Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZZP /AŁ/11 Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w złotych równowartoci kwoty na przeprowadzenie kursów opiekun, sprztaczka, kucharz-kelner, kosmetyczka, bukieciarstwo na rzecz uczestników w ramach PO KL Ogłoszenie zamieszczono w dniu 7 wrzenia 2011r. 1. w Biuletynie Zamówie Publicznych na stronie: numer ogłoszenia: , 2. na stronie internetowej Zamawiajcego: na tablicy ogłosze w siedzibie zamawiajcego ul. Limanowskiego 134, Radom Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu Adres pocztowy: ul. Limanowskiego 134, Radom, województwo: mazowieckie Tel./Fax: , wew. 223 Tel./Fax: Adres strony internetowej zamawiajcego: I.2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów opiekun, sprztaczka, kucharz-kelner, kosmetyczka, bukieciarstwo na rzecz uczestników w ramach PO KL. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów na rzecz uczestników (Beneficjentów Ostatecznych) projektu systemowego pt.: Aktywno szans na lepsze jutro, realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na przedmiotowe zamówienie składaj si nastpujce zadania: a) przeprowadzenie kursu opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci; b) przeprowadzenie kursu profesjonalna sprztaczka; c) przeprowadzenie kursu kucharz kelner z obsług imprez okolicznociowych i dekoracj stołów, d) przeprowadzenie kursu kosmetycznego z elementami wizau i stylizacj paznokci; e) przeprowadzenie kursu bukieciarstwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia poniej EUR. II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupełniajcych: Tak. Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamówie uzupełniajcych: Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówie uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie przekraczajcych 50% wartoci zamówienia podstawowego i polegajcych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): Główny przedmiot: II.1.6) Czy dopuszcza si złoenie oferty czciowej: Nie. II.1.7) Czy dopuszcza si złoenie oferty wariantowej: Nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Data zakoczenia: 17/12/2011r. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

2 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie. III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania, w tym w szczególnoci: III. 3.2) Wiedza i dowiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiajcy uzna za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykazanie, e Wykonawca dysponuje: min. 8 lokalami dostosowanymi do potrzeb realizacji działa grupowych (grupy maksymalnie 11-osobowe), wyposaonymi w podstawowe sprzty biurowe (krzesła, biurka, itp.) oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do naleytego przeprowadzenia kursu. Wszystkie lokale, z których bd korzysta uczestnicy musz spełnia wymogi wynikajce z przepisów BHP, sanitarnych i p.po. Oceny spełniania w/w warunku zamawiajcy dokona metod SPEŁNIA NIE SPEŁNIA na podstawie złoonego owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych wymienionego w pkt III.4.1) na druku, którego wzór został dołczony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt III III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiajcy uzna za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazanie, e Wykonawca dysponuje: min. 8 osobami, w tym: - w zakresie zadania a): min. 2 osobami posiadajcymi wykształcenie wysze, a take posiadajcymi min. 3-letnie dowiadczenie zawodowe w pracy przy opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub dziemi oraz posiadajcymi dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole oraz w zakresie zadania b): min. 1 osob posiadajc wykształcenie minimum rednie, a take posiadajc dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole z zakresu profesjonalnego sprztania oraz w zakresie zadania c): min. 2 osobami posiadajcymi wykształcenie minimum rednie o kierunku gastronomicznym, a take posiadajcymi min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kucharza oraz posiadajcymi dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole oraz w zakresie zadania d): min. 2 osobami posiadajcymi wykształcenie wysze o kierunku kosmetologia, a take posiadajcymi min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kosmetyczki i min. roczne dowiadczenie w stylizacji paznokci, oraz posiadajcymi dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole oraz w zakresie zadania e): min. 1 osob posiadajc wykształcenie minimum rednie, a take posiadajc min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kwiaciarki oraz posiadajc dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole. Łcznie Wykonawca powinien dysponowa co najmniej 8 osobami spełniajcymi w/w kryteria. Przez pojcie "kurs" lub szkolenie Zamawiajcy rozumie pozaszkoln form kształcenia o czasie nie krótszym ni 30 godzin zaj edukacyjnych, której ukoczenie umoliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych, realizowan zgodnie z programem nauczania przyjtym przez organizatora kształcenia (Wykonawc). Oceny spełniania w/w warunku zamawiajcy dokona metod SPEŁNIA NIE SPEŁNIA na podstawie złoonego owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołczony do materiałów przetargowych oraz dokumentów, o których mowa w pkt III III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Z treci załczonych owiadcze i dokumentów musi wynika jednoznacznie, i Wykonawca spełnia w/w warunki. Wystarczajcym powodem do wykluczenia wykonawcy moe by brak w ofercie wymaganych owiadcze lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiajcego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

3 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu, naley przedłoy: 1. wykaz narzdzi, wyposaenia zakładu i urzdze technicznych dostpnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami, 2. wykaz osób, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usług, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wykształcenia niezbdnych dla wykonania zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedłoy: 1. owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2. aktualny odpis z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 3. aktualne zawiadczenie właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zawiadczenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 4. aktualne zawiadczenie właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Wykonawca powołujcy si przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postpowaniu na potencjał innych podmiotów, które bd brały udział w realizacji czci zamówienia, przedkłada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okrelonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii powiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca składa ofert przez ustanowionego pełnomocnika; 2. W przypadku podmiotów wystpujcych wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych. 3. Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego łczcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponował zasobami niezbdnymi do Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

4 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizacji zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załczonych do oferty dotyczcych tych podmiotów s powiadczane za zgodno z oryginałem przez te podmioty. III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowi osoby niepełnosprawne: Nie. SEKCJA IV: PROCEDURA. IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak. Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunków zmian: Strony zastrzegaj moliwo zmiany umowy za zgod obu stron w nastpujcych przypadkach: 1. zmiany w terminach realizacji usługi, z przyczyn niezalenych od Wykonawcy, a take na wniosek Zamawiajcego, 2. zmian dotyczcych osób wskazanych w ofercie do wykonania zamówienia, w przypadkach, gdy z przyczyn niezalenych od Wykonawcy wynikajcych z sytuacji losowych wskazane przez Wykonawc osoby nie mog realizowa usługi, pod warunkiem, i Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu do akceptacji osoby z takimi samymi lub wyszymi kwalifikacjami. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostpna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: /Przetargi Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mona uzyska pod adresem: Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu Zespół ds. Zamówie Publicznych ul. Limanowskiego 134, pok. 309B, Radom, w godzinach pracy Orodka. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu lub ofert: Data: 15/09/2011 godzina: 12:00 Miejsce: Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu Zespół ds. Zamówie Publicznych, ul. Limanowskiego 134, Radom, sekretariat, pok. 003 (parter). IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.15) Informacje dodatkowe, w tym dotyczce finansowania projektu/programu ze rodków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pt.: Aktywno szans na lepsze jutro, realizowanego w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej,. IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pastwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by przeznaczone na sfinansowanie całoci lub czci zamówienia: Tak. Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej mgr Halina Janiszek Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

5 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU ul. Limanowskiego Radom tel , fax www. bip.mops.radom.pl ZAPRASZA DO ZŁOENIA OFERTY W POSTPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartoci mniejszej od kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych NA: PRZEPROWADZENIE KURSÓW OPIEKUN, SPRZTACZKA, KUCHARZ-KELNER, KOSMETYCZKA, BUKIECIARSTWO NA RZECZ UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI ZZP /AŁ/11 zgodnie z procedur przewidzian Ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm.) Radom 2011 Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

6 SPIS TRECI : Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Nazwa oraz adres Zamawiajcego. II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Informacja o moliwoci składania ofert czciowych. IV. Informacja o moliwoci składania ofert wariantowych, zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniajcych. VI. Opis przedmiotu zamówienia. VII. Termin wykonania zamówienia. VIII. Warunki udziału w postpowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków. IX. Wykaz owiadcze lub dokumentów, jakie ma dostarczy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu. X. Informacje o sposobie porozumiewania si zamawiajcego z wykonawcami. XI. Wyjanienia treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XII. Wymagania dotyczce wadium. XIII. Termin zwizania ofert. XIV. Opis sposobu przygotowania ofert. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XVI. Sposób obliczenia ceny. XVII. Waluta, w jakiej bd prowadzone rozliczenia zwizane z realizacj niniejszego zamówienia. XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty, podanie znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert. XIX. Moliwo wykonania czci zamówienia przez podwykonawców. XX. Informacje o formalnociach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XXI. Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy. XXIII. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługujcych wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia. XXIV. Postanowienia kocowe zasady udostpniania dokumentów. XXV. Dokumentacja przetargowa. Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

7 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJCEGO Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu reprezentowany przez Dyrektora Orodka w Radomiu Pani Halin Janiszek ul. Limanowskiego 134, Radom Godziny urzdowania: pn pt. w godz NIP: REGON: Osoba uprawniona do porozumiewania si z Wykonawcami w sprawach procedur Prawa Zamówie publicznych: Aneta Łcka tel. (048) wewn. 223, fax (048) wewn. 223 lub (048) Sygnatura nadana postpowaniu przez Zamawiajcego: ZZP /AŁ/11 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci poniej euro na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm.). III. INFORMACJA O MOLIWOCI SKŁADANIA OFERT CZCIOWYCH Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert czciowych. Wykonawca moe złoy tylko jedn ofert na zamówienie. IV. INFORMACJA O MOLIWOCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH, ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ ORAZ PRZEPROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 1. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert wariantowych. 3. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert alternatywnych lub warunkowych. 4. Zamawiajcy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJCYCH Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówie uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, nie przekraczajcych 50% wartoci zamówienia podstawowego i polegajcych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówie. VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów opiekun, sprztaczka, kucharz-kelner, kosmetyczka, bukieciarstwo na rzecz uczestników (Beneficjentów Ostatecznych) projektu systemowego pt.: Aktywno szans na lepsze jutro realizowanego w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej, Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie jest współfinansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspólny Słownik Zamówie: CPV: Usługi szkolenia zawodowego Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

8 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegajca na przeprowadzeniu nastpujcych kursów: a) przeprowadzeniu kursu opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci na rzecz 13 osób/uczestników (ilo maksymalna) - beneficjentów Projektu Systemowego Aktywno szans na lepsze jutro, w wymiarze 180 godzin dydaktycznych (edukacyjnych) podzielonych na cz praktyczn i teoretyczn. Udział zaj teoretycznych powinien wynosi nie mniej ni 5 godzin dydaktycznych natomiast udział zaj praktycznych powinien wynosi nie mniej ni 144 godziny dydaktyczne, z czego: - co najmniej 114 godziny dydaktyczne powinny by przeznaczone na praktyk w placówce medycznej zapewniajcej całodobow opiek lub domu pomocy społecznej, oraz - co najmniej 30 godzin dydaktycznych powinno by przeznaczone na praktyk w placówce przedszkolnej. Przez "kurs" Zamawiajcy rozumie pozaszkoln form kształcenia o czasie nie krótszym ni 30 godzin zaj edukacyjnych, której ukoczenie umoliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych, realizowan zgodnie z programem nauczania przyjtym przez organizatora kształcenia (Wykonawc). Program kursu (nauczania) winien by okrelony przez Wykonawc z uwzgldnieniem wszelkich wymaga Zamawiajcego, w szczególnoci zawartych w niniejszej specyfikacji. Zamawiajcy wymaga, aby program kursu (program nauczania) obejmował minimum nastpujce zagadnienia: 1. Etyka w zawodzie opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. 2. Rozwój dziecka. 3. Pielgnacja dziecka w zalenoci od okresu rozwojowego. 4. Wychowanie dziecka: - podstawowe zasady i metody wychowywania dzieci, - kierowanie kontaktami dziecka z otoczeniem, - kierowanie rozwojem mowy, - zabawa i organizacja czasu wolnego. 5. Zdrowie i bezpieczestwo dziecka: - urazy i nieszczliwe wypadki. 6. Opieka nad dzieckiem: - zasady racjonalnego ywienia dzieci, - jadłospis dziecka (przygotowywanie posiłków i potraw), - stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej oraz metod poznawania dziecka, - okrelanie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania, - stosowanie podstawowych zasad i metod wychowania, - stosowanie wybranych zabaw i gier wpływajcych na rozwój dziecka, - utrzymywanie w czystoci skóry dziecka i jego otoczenia, - zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka, - pomaganie w wykonywaniu pomiarów podstawowych parametrów yciowych i zapobieganie chorobom. 7. Opieka osób starszych i niepełnosprawnych: - publiczne i niepubliczne zakłady i formy opieki społecznej w Polsce i Unii Europejskiej, - proces starzenia si organizmu człowieka, - choroby wieku podeszłego, - zadania i rodzaje pielgnacyjno - opiekucze, - rodzaje i zakres wiadczonych usług opiekuczych, - podział beneficjentów (podopiecznych ze wzgldu na stan zdrowia), - postawa opiekuna wobec uczu i sposobu zachowania pielgnowanej osoby, - rozplanowanie zada opiekuczych na stanowisku pracy opiekunki, - przygotowywanie posiłków, - utrzymywanie czystoci w otoczeniu podopiecznego, - załatwianie spraw podopiecznego zwizanych z gospodarstwem domowym, - utrzymanie czystoci skóry, - profilaktyka odleyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia, - aspekty pielgnacyjne rehabilitacji, Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

9 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - utrzymanie czystoci łóka, - zasady racjonalnego ywienia, - wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów yciowych, - realizowanie zada zleconych przez lekarza, - usprawnianie podopiecznego w obrbie łóka i mieszkania, - stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej i technik zbierania informacji, - rozpoznawanie potrzeb podopiecznego w zakresie wykorzystania czasu wolnego, - stosowanie wybranych form terapii zajciowej, - organizowanie zaj rekreacyjnych podopiecznego. 8. Pierwsza pomoc zasady udzielania pomocy w stanach zagroenia ycia: - akty prawne dotyczce pierwszej pomocy, - krwotoki (rodzaje), - złamania (podział złama), - urazy krgosłupa, - postpowanie z poszkodowanym. Kurs powinien zosta zakoczony egzaminem zdobytej wiedzy i umiejtnoci, zorganizowanym przez Wykonawc w zakresie niniejszego zamówienia w ramach wykonywanych zaj praktycznych lub teoretycznych. Celem kursu jest podniesienie przez uczestników kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycie nowych wiadomoci, kompetencji i umiejtnoci umoliwiajcych im aktywizacj zawodow. Wykonawca zobowizany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z naleyt starannoci, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób majcy na wzgldzie osignicie zamierzonego przez Zamawiajcego celu, powszechnie stosowane zasady, warunki, standardy wykonywania tego rodzaju usługi oraz zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. b) przeprowadzeniu kursu profesjonalna sprztaczka dla 4 osób/uczestników (ilo maksymalna) - beneficjentów Projektu Systemowego Aktywno szans na lepsze jutro, w wymiarze 60 godzin dydaktycznych (edukacyjnych), podzielonych na cz praktyczn i teoretyczn. Udział zaj teoretycznych powinien wynosi nie mniej ni 5 godzin dydaktycznych. Udział zaj praktycznych powinien wynosi nie mniej ni 42 godziny dydaktyczne. Przez "kurs" Zamawiajcy rozumie pozaszkoln form kształcenia o czasie nie krótszym ni 30 godzin zaj edukacyjnych, której ukoczenie umoliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych, realizowan zgodnie z programem nauczania przyjtym przez organizatora kształcenia (Wykonawc). Program kursu (nauczania) winien by okrelony przez Wykonawc z uwzgldnieniem wszelkich wymaga Zamawiajcego,w szczególnoci zawartych w niniejszej specyfikacji. Zamawiajcy wymaga, aby program kursu (program nauczania) obejmował minimum nastpujce zagadnienia: 1. Przepisy BHP na stanowisku pracy. 2. Prawo pracy obowizki pracownika, obowizki pracodawcy. 3. Ochrona danych osobowych - tajemnica zawodowa. 4. Rodzaje i typy podłóg: drewniane, z tworzywa sztucznego, ceramiczne, z gresu, kamienne, dywanowe. 5. rodki chemiczne - ich rodzaje i zastosowanie: skład ph, rodki alkaliczne, rodki kwane, rónice midzy chemi popularn a profesjonaln (koncentraty), przygotowanie roztworów roboczych. 6. Dobór rodków czystoci do sprztanej powierzchni. 7. Znajomo i obsługa narzdzi i maszyn słucych do sprztania. 8. Umiejtno prawidłowego zastosowania rodków czystoci. 9. Podstawowe technologie sprztania : - rczne technologie sprztania posadzek, - maszynowe technologie sprztania posadzek, - sprztanie sanitariatów, - mycie powierzchni szklanych. Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

10 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs powinien zosta zakoczony egzaminem zdobytej wiedzy i umiejtnoci, zorganizowanym przez Wykonawc w zakresie niniejszego zamówienia w ramach wykonywanych zaj praktycznych lub teoretycznych. Celem kursu jest podniesienie przez uczestników kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycie nowych wiadomoci, kompetencji i umiejtnoci umoliwiajcych im aktywizacj zawodow. Wykonawca zobowizany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z naleyt starannoci, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób majcy na wzgldzie osignicie zamierzonego przez Zamawiajcego celu, powszechnie stosowane zasady, warunki, standardy wykonywania tego rodzaju usługi oraz zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. c) przeprowadzeniu kursu kucharz kelner z obsług imprez okolicznociowych i dekoracj stołów dla 21 osób/uczestników (ilo maksymalna) - beneficjentów Projektu Systemowego Aktywno szans na lepsze jutro, w wymiarze 150 godzin dydaktycznych, podzielonych na cz praktyczn i teoretyczn. Udział zaj teoretycznych powinien wynosi nie mniej ni 5 godzin dydaktycznych. Udział zaj praktycznych powinien wynosi nie mniej ni 105 godzin dydaktycznych. Przez "kurs" Zamawiajcy rozumie pozaszkoln form kształcenia o czasie nie krótszym ni 30 godzin zaj edukacyjnych, której ukoczenie umoliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych, realizowan zgodnie z programem nauczania przyjtym przez organizatora kształcenia (Wykonawc). Program kursu (nauczania) winien by okrelony przez Wykonawc z uwzgldnieniem wszelkich wymaga Zamawiajcego,w szczególnoci zawartych w niniejszej specyfikacji. Zamawiajcy wymaga, aby program kursu (program nauczania) obejmował minimum nastpujce zagadnienia: 1. Podstawowe wiadomoci z zakresu gastronomii: - zagadnienia dotyczce higieny sprztu w placówkach gastronomicznych, - bezpieczestwo i higiena pracy. 2. Sylwetka kucharza-strój i obowizki. 3. Organizacja pracy. 4. Rodzaje i typy placówek gastronomicznych oraz ich wyposaenie. - umiejtno posługiwania si zmechanizowanymi urzdzeniami gastronomicznymi, - przygotowanie stanowiska pracy, - sprzt kucharski. 5. Techniki sporzdzania mis: - z drobiu, - ryb, - podrobów, - potraw półmisnych. 6. Sporzdzanie zup, sosów gorcych i zimnych. 7. Sporzdzanie deserów, napojów zimnych i gorcych. 8. Sporzdzanie zaksek z warzyw, sera, jaj, misa, wdliny, drobiu, ryb. 9. Etapy produkcji i kolejnoci przygotowywania menu. 10. Proces gotowania, smaenia, duszenia, pieczenia i grillowania. 11. Technologia gastronomiczna oraz towaroznawstwo. 12. Kwalifikacje i predyspozycje zawodowe pracowników serwisu (komunikacja interpersonalna). 13. Organizacja przyj okolicznociowych: - umiejtno dekorowania i eksponowania wykonanych produktów. - dekoracja stołów, - prezentacja potraw na stołach, - zasady podawania potraw. 14. Charakterystyka zastawy stołowej. 15. Bielizna stołowa jej charakterystyka i zastosowanie: - składanie serwetek, - dekoracja stołów na róne okolicznoci. 16. Higiena osobista pracowników serwisu, stroju i miejsca pracy na sali konsumpcyjnej. 17. Karty menu: Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj. 1 z 10 2010-06-02 13:36 Żyraków: Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Żyraków Numer ogłoszenia: 143199-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Gniezno: Usługa szkoleniowa dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach

Gniezno: Usługa szkoleniowa dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Gniezno: Usługa szkoleniowa dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu Edukacja ku samodzielności - propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w mieście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Aleksandrów Kujawski: Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS Zaufaj Nam Numer ogłoszenia: 90889-2012; data zamieszczenia: 20.04.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej. Województwo: Śląskie Tel.: (0-32) 267 30 03, 267 42 37 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych, w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl 1 z 7 2013-06-25 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl Chęciny: Wykonanie usługi szkolenia zawodowego dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo