Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 2249/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomia zarządza, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Radomiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2011 rok zawierające sprawozdania, o którym mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, 2. informację o stanie mienia komunalnego Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego. Prezydent Miasta: Andrzej Kosztowniak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Spis treści SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA RADOMIA ZA 2011 ROK 1. Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień Dochody Miasta Radomia 3. Dochody Gminy 4. Dochody Powiatu 5. Przychody i rozchody budżetu 6. Wydatki Miasta Radomia 7. Wydatki Gminy 8. Wydatki Powiatu 9. Tabela nr 1 Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień Tabela nr 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Miasta Radomia na dzień Tabela nr 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie inwestycji 12. Tabela nr 4 Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu Załącznik do Zarządzenie Nr 2249/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 marca 2012r. 13. Załącznik nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo gminie 14. Załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo powiatowi 15. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację rządową 16. Załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację samorządową 17. Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację rządową 18. Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację samorządową 19. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia 20. Załącznik nr 7 - Przychody i wydatki zakładu budżetowego 21. Załącznik nr 8 - Zestawienie przychodów i wydatków wyodrębnionych rachunków bankowych 22. Załącznik nr 9 Dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy i powiatu w 2011 roku 23. Załącznik nr 10 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2011 rok instytucje kultury 24. Załącznik nr 11 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2011 rok Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 25. Załącznik nr 12 Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich 26. Załącznik nr 13 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych 27. Załącznik nr 14 Umorzenia należności budżetowych oraz przyznawane ulgi w 2011 roku.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Radomia za 2011 roku Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 36 z dnia 30 grudnia 2010r. został uchwalony budżet miasta Radomia na 2011 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą ,- natomiast po stronie wydatków kwotą ,- różnica w wysokości ,- stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową. W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę ,- tj. do wysokości ,-w tym: - plan dochodów gminy ,- zwiększony o kwotę ,- - plan dochodów powiatu ,- zmniejszony o kwotę ,- W okresie sprawozdawczym zwiększony został również plan wydatków o kwotę ,- tj. do wysokości ,- i obejmuje: 1. wydatki na zadania własne gminy w łącznej kwocie ,- 2. wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie ,- 3. wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,- 4. wydatki na zadania własne powiatu w wysokości ,- 5. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie ,- 6. wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień w wysokości ,- W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2011r. zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie ,- W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie ,- tj. w 98,3% planu, natomiast wydatki budżetowe w wysokości ,44,- tj. w 96,6% planu, a więc na koniec 2011 roku zrealizowana została nadwyżka budżetowa w kwocie ,- Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. zawierają tabele i załączniki. DOCHODY MIASTA RADOMIA Dochody miasta Radomia w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 98,3% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego ,- w tym: dochody gminy ,- tj. 99,1% planu wynoszącego ,- dochody powiatu ,- tj. 96,8% planu w kwocie ,- Podział dochodów gminy w kwocie ,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący: - dochody własne gminy subwencja ogólna gminy ,- - dotacja na zadania zlecone ,- - dotacja celowa na zadania własne gminy ,- - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień ,- - dochody z innych źródeł ,- Podział dochodów powiatu w kwocie ,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco: - dochody własne powiatu ,- - subwencja ogólna powiatu ,-

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz dotacje na zadania własne ,- - dotacje na zadania zlecone ,- - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień ,- - dochody z innych źródeł ,- DOCHODY GMINY W okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie ,- tj.99,1% planu wynoszącego ,- Realizacja dochodów własnych gminy w okresie 2011 w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący: DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTW0 W dziale tym dokonano wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 528,- DZIAŁ 500 HANDEL W dziale tym zrealizowane zostały dochody głównie z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej w kwocie ,- tj. 87,4% planu w wysokości ,- DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy w tym dziale wyniosły ,- tj. 100,6% planu wynoszącego ,- Są to głównie dochody z tytułu: - opłat karnych za jazdę bez biletu oraz przychody ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego ,- tj.102,4% planu w kwocie ,- - sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, reklam na przystankach autobusowych oraz wpływy z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych i wpłaty gmin wynoszą ,- tj. 100,3% planu w kwocie ,- - odsetek bankowych oraz naliczonych przez MZDiK odsetek za nieterminowe regulowanie należności dotyczących działalności komunikacyjnej 5 017,- tj. 111,5% planu w kwocie 4 500,- - kar naliczonych za nieterminową realizację umów oraz wpływy z tytułu uzyskanych wyroków za szkody w infrastrukturze przystankowej ,- tj. 108,4% planu w wysokości ,- - sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych i remontowych na drogach wewnętrznych i gminnych ,- - naliczonych wykonawcy kar za nieterminowe wykonanie umów na drogach wewnętrznych i gminnych 9 886,- - rozliczenia podatku VAT za 2010 rok dotyczącego działalności komunikacyjnej w wysokości ,- tj. 100,1% planu wynoszącego ,- DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 93,8% kwoty planowanej na 2011 rok w wysokości ,- Realizacja dochodów własnych w tym dziale przedstawia się w sposób następujący: Rozdział w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj. 96,2% planu w kwocie ,- Są to wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w tym głównie z tytułu: - opłat najemców za czynsz i media ,- tj.96% planu w kwocie ,- - opłat najemców za wykup lokali ,- tj.100,5% planu w kwocie ,- - zwrotu kosztów sądowych wyegzekwowanych od dłużników ,-tj. 98,4% planu w wysokości ,-

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz odsetek od nieterminowych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych ,- tj. 98,5% planu wynoszącego ,- - usług refakturowanych oraz wpływy z tytułu najmu ,-tj. 89,8% planu w kwocie ,- Rozdział w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody własne w kwocie ,-tj. 92,1% planu w wysokości ,- w tym m.in.: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie ,- a zrealizowane w wysokości ,- tj. w 90,5%. - wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych oraz dochody z dzierżaw targowisk, słupów i tablic ogłoszeniowych wyniosły ,- tj.76,5% planu w kwocie ,-. Poziom wykonania planu związany jest z nieterminowym uiszczaniem opłat przez dzierżawców. - wpływy z czynszów najemców lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z umowami zawartymi w latach ubiegłych wyniosły 9 322,- tj. 93,2% planu wynoszącego ,- - dochody z dzierżawy gruntów przy ul. Kelles-Krauza wyniosły ,- tj.102,8% planu w wysokości ,- Jest to kompensata z czynszem dzierżawnym rozliczana w okresach kwartalnych. - wpływy ze zwindykowanych zaległości czynszowych wyniosły ,-.tj.79,8% planu wynoszącego ,-. Zgodnie z porozumieniem zawartym z RTBS Administrator z dnia Spółka zobowiązana jest do windykowania tych należności. - opłaty za zajęcie nieruchomości na cele inwestycyjno-budowlane w kwocie ,- tj. 118,1% planu wynoszącego ,- - dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali, miejsc parkingowych, placu, garaży na nieruchomości przy ul. Suchej 15 oraz opłat za wynajem pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja w kwocie ,- tj. 74,8% planu w wysokości ,- - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły ,- tj.323,1% wielkości planowanej w kwocie ,- Realizacja tych dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków. - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły ,- tj. 93,8% planu w kwocie ,- z tego: 1) sprzedaż nieruchomości w kwocie ,-tj.92,7% planu w wysokości ,- Kwota ta obejmuje sprzedaż nieruchomości przy ulicy: Hodowlanej, Warszawskiej, Godowskiej, Opoczyńskiej, Staszica, Urodzajnej, Gołębiowskiej, Nowogrodzkiej, Struga, Plac Jagieloński, Waryńskiego, Modzelewskiego, Traktorzystów, Samorządowej, 1905 Roku, Chopina, Żelaznej. Ponadto sprzedane zostały udziały w nieruchomościach przy ul. Giserskiej i Placu Jagielońskim oraz zawarto umowę zamiany ze Skarbem Państwa dotyczącą nieruchomości przy ul. Koszarowej/Wernera. 2) sprzedaż mieszkań w kwocie ,-tj. 98% planu wynoszącego ,- W 2011 roku sprzedano 224 mieszkania o powierzchni 9845,61m 2 3) sprzedaż lokali użytkowych w kwocie ,- tj. 100,9% planu na 2011 rok w wysokości ,- W 2011 roku sprzedano lokal użytkowy przy ul. 25 Czerwca 4) sprzedaż przychodni w kwocie ,- tj.100% planu wynoszącego ,- 5) spłata kredytów mieszkaniowych wyniosła tj. 146,6% planu w kwocie 14300,- Są to wpłaty rat kredytów mieszkaniowych przez osoby fizyczne i spółdzielnie Mieszkaniowe. 6) wpływy z tytułu zwrotu zrewaloryzowanych odszkodowań wyniosły ,- tj. 107,14% planu wynoszącego ,- - wpływy z tytułu administrowania parkingiem przy ul. Kelles Krauza 1a, a w szczególności pobór opłaty za miejsca parkingowe, wynajem powierzchni elewacji zewnętrznej na parkingu, wynajmu lokalu użytkowego w kwocie ,- tj.123,2% założonego na 2011 rok planu w wysokości ,-

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za zarząd, dzierżawę gruntów, dzierżawę nieruchomości i najem lokali oraz z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie ,-tj 112,1% planu w wysokości ,- - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych, zabezpieczenia hipotecznego oraz odzyskanie gwarancji bankowej wyniosły ,- tj. 102,8% planu w kwocie ,- DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody własne związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie tj. w 122,8% planu na 2011 rok wynoszącego ,- z tego: Dochody własne pochodzą m.in. z następujących źródeł: Rozdział Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną głównie z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od terminowo zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie 568,- Rozdział w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie ,- tj.109,2% planu na 2011 rok. Są to kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania prac przez geodetów. Rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 9 203,- tj. 170,4% planu na 2011 rok. Jest to głównie zaliczka wpłacona przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości wspólnej przy ul. Podwalnej 3 na pokrycie kosztów wykonania projektu zabezpieczeń doraźnych tego budynku. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody własne tego działu zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 178,0% planu wynoszącego ,- z tego: Kwota dochodów własnych obejmuje m.in.: Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu 5% odpisu od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za dowody osobiste) w kwocie 815,- Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.177,8% założonego na 2011 rok planu w wysokości ,- w tym m in.: - dochody z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły ,- tj.107,1% planu w kwocie ,-. - wpływy ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego wyniosły ,-tj.107,6% planu wynoszącego ,- - dochody z dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Moniuszki, i przy ul. Żeromskiego zrealizowane zostały w kwocie ,- tj.101,9% planu w wysokości ,- - refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, zużycia energii elektrycznej, wody od najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego ,- tj. 100% planu w kwocie ,- - refundacja podatku od najemców powierzchni użytkowej w budynku przy ul. Żeromskiego 53 w kwocie ,- tj. 130,9% planu na 2011 rok w wysokości ,- - odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły ,- tj. 537% planu w kwocie ,- - prowizje od przekazywanych w terminie składek ZUS oraz wpłaty należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień ,- tj.114,1% planu w kwocie ,- Rozdział w ramach tego rozdziału osiągnięte zostały dochody w kwocie 1783,- Jest kara umowna za nieterminowe wywiązanie się z umowy na zakup i wdrożenie programu kadrowo-płacowego. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W dziale bezpieczeństwo publiczne osiągnięte zostały dochody własne w kwocie ,- tj. 102,6% wielkości planowanej w wysokości ,- w tym: Rozdział Straż Miejska zrealizowała dochody własne w kwocie ,- tj.102,4% założonego na 2011 rok planu w wysokości ,- Są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez Straż Miejską

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy w kwocie 4 652,- tj. 132,8% planu w wysokości 3504,- w tym z tytułu: - refundacji opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych w kwocie 3 434,- tj.98,0% wielkości planowanej na 2011 rok - odszkodowania z TUW za szkodę urządzeń systemu monitoringu miejskiego, kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania umowy oraz środki z PKP Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie w ramach refundacji za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego ,- DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie ,- tj. w 100,6% planu w wysokości ,- Na dochody te składają się: Rozdział wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku wynoszą ,- tj.108,6% planu wynoszącego ,- Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe, Rozdział dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły ,- tj.101,1% planu w kwocie ,- Dochody w tym rozdziale realizowane są m.in. z następujących tytułów: podatek od nieruchomości ,- tj 102,3% planu w kwocie ,- podatek rolny 4089,- tj. 136,3% planu wynoszącego 3 000,- podatek leśny 4 586,- co stanowi 84,9% planu wynoszącego 5 400,- podatek od środków transportowych w kwocie ,- tj. 97,4% planu w wysokości ,- podatek od czynności cywilno-prawnych ,- minusowa kwota związana jest ze zwrotem podatku od czynności cywilnoprawnych płatnikowi Global Cosmed Group Sp. z o.o. Zwrot ten wynika z uchylonej decyzji Naczelnika Urzędu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych ,- tj. 101,9% planu w kwocie ,- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,-tj.100% wielkości planowanej na 2011 rok Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły ,- tj.96,1% planu wynoszącego ,- w tym m.in.: - podatek od nieruchomości ,- tj 98,6% planu w kwocie ,- - podatek rolny ,- tj.81,9% planu w kwocie ,-. - podatek leśny ,- co stanowi 96,8% planu wynoszącego ,- - podatek od środków transportowych w kwocie ,- tj. 108,1% planu w wysokości ,- - podatek od spadków i darowizn ,- tj 77,3% planu w kwocie ,- - opłata targowa wynosi ,- tj.72,7% planu w wysokości ,- - podatek od czynności cywilno-prawnych ,- tj.88,0% planu w kwocie ,-. - odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych ,- tj. 133,9% planu w kwocie ,- - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,-tj.100% wielkości planowanej na 2011 rok

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie ,- tj. w 101,9% planu wynoszącego ,- w tym m.in.: dochody z opłaty skarbowej wyniosły ,- tj.102,6% założonego na 2011 rok planu w kwocie ,-. wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92 poz. 430) oraz wpływy z tytułu koncesji na poszukiwanie wyniosły ,- tj. 52,0% planu w kwocie ,- Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wydobytej przez przedsiębiorcę w danym roku kopaliny. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,- tj.100,4% planu wynoszącego ,- wpływy z opłat adiacenckich stanowiących dochody gminy ,- tj. 111,4% planu w kwocie ,- Są to dochody z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej. wpływy z opłat za koncesje i licencje ,- tj.118,5% planu w kwocie ,- Są to opłaty pochodzące z wydawania uprawnień przewozowych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. - wpływy z opłat za egzamin z zakresu transportu drogowego ,- tj. 122,6% planu w wysokości ,- - odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej 5567,- tj. 111,3% planu wynoszącego 5000,- Rozdział wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły ,- tj.101,5% założonego na 2011 rok planu w kwocie ,- w tym: - zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80, poz. 526)udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku wynosił 37,12% tj ,- co stanowi.101,7% planu w kwocie ,-. - udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2011 roku wynosił 6,71% tj ,-co stanowi 98,1 % planu w kwocie ,- Dochody te realizują Urzędy Skarbowe. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy w tym dziale wynoszą ,- i stanowią 94,9 % planu po zmianach na 2011 rok w kwocie ,- Źródłem dochodów własnych w tym dziale są m.in.: rozdział wpływy tego rozdziału w kwocie ,-zostały zrealizowane w 212,3% planu w wysokości ,-. Są to dochody własne obejmujące m.in.: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody ze sprzedaży składników majątkowych, kary umowne za przekroczenie terminu wykonania modernizacji i budowy nowych placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła rozdział w przedszkolach osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.91,5% planu wynoszącego ,- Są to głównie opłaty stałe rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolach, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń rozdział dochody w gimnazjach wyniosły ,- tj. 95,1% wielkości planowanej na 2011 rok w kwocie ,- Są to przede wszystkim dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji, ze sprzedaży i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty za obiady dla pracowników.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Rozdział w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie 59,- tj.59% wielkości planowanej na 2011 rok. Są to dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. rozdział stołówki szkolne zrealizowały dochody w kwocie ,- tj.105,9% planu w wysokości ,- Są to głównie dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników korzystających ze stołówki szkolnej. rozdział wpływy w tym rozdziale wyniosły ,-tj % planu w kwocie ,- Są to głównie kary nakładane na rodziców za nieuczęszczanie dzieci do szkół, darowizna na stypendia artystyczne Polish Orphans Charity oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów na dzieci z innej gminy uczęszczających do przedszkola w Radomiu DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA W zakresie ochrony zdrowia zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.100,2% planu wynoszącego ,- Są to głównie wpływy z darowizny z Fundacji POLSAT na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do pracowni matki mieszczącej się w PSP nr 4 oraz ze zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody własne tego działu zostały zrealizowane w wysokości ,- tj.92,0% planu po zmianach wynoszącego ,- Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący: Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy w kwocie ,- tj.172,0% planu w kwocie 7 000,- Jest to głównie odpłatność mieszkańców Radomia za pobyt w Domu dla Bezdomnych jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Rozdział w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie w kwocie ,- tj.w 81,0% założonego na 2011 rok planu w kwocie ,- Jest to głównie zwrot świadczeń, zasiłków, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz zaliczki alimentacyjnej, jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rozdział rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 1 673,- tj 66,9% planu na 2011 rok w wysokości 2 500,- z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.104,1% planu wynoszącego ,-Są to głównie zwroty zasiłków celowych, okresowych z lat ubiegłych oraz odpłatność za posiłki spożywane przez uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS, rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w wysokości 3 627,- tj.51,8% planu wynoszącego 7 000,- Są to zwroty dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Rozdział w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie ,-tj. 104,3% planu wynoszącego ,-Są to głównie zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnień rozdział w okresie sprawozdawczym dochody w tym rozdziale wyniosły ,- tj.68,4% planu w kwocie ,-:Są to głównie wpływy z najmu lokali i dzierżawy terenu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz zwroty kosztów za media. Rozdział w zakresie usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj. 111,6% planu w wysokości ,- Są to odpłatności za usługi opiekuńcze jak również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami rozdział w tym rozdziale osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.99,2% planu w wysokości ,-.Są to głównie dochody z tytułu refundacji przez PUP w Radomiu wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej w związku z organizacją przez MOPS prac społecznie użytecznych.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zrealizowane dochody tego działu wyniosły ,- tj. 97,3% wielkości planowanej w kwocie ,- Są to wpływy m.in. z tytułu: opłaty stałej rodziców za dzieci uczęszczające do żłobków w kwocie ,-tj.117,4% planu w kwocie ,- odpłatności rodziców za wyżywienie w kwocie ,-tj. 70,5% wielkości planowanej na 2011 rok. Niższy wskaźnik wykonania jest wynikiem nieobecności dzieci w żłobku z powodu chorób. Choroba dziecka powoduje zwolnienie z opłaty w wysokości dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w dniach absencji dziecka za każdy dzień nieobecności w żłobku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 104/2011 wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób Fizycznych- 190,- tj.63,4% planu w kwocie 300,- DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zrealizowane zostały dochody w kwocie 6 554,- tj.30,8% planu na 2011 rok w wysokości ,- Są to głównie wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.102,1% planu w kwocie ,- Dochody własne obejmują m.in.: Rozdział rozdział ten obejmuje dochody w kwocie ,-tj.105,6% planu w wysokości ,- Są to głównie grzywny, mandaty pieniężne od ludności, kara umowna za nieterminową realizację zadania Budowa kanału sanitarnego w ul. Siewnej i zadania Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Grota Roweckiego oraz wpływy z tytułu darowizny Wodociągów Miejskich na realizację wodociągów i kanalizacji wykonywanych w ramach tzw. czynów społecznych Wpłaty dokonywane są na podstawie ostatecznych rozliczeń inwestycji Rozdział w zakresie gospodarki odpadami osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.100,1% wielkości planowanej na 2011 rok. Są to głównie środki wynikające z rozliczenia wydatków związanych z realizacją projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu Rozdział w zakresie oświetlenia dróg zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- z tytułu naliczonej od wykonawcy kary za nieterminowe wykonanie umowy na dokumentację projektową oświetlenia ulicznego Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,-tj. 97,7% założonego na 2011 rok planu w wysokości ,- Dochody te obejmują w szczególności: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności i osób prawnych ,-tj.76,8% planu w kwocie ,- - wpływy redystrybucyjne z urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 99,8% planu w wysokości ,- Rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj. 78,9% założonego na 2011 rok planu. Są to wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Urząd Marszałkowski. Rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody własne w kwocie ,-tj. 517,6% planu na 2011 rok w wysokości ,-.Są to głównie wpływy z tytułu imprezy masowej AIR SHOW, wpłata tytułem naprawienia szkody na skutek nienależytego wykonania dokumentacji projektowej dla zadania Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu oraz kara umowna za nieterminową realizację zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi publicznej- bulwarów północno-zachodniego i południowo-wschodniego na terenie planowanego parku kulturowego Park Mleczna w Radomiu Ponadto osiągnięte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wynagrodzenie z tytułu terminowego wypłacania podatku dochodowego oraz odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za powstałe szkody w ZUK.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dział ten obejmuje dochody w kwocie ,- tj.80,7% założonego na 2011 rok planu w kwocie ,- Są to głównie wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. wynajem hali sportowej, obiektów przy ul. Struga, pływalni Delfin Orka i Neptun, dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz zwrot podatku VAT. Ponadto kwota ta obejmuje nieplanowane dochody z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu wykonania inwestycji pn: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-orlik 2012 SUBWENCJE DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.100,0% planu po zmianach w wysokości ,- Z łącznej kwoty dochodów z tytułu różnych rozliczeń wydzielona została: Rozdział część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie ,- tj.100 % planu na 2011 rok. Rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości ,- tj. 100% planu na 2011 rok Rozdział część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła ,- tj.100% założonego na 2011 rok planu DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie ,- tj. 94,7% ,-z przeznaczeniem na: 1. sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu- Radosna szkoła w kwocie ,- tj. 100% planu na 2011 rok w wysokości ,- 2. wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250zł pracownikowi socjalnemu realizującego pracę socjalną w środowisku tj. 100% wielkości planowanej na 2011 rok 3. dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie ,- tj 99,7% planu w wysokości ,- 4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ,- tj.98,6% planu wynoszącego ,- 5. wypłatę zasiłków stałych w kwocie ,-tj. 99,6% wielkości planowanej na 2011 rok 6. dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ,- tj.100% planu na 2011 rok 7. dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie ,- tj. 100% planu na 2011 rok 8. pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie ,-tj.73,1% założonego planu w wysokości ,- 9. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy PG nr 5 i PG nr 6 w kwocie ,- tj. 100% planu na 2011 rok. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE Na zadania z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości ,-tj.99,4% planu w kwocie ,- z przeznaczeniem na: 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie ,- tj.100% wielkości planowanej, 2) wydatki bieżące pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ,- tj.100% planu w wysokości ,-

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz ) przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego w 2011 w wysokości ,- tj.99,9% wielkości planowanej w kwocie ,- 4) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie ,- tj. 100% założonego na 2011 rok planu, 5) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie ,- tj. 98,3% wielkości planowanej na 2011 rok, 6) utrzymanie i konserwacja sprzętu OC, szkolenie OC i upowszechnianie obrony cywilnej 3 999,- tj.100% planu na 2011 rok 7) dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do PSP nr 6 i PG nr 22 w Radomiu 6 727,- tj.70,8% planu wynoszącego 9 504,- 8) sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 5039,- tj.100% wielkości planowanej na 2011 rok, 9) sfinansowanie działalności: - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,- tj.99,8% planu na 2011 rok, w kwicie ,- - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ziętalów ,- tj. 99,9% planu w kwocie ,- 10) świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,- tj. 99,4% planu wynoszącego ,- 11) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,-tj.100% planu na 2011 rok. 12) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki wynikającej z wyroku sądu ,- tj.100% planu na 2011 rok w kwocie ,- 13) zakup specjalistycznych usług opiekuńczych ,- tj.99,7% założonego na 2011 rok planu w kwocie ,- 14) wypłatę świadczeń dla cudzoziemców, którzy mają zgodę na pobyt tolerowany w kwocie 3 530,- tj. 100% planu w wysokości 3 530,- 15) wypłacenie zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi ,- tj. 100% założonego na 2011 rok planu 16) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ,- tj. 92,2% planu wynoszacego ,- ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W okresie sprawozdawczym w ramach tych zadań zrealizowane zostały dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,-tj.91% planu wynoszącego ,- z przeznaczeniem na: 1) zadania z zakresu grobownictwa wojennego 9 983,- tj. 99,8% wielkości planowanej w kwocie , 2) realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki Małymi stópkami w wielki świat - uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach latach w kwocie ,- tj.93,3% planu w wysokości ,- 3) zakup podręczników, przyborów i strojów szkolnych dla uczniów romskich w ramach programu rządowego Od elementarza do poezji Papuszy ,- tj.100%planu na 2011 rok 4) realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki Wiedza to podstawa w kwocie ,- tj.100% wielkości planowanej na 2011 rok 5) realizację projektu bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w kwocie ,-tj. 37,7% planu w kwocie ,-

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz ) realizację zadań w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Aktywność szansą na lepsze jutro w kwocie ,- tj.92,1% planu w wysokości ,- Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, 7) realizację projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe zagrajmy sukces w kwocie ,- tj.99,9% planu w wysokości ,- DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ W okresie sprawozdawczym z innych źródeł zrealizowane zostały dochody w kwocie ,-tj w 97,4% planu wynoszącego ,- w tym: 1) środki unijne i krajowe na realizację programu Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca- wsparcie szkoleniowo doradcze i finansowe dla Radomian chcących uruchomić działalność gospodarczą w kwocie ,-tj. 97,3% planu w wysokości ,- 2) środki unijne na realizację zadania Budowa i przebudowa drogi gminnej- ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej - ulicy Lustrzanej wraz z obsługą Cmentarza Rzymsko-Katolickiego od strony północnej oraz refundacja środków na przebudowę ulicy Kilińskiego ,- tj. 83,7% planu wynoszącego ,- 3) wpłaty Społecznych Komitetów na realizację budowy dróg w ramach tzw. czynów drogowych ,- tj. 99,8% planu wynoszącego ,- 4) dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,- na realizację projektów w ramach programu pn: Program wyrównywania różnic między regionami II na likwidację barier transportowych na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. W ramach tych środków zostały zakupione dwa samochody z windą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. 5) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w kwocie ,-tj. 104,2% planu wynoszącego ,- 6) środki z Funduszu Rozwoju Edukacji- Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie na realizację partnerskiego projektu COMENIUS w kwocie tj.100% planu wynoszącego ,- Ponadto w ramach tego projektu zrealizowane zostały odsetki w kwocie 8 798,- 7) środki z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana dla Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 5 243,-tj. 94,9% planu w wysokości 5 527,-. 8) środki unijne i krajowe w kwocie ,-tj.98,9% planu wynoszącego ,- na realizację projektu Rewitalizacja młodych ludzi nasz przyszłość 9) wpłaty dokonywane przez Społeczne Komitety na budowę kanalizacji w ramach tzw. czynów społecznych ,- tj.100% wielkości planowanej na 2011 rok. 10) dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania pn: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 przy PG nr 5, PG nr 6 w kwocie , - tj. 100% planu na 2011 rok 11) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn: Stadion lekkoatletyczno-piłkarski wraz z krytą trybuną przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie ,- tj.102,8% wielkości planowane na 2011 rok DOCHODY POWIATU W okresie sprawozdawczym dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 96,8% planu po zmianach wynoszącego ,- Realizacja planowanych dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym osiągnięte zostały dochody w wysokości ,- tj.100,5% planu w kwocie ,- Są to głównie wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umów na drogach powiatowych: Centrum Słoneczne, ul. Kozieniecka, Obwodnica Południowa, refundacja kosztów energii tunelu w ul. Grzecznarowskiego przez firmę FENIKS, odsetki bankowe oraz wpływy ze sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych na drogach powiatowych i sprzedanych zgodnie z zapisami umów zawartych na wykonanie tychże robót.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.106,2% planu na 2011 rok w wysokości ,- Są to głównie dochody z tytułu: - odszkodowania na rzecz miasta za nieruchomość położoną przy ul Słowackiego w kwocie 3348,- tj.100% wielkości planowanej na 2011 rok - dostarczania mediów do budynków Skarbu Państwa w kwocie ,- tj.-51,5% planu w wysokości ,- Nie uiszczane przez najemców na bieżąco opłaty z tytułu mediów za lokale Skarbu Państwa są egzekwowane na drodze sądowej - 25% odpisu od wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie ,- tj.110,4% planu wynoszącego ,- DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dział ten obejmuje dochody własne w kwocie ,- tj. 55,8% planu wynoszącego ,- w tym: Rozdział w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie 6 104,-Są to wpływy z tytułu nieterminowego wykonania pracy geodezyjnej. Rozdział opracowania geodezyjne i kartograficzne obejmują dochody w kwocie ,- tj.55,5% plany w wysokości ,- Kwota ta obejmuje wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z tytułu nieterminowego wykonania pracy geodezyjnej. Środki z likwidacji PFZGiKw kwocie ,- wpłynęły na konto budżetu roku DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały osiągnięte w kwocie ,- tj.w 100,4% planu na 2011 rok w wysokości ,- w tym: Rozdział wpływy z opłat w tym rozdziale wyniosły ,- tj.93,3% planu na 2011 rok wynoszącego ,- z tego: wpływy z opłaty komunikacyjnej ,- tj.91,7% planu w kwocie ,- Są to dochody za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, praw jazdy krajowych i międzynarodowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych oraz legitymacji instruktorów nauki jazdy. Realizacja planu związana jest bezpośrednio z ilością załatwionych spraw, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły ,- tj. 101% planu wynoszącego ,- dochody z tytułu opłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz za wydane karty wędkarskie wyniosły ,- tj.127,6% planu w kwocie ,- odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam umieszczonych w pasie drogowym wyniosły 5 974,-tj. 142,2% planu w kwocie 4200,-. Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2011 roku wyniósł ,- tj. 101,5% wielkości planowanej w tym: Zgodnie z art. 90 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na (Dz.U. Nr 203, poz z późn. zm.) dochodem powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10,25% W okresie sprawozdawczym z tego tytułu wpłynęła kwota ,- tj. 101,7% założonego na 2011 rok planu w wysokości ,- udział powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2011 roku wynosi 1,4% tj ,- co stanowi 97,5% wielkości planowanej na 2011 rok w kwocie ,-

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości ,-tj.w 97,5% planu wynoszącego w tym: Dochody własne w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział w szkołach podstawowych specjalnych osiągnięte zostały dochody w kwocie 4 008,- tj. 63,6% planu w wysokości 6 300,- Są to głównie wpływy za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne oraz dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego Rozdział w liceach ogólnokształcących zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.96,2% planu wynoszącego ,-Są to głównie dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne, dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zwrot kosztów za eksploatację sal w których prowadzone są zajęcia projektu unijnego Wiedza szansą na lepszy start Rozdział w szkołach zawodowych zostały osiągnięte dochody w wysokości ,- tj. 99% planu w kwocie ,- Są to głównie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, refundacja wydatków za media i zwrot kosztów eksploatacji sal lekcyjnych w ramach projektu Grunt to dobry zawód na dobrym gruncie, dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Rozdział w szkołach artystycznych zrealizowane zostały dochody w kwocie 9 046,- tj. w 102,8% planu w wysokości 8 800,- Są to głównie opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne, dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz zwrot kosztów eksploatacji sal wykorzystywanych w ramach realizacji projektu unijnego Grunt to dobry zawód na dobrym gruncie Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego osiągnęły dochody w kwocie 2 351,-tj. 94,0% planu na 2011 rok wynoszącego 2500,-. Są to głównie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacje szkolne oraz prowizja z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA W zakresie ochrony zdrowia osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.99,4% ,-. Jest to refundacja wydatków poniesionych przez Radomski Szpital Specjalistyczny na Przebudowę i wyposażenie Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno- Opiekuńczym i Zakładem Opiekuńczo Leczniczym. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA W 2011 roku w zakresie opieki społecznej zostały zrealizowane dochody własne w kwocie ,- tj. 99,8% planu w wysokości ,- w tym: Dochody własne kształtują się następująco: Rozdział w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowane zostały dochody w kwocie ,-tj. 119,2% planu wynoszącego ,- Jest to głownie zwrot nienależnie pobranych zasiłków, wynajem pomieszczeń, odpłatność biologicznych rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dochody z tytułu pomocy finansowej Towarzystwa Nasz Dom na rzecz placówki Słoneczny Dom oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów a przebywających tymczasowo w placówce wielofunkcyjnej Słoneczny Dom

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.99,5% planu wynoszącego ,- w tym m.in.: - kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego w DPS Weterana Walki i Pracy ,- tj.100% wielkości planowanej na 2011 rok - wpływy z tytułu odpłatności osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły ,- tj. 99,5% założonego na 2011 rok planu w kwocie ,- - dochody z dzierżawy składników majątkowych 9047,- tj.100,5% planu w kwocie 9 000,- - wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w Domach Pomocy Społecznej w kwocie ,- tj. 99,3% planu w wysokości ,- - prowizja dla płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy za użyczoną powierzchnię dla Środowiskowego Domu Samopomocy ,- tj. 114,5% planu wynoszącego ,- Rozdział w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie ,- tj.150,4% planu wynoszącego ,- w tym głównie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych, zwroty nienależnie pobranych zasiłków oraz koszty upomnień egzekucyjnych. Rozdział odpłatność za mieszkania chronione wyniosły 2 827,-tj. 101% założonego na 2011 rok planu w wysokości 2800,- Rozdział rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 456,- Jest to głównie zwrot niewykorzystanej dotacji przez Fundację Diecezji Radomskiej Dać Sercom Nadzieję DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale tym osiągnięte zostały dochody własne w kwocie ,-tj.99,4% założonego na 2011 rok planu w wysokości ,- Jest to głównie 2,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę tego funduszu w 2011 roku. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym zrealizowane zostały dochody własne w kwocie ,- tj.134,0% założonego na 2011 rok planu w wysokości ,- Dochody własne w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 9 120,- tj.106,7% planu w wysokości 8 550,- Są to głównie dochody z usług świadczonych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka, dochody uzyskane z odpłatności za żywienie uczniów w internacie, wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne osiągnęły dochody w kwocie 1 108,-tj. 73,9% planu na 2011 rok w wysokości Jest to dochód z tytułu prowizji płatnika za terminowe regulowanie należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego osiągnęły w 2011 dochody w kwocie 1 287,- tj128,7% założonego na 2011 rok planu w wysokości 1 000,-. Jest to dochód z tytułu terminowego regulowania należności podatkowych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego Rozdział Internaty i bursy szkolne zrealizowały dochody w wysokości tj. 102,5% wielkości planowanej w kwocie 3 850,-. Są to głównie dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych / świadczeń z ubezpieczenia chorobowego/ oraz wpływ środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych. Rozdział szkolne schroniska młodzieżowe w 2011 roku osiągnęły dochód w kwocie ,- tj.138,2% planu w wysokości ,- Są to głównie dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, sprzedaży złomu oraz odpłatności za media osób wynajmujących pomieszczenia na działalność gospodarczą oraz wpływ do budżetu środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj. 100% planu w wysokości ,- w tym: 1) wpływy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,- tj. 104,4% planu w kwocie ,- 2) dochody z tytułu grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązków nakładanych decyzjami administracyjnymi 1 195,- Wysokość wpływów jest zależna od ilości prowadzonych egzekucji administracyjnych i postępowań karnych. SUBWENCJE DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA Z budżetu państwa przyznane zostały dla powiatu subwencje w wysokości ,- które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100% w tym: Rozdział część oświatowa ,- tj. 100% wielkości planowanej na 2011 rok Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na finansowanie szkół ponadpodstawowych. Rozdział uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosło ,-tj. 100% założonego na 2011 rok planu. Subwencja ta przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przedłużenia ul. Mieszka I od ul. Żółkiewskiego do ul. Witosa I etap Rozdział część wyrównawcza ,- tj. 100% założonego na 2011 rok planu Rozdział część równoważąca ,- tj. 100% planu w wysokości ,- DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dotacje w kwocie ,- tj. 100,6% planu na 2011 rok wynoszącego ,- z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki Radosna Szkoła w kwocie ,-, Środki zostały przekazane w pełnej wysokości. 2) wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250zł pracownikowi socjalnemu realizującego pracę socjalną w środowisku tj. 100% wielkości planowanej na 2011 rok 3) utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej ,- tj.100,3% planu w kwocie ,- 4) bieżącą działalność w Domach Pomocy Społecznej ,- tj.100% założonego na 2011 rok planu. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w kwocie ,-tj.98,3% planu w wysokości ,- z przeznaczeniem na: 1) wykonanie prac z zakresu ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów dla obrębu: Wólka Klwatecka m. Radomia etap I 5 000,- i obrębu 0070 Wośniki m. Radomia etap I ,- Środki zostały przekazane w pełnej wysokości 2) na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie ,- tj. 76,1% planu wynoszącego ,- 3) informatyzacja zasobu oraz analiza i ocena zgodności danych ewidencyjnych działek z treścią dokumentów źródłowych i wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w kwocie tj. 100% wielkości planowanej na 2011 rok 4) informatyzacja zasobu aktualizacja numerycznej bazy danych zawierających treść mapy zasadniczej dla obrębów 0111-Idalin,0120- Ustronie,0121-Godów, 0160-Nowiny Malczewskie, 0170-Malczew w kwocie ,- tj. 100% wielkości planowanej na 2011 rok

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz ) utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,- tj 100% planu wynoszącego ,- 6) realizację wydatków bieżących pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej ,- tj. 100% planu na 2011rok 7) kwalifikację wojskową do budżetu powiatu wpłynęła kwota ,- tj.100% planu na 2011 rok 8) finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ,- tj.98,5% założonego na 2011 rok planu w kwocie ,- w tym dotacja na wydatki inwestycyjne wyniosła ,- 9) finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,-tj.95,5% planu w kwocie ,- 10) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych ,- tj.100% założonego na 2011 rok planu w kwocie ,- 11) ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców realizujących programy integracyjne oraz na realizację indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w kwocie ,-tj.100% założonego na 2011 rok planu. 12) prowadzenie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ,- tj. 99,9% wielkości planowanej na 2011 rok w kwocie ,- 13) sfinansowanie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy w zakresie pokrycia kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i utrzymanie 2 121,- tj. 100% wielkości planowanej. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Na zadania realizowane na podstawie porozumień wpłynęły do budżetu Miasta dotacje celowe w kwocie ,-tj.82,8% planu w wysokości ,- z przeznaczeniem na: 1) dofinansowanie zajęć dodatkowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które były realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,- tj. 124,7% planu na 2011 rok w kwocie ) na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na prowadzenie dodatkowych i wyrównawczych zajęć w szkołach w kwocie ,-tj 80,2%% planu w kwocie ,- Program finansowany jest środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego jak również dotacją z budżetu państwa w tym: - projekt Grunt to dobry zawód na dobrym gruncie ,- tj. 100 % planu na 2011 rok - projekt Zostań fachowcem tj. 99,7% planu wynoszącego 5500,- - projekt Wiedza szansą na lepszy start ,- tj 100% planu na 2011 rok - projekt Stop uzależnieniom wybieram aktywność tj.99,5% planu wynoszącego ,- - projekt Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa ,-tj 68,2% planu w kwocie ,- - projekt Z problemem do poradni ,- tj. 70,9% planu w wysokości ,- - projekt Dobry zawód lepsza przyszłość ) wsparcie realizacji zadań publicznych pn: Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nada dzieckiem i rodziną w 2011 roku w kwocie ,- tj. 92,8% planu w wysokości ,- w tym: - zadanie Świadome rodzicielstwo zastępcze ,- tj.98,1% planu wynoszącego ,- - zadanie Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ,- tj.95,9% planu w kwocie ,- - zadanie Wspieranie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej między innymi poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia oraz wsparcie finansowe szkoleń rozwijających umiejętności niezbędne w procesie usamodzielniania ,-tj. 88,3% planu w wysokości ,-

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz ) wykonywanie w 2011 roku zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Radomskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. I Andrzeja S Załuskich w Radomiu zaplanowana i wykonana została w kwocie ,- Zadanie to realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ W okresie sprawozdawczym zgromadzone zostały dochody z innych źródeł w kwocie ,- tj. 82,1% planu na 2011 rok w wysokości ,-z tego: 1) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w kwocie ,- tj.91,6% planu wynoszącego ,- 2) refundacja poniesionych wydatków ze środków europejskich na zadania inwestycyjne drogowe w kwocie ,- tj. 81,3% planu wynoszącego ,- Kwota ta obejmuje zwrot środków na: przebudowę ul. Żeromskiego , ul. Reja ,- ul. Malczewskiego ,- ul. Wałowej ,- oraz przebudowę ul.1905 Roku ,-,ul. Młodzianowskiej i budowę obwodnicy południowej ,- 3) środki z WFOŚiGW w kwocie ,- tj. 96,7% planu wynoszącego ,- na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na: - dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń dla potrzeb KMPSP w Radomiu ,- tj. 97,8% planu w kwocie ,- - zakup wielofunkcyjnego urządzenia z ładowarką i wymiennymi narzędziami roboczymi wraz z lawetą służącą do transportu urządzenia dla potrzeb KMPSP w Radomiu ,- tj.96,3% planu w kwocie ,- 4) środki na realizację przez KMPSP zadania unijnego pn: Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb KMPSP w Radomiu w celu zwiększenia skuteczności działań ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych na terenie południowego Mazowsza ,-tj.77,3% planu w kwocie ,- w 2011 roku zadanie to sfinansowane zostało ze środków: WFOŚiGW, Starostwa Powiatowego, Unii Europejskiej. 5) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach w Publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Radomiu ,-tj. 97,6% planu na 2011 rok 6) środki z Funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu w kwocie ,- tj. 100% planu na 2011 rok 7) refundacja poniesionych wydatków na budowę szkoły muzycznej realizowanej w ramach działania 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego, priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosła ,- tj.100% planu w kwocie ,- 8) środki na realizację projektu Wykorzystanie wyników europejskich inicjatyw- ECVET dla kreatywnych zawodów rzemiosła malarskiego, lakierniczego i kwiaciarstwa- ECVET- MaFlo ,- tj.100% planu na 2011 rok. Zadnie to realizowane było na podstawie umowy zawartej pomiędzy Saksońskim Towarzystwem dla Ochrony Środowiska i Zawodów Chemicznych w Dreźnie a Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu 9) środki na wydatki realizowane na podstawie umowy z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji - Narodową Agencją Programu Uczenie się przez całe życie ,- tj. 99,6% planu wynoszącego ,- w tym: - Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie 3 642,- tj88,4% planu w kwocie 4 119,- - Comenius Uczenie się przez całe życie tj. 100% wielkości planowanej na 2011 rok 10) środki z budżetu unii europejskiej na realizację projektu Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej towarzyszących im infrastruktury pomocniczej w kwocie ,-tj.77,8% planu w wysokości ,- 11) środki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania Zbiórka, transport, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie gminy Miasta Radomia ,- tj. 100% wielkości planowanej na 2011 rok.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Planowana nadwyżka budżetowa Miasta Radomia na 2011 rok wyniosła ,- W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu zamyka się również nadwyżką budżetową w kwocie ,- Odchylenie od planu wynika z różnicy w realizacji dochodów /99,3% / i wydatków /96,6%/ Przychody w 2011 roku zaplanowane zostały w kwocie ,- zaś zrealizowane w wysokości ,- z tego: kredyty i pożyczki ,- tj. 103,3% planu na 2011 rok wynoszącego ,- spłata pożyczek udzielonych ,-tj. 100% założonego na 2011 rok planu. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,- tj. 100% planu na 2011 rok. Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły ,-tj. 99,7% planu wynoszącego ,- Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje: spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,- tj.99,4% planu w wysokości ,- w tym: pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie ,-tj 100% planu na 2011 rok wykup obligacji w kwocie ,-tj. 100% wielkości planowanej. udzielone pożyczki ,-tj 100% planu założonego na 2011 rok Zadłużenie gminy miasta Radomia na dzień z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych oraz umowy leasingu wyniosło ,- w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów ,- zaciągniętych pożyczek ,- wyemitowanych obligacji komunalnych ,- leasingu ,- umowa /kompensata dotycząca parkingu przy ul. Kelles-Krauza/ ,- Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (zobowiązania pozabilansowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wynoszą ,- Na dzień r. występują zobowiązania wymagalne w kwocie ,- Są to zobowiązania, które wynikają głównie z nieodebrania kwot postawionych do dyspozycji z tytułu odszkodowań z wywłaszczonych działek i nieruchomości oraz zobowiązania, z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej prawa własności w zamian za odszkodowania. Należności ogółem na dzień r. ogółem wyniosły ,- i obejmują: - podatkowe należności budżetowe w kwocie ,- - niepodatkowe należności budżetowe w wysokości ,- z tego gotówka i depozyty ,- WYDATKI MIASTA RADOMIA Planowana na 2011 rok kwota wydatków budżetowych Miasta wyniosła ,- natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą ,- tj.96,6 % w odniesieniu do planu rocznego w tym: 1. wydatki na realizację zadań gminy finansowanych środkami własnymi wykonane zostały w kwocie ,- tj.97,3.% planu w wys ,- 2. wydatki na realizację zadań gminy finansowanych dotacją na zadania własne wykonane zostały w kwocie ,- tj.94,7% planu w wys ,-

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 z tego: - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 600

Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 z tego: - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 600 1.2.3. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2012 ROK WG ŹRÓDEŁ Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku z dnia I. GMINA - MIASTO SŁUPSK Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do budżetu Miasta Radomia na 2013 rok. DOCHODY BUDŻETOWE

Część opisowa do budżetu Miasta Radomia na 2013 rok. DOCHODY BUDŻETOWE Część opisowa do budżetu Miasta Radomia na 2013 rok. DOCHODY BUDŻETOWE Plan dochodów budżetowych Miasta Radomia na 2013 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia: 1. Ustawę z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 DOCHODY Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 371,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 371,00 5 371,00 Dotacja na prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Radomia za 2011 roku

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Radomia za 2011 roku Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Radomia za 2011 roku Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr 36 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48%

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48% Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

W okresie I półrocza 2008 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 113 173 062 tj. w 56,1% planu po zmianach wynoszącego 201 585 161,-

W okresie I półrocza 2008 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 113 173 062 tj. w 56,1% planu po zmianach wynoszącego 201 585 161,- DOCHODY POWIATU W okresie I półrocza 2008 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 113 173 062 tj. w 56,1% planu po zmianach wynoszącego 201 585 161,- Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych.

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. DOCHODY Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. Plan dochodów ogółem i jego realizacje według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo