ROK X Cena 2,20 ISSN Wartą zorganizowała na tę okoliczność niezapomnianą uroczystość, która odbyła się w miejscowo ści Boguszynek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROK X Cena 2,20 ISSN 1508-3446. Wartą zorganizowała na tę okoliczność niezapomnianą uroczystość, która odbyła się w miejscowo ści Boguszynek."

Transkrypt

1 OKALNE Miesięcznik Mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą nr 08/137 sierpień 2010 W NUMERZE: Wypłaty dla powodzian Podczas powodzi, która miała także miejsce w Gminie Nowe Miasto nad Wartą, najbardziej ucierpiały tereny Roguiska, Hermanowa oraz Nowego Miasta. Teraz rozpoczęło się usuwanie tych skutków oraz przyznawane i wypłacane są z asiłki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. C7J!taj więcej na stronie 3 Fatum w Michałowie Michałów to jedna z 32 miejscowośc i n a l eżąca do Gminy Nowe Miasto nad Wm1ą, a która w ostatnim czasie przeżywa wiele tragedii. cl)'taj więcej na stronie 5 ROK X Cena 2,20 ISSN Uroczystość samorządowców w związku z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem 20-lecia Samorządu Terytorialnego, Gmina Nowe Miasto nad Wartą zorganizowała na tę okoliczność niezapomnianą uroczystość, która odbyła się w miejscowo ści Boguszynek. czytaj więcej na stronie 4 Z życia parafii p.w. Sw. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą, Festyn rodzinny w Chwalęcinie W nied zie l ę 4 lipca maluchy, młodzie ż, dorośli i osoby starsze mogły pobawić się na Festynie Rodzinnym w Chwalęcinie. Sołectwo Chwalecina organizowało ju ż tą plenerową imprezę po raz piąty, dlatego też nie brakowało w nim atrakcji dla każdego. czytaj więcej na stronie J J czytaj na stronie 6-7 Dni Ziemi Nowomiej s ki ej po raz drugi! Przez cały rok trwały przygotowania do organizacji drugiej edycji Dni Ziemi Nowomiejskiej, której podjęły się Natalia Półtorak i Julia Rzepka. W tym roku impreza odbędzie się w Klęce, ponieważ ideą organizatorów było przekonanie mieszkańców gminy, iżjest to przedsięwzięcie na skalę gminną. czytaj więcej na stronie 8 Sierpień 2010 WIADOMOŚCI LOKALNE Nr Strona I

2 WSROD KSIĄŻEK Now o ś ci Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto oraz filii w Boguszynie "Ksią żka nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik hez narzekania. " Ilgnacy Krasicki! LITERATURA MŁODZIEŻOWA,,:Wet/areko ptldlljllblko" - Rebccc 'y Ecklcr. Apple jest przcciwieńshvem swojej bardzo bezposredniej mamy ornz fo:!p!olkowanych i impulsywnych prloyjaciólck. Jest szczera i ot\varcic mów i o swoich uczuc iach. A le sprawy wymykaj ą się jej spod konlroli. Nim zdo ł a czcmljko lwiek zara d z i ć, jej naj lepsza przyjac i ółka zamienia s ię w n ajwi~ k szcgo wroga, cala szko ł a dowiaduje się o jej skrywanym Z3lJroczeniu, a ona sama zostaje poniżoml w ogólnokrajowym programie telewizyjnym... Być może udawanie słynnej marny, p rac ującej \\' telewizj i, nie bylo mimo ws;l)'stko Zb>1 rozsądne'! Apple musi się nauczyć, że słucha n ie md jest lak samo ważne, jak ich dawanie. Wydawnictwo Vasper " POWIEŚĆ O BYCZAJ OWA "SekrClne ij1cie J ózejiilji" - Caro lty Erikson. Opowieść O jednej z naj bardziej uwodzicielsk ich kobiet w historii: Józennie Bonap<lrte. pierwszej żon i e Napoleona. Urodzona na Marty nice JÓLcf'ina Taseher de la Pagl.!rie miala \v sobie nieouparty, egzol ycz ny urok. G o rąca ka raibska krew zapewn i a ła jej powodzenie u wie lu potężnyl:h i wplywo\"ych m..;;żczyzn, a patrycj uszowsk ie znan iery ulw<lrly przed nią niejedne dr/.wi. Wydawn ictwo Książ n ica.. "LlIk!!u!)'" - Jcssie'y Hllston. Logun Barnes zawsze zdobywa to, czego cht.:c. Wszyslko mu s i ę udaje. Ma pieniądze, ożenił s i ę z piękną dz iew czyną i kupil wyspę, ktnrą zm i eni ł \v prą bytek luksusu. perlę w koronie swojego hotelowego imperium. Lecz luksus może być zdrad liwy i bardzo ni ebezpieczny. Logan spełn i ł swoje marzenia - ale za j a ką cen..;;? I jaką cenę przyjdzie mu za to zapłacić... Wydawnic1\'v'o Amb er '" "Mów do ml/ie j eszc:c" - Adele Parks. PrzezcaJc życie ElizabeLh pni gn~ła dwóch rzl;!czy - m~ża Wloch'l i grommiki bambini z kruczoczarnymi włosami i rumianymi po li czkami. Pierwsi!e j uż odhaczy/a, wyc houi!<lc za mąż za Robelta. seksownego przy slojniaka o ciemnej karnacji. drugie nalomiast okazuje siq być znacznie trudniejsze. n iż przypuszcz:l la. Wydawn ictwo Son ia Draga * I'OW I EŚC I SENSACY.INO KRY MINAŁNE " A b.hj l fłtl/ie pozytywiiie" - Jaync Ann Krenlz. Mully codzicnn ie zadaje sobie l O pytanie, odkąd zaczę ł a za rzą d zać fundacją, któ ra przyznaje stypcndiu utalenlowanym wynal azcom. Dlatego za trudnia doktora Harry'cgo Treve Iyann, eksperta w dziedzinie oszustw naukowych. Jego irzó.wy osąd i zd u miewuj'lca intuicja są nieocenione. Harry nie m oże jednak. prlew idziec. że będzie mus ial Lm i e n ić si..;; w detektywa, by odk.jyc. kto nastaje na :i::ycie Molly - kobiety, prl)' której jego c h ł o d n y rolsą d ek zm icnia si\ w szaleńczą na l11 i ~ lność.. WYdawn ictwo Ambcr >l< " M(fle u,;astec:lw w.jwem czec!j" - Joh n'a Le Carrc. As bzy tyjskiego wywiadu na tropie Ufl.ęd n ika ambasady Wiel kiej Brytanii w Bonn, który z n i knął z taj~ nyrn i doku rnenwm i. D o s k o n ała, glosna,.zimnowojenna" po\v i eść szpiegowska oraz wn ikliwe studium ludz.k iej n a łul )' autorstwa zn3komitego wetcmna pow i eści polityczno szpiegowsk ieh. Wydawnictwo Sonia Draga " Dopóki wi(l:ę Twoją hwli7." - Agniesz ki F'lbich. Ki edy pi ęk n a, blyskotliwa i ambitna Nata li a ginie w tragicznym wypadku, jej m ąż \V ikto r nic m oże otrząs nąć s i ę z rozpaczy. Wkrótce okazuje si~, że przez przypadek poc i ągn ął za sznurek, który naprowudzu go na tajemniczy ś l ad. Czy kobieta, która zginęła w samochodzie, na pewno by ła jego żo n ą'? Na wlasnc oczy w i dział jaj nadpalone dok umenty i akt zgonu. Akt. \\.' którym nie zgadza I się jeden drobny szczegól, b!iznillla ciele Natal ii. Wyduwn iel\vo Kl ucze L IT ERATU R A POPU L A R NO NAUKOWA "Cosmakuje lalem: 101 spmll'dw nyclt pr:cp;.whv". Z porami roku zm i cn i ają się nasze upodobnia ku linarn e, pre f'ercl1cjc. W i osną jestesm y złakn i en i nowalijek, latem ziljadamy się sezo nowym i owocami, a od pażdz i e mi ka nabieramy apetytu na ka loryczne obiadki, pom agające nam p r ze trvvać jesienne sloty i zimowe mrozy... W tej publikacj i zebrane są przepisy na dania, które najlepiej smakują latem. Wydawnictwo Olimp Med ia " Zacznij h iega ć! " - Evy Wosko-Con rads. Chcesz być zdrowszy i s z czę ś l i wszy? Marzysz o ł ad n ej sylwetce? Chciałbys c i e szyć s ię do b rą ko n dycj ą do późnej s tarości? W tej ks i ą:t:ce znajdziesz waż n e wskazówki i porady dla początk ującyc h, plany tren ingowe, ciekawostki o funkcj onowaniu orga nizlllll oraz praktyczne info nnacje na temat w l aśc iw eg o od żyw i a n i a. Wydawnictwo SBM " Nornic: Wa lkiuj: to proste" - Evy Wos ko Conrads. Ten SpO rl m oże u p rawiać każd y, zawsze i wsz\dzic, n iezuleżn i e od pory roku. D zię k i niemu po prawisz sylwe tk. ę, wzmocnisz kondycj\;, bę d z i esz mial więcej energi i każdego dnia oraz zyskasz wspa n ia ł y humor. Wydawn ictwo SBM "Jak samelilii zrobić prezent ilu k(f Ż/lq okll 7ję? " To k s i ążka przedstawia wiele wspani<t/ych pom ys ł ó w na orygina lne podarunk i dla bl iskich na m osób. Oprócz pomys łów 7.llwicra ona metody i techniki wykonania oraz szablo ny do b ez p ośn: d ni ego zastoso\valll a. Wydawnictwo Rcadcr's Digest Instytut wydawniczy PAX *) - ks i ążk i d os tę pn e w Fi lii w Chociczy oprac. Maria Tomczak Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wa rtą i Gminny Ośrodek Kultury zapraszaj ą do KON KURSU Plastycznego Fotograficznego Literackiego "Prz y drożne krzyże i kapliczki" Można je spo t kać niemal w każdej wiosce. Stoją przy drogach opowiadanie. prace powinny być opatrzone metryczką z danymi auto- i l i na roz d roża c h wtopionc w wiejski.. krajobraz. Niektóre są stare, za ra ( imi ę i nazwisko, adres i wiek), do łąc zo n y powinien by ć krótki opi s bytkowe, inne nowe. Towarzyszą nam wiernie w doli i niedoli, są przedstawionego obiektu. symbolem naszej wiary. Mamy n adz i eję. że mł odz i artyśc i d ostrzegą Technika i forma prac: technika dowolna: malarstwo, rysunek. grafi ich p ę kn o i nie p owtarza l ność, by za p omocą fa rb, kredek czy aparatu ka, collage oraz techniki mieszane, z w yj ąt ki em form przestrzennych, fotograficznego uwiecz ni ć ich piękno i oca l ić od zapomnieni a. format prac plastycznych: nie mn iejszy n i ż A-4 i nie wi ększy ni ż A-3, J eżeli nie umiesz ma l ować lub fo tografować a potrafisz p i sać i chcia ł format zdj ęć: nie mniejszy ni ż 15cm x21cll1, m ogą to b yć wydru ki kombyś podzie ić s i ę z innym i \vspa ni ałą h i sto ri ą lub wspomnieniem pulcrowc - plus prace fotografi czne na p ł ytac h CD w formac ie jpg, praca związanym z kapl i czką chwyć za pióro (może być i klawiatura) i literacka: maks)'m8lnie 2 strony maszynopi su, naj ł e pi ej praca zapisana p rzekaż histor i ę innym - niech każdy dowie się czegoś nowego, cze na dysku CD. goś ws p an i ałego, czegoś bardzo i n teresuj ącego.. Kryteria oceny: ogólna estetyka wykonania prac, oryg ina l n ość i zaan- Regulamin konkursu: Organi zator: Bibliotek.. Publiczna G miny gaiowani e, zgo dno ść z te mate m konkursu, s amodzielnoś ć wyk onania. l Nowe Miasto nad Vv'a rt ą i Cminny Oś r ode k Kultury. prac, prace dotychczas ni epublikowane. Cele konkursu: Inspirowanie do pracy twórczej. wzbogacanie warsz- Terminal'z: prace n a l eży skł a d ać w bibliotece do dnia 30 wrześ n i a 2 0ł O talu plastycznego, rozwijanie różno rodności form i technik plastycz ro ku. O vo/ynikach konkursu i we rni sażu wyst3\vy uczestnicy zos ta ną nych. pogł~b i e ni e wiedzy o tradycjach ludowych i re li gij nych naszej po\viadomieni. "małej ojczyzny", zwrócenie uwagi na p i ękj l o i ni epowta r zalność Uwagi kollcowe: \vszyslkie prace n a d esłane na konkurs p rzechod zą na p rzydrożnych krzyży i kapliczek, ukazanie historii obicktów architek": w l as n ość orga ni zatorów, przewiduje się przyznanie nagród, wyróż n i e l l tury sakra lnej - kap liczek i k rzyży gmi ny Nowe Miasto nad \Vartą i dyplomów w k aż.d ej kategori i, dostarczeni a prac na ko nkurs jest jed Uczestnicy konkursu: Konkurs ma charakter otwarty, może brać w noznaczne z uznaniem nini ejszego regulamin u, uczestnik wyraża zgod ę nim u d ział każda zainlcresowana osoba. Szczególnie polecamy kon na przetwarza nie danych osobowych przez organi zatora (zgodnie z arl. kurs uczniom. 23 LIS I. I pun kt I usta,,!y z dnia r. z póź ni cjszymi zmianami ). Warunki uczestnictwa: prace plastyczne, fotograficzne i literackie organi za tor uzysk uj e praw,1 do wykorzystani a nades ł a n ych prac do ich powinny być wykonane samodzielnie. Jeden uczestnik m oże brać ekspozycj i na wystawach oraz nieodplat ncj pu blikacji na stronie inlerudz i ał we wszystkich trzech kategoriach konkursu, jcdcn uczest Ilctowej bibliotek i. nik może n ades~ać jedną pracę p astyczną i/lub trzy fotografię i/luh Strona 2 WIADOMOŚC I LOKALNE Nr 08/137 S i erpień 2010

3 Sierpień 20 I O Stmno, ODREDAKCJI Drodzy Czytelnicy! Sierpniowe wydanie WL raczy nas wakacyjną aurą - można poczytać o festynach (tych, które się odbyły i tych, które są tuż przed nami). Serdecznie zapraszamy na drugą edycję Dni Ziemi Nowomiejskiej, która odbędzie się w Klęce 4 września! Na str. 9 prezentujemy plan imprezy. Na łamy WL powrócił pan Czesław Jarecki, któremu życzymy dużo zdrowia! Nasz skład redakcyjny powiększył się o Dagmarę Świerkowską i pana Krzysztofa Cichonia, którzy na stałe z nami współpracują.. Po raz pierwszy zagościła u nas Kamila Krzyżosiak z Chwalęcina, którą serdecznie witamy na pokładzie:-) Życzymy miłej lektury i zachęcamy Czytelników do uczestnictwa w Dożynkach i Dniach Ziemi Nowomiejskiej! Julia Rzepka redaktor naczelna Wypłaty dla powodzian Podczas powodzi, która miała także miejsce w Gminie Nowe Miasto nad Wartą, najbardziej ucierpiały tereny Roguiska, Hermanowa oraz Nowego Miasta. Teraz rozpoczęło się usuwanie tych skutków oraz przyznawane i wypłacane są zasiłki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pohad 26 tysięcy złotych nowomiejska gmina musiała wydać w związku z powodzią, jaka nawiedziła te rejony. Połowa kosztów - kwota ,00 zł została przyznana na ekwiwalenty dla strażaków, którzy uczestniczyli w akcji powodziowej. Pozostałą część kwoty stanowią takie materiały jak worki, folia, olej czy paliwo. Samorząd wystąpił z wnioskiem do wojewody wielkopolskiego o zwrot poniesionych kosztów. Jak mówi wójt gminy Aleksander Podemski : Sprawy są realizowane w możliwie najszybszym tempie, odbywa się szacowanie strat w uprawach. W Rogusku są gospodarstwa, które straciły 100% plonów i będziemy się starać pomóc tym rolnikom, rodzinom, by mogli przetrwać ten trudny dla nich czas - tłumaczył wójt Podemski. Przypomnijmy, że na terenie nowoltilejskiej gminy pod wodą znalazło się 350 ha, a trudna sytuacja dotyczy 50 rolników. Prawo do pomocy będą mieli tylko ci, którym zalało ponad 30% areału. Wypłatami zasiłków dla poszkodowanych przez powódź zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście, a pieniądze w całości pochodzą z budżetu wojewody wielkopolskiego. W sumie wypłacone ma zostać ,00 zł. Będą to dwie formy zasiłków : pierwsza wynosi do 6 tys. zł. i jest przeznaczona na bieżące wydatki, które rodziny poniosły w związku z utraconym sprzętem (złożony zos tał tylko l wniosek), natomiast druga forma zasiłku może wynieść do 20 tys. zł. i jest przeznaczona typowo na remont (zaplanowano 16 takich zasiłków dla mieszkańców Piasków w Nowym Mieście, RoguIska i jednej rodziny z Hermanowa). Dodatkowo na remont budynku komunalnego na Piaskach mają zostać przeznaczone dodatkowe środki z polisy ubezpieczeniowej. Podczas posiedzenia sesji wójt Podemski zapewniał, że samorząd dalej będzie monitorował problem wałów przeciwpowodziowych, ta powódź bowiem pokazała, gdzie mamy słabe punkty. Czesław Jarecki

4 Uroczystość samorządowców w związku z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem 20-lecia Samorządu Terytorialnego, Gmina Nowe Miasto nad Wartą zorganizowała na tę okoliczność niezapomnianą uroczystość, która odbyła się w miejscowości Boguszynek. Dwadzieścia lat temu po raz pierwszy wybraliśmy w wolnych wyborach rady gmin, a społeczeństwo odczuło prawdziwą wolność. W końcu maja 1990 r. to od społeczności zaczęło zależeć, kto będzie sprawował wła dzę i potem co cztery lata mogła ona o tym decydować. Uroczystość odbyła się w pięknie i malowniczo położonej miej scowości Boguszynek, gdzie najpierw odbyła się msza św. odprawiona przez proboszcza parafii kolni c ki ej ks. kanonika Ryszarda Fabisza, a następnie samorządowcy i zaproszen i goście udali się do nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Podczas odprawionej mszy św. ks. Ryszard podkreślił owocną współpracę z włodarzem gminy, z którym współpracuje od samego powstania samorządu terytorialnego, a on sam jest w parafii ponad 20 lat. W części oficjalnej w sali zebranych powitał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Maciej Kuderczak, a następnie kolejno głos zabrali: przewodniczący rady gminy Janusz Janicki, wójt gminy Aleksander Podemski, starosta powiatu średz kiego Piotr Piekarski, były radny Mirosław Janicki, wieloletni przewodniczący rady gminy (prawie 15 lat) Czesław Jarecki oraz Wincenty Pawelczyk - obecny sołtys Chociczy, były radny powiatowy. Wszyscy przemawiający w swym wystąpieniu dziękowali za owocną i niezapomnianą współpracę na rzecz dobra Gminy Nowe Miasto, a niekiedy podczas przemowy widoczne było wzruszenie przemawiających - i obecnych w sali. Podczas tej uroczystości przy gromkich brawach bllkiet kwiatów i słowa podziękowania za wieloletnią pracę społeczną otrzymał wieloletni stażem sołtys i radny Boguszynka Julian Janicki, który był wyraźnie wzruszony pięknym gestem ze stron y Ol'ganizatorów. Po części oficjalnej zebrani wysłuchali w skupieniu koncertu w wykonaniu artystów Fi l harmonii Poznańskiej. Była lampka szampana i przygotowany na tą okoliczność tort. W ciągu 20 lat trwania samorządu terytorialnego w Gminie Nowe Miasto nad Wartą było 57 radnych. W 2002 r. sejm postanowił, że burmistrzów i wójtów mamy wybierać bezpośrednio i nieprzerwalnie. Od 20 lat urząd wójta w Gminie Nowe Miasto nad Wartą piastuje Aleksander Podemski. Nowomiejska gmina mia- ła 4 przewodniczących, którzy rządzili radą. Byli to Mieczysław Rzepka (I kadencja - od 1990 do 1992 r.), Czesław Jarecki, który najdłużej pełnił funkcję przewodniczącego, bowiem od 1992 do 2006 r.(i, II, III i IV kadencja), Ireneusz Janicki (V kadencja od 2006 r.), Janusz Janicki - obecny przewodniczącyod 2008 r. (V kadencja). Do radnych, którzy najdłu żej zasiadali w radach należą: Czesław Jarecki od 1990 do 2006 r. oraz Julian Janicki od 1994 r. do dziś. Radni, którzy swój mandat sprawowali naj krócej to: Jacek Dopierała( ), Magdalena Florczak ( ) i Andrzej Łukaszyk ( ). Dieta radnego obecnej kadencji wynosi 270 zł miesięcznie. W obecnym czasie, to my - społeczeństwo wedle woli większości wybieramy wójtów i radnych, to oni w imieniu mieszkańców sprawują funkcję w gminie. Czesław Jarecki Strona 4 WIADOMOŚCI LOKALNE Nr Sierpień 2010

5 Fatum w Michałowie Michałów to jedna z 32 miejscowości należąca do Gminy Nowe Miasto nad Wartą, a która w ostatnim czasie przeżywa wiele tragedii. Michałów to wieś, która na koniec 2009 roku li czyła 177 osób i z roku na rok ubywa tu mieszkatlców. Na 32 wsie w nowomiejskiej gm inie Michałów plasuje się na 19 miej scu, a od kilku lat funkcję sołtysa pełni Wojciech Kurzajak - dbający o swoj ą w i eś, o świetlicę wiejską, której jest gospodarzem, a która w minionym roku została odnowiona ze środków zewnętrznych za kwotę 35 tys. zł. Do wsi prowad zą dwie główne drogi z drogi powiatowej Boguszyn - Panienka nr 3679P (obecnie w przebudowie). Można tam dojechać jadąc przy Szkole Podstawowej w Kolniczkach oraz od strony C hwa l ęcina. Ponadto są także drogi nieutwardzone, które też prowa dzą do Michałowa. W ostatnich 9 mie siącac h w Michałowie doszło aż do 4 wypadków- zgonów, które wstrząsnęły nie tylko mies zkańca mi. W kotlcu października minionego roku niespodziewanie umarł 55-letni męż c zyzn a, w grudniu 2009 r. odszedł z tego św iata młody 20-letni c hłopak, a w kotlcu lutego 20 lor. nagle zmarł 27-letni chłopak. Ostatni przypadek to tragiczna śmierć z 15 czerwca, gdzie pod kołami ciągnika został przygnieciony S-letni chłopczyk i po przewiezieniu heli kopterem do szpitala tego samego dnia w wyniku odniesionych obrażeń z marł. Prawie we wszystkich przypadkach śmiercią zajm ował się i zajmuje prokurator, bowiem zgony były nagłe i niespodziewane. Szok i niedowierzanie, co zdarzyło się w ci ą gu ostatnich mie s i ęcy w mi ej scowości Michałów. Czy fatum, które ciąży na tej wsi w kotlcu zniknie, czy to już koniec tych nie szczęść? Oby tak.. Czesław Jarecki Dh Maciej Łuczak W dniu r. w wieku 50 lat odszedł z naszych szeregów dh Maciej Łuczak - człon~ k OSP w KJęce. Druh Maciej Łuczak działał w straży od 1970 r. jako członek Młod z ieżowej Drużyny Po żarn i czej. Czło n kie m czynnym zosta ł w 1974 r. W naszej jednostce OSP w Klęce byl czło n kiem zarządu i pełnił funkcję gospodarza OSP, był równ i eż kierowcą samochodu bojowego. D z iałał s poł ecz ni e, a ngażowała s i ę we wszystkie prace i działania OSP w Kl ęce, szczególni e oddany działalności Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP. "Możesz cieszyć się życiem Z dóbr i pr,;yjemno.{ci i przebyć życie w spokoju... Albo, czyniąc się użytecznym wszystkim ludziom l1ieść pomoc i ratullek, tym któn;y tego potrzebu;ą " Nasz drogi druh Maciej Łucza k pomag a ł tym, którzy go potrzebowali, ni ósł pomoc nie oczekując nic w zamian. Słu żył w OSP z wie l ką pasją. Był wzorowym s tra ża ki em o wielkim sercu, dobrym kolegą, przyjacielem, człow i ek iem wrażliwym na nieszczę śc ia innych ludzi. Jako wieloletni gospodarz OSP dbał o s przę t, utrzym uj ąc go w s tałej gotowości bojowej, a jako doświadczony kierowca i s tra żak - ratownik uc zy ł i dawa ł dobry prz ykład młod y m strażako m. Poza uprawnieniami kierowcy OSP posiadał szkolenie dowódcy sekcj i i ratownika medycznego. Za swą d z i a l a l ność zostal odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za zas łu g i dla Pożarnictwa. Utraci li śm y ws p a ni ałego człowieka, autentycznego społeczn ik a, człowieka o ni ezwykłym poczuciu obowiązku, człowieka zaa ngażowa n ego na rzecz lokalnej spo ł eczno ś ci, rozumiejącego problemy życia codziennego. Dziękujemy Ci dh Macieju za wszystko, co zrob ił eś na rzecz naszej d z i a ł a ln ości strażackiej. W tej smutn ej dla na chwili że gnamy C i ę, żegna c i ę cała brać strażacka OSP w Klęce i z Gminy Nowe Miasto n/w. Spoczywaj w spokoju, a pamięć o Tobie na zawsze pozostanie w naszych sercach. Część Jego pamięci I Pogrzeb dh Macieja Ł uc zaka odbył s i ę w dniu I O l'. na cmentarzu parafialnym w Nowym Mi eśc i e nad Wartą w li cznej asyście s tr aża ków jednostki OSP w Klęce, OS P Wolica Kozia i Nowe Miasto. Naszego Zmarłego druha strażaka żegnał a rodzina, przyjaciele, społeczność Klęki i gminy Nowe Miasto n/w. Prezes Za rządu OSP w Klęce Grzegorz Goguiski

6 , Z życia parafii p.w. Sw. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą Święcenie pojazdów w parafii p.w. Świętej Mieście. Obecnie ludzie z coraz większym niepokojem udają się w podróż, świadomi wielu zagrożeń. Dlatego tak często wzywają o opiekę świętych patronów i proszą w modlitwie o bezpiecznąpodróż. Szczególnie w i dać to w Polsce, gdzie w większości samochodów zawiesza się różaniec lub wizerunek patrona podróżnych, wielu czyni znak krzyża przed wyjazdem, a w uroc zystość św. Krzysztofa powszechn ie święci się pojazdy. W średniowieczu św. Krzysztof był jednym z grona czternastu wspomożycie li wiernych, czyli szczególnych patronów. Podobnie jak kiedyś, tak i dzisiaj jest patronem podróżujących i pielgrzymów. Ponadto w naszej zmotoryzowanej epoce stał Remont Kościoła Trójcy w Nowym Mieście, p.w. Swiętej Na początku lipca rozpoczął się drugi etap remontu dachu na kościele parafialnym w Nowym Mieście. Został naprawiony dach nad kaplicą Matki Boskiej Różańcowej. Pod koniec sierpnia zostanie wyremontowany dach baszty. Prace wykonuje firma Zdzisława Kaźmierczaka z Kluczewa. Przypomnijmy, że pierwszy etap realizowany był w roku 2009 i obejmował największą powierzchnię dachu kościoła. Krzysztof Cichoń Trójcy w Nowym się szczególnym patronem kierowców. To w dniu jego św ięta, które w kościele katolickim obchodzimy 25 lipca błogosławi się wszelkiego rodzaju pojazdy, wzywając jego orędownictwa: "Modlimy się, aby ci, którzy będą posługiwać się danym pojazdem, sami ostrożnie i bezpiecznie odbywali swoje podróże i roztropnie dbali o bezpieczej1stwo innych ludzi. A gdy będą udawać się do pracy lub na odpoczynek. aby zawsze w drodze towarzyszy/ im Chrystus" mówi modlitwa, jaką odmawia się w tym szczególnym dniu. W parafii p.w. Świętej Trójcy w Nowym Mieście obrzęd święcenia odbył się po każdej mszy świętej na rynku Nowego Miasta. Krzysztof Cichoń Strona 6 WIADOMOŚCI LOKALNE Nr 08/137 Sierpień 20 l O

7 76 Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Co roku 7 lipca przez miejscowo ści naszej parafii przechodzą pielgrzymi udając y się na Jasną Górę. W tym roku w Nowym Mieście za trzymało się pięć grup pątników. W sumie około pięćset osób. Przypomnijmy, że Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła ju ż 76 raz. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: "Bądimy świadkami miłości". Największą nagrodą dla tych, którzy przygotowali pos i łek dla pątników i zaprosili ich do swoich domów, niech będą słowa jednego z uczestników pielgrzymki: "Podobnie jak w latach ubiegłych doświadczyliśmy strażaków. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, w której mo ż na było wygrać rowely, wizytę u fryzjera, odkurzacz i wiele innych nagród. Stoisko gastronomiczne przygotowało smaczne i trawielkiej dobroci ludzi. Parafie w Nowym Mieście i Chociczy przygotowały posiłki dla pątników. Taka gościnność jest najpiękniejszym świadectwem miłości. Możemy tylko wyrazić naszą wdzięczność i zapewnić o modlitwie. " Krzysztof Cichotl Festyn rodzinny w Klęce W sobotę 3 lipca Rada Sołecka oraz Zarząd Ochotn,iczej Straży Pożamej w Klęce zorganizowała festyn rodzinny. Pogoda dopisała. Było ciepło i słonecznie, co uprzyjemniało uczestni kom zabawę. F estyn rozpoczął sołtys a zarazem prezes miej scowej jednostki druh Grzegorz GoguIski, któiy powitał przybyłych mieszkatlców sołectwa oraz druhów dycyjne potrawy. Podczas festynu druhowie miejscowej jednostki dali pokaz swoich umiejętności strażackich. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia z bliska samochodów ratowniczych należących do OSP Klęka. Nad bezpieczetlstwem imprezy czuwali strażacy. o godzinie 19- tej rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do białego rana. Podsumowując, śmiało można stwierdz ić, że festyn był bardzo udany, a gośc i e świetnie s i ę bawili. Uczestnicy festynu stwierdzili, że tego typu imprezy powinny być organizowane znacznie częściej. Miejmy nadzieję, że festyn w Klęce wpisze się na stałe w harmonogram imprez rodzinnych, integrujących wszystkie pokolenia. Krzysztof Cichotl

8 Strona 8 WIADOMOŚCI LOKALNE Nr 08/ 137 Siemień 2010 Dni Ziemi Nowomiejskiej po raz drugi! Przez cały rok ttwały przygotowania do organizacji drugiej edycji Dni Ziemi Nowomi ejskiej, której podjęły się Natalia Póhorak i Julia Rzepka. W tym roku impreza odbędzie się w Klęce, poniewa ż id eą organizatorów było przekonanie mieszkańców gminy, iż jest to przed s ięwzięcie na skalę gminną. Działaczom udało się pozyskać śro dki z LGD " Zaścianek" (najlepszy wn iosek) - kilkanaście tysięcy złoty oraz z budżetu gminy. Tegoroczną gwiazdą będzie Alicja Janosz (zwyc ię ż czyni I edycji "Idola") oraz Teatr Tańca Hakashanti, który uraczy nas spektaklem "Koz ieł " oraz pokazem fireshow (szczegółowy plan imprezy znajduje s i ę na stronie obok). Impreza będ z ie miała charakter podobny do ubiegłej edycji, jednak na przybyłych czekają atrakcje, jakich w naszej gminie jeszcze nie było. Nadal trwa zbiórka fantów na l oterię. Każdy, kto chcia ł by pomóc, jest proszony o kontakt pod nr tel sierpnia - wielowymiarowe święto W naszym regionie dzień 15 sierpnia znany jest głów nie z organizowanego w Klęce Dnia Zielarza, podczas którego specja li śc i i znawcy wybierają rokrocznie "Ziele Roku". Jest to jedna z wielu imprez towarzyskich organizowanych na terenie naszej gminy. Dzień ten kojarzy s ię też Polakom z uroczystą m szą świętą. Obchodzimy bowiem uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Mruyi Panny, która potocznie zwana jest św iętem Matki Bo żej Zielnej. Na tą ms zę do kościołów przynosi s i ę bukiety utworzone z kwiatów i z iół. Według stalych tradycji ludowych taki bukiet nabiera cudownych, leczniczych właściwości. Dlatego podczas powrotu z kościoła zostawiano go wśród upraw, gdzie miał przynieść szczęśc i e w zbiorach, po czym po kilku dniach zabierano go do domu. Był przechowywany bru'dzo pieczołowicie, okadzano nim i z bę, trzymano w miejscu, które było widoczne i dawało pew ność, że moc bukietu będ z ie działała. To właśnie te dwie uroczystości kojarzą s i ę z datą 15 sierpnia. Wiadomo, że w tym dniu nie chodzi się do pracy. Wielu kojarzy to ze świętem koście l nym. Zapominając o tym, że jest to także pełnoprawne święto narodowe. Bitwa Warszawska była epizodem wojny po l sko-bolszewickiej. Data 15 sierpnia 1920 to dziel], w którym żołnierze 10 Dywizji generała Że ligowsk i ego oraz l Dywizji Litewsko - Białoruskiej generała Jana Rządkowsk i ego powstrzymali ofensywę bolszewicką skierowaną w s tron ę Warszawy. Odzyskany został Radzymin i polskie oddziały wróciły na pozycje utracone przed dwoma dniami. 16 sierpnia na liniach bojowych przedmo ś cia warszawskiego toczyły s ię nadal intensywne walki, ale sytuacja wojsk polskich niegała częśc iowej poprawie. To osiągn i ęcie tak odległe od regionu, w któryl;' mieszkamy, zadecydowało o zachowan iu niepodległo śc i w Polsce oraz nierozprzestrzenieniu s ię rewolucji komunistycznej na Europę Zachod nią. Bitwa Warszawska nazywana te ż "Cudem nad Wisłą" z nalazła s i ę na 18. miejscu, na li ście Przełomowych Bitew Świata. Dlaczego tak istotna dla przyszłości Polski, i Zaplanowano także Dni Ziemi Nowomiejskiej 20 11, które tym razem odbędą s i ę w Chociczy wraz z "Po żegnaniem lata". Tym razem część artystyczną przygotuje sohys Chociczy Wincenty Pawelczyk, a częścią sportową zajmą s ię "Młod z i ". Złożo no także kolejny wiosek o dotacje z LGD "Zaścianek ". Niestety wnioskodawca ni e może powtórzyć tego samego wniosku po raz drugi, stąd objęcie przez " Młodych " sekcji sportowej (zaplanowana mnóstwo niecodziennych atrakcji!). Przed "Młodymi " sporo wyzwań na kolejne lata. Jeśli ktokolwiek chciałby pomóc w organizacji - jest proszony o kontakt z redakcją. Pozostaje zaprosić do uczestnictwa w tegorocznych obchodach, wie rząc, że przybyłych będ zie więcej niż w roku ubiegłym. Serdecznie zapraszamy! Relacje z imprezy w kolejnych WL. J.Rz. a także Europy bitwa została ozwana mianem "cudu"? Podczas gdy żołnierze dzielnie walczyli broniąc naszą wschodnią gra ni cę, s połeczno ść wierzących Polaków w czasie licznych mszy i adoracji modliła się do Matki Boskiej Częstochowskiej o wo l ną ojczyznę, czyli niemalże o cud. Po bitwie ge nerał Józef Haller wspominał: "Rozkaz 13 sierpnia zos tał wydany po gorących modlitwach do Boga za najpewniejszym pośrednictwem Orędowniczki naszej i Królowej, Najświętszej Matki Chlystusowej, z całą ufno ścią w pomoc Bożą, ale też po sumiennym rozważeniu sytuacji wojsk naszych i nieprzyjacielskich i wzięciu pod uwagę ostatnich informacj i, jak i czynników zaskoczenia niespodziewanym atakiem upojonego z wycięstwami nieprzyjaciela." Do tego, by nie zapo minać o wielkiej zasłudze Polaków, która miała miejsce 90 lat temu nawoływał też papież Jan Paweł II. Pokazywał jej znaczenie. A wygraną uważał za dzialanie Opatrzności Bożej. To właśnie na pamiątkę Bitwy Warszawskiej w '. do kalendarza św iąt nru-odowych wprowadzono św i ęto Sił Zbrojnych Rzeczypospoli tej Polskiej. Podczas zeszłorocznych uroczy stośc i zmarły tragicznie prezydent Lech Kaczyóski powied z iał: "Piętnasty sierpnia to d z ień, któly symbolizuje największe nasze zwycięstwo od czasów Wiednia i Parkanów. To jeden z najwi ększyc h dni w historii polskiego oręża w jego trwającyc h już ponad tysiąc lat dziejach. Słus z nie obchodzony jest jako dzień Wojska Polskiego." Niezależnie od tego, jaką wiarę się wyznaje oraz czyl11ukierunkowywuje się swoje życie, jakie pog l ądy się głosi, odwaga żo łni e rzy z 1920 roku oraz ich zwyc i ęs!'wo powinno pozostać w naszej pamięci przy okazji ś więta 15 sierpnia. W tym dniu każdy znajdzie wymiar święta odpowiedni dla siebie: uroczysto śc i państwo we, msze św ięte, a także pikniki zielarskie. 15 sierpnia LO święto łączące w jedno folklor, tradycję z iel arską, hi storię a tak że wiarę wyznawaną w Polsce od pokoleń. Splot wydarze ń sprawil, że dziel] ten od lat posiada n i ebywały charakter. Dagmara Świerkowska

9 09:00 Msza św. w Kościele p.w. Świętej Trójcy odprawiona przez księdza kanonika Stanisława Tomalika GOK: Spektakl teatralny pt.: ł _ KORTY: 9:00-12:30 Finał turnieju tenisowego i siódemkowego PARK W KLĘCE (przed pałacem) w godzinach wystąpią: łączący komedię w stylu średniowiecznego teatru ulicznego: ogromne kukły, szczudła, ag bańki mydlane,, (taniec z żywym ogniem), 21 :30-2:00 Zabawa taneczna przy muzyce zespołu Towarzyszące atrakcje: dmuchany dla dzieci loteria, strzelanie z wiatrówki, konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci oraz wystawy rękodziła, ceramiki, kulinarne, haftów, książek i wiele innych. NAD WARTĄ: konkurs wędkarski i "Bieg Zdrowia". I:', Zapraszamy!!! MUZEUM W ŚMIEŁOWIE: Prelekcja E. Kostołowskiej pt. Organizatorem są Młodzi ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Nowomiejskiej, impreza zorganizowana przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury. Sl ~ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sponsorzy: l1li RIWAL,., ~ ~~AS I A ~ ELIKATESY Patronat medialny: G01vta $rochko

10 * 29 czerwca o godzinie 22:05 w Wolicy Pustej doszło do kolizji drogowej. Kierującej VW Golfem - mieszkance gminy Nowe Miasto - na jezdnię wtargnęła sama. * 14 lipca nieznani sprawcy dokonali kradzieży 425 kg cementu z terenu firmy Materiały Budowlane Wesołek. Sprawę prowadzą funkcjonariusze policji w Nowym Mieście. * 16 lipca w Chociczy nieznani sprawcy dokonali krad z ie ż y roweru na szkodę mieszkańca gminy Nowe Miasto. Sprawę prowadzi rewir dzielnicowych w Nowym Mie ście. * 17 lipca w Klęce nieznani sprawcy dokonali uszkodzenia mienia poprzez wybicie szyby zewn ę trz nej w oknie budynku mieszkalnego. Spraw ę prowadzą funkcjonariusze policji w Nowym Mieście. Z ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego Odeszli od nas: Jan Bartosz, Chocicza, 1929 r. Wiktor Józkowiak, Chromiec, 1949 r. Franciszek Pera, Chocicza, 1930 r. Joanna Pepel, Nowe Miasto nad Wartą, 1924 r. Zbigniew Machowski, Boguszyn, 1972 r. Stanisław Mazur, Wolica Kozia, 1936 r. Mieczysław Śmie.iczak, Nowe Miasto nad Wartą, 1961 r. Macie.i Łuczak, Klęka, 1960 r. Stanisław Bogaczyński, Komorze, 1946 r. Związek małżeński zawarli: 9 lipca 2010 r. Monika Kościelna - Klęka i Michał Wiśniewski - Chwalęcin 10 lipca 2010 r. Małgorzata Szymendera Szyp/ów i Mateusz Ratajczak - Rusko 31 lipca 2010 r. Natalia Łyszczarz - Chocicza i Jacek Koch - Michałów... godz Msza Św i ęta w Koście e w Chaciczy... godz O brzęd Dożynkowy - "Snut ki" Część artystyczna:.., - zes p oły z GOK Nowe Miast o m., - godz kapela biesiadna "Jaraczewioki", Cc ltis ': - godz losowanie głów nyc h nagród ',~ - godz koncert grupy Baney M - godz koncert grupy A88A zabawa taneczna do godz z es p ół "Magiej' Moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Punkty gastronomiczne. '11' MATERIALY to. BUDOWLANE II "WESOLEK" /" Sponsor czeki Clr1::ys1yc:zncJ ANGIELSKI!!! Udzielę-korepety cji - szkoła podstawowa. Tel Sołtys Nowego Miasta wraz z mieszkańcami ul. Piaski składa podziękowanie właścicielom firm: Verkap Plus Sp. z o. o., PPHU MAR-PIEK Piotr Kowalewski, p. wójtowi, p. Roguszczakowi, strażakom i wszystkim innym osobom pomagającym podczas powodzi.

11 Festyn rodzinny w Chwalęcinie w niedzielę 4 lipca maluchy, młodzież, dorośli i osoby starsze mogły pobawić się na Festynie Rodzinnym w Chwalęcinie. Sołectwo Chwalecina organizowało już tą plenerową imprezę po raz piąty, dlatego też nie brakowało w nim atrakcji dla każdego. Festyn rozpoczął się o godzinie 14:00 donośnym wstępem muzycznym oraz przemówieniem powitalnym sołtys Violetty Rajczyk oraz wójta gminy Aleksandra Podemskiego. Trzeba oczywiście dodać, że masa ludzi pojawiła s ię dużo przed czasem, aby zająć sobie dogodne miejsca siedzące. Po oficjalnym przywitaniu czyły żywego kankana, a po chwili uraczyły mieszkańców gminy oraz przybyłych gości rozpoczęły się występy tańczących dziewczynek, które były doskonale przygotowane przez Mariolę Dzierlę, która wraz z Mariuszem Rajczykiem prowadziła całą imprezę. Dziewczynki zaprezentowały się w dwóch odsłonach. Najpienv zatat\ widownię tańcem z pomponami niczym prawdziwe chirliderki. Następną atrakcją był, występ Maliy Mikołajczak - laureatki I miejsca Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Nowym Mieście nad Wartą oraz występ grupy tanecznej L..~ ~ ~_~_""" z Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie. O godzinie 15:00 każdego przybyłego malucha oraz młodzież porwał do zabawy "Cyrk Julcio", czyli artyści plenerowego spektaklu cyrkowo-kabaretowego. Występy akrobatyczne klaunów na szczudłach nie pozostały obojętne żadnemu dziecku. Wszystkie chętnie wykonywały układ taneczny, który prezentowali artyści. Na festyn ie każdy miłośnik motocykli mógł poczuć s ię spełn iony, ponieważ organizatorzy zaprosili grupkę motocyklistów, którzy zapewnili emocje efektownym wjazdem na swych maszynach. Każdy mógł podejść i obejrzeć z bliska jednoślady - niewykluczona również była przejażdżka. Po południu na festyn ie rozbrzmiały wesołe muzyczne takty, a wszystko dzięki regionalnej kapeli "Średzioki ". Artyści umilali przybyłym popołudnie grając swojską niem zarówno dzieci, jak i osób starszych. Oprócz tych wielu atrakcji odbyły się również rozmaite konkursy i zabawy nie tylko dla dzieci. Można było podziwiać między innymi bieg z oponami oraz obieranie ziemniaków na czas przez wójta i zaproszonych gości. Każda konkurencja była nagradzana miłą niespodzianką, a było och wiele, dlatego każdy miał szansę, aby się wykazać. Od początku trwania festynu można było zakupić losy, aby mieć szansę na atrakcyjne nagrody w Loterii Fantowej. Nagrodą główną był rower górski, a zwycięz cy nie posiadali się ze szczęścia. Dodatkowo podczas trwania festynu dzieci mieszkające w Chwalęcinie mogły wymieniać bony na słodycze, a dzieci spoza miejscowości były częstowane lodami i słodyczami przez żywego chodzącego Kubusia Puchatka. Atrakcji było mnóstwo, dlatego nikomu, kto postanowił spędzić I!~~!!!!!J!~~; w Chwalęcinie :.. -.;;;;..._-_... cały dzień, nie muzykę biesiadną i podwórkową. Jedną z największych atrakcji i niespodzianek było wesołe miasteczko, które zawitało do Chwalecina po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Rozmaite karuzele i kolejka górska cieszyły się naprawdę dużym powodzedoskwierała nuda. Za darmo można było korzystać z trampoli ny, basenu z kulkami, dmuchanej zjeżdżalni czy dmuchanego rodeo. Te miejsca były wprost oblegane przez roześmiane dzieci. Wielka frajdą dla nich był również popcorn i wata cukrowa. Organizatorzy zadbali o stoiska gastronomiczne, przy których można było zakupić coś ciepłego z grilla, fastfoody, pyszną grochówkę i napić się czegoś orzeź wiającego. Około godziny 20 :00 rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem "Reset", któly ponvał wszystkich zgromadzonych do wspólnej zabawy. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Jak co roku pogoda dopisała. Z perspektywy 5 lat widać, że chwalęciilski festyn cieszy się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem, co nawet zasugerował w przywitaniu wójt, dlatego też nie pozostaje nam nic innego jak poczekać na następny. Ciekawe czym organizatorzy zaskoczą nas w przyszłym roku? Kamila Krzyżosiak

12 JAROCIN FESTIWAL ZNÓW PRZYCIĄGNĄŁ MŁODZIEŻ Lipcowe, ciepłe wieczory sprzyjają organizowaniu w całej Polsce rozmaitych festiwali. Imprezy te przyciągają tysiące młodych ludzi. Także pobliski nam Jarocin, jak co roku zamienił się na trzy dni w festiwalowe miasto. Na ulice wyszli ludzie w ekscentrycznych i oryginalnych strojach, przedstawiciele wielu subkultur w irokezach, glanach czy czerwono- z ielono-żółtych beretach. Na co dzień tak wie le ich dzieli: pdmienny wyg l ąd, ró ż ne zasady, obyczaje, zwykle także rodzaj sluchanej muzyki. Jednak coś ich łączy. Nieodlączny element garderoby w postaci pomaraiiczowo-szarej bransoletki na ręce: karnet na Jarocin Festiwal. Nic nie jednoczy tak bardzo jak muzyka, chęć samod z ielności i uwolnienia s i ę na trzy dni od swoich rodziców. Taka wjaśnie mieszanka wiciu subkultur wypelnila Jarocin w niecodzienny, c ie szący oko sposób. Co takiego ma w sobie Jarocin że przyciąga mlodzież od tylu lat? Na to pytanie odpowiedziala mi jedna z uczestniczek restiwalu Dorota " Hmmm... Jarocin Festiwal? Sądzę, że jest wspaniałym wydarzeniem, co potwierdza atmosfera, jaka tam panuje. Wszyscy, którzy przybyli do Jarocina na istne "święto polskiego rocka", bo tak chyba można nazwać sam festiwal. są pozytywnie nastawieni i otwarci na innych ludzi. Osobiście pociąga mnie przesłanie, z którym wszyscy przybywają - wspaniała zabawa, bo przecież glównie o to chodzi.(... ) W dawnych czasach w Jarocinie okazywano pragn ienie wo l ności - na scenie jak i w ś ród publiczności. Dziś stanowi on ca lkowitą odskoczn i ę od codzienno';ci przy dźwiękach ulubionej muzyki, co gwarantuje niezapomniane w rażenia," Ludziom, którzy poznali moc Jarocin Festiwalu, nie przeszkadza barwny, hałaśliwy tlumek oraz niecodzienne sytuacje na uli cach. Dostrzegają urok beztroskiego siedzenia w rowach, na krawężnikach oraz na murkach. Druga część mieszkaliców Jarocina czuje wstręt do tych halasów, nieznośnej muzyk i oraz dziwnie ubranej m łod zieży. Jednak i to s i ę zmi enia. Festiwal jest coraz bardziej tolerowany przcz ludzi mających z nim niewiele wspólnego. Kojarzen ie go z festiwalami organizowanymi w burzliwych latach PRL-u to ogromny błąd. Zbyt wiele s i ę zmienilo. Nawet młodzie ż szuka teraz innego rodzaju wolnośc i. Ostatnio starsze osoby wypowiadają się, że Jarocin Festiwal zm ienia s i ę na lepsze, w porównan iu do festiwaiów sprzed dwudziestu lat. Każdy uczestnik wygląda jak chce, odczuwa swoją wo l ność, którą może zademonstrowa ć strojem, który zosta łby skrytykowany przez spolec z eństw o w zwykły dzieli. Może poczuć się we wspólnocie z innymi Illdźmi, którzy przyjeżdżają na festiwal w tym samym celu. Zaw iera nowe znajo mo ści. A co z muzyką? Przecież Jarocin Festiwal serwuje przede wszystkim kapitalną muzykę. Jest ona istotna, bez niej organizowanie festiwalu byłoby niemożliwe. To główny czynnik, który przyciąga na festiwal mlo dzież. Za stosunkowo niewielkie sumy mogą przez trzy dni zobaczyć na żywo całe mnóstwo dobrych koncertów, nie tylko polskich kapel, ale także tych z Make Up dla najmłodszych Cienie do powiek, tusz do rzęs, lakier do paznokci - to główne rekwizyty jakie miały do dyspozycj i czytelniczki Oddziału dla Dzieci przy BPG w Nowym Mieście n/w na piątkowych zajęc iach. 9 lipca 2010 r. dziewczynki wraz z mamami stworzyły mały salon kosmetyczny, w którym każda kobieta - duża i mała mogła poddać się metamorfozie. Ta przyjemność nie mogła również ominąć głównej organizatorki całego zamieszania - pani Małgosi :- ) Dziewczynki i mamy zachwycone efektami wspólnej pracy chętnie pozowały do zdjęć. K.P. poza granic naszego kraju. Wielu ludzi przyjeżdża na koncerty konkretnych zespolów, które są dla nich dobre i przez nich szanowane. Daje to ogromną porcję doskonalej zabawy, odważniejsi sza l ej ą pod sceną, talicząc w tumanach kurzu pogo. Inni dalej od sce ny podrygują w mni ejszych grupach, jeszcze inni d elektują s i ę mu zyką leżąc lub siedząc na trawie z dala od tłumu. Szukają przekazu danego kawalka. My młodzi, mimo że, chcemy jak najbardziej się wyróżniać, mamy skia nno ści do podążania za ty m, co jest trendy. A Jarocin Festiwal z roku na rok staje się po prostu modny. Cieszy się ogromn ą slawą, ś wia dc zą o tym wszystkie sprzedane bilety. Już po festiwalu dobry znajomy Paweł zapytany o to, dlaczego w ogóle wybra ł się na ten festiwal, odpowiada: " Wybrałem się na Jarocin Festiwal, ponieważ slucham właśnie takiego typu muzyki, jaki jest rozpowszechniany na festiwalu. Lecz nie byl to jedyny powód. Bardzo waż na było dla mnie także to, że moi przyjaciele również się wybierali, m ogliśmy w ten sposób mile spędz ić czas. Ale chyba najważniej sze było to, że Pidżama Porno reaktywowala s i ę na tylko ten jeden koncert I " Na Jaroc in Festiwal jeździ się także po to, by nauczyć się samodz i e l nośc i. Osoby spędzające trzy dni na polu namiotowym, w warunkach różniąc yc h się bardzo od domowych, maj ą małą"szkolę przetrwania". W zależności od pogody mogą się w swoich namiocie u go towa ć lub utopić. To także ma niesamowity czar. Nauka dbania o siebie oraz o swo ich lokatorów rodzi jeszcze w ięk sze poczucie wspólnoty, stwarza nowe przyjaźnie. Dla mlodych ludzi jest to wprost idealny pomysł na spędzenie tych trzech dni. Na festiwalu można poznać osoby, które przyjeżdżają tylko i wyłącznie na pole namiotowe "... bo p rzecież muzykę slychać." Wiele młodych ludzi, którzy z różnych przyczyn nie mogą zostać uczestnikiem fest iwalu, sł uchaj ą muzyki na pobliskim polu, z azł oconym zboże m lub w rowach. To tak że ma swój czar, ludzie Ci są nieodłącznym elementem festiwalu, pokazują, że to impreza dla każdego oraz, że poza polem koncertowym również można s ię świet ni e bawić. Jarocin Festiwal: trzy dni doskonałej zabawy, odskocznia od rzeczyw isto śc i, "święto polskiego rocka", spotkanie z przyjaciólmi, sz koła przetrwania lub też impreza indywidualności. Jakkolwiek by nie uka zać rzeczywistości festiwalu, jest on jak najbardziej po żąda ny i jak najbardziej potrzebny mlodzieży z większych i mniejszych miejscowo śc i takich jak te, leżące na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą. Festiwal ten zbliża, kreuje nowc znajomości, daje radość. Jego czar polega wlaśnie na tym. Jednoczy pokolenia, ludzi różnyc h subkultur, fa nów odmiennych zespo łó w, mi eszka ńców wielu rniejscowości. A nam mlodym przede wszystkim daje nowy wymiar wolności. Dagmara Świerkowska

13 r A T i v T 1 I ROWEREM DO ŚMIEŁOWA Dnia 8 lipca grupa pań spotykających się co czwartek w bibliotece postanowiła tym razem wybrać się na wycieczkę rowerową do Śmiełowa. Do grupy pań dolączyło też kilka innych osób zainteresowanych takim rodzajem spędzenia wakacyjnego czasu. Wyruszyliśmy sprzed biblioteki w kierunku Wolicy Koziej a potem do Dębna i Lgowa, aby po półtoragodzinnej jeźd z ie dotrzeć do Śmiełowa. Pogoda była słoneczna, dlatego po przyjeździe na miejsce miło było odpocząć przy filiżance dobrej kawy i pysznych lodach w cieniu śmielowskich drzew. Kiedy s i ły zostały nieco zregenerowane, cała grupa ruszyła na spacer po pięknym parku. Dużym zainteresowaniem cieszył się ogródek Zosi, a w nim wie- Przystanek Woodstock 2010 le znanych i mniej znanych roślin. W drodze powrotnej cała grupa wstąpiła na taras widokowy w okolicy Żerkowa, aby podziwiać piękną panoramę okolicy. Ale to nie koniec atrakcji. W Dębnie nieopodal Domu dla bezdomnych czekało przygotowane dla nas ognisko. Kiełbaski upieczone samodzie lnie po wyczerpującej je ździe smakowały wyśmienicie. Wróciłyśmy zadowolone i opalone z postanowieniem, że częściej będziemy organizować takie wycieczki. Maria Tomczak Woodstock - jest festiwalem muzycznym organizowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jest to obecnie największy darmowy festiwal na otwartym powietrzu. Na tą imprezę co roku przyjeżdżają coraz to nowe gwiazdy. I trudno w tym miejscu jednoznacznie powiedzieć, dla kogo festiwal jest przeznaczony. Bo wokół sceny spotykają się ludzie z różnych pokoleń. Ci, którzy dawno już pożegnali się z czynną pracą zawodową i ci, którzy przybyli tu w dzieci ęcych wózkach... I każdy znajdzie tu coś dla siebie. Bo Woodstock to nie tylko ten głośny, mocny rock. To także Akademia Sztuk Przepięknych, to także Scena Folkowa, to mnóstwo innych atrakcji, które przyciągają tłumy ludzi. W tym roku mogliśmy wysłuchać między innymi koncertu grupy Papa Roach, Justyny Steczkowskiej występującej z rodziną i przyjaciółmi, Armii czy Michała Jelonka. Na Scenie Folkowej wystąpiła Arka Noego czy Wolna Grupa Bukowina. Na tegorocznym festiwalu nie mogło zabraknąć akcentu Chopinowskiego. Jazzowe interpretacje na temat Chopina mistrzowsko wykonali Leszek Możdżer i Tymon Tymański. Akademię Sztuk Przepięknych odwiedziło w tym roku wielu znakomitych gości - miedzy innymi Marek Konrad, który opowiadał na temat swojej pasji jaką jest wino, czy też profesor Leszek Balcerowicz, któly w bardzo bezpośredni sposób rozmawiał z młodymi bez przerwy podkreślając, że młodzież to nasza wspólna przyszłość - przyszłość całej Europy. W czasie trwania festiwalu zbierana jest również krew, ta akcja znajduje wielkie poparcie wśród uczestników imprezy. Zrobić coś dla siebie i dla innych. Nad całością czuwał jak zwykle niezmordowany Jurek Owsiak, który już w piątek stracił głos, ale wytrwał do końca i tak jak zawsze pożegnał wszystkich do następnego roku tradycyjnym "sie ma". M.T.

14 Sierpiel] WIADOMOŚCI LOKALNE Nr 08/ 137 Strona 15 Honduras Mistrzem Świata!!! Dnia 11 lipca 2010r odbyły się półfinały i finał Mistrzostw Świata o Puchar wójta Nowego Miasta nad Wartą. W obecności zaproszonych gości wójta Gminy Nowe Miasto, sołty sa Chociczy oraz dyrektora zespołu Szkół w Chociczy odbyły się dwa półfinały: W pierwszym półfin a l e Honduras wygra ł wysoko z Meksykiem po tw i e rdzaj ąc swoje aspiracje do s i ęgnięcia po naj wyż s ze trofeum. Honduras - Meksyk 6: 1 (1:0) P. Kropski, A. Golir\ski, J. Koterba, R. Szymczak 2, R. P ł ó cieniczak - D. Gadomski W drugim półfi nal e w pierwszej p o ł ow i e meczu przeważa ł a dru ży n a Ghany ni eznaczni e prowad ząc, natomiast w drugiej połowie mecz s i ę wyrównal i zako{lczyl remisem I:], o awansie do finału za d e c ydow a ł y rzuty kallle, które w ygra ł a dru żyna Ghany 3:2. Argentyna - Ghana I:] (O:]) 2:3k T. Marciniak - T. Józiak Mecz o 3 mi ejsce ro z egrały d ru ży ny Meksyku i Argentyny. Du ż ą ni es podziank ę sprawila dru ży n a Argentyny pokonuj ąc wysoko 6:3 dru żyn ę Meksyku, która w rozgrywkach grupowych w y grała wszystkie mecze. Meksyk - Argentyna 3:6 D. Gadomski 2, M. Rutkowiak - P. H yżyk 3, T. Marciniak 2, sam. Finał Mistrzostw Ś w i a t a rozgrywany na boiskach w Chociczy b ył bardzo e mocjonuj ąc y. W pierwszej połow ie meczu gra była bardzo z a cię t a, o bfitow a ła w dużą ilość przewinień. W drugiej p o ł o wie zawodnicy Hondw'asu pr zejęli inicjatywę na boi sku pewnie wygrywając 4:] Honduras - Ghana 4: ] P. Kropski 2, R. Płócienic za k, R. Szymczak - P. Zagawa Najlepsze drużyny Mistrzostw Świata w Chociczy: 1. Honduras, 2. Ghana, 3.Argentyna, 4.Meksyk Wyróżnieni zawodnicy Mistrzostwo Puchar wójta: - Najwszechstronniejszy zawodnik - Daniel Plócieniczak (Honduras) - Najlepszy strzelec - Dariusz Gadomski (Meksyk) - Najlepszy Bramkarz - Pawel Parus (HoIIduas) D z i ękuj ę wszystkim osobom, które pomogł y w organizacji turnieju. Marcin Wojtczak Piątkowe zajęcia w plenerze Każdego piątku w Bibliotece Publi cznej Gminy Nowe ' Każdego piątku w Bibliotece Publicznej Gminy Nowe Miasto n/wartą odbywaj ą się z ajęcia dla dzieci, podczas których mo ż na m.in. stworzy ć pr zepiękne prace plastyczne, pospacerować, rozw i ązywać zagadki itp. 2 lipca 2010 r. dzieci wraz z bibliotekarką ud ały się w plener, aby dowolną tech- ""'_"!IIii'~ nikąplastyczną przedstaw i ć budynek GO- ~~~, K-u. Plastycy - amatorzy siedząc na kocu i mając do dyspozycji różne narzędzia malarskie stworzyli piękne prace, które można p odz iwi ać w Oddziale dla Dzieci. Pani Małgosia serdecznie zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą efektywnie spo żytkować wakacyjne popołudn i e na piątkowe spotkania o godz. 16:00. K.P.

15 Strona 16 WIADOMOŚCI LOKALNE Nr 08/137 Sieroien 20 I O LZS SZYPŁÓW MISTRZEM POWIATU! W tym roku gospodarzem rozlywek powiatowych była gmina Krzykosy. Dnia r. na boisku w Witowie rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej drużyn amatorskich o Puchar Starosty Śred z kiego.. W turnieju zagrali mistrzowie gmin z powiatu ś red z kiego. I tak g min ę Nowe Miasto r e prezentowała drużyna LZS SZYPŁÓW, z gminy Krzy kosy Bro Team Witowo, z gminy Ś r o d a Wlkp. Sokól Pławce i z gm iny Dominowo drużyna Dominowa. Mecze o dbywały się 2 x 30 minut. Pary półfinałowe: LZS SZYPŁÓW - Dominowo 5: 1(3:1) Bro team Witowo - Sokół Pławce 0:0 karne 5:4 Mecz o 3 miejsce: Dominowo - Sokół Pławc e 3:3 kal11e 5:4 minimalnie w rzutach karnych wygrał mistrz gminy Krzykosy Bro Team Witowo. W Tym roku mistrz gminy Nowe Miasto nie dał żadnych szans drużynie z Witowa i pewnie zdobył tyhlł mistrza powiatu W tym roku gospodarzem była gmina KJzykosy, rozglywki odbyły się na boisku w Witowie, gdzie nad organi zacją czuwał dyrektor GOK KJZykosy Ryszard Włodarczyk. Warto nadmienić, że inicjatorem tych rozgrywek jest Jarosław Wawrzyniak, który tradycyjnie co roku czuwa nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów. Podczas turnieju obecni byli starosta średzki Piotr Piekarski, wójt gminy Krzykosy Andrzej Janicki oraz radny powiatowy Jarosław Wawrzyniak. W sierpniu w Ko lniczkach odbędzie się spotkanie kierowników drużyn, które chcą wziąć udział w rozgrywkach piłk i nożnej w naszej gminie w sezonie 20 10/ FINAL LZS SZYPLÓW - WITOWO 3:0 KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 1. LZS SZYPLÓW 2, WITOWO 3,DOMINOWO 4. PLAWCE Dru ży ny Szypłowa oraz Witowa spotkały s i ę przed rokiem w finale rozgrywek powiatowych, gdzie wówczas Rząd górny od lewej: Grzegorz Pohl, Maciej Matuszczak, Andrzej Dyderski, Tomasz Roszyk, Maciej Roszyk, Przemysław Dobrowolski, Ł u kasz Stefaniak, Piotr Mrugaiski, Ryszard Stefaniak, Piotr Bogaczyk, Adam Gwizdek, Mic h ał Bogaczyk, Jarosław Wawrzyniak (radny powiatowy, trener LZS Szypłów), starosta powiatu średzkiego Piotr Piekarski, wójt gminy Krzykosy Andrzej Janicki. Rząd dolny od lewej: Łukasz Mahlszak, Bartosz Jędrzak, Sławomir Matuszak, Mikołaj Grodzki, Łukasz Konarski, Tomasz Nowakowski. Jacek Gołębiak WIADOMOSCI LOKALNE rcdaguje zespól w skhl~z ic:.i~lia Rzepka (redaktor naczelny), Magdulena Florczak, Monika Urbaniak, Czeslaw Jarceki, I\'laciej Kuderczak, Mieczysław Rzcpkll, Teresa Antczak, Iwon~1 i Piotr Czcszyk, Maria Stamicrowska, Maria i Roman 'Jeziorni, Agata Strugahl, Małgorzata Kudcrska - Puszkicwicz, Krystyn:, Muzolf, Maria Tomczak, Jacek Gol~bil:lk, Oagmanl ŚWierkowska, Krzysztof CichoiJ Sklad komputerowy:.iulia Rzepka Redakcja zastrzcg41 sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiu"y tytulbw. \Vydawca: Stowarzyszenie Milośnikó,; Ziemi Nowomiejskiej. Adres redakcji: ul.poznmiska 8 a, Nowe Miasto n.wartą. Telefon do redakcji: (O) c-mail: Druk: Drukarnia ABEDIK PoznaiI, ul. Łllgańska 1, Poznań, tel. +(48 61)

lokalne W IADOMOŚCI nr 4 Do Częstochowy miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą

lokalne W IADOMOŚCI nr 4 Do Częstochowy miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą W IADOMOŚCI nr 4 lipiec 1999 miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą lokalne ROKI W ostatnią sobotę czerwca ponad trzy tysiące osób bawiło się na zorganizowanych nad Wartą w Nowym M ieście

Bardziej szczegółowo

v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem

v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2012) ISSN 1895-7498 1 3(27) lipiec-wrzesień 2012 Cena 2,50 zł z VAT W numerze m.in.: v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem - rozmowa z Mieczysławem Frączkiem,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 5 (81) lipiec/sierpień 2011 ISSN 1730-9190 Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte Rocznice zawsze zmuszają do refleksji, przywołują wspomnienia.

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

Zapachy i smaki, że palce lizać

Zapachy i smaki, że palce lizać www.warminskizakatek.com.pl nr 10(32) Październik 2012 Pogoda ducha zwyciężyła z deszczową aurą Niedziela 23 września upłyneła mieszkańcom Kandyt i okolic pod znakiem dobrej zabawy. Jarmark zorganizowała

Bardziej szczegółowo

LINIEWO KOMUNIK AT WÓJTA GMINY LINIEWO GR ADOBICIE PODJĘTE DZIAŁANIA

LINIEWO KOMUNIK AT WÓJTA GMINY LINIEWO GR ADOBICIE PODJĘTE DZIAŁANIA gazeta bezpłatna, listopad 2012 LINIEWO Aktualności Gminne KOMUNIK AT WÓJTA GMINY LINIEWO GR ADOBICIE PODJĘTE DZIAŁANIA W dniu 3 sierpnia 2012r. nastąpiło gradobicie w części Gminy Liniewo, w wyniku którego

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

Zdobyli Twierdzę Modlin

Zdobyli Twierdzę Modlin DODATEK TV Parkujemy po mistrzowsku Zdobyli Twierdzę Modlin str. 3 Wolniej przez Konary str. 4 Średniowieczny gród czytaj na str. 9 str. 5 Europejskie Wędrówki R E K L A M A str. 8 Biegowe środy str. 16

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE

LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 39 / Lipiec 2012 ESEJ O TOLERANCJI I DIALOGU str. 2, 7 LOTNISKO W MODLINIE OTWARTE str. 2, 8 Od Redakcji WIEŚCI Z RADY Spis treści Od Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Motorem przez Europę

Motorem przez Europę BIULETYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA NR 3 (77) 2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień Motorem

Bardziej szczegółowo

GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

GBP w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek MAJ 2011 R. U r z ą d G m i n y w O s t r o w i e W i e l k o p o l s k i m A l. P o w s t a ń c ó w W i e l k o p o l s k i c h 1 2 6 3-4 0 0 O s t r ó w W i e l k o p o l s k i k a n c e l a r i a @

Bardziej szczegółowo

100 lat harcerstwa. ale inaczej. w Kuczynce. Dożynki w Pogorzeli. Śmiertelne żniwo. Decyzja o rewirach zapadnie jesienią. Powiat na zdjęciach,

100 lat harcerstwa. ale inaczej. w Kuczynce. Dożynki w Pogorzeli. Śmiertelne żniwo. Decyzja o rewirach zapadnie jesienią. Powiat na zdjęciach, Czytaj na str. 2 e-mail: redakcja@zycie-gostynia.pl Nr ISSN 1508-6720 Nr indeksu 360759 Cena 2,50 zł (w tym 0% VAT) Śmiertelne żniwo w Kuczynce Dożynki w Pogorzeli Do tragicznego wypadku doszło w Kuczynce,

Bardziej szczegółowo

Skanska SA wykonawcą budowy Europejskiego Centrum Muzyki

Skanska SA wykonawcą budowy Europejskiego Centrum Muzyki Nr 8 (189) Sierpień 2011 Cena: 1,50 zł (w tym 8%VAT) ISSN 1231-4641 www.zakliczyninfo.pl Jeleniowate na topie Brzyście. Na I Ogólnopolską Konferencję Hodowców Jeleniowatych zaprasza Władysław Żabiński

Bardziej szczegółowo

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz.

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz. ISSN 1507-4447 MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. Informacje na odwrocie www.facebook.com/miastominskmazowiecki 1 Strefa ograniczonego postoju dla użytkowników pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Nr 9 - Wrzesień 2014 (182)

Nr 9 - Wrzesień 2014 (182) Nr 9 - Wrzesień 2014 (182) Gminny Biuletyn Informacyjny Policjanci z Kłomnic otrzymali dwa nowe oznakowane radiowozy m-ki Kia Cee d Spis treści Drodzy czytelnicy! M inęły wakacje i nasze dzieci oraz młodzież

Bardziej szczegółowo

Gminne Święto Plonów

Gminne Święto Plonów Gmina Trzebnica wysoko w rankingu samorządów str. 8 Zbudowano nowe place zabaw str. 11 Zapraszamy na Święto Sadów str. 20 Rekord Êwiata w Trzebnicy! Rozegrane w Trzebnicy po raz pierwszy zawody Strongman

Bardziej szczegółowo

Nr 10 (173) październik 2009 ISSN 1233-605X Cena 2,50 zł. Spotkanie po latach. Jednogłośnie za Orlikiem. Duchy spod Walichnów.

Nr 10 (173) październik 2009 ISSN 1233-605X Cena 2,50 zł. Spotkanie po latach. Jednogłośnie za Orlikiem. Duchy spod Walichnów. Miesięcznik informacyjno-publicystyczny 8 Jednogłośnie za Orlikiem 19 Spotkanie po latach 22 Duchy spod Walichnów Nr 10 (173) październik 2009 ISSN 1233-605X Cena 2,50 zł VideoArtKluk Jubileusz OSP Tegoroczne

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

Z ostatniej chwili: X Gala Laureatów za nami. Mamy kilkudziesięciu laureatów! Na zdjęciu od prawej jedna z laureatek Anna Miszkowska i wręczający jej

Z ostatniej chwili: X Gala Laureatów za nami. Mamy kilkudziesięciu laureatów! Na zdjęciu od prawej jedna z laureatek Anna Miszkowska i wręczający jej Z ostatniej chwili: X Gala Laureatów za nami. Mamy kilkudziesięciu laureatów! Na zdjęciu od prawej jedna z laureatek Anna Miszkowska i wręczający jej nagrodę: Daniel Koko, Bożena Pawłowicz i Alicja Kownacka.

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 2 (2 2 4 ) ISSN 1 2 3 0-8 5 1 X 13 stycznia 1995 r. 7 0 0 0 zł W numerze: 2 Czy burmistrz boi się urzędników? rozmowa z Pawłem Jachowskim s.5 Nie jestem

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 .: 20 lat w parafii Jedlińsk :. .: Jedlińskie trojaczki :. .: II Turniej sołectw :. .: Ochotnicza Straż Pożarna:.

www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 .: 20 lat w parafii Jedlińsk :. .: Jedlińskie trojaczki :. .: II Turniej sołectw :. .: Ochotnicza Straż Pożarna:. www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421.: 20 lat w parafii Jedlińsk :. Życiorys ks. prałata Henryka Ćwieka, który od 1987 r. pełni funkcję str. proboszcza

Bardziej szczegółowo

Nr 28 (302) PIELGRZYMKA

Nr 28 (302) PIELGRZYMKA Jarocińska Nr 28 (302) TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Closterkelier gra w piątek Zespól Closterkeller będzie drugim gościem Letniego Ogródka Muzycznego JA-Radia i Browaru Krotoszyn, który jest sponsorem całego

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo