę opodatkowania moŝe wybrać spółka cywilna? 3. Kto moŝe wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej? 4. Od czego zaleŝy wysokość podatku w formie karty podatkowej? 5. Kto moŝe wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 6. Jakie są stawki zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych? 7. Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych? 8. Jakie formy opodatkowania podatkiem dochodowym występują w spółkach kapitałowych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wybierz najkorzystniejszą formę opodatkowania dochodów osiąganych przez przedsiębiorstwo osoby fizycznej, wiedząc Ŝe: podatnik prowadzi działalność w zakresie handlu kwiatami, podatnik nie korzysta z ulg i odliczeń, roczny przychód wynosi ,00 zł, roczne koszty wynoszą 6 200,00 zł, miesięczna stawka podatku wg karty podatkowej wynosi 452,00 zł. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odszukać w przepisach podatkowych wysokość aktualnych stawek podatkowych dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 2) odszukać w przepisach podatkowych skalę podatkową na bieŝący rok podatkowy, 3) obliczyć dochód, 4) obliczyć wartość rocznego podatku dochodowego płaconego: w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach ogólnych oraz podatku liniowego, 5) wybrać jedną z form opodatkowania, 6) uzasadnić wybór. WyposaŜenie stanowiska pracy: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, papier formatu A4. 16

19 Ćwiczenie 2 Opracuj wykaz czynników, które naleŝy wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania działalności gospodarczej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować zaleŝności między formą działalności gospodarczej a formami opodatkowania, 2) przeanalizować zaleŝności między formą opodatkowania a wymogami ewidencyjnymi, 3) określić czynniki wpływające na wysokość podatku, 4) wypisać czynniki determinujące wybór formy opodatkowania, 5) wskazać stopień istotności tych czynników. WyposaŜenie stanowiska pracy: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, papier formatu A4. Ćwiczenie 3 Określ wady i zalety opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych w formie ryczałtu i na zasadach ogólnych. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać uwaŝnie ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2) przeczytać uwaŝnie ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym, 3) wypisać argumenty przemawiające za zastosowaniem danej formy opodatkowania, 4) wypisać argumenty przemawiające przeciw stosowaniu danej formy opodatkowania. WyposaŜenie stanowiska pracy: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, papier formatu A Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić formy opodatkowania działalności gospodarczej? 2) określić czynniki, od których zaleŝy forma opodatkowania działalności gospodarczej? 3) obliczyć podatek dochodowy na zasadach ogólnych? 4) przyporządkować stawki ryczałtu do rodzaju działalności? 5) określić czynniki, od których zaleŝy wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej? 6) powiązać formy opodatkowania z obowiązującymi ewidencjami księgowymi? 7) określić wysokość stawki podatkowej dla dochodów spółek kapitałowych? 17

20 4.3. Dokumentacja niezbędna do podjęcia i prowadzenia działalności handlowej Materiał nauczania Małe przedsiębiorstwa handlowe sklepy, najczęściej zorganizowane są jako przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub spółki cywilnej. Aby rozpocząć działalność handlową naleŝy dopełnić obowiązków rejestracyjnych. Osoba fizyczna oraz wspólnicy spółki cywilnej rejestrują swoją działalność w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania. Pozostali przedsiębiorcy: spółki prawa handlowego, fundacje oraz stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejestrowe. Kolejność działań oraz dokumentacja niezbędna do uruchomienia działalności gospodarczej osoby fizycznej jest przedstawiona poniŝej. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą musi zgłosić się do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania i wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek o wpis do ewidencji musi zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, określenie miejsca wykonywania działalności, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z PKD, wskazanie daty rozpoczęcia działalności. Wykonywanie niektórych rodzajów działalności wymaga: uzyskania koncesji przykładem działalności koncesjonowanej jest dystrybucja i obrót paliwami i energią, uzyskania zezwoleń przykładem działalności wymagającej zezwolenia jest sprzedaŝ hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych, uzyskania licencji przykładem działalności licencjonowanej jest zarządzanie nieruchomościami. Rejestr podmiotów gospodarczych KaŜdy przedsiębiorca ma swój numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy niepowtarzalny numer w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonym do celów statystycznych. Nadaje go Urząd Statystyczny województwa, po złoŝeniu przez przedsiębiorcę wniosku na formularzu RG-1. Niezbędne dokumenty do dokonania rejestracji w urzędzie statystycznym: wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z rejestru Sądowego, potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej, dowód osobisty właściciela (PESEL). Rachunek bankowy ZałoŜenie rachunku bankowego jest dla przedsiębiorców obowiązkowe. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych 18

Komputeryzacja w zarządzaniu

Komputeryzacja w zarządzaniu Komputeryzacja w zarządzaniu Zasady uzyskania zaliczenia Wykład 24 godziny Laboratorium - 16 godzin Egzamin dr inŝ. Edyta Kucharska AGH, Katedra Automatyki tel. 12-617-39-24 e-mail edyta@agh.edu.pl Ocena

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

I blok Szkolenie podstawowe z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej

I blok Szkolenie podstawowe z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Załącznik nr 2 do umowy ZAKRES SZKOLEŃ I DORADZTWA INDYWIDUALNEGO I blok Szkolenie podstawowe z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Szkolenie dla 25 uczestników projektu, 1 grupa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:...

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:... Strona1 BIZNESPLAN w ramach projektu Od zwolnienia do zatrudnienia kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy Nr RPLD.10.02.02-10-0025/16-00 Realizowanego

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Cambridgepython, Warszawa, 6 lipca 2007 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem

Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem Obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł co wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza dr Aleksandra Gąsior Katedra Mikroekonomii Gorzów Wielkopolski Sprawy formalne Sylabus Zaliczenie Kontakt: olag@wneiz.pl Slajd nr 2 POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Slajd nr 3

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN I. Informacje ogólne

BIZNESPLAN I. Informacje ogólne BIZNESPLAN I. Informacje ogólne 1) Dane o planowanym przedsiębiorstwie: 1. Nazwa i adres:... w lokalu własności:... 2. Rodzaj podejmowanej działalności: (właściwe podkreślić) Produkcja, usługi, handel

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ Data złożenia wniosku Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES Załącznik nr 2 Wzór biznesplanu BIZNESPLAN Reaguj szybko! nr projektu RPLD.10.02.02-10-0012/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Adaptacyjność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji DANE WNIOSKODAWCY 1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy BIZNESPLAN Pozycja przedsiębiorstwa jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących firmę. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie...

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie... Wnioskodawca. (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania, nr telefonu)..., dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W WIELUNIU... pozycja rejestru zgłoszeń data wpływu wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo