NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI"

Transkrypt

1 KONFERENCJA NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI PRAWO. DOBRA PRAKTYKA. FINANSE kwietnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Planowanie i wykonywanie polityki w zakresie gospodarki odpadami Nowe formy kontraktów w gospodarce odpadami i partnerstwo publicznoprawne, doœwiadczenia portugalskie Wymagania formalno-prawne reguluj¹ce zasady postêpowania z odpadami Sankcje za naruszenia przepisów o opadach, w tym przewidziane w projekcie ustawy o odpadach Termiczne przekszta³canie odpadów a œwiadectwa pochodzenia Postêpowanie z gruntem odpadowym po rekultywacji terenów zdegradowanych Finansowanie przedsiêwziêæ z zakresu gospodarki odpadami przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Prace Parlamentu Europejskiego nad legislacj¹ w sprawie gospodarki odpadami Procesy WtE i WtL ( Waste to Energy Waste to Liquid ) Rozporz¹dzenie REACH a odpady REACH a odpady. Rejestrowaæ czy nie rejestrowaæ? Case study Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami we wspó³pracy z Bankiem Ochrony Œrodowiska Efektywna gospodarka odpadami komunalnymi - z punktu widzenia gminy i mieszkañców Spalarnia odpadów jako instalacja do redukcji biomasy i Ÿród³o energii System zbiórki i odzysku zu ytych opon w Polsce Patroni merytoryczni Patroni medialni ZAPROSZENI EKSPERCI: mgr in. Ma³gorzata Bednarska-Puente, specjalista ds. gospodarki odpadowej, WS Atkins - Polska Sp. z o.o. dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów dr in. Zbigniew Grabowski, Wydzia³ In ynierii Œrodowiska, Politechnika Krakowska Ma³gorzata Ko³odziej-Nowakowska, Konrad Mi³oszewski, specjalista w zakresie gospodarki odpadami, Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Józef Neterowicz, ekspert ds. energetyki ze Zwi¹zku Powiatów Polskich Aneta Pacek- opalewska, radca prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Œrodowiska Ricardo Pinho, Cz³onek Zarz¹du, Ekoœrodowisko, Portugalia Marek Sobiecki, Prezes Zarz¹du, Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku SA Bogus³aw Sonik, Pose³ do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodnicz¹cy Komisji ds. Ochrony Œrodowiska Izabela Szadura, Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku, G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska Maria Terelak-Pi³kowska, Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Inspekcji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Szczecinie dr in. Monika Wasiak-Gromek, G³ówny Specjalista, Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Anna y³a, G³ówny Ekolog Banku, Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Œrodowiska SA

2 Szanowni Pañstwo, w Polsce prowadzone s¹ obecnie intensywne prace legislacyjne w celu wdro enia nowoczesnych rozwi¹zañ w gospodarce odpadami i usprawnienia tego systemu. Najistotniejsze zmiany w gospodarce odpadami wywo³a nowa ustawa o odpadach, która transponuje dyrektywê 2008/98/WE w sprawie odpadów a tak e dyrektywê 1999/31/WE w sprawie sk³adowania odpadów. Nowelizowana jest ustawa o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach, poniewa w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce konieczne s¹ pilne zmiany. Uszczelnienia wymaga system zagospodarowania odpadów opakowaniowych, aby zapewniæ uzyskanie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. Projektowane zmiany regulacji prawnych bêd¹ oddzia³ywaæ na wszystkie podmioty gospodaruj¹ce odpadami oraz na wytwórców odpadów. W zwi¹zku z tym, powstaje wiele pytañ natury ogólnej na temat przysz³oœci funkcjonowania gospodarki odpadami w Polsce, a tak e natury szczegó³owej dotycz¹cej wp³ywu tych zmian na dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw. Wychodz¹c na przeciw oczekiwaniom Pañstwa Most Wanted! Conferences zaprasza na konferencjê: NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI. PRAWO. DOBRA PRAKTYKA. FINANSE. Do wspó³pracy zaprosiliœmy grono ekspertów, w tym z administracji publicznej, oœrodków naukowych oraz przedsiêbiorstw, którzy przybli ¹ Pañstwu, czego nale y siê spodziewaæ w przysz³oœci w dziedzinie gospodarki odpadami i jak przygotowaæ siê do wprowadzanych zmian. W imieniu Most Wanted! Conferences serdecznie zapraszam do udzia³u w Konferencji. Wojciech Chromik Prezes Zarz¹du Most Wanted! Conferences Sp. z o.o. ZAPRASZAMY SERDECZNIE: Pracowników administracji rz¹dowej i samorz¹dowej zajmuj¹cych siê problematyk¹ gospodarowania odpadami Wytwórców odpadów wielu ga³êzi przemys³u, w tym m.in.: przemys³ wydobywczy przemys³ energetyczny przemys³ hutniczy przemys³ chemiczny przemys³ drzewno-papierniczy przemys³ rolno-spo ywczy przemys³ budowlano-remontowy Przedstawicieli przedsiêbiorstw, które dokonuj¹ procesów przetwarzania odpadów i zajmuj¹ siê zbieraniem lub transportem odpadów W³aœcicieli i pracowników firm konsultingowych i doradczych zainteresowanych gospodark¹ odpadami Przedstawicieli organizacji zajmuj¹cych siê rejestracj¹ substancji, które s¹ odzyskiwane z odpadów

3 PRZEWODNICZ CY KONFERENCJI Ma³gorzata Ko³odziej-Nowakowska, PIERWSZY DZIEÑ, 20 KWIETNIA, ŒRODA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW. KAWA POWITALNA UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI Planowanie i wykonywanie polityki w zakresie gospodarki odpadami Projekt nowych rozwi¹zañ prawnych w gospodarce odpadami w Polsce - ustawa o odpadach stanowi¹ca transpozycjê dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów Wymagania dyrektywy 2008/98/WE w zakresie planowania i programowania gospodarki odpadami Opracowywanie planów gospodarki odpadami oraz programów zapobiegania powstawaniu odpadów; procedury, konsekwencje dla przedsiêbiorstw Prelegent: Ma³gorzata Ko³odziej-Nowakowska, Nowe formy kontraktów w gospodarce odpadami i partnerstwo publiczno-prawne, doœwiadczenia portugalskie Prelegent: Ricardo Pinho, Cz³onek Zarz¹du, Ekoœrodowisko, Portugalia PRZERWA NA KAWÊ Wymagania formalno-prawne reguluj¹ce zasady postêpowania z odpadami Zbiór zasad i obowi¹zków oraz praw do przestrzegania w przedsiêbiorstwie Odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów Zmiany w decyzjach administracyjnych na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie gospodarowania odpadami Wymagania dotycz¹ce prowadzenia procesów przetwarzania odpadów Prelegent: Maria Terelak-Pi³kowska, Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Inspekcji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Szczecinie Sankcje za naruszenia przepisów o opadach, w tym przewidziane w projekcie ustawy o odpadach Przepisy karne Administracyjne kary pieniê ne za nieprzestrzeganie obowi¹zków w zakresie gospodarki odpadami Sankcje za nieprzestrzeganie innych przepisów o odpadach m.in. dotycz¹cych miêdzynarodowego przemieszczania odpadów, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji czy postêpowania ze zu ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym Prelegent: Izabela Szadura, Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku, G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska BUSINESS LUNCH Termiczne przekszta³canie odpadów a œwiadectwa pochodzenia Warunki techniczne kwalifikowania czêœci energii odzyskanej z termicznego przekszta³cania odpadów jako energii z odnawialnego Ÿród³a Systemy wsparcia dla termicznego przekszta³cania odpadów (Ÿród³a odnawialne, kogeneracja) Prelegent: dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Postêpowanie z gruntem odpadowym po rekultywacji terenów zdegradowanych Aspekty formalno- prawne procesu rekultywacji i gospodarki zanieczyszczonym gruntem Gospodarka odpadami pochodz¹cymi z procesu rekultywacji postêpowanie z odpadowym gruntem, metody oczyszczania zdegradowanego gruntu ex-situ - przegl¹d technologii Prelegent: mgr in. Ma³gorzata Bednarska-Puente, specjalista ds. gospodarki odpadowej, WS Atkins - Polska Sp. z o.o PRZERWA NA KAWÊ Finansowanie przedsiêwziêæ z zakresu gospodarki odpadami przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Obowi¹zuj¹ce programy priorytetowe w ramach œrodków krajowych Mo liwoœci finansowania w ramach œrodków unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko) Prelegent: Konrad Mi³oszewski, specjalista w zakresie gospodarki odpadami, Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej PODSUMOWANIE. ZAKOÑCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI.

4 PRZEWODNICZ CY KONFERENCJI Ma³gorzata Ko³odziej-Nowakowska, DRUGI DZIEÑ, 21 KWIETNIA, CZWARTEK REJESTRACJA UCZESTNIKÓW. KAWA POWITALNA Prace Parlamentu Europejskiego nad legislacj¹ w sprawie gospodarki odpadami Nowe mechanizmy prawne w gospodarce odpadami w Unii Europejskiej Za³o enia a przyjêty kszta³t dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów Koncepcja stworzenia spo³eczeñstwa powszechnie stosuj¹cego recykling Aktualne prace Parlamentu Europejskiego w sprawie gospodarki odpadami Prelegent: Bogus³aw Sonik, Pose³ do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodnicz¹cy Komisji ds. Ochrony Œrodowiska Procesy WtE i WtL ( Waste to Energy Waste to Liquid ) Œrodowiskowe uwarunkowania procesów przekszta³cania odpadami Energetyczne w³aœciwoœci odpadów Podstawowe technologie procesów WtE i WtL Proces XtL (procesy otrzymywania p³ynnych paliw alternatywnych) Prelegent: Dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów Rozporz¹dzenie REACH a odpady Rozporz¹dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleñ i stosowanych ograniczeñ w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów Produkt uboczny Odzysk odpadu zgodnie z ustaw¹ o odpadach i rozporz¹dzeniem REACH Prelegent: dr in. Monika Wasiak-Gromek, G³ówny Specjalista, Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych PRZERWA NA KAWÊ REACH a odpady. Rejestrowaæ czy nie rejestrowaæ? Case study Odpad a produkt uboczny. Teoria i praktyka Problem kwalifikacji tzw. pozosta³oœci poprodukcyjnych. Case study Ryzyka zwi¹zane z praktyk¹ rejestracji odpadów Prelegent: Aneta Pacek- opalewska, radca prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Œrodowiska BUSINESS LUNCH Efektywna gospodarka odpadami komunalnymi - z punktu widzenia gminy i mieszkañców Prelegent: Józef Neterowicz, ekspert ds. energetyki ze Zwi¹zku Powiatów Polskich Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami we wspó³pracy z Bankiem Ochrony Œrodowiska Warunki kredytowania przedsiêwziêæ gospodarki odpadami Informacje o inwestorze i projekcie, niezbêdne dla Banku Inne formy finansowania projektów Prelegent: Anna y³a, G³ówny Ekolog Banku, Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Œrodowiska S.A PRZERWA NA KAWÊ Spalarnia odpadów jako instalacja do redukcji biomasy i Ÿród³o energii Wymagania prawne i techniczne Prelegent: dr in. Zbigniew Grabowski, Wydzia³ In ynierii Œrodowiska, Politechnika Krakowska System zbiórki i odzysku zu ytych opon w Polsce Rozwój systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów po oponach samochodowych w Polsce Sposoby odzysku zu ytych opon Porównanie sytuacji w Polsce z innymi krajami Prelegent: Marek Sobiecki, Prezes Zarz¹du, Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku SA ZAKOÑCZENIE KONFERENCJI *PO ZAKOÑCZENIU KA DEGO BLOKU TEMATYCZNEGO PRZEWIDZIANY JEST CZAS NA PYTANIA ZE STRONY UCZESTNIKÓW

5 Bogus³aw Sonik, Pose³ do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodnicz¹cy Komisji ds. Ochrony Œrodowiska Pose³ Bogus³aw Sonik jako cz³onek Platformy Obywatelskiej nale y do Grupy Europejskiej Partii Ludowej, która jest najliczniejsz¹ frakcj¹ w Parlamencie Europejskim. W kadencji Pose³ Bogus³aw Sonik pe³ni funkcjê: Wiceprzewodnicz¹cego Komisji Ochrony Œrodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeñstwa ywnoœci (ENVI); cz³onka Komisji Wolnoœci Obywatelskich, Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnêtrznych (LIBE); cz³onka Delegacji do spraw stosunków z Iranem; cz³onka Delegacji do spraw stosunków z pañstwami Ameryki Œrodkowej; cz³onka Delegacji do Europejsko-Latynoamerykañskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Urodzi³ siê, wychowa³ i studiowa³ w Krakowie. Zak³ada³ Studencki Komitet Solidarnoœci (1977), by³ wiceprzewodnicz¹cym Solidarnoœci w Ma³opolsce ( ). Internowany w stanie wojennym. Korespondent Radia Wolna Europa. W latach 90-tych kierowa³ Instytutem Polskim w Pary u. Za promocjê kultury polskiej za granic¹ zosta³ Kawalerem Orderu Sztuki i Literatury. Pierwszy Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Ma³opolskiego. Inicjator Ma³opolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, wspó³twórca pierwszego polskiego przedstawicielstwa w Brukseli. W 1999 r. nagrodzony przez Ministra Kultury medalem Zas³u ony dla Kultury Polskiej. Dyrektor najwiêkszego przedsiêwziêcia kulturalnego w Polsce - Programu Kraków Europejska Stolica Kultury. Zna biegle jêzyk francuski. Od 2004 roku jest pos³em do PE z okrêgu Ma³opolska Œwiêtokrzyskie. Silnie zwi¹zany ze swoim Okrêgiem Wyborczym. Jeden z najaktywniejszych i najskuteczniejszych polskich pos³ów do Parlamentu Europejskiego. Najlepszy pose³ do Parlamentu Europejskiego z Regionu Ma³opolska - Œwiêtokrzyskie w kadencji Równie w kadencji praca pos³a Bogus³awa Sonika spotyka siê z du ym uznaniem, co znajduje potwierdzenie w postaci wysokich pozycji w kolejnych rankingach oraz nominacji do presti owej nagrody "MEP Awards 2010". Ma³gorzata Ko³odziej-Nowakowska, ekspert ds. ochrony œrodowiska Posiada 8-letnie doœwiadczenie w administracji publicznej samorz¹dowej i rz¹dowej. W latach Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska. Pracuje w energetyce zawodowej 11 lat, zajmuj¹c siê ochron¹ œrodowiska. Obecnie na stanowisku Pe³nomocnika ds. Strategii Œrodowiskowej w Oddziale Zespó³ Elektrowni Dolna Odra Spó³ki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w Be³chatowie. Uczestniczy³a w licznych projektach unijnych i miêdzynarodowych (m. in.: IMPEL, TFS, SEVESO II, IPPC). Od 5 lat wspó³pracuje z Komisj¹ Europejsk¹ (Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia) jako ekspert w sprawach wdra ania i egzekwowania prawa wspólnotowego ochrony œrodowiska i dziedzin pokrewnych w nowych pañstwach Unii Europejskiej, w pañstwach kandyduj¹cych, w Zachodnich Ba³kanach, w pañstwach Europejskiej Polityki S¹siedzkiej - ENP. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Józef Neterowicz, ekspert ds. energetyki ze Zwi¹zku Powiatów Polskich Urodzony w 1952 r., absolwent wydzia³u mechanicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1975 mieszka w Szwecji i dzia³a zawodowo w sektorze energetycznym i ochrony œrodowiska. Od 1992 roku dzia³a aktywnie na terenie Polski, m.in. jako konsultant Banku Œwiatowego, prezes Cetetherm (firma nale ¹ca do koncernu Tetra Pak), prezes Birka Energy (obecnie Fortum - trzeci najwiêkszy producent energii w Skandynawii), wreszcie Prezes Radscan Intervex, œwiatowy lider w dziedzinie ochrony œrodowiska i technologii energetycznych, szczególnie w dziedzinie oczyszczania i odzyskiwanie energii z gazów, przy okazji ich oczyszczania, zarówno w przemyœle, ciep³ownictwie jak i energetyce zawodowej. Jest cz³onkiem Samorz¹dowej Grupy Ekspertów ds. Energii Sejmu RP, ekspertem w dziedzinie odnawialnych Ÿróde³ energii w Zwi¹zku Powiatów Polskich, jest równie doradc¹ ds. energii Ambasady Królestwa Szwecji w Warszawie. Konrad Mi³oszewski, specjalista w zakresie gospodarki odpadami, Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydzia³u In ynierii Œrodowiska w zakresie systemów i technik w ochronie œrodowiska oraz Wydzia³u In ynierii Produkcji w zakresie zarz¹dzania i marketingu. Ukoñczy³ studium podyplomowe dotycz¹ce zarz¹dzania projektami w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie oraz studiowa³ na Universität für Bodenkultur w Wiedniu na kierunku Natural Resources Management and Ecological Engineering. Obecnie uczestniczy w studium podyplomowym Nowoczesna Energetyka Odnawialna w Instytucie Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej. Pracê zawodow¹ zaczyna³ w G³ównym Inspektoracie Ochrony Œrodowiska w Wydziale Transgranicznego Przemieszczania Odpadów. Od 2006 pracownik Departamentu Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Koordynator projektów zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami finansowanych zarówno ze œrodków krajowych jak i œrodków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Ekspert w zakresie oceny projektów pod k¹tem technicznym oraz formalno-prawnym. Uczestniczy w opiniowaniu krajowych dokumentów strategicznych oraz aktów prawnych zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami. dr in. Zbigniew Grabowski, Wydzia³ In ynierii Œrodowiska, Politechnika Krakowska Nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie In ynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Politechniki Krakowskiej. Wyk³adowca z zakresu gospodarki odpadami w Politechnice Krakowskiej. Cz³onek zespo³ów i komisji zajmuj¹cych siê ochron¹ œrodowiska ( m.in. Zespo³u Doradczego przy Prezydencie m. Krakowa ds. gospodarki odpadami; Krajowej Komisji Ocen Oddzia³ywania na Œrodowisko przy Ministrze Œrodowiska; Zespo³u do Spraw Regulacji Zwi¹zanych z Emisjami Przemys³owymi(IPPC) przy Ministrze Œrodowiska; Komitetu Steruj¹cego ds. aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami; Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej przy Wojewodzie Ma³opolskim dla Zarz¹dzaj¹cych sk³adowiskami i spalarniami odpadów. Autor ok. 70 opracowañ dla przemys³u, ponad 100 publikacji i ponad 600 ekspertyz, ocen i raportów oddzia³ywania na œrodowisko z zakresu ochrony powierzchni ziemi i ochrony powietrza. Autor programów gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. Kraków, woj. Œwiêtokrzyskie), programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi i przemys³owymi, ocen oddzia³ywania na œrodowisko sk³adowisk odpadów komunalnych i przemys³owych oraz spalarni odpadów medycznych, komunalnych i niebezpiecznych, a tak e koncepcji i ocen projektów technicznych spalarni, sk³adowisk odpadów, rekultywacji terenów zdegradowanych. Dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów Adiunkt w Przemys³owym Instytucie Motoryzacji, pe³ni¹cy funkcjê Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów. Przedstawiciel Polski w Europejskiej Platformie Technologicznej Biopaliw jako cz³onek Mirror Group oraz przedstawiciel Platformy i jednoczeœnie cz³onek Amerykañskiej Rady Energii Odnawialnej ACORE. By³ cz³onkiem Rady Naukowej Instututu Paliw i Energii Odnawialnej ostatniej kadencji. Tak e cz³onek Advisory Board BIOPOL Project Assesment of BIOrefinery Concept and the Implication for Agricultur and Forestry POLicy, cz³onek Working Group BITES Project, Biofuels Technologies European Showcase oraz ERA NET - BIOENERGY. Zastêpca Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Specjalizuje siê w termodynamice chemicznej procesów zachodz¹cych w œrodowisku oraz technologii wytwarzania, oceny jakoœci i u ytkowania p³ynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw. Posiada wiele wyró nieñ, odznaczeñ i orderów za dzia³alnoœæ naukow¹ i proinnowacyjn¹, zagranicznych i krajowych. Od dwudziestu lat jest cz³onkiem Miêdzynarodowego Jury, Œwiatowego Salonu Postêpu Naukowego i Wynalazczoœci Brussel s Eureka. Ekspert w Programach Operacyjnych, 7 Programie Ramowym, NCBiR, MNiSW oraz Organizacji Pañstw Amerykañskich (OAS), Miêdzynarodowej Agencji Energii (IEA), a tak e UNIDO. Autor ponad 200 publikacji z zakresu w³aœciwoœci i uwarunkowañ eksploatacyjnych paliw, biopaliw i innych p³ynów eksploatacyjnych oraz ochrony œrodowiska, wypromowa³ kilkadziesi¹t prac magisterskich i in ynierskich z tego zakresu. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej oraz zweryfikowanego wyk³adowcy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Naczelnej Organizacji Technicznej. Cz³onek towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym American Chemical Society (ACS-cz³onkiem z wyboru) oraz American Association for the Advacement of Science (AAAS-cz³onkiem z wyboru) a tak e pe³ni funkcjê Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Sozologicznego. Ricardo Pinho, Cz³onek Zarz¹du, Ekoœrodowisko, Portugalia Ukoñczy³ studia z zakresu in ynierii œrodowiska, przez osiem lat pracowa³ w bran y zwi¹zanej z us³ugami œrodowiskowymi. Posiada doœwiadczenie w pracach laboratoryjnych i terenowych, a tak e w prowadzeniu kontraktów koncesyjnych w Portugalii dla firmy SUMA, bêd¹cej czêœci¹ Grupy MOTA-ENGIL. Po trzech latach zarz¹dzania koncesjami dla serwisów sprz¹taj¹cych, gospodaruj¹cych odpadami oraz firm wielous³ugowych w ponad stutysiêcznym mieœcie na pó³nocy Oportho, przeniós³ siê do Polski. Obecnie cz³onek zarz¹du EKOŒRODOWISKA, firmy nale ¹cej do grupy SUMA, zaanga owanej w rozwój rynku us³ug publicznych zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami we wszelkich jej aspektach, a tak e zarz¹dzaniem odpadami przemys³owymi. We wrzeœniu 2010 roku jako prelegent podczas XX Forum Ekonomicznym w Krynicy wyg³osi³ prezentacj¹ pt. "Standardy gospodarowania odpadami w Portugalii". Obecnie odbywa studnia MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Anna y³a, G³ówny Ekolog Banku, Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Œrodowiska SA Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydzia³u In ynierii Sanitarnej i Wodnej. Pierwsze doœwiadczenia zawodowe zdobywa³a jako pracownik naukowy w Instytucie Ochrony Œrodowiska w Warszawie. Od 1994 roku pracuje w Banku Ochrony Œrodowiska SA, od pocz¹tku zajmuj¹c siê tematyk¹ wspó³finansowania przez Bank projektów s³u ¹cych ochronie œrodowiska. By³a wspó³twórc¹ unikalnych, stosowanych w BOŒ SA procedur dotycz¹cych ryzyka ekologicznego projektów inwestycyjnych. Od listopada 2007 r. Anna y³a jest G³ównym Ekologiem Banku Ochrony Œrodowiska SA. Uczestniczy m.in. w procesie tworzenia oferty proekologicznej. Nadzoruje merytorycznie pracê pionu specjalistów in ynierów ochrony œrodowiska zatrudnionych w Banku.

6 mgr in. Ma³gorzata Bednarska-Puente, specjalista ds. gospodarki odpadowej, WS Atkins - Polska Sp. z o.o. Specjalista w dziedzinie problemów ochrony œrodowiska, a w szczególnoœci w dziedzinie biotechnologii œrodowiska oraz gospodarki odpadowej, od 2000 roku jest konsultantem firmy WS Atkins Polska Sp. z o.o. Jako autor i wspó³autor bra³a udzia³ w wielu projektach zwi¹zanych z przygotowywaniem dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami i pozwoleñ zintegrowanych. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w wykonywaniu ocen wp³ywu na œrodowisko i przegl¹dów ekologicznych dla Ministerstwa Skarbu oraz inwestorów prywatnych typu due diligeence. W ramach procesów due diligeence zajmowa³a siê równie problematyk¹ zanieczyszczeñ gruntów, prowadzi³a badania stanu œrodowiska gruntowo-wodnego- tzw faza II oraz bra³a udzia³ w doradztwie dotycz¹cym postêpowania z terenami zdegradowanymi. Jako wspó³autor bra³a udzia³ w projektach zwi¹zanych z wycen¹ ekologicznych zobowi¹zañ finansowych miedzy innymi dla PKN Orlen, FSO w Warszawie. Ma³gorzata Bednarska-Puente jest rejestrowanym audytorem IEMA-Institute of Environmental Management & Assessment England w zakresie audytów œrodowiskowych. W trakcie pracy zawodowej bra³a udzia³ w pracach studyjnych i badaniach gospodarki odpadami projektowanej spalarni odpadów w Bydgoszczy, projektowanej spalarni odpadów w Che³mie, Zak³adu Utylizacji Osadów Œciekowych w Warszawie prowadzi³a doradztwo strategiczne w zakresie IPPC dla Spalarni Odpadów Niebezpiecznych SARPI w D¹browie Górniczej, nale ¹cej do grupy Vaolia, - przegl¹d spe³nienia wymogów œrodowiskowych i BAT. W zakresie doœwiadczeñ Pani Bednarskiej le y równie analiza gospodarki odpadami w ramach oceny BAT na potrzeby pozwoleñ zintegrowanych IPPC dla przemys³u; spo ywczego, hutniczego, wapienniczego, szklarskiego, obróbki powierzchniowej, i innych. Specjalizuje siê w wykonywaniu analiz gospodarki odpadami w przedsiêbiorstwach przemys³owych pod k¹tem mo liwoœci utylizacji i zagospodarowania odpadów oraz zobowi¹zañ w zakresie gospodarki odpadami wynikaj¹cych z prawodawstwa polskiego i unijnego. Realizowa³a projekty zwi¹zane analiz¹ gospodarki odpadami wraz z analiz¹ odbiorców m. innymi dla takich Firm jak Whirlpool, Toyota, Mittal. Ponadto Ma³gorzata specjalizuje siê w projektach zwi¹zanych z gospodarka nieruchomoœciami. Ukoñczy³a studia podyplomowe w zakresie wycen i gospodarki nieruchomoœciami oraz kurs developerski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. W tym zakresie bra³a udzia³ w projektach zwi¹zanych z mo liwoœciami wykorzystania nieruchomoœci zdegradowanych i poprzemys³owych w tym nieruchomoœci pokolejowych. Uczestniczy³a w procesach wyceny Koksowni Czêstochowa, FSO S.A, Severstallat/Technologie Buczek w Sosnowcu i Stoczni Gdañskiej SA, Elektrociep³owni Mondi Œwiecie, Rockwool Polska Sp. z o.o. dr in. Monika Wasiak-Gromek, G³ówny Specjalista, Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Absolwentka Politechniki ódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr in. biotechnolog. Ukoñczy³a podyplomowe studia z zakresu rozporz¹dzenia REACH i zwi¹zanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w odzi. Ponadto ukoñczy³a kurs z zakresu toksykologii Methodology and Principles of Toxicology, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii oraz inne miêdzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeñstwa chemicznego, oceny ryzyka i zarz¹dzania ryzykiem w ramach projektów unijnych. Obecnie pe³ni funkcjê g³ównego specjalisty w Departamencie ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych oraz jest osob¹ odpowiedzialn¹ za pracê Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP. Zajmuje siê sprawami dotycz¹cymi rozporz¹dzenia REACH oraz CLP, klasyfikacj¹ i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która dzia³a w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. By³a cz³onkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, cz³onkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkañ Grupy Roboczej, która stanowi jednostkê pomocnicz¹ dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotycz¹cych Dyrektywy Preparatowej. Wspó³pracuje z przemys³em w sprawie ustawodawstwa chemicznego g³ownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wype³niania wytycznych rozporz¹dzenia REACH i CLP. Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Doktor nauk prawnych, dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych w Urzêdzie Regulacji Energetyki, wyk³adowca, autor licznych komentarzy, podrêczników i publikacji z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i prawa karnego procesowego oraz z zakresu interpretacji przepisów prawa energetycznego, w tym zwi¹zanych z energetyk¹ odnawialn¹, dostêpem do sieci (TPA), wyznaczeniem niezale nych operatorów sieci, koncesjonowaniem czy rynkiem paliw i biopaliw ciek³ych. Maria Terelak-Pi³kowska, Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Inspekcji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Szczecinie Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Szczecinie, specjalista ds. ochrony œrodowiska wykonuj¹cy kontrole w przedsiêbiorstwach, trener szkoleñ zwi¹zanych z zagadnieniami ochrony œrodowiska w szczególnoœci Prawa ochrony œrodowiska, prawa ABC, gospodarki odpadami, op³aty produktowej i depozytowej. Audytor ds. systemu ISO 9001, wspiera wiedz¹ zdobyt¹ na Politechnice Szczeciñskiej Wydziale In ynierii chemicznej i procesowej. Absolwentka The Baltic University. Wyk³adowca w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie oraz prowadz¹cy szkolenia z zakresu posiadanych kwalifikacji. Marek Sobiecki, Prezes Zarz¹du, Centrum Utylizacji Opon Od 4 lat Prezes Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku SA. Wczeœniej pracowa³ 14 lat w Ministerstwie Œrodowiska. W tym czasie blisko 10 lat jako dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Departamentu Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej oraz Departamentu Gospodarki Odpadami. Wspó³twórca II Polityki Ekologicznej Pañstwa oraz wielu aktów prawnych w ochronie œrodowiska, w tym szczególnie w dziedzinie gospodarki odpadami. Wspó³autor koncepcji wprowadzenia do Polski zasady poszerzonej odpowiedzialnoœci producenta za odpady po wprowadzanych produktach oraz op³at produktowych i op³at depozytowych. Aneta Pacek- opalewska, Radca Prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Œrodowiska Radca prawny. Prowadzi kancelariê prawn¹ specjalizuj¹c¹ siê w dziedzinie prawa ochrony œrodowiska. W ramach swojej praktyki doradza we wszystkich aspektach prawa ochrony œrodowiska dotycz¹cych w szczególnoœci praw i obowi¹zków (oraz ryzyk) podmiotów których dzia³alnoœæ ma wp³yw na œrodowisko naturalne, w tym tak e obowi¹zków wynikaj¹cych z regulacji REACH. Reprezentuje podmioty w postêpowaniach administracyjnych i s¹dowych w sprawach zwi¹zanych z naruszaniem norm prawa ochrony œrodowiska. Praktyczn¹ wiedzê i bogate doœwiadczenie zdoby³a podczas wieloletniej pracy w White&Case, uznanej, miêdzynarodowej kancelarii prawnej. Analizowa³a ryzyka œrodowiskowe podczas licznych transakcji przejmowania i ³¹czenia podmiotów gospodarczych oraz przy realizacji wielu projektów inwestycyjnych. Doradza³a podmiotom w zakresie regulacji REACH, w tym w szczególnoœci w zakresie analizy obowi¹zków uczestników systemu REACH oraz analizy portfela substancji objêtych regulacj¹. Uczestniczy³a w wielu procesach zwi¹zanych z tworzeniem i przystêpowaniem do konsorcjów, przygotowuj¹c dokumentacjê i negocjuj¹c umowy konsorcjalne i oko³okonsorcjalne. Przeprowadza³a liczne analizy ryzyk œrodowiskowej odpowiedzialnoœci cywilnej, karnej i administracyjnej, doradzaj¹c w zakresie mo liwych œrodków naprawczych. Jest tak e adwokatem Stanu Nowy Jork, USA. Obecnie jest s³uchaczem podyplomowych Studiów Ochrony Œrodowiska Uniwersytetu Warszawskiego. Wystêpuje jako prelegent podczas licznych seminariów i szkoleñ dotycz¹cych prawa ochrony œrodowiska. Publikuje artyku³y, opinie i analizy. Izabela Szadura, Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku, G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska Ukoñczy³a Akademiê Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski) uzyskuj¹c tytu³ mgr in. Biologicznej ochrony wód na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Œródl¹dowego. Pracuj¹c od 1987 w G³ównym Inspektoracie Ochrony Œrodowiska zajmowa³a siê zagadnieniami ochrony œrodowiska we wszystkich komponentach œrodowiska. Przez kilkanaœcie lat pracowa³a w zespole prowadz¹cym szczególny nadzór nad zak³adami najbardziej uci¹ liwymi dla œrodowiska w skali kraju tzw. List¹ 80., która zosta³a sporz¹dzona w wyniku jednego z postulatów ekologicznych okr¹g³ego sto³u. Ograniczenie uci¹ liwoœci tych zak³adów w przeci¹gu kilku lat przyczyni³o siê do osi¹gniêcia celu za³o onego w Polityce Ekologicznej Pañstwa w 1990 r. tj. eliminacja ekstremalnych Ÿróde³ uci¹ liwoœci w Polsce. W ramach tych dzia³añ wspó³uczestniczy³a w opracowywaniu i testowaniu programów dostosowawczych dla tej grupy zak³adów, co da³o podstawy do stworzenia w ustawie Prawo ochrony œrodowiska przepisów prawnych dot. instytucji programów dostosowawczych.jako przedstawiciel Inspekcji Ochrony Œrodowiska, przed wejœciem Polski do UE bra³a aktywny udzia³ w pracach nad wdro eniem krajowych przepisów dot. kontroli postêpowania z genetycznie zmodyfikowanymi organizmami. Zainicjowa³a i wspó³tworzy³a dla Inspekcji Ochrony Œrodowiska system kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, kieruj¹c zespo³em, który opracowa³ procedury i materia³y pomocnicze do wykonywania inspekcji w zakresie nadzoru rynku. Bra³a udzia³ w tworzeniu przepisów prawnych w³¹czaj¹cych regulacje unijne do krajowego prawodawstwa w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z: miêdzynarodowym przemieszczaniem odpadów, recyklingu pojazdów zagospodarowaniem zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, a nastêpnie koordynowa³a wdra anie w IOŒ tych przepisów. Od 2006 roku sprawuje funkcjê Dyrektora w Departamencie Kontroli Rynku w GIOŒ, w którym realizowane s¹ w szerokim zakresie przede wszystkim zadania z zakresu zagospodarowania niektórych strumieni odpadów w tym zu ytego sprzêtu elektrycznego czy elektronicznego, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Departament ten jest równie jako organ w³aœciwy w Polsce odpowiedzialny za koordynacjê wszystkich zadañ w obszarze miêdzynarodowego przemieszczania odpadów w tym wydawanie zezwoleñ na przywóz odpadów do kraju czy ich wywóz czy kontrolê nielegalnego przemieszczania odpadów.

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI n. s w KONFERENCJA NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI PRAWO. DOBRA PRAKTYKA. FINANSE. 20-21 kwietnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI

NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI KONFERENCJA NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI ODPADY KOMUNALNE. ODPADY POU YTKOWE. SUBSTANCJE CHEMICZNE 5, 6, 7 grudnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Patron honorowy: SZCZEGÓLNE OBAWY W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA REACH NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Jak interpretować ustawę o odpadach pod kątem legislacji dotyczącej chemikaliów? Czy surowiec, który wprowadzam

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP ECHO Environmental Group zaprasza na 2-dniowe szkolenie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi REACH,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED EkoDialog zaprasza na szkolenie: "Wdrożenie Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Powiązanie Dyrektywy IED z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Projekt z dnia 22 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 Monitor Polski Nr 101 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.12.31 16:08:22 +01'00' 5270 Poz. 1183 1183 v.p l UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. dla małych i średnich przedsiębiorstw. w zakresie ochrony środowiska. fundusze UE doradztwo. zarządzanie środowiskowe.

Szkolenia. dla małych i średnich przedsiębiorstw. w zakresie ochrony środowiska. fundusze UE doradztwo. zarządzanie środowiskowe. fundusze UE doradztwo zarządzanie środowiskowe regulacje prawne Szkolenia w zakresie ochrony środowiska dla małych i średnich przedsiębiorstw Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP

Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP z uwzględnieniem nowelizacji przepisów obowiązujących od 1 maja 2015 r. Polscy przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK I. WPROWADZENIE 1. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest opracowanie efektywnego systemu gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA I WARSZTATY REACH REJESTRACJA, OCENA I AUTORYZACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

KONFERENCJA I WARSZTATY REACH REJESTRACJA, OCENA I AUTORYZACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH KONFERENCJA I WARSZTATY REACH REJESTRACJA, OCENA I AUTORYZACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 16-17 czerwca 2016 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza), Aleje Jerozolimskie 123 a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych.

Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych. Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych. dr in.. Piotr Manczarski Wydzia In ynierii rodowiska Politechniki Warszawskiej Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Najwy sza jako bada laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkole

Najwy sza jako bada laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkole Harmonogram szkole HARMONOGRAM SZKOLE : I PÓ ROCZE 2017 STYCZE DATA TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE 11 12 17 Higiena produkcji zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) w wietle wymaga rozporz dzenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE Prof. dr hab. inŝ. Joachim Kozioł, prof. zw. w Pol. Śl. Dyrektor Politechniki Śląskiej Centrum Kształcenia InŜynierów w Rybniku Kierownik Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 112 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 112 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). Data wejścia w życie:

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: W: Podstawy gospodarki odpadami Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych

Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych Jolanta Biegańska, Monika Czop Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych Wskazówki, przepisy prawne, dokumenty Ochrona środowiska Jolanta Biegańska, Monika Czop Gospodarowanie odpadami w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015 Kwiecień 2016 Cel przygotowania analizy. Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik Od autorów Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

S T A N D A R D V. 7

S T A N D A R D V. 7 S T A N D A R D V. 7 WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOśONYCH NA ZŁOśACH KOPALIN Przy określaniu wartości nieruchomości połoŝonych na złoŝach kopali rzeczoznawca majątkowy stosuje przepisy: - ustawy

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Rynek energii odnawialnej w Polsce Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Historia reform rynkowych w Polsce: 1990r. rozwiązanie Wspólnoty Energetyki

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r.

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA Realizacja exposé Ochrona polskiej ziemi Pakt dla obszarów wiejskich Ubezpieczenia rolnicze Płatności bezpośrednie Nowa inspekcja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7654 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 26,25 zł Cena brutto za godzinę 26,25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE WYTWÓRNI DO INSPEKCJI GMP / FDA

PRZYGOTOWANIE WYTWÓRNI DO INSPEKCJI GMP / FDA Firma szkoleniowa 2015 roku TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: PRZYGOTOWANIE WYTWÓRNI DO INSPEKCJI GMP / FDA Warsztaty 21-22 kwietnia 2016 r., Centrum Konferencyjne Golden Floor,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR NADNOTECKA GRUPA RYBACKA Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Alexander Lubański Partner, Black Pearls

Alexander Lubański Partner, Black Pearls Szanowni Państwo, Black Pearls to fundusz inwestycyjny wspierający rozwój polskich innowacji. Kluczowy zespół funduszu stanowią polscy oraz zagraniczni eksperci o interdyscyplinarnych kompetencjach. Black

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo