Karta charakterystyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki"

Transkrypt

1 Część-Nr Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Grupa substancji: Fett Grease Graisse () Numer katalogowy: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie substancji/mieszaniny Zastosowanie w przemyśle samochodowym 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Nazwa firmy: Miejscowość: Wydział Odpowiedzialny: 1.4. Numer telefonu alarmowego: D Rüsselsheim IFZ Ingenieurbüro und Consulting GmbH Telefonu: / Telefaks: / Internationale Hotline: Polska / Poland Telefaks: / Brak innych danych. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna w myśl rozporządzenia (WE) nr 1272/ Elementy oznakowania Zwroty wskazujące środki ostrożności P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. Informacje dodatkowe Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami WE lub odpowiadającymi im przepisami krajowymi Inne zagrożenia Częsty lub długotrwały kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień skóry. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2. Mieszaniny

2 Część-Nr Strona 2 z 9 Charakterystyka chemiczna, zawiera 0,5 % Dwunonylonaftalenosulfonian baru (CAS: ) SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Wskazówki ogólne W przypadku złego samopoczucia: Uzyskać pomoc lekarską. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. W razie utraty przytomności umieścić poszkodowanego stabilnie na boku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Nieprzytomnym osobom nie podawać płynów i nie wywoływać wymiotów. Udzielający pierwszej pomocy sam potrzebuje pomocy. (rękawice ochronne, odporny na chemikalia; okulary ochronne) Natryski do oczu i natryski bezpieczeństwa muszą być łatwo dostępne. W przypadku wdychania Usunąć z zagrożonej strefy. Przenieść na świeże powietrze. Natychmiast powiadomić lekarza. Przy nieregularnym oddychaniu lub zatrzymaniu oddechu: Jeśli potrzebny podać tlen lub zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku kontaktu ze skórą Skażone partie skóry gruntownie umyć wodą z mydłem. Jeśli utrzymują się podrażnienia skóry, wezwać lekarza. W przypadku kontaktu z oczami Natychmiast przepłukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej 15 minut. Po pierwszych 1-2 minutach wyjąć soczewki kontaktowe i dalej płukać. Natychmiast skonsultować z lekarzem okulistą. W przypadku połknięcia Natychmiast powiadomić lekarza. Nie wywoływać wymiotów bez konsultacji z lekarzem. Przepłukać usta. Przy odruchowych wymiotach zadbać o swobodny odpływ wymiocin z powodu groźby uduszenia stabilne ułożenie na boku. Zachować drożność dróg oddechowych, zapobiegać wdychaniu. Nieprzytomnym osobom nie podawać płynów i nie wywoływać wymiotów. To samo dotyczy wystąpienia skurczów Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Łagodne podrażnienie oczu. Spożycie może powodować podrażnienie układu pokarmowego, mdłości, wymioty i biegunke Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Terapia objawowa (odkażanie, funkcje życiowe). W razie potrzeby połączyć się z numerem ratunkowym w zakresie zatruć. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Dwutlenek węgla (CO2), suchy proszek, piana, mgła wodna. Niewłaściwe środki gaśnicze Woda. Nie używać zwartego strumienia wody ponieważ może rozproszyć i rozprzestrzenić ogień Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Produkt nie jest zapalny. Zależnie od okoliczności pożaru mogą powstać / uwalniać się następujące produkty rozkładu: różne węglowodory, tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki siarki, aldehydy i ketony Informacje dla straży pożarnej Nienaruszone puszki natychmiast usuwać ze strefy zagrożeń i/lub chłodzić wodą. Mgła wodna może

3 być użyta do schłodzenia zamknietych zbiorników. Część-Nr Strona 3 z 9 Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: W razie pożaru, założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza. Pełne ubranie ochronne i aparat oddechowy na sprężone powietrze. Ubranie dla strażaków (łącznie z kaskiem, butami ochronnymi i rękawicami ochronnymi) spełniające wymagania normy europejskiej EN 469, zapewnia podstawową ochronę w razie wypadku z chemikaliami. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Skażona woda gaśnicza i ziemia muszą być usunięte zgodnie z przepisami. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Przy manipulowaniu produktami przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa. Zabronić zbliżania się ludzi do wycieku/ rozlewu od strony nawietrznej. Użyć środków ochrony osobistej. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie chronione osoby trzymać z dala. Niebezpieczeństwo poślizgu przez wyciekły produkt Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skaził wody gruntowe. Nie dopuścić do wsiąkania w glebe. Przy wypadku lub zanieczyszczeniu dróg produktem należy poinformować straż pożarną i policję, a w razie potrzeby, urząd wodny Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Duże ilości: Uszczelnić wylot o ile nie stanowi to niebezpieczeństwa. Natychmiast zatamować produkt odpowiednimi środkami. Adsorpcja na materiale obojetnym chemicznie (np. piasek, ziemia okrzemkowa, pochłaniacz kwasów, pochłaniacz uniwersalny, trociny). Zamieść i zebrać łopatą. Małe ilości: Zebrać razem z materiałem wchłaniającym (np. szmaty, runo owcze). Zebranych wycieków nigdy nie używać ponownie. Natychmiast usunąć. Dokładnie czyścić skażone powierzchnie. Po oczyszczeniu, pozostałości spłukać wodą. Używanie zgodnie z przepisami władz Odniesienia do innych sekcji Odpowiednie wyposażenie ochronne: Patrz sekcja 8. Jak opisano w sekcja 13. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją Produkt ten powinien być używany tylko w pomieszczeniach, w których otwarte źródło ognia musi być wyeliminowane. Unikać kontaktu z oczami. Unikać dłuższego i intensywnego kontaktu ze skórą. Unikać wdychania par, mgieł lub dymu. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Myć rece przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu. Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu Przechowywać produkt i pusty pojemnik daleko od ciepła i źródła zapłonu. Zbiorników nie opróżniać ciśnieniem, to nie zbiornik ciśnieniowy! Puste pojemniki mogą zawierać pozostałości po produkcie. Nie spalać i nie ciąć palnikiem pustych beczek. Unikać rozlania lub wycieku z uwagi na niebezpieczeństwo poślizgu Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać z dala ciepła i źródła zapłonu. Pojemniki trzymać

4 szczelnie zamkniete. Unikać skażenia materiałami niekompatybilnymi. Wskazówki dotyczące wspólnego magazynowania Unikać kontaktu z silnymi środkami utleniajacymi. Składować oddzielnie od: silne kwasy i silne zasady. Część-Nr Strona 4 z 9 Inne informacje o warunkach przechowywania Palenie tytoniu w pomieszczeniach magazynowych jest zabronione. Nie przechowywać razem z artykułami spożywczymi Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostepnej informacji. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli 8.2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Przestrzeganie NDS na stanowisku pracy. Zadbać o dostateczną wentylację lub wyciąg. Miejscowy wyciąg. Osobiste wyposażenie ochronne winno spełniać wymagania odnośnych obowiązujących norm, być odpowiednie do celu zastosowania, być utrzymane w należytym stanie i być konserwowane zgodnie z przepisami. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Ogólne zasady higieny przemysłowej. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt. Myć rece przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu. Skażone partie skóry gruntownie umyć wodą z mydłem. Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Natryski do oczu i natryski bezpieczeństwa muszą być łatwo dostępne. Ochrona oczu lub twarzy Okulary ochronne w przypadku niebezpieczeństwa bryzgu. Okulary ochronne z osłonami bocznymi. Ochrona rąk Nie jest wymagane przy zastosowaniu w normalnych warunkach. Rekawice ochronne. Doboru rękawic ochronnych należy dokonać odpowiednio do konkretnych warunków użycia, a instrukcji użycia producentów należy przestrzegać. Producent zaleca następujące materiały rękawic: kauczuk nitrylowy, neopren, PCW albo viton. Czas przeniknięcia przez materiał rękawicy: Należy nosić przetestowane rękawice ochronne. W razie uszkodzenia lub po pierwszych oznakach zużycia, rękawice ochronne należy natychmiast wymienić na nowe. Ochrona skóry Nosić odpowiednią odzież ochronną. Ochrona dróg oddechowych Normalnie osobiste wyposażenie oddechowe nie jest wymagane. Jeśli stężenie w powietrzu przekracza NDS, należy stosować dopuszczony do tego celu sprzęt ochrony dróg oddechowych. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny: Kolor: Zapach: pasta brąz lekko Metoda testu

5 ph: Część-Nr Strona 5 z 9 n.s. Zmiana stanu Temperatura topnienia: Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Punkt pour: Temperatura zapłonu: Kontynuowana palność: Palność ciała stałego: gazu: Właściwości wybuchowe Granice wybuchowości - dolna: Granice wybuchowości - górna: Samozapalność: Temperatura samozapłonu ciała stałego: gazu: Temperatura rozkładu: Właściwości utleniające Prężność par: 284 C ASTM D-92 Brak danych Gęstość względna: 0,84 g/cm³ (woda = 1) Rozpuszczalność w wodzie: Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Lepkość kinematyczna: Gęstość par: Szybkość odparowywania względna: 9.2. Inne informacje Sucha masa: nierozpuszczalny (powietrze = 1) SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Stabilność chemiczna Trwały w warunkach normalnych Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji W normalnych warunkach przechowywania i w czasie normalnego użytkowania nie występują żadne niebezpieczne reakcje.

6 Część-Nr Strona 6 z Warunki, których należy unikać Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed płomieniami i iskrami Materiały niezgodne Składować oddzielnie od: silne utleniacze, silne kwasy i silne zasady Niebezpieczne produkty rozkładu Brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie Toksyczność ostra Działanie drażniące i żrące Kontakt z oczami może powodować podrażnienie. Częsty lub długotrwały kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień skóry. Łagodne podrażnienie skóry. (zaczerwienienie) Działanie uczulające Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość W badaniach na zwierzętach produkt nie jest rakotwórczy. (IARC) Zagrożenie spowodowane aspiracją SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność Produkt nie jest uważany za niebezpieczny dla organizmów wodnych Trwałość i zdolność do rozkładu Zdolność do bioakumulacji Mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Produkt nie zawiera żadnej substancji, która spełnia kryteria PBT (substancje trwałe/wykazujące zdolność do bioakumulacji/toksyczne) lub kryteria vpvb (substancje bardzo trwałe/wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji) Inne szkodliwe skutki działania Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skaził wody gruntowe. Nie dopuścić do wsiąkania w glebe. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów

7 Część-Nr Strona 7 z 9 Zalecenia Używanie zgodnie z przepisami władz. Zaproponować zbedne i nie nadające się do regeneracji roztwory ustalonemu przetwórcy odpadów. Tam gdzie to możliwe stosować raczej wtórne wykorzystanie niż neutralizacje lub spalanie. Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt ODPADY Z KSZTAŁTOWANIA FIZYCZNEJ I MECHANICZNEJ OBRÓBKI POWIERZCHNI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH; odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych; zużyte woski i tłuszcze Niebezpieczny odpad. Kod odpadów - wykorzystany produkt ODPADY Z KSZTAŁTOWANIA FIZYCZNEJ I MECHANICZNEJ OBRÓBKI POWIERZCHNI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH; odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych; zużyte woski i tłuszcze Niebezpieczny odpad. Kod odpadów - zanieczyszczone opakowanie ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi); opakowania z tworzyw sztucznych Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące Używanie zgodnie z przepisami władz. Jeśli to możliwe [zastosować] odzysk lub recykling. Puste pojemniki mogą zawierać pozostałości po produkcie. Przechowywać pojemnik szczelnie zamkniety. Manipulowanie, składowanie i transport zgodnie z przepisami lokalnymi i w opisanych, nadających się do przechowywania tego produktu pojemnikach. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Transport lądowy (ADR/RID) Numer UN (numer ONZ): Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: Inne istotne informacje (Transport lądowy) Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych. Transport wodny śródlądowy (ADN) Numer UN (numer ONZ): Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: Inne istotne informacje (Transport wodny śródlądowy) Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych. Transport morski (IMDG) Numer UN (numer ONZ): not regulated Prawidłowa nazwa przewozowa UN: not regulated

8 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: not regulated n.d.a. Część-Nr Strona 8 z 9 Inne istotne informacje (Transport morski) Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych. Transport lotniczy (ICAO) Numer UN (numer ONZ): not restricted Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: not restricted not restricted n.d.a. Inne istotne informacje (Transport lotniczy) Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych Zagrożenia dla środowiska ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU: nie Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC nie dotyczy SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny Informacje dotyczące przepisów UE Przepisy narodowe Zgodnie z REACH, artykuł 57 nie są to substancje budzące szczególne obawy (SVHC). Należy również przestrzegać przepisów krajowych Ocena bezpieczeństwa chemicznego Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa. SEKCJA 16: Inne informacje Zmiany Sekcja: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 13, 14, 15 Skróty i akronimy n.s. = nie dotyczy n.o. = nie oznaczono brak danych = brak danych do dyspozycji n.d.a. = no data available VOC (LZO) = Volatile organic compounds SVHC = substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie / substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006 GHS = Globally Harmonized System

9 Część-Nr Strona 9 z 9 CLP = Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowią jednak zapewnienia właściwości i nie uzasadniają stosunku prawnego. Produkt należy stosować wyłącznie do celów podanych w instrukcji technicznejwzględnie w przepisie użycia. Przepisy i ustawy winny być przestrzegane przez odbiorców naszych produktów w ich własnym interesie. (Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Numer artykulu: 10039 Grupa substancji: Calciumverbindungen Nr CAS: 10034-76-1 Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH22 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych

: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych Data wydania: 04/03/2004 Opracowano: 19/05/2015 Zastępuje: 01/02/2012 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu postać produktu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH55 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: do gruntownego czyszczenia podłóg 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol

Nazwa mieszaniny NOVA PTFE OIL aerozol Strona nr : 1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Inne nazwy : Nie posiada. Nazwa i numer wg CAS : Nie ma zastosowania. Oznakowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Kationowe emulsje asfaltowe: JASBIT C60B3 ZM, JASBIT C60BP3 ZM. 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo