Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZZP /AŁ/11 Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony o wartoci nie przekraczajcej wyraonej w złotych równowartoci kwoty na przeprowadzenie kursów opiekun, sprztaczka, kucharz-kelner, kosmetyczka, bukieciarstwo na rzecz uczestników w ramach PO KL Ogłoszenie zamieszczono w dniu 7 wrzenia 2011r. 1. w Biuletynie Zamówie Publicznych na stronie: numer ogłoszenia: , 2. na stronie internetowej Zamawiajcego: na tablicy ogłosze w siedzibie zamawiajcego ul. Limanowskiego 134, Radom Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu Adres pocztowy: ul. Limanowskiego 134, Radom, województwo: mazowieckie Tel./Fax: , wew. 223 Tel./Fax: Adres strony internetowej zamawiajcego: I.2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Administracja samorzdowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów opiekun, sprztaczka, kucharz-kelner, kosmetyczka, bukieciarstwo na rzecz uczestników w ramach PO KL. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów na rzecz uczestników (Beneficjentów Ostatecznych) projektu systemowego pt.: Aktywno szans na lepsze jutro, realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na przedmiotowe zamówienie składaj si nastpujce zadania: a) przeprowadzenie kursu opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci; b) przeprowadzenie kursu profesjonalna sprztaczka; c) przeprowadzenie kursu kucharz kelner z obsług imprez okolicznociowych i dekoracj stołów, d) przeprowadzenie kursu kosmetycznego z elementami wizau i stylizacj paznokci; e) przeprowadzenie kursu bukieciarstwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia poniej EUR. II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupełniajcych: Tak. Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamówie uzupełniajcych: Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówie uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie przekraczajcych 50% wartoci zamówienia podstawowego i polegajcych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): Główny przedmiot: II.1.6) Czy dopuszcza si złoenie oferty czciowej: Nie. II.1.7) Czy dopuszcza si złoenie oferty wariantowej: Nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Data zakoczenia: 17/12/2011r. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

2 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie. III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania, w tym w szczególnoci: III. 3.2) Wiedza i dowiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiajcy uzna za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykazanie, e Wykonawca dysponuje: min. 8 lokalami dostosowanymi do potrzeb realizacji działa grupowych (grupy maksymalnie 11-osobowe), wyposaonymi w podstawowe sprzty biurowe (krzesła, biurka, itp.) oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do naleytego przeprowadzenia kursu. Wszystkie lokale, z których bd korzysta uczestnicy musz spełnia wymogi wynikajce z przepisów BHP, sanitarnych i p.po. Oceny spełniania w/w warunku zamawiajcy dokona metod SPEŁNIA NIE SPEŁNIA na podstawie złoonego owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych wymienionego w pkt III.4.1) na druku, którego wzór został dołczony do materiałów przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt III III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiajcy uzna za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazanie, e Wykonawca dysponuje: min. 8 osobami, w tym: - w zakresie zadania a): min. 2 osobami posiadajcymi wykształcenie wysze, a take posiadajcymi min. 3-letnie dowiadczenie zawodowe w pracy przy opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub dziemi oraz posiadajcymi dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole oraz w zakresie zadania b): min. 1 osob posiadajc wykształcenie minimum rednie, a take posiadajc dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole z zakresu profesjonalnego sprztania oraz w zakresie zadania c): min. 2 osobami posiadajcymi wykształcenie minimum rednie o kierunku gastronomicznym, a take posiadajcymi min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kucharza oraz posiadajcymi dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole oraz w zakresie zadania d): min. 2 osobami posiadajcymi wykształcenie wysze o kierunku kosmetologia, a take posiadajcymi min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kosmetyczki i min. roczne dowiadczenie w stylizacji paznokci, oraz posiadajcymi dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole oraz w zakresie zadania e): min. 1 osob posiadajc wykształcenie minimum rednie, a take posiadajc min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kwiaciarki oraz posiadajc dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole. Łcznie Wykonawca powinien dysponowa co najmniej 8 osobami spełniajcymi w/w kryteria. Przez pojcie "kurs" lub szkolenie Zamawiajcy rozumie pozaszkoln form kształcenia o czasie nie krótszym ni 30 godzin zaj edukacyjnych, której ukoczenie umoliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych, realizowan zgodnie z programem nauczania przyjtym przez organizatora kształcenia (Wykonawc). Oceny spełniania w/w warunku zamawiajcy dokona metod SPEŁNIA NIE SPEŁNIA na podstawie złoonego owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołczony do materiałów przetargowych oraz dokumentów, o których mowa w pkt III III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Z treci załczonych owiadcze i dokumentów musi wynika jednoznacznie, i Wykonawca spełnia w/w warunki. Wystarczajcym powodem do wykluczenia wykonawcy moe by brak w ofercie wymaganych owiadcze lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiajcego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. III.4) INFORMACJA O OWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

3 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz owiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu, naley przedłoy: 1. wykaz narzdzi, wyposaenia zakładu i urzdze technicznych dostpnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami, 2. wykaz osób, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usług, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wykształcenia niezbdnych dla wykonania zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedłoy: 1. owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2. aktualny odpis z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 3. aktualne zawiadczenie właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zawiadczenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 4. aktualne zawiadczenie właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Wykonawca powołujcy si przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postpowaniu na potencjał innych podmiotów, które bd brały udział w realizacji czci zamówienia, przedkłada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okrelonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeeli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii powiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca składa ofert przez ustanowionego pełnomocnika; 2. W przypadku podmiotów wystpujcych wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych. 3. Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego łczcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni zamawiajcemu, i bdzie dysponował zasobami niezbdnymi do Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

4 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. realizacji zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załczonych do oferty dotyczcych tych podmiotów s powiadczane za zgodno z oryginałem przez te podmioty. III.7) Czy ogranicza si moliwo ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowi osoby niepełnosprawne: Nie. SEKCJA IV: PROCEDURA. IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnisza cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona bdzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak. Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okrelenie warunków zmian: Strony zastrzegaj moliwo zmiany umowy za zgod obu stron w nastpujcych przypadkach: 1. zmiany w terminach realizacji usługi, z przyczyn niezalenych od Wykonawcy, a take na wniosek Zamawiajcego, 2. zmian dotyczcych osób wskazanych w ofercie do wykonania zamówienia, w przypadkach, gdy z przyczyn niezalenych od Wykonawcy wynikajcych z sytuacji losowych wskazane przez Wykonawc osoby nie mog realizowa usługi, pod warunkiem, i Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu do akceptacji osoby z takimi samymi lub wyszymi kwalifikacjami. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostpna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: /Przetargi Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mona uzyska pod adresem: Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu Zespół ds. Zamówie Publicznych ul. Limanowskiego 134, pok. 309B, Radom, w godzinach pracy Orodka. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu lub ofert: Data: 15/09/2011 godzina: 12:00 Miejsce: Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu Zespół ds. Zamówie Publicznych, ul. Limanowskiego 134, Radom, sekretariat, pok. 003 (parter). IV.4.5) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.15) Informacje dodatkowe, w tym dotyczce finansowania projektu/programu ze rodków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pt.: Aktywno szans na lepsze jutro, realizowanego w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej,. IV.4.17) Czy przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pastwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by przeznaczone na sfinansowanie całoci lub czci zamówienia: Tak. Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej mgr Halina Janiszek Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

5 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJCY: MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU ul. Limanowskiego Radom tel , fax www. bip.mops.radom.pl ZAPRASZA DO ZŁOENIA OFERTY W POSTPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartoci mniejszej od kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych NA: PRZEPROWADZENIE KURSÓW OPIEKUN, SPRZTACZKA, KUCHARZ-KELNER, KOSMETYCZKA, BUKIECIARSTWO NA RZECZ UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI ZZP /AŁ/11 zgodnie z procedur przewidzian Ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm.) Radom 2011 Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

6 SPIS TRECI : Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Nazwa oraz adres Zamawiajcego. II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Informacja o moliwoci składania ofert czciowych. IV. Informacja o moliwoci składania ofert wariantowych, zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniajcych. VI. Opis przedmiotu zamówienia. VII. Termin wykonania zamówienia. VIII. Warunki udziału w postpowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków. IX. Wykaz owiadcze lub dokumentów, jakie ma dostarczy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu. X. Informacje o sposobie porozumiewania si zamawiajcego z wykonawcami. XI. Wyjanienia treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XII. Wymagania dotyczce wadium. XIII. Termin zwizania ofert. XIV. Opis sposobu przygotowania ofert. XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XVI. Sposób obliczenia ceny. XVII. Waluta, w jakiej bd prowadzone rozliczenia zwizane z realizacj niniejszego zamówienia. XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty, podanie znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert. XIX. Moliwo wykonania czci zamówienia przez podwykonawców. XX. Informacje o formalnociach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XXI. Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy. XXIII. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługujcych wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia. XXIV. Postanowienia kocowe zasady udostpniania dokumentów. XXV. Dokumentacja przetargowa. Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

7 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJCEGO Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu reprezentowany przez Dyrektora Orodka w Radomiu Pani Halin Janiszek ul. Limanowskiego 134, Radom Godziny urzdowania: pn pt. w godz NIP: REGON: Osoba uprawniona do porozumiewania si z Wykonawcami w sprawach procedur Prawa Zamówie publicznych: Aneta Łcka tel. (048) wewn. 223, fax (048) wewn. 223 lub (048) Sygnatura nadana postpowaniu przez Zamawiajcego: ZZP /AŁ/11 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoci poniej euro na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm.). III. INFORMACJA O MOLIWOCI SKŁADANIA OFERT CZCIOWYCH Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert czciowych. Wykonawca moe złoy tylko jedn ofert na zamówienie. IV. INFORMACJA O MOLIWOCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH, ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ ORAZ PRZEPROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 1. Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert wariantowych. 3. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert alternatywnych lub warunkowych. 4. Zamawiajcy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJCYCH Zamawiajcy przewiduje moliwo udzielenia zamówie uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, nie przekraczajcych 50% wartoci zamówienia podstawowego i polegajcych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówie. VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów opiekun, sprztaczka, kucharz-kelner, kosmetyczka, bukieciarstwo na rzecz uczestników (Beneficjentów Ostatecznych) projektu systemowego pt.: Aktywno szans na lepsze jutro realizowanego w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej, Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie jest współfinansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspólny Słownik Zamówie: CPV: Usługi szkolenia zawodowego Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

8 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegajca na przeprowadzeniu nastpujcych kursów: a) przeprowadzeniu kursu opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci na rzecz 13 osób/uczestników (ilo maksymalna) - beneficjentów Projektu Systemowego Aktywno szans na lepsze jutro, w wymiarze 180 godzin dydaktycznych (edukacyjnych) podzielonych na cz praktyczn i teoretyczn. Udział zaj teoretycznych powinien wynosi nie mniej ni 5 godzin dydaktycznych natomiast udział zaj praktycznych powinien wynosi nie mniej ni 144 godziny dydaktyczne, z czego: - co najmniej 114 godziny dydaktyczne powinny by przeznaczone na praktyk w placówce medycznej zapewniajcej całodobow opiek lub domu pomocy społecznej, oraz - co najmniej 30 godzin dydaktycznych powinno by przeznaczone na praktyk w placówce przedszkolnej. Przez "kurs" Zamawiajcy rozumie pozaszkoln form kształcenia o czasie nie krótszym ni 30 godzin zaj edukacyjnych, której ukoczenie umoliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych, realizowan zgodnie z programem nauczania przyjtym przez organizatora kształcenia (Wykonawc). Program kursu (nauczania) winien by okrelony przez Wykonawc z uwzgldnieniem wszelkich wymaga Zamawiajcego, w szczególnoci zawartych w niniejszej specyfikacji. Zamawiajcy wymaga, aby program kursu (program nauczania) obejmował minimum nastpujce zagadnienia: 1. Etyka w zawodzie opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. 2. Rozwój dziecka. 3. Pielgnacja dziecka w zalenoci od okresu rozwojowego. 4. Wychowanie dziecka: - podstawowe zasady i metody wychowywania dzieci, - kierowanie kontaktami dziecka z otoczeniem, - kierowanie rozwojem mowy, - zabawa i organizacja czasu wolnego. 5. Zdrowie i bezpieczestwo dziecka: - urazy i nieszczliwe wypadki. 6. Opieka nad dzieckiem: - zasady racjonalnego ywienia dzieci, - jadłospis dziecka (przygotowywanie posiłków i potraw), - stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej oraz metod poznawania dziecka, - okrelanie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania, - stosowanie podstawowych zasad i metod wychowania, - stosowanie wybranych zabaw i gier wpływajcych na rozwój dziecka, - utrzymywanie w czystoci skóry dziecka i jego otoczenia, - zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka, - pomaganie w wykonywaniu pomiarów podstawowych parametrów yciowych i zapobieganie chorobom. 7. Opieka osób starszych i niepełnosprawnych: - publiczne i niepubliczne zakłady i formy opieki społecznej w Polsce i Unii Europejskiej, - proces starzenia si organizmu człowieka, - choroby wieku podeszłego, - zadania i rodzaje pielgnacyjno - opiekucze, - rodzaje i zakres wiadczonych usług opiekuczych, - podział beneficjentów (podopiecznych ze wzgldu na stan zdrowia), - postawa opiekuna wobec uczu i sposobu zachowania pielgnowanej osoby, - rozplanowanie zada opiekuczych na stanowisku pracy opiekunki, - przygotowywanie posiłków, - utrzymywanie czystoci w otoczeniu podopiecznego, - załatwianie spraw podopiecznego zwizanych z gospodarstwem domowym, - utrzymanie czystoci skóry, - profilaktyka odleyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia, - aspekty pielgnacyjne rehabilitacji, Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

9 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - utrzymanie czystoci łóka, - zasady racjonalnego ywienia, - wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów yciowych, - realizowanie zada zleconych przez lekarza, - usprawnianie podopiecznego w obrbie łóka i mieszkania, - stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej i technik zbierania informacji, - rozpoznawanie potrzeb podopiecznego w zakresie wykorzystania czasu wolnego, - stosowanie wybranych form terapii zajciowej, - organizowanie zaj rekreacyjnych podopiecznego. 8. Pierwsza pomoc zasady udzielania pomocy w stanach zagroenia ycia: - akty prawne dotyczce pierwszej pomocy, - krwotoki (rodzaje), - złamania (podział złama), - urazy krgosłupa, - postpowanie z poszkodowanym. Kurs powinien zosta zakoczony egzaminem zdobytej wiedzy i umiejtnoci, zorganizowanym przez Wykonawc w zakresie niniejszego zamówienia w ramach wykonywanych zaj praktycznych lub teoretycznych. Celem kursu jest podniesienie przez uczestników kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycie nowych wiadomoci, kompetencji i umiejtnoci umoliwiajcych im aktywizacj zawodow. Wykonawca zobowizany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z naleyt starannoci, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób majcy na wzgldzie osignicie zamierzonego przez Zamawiajcego celu, powszechnie stosowane zasady, warunki, standardy wykonywania tego rodzaju usługi oraz zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. b) przeprowadzeniu kursu profesjonalna sprztaczka dla 4 osób/uczestników (ilo maksymalna) - beneficjentów Projektu Systemowego Aktywno szans na lepsze jutro, w wymiarze 60 godzin dydaktycznych (edukacyjnych), podzielonych na cz praktyczn i teoretyczn. Udział zaj teoretycznych powinien wynosi nie mniej ni 5 godzin dydaktycznych. Udział zaj praktycznych powinien wynosi nie mniej ni 42 godziny dydaktyczne. Przez "kurs" Zamawiajcy rozumie pozaszkoln form kształcenia o czasie nie krótszym ni 30 godzin zaj edukacyjnych, której ukoczenie umoliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych, realizowan zgodnie z programem nauczania przyjtym przez organizatora kształcenia (Wykonawc). Program kursu (nauczania) winien by okrelony przez Wykonawc z uwzgldnieniem wszelkich wymaga Zamawiajcego,w szczególnoci zawartych w niniejszej specyfikacji. Zamawiajcy wymaga, aby program kursu (program nauczania) obejmował minimum nastpujce zagadnienia: 1. Przepisy BHP na stanowisku pracy. 2. Prawo pracy obowizki pracownika, obowizki pracodawcy. 3. Ochrona danych osobowych - tajemnica zawodowa. 4. Rodzaje i typy podłóg: drewniane, z tworzywa sztucznego, ceramiczne, z gresu, kamienne, dywanowe. 5. rodki chemiczne - ich rodzaje i zastosowanie: skład ph, rodki alkaliczne, rodki kwane, rónice midzy chemi popularn a profesjonaln (koncentraty), przygotowanie roztworów roboczych. 6. Dobór rodków czystoci do sprztanej powierzchni. 7. Znajomo i obsługa narzdzi i maszyn słucych do sprztania. 8. Umiejtno prawidłowego zastosowania rodków czystoci. 9. Podstawowe technologie sprztania : - rczne technologie sprztania posadzek, - maszynowe technologie sprztania posadzek, - sprztanie sanitariatów, - mycie powierzchni szklanych. Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

10 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs powinien zosta zakoczony egzaminem zdobytej wiedzy i umiejtnoci, zorganizowanym przez Wykonawc w zakresie niniejszego zamówienia w ramach wykonywanych zaj praktycznych lub teoretycznych. Celem kursu jest podniesienie przez uczestników kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycie nowych wiadomoci, kompetencji i umiejtnoci umoliwiajcych im aktywizacj zawodow. Wykonawca zobowizany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z naleyt starannoci, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób majcy na wzgldzie osignicie zamierzonego przez Zamawiajcego celu, powszechnie stosowane zasady, warunki, standardy wykonywania tego rodzaju usługi oraz zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. c) przeprowadzeniu kursu kucharz kelner z obsług imprez okolicznociowych i dekoracj stołów dla 21 osób/uczestników (ilo maksymalna) - beneficjentów Projektu Systemowego Aktywno szans na lepsze jutro, w wymiarze 150 godzin dydaktycznych, podzielonych na cz praktyczn i teoretyczn. Udział zaj teoretycznych powinien wynosi nie mniej ni 5 godzin dydaktycznych. Udział zaj praktycznych powinien wynosi nie mniej ni 105 godzin dydaktycznych. Przez "kurs" Zamawiajcy rozumie pozaszkoln form kształcenia o czasie nie krótszym ni 30 godzin zaj edukacyjnych, której ukoczenie umoliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych, realizowan zgodnie z programem nauczania przyjtym przez organizatora kształcenia (Wykonawc). Program kursu (nauczania) winien by okrelony przez Wykonawc z uwzgldnieniem wszelkich wymaga Zamawiajcego,w szczególnoci zawartych w niniejszej specyfikacji. Zamawiajcy wymaga, aby program kursu (program nauczania) obejmował minimum nastpujce zagadnienia: 1. Podstawowe wiadomoci z zakresu gastronomii: - zagadnienia dotyczce higieny sprztu w placówkach gastronomicznych, - bezpieczestwo i higiena pracy. 2. Sylwetka kucharza-strój i obowizki. 3. Organizacja pracy. 4. Rodzaje i typy placówek gastronomicznych oraz ich wyposaenie. - umiejtno posługiwania si zmechanizowanymi urzdzeniami gastronomicznymi, - przygotowanie stanowiska pracy, - sprzt kucharski. 5. Techniki sporzdzania mis: - z drobiu, - ryb, - podrobów, - potraw półmisnych. 6. Sporzdzanie zup, sosów gorcych i zimnych. 7. Sporzdzanie deserów, napojów zimnych i gorcych. 8. Sporzdzanie zaksek z warzyw, sera, jaj, misa, wdliny, drobiu, ryb. 9. Etapy produkcji i kolejnoci przygotowywania menu. 10. Proces gotowania, smaenia, duszenia, pieczenia i grillowania. 11. Technologia gastronomiczna oraz towaroznawstwo. 12. Kwalifikacje i predyspozycje zawodowe pracowników serwisu (komunikacja interpersonalna). 13. Organizacja przyj okolicznociowych: - umiejtno dekorowania i eksponowania wykonanych produktów. - dekoracja stołów, - prezentacja potraw na stołach, - zasady podawania potraw. 14. Charakterystyka zastawy stołowej. 15. Bielizna stołowa jej charakterystyka i zastosowanie: - składanie serwetek, - dekoracja stołów na róne okolicznoci. 16. Higiena osobista pracowników serwisu, stroju i miejsca pracy na sali konsumpcyjnej. 17. Karty menu: Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

11 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - rodzaje, - podział, - posługiwanie si kart. 18. Strój słubowy i ekwipunek zawodowy kelnera. 19. Przyjcia okolicznociowe rodzaje i obowizki kelnera przy ich obsłudze. - podawanie napojów zimnych i gorcych w obecnoci konsumenta, - posługiwanie si tacami rónego rodzaju. 20. Zakski zimne i gorce asortyment i sposoby podawania (rodzaje potraw): - serwowanie i podawanie zupy rónego rodzaju, - sposoby podawania i estetyka da głównych. 21. Serwisy specjalne, rodzaje i zastosowanie w obsłudze. 22. Sposoby serwowania zimnych i gorcych napojów. 23. Sposoby serwowania napojów alkoholowych wódki, wina, szampany. 24. System rozlicze kelnerskich i barowych. Kurs powinien zosta zakoczony egzaminem zdobytej wiedzy i umiejtnoci, zorganizowanym przez Wykonawc w zakresie niniejszego zamówienia w ramach wykonywanych zaj praktycznych lub teoretycznych. Celem kursu jest podniesienie przez uczestników kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycie nowych wiadomoci, kompetencji i umiejtnoci umoliwiajcych im aktywizacj zawodow. Wykonawca zobowizany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z naleyt starannoci, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób majcy na wzgldzie osignicie zamierzonego przez Zamawiajcego celu, powszechnie stosowane zasady, warunki, standardy wykonywania tego rodzaju usługi oraz zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. d) przeprowadzeniu kursu kosmetycznego z elementami wizau i stylizacj paznokci dla 20 osób/uczestników (ilo maksymalna) - beneficjentów Projektu Systemowego Aktywno szans na lepsze jutro, w wymiarze 160 godzin dydaktycznych, podzielonych na cz praktyczn i teoretyczn. Udział zaj teoretycznych powinien wynosi nie mniej ni 5 godzin dydaktycznych. Udział zaj praktycznych powinien wynosi nie mniej ni 128 godzin dydaktycznych. Przez "kurs" Zamawiajcy rozumie pozaszkoln form kształcenia o czasie nie krótszym ni 30 godzin zaj edukacyjnych, której ukoczenie umoliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych, realizowan zgodnie z programem nauczania przyjtym przez organizatora kształcenia (Wykonawc). Program kursu (nauczania) winien by okrelony przez Wykonawc z uwzgldnieniem wszelkich wymaga Zamawiajcego,w szczególnoci zawartych w niniejszej specyfikacji. Zamawiajcy wymaga, aby program kursu (program nauczania) obejmował minimum nastpujce zagadnienia: 1. BHP w gabinecie kosmetycznym. 2. Funkcjonowanie i organizacja salonu kosmetycznego. 3. Wyposaenie salonu kosmetycznego (aparatura i narzdzia niezbdne do pracy). 4. Podstawy dermatologii. 5. Podstawy anatomii. 6. Zagadnienia z zakresu chemii kosmetycznej. 7. Właciwoci mini twarzy, szyi i dekoltu. 8. Lecznicze oczyszczanie skóry. 9. Zagadnienia z zakresu: demakijau, henny i regulacji. 10. Zagadnienia z zakresu nawilania twarzy. 11. Pielgnacja i upikszanie oprawy oczu. 12. Rónego rodzaju maski. 13. Techniki masau twarzy. 14. Rodzaje peelingów. 15. Sposoby oczyszczania twarzy. 16.Mikrodermabrazja diamentowa. 17. Peeling kawitacyjny. 18. Ultradwiki. 19. Diagnoza kolorystyczna. Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

12 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20. Makija i stylizacja. 21. Techniki wykonywania profesjonalnego wizau (makija dzienny, wieczorowy). 22.Masa dłoni i stóp. 23.Pielgnacja dłoni i paznokci. 24. Budowa skóry dłoni i jej choroby. 25. Zabieg parafinowy na dłonie. 26. Rodzaje oraz wykonanie profesjonalnego manicure. 27. Kosmetyka zachowawcza. 28. Budowa i skład paznokcia. 29. Manicure i pedicure metoda biologiczna i ckowa. 30. Manicure, pedicure SPA. 31. Nauka posługiwania si frezark. 32. Rekonstrukcja paznokcia. 33. Dopasowywanie tipsa do płytki paznokcia. 34. Nakładanie elu. 35. Zabieg uzupełniajcy. 36. Wzmocnienie naturalnych paznokci. 37. Usuwanie paznokci elowych. 38. Reperacja złamanych i naderwanych paznokci. 39. Przedłuanie paznokci naturalnych na szablonie. 40. Zdobienie kolorowym elem: - wzory wypukłe, - wzory trójwymiarowe, - wtapianie (hologramy). 41. Wzornictwo artystyczne: - nauka profesjonalnego malowania płytki paznokcia, - wzornictwo tradycyjne za pomoc lakierów, farbek akrylowych, - aplikacja brokatów, cekinów, - naklejanie naklejek, kalkomanii, cyrkonii. Kurs powinien zosta zakoczony egzaminem zdobytej wiedzy i umiejtnoci, zorganizowanym przez Wykonawc w zakresie niniejszego zamówienia w ramach wykonywanych zaj praktycznych lub teoretycznych. Celem kursu jest podniesienie przez uczestników kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycie nowych wiadomoci, kompetencji i umiejtnoci umoliwiajcych im aktywizacj zawodow. Wykonawca zobowizany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z naleyt starannoci, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób majcy na wzgldzie osignicie zamierzonego przez Zamawiajcego celu, powszechnie stosowane zasady, warunki, standardy wykonywania tego rodzaju usługi oraz zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. e) przeprowadzeniu kursu bukieciarstwa dla 10 osób/uczestników (ilo maksymalna) - beneficjentów Projektu Systemowego Aktywno szans na lepsze jutro, w wymiarze 80 godzin dydaktycznych, podzielonych na cz praktyczn i teoretyczn. Udział zaj teoretycznych powinien wynosi nie mniej ni 5 godzin dydaktycznych. Udział zaj praktycznych powinien wynosi nie mnie nij 64 godziny dydaktyczne. Przez "kurs" Zamawiajcy rozumie pozaszkoln form kształcenia o czasie nie krótszym ni 30 godzin zaj edukacyjnych, której ukoczenie umoliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych, realizowan zgodnie z programem nauczania przyjtym przez organizatora kształcenia (Wykonawc). Program kursu (nauczania) winien by okrelony przez Wykonawc z uwzgldnieniem wszelkich wymaga Zamawiajcego,w szczególnoci zawartych w niniejszej specyfikacji. Zamawiajcy wymaga, aby program kursu (program nauczania) obejmował minimum nastpujce zagadnienia: 1. Asortyment rolin ozdobnych. 2. Pielgnacja rolin, narzdzia i rodki techniczne. 3. Techniki układania rolin (praktyczne rady, jak dobiera i piknie układa kwiaty): - kompozycje z kwiatów sztucznych i suchych, Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

13 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - kompozycje z kwiatów ywych. 4. Kompozycje w naczyniach. 5. Układanie wizanek okolicznociowych: - nauka wykonywania kokard ozdobnych i dostosowanie ich do kompozycji, - style kompozycji rolinnych (dekoracyjny, wegetatywny), - wizanki komunijne: wianki, przypinki, dekoracja wiecy, - zasady doboru kompozycji lubnych, - butonierki, korsarze, - wiece pogrzebowe, - nauka wizania szarfy, 6. Dekoracje rolin doniczkowych. 7. Dekoracje rolinne i stroiki witeczne i okolicznociowe. 8. Dekoracje stołów, sal, samochodu. Kurs powinien zosta zakoczony egzaminem zdobytej wiedzy i umiejtnoci, zorganizowanym przez Wykonawc w zakresie niniejszego zamówienia w ramach wykonywanych zaj praktycznych lub teoretycznych. Celem kursu jest podniesienie przez uczestników kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycie nowych wiadomoci, kompetencji i umiejtnoci umoliwiajcych im aktywizacj zawodow. Wykonawca zobowizany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z naleyt starannoci, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób majcy na wzgldzie osignicie zamierzonego przez Zamawiajcego celu, powszechnie stosowane zasady, warunki, standardy wykonywania tego rodzaju usługi oraz zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. 2. Informacje dodatkowe: 1) Grup docelow projektu tworz osoby w wieku aktywnoci zawodowej, osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo korzystajce ze wiadcze Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Osoby te zagroone s wykluczeniem społecznym. Usługa wiadczona bdzie na rzecz osób wskazanych przez Zamawiajcego. 2) Realizacja kursów: a) Wykonawca zobowizuje si zrealizowa przedmiot zamówienia zgodnie z zawart umow, Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złoon ofert Wykonawcy. b) Zamówienie realizowane bdzie według biecego zapotrzebowania Zamawiajcego. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 60% przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy uczestnicy nie bd mogli bd nie bd chcieli uczestniczy w zajciach objtych zawart umow. Rezygnacja przez Zamawiajcego z realizacji 60% przedmiotu zamówienia nie bdzie stanowiła odstpienia od umowy oraz nie bdzie podstaw adnych roszcze Wykonawcy wzgldem Zamawiajcego. c) Zamawiajcy zapłaci Wykonawcy równowarto udokumentowanych kosztów, faktycznie poniesionych przez Wykonawc w zwizku z realizacj zamówienia, w nastpujcych przypadkach: rezygnacji przez uczestnika z kursu w trakcie jego trwania, stwierdzenia istnienia przeciwwskaza zdrowotnych do uczestnictwa w kursie w wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego. d) Wszystkie kursy powinny zosta przeprowadzone w grupach maksymalnie 11 osobowych. Zamawiajcy dopuszcza dołczenie wskazanych przez siebie uczestników do innych grup, osób uczestniczcych w takim samym kursie. e) Zajcia w cigu dnia nie powinny przekracza 8 godzin dydaktycznych. Przez pojcie 1 godzina dydaktyczna Zamawiajcy rozumie 45 minut. W czas trwania zaj dydaktycznych nie wlicza si przerw. Przez pojcie przerwy Zamawiajcy rozumie czas, w którym czynnoci zwizane z przeprowadzeniem kursu nie s przez Wykonawc wykonywane (w szczególnoci to czas przerw kawowych, obiadowych, technicznych itp.). f) Kursy bd koczy si wydaniem zawiadczenia o ukoczeniu kursu, według wzoru okrelonego w rozporzdzeniu ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

14 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3) Wykonawca zobowizany jest do zapewnienia kademu uczestnikowi kursów: a) bufetu w postaci napojów (min. kawa, herbata, napoje zimne) oraz suchego prowiantu (min. ciasteczka, paluszki) w kadym dniu zaj. b) gorcego posiłku w postaci obiadu (min. drugie danie i napój), w kadym dniu zaj. Wszystkie gorce posiłki powinny spełnia normy ywieniowe wskazane przez Instytut ywnoci i ywienia. Wykonawca ponosi wszelk odpowiedzialno za przestrzeganie przedmiotowych norm. c) na własno niezbdne materiały biurowe, min. notatnik i długopis, oraz materiały dydaktyczne potrzebne do przyswajania wiedzy teoretycznej. Materiały dydaktyczne powinny by dostosowane do realizowanego przedmiotu zamówienia, napisane jzykiem przystpnym dla bezporednich beneficjentów usługi, z wyjanieniem niezbdnej nomenklatury. Wszystkie materiały dydaktyczne i biurowe powinny by odpowiednio oznaczone logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Radomiu, zgodnie z wytycznymi z dnia 4 lutego 2009 roku Departamentu Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podanymi na stronie internetowej Wzory materiałów dydaktycznych potrzebnych do przyswajania wiedzy teoretycznej Wykonawca zobowizany jest przedstawi do akceptacji Zamawiajcego nie póniej ni w cigu 7 dni od daty podpisania umowy. Zapewnienie materiałów uczestnikom nastpi najpóniej w dniu rozpoczcia zaj. d) na własno nastpujc pozycj ksikow: w zakresie zadania a): Fizjoterapia w geriatrii A.Jówik, E.Zawadzka, J.Kostka, rok wydania w zakresie zadania b): Wszystko o sprztaniu L.Formichelli, M.Findley, rok wydania w zakresie zadania c): Podstawy ywienia człowieka. Podstawy ywienia i higieny. cz I D. Czerwiska, rok wydania 2010 oraz Podstawy ywienia człowieka. Podstawy ywienia i higieny. cz II D. Czerwiska, rok wydania w zakresie zadania d): Kosmetyka stosowana J. Dylewska-Grzelakowska, rok wydania w zakresie zadania e): Bukieciarstwo i dekoracje rolinne A. Niziska, rok wydania Wykonawca zobowizuje si do dostawy nowych, pełnowartociowych ksiek. Jeeli po zawarciu umowy, oferowana pozycja nie bdzie dostpna na rynku ksigarskim (fakt ten Wykonawca winien udokumentowa), Wykonawca zobowizany jest do jej zastpienia pozycj ksikow o zakresie tematycznym adekwatnym do zakresu tematycznego kursu i o kwocie nie wyszej ni uwzgldniona w cenie ofertowej, po uprzedniej akceptacji Zamawiajcego. e) na własno odzie ochronn niezbdn podczas zaj praktycznych. 4) Wykonawca zobowizany jest na własny koszt: a) zapewni przeprowadzenie bada lekarskich dla wszystkich uczestników kursów oraz pokry koszty innych niezbdnych formalnoci koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia, a wynikajce z przepisów. b) ubezpieczy wszystkich uczestników kursów od nastpstw nieszczliwych wypadków. Okres ubezpieczenia bdzie obejmował cały okres trwania szkolenia. Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników kursu na podstawie imiennej listy sporzdzonej przez Zamawiajcego. Kopi polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przedstawi Zamawiajcemu najpóniej w dniu rozpoczcia zaj. c) zapewni w kadym dniu zaj kademu wskazanemu przez Zamawiajcego uczestnikowi dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu, a po zakoczonych działaniach - z powrotem do miejsca zamieszkania, w wybranej przez Wykonawc formie. W tym celu Wykonawca moe umoliwi uczestnikom samodzielny przejazd komunikacj miejsk, zapewniajc bilety komunikacji miejskiej. 5) Wykonawca zobowizany jest zagwarantowa, aby kursy przeprowadzane były przez: min. 8 osób, w tym: w zakresie zadania a): min. 2 osoby posiadajce wykształcenie wysze, a take posiadajce min. 3-letnie dowiadczenie zawodowe w pracy przy opiece nad osobami Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

15 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. starszymi, niepełnosprawnymi lub dziemi oraz posiadajce dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole, oraz w zakresie zadania b): min. 1 osob posiadajc wykształcenie minimum rednie, a take posiadajc dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole z zakresu profesjonalnego sprztania, oraz w zakresie zadania c): min. 2 osoby posiadajce wykształcenie minimum rednie o kierunku gastronomicznym, a take posiadajce min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kucharza oraz posiadajce dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole, oraz w zakresie zadania d): min. 2 osoby posiadajce wykształcenie wysze o kierunku kosmetologia, a take posiadajce min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kosmetyczki oraz min. roczne dowiadczenie w stylizacji paznokci, oraz posiadajcymi dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole, oraz w zakresie zadania e): min. 1 osob posiadajc wykształcenie minimum rednie, a take posiadajc min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kwiaciarki oraz posiadajc dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole. Przez pojcie "kurs" lub szkolenie Zamawiajcy rozumie pozaszkoln form kształcenia o czasie nie krótszym ni 30 godzin zaj edukacyjnych, której ukoczenie umoliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych, realizowan zgodnie z programem nauczania przyjtym przez organizatora kształcenia (Wykonawc). 6) Wykonawca zobowizany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w granicach administracyjnych miasta Radomia w odpowiednio wyposaonej i dostosowanej do potrzeb Zamawiajcego bazie dydaktycznej: a) Wszystkie lokale, z których bd korzysta uczestnicy bd spełniały wymogi wynikajce z przepisów BHP, sanitarnych i p.po. b) W pomieszczeniach do realizacji: - teoretycznej czci kursu Wykonawca zapewni miejsca siedzce dla uczestników kursów w postaci ławek/stołów z krzesłami lub krzeseł w przystawkami umoliwiajcych pisanie, - praktycznej czci kursu Wykonawca zapewni pomoce dydaktyczne, materiały, narzdzia i sprzt niezbdny do realizacji zaj szkoleniowych, w tym wykorzystanie kwiatów ywych i sztucznych - dla zadania okrelonego w pkt e) (kursu bukieciarstwa). c) Zajcia praktyczne uczestnicy kursu powinni odbywa na indywidualnych stanowiskach i z moliwoci samodzielnego korzystania ze sprztów słucych do praktycznej nauki. d) Miejsca, w których realizowane bd zajcia powinny by odpowiednio oznaczone logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Radomiu, zgodnie z wytycznymi z dnia 4 lutego 2009 roku Departamentu Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 7) Program kursu (program nauczania) oraz harmonogram zaj: a) Program nauczania oraz harmonogram zaj winien by sporzdzony przez Wykonawc w formie pisemnej z uwzgldnieniem wszelkich wymaga Zamawiajcego, w szczególnoci zawartych w niniejszej specyfikacji. b) Wykonawca zobowizany jest do dostosowania programu nauczania, w szczególnoci przerw midzy zajciami do potrzeb grupy, na rzecz której wiadczona bdzie usługa. c) Wykonawca zobowizany jest do przedłoenia Zamawiajcemu do akceptacji programu nauczania oraz harmonogramu zaj w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. d) Podstaw przyjcia przez Wykonawc programu nauczania oraz harmonogramu, zgodnie z którym Wykonawca bdzie realizował przedmiotowe zamówienie jest akceptacja ich przez Zamawiajcego. e) Wykonawca zobowizany jest realizowa przedmiotow usług w godzinach od 8:00 do 18:00 w dniach od poniedziałku do pitku (z wyjtkiem dni ustawowo wolnych od pracy), zgodnie z harmonogramem oraz programem nauczania, które zostały przyjte przez Wykonawc w wyniku uprzedniej akceptacji Zamawiajcego. f) W zalenoci od potrzeb Zamawiajcego Wykonawca winien by gotowy do wiadczenia usług równie w soboty. 8) Wykonawca zobowizany jest do sporzdzania i prowadzenia dokumentacji wykonanych Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

16 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. usług na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiajcego, w oparciu o przekazane wzory. Po zakoczeniu realizacji usługi na rzecz poszczególnej grupy Wykonawca zobowizany jest do przekazania Zamawiajcemu kserokopii nastpujcych dokumentów: 1) Dziennika zaj zawierajcego: a) wykaz uczestników z danymi osobowymi (imi i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL), b) program kursów, c) harmonogram zaj, d) listy obecnoci uczestników na kady dzie zaj, e) realizacj programu, f) rejestr potwierdze przez uczestników kursów odbioru materiałów szkoleniowych i biurowych, g) rejestr potwierdze przez uczestników kursów odbioru gorcych posiłków na kady dzie, h) rejestr potwierdze przez uczestników kursów odbioru bufetu na kady dzie, i) rejestr potwierdze przez uczestników kursów realizacji usługi dowozu na kady dzie, j) rejestr potwierdze przez uczestników kursów odbioru zawiadcze / certyfikatów. 2) Zawiadczenia / certyfikaty potwierdzajce udział uczestników w kursie. 3) Ankiety oceniajce jako kursów według wzoru okrelonego przez Zamawiajcego. W/w dokumenty powinny by potwierdzone przez Wykonawc za zgodno z oryginałem. Sporzdzona dokumentacja powinna by odpowiednio oznaczona logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Radomiu, zgodnie z wytycznymi z dnia 4 lutego 2009 roku Departamentu Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podanymi na stronie internetowej 9) Wykonawca zobowizany jest do przechowywania dokumentów zwizanych z realizacj umowy do 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniajcy dostpno, poufno i bezpieczestwo oraz do informowania Zamawiajcego o miejscu ich archiwizacji. 10) Wykonawca zobowizany jest do monitorowania obecnoci uczestników poprzez biece informowanie Zamawiajcego telefonicznie o przypadkach braku obecnoci na zajciach, w trakcie ich trwania. 11) Jednoczenie Wykonawca zobowizany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z naleyt starannoci i ogólnie obowizujcymi normami, w sposób majcy na wzgldzie osignicie zamierzonego przez Zamawiajcego celu, powszechnie stosowane zasady, warunki, standardy wykonywania tego rodzaju usługi, jak równie zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz pozostałymi, obowizujcymi w tym wzgldzie przepisami prawa. VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie bdzie realizowane od daty podpisania umowy do dnia 17 grudnia 2011r. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spełniaj warunki, dotyczce: 1. Posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i dowiadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiajcy uzna za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykazanie, e Wykonawca dysponuje: min. 8 lokalami dostosowanymi do potrzeb realizacji działa grupowych (grupy maksymalnie 11-osobowe), wyposaonymi w podstawowe sprzty biurowe (krzesła, biurka, itp.) oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do naleytego przeprowadzenia kursu. Wszystkie lokale, z których bd korzysta uczestnicy winny spełnia wymogi wynikajce z przepisów BHP, sanitarnych i p.po Zamawiajcy uzna za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazanie, e Wykonawca dysponuje: min. 8 osobami, w tym: Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

17 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. w zakresie zadania a): min. 2 osobami posiadajcymi wykształcenie wysze, a take posiadajcymi min. 3-letnie dowiadczenie zawodowe w pracy przy opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub dziemi oraz posiadajcymi dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole oraz w zakresie zadania b): min. 1 osob posiadajc wykształcenie minimum rednie, a take posiadajc dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole z zakresu profesjonalnego sprztania oraz w zakresie zadania c): min. 2 osobami posiadajcymi wykształcenie minimum rednie o kierunku gastronomicznym, a take posiadajcymi min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kucharza oraz posiadajcymi dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole oraz w zakresie zadania d): min. 2 osobami posiadajcymi wykształcenie wysze o kierunku kosmetologia, a take posiadajcymi min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kosmetyczki i min. roczne dowiadczenie w stylizacji paznokci, oraz posiadajcymi dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole oraz w zakresie zadania e): min. 1 osob posiadajc wykształcenie minimum rednie, a take posiadajc min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kwiaciarki oraz posiadajc dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole. Łcznie Wykonawca powinien dysponowa co najmniej 8 osobami spełniajcymi w/w kryteria. Przez pojcie "kurs" lub szkolenie Zamawiajcy rozumie pozaszkoln form kształcenia o czasie nie krótszym ni 30 godzin zaj edukacyjnych, której ukoczenie umoliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych, realizowan zgodnie z programem nauczania przyjtym przez organizatora kształcenia (Wykonawc). 4. Znajdowania si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymienionych w pkt 1-4 dokonana zostanie zgodnie z formuł spełnianie spełnia w oparciu o owiadczenie, o którym mowa w IX.1.1. i dokumenty wyszczególnione w rozdziale IX.1. niniejszej SIWZ. Z treci załczonego owiadczenia i dokumentów musi wynika jednoznacznie, i Wykonawca spełnił w/w warunki. Do oceny zostan dopuszczone oferty nie podlegajce odrzuceniu i złoone przez Wykonawców nie podlegajcych wykluczeniu z postpowania. IX. WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZY WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawc warunków udziału w postpowaniu Zamawiajcy wymaga przedłoenia nastpujcych owiadcze i dokumentów: 1.1. Owiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 na druku, którego wzór został dołczony do materiałów przetargowych stanowice Załcznik nr 1; 1.2. Wykaz pomieszcze dostpnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami - na druku, którego wzór został dołczony do materiałów przetargowych stanowicy Załcznik nr 2; w tym: min. 8 lokali dostosowanych do potrzeb realizacji działa grupowych (grupy maksymalnie 11- osobowe), wyposaonych w podstawowe sprzty biurowe (krzesła, biurka, itp.) oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do naleytego przeprowadzenia kursu. Wszystkie lokale, z których bd korzysta uczestnicy musz spełnia wymogi wynikajce z przepisów BHP, sanitarnych i p.po Wykaz osób, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wykształcenia, niezbdnych do wykonania zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - na druku, którego wzór został dołczony do materiałów przetargowych stanowicy Załcznik nr 3; w tym w szczególnoci: min. 8 osób, w tym: w zakresie zadania a): min. 2 osoby posiadajce wykształcenie wysze, a take posiadajce min. 3-letnie dowiadczenie zawodowe w pracy przy opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub dziemi oraz posiadajce dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole, oraz Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

18 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. w zakresie zadania b): min. 1 osoba posiadajca wykształcenie minimum rednie, a take posiadajca dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole z zakresu profesjonalnego sprztania, oraz w zakresie zadania c): min. 2 osoby posiadajce wykształcenie minimum rednie o kierunku gastronomicznym, a take posiadajce min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kucharza oraz posiadajce dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole, oraz w zakresie zadania d): min. 2 osoby posiadajce wykształcenie wysze o kierunku kosmetologia, a take posiadajce min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kosmetyczki i min. roczne dowiadczenie w stylizacji paznokci oraz posiadajce dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole, oraz w zakresie zadania e): min. 1 osoba posiadajca wykształcenie minimum rednie, a take posiadajca min. 3-letnie dowiadczenie w zawodzie kwiaciarki oraz posiadajca dowiadczenie w przeprowadzeniu kursów lub szkole. Łcznie Wykonawca powinien dysponowa co najmniej 8 osobami spełniajcymi w/w kryteria. Przez pojcie "kurs" lub szkolenie Zamawiajcy rozumie pozaszkoln form kształcenia o czasie nie krótszym ni 30 godzin zaj edukacyjnych, której ukoczenie umoliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejtnoci lub kwalifikacji zawodowych, realizowan zgodnie z programem nauczania przyjtym przez organizatora kształcenia (Wykonawc). Wszystkie zaproponowane przez Wykonawc osoby, które bd uczestniczy w realizacji zamówienia musz wówczas spełni w/w warunki. Wykonawca moe polega na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego łczcych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu, i bdzie dysponował zasobami niezbdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznociach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych Zamawiajcy wymaga, na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, przedłoenia: 2.1. Owiadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych na druku, którego wzór został dołczony do materiałów przetargowych stanowice Załcznik nr 4; 2.2. Aktualnego odpisu z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp - stanowicego Załcznik nr 5 (w przypadku osób fizycznych Zamawiajcy uzna za wystarczajce złoenie owiadczenia, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2.1); 2.3. Aktualnego zawiadczenia właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zawiadczenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert - stanowicego Załcznik nr 6; 2.4. Aktualnego zawiadczenia właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcego, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert - stanowicego Załcznik nr 7. Wykonawca powołujcy si przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postpowaniu na potencjał innych podmiotów, które bd brały udział w realizacji czci zamówienia, przedkłada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, okrelonym w pkt IX.2. Kopie dokumentów załczonych do oferty dotyczcych tych podmiotów s powiadczane za zgodno z oryginałem przez Wykonawc lub te podmioty, zgodnie z zapisem pkt. XIV.8.SIWZ. Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

19 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzajcy, e: 3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci - wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - stanowice Załcznik nr 5, 3.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - Załcznik nr 6 i Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty: 4.1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii powiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofert przez ustanowionego pełnomocnika - stanowice Załcznik nr 8; 4.2. W przypadku podmiotów wystpujcych wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych stanowice Załcznik nr Wykonawca moe polega na wiedzy i dowiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnociach finansowych innych podmiotów, niezalenie od charakteru prawnego łczcych go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowizany jest udowodni Zamawiajcemu, i bdzie dysponował zasobami niezbdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoci przedstawiajc w tym celu pisemne zobowizanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia stanowice Załcznik nr 10. Zobowizanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbdnych zasobów winno by złoone wyłcznie w formie pisemnej (oryginał). X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Tre SIWZ wraz z załcznikami jest dostpna na stronie internetowej Zamawiajcego pod adresem: oraz w siedzibie Zamawiajcego. 2. Przyjt przez zamawiajcego form porozumiewania si z Wykonawcami oraz przekazywania owiadcze, wniosków, zawiadomie, wezwa oraz informacji przez strony jest forma pisemna, faks lub droga elektroniczna. 3. Jeeli owiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane s za pomoc faksu lub drog elektroniczn kada ze stron na danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Zamawiajcy przyjmie domniemanie, e przesłane przez niego pismo na podany przez Wykonawc numer faksu lub poczty elektronicznej, zostało dorczone w sposób umoliwiajcy zapoznanie si Wykonawcy z treci pisma, chyba e wezwany przez Zamawiajcego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób okrelony w pkt 3 Wykonawca owiadczy, i w/w pisma nie otrzymał. 5. Uzupełnienia dokumentów, owiadcze lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówie publicznych, wyjanienia udzielone w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, wyjanienia Wykonawców dotyczce treci oferty w tym dotyczce ceny ofertowej, wyraenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówie publicznych dla swej skutecznoci powinny zosta dostarczone w formie pisemnej przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiajcego. 6. Z uwagi na godziny pracy Zamawiajcego, tj. od poniedziałku do pitku , faksy naley kierowa do Zamawiajcego w czasie umoliwiajcym zapoznanie si z ich treci w danym dniu. Informacji w zakresie niniejszego postpowania w kwestii proceduralnej udziela: Pani Aneta Łcka; Miejski Orodek Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego 134 pok. 309b (3 pitro); tel. (48) wew 223; w godzinach pracy Orodka. Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

20 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. XI. WYJANIENIA TRECI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca moe zwróci si do Zamawiajcego o wyjanienie treci SIWZ. Zamawiajcy niezwłocznie udzieli wyjanie, jednak nie póniej ni 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, e wniosek o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynł do zamawiajcego nie póniej ni do koca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Tre zapyta wraz z wyjanieniami Zamawiajcy przekae jednoczenie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania ródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostpniona jest SIWZ. 3. Wszelka korespondencja dotyczca wnoszonych zapyta oraz modyfikacji SIWZ bdzie zamieszczana na stronie w zakładce Przetargi. 4. Zamawiajcy nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjanienia treci SIWZ. Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadium. XII. WYMAGANIA DOTYCZCE WADIUM XIII. TERMIN ZWIZANIA OFERT 1. Wykonawcy zwizani bd ofert przez okres 30 dni liczc od ostatecznego terminu składania ofert. 2. Za pocztek biegu terminu zwizania ofert uznaje si dat i godzin otwarcia ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajcego moe przedłuy termin zwizania ofert, z tym e zamawiajcy moe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zwizania ofert, zwróci si do Wykonawców o wyraenie zgody na przedłuenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuszy jednak ni 60 dni. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi by sporzdzona w jzyku polskim, w formie pisemnej, trwał technik pisarsk, pismem czytelnym, na formularzu oferty zgodnym z treci formularza przekazanego w materiałach przetargowych. 2. Wszelkie dokumenty (składajce si na ofert), sporzdzone w jzykach obcych musz by składane wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, powiadczonym przez Wykonawc. 3. Zamawiajcy nie dopuszcza złoenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomoc faksu. 4. Oferta oraz wszystkie dokumenty i owiadczenia, o których mowa w punkcie IX. musz by podpisane przez Wykonawc lub osoby uprawnione do reprezentowania i zacigania zobowiza w imieniu Wykonawcy, zgodnie z treci dokumentu okrelajcego status prawny Wykonawcy lub treci załczonego do oferty pełnomocnictwa. 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez osoby do tego upowanione, powinno by dołczone do oferty, o ile nie wynika ono z innych, załczonych przez Wykonawc dokumentów. 6. Ewentualne poprawki powinny by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujcych ofert. 7. Wszystkie składane wraz z ofert dokumenty stanowice załczniki do oferty musz by czytelne. Wykonawca przedkłada je w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez osob upowanion z uyciem zwrotu za zgodno z oryginałem, za wyjtkiem pisemnego zobowizania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które winno by złoone wyłcznie w oryginale (w formie pisemnej). Zamawiajcy moe da przedstawienia oryginału lub notarialnie powiadczonej kopii dokumentu, jeeli złoone przez Wykonawc kopie dokumentów powiadczone za zgodno z oryginałem s nieczytelne lub budz wtpliwoci co do ich prawdziwoci. Aktywno szans na lepsze jutro - Projekt realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Radomiu w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy społecznej

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZZP.341 155/MR/11 Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony o wartoci

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

PREZYDENT MIASTA RADOMIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom: Dostawa i montaż: sprzętu monitorującego (CCTV) oraz instalacji alarmowej (SSWiN) dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca oraz przeszkolenie personelu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09. Grajewo: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer ogłoszenia: 264544-2010;

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Ignacego Daszyńskiego

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Ignacego Daszyńskiego Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Suwałki: Przeprowadzenie szkolenia kurs prawa jazdy kategorii B. Numer ogłoszenia: 160030-2011; data zamieszczenia: 16.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Kalwaria Zebrzydowska: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Obsługa serwisowa trzech wysokonakładowych urządzeń firmy Océ Numer ogłoszenia: 55164-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, 1 z 7 2010-05-10 17:13 Zgierz: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych. Numer ogłoszenia: 127370-2010; data zamieszczenia: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Susiec: Przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów projektu systemowego Bądźcie aktywni

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Numer ogłoszenia: 234647-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie - ABC prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z obsługą komputera - w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj. 1 z 10 2010-06-02 13:36 Żyraków: Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Żyraków Numer ogłoszenia: 143199-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Kelner barman Numer ogłoszenia: 81478 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012. 1 z 5 2012-02-22 09:52 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. C i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 52502-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia: 222680-2012; data zamieszczenia: 27.06.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Tomaszów Mazowiecki: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Warszawa: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na kompletnych zestawów przeciwpowodziowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. O.D. Tynieckiego 20, 76-150 Darłowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. O.D. Tynieckiego 20, 76-150 Darłowo, woj. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 189683-2011 z dnia 2011-07-11 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zorganizowanie zajęć terapii rehabilitacyjno-ruchowej na basenie dla 13 osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl Warszawa: Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na kompletnych zestawów ratowniczych do działań

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Przejęcie i przechowywanie dokumentacji medycznej WSB SP ZOZ w likwidacji w Warszawie Numer ogłoszenia: 106613-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36

Temat: Nadawca: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8> Data: 2012-11-15 09:36 1 z 6 2012-11-15 13:00 Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36 function redirectpage(link){ window.location = link; return false; }; Adres strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

PREZYDENT MIASTA RADOMIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY W

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY W Warszawa: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY W SYSTEMIE PARKUJ I JED W MIEJSCOWOCI TERESIN Numer ogłoszenia: 38804-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: 109367-2010; data zamieszczenia: 05.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Samodzielność drogą do aktywności życiowej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Samodzielność drogą do aktywności życiowej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krasnystaw: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Samodzielność drogą do aktywności życiowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Starogard Gdański: szkolenia z zakresu: 1. ochrona p.poŝ i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 2. prowadzenie gospodarstwa domowego i racjonalne planowanie wydatków budŝetu rodziny dla 112 uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "Attis" Samodzielny

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Samodzielny Warszawa: Implanty i materiały do zabiegów laparoskopowych - 2 zadania. Numer ogłoszenia: 293386-2012; data zamieszczenia;09.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, PO KL 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprkozienicepowiat.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprkozienicepowiat.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprkozienicepowiat.pl Kozienice: Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj. 1 z 7 2010-07-12 08:39 Oława: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie pod nazwą Zainwestuj w lepsze

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. R egionalny y Ośrodek. Polityki Społecznej. w R zeszow ie

Człowiek najlepsza inwestycja. R egionalny y Ośrodek. Polityki Społecznej. w R zeszow ie Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Rzeszów: Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Numer ogłoszenia: 37145-2010; data zamieszczenia: 23.02.2010r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://z:\wspolny katalog\przetargi\organizacja warsztatów szkoleniowych dla sa...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://z:\wspolny katalog\przetargi\organizacja warsztatów szkoleniowych dla sa... Strona 1 z 5 Poznań: Organizacja sześciu specjalistycznych warsztatów szkoleniowych dla kadr turystycznych w zakresie promocji i rozwoju produktów turystycznych w Wielkopolsce pt. Zarządzanie, promocja

Bardziej szczegółowo

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: 95716-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj. 1 of 5 04-01-2011 17:17 Warszawa: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Numer ogłoszenia: 1178-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 357358-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Wymiana stolarki okiennej w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2011-07-21 10:51 Rybnik: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej dla łącznie 20 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zapewnienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Steelhead

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Częstochowa: Szkolenia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.sokolowpodl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.sokolowpodl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sokolowpodlaski.asi.pl, www.pcpr.sokolowpodl.pl Sokołów Podlaski: Przeprowadzenie kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.losuchowola.edu.pl Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Dostawa wyposażenia do sali artroskopowej dla WSB SP ZOZ w likwidacji w Warszawie. Numer ogłoszenia: 105989-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego pn.: Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.parczew.com

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.parczew.com 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.parczew.com Parczew: Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych, ul. Łukasiewicza 17,

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych, ul. Łukasiewicza 17, 1 z 5 2011-07-14 14:18 Płock: Wymiana podłogi w sali konferencyjnej PW SZNTiS w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17 Numer ogłoszenia: 200300-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl 1 z 6 2012-09-19 15:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Usługa przeprowadzenia kursu języków angielskiego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik, woj. małopolskie, tel. 033 8763222, faks 033 8763229.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik, woj. małopolskie, tel. 033 8763222, faks 033 8763229. Izdebnik: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2016 do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana do ogłoszenia opublikowanego w BZP na portalu UZP

Zmiana do ogłoszenia opublikowanego w BZP na portalu UZP Zmiana do ogłoszenia opublikowanego w BZP na portalu UZP 119709-2010 Żywiec: Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu kierowanych

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. Warszawa: Dostawa ŻELI EKG, USG, KTG, AQUASONIC ORAZ PASTY SKROBIOWEJ dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 117959-2011; data zamieszczenia: 18.04.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: 7305-2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl/przetargi. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl/przetargi. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Suwałki: świadczenie usług transportu medycznego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na 24 miesiące Numer ogłoszenia: 163042-2012; data zamieszczenia: 18.05.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2010-10-14 11:17 Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strzyżów: Remont utwardzenia drogi i placu na terenie Domu Dziecka w Strzyżowie Numer ogłoszenia: 286106-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo