Ostrów Wielkopolski r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ostrów Wielkopolski 06.10.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:"

Transkrypt

1 Ostrów Wielkopolski r. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wykonanie systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynkach: Inspektoratu ZUS w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16a oraz Biura Terenowego ZUS w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM PRZYGOTOWANIE OFERTY OBLICZENIE CENY OFERTY. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA PRZEPŁYW INFORMACJI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT OCENA OFERT INFORMACJE DODATKOWE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ŚRODKI ODWOŁAWCZE CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 9 CZĘŚĆ III - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ V - ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMÓWIENIA /37/22-07/2009

2 /37/22-07/2009 Część I Instrukcja dla wykonawców. 1. Informacje ogólne. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 1B, telefon , faks zwany dalej zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wykonanie systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynkach: Inspektoratu ZUS w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16a oraz Biura Terenowego ZUS w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a. 2. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzi się w języku polskim oraz w formie pisemnej. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na złożenie dokumentów, o których mowa w art. 9, ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), sporządzonych w języku innym niż język polski. 2. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia oraz termin jego wykonania, zostały określone w Części II Specyfikacji (Opis przedmiotu zamówienia.). 2. Zamawiający informuje, że: 2.1. nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów - w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), 2.2. nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 6 i 7 lub art. 134, ust. 6, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), 2.3. żąda wskazania przez wykonawców w ofertach części zamówienia, których wykonanie powierzą podwykonawcom, 2.4. nie zastrzega części zamówienia, których wykonania, wykonawcy nie mogą powierzyć podwykonawcom. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się: 1.1. wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), przy uwzględnieniu dodatkowego opisu (uszczegółowienia), warunku dysponowania przez nich osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zawartego w podpunkcie 1.3 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 1.2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), z których każdy z osobna, spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), przy uwzględnieniu dodatkowego opisu (uszczegółowienia), warunku dysponowania przez nich osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zawartego w podpunkcie 1.3 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 1.3. wykonawcy, w tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), którzy powierzą pełnienie funkcji kierownika robót, osobie posiadającej ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. 2. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania, przy uwzględnieniu postanowień zawartych w podpunkcie 3 oraz 4 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), iż spełniają warunki, o których mowa w podpunkcie 1 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.) - poprzez przedstawienie:

3 sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 01 do Specyfikacji - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), 2.2. oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.3. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2.2 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.) - oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.4. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2.3 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.) - oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii, zastępującego je dokumentu zawierającego oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionego w terminie wskazanym w podpunkcie 2.3 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 2.5. sporządzonej, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w niej zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 02 do Specyfikacji - informacji, 2.6. oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej, posiadanych przez osobę, wskazaną informacją, o której mowa w podpunkcie 2.5 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 2.7. oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii zaświadczenia, potwierdzającego że osoba, wskazaną informacją, o której mowa w podpunkcie 2.5 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), wpisana została na listę członków właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 3. Przedstawione przez wykonawców, w tym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź każdego z osobna z wykonawców, spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}): 3.1. sporządzone, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nich zawartych, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do Specyfikacji: oświadczenie oraz informacja - potwierdzające, 3.2. w postaci kopii - dokumenty potwierdzające, 3.3. tłumaczenia na język polski dokumentów potwierdzających, - iż ubiegając się o udzielenie zamówienia, spełniają warunki udziału w postępowaniu, muszą zostać stosownie do ich rodzaju: podpisane, poświadczone za zgodność z oryginałem oraz poświadczone - przez (odpowiednio): wykonawcę lub wszystkich bez wyjątku wykonawców, których w ujęciu: podmiotowym oraz/lub przedmiotowym - bezpośrednio dotyczą. 4. Wymagane jest, aby wszystkie bez wyjątku, sporządzone w języku obcym dokumenty, potwierdzające spełnianie przez wykonawców, w tym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź każdego z osobna z wykonawców, spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}) - warunków udziału w postępowaniu, zostały złożone wraz z poświadczonymi przez tychże wykonawców, ich tłumaczeniami na język polski. 5. Spełnianie postawionych warunków udziału w postępowaniu, ocenione zostanie przez zamawiającego, zgodnie z treścią zapisów, określających każdy z osobna z tychże warunków oraz sposób potwierdzenia jego spełniania. 4. Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium /37/22-07/2009

4 4 5. Przygotowanie oferty. 1. W skład kompletnej oferty wraz z załącznikami, powinny wchodzić: 1.1. oferta, którą stanowi: wypełniony formularz ofertowy, sporządzony co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym Część III Specyfikacji (Formularz ofertowy.), kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z opisem zawartym w punkcie 6 (Obliczenie ceny oferty. Waluta w jakiej prowadzone będą rozliczenia.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 1.2. załączniki do oferty, które stanowią: dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}) - oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza kopia, udzielonego pełnomocnikowi, ustanowionemu zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 23, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami) - pełnomocnictwa, określającego w sposób precyzyjny i jednoznaczny: rodzaj oraz zakres czynności prawnych, do dokonania których pełnomocnik został umocowany, udzielających pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}) oraz pełnomocnika, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie, udzielonych ewentualnemu pełnomocnikowi lub pełnomocnikom - przez wykonawcę, pełnomocnictw do jego reprezentowania, określających w sposób precyzyjny i jednoznaczny: rodzaj oraz zakres czynności prawnych, do dokonania których pełnomocnik lub pełnomocnicy - zostali umocowani, udzielającego lub udzielających pełnomocnictwa oraz pełnomocnika lub pełnomocników. 2. Ofertę wraz z załączonymi do niej dokumentami, wykonawcy zobowiązani są złożyć w formie pisemnej, pod rygorem jej nieważności (zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przez wykonawców wraz z załączonymi do nich dokumentami, w formie innej niż forma pisemna). 3. Oferta musi zostać podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wykonawcę lub odpowiednio wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}) - dokonujących jej złożenia. 4. Zaleca się wykonawcom, dla celów dowodowych, z uwagi na ciążący na nich obowiązek, określony uregulowaniem zawartym w art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami): 4.1. złożenie podpisów na wszelkich dokumentach, jak również przy zawartych na dokumentach bądź ich kopiach, zapisach o charakterze oświadczeń - w sposób pozwalający na bezsporne ustalenie tożsamości osoby, która dokonała złożenia podpisu, przy czym za złożenie podpisu, w sposób pozwalający na bezsporne ustalenie tożsamości osoby, która jego złożenia dokonała - zamawiający uznaje podpis złożony na lub przy pieczęci bądź zapisie maszynowym, określających imię i nazwisko osoby podpisującej, 4.2. określenie charakteru czynności prawnej, której dokonanie, potwierdzane jest złożeniem podpisu (np. poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu bądź naniesienie poprawki w treści oferty), o ile nie wynika ona bezpośrednio z treści dokumentu, 4.3. podpisanie wszystkich zapisanych lub zadrukowanych stron oferty oraz dołączonych do tejże oferty dokumentów - na dowód ich przedłożenia zamawiającemu, 4.4. wypełnienie oraz napisanie wszelkich dokumentów, wchodzących w skład oferty wraz z załącznikami, w całości pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym, zaleca się wykonać z użyciem długopisu lub atramentu), 4.5. dokonanie wpisów, wszelkich wartości pieniężnych, wyrażonych w złotych - w ofercie oraz dołączonych do tejże oferty dokumentach, z wykorzystaniem wyłącznie pełnych zapisów cyfrowych oraz słownych, określających pełną wysokość danej wartości, z dokładnością do setnych części złotego (udział pełnych złotych w wartości, zaleca się określić cyfrowo lub słownie, za pomocą zapisu, określającego pełną wartość złotych, natomiast udział groszy w wartości, zaleca się określić cyfrowo, za pomocą dwóch cyfr lub słownie, za pomocą zapisu, określającego pełną wartość groszy - w zależności od tego, czy zapis wartości, ma zostać dokonany w sposób cyfrowy, czy też słowny), 4.6. ponumerowanie, z wykorzystaniem kolejnych liczb całkowitych dodatnich, począwszy od liczby jeden, zapisanych w postaci cyfrowej, z wykorzystaniem cyfr arabskich lub słownej, wszystkich stron lub wyłącznie stron zapisanych bądź też kart oferty oraz zachowania ciągłości nadanej numeracji, jak również załączenie do oferty oświadczenia, stwierdzającego na ilu kolejno ponumerowanych: stronach, stronach wyłącznie zapisanych /37/22-07/2009

5 260000/37/22-07/ bądź kartach, została ona złożona wraz z załącznikami, 4.7. trwale połączenie wszystkich kart oferty oraz załączników do niej (np. ich spięcie lub zszycie), 4.8. sporządzenie formularzy, w sposób zachowujący treść zapisów oraz układ tabel, jak również wypełnienie ich rubryk, zgodnie z przeznaczeniem oraz w zakresie informacyjnym, w pełni odpowiadającym wymaganiom zamawiającego, 4.9. podjęcie innych, niż zalecane przez zamawiającego, działań w zakresie przygotowania oferty, mających na celu, zagwarantowanie jej pełnej niepodważalności, jako oświadczenia woli, złożonego przez wykonawcę lub odpowiednio wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), spełniających w sposób niepodważalny, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości, dotyczących treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Obliczenie ceny oferty. Waluta w jakiej prowadzone będą rozliczenia. 1. Ustalenia wysokości ceny oferty - wykonawcy zobowiązani są dokonać - wykonując następujące czynności: 1.1. sporządzenie kosztorysów ofertowych odrębnych dla: wykonania systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynku Inspektoratu ZUS w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16a oraz wykonania systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynku Biura Terenowego ZUS w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a metodą kalkulacji szczegółowej - na podstawie przedmiarów robót, stanowiących kolejno załączniki nr 06 oraz 11 do Specyfikacji, zawierających wyodrębnione zestawienie, przyjętych do kalkulacji - następujących parametrów: stawka roboczogodziny (wyrażona w walucie polskiej o nazwie złoty ), narzuty (wyrażone w jednostkach procentowych): koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk, 1.2. wpisanie sumy wartości brutto kosztorysów ofertowych - ustalonej z dokładnością do setnych części złotego - do stosownej rubryki Formularza ofertowego - sporządzonego co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych - zgodnie z formularzem zawartym w Części III Specyfikacji - Formularz ofertowy. 2. W cenach jednostkowych kosztorysów ofertowych - wykonawcy zobowiązani są zawrzeć wszelkie bez wyjątku koszty - związane z kompleksowym zrealizowaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego - niezbędne do zrealizowania jej przedmiotu oraz obowiązków nią określonych - w wymaganym terminie oraz z zachowaniem wymaganej jakości - bez względu na rodzaj tychże kosztów, jak również stopień w jakim koszty te pozostają w związku ze wspomnianym kompleksowym zrealizowaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający informuje, że: 3.1. przedmiary robót wykonawcy zobowiązani są odczytywać, w powiązaniu z wszystkimi pozostałymi dokumentami, przygotowanymi przez zamawiającego, niezależnie od ich rodzaju (w tym wchodzącymi w skład Specyfikacji) 3.2. opisy poszczególnych pozycji przedmiarów robót, nie mogą być traktowane, jako ostatecznie definiujące wymagania dla określonych nimi robót - co znaczy, że nawet jeżeli w przedmiarach tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: dokumentacji, stanowiącej załączniki nr 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 oraz 12 do Specyfikacji, jak również obowiązujących przepisów, wiedzy technicznej, wyjaśnień udzielonych przez zamawiającego, 3.3. przed określeniem cen jednostkowych kosztorysów ofertowych - wykonawcy powinni zapoznać się z całością dokumentacji, przygotowanej przez zamawiającego ( w tym wchodzącymi w skład Specyfikacji), 3.4. ceny jednostkowe kosztorysów ofertowych - muszą obejmować koszty wykonania. wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót, określonych pozycją przedmiarów robót, której dotyczą - z rysunkami i wymaganiami zawartymi w dokumentacji, stanowiącej załączniki nr 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 oraz 12 do Specyfikacji, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, 3.5. jeżeli w opisie pozycji przedmiarów nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót nią określonych, to koszty wykonania tych faz operacyjnych - wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w cenie jednostkowej dotyczącej tejże pozycji lub innej pozycji przedmiaru robót, 3.6. wykonawcom nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w kosztorysie ofertowym w stosunku do pozycji określonych przedmiarami robót, 3.7. jeżeli w przedmiarach nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji, stanowiącej załączniki nr 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 oraz 12 do Specyfikacji - to koszty

6 6 wykonania tych robót wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w cenach jednostkowych kosztorysów ofertowych - odpowiadających istniejącym pozycjom przedmiarów robót, 3.8. w cenach jednostkowych - podanych w odniesieniu do wykonania poszczególnych pozycji przedmiarów robót - wykonawcy zobowiązani są uwzględnić konieczność wykonania wszelkich prac pomocniczych - jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarach robót, a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją, stanowiącą załączniki nr 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 oraz 12 do Specyfikacji, jak również wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, 3.9. zastosowane zasady obliczenia ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiarów są zgodne z podanymi w dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 07 oraz 12 do Specyfikacji, ilości robót określone w poszczególnych pozycjach przedmiarów - zostały ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, aby dać wykonawcom wspólną podstawę dla sporządzenia ofert, podstawą płatności wynagrodzenia wykonawcy będą rzeczywiste ilości wykonanych i odebranych robót, obmierzone przez Wykonawcę oraz sprawdzone przez Koordynatora ustanowionego przez Inwestora (w rozumieniu postanowień, zawartych w Części IV Specyfikacji {Wzór umowy}), jak również ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych, Wykonawca (w rozumieniu postanowień, zawartych w Części IV Specyfikacji {Wzór umowy}) otrzyma wynagrodzenie, wyłącznie za wykonanie obmierzonych pozycji - wymienionych w przedmiarach robót, dla których podał on ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym. 4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej o nazwie złoty. 7. Przepływ informacji. 1. Uprawnionymi, do porozumiewania się z wykonawcami, są: 1.1. w kwestiach formalno - prawnych: Przemysław Szymoniak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1B, pok. 010A, tel , faks , 1.2. w kwestiach technicznych: Jolanta Sójka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1B, pok. 021, tel , faks Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Zamawiający informuje, że niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie dokumenty i informacje, określone uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), odpowiednio: zamieszczona została oraz zamieszczane będą - na stronie internetowej, pod adresem: 4. Zamawiający informuje, że jedyną obowiązującą formą porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wykonawców z zamawiającym, zgodnie z jego wyborem, dokonanym w oparciu o uregulowania zawarte w art. 27, ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), jest forma pisemna, realizowana na następujących zasadach: 4.1. wszelką bez wyjątku korespondencję, kierowaną do zamawiającego, wykonawcy zobowiązani są przekazywać, w formie pisemnej, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych ul. Wysocka 1B Ostrów Wielkopolski oraz numer faksu: , 4.2. wszelką bez wyjątku korespondencję, kierowaną do wykonawców, zamawiający zobowiązany jest przekazywać, w formie pisemnej, na wskazany przez nich adres oraz numer faksu, 4.3. wszelkie, niezależnie od ich rodzaju: dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje - stanowiące przesłaną korespondencję, uważa się za doręczone ich adresatowi z chwilą, gdy dotarły one do tegoż adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią, 4.4. w przypadku, gdy nadawca przekazał adresatowi, stanowiące przesłaną korespondencję, niezależnie od ich rodzaju: dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje - za pośrednictwem faksu, zobowiązany jest, do niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej, pod rygorem nie dochowania tejże formy ich przekazywania, wybranej przez zamawiającego, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 27, ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami). 5. Postanowienia, zawarte w podpunkcie 2 oraz 4 do punktu 7 (Przepływ informacji.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), stosuje się, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 180, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami) - w określonej tamże sytuacji /37/22-07/2009

7 260000/37/22-07/ Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Składanie oraz otwarcie ofert. 1. Opakowanie oferty (kompletu dokumentów obejmującego ofertę oraz załączniki do niej), powinny stanowić dwie zamknięte koperty: 1.1. koperta zewnętrzna, powinna zostać opisana co najmniej w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Oferta: Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wykonanie systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynkach: Inspektoratu ZUS w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16a oraz Biura Terenowego ZUS w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a koperta wewnętrzna, powinna zostać: opisana co najmniej w sposób, określony w podpunkcie 1.1 do punktu 9 (Składanie oraz otwarcie ofert.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), jak również dodatkowo oznaczona nazwą i adresem wykonawcy. 2. Ofertę (komplet dokumentów obejmujący ofertę oraz załączniki do niej), każdy z wykonawców, zobowiązany jest złożyć: w pokoju nr 010A, obiektu zamawiającego, zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wysockiej 1B - w terminie do dnia r., do godz Każdy wykonawca, który osobiście dostarczy ofertę (komplet dokumentów obejmujący ofertę oraz załączniki do niej), otrzyma od zamawiającego potwierdzenie jej przyjęcia. 4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienia, o zmianie lub wycofaniu oferty, powinny zostać przygotowane, oznaczone oraz dostarczone zamawiającemu, zgodnie postanowieniami zawartym w podpunkcie 1 oraz 2 do punktu 9 (Składanie oraz otwarcie ofert.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), jak również zawierać na ich opakowaniu, dodatkowy zapis o treści (odpowiednio): Zmiana lub Wycofanie. 5. Otwarcie ofert, nastąpi w pokoju nr 114, obiektu zamawiającego, zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wysockiej 1B - w dniu r., o godz Ocena ofert. 1. Przy wyborze oferty, zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium najniższej ceny, przy czym ocena, każdej z osobna z podlegających ocenie ofert, w zakresie tegoż jedynego kryterium, tj. kryterium najniższej ceny: 1.1. zostanie dokonana na podstawie ilości punktów, obliczonych indywidualnie przez każdego z oceniających (członków komisji powołanej przez zamawiającego), zgodnie z następującym wzorem: K C = C N C B * 100 Objaśnienia do wzoru: - K C - ilość punktów (wynik obliczenia zaokrąglony matematycznie, do jednej dziesięciotysięcznej części punktu), - C N - najniższa wśród badanych ofert, cena brutto oferty, - C B - cena brutto badanej oferty, 1.2. zaś za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta, która uzyska największą, spośród badanych ofert, ilość punktów - K CO, obliczoną zgodnie z wzorem: S KC K CO = IOC Objaśnienia do wzoru: - K CO - ilość punktów (wynik obliczenia zaokrąglony matematycznie, do jednej dziesięciotysięcznej części punktu), - S KC - suma punktów, obliczonych indywidualnie przez każdego z oceniających (członków komisji powołanej przez zamawiającego), zgodnie z wzorem, określonym w podpunkcie 1.1 do punktu 10 (Ocena ofert.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), - I OC - liczba oceniających (członków komisji powołanej przez zamawiającego). 2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, po dokonaniu oceny ofert, zgodnie z postanowieniami, zawartymi w podpunkcie 1 do punktu 10 (Ocena ofert.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.). 11. Informacje dodatkowe. 1. O przewidywanym terminie oraz miejscu, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, odpowiednio: wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), których ofertę wybrano, zostaną powiadomieni przez

8 8 zamawiającego pisemnie. 2. Zamawiający informuje, że po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, odpowiednio: wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), zobowiązani są do dopełnienia następujących formalności: 2.1. przekazania zamawiającemu informacji, wskazującej osobę lub osoby, które dokonają w ich imieniu, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2.2. przekazania zamawiającemu oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii, udzielonych ewentualnemu pełnomocnikowi lub pełnomocnikom, pełnomocnictw do zawarcia w ich imieniu, umowy w sprawie zamówienia publicznego, określających w sposób precyzyjny i jednoznaczny: udzielającego lub udzielających pełnomocnictwa oraz pełnomocnika lub pełnomocników. 3. Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty, złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), nie będzie wymagał, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Środki odwoławcze. 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, jak również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (Środki ochrony prawnej) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami) /37/22-07/2009

9 9 Część II Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot oraz zakres zamówienia Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wykonanie systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynkach: Inspektoratu ZUS w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16a oraz Biura Terenowego ZUS w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a Zakres zamówienia: szczegółowy zakres robót, określa przedmiar robót, stanowiący załącznik do Specyfikacji. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): , , Wymagane warunki wykonania zamówienia: 4.1. wymagany termin wykonania zamówienia, określony przez zamawiającego w Części IV Specyfikacji (Wzór umowy.): do dnia r., 4.2. wymagane okresy oraz warunki rękojmi i gwarancji, określone przez zamawiającego w Części IV Specyfikacji (Wzór umowy.), 4.3. wymagane warunki płatności, określone przez zamawiającego w Części IV Specyfikacji (Wzór umowy.), 4.4. zamawiający wymaga, aby wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), w przypadku wyboru ich oferty, zawarli z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach określonych w Części IV Specyfikacji (Wzór umowy.), 4.5. za wystarczające dla wykazania, iż przedstawiona oferta, odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie wymogów, określonych w podpunkcie: 4.1, 4.2, 4.3 oraz 4.4 do punktu 4 (Wymagane warunki wykonania zamówienia.) - Części II Specyfikacji (Opis przedmiotu zamówienia.), zamawiający uznaje złożenie przez wykonawcę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), w pkt 4 formularza ofertowego, sporządzonego co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym Część III Specyfikacji (Formularz ofertowy.) - oświadczeń, o określonej tamże treści /37/22-07/2009

10 10 Część III Formularz ofertowy. 1. Oświadczamy, że o udzielenie zamówienia ubiega się (wpisać pełną nazwę {firmę} oraz dokładny adres {odpowiednio}: wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia lub każdego bez wyjątku z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia {w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami]}): Oświadczamy, że działając w składzie, wskazanym w pkt 1 - Formularza ofertowego, oferujemy kompleksowe wykonanie, na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wysockiej 1B, robót budowlanych pod nazwą: Wykonanie systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynkach: Inspektoratu ZUS w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16a oraz Biura Terenowego ZUS w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a. - w cenie oferty, określonej co do jej wysokości zapisem cyfrowym, zawartym w punkcie 3 Cena oferty brutto - Formularza ofertowego. 3. Cena oferty brutto: złotych groszy /37/22-07/2009

11 11 4. Oświadczamy, że: 4.1. oferowany termin wykonania zamówienia, jest identyczny z wymaganym przez zamawiającego, określonym w Części IV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Wzór umowy.), 4.2. oferowane okresy oraz warunki rękojmi i gwarancji, są identyczne z wymaganymi przez zamawiającego, określonymi w Części IV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Wzór umowy.), 4.3. oferowane warunki płatności, są identyczne z wymaganymi przez zamawiającego, określonymi w Części IV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Wzór umowy.), 4.4. w przypadku wyboru naszej oferty, zawrzemy z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach określonych w Części IV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Wzór umowy.). 5. Oświadczamy, że wykonanie wskazanych poniżej części zamówienia, powierzymy podwykonawcom (należy dokonać zapisów, wskazujących szczegółowo części zamówienia, których wykonanie, wykonawca powierzy podwykonawcom bądź dokonać zapisu o treści NIE DOTYCZY lub treści w stosunku do niego równoważnej, co do jego znaczenia, jeżeli wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia, bez udziału podwykonawców): Oświadczamy, że wszelką korespondencję, związaną z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zamawiający zobowiązany jest, przekazywać na adres: (wpisać: pełną nazwę {firmę} oraz dokładny adres): oraz numer faksu:... (należy wpisać numer, pod którym znajduje się faks bądź dokonać zapisu o treści BRAK NUMERU ) 7. Oświadczamy, że wszelką korespondencję, związaną z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru naszej oferty, zamawiający zobowiązany jest, przekazywać na adres: (wpisać: pełną nazwę {firmę} oraz dokładny adres): oraz/lub numer faksu:... (należy wpisać numer, pod którym znajduje się faks bądź dokonać zapisu o treści BRAK NUMERU ) /37/22-07/2009

12 12 8. Oświadczamy, że wszelkich płatności, związanych z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru naszej oferty, zamawiający zobowiązany będzie dokonywać, przelewem na rachunek bankowy (wpisać: pełny numer rachunku bankowego): lub na rachunek bankowy, wskazany przez nas, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części IV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Wzór umowy.). Data (Czytelne podpisy osób, uprawnionych do działania w imieniu wykonawcy/wykonawców) /37/22-07/2009

13 13 Część IV Wzór umowy. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. nr... zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą pod adresem: Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1B, w imieniu którego działają: 1/... 2/... - zwanym w dalszej części umowy Inwestorem, a:... z siedzibą pod adresem... wpisanym do... pod numerem...(numer: NIP...REGON...), - w imieniu którego działają: 1/... 2/... - zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 1 Przedmiot umowy. 1. Wykonawca w ramach umowy, zobowiązuje się do kompleksowego wykonania, na rzecz Inwestora, robót budowlanych pod nazwą: Wykonanie systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynkach: Inspektoratu ZUS w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16a oraz Biura Terenowego ZUS w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a. w zakresie, określonym szczegółowo kosztorysami ofertowymi, stanowiącym, kolejno w postaci kopii załącznik nr 02 oraz 03 do umowy. 2. Inwestor oświadcza, że do obiektu, o którym mowa w 1, ust. 1 oraz posesji, na której obiekt ten został posadowiony - przysługuje mu prawo własności. 2 Termin wykonania. 1. Wykonawca, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do dnia r. 3 Wartość przedmiotu umowy, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy - w formie kosztorysowej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 2. Wartość przedmiotu umowy, ustala się na kwotę: 2.1. netto:...zł. (słownie:...), 2.2. brutto:...zł. (słownie:...), - zgodnie z formularzem ofertowym oraz kosztorysami ofertowymi, stanowiącymi w postaci kopii (odpowiednio): załącznik nr 01, 02, 03 do umowy. 3. Wartość określona w 3, ust. 2, pkt 2.2, stanowi maksymalną wartość nominalną zobowiązania Inwestora, wynikającego z umowy. 4. Wykonawca otrzyma, na zasadach określonych w 8, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, jednorazowo - w wysokości, określonej sporządzonymi w odniesieniu do jego wykonania, kosztorysami powykonawczymi. 5. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 3, ust. 4, ustalona zostanie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, obmierzonych przez Wykonawcę oraz sprawdzonych przez osobę, /37/22-07/2009

14 260000/37/22-07/ o której mowa w 6, ust. 1, pkt 1.2, dla których Wykonawca podał ceny jednostkowe w kosztorysach ofertowych, stanowiących w postaci kopii, kolejno załącznik nr 02 oraz 03 do umowy, jak również wysokości tychże cen. 6. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT - wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w 3, ust. 4, ulegnie naliczeniu z zastosowaniem zmienionej stawki tego podatku, przy czym podstawę jego naliczenia w wysokości brutto, stanowić będzie odpowiednie wynagrodzenie w kwocie netto. 7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w 3, ust. 1, 4 oraz 5, jest jego wysokością ostateczną, której wartość nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom, za wyjątkiem sytuacji określonej w 3, ust. 6 i zawiera w sobie wszelkie bez wyjątku koszty Wykonawcy, związane z wykonaniem umowy, niezbędne do wykonania jej przedmiotu oraz obowiązków nią określonych, w wymaganym terminie oraz z zachowaniem wymaganej jakości - bez względu na rodzaj tychże kosztów, jak również stopień, w jakim koszty te pozostają w związku, ze wspomnianym wykonaniem umowy. 8. Strony umowy ustalają, że: 8.1. opisy poszczególnych pozycji przedmiarów robót, ujęte w kosztorysach ofertowych, stanowiących w postaci kopii, kolejno załącznik nr 02 oraz 03 do umowy, nie są traktowane, jako ostatecznie definiujące wymagania, dla określonych nimi robót, co znaczy, że nawet jeżeli w nich tego nie podano - przyjmuje się, że roboty ujęte w danej pozycji, muszą być wykonane według: dokumentacji, o której mowa w 4, ust. 1, pkt 1.1 niniejszej umowy, jak również obowiązujących przepisów, wiedzy technicznej, wyjaśnień udzielonych przez Inwestora lub osoby, o której mowa w 6, ust. 1, pkt 1.1 niniejszej umowy, 8.2. ceny jednostkowe kosztorysów ofertowych, obejmują koszt realizacji, wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót, określonych ujętą w kosztorysach ofertowych, stanowiących w postaci kopii, kolejno załącznik nr 02 oraz 03 do niniejszej umowy, pozycją przedmiarów robót, której dotyczą z rysunkami i wymaganiami zawartymi w dokumentacji, o której mowa w 4, ust. 1, pkt 1.1 niniejszej umowy, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, 8.3. jeżeli w opisie, ujętej w kosztorysach ofertowych, stanowiących w postaci kopii, kolejno załącznik nr 02 oraz 03 do umowy, pozycji przedmiarów, nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych, związanych z wykonaniem robót nią określonych, to uznaje się, iż koszty wykonania tych faz operacyjnych, Wykonawca uwzględnił w cenie jednostkowej, dotyczącej tejże pozycji lub innej pozycji kosztorysów ofertowych, 8.4. jeżeli w kosztorysach ofertowych, stanowiących w postaci kopii, kolejno załącznik nr 02 oraz 03 do niniejszej umowy nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji, o której mowa w 4, ust. 1, pkt 1.1 niniejszej umowy to przyjmuje się, iż koszty wykonania tych robót Wykonawca uwzględnił w cenach jednostkowych kosztorysów ofertowych, stanowiących w postaci kopii, kolejno załącznik nr 02 oraz 03 do niniejszej umowy 8.5. w cenach jednostkowych kosztorysów ofertowych, stanowiących w postaci kopii, kolejno załącznik nr 02 oraz 03 do umowy, Wykonawca uwzględnił konieczność wykonania wszelkich robót pomocniczych, jeżeli roboty takie nie zostały wymienione w przedmiarach robót, a są niezbędne dla wykonania robót, zgodnie z dokumentacją, o której mowa w 4, ust. 1, pkt 1.1. niniejszej umowy, jak również z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 4 Obowiązki Inwestora. 1. Inwestor zobowiązuje się: 1.1. do przekazania Wykonawcy, niezwłocznie po zawarciu umowy, jednego egzemplarza dokumentacji: dotyczącej wykonania systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynku Inspektoratu ZUS w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16a obejmującej: Projekt systemu sygnalizacji włamania i napadu, Projekt systemu sygnalizacji pożaru, Projekt systemu telewizji dozorowej CCTV, Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dotyczącej wykonania systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynku Biura Terenowego ZUS w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a obejmującej: Projekt systemu sygnalizacji włamania i napadu, Projekt systemu sygnalizacji pożaru, Projekt systemu telewizji dozorowej CCTV, Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 1.2. w odniesieniu: do otrzymanych od Wykonawcy umów, o których mowa w 5, ust. 1, pkt 1.10: do zajęcia oraz przekazania Wykonawcy, jednoznacznie wyrażonego stanowiska, co do zaakceptowania treści zapisów oraz uregulowań w nich zawartych bądź też nakazania dokonania ich korekty, o ile naruszają one bądź mogą prowadzić do naruszenia interesu prawnego lub ekonomicznego Inwestora, jak również nie odpowiadają postanowieniom umowy - niezwłocznie, po otrzymaniu kompletu, pojedynczych

15 260000/37/22-07/ egzemplarzy tychże umów, odpowiadających łącznie, przy uwzględnieniu ich zakresu przedmiotowego, w pełni treści zobowiązania zawartego w 5, ust. 1, pkt 1.8, do każdej z osobna, z otrzymanych od Wykonawcy umów, o których mowa w 5, ust. 1, pkt 1.11: do zajęcia oraz przekazania Wykonawcy, jednoznacznie wyrażonego stanowiska, co do zaakceptowania treści zapisów oraz uregulowań w niej zawartych bądź też nakazania dokonania ich korekty, o ile naruszają one bądź mogą prowadzić do naruszenia interesu prawnego lub ekonomicznego Inwestora, jak również nie odpowiadają postanowieniom umowy - niezwłocznie, po otrzymaniu jednego jej egzemplarza, 1.3. do zapłaty wynagrodzenia, a także do wykonania czynności określonych w umowie, na zasadach oraz w terminach, w niej wskazanych, 1.4. do zapewnienia Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej, niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy, jak również ponoszenia ich kosztów. 5 Obowiązki Wykonawcy. 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1.1. odebrania od Inwestora jednego egzemplarza dokumentacji, o której mowa w 4, ust. 1, pkt 1.1 niniejszej umowy niezwłocznie po zawarciu umowy, 1.2. wykonania przedmiotu umowy, z wykorzystaniem przedstawionych w ofercie: materiałów, półproduktów i produktów gotowych,, 1.3. wykonania: umowy z najwyższą starannością, zgodnie z udzielonym zamówieniem oraz zasadami sztuki technicznej i obowiązującymi przepisami oraz normami, jak również ponoszenia pełnej odpowiedzialności, za dotrzymanie najwyższej jakości wykonania, jej przedmiotu, przedmiotu umowy w sposób nie prowadzący do jakichkolwiek zakłóceń, w działalności bieżącej Inwestora, jak również nie kolidujący, z realizowanymi przez niego zadaniami oraz nie zagrażający, bezpośrednio lub pośrednio, zdrowiu jego klientów oraz pracowników bądź też stwarzający dla nich szczególnie uciążliwe warunki, przedmiotu umowy w poszczególnych pomieszczeniach obiektu, o którym mowa w 1, ust. 1 - w terminach szczegółowych, uzgodnionych z osobą, o której mowa w 6, ust. 1, pkt 1.1, 1.4. zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem, w trakcie wykonania przedmiotu umowy lub czynności związanych z jego wykonaniem, wszelkich potencjalnie zagrożonych tymiż negatywnymi skutkami braku ich zabezpieczenia, składników mienia Inwestora - na koszt własny, 1.5. utrzymywania miejsc, w których wykonuje przedmiot umowy lub czynności związane z jego wykonaniem, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco, wszelkich urządzeń pomocniczych i prowizorycznych, jak również zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, stosownie do ich rodzaju: użytkowanych lub powstałych, w związku z wykonaniem tegoż przedmiotu umowy lub czynności związanych z jego wykonaniem - na koszt własny, 1.6. uporządkowania miejsc, w których wykonuje przedmiot umowy lub czynności związane z jego wykonaniem (po ich zakończeniu) - na koszt własny, 1.7. jako wytwórca odpadów, w rozumieniu art. 3, ust. 3, pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) - zagospodarowania w pełnym zakresie oraz na własny koszt, wszelkich bez wyjątku odpadów, powstałych w trakcie bądź w związku, z wykonaniem przedmiotu umowy lub czynności związanych z jego wykonaniem, na zasadach określonych w tejże, powołanej już ustawie, przy czym dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Wykonawcę, do unieszkodliwienia odpadów, o których mowa, jest wystawiona przez niego, zgodnie z postanowieniami umowy - faktura VAT, 1.8. powierzenia do wykonania podwykonawcom oraz wykonania z ich pomocą, w pełnym ich zakresie, części przedmiotu umowy oraz/lub czynności związanych z jego wykonaniem, określonych stosowną deklaracją, zawartą w formularzu ofertowym, stanowiącym w postaci kopii załącznik nr 01 do umowy, 1.9. wykonania przedmiotu umowy oraz/lub czynności związanych z jego wykonaniem, wyłącznie z udziałem podwykonawców, o których mowa w 5, ust. 1, pkt 1.8, z którymi zawarł, zaakceptowane przez Inwestora, zgodnie z postanowieniami 4, ust. 1, pkt pisemne umowy, o wykonanie wskazanych ich części, zawierające co najmniej: określenie przedmiotu umowy, w zakresie, odpowiadającym określeniu przedmiotu umowy - dokument, o którym mowa w 1, ust. 1 (w formie załącznika do umowy), określenie wysokości wynagrodzenia, należnego podwykonawcy, z zastrzeżeniem - iż określenie to, nie może prowadzić do jego ustalenia, w kwocie wyższej, niż w analogicznym zakresie (w ujęciu przedmiotowym), należy się ono Wykonawcy od Inwestora, zgodnie z postanowieniami zawartej pomiędzy nimi umowy, określenie terminu, w jakim podwykonawca, otrzyma wynagrodzenie od Wykonawcy,

16 zobowiązanie podwykonawcy, do niezwłocznego powiadomienia Inwestora, o otrzymaniu bądź też nie otrzymaniu, wynagrodzenia od Wykonawcy, zobowiązanie Wykonawcy, do niezwłocznego powiadomienia Inwestora, o przekazaniu bądź też nie przekazaniu wynagrodzenia - podwykonawcy, uprawnienie podwykonawcy, do wnioskowania o przekazanie, przez Inwestora - wynagrodzenia, bezpośrednio na jego rachunek bankowy, określenie rachunku bankowego, na który mają być regulowane, wszelkie należności podwykonawcy, zobowiązanie podwykonawcy, do przekazania Wykonawcy: kosztorysu lub kosztorysów powykonawczych, sporządzonych w odniesieniu do wykonanego przedmiotu umowy wraz z atestami na wyroby, użyte do jego wykonania, zakaz zawierania przez podwykonawcę, umów powierzających wykonanie części przedmiotu umowy oraz/lub czynności związanych z jego wykonaniem - wykonawcom, będącym jego podwykonawcami, w formie załączniku poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie stosownych dokumentów, potwierdzających iż podwykonawca któremu Wykonawca powierzył do zrealizowania roboty i prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy zawartej z Inwestorem, posiada odpowiadające ich zakresowi stosowne spośród kwalifikacji, określonych postanowieniami zawartymi 5, ust. 2, pkt 2.1, podpunkt oraz jak również w 5, ust. 2, pkt 2.2, podpunkt 2.2, przy uwzględnieniu treści postanowienia zawartego w 5, ust. 2, pkt 2.3, przekazania Inwestorowi na własność, niezwłocznie po ich zawarciu: kompletu pojedynczych egzemplarzy oryginałów umów, zawartych z każdym z podwykonawców, którym powierza do wykonania części przedmiotu umowy oraz/lub czynności związanych z jego wykonaniem, odpowiadających łącznie, przy uwzględnieniu ich zakresu przedmiotowego, w pełni treści zobowiązania zawartego w 5, ust. 1, pkt 1.8, których treść zapisów oraz uregulowania, zostaną zaakceptowane przez Inwestora, jako nie naruszające bądź też nie prowadzące do naruszenia, jego interesu prawnego lub ekonomicznego, jak również odpowiadające postanowieniom umowy, każdorazowego z osobna - w przypadku, gdy zamierza powierzyć do wykonania części przedmiotu umowy oraz/lub czynności związanych z jego wykonaniem, podwykonawcy innemu, niż pierwotnie wskazany którąkolwiek z umów, o których mowa w 5, ust. 1, pkt przekazania Inwestorowi na własność, jednego egzemplarza oryginału, zawartej z tymże podwykonawcą umowy, odpowiadającej przy uwzględnieniu jej zakresu przedmiotowego, łącznie z pozostałymi umowami, o których mowa w 5, ust. 1, pkt 1.10, w pełni treści zobowiązania zawartego w 5, ust. 1, pkt 1.8, której treść zapisów oraz uregulowania, zostaną zaakceptowane przez Inwestora, jako nie naruszające bądź też nie prowadzące do naruszenia, jego interesu prawnego lub ekonomicznego, jak również odpowiadające postanowieniom umowy, ponoszenia pełnej odpowiedzialności, wobec Inwestora oraz osób trzecich, za wszelkie czynności i działania, związane bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem umowy, które wykonali lub wykonują bądź których wykonania zaniechali - podwykonawcy, każdorazowego z osobna - przekazywania Inwestorowi, w terminie nie dłuższym niż dwa dni kalendarzowe, licząc od dnia otrzymania, żądania ich przekazania: szczegółowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących stanu rozliczeń prowadzonych przez Wykonawcę z podwykonawcami, informowania Inwestora, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu lub o terminie odbioru robót zanikających; w razie niewypełnienia tego zobowiązania, na żądanie Inwestora - Wykonawca zobowiązany jest, odkryć roboty lub umożliwić ich zbadanie i przywrócić je do stanu poprzedniego - na własny koszt, przekazania Inwestorowi, oryginałów zatwierdzonych przez osobę, o której mowa w 6, ust. 1, pkt 1.2: kosztorysu lub kosztorysów powykonawczych, sporządzonych w odniesieniu do wykonanego przedmiotu umowy przekazania Inwestorowi najpóźniej w dniu następującym bezpośrednio po dniu: zawarcia niniejszej umowy kompletu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii stosownych dokumentów, potwierdzających iż jako Wykonawca posiada oraz dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje, określone postanowieniami zawartymi w jej 5, ust. 2, pkt 2.1, podpunkt oraz jak również 5, ust. 2, pkt 2.2, podpunkt 2.2.2, za wyjątkiem wynikających z treści postanowień zawartych w 5, ust. 1, pkt 1.8 oraz 1.9 podpunkt , przy uwzględnieniu treści postanowienia zawartego w 5, ust. 2, pkt 2.3, w którym którykolwiek z dokumentów, o których mowa odpowiednio: 5, ust. 1, pkt 1.16, podpunkt lub 5, ust. 1, pkt 1.9, podpunkt utracił ważność poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii stosownych dla zaistniałej sytuacji dokumentu lub dokumentów, potwierdzających iż nadal, jaklo wykonawca posiada oraz dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje, określone postanowieniem zawartym w 5, ust. 2, pkt 2.1, podpunkt oraz 2.1.3, jak również 5, ust. 2, pkt 2.2, podpunkt 2.2.2, przy uwzględnieniu treści postanowienia zawartego w 5, ust. 2, pkt przekazania Inwestorowi protokołów pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej. 2. Wykonawca oświadcza, że: 2.1. posiada, przy uwzględnieniu postanowienia zawartego w 5, ust. 2.3: /37/22-07/2009

17 260000/37/22-07/ uprawnienia oraz zezwolenia - niezbędne do wykonania wszelkich robót i prac stanowiących, jak również związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, ust. 1 w zakresie w jakim odrębne uregulowania prawne nakładają obowiązek ich posiadania, wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia, autoryzację producenta zaprojektowanego systemu sygnalizacji alarmu pożarowego potwierdzającą przeszkolenie w zakresie montażu tegoż systemu przez jego producenta, 2.2. dysponuje, przy uwzględnieniu postanowienia zawartego w 5, ust. 2, pkt. 2.3 osobami: posiadającymi stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania wszelkich robót i prac stanowiących, jak również związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, ust. 1 w zakresie w jakim odrębne uregulowania prawne nakładają obowiązek ich posiadania, posiadającymi aktualną licencję pracownika zabezpieczenie technicznego drugiego stopnia, uprawniającą je do wykonania czynności, o których mowa w art. 29, ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005., Nr 145, poz z późniejszymi zmianami), 2.3. w przypadku, gdy powierza do zrealizowania część zakresu robót i prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa 1, ust. 1 podwykonawcom, jak również w sytuacji, gdy samodzielnie odpowiednio: nie posiada lub nie dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia, zezwolenie oraz kwalifikacje, określone postanowieniami zawartymi w 5, ust. 2, pkt 2.1 oraz 2.2 umowy zobowiązuje się do zrealizowania tychże robót i prac przy współudziale podwykonawców odpowiednio: posiadających takowe oraz dysponujących osobami je posiadającymi. 3. Procedurę określoną postanowieniem zawartym w 5, ust. 1, pkt 1.16, podpunkt stosuje się do dnia (włącznie), określonego przez datę w której dokonano sporządzenia, w trybie określonym w 9 umowy protokołu odbioru, stwierdzającego zaistnienie w pełnym zakresie sytuacji określonej w 9, ust Inwestor oświadcza, że nie wyraża zgody na powierzenie, jak również odstąpienie od powierzenia - przez Wykonawcę, wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy oraz/lub czynności związanych z jego wykonaniem, wykonawcom będącym jego podwykonawcami, bez uprzedniej jego, jako Inwestora - akceptacji wyrażonej pisemnie. 5. Inwestor oświadcza, że nie wyraża zgody na powierzenie - przez wykonawców, będącym podwykonawcami Wykonawcy, wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy oraz/lub czynności związanych z jego wykonaniem, wykonawcom będącym ich podwykonawcami. 6 Koordynatorzy, kierownik robót. 1. Inwestor, ustanawia: 1.1. Koordynatora, w osobie Pana(i)... - tel. kontaktowy Inspektora Nadzoru, w osobie Pana(i)... - tel. kontaktowy Wykonawca, ustanawia Kierownika robót, będącego jednocześnie Koordynatorem, w osobie Pana(i)... - tel. kontaktowy Osoba, o której mowa w 6, ust. 2, zobowiązana jest do przekazania Inwestorowi, za pośrednictwem Wykonawcy, kopii ważnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami), najpóźniej w dniu, następującym bezpośrednio po dniu, w którym uprzednio posiadane przez nią zaświadczenie, stanowiące w postaci kopii załącznik nr 03 do umowy - utraciło ważność. 4. Postanowienie zawarte w 6, ust. 3, stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zaświadczenie, o którym tamże mowa, utraciło ważność przed dniem zawarcia umowy, przy czym w sytuacji takiej - osoba, o której mowa w 6, ust. 2, zobowiązana jest do przekazania Inwestorowi, za pośrednictwem Wykonawcy, kopii ważnego zaświadczenia, o którym mowa w 6, ust. 3, najpóźniej w dniu, następującym bezpośrednio po dniu zawarcia umowy. 5. Procedurę określoną w 6, ust. 3, stosuje się do dnia (włącznie), w którym Inwestor przekazał Wykonawcy, jednoznacznie wyrażone stanowisko, o którym mowa w 9, ust. 2, pkt 2.2, podpunkcie Inwestor ma prawo, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy, do zastąpienia osoby, o której mowa w 6, ust. 1 - inną osobą. 7. Wykonawca ma prawo, za uprzednim powiadomieniem Inwestora, do zastąpienia osoby, o której mowa w 6, ust. 2 - inną osobą, przy czym zmiana ta, może polegać wyłącznie, na zastąpieniu wskazanej uprzednio osoby, osobą posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie objętym przedmiotem umowy. Do powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: kopie

18 18 uprawnień budowlanych oraz ważnego zaświadczenia, o którym mowa w 6, ust. 3, posiadanych przez osobę zastępującą, pod rygorem nieważności dokonanej zmiany. W sytuacji, o której mowa w zdaniach poprzednich, stosuje się postanowienia 6, ust. 3, 4 oraz Strony umowy postanawiają, że osoby, o których mowa w 6, ust. 1 oraz 2, czyni się w pełni odpowiedzialnymi, za wykonanie wszelkich postanowień umowy, umocowanymi ich przedstawicielami, uprawnionymi do podejmowania wszelkich decyzji oraz składania wszelkich oświadczeń woli, w imieniu Stron umowy, w tym także w kwestiach finansowych, o ile decyzje te oraz oświadczenia, pozostają w ścisłym związku z wykonaniem umowy oraz nie prowadzą do naruszenia lub jakichkolwiek zmian, postanowień zawartych w jej treści bądź niezgodnego z umową - wykonania jej przedmiotu. Podejmowane przez osoby, o których mowa w 6, ust. 1 oraz 2 - decyzje oraz złożone przez nie, w imieniu Stron umowy - oświadczenia, naruszające postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim, uważa się z mocy umowy za nieważne, nie rodzące jakichkolwiek skutków dla Stron umowy. 7 Odpowiedzialność za szkody. 1. Wykonawca, odpowiada za wszelkie szkody: 1.1. w mieniu Inwestora, powstałe w trakcie lub w związku, z wykonaniem przez niego umowy, jak również zobowiązuje się, za zgodą tegoż Inwestora, do samodzielnego oraz na własny koszt ich usunięcia lub zapłaty jemu odszkodowania - w kwocie równej, faktycznie poniesionym przez Inwestora, pełnym kosztom usunięcia tychże, 1.2. szkody osób trzecich, powstałe w trakcie bądź w związku, z wykonaniem przez niego umowy - na zasadach ogólnych. 2. Inwestor, nie odpowiada za mienie, niezależnie od jego rodzaju oraz właściciela, pozostawione przez Wykonawcę, jak również osoby, wykonujące w jego imieniu przedmiot umowy lub czynności związane z jego wykonaniem - na terenie obiektu oraz posesji, o których mowa w 1, ust. 1 oraz 2, jak również poza nim. 8 Zasady płatności. 1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, z tytułu wykonania przedmiotu umowy, nastąpi wyłącznie: 1.1. na podstawie jednej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę nie wcześniej, niż w dniu, określonym przez późniejszą spośród dat, przypadających odpowiednio: w dniu przekazania, Wykonawcy przez Inwestora, jednoznacznie wyrażonego stanowiska, o którym mowa w 9, ust. 2, pkt 2.2, podpunkcie w dniu otrzymania, przez Inwestora od Wykonawcy, kompletu dokumentów, o których mowa w 5, ust. 1, pkt 1.15 oraz w wysokości, ustalonej zgodnie z postanowieniami Płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Inwestor zobowiązany jest dokonać, wyłącznie na podstawie wystawionej oraz przekazanej jemu, przez tegoż Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami umowy - faktury VAT, w terminie trzydziestu dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania. 3. Wykonawca, zobowiązany jest do określenia Inwestora, w wystawionej, zgodnie z postanowieniami umowy - fakturze VAT, w sposób następujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1B numer: NIP , REGON Wykonawca, zobowiązany jest do przekazania, wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy - faktury VAT: 4.1. na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Samodzielny Referat Inwestycji ul. Wysocka 1B Ostrów Wielkopolski, 4.2. lub na inny adres, wskazany przez tegoż Inwestora - stosownym powiadomieniem. 5. Wszelkie należności Wykonawcy, wynikające z umowy, Inwestor zobowiązany jest realizować, przelewem - wyłącznie: 5.1. na rachunek bankowy:......, 5.2. lub na inny rachunek bankowy, o ile Wykonawca dokonał jego wskazania - łącznie: w fakturze VAT, wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy, oraz w przedstawionym, w postaci oryginału stosownego dokumentu, jednoznacznym pisemnym potwierdzeniu, żądania przekazania należności, określonej fakturą VAT, o której mowa w 8, ust. 5, /37/22-07/2009

19 260000/37/22-07/ pkt 5.2, podpunkcie na wskazany w niej rachunek bankowy. 6. Za dzień otrzymania, każdej z osobna z należności, wynikających z umowy - przez Wykonawcę, przyjmuje się każdorazowo, dzień przekazania przez Inwestora, polecenia przelewu do banku obsługującego jego rachunek. 7. Inwestor, za pisemną zgodą Wykonawcy, może dokonać przekazania wynagrodzenia, należnego podwykonawcy, z tytułu wykonania przez niego przedmiotu, zaakceptowanej zgodnie z postanowieniami 4, ust. 1, pkt umowy, bezpośrednio na rachunek bankowy określony przez tegoż podwykonawcę. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim - Wykonawca, o ile zamierza jej udzielić, zobowiązany jest dołączyć do faktury VAT, określającej wysokość jego wynagrodzenia, z tytułu wykonania przedmiotu umowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniach poprzednich, postanowienia 8, ust 1, 2, 3, 4 oraz 6 - stosuje się odpowiednio. 8. Inwestor zastrzega sobie prawo, o ile uzna postępowanie takie, za zasadne dla zabezpieczenia swego interesu prawnego bądź ekonomicznego, jak również na wniosek podwykonawcy - do dokonania przekazania wynagrodzenia, należnego podwykonawcy, z tytułu wykonania przez niego przedmiotu, zaakceptowanej zgodnie z postanowieniami 4, ust. 1, pkt umowy, bezpośrednio na rachunek bankowy określony przez tegoż podwykonawcę, za uprzednim pisemnym powiadomieniem, o skorzystaniu z zastrzeżonego prawa - Wykonawcy. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu poprzednim, umniejsza odpowiednio wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z tytułu wykonania przedmiotu umowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniach poprzednich, postanowienia 8, ust 1, 2, 3, 4 oraz 6 - stosuje się odpowiednio. 9. Skorzystanie przez Inwestora z prawa, o którym mowa w 8, ust. 8 - nie wymaga uzasadnienia, a jego wykonanie może wstrzymać, jedynie bezsporne dowiedzenie przez Wykonawcę, iż dokonał już przekazania wynagrodzenia, należnego podwykonawcy, z tytułu wykonania przez niego przedmiotu, zaakceptowanej zgodnie z postanowieniami 4, ust. 1, pkt umowy, 10. Inwestor zobowiązany jest, w przypadku nie otrzymania przez podwykonawcę, wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przez niego przedmiotu, zaakceptowanej zgodnie z postanowieniami 4, ust. 1, pkt umowy, do dokonania potrącenia jego kwoty bądź też kwoty różnicy pomiędzy należnym wynagrodzeniem, a wysokością otrzymanych, przez podwykonawcę od Wykonawcy, środków pieniężnych, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez jakichkolwiek ograniczeń, co do wysokości kwoty tegoż potrącenia, jak również zdeponowania kwoty, uzyskanej z potrącenia, na odrębnym rachunku bankowym - pozostającym w jego dyspozycji, jako Inwestora. 11. Realizację procedury, określonej w 8, ust. 10, Inwestor wszczyna niezwłocznie, po otrzymaniu stosownego powiadomienia lub powiadomień, o którym mowa w 5, ust. 1, pkt 1.9, podpunkcie oraz/lub 1.9.6, o ile pozwala na jej skuteczne wszczęcie, stan jego rozliczeń z Wykonawcą, niezwłocznie informując, o fakcie wszczęcia lub całkowitej niemożności jej wszczęcia: Wykonawcę oraz podwykonawcę, z którym tenże Wykonawca zawarł, zaakceptowaną zgodnie z postanowieniami 4, ust. 1, pkt umowę. 12. Wykonawca zobowiązany jest, do zajęcia oraz wyrażenia swego stanowiska, w odniesieniu do otrzymanej od Inwestora informacji, o której mowa w 8, ust niezwłocznie po jej otrzymaniu. 13. W przypadku, skutecznego wszczęcia przez Inwestora, procedury określonej w 8, ust. 10 oraz 11, zawieszeniu ulega termin płatności, określony w 8, ust. 2, do czasu ostatecznego i bezspornego, ustalenia przez Inwestora, stanu faktycznego rozliczeń, prowadzonych przez: Wykonawcę oraz podwykonawcę, z którym tenże Wykonawca zawarł, zaakceptowaną zgodnie z postanowieniami 4, ust. 1, pkt umowę, przy czym postanawia się, iż ustalenie wspomnianego stanu faktycznego, może nastąpić, poprzez złożenie zgodnego oświadczenia, określającego stan rozliczeń, o których mowa, przez zainteresowane strony - w formie wiążącego je wzajemnie dokumentu. 14. Inwestor zobowiązany jest, do przekazania zdeponowanej, zgodnie z postanowieniem 8, ust kwoty, zgodnie z ustalonym stanem faktycznym rozliczeń, prowadzonych przez: Wykonawcę oraz podwykonawcę, z którym tenże Wykonawca zawarł, zaakceptowaną zgodnie z postanowieniami 4, ust. 1, pkt umowę. 15. Przekazanie przez Inwestora, wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z tytułu wykonania przez niego przedmiotu, zaakceptowanej zgodnie z postanowieniami 4, ust. 1, pkt umowy, bezpośrednio na rachunek bankowy określony przez tegoż podwykonawcę, uznaje się za równoważne z jego przekazaniem Wykonawcy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, postanowienia 8, ust 1, 2, 3, 4 oraz 6 - stosuje się odpowiednio. 16. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 9 Odbiór wykonanego przedmiotu umowy. 1. Za dzień, faktycznego zakończenia wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę, uznaje się dzień, w którym dostarczył on Inwestorowi powiadomienie, o gotowości do odbioru jego wykonania, o ile wykonanie tegoż, zostanie przyjęte, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, przez Inwestora. 2. Inwestor zobowiązany jest, w terminie nie dłuższym, niż piętnaście dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w 9, ust. 1: 2.1. do dokonania protokolarnego odbioru wykonania przedmiotu umowy, 2.2. oraz zajęcia i przekazania Wykonawcy, określonego w sporządzonym protokole, jednoznacznie wyrażonego stanowiska, co do: przyjęcia wykonania przedmiotu umowy, bez jakichkolwiek zastrzeżeń,

20 260000/37/22-07/ bądź nakazania usunięcia, wskazanych w sporządzonym protokole, wad wykonania przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest, do przekazania Inwestorowi, najpóźniej w okresie, w którym Inwestor ten, wykonuje czynności, określone w 9, ust. 2, atestów na wyroby użyte do wykonania przedmiotu umowy, pod rygorem, zajęcia przez Inwestora stanowiska, o którym mowa w 9, ust. 2, pkt 2.2, podpunkcie W przypadku nieobecności, podczas wykonania czynności, określonych w 9, ust. 2, osoby lub osób, odpowiednio umocowanych, do działania w imieniu Wykonawcy, Inwestor ma prawo dokonać tychże czynności - jednostronnie. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest, do usunięcia wad wykonania przedmiotu umowy, postanowienia zawarte w 9, ust. 1, 2, 3 oraz 4 - stosuje się odpowiednio. 10 Rękojmia oraz gwarancja. 1. Wykonawca, udziela Inwestorowi rękojmi, w zakresie wad fizycznych, wykonanego przedmiotu umowy, jak również wszelkich, zastosowanych podczas jego wykonania: materiałów, półproduktów oraz produktów gotowych, w tym wszelkich bez wyjątku ich elementów składowych - na okres dwunastu miesięcy kalendarzowych. 2. Wykonawca, udziela Inwestorowi gwarancji, na wykonany przedmiot umowy, jak również wszelkie, zastosowane podczas jego wykonania: materiały, półprodukty oraz produkty gotowe, w tym wszelkich bez wyjątku ich elementy składowe - na okres trzydziestu sześciu miesięcy kalendarzowych. 3. Rękojmia oraz gwarancja, o których mowa w 10, ust. 1 oraz 2, zaczynają obowiązywać, począwszy od dnia, w którym Inwestor przekazał Wykonawcy, jednoznacznie wyrażone stanowisko, o którym mowa w 9, ust. 2, pkt 2.2, podpunkcie Odpowiedzialność Wykonawcy oraz uprawnienia Inwestora, z tytułu udzielonych przez Wykonawcę rękojmii i gwarancji, o których mowa w 10, ust. 1, 2 oraz 3, w zakresie nie uregulowanym umową - ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 11 Wady i usterki ujawnione w okresie rękojmi oraz gwarancji. 1. Strony umowy, ustalają następujące zasady postępowania, przy usuwaniu przez Wykonawcę, wszystkich bez wyjątku wad lub usterek, wykonanego przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie rękojmi oraz gwarancji, o których mowa w 10: 1.1. bezzwłocznie, tj. najpóźniej w dniu następującym bezpośrednio po dniu w którym Inwestor dokonał powiadomienia Wykonawcy, o ujawnieniu wady lub usterki usuwane będą: usterki i wady stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa, usterki i wady których skutkiem może być zniszczenie, uszkodzenie lub/oraz zabór mienia Inwestora, 1.2. pozostałe usterki lub wady, usuwane będą, w wyznaczonych przez Inwestora terminach, nie dłuższych niż czternaście dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym Inwestor przekazał Wykonawcy - powiadomienie, o ich ujawnieniu 1.3. jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Inwestora, zgodnie z postanowieniem w 11, ust. 1, pkt terminie, nie usunie wad lub usterek, Inwestor może w zastępstwie Wykonawcy oraz na jego koszt, dokonać ich usunięcia, nie tracąc uprawnień, wynikających z udzielonych przez Wykonawcę rękojmii oraz gwarancji, o których mowa w 10, 1.4. wszelkie koszty, związane z usunięciem wad lub usterek - ponosi Wykonawca. 12 Kary umowne. 1. Strony umowy ustalają, że obowiązującą je, podstawową formę odszkodowania, stanowią kary umowne. 2. Wykonawca, płaci Inwestorowi kary umowne: 2.1. w wysokości 0,5 % wartości, o której mowa w 3, ust. 2, pkt za każdy dzień, przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 2, ust. 1, jeżeli Inwestor nie skorzystał z prawa, o którym mowa w 13, ust. 1, pkt 1.2, podpunkcie oraz/lub 1.2.4, przy czym do okresu przekroczenia, stanowiącego podstawę naliczenia kary umownej, nie podlegają wliczeniu wyłącznie okresy, w których Inwestor wykonuje czynności, o których mowa w 9, ust. 2, w tym także zgodnie z postanowieniem 9, ust. 5, 2.2. w wysokości 0,2 % wartości, o której mowa w 3, ust. 2, pkt za każdy dzień, w którym Wykonawca, wykonywał przedmiot umowy, z naruszeniem postanowień 5, ust. 1, pkt 1.3, podpunkt oraz 1.3.2, 1.4, 1.5 lub 1.6, jeżeli Inwestor nie skorzystał z prawa, o którym mowa w 13, ust. 1, pkt 1.2, podpunkcie oraz/lub 1.2.4, 2.3. w wysokości 0,1 % wartości, o której mowa w 3, ust. 2, pkt 2.2: za każdy dzień, przekroczenia terminu wykonania czynności, o której mowa w 5, ust. 1, pkt 1.13, jeżeli Inwestor nie skorzystał z prawa, o którym mowa w 13, ust. 1, pkt 1.2, podpunkcie oraz/lub 1.2.4, za każdy dzień, przekroczenia terminu wykonania czynności, o której mowa w 6, ust. 3 lub 4, w tym także, w związku z postanowieniem 6, ust. 7, jeżeli Inwestor nie skorzystał z prawa, o którym mowa w 13, ust. 1, pkt 1.2, podpunkcie oraz/lub 1.2.4, przy czym do okresu przekroczenia, stanowiącego

Ostrów Wielkopolski 14.09.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Ostrów Wielkopolski 14.09.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski 14.09.2009r. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynku Inspektoratu ZUS w Wolsztynie przy ul. Poznańskiej 1..

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli oraz wyposażenia dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim.

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli oraz wyposażenia dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrów Wielkopolski 04.11.2009r. Przetarg nieograniczony na dostawę mebli oraz wyposażenia dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie badań medycznych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie badań medycznych. Ostrów Wielkopolski, dn. 29.10.2010r. Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie badań medycznych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW... 2 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski, dn. 14.08.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Ostrów Wielkopolski, dn. 14.08.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dn. 14.08.2014r. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, określonych jako Remont schodów zewnętrznych wejściowych budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ B ZAMÓWIENIA...

CZĘŚĆ III - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ B ZAMÓWIENIA... Ostrów Wielkopolski 15.10.2009r. Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi, w zakresie dozoru oraz ochrony fizycznej osób i mienia, w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim.

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski, dn. 14.04.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Ostrów Wielkopolski, dn. 14.04.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dn. 14.04.2011r. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, określonych jako Modernizacja w zakresie ochrony ppoż., systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z malowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych.

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych. Ostrów Wielkopolski, dn. 27.06.2013r. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE....

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie badań medycznych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie badań medycznych. Ostrów Wielkopolski, dn. 14.12.2012r. Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie badań medycznych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW... 2 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl Jarocin: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu Numer ogłoszenia: 327598-2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-07-19 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: Remont drogi wojewódzkiej nr 201 w m. Czarne Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 "Jarzębinka", ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 Jarzębinka, ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400 Page 1 of 6 Ostrów Wielkopolski: Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia obiadów dla dzieci uczęszczajacych do Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim Numer ogłoszenia: 207731-2011;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Koszalin: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim Numer ogłoszenia: 71308-2016; data zamieszczenia: 30.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski, dn. 11.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Ostrów Wielkopolski, dn. 11.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dn. 11.06.2013r. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, określonych jako: Malowanie pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Kaliszu przy ulicy M. Konopnickiej 31.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 1. Nazwa i adres Zamawiającego; Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 13 460 80 00 fax 13 460 80 16 REGON 370440070 NIP 6891190300 powiat: bieszczadzki,

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski, dn r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Ostrów Wielkopolski, dn r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dn. 17.03.2016r. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, określonych jako Przystosowanie budynku Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krotoszynie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Malowanie wraz z wykonaniem robót towarzyszących pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Usługa załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19, Płock, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19, Płock, woj. mazowieckie, Page 1 of 6 Płock: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku Numer ogłoszenia: 43540-2011; data zamieszczenia: 14.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-08-28 09:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Konserwacja alei parkowych (etap II i III) na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 061 2834421, faks 061 2834481.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 061 2834421, faks 061 2834481. Śrem: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynków Domu Pomocy Społecznej w Psarskim Numer ogłoszenia: 310272-2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-31 10:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Roboty budowlane (drogowe) na terenie kompleksu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, 1 z 6 2011-09-26 13:10 Warszawa: Rozbudowa centrali telefonicznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych Numer ogłoszenia: 254715-2011; data zamieszczenia: 26.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo