Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 2249/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomia zarządza, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Radomiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2011 rok zawierające sprawozdania, o którym mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, 2. informację o stanie mienia komunalnego Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego. Prezydent Miasta: Andrzej Kosztowniak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Spis treści SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA RADOMIA ZA 2011 ROK 1. Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień Dochody Miasta Radomia 3. Dochody Gminy 4. Dochody Powiatu 5. Przychody i rozchody budżetu 6. Wydatki Miasta Radomia 7. Wydatki Gminy 8. Wydatki Powiatu 9. Tabela nr 1 Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na dzień Tabela nr 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Miasta Radomia na dzień Tabela nr 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie inwestycji 12. Tabela nr 4 Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu Załącznik do Zarządzenie Nr 2249/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 marca 2012r. 13. Załącznik nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo gminie 14. Załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo powiatowi 15. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację rządową 16. Załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację samorządową 17. Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację rządową 18. Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację samorządową 19. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia 20. Załącznik nr 7 - Przychody i wydatki zakładu budżetowego 21. Załącznik nr 8 - Zestawienie przychodów i wydatków wyodrębnionych rachunków bankowych 22. Załącznik nr 9 Dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy i powiatu w 2011 roku 23. Załącznik nr 10 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2011 rok instytucje kultury 24. Załącznik nr 11 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2011 rok Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 25. Załącznik nr 12 Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich 26. Załącznik nr 13 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych 27. Załącznik nr 14 Umorzenia należności budżetowych oraz przyznawane ulgi w 2011 roku.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Radomia za 2011 roku Charakterystyka budżetu miasta Radomia wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 36 z dnia 30 grudnia 2010r. został uchwalony budżet miasta Radomia na 2011 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą ,- natomiast po stronie wydatków kwotą ,- różnica w wysokości ,- stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową. W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę ,- tj. do wysokości ,-w tym: - plan dochodów gminy ,- zwiększony o kwotę ,- - plan dochodów powiatu ,- zmniejszony o kwotę ,- W okresie sprawozdawczym zwiększony został również plan wydatków o kwotę ,- tj. do wysokości ,- i obejmuje: 1. wydatki na zadania własne gminy w łącznej kwocie ,- 2. wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie ,- 3. wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,- 4. wydatki na zadania własne powiatu w wysokości ,- 5. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie ,- 6. wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień w wysokości ,- W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet miasta Radomia na dzień 31 grudnia 2011r. zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie ,- W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie ,- tj. w 98,3% planu, natomiast wydatki budżetowe w wysokości ,44,- tj. w 96,6% planu, a więc na koniec 2011 roku zrealizowana została nadwyżka budżetowa w kwocie ,- Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. zawierają tabele i załączniki. DOCHODY MIASTA RADOMIA Dochody miasta Radomia w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 98,3% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego ,- w tym: dochody gminy ,- tj. 99,1% planu wynoszącego ,- dochody powiatu ,- tj. 96,8% planu w kwocie ,- Podział dochodów gminy w kwocie ,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący: - dochody własne gminy subwencja ogólna gminy ,- - dotacja na zadania zlecone ,- - dotacja celowa na zadania własne gminy ,- - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień ,- - dochody z innych źródeł ,- Podział dochodów powiatu w kwocie ,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco: - dochody własne powiatu ,- - subwencja ogólna powiatu ,-

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz dotacje na zadania własne ,- - dotacje na zadania zlecone ,- - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień ,- - dochody z innych źródeł ,- DOCHODY GMINY W okresie sprawozdawczym dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie ,- tj.99,1% planu wynoszącego ,- Realizacja dochodów własnych gminy w okresie 2011 w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący: DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTW0 W dziale tym dokonano wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 528,- DZIAŁ 500 HANDEL W dziale tym zrealizowane zostały dochody głównie z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej w kwocie ,- tj. 87,4% planu w wysokości ,- DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy w tym dziale wyniosły ,- tj. 100,6% planu wynoszącego ,- Są to głównie dochody z tytułu: - opłat karnych za jazdę bez biletu oraz przychody ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego ,- tj.102,4% planu w kwocie ,- - sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, reklam na przystankach autobusowych oraz wpływy z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych i wpłaty gmin wynoszą ,- tj. 100,3% planu w kwocie ,- - odsetek bankowych oraz naliczonych przez MZDiK odsetek za nieterminowe regulowanie należności dotyczących działalności komunikacyjnej 5 017,- tj. 111,5% planu w kwocie 4 500,- - kar naliczonych za nieterminową realizację umów oraz wpływy z tytułu uzyskanych wyroków za szkody w infrastrukturze przystankowej ,- tj. 108,4% planu w wysokości ,- - sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót inwestycyjnych i remontowych na drogach wewnętrznych i gminnych ,- - naliczonych wykonawcy kar za nieterminowe wykonanie umów na drogach wewnętrznych i gminnych 9 886,- - rozliczenia podatku VAT za 2010 rok dotyczącego działalności komunikacyjnej w wysokości ,- tj. 100,1% planu wynoszącego ,- DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 93,8% kwoty planowanej na 2011 rok w wysokości ,- Realizacja dochodów własnych w tym dziale przedstawia się w sposób następujący: Rozdział w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj. 96,2% planu w kwocie ,- Są to wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w tym głównie z tytułu: - opłat najemców za czynsz i media ,- tj.96% planu w kwocie ,- - opłat najemców za wykup lokali ,- tj.100,5% planu w kwocie ,- - zwrotu kosztów sądowych wyegzekwowanych od dłużników ,-tj. 98,4% planu w wysokości ,-

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz odsetek od nieterminowych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych ,- tj. 98,5% planu wynoszącego ,- - usług refakturowanych oraz wpływy z tytułu najmu ,-tj. 89,8% planu w kwocie ,- Rozdział w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody własne w kwocie ,-tj. 92,1% planu w wysokości ,- w tym m.in.: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie ,- a zrealizowane w wysokości ,- tj. w 90,5%. - wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych oraz dochody z dzierżaw targowisk, słupów i tablic ogłoszeniowych wyniosły ,- tj.76,5% planu w kwocie ,-. Poziom wykonania planu związany jest z nieterminowym uiszczaniem opłat przez dzierżawców. - wpływy z czynszów najemców lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z umowami zawartymi w latach ubiegłych wyniosły 9 322,- tj. 93,2% planu wynoszącego ,- - dochody z dzierżawy gruntów przy ul. Kelles-Krauza wyniosły ,- tj.102,8% planu w wysokości ,- Jest to kompensata z czynszem dzierżawnym rozliczana w okresach kwartalnych. - wpływy ze zwindykowanych zaległości czynszowych wyniosły ,-.tj.79,8% planu wynoszącego ,-. Zgodnie z porozumieniem zawartym z RTBS Administrator z dnia Spółka zobowiązana jest do windykowania tych należności. - opłaty za zajęcie nieruchomości na cele inwestycyjno-budowlane w kwocie ,- tj. 118,1% planu wynoszącego ,- - dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali, miejsc parkingowych, placu, garaży na nieruchomości przy ul. Suchej 15 oraz opłat za wynajem pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja w kwocie ,- tj. 74,8% planu w wysokości ,- - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły ,- tj.323,1% wielkości planowanej w kwocie ,- Realizacja tych dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków. - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły ,- tj. 93,8% planu w kwocie ,- z tego: 1) sprzedaż nieruchomości w kwocie ,-tj.92,7% planu w wysokości ,- Kwota ta obejmuje sprzedaż nieruchomości przy ulicy: Hodowlanej, Warszawskiej, Godowskiej, Opoczyńskiej, Staszica, Urodzajnej, Gołębiowskiej, Nowogrodzkiej, Struga, Plac Jagieloński, Waryńskiego, Modzelewskiego, Traktorzystów, Samorządowej, 1905 Roku, Chopina, Żelaznej. Ponadto sprzedane zostały udziały w nieruchomościach przy ul. Giserskiej i Placu Jagielońskim oraz zawarto umowę zamiany ze Skarbem Państwa dotyczącą nieruchomości przy ul. Koszarowej/Wernera. 2) sprzedaż mieszkań w kwocie ,-tj. 98% planu wynoszącego ,- W 2011 roku sprzedano 224 mieszkania o powierzchni 9845,61m 2 3) sprzedaż lokali użytkowych w kwocie ,- tj. 100,9% planu na 2011 rok w wysokości ,- W 2011 roku sprzedano lokal użytkowy przy ul. 25 Czerwca 4) sprzedaż przychodni w kwocie ,- tj.100% planu wynoszącego ,- 5) spłata kredytów mieszkaniowych wyniosła tj. 146,6% planu w kwocie 14300,- Są to wpłaty rat kredytów mieszkaniowych przez osoby fizyczne i spółdzielnie Mieszkaniowe. 6) wpływy z tytułu zwrotu zrewaloryzowanych odszkodowań wyniosły ,- tj. 107,14% planu wynoszącego ,- - wpływy z tytułu administrowania parkingiem przy ul. Kelles Krauza 1a, a w szczególności pobór opłaty za miejsca parkingowe, wynajem powierzchni elewacji zewnętrznej na parkingu, wynajmu lokalu użytkowego w kwocie ,- tj.123,2% założonego na 2011 rok planu w wysokości ,-

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za zarząd, dzierżawę gruntów, dzierżawę nieruchomości i najem lokali oraz z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie ,-tj 112,1% planu w wysokości ,- - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych, zabezpieczenia hipotecznego oraz odzyskanie gwarancji bankowej wyniosły ,- tj. 102,8% planu w kwocie ,- DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody własne związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie tj. w 122,8% planu na 2011 rok wynoszącego ,- z tego: Dochody własne pochodzą m.in. z następujących źródeł: Rozdział Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną głównie z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od terminowo zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie 568,- Rozdział w rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie ,- tj.109,2% planu na 2011 rok. Są to kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania prac przez geodetów. Rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie 9 203,- tj. 170,4% planu na 2011 rok. Jest to głównie zaliczka wpłacona przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości wspólnej przy ul. Podwalnej 3 na pokrycie kosztów wykonania projektu zabezpieczeń doraźnych tego budynku. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody własne tego działu zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 178,0% planu wynoszącego ,- z tego: Kwota dochodów własnych obejmuje m.in.: Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu 5% odpisu od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za dowody osobiste) w kwocie 815,- Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.177,8% założonego na 2011 rok planu w wysokości ,- w tym m in.: - dochody z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły ,- tj.107,1% planu w kwocie ,-. - wpływy ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego wyniosły ,-tj.107,6% planu wynoszącego ,- - dochody z dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Moniuszki, i przy ul. Żeromskiego zrealizowane zostały w kwocie ,- tj.101,9% planu w wysokości ,- - refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, zużycia energii elektrycznej, wody od najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego ,- tj. 100% planu w kwocie ,- - refundacja podatku od najemców powierzchni użytkowej w budynku przy ul. Żeromskiego 53 w kwocie ,- tj. 130,9% planu na 2011 rok w wysokości ,- - odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły ,- tj. 537% planu w kwocie ,- - prowizje od przekazywanych w terminie składek ZUS oraz wpłaty należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień ,- tj.114,1% planu w kwocie ,- Rozdział w ramach tego rozdziału osiągnięte zostały dochody w kwocie 1783,- Jest kara umowna za nieterminowe wywiązanie się z umowy na zakup i wdrożenie programu kadrowo-płacowego. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W dziale bezpieczeństwo publiczne osiągnięte zostały dochody własne w kwocie ,- tj. 102,6% wielkości planowanej w wysokości ,- w tym: Rozdział Straż Miejska zrealizowała dochody własne w kwocie ,- tj.102,4% założonego na 2011 rok planu w wysokości ,- Są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez Straż Miejską

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy w kwocie 4 652,- tj. 132,8% planu w wysokości 3504,- w tym z tytułu: - refundacji opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych w kwocie 3 434,- tj.98,0% wielkości planowanej na 2011 rok - odszkodowania z TUW za szkodę urządzeń systemu monitoringu miejskiego, kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania umowy oraz środki z PKP Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie w ramach refundacji za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego ,- DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie ,- tj. w 100,6% planu w wysokości ,- Na dochody te składają się: Rozdział wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tego podatku wynoszą ,- tj.108,6% planu wynoszącego ,- Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe, Rozdział dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły ,- tj.101,1% planu w kwocie ,- Dochody w tym rozdziale realizowane są m.in. z następujących tytułów: podatek od nieruchomości ,- tj 102,3% planu w kwocie ,- podatek rolny 4089,- tj. 136,3% planu wynoszącego 3 000,- podatek leśny 4 586,- co stanowi 84,9% planu wynoszącego 5 400,- podatek od środków transportowych w kwocie ,- tj. 97,4% planu w wysokości ,- podatek od czynności cywilno-prawnych ,- minusowa kwota związana jest ze zwrotem podatku od czynności cywilnoprawnych płatnikowi Global Cosmed Group Sp. z o.o. Zwrot ten wynika z uchylonej decyzji Naczelnika Urzędu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych ,- tj. 101,9% planu w kwocie ,- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,-tj.100% wielkości planowanej na 2011 rok Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły ,- tj.96,1% planu wynoszącego ,- w tym m.in.: - podatek od nieruchomości ,- tj 98,6% planu w kwocie ,- - podatek rolny ,- tj.81,9% planu w kwocie ,-. - podatek leśny ,- co stanowi 96,8% planu wynoszącego ,- - podatek od środków transportowych w kwocie ,- tj. 108,1% planu w wysokości ,- - podatek od spadków i darowizn ,- tj 77,3% planu w kwocie ,- - opłata targowa wynosi ,- tj.72,7% planu w wysokości ,- - podatek od czynności cywilno-prawnych ,- tj.88,0% planu w kwocie ,-. - odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych ,- tj. 133,9% planu w kwocie ,- - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,-tj.100% wielkości planowanej na 2011 rok

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie ,- tj. w 101,9% planu wynoszącego ,- w tym m.in.: dochody z opłaty skarbowej wyniosły ,- tj.102,6% założonego na 2011 rok planu w kwocie ,-. wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92 poz. 430) oraz wpływy z tytułu koncesji na poszukiwanie wyniosły ,- tj. 52,0% planu w kwocie ,- Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od ilości wydobytej przez przedsiębiorcę w danym roku kopaliny. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,- tj.100,4% planu wynoszącego ,- wpływy z opłat adiacenckich stanowiących dochody gminy ,- tj. 111,4% planu w kwocie ,- Są to dochody z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej. wpływy z opłat za koncesje i licencje ,- tj.118,5% planu w kwocie ,- Są to opłaty pochodzące z wydawania uprawnień przewozowych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. - wpływy z opłat za egzamin z zakresu transportu drogowego ,- tj. 122,6% planu w wysokości ,- - odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej 5567,- tj. 111,3% planu wynoszącego 5000,- Rozdział wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły ,- tj.101,5% założonego na 2011 rok planu w kwocie ,- w tym: - zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80, poz. 526)udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku wynosił 37,12% tj ,- co stanowi.101,7% planu w kwocie ,-. - udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2011 roku wynosił 6,71% tj ,-co stanowi 98,1 % planu w kwocie ,- Dochody te realizują Urzędy Skarbowe. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy w tym dziale wynoszą ,- i stanowią 94,9 % planu po zmianach na 2011 rok w kwocie ,- Źródłem dochodów własnych w tym dziale są m.in.: rozdział wpływy tego rozdziału w kwocie ,-zostały zrealizowane w 212,3% planu w wysokości ,-. Są to dochody własne obejmujące m.in.: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody ze sprzedaży składników majątkowych, kary umowne za przekroczenie terminu wykonania modernizacji i budowy nowych placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła rozdział w przedszkolach osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.91,5% planu wynoszącego ,- Są to głównie opłaty stałe rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolach, dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń rozdział dochody w gimnazjach wyniosły ,- tj. 95,1% wielkości planowanej na 2011 rok w kwocie ,- Są to przede wszystkim dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatności za duplikaty świadectw i legitymacji, ze sprzedaży i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty za obiady dla pracowników.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Rozdział w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie 59,- tj.59% wielkości planowanej na 2011 rok. Są to dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. rozdział stołówki szkolne zrealizowały dochody w kwocie ,- tj.105,9% planu w wysokości ,- Są to głównie dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie pracowników korzystających ze stołówki szkolnej. rozdział wpływy w tym rozdziale wyniosły ,-tj % planu w kwocie ,- Są to głównie kary nakładane na rodziców za nieuczęszczanie dzieci do szkół, darowizna na stypendia artystyczne Polish Orphans Charity oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów na dzieci z innej gminy uczęszczających do przedszkola w Radomiu DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA W zakresie ochrony zdrowia zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.100,2% planu wynoszącego ,- Są to głównie wpływy z darowizny z Fundacji POLSAT na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do pracowni matki mieszczącej się w PSP nr 4 oraz ze zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody własne tego działu zostały zrealizowane w wysokości ,- tj.92,0% planu po zmianach wynoszącego ,- Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący: Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy w kwocie ,- tj.172,0% planu w kwocie 7 000,- Jest to głównie odpłatność mieszkańców Radomia za pobyt w Domu dla Bezdomnych jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Rozdział w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie w kwocie ,- tj.w 81,0% założonego na 2011 rok planu w kwocie ,- Jest to głównie zwrot świadczeń, zasiłków, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz zaliczki alimentacyjnej, jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rozdział rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 1 673,- tj 66,9% planu na 2011 rok w wysokości 2 500,- z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.104,1% planu wynoszącego ,-Są to głównie zwroty zasiłków celowych, okresowych z lat ubiegłych oraz odpłatność za posiłki spożywane przez uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS, rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w wysokości 3 627,- tj.51,8% planu wynoszącego 7 000,- Są to zwroty dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Rozdział w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie ,-tj. 104,3% planu wynoszącego ,-Są to głównie zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnień rozdział w okresie sprawozdawczym dochody w tym rozdziale wyniosły ,- tj.68,4% planu w kwocie ,-:Są to głównie wpływy z najmu lokali i dzierżawy terenu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz zwroty kosztów za media. Rozdział w zakresie usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj. 111,6% planu w wysokości ,- Są to odpłatności za usługi opiekuńcze jak również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami rozdział w tym rozdziale osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.99,2% planu w wysokości ,-.Są to głównie dochody z tytułu refundacji przez PUP w Radomiu wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej w związku z organizacją przez MOPS prac społecznie użytecznych.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zrealizowane dochody tego działu wyniosły ,- tj. 97,3% wielkości planowanej w kwocie ,- Są to wpływy m.in. z tytułu: opłaty stałej rodziców za dzieci uczęszczające do żłobków w kwocie ,-tj.117,4% planu w kwocie ,- odpłatności rodziców za wyżywienie w kwocie ,-tj. 70,5% wielkości planowanej na 2011 rok. Niższy wskaźnik wykonania jest wynikiem nieobecności dzieci w żłobku z powodu chorób. Choroba dziecka powoduje zwolnienie z opłaty w wysokości dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w dniach absencji dziecka za każdy dzień nieobecności w żłobku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr 104/2011 wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób Fizycznych- 190,- tj.63,4% planu w kwocie 300,- DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zrealizowane zostały dochody w kwocie 6 554,- tj.30,8% planu na 2011 rok w wysokości ,- Są to głównie wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.102,1% planu w kwocie ,- Dochody własne obejmują m.in.: Rozdział rozdział ten obejmuje dochody w kwocie ,-tj.105,6% planu w wysokości ,- Są to głównie grzywny, mandaty pieniężne od ludności, kara umowna za nieterminową realizację zadania Budowa kanału sanitarnego w ul. Siewnej i zadania Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Grota Roweckiego oraz wpływy z tytułu darowizny Wodociągów Miejskich na realizację wodociągów i kanalizacji wykonywanych w ramach tzw. czynów społecznych Wpłaty dokonywane są na podstawie ostatecznych rozliczeń inwestycji Rozdział w zakresie gospodarki odpadami osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.100,1% wielkości planowanej na 2011 rok. Są to głównie środki wynikające z rozliczenia wydatków związanych z realizacją projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu Rozdział w zakresie oświetlenia dróg zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- z tytułu naliczonej od wykonawcy kary za nieterminowe wykonanie umowy na dokumentację projektową oświetlenia ulicznego Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,-tj. 97,7% założonego na 2011 rok planu w wysokości ,- Dochody te obejmują w szczególności: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności i osób prawnych ,-tj.76,8% planu w kwocie ,- - wpływy redystrybucyjne z urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 99,8% planu w wysokości ,- Rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj. 78,9% założonego na 2011 rok planu. Są to wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Urząd Marszałkowski. Rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody własne w kwocie ,-tj. 517,6% planu na 2011 rok w wysokości ,-.Są to głównie wpływy z tytułu imprezy masowej AIR SHOW, wpłata tytułem naprawienia szkody na skutek nienależytego wykonania dokumentacji projektowej dla zadania Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu oraz kara umowna za nieterminową realizację zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi publicznej- bulwarów północno-zachodniego i południowo-wschodniego na terenie planowanego parku kulturowego Park Mleczna w Radomiu Ponadto osiągnięte zostały wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wynagrodzenie z tytułu terminowego wypłacania podatku dochodowego oraz odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za powstałe szkody w ZUK.

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2011 r.

Gliwice, marzec 2011 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2010 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r. Gliwice, marzec 2011 r. Spis treści str. I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 października 2010 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE 2771 Prezydenta Miasta Ņwidnicy z dnia 23 kwietnia 2010 r. z wykonania budŋetu za 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo