NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI"

Transkrypt

1 KONFERENCJA NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI PRAWO. DOBRA PRAKTYKA. FINANSE kwietnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Planowanie i wykonywanie polityki w zakresie gospodarki odpadami Nowe formy kontraktów w gospodarce odpadami i partnerstwo publicznoprawne, doœwiadczenia portugalskie Wymagania formalno-prawne reguluj¹ce zasady postêpowania z odpadami Sankcje za naruszenia przepisów o opadach, w tym przewidziane w projekcie ustawy o odpadach Termiczne przekszta³canie odpadów a œwiadectwa pochodzenia Postêpowanie z gruntem odpadowym po rekultywacji terenów zdegradowanych Finansowanie przedsiêwziêæ z zakresu gospodarki odpadami przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Prace Parlamentu Europejskiego nad legislacj¹ w sprawie gospodarki odpadami Procesy WtE i WtL ( Waste to Energy Waste to Liquid ) Rozporz¹dzenie REACH a odpady REACH a odpady. Rejestrowaæ czy nie rejestrowaæ? Case study Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami we wspó³pracy z Bankiem Ochrony Œrodowiska Efektywna gospodarka odpadami komunalnymi - z punktu widzenia gminy i mieszkañców Spalarnia odpadów jako instalacja do redukcji biomasy i Ÿród³o energii System zbiórki i odzysku zu ytych opon w Polsce Patroni merytoryczni Patroni medialni ZAPROSZENI EKSPERCI: mgr in. Ma³gorzata Bednarska-Puente, specjalista ds. gospodarki odpadowej, WS Atkins - Polska Sp. z o.o. dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów dr in. Zbigniew Grabowski, Wydzia³ In ynierii Œrodowiska, Politechnika Krakowska Ma³gorzata Ko³odziej-Nowakowska, Konrad Mi³oszewski, specjalista w zakresie gospodarki odpadami, Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Józef Neterowicz, ekspert ds. energetyki ze Zwi¹zku Powiatów Polskich Aneta Pacek- opalewska, radca prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Œrodowiska Ricardo Pinho, Cz³onek Zarz¹du, Ekoœrodowisko, Portugalia Marek Sobiecki, Prezes Zarz¹du, Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku SA Bogus³aw Sonik, Pose³ do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodnicz¹cy Komisji ds. Ochrony Œrodowiska Izabela Szadura, Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku, G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska Maria Terelak-Pi³kowska, Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Inspekcji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Szczecinie dr in. Monika Wasiak-Gromek, G³ówny Specjalista, Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Anna y³a, G³ówny Ekolog Banku, Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Œrodowiska SA

2 Szanowni Pañstwo, w Polsce prowadzone s¹ obecnie intensywne prace legislacyjne w celu wdro enia nowoczesnych rozwi¹zañ w gospodarce odpadami i usprawnienia tego systemu. Najistotniejsze zmiany w gospodarce odpadami wywo³a nowa ustawa o odpadach, która transponuje dyrektywê 2008/98/WE w sprawie odpadów a tak e dyrektywê 1999/31/WE w sprawie sk³adowania odpadów. Nowelizowana jest ustawa o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach, poniewa w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce konieczne s¹ pilne zmiany. Uszczelnienia wymaga system zagospodarowania odpadów opakowaniowych, aby zapewniæ uzyskanie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. Projektowane zmiany regulacji prawnych bêd¹ oddzia³ywaæ na wszystkie podmioty gospodaruj¹ce odpadami oraz na wytwórców odpadów. W zwi¹zku z tym, powstaje wiele pytañ natury ogólnej na temat przysz³oœci funkcjonowania gospodarki odpadami w Polsce, a tak e natury szczegó³owej dotycz¹cej wp³ywu tych zmian na dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw. Wychodz¹c na przeciw oczekiwaniom Pañstwa Most Wanted! Conferences zaprasza na konferencjê: NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI. PRAWO. DOBRA PRAKTYKA. FINANSE. Do wspó³pracy zaprosiliœmy grono ekspertów, w tym z administracji publicznej, oœrodków naukowych oraz przedsiêbiorstw, którzy przybli ¹ Pañstwu, czego nale y siê spodziewaæ w przysz³oœci w dziedzinie gospodarki odpadami i jak przygotowaæ siê do wprowadzanych zmian. W imieniu Most Wanted! Conferences serdecznie zapraszam do udzia³u w Konferencji. Wojciech Chromik Prezes Zarz¹du Most Wanted! Conferences Sp. z o.o. ZAPRASZAMY SERDECZNIE: Pracowników administracji rz¹dowej i samorz¹dowej zajmuj¹cych siê problematyk¹ gospodarowania odpadami Wytwórców odpadów wielu ga³êzi przemys³u, w tym m.in.: przemys³ wydobywczy przemys³ energetyczny przemys³ hutniczy przemys³ chemiczny przemys³ drzewno-papierniczy przemys³ rolno-spo ywczy przemys³ budowlano-remontowy Przedstawicieli przedsiêbiorstw, które dokonuj¹ procesów przetwarzania odpadów i zajmuj¹ siê zbieraniem lub transportem odpadów W³aœcicieli i pracowników firm konsultingowych i doradczych zainteresowanych gospodark¹ odpadami Przedstawicieli organizacji zajmuj¹cych siê rejestracj¹ substancji, które s¹ odzyskiwane z odpadów

3 PRZEWODNICZ CY KONFERENCJI Ma³gorzata Ko³odziej-Nowakowska, PIERWSZY DZIEÑ, 20 KWIETNIA, ŒRODA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW. KAWA POWITALNA UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI Planowanie i wykonywanie polityki w zakresie gospodarki odpadami Projekt nowych rozwi¹zañ prawnych w gospodarce odpadami w Polsce - ustawa o odpadach stanowi¹ca transpozycjê dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów Wymagania dyrektywy 2008/98/WE w zakresie planowania i programowania gospodarki odpadami Opracowywanie planów gospodarki odpadami oraz programów zapobiegania powstawaniu odpadów; procedury, konsekwencje dla przedsiêbiorstw Prelegent: Ma³gorzata Ko³odziej-Nowakowska, Nowe formy kontraktów w gospodarce odpadami i partnerstwo publiczno-prawne, doœwiadczenia portugalskie Prelegent: Ricardo Pinho, Cz³onek Zarz¹du, Ekoœrodowisko, Portugalia PRZERWA NA KAWÊ Wymagania formalno-prawne reguluj¹ce zasady postêpowania z odpadami Zbiór zasad i obowi¹zków oraz praw do przestrzegania w przedsiêbiorstwie Odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów Zmiany w decyzjach administracyjnych na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie gospodarowania odpadami Wymagania dotycz¹ce prowadzenia procesów przetwarzania odpadów Prelegent: Maria Terelak-Pi³kowska, Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Inspekcji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Szczecinie Sankcje za naruszenia przepisów o opadach, w tym przewidziane w projekcie ustawy o odpadach Przepisy karne Administracyjne kary pieniê ne za nieprzestrzeganie obowi¹zków w zakresie gospodarki odpadami Sankcje za nieprzestrzeganie innych przepisów o odpadach m.in. dotycz¹cych miêdzynarodowego przemieszczania odpadów, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji czy postêpowania ze zu ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym Prelegent: Izabela Szadura, Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku, G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska BUSINESS LUNCH Termiczne przekszta³canie odpadów a œwiadectwa pochodzenia Warunki techniczne kwalifikowania czêœci energii odzyskanej z termicznego przekszta³cania odpadów jako energii z odnawialnego Ÿród³a Systemy wsparcia dla termicznego przekszta³cania odpadów (Ÿród³a odnawialne, kogeneracja) Prelegent: dr Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Postêpowanie z gruntem odpadowym po rekultywacji terenów zdegradowanych Aspekty formalno- prawne procesu rekultywacji i gospodarki zanieczyszczonym gruntem Gospodarka odpadami pochodz¹cymi z procesu rekultywacji postêpowanie z odpadowym gruntem, metody oczyszczania zdegradowanego gruntu ex-situ - przegl¹d technologii Prelegent: mgr in. Ma³gorzata Bednarska-Puente, specjalista ds. gospodarki odpadowej, WS Atkins - Polska Sp. z o.o PRZERWA NA KAWÊ Finansowanie przedsiêwziêæ z zakresu gospodarki odpadami przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Obowi¹zuj¹ce programy priorytetowe w ramach œrodków krajowych Mo liwoœci finansowania w ramach œrodków unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko) Prelegent: Konrad Mi³oszewski, specjalista w zakresie gospodarki odpadami, Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej PODSUMOWANIE. ZAKOÑCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI.

4 PRZEWODNICZ CY KONFERENCJI Ma³gorzata Ko³odziej-Nowakowska, DRUGI DZIEÑ, 21 KWIETNIA, CZWARTEK REJESTRACJA UCZESTNIKÓW. KAWA POWITALNA Prace Parlamentu Europejskiego nad legislacj¹ w sprawie gospodarki odpadami Nowe mechanizmy prawne w gospodarce odpadami w Unii Europejskiej Za³o enia a przyjêty kszta³t dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów Koncepcja stworzenia spo³eczeñstwa powszechnie stosuj¹cego recykling Aktualne prace Parlamentu Europejskiego w sprawie gospodarki odpadami Prelegent: Bogus³aw Sonik, Pose³ do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodnicz¹cy Komisji ds. Ochrony Œrodowiska Procesy WtE i WtL ( Waste to Energy Waste to Liquid ) Œrodowiskowe uwarunkowania procesów przekszta³cania odpadami Energetyczne w³aœciwoœci odpadów Podstawowe technologie procesów WtE i WtL Proces XtL (procesy otrzymywania p³ynnych paliw alternatywnych) Prelegent: Dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów Rozporz¹dzenie REACH a odpady Rozporz¹dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleñ i stosowanych ograniczeñ w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów Produkt uboczny Odzysk odpadu zgodnie z ustaw¹ o odpadach i rozporz¹dzeniem REACH Prelegent: dr in. Monika Wasiak-Gromek, G³ówny Specjalista, Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych PRZERWA NA KAWÊ REACH a odpady. Rejestrowaæ czy nie rejestrowaæ? Case study Odpad a produkt uboczny. Teoria i praktyka Problem kwalifikacji tzw. pozosta³oœci poprodukcyjnych. Case study Ryzyka zwi¹zane z praktyk¹ rejestracji odpadów Prelegent: Aneta Pacek- opalewska, radca prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Œrodowiska BUSINESS LUNCH Efektywna gospodarka odpadami komunalnymi - z punktu widzenia gminy i mieszkañców Prelegent: Józef Neterowicz, ekspert ds. energetyki ze Zwi¹zku Powiatów Polskich Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami we wspó³pracy z Bankiem Ochrony Œrodowiska Warunki kredytowania przedsiêwziêæ gospodarki odpadami Informacje o inwestorze i projekcie, niezbêdne dla Banku Inne formy finansowania projektów Prelegent: Anna y³a, G³ówny Ekolog Banku, Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Œrodowiska S.A PRZERWA NA KAWÊ Spalarnia odpadów jako instalacja do redukcji biomasy i Ÿród³o energii Wymagania prawne i techniczne Prelegent: dr in. Zbigniew Grabowski, Wydzia³ In ynierii Œrodowiska, Politechnika Krakowska System zbiórki i odzysku zu ytych opon w Polsce Rozwój systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów po oponach samochodowych w Polsce Sposoby odzysku zu ytych opon Porównanie sytuacji w Polsce z innymi krajami Prelegent: Marek Sobiecki, Prezes Zarz¹du, Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku SA ZAKOÑCZENIE KONFERENCJI *PO ZAKOÑCZENIU KA DEGO BLOKU TEMATYCZNEGO PRZEWIDZIANY JEST CZAS NA PYTANIA ZE STRONY UCZESTNIKÓW

5 Bogus³aw Sonik, Pose³ do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodnicz¹cy Komisji ds. Ochrony Œrodowiska Pose³ Bogus³aw Sonik jako cz³onek Platformy Obywatelskiej nale y do Grupy Europejskiej Partii Ludowej, która jest najliczniejsz¹ frakcj¹ w Parlamencie Europejskim. W kadencji Pose³ Bogus³aw Sonik pe³ni funkcjê: Wiceprzewodnicz¹cego Komisji Ochrony Œrodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeñstwa ywnoœci (ENVI); cz³onka Komisji Wolnoœci Obywatelskich, Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnêtrznych (LIBE); cz³onka Delegacji do spraw stosunków z Iranem; cz³onka Delegacji do spraw stosunków z pañstwami Ameryki Œrodkowej; cz³onka Delegacji do Europejsko-Latynoamerykañskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Urodzi³ siê, wychowa³ i studiowa³ w Krakowie. Zak³ada³ Studencki Komitet Solidarnoœci (1977), by³ wiceprzewodnicz¹cym Solidarnoœci w Ma³opolsce ( ). Internowany w stanie wojennym. Korespondent Radia Wolna Europa. W latach 90-tych kierowa³ Instytutem Polskim w Pary u. Za promocjê kultury polskiej za granic¹ zosta³ Kawalerem Orderu Sztuki i Literatury. Pierwszy Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Ma³opolskiego. Inicjator Ma³opolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, wspó³twórca pierwszego polskiego przedstawicielstwa w Brukseli. W 1999 r. nagrodzony przez Ministra Kultury medalem Zas³u ony dla Kultury Polskiej. Dyrektor najwiêkszego przedsiêwziêcia kulturalnego w Polsce - Programu Kraków Europejska Stolica Kultury. Zna biegle jêzyk francuski. Od 2004 roku jest pos³em do PE z okrêgu Ma³opolska Œwiêtokrzyskie. Silnie zwi¹zany ze swoim Okrêgiem Wyborczym. Jeden z najaktywniejszych i najskuteczniejszych polskich pos³ów do Parlamentu Europejskiego. Najlepszy pose³ do Parlamentu Europejskiego z Regionu Ma³opolska - Œwiêtokrzyskie w kadencji Równie w kadencji praca pos³a Bogus³awa Sonika spotyka siê z du ym uznaniem, co znajduje potwierdzenie w postaci wysokich pozycji w kolejnych rankingach oraz nominacji do presti owej nagrody "MEP Awards 2010". Ma³gorzata Ko³odziej-Nowakowska, ekspert ds. ochrony œrodowiska Posiada 8-letnie doœwiadczenie w administracji publicznej samorz¹dowej i rz¹dowej. W latach Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska. Pracuje w energetyce zawodowej 11 lat, zajmuj¹c siê ochron¹ œrodowiska. Obecnie na stanowisku Pe³nomocnika ds. Strategii Œrodowiskowej w Oddziale Zespó³ Elektrowni Dolna Odra Spó³ki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w Be³chatowie. Uczestniczy³a w licznych projektach unijnych i miêdzynarodowych (m. in.: IMPEL, TFS, SEVESO II, IPPC). Od 5 lat wspó³pracuje z Komisj¹ Europejsk¹ (Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia) jako ekspert w sprawach wdra ania i egzekwowania prawa wspólnotowego ochrony œrodowiska i dziedzin pokrewnych w nowych pañstwach Unii Europejskiej, w pañstwach kandyduj¹cych, w Zachodnich Ba³kanach, w pañstwach Europejskiej Polityki S¹siedzkiej - ENP. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Józef Neterowicz, ekspert ds. energetyki ze Zwi¹zku Powiatów Polskich Urodzony w 1952 r., absolwent wydzia³u mechanicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1975 mieszka w Szwecji i dzia³a zawodowo w sektorze energetycznym i ochrony œrodowiska. Od 1992 roku dzia³a aktywnie na terenie Polski, m.in. jako konsultant Banku Œwiatowego, prezes Cetetherm (firma nale ¹ca do koncernu Tetra Pak), prezes Birka Energy (obecnie Fortum - trzeci najwiêkszy producent energii w Skandynawii), wreszcie Prezes Radscan Intervex, œwiatowy lider w dziedzinie ochrony œrodowiska i technologii energetycznych, szczególnie w dziedzinie oczyszczania i odzyskiwanie energii z gazów, przy okazji ich oczyszczania, zarówno w przemyœle, ciep³ownictwie jak i energetyce zawodowej. Jest cz³onkiem Samorz¹dowej Grupy Ekspertów ds. Energii Sejmu RP, ekspertem w dziedzinie odnawialnych Ÿróde³ energii w Zwi¹zku Powiatów Polskich, jest równie doradc¹ ds. energii Ambasady Królestwa Szwecji w Warszawie. Konrad Mi³oszewski, specjalista w zakresie gospodarki odpadami, Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydzia³u In ynierii Œrodowiska w zakresie systemów i technik w ochronie œrodowiska oraz Wydzia³u In ynierii Produkcji w zakresie zarz¹dzania i marketingu. Ukoñczy³ studium podyplomowe dotycz¹ce zarz¹dzania projektami w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie oraz studiowa³ na Universität für Bodenkultur w Wiedniu na kierunku Natural Resources Management and Ecological Engineering. Obecnie uczestniczy w studium podyplomowym Nowoczesna Energetyka Odnawialna w Instytucie Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej. Pracê zawodow¹ zaczyna³ w G³ównym Inspektoracie Ochrony Œrodowiska w Wydziale Transgranicznego Przemieszczania Odpadów. Od 2006 pracownik Departamentu Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Koordynator projektów zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami finansowanych zarówno ze œrodków krajowych jak i œrodków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Ekspert w zakresie oceny projektów pod k¹tem technicznym oraz formalno-prawnym. Uczestniczy w opiniowaniu krajowych dokumentów strategicznych oraz aktów prawnych zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami. dr in. Zbigniew Grabowski, Wydzia³ In ynierii Œrodowiska, Politechnika Krakowska Nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie In ynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Politechniki Krakowskiej. Wyk³adowca z zakresu gospodarki odpadami w Politechnice Krakowskiej. Cz³onek zespo³ów i komisji zajmuj¹cych siê ochron¹ œrodowiska ( m.in. Zespo³u Doradczego przy Prezydencie m. Krakowa ds. gospodarki odpadami; Krajowej Komisji Ocen Oddzia³ywania na Œrodowisko przy Ministrze Œrodowiska; Zespo³u do Spraw Regulacji Zwi¹zanych z Emisjami Przemys³owymi(IPPC) przy Ministrze Œrodowiska; Komitetu Steruj¹cego ds. aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami; Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej przy Wojewodzie Ma³opolskim dla Zarz¹dzaj¹cych sk³adowiskami i spalarniami odpadów. Autor ok. 70 opracowañ dla przemys³u, ponad 100 publikacji i ponad 600 ekspertyz, ocen i raportów oddzia³ywania na œrodowisko z zakresu ochrony powierzchni ziemi i ochrony powietrza. Autor programów gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. Kraków, woj. Œwiêtokrzyskie), programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi i przemys³owymi, ocen oddzia³ywania na œrodowisko sk³adowisk odpadów komunalnych i przemys³owych oraz spalarni odpadów medycznych, komunalnych i niebezpiecznych, a tak e koncepcji i ocen projektów technicznych spalarni, sk³adowisk odpadów, rekultywacji terenów zdegradowanych. Dr in. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów Adiunkt w Przemys³owym Instytucie Motoryzacji, pe³ni¹cy funkcjê Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów. Przedstawiciel Polski w Europejskiej Platformie Technologicznej Biopaliw jako cz³onek Mirror Group oraz przedstawiciel Platformy i jednoczeœnie cz³onek Amerykañskiej Rady Energii Odnawialnej ACORE. By³ cz³onkiem Rady Naukowej Instututu Paliw i Energii Odnawialnej ostatniej kadencji. Tak e cz³onek Advisory Board BIOPOL Project Assesment of BIOrefinery Concept and the Implication for Agricultur and Forestry POLicy, cz³onek Working Group BITES Project, Biofuels Technologies European Showcase oraz ERA NET - BIOENERGY. Zastêpca Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Specjalizuje siê w termodynamice chemicznej procesów zachodz¹cych w œrodowisku oraz technologii wytwarzania, oceny jakoœci i u ytkowania p³ynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw. Posiada wiele wyró nieñ, odznaczeñ i orderów za dzia³alnoœæ naukow¹ i proinnowacyjn¹, zagranicznych i krajowych. Od dwudziestu lat jest cz³onkiem Miêdzynarodowego Jury, Œwiatowego Salonu Postêpu Naukowego i Wynalazczoœci Brussel s Eureka. Ekspert w Programach Operacyjnych, 7 Programie Ramowym, NCBiR, MNiSW oraz Organizacji Pañstw Amerykañskich (OAS), Miêdzynarodowej Agencji Energii (IEA), a tak e UNIDO. Autor ponad 200 publikacji z zakresu w³aœciwoœci i uwarunkowañ eksploatacyjnych paliw, biopaliw i innych p³ynów eksploatacyjnych oraz ochrony œrodowiska, wypromowa³ kilkadziesi¹t prac magisterskich i in ynierskich z tego zakresu. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej oraz zweryfikowanego wyk³adowcy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Naczelnej Organizacji Technicznej. Cz³onek towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym American Chemical Society (ACS-cz³onkiem z wyboru) oraz American Association for the Advacement of Science (AAAS-cz³onkiem z wyboru) a tak e pe³ni funkcjê Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Sozologicznego. Ricardo Pinho, Cz³onek Zarz¹du, Ekoœrodowisko, Portugalia Ukoñczy³ studia z zakresu in ynierii œrodowiska, przez osiem lat pracowa³ w bran y zwi¹zanej z us³ugami œrodowiskowymi. Posiada doœwiadczenie w pracach laboratoryjnych i terenowych, a tak e w prowadzeniu kontraktów koncesyjnych w Portugalii dla firmy SUMA, bêd¹cej czêœci¹ Grupy MOTA-ENGIL. Po trzech latach zarz¹dzania koncesjami dla serwisów sprz¹taj¹cych, gospodaruj¹cych odpadami oraz firm wielous³ugowych w ponad stutysiêcznym mieœcie na pó³nocy Oportho, przeniós³ siê do Polski. Obecnie cz³onek zarz¹du EKOŒRODOWISKA, firmy nale ¹cej do grupy SUMA, zaanga owanej w rozwój rynku us³ug publicznych zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami we wszelkich jej aspektach, a tak e zarz¹dzaniem odpadami przemys³owymi. We wrzeœniu 2010 roku jako prelegent podczas XX Forum Ekonomicznym w Krynicy wyg³osi³ prezentacj¹ pt. "Standardy gospodarowania odpadami w Portugalii". Obecnie odbywa studnia MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Anna y³a, G³ówny Ekolog Banku, Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Œrodowiska SA Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydzia³u In ynierii Sanitarnej i Wodnej. Pierwsze doœwiadczenia zawodowe zdobywa³a jako pracownik naukowy w Instytucie Ochrony Œrodowiska w Warszawie. Od 1994 roku pracuje w Banku Ochrony Œrodowiska SA, od pocz¹tku zajmuj¹c siê tematyk¹ wspó³finansowania przez Bank projektów s³u ¹cych ochronie œrodowiska. By³a wspó³twórc¹ unikalnych, stosowanych w BOŒ SA procedur dotycz¹cych ryzyka ekologicznego projektów inwestycyjnych. Od listopada 2007 r. Anna y³a jest G³ównym Ekologiem Banku Ochrony Œrodowiska SA. Uczestniczy m.in. w procesie tworzenia oferty proekologicznej. Nadzoruje merytorycznie pracê pionu specjalistów in ynierów ochrony œrodowiska zatrudnionych w Banku.

6 mgr in. Ma³gorzata Bednarska-Puente, specjalista ds. gospodarki odpadowej, WS Atkins - Polska Sp. z o.o. Specjalista w dziedzinie problemów ochrony œrodowiska, a w szczególnoœci w dziedzinie biotechnologii œrodowiska oraz gospodarki odpadowej, od 2000 roku jest konsultantem firmy WS Atkins Polska Sp. z o.o. Jako autor i wspó³autor bra³a udzia³ w wielu projektach zwi¹zanych z przygotowywaniem dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami i pozwoleñ zintegrowanych. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w wykonywaniu ocen wp³ywu na œrodowisko i przegl¹dów ekologicznych dla Ministerstwa Skarbu oraz inwestorów prywatnych typu due diligeence. W ramach procesów due diligeence zajmowa³a siê równie problematyk¹ zanieczyszczeñ gruntów, prowadzi³a badania stanu œrodowiska gruntowo-wodnego- tzw faza II oraz bra³a udzia³ w doradztwie dotycz¹cym postêpowania z terenami zdegradowanymi. Jako wspó³autor bra³a udzia³ w projektach zwi¹zanych z wycen¹ ekologicznych zobowi¹zañ finansowych miedzy innymi dla PKN Orlen, FSO w Warszawie. Ma³gorzata Bednarska-Puente jest rejestrowanym audytorem IEMA-Institute of Environmental Management & Assessment England w zakresie audytów œrodowiskowych. W trakcie pracy zawodowej bra³a udzia³ w pracach studyjnych i badaniach gospodarki odpadami projektowanej spalarni odpadów w Bydgoszczy, projektowanej spalarni odpadów w Che³mie, Zak³adu Utylizacji Osadów Œciekowych w Warszawie prowadzi³a doradztwo strategiczne w zakresie IPPC dla Spalarni Odpadów Niebezpiecznych SARPI w D¹browie Górniczej, nale ¹cej do grupy Vaolia, - przegl¹d spe³nienia wymogów œrodowiskowych i BAT. W zakresie doœwiadczeñ Pani Bednarskiej le y równie analiza gospodarki odpadami w ramach oceny BAT na potrzeby pozwoleñ zintegrowanych IPPC dla przemys³u; spo ywczego, hutniczego, wapienniczego, szklarskiego, obróbki powierzchniowej, i innych. Specjalizuje siê w wykonywaniu analiz gospodarki odpadami w przedsiêbiorstwach przemys³owych pod k¹tem mo liwoœci utylizacji i zagospodarowania odpadów oraz zobowi¹zañ w zakresie gospodarki odpadami wynikaj¹cych z prawodawstwa polskiego i unijnego. Realizowa³a projekty zwi¹zane analiz¹ gospodarki odpadami wraz z analiz¹ odbiorców m. innymi dla takich Firm jak Whirlpool, Toyota, Mittal. Ponadto Ma³gorzata specjalizuje siê w projektach zwi¹zanych z gospodarka nieruchomoœciami. Ukoñczy³a studia podyplomowe w zakresie wycen i gospodarki nieruchomoœciami oraz kurs developerski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. W tym zakresie bra³a udzia³ w projektach zwi¹zanych z mo liwoœciami wykorzystania nieruchomoœci zdegradowanych i poprzemys³owych w tym nieruchomoœci pokolejowych. Uczestniczy³a w procesach wyceny Koksowni Czêstochowa, FSO S.A, Severstallat/Technologie Buczek w Sosnowcu i Stoczni Gdañskiej SA, Elektrociep³owni Mondi Œwiecie, Rockwool Polska Sp. z o.o. dr in. Monika Wasiak-Gromek, G³ówny Specjalista, Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Absolwentka Politechniki ódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr in. biotechnolog. Ukoñczy³a podyplomowe studia z zakresu rozporz¹dzenia REACH i zwi¹zanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w odzi. Ponadto ukoñczy³a kurs z zakresu toksykologii Methodology and Principles of Toxicology, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii oraz inne miêdzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeñstwa chemicznego, oceny ryzyka i zarz¹dzania ryzykiem w ramach projektów unijnych. Obecnie pe³ni funkcjê g³ównego specjalisty w Departamencie ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych oraz jest osob¹ odpowiedzialn¹ za pracê Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP. Zajmuje siê sprawami dotycz¹cymi rozporz¹dzenia REACH oraz CLP, klasyfikacj¹ i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która dzia³a w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. By³a cz³onkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, cz³onkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkañ Grupy Roboczej, która stanowi jednostkê pomocnicz¹ dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotycz¹cych Dyrektywy Preparatowej. Wspó³pracuje z przemys³em w sprawie ustawodawstwa chemicznego g³ownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wype³niania wytycznych rozporz¹dzenia REACH i CLP. Zdzis³aw Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych, Urz¹d Regulacji Energetyki Doktor nauk prawnych, dyrektor Departamentu Przedsiêbiorstw Energetycznych w Urzêdzie Regulacji Energetyki, wyk³adowca, autor licznych komentarzy, podrêczników i publikacji z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego i prawa karnego procesowego oraz z zakresu interpretacji przepisów prawa energetycznego, w tym zwi¹zanych z energetyk¹ odnawialn¹, dostêpem do sieci (TPA), wyznaczeniem niezale nych operatorów sieci, koncesjonowaniem czy rynkiem paliw i biopaliw ciek³ych. Maria Terelak-Pi³kowska, Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Inspekcji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Szczecinie Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Szczecinie, specjalista ds. ochrony œrodowiska wykonuj¹cy kontrole w przedsiêbiorstwach, trener szkoleñ zwi¹zanych z zagadnieniami ochrony œrodowiska w szczególnoœci Prawa ochrony œrodowiska, prawa ABC, gospodarki odpadami, op³aty produktowej i depozytowej. Audytor ds. systemu ISO 9001, wspiera wiedz¹ zdobyt¹ na Politechnice Szczeciñskiej Wydziale In ynierii chemicznej i procesowej. Absolwentka The Baltic University. Wyk³adowca w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie oraz prowadz¹cy szkolenia z zakresu posiadanych kwalifikacji. Marek Sobiecki, Prezes Zarz¹du, Centrum Utylizacji Opon Od 4 lat Prezes Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku SA. Wczeœniej pracowa³ 14 lat w Ministerstwie Œrodowiska. W tym czasie blisko 10 lat jako dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Departamentu Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej oraz Departamentu Gospodarki Odpadami. Wspó³twórca II Polityki Ekologicznej Pañstwa oraz wielu aktów prawnych w ochronie œrodowiska, w tym szczególnie w dziedzinie gospodarki odpadami. Wspó³autor koncepcji wprowadzenia do Polski zasady poszerzonej odpowiedzialnoœci producenta za odpady po wprowadzanych produktach oraz op³at produktowych i op³at depozytowych. Aneta Pacek- opalewska, Radca Prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Œrodowiska Radca prawny. Prowadzi kancelariê prawn¹ specjalizuj¹c¹ siê w dziedzinie prawa ochrony œrodowiska. W ramach swojej praktyki doradza we wszystkich aspektach prawa ochrony œrodowiska dotycz¹cych w szczególnoœci praw i obowi¹zków (oraz ryzyk) podmiotów których dzia³alnoœæ ma wp³yw na œrodowisko naturalne, w tym tak e obowi¹zków wynikaj¹cych z regulacji REACH. Reprezentuje podmioty w postêpowaniach administracyjnych i s¹dowych w sprawach zwi¹zanych z naruszaniem norm prawa ochrony œrodowiska. Praktyczn¹ wiedzê i bogate doœwiadczenie zdoby³a podczas wieloletniej pracy w White&Case, uznanej, miêdzynarodowej kancelarii prawnej. Analizowa³a ryzyka œrodowiskowe podczas licznych transakcji przejmowania i ³¹czenia podmiotów gospodarczych oraz przy realizacji wielu projektów inwestycyjnych. Doradza³a podmiotom w zakresie regulacji REACH, w tym w szczególnoœci w zakresie analizy obowi¹zków uczestników systemu REACH oraz analizy portfela substancji objêtych regulacj¹. Uczestniczy³a w wielu procesach zwi¹zanych z tworzeniem i przystêpowaniem do konsorcjów, przygotowuj¹c dokumentacjê i negocjuj¹c umowy konsorcjalne i oko³okonsorcjalne. Przeprowadza³a liczne analizy ryzyk œrodowiskowej odpowiedzialnoœci cywilnej, karnej i administracyjnej, doradzaj¹c w zakresie mo liwych œrodków naprawczych. Jest tak e adwokatem Stanu Nowy Jork, USA. Obecnie jest s³uchaczem podyplomowych Studiów Ochrony Œrodowiska Uniwersytetu Warszawskiego. Wystêpuje jako prelegent podczas licznych seminariów i szkoleñ dotycz¹cych prawa ochrony œrodowiska. Publikuje artyku³y, opinie i analizy. Izabela Szadura, Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku, G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska Ukoñczy³a Akademiê Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski) uzyskuj¹c tytu³ mgr in. Biologicznej ochrony wód na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Œródl¹dowego. Pracuj¹c od 1987 w G³ównym Inspektoracie Ochrony Œrodowiska zajmowa³a siê zagadnieniami ochrony œrodowiska we wszystkich komponentach œrodowiska. Przez kilkanaœcie lat pracowa³a w zespole prowadz¹cym szczególny nadzór nad zak³adami najbardziej uci¹ liwymi dla œrodowiska w skali kraju tzw. List¹ 80., która zosta³a sporz¹dzona w wyniku jednego z postulatów ekologicznych okr¹g³ego sto³u. Ograniczenie uci¹ liwoœci tych zak³adów w przeci¹gu kilku lat przyczyni³o siê do osi¹gniêcia celu za³o onego w Polityce Ekologicznej Pañstwa w 1990 r. tj. eliminacja ekstremalnych Ÿróde³ uci¹ liwoœci w Polsce. W ramach tych dzia³añ wspó³uczestniczy³a w opracowywaniu i testowaniu programów dostosowawczych dla tej grupy zak³adów, co da³o podstawy do stworzenia w ustawie Prawo ochrony œrodowiska przepisów prawnych dot. instytucji programów dostosowawczych.jako przedstawiciel Inspekcji Ochrony Œrodowiska, przed wejœciem Polski do UE bra³a aktywny udzia³ w pracach nad wdro eniem krajowych przepisów dot. kontroli postêpowania z genetycznie zmodyfikowanymi organizmami. Zainicjowa³a i wspó³tworzy³a dla Inspekcji Ochrony Œrodowiska system kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, kieruj¹c zespo³em, który opracowa³ procedury i materia³y pomocnicze do wykonywania inspekcji w zakresie nadzoru rynku. Bra³a udzia³ w tworzeniu przepisów prawnych w³¹czaj¹cych regulacje unijne do krajowego prawodawstwa w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z: miêdzynarodowym przemieszczaniem odpadów, recyklingu pojazdów zagospodarowaniem zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, a nastêpnie koordynowa³a wdra anie w IOŒ tych przepisów. Od 2006 roku sprawuje funkcjê Dyrektora w Departamencie Kontroli Rynku w GIOŒ, w którym realizowane s¹ w szerokim zakresie przede wszystkim zadania z zakresu zagospodarowania niektórych strumieni odpadów w tym zu ytego sprzêtu elektrycznego czy elektronicznego, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Departament ten jest równie jako organ w³aœciwy w Polsce odpowiedzialny za koordynacjê wszystkich zadañ w obszarze miêdzynarodowego przemieszczania odpadów w tym wydawanie zezwoleñ na przywóz odpadów do kraju czy ich wywóz czy kontrolê nielegalnego przemieszczania odpadów.

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWA FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 30-31 maja 2011 roku, Hotel Warszawianka ****, Jachranka k. Warszawy www.mostwanted.pl/konferencje dr in. Krzysztof Biernat, Tomasz Karaœ,

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA wiedza stwarza mo liwoœci MASTER INSTITUTE wiedza stwarza mo liwoœci Profesjonalizm Kreatywnoœæ Rzetelnoœæ Partner II edycja Konferencji BIOMASA TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI 18-19 marca 2010 roku ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Metoda szacowania ryzyka w zarz¹dzaniu procesami Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE wiedza stwarza mo liwoœci wiedza stwarza mo liwoœci PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE 15-16 listopada 2010, Warszawa, FUNDACJA BATOREGO, ul. Sapie yñska 10a NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH Konferencja w WARSZAWIE Dowiedz siê wiêcej Gdzie i kiedy Hotel Ibis al. Solidarnoœci 165, Warszawa 2-3 marca 2011 NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Zmiany

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14.

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14. 1 Wielkopolska Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznañ, ul. H. Wieniawskiego 5/9 tel./fax (0-61) 853-80-19, (0-61) 853-80-38 wew. 101 sekretariat, wew. 102 uprawnienia wew. 104 zaœwiadczenia,

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Wydawca: ódzka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, 90-007 ódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. (042) 632 97 39, fax (042) 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl.

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta (121-122) Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Pierwszy zagraniczny doktor honoris causa - s. 3 Nowy symulator lotu w OKL - s. 9 1-2 styczeñ-luty

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo