B I U L E T Y N S A M O R Z Ą D O W Y G M I N Y C I A S N A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B I U L E T Y N S A M O R Z Ą D O W Y G M I N Y C I A S N A"

Transkrypt

1 B I U L E T Y N S A M O R Z Ą D O W Y G M I N Y C I A S N A NR 3-4/2011 (95-96), MARZEC-KWIECIEŃ 2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN W NUMERZE: Wywiad z Wójtem Gminy Ciasna Zdzisławem Kulejem s. 5 Uwaga rowerzysto! s. 8 Torba medyczna dla strażaków z Ciasnej s. 17 Szanowni Państwo! Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy proszę przyjąć życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech radość płynąca z faktu Zmartwychwstania Pańskiego niesie wiarę w sens życia oraz napełni nasze serca nadzieją i obfitością łask od Chrystusa życzy Wójt Gminy Ciasna Zdzisław Kulej wraz z pracownikami Urzędu Gminy Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych miłości i wiosennego nastroju oraz obfitości na świątecznym stole i miłych spotkań w gronie najbliższych życzy Przewodnicząca Rady Gminy Zuzanna Geilke wraz z Radnymi Najserdeczniejsze życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka i mokrego dyngusa, a także odpoczynku w gronie rodzinnym dla wszystkich mieszkańców Gminy Ciasna życzy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Dyksik wraz z pracownikami oraz redakcja Expressu Gminnego

2 2 samorząd Na Sesji Rady Gminy Ciasna w dniu r. radni podjęli uchwały w sprawie: 1. Ustalenia liczby sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ciasna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2. Przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna w 2010 r. 3. Zmiany uchwały Nr XLI/285/ 09 Rady Gminy Ciasna z dnia r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ciasna. 4. Określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy. 5. Wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ciasna. 6. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 r. środków stanowiących fundusz sołecki. 7. Zmian w budżecie gminy na 2011 r. 8. Zmiany uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. 9. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2011 roku na finansowanie inwestycji pod nazwą Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ciasna przy ul. Ks. Twardocha i Świerkowej. 10.Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Molna. 11.Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym. Wójt Gminy poinformował, że mi.in: ogłosił przetargi nieograniczonym na przebudowę ul. Zjednoczenia w Ciasnej, firma CZEGEKO wykona dokumentację na budowę szkoły w Ciasnej, w trakcie opracowywana jest specyfikacja na wykonanie dokumentacji projektowej, na ścieżkę pieszo rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 11, od Sierakowa Śląskiego do Glinicy, przygotowuje przetargu na remont dalszego odcinka ul. Stasiowe w Zborowskiem, prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa, przeprowadził przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Zborowskiem przy ul. Fabrycznej. wyznaczył termin spisania umowy zakupu przez Gminę Ciasna nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych, przeznaczonych pod budowę pompowni, podpisał umowę nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Gminy Ciasna od ANR w formie aktu notarialnego, nieruchomości stanowiących studnie i drogi dojazdowe do studni, położonych w Panoszowie, zlecił wykonanie dokumentacji na budowę boisk wielofunkcyjnych w Molnej i Wędzinie, uzupełnił korekty do wniosków złożonych do PROW o pozyskanie środków finansowych, prowadzi postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy budowy ORLIKA uczestniczył w spotkaniu w sprawie ustalenia przeznaczenia budynku fajczarni w Zborowskiem. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z pracy w okresie miedzysesyjnym. Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała m.in., że: na Komisjach Wspólnych Rady Gminy zapozna radnych z treścią pism skierowanych do Rady Gminy, na Sesji Rady Gminy zasygnalizuje o nadawcach pism skierowanych do Rady Gminy. wpłynęło pismo Prokuratury Rejonowej w Lublińcu o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Lublińcu, zapoznała radnych z pismami Sołtysa z Sierakowa Śląskiego o problemach zgłaszanych przez mieszkańców sołectwa wpłynęło pismo z Sołectwa Glinica dotyczące wydłużenie godzin pracy przedszkola w Glinicy. nie rozstrzygnięta została sprawa podziału nieruchomości przy ulicy Brzozowej i Sikorskiego w Ciasnej. nierozstrzygnięta jest także kwestia podziału gruntów w zakresie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dot. pisma Pani S. S-W. będzie pełniła dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w biurze Rady Gminy godzinach od do Wnioski, zapytania radnych. Radny Jerzy Biela rozpoczął od tematów poruszanych na Sesji w dniu r. Podziękował Wójtowi Gminy za podjęcie spraw dotyczących wczesno-rannego pociągu w kierunku Śląska oraz wystosowanie pisma w kwestii utrzymania urzędu pocztowego w Ciasnej. Kopie wysłanych pism radny otrzymał do wiadomości. Mówił również o protokolarnym przekazywaniu agend nowo wybranym Sołtysom. Pyta jak ta sprawa została załatwiona? Dalej pyta czy wpłynęła odpowiedź z GDDKiA w sprawie zamontowania lustra oraz świateł na ulicy Lublinieckiej lub Oleskiej w Sierakowie Śląskim. Radny Jerzy Biela przekazał nowe tematy i sprawy: pyta jakie są plany współpracy z gminą partnerska na 2011 r., wnosi o rozważenie ogłoszenia konkursu dla najlepszych gospodarstw rolnych lub poszczególnych sołectw i uhonorowania na dożynkach, wnosi o informację nt. planowanych kosztów organizacji dożynek i źródeł ich finansowania, poinformował o złym stanie nawierzchni ulicy Osiedlowej, a szczególnie od krzyża do ul. Lublinieckiej, pyta czy szkoły uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji sprawdzającej wyniki nauczania III klas, pyta w kwestii realizacji programu mleko w szkole oraz owoce w szkole, poinformował, że słyszy głosy mieszkańców o nieprzyjemnym zapachu z Firmy Wrona. Proponuje, aby Wójt Gminy zorganizował możliwość zwiedzenia Zakładu, aby zapoznać się z warunkami produkcji, a z drugiej strony uzasadnić celowość lokalizacji zakładu. Uważa, że oprócz inwestycji ważną rolę na naszym terenie odgrywają nowe miejsca pracy. Następnie wnosi o rozważenie możliwości utworzenia sołectwa PATOKA. Sekretarz gminy odniosła się do pytań radnego i poinformowała, że programy mleko w szkole oraz owoce w szkole realizowane są w skali całego kraju, również w gminie Ciasna. Od początku wdrożenia programu mleko w szkole udział biorą uczniowie naszych szkół.w kwestii programu owoce w szkole gmina Ciasna weszła w projekt, spełniła wszystkie formalności, ale powstał problem transportu owoców przez Agencję Rynku Rolnego. Po czym sytuacja zmieniła się i owoce są dostarczane do szkół. Następnie odniosła się do pytania w sprawie badania wyników nauczania i poinformowała, że w szkołach prowadzone jest badanie wyników na wszystkich etapach. Obecnie nie posiada porównania do ubiegłego roku. Jeżeli istnieje potrzeba przedstawi na kolejnym posiedzeniu komisji. Wójt Gminy poinformował, że otrzymał pismo z GDDKiA w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej na łuku drogi w Patoce. Nie zgadza się z odpowiedzią w sprawie nie wykonania oznakowania przejścia dla pieszych z ul. Szkolnej w kierunku ul. Podole w uwagi na środki finansowe. W kwestii dożynek poinformował, że jest w trakcie ustalenia terminu spotkania z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i Gminami Powiatu Lublinieckiego. Prowadzi rozmowy z Zakładami Pracy w sprawie dofinansowania imprezy. Poczyni starania, aby dożynki udały się jak najlepiej. Uhonorowanie najlepszych gospodarstw lub posesji ma pod stałą kontrolą. Obecnie wysłał zaproszenie dla Marszałka Województwa Śląskiego, Gminy Partnerskiej, a w przygotowaniu jest zaproszenie dla Pana Buzka byłego Premiera. Następnie odniósł się do pytania w sprawie nieprzyjemnego zapachu powstającego z firmy Wrona i poinformował, że jest mu wiadomo, iż jeden z rolników wywoził kurzy odpad co spowodowało przykry zapach. Inwestycja Pana Wrony prowadzona jest zgodnie z wszystkimi wymogami podyktowanymi przepisami prawa. Przeprowadzi rozmowy z przedstawicielem Firmy Wrona i zasygnalizuje poruszany temat.

3 samorząd Przewodnicząca Rady Gminy pyta jakie są planowane wydatki na zorganizowanie dożynek powiatowych. Skarbnik gminy poinformowała, że środki na imprezę dożynkową zostały zaplanowane w budżecie instytucji kultury. Ponadto dodała, że wzorem lat ubiegłych każda gmina udzieli pomocy finansowej na w/w imprezę. Wójt Gminy podkreślił, ze dożynki powiatowe będą tyle kosztowały na ile gminy będzie stać. Oprócz środków z budżetu przeznaczonych na ten cel, czyni starania o pozyskanie środków poza budżetowych. Radny Joachim Strzelczyk wniósł o wykonanie przeglądu dróg po okresie zimowym. Poinformował o złym stanie nawierzchni ulicy Świerkowej. Ponadto poprosił o doprowadzenie stanu dróg gruntowych do stanu pierwotnego po wykonaniu sieci wodociagowej. Podkreślił, że nowa nawierzchnia drogi w kierunku Dobrodzienia jest spękana. W związku z powyższym zaproponował zaproszenie przedstawiciela Starostwa Powiatowego na posiedzenie Rady Gminy celem przedstawienia planów do realizacji na 2011 r. Ponadto wniósł o rozważenie możliwości zamontowania klimatyzacji na sali posiedzeń. Następnie prosi o informacje nt. modernizacji oświetlenia. Wójt Gminy poinformował, że jest mu znany stan wszystkich dróg na terenie gminy Ciasna. Obecni czyni starania o pozyskanie kamienia kopalnianego. Jest mu wiadomo, że Powiat zleci wykonanie ulicy z Łagiewnik do Pawonkowa. W kwestii oświetlenia zlecił wykonanie projektu technicznego Panu Kulikowi, który obejmuje prace w zakresie oświetlenia ulicy Łąkowej i Cegielnianej w Molnej, Muzealnej w Wędzinie, Dąbrowej w Glinicy oraz innych brakujących miejscach. Obecnie jest mu wiadomo, że wykonawca projektu jest na zwolnieniu lekarskim. W związku z powyższym termin wykonania dokumentacji przedłuży się. W kwestii klimatyzacji sali posiedzeń poinformował, że w trakcie remontu sali przystosowano pomieszczenie do zamontowania klimatyzacji. Uważa, że w pierwszej kolejności należy wymienić drzwi wejściowe z drugiej strony budynku Urzędu Gminy, drzwi garażowe oraz wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przewodnicząca Rady Gminy pyta czy przewidziano uzupełnienie odstępów pomiędzy słupami oświetlenia ulicznego w Glinicy. Pyta czy zostanie wykonane oświetlenie na końcowym odcinku ulicy Równej w Glinicy. Wójt Gminy poinformował, że modernizacja oświetlenia polega na uzupełnieniu oświetlenia na istniejących słupach. W kwestii uzupełnienia oświetlenia na ul. Równej zostanie opracowany projekt techniczny. Radny Paweł Krawczyk przedstawił niżej wymienione problemy: poinformował, że odpady plastikowe w Sierakowie Śląskim są odbierane przez firmy tylko przy tych posesjach, które posiadają pojemniki na stałe odpady, pyta czy zostanie przeprowadzony przegląd dróg, pyta, która z ulic Szkolna czy Osiedlowa zostanie zaproponowana do programu schetynówki, wniósł o naprawienie uszkodzonego wjazdu przy ul. Osiedlowej obok posesji p. Palengi, pyta w sprawie czyszczenia rowów przy ul. Długiej w Sierakowie Śląskim, poinformował, że otrzymał informację od mieszkańców, że ulica Szyszków nie zostanie modernizowana. Pyta Wójta Gminy o wyjaśnienie wątpliwości. Wójt Gminy poinformował, że realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z planem inwestycyjnym. Termin wykonania ulicy Szyszków upływa z dniem r. W kwestii programu schetynówki wcześniej poinformował, że przeznaczy do programu ulicę Cegielnianą w Molnej. Następnie poinformował, że planuje zlecić wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Szkolnej i Osiedlowej w Sierakowie Śląskim oraz ulicy Dolnej w Glinicy, które jest niezbędne w przypadku ogłoszenia konkursu o naborze wniosków. Dalej poinformował, ze złożył wniosek o pozyskanie środków finansowych na wykonanie ulicy Wyzwolenia w Wędzinie jako dojazdowej do pól. W kwestii czyszczenia rowów poinformował, że po przeprowadzeniu przetargów zdecyduje o zakupie koparki. Obecnie nie ma zaplanowanych środków w budżecie na ten cel. Widzi potrzebę czyszczenia rowów przy ul. Osiedlowej i Długiej w Sierakowie Śląskim oraz w Wędzinie za blokami w pobliżu posesji Pana Sołtysa. W tym miejscu Wójt Gminy poinformował, że budowa boiska w ramach programu ORLIK zostanie realizowana w Sierakowie Śląskim. Radny Mirosław Kalarus poinformował, że boisko asfaltowe przy hali sportowej w Ciasnej jest nie wykorzystane przez młodzież szkolną. Dalej pyta kiedy zostaną wymienione zniszczone bramki w hali sportowej. Poinformował, że zostały ogłoszone nowe konkursy grantowe celem pozyskania środków przez organizacje pozarządowe. Pyta czy uczestniczyły w tych konkursach podmioty z terenu gminy. Wniósł o informację nt. budowy chodnika przy przejeździe kolejowym w Ciasnej podczas modernizacji ulicy Zjednoczenia. Ponadto nadmienił, że oświetlenie uliczne jest zbyt późno wieczorem załączane, a wcześnie rano wyłączane. Dalej wniósł potrzebę wykonania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi nr 11 z ulicą Świerkową. Wójt Gminy poinformował, że bramki zostaną zakupione. Następnie odniósł się do budowy chodnika przy przejeździe kolejowym i wyjaśnił, że zostanie doprojektowana dokumentacja przez Starostwo Powiatowe celem wykonania tego zadania. W kwestii krzewienia sportu wydaje mu się, że jest dużo miejsce na boisku w Ciasnej. W pierwszej kolejności planuje zagospodarować teren za budynkiem szkoły. Zleci wykonanie rewitalizacji terenu i przygotowuje dokumentację, aby móc skorzystać ze środków w przypadku ogłoszenia konkursu o naborze wniosków. Dalej poinformował, że w ramach konkursów grantowych gmina złożyła odpowiednie wnioski. Skarbnik Gminy dodała, że gmina wykorzystała wszystkie możliwe środki. Wyjaśniła, że organizacje pozarządowe mogą w swoim zakresie aplikować o pozyskanie środków. Wójt Gminy odniósł się do kolejnego pytania i poinformował, że nie zmieni godziny wyłączania ani załączania oświetlenia ulicznego z uwagi na oszczędności środków. Ponadto dodał, że z każdym dniem jest dłużej jasno. W kwestii wykonania przejścia dla pieszych prowadzi rozmowy z Dyrekcją GDDKiA. Sołtys Henryk Pietrucha zgłosił następujące problemy: wniósł o naprawienie uszkodzonej zastawy na moście w Molnej oraz mostu w pobliżu posesji p. Pierzyny, poinformował o złym stanie nawierzchni ulicy powiatowej w Zborowskiem, a szczególnie przy posesji p. Mielczarek i p.mrozek oraz ul. Niedźwiedzkiej i Borkowej, zasygnalizował o obniżeniu przepustu na łuku drogi powiatowej c.d. na str. 4 3 w Zborowskiem, wniósł potrzebę naprawienia wykrzywionej tablicy informującej o Lasach Państwowych za zbiornikiem wodnym w Zborowskiem, wniósł o poprawienie obniżonego hydrantu obok posesji p. Strzelczyk, poinformował, że przy odśnieżaniu drogi obok zbiornika wodnego zsunięto pobocze do rowu. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z prośbą, aby drobne sprawy dot. napraw i wymagające natychmiastowej interwencji zgłaszać bezpośrednio w referacie gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy. Wójt Gminy poinformował, że naprawa zastawy należy do kompetencji Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń Wodnych. Zastrzeżenia do dróg powiatowych zgłosi do Starostwa Powiatowego. W kwestii naprawy dróg gminnych zostaną remontowane w ramach posiadanych środków finansowych. W tym miejscu radny Krzysztof Kniejski wyszedł z posiedzenia komisji. Godziny wyjścia nie zanotowano. Sołtys Julian Werner nie popiera propozycji Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie zgłaszania bieżących spraw w RGK Urzędu Gminy. Wnioski mieszkańców przekazuje w formie pisemnej do Wójta Gminy oraz do wiadomości Rady Gminy. Podziękował Wójtowi Gminy za przeprowadzone rozmowy z GDDKiA w kwestii problemów zgłaszanych przez mieszkańców sołectwa Sieraków Śląski. Następnie zgłosił następujące sprawy: pyta o termin rozpoczęcia remontu ulicy Szyszków, poinformował o potrzebie naprawy ulicy Słonecznej i Długiej w Sierakowie Śląskim, pyta czy odnoga ulicy Szyszków w kierunku strzelnicy została ujęta do naprawy, wniósł o poprawienie oświetlenia ulicy Szkolnej, wniósł o rozważenie zamontowania progów zwalniających na ulicy Ogrodowej, apeluje o wzmocnienie współpracy z Policją w sprawie podpaleń, które miały miejsce w Sierakowie Śląskim, pyta czy została podpisana umowa z opiekunem chóru, zaproponował utworzenie punktu pocztowego w Sierakowie Śląskim.

4 4 samorząd Wójt Gminy odniósł się do pytań Sołtysa i poinformował, że termin zakończenia prac ulicy Szyszków ustalono na dzień r. W kwestii naprawy ulicy Słonecznej i Długiej widzi potrzebę uzupełnienia nawierzchni. Obecnie jest niemożliwe wykonanie modernizacji wszystkich ulic z uwagi na środki finansowe. Dalej poinformował, że prowadzi rozmowy z wykonawcą ulicy 22 Lipca w sprawie zamontowania progów zwalniających na ulicy Ogrodowej. Odnośnie współpracy z Policją nadmienił, że prowadzone jest postępowanie przez organy ścigania. W kwestii powstania punktu pocztowego nie widzi takiej możliwości z uwagi na obecną likwidację urzędów pocztowych w skali całego kraju. Dalej poinformował, że przy modernizacji oświetlenia rozezna problem dot. ulicy Szkolnej. W kwestii opiekuna chóru temat jest mu znany, ale obecnie nie jest wstanie odpowiedzieć czy umowa została już podpisana. Radny Józef Nieświec przedstawił niżej wymienione sprawy: wniósł o potrzebę naprawienia uszkodzonego i obniżonego przepustu przy ul. Asfaltowej, wniósł o uzupełnienie dziur w poboczu przy łuku ostrego zakrętu w kierunku Jeżowej, widzi potrzebę wycięcia akacji przy ulicy Asfaltowej oraz krzaków w kierunku byłej cegielni, zaproponował rozważenie możliwości uruchomienia kursu busa z Dobrodzienia przez Gajdy do Ciasnej celem dalszego połączenia do Lublińca lub Olesna, poinformował o konieczności wycięcia starych topoli przy ul. Polnej. Wójt Gminy poinformował, że topole zostaną wycięte. W kwestii naprawy przepustu przy ul. Asfaltowej wystosuje pismo do Starostwa Powiatowego. W tym miejscu wyszedł z posiedzenia komisji radny Joachim Strzelczyk. Godziny wyjścia nie zanotowano. Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, że na kolejne posiedzenie Sesji Rady Gminy zaprosi przedstawiciela Starostwa Powiatowego. Radny Adam Jelonek zaproponował rozważenie możliwości założenia rur przy ulicy Podole celem odprowadzania wody. Uważa, że obecnie prowadzone prace nie dają odpowiednich efektów. Wyjaśnił, że wykopy są zlokalizowane zbyt blisko krawędzi drogi. W wyniku działalności wód może dojść do obsunięcia skarpy rowu. Następnie poinformował, że na parkingu przy ulicy Szkolnej ubywa składowanego kamienia. Ponadto wniósł o wstrzymanie prac zwianych z wycinaniem drzew przy placu zabaw w Sierakowie Śląskim. Zaproponował potrzebę wycięcia w pierwszej kolejności akacji. Dodał, że plac powinien być ogrodzony. Wójt Gminy poinformował że w budżecie gminy nie zaplanowano środków na wykonanie zadania w zakresie założenia rur. Poinformował, że rowy przy ulicy Podole zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego celem odwodnienia posesji oraz drogi. W kwestii składowanego kamienia wyjaśnił, że złożony kamień należy do firmy wykonującej prace przy placu zabaw. Następnie odniósł się do placu zabaw i poinformował, że zleci wykonanie dokumentacji w zakresie zagospodarowania terenu. Ogrodzenie placu nie jest przewidziane w dokumentacji. Obecnie prowadzi prace dot. inwentaryzacji drzew. Po otrzymaniu projektu planu zapozna radnych w tym temacie. Radny Alfred Jochem przedstawił problemy nurtujące mieszkańców: pyta czy wystosowano pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie wycięcia drzew przy ul. Wiejskiej w Molnej, pyta w sprawie wykonania podjazdu do remizy OSP w Molnej, wniósł o zamontowanie lampy przy placu zabaw oraz zakupienie siatki ogrodzeniowej, wniósł o wycięcie suchych drzew przy ulicy Cegielnianej w kierunku Patoki, poinformował, że zamontowana tablica przy skrzyżowaniu drogi nr 11w kierunku Patoki zasłania widoczność, pyta czy ulica Cegielniana zostanie zgłoszona do programu schetynówki. Wójt Gminy poinformował, że prowadził rozmowy z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w sprawie wycięcia drzew. W kwestii ulicy Cegielnianej jak już wcześniej poinformował planuje złożyć wniosek o pozyskanie środków z programu schetynówki. Dalej nadmienił, że rozezna temat w sprawie nieprawidłowego ustawienia tablicy oraz wycięcia suchych drzew przy drogach gminnych. Sołtys Józef Kubosz zgłosił następujące sprawy: odniósł się do prośby Przewodniczącej Rady Gminy i uważa, że sołtysi powinni zgłaszać pytania na Sesji Rady Gminy, wniósł o wycięcie suchych drzew w Wędzinie, prosi o informację nt. terminu wyjazdu Komisji Gospodarki na teren gminy, celem wykonania przeglądu dróg, widzi potrzebę funkcjonowania spółki wodnej. Wójt Gminy poinformował, że przez okres 20 lat nie działały spółki wodne. W ostatnim czasie doprowadził do reaktywowania spółki wodnej. Dzięki nim i stosunkowo niewielkiej opłaty ze strony mieszkańców planuje wykonać część najbardziej potrzebnych prac. Informuje, że opłaty są niewielkie, a korzyści będą znaczne. Opłata od 1 hektara wynosi 8 zł rocznie. Dla mieszkańców nieruchomości o powierzchni nie przekraczającej 1 hektar wynosi 20 zł rocznie. Deklaruje współpracę i pomoc w tym zakresie. Po uzyskaniu pierwszych wpłat zorganizuje spotkanie i ustali wspólnie z Zarządem Spółki plan działania. Uważa, że prace powinny być rozpoczęte w tym sołectwie, w którym wpłynie najwięcej wpłat. Sołtys Józef Kubosz poinformował, że w okresie ostatnich trzech miesięcy firmy nie odbierały odpadów w Wędzinie. Radny Piotr Wieczorek pyta Realizacja dotyczy projektu pt.: Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna, na który składa się: budowa kanalizacji sanitarnej w Glinicy wraz z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Ciasnej, budowa wodociągu doprowadzającego wodę pitną do Glinicy, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ul. Mlecznej i ul. Równiej w Glinicy. w sprawie frezowania pni przy ulicy Białej w Glinicy. Ponadto wnosi o informację nt. likwidacji napowietrznych linii telekomunikacyjnych przy modernizowanych ulicach. Wójt Gminy odniósł się do pytań radnego i poinformował, że rozważy możliwość poszerzenia wjazdu na ul. Białą lub zleci zaprojektowanie chodnika. W kwestii likwidacji napowietrznych linii telekomunikacyjnych wystosuje ponaglające pismo. Przewodnicząca Rady Gminy pyta czy wpłynęła odpowiedź z GDD- KiA w sprawie oznakowania wjazdów na ul. Dąbrową i Górną. Wójt Gminy poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi. Radny Łukasz Roj pyta w sprawie naprawy drogi w kierunku Łomnicy. Wójt Gminy poinformował, że najpierw należy ustalić właściciela drogi. Radny Łukasz Roj zaproponował potrzebę przestawienia tablicy z nazwą sołectwa Wędzina przed przysiółkiem Szklarnia. Wójt Gminy poinformował, że rozezna temat. Sprostowanie do sprawozdania z Sesji Rady Gminy Ciasna z numeru 1-2/2011 Anna Dyksik nie wyraziła swojego zdania na temat Chóru Mniejszości Niemieckiej, jedynie przekazała zasłyszaną opinię od mieszkańca Gminy Ciasna./Przygotowała: mgr Urszula Świercok/ Postępy w realizacji projektu Zarządzanie projektem z dotacją funduszy unijnych to nie tylko, koordynacja prac budowlanych i staranie się, aby wszystko zostało wykonane zgodnie z harmonogramem. W trakcie realizacji projektu stale trzeba zwracać uwagę na realizowane wskaźniki, tzw. przepływy pieniężne i inne źródła finansowania jak np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki kontroli i ponownemu przeprowadzeniu analizy finansowej pro-

5 inwestycje Będzie nowa szkoła w Ciasnej 5 Planowana jest budowa nowej szkoły w Ciasnej, Orlika w Sierakowie Śląskim oraz boiska wielofunkcyjnego w Wędzinie. O planowanych inwestycjach w naszej gminie oraz tych już rozpoczętych rozmawiamy z Wójtem Gminy Ciasna, Zdzisławem Kulejem. Anna Dyksik: Panie Wójcie, w jakiej wysokości Gmina pozyskała środki spoza budżetu, w tym z funduszy unijnych przedakcesyjnych i tych po wejściu do Unii Europejskiej? Zdzisław Kulej: Do 2004 roku były to tzw.: środki przedakcesyjne. W ramach programu SAPARD otrzymaliśmy ,48 zł. W latach , z ZPORR dostaliśmy kwotę ,50 zł, z SPO ROL ,36 zł oraz z budżetu państwa ,00 zł. Od 2007 roku udało się wzbogacić Gminę Ciasna o pozyskanie środków w wysokości ,23 zł, w tym ,09 zł są to środki z RPO, PRS oraz PROW. W ramach tych środków wykonano dokumentację na wodociągowanie, kanalizację, drogi, termomodernizację, budowę boisk. Część z tych inwestycji zostało już wykonanych, w stosunku do reszty trwa realizacja. Staramy się również o środki pozabudżetowe spoza Unii Europejskiej. Do tej pory pozyskaliśmy środki w ramach programu WFOŚ i GW oraz programu regionalnego na budowę tzw.: schetynówek, a także w ramach FOGR na modernizację dróg dojazdowych do pól w łącznej kwocie ,14 zł. Łącznie, korzystając ze środków funduszy europejskich i innych pozabudżetowych pozyskano ,57 zł. A.D.: Jakie inwestycje zostały zrealizowane z tych środków? Z.K.: Wykonano szereg inwestycji na terenie naszej gminy, w szczególności: wodociągi w Zborowskiem, Jeżowej, Glinicy, Dzielnej, Panoszowie, Wędzinie, Molnej, Ciasnej; kanalizacja podciśnieniowa w Ciasnej, kanalizacja w Glinicy, drogi osiedlowe w Ciasnej, ul. Stawowa w Sierakowie Śląskim, oczyszczalnie ścieków, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Urzędu Gminy, parking w Ciasnej, termomodernizacja Gimnazjum w Ciasnej, Hala Sportowa w Ciasnej, Szkoły Podstawowe w Sierakowie Śląskim, Ciasnej i Glinicy, Ośrodek Zdrowia w Sierakowie Śląskim, Przedszkole w Sierakowie Śląskim, oświetlenie przy Urzędzie Gminy, Stacja Uzdatniania Wody w Przywarach, kotłownia w Zborowskiem, budynek po byłej szkole w Dzielnej, tzw. schetynówki ul. Jeżowska w Molnej, drogi dojazdowe do pól: w Żarnowcu i ul. Sosnowa w Wędzinie, ul. Oleska w Sierakowie Śląskim, ul. Boczna i Młyńska w Jeżowej, droga na Nowy Dwór i Cegielniana w Molnej, ul. Polna w Dzielnej, ul. Górna i Myślińska w Zborowskiem, droga w kierunku oczyszczalni i ul. Hubala w Ciasnej i ul. Lubecka w Glinicy. A.D.: Jak przedstawia się wielkość budżetu gminy na ten rok? Z.K.: Ponad 34 mln. Pragnę zaznaczyć, że jest to jeden z największych budżetów w historii naszej gminy. Jedynie w ubiegłym roku był większy, gdyż wynosił prawie 38 mln. A.D.: A jaka jest wysokość środków z funduszy europejskich? Z.K.: Ogółem pozyskaliśmy ,07 zł, w tym od 2007 roku ,09 zł A.D.: Które zadanie inwestycyjne jest najdroższe w budżecie? Z.K.: Najdroższa jest budowa kanalizacji i wodociągowanie. Podkreślić należy, że oprócz inwestycji największe środki pochłania oświata. A.D.: Jakie priorytetowe zadania przewiduje Pan w zakresie ochrony środowiska? Z.K.: Kontynuacja budowy kanalizacji oraz zakończenie rozbudowy oczyszczalni, przyłącza osób fizycznych do kanalizacji oraz gospodarka odpadami. Podkreślam, że trwają permamentne działania w kierunku posiadania pojemnika na odpady stałe przez każde domostwo w naszej gminie. Z przykrością stwierdzam, że część posesji choć już znikoma nie posiada jeszcze pojemników. Wstydem jest, by w XXI wieku dochodziło do takich sytuacji. Mam nadzieję, że przemówię na łamach naszej gazety do zdrowego rozsądku tych, którzy nie posiadają jeszcze koszów. Podkreślam, że czynione są także ciągłe działania w sprawie segregacji śmieci. Dodatkowo kilka razy w roku w porozumieniu z firmami, zajmującymi się wywozem nieczystości, będziemy organizować tzw.: punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Już 18 i 19 kwietnia odbędzie się pierwsza zbiórka zużytych sprzętów. A.D.: Jakie inwestycje zostały poczynione w dziedzinie sportu i rekreacji? Jakie są najbliższe plany? Z.K.: W najbliższym czasie będzie budowany Orlik w Sierakowie Śląskim i boisko wielofunkcyjne w Wędzinie. W przyszłym roku planujemy starać się o środki w ramach programu ministerialnego na budowę Orlika w Ciasnej i boisko wielofunkcyjne w Molnej, a w następnych latach będziemy dążyli do wykonania boisk w pozostałych sołectwach. Mamy również złożony wniosek na budowę budynku wielofunkcyjnego, przeznaczonego dla strażaków i sportowców w Glinicy, gdzie będą szatnie oraz pomieszczenia sanitarno- -socjalne. A.D.: Kiedy powstanie nowa szkoła w Ciasnej? Jakie działania zostały podjęte w tym kierunku? Z.K.: Konkurs na wykonanie projektu technicznego nowej szkoły w Ciasnej został rozstrzygnięty. Umowa na jego wykonanie została już podpisana i następnym etapem będzie budowa szkoły. A.D.: Dziękuję za rozmowę. /Rozmawiała: Anna Dyksik/ Foto: Archiwum UG jektu udało się wykazać, że luka w finansowaniu projektu po przeprowadzeniu przetargu uległa znaczącej zmianie w związku z tym Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Przypominam, że wcześniejsza umowa podpisana została na kwotę ,98 zł tymczasem dzięki przeprowadzonej analizie finansowej, Wójt Gminy podpisał w grudniu 2010 roku aneks do umowy, zwiększający kwotę dofinansowania na ,88 zł oznacza to, że koszty poniesione przez Gminę będą mniejsze o prawie pół miliona złotych. Wspomniałem wcześniej o tzw. luce w finansowaniu projektu. Chciałbym Państwu w tym miejscu nieco przybliżyć ten termin oraz wyjaśnić, co wpływa na lukę. Luka w finansowaniu w danym projekcie oznacza zdyskontowaną część kosztu inwestycji, która nie jest pokryta dochodem netto z projektu. Przypominam, że kanalizacja może przynosić dochód ze względu na pobierane opłaty za ścieki. Wyliczając jednak koszty budowy kanalizacji i jej utrzymania wraz z oczyszczalnią, często zdarza się, że Gminy dopłacają do utrzymania systemu kanalizacyjnego. Zgodnie z wymogami przepisów unijnych w myśl zasady zanieczyszczający płaci taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Dzięki dostosowaniu cen ścieków do realnych kosztów i zmiany wartości inwestycji po przetargu luka w finansowaniu uległa zwiększeniu, co wpłynęło pozytywnie na wielkość dofinansowania z Unii Europejskiej. Obecnie już rozliczona realizacja projektu przedstawia się następująco: Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 14,053 km stopień realizacji 66%. Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 1,106 km stopień realizacji 51,54%. Liczba wybudowanych przepompowni ścieków 8 pozostała do wybudowania jeszcze 1 pompownia. Sieć wodociągowa została wybudowana w całości i ma długość 3,982 km Realizując projekty z zakresu ochrony środowiska wpływamy pozytywnie nie tylko na poprawę jakości wód gruntowych czy powierzchniowych, ale także powstrzymujemy zanieczyszczanie gleb. Projekty tego typu przyczyniają się w procesie długofalowym do poprawy naszego zdrowia oraz znacznego polepszenia warunków życia w Gminie Ciasna. /Dariusz Staszyński/

6 6 komunikaty REJESTRACJA POJAZDÓW Stan na 21 marca 2011 Do rejestracji pojazdu zgłasza się osobiście właściciel (właściciele) z aktualnym dowodem osobistym lub osoba z imiennym upoważnieniem do załatwienia sprawy. Wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na wpisy dotyczące kolejnych badań technicznych: Wymagane dokumenty: wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli była wydana, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, tablice rejestracyjne SLU... celem legalizacji. OPŁATY: 86,00 zł wymiana dowodu rejestracyjnego przy tablicach SLU...,73,50 zł wymiana dowodu rejestracyjnego przy tablicach,, czarnych. Rejestracja pojazdu nowego, zakupionego w kraju lub w powiecie lublinieckim: Wymagane dokumenty: wniosek o rejestrację pojazdu, oryginał dowodu własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, dotychczasowy do- wód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne. Przegląd techniczny w dowodzie rejestracyjnym musi być ważny co najmniej 30 dni. W przeciwnym wypadku należy dostarczyć zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. Wymagane dokumenty dla pojazdu nowego zakupionego od dealera: wniosek o rejestrację pojazdu, dowód własności pojazdu (faktura VAT), karta pojazdu, akcyza (do pojazdów samochodowych wyprodukowanych poza granicami Polski). OPŁATY: 180,50 zł pojazdy samochodowe nowe oraz zakupione w kraju lub z powiatu z tablicami,, czarnymi, 121,50 zł przyczepy, naczepy, motocykle i ciągniki rolnicze nowe oraz zakupione w kraju lub z powiatu z tablicą,,czarną, 111,50 zł motorowery nowe oraz zakupione w kraju lub z powiatu z tablicą,,czarną, 81,00 zł wszystkie rodzaje pojazdów zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Lublińcu i posiadające już tablice SLU... Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy: Wymagane dokumenty: wniosek o reje- netowy (od 1 kwietnia do 16 czerwca) wywiad telefoniczny, prowadzony przez ankieterów (od 8 kwietnia do 30 czerwca) wywiad bezpośredni, prowadzony przez rachmistrzów (od 8 kwietnia do 30 czerwca). Dane są zbierane w badaniu reprezentacyjnym i pełnym. To pierwsze polega na zadaniu od 60 do 100 pytań 20% losowo wybranym osobom i jest przeprowadzane przez internet i rachmistrzów, natomiast pełne składa się tylko z16 pytań. Czy można odmówić spisu? Uczestnictwo jest dobrowolne, ale tylko w spisie internetowym i wywiadzie testrację pojazdu, dowód własności pojazdu (umowa kupna, umowa darowizny, faktura, postanowienie sądu przyznające prawo własności), zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II obecnie dwuczęściowy dowód rejestracyjny stosowany jest przez: Niemcy, Austrię, Holandię, Szwecję, Bułgarię, Luksemburg, Finlandię i Norwegię), dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej), dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego (nie dotyczy samochodu ciężarowego, motocykla, motoroweru, ciągnika rolniczego i przyczepy) lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami wyszczególniona na fakturze zakupu pojazdu kwota podatku akcyzowego, VAT 25 zaświadczenie wystawione przez właściwy urząd skarbowy potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub brak takiego obowiązku (nie dotyczy ciągnika rolniczego, przyczepy), dowód wpłaty na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: BGK III ODDZ. W WARSZAWIE, Nr konta: , w wysokości 500 zł, zawierający nr VIN podwozia, nadwozia lub oświadczenie o podleganiu obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo faktury zawierającej takie oświadczenie, tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic, dokument potwierdzający prowadzenie przez sprzedającego działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS) jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego, wszystkie dokumenty do rejestracji przedstawia sie w oryginale. OPŁATY: 256 zł pojazdy samochodowe, 197 zł motocykle, 121,50 przyczepy, naczepy oraz ciągniki rolnicze, 111,50 motorowery. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Komunikacji (Rejestracja Pojazdów) w Starostwie Powiatowym w Lublińcu lub pod nr tel. 34/ /Andrzej Kosytorz/ Daj się spisać! 1 kwietnia br ruszył Narodowy Spis Powszechny. Rachmistrzowie i ankieterzy zbierają informacje o mieszkańcach naszego kraju. Tegoroczny spis jest pierwszym, w którym wszystkie dane będą zbierane drogą elektroniczną. GUS przygotował 3 metody zbierania danych: samospis inter- Prace spisowe na terenie Gminy Ciasna przeprowadzą rachmistrzowie: D. Szukalska, S. Bator, B. Koza, I. Jelonek-Piechaczek, M. Mnich, D. Mnich lefonicznym, natomiast w obliczu spotkania z rachmistrzem spisowym nie możemy odmówić udzielenia informacji. Odmowa i podanie nieprawdziwych danych podlega karze grzywny. Jak spisać się przez internet? Należy zalogować się na stronie internetowej GUS, lub gov.pl, następnie wybrać zakładkę: formularz elektroniczny. Pierwszy krok to identyfikacja należy podać PESEL i NIP. Jeśli osoba nie posiada numeru NIP, to system poprosi o podanie miejsca urodzenia i nazwiska panieńskiego matki. Wówczas otrzymamy login i hasło, które będzie aktywne przez 2 tygodnie. W tym okresie musimy wypełnić formularz spisowy. Jeśli ktoś zapomni hasła, musi skontaktować się z infolinią pod nr tel.: Wizyta rachmistrza spisowego Rachmistrzowie będą korzystać z przenośnych urządzeń elektronicznych. Nie będą nosić żadnych specjalnych uniformów. Będzie można ich rozpoznać po identyfikatorze. W każdej chwili można też potwierdzić tożsamość rachmistrza, dzwoniąc na bezpłatną infolinię. O co będziemy pytani podczas tegorocznego spisu? GUS chce uzyskać odpowiedzi dotyczące m. in.: naszego wykształcenia, gospodarstwa domowego, źródeł utrzymania dzieci, dojazdu do pracy, a także naszego zdrowia i wyznania religijnego. (materiał zebrany na podstawie strony internetowej GUS) /red/ Trwa akcja rozliczania PIT-ów Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) termin złożenia zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w 2010 r. : PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 upływa z dn Na czas trwania akcji rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Izbie Skarbowej w Katowicach został uruchomiony stały punkt informacyjny. Punkt ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godz Informacje dostępne pod nr tel: , Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom, Delegacjom zakładów pracy szczere podziękowania za okazane współczucie oraz udział w ostatniej drodze ŚP JERZEGO SKORUPY składają Żona z Rodziną. Wyjaśnienie W poprzednim numerze Expressu Gminnego chochlik drukarski spowodował, iż w niektórych egzemplarzach gazety pojawiły się niezadrukowane strony. Za niedogodności z tego tytułu serdecznie przepraszamy Drukarnia Sil-Veg-Druk s.c.

7 komunikaty Na podstawie art.32 ust.1 i ust.3, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 r., Nr 241, poz.2416 z późn. zm.), 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz.1566 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku (Dz.U. Nr 40 poz.209) informuję co następuje: 1. W okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa. 2. Do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt.3 wzywa się: a) mężczyzn urodzonych w 1992 roku; b) mężczyzn urodzonych w latach , którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; c) osoby urodzone w roku , które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art.28 ust.4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy; 2.1 Do kwalifikacji wojskowej wzywa się: kobiety urodzone w latach posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz.321); 2.2 Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 3. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt.2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie: miasta i gminy Pszczyna; gmin: Goczałkowice Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice i Suszec przeprowadzona zostanie w Pszczynie w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego, przy ul.3 Maja 10 w okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 12 maja 2011 r., (z wyłączeniem dni od 2 do 6 maja 2011 r.) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia: a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; b) powiatowej komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; c) wojskowemu komendantowi uzupełnień aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku. 5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia: a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; b) powiatowej komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art.26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; c) wojskowemu komendantowi uzupełnień wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. 6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt.2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. 7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art.26 ust.1c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby. 9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. 10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art.224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Wojewoda Śląski (-) Zygmunt Łukaszczyk OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 21 marca 2011 roku O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2011 roku 7

8 8 wydarzenia Udana wędrówka w poszukiwaniu wiosny Nasza sonda Lubię wiosnę, bo... Milena Siwek, kl. V SP w Ciasnej SIERAKÓW ŚLĄSKI 21 marca 2011 nareszcie nadeszła WIOSNA. Jak co roku, o tej porze uczniowie Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim postanowili to uczcić nie wagarami, lecz wielkim, radosnym Dniem Europejskim. Każda z klas zaprezentowała, wcześniej przygotowaną, gazetkę na temat wylosowanego kraju europejskiego. Potem prezentowane były stroje charakterystyczne dla danego kraju. I tak zawitaliśmy do Francji za czasów muszkiete- Uwaga rowerzysto! Wiosna w pełni. A gdy przychodzą ciepłe dni, większość z nas przesiada się z samochodu na rower, by zaczerpnąć świeżego powietrza i podreperować swoją kondycję fizyczną. Pamiętajmy jednak, że, oprócz kierowców samochodów, rowerzystów również obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego. Jakich zasad powinien przestrzegać na drodze rowerzysta i jak uniknąć kradzieży roweru opowiada mł. asp. Iwona Ochman, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu Oprócz kierowców, zarówno rowerzyści, jak i piesi poruszając się na drodze, powinni zachowywać dużą ostrożność. Do najniebezpieczniejszych sytuacji, stwarzanych przez rowerzystów, należy jazda po chodnikach. Przypominamy, że w myśl obowiązujących prze- pisów chodnik przeznaczony jest tylko dla pieszych! Rowerzysta zobowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych, a w razie ich braku z pobocza lub jezdni. Kierujący rowerem, porusza- rów, odwiedziliśmy Niemcy, Holandię, Austrię i Włochy. Całość uświetniły dwa ciekawe przedstawienia o Europie przygotowane przez uczestników koła teatralnego. Na koniec uczniowie wzięli udział w konkursie na temat Europy. O dziwo, największą wiedzą na temat państw naszego kontynentu, posiadali uczniowie klasy IV i to oni zdobyli I miejsce. Powitanie wiosny nie byłoby do końca ważne, gdybyśmy nie spalili marzanny. No a potem pierwsze w tym sezonie ognisko wspólne pieczenie kiełbasek, chleba i podkradanie keczupu. Impreza odby- jąc się po drodze dla rowerów i pieszych, ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym. Nieprzestrzeganie tej zasady jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny. Do częstych, negatywnych zachowań rowerzystów należy także jazda obok innego rowerzysty lub kierowanie rowerem bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach. Pamiętajmy, że podczas takiej jazdy możemy łatwo utracić panowanie nad rowerem i doprowadzić do wypadku. Takie zachowanie również podlega karze grzywny. W związku z początkiem sezonu, przypominamy także o bezpieczeństwimłodszych, naj- przewożonych na rowerach przez osoby dorosłe. W myśl obowiązujących przepisów dziecko w wieku do 7 lat mo- że być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest umieszczone w dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Każdego roku, w porze letniej, policjanci odnotowują kradzieże ła się na świeżym, wiosennym powietrzu, a wszyscy dobrze się bawili. /Alicja Mika/ rowerów. Jak wynika później z rozmów z pokrzywdzonymi w wielu przypadkach kradzieżom tym można było zapobiec. Pamiętajmy, że aby zminimalizować ryzyko kradzieży wystarczy przestrzegać trzech bardzo prostych zasad: przede wszystkim zostawiać rower w widocznym miejscu, pamiętać o stosowaniu zabezpieczeń należy stosować tzw. zapięcia do rowerów, bez względu na czas, na jaki pozostawiany jest rower oraz zapisać numery ramy każdy rower posiada swój numer fabryczny ramy. W przypadku kradzieży roweru, numer ten podany przez właściciela jest wprowadzany przez policjanta do systemu informacyjnego. W razie odnalezienia lub kontroli takiego jednośladu w dowolnym miejscu na terenie kraju możliwe jest natychmiastowe ustalenie jego właściciela. Nasze rowery są coraz nowocześniejsze, lepiej wyposażone, a co za tym idzie drogie. W dobie kryzysu wiele osób po prostu nie stać na kupno nowego i dlatego łupem złodziei padają zarówno nowe, drogie rowery, ale także te używane, w wielu przypadkach pozostawiane bez żadnych zabezpieczeń. Pamiętajmy, że stosowanie powyższych zasad nie daje gwarancji, że nasz rower nie zostanie skradziony, jednakże znacznie minimalizuje takie ryzyko. Foto: A. Mika Lubię wiosnę, bo kojarzy mi się z radością, ze słońcem, z rozkwitającymi kwiatami i obowiązkowo z topieniem marzanny. Wiosną można jeździć na rolkach, chodzić na długie spacery i można dużo czasu spędzać na dworze. Mikołaj Pradelok, kl. V SP w Ciasnej Lubię wiosnę, bo robi się ciepło na dworze, można jeździć na rowerze. Ja należę do klubu sportowego Rybak Ciasna, gdzie jestem trampkarzem i wiosną zawsze rozpoczynamy sezon piłkarski, a bardzo lubię grać w piłkę. Pomoc dla najbardziej potrzebujących Na zdjęciu od lewej: Dyrektor GOPS Margota Kichman, Wójt Gminy Ciasna Zdzisław Kulej, ks. Herbert Distel Po raz kolejny ks. Herbert Distel z zaprzyjaźnionej gminy Wolpertswende z Niemiec zawitał w naszej gminie. Tradycyjnie już przekazał środki dla osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej gminy. W tym roku była to kwota 500 euro. /red/ Foto: A. Dyksik Foto: A. Dyksik Foto: A. Dyksik

9 wydarzenia BIULETYN Turniej wiedzy pożarniczej 22 marca br. w sali UG w Ciasnej odbyły się eliminacje gminne XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych szkoły podstawowe i gimnazjum. Uczniowie zmagali się z pisemnym testem, w którym musieli wykazać się znajomością zagadnień z taktyki pożarniczej, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warto było również posiadać wiedzę ze znajomości sprzętu pożarniczego i statutu OSP. Nad całością czuwała Maria Mikulska, nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum w Ciasnej oraz Krzysztof Strzoda, komendant główny OSP Co jakiś czas kobiety chcą pobyć wyłącznie w damskim gronie. To świetna okazja, by oderwać się od codziennej rzeczywistości, porozmawiać swobodnie o babskich sprawach i pośmiać się. w gminie Ciasna. Zwycięzcy otrzymali z rąk Sekretarza Gminy Albiny Pogody dyplomy, nagrody rzeczowe oraz albumy o gminie Ciasna. 23 marca w OSP w Sierakowie Śląskim odbyły się eliminacje gminne w kategorii szkoły ponadgimnazjalne. Zwycięzcy reprezentowali gminę na szczeblu powiatowym. Babskie spotkania GLINICA 5 marca br., z okazji Dnia Kobiet, rada sołecka z sołtysem na czele, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz radni zorganizowali dla mieszkanek Glinicy imprezę pod hasłem Babski Comber. Do Szkoły Podstawowej w Glinicy przybyło aż 75 pań. Alfred Garus, prezes OSP w Glinicy wręczył każdej pani Babski Comber to wywodząca się ze średniowiecza zabawa zapustna, odbywająca się w różnych regionach Polski, zazwyczaj w tłusty czwartek. Zachowały się informacje na temat obchodów w Krakowie, gdzie zawsze w tłusty czwartek handlarki krakowskie urządzały babski comber. Pociesznie przebrane i podchmielone kobiety już o świcie wkraczały do miasta, wywołując popłoch wśród mężczyzn. Na czele pochodu niosły wielką słomianą kukłę, przypominającą płeć męską, zwaną combrem. Po dotarciu do rynku kobiety rozbiegały się, szukając mężczyzn. Od urodziwych żądały buziaka, a mniej zamożnych kawalerów przewracały na ziemię i przykuwały do wielkiego kloca drewna. Czochrały ich za włosy, wołając przy tym comber, comber... Po kilku godzinach łowów i męczenia kawalerów rozpoczynała się radosna zabawa. Według krakowskiej legendy comber wywodził się od nazwiska okrutnego wójta lub burmistrza Krakowa, który dręczył przekupki, targając je i przeklinając, a nawet więził. Gdy w końcu umarł a to stało się w czwartek przed Środą Popielcową, w całym mieście zapanowała radość. Śpiewano i tańczono, powtarzając zdechł comber i odtąd taką zabawę powtarzano co roku. Współcześnie, zwłaszcza na południu Polski babskim combrem nazywa się spotkanie organizowane wyłącznie w kobiecym gronie. Wśród górników jest odpowiednikiem męskiej karczmy piwnej i odbywa się w czasie barbórki. SAMORZĄDOWY GMINY NR 3-4/2011 Zwycięzcy: SP I miejsce- Kamila Cioch (Zborowskie), II Mirosława Tudzio (Glinica), III Daniel Hadzik (Zborowskie); gimnazjum I miejsce Roksana Halemba (Molna), II Kamil Wiechoczek (Sieraków Śląski), III Adam Ziaja (Sieraków Śląski); Szkoły ponadgimnazjalne I miejsce Tomasz Kaczmarzyk Foto: R. Gała symboliczną, czerwoną różę. Była kolacja na gorąco oraz słodki poczęstunek. Całość imprezy uświetnił występ kabaretu Kochciczanki, które umiliły paniom wieczór Istotną wadą kobiet jest to, iż tracimy przez nie zbyt wiele czasu. Ale jest to najpiękniej stracony czas (Józef Bester) Przysłowia włoskie: Kobieta jest czyśćcem dla sakiewki, rajem dla ciała i piekłem dla duszy. Każdy Adam ma swoją Ewę, za którą karę odbiera. Przysłowia hiszpańskie: Gęsi, koza i kobieta gdy chude, złe. Kobieta jest jak jajko przed spróbowaniem trzeba stłuc. Przysłowia francuskie: Każda kobieta potrafi zrobić coś z niczego kapelusz, sałatkę i scenę małżeńską. Dziewczęta winny być jak dojrzałe zboże gdy są piękne spuszczają głowy. Foto: A. Dyksik Alfred Garus wręcza róże paniom. 9 Święto strażaków III Gminny Dzień Strażaka odbędzie się w dniach maja br. w Wędzinie. Rozpocznie się mszą świętą o godz. 14 stej w kościele pw św. Urbana w Wędzinie. W programie artystycznym zobaczymy m.in. Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Ciasnej, Spotkanie z balladą z Kopydłowa, gwiazdę z TV Silesia, zabawy taneczne z zespołami Onyx i Disco Band. Będzie również wielobój strażacki na wesoło oraz konkurs Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Ciasna i jednostek zaproszonych. Ponadto przygotowano konkursy i zabawy dla dzieci. Dodatkowe atrakcje strzelnica sportowa, loteria fantowa itp. Zapraszamy. /AD/ (Molna), II Kamil Ziaja (Sieraków Śląski), III Marceli Tudzio (Glinica) /AD/ dowcipami i śpiewami. Impreza się udała, panie były bardzo zadowolone i chcą, by organizować częściej tego typu imprezy. Planujemy z okazji Dnia Matki zorganizować festyn rodzinny podsumowała Grażyna Gała, sołtys Glinicy. Babskie combry odbyły się również w innych sołectwach naszej gminy, m.in.: w Ciasnej i Sierakowie Śląskim. /AD/ Kobieta w przysłowiach Przysłowia angielskie: Kobieta ujawnia swój wiek przed śniadaniem, mężczyzna po kolacji. Skoro wszystkie dziewczęta są dobre, skąd się biorą złe żony? Przysłowia polskie: Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da. Kto z babą wojuje, ten pożałuje. ŻYCZENIA Wszystkim Członkiniom Stronnictwa oraz wszystkim Paniom z całej Gminy życzenia zdrowia, uśmiechu oraz wszelkiej pomyślności z okazji DNIA KOBIET. składa Zarząd Gminny PSL w Ciasnej.

10 10 wydarzenia Mniej pieniędzy w PUP POWIAT Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu dostał mniej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych. W ubiegłym roku było 6 mln zł, a w ,6 mln. To prawie dwa razy mniej. Będzie więc mniej różnych form pomocy. Na chwilę obecną wszystkie środki mamy już rozdysponowane.840 tys zł to jeszcze zobowiązania z ubiegłego roku mówi Jadwiga Kandora, dyrektor PUP. Z powodów finansowych zaostrzono kryteria osób ubiegających się o dotację. Pierszeństwo mają osoby młode, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i te, które Śląskie zwyczaje i obrzędy świąteczne Obrzędy ludowe przypadające na cały okres Wielkanocy obfitują w wiele elementów pochodzących z tradycji kościelnej. Wielki Post Umartwianie się przez ścisły post było dawniej dość rygorystycznie przestrzegane przez Ślązaków. Potrawy wielkopostne nie różniły się dawniej od pożywienia całorocznego, gdyż jadano wtedy przeważnie jałowo. W Środę Popielcową i w Wielki Piątek jadano tylko raz dziennie. Codziennymi potrawami były: żur z knulami, krupy pogańskie, zupa knulowa, jagły, gorzka kawa zbożowa. Powszechne było wyparzanie naczyń kuchennych lub szorowanie ich popiołem, aby do pokarmów nie dostała się ani odrobina tłuszczu. Już przed I wojną światową surowość postna zaczęła wyraźnie łagodnieć najpierw dopuszczono mleko, później również jajka, masło i ser. Ale w dalszym ciągu grzechem było objadanie się w dni postne stale należało odczuwać głód! Wielka Środa Na śląsku znane były: palenie żuru i wypędzanie Judasza. Pierwszy zwyczaj, polegał na bieganiu po polach z zapalonymi miotłami, aby zboże lepiej rodziło i prędzej ziarna zaczęły twardnieć. Wypę- ukończyły 50 lat. W tym roku przydzielono tylko 38 dotacji dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą, a wniosków złożono prawie trzy razy więcej. Pierwsze wypłaty dotacji nastąpią pod koniec kwietnia. W ubiegłym roku przyznano 181 dotacji, a 57 zakładom pracy doposażono 61 nowych stanowisk pracy. Zaostrzono również kryteria kierowania bezrobotnych na staże. Dla absolwentów mamy jeszcze nierozdysponowane staże na sierpień wrzesień, ale miejsc będzie zaledwie około 15 i staż będzie trwał tylko 3 miesiące informuje dyrektor Kandora. Całkowicie zrezygnowano z kierowania bezrobotnych na studia podyplomowe, a także na prace spo- dzanie Judasza polegało na robieniu ogromnego hałasu przy pomocy piszczałek, co miało symbolizować trzęsienie ziemi podczas śmierci Chrystusa. Jeden z uczestników udawał Judasza, którego wypędzano z kościoła. Wielki Czwartek Najpopularniejszym zwyczajem wielkoczwartkowym było chodzenie z tzw. klekotkami, klepaczkami czyli drewnianymi kołatkami. W kościele kołatki stosowano zamiast dzwonów na znak żałoby, zdrady Judasza i początku męki Chrystusa. Trochę statystyki Dane na koniec grudnia 2010 roku Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lublińcu wynosiła 3346 i w porównaniu z rokiem 2009 zwiększyła się o 449 osób (15,5%). Stopa bezrobocia dla powiatu lublinieckiego wyszacowana przez GUS kształtowała się na poziomie 12,9%, w kraju wynosila 12,3%, a w woj. śląskim 9,9%. Najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych było w gminach Lubliniec, Koszęcin, Woźniki i Herby, jednak biorąc pod uwagę wskaźnik natężenia bezrobocia tzn.: stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym najgorzej wypadły Herby, a najlepiej Gmina Ciasna. Wśród osób bezrobotnych przeważały osoby młode do 25 roku życia, posiadające niski poziom wykształcenia (gimnazjalne lub niższe) lub zawodowe i z niewielkim stażem pracy lub bez stażu. Na koniec grudnia w ewidencji bezrobotnych było aż 355 osób, nie posiadającyh żadnego zawodu. Najwięcej bezrobotnych odnotowano w następujących zawodach: sprzedawca, ślusarz, technik ekonomista, kucharz. łeczne. Będzie przeprowadzanych mniej szkoleń i kursów. Nie poddajemy się, będziemy brać udział w konkursach ogłaszanych przez Wielki Piątek W celu zapewnienia urodzaju palono próchno ze starego drewna i dymem okadzano pola, a popiół rozsiewano. W przekonaniu rolników w Wielki Piątek drewno jest najtwardsze, dlatego starano się w tym dniu nagromadzić zapas drewna potrzebnego do wyrobu różnych narzędzi gospodarskich. Młode mężatki wykonywały w tym dniu pierścionki weselne z drewna jabłoni, co miało zagwarantować trwałość i szczęście w małżeństwie. Wielka Sobota Wielka Sobota od średniowiecza była dniem święcenia potraw wielkanocnych w kościele. Jednak ludność niemiecka zamieszkała na Śląsku nie praktykowała święconego, również Ślązacy nie wszędzie stosowali je powszechnie w byłych powiatach opolskim czy strzeleckim święcone było znane od dawna, w oleskim utrzymuje się, że zwyczaj ten istnieje dopiero od zakończenia wojny, a kultywują go głównie chłopi ze wschodu. W przemysłowej części Górnego Śląska święcone nie było znane. Niedziela Wielkanocna Wśród rolników na Śląsku panował zwyczaj, że kto pierwszy wróci do domu po mszy rezurekcyjnej, ten najwcześniej ukończy żniwa. Poniedziałek Wielkanocny Najbardziej znany zwyczaj to śmigus-dyngus, pierwotnie oznaczał odmienne zwyczaje (dyngusować otrzymywać wykup, śmigus uderzenie gałązką wierzbową i oblewanie wodą), później przybrały wspólne znaczenie. Zwyczaje te faktycznie się połączyły, tzn. polewanie wodą i chłostanie (uderzanie) gałązkami oraz obdarowywanie polewających. Smaganie bacikiem podczas dyngusu, praktykowane w opolskim mogło polegać na biciu rózgami dziewcząt przez chłopców lub odwrotnie w zależności od zwyczaju w danej wsi. Wojewódzki Urząd Pracy, będziemy pisać wnioski na otrzymanie dodatkowych środków- dodaje dyrektor Kandora. /Anna Dyksik/ Misterium paschalne Dnia 10 kwietnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ciasnej wystawili Misterium Paschalne w kościele pw. św. Jadwigi w Jeżowej. Młodzi artyści wcielili się w poszczególne osoby Męki Pańskiej i czytelnie przybliżyli nam tajemnicę umęczonego i zmartwychwstałego Pana. Jak zwykle występowi towarzyszyła bogata oprawa muzyczna. Wyrazami szczerego podziękowania dla dzieci był niezwykle długi aplauz i ciepłe słowa księdza proboszcza. W dniach kwietnia br. nasze Misterium Paschalne wystawione będzie w Zakładzie Karnym w Przywarach, na Rekolekcjach Wielkopostnych w Ciasnej, jak również na Spotkaniu Wielkanocnym dla osób starszych i chorych w salce parafialnej w Ciasnej. Na łamach niniejszej gazety pragnę podziękować wszystkim dzieciom, biorącym udział w tym przedstawieniu. /Lidia Skorupa/ Foto: L. Skorupa

11 wydarzenia BIULETYN Gmina Ciasna przystąpiła ponownie, jako partner Banku Żywności w Częstochowie do programu pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. Do rozdysponowania wśród osób najuboższych z terenu woj. śląskiego będą następujące artykuły spożywcze: mleko UHT, mąka pszenna, kasza manna, makaron świderki, makaron krajanka, kasza jęczmienna, kasza gryczana, kasza jęczmienna z warzywami, płatki kukurydziane, musli, krupnik, kawa zbożowa instant, herbatniki, chleb chrupki żytni, dania gotowe na bazie makaronu, zupa pomidorowa z makaronem, sery podpuszczkowe, sery topione, cukier biały, mleko w proszku, masło i ryż biały. Tak jak w ubiegłym roku dystrybucją towarów zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniżej przedstawiamy kryteria dochodowe dla osób samotnych oraz osób w rodzinie, jakimi będzie się kierował Ośrodek przy wydawaniu karty żywności: 1.Osoby samotnie gospodarujące kryterium dochodowe w wysokości nie przekraczającej 715,50 zł netto dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie wydana karta SAMORZĄDOWY GMINY NR 3-4/2011 Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (program PEAD 2011) Płonący budynek przy Alei Parkowej w Sierakowie Śląskim. W akcji gaśniczej wzięło udział 8 zastępów straży pożarnej OSP Ciasna, Sieraków Śląski, Zborowskie, Kochcice, Gwoździany, Łagiewniki Wielkie, Skrzydłowice, JRG Lubliniec. Rzecznik prasowy PSP Lubliniec, Piotr Parys, mł. brygadier informuje: żywności. 2.Rodziny kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w wysokości nie przekraczającej 526,50 zł dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie wydana karta żywności. 3.Oprócz kryterium dochodowego musi być również spełniona przyczyna z art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2009 r., Dz. U. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.). Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych ii prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu 9.02 Przywary, pomoc w schwytaniu bezpańskich psów, błąkających się na drodze Sieraków Śląski, wypadek drogowy, zderzenie samochodu ciążarowego z osobowym, 3 osoby ranne Patoka, ul. DK 1, wypadek drogowy, zderzenie dwóch samochodów osobowych, 1 osoba ranna Sieraków Śląski, ul. Osiedlowa, pompowanie wody z kotłowni budynku mieszkalnego 2.03 Sieraków Śląski, ul. Parkowa, pożar mieszkania w budynku inwentarzowym 4.03 Patoka, ul. DK 1, wypadek drogowy, samochód wypadł z trasy, 2 osoby ranne 5.03 Sieraków Śląski, ul. Aleja Parkowa, do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej. Dochód z gospodarstwa rolnego będzie liczony zgodnie z art.5 ust.8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli w wys.171,33 zł z 1 ha przeliczeniowego (wymagany nakaz podatkowy za 2011 r.). Zaświadczenia o dochodach będą wymagane raz na cały czas trwania programu. Karty żywnościowe będą wydawane tylko raz i wyłącznie na osoby pełnoletnie. W przypadku zagubienia karty, bądź zniszczenia, nie będzie wydawana NO- WA karta, a tym samym osoba utraci prawo do pomocy żywnościowej. Żywność będzie wydawana wyłącznie osobie, na którą została wystawiona karta. Ośrodek posiada własne druki zaświadczeń o wynagrodzeniach. Osoby otrzymujące renty i emerytury na konta osobiste są zobowiązane przedstawić zaświadczenia z ZUS lub KRUS. Powyższe zaświadczenia wystawiane są po złożeniu wniosku (posiadamy wzór wniosku), czas oczekiwania 7 dni. Karty żywnościowe są wydawane od 1 kwietnia 2011 roku, biuro nr 5 (parter). /Margota Kichman, Dyrektor GOPS/ pożar stodoły z budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej 6.03 Sieraków Śląski, pożar śmieci na posesji Ciasna, ul. Lubliniecka, pożar silosów pyłowych w firmie Kospan Przywary, ul. Cegielniana, ściąganie kota z drzewa Glinica, ul. Mleczna, pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym Foto: R. Gruca HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU PEAD 2011 TERMIN 2011 GODZINA 17 MAJ MAJ CZERWIEC CZERWIEC LIPIEC LIPIEC SIERPIEŃ SIERPIEŃ 8 12 SOŁECTWO 11 JEŻOWA PANOSZÓW WĘDZINA GLINICA MOLNA SIERAKÓW ŚLĄ- SKI DZIELNA ZBO- ROWSKIE SIERAKÓW ŚLĄ- SKI DZIELNA ZBOROWSKIE JEŻOWA PANOSZÓW WĘDZINA GLINICA MOLNA JEŻOWA PANOSZÓW WĘDZINA GLINICA MOLNA SIERAKÓW ŚLĄ- SKI DZIELNA ZBO- ROWSKIE SIERAKÓW ŚLĄ- SKI DZIELNA ZBOROWSKIE JEŻOWA PANOSZÓW WĘDZINA GLINICA MOLNA PODZIĘKOWANIE Strażacy z OSP w Ciasnej pragną serdecznie podziękować darczyńcom 1% podatku za rok Kwota w wysokości 3000 zł zostanie w pełni wydana na sprzęt ratowniczy do nowego samochodu. Ciężka społeczna praca strażaków ochotników została w pełni doceniona, a każdy pozyskany sprzęt oraz pieniądze podnoszą standardy i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy oraz osób poszkodowanych.

12 12 edukacja Nasze gimnazjum Po niemiecku Szkołą Odkrywców Talentów Miło mi poinformować Państwa o niezwykłym i pierwszym w historii naszej szkoły zdarzeniu. Nasze gminne gimnazjum zostało uhonorowane tytułem Szkoły Odkrywców Talentów przez Ministra Edukacji Narodowej. Ten zaszczytny tytuł nadany przez panią minister Katarzynę Hall świadczy o tym, że nasza skromna i mała szkoła na miarę swoich możliwości przyczynia się do odkrywania, Radosław Haba, kl. II a, Gimnazjum w Ciasnej laureat wojewódzkiego konkursu przemiotowego z geografii Było kilka pytań trudnych, ale spodziewałem się wyższego poziomu podsumował Radek. Do konkursu przygotowała go Anna Kozielska, nauczyciel geografii. Radek oprócz geografii lubi też ję- Foto: A. Dyksik wspierania i promocji uzdolnień młodzieży w różnych kierunkach (przedmiotowych, literackich, artystycznych, medialnych). Dzieje się tak, dzięki zaangażowaniu uczniów i ich nauczycieli. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy nastąpi podczas II Gimnazjalnego Salonu Artystycznego, kiedy to zaprezentuje swoje pasje i zainteresowania młodzież, biorąca udział w corocznym konkursie Ukryte talenty. /Wicedyrektor Zespołu Małgorzata Gzyl/ Droga do sukcesu Mamy stypendystki W lutym br otrzymaliśmy wiadomość, że aż cztery uczennice naszego gimnazjum: Patrycja Wesołowska, Oktawia Toman, Martina Woś, Mariola Widera zostały stypendystkami projektu Nauka drogą sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania POKL Pomoc stypendialna Najlepsi z najlepszych zyk angielski i fizykę. Poza tym interesuje sie muzyką, gra w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej na saksofonie. Oktawia Toman, kl II a, Gimnazjum w Ciasnej finalistka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego Należało wykazać się wiedzą lite- Foto: A. Dyksik Od 1 marca br. trwa kurs nauki języków obcych w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach w ramach realizacji projektu Nauka drogą do sukcesu. Do nauki języków obcych zgłosiło się 167 osób: 17 z gminy Ciasna, 32 z gminy Herby i 118 z gminy Kochanowice. Ostatecznie Komisja zakwalifikowała 50 osób. Wśród jego uczestników znajdują się: młodzież od 17 lat, osoby pracujące, bezrobotni, samozatrudnieni, rolnicy i nieaktywni zawodowo. W każdy wtorek i środę odbywa się nauka języka angielskiego na poziomie podstawowym (2 grupy), j. angielski (1 grupa) i j. niemiecki (1 grupa), obejmując 80 godzin lekcyjnych każdy. Kurs zostanie zakończony egzaminem i przyznaniem certyfikatu w lipcu br. Aktualnie na kursy językowe uczęszczają 4 osoby z Gminy Ciasna /AD/ dla uczniów szczególnie uzdolnionych w woj. śląskim. By otrzymać stypendium, uczennice musiały spełnić trudne kryteria: wykazać się wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów oraz z trzech wybranych kierunkowych matematyczno-przyrodniczych i technicznych, 28 marca br. W Ciasnej odbyła się impreza dla klas I III Popołudnie z językiem niemieckim. Już na samym początku zacytowałam sentencję francuskiego myśliciela Anatola France, który powiedział: Wiadomości, które na siłę wpycha się do umysłu, tłumią go i duszą. Żeby przetrwać naukę, trzeba ją przełknąć z apetytem. O efektach pracy naszych uczniów na lekcjach niemieckiego mogli przekonać się wszyscy, którzy licznie przybyli na nasze języko- jak również musiały udokumentować swoje inne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i turniejach wiedzy. Złożone wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Stypendialną. /Wicedyrektor Zespołu Małgorzata Gzyl/ racką i gramatyczną. Dodatkowo musieliśmy przeczytać kilka książek, m.in.: Mitologię oraz umieć interpretować wiersze powiedziała Oktawia. Do konkursu przygotowała ją Małgorzata Gzyl, nauczyciel języka polskiego, wicedyrektor gimnazjum. Oktawia bardzo lubi czytać książki i marzy o tym, by w przyszłości dostać się do liceum o profilu humanistycznym. Inne jej pasje to taniec (tańczy w Mażoretkach ) i gra na gitarze. /red/ we rozgrywki. Uczniowie w obecności rodziców i jury w składzie: wicedyrektor Joanna Liberka, nauczycielka j.niemieckiego Aneta Chyra i Sylwia Ledwoń, ucząca j. angielskiego mieli okazję popisać się zdobytymi umiejętnościami. Każdy uczestnik konkursu wybrał swoją ulubioną piosenkę lub rozmówkę. Natomiast klasa III zmierzyła się z prezentacją opanowanego materiału z zakresu gramatyki i leksyki, z czym uczniowie poradzili sobie doskonale. Stosowanie podczas indywidualnych pokazów pomocy wizualnych, wykorzystanie gestów, mimiki i elementów tańca ujęło publiczność. Za niezwykle ważny w nauce języka brak zahamowań w czasie mówienia, za spontaniczność, imitację głosu wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Punktem kulminacyjnym była piosenka zaśpiewana w pięciu językach przez uczennicę Julię Wieczorek oraz przedstawienie teatralne Wir machen eine Reise w wykonaniu uczniów klasy III. Każdy uczeń zasłużył sobie oprócz głośnych braw na dyplom i nagrodę rzeczową. Sponsorami nagród była firma Kospan, Wydawnictwo Szkolne PWN oraz sklep Abakus. Mam nadzieję, że takiego rodzaju przedsięwzięcia wpiszą się na stałe w harmonogram imprez szkolnych. Jestem wdzięczna wszystkim osobom, które pomogły mi w zorganizowaniu tego konkursu. /Dorota Richter-Kulig/ Zachować od zapomnienia Redakcja Expressu Gminnego oraz radny Jerzy Biela uprzejmie prosi mieszkańców gminy o wypożyczenie (kto posiada) zdjęć nieistniejącego już kościoła ewangelickiego w Molnej oraz byłej remizy straży pożarnej w Panoszowie w celu pokazania w gazecie budynków, które już nie istnieją. Foto: D. Richter-Kulig

13 edukacja Pierwsza lekcja demokracji lutego br. gościliśmy w SP w Sierakowie Śląskim panią Zuzannę Geilke Przewodniczącą Rady Gminy Ciasna. Jako uczniowie koła dziennikarskiego mieliśmy możliwość zapoznania się z tą funkcją. Pani Geilke szczegółowo wyjaśniła nam, na czym polega jej praca. Z pewnością była to dla nas pierwsza lekcja demokracji. Szkolne Ucho: Na początku chcielibyśmy wrócić do poprzedniej kadencji rady gminy. W tamtej kadencji była Pani jedyną kobietą w składzie rady. Jak Pani wspomina początek tej działalności? Zuzanna Geilke: Może wrócę do początku mojej działalności społecznej. Trzy kadencje to 12 lat pracy w Radzie Gminy, która praktycznie rozpoczęła się od momentu funkcjonowania samorządu terytorialnego. Kiedy przeprowadziłam się do wsi Glinica, zauważyłam przepaść między miastem a wsią. Dotyczyła ona infrastruktury, opieki medycznej itd. Wtedy pomyślałam, że trzeba coś z tym 24 marca 2011 roku w SP w Ciasnej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski, zorganizowany w ramach XXIII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc reprezentowali gminę na szczeblu powiatowym w Lublińcu. Spośród 12 osób w każdej z kategorii wiekowej wyłoniono zwycięzców. W kategorii klas I III pierwsze trzy miejsca za- zrobić. Później udało się stelefonizować obszary naszej gminy, a w ośrodku zdrowia pojawił się lekarz pediatra. Po rozmowach z dyrektorem ZOZ-u udało się ściągnąć do Ciasnej lekarza dentystę i wyposażyć gabinet dentystyczny. To były początki mojej działalności. Zawsze zajmowałam się pracą społeczną, dawało mi to ogromną radość. Sz.U.: Ostatnia kadencja to 14 mężczyzn i Pani jedyna kobieta. Czy szczególnie początek tej współpracy nie był dla Pani trudny? Z.G.: Praca z mężczyznami układała się dobrze liczyło się wzajemne porozumienie. Uczniowie z poezją za pan brat Zwycięzcy konkursu w kategorii klas IV-VI jęli uczniowie SP w Sierakowie Śląskim, kolejno: Mateusz Mura, Anna Parkitna, Julia Chaładus, natomiast wyróżnienie zdobył Jakub Ledwoń ze SP w Ciasnej. W kategorii klas IV-VI, I miejsce zajęła Karolina Fal ze SP w Sierakowie Śląskim, II Mikołaj Pradelok ze SP w Ciasnej, III Sandra Drynda ze SP w Sierakowie Śląskim. Wyróżnienia zdobyli Ewelina Stellmach ze SP w Ciasnej i Kacper Wójcik ze SP w Zborowskiem. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. /AD/ Foto: A. Dyksik Mali dziennikarze z Zuzanną Geilke, przewodniczącą Rady Gminy Ciasna Sz.U.: Mężczyźni często posługują się twardszym językiem niż kobiety. Jak zachowywali się w Pani obecności? Czy próbowali powściągać swoje uwagi, wypowiedzi używając delikatniejszego języka? Z.G.: Panowie radni zawsze w mojej obecności wypowiadali się w sposób odpowiedni. Sz.U.: Jak panowie przyjmowali Pani pomysły? Czy zawsze liczono się z Pani zdaniem? Z.G.: Radni brali pod uwagę moje zdanie. Zawsze starałam się przedstawić wszystkie argumenty, tak aby właściwie naświetlić daną sprawę. Sz.U.: Jak Pani myśli, dlaczego jako jedyna kobieta dostała się Pani do rady? Co miało na to wpływ? Nie było innych kandydatek? Z.G.: Kobiety mają wiele obowiązków. Pracują, zajmują się domem i dziećmi. Nie mają więc tyle czasu, aby zająć się potrzebami innych osób i może dlatego tak rzadko biorą czynny udział w życiu politycznym. Sz.U.: Jak Pani podsumowałaby współpracę radnych z Urzędem Gminy w poprzedniej kadencji? Z.G.: Współpraca między radnymi i organem wykonawczym układała się dobrze. Udało się wiele dobrego zdziałać, ale przed nami jeszcze wiele pracy. Sz.U.: Jak zarządza się radą, czy jest to trudna funkcja? Z.G.: Nie jest trudno być przewodniczącą rady gminy, jeżeli ma się tak duży bagaż doświadczeń. Nawet nazewnictwo typu: budżet, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, fundusz sołecki, statut gminy inaczej się to odbiera, kiedy ma się pewne doświadczenie. Łatwiej wypełnia się swoje obowiązki. Sz.U.: Czego wymaga się od Pani? Z.G.: Przewodniczący organizuje prace rady. Prowadzi sesje, komisje, współpracuje merytorycznie z innymi radnymi oraz organem wykonawczym. Stara się doprowadzić do konsensusu, mimo często odmiennych poglądów. Natomiast radny musi przede wszystkim rozumieć potrzeby, uczucia i troski swojej społeczności lokalnej. Niezbędna jest umiejętność dobrej komunikacji, ale najważniejszą cechą i radnego i przewodniczącego jest empatia, czyli zdolność współodczuwania uczuć innych ludzi. Sz.U.: Jak Pani myśli, czego mieszkańcy gminy mogą od Pani i radnych oczekiwać, na co liczą? Z.G.: Mieszkańcy oczekują przede wszystkim jak największej liczby inwestycji, które poprawiłyby jakość życia w naszej gminie. Chcą mieć dobre drogi, skanalizowane sołectwo, boiska sportowe, place zabaw dla dzieci i miejsca spotkań otwarte dla wszystkich mieszkańców. Sz.U.: Jeżeli może nam Pani zdradzić, jakie są Pani dalsze plany? Z.G.: Nie zastanawiałam się nad tym. Przede wszystkim chciałabym być dobrą przewodniczącą. Dobrze służyć ludziom i lokalnej społeczności. Sz.U.: Dziękujemy za wywiad. Szkolne Ucho Foto: Szkolne Ucho

14 14 kultura W rytmie djembe W lutym br. w Domu Dziecka w Ciasnej odbyły się warsztaty bębniarskie z udziałem członkiń zespołu Trzęsienie ziemi, Klaudią Plutą i Patrycją Saflik pod kierunkiem Bogdana Chyry. W zajęciach wzięło udział 20 dzieci, które uczyły się podstawowych rytmów afrykańskich. O sztuce gry na bębnach rozmawiamy z Bogdanem Chyrą, instruktorem warsztatów bębniarskich w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej. Anna Dyksik: Jak grupę bębniarzy przyjęli wychowankowie Domu Dziecka w Ciasnej? Bogdan Chyra: Dzieci przyjęły nas z niesamowitym entuzjazmem i ogromną ciekawością. Kiedy pomagały nam rozładować sprzęt, zalewały nas mnóstwem pytań: a po co?, a dlaczego?, czy mogę zagrać? itd. Kiedy usiedliśmy już do zajęć i każdy miał bęben w ręku, szybko wkręciliśmy się w wir afrykańskich rytmów. Dzieci były w stu procentach skoncentrowane na tym, co do nich mówiliśmy. Czas ten upłynął nam w bardzo miłej atmosferze i kiedy znajdziemy chwilę czasu znów do nich zawitamy. A.D.: Jak uczyć się gry na bębnach? Czy to trudna sztuka? B.Ch.: Przede wszystkim trzeba trafić na dobrego nauczyciela, który nauczy nas grać profesjonalnie. Gdy uczymy się sami, możemy nauczyć się źle i później trudno to popra- 20 marca br w sali Mniejszości Niemieckiej w Ciasnej odbył się coroczny Popis dla Rodziców w wykonaniu uczniów, kształcących swoje umiejętności przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Ciasnej. Swój kunszt prezentowali przedstawiciele każdego instrumentu, wchodzącego w skład orkiestry dętej tj.: flety przygotowane przez Katarzynę Kazur-Grochalską, klarnety i saksofony przygotowane przez Jarosława Prowdę, trąbki, tenory i puzon uczniowie Tomasza wić. Czy to trudna sztuka? Na pewno nie! Kiedy pracuję z przedszkolakami na rytmice i gramy na bębnach, przeprowadzam malutkie doświadczenie. Po zajęciach proszę dzieci, by przyłożyły dłoń do swojego serca i odpowiedziały co czują. Oczywiście odpowiedź jest jedna: pukanie. Wówczas uświadamiam dzieciom, że rytm jest w nas od urodzenia i stąd nasze wręcz instynktowne zamiłowanie do muzyki i jej tworzenia. Gra na Djembe, bo tak nazywa się afrykański bęben to prosty w obsłudze instrument. Trzy podstawowe dźwięki Bas, Ton, Slap i nieskończona ilość ich kombinacji. Jeśli ktoś czuje, że ten instrument mu leży i zaangażuje się całym sercem, to po dwóch miesiącach nauki, gra na bębnach będzie mu sprawiać wielką satysfakcję. A.D.: Skąd u pana zainteresowanie bębnami? B.Ch.: Muzyka zajmuje pół mo- Orkiestra zagrała dla rodziców Foto: J. Prowda Onyska, waltornie przygotowane przez Piotra Grochalskiego, tubywychowankowie Marka Kowalskiego, a także głośni perkusiści- duma Tomasza Wachowskiego. Ostatnim punktem programu był krótki występ tzw.: Małej Orkiestry pod batutą Jarosława Prowdy. Uczniowie oraz nauczyciele składają serdeczne podziękowania Teresie Stellmach i Marii Strzelczyk za pomoc w przygotowaniu popisu i pyszny poczęstunek. Jeżeli ktoś chciałby uczyć się gry na instrumencie dętym lub perkusji wystarczy zgłosić się w siedzibie Orkiestry tj.: w salce przykościelnej w każdą sobotę w godz /red/ Warsztaty bębniarskie w Domu Dziecka w Ciasnej jego serca. Poza bębnami, gram na gitarze, trochę na akordeonie, grałem na gitarze basowej i perkusji. Obecnie uczę dzieci rytmiki przy pomocy keyboardu. Na bębny trafiłem w 1994 roku w Wolimierzu, gdzie rastafarianie zajęli opustoszałą wioskę pod Jelenią Górą i zorganizowali Festiwal Folkowy. Tam poznałem Wiktora, który zajmował się nauką i produkcją bębnów. Kiedy pierwszy raz zagrałem... wiedziałem już że to jest to! Niestety w tamtych czasach zakup afrykańskiego djembe kosztował fortunę. Kiedy wyjechałem do Londynu i odłożyłem trochę pieniędzy zakupiłem pierwszy bęben. Potem był drugi, trzeci... dziś mam ich piętnaście...dałem się wciągnąć! A.D.: Zna pan historię bębnów? B.Ch.: Szacuje się, że Djembe powstało około 3000 lat temu w Zachodniej Afryce. Używać ich miała grupa etniczna Bamana z regionu dzisiejszego Mali. Lud bamana nazywał bęben jebebara lub bęben jedności. Pomimo związków djembe z ludem bamana nie istnieją żadne restrykcje co do tego, kto może grać na tych instrumentach. Takie restrykcje i zakazy istnieją w przypadku niektórych afrykańskich instrumentów. Wirtuozów grających na djembe nazywa się w Afryce mogobalu lub djembefola, co oznacza dosłownie człowiek grający na djembe. A.D.: W ich kulturze bębny są symbolem władzy, towarzyszą smutnym i radosnym wydarzeniom, służą celebracji i zabawie. Czy u nas gra na bębnach jest również popularna? B.Ch.: To prawda. Instrument ten w Afryce był m.in.: nieodzowną częścią obrzędów szamańskich, co można przełożyć na ówczesne formy muzykoterapii. I właśnie dzięki ogromnym walorom terapeutycznym, gra na tym instrumencie cieszy się coraz większą popularnością i w Polsce i na całym świecie. Wybitny muzykoterapeuta Fabien Mamian przeprowadził badania, dzięki którym stwierdził, że chore komórki rakowe rozpadają się podczas dźwięków gamy, a zdrowe się do nich przystosowują. Badania naukowe dowodzą, że grupowa gra na bębnach powoduje zwiększoną produkcję cytokininy we krwi, tzw: naturalnego zabójcy raka. Rola rytmu dla człowieka jest nie do przecenienia, np.: gra na bębnach znajduje coraz szersze kręgi wśród menagerów, gdyż pozwala rozładować napięcie związane z ich pracą. Sam obecnie prowadzę warsztaty dla pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pszczynie, które służą im jako forma relaksacji. A.D.: Jakie plany ma Trzęsienie Ziemi? B.Ch.: Obecnie udzielamy warsztatów w placówkach edukacyjnych. Chcemy wziąć udział w Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych Źródło w Dobrodzieniu. W okresie letnim chcemy zorganizować jakąś imprezę plenerową w Dzielnej. Przy okazji chciałbym zareklamować projekt, który dotyczy stworzenia zespołu muzycznego. Gatunek oczywiście nie gra roli, wybór będzie należeć do uczestników. Chętnych, którzy grają na jakimś instrumencie lub mają talent wokalny i chcieliby stworzyć zespół proszę o kontakt pod nr. tel A.D.: Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Anna Dyksik Bogdan Chyra mgr historii i wiedzy o społeczeństwie, dyplomowany socjoterapeuta, kierownik świetlicy środowiskowej w Sierakowie Śląskim, rytmik i nauczyciel j. angielskiego w przedszkolach, instruktor gry na bębnach w GOK Ciasna i Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach, a także w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu. Interesuje się muzyką, filozofią, psychologią i nurkowaniem. Foto: B.Chyra

15 kultura/edukacja Motocyklem w chmurach (cz.1) 15 OPOWIADANIE Czy wiesz co znaczy spakować motocykl na wyprawę? Pytam, bo jeśli masz wielki kredens w stylu Hondy Gold Wing albo Electrę Harleya, to nie wiesz. Motocykl to pojazd zwinny, szybki, myślący razem z kierowcą i nie lubiący dyndających bambetli. Motocyklista też nie lubi w trakcie jazdy myśleć, co stracił z dobytku, w jakim kraju i co się mogło stać, kiedy ktoś najechał na kiść winogron w reklamówce, karton soku lub plastikową wielką butlę jakieś mirindy. Niestety, daleka droga wiąże się z tym, że trzeba -coś- zabrać. Z tego coś robi się zwykle-dużo czegoś. A więc motocyklista po każdym postoju, kiedy pasażerka zażąda dostępu do bagażu tzw. podręcznego, walczy z materią. Ta materia choć nieżywa, wymyka się z rąk, wypływa, wyrywa się. Motocyklista ma do dyspozycji linki, siatki-pajączki i eksplandory z hakami. Żywego by związał, a bagaż i tak się buja, wychodzi, przełazi. Bagaż lubi oprzeć się tam, gdzie mu wygodnie, a nie tam, gdzie my chcemy. A to zasłoni zegary, a to przeszkadza przy kierownicy, spali się od wydechu, wykrzywi stelaże. Czasem sprawi, że shimy będą nam wachlować kierownicą, bośmy sobie wzięli niezbędną wodę po goleniu. Bagaż jaki jest, każdy widzi. Dobrze go trzeba przemyśleć i uprościć. Widziałem twardzieli, zabierających tylko mały śpiworek. A może ci, co nic nie mają, to nie miejscowi motocykliści tylko najprawdziwsi twardziele? My niestety zabieramy zbyt wiele koniecznych rzeczy. A przed nami cel wyprawy. Nurtujące mnie i napawające euforią wielkie alpejskie masywy. By zdobyć przełęcze i mieć z tego więcej radości zakładamy bazę, gdzie zrzucamy balast niezbędników. Gościmy na rozległej równinie, pooranej głębokimi wąwozami, gdzie w zaciszu i słońcu uprawia się soczyste brzoskwinie. W chłodne poranki rozlega się wokół widok na potężne góry. Później powietrze staje się mniej przejrzyste i góry w tajemniczy sposób znikają. Rozbijamy nasz kieszonkowy namiot w ogródku u mojego byłego pracodawcy. Bepe czyli Giuzeppe przypomina mnie sobie dobrze pomimo upływu ośmiu lat i bez zbędnych ceregieli wskazuje miejsce, gdzie możemy biwakować i gdzie odkręca się wodę z węża. Dzień zaczynamy od kawy z małej kafeterii, stawianej na mikroskopijnej kuchence. Potem nakrywamy majdan plandeką na wypadek deszczu łącznie z namiocikiem, który nie posiadał tropika i ruszamy w góry. Śniadanie konsumujemy oczywiście w trasie. Najlepsza z mojego punktu widzenia jest kiełbasa z bułką ale w warunkach egzotycznych, kiedy nie ma kiełbaski dobra jest także konserwa. A ta najlepiej smakuje wyjmowana na ostrzu scyzoryka. Jedną z pierwszych tras jest droga na Elvę przepiękna i niebezpieczna... (cdn) Tryb i zasady przyznawania tytułu Zasłużony dla Gminy Ciasna 1. Tytuł nadaje Rada Gminy osobom, które w szczególny sposób przysłużyły się społeczności zamieszkującej Gminę Ciasna. 2. Tytuł może być nadany z inicjatywy: Przewodniczącej Rady Gminy, Wójta Gminy, Radnych Gminy, organizacji społecznych np.: OSP, LKS, Rada Sołecka. 3. Wniosek o nadanie tytułu przyjmuje i opiniuje powołana doraźna Komisja Rady Gminy: Komisja podaje do publicznej wiadomości dane o kandydacie do tytułu (wywieszka w Urzędzie Gminy, prasa lokalna itp.). Komisja przedstawia swój wniosek na sesji Rady Gminy. 4. Zgłoszenie kandydatury do nadania tytułu następuje do doraźnej Komisji Rady Gminy w terminie do 15 maja każdego roku. 5. Tytuł może być nadany obywatelom polskim i cudzoziemcom. 6. Zgłoszenie powinno zawierać dokładne dane personalne osoby, której dotyczy ze wskazaniem zasług uzasadniających nadanie tej godności. 7. Osoba zgłoszona do godności Zasłużony dla Gminy Ciasna musi wyrazić zgodę na kandydowanie do takiego zaszczytu. 8. Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz. 9. Osoba uznana za Zasłużoną dla Gminy Ciasna otrzymuje statuetkę. 10. Dokumentem potwierdzającym nadanie tytułu jest stosowny dyplom podpisany przez Przewodniczącą Rady i Wójta Gminy. 11. Wręczenie statuetki odbywa się na uroczystej sesji Rady Gminy. Foto: W. Inglot Dziecko w sieci Już na początku roku szkolnego w Gimnazjum w Ciasnej została zaplanowana akcja pod hasłem Bezpieczny Internet. W lutym 2011 roku uczniowie szkoły pod okiem organizatorów Iwony Śleziony, Katarzyny Czakiert i Czesława Imiołczyka podejmowali różne inicjatywy związane z bezpiecznym użytkowaniem Internetu. W ramach akcji przeprowadzone zostały lekcje na temat bezpiecznego internetu oraz cyberprzemocy według scenariuszy zaproponowa- nych przez portal Ośmioro uczniów wzięło udział w projekcie Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie e- -learning. Przygotowano także gazetki ścienne, dzięki którym można było się zapoznać z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i procedurami postępowania w przypadku cyberprzemocy oraz przeprowadzono ankietę o uzależnieniach od Internetu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy tematyczne. Mistrzem Wiedzy o Bezpiecznym Internecie został Kamil Gnacy, najciekawszą prezentacje multimedialną o cyberprzemocy przygotowali Weronika Ziaja, Denis Gajda i Tomasz Gunter, natomiast w konkursie plastycznym najlepsi okazali się Izabela Szczygieł, Justyna Sklorz i Sabina Gzik. Kwintesencją działań był apel przeprowadzony przez uczennice kl. IIA i IIB w dniu 2 marca 2011 roku. Miał on na celu uświadomienie młodzieży, czym jest uzależnienie od Internetu, a także jak niebezpieczne dla ich zdrowia może być zbyt długie przesiadywanie przy komputerze podsumowała akcję p. Iwona Śleziona. /red/ Foto: A. Dyksik

16 16 historia Ratujmy zabytki Z Aleksandrą Janikowską-Perczak, kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Częstochowie rozmawia Elżbieta Ostrowska Elżbieta Ostrowska: Pani architekt, w centrum mojej malowniczej miejscowości, w Sierakowie Śląskim, od kilkudziesięciu lat, a dokładnie od 1988 roku ulega dewastacji zamek, otoczony starym parkiem. Pamiętam lata świetności tego obiektu. W 1973 roku korzystała z zamku miejscowa szkoła, była tam też apteka, biblioteka, magiel elektryczny. W otaczającym zamek parku odpoczywali na ławeczkach starsi mieszkańcy, bawiły się dzieci. Ja sama z młodzieżą zasadziłam w parku wiele młodych drzewek. Ostatnio do tego smutengo obrazu zamku dołączyła zbudowana obok stara nieczynna już gorzelnia. Co polskie prawo mówi o ochronie takich obiektów oraz ich dalszych losach? Aleksandra Janikowską-Perczak: Artykuł 5 ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku mówi, że do głównych obowiązków właściciela lub posiadacza zabytków należy sprawowanie nad nimi opieki, która wyraża się m.in.: w zabezpieczaniu i utrwalaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. E.O.: Jak mieszkańcy małych miejscowości mogą zaangażować się w problemy dotyczące starych budowli, zabytkowych kościołów, kapliczek, które można zaliczyć do ważnych obiektów kultury na danym terenie? A.J-P.: Przede wszytkim z takimi sprawami należy zwrócić się do Wójta Gminy, który jest gospodarzem terenu, na którym znajdują się takie obiekty. Rada gminy może uchwalić, lokalną uchwałą, finansowanie prac przy obiektach Zespół pałacowo-parkowy w Sierakowie Śląskim konkretnych okazach. Dbałość o zabytki wiąże się z obowiązkiem ustawowym sporządzeniem przez wójta każdej gminy ewidencji zabytków nieruchomych w postaci zbioru kart adresowych (art nr 22 ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku. Dz. U.162 poz 1568 z późn. zm.). Ochronę zabytków można sprawować i uwzględniać w gminnym programie opieki nad zabytkami opracowanym na cztery lata. O tym mówi art 87 ustawy, którą wyżej wymieniłam. E.O.: Czy zasadne jest zainteresowanie mieszkańców lokalnymi problemami dotyczącymi zabytków i ich ochrony przed zniszczeniem? A.J-P.: Można pogłębić wiedzę i zainteresowanie obiektami zabytkowymi poprzez media, organizowanie plenerów malarskich, imprez okolicznościowych. Jednym słowem, należy popularyzować posiadane obiekty. Same przepisy i kary nie wystarczą w dialogu, pomiędzy władzą lokalną a właścicielem lub posiadaczem obiektu. Musi być chęć współpracy ze strony właściciela lub posiadacza i chęć podjęcia prac remontowych lub innych działań lub też sprzedaży obiektu w przypadku braku środków na remont. E.O.: Czy można starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych? A.J-P.: Priorytetem w takich działaniach jest dialog z właścicielami, współpraca z gminą i cel czyli pozyskanie środków. Oczywiście taki projekt może opracować placówka krzewiąca kulturę na waszym terenie. E.O.: Czy konserwator zabytków może pomóc lokalnej społeczności w wyegzekwowaniu praw wobec właściciela zdewastowanego zabyt- ku. Jakie mogą być sposoby? A.J-P.: Urząd konserwatorski działa w granicach prawa. Odnośnie zamku w Sierakowie Śląskim starania czynione były od 1998 roku. Obecnie właścicielem jest spółka prawna i pomimo wielokrotnego mobilizowania i zmuszania właściciela do wykonywania zobowiązań, niewiele udalo nam się wyekzekwować. W zasadzie proces ten trwa do dzisiaj. W wyniku nakazu tutejszego urzędu konserwatorksiego właściciel zabezpieczył obiekt jedynie w minimalnym zakresie. Gmina rejestruje obiekty, które według niej są warte ochrony i ważne dla społeczności, nie tylko lokalnej. Aktualnego rejestru Gmina Ciasna nie przysłała jeszcze do konserwatora w Częstochowie. E.O.: Uprzejmie dziękuje za udzielenie fachowych wyjaśnień. /Rozmawiała: Elżbieta Ostrowska/ Foto: A. Dyksik Stanowisko Urzędu Gminy Ciasna w sprawie wywiadu z Aleksandrą Janikowską-Perczak 1. Prace nad rejestrem zabytków trwają. Planowane ich zakończenie to czerwiec 2011 r. 2. Wszelkie działania w tym decyzje nakazujące przeprowadzenie prac remontowych, to zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami z 2003 r., kompetencje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 3. Wójt Gminy Ciasna jako gospodarz terenu o wszelkich niepokojących zjawiskach dotyczących obiektów zabytkowych na bieżąco informuje Konserwatora Zabytków. Obiekty wpisane do rejestru zabytków na terenie Gminy Ciasna Lp Rodzaj obiektu Miejscowość Nr wpisu 1 Grodzisko Dzielna A/273 2 Zespół dworski Panoszów A/541 3 Zespół pałacowo-parkowy Patoka A/540 4 Zespół pałacowo-parkowy Sieraków Śląski A/462 5 Kostnica przy kościele św. Piotra i Pawła Sieraków Śląski A/95 6 Zespół pałacowo-parkowy Wędzina A/541 7 Grodzisko Wędzina A/244 8 Fabryka fajek Zborowskie A/454

17 medycyna Torba medyczna dla strażaków z Ciasnej Strażacy OSP w Ciasnej otrzymali nowy sprzęt, dzięki któremu będą mogli skutecznie i fachowo udzielać pomocy poszkodowanym. Oficjalne przekazanie torby medycznej miało miejsce 11 marca br w UG w Ciasnej przez Wandę Glińską, wicedyrektor KRUS w Częstochowie i Ewę Widerę z prewencji KRUS. OSP w Ciasnej reprezentowali Tomasz Dziembala, prezes i Dawid Friedrich, naczelnik. To druga torba medyczna w historii OSP w Ciasnej, poprzednia jest już zdekompletowana nie krył Foto: R.Gruca 17 Na szczęście objawy te nie świadczą o żadnej poważnej chorobie, tylko o przesileniu wiosennym, będącym jedynie reakcją organizmu na tryb życia, jaki funduje nam każdego roradości Tomasz Dziembala. Nowa torba jest warta ok.2500 zł. Jest podstawowym wyposażeniem, które powinno znajdować się w samochodzie strażackim. Dzięki jej zawartości można szybko i sprawnie udrożnić drogi oddechowe, przeprowadzić wentylacje, opatrzyć rany, oparzenia oraz tamować krwotoki informuje Tomasz Dziembala. Torba została przekazana dzięki porozumieniu pomiędzy prezesem KRUS a prezesem Zarządu OSP RP w ramach akcji przekazywania sprzętu do ratownictwa medycznego jednostkom OSP, które biorą udział w działaniach ratowniczych i prowadzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. /AD/ Rak piersi to nie wyrok Rak piersi to najczęstszy nowotwór u kobiet. Co roku umiera na niego ok.5 tys kobiet. Według statystyk na jeden nowotwór złośliwy przypada dziesięć łagodnych odmian. Najważniejsza jest wczesna diagnostyka, która daje szansę na całkowite wyleczenie. Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, refundowany przez NFZ zapewnia co 2 lata wszystkim ubezpieczonym kobietom w przedziale wieku lat bezpłatne badanie mammograficzne. Natomiast kobiety z podwyższonym ryzykiem (jeśli w ro- Ostatnie dni zimy są z pewnością dla większości z nas bardzo trudne, ze względu na spadek ogólnej kondycji i gorsze samopoczucie. Możemy czuć się sennie, miewać bóle głowy, chwiejne nastroje, kłopoty z koncentracją itp. dzinie wystąpił nowotwór piersi) mogą korzystać bezpłatnie z mammografii raz w roku. 10 lutego br mammobus przybył do Ciasnej. Akcja była bardzo udana, bo aż 101 kobiet z gminy Ciasna przyszło na badania. To bardzo dobry wynik, ponad nasze oczekiwania, ponieważ średnio przyjmujemy ok 70 kobiet dziennie informuje Dariusz Tessa, z firmy Fado. Jeździmy po 13 województwach i muszę przyznać, że kobiety z województwa śląskiego są bardzo zdyscyplinowane i zmobilizowane. Następnym razem w waszej gminie będziemy jeszcze w tym roku, na przełomie lipca i sierpnia dodaje Dariusz Tessa. Badanie mammograficzne trwa krótko i jest całkowicie bezpieczne dla kobiety. Mammograficzny aparat cyfrowy umieszczony w mammobusie pozwala ocenić obraz gruczołu piersiowego na monitorze, co wływa na bardzo dokładny i precyzyjny opis badania. Badania opisywane są przez wiodących lekarzy skynerów, w tym audytorów klinicznych i ekspertów centrów onkologii w Warszawie i Bydgoszczy. Wynik badania dociera na podany przez pacjentkę adres w ciągu 2 tygodni. Jeśli wynik badania jest prawidłowy, kobieta winna się zgłosić na kolejną mammografię za 2 lata, jeśli są jakieś wątpliwości, lekarze kierują pacjentkę na dalszą bezpłatną diagnostykę./ad/ Jak radzić sobie z przesileniem wiosennym? ku zima. W ciągu zimowych miesięcy znaczną część czasu spędzamy w pracy lub w domu, zaniedbując racjonalny tryb życia i aktywność fizyczną. Co jest przyczyną zimowego kryzysu kondycji? Na pewno brak regularnego ruchu, obfite i kaloryczne posiłki, dieta uboga w witaminy i brak słońca. By złagodzić objawy gorszego samopoczucia warto pamiętać, by zadbać o ośmiogodzinny sen, każdego ranka zjeść pożywne śniadanie, które dostarczy nam energii na cały dzień. Na wiosnę nieoceniony jest regularny ruch fizyczny, który znakomicie dotleni nasz organizm. Należy zadbać również o nasłonecznienie pomieszczeń, w których przebywamy. Na dobre samopoczucie ma wpływ też umiejętność radzenia sobie ze stresem. Na szczęście dla nas okres przesilenia wiosennego trwa kilka tygodni i ustępuje zwykle samoistnie wraz z rozkwitającą wiosną. Stosując się jednak do powyższych rad można ten trudny okres uczynić nieco znośniejszym./ad/ Zbadaj swoje stawy i zatoki 27 kwietnia br. w Przychodni Medycyny Rodzinnej w Ciasnej będą przeprowadzone badania zatok i stawów. USG stawów wykonane będzie za pomocą nowoczesnego aparatu sonoscape. Badanie takie obejmuje m.in.: chrząstki stawowe, więzadła, mięśnie okołostawowe, zmiany w obrębie ścięgien i będzie konultowane z lekarzem ortopedą. Cena badania jednego stawu wynosi 49 zł, dwóch 80 zł. Pamiętaj choroby zwyrodnieniowe stawów są najczęstszą przyczyną bólu! Osoby, które miewają częste bóle i zawroty głowy, migreny, mają zatkany nos i alergię mogą zgłosić się na badanie zatok nieinwazyjne, szybkie i bezbolesne! Badanie to wykrywa obecność płynu, zgrubień śluzówki, polipów lub torbieli w zatokach czołowych i szczękowych. Koszt badania 35 zł. Zapisy i zgłoszenia przyjmuje Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Nowa 1a, Ciasna, tel.: /red/

18 18 ekologia Domowa rupieciarnia Jeszcze dwadzieścia parę lat temu sytuacja gospodarcza w naszym kraju wymuszała na nas postępowanie, które przypominało zachowanie dobrze nam znanych i sympatycznych gryzoni chomików. Nowe urządzenia, sprzęty AGD, RTV były albo bardzo drogie albo niedostępne. Polacy przechowywali w domach wszystko, bo wszystko mogło się przydać śrubki, nakrętki, podkładki, nawet zwykłe sprężynki do długopisów nie były wyrzucane. W piwnicy lub na strychu przeciętnego Polaka było mnóstwo gratów stare krzesła, ramy do obrazów, karnisze, zużyte silniki. Przechowywano stare lodówki, pralki, części do różnych urządzeń. Ze starego silnika Frani robiono podobno kosiarki do trawy. Obecnie sytuacja się zmieniła, ale nie na lepsze. Może nie przechowujemy już starych rupieci na strychu, ale też nie oddajemy ich we właściwe ręce. Wybierając się na spacer do lasu lub przechadzając się polną ścieżką często znajdujemy stare telewizory, muszle klozetowe, czy roz- bite meble. Od kilku lat organizowane są zbiórki zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych. Zamiast wywozić stare sprzęty byle gdzie, można je oddać firmie zajmującej się wywozem odpadów wielkogabarytowych. /red/ Zgodnie z ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996 r. konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (art 36 w/w ustawy) w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika lub porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5 tys zł (art 74 w/w ustawy). Zbiórka zużytego sprzętu Urząd Gminy Ciasna informuje, że w dniach kwietnia 2011 roku (19 kwietnia do godz.10:00) na terenie Gminy Ciasna odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórką zostaną objęte następujące odpady: lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, piece elektryczne, odkurzacze, czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów, telewizory, monitory, komputery, drukarki, baterie, sprzęt oświetleniowy, sprzęt AGD RTV oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne. Sprzęt należy składować w niżej wyznaczonych punktach. Odpady będą zbierane z niżej wymienionych miejsc 19 kwietnia od godz.10:00. Tak wyglądają przydrożne lasy w naszej gminie. Foto: G. Konicki Harmonogram zbiórki: Ciasna parking za Urzędem Gminy Dzielna przy remizie OSP Glinica parking przy boisku Szkoły Podstawowej Jeżowa przy remizie OSP Molna przy remizie OSP Panoszów na ul.1 Maja przy zamkniętym lokalu Azyl oraz na przystanku autobusowym (murowanym) Sieraków Śląski przy remizie OSP Wędzina przy remizie OSP Zborowskie przy remizie OSP Inne odpady wielkogabarytowe (np. meble) będą zbierane w innym terminie, podanym wcześniej do publicznej wiadomości. Walka z wiatrakami Sezon wypalania traw, niestety już sie rozpoczął. Strażacy kilkadziesiąt razy częściej niż zwykle wyjeżdżają do płonących łąk i nieużytków. Potocznie możemy mówić o ludzkiej głupocie, bezmyślności i braku wiedzy. Ekolodzy i leśnicy alarmują o ekologicznej katastrofie. Regularnie, co roku, wczesną wiosną zauważamy zjawisko wypalania traw, które jest prawnie zabronione. Jest to najbardziej brutalny sposób niszczenia przyrody i wbrew pozorom nie daje żadnych korzyści, a jedynie same szkody dla ludzi, zwierząt i środowiska. Od pokoleń istnieje przekonanie wśród rolników i gospodarzy, że spa- lenie trawy użyźnia i poprawia stan gleby. To bardzo absurdalne myślenie, gdyż jest zupełnie odwrotnie. W płomieniach giną mikroorganizmy, które biorą udział w prawidłowym rozwoju roślin. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych oraz ogromne ilości zanieczyszczeń zawierające pyły i metale ciężkie, które są szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Po zimie trawy są bardzo wysuszone i szybko się palą. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają też powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą się na pobliskie lasy, łąki a także zabudowania. Ponadto dym rozprzestrzeniający się na dalekie odległości, może być przyczyną wielu kolizji na drogach. Śmierć w płomieniach czyha także na ptaki. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków, gnieżdżących się na ziemi lub w strefie krzewów. Palą się także gniazda już zasiedlone z jajeczkami lub pisklętami. I wreszcie wypalanie traw jest świadectwem braku kultury. Wypalacze traw kompromitują nas jako społeczeństwo w oczach gości z zagranicy. Wypalanie traw to zjawisko występujące tylko w Polsce, nie istniejące w Europie Zachodniej. W marcu-kwietniu br. straż pożarna gasiła pożary w wyniku podpalenia trawy w prawie każdym naszym sołectwie (w Panoszowie, Zborowskiem, Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Molnej). /AD/ Zgodnie z art.124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (DZ.U z 2004 r. Nr 92, poz.880) określa: Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraztrzcinowisk i szuwarów. Natomaist w myśl art.131 pkt 12 w/w ustawy Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.

19 sport Złota rybka 19 Terminarz rozgrywek o mistrzostwo: Klasa A seniorów w sezonie 2010/ kwiecień 2011 niedziela, godz. 16:00 LKS HURAGAN Jezioro LKS PROMIEŃ Glinica LKS WARTA Kamieńskie Młyny LKS SIERA- KÓW Śląski LKS VICTORIA Strzebiń LKS RYBAK Ciasna LKS MECHANIK Kochcice LKS PROMIEŃ Glinica 22 maj 2011 niedziela, godz. 17:00 LKS PROMIEŃ Glinica LKS SIERAKÓW Śląski LKS HURAGAN Jezioro LKS RYBAK Ciasna SIERAKÓW ŚLĄSKI Od dwóch lat OSP w Sierakowie Śląskim użytkuje akwen przy ul. Stawowej. Stąd pomysł na utworzenie koła wędkarskiego pod nazwą Złota rybka. 25 lutego br odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym wyłoniono skład zarządu koła. Prezesem został Adam Niesłony, zastępcą Grzegorz Kozala, skarbnikiem Artur Zając, sekretarzem Dawid Strzo- 26 marca br Klub Strzelecki LOK z Sierakowa Śląskiego zorganizował pierwsze w tym sezonie zawody strzeleckie Mistrzostwa Gminy Ciasna w broni pneumatycznej, które skupiły kilkadziesiąt osób, przede wszystkim młodzież. Rozpoczęcie sezonu strzeleckiego planujemy tradycyjnie w maju. Zawsze była to data 1 maja, w tym roku będzie to 3 maj, że względu na beaty- da. W skład sekcji wchodzą przede wszyskim członkowie OSP, ale osoby z zewnątrz również mogą łowić ryby, po uprzednim opłaceniu składki członkowskiej i zapoznaniu się z regulaminem. Na zarybienie i uporządkowanie terenu przeznaczono 1 tys zł. W ramach działalności koła będą organizowane różne zawody, ale również można rekreacyjnie łowić ryby mówi Krzysztof Strzoda, członek zarządu. Obecnie koło liczy ok 20 członków. Rozpoczęcie sezonu w kwietniu! /red/ Strzelano z broni pneumatycznej SIERAKÓW ŚLĄSKI WIEŚCI Z OSP Na początku br. strażacy OSP w Ciasnej otrzymali motopompę pływającą. To wygrana w konkursie zorganizowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy pod hasłem Stop powodziom. Wartość motopompy to ok.4000 zł. fikację Jana Pawła II. Zawody będą ogólnodostępne. Wszystkich chętnych zapraszamy poinformował Piotr Gansiniec, prezes klubu. Wyniki: W kategoriach SP najlepsi byli: Michał Henne, Mateusz Morawiec, Patryk Jarzombek; Gimnazjum Kamil Wiechoczek, Kamil Kaczmarek, Krystian Obruśnik; Kobiety Iwona Wiechoczek, Renata Jarzombek, Mariola Ceglarek; Mężczyźni Julian Werner, Szymon Pisula i Józef Mrugała. /red/ OSP w Ciasnej jest rónież laureatem konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. W konkursie zostały wyłonione jednostki OSP z woj. śląskiego, które w swojej wieloletniej działalności brały udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, a w szczególności powodzi w 2010 roku. OSP w Ciasnej otrzymało 7000 zł. Foto: A. Dyksik 1 maj 2011 niedziela, godz. 17:00 LKS RYBAK Ciasna LKS LISWARTA Lisów LKS SIERAKÓW Śląski LKS ŚLĄSK Koszęcin LKS PROMIEŃ Glinica LKS ORZEŁ II PSARY- -BABIENICA 8 maj 2011 niedziela, godz. 17:00 LKS PROMIEŃ Glinica LKS MAŁAPANEW Kuczów LKS HURAGAN Jezioro LKS SIERAKÓW Śląski LKS WARTA Kamieńskie Młyny LKS RYBAK Ciasna 15 maj 2011 niedziela, godz. 17:00 LKS RYBAK Ciasna LKS ŚLĄSK Koszęcin LKS SIERAKÓW Śląski LKS ORZEŁ II PSARY- -BABIENICA Glinica wygrała Drużyna piłkarska z Glinicy zajęła I miejsce w Powiatowym Turnieju Halowym Oldboyów U40 o Puchar Starosty Lublinieckiego, który odbył się 19 marca br w hali sportowej w Pawonkowie. OSP w Sierakowie ma nowy samochód W marcu br OSP w Sierakowie zakupiło z własnych środków Opla Vivaro, który zastąpi docelowo starego Volkswagena Transportera. Samochód wyprodukowany został w 2002 roku i może pomieścić 9 osób. Będzie służył głównie do przewozu podręcznego sprzętu strażackiego oraz członków straży na szkolenia. /red/ 29 maj 2011 niedziela, godz. 17:00 LKS RYBAK Ciasna LKS ORZEŁ II PSARY-BA- BIENICA LKS BŁĘKITNI Herby LKS PROMIEŃ Glinica LKS SIERAKÓW Śląski LKS MECHANIK Kochcice 5 czerwiec 2011 niedziela, godz. 17:00 LKS SIERAKÓW Śląski LKS MAŁAPANEW Kuczów LKS PROMIEŃ Glinica LKS RYBAK Ciasna 12 czerwiec 2011, godz. 17:00 LKS RUCH Kochanowice LKS PROMIEŃ Glinica LKS RYBAK Ciasna LKS MECHANIK Kochcice LKS BŁĘKITNI Herby LKS SIERAKÓW Śląski Harmonogram zawodów i treningów Klubu Strzeleckiego LOK Sieraków Śląski maj, czerwiec Zawody z okazji otwarcia sezonu maja 2011 strzelanie z broni pneumatycznej i małokalibrowej 2. Dzień Strażaka zawody strzeleckie z broni pneumatycznej I poł. maja 3. Rodzinne Zawody Strzeleckie z okazji Dnia Dziecka na terenie barokawiarni Rytm (kategoria ojciec-syn, dziadek- -wnuk) 4 czerwca Dzień Dziecka strzelanie z broni pneumatycznej, Ciasna, Sieraków, Zborowskie I dekada czerwca 5. Zawody integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną broń pneumatyczna, II dekada czerwca 6. Zawody z broni pneumatycznej dla mieszkańców Koszęcina II dekada czerwca 7. Zawody strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Ciasna z broni pneumatycznej i małokalibrowej na strzelnicy w Sierakowie Śląskim II dekada czerwca. /red/ Foto: K. Strzoda

20 20 reklama -20% na zabiegi pielęgnacyjne do końca maja 2011 r. S A L O N KO S M E T Y C Z N Y Wesołych i zdrowych Świąt Wielkanocnych życzy Salon Kosmetyczny CLARIA Dorota Gowarzewska u l. Z j e d o c z e n i a 7 3, C i a s n a, t e l , w w w. c l a r i a. p l P I E L Ę G N A C J A T W A R Z Y mikrodermabrazja diamentowa peeling kawitacyjny peelingi medyczne żelazko przeciwzmarszczkowe P I E L Ę G N A C J A C I A Ł A masaż gorącymi kamieniami masaż gorącą czekoladą masaż gorącą świecą zabiegi ujędrniające M A N I C U R E japoński manicure spa W I Z A Ż PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE RZĘS METODĄ JEDEN DO JEDNEGO PRZEDŁUŻANIE RZĘS DO KOŃCA MAJA 260 zł!!! makijaże: dzienny, wieczorowy henna Biuletyn Samorządowy Gminy Ciasna. Redaktor naczelny: Anna Dyksik, tel , kom , Współpraca: Bogdan Chyra, Małgorzata Gzyl, Wojciech Inglot, Elżbieta Ostrowska, Urszula Świercok.v Nakład 800 egz.; skład i druk: Sil-Veg-Druk, Lubliniec, ul. Niegolewskich 12, tel , Materiały do gazety i ogłoszenia są przyjmowane w siedzibie GOK, ul. Zjednoczenia 2, Ciasna. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Nie przyjmowane są artykuły niepodpisane. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 r

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 r KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 r Rozpoczęły się prace przygotowawcze do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku bieżącym. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mające miejsce stałego pobytu lub

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r. Dz.U.2009.202.1566 zmiany: 2010-01-01 Dz.U.2009.226.1834 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Zwirki i Wigury 4a telefon: +48 (32) 32 48 100 e-mail: kancelaria@powiat.mikolow.pl http://www.sip.mikolow.pl Karta Informacyjna KT - 1 Rejestracja pojazdu

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax.

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. KARTA USŁUG STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. (32) 415 87 36 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU I. TYTUŁ SPRAWY WYDANIE TABLIC

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej

z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej Dz. U. Nr 202 poz. 1566 zm. Dz. U Nr 226 poz. 1834 TEKST UJEDNOLICONY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wojskowa 2014

Kwalifikacja wojskowa 2014 Kwalifikacja wojskowa 2014 Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. 22 756-62-10, 519-329-112 Termin kwalifikacji wojskowej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 756-62 -10 CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.):

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) W szczególności: Art. 72, 73, 74, 78, 81. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2015 ROKU

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2015 ROKU KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2015 ROKU 1. Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze tel. (085) 65-66-500, fax (085) 65-66-501 www.siemiatycze.pl, e-mail: powiat@siemiatycze.pl Wersja: 1 KD.0143.1.1.2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego. I. Miejsce załatwienia sprawy. Il. Miejsce złożenia dokumentów. III.

Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego. I. Miejsce załatwienia sprawy. Il. Miejsce złożenia dokumentów. III. Karta załatwienia sprawy kierowanej do Starosty Krośnieńskiego Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy na terenie kraju I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów. Nr strony 1/5 KM.01

Rejestracja pojazdów. Nr strony 1/5 KM.01 K A R T A I N F O R M A C Y J N A Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk tel. + 48(0-59) 842-37-73, tel./fax: + 48(0-59) 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl 1/5

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starosta Sępoleński 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów Włodzimierz Ślósarczyk tel. 68 479 06 65 Rejestracja pojazdów sprowadzonych z za granicy Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, samochód specjalny kempingowy 256 zł- opłata administracyjna + opłata

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o

Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o Godziny otwarcia: poniedziałek piątek w godz. 730 1530 Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek piątek w godz. 800-1500

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu 2013.01.11 12:10 wp.pl fot. PAP/Tomasz Gzell Poszukiwaniu i kupnu samochodu towarzyszą najczęściej duże emocje. Łatwo wtedy zapomnieć o urzędowych obowiązkach, a ich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy

Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy, dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji i Paszportów- Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział Komunikacji i Paszportów- Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydział Komunikacji i Paszportów- Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy Wydział Komunikacji i Paszportów - Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy Jednostka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w z dnia 27 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r.

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. Przewodniczący - Mirosław Olczak otworzył obrady V sesji Rady Gminy Skąpe. Następnie przywitał obecnych radnych, przybyłych

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

1. Pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Pojazd zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 bip: http://www.bip.powiatzninski.pl/, internet: http://www.znin.pl, e-mail: powiat@znin.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/76 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/76 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67).

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku

Uchwała XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku Uchwała XXVI/172/08 w sprawie: zmian w budżecie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r.

Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2008r. przewodniczył Zbigniew Chwastek. Obecnych 13 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/2007 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 26 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/2007 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 26 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR VIII/52/2007 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w uchwale budŝetowej Gminy Dobroń na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R.

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. ZARZĄDZENIE NR 288/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr II-00310-35/16

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU SYMBOL SPRAWY: PODSTAWA PRAWNA: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł 2. Opis sprawy / zadania Rejestracja pojazdów używanych zakupionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2007 r. DOCHODY : W planie dochodów w załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 444.487 zł, tytułem zmian w następujących pozycjach:

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J NA

K A R T A I N F O R M A C Y J NA K A R T A I N F O R M A C Y J NA Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk tel. + 48(0-59) 842-37-73, tel./fax: + 48(0-59) 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl KM.01

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Dochody i wydatki Dochody 16.167.814,41 zł wykonanie 99,07% Wydatki 18.956.323,79 zł wykonanie 85,97%

Bardziej szczegółowo