GHS NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH. Konferencja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GHS NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH. Konferencja"

Transkrypt

1 D-32_PO8** Centrum Konferencyjno Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Wstêp do i CLP podstawy prawne (definicje, terminy, za³o enia) SYSTEM nowe zasady klasyfikacji chemikaliów Reach a CLP Europejska Agencja Chemikaliów a CLP Koszty wdra ania Karty charakterystyki zgodnie z CLP zmiany w kartach charakterystyki Programy do przygotowywania kart charakterystyki Klasyfikacja substancji i mieszanin zgodnie z CLP, problemy z reklasyfikacj¹ Oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin wynikaj¹ce z wytycznych rozporz¹dzenia CLP Sk¹d braæ dane niezbêdne do klasyfikacji zgodnie z CLP? bazy danych Sk¹d braæ dane niezbêdne do klasyfikacji zgodnie z CLP? laboratoria CLP okiem przedsiêbiorcy PRELEGENCI: Aleksandra Gendek, THETA Tomasz Gendek, Managing Direktor, Boles³aw Hancyk, cz³onek Komitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji Chemikaliów (), Instytut Przemys³u Organicznego Anna Pi¹tkowska, specjalista ds. REACH, THETA doradztwo techniczne Pawe³ Skiba, Pe³nomocnik do spraw REACH, POCH Monika Wasiak-Gromek, g³ówny specjalista ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych, Kancelaria prawna *MIESZANINA, DAWNIEJ PREPARAT, ROZPORZ DZENIE (WE) NR 1272/2008: (CLP) Z DNIEM 21 STYCZNIA 2009 ROKU ZAST PI O S OWO PREPARAT NA MIESZANINÊ Patron Merytoryczny Patron Medialny

2 Szanowni Pañstwo, Od 1 grudnia 2010 r. wszystkie substancje chemiczne wprowadzane na rynek UE musz¹ byc oznakowywane i klasyfikowane zgodnie z rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj¹ce i uchylaj¹ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1907/2006 zwanym rozporz¹dzeniem CLP. Rozporz¹dzenie to jest efektem wdro enia do prawa UE globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowywania Chemikaliów (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) czyli systemu. System zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych pod wzglêdem stwarzanych przez nie zagro eñ, zarówno dla zdrowia cz³owieka, jak i dla œrodowiska naturalnego. Zawiera on równie ujednolicone zasady informowania o zagro eniach, zawieraj¹ce wymogi dotycz¹ce oznakowania i kart charakterystyki. Jako zasadê ogóln¹ przyjêto, e rozporz¹dzenie ma zastosowanie do wszystkich substancji i mieszanin dostarczanych w UE, w zwi¹zku z czym wszyscy producenci, importerzy, dystrybutorze ale tak e i u ytkownicy powinni poznaæ zasady nowego systemu klasyfikacji i oznakowania substancji. Bez znajomoœci tego systemu przedsiêbiorcy nie bêd¹ w stanie przygotowaæ prawid³owych ostrze eñ wprowadzanych na rynek produktów. Nowy system jest zdecydowanie trudniejszy w zastosowaniu ni dotychczasowa klasyfikacja UE, co dodatkowo bardziej komplikuje proces tworzenia kart charakterystyki i oznakowania na etykiecie produktów. Niniejsza konferencja ma za zadanie zaprzyjaÿniæ Pañstwa z rozporz¹dzeniem CLP i u³atwiæ jego stosowanie w przysz³oœci. Udzia³ w konferencji pozwoli Pañstwu zaznajomiæ siê z nowymi zasadami klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oraz przygotowaæ siê do wdro enia w firmie zmian wynikaj¹cych z wejœcia w ycie rozporz¹dzenia nr CLP. dotyczy: producentów, importerów i dalszych u ytkowników -obowi¹zek klasyfikowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu; dostawców - obowi¹zek oznakowania i pakowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu; producentów, producentów wyrobów i importerów - obowi¹zek klasyfikowania substancji, które nie s¹ wprowadzane do obrotu, lecz podlegaj¹ obowi¹zkowi rejestracji lub zg³oszenia na mocy rozporz¹dzenia 1907/2006 (REACH); producentów i importerów substancji obowi¹zek zg³aszania Agencji Chemikaliów takich klasyfikacji i elementów etykiety, je eli nie zosta³y przedstawione w ramach rejestracji na mocy rozporz¹dzenia REACH; ustanowienia wykazu substancji wraz ze zharmonizowan¹ na szczeblu Wspólnoty klasyfikacj¹ i elementami oznakowania ustanowienia wykazu klasyfikacji i oznakowania substancji przekazanych w ramach zg³aszania substancji zgodnie z rozporz¹dzeniem REACH. Udzia³ w konferencji stworzy Pañstwu mo liwoœæ zdobycia bezcennej wiedzy podczas wyst¹pieñ i dyskusji panelowych, spotkania ciekawych osób, wymiany doœwiadczeñ jak równie stworzy niepowtarzaln¹ atmosferê podczas business lunchu. W imieniu Most Wanted mam nadziejê powitaæ Pañstwa na tym wyj¹tkowym spotkaniu, Sylwia Wdowiak Prezes Zarz¹du Most Wanted! NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH DO UDZIA U ZAPRASZAMY: Prezesów firm, dyrektorów, cz³onków zarz¹du, osoby odpowiedzialne za karty charakterystyki i etykiety w firmach: Przemys³u chemicznego, Przemys³u w³ókienniczego, Przemys³u górniczego, Przemys³u tytoniowego, papierniczego, Przemys³u tworzyw sztucznych, Przemys³u budowlanego, Przemys³u motoryzacyjnego, Przemys³u farmaceutycznego, Przemys³u obronnego, Centrum Konferencyjno Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa A tak e: energetyki, elektroniki, artyku³ów biurowych, œrodków czystoœci, kosmetyków, odczynników laboratoryjnych, zabawek, farb i lakierów, barwników i wiele innych. pracowników inspekcji kontroluj¹cych RECH i : Inspekcja sanitarna, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Celna, Inspekcja Pracy pracowników firm doradczych i firm konsultingowych z zakresu BHP i ochrony œrodowiska

3 DZIEÑ PIERWSZY, 11 MARCA 2010, CZWARTEK PRZEWODNICZ CY KONFERENCJI: Tomasz Gendek, Managing Direktor, REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA Wstêp do i CLP podstawy prawne (definicje, terminy, za³o enia) cel i zakres definicje ogólne za³o enia, istotne informacje, za³¹czniki dyskusja Prelegent: Kancelaria prawna SYSTEM nowe zasady klasyfikacji chemikaliów Rola systemu w REACH rozporz¹dzenie 1272/2008 (CLP) Obowi¹zek reklasyfikacji substancji do Podwójna klasyfikacja w okresie przejœciowym Tabele zharmonizowane w rozporz¹dzeniu CLP u³atwienie reklasyfi kacji Obowi¹zek reklasyfikacji mieszanin do Nowe oznakowanie wg CLP Rozporz¹dzenie CLP jego przyjaznoœæ dla u ytkownika Prelegent: Boles³aw Hancyk, cz³onek Komitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji Chemikaliów (), Instytut Przemys³u Organicznego PRZERWA NA KAWÊ Nowe metody badania zagro eñ fizykochemicznych od substancji wg CLP i od mieszanin wg rozporz¹dzenia WE 440/2008 Podrêcznik badañ i kryteriów wg ONZ - prezentacja metod badañ dla oceny zagro eñ fizykochemicznych, wymaganych rozporz¹dzeniem CLP Rozporz¹dzenie WE 440/ prezentacja metod badañ dla oceny zagro eñ fizykochemicznych, wymaganych w realizacji wymagañ rozporz¹dzenia REACH Prelegent: Boles³aw Hancyk, cz³onek Komitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji Chemikaliów (), Instytut Przemys³u Organicznego Klasyfikacja substancji i mieszanin zgodnie z wytycznymi rozporz¹dzenia CLP zagro enia dla zdrowia i œrodowiska za³acznik VII - reklasyfikacja - zg³oszenie klasyfikacji i oznkowania do ECHA najczêœciej zadawane pytania Prelegent: Monika Wasiak-Gromek, g³ówny specjalista ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych, REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA Karty charakterystyki zgodnie z CLP zmiany w kartach charakterystyki Prelegent: Aleksandra Gendek, THETA Reach a CLP zgodnoœæ CLP z systemem REACH poprawki do REACH wdro one przez CLP Prelegent: Anna Pi¹tkowska, specjalista ds. REACH, PRZERWA NA KAWÊ CLP okiem przedsiêbiorcy porównanie REACH i CLP niektóre konsekwencje Rozporz¹dzenia CLP harmonogram wdra ania obowi¹zków wynikaj¹cych z treœci Rozporz¹dzenia CLP omówienie niektórych problemów wynikaj¹cych z obowi¹zków, jakie nak³ada na przedsiêbiorcê Rozporz¹dzenie CLP Prelegent: Pawe³ Skiba, Pe³nomocnik do spraw REACH, POCH Sk¹d braæ dane niezbêdne do klasyfikacji zgodnie z CLP? - bazy danych Prelegent: Tomasz Gendek, Managing Direktor, PODSUMOWANIE KONFERENCJI PRZEWODNICZ CY KONFERENCJI: Tomasz Gendek, Managing Direktor, BUSINESS LUNCH Patron Merytoryczny DZIEÑ DRUGI, 12 MARCA 2010 ROKU, PI TEK BUSINESS LUNCH Oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin wynikaj¹ce z wytycznych rozporz¹dzenia CLP etykieta ostrzegawcza, identyfikator produktu nowe piktogramy dodatkowe informacje na etykiecie Prelegent: Monika Wasiak-Gromek, g³ówny specjalista ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych, Zakoñczenie i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

4 NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH Centrum Konferencyjno Kongresowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa Firma THETA Doradztwo Techniczne istnieje na polskim rynku od 2000 roku i w tym czasie stworzy³a kompleksowy system obs³ugi firm w zakresie doradztwa i pomocy prawnotechnicznej przy wprowadzaniu do obrotu produktów chemicznych. Produkty chemiczne, a w szczególnoœci produkty niebezpieczne, podlegaj¹ w Unii Europejskiej szeregowi przepisów prawnych ograniczaj¹cych ich wprowadzanie, obrót i stosowanie. Spe³nione musz¹ byæ odpowiednie wymagania dotycz¹ce zapewnienia w³aœciwego poziomu bezpieczeñstwa podczas obchodzenia siê i magazynowania takich produktów, a tak e przepisy zwi¹zane z ich transportem. Wymagany jest tak e szereg dokumentów okreœlaj¹cych ich prawid³ow¹ klasyfi kacjê i oznakowanie zgodne z nowymi wymaganiami UE (m.in. REACH, ). Ponadto niektóre z tych produktów musz¹ uzyskaæ odpowiednie pozwolenia/certyfi katy/atesty na wprowadzenie ich do obrotu (m.in. rejestracja produktów biobójczych [biocydów]), wyrobów medycznych, kosmetyków i inne. Obowi¹zki te s¹ dla wielu firm du ym obci¹ eniem i wymagaj¹ zaanga owania nadmiernej iloœci czasu i œrodków. Tworzy to barierê utrudniaj¹c¹ lub wrêcz uniemo liwiaj¹c¹ legalne wprowadzenie produktu na rynek, stanowi te zagro enie dla bezpieczeñstwa u ytkowników. Profesjonalny, m³ody zespó³ specjalistów THETA jest w stanie sprostaæ wszelkim wymaganiom w zakresie zapewnienia zgodnoœci dokumentacji oraz bezpieczeñstwa produktów chemicznych w trakcie produkcji/importu oraz stosowania (sprzeda y/u ytkowania) z wytycznymi zarówno polskiego, jak i unijnego prawodawstwa. Œrodkiem do osi¹gniêcia za³o onych celów s¹ wysokie kwalifikacje ca³ego zespo³u THETA oraz wytrwa³oœæ i zaanga owanie wszystkich pracowników. Spójne dzia³anie, bêd¹ce wynikiem kompleksowego rozpoznania potrzeb i wypracowanego scenariusza dzia³añ zapewnia kompleksow¹ realizacjê za³o onych celów. Wiedz¹ o tym nasi klienci, którzy darz¹ nas zaufaniem i stawiaj¹ wysokie wymagania. Dziêki tak pojêtej wspó³pracy staje siê ona jeszcze bardziej efektywna, co przek³ada siê na zadowolenie nie tylko naszych partnerów, ale i ich odbiorców i wspó³pracowników. Dziêki wspó³pracy z klientami koncentruj¹cej siê wy³¹cznie na usuwaniu rzeczywistych niezgodnoœci, oferuje wysoki poziom jakoœci us³ug oraz zapewnia, i dziêki fachowemu doradztwu wszystkie nowowprowadzane produkty bêd¹ mia³y stosowne dokumenty i pozwolenia. W ramach wielop³aszczyznowego, spójnego systemu zapewnienia poprawnej dokumentacji i bezpieczeñstwa przy wprowadzaniu produktów proponujemy nastêpuj¹ce us³ugi: REACH: dokumentacja, rejestracja, ocena ryzyka, uzyskiwanie zezwoleñ, doradztwo. Ocena dokumentacji: przygotowanie kart charakterystyki (MSDS); przygotowanie oznakowania na etykiecie. Klasyfi kacja substancji i preparatów chemicznych: wg obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów UE; zgodnie z wytycznymi. Doradztwo ADR: dokumentacja transportowa, instrukcje, sprawozdania, ustanowienie indywidualnego doradcy ADR. Rejestracje i certyfi kacje: biocydy (produkty biobójcze) ocena dokumentacji i wyników badañ, uzyskanie pozwoleñ na obrót; PZH przeprowadzenie procedury uzyskania atestu. Szkolenia: w systemie otwartym (patrz aktualny wykaz tematów i dat); szkolenia wewnêtrzne wg indywidualnych zapotrzebowañ i harmonogramów. Kontakt: ul. Piotrkowska 173, ódÿ, Poland, tel. / fax: / , doradztwo.pl Anna Pi¹tkowska, Specjalista ds. REACH, Absolwentka wydzia³u Chemii Ogólnej Politechniki ódzkiej w odzi, kierunek: Ochrona Œrodowiska, specjalizacja: technologie ochrony œrodowiska. Od paÿdziernika 2005 r. specjalista ds. produktów chemicznych w firmie konsultigowej Theta - Doradztwo Techniczne. Specjalizuje siê w przygotowywaniu kart charakterystyki, oznakowywaniu preparatów chemicznych oraz systemie REACH. Autorka licznych artyku³ów na temat wprowadzania chemikaliów do obrotu oraz nowych obowi¹zków producentów, importerów i dalszych u ytkowników wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia REACH, wspó³autorka poradnika System REACH w praktyce (wydawnictwo: Verlag Dashöfer). Od 2007 r. wyk³adowca na licznych szkoleniach zwi¹zanych z tematyk¹ REACH, a tak e na studiach podyplomowych Uniwersytetu ódzkiego Bezpieczeñstwo w u ytkowaniu i zarz¹dzaniu œrodkami chemicznymi. Dr Tomasz Gendek, Managing Direktor Absolwent wydzia³u matematyki-fizyki-chemii Uniwersytetu ódzkiego (1994 r.) broni¹c pracê w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Nastêpnie zajmowa³ siê syntez¹ i badaniami nowych heterocyklicznych pochodnych siarkoorganicznych w macierzystej katedrze na Uniwersytecie ódzkim oraz w Justus-Liebig-Universität w Giessen (Niemcy). Pracê doktorsk¹ obroni³ w 1999 roku, po czym kontynuowa³ badania pracuj¹c w Universität Zürich-Irchel w Zurichu (Szwajcaria). Bra³ udzia³ w wielu sympozjach i kongresach poœwiêconych chemii siarkoorganicznej i opublikowa³ szereg artyku³ów w polskich i europejskich czasopismach naukowych. Za swoje osi¹gniêcia otrzyma³ zespo³ow¹ nagrodê Ministra Edukacji Narodowej. Równoczeœnie rozwija³ swoje zainteresowania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, a w szczególnoœci z bezpieczeñstwem i obrotem chemikaliami oraz substancjami niebezpiecznymi, zarówno w œwietle przepisów Unii Europejskiej jak i przepisów polskich. W 2001 roku ukoñczy³ studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzania jakoœci¹ na Politechnice ódzkiej.od 2001 za³o yciel i w³aœciciel firmy THETA Doradztwo Techniczne zajmuj¹cej siê kompleksowym doradztwem techniczno-prawnym i przygotowywaniem dokumentacji w zakresie wprowadzania do obrotu i transportu substancji i preparatów niebezpiecznych. Mgr In. Boles³aw Hancyk Cz³onek Komitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów (), Instytut Przemys³u Organicznego. Absolwent Politechniki Warszawskiej. W Instytucie Przemys³u Organicznego od 50 lat. Specjalizuje siê w zagadnieniach zwi¹zanych w bezpieczeñstwem chemicznym. Przez 20 lat kierowa³ w IPO Zak³adem Bezpieczeñstwa Chemicznego. Od 5 lat ekspert. Od 25 lat uczestniczy w pracach eksperckich w agendach ONZ reprezentuj¹c rz¹d polski. W latach wyk³ada³ na Politechnikach Warszawskiej (Wydzia³ Chemiczny) i ódzkiej (Wydzia³ In ynierii). Od 13 lat wyk³ada na Politechnice Warszawskiej (studia podyplomowe - Wydzia³ Mechaniczny, Elektryczny i Lotniczy). Od ubieg³ego roku wyk³ady o podobnym charakterze na Politechnice Krakowskiej i w Szkole Wy szej im. Paw³a W³odkowica w P³ocku. Ponadto w latach prowadzi³ wyk³ady dla kandydatów na Dangerous Safety Advisor w transporcie towarów niebezpiecznych. Posiada 19 patentów (w tym 16 zagranicznych). Jest autorem lub wspó³autorem 13 ksi¹ ek technicznych, ponad 220 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Aleksandra Gendek, Mgr chemii, absolwenta U, specjalista ds. BHP. Wyk³adowca z d³ugoletnim sta em, prowadz¹cym obecnie szkolenia wewnêtrznych i zewnêtrznych, jak równie wyk³ady na studiach podyplomowych Uniwersytetu ódzkiego Bezpieczeñstwo w u ytkowaniu i zarz¹dzaniu œrodkami chemicznymi. Specjalista z zakresu chemicznych produktów niebezpiecznych,w szczególnoœci kart charakterystyki, oznakowania preparatów chemicznych oraz systemu w THETA Doradztwo Techniczne. Monika Wasiak-Gromek, G³ówny specjalista ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych, Absolwentka Politechniki ódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr in. biotechnolog. Ukoñczy³a podyplomowe studia z zakresu rozporz¹dzenia REACH i zwi¹zanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w odzi. Ponadto ukoñczy³a kurs z zakresu toksykologii Methodology and Principles of Toxicology, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii oraz inne miêdzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeñstwa chemicznego, oceny ryzyka i zarz¹dzania ryzykiem w ramach projektów unijnych. Obecnie pe³ni funkcjê g³ównego specjalisty w Departamencie ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych oraz jest osob¹ odpowiedzialn¹ za pracê Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP. Zajmuje siê sprawami dotycz¹cymi rozporz¹dzenia REACH oraz CLP, klasyfikacj¹ i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która dzia³a w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. By³a cz³onkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, cz³onkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkañ Grupy Roboczej, która stanowi jednostkê pomocnicz¹ dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotycz¹cych Dyrektywy Preparatowej. Wspó³pracuje z przemys³em w sprawie ustawodawstwa chemicznego g³ownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wype³niania wytycznych rozporz¹dzenia REACH i CLP. DR IN. PAWE SKIBA, Pe³nomocnik do spraw REACH, POCH Absolwent Wydzia³u Chemicznego Politechniki Œl¹skiej, Pe³nomocnik do spraw REACH w POCH SA. Wyk³adowca z wieloletnim sta em, prowadz¹cy szkolenia wewnêtrzne i zewnêtrznych, oraz prelegent na ogólnopolskich konferencjach poœwiêconych tematyce REACH i CLP. Prowadzi ponadto wyk³ady na studiach podyplomowych zwi¹zanych z zagadnieniami REACH. Specjalizuje siê w praktycznych aspektach wymogów nowego prawodawstwa chemicznego.

5 D-32_PO8** Firma: Adres: NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH Centrum Konferencyjno Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa Prosimy wype³niæ formularz i przes³aæ do: Fax: (+48 22) wew.121 Tel.: (+48 22) wew. 122 SPOSOBY P ATNOŒCI Przelew bankowy: Bank BRE Bank S.A./WBE MBANK w odzi Konto nr: POTWIERDZENIE ZG OSZENIA Po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego przeœlemy pañstwu potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturê pro-forma. FAKTURA Oœwiadczamy, e jesteœmy p³atnikiem VAT nasz numer NIP... i upowa niamy firmê Most Wanted s.c. do wystawienia faktury bez naszego podpisu. Oœwiadczamy, e nie jesteœmy p³atnikiem VAT Wyra amy zgodê na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Most Wanted w zakresie prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoœci gospodarczej. Wyra amy zgodê na przesy³anie informacji przez Most Wanted na podane adresy . Fax:... podpis... data i piecz¹tka NIP: Imiê i nazwisko: Stanowisko: Imiê i nazwisko: Stanowisko: WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Cena obejmuje materia³y konferencyjne/warsztatowe, przerwy na kawê i lunch. 2. Po otrzymaniu zg³oszenia klient otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjêcia zg³oszenia oraz fakturê pro-forma. 3. Przy zg³oszeniu wiêcej ni jednej osoby z danej firmy zapewniamy rabat. 4. Wp³aty nale y dokonaæ w ci¹gu 14 dni od daty przes³ania do Organizatora zg³oszenia, nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Konferencji/Warsztatu 5. Wp³aty nale y dokonaæ na numer konta podany na zg³oszeniu i fakturze. 6. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej 7. W przypadku rezygnacji na 14 dni przed konferencj¹/warsztatem Organizator pobiera 100% p³atnoœci. 8. Nie dokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 9. W zastêpstwie zg³oszonej osoby, mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. Nale y powiadomiæ Organizatora o zaistnia³ej zmianie drog¹ pisemn¹, najpóÿniej 2 dni przed konferencj¹. 10. W przypadku rezygnacji w terminie przekraczaj¹cym 14 dni od daty rozpoczêcia eventu Organizator nie pobiera adnych op³at manipulacyjnych. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo³ania Konferencji/Warsztatu z przyczyn nie le ¹cych po jego stronie. KOSZT UCZESTNICTWA: Do 26 lutego: 1190 PLN + 22% VAT Po 26 lutego: 1490 PLN + 22% VAT Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest dokonanie wp³aty przed rozpoczêciem seminarium na konto Most Wanted sc REZERWACJA HOTELU Noclegi w hotelu nie s¹ wliczone w cenê seminarium. W celu uzyskania informacji dotycz¹cych rezerwacji pokoi prosimy o kontakt. Most Wanted! s.c., ul.rogaliñska 1 lok. 48, Warszawa tel.: (+48 22) wew.117 fax: (+48 22) wew

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: PRZEMÓWIENIA KLUCZOWE: Inspiruj¹ce i kreatywne prelekcje osób znanych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI 18-19 marca 2010 roku ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Metoda szacowania ryzyka w zarz¹dzaniu procesami Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku Udana promocja: komponenty trafnej komunikacji PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji, stosowane przez czo³owych graczy na rynku 14 15 wrzeœnia 2010, Hotel Le Méridien

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE wiedza stwarza mo liwoœci wiedza stwarza mo liwoœci PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE 15-16 listopada 2010, Warszawa, FUNDACJA BATOREGO, ul. Sapie yñska 10a NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH Konferencja w WARSZAWIE Dowiedz siê wiêcej Gdzie i kiedy Hotel Ibis al. Solidarnoœci 165, Warszawa 2-3 marca 2011 NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Zmiany

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2

DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2 DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ BIULETYN NR 2 1 Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl Projekt ok³adki: Heritage Druk: Kart

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWA FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 30-31 maja 2011 roku, Hotel Warszawianka ****, Jachranka k. Warszawy www.mostwanted.pl/konferencje dr in. Krzysztof Biernat, Tomasz Karaœ,

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

VII Kongres E-marketing

VII Kongres E-marketing Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y 22-23 czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo