Ostrów Wielkopolski r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ostrów Wielkopolski 06.10.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:"

Transkrypt

1 Ostrów Wielkopolski r. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wykonanie systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynkach: Inspektoratu ZUS w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16a oraz Biura Terenowego ZUS w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM PRZYGOTOWANIE OFERTY OBLICZENIE CENY OFERTY. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA PRZEPŁYW INFORMACJI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT OCENA OFERT INFORMACJE DODATKOWE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ŚRODKI ODWOŁAWCZE CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 9 CZĘŚĆ III - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ V - ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMÓWIENIA /37/22-07/2009

2 /37/22-07/2009 Część I Instrukcja dla wykonawców. 1. Informacje ogólne. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 1B, telefon , faks zwany dalej zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wykonanie systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynkach: Inspektoratu ZUS w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16a oraz Biura Terenowego ZUS w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a. 2. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzi się w języku polskim oraz w formie pisemnej. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na złożenie dokumentów, o których mowa w art. 9, ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), sporządzonych w języku innym niż język polski. 2. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia oraz termin jego wykonania, zostały określone w Części II Specyfikacji (Opis przedmiotu zamówienia.). 2. Zamawiający informuje, że: 2.1. nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów - w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), 2.2. nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 6 i 7 lub art. 134, ust. 6, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), 2.3. żąda wskazania przez wykonawców w ofertach części zamówienia, których wykonanie powierzą podwykonawcom, 2.4. nie zastrzega części zamówienia, których wykonania, wykonawcy nie mogą powierzyć podwykonawcom. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się: 1.1. wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), przy uwzględnieniu dodatkowego opisu (uszczegółowienia), warunku dysponowania przez nich osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zawartego w podpunkcie 1.3 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 1.2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), z których każdy z osobna, spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), przy uwzględnieniu dodatkowego opisu (uszczegółowienia), warunku dysponowania przez nich osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zawartego w podpunkcie 1.3 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 1.3. wykonawcy, w tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), którzy powierzą pełnienie funkcji kierownika robót, osobie posiadającej ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. 2. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania, przy uwzględnieniu postanowień zawartych w podpunkcie 3 oraz 4 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), iż spełniają warunki, o których mowa w podpunkcie 1 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.) - poprzez przedstawienie:

3 sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 01 do Specyfikacji - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), 2.2. oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.3. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2.2 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.) - oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.4. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2.3 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.) - oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii, zastępującego je dokumentu zawierającego oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionego w terminie wskazanym w podpunkcie 2.3 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 2.5. sporządzonej, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w niej zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 02 do Specyfikacji - informacji, 2.6. oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej, posiadanych przez osobę, wskazaną informacją, o której mowa w podpunkcie 2.5 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 2.7. oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii zaświadczenia, potwierdzającego że osoba, wskazaną informacją, o której mowa w podpunkcie 2.5 do punktu 3 (Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), wpisana została na listę członków właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 3. Przedstawione przez wykonawców, w tym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź każdego z osobna z wykonawców, spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}): 3.1. sporządzone, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nich zawartych, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do Specyfikacji: oświadczenie oraz informacja - potwierdzające, 3.2. w postaci kopii - dokumenty potwierdzające, 3.3. tłumaczenia na język polski dokumentów potwierdzających, - iż ubiegając się o udzielenie zamówienia, spełniają warunki udziału w postępowaniu, muszą zostać stosownie do ich rodzaju: podpisane, poświadczone za zgodność z oryginałem oraz poświadczone - przez (odpowiednio): wykonawcę lub wszystkich bez wyjątku wykonawców, których w ujęciu: podmiotowym oraz/lub przedmiotowym - bezpośrednio dotyczą. 4. Wymagane jest, aby wszystkie bez wyjątku, sporządzone w języku obcym dokumenty, potwierdzające spełnianie przez wykonawców, w tym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź każdego z osobna z wykonawców, spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}) - warunków udziału w postępowaniu, zostały złożone wraz z poświadczonymi przez tychże wykonawców, ich tłumaczeniami na język polski. 5. Spełnianie postawionych warunków udziału w postępowaniu, ocenione zostanie przez zamawiającego, zgodnie z treścią zapisów, określających każdy z osobna z tychże warunków oraz sposób potwierdzenia jego spełniania. 4. Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium /37/22-07/2009

4 4 5. Przygotowanie oferty. 1. W skład kompletnej oferty wraz z załącznikami, powinny wchodzić: 1.1. oferta, którą stanowi: wypełniony formularz ofertowy, sporządzony co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym Część III Specyfikacji (Formularz ofertowy.), kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z opisem zawartym w punkcie 6 (Obliczenie ceny oferty. Waluta w jakiej prowadzone będą rozliczenia.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), 1.2. załączniki do oferty, które stanowią: dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}) - oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza kopia, udzielonego pełnomocnikowi, ustanowionemu zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 23, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami) - pełnomocnictwa, określającego w sposób precyzyjny i jednoznaczny: rodzaj oraz zakres czynności prawnych, do dokonania których pełnomocnik został umocowany, udzielających pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}) oraz pełnomocnika, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie, udzielonych ewentualnemu pełnomocnikowi lub pełnomocnikom - przez wykonawcę, pełnomocnictw do jego reprezentowania, określających w sposób precyzyjny i jednoznaczny: rodzaj oraz zakres czynności prawnych, do dokonania których pełnomocnik lub pełnomocnicy - zostali umocowani, udzielającego lub udzielających pełnomocnictwa oraz pełnomocnika lub pełnomocników. 2. Ofertę wraz z załączonymi do niej dokumentami, wykonawcy zobowiązani są złożyć w formie pisemnej, pod rygorem jej nieważności (zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przez wykonawców wraz z załączonymi do nich dokumentami, w formie innej niż forma pisemna). 3. Oferta musi zostać podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wykonawcę lub odpowiednio wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}) - dokonujących jej złożenia. 4. Zaleca się wykonawcom, dla celów dowodowych, z uwagi na ciążący na nich obowiązek, określony uregulowaniem zawartym w art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami): 4.1. złożenie podpisów na wszelkich dokumentach, jak również przy zawartych na dokumentach bądź ich kopiach, zapisach o charakterze oświadczeń - w sposób pozwalający na bezsporne ustalenie tożsamości osoby, która dokonała złożenia podpisu, przy czym za złożenie podpisu, w sposób pozwalający na bezsporne ustalenie tożsamości osoby, która jego złożenia dokonała - zamawiający uznaje podpis złożony na lub przy pieczęci bądź zapisie maszynowym, określających imię i nazwisko osoby podpisującej, 4.2. określenie charakteru czynności prawnej, której dokonanie, potwierdzane jest złożeniem podpisu (np. poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu bądź naniesienie poprawki w treści oferty), o ile nie wynika ona bezpośrednio z treści dokumentu, 4.3. podpisanie wszystkich zapisanych lub zadrukowanych stron oferty oraz dołączonych do tejże oferty dokumentów - na dowód ich przedłożenia zamawiającemu, 4.4. wypełnienie oraz napisanie wszelkich dokumentów, wchodzących w skład oferty wraz z załącznikami, w całości pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym, zaleca się wykonać z użyciem długopisu lub atramentu), 4.5. dokonanie wpisów, wszelkich wartości pieniężnych, wyrażonych w złotych - w ofercie oraz dołączonych do tejże oferty dokumentach, z wykorzystaniem wyłącznie pełnych zapisów cyfrowych oraz słownych, określających pełną wysokość danej wartości, z dokładnością do setnych części złotego (udział pełnych złotych w wartości, zaleca się określić cyfrowo lub słownie, za pomocą zapisu, określającego pełną wartość złotych, natomiast udział groszy w wartości, zaleca się określić cyfrowo, za pomocą dwóch cyfr lub słownie, za pomocą zapisu, określającego pełną wartość groszy - w zależności od tego, czy zapis wartości, ma zostać dokonany w sposób cyfrowy, czy też słowny), 4.6. ponumerowanie, z wykorzystaniem kolejnych liczb całkowitych dodatnich, począwszy od liczby jeden, zapisanych w postaci cyfrowej, z wykorzystaniem cyfr arabskich lub słownej, wszystkich stron lub wyłącznie stron zapisanych bądź też kart oferty oraz zachowania ciągłości nadanej numeracji, jak również załączenie do oferty oświadczenia, stwierdzającego na ilu kolejno ponumerowanych: stronach, stronach wyłącznie zapisanych /37/22-07/2009

5 260000/37/22-07/ bądź kartach, została ona złożona wraz z załącznikami, 4.7. trwale połączenie wszystkich kart oferty oraz załączników do niej (np. ich spięcie lub zszycie), 4.8. sporządzenie formularzy, w sposób zachowujący treść zapisów oraz układ tabel, jak również wypełnienie ich rubryk, zgodnie z przeznaczeniem oraz w zakresie informacyjnym, w pełni odpowiadającym wymaganiom zamawiającego, 4.9. podjęcie innych, niż zalecane przez zamawiającego, działań w zakresie przygotowania oferty, mających na celu, zagwarantowanie jej pełnej niepodważalności, jako oświadczenia woli, złożonego przez wykonawcę lub odpowiednio wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), spełniających w sposób niepodważalny, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości, dotyczących treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Obliczenie ceny oferty. Waluta w jakiej prowadzone będą rozliczenia. 1. Ustalenia wysokości ceny oferty - wykonawcy zobowiązani są dokonać - wykonując następujące czynności: 1.1. sporządzenie kosztorysów ofertowych odrębnych dla: wykonania systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynku Inspektoratu ZUS w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16a oraz wykonania systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynku Biura Terenowego ZUS w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a metodą kalkulacji szczegółowej - na podstawie przedmiarów robót, stanowiących kolejno załączniki nr 06 oraz 11 do Specyfikacji, zawierających wyodrębnione zestawienie, przyjętych do kalkulacji - następujących parametrów: stawka roboczogodziny (wyrażona w walucie polskiej o nazwie złoty ), narzuty (wyrażone w jednostkach procentowych): koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk, 1.2. wpisanie sumy wartości brutto kosztorysów ofertowych - ustalonej z dokładnością do setnych części złotego - do stosownej rubryki Formularza ofertowego - sporządzonego co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych - zgodnie z formularzem zawartym w Części III Specyfikacji - Formularz ofertowy. 2. W cenach jednostkowych kosztorysów ofertowych - wykonawcy zobowiązani są zawrzeć wszelkie bez wyjątku koszty - związane z kompleksowym zrealizowaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego - niezbędne do zrealizowania jej przedmiotu oraz obowiązków nią określonych - w wymaganym terminie oraz z zachowaniem wymaganej jakości - bez względu na rodzaj tychże kosztów, jak również stopień w jakim koszty te pozostają w związku ze wspomnianym kompleksowym zrealizowaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający informuje, że: 3.1. przedmiary robót wykonawcy zobowiązani są odczytywać, w powiązaniu z wszystkimi pozostałymi dokumentami, przygotowanymi przez zamawiającego, niezależnie od ich rodzaju (w tym wchodzącymi w skład Specyfikacji) 3.2. opisy poszczególnych pozycji przedmiarów robót, nie mogą być traktowane, jako ostatecznie definiujące wymagania dla określonych nimi robót - co znaczy, że nawet jeżeli w przedmiarach tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: dokumentacji, stanowiącej załączniki nr 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 oraz 12 do Specyfikacji, jak również obowiązujących przepisów, wiedzy technicznej, wyjaśnień udzielonych przez zamawiającego, 3.3. przed określeniem cen jednostkowych kosztorysów ofertowych - wykonawcy powinni zapoznać się z całością dokumentacji, przygotowanej przez zamawiającego ( w tym wchodzącymi w skład Specyfikacji), 3.4. ceny jednostkowe kosztorysów ofertowych - muszą obejmować koszty wykonania. wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót, określonych pozycją przedmiarów robót, której dotyczą - z rysunkami i wymaganiami zawartymi w dokumentacji, stanowiącej załączniki nr 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 oraz 12 do Specyfikacji, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, 3.5. jeżeli w opisie pozycji przedmiarów nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót nią określonych, to koszty wykonania tych faz operacyjnych - wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w cenie jednostkowej dotyczącej tejże pozycji lub innej pozycji przedmiaru robót, 3.6. wykonawcom nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w kosztorysie ofertowym w stosunku do pozycji określonych przedmiarami robót, 3.7. jeżeli w przedmiarach nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji, stanowiącej załączniki nr 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 oraz 12 do Specyfikacji - to koszty

6 6 wykonania tych robót wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w cenach jednostkowych kosztorysów ofertowych - odpowiadających istniejącym pozycjom przedmiarów robót, 3.8. w cenach jednostkowych - podanych w odniesieniu do wykonania poszczególnych pozycji przedmiarów robót - wykonawcy zobowiązani są uwzględnić konieczność wykonania wszelkich prac pomocniczych - jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarach robót, a są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją, stanowiącą załączniki nr 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 oraz 12 do Specyfikacji, jak również wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, 3.9. zastosowane zasady obliczenia ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiarów są zgodne z podanymi w dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 07 oraz 12 do Specyfikacji, ilości robót określone w poszczególnych pozycjach przedmiarów - zostały ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, aby dać wykonawcom wspólną podstawę dla sporządzenia ofert, podstawą płatności wynagrodzenia wykonawcy będą rzeczywiste ilości wykonanych i odebranych robót, obmierzone przez Wykonawcę oraz sprawdzone przez Koordynatora ustanowionego przez Inwestora (w rozumieniu postanowień, zawartych w Części IV Specyfikacji {Wzór umowy}), jak również ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych, Wykonawca (w rozumieniu postanowień, zawartych w Części IV Specyfikacji {Wzór umowy}) otrzyma wynagrodzenie, wyłącznie za wykonanie obmierzonych pozycji - wymienionych w przedmiarach robót, dla których podał on ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym. 4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej o nazwie złoty. 7. Przepływ informacji. 1. Uprawnionymi, do porozumiewania się z wykonawcami, są: 1.1. w kwestiach formalno - prawnych: Przemysław Szymoniak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1B, pok. 010A, tel , faks , 1.2. w kwestiach technicznych: Jolanta Sójka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1B, pok. 021, tel , faks Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Zamawiający informuje, że niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie dokumenty i informacje, określone uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), odpowiednio: zamieszczona została oraz zamieszczane będą - na stronie internetowej, pod adresem: 4. Zamawiający informuje, że jedyną obowiązującą formą porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wykonawców z zamawiającym, zgodnie z jego wyborem, dokonanym w oparciu o uregulowania zawarte w art. 27, ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), jest forma pisemna, realizowana na następujących zasadach: 4.1. wszelką bez wyjątku korespondencję, kierowaną do zamawiającego, wykonawcy zobowiązani są przekazywać, w formie pisemnej, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych ul. Wysocka 1B Ostrów Wielkopolski oraz numer faksu: , 4.2. wszelką bez wyjątku korespondencję, kierowaną do wykonawców, zamawiający zobowiązany jest przekazywać, w formie pisemnej, na wskazany przez nich adres oraz numer faksu, 4.3. wszelkie, niezależnie od ich rodzaju: dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje - stanowiące przesłaną korespondencję, uważa się za doręczone ich adresatowi z chwilą, gdy dotarły one do tegoż adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią, 4.4. w przypadku, gdy nadawca przekazał adresatowi, stanowiące przesłaną korespondencję, niezależnie od ich rodzaju: dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje - za pośrednictwem faksu, zobowiązany jest, do niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej, pod rygorem nie dochowania tejże formy ich przekazywania, wybranej przez zamawiającego, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 27, ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami). 5. Postanowienia, zawarte w podpunkcie 2 oraz 4 do punktu 7 (Przepływ informacji.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), stosuje się, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 180, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami) - w określonej tamże sytuacji /37/22-07/2009

7 260000/37/22-07/ Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Składanie oraz otwarcie ofert. 1. Opakowanie oferty (kompletu dokumentów obejmującego ofertę oraz załączniki do niej), powinny stanowić dwie zamknięte koperty: 1.1. koperta zewnętrzna, powinna zostać opisana co najmniej w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Oferta: Wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Wykonanie systemu sygnalizacji włamania, pożaru, CCTV w budynkach: Inspektoratu ZUS w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16a oraz Biura Terenowego ZUS w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 3a koperta wewnętrzna, powinna zostać: opisana co najmniej w sposób, określony w podpunkcie 1.1 do punktu 9 (Składanie oraz otwarcie ofert.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), jak również dodatkowo oznaczona nazwą i adresem wykonawcy. 2. Ofertę (komplet dokumentów obejmujący ofertę oraz załączniki do niej), każdy z wykonawców, zobowiązany jest złożyć: w pokoju nr 010A, obiektu zamawiającego, zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wysockiej 1B - w terminie do dnia r., do godz Każdy wykonawca, który osobiście dostarczy ofertę (komplet dokumentów obejmujący ofertę oraz załączniki do niej), otrzyma od zamawiającego potwierdzenie jej przyjęcia. 4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienia, o zmianie lub wycofaniu oferty, powinny zostać przygotowane, oznaczone oraz dostarczone zamawiającemu, zgodnie postanowieniami zawartym w podpunkcie 1 oraz 2 do punktu 9 (Składanie oraz otwarcie ofert.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), jak również zawierać na ich opakowaniu, dodatkowy zapis o treści (odpowiednio): Zmiana lub Wycofanie. 5. Otwarcie ofert, nastąpi w pokoju nr 114, obiektu zamawiającego, zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wysockiej 1B - w dniu r., o godz Ocena ofert. 1. Przy wyborze oferty, zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium najniższej ceny, przy czym ocena, każdej z osobna z podlegających ocenie ofert, w zakresie tegoż jedynego kryterium, tj. kryterium najniższej ceny: 1.1. zostanie dokonana na podstawie ilości punktów, obliczonych indywidualnie przez każdego z oceniających (członków komisji powołanej przez zamawiającego), zgodnie z następującym wzorem: K C = C N C B * 100 Objaśnienia do wzoru: - K C - ilość punktów (wynik obliczenia zaokrąglony matematycznie, do jednej dziesięciotysięcznej części punktu), - C N - najniższa wśród badanych ofert, cena brutto oferty, - C B - cena brutto badanej oferty, 1.2. zaś za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta, która uzyska największą, spośród badanych ofert, ilość punktów - K CO, obliczoną zgodnie z wzorem: S KC K CO = IOC Objaśnienia do wzoru: - K CO - ilość punktów (wynik obliczenia zaokrąglony matematycznie, do jednej dziesięciotysięcznej części punktu), - S KC - suma punktów, obliczonych indywidualnie przez każdego z oceniających (członków komisji powołanej przez zamawiającego), zgodnie z wzorem, określonym w podpunkcie 1.1 do punktu 10 (Ocena ofert.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.), - I OC - liczba oceniających (członków komisji powołanej przez zamawiającego). 2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, po dokonaniu oceny ofert, zgodnie z postanowieniami, zawartymi w podpunkcie 1 do punktu 10 (Ocena ofert.) - Części I Specyfikacji (Instrukcja dla wykonawców.). 11. Informacje dodatkowe. 1. O przewidywanym terminie oraz miejscu, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, odpowiednio: wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny {Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami}), których ofertę wybrano, zostaną powiadomieni przez

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo