GHS NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH. Konferencja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GHS NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH. Konferencja"

Transkrypt

1 D-32_PO8** Centrum Konferencyjno Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Wstêp do i CLP podstawy prawne (definicje, terminy, za³o enia) SYSTEM nowe zasady klasyfikacji chemikaliów Reach a CLP Europejska Agencja Chemikaliów a CLP Koszty wdra ania Karty charakterystyki zgodnie z CLP zmiany w kartach charakterystyki Programy do przygotowywania kart charakterystyki Klasyfikacja substancji i mieszanin zgodnie z CLP, problemy z reklasyfikacj¹ Oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin wynikaj¹ce z wytycznych rozporz¹dzenia CLP Sk¹d braæ dane niezbêdne do klasyfikacji zgodnie z CLP? bazy danych Sk¹d braæ dane niezbêdne do klasyfikacji zgodnie z CLP? laboratoria CLP okiem przedsiêbiorcy PRELEGENCI: Aleksandra Gendek, THETA Tomasz Gendek, Managing Direktor, Boles³aw Hancyk, cz³onek Komitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji Chemikaliów (), Instytut Przemys³u Organicznego Anna Pi¹tkowska, specjalista ds. REACH, THETA doradztwo techniczne Pawe³ Skiba, Pe³nomocnik do spraw REACH, POCH Monika Wasiak-Gromek, g³ówny specjalista ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych, Kancelaria prawna *MIESZANINA, DAWNIEJ PREPARAT, ROZPORZ DZENIE (WE) NR 1272/2008: (CLP) Z DNIEM 21 STYCZNIA 2009 ROKU ZAST PI O S OWO PREPARAT NA MIESZANINÊ Patron Merytoryczny Patron Medialny

2 Szanowni Pañstwo, Od 1 grudnia 2010 r. wszystkie substancje chemiczne wprowadzane na rynek UE musz¹ byc oznakowywane i klasyfikowane zgodnie z rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj¹ce i uchylaj¹ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1907/2006 zwanym rozporz¹dzeniem CLP. Rozporz¹dzenie to jest efektem wdro enia do prawa UE globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowywania Chemikaliów (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) czyli systemu. System zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych pod wzglêdem stwarzanych przez nie zagro eñ, zarówno dla zdrowia cz³owieka, jak i dla œrodowiska naturalnego. Zawiera on równie ujednolicone zasady informowania o zagro eniach, zawieraj¹ce wymogi dotycz¹ce oznakowania i kart charakterystyki. Jako zasadê ogóln¹ przyjêto, e rozporz¹dzenie ma zastosowanie do wszystkich substancji i mieszanin dostarczanych w UE, w zwi¹zku z czym wszyscy producenci, importerzy, dystrybutorze ale tak e i u ytkownicy powinni poznaæ zasady nowego systemu klasyfikacji i oznakowania substancji. Bez znajomoœci tego systemu przedsiêbiorcy nie bêd¹ w stanie przygotowaæ prawid³owych ostrze eñ wprowadzanych na rynek produktów. Nowy system jest zdecydowanie trudniejszy w zastosowaniu ni dotychczasowa klasyfikacja UE, co dodatkowo bardziej komplikuje proces tworzenia kart charakterystyki i oznakowania na etykiecie produktów. Niniejsza konferencja ma za zadanie zaprzyjaÿniæ Pañstwa z rozporz¹dzeniem CLP i u³atwiæ jego stosowanie w przysz³oœci. Udzia³ w konferencji pozwoli Pañstwu zaznajomiæ siê z nowymi zasadami klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oraz przygotowaæ siê do wdro enia w firmie zmian wynikaj¹cych z wejœcia w ycie rozporz¹dzenia nr CLP. dotyczy: producentów, importerów i dalszych u ytkowników -obowi¹zek klasyfikowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu; dostawców - obowi¹zek oznakowania i pakowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu; producentów, producentów wyrobów i importerów - obowi¹zek klasyfikowania substancji, które nie s¹ wprowadzane do obrotu, lecz podlegaj¹ obowi¹zkowi rejestracji lub zg³oszenia na mocy rozporz¹dzenia 1907/2006 (REACH); producentów i importerów substancji obowi¹zek zg³aszania Agencji Chemikaliów takich klasyfikacji i elementów etykiety, je eli nie zosta³y przedstawione w ramach rejestracji na mocy rozporz¹dzenia REACH; ustanowienia wykazu substancji wraz ze zharmonizowan¹ na szczeblu Wspólnoty klasyfikacj¹ i elementami oznakowania ustanowienia wykazu klasyfikacji i oznakowania substancji przekazanych w ramach zg³aszania substancji zgodnie z rozporz¹dzeniem REACH. Udzia³ w konferencji stworzy Pañstwu mo liwoœæ zdobycia bezcennej wiedzy podczas wyst¹pieñ i dyskusji panelowych, spotkania ciekawych osób, wymiany doœwiadczeñ jak równie stworzy niepowtarzaln¹ atmosferê podczas business lunchu. W imieniu Most Wanted mam nadziejê powitaæ Pañstwa na tym wyj¹tkowym spotkaniu, Sylwia Wdowiak Prezes Zarz¹du Most Wanted! NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH DO UDZIA U ZAPRASZAMY: Prezesów firm, dyrektorów, cz³onków zarz¹du, osoby odpowiedzialne za karty charakterystyki i etykiety w firmach: Przemys³u chemicznego, Przemys³u w³ókienniczego, Przemys³u górniczego, Przemys³u tytoniowego, papierniczego, Przemys³u tworzyw sztucznych, Przemys³u budowlanego, Przemys³u motoryzacyjnego, Przemys³u farmaceutycznego, Przemys³u obronnego, Centrum Konferencyjno Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa A tak e: energetyki, elektroniki, artyku³ów biurowych, œrodków czystoœci, kosmetyków, odczynników laboratoryjnych, zabawek, farb i lakierów, barwników i wiele innych. pracowników inspekcji kontroluj¹cych RECH i : Inspekcja sanitarna, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Celna, Inspekcja Pracy pracowników firm doradczych i firm konsultingowych z zakresu BHP i ochrony œrodowiska

3 DZIEÑ PIERWSZY, 11 MARCA 2010, CZWARTEK PRZEWODNICZ CY KONFERENCJI: Tomasz Gendek, Managing Direktor, REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA Wstêp do i CLP podstawy prawne (definicje, terminy, za³o enia) cel i zakres definicje ogólne za³o enia, istotne informacje, za³¹czniki dyskusja Prelegent: Kancelaria prawna SYSTEM nowe zasady klasyfikacji chemikaliów Rola systemu w REACH rozporz¹dzenie 1272/2008 (CLP) Obowi¹zek reklasyfikacji substancji do Podwójna klasyfikacja w okresie przejœciowym Tabele zharmonizowane w rozporz¹dzeniu CLP u³atwienie reklasyfi kacji Obowi¹zek reklasyfikacji mieszanin do Nowe oznakowanie wg CLP Rozporz¹dzenie CLP jego przyjaznoœæ dla u ytkownika Prelegent: Boles³aw Hancyk, cz³onek Komitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji Chemikaliów (), Instytut Przemys³u Organicznego PRZERWA NA KAWÊ Nowe metody badania zagro eñ fizykochemicznych od substancji wg CLP i od mieszanin wg rozporz¹dzenia WE 440/2008 Podrêcznik badañ i kryteriów wg ONZ - prezentacja metod badañ dla oceny zagro eñ fizykochemicznych, wymaganych rozporz¹dzeniem CLP Rozporz¹dzenie WE 440/ prezentacja metod badañ dla oceny zagro eñ fizykochemicznych, wymaganych w realizacji wymagañ rozporz¹dzenia REACH Prelegent: Boles³aw Hancyk, cz³onek Komitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji Chemikaliów (), Instytut Przemys³u Organicznego Klasyfikacja substancji i mieszanin zgodnie z wytycznymi rozporz¹dzenia CLP zagro enia dla zdrowia i œrodowiska za³acznik VII - reklasyfikacja - zg³oszenie klasyfikacji i oznkowania do ECHA najczêœciej zadawane pytania Prelegent: Monika Wasiak-Gromek, g³ówny specjalista ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych, REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA Karty charakterystyki zgodnie z CLP zmiany w kartach charakterystyki Prelegent: Aleksandra Gendek, THETA Reach a CLP zgodnoœæ CLP z systemem REACH poprawki do REACH wdro one przez CLP Prelegent: Anna Pi¹tkowska, specjalista ds. REACH, PRZERWA NA KAWÊ CLP okiem przedsiêbiorcy porównanie REACH i CLP niektóre konsekwencje Rozporz¹dzenia CLP harmonogram wdra ania obowi¹zków wynikaj¹cych z treœci Rozporz¹dzenia CLP omówienie niektórych problemów wynikaj¹cych z obowi¹zków, jakie nak³ada na przedsiêbiorcê Rozporz¹dzenie CLP Prelegent: Pawe³ Skiba, Pe³nomocnik do spraw REACH, POCH Sk¹d braæ dane niezbêdne do klasyfikacji zgodnie z CLP? - bazy danych Prelegent: Tomasz Gendek, Managing Direktor, PODSUMOWANIE KONFERENCJI PRZEWODNICZ CY KONFERENCJI: Tomasz Gendek, Managing Direktor, BUSINESS LUNCH Patron Merytoryczny DZIEÑ DRUGI, 12 MARCA 2010 ROKU, PI TEK BUSINESS LUNCH Oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin wynikaj¹ce z wytycznych rozporz¹dzenia CLP etykieta ostrzegawcza, identyfikator produktu nowe piktogramy dodatkowe informacje na etykiecie Prelegent: Monika Wasiak-Gromek, g³ówny specjalista ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych, Zakoñczenie i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

4 NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH Centrum Konferencyjno Kongresowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa Firma THETA Doradztwo Techniczne istnieje na polskim rynku od 2000 roku i w tym czasie stworzy³a kompleksowy system obs³ugi firm w zakresie doradztwa i pomocy prawnotechnicznej przy wprowadzaniu do obrotu produktów chemicznych. Produkty chemiczne, a w szczególnoœci produkty niebezpieczne, podlegaj¹ w Unii Europejskiej szeregowi przepisów prawnych ograniczaj¹cych ich wprowadzanie, obrót i stosowanie. Spe³nione musz¹ byæ odpowiednie wymagania dotycz¹ce zapewnienia w³aœciwego poziomu bezpieczeñstwa podczas obchodzenia siê i magazynowania takich produktów, a tak e przepisy zwi¹zane z ich transportem. Wymagany jest tak e szereg dokumentów okreœlaj¹cych ich prawid³ow¹ klasyfi kacjê i oznakowanie zgodne z nowymi wymaganiami UE (m.in. REACH, ). Ponadto niektóre z tych produktów musz¹ uzyskaæ odpowiednie pozwolenia/certyfi katy/atesty na wprowadzenie ich do obrotu (m.in. rejestracja produktów biobójczych [biocydów]), wyrobów medycznych, kosmetyków i inne. Obowi¹zki te s¹ dla wielu firm du ym obci¹ eniem i wymagaj¹ zaanga owania nadmiernej iloœci czasu i œrodków. Tworzy to barierê utrudniaj¹c¹ lub wrêcz uniemo liwiaj¹c¹ legalne wprowadzenie produktu na rynek, stanowi te zagro enie dla bezpieczeñstwa u ytkowników. Profesjonalny, m³ody zespó³ specjalistów THETA jest w stanie sprostaæ wszelkim wymaganiom w zakresie zapewnienia zgodnoœci dokumentacji oraz bezpieczeñstwa produktów chemicznych w trakcie produkcji/importu oraz stosowania (sprzeda y/u ytkowania) z wytycznymi zarówno polskiego, jak i unijnego prawodawstwa. Œrodkiem do osi¹gniêcia za³o onych celów s¹ wysokie kwalifikacje ca³ego zespo³u THETA oraz wytrwa³oœæ i zaanga owanie wszystkich pracowników. Spójne dzia³anie, bêd¹ce wynikiem kompleksowego rozpoznania potrzeb i wypracowanego scenariusza dzia³añ zapewnia kompleksow¹ realizacjê za³o onych celów. Wiedz¹ o tym nasi klienci, którzy darz¹ nas zaufaniem i stawiaj¹ wysokie wymagania. Dziêki tak pojêtej wspó³pracy staje siê ona jeszcze bardziej efektywna, co przek³ada siê na zadowolenie nie tylko naszych partnerów, ale i ich odbiorców i wspó³pracowników. Dziêki wspó³pracy z klientami koncentruj¹cej siê wy³¹cznie na usuwaniu rzeczywistych niezgodnoœci, oferuje wysoki poziom jakoœci us³ug oraz zapewnia, i dziêki fachowemu doradztwu wszystkie nowowprowadzane produkty bêd¹ mia³y stosowne dokumenty i pozwolenia. W ramach wielop³aszczyznowego, spójnego systemu zapewnienia poprawnej dokumentacji i bezpieczeñstwa przy wprowadzaniu produktów proponujemy nastêpuj¹ce us³ugi: REACH: dokumentacja, rejestracja, ocena ryzyka, uzyskiwanie zezwoleñ, doradztwo. Ocena dokumentacji: przygotowanie kart charakterystyki (MSDS); przygotowanie oznakowania na etykiecie. Klasyfi kacja substancji i preparatów chemicznych: wg obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów UE; zgodnie z wytycznymi. Doradztwo ADR: dokumentacja transportowa, instrukcje, sprawozdania, ustanowienie indywidualnego doradcy ADR. Rejestracje i certyfi kacje: biocydy (produkty biobójcze) ocena dokumentacji i wyników badañ, uzyskanie pozwoleñ na obrót; PZH przeprowadzenie procedury uzyskania atestu. Szkolenia: w systemie otwartym (patrz aktualny wykaz tematów i dat); szkolenia wewnêtrzne wg indywidualnych zapotrzebowañ i harmonogramów. Kontakt: ul. Piotrkowska 173, ódÿ, Poland, tel. / fax: / , doradztwo.pl Anna Pi¹tkowska, Specjalista ds. REACH, Absolwentka wydzia³u Chemii Ogólnej Politechniki ódzkiej w odzi, kierunek: Ochrona Œrodowiska, specjalizacja: technologie ochrony œrodowiska. Od paÿdziernika 2005 r. specjalista ds. produktów chemicznych w firmie konsultigowej Theta - Doradztwo Techniczne. Specjalizuje siê w przygotowywaniu kart charakterystyki, oznakowywaniu preparatów chemicznych oraz systemie REACH. Autorka licznych artyku³ów na temat wprowadzania chemikaliów do obrotu oraz nowych obowi¹zków producentów, importerów i dalszych u ytkowników wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia REACH, wspó³autorka poradnika System REACH w praktyce (wydawnictwo: Verlag Dashöfer). Od 2007 r. wyk³adowca na licznych szkoleniach zwi¹zanych z tematyk¹ REACH, a tak e na studiach podyplomowych Uniwersytetu ódzkiego Bezpieczeñstwo w u ytkowaniu i zarz¹dzaniu œrodkami chemicznymi. Dr Tomasz Gendek, Managing Direktor Absolwent wydzia³u matematyki-fizyki-chemii Uniwersytetu ódzkiego (1994 r.) broni¹c pracê w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Nastêpnie zajmowa³ siê syntez¹ i badaniami nowych heterocyklicznych pochodnych siarkoorganicznych w macierzystej katedrze na Uniwersytecie ódzkim oraz w Justus-Liebig-Universität w Giessen (Niemcy). Pracê doktorsk¹ obroni³ w 1999 roku, po czym kontynuowa³ badania pracuj¹c w Universität Zürich-Irchel w Zurichu (Szwajcaria). Bra³ udzia³ w wielu sympozjach i kongresach poœwiêconych chemii siarkoorganicznej i opublikowa³ szereg artyku³ów w polskich i europejskich czasopismach naukowych. Za swoje osi¹gniêcia otrzyma³ zespo³ow¹ nagrodê Ministra Edukacji Narodowej. Równoczeœnie rozwija³ swoje zainteresowania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, a w szczególnoœci z bezpieczeñstwem i obrotem chemikaliami oraz substancjami niebezpiecznymi, zarówno w œwietle przepisów Unii Europejskiej jak i przepisów polskich. W 2001 roku ukoñczy³ studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzania jakoœci¹ na Politechnice ódzkiej.od 2001 za³o yciel i w³aœciciel firmy THETA Doradztwo Techniczne zajmuj¹cej siê kompleksowym doradztwem techniczno-prawnym i przygotowywaniem dokumentacji w zakresie wprowadzania do obrotu i transportu substancji i preparatów niebezpiecznych. Mgr In. Boles³aw Hancyk Cz³onek Komitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów (), Instytut Przemys³u Organicznego. Absolwent Politechniki Warszawskiej. W Instytucie Przemys³u Organicznego od 50 lat. Specjalizuje siê w zagadnieniach zwi¹zanych w bezpieczeñstwem chemicznym. Przez 20 lat kierowa³ w IPO Zak³adem Bezpieczeñstwa Chemicznego. Od 5 lat ekspert. Od 25 lat uczestniczy w pracach eksperckich w agendach ONZ reprezentuj¹c rz¹d polski. W latach wyk³ada³ na Politechnikach Warszawskiej (Wydzia³ Chemiczny) i ódzkiej (Wydzia³ In ynierii). Od 13 lat wyk³ada na Politechnice Warszawskiej (studia podyplomowe - Wydzia³ Mechaniczny, Elektryczny i Lotniczy). Od ubieg³ego roku wyk³ady o podobnym charakterze na Politechnice Krakowskiej i w Szkole Wy szej im. Paw³a W³odkowica w P³ocku. Ponadto w latach prowadzi³ wyk³ady dla kandydatów na Dangerous Safety Advisor w transporcie towarów niebezpiecznych. Posiada 19 patentów (w tym 16 zagranicznych). Jest autorem lub wspó³autorem 13 ksi¹ ek technicznych, ponad 220 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Aleksandra Gendek, Mgr chemii, absolwenta U, specjalista ds. BHP. Wyk³adowca z d³ugoletnim sta em, prowadz¹cym obecnie szkolenia wewnêtrznych i zewnêtrznych, jak równie wyk³ady na studiach podyplomowych Uniwersytetu ódzkiego Bezpieczeñstwo w u ytkowaniu i zarz¹dzaniu œrodkami chemicznymi. Specjalista z zakresu chemicznych produktów niebezpiecznych,w szczególnoœci kart charakterystyki, oznakowania preparatów chemicznych oraz systemu w THETA Doradztwo Techniczne. Monika Wasiak-Gromek, G³ówny specjalista ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych, Absolwentka Politechniki ódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr in. biotechnolog. Ukoñczy³a podyplomowe studia z zakresu rozporz¹dzenia REACH i zwi¹zanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w odzi. Ponadto ukoñczy³a kurs z zakresu toksykologii Methodology and Principles of Toxicology, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii oraz inne miêdzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeñstwa chemicznego, oceny ryzyka i zarz¹dzania ryzykiem w ramach projektów unijnych. Obecnie pe³ni funkcjê g³ównego specjalisty w Departamencie ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych oraz jest osob¹ odpowiedzialn¹ za pracê Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP. Zajmuje siê sprawami dotycz¹cymi rozporz¹dzenia REACH oraz CLP, klasyfikacj¹ i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która dzia³a w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. By³a cz³onkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, cz³onkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkañ Grupy Roboczej, która stanowi jednostkê pomocnicz¹ dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotycz¹cych Dyrektywy Preparatowej. Wspó³pracuje z przemys³em w sprawie ustawodawstwa chemicznego g³ownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wype³niania wytycznych rozporz¹dzenia REACH i CLP. DR IN. PAWE SKIBA, Pe³nomocnik do spraw REACH, POCH Absolwent Wydzia³u Chemicznego Politechniki Œl¹skiej, Pe³nomocnik do spraw REACH w POCH SA. Wyk³adowca z wieloletnim sta em, prowadz¹cy szkolenia wewnêtrzne i zewnêtrznych, oraz prelegent na ogólnopolskich konferencjach poœwiêconych tematyce REACH i CLP. Prowadzi ponadto wyk³ady na studiach podyplomowych zwi¹zanych z zagadnieniami REACH. Specjalizuje siê w praktycznych aspektach wymogów nowego prawodawstwa chemicznego.

5 D-32_PO8** Firma: Adres: NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH Centrum Konferencyjno Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa Prosimy wype³niæ formularz i przes³aæ do: Fax: (+48 22) wew.121 Tel.: (+48 22) wew. 122 SPOSOBY P ATNOŒCI Przelew bankowy: Bank BRE Bank S.A./WBE MBANK w odzi Konto nr: POTWIERDZENIE ZG OSZENIA Po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego przeœlemy pañstwu potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturê pro-forma. FAKTURA Oœwiadczamy, e jesteœmy p³atnikiem VAT nasz numer NIP... i upowa niamy firmê Most Wanted s.c. do wystawienia faktury bez naszego podpisu. Oœwiadczamy, e nie jesteœmy p³atnikiem VAT Wyra amy zgodê na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Most Wanted w zakresie prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoœci gospodarczej. Wyra amy zgodê na przesy³anie informacji przez Most Wanted na podane adresy . Fax:... podpis... data i piecz¹tka NIP: Imiê i nazwisko: Stanowisko: Imiê i nazwisko: Stanowisko: WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Cena obejmuje materia³y konferencyjne/warsztatowe, przerwy na kawê i lunch. 2. Po otrzymaniu zg³oszenia klient otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjêcia zg³oszenia oraz fakturê pro-forma. 3. Przy zg³oszeniu wiêcej ni jednej osoby z danej firmy zapewniamy rabat. 4. Wp³aty nale y dokonaæ w ci¹gu 14 dni od daty przes³ania do Organizatora zg³oszenia, nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Konferencji/Warsztatu 5. Wp³aty nale y dokonaæ na numer konta podany na zg³oszeniu i fakturze. 6. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej 7. W przypadku rezygnacji na 14 dni przed konferencj¹/warsztatem Organizator pobiera 100% p³atnoœci. 8. Nie dokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 9. W zastêpstwie zg³oszonej osoby, mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. Nale y powiadomiæ Organizatora o zaistnia³ej zmianie drog¹ pisemn¹, najpóÿniej 2 dni przed konferencj¹. 10. W przypadku rezygnacji w terminie przekraczaj¹cym 14 dni od daty rozpoczêcia eventu Organizator nie pobiera adnych op³at manipulacyjnych. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwo³ania Konferencji/Warsztatu z przyczyn nie le ¹cych po jego stronie. KOSZT UCZESTNICTWA: Do 26 lutego: 1190 PLN + 22% VAT Po 26 lutego: 1490 PLN + 22% VAT Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest dokonanie wp³aty przed rozpoczêciem seminarium na konto Most Wanted sc REZERWACJA HOTELU Noclegi w hotelu nie s¹ wliczone w cenê seminarium. W celu uzyskania informacji dotycz¹cych rezerwacji pokoi prosimy o kontakt. Most Wanted! s.c., ul.rogaliñska 1 lok. 48, Warszawa tel.: (+48 22) wew.117 fax: (+48 22) wew

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Patron honorowy: SZCZEGÓLNE OBAWY W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA REACH NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Jak interpretować ustawę o odpadach pod kątem legislacji dotyczącej chemikaliów? Czy surowiec, który wprowadzam

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP ECHO Environmental Group zaprasza na 2-dniowe szkolenie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi REACH,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KONFERENCJA ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Łódź Hotel Holiday Inn 14-15 maja 2015 chemia w przedsiębiorstwie od A do Z kompleksowe podejście praktyczne aspekty procedury postępowania wymagania

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych

Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych Jolanta Biegańska, Monika Czop Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych Wskazówki, przepisy prawne, dokumenty Ochrona środowiska Jolanta Biegańska, Monika Czop Gospodarowanie odpadami w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW ECB Firma Doradczo - Consultingowa Biuro: 05-825 Grodzisk Maz. ul. Okrężna 7 tel., (022) 724 78 32 0 604 264 524 fax (0-22) 724 14 77 www.ecbconsulting.pl e-mail: biuro@ecbconsulting.pl NIP: 534-207-07-04

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA I WARSZTATY REACH REJESTRACJA, OCENA I AUTORYZACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

KONFERENCJA I WARSZTATY REACH REJESTRACJA, OCENA I AUTORYZACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH KONFERENCJA I WARSZTATY REACH REJESTRACJA, OCENA I AUTORYZACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 16-17 czerwca 2016 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza), Aleje Jerozolimskie 123 a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Przedstawienie nowych reguł opodatkowania w zakresie węgla i koksu: podatnik/rejestracja, nowe definicje podmiotowe,

Bardziej szczegółowo

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni:

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni: Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA kluczowe, obowiązujące regulacje dotyczące kształtowania taryfy dla ciepła kategoria zwrotu z kapitału zaangażowanego ujęcie w taryfie dla ciepła proces przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

CMSE Certified Machinery Safety Expert

CMSE Certified Machinery Safety Expert CMSE Certified Machinery Safety Expert Warunki Warunki 1. ZGŁOSZENIE Na szkolenie CMSE (Certified Machinery Safety Expert) można się zapisać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego CMSE, który można

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ARiMR dotyczących Pomocy Technicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o. o. Sp. k. ul. Somosierry 30a, 71-181 Szczecin. Formularz ofertowy

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Systemy Informatyczne Sp. z o. o. Sp. k. ul. Somosierry 30a, 71-181 Szczecin. Formularz ofertowy Formularz ofertowy Załącznik nr 1 L. porz. Wymagane Informacje: Informacje podane przez Wykonawcę: 1. Nazwa Wykonawcy: 2. Adres pocztowy Wykonawcy / pełnomocnika Wykonawcy: 3. Numery telefonu: 4. Numery

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r.

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W SZCZECINIE KONFERENCJA I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH 21 22 maja 2015 r. HOTEL WOLIN Ul. NOWOMYŚLIWSKA 76 72-500 MIĘDZYZDROJE ZAPROSZENIE PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR

Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR Skawina, dnia 23.05. 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: CEZ Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach realizuje projekt pt. Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO data: 23 kwietnia 2016 r. (sobota) miejsce: Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie przechowywania dokumentacji w związku z realizowanymi projektami przez Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

3. Termin wykonania zamówienia: Listopad 13 grudnia 2013r. 4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

3. Termin wykonania zamówienia: Listopad 13 grudnia 2013r. 4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE 22.10.2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672j.t) Wymagane

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Gdzie i kiedy 30 wrzeœnia, Katowice. Podatek VAT i akcyza w bran y wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w 2011 roku praktyka, orzecznictwo, zmiany.

Gdzie i kiedy 30 wrzeœnia, Katowice. Podatek VAT i akcyza w bran y wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w 2011 roku praktyka, orzecznictwo, zmiany. Organizator: Patron honorowy: Podatek VAT i akcyza w bran y wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w 2011 roku praktyka, orzecznictwo, zmiany. Warsztaty Gdzie i kiedy 30 wrzeœnia, Katowice ul. Moniuszki 4 lok.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie Konferencji należeć będzie:

Zapytanie ofertowe. Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie Konferencji należeć będzie: Kraków, dn. 30 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe Komitet Organizacyjny Konferencji Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologiczego "Kardiologia Prewencyjna 2016" zwraca się z prośbą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul.

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. Lipowej 2 w Białymstoku, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE RBDO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2016 PRZEPISY I OBOWIĄZKI ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN UE

SZKOLENIE RBDO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2016 PRZEPISY I OBOWIĄZKI ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN UE SZKOLENIE RBDO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2016 PRZEPISY I OBOWIĄZKI ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN UE Szkolenie dla pracowników lub przedstawicieli jednostek terenowych obejmujące: 1. Przegląd i omówienie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, dnia 01.07.2013r Dotyczy: Zakupu usługi pralniczej do 6 żłobków w ramach projektu Żuławy przyjazne rodzicom POKL.01.05.00-00-286/12 I. Nazwa i adres zamawiającego: Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu Szkoleniowcy trenerów pracy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo